MATOFĠN 500 mg XR TABLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATOFĠN 500 mg XR TABLET"

Transkript

1 MATOFĠN 500 mg XR TABLET FORMÜLÜ Her XR tablet, 500 mg metformin HCl içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikler Metformin, tip 2 diyabetli hastalarda glukoz toleransını düzelten biguanid grubu antihiperglisemik bir ilaçtır. Hem bazal hem de yemeklerden sonra görülen plazma glukozunu azaltır. Farmakolojik etki mekanizmaları diğer oral antihiperglisemik ajanlardan farklıdır. Metformin, hepatik glukoz üretimini ve glukozun intestinal absorpsiyonunu azaltır, periferal glukoz alımını ve kullanımını artırarak insüline karģı duyarlılığı geliģtirir. Metformin, sülfonilürelerden farklı olarak tip 2 diyabetli hastalarda veya normal gönüllülerde hipoglisemi oluģturmaz ve hiperinsülinemiye neden olmaz. Metformin tedavisiyle, açlık insülin düzeyleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı azalabilirken insülin salgılanması değiģmez. Ġnsanlarda, glisemi üzerindeki etkisinden bağımsız olarak, metformin lipid metabolizması üzerinde olumlu etkiler göstermiģtir. Kontrollü klinik çalıģmalarda uygulanan terapötik dozlarda, metformin in toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini azalttığı gösterilmiģtir. Farmakokinetik özellikler Metformin XR Tablet in tek oral dozunun uygulanmasını takiben, 7 saatlik bir medyan değer ile 4 saat 8 saat arasında C max a ulaģılır. Doruk plazma düzeyleri, aynı dozdaki Metformin Tablet e kıyasla yaklaģık % 20 daha düģüktür. Ancak, absorbsiyon derecesi Metformin Tablet e benzer bulunmuģtur. Doruk plazma düzeyleri, günde bir defa uygulanan 500, 1000, 1500 ve 2000 mg lık dozlarda sırasıyla yaklaģık 0.6, 1.1, 1.4 ve 1.8 g/ml dir. Günde bir defa 2000 mg lık dozda verilen metformin XR tabletten elde edilen metformin absorpsiyonunun derecesi, günde iki defa 1000 mg metformin tablet olarak uygulanan aynı toplam günlük doza benzerdir. Metformin XR Tablet in tekrarlanan uygulamasından sonra, metfromin plazmada birikmemiģtir. Metformin XR Tabletten elde edilen metformin absorpsiyonunun derecesi yiyecekle birlikte verildiğinde yaklaģık % 50 oranında artmasına rağmen, metformin in C max ve T max değerleri üzerinde yiyeceğin herhangi bir etkisi yoktur. Metformin, ihmal edilebilir düzeyde plazma proteinlerine bağlanır. Normal gönüllüler üzerinde yapılan intravenöz tek-doz çalıģmalar, metformin in idrar yoluyla değiģmeden atıldığını ve hepatik metabolizmaya uğramadığını (insanlarda herhangi bir metabolit teģhis edilmemiģtir) gösterir. Renal klerens, tübüler salgılanmanın metformin eliminasyonunun baģlıca yolu olduğunu gösteren kreatinin klerensinden yaklaģık 3.5 kat daha fazladır. Oral uygulamayı takiben, absorbe edilen ilacın yaklaģık % 90 ı ilk 24 saat içinde böbrek yoluyla elimine edilir ve plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaģık 6.2 saattir. AzalmıĢ böbrek fonksiyonlu hastalarda (kreatinin klerensi ölçümüne dayanılarak), metformin in plazma yarılanma ömrü uzar ve renal klerens, kreatinin klerensindeki azalmayla orantılı bir Ģekilde azalır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda metformin le ilgili herhangi bir farmakokinetik çalıģma yapılmamıģtır. P-06 1

2 ENDĠKASYONLARI Matofin 500 mg XR Tablet, tip 2 diyabetli yetiģkinlerde glisemik kontrolü sağlamak amacıyla diyet ve egzersizle birlikte monoterapi olarak endikedir. Matofin 500 mg XR Tablet, yetiģkinlerde bir sülfonilüre veya insülin ile birlikte kullanılabilir. KONTRENDĠKASYONLARI Metformin e veya yardımcı maddelerden herhangi birine karģı aģırı duyarlılık, diyabetik koma ve ketoasidoz, böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatinin düzeyleri erkeklerde > 1.5 mg/dl ve kadınlarda > 1.4 mg/dl), renal fonksiyonu değiģtirme potansiyeli olan akut durumlar (örneğin, dehidratasyon, Ģiddetli enfeksiyon, Ģok, iyotlu kontrast ajanlarının intravasküler uygulanması), kronik karaciğer hastalığı, alkolizm (akut veya kronik), hipoksi ile seyreden durumlar (örneğin, yakın zamanda geçirilmiģ miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, pulmoner hastalık ve ameliyat), laktik asidozla seyreden durumlar (Ģok veya pulmoner yetmezlik gibi), laktik asidoz hikayesi olan durumlarda ve laktasyonda kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Laktik asidoz: Laktik asidoz, metformin ile tedavi sırasında metformin birikimine bağlı olarak oluģabilen nadir, fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Böyle bir durum oluģtuğunda, vakaların yaklaģık % 50 sinde ölümcül sonuç verir. Laktik asidoz, diabetes mellitus dahil olmak üzere bazı patofizyolojik durumlarla ilgili olarak da oluģabilir. Laktik asidoz, kan laktat düzeylerinde yükselme (> 5 mmol/l), kan ph sında azalma, elektrolit bozuklukları ve laktat/piruvat oranında artıģ ile karakterize edilir. Metformin, laktik asidozun nedeni olarak gösterildiğinde, genellikle metformin plazma düzeyleri > 5 g/ml olarak bulunur. Metformin alan hastalarda bildirilen laktik asidoz sıklığı çok düģüktür. Bildirilen vakalar, öncelikle hem intrinsik böbrek hastalığı hem de böbrek hipoperfüzyonu dahil olmak üzere önemli derecede böbrek yetmezliği olan diyabetik hastalarda görülmüģtür. Farmakolojik tedavi gerektiren konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ve özellikle hipoperfüzyon ve hipoksemi riskinde olan stabil olmayan veya akut konjestif kalp yetmezliği görülen hastalarda laktik asidoz riski artar. Laktik asidoz riski, böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesi ve hastanın yaģı ile de artar. Bu nedenle, laktik asidoz riski metformin alan hastalardaki böbrek fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesiyle ve metformin in minimum etkili dozda kullanılması ile önemli derecede azaltılabilir. 80 yaģ ve üzerindeki hastalarda yapılan kreatinin klerensi ölçümü, böbrek fonksiyonunun azalmadığını göstermezse, laktik asidoz geliģmesine karģı daha duyarlı olan bu hastalarda metformin tedavisine baģlanmamalıdır. Ayrıca, metformin hipoksemi, dehidrasyon veya sepsis ile iliģkili herhangi bir durumda hemen kesilmelidir. Alkol, metformin in laktat metabolizması üzerindeki etkilerini potansiyalize eder. Bu nedenle, hastalar metformin aldıkları zaman, aģırı alkol alımına karģı uyarılmalıdır. Metformin alan laktik asidozlu bir hastada, ilaç hemen kesilmeli ve genel destekleyici önlemlere baģlanmalıdır. Metformin, diyaliz edilebildiği için (iyi hemodinamik durumlarda 170 ml/dak ya kadar olan bir klerensle), asidozu düzeltmek ve birikmiģ metformin i uzaklaģtırmak amacıyla hemodiyaliz tavsiye edilir. P-06 2

3 Genel Böbrek fonksiyonunun izlenmesi: Metformin in önemli derecede böbrek yoluyla atıldığı bilinmektedir. Metformin birikimi ve laktik asidoz riski böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesiyle artar. Bu nedenle, yaģ açısından normal üst limitin üzerinde serum kreatinin düzeyleri olan hastalar metformin almamalıdırlar. ĠlerlemiĢ yaģta olan hastalarda, yaģlanma azalmıģ böbrek fonksiyonuyla ilgili olduğundan, yeterli glisemik etki için minimum dozu saptamak amacıyla metformin dikkatle titre edilmelidir. YaĢlı hastalarda, özellikle 80 yaģ ve üzerindekilerde, böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmeli ve genellikle metformin maksimum doza titre edilmemelidir. Metformin tedavisine baģlamadan önce, böbrek fonksiyonu değerlendirilmelidir. Böbrek bozukluğu mevcut olduğunda metformin kesilmelidir. Böbrek fonksiyonunu veya metformin in atılımını etkileyebilen eģzamanlı ilaç tedavilerinin kullanımı: Böbrek fonksiyonunu etkileyebilen veya önemli derecede hemodinamik değiģmeyle sonuçlanabilen ya da metformin in atılımını engeleyebilen eģzamanlı ilaç tedavileri dikkatle kullanılmalıdır. Ġntravasküler iyotlu kontrast maddelerin kullanımını içeren radyolojik çalıģmalar (örneğin, intravenöz ürogram, intravenöz kolanjiyografi ve anjiyografi): Ġyotlu maddeler ile yapılan intravasküler kontrast çalıģmaları böbrek fonksiyonunda akut değiģikliğe yol açabilir. Bu çalıģmalar, metformin alan hastalarda laktik asidoz ile iliģkili bulunmuģtur. Bu nedenle, böyle bir çalıģmanın planlandığı hastalarda metformin, prosedür sırasında veya prosedürden önce geçici olarak kesilmeli ve prosedürden sonraki 48 saat süreyle verilmemelidir ve sadece böbrek fonksiyonu tekrar değerlendirildikten ve normal olduğu bulunduktan sonra tekrar baģlatılmalıdır. Hipoksik durumlar: Herhangi bir nedenden kaynaklanan kardiyovasküler kollaps (Ģok), akut konjestif kalp yetmezliği, akut miyokard infarktüsü ve hipoksemi ile karakterize edilen diğer durumlar laktik asidoz ile iliģkili bulunmuģlardır ve prerenal azotemi ye de neden olabilirler. Metformin tedavisi gören hastalarda böyle vakalar oluģtuğunda, ilaç hemen kesilmelidir. Cerrahi prosedürler: Metformin tedavisi, herhangi bir cerrahi prosedürde (kısıtlı yiyecek ve sıvı alımıyla iliģkili olmayan minör prosedürler hariç) geçici olarak ertelenmelidir ve hasta oral kullanıma yeniden baģlayıncaya ve böbrek fonksiyonu normal olarak değerlendirilinceye kadar tekrar ilaç tedavisine baģlanmamalıdır. Alkol alımı: Alkolün, laktat metabolizması üzerinde metformin in etkisini potansiyalize ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, hastalar metformin alırken, aģırı alkol alımına karģı uyarılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Karaciğer fonksiyon bozukluğu, bazı laktik asidoz vakaları ile iliģkili olduğu için, metformin genellikle karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. B 12 vitamini düzeyleri: 29 hafta süreyle metformin ile yapılan kontrollü klinik çalıģmalarda, hastaların yaklaģık % 7 sinde önceden normal olan serum B 12 vitamini düzeylerinde normalin altında bir azalma gözlenmiģtir. Metformin in kesilmesiyle veya B 12 vitamini ilavesiyle bu azalmanın hızla geri dönüģümlü olduğu görülmektedir. Metformin ile tedavi edilen hastalarda hematolojik parametrelerin bir yıllık esasa göre ölçülmesi tavsiye edilir. Görünen herhangi bir anormallik uygun Ģekilde araģtırılmalı ve tedavi edilmelidir. P-06 3

4 Önceden kontrol edilmiģ tip 2 diyabeti olan hastaların klinik durumundaki değiģiklik: Laboratuvar anormallikleri veya klinik hastalık geliģen, metformin le önceden iyi kontrol edilmiģ tip 2 diyabetli bir hasta, ketoasidoz veya laktik asidoz kanıtı için hemen değerlendirilmelidir. Değerlendirme, serum elektrolitleri ve ketonlar, kan glukozu, kan ph sı, laktat, piruvat ve metformin düzeylerini kapsamalıdır. Eğer her iki formda asidoz oluģursa, metformin hemen kesilmeli ve diğer uygun düzeltici önlemlere baģlanmalıdır. Hipoglisemi: Tek baģına metformin alan hastalarda hipoglisemi oluģmaz. Fakat, kalori alımı yetersiz olduğunda ya da diğer glukoz düģürücü ajanlar (sülfonilüreler ve insülin gibi) veya etanol ile birlikte kullanım sırasında hipoglisemi oluģabilir. Güçsüz veya malnutrisyonlu yaģlı hastalar, adrenal veya hipofiz yetmezliği ya da alkol zehirlenmesi olanlar özellikle hipoglisemik etkilere duyarlıdır. Beta-adrenerjik bloke edici ilaçları alan insanlarda ve yaģlılarda hipoglisemi geliģtiğinin farkedilmesi zor olabilir. Kan glukoz kontrolünün kaybı: Herhangi bir diyabetik rejimle stabilize edilen bir hasta, ateģ, travma, enfeksiyon veya ameliyat gibi bir gerilime maruz kaldığında, glisemik kontrolde geçici bir kayıp oluģabilir. Böyle durumlarda, metformin in kesilmesi ve geçici olarak insülin uygulaması gerekebilir. Akut epizod düzeldikten sonra tekrar metformin e baģlanabilir. Takip edilmesi gereken parametreler Açlık kan glukoz ve glikozillenmiģ hemoglobin seviyeleri periyodik olarak ölçülmelidir. BaĢlangıç doz titrasyonu süresince açlık kan glukoz seviyesi terapötik cevabı belirlemek için kullanılabilir. Daha sonra da açlık kan glukoz ve glikozillenmiģ hemoglobin seviyeleri izlenmelidir. GlikozillenmiĢ hemoglobin ölçümleri özellikle uzun süreli kontrol için kullanılır. Hematolojik parametreler (hemoglobin/hematokrit ve kırmızı kan hücreleri indisleri) ve renal fonksiyon (serum kreatinin seviyeleri) baģlangıçta ve periyodik olarak (en azından yılda bir kez) izlenmelidir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı Gebelik kategorisi B dir. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalıģmalar yapılmamıģtır. Metformin, kesin olarak gerekmedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Emziren annelerde herhangi bir çalıģma yapılmamıģtır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde hipoglisemi geliģebilir. Bu nedenle, ilacın anne için önemi göz önünde tutularak emzirmeye veya ilacın kullanımına son verilmelidir. Pediyatrik kullanımı Metformin XR Tablet in pediyatrik hastalardaki etkililiği ve güvenliliği henüz saptanmamıģtır. Geriyatrik kullanımı Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilaca karģı geliģen ciddi advers reaksiyon riski daha fazla olduğu için, metformin sadece normal böbrek fonksiyonlu hastalarda kullanılmalıdır. YaĢlanma azalmıģ böbrek fonksiyonuyla iliģkili olduğundan, metformin yaģ arttıkça dikkatli kullanılmalıdır. Doz seçiminde dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmelidir. Genellikle, yaģlı hastalar metformin in maksimum dozuna titre edilmemelidir. Araç ve makina kullanmaya etkisi Metformin tek baģına kullanıldığında hipoglisemiye neden olmadığından araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. Ancak metformin diğer antidiyabetik ajanlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid) birlikte kullanıldığında hastalar hipoglisemi oluģma riskine karģı uyarılmalıdır. P-06 4

5 YAN ETKĠLER / ADVERS ETKĠLER Metformin genellikle iyi tolere edilir. Metformin XR Tablet ile tedavi edilen hastaların % 5 inden daha fazlasında bildirilen ve plaseboya oranla daha sık görülen advers reaksiyonlar Ģunlardır : Gastrointestinal sistem bozuklukları: Diyare, bulantı ve kusma, ĢiĢkinlik Kas-iskelet sistemi bozuklukları: Kuvvetsizlik Ayrıca, Metformin XR Tablet tedavisi gören hastaların % 1-5 inde bildirilen ve plaseboya oranla daha sık görülen diğer advers reaksiyonlar Ģunlardır: Kardiyovasküler sistem bozuklukları: Göğüs rahatsızlığı, ateģ basması, çarpıntı Santral sinir sistemi bozuklukları: BaĢ ağrısı, titreme, baģ dönmesi, güçsüzlük hissi Dermatolojik bozukluklar: Döküntü Endokrin ve metabolik bozukluklar: Hipoglisemi Gastrointestinal sistem bozuklukları: Hazımsızlık, karında rahatsızlık hissi, karında gerilme hissi, dıģkıda bozukluklar, kabızlık, hazımsızlık/mide yanması, tat bozukluğu Kas-iskelet sistemi bozuklukları: Miyalji Solunum sistemi bozuklukları: Dispne, üst solunum yolu enfeksiyonu Tüm vücutta görülen etkiler: Yaralanma, enfeksiyon, Vitamin B 12 seviyelerinde düģüģ, terlemede artıģ, burun akıntısı, tırnak bozuklukları Metformin XR Tablet tedavisi gören hastaların %1 den azında görülen advers reaksiyonlar laktik asidoz ve megaloblastik anemidir. Ketoasidoz kanıtı (ketoasidoz ve ketonemi) olmaksızın metabolik asidoz görülen hastalarda laktik asidozdan Ģüphelenilmeli ve metformin tedavisine son verilmelidir. Metformin tedavisi sırasında laktik asidoz oluģtuğu bildirilen çok az sayıdaki vakada kontrendikasyonlara uyulmadığı saptanmıģtır. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ Gliburid: Tip 2 diyabet hastalarında yapılan bir tek doz etkileģim çalıģmasında, metformin ve gliburid in birlikte uygulanması metformin in farmakokinetik veya farmakodinamik özelliklerinde herhangi bir değiģikliğe yol açmamıģtır. Gliburid in EAA ve C max değerlerinde yüksek derecede değiģken olan azalmalar gözlenmiģtir. Furosemid: Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz, metformin-furosemid ilaç etkileģim çalıģması, her iki bileģiğin birlikte uygulanmasıyla farmakokinetik parametrelerinin etkilendiğini göstermiģtir. Furosemid, metformin in renal klerensinde önemli bir değiģiklik olmadan metformin in plazma ve kan C max değerlerini % 22 oranında ve kan EAA değerini ise % 15 oranında artırmıģtır. Furosemid, metformin le birlikte uygulandığında, furosemid in C max ve EAA değerleri tek baģına uygulamaya göre sırasıyla % 31 ve % 12 oranında daha düģük bulunmuģtur. Terminal yarılanma ömrü, furosemid in renal klerensinde önemli bir değiģiklik olmadan % 32 oranında azalmıģtır. Nifedipin: Normal sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz, metformin-nifedipin ilaç etkileģim çalıģması, nifedipin in metformin le birlikte uygulanmasıyla plazma metformin C max ve EAA değerlerinin sırasıyla % 20 ve % 9 oranında arttığını ve idrardan atılan miktarda da bir artıģ olduğunu göstermiģtir. T max ve yarılanma ömrü üzerinde herhangi bir etki oluģmamıģtır. Nifedipin in metformin absorpsiyonunu artırdığı bildirilmiģtir. Metformin, nifedipin üzerinde minimal etkiler göstermiģtir. P-06 5

6 Katyonik ilaçlar: Renal tübüler salgılanma ile elimine edilen katyonik ilaçlar (örneğin, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim veya vankomisin) teorik olarak renal tübüler transport sistemlerinde yarıģarak metformin le bir etkileģim potansiyeli gösterirler. Hem tek hem de çoklu dozda metformin simetidin ilaç etkileģim çalıģmaları yapılan normal sağlıklı gönüllülerde, metformin ve oral simetidin arasında böyle bir etkileģim gözlenmiģtir. Bu çalıģmada, doruk metformin plazma ve tüm kan konsantrasyonlarında % 60 oranında bir artıģ olurken, plazma ve tüm kan metformin EAA değerinde % 40 oranında bir artıģ bildirilmiģtir. Tek doz çalıģmada, eliminasyon yarı ömründe herhangi bir değiģiklik bildirilmemiģtir. Metformin, simetidin in farmakokinetiği üzerinde hiçbir etki göstermemiģtir. Bu etkileģimler teorik olmasına rağmen (simetidin hariç), proksimal renal tübüler salgılayıcı sistem yoluyla atılan katyonik ilaçları alan hastalarda, hastanın dikkatle izlenmesi ve metformin dozunda ayarlama yapılması tavsiye edilir. Diğer ilaçlar: Tiazidler ve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, östrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal bloke edici ilaçlar ve izoniazid gibi bazı ilaçlar hiperglisemi oluģturma eğilimi gösterirler ve glisemik kontrolün kaybına yol açabilirler. Bu ilaçlar metformin alan bir hastaya uygulandığında, hasta kan glukoz kontrolünün kaybı açısından dikkatle gözlenmelidir. Eğer bu ilaçlar metformin alan hastada kesilirse, hasta hipoglisemi için dikkatle izlenmelidir. Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan tek doz etkileģim çalıģmalarında birlikte uygulandıklarında, metformin ve propranolol ile metformin ve ibuprofen farmakokinetikleri üzerinde herhangi bir etki oluģmamıģtır. Metformin ihmal edilebilir düzeyde plazma proteinlerine bağlanır. Bu nedenle, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar ile daha az etkileģebilir. Bitkilerle etkileģim: Hipoglisemiye neden olabileceğinden gimnema ve sarımsak ile birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır. KULLANIM ġeklġ VE DOZU Doktor tarafından baģka Ģekilde önerilmediği takdirde; Monoterapi Matofin 500 mg XR Tablet in baģlangıç dozu akģam yemeği ile birlikte günde bir defa 500 mg dır. Matofin 500 mg XR Tablet in maksimum tavsiye edilen günlük dozu 2000 mg dır. Doz artıģları, haftada bir 500 mg lık artıģlarla akģam yemeği ile birlikte günde bir defa maksimum 2000 mg a kadar (tek doz halinde günde 1 4 Matofin 500 mg XR Tablet) yapılmalıdır. Eğer günde bir defa uygulanan 2000 mg lık doz ile glisemik kontrol sağlanamazsa, günde iki defa 1000 mg lık dozun (2 x 2 Matofin 500 mg XR Tablet) uygulanması düģünülmelidir. Kombinasyon tedavisi Eğer hastalar 4 hafta süreyle maksimum dozda uygulanan Matofin 500 mg XR Tablet monoterapisine yanıt vermezse, Matofin 500 mg XR Tablet maksimum dozda uygulanırken bir oral sülfonilürenin kademeli olarak tedaviye ilave edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. P-06 6

7 Daha iyi kan glukoz kontrolü sağlamak için, kombinasyon tedavisinde metformin ve insülin kullanılabilir. Ġnsülin tedavisinde olan hastalarda, Matofin 500 mg XR Tablet in baģlangıç dozu günde bir defa 500 mg dır. Yeterli yanıt vermeyen hastalarda, Matofin 500 mg XR Tablet in dozu yaklaģık 1 hafta sonra 500 mg artırılmalı ve daha sonra yeterli glisemik kontrol sağlanıncaya kadar haftada bir 500 mg artırılmalıdır. Matofin 500 mg XR Tablet için maksimum tavsiye edilen günlük doz 2000 mg dır. Pediyatrik hastalar: Matofin 500 mg XR Tablet in pediyatrik hastalardaki etkililiği ve güvenliliği henüz saptanmamıģtır. YaĢlı hastalar: YaĢlılarda, azalmıģ böbrek fonksiyonu potansiyelinden dolayı, Matofin 500 mg XR Tablet in dozajı böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca, böbrek fonksiyonu düzenli olarak değerlendirilmelidir. Genellikle, yaģlı, güçsüz ve malnutrisyonlu hastalar Matofin 500 mg XR Tablet in maksimum dozuna titre edilmemelidir. AġIRI DOZ VE TEDAVĠSĠ 85 grama kadar metformin alımıyla laktik asidoz oluģabilmesine rağmen hipoglisemi görülmemiģtir. Metformin iyi hemodinamik durumlarda 170 ml/dak ya kadar olan bir klerensle diyalize edilebilir. Bu nedenle, metformin aģırı dozundan Ģüphelenilen hastalardan birikmiģ ilacın uzaklaģtırılması için hemodiyaliz faydalı olabilir. SAKLAMA KOġULLARI 25 O C nin altındaki oda sıcaklığında ve ıģıktan koruyarak saklayınız. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE AMBALAJ MUHTEVASI 100 tabletlik blister ambalajlarda PĠYASADA MEVCUT DĠĞER FARMASÖTĠK DOZAJ ġekġllerġ Matofin 500 mg, 100 Film Tablet Matofin 850 mg, 100 Film Tablet Matofin 1000 mg, 100 Film Tablet REÇETELĠ SATILIR. - Doktora danıģılmadan kullanılmamalıdır. - Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. - Çocukların göremeyeceği, eriģemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ruhsat numarası : /21 Ruhsat sahibi : Sanovel Ġlaç San. ve Tic. A.ġ. Büyükdere Cad Maslak - Ġstanbul Üretim yeri : Sanovel Ġlaç San. ve Tic. A.ġ. Çanta Silivri - Ġstanbul Prospektüs onay tarihi : P-06 7

MATOFİN 1000 mg FİLM TABLET

MATOFİN 1000 mg FİLM TABLET MATOFİN 1000 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her film tablet, 1000 mg metformin HCl içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Metformin, tip 2 diyabetli hastalarda

Detaylı

FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir.

FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir. FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler: Metformin, tip 2 diyabet hastalarında bazal ve post prandiyal plazma

Detaylı

GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Metformin

Detaylı

GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Glucophage 850 mg Film Tablet

Glucophage 850 mg Film Tablet Glucophage 850 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir film tablet, 662,90 mg serbest metformin bazına eģdeğer 850 mg metformin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Metformin, bazal

Detaylı

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul

EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul EVİCAP 100 mg/2 ml I.M Enjektabl Solüsyon içeren Ampul FORMÜLÜ Beher ampulde steril ve apirojen olarak; dl-alfa Tokoferil asetat (100 I.U) 100.0 mg Soya yağı k.m. 2.0 ml bulunur. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer 526.32 mg metformin hidroklorür DC granül

Detaylı

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: GLĐFĐX 30 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PREKO 15 mg/850 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PREKO 15 mg/850 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI PREKO 15 mg/850 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin Madde: Her bir film tablet, 15 mg Pioglitazona eşdeğer pioglitazon hidroklorür ve 850 mg Metformin hidroklorür içerir. Yardımcı Maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer) GLİFOR SR 1000 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorür DC granül içerir. Yardımcı

Detaylı

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir.

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir. FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 120 mg nateglinid içerir. Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, titan dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Nateglinid, kimyasal ve farmakolojik bakımdan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PİONAL 15/500/300mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. PİONAL 15/500/300mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI PİONAL 15/500/300mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir tablette 15 mg pioglitazon a eşdeğer 16,531mg pioglitazon HCl, 500 mg metformin HCl ve 300 mg alfa lipoik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

DROPİA 45 mg TABLET FORMÜLÜ

DROPİA 45 mg TABLET FORMÜLÜ DROPİA 45 mg TABLET FORMÜLÜ Her tablet, 45 mg Pioglitazon a eşdeğer Pioglitazon HCl içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat. Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp

Detaylı

Glifix. Yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz. Monoterapide. Kombine Tedavide. 15-45 mg Glifix/gün

Glifix. Yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz. Monoterapide. Kombine Tedavide. 15-45 mg Glifix/gün Glifix Yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz Monoterapide 15-45 mg Glifix/gün Kombine Tedavide 15-30 mg Glifix/gün + Sülfonilüre. 15-30 mg Glifix/gün + Metformin. 15-30 mg Glifix/gün + Đnsülin. Hipoglisemi

Detaylı

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır.

Ġbuprofen oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur ve uygulamadan sonra 1-2 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaģır. FORMÜLÜ : Beher SUPRAFEN draje : 400 mg ibuprofen, tatlandırıcı olarak Ģeker ve boyar madde olarak pink anstead ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri SUPRAFEN in etken maddesi

Detaylı

PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET

PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET PROSTERİT 5 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Beher film tablet 5 mg finasterid ihtiva eder. Boyar maddeler: Sarı demir oksit, titanyum dioksit, indigo karmin aluminyum lake içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. GLUCOPHAGE 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. GLUCOPHAGE 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLUCOPHAGE 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg (390 mg metformin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır. Etkin Maddeler: (RS)-3-metil-2-okso-valerat (DL-Ġzolösin α-ketoanoloğu), kalsiyum tuzu 4-metil-2-okso-valerik asit (Lösin α-ketoanoloğu),

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

DĠAGLĠN 3 mg TABLET. FORMÜLÜ Her bir tablet 3 mg glimepirid ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.

DĠAGLĠN 3 mg TABLET. FORMÜLÜ Her bir tablet 3 mg glimepirid ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir. DĠAGLĠN 3 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 3 mg glimepirid ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Glimepiridin kan şekerini düşürmedeki primer

Detaylı

Memorix 10 mg/g Oral Damla

Memorix 10 mg/g Oral Damla Memorix 10 mg/g Oral Damla FORMÜLÜ 1 g oral damla, 8.31 mg Memantin e eģdeğer 10 mg Memantin HCl içerir. Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat ve sorbitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLANGE 850 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Metformin hidroklorür 850 mg ( 662.90 mg metfomin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler Boyar

Detaylı

CARDOPAN 320 mg FĠLM TABLET

CARDOPAN 320 mg FĠLM TABLET CARDOPAN 320 mg FĠLM TABLET sanovel FORMÜLÜ Her film tablet 320 mg valsartan içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit, kırmızı demiroksit, FD&C Blue No 2, FD&C Yellow R No 6. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

Diklofenak sodyum düģük ph`lardaki mide sıvısında çözünmeyen ama yüksek ph`lardaki duodenumda hemen dağılan bir kaplama ile kaplanmıģtır.

Diklofenak sodyum düģük ph`lardaki mide sıvısında çözünmeyen ama yüksek ph`lardaki duodenumda hemen dağılan bir kaplama ile kaplanmıģtır. DİFENAK 100 mg 30 Tablet Romatoid artrit, dejeneratif eklem hastalığı dahil olmak üzere ciddi osteoartrit vakaları, ankilozan spondilit, lumbalji, tendinit, tendosinovit, bursit ve diğer romatoid hastalıklar;

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

0.5 mg Tablet. NovoNorm. Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. NovoNorm 0.5 mg Tablet. Formülü Her bir tablet: Repaglinide... 0.5 mg içerir.

0.5 mg Tablet. NovoNorm. Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. NovoNorm 0.5 mg Tablet. Formülü Her bir tablet: Repaglinide... 0.5 mg içerir. NovoNorm 0.5 mg Tablet Formülü Her bir tablet: Repaglinide... 0.5 mg içerir. Farmakolojik özellikleri Farmakodinamik özellikleri: Repaglinide, yeni bir kısa etki süreli oral salgılattırıcıdır. Repaglinide,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

15 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 16.7 mg (15mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:

15 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 16.7 mg (15mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: GLĐFĐX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 16.7 mg (15mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir ajandır

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METFULL 500 mg efervesan tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METFULL 500 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METFULL 500 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Metformin 500 mg Yardımcı maddeler: Potasyum Hidrojen Karbonat 487 mg Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

KULLANMA TALİMATI. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. KULLANMA TALİMATI DİAMİCRON 80 mg Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her draje 80 mg Gliklazid içermektedir. Yardımcı maddeler: 45 mg laktoz, mısır nişastası, kurutulmuş nişasta macunu, talk, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DUEPİO 15/850 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. DUEPİO 15/850 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI DUEPİO 15/850 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 15 mg pioglitazona eşdeğer 16,54 mg pioglitazon hidroklorür ve 850 mg metformin hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAMEF 1/500 mg efervesan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metformin HCl

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAMEF 1/500 mg efervesan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metformin HCl KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAMEF 1/500 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Repaglinid 1 mg Metformin HCl 500 mg Yardımcı maddeler: Potasyum hidrojen

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GLİFİX PLUS 15 mg/850 mg Film Kaplı Tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 15mg Pioglitazona eşdeğer 16.54 mg pioglitazon hidroklorür, 850 mg metformin hidroklorür

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

EXEN 15 mg Ġ.M. AMPUL

EXEN 15 mg Ġ.M. AMPUL EXEN 15 mg Ġ.M. AMPUL FORMÜLÜ Her ampul içindeki 1.5 ml steril enjektabl çözeltide, etkin madde olarak 15 mg meloksikam bulunur. Yardımcı maddeler: Meglumin, glikofurol, poloxamer 188, sodyum klorür, glisin,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

POT K EFERVESAN TABLET

POT K EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS POT K EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her bir efervesan tablet 1,56 g Potasyum a eşdeğer, 2,17 g Potasyum sitrat monohidrat ve 2,00 g Potasyum hidrojen karbonat içerir. Tatlandırıcı olarak şeker, sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Açık pembe, bir yüzünde '515' yazan diğer yüzü boş, çentiksiz film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Açık pembe, bir yüzünde '515' yazan diğer yüzü boş, çentiksiz film kaplı tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUMET 50/850 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Sitagliptin 50 mg (64.25 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). Metformin

Detaylı

Euthyrox 50 µg Tablet. FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir.

Euthyrox 50 µg Tablet. FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir. Euthyrox 50 µg Tablet FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikler Tiroid hormonları, vücutta bütün hücrelerin özellikle sinir sistemi hücrelerinin

Detaylı

PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin

PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin PENTASA 500 mg UzatılmıĢ Salımlı Tablet Mesalazin FORMÜLÜ Bir uzatılmış salımlı tablet, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içerir. Yardımcı maddeler: povidon, etilselüloz, magnezyum stearat, talk ve mikrokristalin

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİAFORMİN 850 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİAFORMİN 850 mg Film Tablet Ağızdan alınır. DİAFORMİN 850 mg Film Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film tablet 850 mg metformin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: PVP K30, Avicel ph 102, Magnezyum stearat, Opadry, Etil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROSENDAMET 1 mg/500 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ROSENDAMET 1 mg/500 mg film tablet Ağızdan alınır. ROSENDAMET 1 mg/500 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler : 1 mg Rosiglitazon a eşdeğer Rosiglitazon maleat ve 500 mg Metformin HCl içerir. Yardımcı maddeler : Povidon, kroskarmelloz

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARPAGO 600 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

FORMÜLÜ: Her bir yavaģ salımlı tablet etkin madde olarak 30 mg gliklazid içerir.

FORMÜLÜ: Her bir yavaģ salımlı tablet etkin madde olarak 30 mg gliklazid içerir. Betanorm MR 30 mg Tablet FORMÜLÜ: Her bir yavaģ salımlı tablet etkin madde olarak 30 mg gliklazid içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: Betanorm MR 30 mg Tablet, günlük tek doz ile 24 saat boyunca etkin gliklazid

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ:

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: TRĠZOL 50 mg Kapsül FORMÜLÜ: Beher kapsülde 50 mg Flukonazol vardır. Kapsül: Titandioksit, Ġndigo carmine, Jelatin. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: Farmakodinamik Özellikleri: Flukonazol, triazol sınıfı bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

MEDNAP 250 mg TABLET

MEDNAP 250 mg TABLET MEDNAP 250 mg TABLET FORMÜLÜ: Beher tablet 250 mg Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Naproksen, analjezik ve antipiretik özelliklere sahip non-steroidal antienflamatuvar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOXİUM 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Kalsiyum dobesilat monohidrat 1000 mg Yardımcı maddeler Yardımcı maddeler için, bakınız

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ROSENDAMET 2 mg/500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ROSENDAMET 2 mg/500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ROSENDAMET 2 mg/500 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her film tablet; 2 mg Rosiglitazon a eşdeğer Rosiglitazon maleat 500

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GLYNOSE tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 100 mg akarboz içerir.

KULLANMA TALİMATI. GLYNOSE tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 100 mg akarboz içerir. KULLANMA TALİMATI GLYNOSE 100 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette 100 mg akarboz. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her bir film tablet 4 mg rosiglitazon ve 1000 mg metformin içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her bir film tablet 4 mg rosiglitazon ve 1000 mg metformin içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AVANDAMET TM 4mg/1000mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etken madde: Her bir film tablet 4 mg rosiglitazon ve 1000 mg metformin içerir.

Detaylı

RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet

RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet RELOKAP 550 mg Forte Film Tablet 10 ve 20 Film Tablet FORMÜLÜ: Bir tablet ; 550mg Naproksen sodyum, (Boyar madde: Titanyum dioksit) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Naproksen sodyum tablet, ağrılı ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. JANUVIA 50 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. JANUVIA 50 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. JANUVIA 50 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 50 mg sitagliptin (64.25 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). Yardımcı maddeler: Mikrokristalin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

NEFRO-CARNITIN ŞURUP

NEFRO-CARNITIN ŞURUP PROSPEKTÜS NEFRO-CARNITIN ŞURUP FORMÜLÜ 1 ölçü kabı (3,3 ml), etken madde olarak, 1 gram Levo-karnitine (L-carnitine) içerir. Yardımcı maddeler olarak, Sorbitol, limon aroma, hidroklorik asid, saf su,

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİAVOG 0.3 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİAVOG 0.3 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI DİAVOG 0.3 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 0.3 mg vogliboz içerir. Yardımcı madde(ler): Sitrik asit anyhdrus (powder), potasyum hidrojen karbonat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNCURİA 120 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nateglinid 120 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat Kroskarmelos sodyum Ponceau

Detaylı

Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit, hipromelloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, makrogol 4000, talk.

Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir oksit, hipromelloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, makrogol 4000, talk. KULLANMA TALİMATI GALIPTIN MET 50 / 1000 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin maddeler: 50 mg vildagliptin ve 1000 mg metformin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, sarı demir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir çiğneme tableti, 680 mg Kalsiyum karbonat, 80 mg Magnezyum karbonat içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir çiğneme tableti, 680 mg Kalsiyum karbonat, 80 mg Magnezyum karbonat içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR ÇĠĞNEME TABLETĠ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir çiğneme tableti, 680 mg Kalsiyum karbonat, 80 mg Magnezyum karbonat içermektedir. Yardımcı

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. MATOFĐN 500 mg XR tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir XR tablet, 500 mg metformin HCl içerir.

KULLANMA TALĐMATI. MATOFĐN 500 mg XR tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir XR tablet, 500 mg metformin HCl içerir. MATOFĐN 500 mg XR tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Her bir XR tablet, 500 mg metformin HCl içerir. Yardımcı maddeler: Karboksimetilselüloz sodyum, hidroksipropil metilselüloz, mikrokristalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikroanjiopatide (özellikle diabetik retinopatide) Ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz yetmezliklerde endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOCALİX 500 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Kalsiyum dobesilat monohidrat 500 mg Yardımcı maddeler Yardımcı maddeler için, bakınız

Detaylı

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat,

Detaylı