MÜTER HESAP AÇILI FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTER HESAP AÇILI FORMU"

Transkript

1 MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu Yer :... Vergi No :... T.C. Kimlik No :... Adres :... :... :... ehir :... Posta Kodu :... Telefon ( ) :... Telefon ( Ev ) :... Telefon ( Gsm ) :... Faks : Yukarıda belirtilen adres ve kimlik bilgilerinin bana ait olduunu beyan eder, herhangi bir adres deiikliini DELTA MENKUL DEERLER A. ye bildireceimi kabul ederim. Tarih : mza : Müteri Temsilcisi :... ube/acente/rtibat Bürosu :... Kazandıran :... Komisyon Oranı :... Tarih :...

2 MÜTER TANIMA FORMU 1- KSEL BLGLER BAVURUDA BULUNAN MÜTERNN ADI: SOYADI: HESAP NO: ÖRENM BLGLER LK ORTA LSE ÜNVERSTE L.ÜSTÜ Bitirilen son kurumun adı : MESLEK VE BLGLER ÜCRETL ÇALIIYORSANIZ : SERBEST ÇALIIYORSANIZ : yerinizdeki ünvanınız : yerinizdeki ünvanınız : yerinizin ünvanı : yerinizin ünvanı : yerinizin adresi : yerinizin adresi : l l : Posta kodu Posta kodu Faks : Faks : Telefon : Telefon : Ev adresi : Kaç yıldır serbest çalııyorsunuz : KAYITLI OLDUUNUZ : : Vergi Dairesi : Vergi no : Meslek Odası : Üye no : 2- MAL BLGLER : GELR KAYNAKLARINIZ :(Aylık Net TL olarak yazınız) (MLYON TL) Maa : TL Serbest meslek gelir : TL Gayrimenkul geliri : TL Faiz ve/veya Menkul Kıymet Geliri : TL Dier : TL TOPLAM : TL GAYRMENKULLERNZN: Türü : Adresi : : KRED/BORÇ DURUMUNUZ: Ödemekle yükümlü olduunuz kredi veya borçların; Toplam tutarı : TL Aylık taksit : TL 3-RSK VE GETR TERCHLERNZ. YATIRIM AMAÇLARINIZ RSK VE GETR TECHLERNZ SIRALAYINIZ ÇALITIINIZ BANKALAR: BANKA ADI UBE YATIRIM AMAÇLARINIZI BELRTNZ 1) BORSA 2) A TP YAT. FONU 3) B. TP YAT. FONU 4) TAHVL/HAZNE BONOSU 5) DER (BELRTNZ) Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluun bana ait olduunu ve DELTA MENKUL DEERLER A.. nin bu konuda beni uyardıını kabul ve beyan ederim. ADI SOYADI/ÜNVANI : MZA Yukarıda vermi olduum kiisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, Mali durumumun ve yatırım amaçlarımın doru olduunu, bu bilgilerimin herhangi birinde bir deiiklik olduu taktirde durumu DELTA MENKUL DEERLER A.. ne yazılı olarak bildireceimi kabul ve beyan ederim. ADI SOYADI/ÜNVANI : MZA TARH :.../.../...

3 KURUMSAL MÜTER TANIMA FORMU 1- KURUM BLGLER FRMA ADI: FAALYET KONUSU : TCARET SCL NO : ÖDENM SERMAYE : ORTAKLIK YAPISI : Adı Soyadı : Ortaklık Payı ( % ) TL Tutar YÖNETM KURULU ÜYELER : GÖREV : TRAKLER : 1- ADRES l Posta kodu Faks Telefon : : KAYITLI OLDUUNUZ Vergi Dairesi : Vergi no : Meslek Odası : Üye no : 2- MAL BLGLER : BLANÇO KARI RSK VE GETR TERCHLERNZ. YATIRIM AMAÇLARINIZ RSK VE GETR TECHLERNZ SIRALAYINIZ YATIRIM AMAÇLARINIZI BELRTNZ 6) BORSA 7) A TP YAT. FONU 8) B. TP YAT. FONU 9) TAHVL/HAZNE BONOSU 10) DER (BELRTNZ) Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluun KURUMA ait olduunu ve DELTA MENKUL DEERLER A.. nin bu konuda beni uyardıını kabul ve beyan ederim. KURUM ÜNVANI : Yukarıda vermi olduum firma bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, Mali durumumun ve yatırım amaçlarımın doru olduunu, bu bilgilerimin herhangi birinde bir deiiklik olduu taktirde durumu DELTA MENKUL DEERLER A.. ne yazılı olarak bildireceimi kabul ve beyan ederim. KURUM ÜNVANI : KAE - MZA KAE MZA TARH :.../.../...

4 .M.K.B. MÜTER LEM SÖZLEMES TARAFLAR Bir tarafta, DELTA MENKUL DEERLER A..( Bundan sonra kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır.) ile dier tarafta... (Bundan sonra kısaca Müteri olarak anılacaktır.) aaıda belirlenen artlarda anlamılardır. A.... Adres :... :... B. DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Caddesi, kbal Merkezi No:103 Kat: 6 Tevikiye / STANBUL TANIMLAR Sözleme metninde geçen, Sermaye Piyasası Araçları : Sermaye Piyasası araçları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup, çıkarılmaları Sermaye Piyasası Kurulu nun deiik yönetmelik ve teblilerinde düzenlenen hisse senetleri ve geçici ilmühaberler, tahviller, finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, kar zarar ortaklıı belgeleri, Hazine Bonoları, Devlet ve dier kamu tüzel kiileri ile özel irketlerin tahvil ve bonoları, gelir ortaklıı senetleri ile, tertip halinde çıkarılan ve iki yıl ve daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri ile bunlar dıında kalıpta Sermaye Piyasası Kurulu nca menkul deer olarak ilem görecei kabul edilen kıymetli evrak, menkul deer sayılmayan kıymetli evrak ve bunların kapsamına girmekle beraber mali deerleri temsil eden ve ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren dier evrak, altın ve gümü gibi madenler ile, yabancı ülke paraları (döviz), Borsa : stanbul Menkul Kıymetler Borsa sı, faaliyetleri SPK tarafından onaylanan dier yerli borsalar, Emir : Müteri nin Aracı Kurum a Portföydeki deerlerin alınması, satılması, kar payı ve faizlerin toplanması borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılmalarla ilgili sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yaptıı bildirim, Kurtaj-ücret : Menkul Kıymetlerle ilgili alım satım ve dier bilumum önlemlerden ötürü aracı kurum tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücreti ifade eder. SÖZLEMENN KONUSU bu sözlemenin konusu, Aracı Kurum un müteri adına ve /veya hesabına Borsa da veya Borsa dıı piyasalarda yahut Aracı Kurum un kendi portföyünden her türlü sermaye piyasası aracını alıp satmasına ilikin genel bir nitelik taıyan ve ayrı bir sözleme imzalanmasına gerek kalmaksızın her ilemde uyulması zorunlu bulunan koullar ile, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip, düzenlenmesidir. YATIRIM HESABI Madde 1- Aracı Kurum nezdinde, Müteri adına her türlü sermaye piyasası aracının alım satım ilemlerinin gerçekletirilecei, mevduat nitelii taımayan bir Yatırım Hesabı açılır. Sermaye piyasası aracı satımı neticesinde oluan meblalar sözkonusu Yatırım Hesabı na aktarılır ve sermaye piyasası aracı alımı sırasında yapılacak ödemeler bu hesaptan yapılır. Aracı Kurum, Yatırım Hesabı nı açarken Müteri nin veya yetkili temsilcisinin kimliini ve imzalarını kendisine tevdi edilen kimlik bilgileri ve imza örnekleri ile tespit eder. Aracı Kurum, gereken tüm dikkat ve özeni göstermekle birlikte kendisine ibraz edilen belgelerin sahteciliini veya imza benzerliini anlayabilecek durumda deil ise kendine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5 MÜTER EMRLER Madde 2- Müteri, alımı ve/veya satımı yapılacak sermaye piyasası araçları için yazılı olarak emir verebilecei gibi telefon, teleks, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ve benzeri ekillerde veya sözlü olarak da emir verebilir. Yazılı emirler dıındaki emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliindedir. Bu emirler Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde müteri emri aranmaksızın yazılı hale dönütürülür. Müteri, Aracı Kurum a verdii emirlerde alım-satım fiyatlarını belirleyecei gibi fiyat konusunda Aracı Kurum u serbest de bırakabilir. Yazılı ve/veya teyidi bulunan veya bulunmayan sözlü Müteri emirleri ile ilgili olarak Aracı Kurum un kayıt ve beyanları asıldır. Aracı Kurum yazılı veya sözlü emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Müteri verdii emrin Aracı Kurum ca Borsa ya intikal ettirilmesinden sonra MKB mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek deiiklikler dıında emri deitiremez veya geri alamaz. MÜTER EMR KARILIKLARININ BULUNDURULMASI Madde 3- Müteri, takası henüz gerçeklememi hisse senedi alımı ilemleri sonucunda, belirli bir anda oluabilecek açık takas pozisyonu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Seri V, No : 65 sayılı tebliinin 9 uncu maddesinde belirtilen oranda asgari net varlık bulundurmak zorundadır. Aracı Kurum kendi lehine olmak üzere daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir veya Sermaye Piyasası Kurulu teblileri çerçevesinde deitirebilir. Net varlıın hesaplanmasında müterinin takas yükümlülüünü yerine getirmedii kıymetler ile herhangi bir ilemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz. Müteri en geç takas tarihi itibariyle alım emirlerinin YTL karılıını, komisyon ve bu gibi ücretleri Aracı Kurum a ödemekle yükümlüdür. Müterinin ödemekle yükümlü olduu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle ödenmemesi durumunda, alım emrinin yerine getirildiinin Müteri ye bildirilmi olması artı ile nakit yükümlülüünü yerine getirmeyen Müteri namına alınan ileme konu sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarı tahsil edilir veya MKB Yönetmeliinin 39 uncu maddesinin ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilir ya da tasfiye için gerekli ilemlere balanır. Müteri, Aracı Kurum a verdii satım emirlerinin konusu Sermaye Piyasası Araçları nı, emri verdii an itibariyle Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulundurmak zorundadır. Ancak Müteri satım emri verdii Sermaye Piyasası Araçları nı tevdi edebilecek durumda olduunu ve satıa konu Sermaye Piyasası Araçları nı takas tarihine kadar Aracı Kurum a ileteceini yazılı, faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri herhangi bir iletiim aracı ile beyan etmesi durumunda ilem açıa satı ilemi sayılmaz. Müteri sözkonusu beyanın doruluundan sorumludur. Müteri nin, satıı yapılan Sermaye Piyasası Araçları nın tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya sözkonusu Sermaye Piyasası Araçları nın takas tarihi itibariyle Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda, satım emrinin Müteri ye bildirilmi olması artıyla en geç takas tarihini izleyen 2 igünü içinde Sermaye Piyasası Araçları yükümlülüünü yerine getirmeyen Müteri namına satılan Sermaye Piyasası Araçları ndan elde edilen tutarın yükümlülüe tekabül eden kısmı için piyasadan ilgili Sermaye Piyasası Araçları satın alınır veya MKB Yönetmeliinin 38 inci maddesi yada genel hükümleri uygulanmak suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilir ya da tasfiyesi için gerekli ilemlere balanır. Ayrıca temerrüde düen Müteri, Sermaye Piyasası Kanunu Seri V, No 65 sayılı tebliinin 35 inci maddesi çerçevesinde MKB ye bildirilir. Belirtilen ilemleri nedeniyle zarar söz konusu ise aradaki fark Müteri tarafından Aracı Kurum a ödenir. FZK TESLMATLAR Madde 4- Müteri tarafından satım emri verilen sermaye piyasası araçları, satım emri verilmeden önce Aracı Kurum a teslim edilmek zorundadır. Aracı Kurum bu Sermaye Piyasası Araçları nı MKB Takas ve Saklama Bankası A. de saklamaya alır. Aracı Kurum teslim aldıı Sermaye Piyasası Araçları nın tertibi, adet, nominal deeri, varsa kuponun türü adet ve numarasını gösteren Menkul Kıymet Giri Bordrosu nu Müteri ye verir. Satılmak üzere emaneten Aracı Kurum a tevdi edilen Sermaye Piyasası Araçları nın eksik kuponlu, sahte yada herhangi bir nedenle kısıtlanmı olması tamamen müterinin sorumluluundadır. Aracı Kurum un bu nedenlerden dolayı veya Müteri tarafından Aracı Kurum a teslim edilen sermaye piyasası aracının müteri emrine uygun olmaması durumunda urayabilecei tüm zararlar için Müteriye karı rücu hakkı olup, Müteri, Aracı Kurum un urayacaı tüm zararları Aracı Kurum un talebinde nakden tazmin etmekle yükümlüdür. Menkul Kıymet Giri Bordrosu sadece üzerinde kayıtlı olan Sermaye Piyasası Araçları nın Aracı Kurum ca teslim alındıını kanıtlayan bir belge olup, üçüncü bir ahsa devir ve temlik edilemez.

6 Müteri, emanette veya saklamada kalan menkul kıymetlerini teslim almak istediinde Aracı Kurum a bir igünü önceden haber verir. Müteri tarafından bu sözleme gerei doan borçlar Aracı Kurum a ödenmedii sürece Müteri Yatırım Hesabı ndaki menkul kıymetlerin borçlarının karılıı kadarlık kısmına ait menkul kıymetleri teslim alamayacaı gibi Yatırım Hesabı ındaki tutarları üzerinde de tasarruf edemez. Herhangi bir nedenle müteri tarafından talep edilen menkul kıymetler mislen iade edilir. MÜTER EMRLERNN GEÇERLLK SÜRES Madde 5- Müteri, emrin geçerlilik süresini mevzuata uygun olarak istedii ekilde belirleyebilir. Emrin belirlenen sürede yerine getirilmemesi halinde emir geçerliliini yitirir. Süresi belirlenmemi emirler seans esnasında verilmi ise o seansta veya o gün, aksi takdirde emri takiben ilk seans veya gün için geçerlidir. Müteri bu ekildeki emirler için emrin verildii tarihten balanması artı ile sonradan süreyi MKB Yönetmelii çerçevesinde belirleyebilir. YATIRIM HESABINA YETKL TANIMLANMASI Madde 6- Müteri, diledii takdirde kendi hesabına emir vermek üzere üçüncü bir kiiye yetki tanıyabilir. Ancak; 6/1- Müteri, Aracı Kurum çalıanlarından hiçbir kiiyi vekil olarak tayin edemez. Vekil olarak sadece gerçek kiiler tayin edilebilir. 6/2- Vekil in Aracı Kurum nezdinde Müteri yi balayıcı ilem yapabilmesi için noterden düzenlenmi vekaletname ve Aracı Kurum ca istenecek imza beyannamesi, nüfus cüzdan fotokopisi gibi dier belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 6/3- Müteri, tayin ettii vekilini Aracı Kurum a yazılı olarak ve elden imza karılıında teslim edilecek bir azilname ile her zaman görevden alabilir. Müteri, azil keyfiyetinin Aracı Kurum a ileri sürülmesi açısından vekile bildirim ve azlin ilan yolu ile duyurulmasının yeterli olmayacaını, Aracı Kurum a yazılı bir azilname iletilmedii takdirde, vekilin Aracı Kurum ile yapacaı ilemlerin kendisini balayacaını kabul ve taahhüt eder. 6/4- Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almı olmadıkça bunların, Aracı Kurum ile olan ilikilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilikilerde Müteri nin Aracı Kurum a karı temsil edilmesi yetkisini verdikleri kabul edilir. 6/5- Birden fazla kimsenin imza yetkisinin olup, yetkinin münferit ya da müterek olduu belirtilmemise Aracı Kurum her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduunu kabul edebilir. MÜTEREK HESAPLARA LKN ESASLAR Madde 7- Müterek hesap üzerinde hesap sahiplerince verilen talimatlar tüm hesabı kapsayacaktır. Aracı Kurum mütereken sözlemeyi imzalayan hesap sahiplerinden diledii ile ve dier hesap sahiplerinin onayı olmaksızın ilem yapmaya yetkilidir. Aracı Kurum, her bir hesap sahibinin hesabın tamamı üzerinde serbestçe tasarruf edebilecei ilkesine göre hareket eder ve talimatlarını uygular. Müterek hesap sahipleri ise müterek hesap ile ilgili her türlü ilemi dier hesap sahiplerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın münferiden yapabilir. Tüm müterek hesap sahipleri münferiden ilemler ve bunların sonuçlarından dolayı tüm sorumluluun kendilerine ait olduunu Aracı Kurum un bu hususlardan dolayı hiçbir ekilde sorumlu tutulamayacaını peinen beyan, kabul ve taahhüt etmilerdir. Müterek hesap sahipleri, müterek hesapta yapılacak ilemler nedeniyle Aracı Kurum un her hangi bir sebeple alacaının doması halinde Aracı Kurum un bu alacaı karılayan tutarda hesabın tümü üzerinde mahsup ilemi yapabileceini, rehin uygulayabileceini veya bloke bir hesaba alarak teminat addedilebileceini beyan, kabul ve taahhüt etmilerdir. Aracı Kurum ca hesap sahipleri tarafından yada üçüncü kiiler tarafından hesaba yatırılan deerler ve tevdi edilen kıymetli evrak ve yine hesaptan yapılan bilcümle ödemeler ve hesap üzerindeki her türlü tasarruf, istem ve eylemleri ile ilgili hesap dekontu, ekstresi, mutabakat istei veya bakaca bir bildirimi yalnızca sözlemede belirtilen adrese gönderilmesi, dier hesap sahiplerine de bu belgelerin gönderilmi ve onların da bu yönlerden bilgi sahibi olmu sayılması eklinde sonuç yaratacaktır.hesap sahipleri içlerinden her birinin her türlü bildirimlerin alınması konusunda tüm hesap sahiplerini temsil ettiini ve her birine ayrı ayrı anılan belgelerin gönderilmesine ihtiyaç olmadıını ve içlerinden yalnız birine belgelerin gönderilmesinin yeterli olduunu kabul ederler.

7 Müterek hesap sahipleri, hesap ile ilgili her türlü ilem, eylem ve tasarruflarda ve yapılacak olan her türlü bildirim, ihbar, duyuru, uyarı ve tebligatın kabulünde birbirlerini kayıtsız artsız temsil ederler, içlerinden her biri dierlerinden her birinin ve tümünün temsilcisidir. YURTDII PYASALARDA LEM Madde 8- Aracı Kurum un, müteri nin talebi üzerine Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde Yurtdıı Borsalar da veya Türk Borsaları nın uluslararası piyasalarında Müteri adına menkul kıymet alıp satması durumunda bu sözlemenin dier hükümlerine ek olarak aaıdaki hükümler ayrıca tatbik olur. 8/1- Aracı Kurum un alım-satım emirlerini yurtdıında diledii aracı kurulu vasıtasıyla gerçekletirebileceini, yurtdıındaki aracı kuruluun seçiminde Aracı Kurum un tam yetkili olduunu, 8/2- Aracı Kurum un bu ilemlerden alacaı komisyonun yanında yurtdıı aracı kuruluun komisyon ücreti, saklama ücreti ve her türlü gider ile yurtiçi ve yurtdıında doacak her türlü vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden Aracı Kurum a ödemeyi, 8/3- Aracı Kurum un menkul kıymet alım bedellerini transfer edebilmesi için Aracı Kurum nezdinde Aracı Kurum un belirleyecei tutarda nakit bulundurmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜTER NAKTLERNN DEERLENDRLMES Madde 9- Aracı Kurum, Müteri nin sermaye piyasası faaliyetleri nedeni ile Aracı Kurum nezdinde oluan geçici nitelikteki nakitlerini müteri menfaatleri dorultusunda ve Aracı Kurum un diledii ekilde deerlendirmeye ve mevzuatın imkan verdii sair uygulamaları yapmaya yetkilidir. Aracı Kurum Müteri nin hesabında kalan nakit tutarlarını MKB Borsa Para Piyasalarında, Repo ve Ters Repo piyasalarında, A Tipi olmayan Yatırım Fonlarında ve/veya... deerlendirmeye yetkilidir. Sözkonusu nakitlerin toplu olarak deerlendirilmesi halinde elde edilen getiriler, Müteri hesaplarına oransal olarak daıtılır. Müteri nakitleri miktar olarak belli aralıklar bazında gruplandırılarak, elde edilen getiriler bu gruplar arasında farklı oranlarda yansıtılabilir. Bu tutarın altında kalan nakit mevcutları, Aracı Kurum un insiyatifiyle, ibu sözlemede belirtilen yatırım araçlarından biriyle deerlendirilebilir. Müteri bakiyelerinin B Tipi Yatırım Fonu Katılma Belgesi ile deerlendirilmesi durumunda, Müteri ye satıı yapılan Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgesi nde oluacak deer deiikliinden veya Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgesi nin dier yatırım araçlarının getirilerine göre daha yüksek veya düük getiri salamasından Aracı Kurum sorumlu deildir. Bu deerlendirme nedeniyle elde edilen gelir vade sonunda Müteri hesabına alacak kaydedilirken, gelir üzerinden hesaplanan komisyon ve yasal yükümlülükler borç kaydedilir. Deerlendirme ile ilgili alt limit veya bu konudaki deiiklikler Müteri ye aylık ekstreler yoluyla bildirilir. SORUMLULUK Madde 10- Aracı Kurum a) Tevdi edilen ve Borsalardan usulüne uygun olarak Müteri adına satın alınan menkul kıymetlerin sahteliinden mahkeme kararı nedeniyle tedbir konulmasından, tahrifat ve benzeri haller sebebiyle geçersizliinden, b) hbar ve bildirimlerde kullanılacak vasıtalardan doacak gecikme ve dier hatalardan, c)müteri nin yazılı talimatının eksiklii halinde, menkul kıymetlerden doan hakların kullanılmamasından, sorumlu deildir. Aracı Kurum, ubeleri ve rtibat Büroları vasıtasıyla Müteri tarafından ibu sözlemenin imzalanmı olması, Müteri nin sadece kendisi veya temsilcisi olduu gerçek veya tüzel kii nam ve hesabına ilem yapmayı kabul ve taahhüt ettii anlamını taır. Müteri nin Aracı Kurum a yazılı olarak bildirimde bulunmadan ve bunun neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun izni olmaksızın olarak aracılık yapması, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili mevzuatında tanımlanan Acente Addolunma hükmü kapsamına dahil olduundan, Müteri, Aracı Kurum un üzerine düen ve ilgili mevzuatta yeralan yükümlülükleri yerine getirdii halde Sermaye Piyasası Kurulu raporu veya Yargı hükmü ile yetkisiz olarak aracılık faaliyeti yaptıının belgelenmesi neticesinde Aracı Kurum un urayacaı maddi ve manevi tüm zararları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmitir.

8 MÜTERNN SORUMLULUU Madde 11- Müteri ibu sözleme ile, Aracı Kurum nezdinde açılan hesapta bulunan tüm Sermaye Piyasası Araçları nın ve nakdin kendisine ait olduunu, hiçbir hal ve artta üçüncü ahsa ait Sermaye Piyasası Araçları ve nakdi hesabında bulundurmayacaını, aksi taktirde bu durumdan kaynaklanan hukuki veya cezai bir sorumluluk sözkonusu olduunda, tüm sorumluluun kendisine ait olduunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MKB TAKASBANK VE MÜTER LKLER Madde 12- Müteri nin Aracı Kurum nezdindeki sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum un MKB Takasbank A.. nezdinde Müteri ismine açacaı hesabın alt hesaplarında saklanacaktır. Bu nedenle Müteri adına açılacak sözkonusu bu alt hesaplarda bulunan sermaye piyasası aracı bakiyeleri, Aracı Kurum ca Müteri ye verilecek kod ve ifreler yardımıyla ve MKB Takasbank A.. tarafından belirlenecek yöntem ile Müteri tarafından takip edilecektir. Müteri isterse Takasbank nezdindeki kendi ismine açılmı alt hesaplarına aldıkları ifre ile blokaj koyabilir. Bu alt hesaplar üzerindeki sermaye piyasası mevzuatı ile kendisine tanınan her türlü tasarruf yetkisi Aracı Kurum a aittir. Müteri kendisine verilen kod ve ifreleri tam bir basiretle muhafaza edecektir. Sözkonusu kod ve ifrelerle yapılacak ilemlerde Aracı Kurum sadece azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bununla beraber Aracı Kurum, Müteri nin Yatırım Hesabı ndaki sermaye piyasası araçlarını ihbarı tebellü ettikleri tarihten itibaren teslim almasını isteyebilecektir. Müteri nin Sözleme de belirtilen adresine taahhütlü mektup göndermek suretiyle Aracı Kurum ca yapılacak bu ekildeki ihtar üzerine, müteri menkul kıymetlerini en geç bir hafta zarfında teslim alacaktır. Aksi takdirde Müteri, Aracı Kurum un talep edecei muhafaza ücretini, vergisini vb. giderlerini ödemekle yükümlüdür. Müteri MKB Takasbank A.. de saklamada bırakılan sermaye piyasası araçlarına, Menkul Kıymetler Borsası nca veya MKB Takasbank A.. ce saklama ücreti veya baka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Aracı Kurum a derhal öder. YATIRIMCILARI KORUMA FONU VE MÜTER LKLER Madde 13- Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve ilemleri nedeniyle müterilerine karı hisse senedi ilemlerinden doan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenen kısmı Fon tarafından karılanır. KOMSYON VERG VE MASRAFLAR Madde 14 Bu sözlemenin konusu sermaye piyasası araçları ilemleriyle ilgili olarak yapılan her türlü giderler, ödenen komisyon, vergi, resim ve harçlar müteriye aittir. Aracı Kurum verdii bu hizmetler için MKB ce belirlenen genel tarifelere göre veya karılıklı olarak yapılan anlamaya göre oransal veya maktu komisyon alır. Bu sözleme hükümleri çerçevesinde Müteri adına yapılan her ilemde bu madde hükmüne göre Aracı Kurum lehine tahakkuk ettirilen komisyon ücreti Müteri nin hesabına borç olarak kaydedilir. Aracı Kurum kurtaj ücreti, komisyon oranı gibi tutarlarda yapacaı deiiklikleri Müteri nin sözlemedeki adresine yazılı olarak bildirir. MENKUL KIYMETLERDEN DOAN HAKLARIN KULLANILMASI Madde 15 Aracı Kurum, kendisine müteri nam ve hesabına tevdi edilen geçici ilmühaberleri hisse senetleri ile deitirmeye, nama yazılı hisse senetlerini ilgili irket pay defterlerine kaydettirmeye yetkilidir. Müteri bedelli hisse senetlerinden doan rüçan haklarından istifade etmek isterse bunu Aracı Kurum a yazılı olarak bildirir ve gerekli bedel ve belgeleri bu hakların kullanılmasından en az üç gün önce Aracı Kurum a tevdi eder. Aracı Kurum Müteri talimatı olmadıkça bu ilemleri kendiliinden yerine getirmekle yükümlü deildir. leme konu hisse senedinin piyasa fiyatı nominal deerinin üstünde olup ve hesapta gerekli bedelin bulunması durumunda Aracı Kurum bu hakkı müteri lehine olduu için kullanır. Aksi taktirde kullanmaktan imtina edebilir. Müteri nin aksine bir talimatı olmadıkça Aracı Kurum, müteri nam ve hesabına kendisine tevdi edilen Sermaye Piyasası Araçları ndan vadesi dolanların ana parasını, faiz tahakkuk edenlerin faizini, bedelsiz hisse senetlerini, ibrazı ile temettülerinin tahsili konusunda yetkili olup, bu ilemler ve menkul kıymet satıı sonucu tahakkuk eden bedelleri Aracı Kurum nezdinde Müteri adına açılmı veya açılacak bir hesapta toplamaya yetkilidir. Bunlara ilikin Aracı Kurum a tahakkuk ettirilen ücret, komisyon, vergi ve sair giderler Müteri tarafından ödenir.

9 YÜKÜMLÜLÜKLERN YERNE GETRLMES VE TEMMERRÜT FAZ Madde 16- Aracı Kurum, ibu sözleme uyarınca Müteri nin herhangi bir nedenle Aracı Kurum a borçlu olması durumunda borç tutarı üzerinden günün koullarına göre Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenecek bir oranda hesaplanan temerrüt faizini ve bu faizden doan B.S.M.V.yi günlük olarak Müteri nin Yatırım Hesabı na uygular. Müteri, sermaye piyasası araçları ilemlerinden doan yükümlülüünü yerine getirmeyerek temerrüde dümesi halinde temerrüde konu olan Sermaye Piyasası Araçları için otomatik olarak Aracı Kurum a alım/satım emri vermi sayılacaını ve bu emri Aracı Kurum un diledii ekil, art ve zamanda uygulamakta serbest olduunu kabul ve taahhüt eder. MÜTERYE BLG VERME Madde 17- Müteri, Aracı Kurum tarafından gönderilecek yazı, ihbar ve tebligatları, deiiklii kendisi tarafından yazılı olarak bildirilmedii sürece, Aracı Kurum un ibu sözlemede yazılı ve kanuni ikametgahı kabul edilen Müteri adreslerine ve faks-teleks numaralarına, elektronik ortam adreslerine ve benzer iletiim araçlarına göndermekle kendisine ulatırılmı sayılacaını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bildirimin Aracı Kurum da kalan örneindeki tarih ya da Aracı Kurum listelerindeki tarih gönderme tarihi olarak kabul edilir. Aracı Kurum, Müteri ye Hesap Ekstresi, Menkul Kıymet Ekstresi, Menkul Kıymet Hareket Dökümü nü aylık olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen sürelerde iadeli taahhütlü posta, kurye irketi veya noter kanalıyla gönderir. lgili dönem içinde herhangi bir ilem yapmayan Müteri ye anılan belge gönderilmez. Aracı Kurum tarafından gönderilen ekstrelerin tebliinden veya tebli edilmi sayılmasından itibaren 7 igünü içinde taahhütlü posta, telgraf veya noter vasıtasıyla itiraz alınmaması durumunda bunların muhteviyatı Müteri tarafından kabul edilmi sayılacaktır. Elden tebli halinde de bu hüküm geçerlidir. Müteri gönderim eklinin Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak belirlenebileceini kabul ederken, hesabı da her hal ve artta aylık dönemler halinde takip ve kontrol etme zorunluluunu kabul ve taahhüt etmitir. Ayrıca Müteri, faks taahhütnamesinde belirttii faks numarasına tüm hesap ekstrelerinin gönderilmesini talep etmi olduundan bu faks kanalı ile gönderilen tüm belge ve ekstreler, Müteri tarafından örenilmi sayılır. Faks numarası deiikliini yazılı olarak bildirmeyen Müteri, bilinen faksına gönderilecek bilgilerin tarafından alındıı hususunu kabul beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, postadaki gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu deildir. Kesinleen hesap özetleri bir önceki dönem hesap ekstrelerinin tamamını kesinletirir. Müteri bu bildirimlerin yapılmasını istemiyorsa münhasıran sözleme imzalamak zorundadır. Ancak bu durum kendisinin aylık hesap kontrolü yükümlülüünü ortadan kaldırmaz. Müteri bu isteine ramen Aracı Kurum un Noter veya posta vasıtasıyla sözleme ile ilgili tebligat yapabilme hak ve yetkisine sahip olduunu kabul eder. ARACI KURUMUN HAPS HAKKI: Madde 18-Aracı Kurum, Müteri adına ve/veya hesabına satın aldıı ya da satılmak üzere kendisine bırakılan ya da saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde Müteri nin herhangi bir nedenle oluan borcu nedeniyle hapis hakkı mevcut olup Müteri nin bu sözlemeden kaynaklanan bir ya da birkaç yükümlülüünü yerine getirmemesi durumunda bunların tesliminden kaçınabilir. Bu hüküm Müteri nin Aracı Kurum un Merkez ve ubelerinde bulunan her türlü alacakları ile cari hesabında bulunan alacak bakiyesi hakkında da geçerlidir. Aracı Kurum, alacaının tahsili için Müteri ye ait Sermaye Piyasası Araçları nı Borsa da veya ilgili hissenin MKB de asgari 3 igünü ilem görmemesi halinde Borsa dıında kendi belirleyecei fiyatla satma ve satı bedelinden alacaını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. ARACI KURUMUN UN DEFTER VE KAYITLARININ DELL OLMA NTEL Madde 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, faks, elektronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet vb.), telex ve benzeri iletiim araçları ile veya sözlü olarak Müteri'den emir aldıı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müteri arasındaki ilikilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliindedir.

10 Müteri nin veya vekilin telefon vasıtası ile verdii emirler recoder sistemi ile kasetlere kaydedilir. Müteri, bu kasetlerin delil niteliinde olduunu kabul ve taahhüt eder. Müteri, elektronik ortamda ilem yapma ifresini kaybettii takdirde Aracı Kurum a yazılı olarak beyanda bulunur. Müteri nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum tarafından ilgili hesaba blokaj konur. SÖZLEMENN TADL Madde 20- Aracı Kurum bu sözlemedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) Borçlar Hukuku ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olmak koulu ile diledii tarihte ve diledii ekilde deitirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu deiiklikleri Müteri ye iadeli taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtası ile bildirir. Müteri 7 (yedi) gün içinde bu deiikliklere herhangi bir yazılı itirazda bulunmadıı takdirde deiiklikleri kabul etmi sayılır. tiraz halinde Sözleme feshedilmi sayılır. DAHA ÖNCE AKDEDLM SÖZLEMELER Madde 21- Taraflar arasında daha önce akdedilmi olan Sözleme ve sair her türlü belgenin bu sözlemeye aykırı olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olur. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 22- Bu sözlemenin açıkça belirtilmemi ve/veya düzenlenmemi hususları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Teblileri ile yürürlükteki sair ilgili kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve teblilere göre yorumlanacaktır. Müteri, sermaye piyasası mevzuatının ve bu kapsamda Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları hakkındaki Yönetmelik in, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmelii nin ve ilgili kanunların tüm hükümlerini bildiini bunların ve ileride yürürlüe girebilecek her türlü ilgili mevzuatın bu Sözleme ye uygulanmasını kabul ettiini beyan eder. SÖZLEMENN SONA ERMES Madde 23- bu sözleme süresiz olarak akdedilmi olup taraflardan herhangi birinin feshi ihbarda bulunması üzerine bu sözlemeden doan yükümlülükler ile birlikte sona erer. Ancak sözleme feshedilse dahi henüz sonuçlandırılmamı ilemler açısından geçerliliini sürdürecektir. Aracı Kurum un iradesi dıında deien menkul kıymet ilemlerine ilikin olarak ortaya çıkan durumlar Aracı Kurum tarafından haklı sebep olarak kabul edilerek tek taraflı fesih yapılabilir. Yapılan fesih bildirimine ramen yedi gün içinde Müteri tarafından teslim alınmayan menkul kıymetler için Aracı Kurum masrafı Müteri ye ait olmak üzere Mahkemeden tevdi yeri tayinini talep eder. YETKL MAHKEME Madde 24- bu sözlemeden doacak itilafları çözümlemeye stanbul Mahkeme ve cra Daireleri yetkilidir. MÜTER DELTA MENKUL DEERLER A.. Tarih : Adı Soyad /Ünvan : Adres : Telefon Ev : : Gsm : Faks : E-Posta : mza :

11 FAKS TAAHHÜTNAMES A- DELTA MENKUL DEERLER A.. nezdinde açılmı bulunan ahsıma / irketimize ait hesaplara ilikin olarak, aaıda numarası verilen faks cihazı / cihazlar ile vereceim / vereceimiz her türlü, - Havale ilemine, - Hesaplar arası virmanlara, - Hesaptan nakit teslimat yaparak ödeme yapılmasına, Yukarıda belirtilen ilemler dıında kalan dier ilemlere, ilikin talimatlar nedeniyle oluabilecek; - lk bakıta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden kaynaklanacak zararlardan, - Kötü niyetli 3.kiilerin sebebiyet verecei her türlü hile ve sahtecilikten kaynaklanacak zararlardan, - DELTA MENKUL DEERLER A.. nin iradesi dıında, teknik nedenlerden dolayı oluabilecek (talimattaki ifadelerin silik, eksik v.b. oluması durumları) zararlardan, tamamen tarafımın / tarafımızın sorumlu olduunu, DELTA MENKUL DEERLER A.. yi yukarıda sayılan nedelerden dolayı oluabilecek zararlardan sorumlu tutmayacaımı / tutmayacaımızı, sözkonusu faks talimatlarının orijinal nüshasını teyit olduunu belirterek derhal teyit için DELTA MENKUL DEERLER A.. ye göndereceimi / göndereceimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. B- Nezdinizdeki hesabımda yapmı olduum ilemlerin gün sonunda; Fakslanmasını istiyorum/ istiyoruz (...) Fakslanmasını istemiyorum/ istemiyoruz (...) Tarih : Adı Soyad /Ünvan : Adres : Telefon Ev : : Gsm : Faks : E-Posta : mza :

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR 1.Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim? İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı