SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY YÖNETM SÖZLEMES SÖZLEME SIRA NO: bu Sözleme, Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No:103 Kat : 6 Tevikiye / STANBUL adresinde yerleik DELTA MENKUL DEERLER A.. ( bundan sonra RKET olarak anılacaktır) ile dier tarafta, Müteri Adı / Soyadı : Adresi : Telefon / : Telefon / Ev : Faks : (bundan sonra MÜTER olarak anılacaktır.) arasında... tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Teblileri çerçevesinde Müteri Portföy Yönetimi Sözlemesi olarak imzalanmıtır. TANIMLAR : Bu sözlemede geçen; Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu nu, Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu nu, Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçlarını, Borsa: Sermaye piyasası araçlarının ilem görecei borsalar vb. tekilatlanmı dier piyasaları, Müteri: mzalanacak portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde irketimizden hizmet alan kiiyi, Portföy Yöneticisi: RKET te MÜTER ye ait portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri Seri V, No : 59 Teblide belirlenen ve tanıtıcı bilgileri aaıda bulunan personeli, ifade eder. Portföy Yöneticisinin : Adı Soyadı : Baba Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi : Tahsili : Mesleki Tecrübesi : irketteki Ünvanı : SÖZLEMENN KONUSU : Madde : 1 Bu Sözlemenin konusu, RKET in yukarıda belirlemi olduu Portföy Yöneticisi aracılıı ile MÜTER ye ait nakit ve/veya menkul kıymetlerden oluan varlıkları sermaye piyasası araçlarına yatırmak suretiyle oluturacaı portföyü, MÜTER nam ve hesabına vekil sıfatıyla yönetmesi, MÜTER nin yazılı veya sözlü bir talimatı gerekmeksizin sermaye piyasası araçları alıp satmasıdır. PORTFÖYE TAHSS EDLEN TUTAR : Madde : 2 a- RKET tarafından portföy yönetimine balanabilmesi için; MÜTER, portföye balangıçta tahsis edecei nakit ve/veya menkul kıymetleri, RKET nezdinde açılacak bir hesapta sözleme balangıcından

2 itibaren hazır bulundurmayı, kabul ve taahhüt eder. MÜTER nin portföy balangıç tutarını menkul kıymet olarak teslim etmesi durumunda menkul kıymetler rayiç bedellerinden deerlendirilerek portföy toplam deeri belirlenir. b- Portföy yönetimi baladıktan sonra MÜTER tarafından ilave tahsis yapılmak istendii taktirde, daha önceki tutarın, yeni ilavenin yapıldıı gün itibariyle ulatıı deer üzerinden Madde 17 de belirtilen portföy yönetim ücreti ve baarı primi, vb. kesintiler dönem sonunda tahsil edilmek üzere hesaplandıktan sonra, hesapta olan deer tahsis edilen yeni deerle birletirilir ve yeni Portföy Deeri olarak kabul edilir. Portföy yönetim dönemleri, Ocak Mart, Nisan Haziran, Temmuz Eylül, Ekim Aralık olarak belirlenmitir. Portföye katılım tarihi hangi dönem aralıına tekabül ediyorsa, yapılacak çıkı, ilgili dönem sonu esas alınarak, gerçekletirilir. Yeni Portföy Deeri, portföyden çıkı yapılan miktara tekabül eden portföy yönetim ücreti ve baarı primi vb. kesintiler hesaplandıktan sonra çıkı miktarı, portföy deerinden düülerek bulunur. c- Sözleme süresiz tanzim edilmitir. Taraflardan her biri ibu Sözleme yi yazılı adreslere Noter marifetiyle gönderecekleri fesih ihbarı ile feshetmek hakkına sahiptirler. Portföyün fesih döneminde ulatıı deer üzerinden portföy yönetim ücreti ve baarı primi, komisyon vb. giderler tahsil edildikten sonra bulunacak deer Portföyün nihai deeri olarak kabul edilecektir. PORTFÖYÜN OLUUMU VE LETLMES : Madde : 3 a- MÜTER, portföyün içerecei sermaye piyasası araçlarının niteliine ilikin tercihleri, bu sözleme ekinde sunulan Portföy Yönetimi lem Formu nda belirtecektir. RKET artların uygun olması durumunda Formda belirtilen limitler dahilinde portföyü oluturur. b- MÜTER Portföy Yönetimi lem Formu nu doldurarak risk ve getiri tercihini belirlemek zorunda olup, bunun tamamlanması sonucunda ilemlere balanılacaını kabul etmi sayılır. c- Sözleme süresince portföy yönetiminden elde edilen kazanç tekrar MÜTER portföyüne eklenerek deerlendirilecektir. d- Portföyün likiditesini salamak amacıyla portföy deerinin en çok %5 (yüzde be) ine karılık gelen bir tutar nakit olarak tutulur. PORTFÖY GRUBU VE OLUTURULMA LKELER : Madde : 4 Portföy Grubu, performans sunumunun kolaylatırılması amacıyla, benzer yatırım amaç ve stratejileri ile portföy sınırlamaları dorultusunda yönetilen, yöneticinin tam kontrolünde olan ve yönetim ücreti hesaplanan tüm portföylerin bir araya getirilmesi ile oluturulur. Portföy gruplarının oluturulmasında aaıdaki aamalar izlenir. a- Her bir portföyün yönetim stratejisi belirlenir. b- Aynı strateji dorultusunda benzer varlık grubuna sahip portföyler ayrılır. c- Bu portföylerden risk düzeyleri benzer olanlar bir araya getirilir. Belirlenmi portföy gruplarına yeni bir portföyün eklenmesi ancak bir sonraki performans döneminde gerçekletirilebilir. Mevcut bir portföy grubunda yer alan bir portföyün ara dönemde sona ermesi durumunda bu portföy sona erdii performans dönemi sonunda yapılacak hesaplamalara dahil edilmez. PORTFÖY GRUBUNUN PERFORMANS SUNUMU : Madde : 5 Portföy grubunun getiri oranı, her bir portföyün getiri oranının performans dönemi baı ile portföy deeri üzerinden aırlıklandırılmı ortalamasıdır. Performans sunumunun tüm portföy ve portföy grupları için yapılması zorunludur.

3 DEERLEME ESASLARI : Madde : 6 Portföylerin günlük olarak deerlenmesi esastır. Portföy deeri, portföydeki varlıkların deerlemesi sonucu oluacak deer ile varsa temettü alacaı, takas alacaı vb. alacaklarının toplamından bedelli borcu, takas borcu vb. borçlarının düülmesi sonucu oluan deerdir. Net portföy deeri ise portföy deerinden tahakkuk eden yönetim ücreti ve performans priminin düülmesi sonucu oluan deerdir. Deerlemede, portföye alınmı menkul kıymetlerin borsada ilem görmesi durumunda ilem gördüü son seansın kapanı fiyatları, ilem görmemi ise borsada ilem gördüü son seansın kapanı fiyatı esas alınır. Sabit getirili sermaye piyasası araçları ise deerleme gününde oluan aırlıklı ortalama fiyat ile, ilem görmeyenler ise son ilem günündeki bileik faiz üzerinden geçen gün sayısı için tahakkuk eden faizin eklenmesi ile deerlenir. PORTFÖYE DAHL SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ ÇERD HAKLARIN KULLANILMASI : Madde : 7 a- MÜTER nin portföydeki sermaye piyasası araçları ile ilgili rüçhan hakkı, bedelli, bedelsiz hisse alımı, temettü ve gelir payı tahsilatı, menkul deer deiim ilemleri RKET tarafından yerine getirilir. Temettü ve gelir payları, sözleme süresince MÜTER ye ödenmeyerek, yeniden sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yukarıda açıklanan bu ilemler için MÜTER den herhangi bir talimat alınmasına gerek yoktur. b- Portföye alınmı bir hisse senedinin sermaye artıı karılıı olarak makbuz vermesi durumunda, bu makbuzlar portföy içerisinde tutulur. MÜTER nin, portföyünde makbuz bulunurken sözlemeyi feshetmek istemesi durumunda makbuz lar dıında kalan sermaye piyasası araçları MÜTER den gelecek talep dorultusunda nakde dönütürülerek veya virman yoluyla MÜTER ye ödenir. Makbuz lar hisse senedine dönüene kadar MÜTER adına RKET tarafından saklanır ve dönütükten sonra, MÜTER talimatı çerçevesinde hareket edilir. PORTFÖYDEK SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASI : Madde : 8 Portföye dahil nakit ve sermaye piyasası araçlarının saklanmasından RKET sorumludur. RKET, TAKASBANK.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.. de MÜTER adına bir saklama hesabı açarak portföy yönetimine konu olan sermaye piyasası araçlarını bu hesapta saklayacaktır. RKETN PORTFÖYE DAHL SERMAYE PYASASI ARAÇLARI ÜZERNDEK HAKKI : Madde : 9 RKET, MÜTER ye ait nakit ve sermaye piyasası araçlarından oluan portföy üzerinde, bu sözlemeden domu bulunan deer üzerinden Madde 17 de açıklanan ücret, baarı primi, komisyon vb. giderleri tahsil ve tasfiye edinceye kadar MÜTER portföyünün alacaı miktara tekabül eden kısmını.m.k.b. nda satmak ve bu suretle alacaını tahsil etmek hak ve yetkisine sahiptir. Bu hüküm MÜTER nin, RKET in merkez, ube ve rtibat Bürolarında bulunan alacakları hakkında da geçerlidir. MÜTER bu hususları kabul ettiini beyan ve taahhüt eder MÜTER NN BLGLENDRLMES VE BLDRMLER : Madde : 10 a- RKET, MÜTER nin balangıçtaki tercihine göre oluturulan portföy kompozisyonunun içindeki nakit ve sermaye piyasası araçlarının hareketini, portföyün toplam deerini, performansını ve ilemlere ilikin ücret ile masrafların ayrıntılı dökümünü içeren belge ve raporları aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen yedi gün içinde düzenleyerek MÜTER ye gönderir. b- MÜTER ve RKET in bu sözlemenin baında yer alan adreslerine, iadeli taahhütlü mektup, ile yapılacak tebliler geçerli bir bildirim olacaktır. Adres deiikliklerinde, keyfiyet en kısa sürede karı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde eski adrese yapılan tebligatlar geçerli ve tarafları balayıcı olacaktır.

4 c- MÜTER, portföyüne dahil hisse senetlerini IMKB Takas ve Saklama Bankası A.. nin no lu Alo Takas Sistemi telefon numarasından izleyebilir. RKET, MÜTER nin bu hizmette yararlanabilmesi için gereken ifre ve benzeri bilgileri MÜTER ye verir. PORTFÖY YÖNETMNE LKN ESASLAR : Madde : 11 RKET, MÜTER ye ait portföyü yönetirken basiretli bir tüccar ve MÜTER nin hak ve çıkarlarını koruyup, gözeten saduyulu bir vekil sıfatı ile davranmak zorunluluunda olup, özellikle; a- MÜTER nin yazılı bir emri olmadan, portföye rayiç deerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın almayacaını ve portföyden bu deerin altında sermaye piyasası aracı satmayacaını, (rayiç deer, borsada ilem gören sermaye piyasası araçları için borsa fiyatı, borsada ilem görmeyen sermaye piyasası araçları için ise ilem gününde portföy lehine alımda en düük, satımda en yüksek fiyattır.) b- Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendisi veya üçüncü kiiler lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmayacaını, MÜTER nin yazılı talimatı olmadan, portföyde yer alan varlıkları portföy yönetimi amacı dıında baka bir ahsa devir ve teslim etmeyeceini, c- Kendisine herhangi bir çıkar salamak üzere portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarının gereksiz yere alımını ve satımını yapmayacaını, yatırımcı hesabına verecei emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorunda olduunu, d- Objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak MÜTER portföylerinden bir veya birden fazlası lehine, dierleri aleyhine sonuç verebilecek ilemlerde bulunmayacaını, e- Portföyle ilgili yatırım kararlarını, makul sınırlar içerisinde doru ve güvenilir olduuna inandıı bilgi, belgelere dayandıracaını, MÜTER nin mali durumunu dikkate alacaını ve onun tarafından bildirilen yatırım ilkelerine uygun davranacaını, f- MÜTER menfaatleriyle RKET menfaatleri arasında bir çatıma olması durumunda MÜTER lehine davranmak zorunda olduunu, g- Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe ve belgelere dayandırmak, yatırımcıların mali durumunu dikkate almak ve sözleme hükümlerine uygun davranmakla yükümlü olduunu, h-yatırımcılarına, portföyün önceden saptanmı belirli bir getiriyi salayacaına dair herhangi bir sözlü ve yazılı garanti veremeyeceini, ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanmayacaını, ibu ilkelere aykırı davranması durumunda; MÜTER ye karı dorudan sorumlu olacaını taahhüt eder. i- Portföy yönetimi için bavuruda bulunan MÜTER nin risk getiri tercihleri ekteki MÜTER Tercihleri / Portföy Yönetimi lem Formu nda belirlenen esaslara göre düzenlenecek ve RKET bireysel portföyleri olutururken bu esaslara uyacaktır. k- RKET, herhangi bir ekilde yanlarında çalıtırdıı kiilerin, mutat MÜTER - RKET ilikisi dıında RKET in imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına ilem yapmalarına olanak salayamaz. BORÇ VE ALACAIN ZLENMES : Madde : 12 a- RKET, MÜTER den olan alacakları (komisyon, sermaye piyasası aracı bedeli ve sair her türlü hak ve alacaklar dahil) ile, MÜTER nin hak ve alacaklarını MÜTER adına açacaı hesapta takip edecek olup, bu hesap aynı zamanda cari hesabı da oluturacaktır. RKET oluacak hak ve alacaklarını MÜTER nin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale gelecektir. b- Sözlemenin bu maddesinin hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde düzenlenen cari hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, cari hesap sözlemesi niteliinde kabul edilecei ve uygulanacaı taraflarca taahhüt edilmitir.

5 c- Her takvim yılının en geç son günü cari hesabın kapatılma günü olacaı taraflarca kabul edilmitir. Yeni yılın ilk günü, borç ve alacak bakiyesi yeni yılda açılacak hesaba aktarılacaktır. d- Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap ilemi, bu sözlemenin feshedildii tarihe kadar geçerli olacaktır. RKET diledii tarihte, hiçbir neden göstermeksizin cari hesap sistemini (sözlemesini) feshederek, alacaını icra yoluyla takip etme hakkına haizdir. VEKALETNAME : Madde : 13 MÜTER portföy yönetimi ile ilgili olarak RKET e yurt içinde ve/veya yurtdıındaki borsalarda, her türlü sermaye piyasası aracının alım satımı ile ilgili sözlemeleri akdetmeye, sermaye piyasası araçlarına ilikin anapara, faiz ve temettülerin tahsili, sermaye artırımına katılma, portföyü oluturan nakit paraları diledii ekilde deerlendirmeye, gibi yetkileri içeren ve EK - 1 de gösterilen vekaletnameyi RKET adına düzenleyerek verecektir. Bu vekaletname noterce onanmamı olsa da, geçerlilik açısından noterce onanmı vekaletname statüsünde olacaı, taraflarca kabul edilmitir. PORTFÖY YÖNETCS TAYN VE DEKLN MÜTERYE BLDRM : Madde : 14 a- RKET, MÜTER nin portföyünü yönetecek bir Portföy Yöneticisi tayin ederek Portföy Yöneticisi ni tanıtıcı bilgilere bu sözlemede yer vermi bulunmaktadır. MÜTER nin sözlemeyi ve onun eki niteliindeki MÜTER nin Tercihleri / Portföy Yönetimi lem Formu nu imzalaması Portföy Yöneticisi ni kabul ettiini ifade eder. MÜTER somut ve haklı gerekçeler olmadıkça mevcut Portföy Yöneticisi nin deitirilmesini isteyemez. b- MÜTER, Portföy Yöneticisinin deitirilmesi isteminin RKET tarafından kabul edilmemesi durumunda, sözlemenin aaıda Madde 15 ( b ) uyarınca tek taraflı olarak feshini ve portföyün tasfiyesini talep edebilir. c- RKET, MÜTER nin portföyünü yönetecek Portföy Yöneticisi ni her zaman özen borcu çerçevesinde ve müterinin menfaatlerini gözeterek deitirilebilir. Gerek Portföy Yöneticisi nin RKET in takdirine balı olarak deitirilmesi ve/veya Portföy Yöneticisi nin RKET ten ayrılması durumunda atanan yeni Portföy Yöneticisi RKET tarafından MÜTER ye derhal yazılı olarak bildirilir. SÖZLEME SÜRES, SONA ERMES VE PORTFÖYÜN DEVR : Madde : 15 a- bu sözleme süresizdir. Taraflardan her biri ibu sözlemeyi yazılı adreslere noter marifetiyle gönderecekleri fesih ihbarı ile feshetmek hakkına sahiptirler. Sözleme fesih ihbarının karı tarafa tebli tarihinden sonra 7 (yedi) igünü içerisinde sona ermi sayılacaktır. b- Portföy Yöneticisinin deimesi ve tayin edilen yeni yöneticinin veya yönetici adaylarının MÜTER tarafından uygun bulunmaması halinde, bu sözleme, borç ve yükümlülüklerini ödemek kayıt ve artı ile 15 (on be) igünü önce yapılacak bir ihbarla MÜTER tarafından feshedilebilir. Fesih tarihine kadar portföy, RKET in belirledii kii aracılııyla yönetilir ve tasfiye edilir. c- MÜTER nin ibu sözlemede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleme RKET tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. d- RKET hiçbir neden göstermeksizin, diledii tarihte, tek taraflı olarak bu sözlemeyi feshetme hakkına sözlemenin zamansız feshedilmesinden doabilecek sorumluluu saklı kalmak kaydıyla her zaman sahiptir. RKET bu hakkını müteri aleyhine sonuç douracak ekilde kullanmayacaını beyan eder. Bu durumda RKET, MÜTER portföyünü 5 i günü içerisinde tasfiye edecek hak ve alacaklarını tahsil ettikten sonra MÜTER nin talebine balı olarak portföydeki sermaye piyasası araçlarını teslim edecektir.

6 PORTFÖYÜN TASFYES VE SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ MÜTER YE TESLM : Madde : 16 a- MÜTER nin portföyü, sözlemede süre belirtilmi ise, bu sürenin dolması veya taraflardan herhangi birinin fesih bildiriminde bulunması nedeni ile sona ermesi halinde tasfiye edilir. b- MÜTER sözlemenin sona ermesi durumunda portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının kendisine teslimini isteyebilecei gibi, nakde dönütürülmesini de talep edebilir. MÜTER bu konudaki tercihini en geç sözlemenin sona ermesi nedenine göre yukarıda Madde 15 (a-b) de belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorunluluunda olup, aksi halde RKET tasfiyeyi, borcu çerçevesinde ve müterinin menfaatlerini gözeterek yapabileceini ve bu konuda MÜTER herhangi bir itirazda bulunmayacaını kabul eder. c- MÜTER nin portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının teslimini istemesi durumunda, fiziki imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla, RKET bunları en geç talebi izleyen 5. (be) igününün sonunda geri vermekle yükümlüdür. RKET, MÜTER ye portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının miktar olarak teslim etmekle yükümlü olup, MÜTER nin küpür, vb. taleplerini göz önüne almak zorunluluunda deildir. d- MÜTER nin portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının nakde dönütürülmesini istemesi halinde, RKET bu araçları en geç talebi izleyen 5. (beinci) igününün sonunda Borsa da veya borsa dıı piyasalarda satmaya çalımak zorundadır. Araçlara alıcı çıkmaması veya rayiç deerin MÜTER yi zarara uratabilecek derecede düük olması durumunda RKET, MÜTER den alacaı talimat çerçevesinde ilem yapar. e- RKET, MÜTER portföyünü tasfiye ettikten sonra MÜTER nin talebine balı olarak portföydeki sermaye piyasası araçlarını MÜTER talimatı çerçevesinde bir i günü içinde belirtilen kuruma virman yapacaını beyan eder. RKET N ÜCRET VE GDER ALACAKLARI : Madde : 17 a- Portföy yönetimi ile ilgili olarak MÜTER den tahsil edilecek Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi ile tahsil esasları sözlemenin ayrılmaz bir parçasını oluturan Ek-2 de belirtilmitir. b- MÜTER portföyünün yönetimi ile ilgili olarak portföy yönetim ücreti dıında, deiken getirili menkul kıymetlerde alım-satım ilemleri üzerinden %0,2 (bindeiki), sabit getirili menkul kıymetlerde (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. kamu borçlanma araçları) %0,1 (bindebir), oranındaki kurtaj ücreti herhangi bir izne ihtiyaç olmaksızın bizzat portföy deerinden tahsil edilecektir. c- MÜTER, sözlemenin Madde 7 (a) ve (b) bentleri uyarınca portföy yönetimine ilikin olarak RKET in yeni pay alma, temettü tahsili vb. ilemleri ile ilgili masraf ücret ve komisyonları, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve müterilerimize de aylık ekstreler aracılııyla bildirim zorunluluu çerçevesinde hareket edilerek piyasa koullarına göre objektif olarak tespit edilir. d- MÜTER, portföy yönetim dönemi içerisinde sözlemede açıkça belirtilmedii hallerde menkul kıymet ve/veya nakit para çektii ya da Madde 15 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerden dolayı sözlemeyi feshettii takdirde, RKET toplam portföy deeri üzerinden gün hesabına göre hak ettii baarı primini tahsil eder. e- Bu sözlemenin i ve ilemlerin ifası dolayısıyla yapılacak yazıma ve tebligatlarla ilgili, posta giderleri, Noter ücretleri, gibi her türlü gider MÜTER ye aittir. f- Bu sözlemenin akdinden ve uygulanmasından doacak Damga Vergisi, BSMV gibi her türlü vergi ve masraf MÜTER tarafından ayrıca ödenecektir. g- MÜTER yukarıdaki Madde 17 (a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen tüm komisyon, ücret ve giderleri her türlü vergi ve masrafları ile birlikte, nakden veya hesaben ödemekle yükümlüdür. h- MÜTER, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, temerrüt tarihinden itibaren yükümlülük miktarı üzerinden piyasa koullarına göre objektif olarak tespit edilen aylık gecikme faizi ve her türlü yasal takip masrafını RKET e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7 RKET DEFTER VE KAYITLARININ DELL GÜCÜ : Madde : 18 MÜTER, bu sözlemeye dayalı olarak gerçekletirilecek portföy yönetimi ile bu sözlemeden doabilecek anlamazlıklarda, ispat yükünün yine aracı kurumda kalacaı ve aracı kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurlarının birbirini teyit ettii taktirde Aracı Kurum kayıtlarının delil olarak kullanılabileceini beyan, kabul ve taahhüt eder. UYUMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : Madde : 19 Bu sözlemenin uygulama ve yorumundan doabilecek uyumazlıkların çözümünde stanbul Merkez Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir. YÜRÜRLÜE GR : Madde : 20 Bu sözleme akdedildii tarihte yürürlüe girer. UYGULANACAK HÜKÜMLER : Madde : 21 Bu sözlemede açıkça belirtilmemi ve/veya düzenlenmemi hususlar, SPK Seri : V, No: Teblileri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri ile, ileride yürürlüe girecek mevzuat hükümlerine tabi olup, sözlemede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. GEÇERSZLK : Madde : 22 Herhangi bir anda bu sözlemenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması veya uygulanamaz hale gelmesi bu sözlemenin dier hükümlerinin geçerliliini etkilemeyecei taraflarca kabul edilmitir. DER HÜKÜMLER : Madde : 23 MÜTER,.M.K.B. ve sair borsaların hisse senetleri, hazine bonosu, devlet tahvili gibi sermaye piyasası araçlarının sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiini, mevcut Portföy ünün ani deer kaybına uramasının mümkün olduunu, Portföy ün yönetimi sonucunda portföy deerinde müspet farklılıklar kadar menfi farklılıklar da olabileceini, kabul ettiini beyan eder. MÜTER nin nam ve hesabına yapılan ilemlerde Aracı Kurum gerekli özen ve basireti gösterir. Madde : 24 bu sözleme SPK Seri : V, 59 nolu Portföy Yöneticilii Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Teblii hükümlerine göre tanzim edilmi olup, bu teblide vaki deiiklikler kendiliinden tarafları balar. Madde : 25 MÜTER nin vefatı halinde, MÜTER nin varisleri, veraset ilamı ibraz edene kadar, MÜTER tarafından RKET e bu sözleme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜTER nin vefatı halinde, varisleri durumu RKET e bildirmek zorundadır. Bildirmedii takdirde ibu sözleme artları varisleri balar. Madde : 26 ki veya daha fazla kii tarafından açılan ortak hesaplarda veya birden fazla mirasçı bulunan ahvalde, bu sözleme ortakların hepsi için geçerli olmakla beraber, ortaklar, tebligatın içlerinden sözlemenin baında yazılı olan kiiye yapılması halinde, tümüne yapılmı sayılacaını kabul ederler.

8 Madde : 27 Ortak hesaplarda hesap sahipleri hisse miktarlarını yüzde (%) olarak açıkça tespit etmemilerse, ortak hesaptaki hisselerinin eit miktarda olduunu kabul edecektir. Madde : 28 Ortak hesap sahipleri, bu sözlemenin kendilerine tanıdıı hakların kullanılması sırasında içlerinden birinin tek baına müracaatı halinde ortak hesabın tamamı üzerinde ilem yapma ve tasarrufta bulunma yetkisi olduunu kabul ederler. Bu ekilde RKET tarafından yapılan ilemler dolayısıyla, tasarrufta bulunmayan ortak hesap sahipleri RKET i sorumlu tutamazlar. Madde : 29 MÜTER portföyüne haciz geldii veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıktıı taktirde, sözleme feshedilerek, portföydeki sermaye piyasası araçları ve nakit bulunduu durumda muhafaza edilir. 29 maddeden oluan bu Sözleme balıkta belirtilen tarihte iki nüsha olarak akt ve teati edilmi olup MÜTER, Sermaye Piyasası Kurulu nun Portföy Yöneticilii Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Teblii i çerçevesinde hazırlanan ibu sözlemeyi okuyup anladıını beyan eder. DELTA MENKUL DEERLER A.. MÜTER : ADI SOYADI : ADRES :

9 EK - 1 V E K A L E T N A M E Vekil Eden : Vekil Edilen : DELTA MENKUL DEERLER A.. Delta Menkul Deerler Anonim irketi nde... no ile açılmı bulunan ve yurtiçinde ya da yurt dıında her türlü sermaye piyasası aracının alım - satımı iinde kullanılmak üzere oluturduum portföyüm ile ilgili olarak hisse senetleri, geçici ilmuhaberler, tahviller, finansman bonoları, Devlet ve dier kamu tüzel kiilerinin tahvil ve bonoları, gelir ortaklıı senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu nca menkul deer olarak ilem görecei kabul edilen, mali bir deeri içeren sermaye piyasası araçlarından birine, birkaçına, ve/veya hepsine, nam ve hesabıma yatırım yapacak ekilde alım ve satım yapmaya, portföyümü oluturmaya, kısmen veya tamamen tasfiye etmeye, rüçhan ve oy haklarını kullanmaya, portföy yönetim ücreti ile sair her türlü vergi, ve masrafları hesabımdan almaya, kısaca portföyle ilgili olarak yapacaı her türlü ilemlerde tam yetkili olmak üzere DELTA MENKUL DEERLER A.. yi özel vekil olarak atadım. Adres :

10 EK - 2 PORTFÖY YÖNETM LEM FORMU : Müteri Risk - Getiri Tercihleri / Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi : Aaıda adı, soyadı ve imzası yer alan Müteri ile DELTA Menkul Deerler A.. ( irket ) arasında aktedilen Portföy Yönetim Sözlemesi ( Sözleme ) çerçevesinde irket tarafından verilecek portföy yönetim hizmetleri ile ilgili olarak Müteri, aaıda belirtilmi risk-getiri tercihlerini yapmı olup, irket e burada ifade edilen miktarlarda Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi ödenecektir. I- Portföy Yönetim Ücreti: bu sözlemenin devamı süresince, portföyün ay sonu itibariyle ve o aya ilikin ortalama portföy deerinin belirli bir oranı kadar ( Madde : IV/a da belirlenmitir.) Portföy Yönetim Ücreti alınır. Alınacak ücret net varlık deerinin belirli bir oranının yanı sıra portföyün nisbi getiri oranı veya tutarı ile balantılı bir ekilde hesaplanır. Portföy Yönetim Ücreti ay sonunda tahsil edilecektir. Müteri nin herhangi bir ay sona ermeden önce portföyden ayrılması ya da çıkı yapması durumunda, aylıktan gün bazına indirgenmi Portföy Yönetim Ücreti oranı üzerinden, bir önceki ay sonu ile Müteri nin portföyden ayrılmak üzere irkete bildirimde bulunduu tarih arasında geçen her gün için hesaplanan Portföy Yönetim Ücreti yatırımcının cari hesabından tahsil edilir. II- Baarı Primi: Portföy Yönetim Ücreti tahsil edildikten sonra, performansa dayalı ücretlendirmenin karılatırma ölçütü baz alınarak yapılması zorunludur. Karılatırma ölçütü, portföyde birden fazla varlık grubunun yer alması durumunda, bu varlık gruplarının nitelikleri ve portföydeki aırlıkları dikkate alınarak, varlık endekslerinin aırlıklandırılması yoluyla belirlenerek, çıkan pozitif deer üzerinden % 25 baarı primi tahsil edilir. Karılatırma ölçütü olarak yurt içinde veya yurt dıında genel kabul görmü ve yaygın olarak kullanılan piyasa endeksleri kullanılır. Baarı Primi, MÜTER nin portföyünün oluturulduu tarihten balamak üzere her altı ayda bir hesaplanır. MÜTER Portföyünden çıkı yapmak istediinde çıkı yapılacaı tarihe kadar tahakkuk eden baarı primi, Madde II de belirlenen ekilde tahsil edilir. III- Portföy Getiri Oranının Belirlenmesi : Portföy getiri oranı performans dönemi sonundaki portföyün net varlık deerindeki deiimin yüzde cinsinden ifadesidir. Portföyün getiri oranının belirlenmesinde para ve zaman aırlıklı getiri oranı yöntemi kullanılır. Portföyün nisbi getiri oranı performans dönemi sonu itibariyle hesaplanan portföy getiri oranının karılatırma ölçütünün getiri oranı ile karılatırılması sonucu bulunacak, pozitif ya da negatif yüzdesel deerdir. IV- Müteri nin Tercihleri: Yukarıda okuduum tüm bilgiler ııında ve Delta Menkul Deerler A.. ile akdetmi olduum Sözleme hükümleri çerçevesinde. a- Portföyümün aaıda iaret ettiim yatırım araçlarında olumasını talep ve yönetim komisyonunun %o.,... ay (aylık ) olduunu kabul ederim. Sabit Getirili Menkul Kıymetler : ( ) Devlet Tahvili/Hazine Bonosu Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Yatırım Fonu Katılma Belgesi Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Repo / Ters Repo ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Döviz ( ) TL ( ) Yabancı Para Deiken Getirili Menkul Kıymetler : ( ) Hisse Senedi Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para ( ) Vadeli lem Sözlemesi Alım Satımı ( ) TL ( ) Yabancı Para Portföyün Risk Daılımı ( Anapara Üzerinden) Sabit Getirili Deiken Getirili % (MAX) % (MAX)

11 ( ) Portföy Yönetiminde risk daılımının seçimini Delta Menkul Deerler A.. ne bırakıyorum. irket in Sözleme çerçevesinde Müteri den tahsil etmek hakkına sahip olduu dier meblalar saklıdır. Yukarıda yer alan süreler, sadece Portföy Yönetim Ücreti ve Baarı Primi hesaplanmasına kıstas olmaları itibariyle va z edilmi olup, belirli bir yönetim dönemi belirtilerek önceden oluturulmu paralarla müteri için ortak bir portföy oluturulduu veya Müteri nin oluturulmu bir portföye itirak ettirildii eklinde anlaılamaz. b- Portföyümü yöneten Aracı Kurumun halka arzına aracılık yaptıı sermaye piyasası araçlarına yatırım, ( ) YAPILABLR ( ) YAPILAMAZ MÜTER aaıda MÜTER ye ait portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri Seri V, No:59 Tebli de belirlenen ve adı-soyadı ile hakkında tanıtıcı bilgileri aaıda tanıtılan personeli Portföy Yöneticisi olarak kabul ettiini beyan eder. Portföy Yöneticisinin : Adı Soyadı : Baba Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi : Tahsili : Mesleki Tecrübesi : irketteki Ünvanı : Sermaye Piyasası Araçlarına likin Müteri Portföy Yönetimi Sözlemesi nin ayrılmaz bir parçasını tekil eden Portföy Yönetimi lem Formu, sözleme ile birlikte,... tarihinde taraflar arasında akt ve teati edilerek yürürlüe girmitir. DELTA MENKUL DEERLER A.. MÜTER : ADI SOYADI : ADRES :

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih : MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ 1- Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aşağıda kısaca ACAR olarak anılmıştır.)

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETCS VE FON YETKLENDRLM KATILIMCISINDA, FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma aracının halka arz edilecek 1.000.000.000 TL lik bölümünün satıına ilikin duyurudur. Söz konusu

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR Aşağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51

ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE DÜZENLEYECEKLER BELGELER VE KAYIT DÜZEN HAKKINDA TEBL / SER: V, NO: 51 ARACI KURULULARIN TÜREV ARAÇLARIN ALIM-SATIMINA ARACILIK FAALYETLERNDE

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A..

BZM MENKUL DEERLER A.. DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı