MATOFĠN 500 mg XR TABLET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATOFĠN 500 mg XR TABLET"

Transkript

1 MATOFĠN 500 mg XR TABLET FORMÜLÜ Her XR tablet, 500 mg metformin HCl içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikler Metformin, tip 2 diyabetli hastalarda glukoz toleransını düzelten biguanid grubu antihiperglisemik bir ilaçtır. Hem bazal hem de yemeklerden sonra görülen plazma glukozunu azaltır. Farmakolojik etki mekanizmaları diğer oral antihiperglisemik ajanlardan farklıdır. Metformin, hepatik glukoz üretimini ve glukozun intestinal absorpsiyonunu azaltır, periferal glukoz alımını ve kullanımını artırarak insüline karģı duyarlılığı geliģtirir. Metformin, sülfonilürelerden farklı olarak tip 2 diyabetli hastalarda veya normal gönüllülerde hipoglisemi oluģturmaz ve hiperinsülinemiye neden olmaz. Metformin tedavisiyle, açlık insülin düzeyleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı azalabilirken insülin salgılanması değiģmez. Ġnsanlarda, glisemi üzerindeki etkisinden bağımsız olarak, metformin lipid metabolizması üzerinde olumlu etkiler göstermiģtir. Kontrollü klinik çalıģmalarda uygulanan terapötik dozlarda, metformin in toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini azalttığı gösterilmiģtir. Farmakokinetik özellikler Metformin XR Tablet in tek oral dozunun uygulanmasını takiben, 7 saatlik bir medyan değer ile 4 saat 8 saat arasında C max a ulaģılır. Doruk plazma düzeyleri, aynı dozdaki Metformin Tablet e kıyasla yaklaģık % 20 daha düģüktür. Ancak, absorbsiyon derecesi Metformin Tablet e benzer bulunmuģtur. Doruk plazma düzeyleri, günde bir defa uygulanan 500, 1000, 1500 ve 2000 mg lık dozlarda sırasıyla yaklaģık 0.6, 1.1, 1.4 ve 1.8 g/ml dir. Günde bir defa 2000 mg lık dozda verilen metformin XR tabletten elde edilen metformin absorpsiyonunun derecesi, günde iki defa 1000 mg metformin tablet olarak uygulanan aynı toplam günlük doza benzerdir. Metformin XR Tablet in tekrarlanan uygulamasından sonra, metfromin plazmada birikmemiģtir. Metformin XR Tabletten elde edilen metformin absorpsiyonunun derecesi yiyecekle birlikte verildiğinde yaklaģık % 50 oranında artmasına rağmen, metformin in C max ve T max değerleri üzerinde yiyeceğin herhangi bir etkisi yoktur. Metformin, ihmal edilebilir düzeyde plazma proteinlerine bağlanır. Normal gönüllüler üzerinde yapılan intravenöz tek-doz çalıģmalar, metformin in idrar yoluyla değiģmeden atıldığını ve hepatik metabolizmaya uğramadığını (insanlarda herhangi bir metabolit teģhis edilmemiģtir) gösterir. Renal klerens, tübüler salgılanmanın metformin eliminasyonunun baģlıca yolu olduğunu gösteren kreatinin klerensinden yaklaģık 3.5 kat daha fazladır. Oral uygulamayı takiben, absorbe edilen ilacın yaklaģık % 90 ı ilk 24 saat içinde böbrek yoluyla elimine edilir ve plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaģık 6.2 saattir. AzalmıĢ böbrek fonksiyonlu hastalarda (kreatinin klerensi ölçümüne dayanılarak), metformin in plazma yarılanma ömrü uzar ve renal klerens, kreatinin klerensindeki azalmayla orantılı bir Ģekilde azalır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda metformin le ilgili herhangi bir farmakokinetik çalıģma yapılmamıģtır. P-06 1

2 ENDĠKASYONLARI Matofin 500 mg XR Tablet, tip 2 diyabetli yetiģkinlerde glisemik kontrolü sağlamak amacıyla diyet ve egzersizle birlikte monoterapi olarak endikedir. Matofin 500 mg XR Tablet, yetiģkinlerde bir sülfonilüre veya insülin ile birlikte kullanılabilir. KONTRENDĠKASYONLARI Metformin e veya yardımcı maddelerden herhangi birine karģı aģırı duyarlılık, diyabetik koma ve ketoasidoz, böbrek fonksiyon bozukluğu (serum kreatinin düzeyleri erkeklerde > 1.5 mg/dl ve kadınlarda > 1.4 mg/dl), renal fonksiyonu değiģtirme potansiyeli olan akut durumlar (örneğin, dehidratasyon, Ģiddetli enfeksiyon, Ģok, iyotlu kontrast ajanlarının intravasküler uygulanması), kronik karaciğer hastalığı, alkolizm (akut veya kronik), hipoksi ile seyreden durumlar (örneğin, yakın zamanda geçirilmiģ miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, pulmoner hastalık ve ameliyat), laktik asidozla seyreden durumlar (Ģok veya pulmoner yetmezlik gibi), laktik asidoz hikayesi olan durumlarda ve laktasyonda kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER Laktik asidoz: Laktik asidoz, metformin ile tedavi sırasında metformin birikimine bağlı olarak oluģabilen nadir, fakat ciddi bir metabolik komplikasyondur. Böyle bir durum oluģtuğunda, vakaların yaklaģık % 50 sinde ölümcül sonuç verir. Laktik asidoz, diabetes mellitus dahil olmak üzere bazı patofizyolojik durumlarla ilgili olarak da oluģabilir. Laktik asidoz, kan laktat düzeylerinde yükselme (> 5 mmol/l), kan ph sında azalma, elektrolit bozuklukları ve laktat/piruvat oranında artıģ ile karakterize edilir. Metformin, laktik asidozun nedeni olarak gösterildiğinde, genellikle metformin plazma düzeyleri > 5 g/ml olarak bulunur. Metformin alan hastalarda bildirilen laktik asidoz sıklığı çok düģüktür. Bildirilen vakalar, öncelikle hem intrinsik böbrek hastalığı hem de böbrek hipoperfüzyonu dahil olmak üzere önemli derecede böbrek yetmezliği olan diyabetik hastalarda görülmüģtür. Farmakolojik tedavi gerektiren konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ve özellikle hipoperfüzyon ve hipoksemi riskinde olan stabil olmayan veya akut konjestif kalp yetmezliği görülen hastalarda laktik asidoz riski artar. Laktik asidoz riski, böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesi ve hastanın yaģı ile de artar. Bu nedenle, laktik asidoz riski metformin alan hastalardaki böbrek fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesiyle ve metformin in minimum etkili dozda kullanılması ile önemli derecede azaltılabilir. 80 yaģ ve üzerindeki hastalarda yapılan kreatinin klerensi ölçümü, böbrek fonksiyonunun azalmadığını göstermezse, laktik asidoz geliģmesine karģı daha duyarlı olan bu hastalarda metformin tedavisine baģlanmamalıdır. Ayrıca, metformin hipoksemi, dehidrasyon veya sepsis ile iliģkili herhangi bir durumda hemen kesilmelidir. Alkol, metformin in laktat metabolizması üzerindeki etkilerini potansiyalize eder. Bu nedenle, hastalar metformin aldıkları zaman, aģırı alkol alımına karģı uyarılmalıdır. Metformin alan laktik asidozlu bir hastada, ilaç hemen kesilmeli ve genel destekleyici önlemlere baģlanmalıdır. Metformin, diyaliz edilebildiği için (iyi hemodinamik durumlarda 170 ml/dak ya kadar olan bir klerensle), asidozu düzeltmek ve birikmiģ metformin i uzaklaģtırmak amacıyla hemodiyaliz tavsiye edilir. P-06 2

3 Genel Böbrek fonksiyonunun izlenmesi: Metformin in önemli derecede böbrek yoluyla atıldığı bilinmektedir. Metformin birikimi ve laktik asidoz riski böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesiyle artar. Bu nedenle, yaģ açısından normal üst limitin üzerinde serum kreatinin düzeyleri olan hastalar metformin almamalıdırlar. ĠlerlemiĢ yaģta olan hastalarda, yaģlanma azalmıģ böbrek fonksiyonuyla ilgili olduğundan, yeterli glisemik etki için minimum dozu saptamak amacıyla metformin dikkatle titre edilmelidir. YaĢlı hastalarda, özellikle 80 yaģ ve üzerindekilerde, böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmeli ve genellikle metformin maksimum doza titre edilmemelidir. Metformin tedavisine baģlamadan önce, böbrek fonksiyonu değerlendirilmelidir. Böbrek bozukluğu mevcut olduğunda metformin kesilmelidir. Böbrek fonksiyonunu veya metformin in atılımını etkileyebilen eģzamanlı ilaç tedavilerinin kullanımı: Böbrek fonksiyonunu etkileyebilen veya önemli derecede hemodinamik değiģmeyle sonuçlanabilen ya da metformin in atılımını engeleyebilen eģzamanlı ilaç tedavileri dikkatle kullanılmalıdır. Ġntravasküler iyotlu kontrast maddelerin kullanımını içeren radyolojik çalıģmalar (örneğin, intravenöz ürogram, intravenöz kolanjiyografi ve anjiyografi): Ġyotlu maddeler ile yapılan intravasküler kontrast çalıģmaları böbrek fonksiyonunda akut değiģikliğe yol açabilir. Bu çalıģmalar, metformin alan hastalarda laktik asidoz ile iliģkili bulunmuģtur. Bu nedenle, böyle bir çalıģmanın planlandığı hastalarda metformin, prosedür sırasında veya prosedürden önce geçici olarak kesilmeli ve prosedürden sonraki 48 saat süreyle verilmemelidir ve sadece böbrek fonksiyonu tekrar değerlendirildikten ve normal olduğu bulunduktan sonra tekrar baģlatılmalıdır. Hipoksik durumlar: Herhangi bir nedenden kaynaklanan kardiyovasküler kollaps (Ģok), akut konjestif kalp yetmezliği, akut miyokard infarktüsü ve hipoksemi ile karakterize edilen diğer durumlar laktik asidoz ile iliģkili bulunmuģlardır ve prerenal azotemi ye de neden olabilirler. Metformin tedavisi gören hastalarda böyle vakalar oluģtuğunda, ilaç hemen kesilmelidir. Cerrahi prosedürler: Metformin tedavisi, herhangi bir cerrahi prosedürde (kısıtlı yiyecek ve sıvı alımıyla iliģkili olmayan minör prosedürler hariç) geçici olarak ertelenmelidir ve hasta oral kullanıma yeniden baģlayıncaya ve böbrek fonksiyonu normal olarak değerlendirilinceye kadar tekrar ilaç tedavisine baģlanmamalıdır. Alkol alımı: Alkolün, laktat metabolizması üzerinde metformin in etkisini potansiyalize ettiği bilinmektedir. Bu nedenle, hastalar metformin alırken, aģırı alkol alımına karģı uyarılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Karaciğer fonksiyon bozukluğu, bazı laktik asidoz vakaları ile iliģkili olduğu için, metformin genellikle karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. B 12 vitamini düzeyleri: 29 hafta süreyle metformin ile yapılan kontrollü klinik çalıģmalarda, hastaların yaklaģık % 7 sinde önceden normal olan serum B 12 vitamini düzeylerinde normalin altında bir azalma gözlenmiģtir. Metformin in kesilmesiyle veya B 12 vitamini ilavesiyle bu azalmanın hızla geri dönüģümlü olduğu görülmektedir. Metformin ile tedavi edilen hastalarda hematolojik parametrelerin bir yıllık esasa göre ölçülmesi tavsiye edilir. Görünen herhangi bir anormallik uygun Ģekilde araģtırılmalı ve tedavi edilmelidir. P-06 3

4 Önceden kontrol edilmiģ tip 2 diyabeti olan hastaların klinik durumundaki değiģiklik: Laboratuvar anormallikleri veya klinik hastalık geliģen, metformin le önceden iyi kontrol edilmiģ tip 2 diyabetli bir hasta, ketoasidoz veya laktik asidoz kanıtı için hemen değerlendirilmelidir. Değerlendirme, serum elektrolitleri ve ketonlar, kan glukozu, kan ph sı, laktat, piruvat ve metformin düzeylerini kapsamalıdır. Eğer her iki formda asidoz oluģursa, metformin hemen kesilmeli ve diğer uygun düzeltici önlemlere baģlanmalıdır. Hipoglisemi: Tek baģına metformin alan hastalarda hipoglisemi oluģmaz. Fakat, kalori alımı yetersiz olduğunda ya da diğer glukoz düģürücü ajanlar (sülfonilüreler ve insülin gibi) veya etanol ile birlikte kullanım sırasında hipoglisemi oluģabilir. Güçsüz veya malnutrisyonlu yaģlı hastalar, adrenal veya hipofiz yetmezliği ya da alkol zehirlenmesi olanlar özellikle hipoglisemik etkilere duyarlıdır. Beta-adrenerjik bloke edici ilaçları alan insanlarda ve yaģlılarda hipoglisemi geliģtiğinin farkedilmesi zor olabilir. Kan glukoz kontrolünün kaybı: Herhangi bir diyabetik rejimle stabilize edilen bir hasta, ateģ, travma, enfeksiyon veya ameliyat gibi bir gerilime maruz kaldığında, glisemik kontrolde geçici bir kayıp oluģabilir. Böyle durumlarda, metformin in kesilmesi ve geçici olarak insülin uygulaması gerekebilir. Akut epizod düzeldikten sonra tekrar metformin e baģlanabilir. Takip edilmesi gereken parametreler Açlık kan glukoz ve glikozillenmiģ hemoglobin seviyeleri periyodik olarak ölçülmelidir. BaĢlangıç doz titrasyonu süresince açlık kan glukoz seviyesi terapötik cevabı belirlemek için kullanılabilir. Daha sonra da açlık kan glukoz ve glikozillenmiģ hemoglobin seviyeleri izlenmelidir. GlikozillenmiĢ hemoglobin ölçümleri özellikle uzun süreli kontrol için kullanılır. Hematolojik parametreler (hemoglobin/hematokrit ve kırmızı kan hücreleri indisleri) ve renal fonksiyon (serum kreatinin seviyeleri) baģlangıçta ve periyodik olarak (en azından yılda bir kez) izlenmelidir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı Gebelik kategorisi B dir. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalıģmalar yapılmamıģtır. Metformin, kesin olarak gerekmedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Emziren annelerde herhangi bir çalıģma yapılmamıģtır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde hipoglisemi geliģebilir. Bu nedenle, ilacın anne için önemi göz önünde tutularak emzirmeye veya ilacın kullanımına son verilmelidir. Pediyatrik kullanımı Metformin XR Tablet in pediyatrik hastalardaki etkililiği ve güvenliliği henüz saptanmamıģtır. Geriyatrik kullanımı Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilaca karģı geliģen ciddi advers reaksiyon riski daha fazla olduğu için, metformin sadece normal böbrek fonksiyonlu hastalarda kullanılmalıdır. YaĢlanma azalmıģ böbrek fonksiyonuyla iliģkili olduğundan, metformin yaģ arttıkça dikkatli kullanılmalıdır. Doz seçiminde dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmelidir. Genellikle, yaģlı hastalar metformin in maksimum dozuna titre edilmemelidir. Araç ve makina kullanmaya etkisi Metformin tek baģına kullanıldığında hipoglisemiye neden olmadığından araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. Ancak metformin diğer antidiyabetik ajanlarla (sülfonilüreler, insülin, repaglinid) birlikte kullanıldığında hastalar hipoglisemi oluģma riskine karģı uyarılmalıdır. P-06 4

5 YAN ETKĠLER / ADVERS ETKĠLER Metformin genellikle iyi tolere edilir. Metformin XR Tablet ile tedavi edilen hastaların % 5 inden daha fazlasında bildirilen ve plaseboya oranla daha sık görülen advers reaksiyonlar Ģunlardır : Gastrointestinal sistem bozuklukları: Diyare, bulantı ve kusma, ĢiĢkinlik Kas-iskelet sistemi bozuklukları: Kuvvetsizlik Ayrıca, Metformin XR Tablet tedavisi gören hastaların % 1-5 inde bildirilen ve plaseboya oranla daha sık görülen diğer advers reaksiyonlar Ģunlardır: Kardiyovasküler sistem bozuklukları: Göğüs rahatsızlığı, ateģ basması, çarpıntı Santral sinir sistemi bozuklukları: BaĢ ağrısı, titreme, baģ dönmesi, güçsüzlük hissi Dermatolojik bozukluklar: Döküntü Endokrin ve metabolik bozukluklar: Hipoglisemi Gastrointestinal sistem bozuklukları: Hazımsızlık, karında rahatsızlık hissi, karında gerilme hissi, dıģkıda bozukluklar, kabızlık, hazımsızlık/mide yanması, tat bozukluğu Kas-iskelet sistemi bozuklukları: Miyalji Solunum sistemi bozuklukları: Dispne, üst solunum yolu enfeksiyonu Tüm vücutta görülen etkiler: Yaralanma, enfeksiyon, Vitamin B 12 seviyelerinde düģüģ, terlemede artıģ, burun akıntısı, tırnak bozuklukları Metformin XR Tablet tedavisi gören hastaların %1 den azında görülen advers reaksiyonlar laktik asidoz ve megaloblastik anemidir. Ketoasidoz kanıtı (ketoasidoz ve ketonemi) olmaksızın metabolik asidoz görülen hastalarda laktik asidozdan Ģüphelenilmeli ve metformin tedavisine son verilmelidir. Metformin tedavisi sırasında laktik asidoz oluģtuğu bildirilen çok az sayıdaki vakada kontrendikasyonlara uyulmadığı saptanmıģtır. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ Gliburid: Tip 2 diyabet hastalarında yapılan bir tek doz etkileģim çalıģmasında, metformin ve gliburid in birlikte uygulanması metformin in farmakokinetik veya farmakodinamik özelliklerinde herhangi bir değiģikliğe yol açmamıģtır. Gliburid in EAA ve C max değerlerinde yüksek derecede değiģken olan azalmalar gözlenmiģtir. Furosemid: Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz, metformin-furosemid ilaç etkileģim çalıģması, her iki bileģiğin birlikte uygulanmasıyla farmakokinetik parametrelerinin etkilendiğini göstermiģtir. Furosemid, metformin in renal klerensinde önemli bir değiģiklik olmadan metformin in plazma ve kan C max değerlerini % 22 oranında ve kan EAA değerini ise % 15 oranında artırmıģtır. Furosemid, metformin le birlikte uygulandığında, furosemid in C max ve EAA değerleri tek baģına uygulamaya göre sırasıyla % 31 ve % 12 oranında daha düģük bulunmuģtur. Terminal yarılanma ömrü, furosemid in renal klerensinde önemli bir değiģiklik olmadan % 32 oranında azalmıģtır. Nifedipin: Normal sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz, metformin-nifedipin ilaç etkileģim çalıģması, nifedipin in metformin le birlikte uygulanmasıyla plazma metformin C max ve EAA değerlerinin sırasıyla % 20 ve % 9 oranında arttığını ve idrardan atılan miktarda da bir artıģ olduğunu göstermiģtir. T max ve yarılanma ömrü üzerinde herhangi bir etki oluģmamıģtır. Nifedipin in metformin absorpsiyonunu artırdığı bildirilmiģtir. Metformin, nifedipin üzerinde minimal etkiler göstermiģtir. P-06 5

6 Katyonik ilaçlar: Renal tübüler salgılanma ile elimine edilen katyonik ilaçlar (örneğin, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim veya vankomisin) teorik olarak renal tübüler transport sistemlerinde yarıģarak metformin le bir etkileģim potansiyeli gösterirler. Hem tek hem de çoklu dozda metformin simetidin ilaç etkileģim çalıģmaları yapılan normal sağlıklı gönüllülerde, metformin ve oral simetidin arasında böyle bir etkileģim gözlenmiģtir. Bu çalıģmada, doruk metformin plazma ve tüm kan konsantrasyonlarında % 60 oranında bir artıģ olurken, plazma ve tüm kan metformin EAA değerinde % 40 oranında bir artıģ bildirilmiģtir. Tek doz çalıģmada, eliminasyon yarı ömründe herhangi bir değiģiklik bildirilmemiģtir. Metformin, simetidin in farmakokinetiği üzerinde hiçbir etki göstermemiģtir. Bu etkileģimler teorik olmasına rağmen (simetidin hariç), proksimal renal tübüler salgılayıcı sistem yoluyla atılan katyonik ilaçları alan hastalarda, hastanın dikkatle izlenmesi ve metformin dozunda ayarlama yapılması tavsiye edilir. Diğer ilaçlar: Tiazidler ve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, östrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal bloke edici ilaçlar ve izoniazid gibi bazı ilaçlar hiperglisemi oluģturma eğilimi gösterirler ve glisemik kontrolün kaybına yol açabilirler. Bu ilaçlar metformin alan bir hastaya uygulandığında, hasta kan glukoz kontrolünün kaybı açısından dikkatle gözlenmelidir. Eğer bu ilaçlar metformin alan hastada kesilirse, hasta hipoglisemi için dikkatle izlenmelidir. Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan tek doz etkileģim çalıģmalarında birlikte uygulandıklarında, metformin ve propranolol ile metformin ve ibuprofen farmakokinetikleri üzerinde herhangi bir etki oluģmamıģtır. Metformin ihmal edilebilir düzeyde plazma proteinlerine bağlanır. Bu nedenle, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar ile daha az etkileģebilir. Bitkilerle etkileģim: Hipoglisemiye neden olabileceğinden gimnema ve sarımsak ile birlikte alındığında dikkatli olunmalıdır. KULLANIM ġeklġ VE DOZU Doktor tarafından baģka Ģekilde önerilmediği takdirde; Monoterapi Matofin 500 mg XR Tablet in baģlangıç dozu akģam yemeği ile birlikte günde bir defa 500 mg dır. Matofin 500 mg XR Tablet in maksimum tavsiye edilen günlük dozu 2000 mg dır. Doz artıģları, haftada bir 500 mg lık artıģlarla akģam yemeği ile birlikte günde bir defa maksimum 2000 mg a kadar (tek doz halinde günde 1 4 Matofin 500 mg XR Tablet) yapılmalıdır. Eğer günde bir defa uygulanan 2000 mg lık doz ile glisemik kontrol sağlanamazsa, günde iki defa 1000 mg lık dozun (2 x 2 Matofin 500 mg XR Tablet) uygulanması düģünülmelidir. Kombinasyon tedavisi Eğer hastalar 4 hafta süreyle maksimum dozda uygulanan Matofin 500 mg XR Tablet monoterapisine yanıt vermezse, Matofin 500 mg XR Tablet maksimum dozda uygulanırken bir oral sülfonilürenin kademeli olarak tedaviye ilave edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. P-06 6

7 Daha iyi kan glukoz kontrolü sağlamak için, kombinasyon tedavisinde metformin ve insülin kullanılabilir. Ġnsülin tedavisinde olan hastalarda, Matofin 500 mg XR Tablet in baģlangıç dozu günde bir defa 500 mg dır. Yeterli yanıt vermeyen hastalarda, Matofin 500 mg XR Tablet in dozu yaklaģık 1 hafta sonra 500 mg artırılmalı ve daha sonra yeterli glisemik kontrol sağlanıncaya kadar haftada bir 500 mg artırılmalıdır. Matofin 500 mg XR Tablet için maksimum tavsiye edilen günlük doz 2000 mg dır. Pediyatrik hastalar: Matofin 500 mg XR Tablet in pediyatrik hastalardaki etkililiği ve güvenliliği henüz saptanmamıģtır. YaĢlı hastalar: YaĢlılarda, azalmıģ böbrek fonksiyonu potansiyelinden dolayı, Matofin 500 mg XR Tablet in dozajı böbrek fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca, böbrek fonksiyonu düzenli olarak değerlendirilmelidir. Genellikle, yaģlı, güçsüz ve malnutrisyonlu hastalar Matofin 500 mg XR Tablet in maksimum dozuna titre edilmemelidir. AġIRI DOZ VE TEDAVĠSĠ 85 grama kadar metformin alımıyla laktik asidoz oluģabilmesine rağmen hipoglisemi görülmemiģtir. Metformin iyi hemodinamik durumlarda 170 ml/dak ya kadar olan bir klerensle diyalize edilebilir. Bu nedenle, metformin aģırı dozundan Ģüphelenilen hastalardan birikmiģ ilacın uzaklaģtırılması için hemodiyaliz faydalı olabilir. SAKLAMA KOġULLARI 25 O C nin altındaki oda sıcaklığında ve ıģıktan koruyarak saklayınız. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE AMBALAJ MUHTEVASI 100 tabletlik blister ambalajlarda PĠYASADA MEVCUT DĠĞER FARMASÖTĠK DOZAJ ġekġllerġ Matofin 500 mg, 100 Film Tablet Matofin 850 mg, 100 Film Tablet Matofin 1000 mg, 100 Film Tablet REÇETELĠ SATILIR. - Doktora danıģılmadan kullanılmamalıdır. - Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. - Çocukların göremeyeceği, eriģemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ruhsat numarası : /21 Ruhsat sahibi : Sanovel Ġlaç San. ve Tic. A.ġ. Büyükdere Cad Maslak - Ġstanbul Üretim yeri : Sanovel Ġlaç San. ve Tic. A.ġ. Çanta Silivri - Ġstanbul Prospektüs onay tarihi : P-06 7

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorür DC granül içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLANGE 850 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Metformin hidroklorür 850 mg ( 662.90 mg metfomin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler Boyar

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ UYARI: BU ĠLAÇLAR SADECE DOKTORUNUZ TARAFINDAN BELĠRTĠLEN ġekġlde KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIġTIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR TEK BAġLARINA VEYA BAġKA ĠLAÇLARLA BĠRLĠKTE, DĠĞER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir efervesan tablet 0.5 mg repaglinid içermektedir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMARYL 2 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Glimepirid 2 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat İndigo karmin aluminyum lakı (E 132) 137,200

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir.

FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. ZEMPLAR Parikalsitol 5 mcg/ml Enjeksiyonluk Çözelti içeren Ampul, 2 ml FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film Tablet Sarı film kaplı, homojen görünüģlü, bir yüzü ortadan çentikli, oblong tabletler

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film Tablet Sarı film kaplı, homojen görünüģlü, bir yüzü ortadan çentikli, oblong tabletler KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARĠT 500 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Klaritromisin 500.0 mg Yardımcı maddeler: Kroskarmeloz sodyum, mikrokristalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tablet Sarı, yuvarlak, bir tarafı çentikli, diğer tarafında 20 baskısı bulunan film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tablet Sarı, yuvarlak, bir tarafı çentikli, diğer tarafında 20 baskısı bulunan film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACUITEL 20 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Kinapril hidroklorür Yardımcı maddeler: Laktoz 21.664 mg (20 mg kinaprile eşdeğer)

Detaylı

RİFCAP 150 mg KAPSÜL

RİFCAP 150 mg KAPSÜL RİFCAP 150 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül 150 mg Rifampisin ihtiva eder. Jelatin kapsül: Boyar madde olarak, titanyum dioksit, eritrosin, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Rifampisin, semisentetik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: PROSALĠD subkütan enjeksiyon için çözelti, her

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

Euthyrox 50 µg Tablet. FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir.

Euthyrox 50 µg Tablet. FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir. Euthyrox 50 µg Tablet FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikler Tiroid hormonları, vücutta bütün hücrelerin özellikle sinir sistemi hücrelerinin

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Parikalsitol 2 μg Yardımcı maddeler: Etanol 1.42 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Gliklazid...60 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat...71.36

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİLATREND 25 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİLATREND 25 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİLATREND 25 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karvedilol 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Sukroz 10.0 mg 25.0 mg Diğer yardımcı maddeler

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin Madde: Her 100mL de İyobitridol.. 76,780 g (karşılık gelen iyot miktarı. 35,00 g)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin Madde: Her 100mL de İyobitridol.. 76,780 g (karşılık gelen iyot miktarı. 35,00 g) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ XENETIX 350 (350 mg İyot/mL) enjeksiyonluk solüsyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her 100mL de İyobitridol.. 76,780 g (karşılık gelen iyot

Detaylı