MÜTER HESAP AÇILI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTER HESAP AÇILI FORMU"

Transkript

1 MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu Yer :... Vergi No :... T.C. Kimlik No :... Adres :... :... :... ehir :... Posta Kodu :... Telefon ( ) :... Telefon ( Ev ) :... Telefon ( Gsm ) :... Faks : Yukarıda belirtilen adres ve kimlik bilgilerinin bana ait olduunu beyan eder, herhangi bir adres deiikliini DELTA MENKUL DEERLER A. ye bildireceimi kabul ederim. Tarih : mza : Müteri Temsilcisi :... ube/acente/rtibat Bürosu :... Kazandıran :... Komisyon Oranı :... Tarih :...

2 MÜTER TANIMA FORMU 1- KSEL BLGLER BAVURUDA BULUNAN MÜTERNN ADI: SOYADI: HESAP NO: ÖRENM BLGLER LK ORTA LSE ÜNVERSTE L.ÜSTÜ Bitirilen son kurumun adı : MESLEK VE BLGLER ÜCRETL ÇALIIYORSANIZ : SERBEST ÇALIIYORSANIZ : yerinizdeki ünvanınız : yerinizdeki ünvanınız : yerinizin ünvanı : yerinizin ünvanı : yerinizin adresi : yerinizin adresi : l l : Posta kodu Posta kodu Faks : Faks : Telefon : Telefon : Ev adresi : Kaç yıldır serbest çalııyorsunuz : KAYITLI OLDUUNUZ : : Vergi Dairesi : Vergi no : Meslek Odası : Üye no : 2- MAL BLGLER : GELR KAYNAKLARINIZ :(Aylık Net TL olarak yazınız) (MLYON TL) Maa : TL Serbest meslek gelir : TL Gayrimenkul geliri : TL Faiz ve/veya Menkul Kıymet Geliri : TL Dier : TL TOPLAM : TL GAYRMENKULLERNZN: Türü : Adresi : : KRED/BORÇ DURUMUNUZ: Ödemekle yükümlü olduunuz kredi veya borçların; Toplam tutarı : TL Aylık taksit : TL 3-RSK VE GETR TERCHLERNZ. YATIRIM AMAÇLARINIZ RSK VE GETR TECHLERNZ SIRALAYINIZ ÇALITIINIZ BANKALAR: BANKA ADI UBE YATIRIM AMAÇLARINIZI BELRTNZ 1) BORSA 2) A TP YAT. FONU 3) B. TP YAT. FONU 4) TAHVL/HAZNE BONOSU 5) DER (BELRTNZ) Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluun bana ait olduunu ve DELTA MENKUL DEERLER A.. nin bu konuda beni uyardıını kabul ve beyan ederim. ADI SOYADI/ÜNVANI : MZA Yukarıda vermi olduum kiisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, Mali durumumun ve yatırım amaçlarımın doru olduunu, bu bilgilerimin herhangi birinde bir deiiklik olduu taktirde durumu DELTA MENKUL DEERLER A.. ne yazılı olarak bildireceimi kabul ve beyan ederim. ADI SOYADI/ÜNVANI : MZA TARH :.../.../...

3 KURUMSAL MÜTER TANIMA FORMU 1- KURUM BLGLER FRMA ADI: FAALYET KONUSU : TCARET SCL NO : ÖDENM SERMAYE : ORTAKLIK YAPISI : Adı Soyadı : Ortaklık Payı ( % ) TL Tutar YÖNETM KURULU ÜYELER : GÖREV : TRAKLER : 1- ADRES l Posta kodu Faks Telefon : : KAYITLI OLDUUNUZ Vergi Dairesi : Vergi no : Meslek Odası : Üye no : 2- MAL BLGLER : BLANÇO KARI RSK VE GETR TERCHLERNZ. YATIRIM AMAÇLARINIZ RSK VE GETR TECHLERNZ SIRALAYINIZ YATIRIM AMAÇLARINIZI BELRTNZ 6) BORSA 7) A TP YAT. FONU 8) B. TP YAT. FONU 9) TAHVL/HAZNE BONOSU 10) DER (BELRTNZ) Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluun KURUMA ait olduunu ve DELTA MENKUL DEERLER A.. nin bu konuda beni uyardıını kabul ve beyan ederim. KURUM ÜNVANI : Yukarıda vermi olduum firma bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, Mali durumumun ve yatırım amaçlarımın doru olduunu, bu bilgilerimin herhangi birinde bir deiiklik olduu taktirde durumu DELTA MENKUL DEERLER A.. ne yazılı olarak bildireceimi kabul ve beyan ederim. KURUM ÜNVANI : KAE - MZA KAE MZA TARH :.../.../...

4 .M.K.B. MÜTER LEM SÖZLEMES TARAFLAR Bir tarafta, DELTA MENKUL DEERLER A..( Bundan sonra kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır.) ile dier tarafta... (Bundan sonra kısaca Müteri olarak anılacaktır.) aaıda belirlenen artlarda anlamılardır. A.... Adres :... :... B. DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Caddesi, kbal Merkezi No:103 Kat: 6 Tevikiye / STANBUL TANIMLAR Sözleme metninde geçen, Sermaye Piyasası Araçları : Sermaye Piyasası araçları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup, çıkarılmaları Sermaye Piyasası Kurulu nun deiik yönetmelik ve teblilerinde düzenlenen hisse senetleri ve geçici ilmühaberler, tahviller, finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, kar zarar ortaklıı belgeleri, Hazine Bonoları, Devlet ve dier kamu tüzel kiileri ile özel irketlerin tahvil ve bonoları, gelir ortaklıı senetleri ile, tertip halinde çıkarılan ve iki yıl ve daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri ile bunlar dıında kalıpta Sermaye Piyasası Kurulu nca menkul deer olarak ilem görecei kabul edilen kıymetli evrak, menkul deer sayılmayan kıymetli evrak ve bunların kapsamına girmekle beraber mali deerleri temsil eden ve ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren dier evrak, altın ve gümü gibi madenler ile, yabancı ülke paraları (döviz), Borsa : stanbul Menkul Kıymetler Borsa sı, faaliyetleri SPK tarafından onaylanan dier yerli borsalar, Emir : Müteri nin Aracı Kurum a Portföydeki deerlerin alınması, satılması, kar payı ve faizlerin toplanması borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılmalarla ilgili sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yaptıı bildirim, Kurtaj-ücret : Menkul Kıymetlerle ilgili alım satım ve dier bilumum önlemlerden ötürü aracı kurum tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücreti ifade eder. SÖZLEMENN KONUSU bu sözlemenin konusu, Aracı Kurum un müteri adına ve /veya hesabına Borsa da veya Borsa dıı piyasalarda yahut Aracı Kurum un kendi portföyünden her türlü sermaye piyasası aracını alıp satmasına ilikin genel bir nitelik taıyan ve ayrı bir sözleme imzalanmasına gerek kalmaksızın her ilemde uyulması zorunlu bulunan koullar ile, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip, düzenlenmesidir. YATIRIM HESABI Madde 1- Aracı Kurum nezdinde, Müteri adına her türlü sermaye piyasası aracının alım satım ilemlerinin gerçekletirilecei, mevduat nitelii taımayan bir Yatırım Hesabı açılır. Sermaye piyasası aracı satımı neticesinde oluan meblalar sözkonusu Yatırım Hesabı na aktarılır ve sermaye piyasası aracı alımı sırasında yapılacak ödemeler bu hesaptan yapılır. Aracı Kurum, Yatırım Hesabı nı açarken Müteri nin veya yetkili temsilcisinin kimliini ve imzalarını kendisine tevdi edilen kimlik bilgileri ve imza örnekleri ile tespit eder. Aracı Kurum, gereken tüm dikkat ve özeni göstermekle birlikte kendisine ibraz edilen belgelerin sahteciliini veya imza benzerliini anlayabilecek durumda deil ise kendine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5 MÜTER EMRLER Madde 2- Müteri, alımı ve/veya satımı yapılacak sermaye piyasası araçları için yazılı olarak emir verebilecei gibi telefon, teleks, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ve benzeri ekillerde veya sözlü olarak da emir verebilir. Yazılı emirler dıındaki emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliindedir. Bu emirler Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde müteri emri aranmaksızın yazılı hale dönütürülür. Müteri, Aracı Kurum a verdii emirlerde alım-satım fiyatlarını belirleyecei gibi fiyat konusunda Aracı Kurum u serbest de bırakabilir. Yazılı ve/veya teyidi bulunan veya bulunmayan sözlü Müteri emirleri ile ilgili olarak Aracı Kurum un kayıt ve beyanları asıldır. Aracı Kurum yazılı veya sözlü emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Müteri verdii emrin Aracı Kurum ca Borsa ya intikal ettirilmesinden sonra MKB mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek deiiklikler dıında emri deitiremez veya geri alamaz. MÜTER EMR KARILIKLARININ BULUNDURULMASI Madde 3- Müteri, takası henüz gerçeklememi hisse senedi alımı ilemleri sonucunda, belirli bir anda oluabilecek açık takas pozisyonu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri V, No : 65 sayılı tebliinin 9 uncu maddesinde belirtilen oranda asgari net varlık bulundurmak zorundadır. Aracı Kurum kendi lehine olmak üzere daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir veya Sermaye Piyasası Kurulu teblileri çerçevesinde deitirebilir. Net varlıın hesaplanmasında müterinin takas yükümlülüünü yerine getirmedii kıymetler ile herhangi bir ilemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz. Müteri en geç takas tarihi itibariyle alım emirlerinin YTL karılıını, komisyon ve bu gibi ücretleri Aracı Kurum a ödemekle yükümlüdür. Müterinin ödemekle yükümlü olduu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle ödenmemesi durumunda, alım emrinin yerine getirildiinin Müteri ye bildirilmi olması artı ile nakit yükümlülüünü yerine getirmeyen Müteri namına alınan ileme konu sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarı tahsil edilir veya MKB Yönetmeliinin 39 uncu maddesinin ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilir ya da tasfiye için gerekli ilemlere balanır. Müteri, Aracı Kurum a verdii satım emirlerinin konusu Sermaye Piyasası Araçları nı, emri verdii an itibariyle Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulundurmak zorundadır. Ancak Müteri satım emri verdii Sermaye Piyasası Araçları nı tevdi edebilecek durumda olduunu ve satıa konu Sermaye Piyasası Araçları nı takas tarihine kadar Aracı Kurum a ileteceini yazılı, faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri herhangi bir iletiim aracı ile beyan etmesi durumunda ilem açıa satı ilemi sayılmaz. Müteri sözkonusu beyanın doruluundan sorumludur. Müteri nin, satıı yapılan Sermaye Piyasası Araçları nın tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya sözkonusu Sermaye Piyasası Araçları nın takas tarihi itibariyle Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda, satım emrinin Müteri ye bildirilmi olması artıyla en geç takas tarihini izleyen 2 igünü içinde Sermaye Piyasası Araçları yükümlülüünü yerine getirmeyen Müteri namına satılan Sermaye Piyasası Araçları ndan elde edilen tutarın yükümlülüe tekabül eden kısmı için piyasadan ilgili Sermaye Piyasası Araçları satın alınır veya MKB Yönetmeliinin 38 inci maddesi yada genel hükümleri uygulanmak suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilir ya da tasfiyesi için gerekli ilemlere balanır. Ayrıca temerrüde düen Müteri, Sermaye Piyasası Kanunu Seri V, No 65 sayılı tebliinin 35 inci maddesi çerçevesinde MKB ye bildirilir. Belirtilen ilemleri nedeniyle zarar söz konusu ise aradaki fark Müteri tarafından Aracı Kurum a ödenir. FZK TESLMATLAR Madde 4- Müteri tarafından satım emri verilen sermaye piyasası araçları, satım emri verilmeden önce Aracı Kurum a teslim edilmek zorundadır. Aracı Kurum bu Sermaye Piyasası Araçları nı MKB Takas ve Saklama Bankası A. de saklamaya alır. Aracı Kurum teslim aldıı Sermaye Piyasası Araçları nın tertibi, adet, nominal deeri, varsa kuponun türü adet ve numarasını gösteren Menkul Kıymet Giri Bordrosu nu Müteri ye verir. Satılmak üzere emaneten Aracı Kurum a tevdi edilen Sermaye Piyasası Araçları nın eksik kuponlu, sahte yada herhangi bir nedenle kısıtlanmı olması tamamen müterinin sorumluluundadır. Aracı Kurum un bu nedenlerden dolayı veya Müteri tarafından Aracı Kurum a teslim edilen sermaye piyasası aracının müteri emrine uygun olmaması durumunda urayabilecei tüm zararlar için Müteriye karı rücu hakkı olup, Müteri, Aracı Kurum un urayacaı tüm zararları Aracı Kurum un talebinde nakden tazmin etmekle yükümlüdür. Menkul Kıymet Giri Bordrosu sadece üzerinde kayıtlı olan Sermaye Piyasası Araçları nın Aracı Kurum ca teslim alındıını kanıtlayan bir belge olup, üçüncü bir ahsa devir ve temlik edilemez.

6 Müteri, emanette veya saklamada kalan menkul kıymetlerini teslim almak istediinde Aracı Kurum a bir igünü önceden haber verir. Müteri tarafından bu sözleme gerei doan borçlar Aracı Kurum a ödenmedii sürece Müteri Yatırım Hesabı ndaki menkul kıymetlerin borçlarının karılıı kadarlık kısmına ait menkul kıymetleri teslim alamayacaı gibi Yatırım Hesabı ındaki tutarları üzerinde de tasarruf edemez. Herhangi bir nedenle müteri tarafından talep edilen menkul kıymetler mislen iade edilir. MÜTER EMRLERNN GEÇERLLK SÜRES Madde 5- Müteri, emrin geçerlilik süresini mevzuata uygun olarak istedii ekilde belirleyebilir. Emrin belirlenen sürede yerine getirilmemesi halinde emir geçerliliini yitirir. Süresi belirlenmemi emirler seans esnasında verilmi ise o seansta veya o gün, aksi takdirde emri takiben ilk seans veya gün için geçerlidir. Müteri bu ekildeki emirler için emrin verildii tarihten balanması artı ile sonradan süreyi MKB Yönetmelii çerçevesinde belirleyebilir. YATIRIM HESABINA YETKL TANIMLANMASI Madde 6- Müteri, diledii takdirde kendi hesabına emir vermek üzere üçüncü bir kiiye yetki tanıyabilir. Ancak; 6/1- Müteri, Aracı Kurum çalıanlarından hiçbir kiiyi vekil olarak tayin edemez. Vekil olarak sadece gerçek kiiler tayin edilebilir. 6/2- Vekil in Aracı Kurum nezdinde Müteri yi balayıcı ilem yapabilmesi için noterden düzenlenmi vekaletname ve Aracı Kurum ca istenecek imza beyannamesi, nüfus cüzdan fotokopisi gibi dier belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 6/3- Müteri, tayin ettii vekilini Aracı Kurum a yazılı olarak ve elden imza karılıında teslim edilecek bir azilname ile her zaman görevden alabilir. Müteri, azil keyfiyetinin Aracı Kurum a ileri sürülmesi açısından vekile bildirim ve azlin ilan yolu ile duyurulmasının yeterli olmayacaını, Aracı Kurum a yazılı bir azilname iletilmedii takdirde, vekilin Aracı Kurum ile yapacaı ilemlerin kendisini balayacaını kabul ve taahhüt eder. 6/4- Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almı olmadıkça bunların, Aracı Kurum ile olan ilikilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilikilerde Müteri nin Aracı Kurum a karı temsil edilmesi yetkisini verdikleri kabul edilir. 6/5- Birden fazla kimsenin imza yetkisinin olup, yetkinin münferit ya da müterek olduu belirtilmemise Aracı Kurum her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduunu kabul edebilir. MÜTEREK HESAPLARA LKN ESASLAR Madde 7- Müterek hesap üzerinde hesap sahiplerince verilen talimatlar tüm hesabı kapsayacaktır. Aracı Kurum mütereken sözlemeyi imzalayan hesap sahiplerinden diledii ile ve dier hesap sahiplerinin onayı olmaksızın ilem yapmaya yetkilidir. Aracı Kurum, her bir hesap sahibinin hesabın tamamı üzerinde serbestçe tasarruf edebilecei ilkesine göre hareket eder ve talimatlarını uygular. Müterek hesap sahipleri ise müterek hesap ile ilgili her türlü ilemi dier hesap sahiplerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın münferiden yapabilir. Tüm müterek hesap sahipleri münferiden ilemler ve bunların sonuçlarından dolayı tüm sorumluluun kendilerine ait olduunu Aracı Kurum un bu hususlardan dolayı hiçbir ekilde sorumlu tutulamayacaını peinen beyan, kabul ve taahhüt etmilerdir. Müterek hesap sahipleri, müterek hesapta yapılacak ilemler nedeniyle Aracı Kurum un her hangi bir sebeple alacaının doması halinde Aracı Kurum un bu alacaı karılayan tutarda hesabın tümü üzerinde mahsup ilemi yapabileceini, rehin uygulayabileceini veya bloke bir hesaba alarak teminat addedilebileceini beyan, kabul ve taahhüt etmilerdir. Aracı Kurum ca hesap sahipleri tarafından yada üçüncü kiiler tarafından hesaba yatırılan deerler ve tevdi edilen kıymetli evrak ve yine hesaptan yapılan bilcümle ödemeler ve hesap üzerindeki her türlü tasarruf, istem ve eylemleri ile ilgili hesap dekontu, ekstresi, mutabakat istei veya bakaca bir bildirimi yalnızca sözlemede belirtilen adrese gönderilmesi, dier hesap sahiplerine de bu belgelerin gönderilmi ve onların da bu yönlerden bilgi sahibi olmu sayılması eklinde sonuç yaratacaktır.hesap sahipleri içlerinden her birinin her türlü bildirimlerin alınması konusunda tüm hesap sahiplerini temsil ettiini ve her birine ayrı ayrı anılan belgelerin gönderilmesine ihtiyaç olmadıını ve içlerinden yalnız birine belgelerin gönderilmesinin yeterli olduunu kabul ederler.

7 Müterek hesap sahipleri, hesap ile ilgili her türlü ilem, eylem ve tasarruflarda ve yapılacak olan her türlü bildirim, ihbar, duyuru, uyarı ve tebligatın kabulünde birbirlerini kayıtsız artsız temsil ederler, içlerinden her biri dierlerinden her birinin ve tümünün temsilcisidir. YURTDII PYASALARDA LEM Madde 8- Aracı Kurum un, müteri nin talebi üzerine Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde Yurtdıı Borsalar da veya Türk Borsaları nın uluslararası piyasalarında Müteri adına menkul kıymet alıp satması durumunda bu sözlemenin dier hükümlerine ek olarak aaıdaki hükümler ayrıca tatbik olur. 8/1- Aracı Kurum un alım-satım emirlerini yurtdıında diledii aracı kurulu vasıtasıyla gerçekletirebileceini, yurtdıındaki aracı kuruluun seçiminde Aracı Kurum un tam yetkili olduunu, 8/2- Aracı Kurum un bu ilemlerden alacaı komisyonun yanında yurtdıı aracı kuruluun komisyon ücreti, saklama ücreti ve her türlü gider ile yurtiçi ve yurtdıında doacak her türlü vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden Aracı Kurum a ödemeyi, 8/3- Aracı Kurum un menkul kıymet alım bedellerini transfer edebilmesi için Aracı Kurum nezdinde Aracı Kurum un belirleyecei tutarda nakit bulundurmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜTER NAKTLERNN DEERLENDRLMES Madde 9- Aracı Kurum, Müteri nin sermaye piyasası faaliyetleri nedeni ile Aracı Kurum nezdinde oluan geçici nitelikteki nakitlerini müteri menfaatleri dorultusunda ve Aracı Kurum un diledii ekilde deerlendirmeye ve mevzuatın imkan verdii sair uygulamaları yapmaya yetkilidir. Aracı Kurum Müteri nin hesabında kalan nakit tutarlarını MKB Borsa Para Piyasalarında, Repo ve Ters Repo piyasalarında, A Tipi olmayan Yatırım Fonlarında ve/veya... deerlendirmeye yetkilidir. Sözkonusu nakitlerin toplu olarak deerlendirilmesi halinde elde edilen getiriler, Müteri hesaplarına oransal olarak daıtılır. Müteri nakitleri miktar olarak belli aralıklar bazında gruplandırılarak, elde edilen getiriler bu gruplar arasında farklı oranlarda yansıtılabilir. Bu tutarın altında kalan nakit mevcutları, Aracı Kurum un insiyatifiyle, ibu sözlemede belirtilen yatırım araçlarından biriyle deerlendirilebilir. Müteri bakiyelerinin B Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgesi ile deerlendirilmesi durumunda, Müteri ye satıı yapılan Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgesi nde oluacak deer deiikliinden veya Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgesi nin dier yatırım araçlarının getirilerine göre daha yüksek veya düük getiri salamasından Aracı Kurum sorumlu deildir. Bu deerlendirme nedeniyle elde edilen gelir vade sonunda Müteri hesabına alacak kaydedilirken, gelir üzerinden hesaplanan komisyon ve yasal yükümlülükler borç kaydedilir. Deerlendirme ile ilgili alt limit veya bu konudaki deiiklikler Müteri ye aylık ekstreler yoluyla bildirilir. SORUMLULUK Madde 10- Aracı Kurum a) Tevdi edilen ve Borsalardan usulüne uygun olarak Müteri adına satın alınan menkul kıymetlerin sahteliinden mahkeme kararı nedeniyle tedbir konulmasından, tahrifat ve benzeri haller sebebiyle geçersizliinden, b) hbar ve bildirimlerde kullanılacak vasıtalardan doacak gecikme ve dier hatalardan, c)müteri nin yazılı talimatının eksiklii halinde, menkul kıymetlerden doan hakların kullanılmamasından, sorumlu deildir. Aracı Kurum, ubeleri ve rtibat Büroları vasıtasıyla Müteri tarafından ibu sözlemenin imzalanmı olması, Müteri nin sadece kendisi veya temsilcisi olduu gerçek veya tüzel kii nam ve hesabına ilem yapmayı kabul ve taahhüt ettii anlamını taır. Müteri nin Aracı Kurum a yazılı olarak bildirimde bulunmadan ve bunun neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun izni olmaksızın olarak aracılık yapması, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili mevzuatında tanımlanan Acente Addolunma hükmü kapsamına dahil olduundan, Müteri, Aracı Kurum un üzerine düen ve ilgili mevzuatta yeralan yükümlülükleri yerine getirdii halde Sermaye Piyasası Kurulu raporu veya Yargı hükmü ile yetkisiz olarak aracılık faaliyeti yaptıının belgelenmesi neticesinde Aracı Kurum un urayacaı maddi ve manevi tüm zararları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmitir.

8 MÜTERNN SORUMLULUU Madde 11- Müteri ibu sözleme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm Sermaye Piyasası Araçları nın ve nakdin kendisine ait olduunu, hiçbir hal ve artta üçüncü ahsa ait Sermaye Piyasası Araçları ve nakdi hesabında bulundurmayacaını, aksi taktirde bu durumdan kaynaklanan hukuki veya cezai bir sorumluluk sözkonusu olduunda, tüm sorumluluun kendisine ait olduunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MKB TAKASBANK VE MÜTER LKLER Madde 12- Müteri nin Aracı Kurum nezdindeki sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum un MKB Takasbank A.. nezdinde Müteri ismine açacaı hesabın alt hesaplarında saklanacaktır. Bu nedenle Müteri adına açılacak sözkonusu bu alt hesaplarda bulunan sermaye piyasası aracı bakiyeleri, Aracı Kurum ca Müteri ye verilecek kod ve ifreler yardımıyla ve MKB Takasbank A.. tarafından belirlenecek yöntem ile Müteri tarafından takip edilecektir. Müteri isterse Takasbank nezdindeki kendi ismine açılmı alt hesaplarına aldıkları ifre ile blokaj koyabilir. Bu alt hesaplar üzerindeki sermaye piyasası mevzuatı ile kendisine tanınan her türlü tasarruf yetkisi Aracı Kurum a aittir. Müteri kendisine verilen kod ve ifreleri tam bir basiretle muhafaza edecektir. Sözkonusu kod ve ifrelerle yapılacak ilemlerde Aracı Kurum sadece azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bununla beraber Aracı Kurum, Müteri nin Yatırım Hesabı ndaki sermaye piyasası araçlarını ihbarı tebellü ettikleri tarihten itibaren teslim almasını isteyebilecektir. Müteri nin Sözleme de belirtilen adresine taahhütlü mektup göndermek suretiyle Aracı Kurum ca yapılacak bu ekildeki ihtar üzerine, müteri menkul kıymetlerini en geç bir hafta zarfında teslim alacaktır. Aksi takdirde Müteri, Aracı Kurum un talep edecei muhafaza ücretini, vergisini vb. giderlerini ödemekle yükümlüdür. Müteri MKB Takasbank A.. de saklamada bırakılan sermaye piyasası araçlarına, Menkul Kıymetler Borsası nca veya MKB Takasbank A.. ce saklama ücreti veya baka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Aracı Kurum a derhal öder. YATIRIMCILARI KORUMA FONU VE MÜTER LKLER Madde 13- Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve ilemleri nedeniyle müterilerine karı hisse senedi ilemlerinden doan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenen kısmı Fon tarafından karılanır. KOMSYON VERG VE MASRAFLAR Madde 14 Bu sözlemenin konusu sermaye piyasası araçları ilemleriyle ilgili olarak yapılan her türlü giderler, ödenen komisyon, vergi, resim ve harçlar müteriye aittir. Aracı Kurum verdii bu hizmetler için MKB ce belirlenen genel tarifelere göre veya karılıklı olarak yapılan anlamaya göre oransal veya maktu komisyon alır. Bu sözleme hükümleri çerçevesinde Müteri adına yapılan her ilemde bu madde hükmüne göre Aracı Kurum lehine tahakkuk ettirilen komisyon ücreti Müteri nin hesabına borç olarak kaydedilir. Aracı Kurum kurtaj ücreti, komisyon oranı gibi tutarlarda yapacaı deiiklikleri Müteri nin sözlemedeki adresine yazılı olarak bildirir. MENKUL KIYMETLERDEN DOAN HAKLARIN KULLANILMASI Madde 15 Aracı Kurum, kendisine müteri nam ve hesabına tevdi edilen geçici ilmühaberleri hisse senetleri ile deitirmeye, nama yazılı hisse senetlerini ilgili irket pay defterlerine kaydettirmeye yetkilidir. Müteri bedelli hisse senetlerinden doan rüçan haklarından istifade etmek isterse bunu Aracı Kurum a yazılı olarak bildirir ve gerekli bedel ve belgeleri bu hakların kullanılmasından en az üç gün önce Aracı Kurum a tevdi eder. Aracı Kurum Müteri talimatı olmadıkça bu ilemleri kendiliinden yerine getirmekle yükümlü deildir. leme konu hisse senedinin piyasa fiyatı nominal deerinin üstünde olup ve hesapta gerekli bedelin bulunması durumunda Aracı Kurum bu hakkı müteri lehine olduu için kullanır. Aksi taktirde kullanmaktan imtina edebilir. Müteri nin aksine bir talimatı olmadıkça Aracı Kurum, müteri nam ve hesabına kendisine tevdi edilen Sermaye Piyasası Araçları ndan vadesi dolanların ana parasını, faiz tahakkuk edenlerin faizini, bedelsiz hisse senetlerini, ibrazı ile temettülerinin tahsili konusunda yetkili olup, bu ilemler ve menkul kıymet satıı sonucu tahakkuk eden bedelleri Aracı Kurum nezdinde Müteri adına açılmı veya açılacak bir hesapta toplamaya yetkilidir. Bunlara ilikin Aracı Kurum a tahakkuk ettirilen ücret, komisyon, vergi ve sair giderler Müteri tarafından ödenir.

9 YÜKÜMLÜLÜKLERN YERNE GETRLMES VE TEMMERRÜT FAZ Madde 16- Aracı Kurum, ibu sözleme uyarınca Müteri nin herhangi bir nedenle Aracı Kurum a borçlu olması durumunda borç tutarı üzerinden günün koullarına göre Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenecek bir oranda hesaplanan temerrüt faizini ve bu faizden doan B.S.M.V.yi günlük olarak Müteri nin Yatırım Hesabı na uygular. Müteri, sermaye piyasası araçları ilemlerinden doan yükümlülüünü yerine getirmeyerek temerrüde dümesi halinde temerrüde konu olan Sermaye Piyasası Araçları için otomatik olarak Aracı Kurum a alım/satım emri vermi sayılacaını ve bu emri Aracı Kurum un diledii ekil, art ve zamanda uygulamakta serbest olduunu kabul ve taahhüt eder. MÜTERYE BLG VERME Madde 17- Müteri, Aracı Kurum tarafından gönderilecek yazı, ihbar ve tebligatları, deiiklii kendisi tarafından yazılı olarak bildirilmedii sürece, Aracı Kurum un ibu sözlemede yazılı ve kanuni ikametgahı kabul edilen Müteri adreslerine ve faks-teleks numaralarına, elektronik ortam adreslerine ve benzer iletiim araçlarına göndermekle kendisine ulatırılmı sayılacaını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bildirimin Aracı Kurum da kalan örneindeki tarih ya da Aracı Kurum listelerindeki tarih gönderme tarihi olarak kabul edilir. Aracı Kurum, Müteri ye Hesap Ekstresi, Menkul Kıymet Ekstresi, Menkul Kıymet Hareket Dökümü nü aylık olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen sürelerde iadeli taahhütlü posta, kurye irketi veya noter kanalıyla gönderir. lgili dönem içinde herhangi bir ilem yapmayan Müteri ye anılan belge gönderilmez. Aracı Kurum tarafından gönderilen ekstrelerin tebliinden veya tebli edilmi sayılmasından itibaren 7 igünü içinde taahhütlü posta, telgraf veya noter vasıtasıyla itiraz alınmaması durumunda bunların muhteviyatı Müteri tarafından kabul edilmi sayılacaktır. Elden tebli halinde de bu hüküm geçerlidir. Müteri gönderim eklinin Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak belirlenebileceini kabul ederken, hesabı da her hal ve artta aylık dönemler halinde takip ve kontrol etme zorunluluunu kabul ve taahhüt etmitir. Ayrıca Müteri, faks taahhütnamesinde belirttii faks numarasına tüm hesap ekstrelerinin gönderilmesini talep etmi olduundan bu faks kanalı ile gönderilen tüm belge ve ekstreler, Müteri tarafından örenilmi sayılır. Faks numarası deiikliini yazılı olarak bildirmeyen Müteri, bilinen faksına gönderilecek bilgilerin tarafından alındıı hususunu kabul beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, postadaki gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu deildir. Kesinleen hesap özetleri bir önceki dönem hesap ekstrelerinin tamamını kesinletirir. Müteri bu bildirimlerin yapılmasını istemiyorsa münhasıran sözleme imzalamak zorundadır. Ancak bu durum kendisinin aylık hesap kontrolü yükümlülüünü ortadan kaldırmaz. Müteri bu isteine ramen Aracı Kurum un Noter veya posta vasıtasıyla sözleme ile ilgili tebligat yapabilme hak ve yetkisine sahip olduunu kabul eder. ARACI KURUMUN HAPS HAKKI: Madde 18-Aracı Kurum, Müteri adına ve/veya hesabına satın aldıı ya da satılmak üzere kendisine bırakılan ya da saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde Müteri nin herhangi bir nedenle oluan borcu nedeniyle hapis hakkı mevcut olup Müteri nin bu sözlemeden kaynaklanan bir ya da birkaç yükümlülüünü yerine getirmemesi durumunda bunların tesliminden kaçınabilir. Bu hüküm Müteri nin Aracı Kurum un Merkez ve ubelerinde bulunan her türlü alacakları ile cari hesabında bulunan alacak bakiyesi hakkında da geçerlidir. Aracı Kurum, alacaının tahsili için Müteri ye ait Sermaye Piyasası Araçları nı Borsa da veya ilgili hissenin MKB de asgari 3 igünü ilem görmemesi halinde Borsa dıında kendi belirleyecei fiyatla satma ve satı bedelinden alacaını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. ARACI KURUMUN UN DEFTER VE KAYITLARININ DELL OLMA NTEL Madde 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, faks, elektronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet vb.), telex ve benzeri iletiim araçları ile veya sözlü olarak Müteri'den emir aldıı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müteri arasındaki ilikilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliindedir.

10 Müteri nin veya vekilin telefon vasıtası ile verdii emirler recoder sistemi ile kasetlere kaydedilir. Müteri, bu kasetlerin delil niteliinde olduunu kabul ve taahhüt eder. Müteri, elektronik ortamda ilem yapma ifresini kaybettii takdirde Aracı Kurum a yazılı olarak beyanda bulunur. Müteri nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum tarafından ilgili hesaba blokaj konur. SÖZLEMENN TADL Madde 20- Aracı Kurum bu sözlemedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) Borçlar Hukuku ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olmak koulu ile diledii tarihte ve diledii ekilde deitirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu deiiklikleri Müteri ye iadeli taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtası ile bildirir. Müteri 7 (yedi) gün içinde bu deiikliklere herhangi bir yazılı itirazda bulunmadıı takdirde deiiklikleri kabul etmi sayılır. tiraz halinde Sözleme feshedilmi sayılır. DAHA ÖNCE AKDEDLM SÖZLEMELER Madde 21- Taraflar arasında daha önce akdedilmi olan Sözleme ve sair her türlü belgenin bu sözlemeye aykırı olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olur. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 22- Bu sözlemenin açıkça belirtilmemi ve/veya düzenlenmemi hususları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Teblileri ile yürürlükteki sair ilgili kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve teblilere göre yorumlanacaktır. Müteri, sermaye piyasası mevzuatının ve bu kapsamda Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları hakkındaki Yönetmelik in, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmelii nin ve ilgili kanunların tüm hükümlerini bildiini bunların ve ileride yürürlüe girebilecek her türlü ilgili mevzuatın bu Sözleme ye uygulanmasını kabul ettiini beyan eder. SÖZLEMENN SONA ERMES Madde 23- bu sözleme süresiz olarak akdedilmi olup taraflardan herhangi birinin feshi ihbarda bulunması üzerine bu sözlemeden doan yükümlülükler ile birlikte sona erer. Ancak sözleme feshedilse dahi henüz sonuçlandırılmamı ilemler açısından geçerliliini sürdürecektir. Aracı Kurum un iradesi dıında deien menkul kıymet ilemlerine ilikin olarak ortaya çıkan durumlar Aracı Kurum tarafından haklı sebep olarak kabul edilerek tek taraflı fesih yapılabilir. Yapılan fesih bildirimine ramen yedi gün içinde Müteri tarafından teslim alınmayan menkul kıymetler için Aracı Kurum masrafı Müteri ye ait olmak üzere Mahkemeden tevdi yeri tayinini talep eder. YETKL MAHKEME Madde 24- bu sözlemeden doacak itilafları çözümlemeye stanbul Mahkeme ve cra Daireleri yetkilidir. MÜTER DELTA MENKUL DEERLER A.. Tarih : Adı Soyad /Ünvan : Adres : Telefon Ev : : Gsm : Faks : E-Posta : mza :

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ, FAKS CİHAZI İLE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA VE UZAKTAN ERİŞİM KANALLARI

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı