SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES SÖZLEME SIRA NO: bu Sözleme, Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No:103 Kat : 6 Tevikiye / STANBUL adresinde yerleik DELTA MENKUL DEERLER A.. ( bundan sonra RKET olarak anılacaktır) ile dier tarafta, Müteri Adı / Soyadı : Adresi : Telefon / : Telefon / Ev : Faks : (bundan sonra MÜTER olarak anılacaktır.) arasında... tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Teblileri çerçevesinde Müteri Portföy Yönetimi Sözlemesi olarak imzalanmıtır. TANIMLAR : Bu sözlemede geçen; Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu nu, Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu nu, Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçlarını, Borsa: Sermaye piyasası araçlarının ilem görecei borsalar vb. tekilatlanmı dier piyasaları, Müteri: mzalanacak portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde irketimizden hizmet alan kiiyi, Portföy Yöneticisi: RKET te MÜTER ye ait portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri Seri V, No : 59 Teblide belirlenen ve tanıtıcı bilgileri aaıda bulunan personeli, ifade eder. Portföy Yöneticisinin : Adı Soyadı : Baba Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi : Tahsili : Mesleki Tecrübesi : irketteki Ünvanı : SÖZLEMENN KONUSU : Madde : 1 Bu Sözlemenin konusu, RKET in yukarıda belirlemi olduu Portföy Yöneticisi aracılıı ile MÜTER ye ait nakit ve/veya menkul kıymetlerden oluan varlıkları sermaye piyasası araçlarına yatırmak suretiyle oluturacaı portföyü, MÜTER nam ve hesabına vekil sıfatıyla yönetmesi, MÜTER nin yazılı veya sözlü bir talimatı gerekmeksizin sermaye piyasası araçları alıp satmasıdır. PORTFÖYE TAHSS EDLEN TUTAR : Madde : 2 a- RKET tarafından portföy yönetimine balanabilmesi için; MÜTER, portföye balangıçta tahsis edecei nakit ve/veya menkul kıymetleri, RKET nezdinde açılacak bir hesapta sözleme balangıcından

2 itibaren hazır bulundurmayı, kabul ve taahhüt eder. MÜTER nin portföy balangıç tutarını menkul kıymet olarak teslim etmesi durumunda menkul kıymetler rayiç bedellerinden deerlendirilerek portföy toplam deeri belirlenir. b- Portföy yönetimi baladıktan sonra MÜTER tarafından ilave tahsis yapılmak istendii taktirde, daha önceki tutarın, yeni ilavenin yapıldıı gün itibariyle ulatıı deer üzerinden Madde 17 de belirtilen portföy yönetim ücreti ve baarı primi, vb. kesintiler dönem sonunda tahsil edilmek üzere hesaplandıktan sonra, hesapta olan deer tahsis edilen yeni deerle birletirilir ve yeni Portföy Deeri olarak kabul edilir. Portföy yönetim dönemleri, Ocak Mart, Nisan Haziran, Temmuz Eylül, Ekim Aralık olarak belirlenmitir. Portföye katılım tarihi hangi dönem aralıına tekabül ediyorsa, yapılacak çıkı, ilgili dönem sonu esas alınarak, gerçekletirilir. Yeni Portföy Deeri, portföyden çıkı yapılan miktara tekabül eden portföy yönetim ücreti ve baarı primi vb. kesintiler hesaplandıktan sonra çıkı miktarı, portföy deerinden düülerek bulunur. c- Sözleme süresiz tanzim edilmitir. Taraflardan her biri ibu Sözleme yi yazılı adreslere Noter marifetiyle gönderecekleri fesih ihbarı ile feshetmek hakkına sahiptirler. Portföyün fesih döneminde ulatıı deer üzerinden portföy yönetim ücreti ve baarı primi, komisyon vb. giderler tahsil edildikten sonra bulunacak deer Portföyün nihai deeri olarak kabul edilecektir. PORTFÖYÜN OLUUMU VE LETLMES : Madde : 3 a- MÜTER, portföyün içerecei sermaye piyasası araçlarının niteliine ilikin tercihleri, bu sözleme ekinde sunulan Portföy Yönetimi lem Formu nda belirtecektir. RKET artların uygun olması durumunda Formda belirtilen limitler dahilinde portföyü oluturur. b- MÜTER Portföy Yönetimi lem Formu nu doldurarak risk ve getiri tercihini belirlemek zorunda olup, bunun tamamlanması sonucunda ilemlere balanılacaını kabul etmi sayılır. c- Sözleme süresince portföy yönetiminden elde edilen kazanç tekrar MÜTER portföyüne eklenerek deerlendirilecektir. d- Portföyün likiditesini salamak amacıyla portföy deerinin en çok %5 (yüzde be) ine karılık gelen bir tutar nakit olarak tutulur. PORTFÖY GRUBU VE OLUTURULMA LKELER : Madde : 4 Portföy Grubu, performans sunumunun kolaylatırılması amacıyla, benzer yatırım amaç ve stratejileri ile portföy sınırlamaları dorultusunda yönetilen, yöneticinin tam kontrolünde olan ve yönetim ücreti hesaplanan tüm portföylerin bir araya getirilmesi ile oluturulur. Portföy gruplarının oluturulmasında aaıdaki aamalar izlenir. a- Her bir portföyün yönetim stratejisi belirlenir. b- Aynı strateji dorultusunda benzer varlık grubuna sahip portföyler ayrılır. c- Bu portföylerden risk düzeyleri benzer olanlar bir araya getirilir. Belirlenmi portföy gruplarına yeni bir portföyün eklenmesi ancak bir sonraki performans döneminde gerçekletirilebilir. Mevcut bir portföy grubunda yer alan bir portföyün ara dönemde sona ermesi durumunda bu portföy sona erdii performans dönemi sonunda yapılacak hesaplamalara dahil edilmez. PORTFÖY GRUBUNUN PERFORMANS SUNUMU : Madde : 5 Portföy grubunun getiri oranı, her bir portföyün getiri oranının performans dönemi baı ile portföy deeri üzerinden aırlıklandırılmı ortalamasıdır. Performans sunumunun tüm portföy ve portföy grupları için yapılması zorunludur.

3 DEERLEME ESASLARI : Madde : 6 Portföylerin günlük olarak deerlenmesi esastır. Portföy deeri, portföydeki varlıkların deerlemesi sonucu oluacak deer ile varsa temettü alacaı, takas alacaı vb. alacaklarının toplamından bedelli borcu, takas borcu vb. borçlarının düülmesi sonucu oluan deerdir. Net portföy deeri ise portföy deerinden tahakkuk eden yönetim ücreti ve performans priminin düülmesi sonucu oluan deerdir. Deerlemede, portföye alınmı menkul kıymetlerin borsada ilem görmesi durumunda ilem gördüü son seansın kapanı fiyatları, ilem görmemi ise borsada ilem gördüü son seansın kapanı fiyatı esas alınır. Sabit getirili sermaye piyasası araçları ise deerleme gününde oluan aırlıklı ortalama fiyat ile, ilem görmeyenler ise son ilem günündeki bileik faiz üzerinden geçen gün sayısı için tahakkuk eden faizin eklenmesi ile deerlenir. PORTFÖYE DAHL SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ ÇERD HAKLARIN KULLANILMASI : Madde : 7 a- MÜTER nin portföydeki sermaye piyasası araçları ile ilgili rüçhan hakkı, bedelli, bedelsiz hisse alımı, temettü ve gelir payı tahsilatı, menkul deer deiim ilemleri RKET tarafından yerine getirilir. Temettü ve gelir payları, sözleme süresince MÜTER ye ödenmeyerek, yeniden sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yukarıda açıklanan bu ilemler için MÜTER den herhangi bir talimat alınmasına gerek yoktur. b- Portföye alınmı bir hisse senedinin sermaye artıı karılıı olarak makbuz vermesi durumunda, bu makbuzlar portföy içerisinde tutulur. MÜTER nin, portföyünde makbuz bulunurken sözlemeyi feshetmek istemesi durumunda makbuz lar dıında kalan sermaye piyasası araçları MÜTER den gelecek talep dorultusunda nakde dönütürülerek veya virman yoluyla MÜTER ye ödenir. Makbuz lar hisse senedine dönüene kadar MÜTER adına RKET tarafından saklanır ve dönütükten sonra, MÜTER talimatı çerçevesinde hareket edilir. PORTFÖYDEK SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASI : Madde : 8 Portföye dahil nakit ve sermaye piyasası araçlarının saklanmasından RKET sorumludur. RKET, TAKASBANK.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.. de MÜTER adına bir saklama hesabı açarak portföy yönetimine konu olan sermaye piyasası araçlarını bu hesapta saklayacaktır. RKETN PORTFÖYE DAHL SERMAYE PYASASI ARAÇLARI ÜZERNDEK HAKKI : Madde : 9 RKET, MÜTER ye ait nakit ve sermaye piyasası araçlarından oluan portföy üzerinde, bu sözlemeden domu bulunan deer üzerinden Madde 17 de açıklanan ücret, baarı primi, komisyon vb. giderleri tahsil ve tasfiye edinceye kadar MÜTER portföyünün alacaı miktara tekabül eden kısmını.m.k.b. nda satmak ve bu suretle alacaını tahsil etmek hak ve yetkisine sahiptir. Bu hüküm MÜTER nin, RKET in merkez, ube ve rtibat Bürolarında bulunan alacakları hakkında da geçerlidir. MÜTER bu hususları kabul ettiini beyan ve taahhüt eder MÜTER NN BLGLENDRLMES VE BLDRMLER : Madde : 10 a- RKET, MÜTER nin balangıçtaki tercihine göre oluturulan portföy kompozisyonunun içindeki nakit ve sermaye piyasası araçlarının hareketini, portföyün toplam deerini, performansını ve ilemlere ilikin ücret ile masrafların ayrıntılı dökümünü içeren belge ve raporları aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen yedi gün içinde düzenleyerek MÜTER ye gönderir. b- MÜTER ve RKET in bu sözlemenin baında yer alan adreslerine, iadeli taahhütlü mektup, ile yapılacak tebliler geçerli bir bildirim olacaktır. Adres deiikliklerinde, keyfiyet en kısa sürede karı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde eski adrese yapılan tebligatlar geçerli ve tarafları balayıcı olacaktır.

4 c- MÜTER, portföyüne dahil hisse senetlerini IMKB Takas ve Saklama Bankası A.. nin no lu Alo Takas Sistemi telefon numarasından izleyebilir. RKET, MÜTER nin bu hizmette yararlanabilmesi için gereken ifre ve benzeri bilgileri MÜTER ye verir. PORTFÖY YÖNETMNE LKN ESASLAR : Madde : 11 RKET, MÜTER ye ait portföyü yönetirken basiretli bir tüccar ve MÜTER nin hak ve çıkarlarını koruyup, gözeten saduyulu bir vekil sıfatı ile davranmak zorunluluunda olup, özellikle; a- MÜTER nin yazılı bir emri olmadan, portföye rayiç deerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın almayacaını ve portföyden bu deerin altında sermaye piyasası aracı satmayacaını, (rayiç deer, borsada ilem gören sermaye piyasası araçları için borsa fiyatı, borsada ilem görmeyen sermaye piyasası araçları için ise ilem gününde portföy lehine alımda en düük, satımda en yüksek fiyattır.) b- Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendisi veya üçüncü kiiler lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmayacaını, MÜTER nin yazılı talimatı olmadan, portföyde yer alan varlıkları portföy yönetimi amacı dıında baka bir ahsa devir ve teslim etmeyeceini, c- Kendisine herhangi bir çıkar salamak üzere portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarının gereksiz yere alımını ve satımını yapmayacaını, yatırımcı hesabına verecei emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorunda olduunu, d- Objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak MÜTER portföylerinden bir veya birden fazlası lehine, dierleri aleyhine sonuç verebilecek ilemlerde bulunmayacaını, e- Portföyle ilgili yatırım kararlarını, makul sınırlar içerisinde doru ve güvenilir olduuna inandıı bilgi, belgelere dayandıracaını, MÜTER nin mali durumunu dikkate alacaını ve onun tarafından bildirilen yatırım ilkelerine uygun davranacaını, f- MÜTER menfaatleriyle RKET menfaatleri arasında bir çatıma olması durumunda MÜTER lehine davranmak zorunda olduunu, g- Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe ve belgelere dayandırmak, yatırımcıların mali durumunu dikkate almak ve sözleme hükümlerine uygun davranmakla yükümlü olduunu, h-yatırımcılarına, portföyün önceden saptanmı belirli bir getiriyi salayacaına dair herhangi bir sözlü ve yazılı garanti veremeyeceini, ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanmayacaını, ibu ilkelere aykırı davranması durumunda; MÜTER ye karı dorudan sorumlu olacaını taahhüt eder. i- Portföy yönetimi için bavuruda bulunan MÜTER nin risk getiri tercihleri ekteki MÜTER Tercihleri / Portföy Yönetimi lem Formu nda belirlenen esaslara göre düzenlenecek ve RKET bireysel portföyleri olutururken bu esaslara uyacaktır. k- RKET, herhangi bir ekilde yanlarında çalıtırdıı kiilerin, mutat MÜTER - RKET ilikisi dıında RKET in imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına ilem yapmalarına olanak salayamaz. BORÇ VE ALACAIN ZLENMES : Madde : 12 a- RKET, MÜTER den olan alacakları (komisyon, sermaye piyasası aracı bedeli ve sair her türlü hak ve alacaklar dahil) ile, MÜTER nin hak ve alacaklarını MÜTER adına açacaı hesapta takip edecek olup, bu hesap aynı zamanda cari hesabı da oluturacaktır. RKET oluacak hak ve alacaklarını MÜTER nin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale gelecektir. b- Sözlemenin bu maddesinin hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde düzenlenen cari hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, cari hesap sözlemesi niteliinde kabul edilecei ve uygulanacaı taraflarca taahhüt edilmitir.

5 c- Her takvim yılının en geç son günü cari hesabın kapatılma günü olacaı taraflarca kabul edilmitir. Yeni yılın ilk günü, borç ve alacak bakiyesi yeni yılda açılacak hesaba aktarılacaktır. d- Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap ilemi, bu sözlemenin feshedildii tarihe kadar geçerli olacaktır. RKET diledii tarihte, hiçbir neden göstermeksizin cari hesap sistemini (sözlemesini) feshederek, alacaını icra yoluyla takip etme hakkına haizdir. VEKALETNAME : Madde : 13 MÜTER portföy yönetimi ile ilgili olarak RKET e yurt içinde ve/veya yurtdıındaki borsalarda, her türlü sermaye piyasası aracının alım satımı ile ilgili sözlemeleri akdetmeye, sermaye piyasası araçlarına ilikin anapara, faiz ve temettülerin tahsili, sermaye artırımına katılma, portföyü oluturan nakit paraları diledii ekilde deerlendirmeye, gibi yetkileri içeren ve EK - 1 de gösterilen vekaletnameyi RKET adına düzenleyerek verecektir. Bu vekaletname noterce onanmamı olsa da, geçerlilik açısından noterce onanmı vekaletname statüsünde olacaı, taraflarca kabul edilmitir. PORTFÖY YÖNETCS TAYN VE DEKLN MÜTERYE BLDRM : Madde : 14 a- RKET, MÜTER nin portföyünü yönetecek bir Portföy Yöneticisi tayin ederek Portföy Yöneticisi ni tanıtıcı bilgilere bu sözlemede yer vermi bulunmaktadır. MÜTER nin sözlemeyi ve onun eki niteliindeki MÜTER nin Tercihleri / Portföy Yönetimi lem Formu nu imzalaması Portföy Yöneticisi ni kabul ettiini ifade eder. MÜTER somut ve haklı gerekçeler olmadıkça mevcut Portföy Yöneticisi nin deitirilmesini isteyemez. b- MÜTER, Portföy Yöneticisinin deitirilmesi isteminin RKET tarafından kabul edilmemesi durumunda, sözlemenin aaıda Madde 15 ( b ) uyarınca tek taraflı olarak feshini ve portföyün tasfiyesini talep edebilir. c- RKET, MÜTER nin portföyünü yönetecek Portföy Yöneticisi ni her zaman özen borcu çerçevesinde ve müterinin menfaatlerini gözeterek deitirilebilir. Gerek Portföy Yöneticisi nin RKET in takdirine balı olarak deitirilmesi ve/veya Portföy Yöneticisi nin RKET ten ayrılması durumunda atanan yeni Portföy Yöneticisi RKET tarafından MÜTER ye derhal yazılı olarak bildirilir. SÖZLEME SÜRES, SONA ERMES VE PORTFÖYÜN DEVR : Madde : 15 a- bu sözleme süresizdir. Taraflardan her biri ibu sözlemeyi yazılı adreslere noter marifetiyle gönderecekleri fesih ihbarı ile feshetmek hakkına sahiptirler. Sözleme fesih ihbarının karı tarafa tebli tarihinden sonra 7 (yedi) igünü içerisinde sona ermi sayılacaktır. b- Portföy Yöneticisinin deimesi ve tayin edilen yeni yöneticinin veya yönetici adaylarının MÜTER tarafından uygun bulunmaması halinde, bu sözleme, borç ve yükümlülüklerini ödemek kayıt ve artı ile 15 (on be) igünü önce yapılacak bir ihbarla MÜTER tarafından feshedilebilir. Fesih tarihine kadar portföy, RKET in belirledii kii aracılııyla yönetilir ve tasfiye edilir. c- MÜTER nin ibu sözlemede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleme RKET tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. d- RKET hiçbir neden göstermeksizin, diledii tarihte, tek taraflı olarak bu sözlemeyi feshetme hakkına sözlemenin zamansız feshedilmesinden doabilecek sorumluluu saklı kalmak kaydıyla her zaman sahiptir. RKET bu hakkını müteri aleyhine sonuç douracak ekilde kullanmayacaını beyan eder. Bu durumda RKET, MÜTER portföyünü 5 i günü içerisinde tasfiye edecek hak ve alacaklarını tahsil ettikten sonra MÜTER nin talebine balı olarak portföydeki sermaye piyasası araçlarını teslim edecektir.

6 PORTFÖYÜN TASFYES VE SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ MÜTER YE TESLM : Madde : 16 a- MÜTER nin portföyü, sözlemede süre belirtilmi ise, bu sürenin dolması veya taraflardan herhangi birinin fesih bildiriminde bulunması nedeni ile sona ermesi halinde tasfiye edilir. b- MÜTER sözlemenin sona ermesi durumunda portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının kendisine teslimini isteyebilecei gibi, nakde dönütürülmesini de talep edebilir. MÜTER bu konudaki tercihini en geç sözlemenin sona ermesi nedenine göre yukarıda Madde 15 (a-b) de belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorunluluunda olup, aksi halde RKET tasfiyeyi, borcu çerçevesinde ve müterinin menfaatlerini gözeterek yapabileceini ve bu konuda MÜTER herhangi bir itirazda bulunmayacaını kabul eder. c- MÜTER nin portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının teslimini istemesi durumunda, fiziki imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla, RKET bunları en geç talebi izleyen 5. (be) igününün sonunda geri vermekle yükümlüdür. RKET, MÜTER ye portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının miktar olarak teslim etmekle yükümlü olup, MÜTER nin küpür, vb. taleplerini göz önüne almak zorunluluunda deildir. d- MÜTER nin portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının nakde dönütürülmesini istemesi halinde, RKET bu araçları en geç talebi izleyen 5. (beinci) igününün sonunda Borsa da veya borsa dıı piyasalarda satmaya çalımak zorundadır. Araçlara alıcı çıkmaması veya rayiç deerin MÜTER yi zarara uratabilecek derecede düük olması durumunda RKET, MÜTER den alacaı talimat çerçevesinde ilem yapar. e- RKET, MÜTER portföyünü tasfiye ettikten sonra MÜTER nin talebine balı olarak portföydeki sermaye piyasası araçlarını MÜTER talimatı çerçevesinde bir i günü içinde belirtilen kuruma virman yapacaını beyan eder. RKET N ÜCRET VE GDER ALACAKLARI : Madde : 17 a- Portföy yönetimi ile ilgili olarak MÜTER den tahsil edilecek Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi ile tahsil esasları sözlemenin ayrılmaz bir parçasını oluturan Ek-2 de belirtilmitir. b- MÜTER portföyünün yönetimi ile ilgili olarak portföy yönetim ücreti dıında, deiken getirili menkul kıymetlerde alım-satım ilemleri üzerinden %0,2 (bindeiki), sabit getirili menkul kıymetlerde (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. kamu borçlanma araçları) %0,1 (bindebir), oranındaki kurtaj ücreti herhangi bir izne ihtiyaç olmaksızın bizzat portföy deerinden tahsil edilecektir. c- MÜTER, sözlemenin Madde 7 (a) ve (b) bentleri uyarınca portföy yönetimine ilikin olarak RKET in yeni pay alma, temettü tahsili vb. ilemleri ile ilgili masraf ücret ve komisyonları, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve müterilerimize de aylık ekstreler aracılııyla bildirim zorunluluu çerçevesinde hareket edilerek piyasa koullarına göre objektif olarak tespit edilir. d- MÜTER, portföy yönetim dönemi içerisinde sözlemede açıkça belirtilmedii hallerde menkul kıymet ve/veya nakit para çektii ya da Madde 15 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerden dolayı sözlemeyi feshettii takdirde, RKET toplam portföy deeri üzerinden gün hesabına göre hak ettii baarı primini tahsil eder. e- Bu sözlemenin i ve ilemlerin ifası dolayısıyla yapılacak yazıma ve tebligatlarla ilgili, posta giderleri, Noter ücretleri, gibi her türlü gider MÜTER ye aittir. f- Bu sözlemenin akdinden ve uygulanmasından doacak Damga Vergisi, BSMV gibi her türlü vergi ve masraf MÜTER tarafından ayrıca ödenecektir. g- MÜTER yukarıdaki Madde 17 (a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen tüm komisyon, ücret ve giderleri her türlü vergi ve masrafları ile birlikte, nakden veya hesaben ödemekle yükümlüdür. h- MÜTER, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, temerrüt tarihinden itibaren yükümlülük miktarı üzerinden piyasa koullarına göre objektif olarak tespit edilen aylık gecikme faizi ve her türlü yasal takip masrafını RKET e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7 RKET DEFTER VE KAYITLARININ DELL GÜCÜ : Madde : 18 MÜTER, bu sözlemeye dayalı olarak gerçekletirilecek portföy yönetimi ile bu sözlemeden doabilecek anlamazlıklarda, ispat yükünün yine aracı kurumda kalacaı ve aracı kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurlarının birbirini teyit ettii taktirde Aracı Kurum kayıtlarının delil olarak kullanılabileceini beyan, kabul ve taahhüt eder. UYUMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : Madde : 19 Bu sözlemenin uygulama ve yorumundan doabilecek uyumazlıkların çözümünde stanbul Merkez Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir. YÜRÜRLÜE GR : Madde : 20 Bu sözleme akdedildii tarihte yürürlüe girer. UYGULANACAK HÜKÜMLER : Madde : 21 Bu sözlemede açıkça belirtilmemi ve/veya düzenlenmemi hususlar, SPK Seri : V, No: Teblileri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri ile, ileride yürürlüe girecek mevzuat hükümlerine tabi olup, sözlemede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. GEÇERSZLK : Madde : 22 Herhangi bir anda bu sözlemenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması veya uygulanamaz hale gelmesi bu sözlemenin dier hükümlerinin geçerliliini etkilemeyecei taraflarca kabul edilmitir. DER HÜKÜMLER : Madde : 23 MÜTER,.M.K.B. ve sair borsaların hisse senetleri, hazine bonosu, devlet tahvili gibi sermaye piyasası araçlarının sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiini, mevcut Portföy ünün ani deer kaybına uramasının mümkün olduunu, Portföy ün yönetimi sonucunda portföy deerinde müspet farklılıklar kadar menfi farklılıklar da olabileceini, kabul ettiini beyan eder. MÜTER nin nam ve hesabına yapılan ilemlerde Aracı Kurum gerekli özen ve basireti gösterir. Madde : 24 bu sözleme SPK Seri : V, 59 nolu Portföy Yöneticilii Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Teblii hükümlerine göre tanzim edilmi olup, bu teblide vaki deiiklikler kendiliinden tarafları balar. Madde : 25 MÜTER nin vefatı halinde, MÜTER nin varisleri, veraset ilamı ibraz edene kadar, MÜTER tarafından RKET e bu sözleme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜTER nin vefatı halinde, varisleri durumu RKET e bildirmek zorundadır. Bildirmedii takdirde ibu sözleme artları varisleri balar. Madde : 26 ki veya daha fazla kii tarafından açılan ortak hesaplarda veya birden fazla mirasçı bulunan ahvalde, bu sözleme ortakların hepsi için geçerli olmakla beraber, ortaklar, tebligatın içlerinden sözlemenin baında yazılı olan kiiye yapılması halinde, tümüne yapılmı sayılacaını kabul ederler.

8 Madde : 27 Ortak hesaplarda hesap sahipleri hisse miktarlarını yüzde (%) olarak açıkça tespit etmemilerse, ortak hesaptaki hisselerinin eit miktarda olduunu kabul edecektir. Madde : 28 Ortak hesap sahipleri, bu sözlemenin kendilerine tanıdıı hakların kullanılması sırasında içlerinden birinin tek baına müracaatı halinde ortak hesabın tamamı üzerinde ilem yapma ve tasarrufta bulunma yetkisi olduunu kabul ederler. Bu ekilde RKET tarafından yapılan ilemler dolayısıyla, tasarrufta bulunmayan ortak hesap sahipleri RKET i sorumlu tutamazlar. Madde : 29 MÜTER portföyüne haciz geldii veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıktıı taktirde, sözleme feshedilerek, portföydeki sermaye piyasası araçları ve nakit bulunduu durumda muhafaza edilir. 29 maddeden oluan bu Sözleme balıkta belirtilen tarihte iki nüsha olarak akt ve teati edilmi olup MÜTER, Sermaye Piyasası Kurulu nun Portföy Yöneticilii Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Teblii i çerçevesinde hazırlanan ibu sözlemeyi okuyup anladıını beyan eder. DELTA MENKUL DEERLER A.. MÜTER : ADI SOYADI : ADRES :

9 EK - 1 V E K A L E T N A M E Vekil Eden : Vekil Edilen : DELTA MENKUL DEERLER A.. Delta Menkul Deerler Anonim irketi nde... no ile açılmı bulunan ve yurtiçinde ya da yurt dıında her türlü sermaye piyasası aracının alım - satımı iinde kullanılmak üzere oluturduum portföyüm ile ilgili olarak hisse senetleri, geçici ilmuhaberler, tahviller, finansman bonoları, Devlet ve dier kamu tüzel kiilerinin tahvil ve bonoları, gelir ortaklıı senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu nca menkul deer olarak ilem görecei kabul edilen, mali bir deeri içeren sermaye piyasası araçlarından birine, birkaçına, ve/veya hepsine, nam ve hesabıma yatırım yapacak ekilde alım ve satım yapmaya, portföyümü oluturmaya, kısmen veya tamamen tasfiye etmeye, rüçhan ve oy haklarını kullanmaya, portföy yönetim ücreti ile sair her türlü vergi, ve masrafları hesabımdan almaya, kısaca portföyle ilgili olarak yapacaı her türlü ilemlerde tam yetkili olmak üzere DELTA MENKUL DEERLER A.. yi özel vekil olarak atadım. Adres :

10 EK - 2 PORTFÖY YÖNETM LEM FORMU : Müteri Risk - Getiri Tercihleri / Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi : Aaıda adı, soyadı ve imzası yer alan Müteri ile DELTA Menkul Deerler A.. ( irket ) arasında aktedilen Portföy Yönetim Sözlemesi ( Sözleme ) çerçevesinde irket tarafından verilecek portföy yönetim hizmetleri ile ilgili olarak Müteri, aaıda belirtilmi risk-getiri tercihlerini yapmı olup, irket e burada ifade edilen miktarlarda Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi ödenecektir. I- Portföy Yönetim Ücreti: bu sözlemenin devamı süresince, portföyün ay sonu itibariyle ve o aya ilikin ortalama portföy deerinin belirli bir oranı kadar ( Madde : IV/a da belirlenmitir.) Portföy Yönetim Ücreti alınır. Alınacak ücret net varlık deerinin belirli bir oranının yanı sıra portföyün nisbi getiri oranı veya tutarı ile balantılı bir ekilde hesaplanır. Portföy Yönetim Ücreti ay sonunda tahsil edilecektir. Müteri nin herhangi bir ay sona ermeden önce portföyden ayrılması ya da çıkı yapması durumunda, aylıktan gün bazına indirgenmi Portföy Yönetim Ücreti oranı üzerinden, bir önceki ay sonu ile Müteri nin portföyden ayrılmak üzere irkete bildirimde bulunduu tarih arasında geçen her gün için hesaplanan Portföy Yönetim Ücreti yatırımcının cari hesabından tahsil edilir. II- Baarı Primi: Portföy Yönetim Ücreti tahsil edildikten sonra, performansa dayalı ücretlendirmenin karılatırma ölçütü baz alınarak yapılması zorunludur. Karılatırma ölçütü, portföyde birden fazla varlık grubunun yer alması durumunda, bu varlık gruplarının nitelikleri ve portföydeki aırlıkları dikkate alınarak, varlık endekslerinin aırlıklandırılması yoluyla belirlenerek, çıkan pozitif deer üzerinden % 25 baarı primi tahsil edilir. Karılatırma ölçütü olarak yurt içinde veya yurt dıında genel kabul görmü ve yaygın olarak kullanılan piyasa endeksleri kullanılır. Baarı Primi, MÜTER nin portföyünün oluturulduu tarihten balamak üzere her altı ayda bir hesaplanır. MÜTER Portföyünden çıkı yapmak istediinde çıkı yapılacaı tarihe kadar tahakkuk eden baarı primi, Madde II de belirlenen ekilde tahsil edilir. III- Portföy Getiri Oranının Belirlenmesi : Portföy getiri oranı performans dönemi sonundaki portföyün net varlık deerindeki deiimin yüzde cinsinden ifadesidir. Portföyün getiri oranının belirlenmesinde para ve zaman aırlıklı getiri oranı yöntemi kullanılır. Portföyün nisbi getiri oranı performans dönemi sonu itibariyle hesaplanan portföy getiri oranının karılatırma ölçütünün getiri oranı ile karılatırılması sonucu bulunacak, pozitif ya da negatif yüzdesel deerdir. IV- Müteri nin Tercihleri: Yukarıda okuduum tüm bilgiler ııında ve Delta Menkul Deerler A.. ile akdetmi olduum Sözleme hükümleri çerçevesinde. a- Portföyümün aaıda iaret ettiim yatırım araçlarında olumasını talep ve yönetim komisyonunun %o.,... ay (aylık ) olduunu kabul ederim. Sabit Getirili Menkul Kıymetler : ( ) Devlet Tahvili/Hazine Bonosu Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Yatırım Fonu Katılma Belgesi Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Repo / Ters Repo ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Döviz ( ) TL ( ) Yabancı Para Deiken Getirili Menkul Kıymetler : ( ) Hisse Senedi Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Vadeli lem Sözlemesi Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para Portföyün Risk Daılımı ( Anapara Üzerinden) Sabit Getirili Deiken Getirili % (MAX) % (MAX)

11 ( ) Portföy Yönetiminde risk daılımının seçimini Delta Menkul Deerler A.. ne bırakıyorum. irket in Sözleme çerçevesinde Müteri den tahsil etmek hakkına sahip olduu dier meblalar saklıdır. Yukarıda yer alan süreler, sadece Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi hesaplanmasına kıstas olmaları itibariyle va z edilmi olup, belirli bir yönetim dönemi belirtilerek önceden oluturulmu paralarla müteri için ortak bir portföy oluturulduu veya Müteri nin oluturulmu bir portföye itirak ettirildii eklinde anlaılamaz. b- Portföyümü yöneten Aracı Kurumun halka arzına aracılık yaptıı sermaye piyasası araçlarına yatırım, ( ) YAPILABLR ( ) YAPILAMAZ MÜTER aaıda MÜTER ye ait portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri Seri V, No:59 Tebli de belirlenen ve adı-soyadı ile hakkında tanıtıcı bilgileri aaıda tanıtılan personeli Portföy Yöneticisi olarak kabul ettiini beyan eder. Portföy Yöneticisinin : Adı Soyadı : Baba Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi : Tahsili : Mesleki Tecrübesi : irketteki Ünvanı : Sermaye Piyasası Araçlarına likin Müteri Portföy Yönetimi Sözlemesi nin ayrılmaz bir parçasını tekil eden Portföy Yönetimi lem Formu, sözleme ile birlikte,... tarihinde taraflar arasında akt ve teati edilerek yürürlüe girmitir. DELTA MENKUL DEERLER A.. MÜTER : ADI SOYADI : ADRES :

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih : MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ 1- Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aşağıda kısaca ACAR olarak anılmıştır.)

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR 9 8 I- Hazır Değerler 822 130 A-Kasa

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portöfy Yönetimi A.Ş tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu )

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı