As. Dr. Can TÜFEKçt<.. J ÖZET Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde tanı ve operasyonu" name="description"> As. Dr. Can TÜFEKçt<.. J ÖZET Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde tanı ve operasyonu">

89 YAŞINDA BİR HASTADA BiLATERAL MÜSİNÖZ KiSTOADENOCARCiNOM OLGUSU ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "89 YAŞINDA BİR HASTADA BiLATERAL MÜSİNÖZ KiSTOADENOCARCiNOM OLGUSU ÖZET"

Transkript

1 89 YAŞINDA BİR HASTADA BiLATERAL MÜSİNÖZ KiSTOADENOCARCiNOM OLGUSU Op. Dr. Haluk GÜRE<'> Op. Dr. İrfan SERiN<"> As. Dr. Can TÜFEKçt<.. J ÖZET Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde tanı ve operasyonu yapılan 90 yaşında bir hastada müsinöz kistoadenom vakası sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi. Çoklukla 50 yaş civarında görülebilen bu tümörün, bu yaşta da olabileceği vurgulanmak istendi. Hastanın çok yaşlı olması, tespit edilen tümörün, büyüklüğü, ameliyat endikasyonunu koydururken etraflıca araştırmamıza neden oldu. Elde edilen verilerin olumlu olması, dahiliye ve anestezinin bizi desteklemesi, ileri derecede riskli olmasına rağmen, hastaya müdahale etmemize karar verdirdi. ZUSAMMENFASSUNG Wir haben in der Frauenklinik der Beyoglu Hospital einen Fall bei dem, die 90 jeahrige Patientin Mucineöz Cystoadenocarcinome hatte berictet und zu der nötigen Uteratur nachgeschaut. Wir mochten darauf hinweisen, dass Tumor, obwohl es bei jüngeren Patientennin (um 50 Jahre) gesehen wird, bei sehr alten patientinnen befunden konnte. Da die Patientin zu alt wan und der Tumor gros war, mussten wir bei der Ent~ schidung für die Operation viel untersuchen. Weil die Befunde der Patientin gut waren, und die Anestologen und Internisten uns helfen, haber wir die EQtscheidung für die Operation gemacht, obwohl es viel Risiken hatte. V AKA TA KDİMi Bn. F.A. 89 yaşında, dul, Rize'li, karında şişlik, ağrı, nefes almakta zorluk şikab ("') Beyoğlu Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi ("') Be oğlu Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Şef Muavini ( 0 ) Ze Kamil Hastanesi Kadın Doğum Asistanı. 753

2 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi yetleri ile 987/678 protokol ile kliniğimize başvurdu. Hikayesinde: Yaklaşık, 1 yıl ön~ ce, çevresindekilere karnım oynuyor, sanki hamileyim dermiş. Çevresindekiler pek aldırış etmemiş. Yaklaşık 7 ay önce soğuk algınlığı gerekçesiyle gittiği doktor, kendi~ sinde kist olduğunu, ameliyatın risk oluşturacağını söyleyerek, küçülmesi için birtakım ilaçlar vermiş. Fakat gittikçe büyümüş. Ve son zamanlarda ağrıları artmıı, ve nefes alması gittikçe güçleşmeye başlamış. Bu arada ~bızlığı gençliğinden beri varmış, birkaç günde bir aldığı ilaçlarla dışa~ '.!lt"' t:ıılt' -< " ej_ iwdil'm i. - Bir ay önce Rize' de gittikleri diğer bir doktor ise, riskli olmasına rağmen İstanbul veya Ankara'da yapılabileceğini söylemiş Kliniğimize başvuran hasta tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Öz geçmişinde 26 yıl önce kolporafi anterior posterior operasyonu geçirmiı. Soy geçmişinde bir özellik yok. Jinekolojik Anamnez: İlk adetini l S yaşında görmüş, adetlerini ayda bir düzenli görür, 3-4 gün sürer ve genellikle ağrılı olurmuş. 5 NSD, 5 abortus yapmış ve son adetini 30 yıl önce görmüş. Sistem Muayenelerinde: Şuur açık, koopere, ödem siyanoz, ikter yok, pupillalar izokorik, turgor, ton us normal. TA 140/80 mm Hg, Nb 80/dak ritmik. Mitral ve aort odaklarında daha şiddetli olmakla birlikte, tüm odaklarda sistolojik üfürüm alınmakta, EKG de koroner iskemi bulguları mevcut. Solunum seslerinde patoloji saptanmadı, ekspirium hafif uzamış, amfizematö. Batında muhtemel genital kaynaklı, göbeğe kadar uzanan, mobil, kistik kıvamlı, çift loblu kitle mevcut. Assit yok, Karaciğer, dalak nonpalpabl, Traube açık. Diğer sistem muayeneleri bir özellik göstermiyor. Jinekolojik Muayene: Vulva, vagen tabii, collum forıne, kapalı, Corpus ayrıca palpe edilemiyor. Göbeğe kadar uzanan, genital menseyli izlenimini veren, kistik kıvamlı, kısmen mobil kitle palpe ediliyor. Adneks ve parametriumlar ~yrıca ele gelmiyor. Rektal Tuşe de1 Rektum boş, sağda muhtemel corpus ile ilişkili, saplı, kistik, göbeğe kadar uzanan kitle palpe edilmekte. Hemoglobin /60, Eritrosit /mm 3 kanama zamanı I dak. Pıhtılaşma bi 5 dak Sedimentasyon: 2~4-1 O mm. tiş LABORATUAR BULGULARI AKŞ O/o 119 mg, Üre 0Jo43 mg, Ürik asit O/oS,4 mg, Kreatinin O/o 1,1 mg, Total protein %7.1 gr, Albumin %3.7, Olobulin %3.4 gr, SOOT 20 Ü, SOPT 15 Ü, Se., rum idrar dansitesi 1020 Albumin, Glucose, Biluribin yok, Orobilinojen normal, se~ dimentte 3-4 lökosit, epitel mevcut. Casoni ve Weinberg testleri negatif. 754

3 GÜRE SERiN TÜFEKÇi Şekil 1. Tümörün batın duvarına çıkarıldırı andaki görünümü Şekil il. Batın açıldıtı anda, tümörün görünümü 755

4 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi EKG de ritm bozukluğu yok, iskemi bulguları mevcut. Akciğer grafisinde, kalp toraks oranı normalden az büyük, akciğerlerin havalanması artmış, tabanlarda yer yer fibröz bantlar mevcut, toraks yapısı normal, herhangi bir metaztas bulgusuna ve pleurada effüzyonu rastlanmadı. IVP de böbreklerin süzmesi normal, ureterlere dıştan bası bulguları mevcut. Hormonal statüsü değerlendirmek amacıyla yapılan vaginal smearde, a tipi görülmedi veintermediar hücre hakimiyeti bulundu (40/60/0) Yapılan Batın ve Pelvik Ultrasonografi de karaciğer içi ekosu homojen içersinde yer işgal eden lezyon yok. Karaciğer içi safra yolları ve damarlar normal genişlikte, safra kesesi normal, içersinde taş yok, her iki böbrek, pankreas ve dalak normal görüntüde. Batın orta hattan başlayıp pelvise kadar inen, 24 cm çapında, multikistik kitle mevcut, kistin yapısı ve yer olarak sağ overden menşe alındığını düşündürmüştür. Bu verilerin ışığında, hasta sağ over tümörü ön tanısıyla operasyona alınmış, Per operatuar tuşede, Uterus normalden ufak, normal görünümde, sol over normalden az iri, sert, beyaz renkte, sol adneks normal görünümde, sağda ligamentum latumun yaprakları arasında, 30 x 30 cm çapında multiloküler, sarı yeşil renkte, çevreyle yapışıklıklar göstermeyen, mobil kistik tümoral kitle mevcut olup, sağ over ayrıca görülemedi. Sağ tuba kalınlaşmış, diğer pelvik oranlara (rektum, mesane) yayılma yok, periton normal görünümde, nodül yok, retroperitoneal nodül palpe edilemedi. Batına (ince barsak, omcntum) yapışıklık, yayılma yok, assit saptanamadı (Stage 1 B) Operasyon: Sağ ligamentum rotundum ve sağ ligamentum infundibulopelvikum tutulup, kesildi, bağlandı. Ligamentum rotundumun yaprakları açılarak, tümör kitlesi ligamentum ovari propriumdan keskin diseksionla ayrılarak eksize edild. Ardından, ' sol ligamentum rotundum, sol ligamenntum infundibulopelvikum her iki aa. uterinalar tutulup, kesilip bağlandı. Uterus sol over ve tuba ve sağ tuba ile beraber subtotal olarak çıkartıldı. Kollum separe sütürlerle kapatıldı. Batın katları anatomiye uygu.n, fasia ve cilde ipek sütürler konarak kapatıldı. bağlı 45 dak. süren operasyon esnasında hastaya genel anestezi verildi ve monitöre hastada per operatuar herhangi bir komplikasyon görülmedi. Operasyon piyesinin patolojik incelenmesinde, tubalarda özellik saptanmamış, kapsül intakt bulunmuş, ve overlerde bilateral papilar müsinöz kistoadenokarsinom saptanmıştır. GRADE il Postoperatif dönemde kalpte patoloji saptanması, her iki bacakta az da olsa varislerin bulunması, ve hastanın yaşı göz önüne alınarak 5 gün süreyle proflaktik minidoz heparin tedavisi uygulandı. Herhangi bir postoperatif komplikasyon göstermeyen ve proteinli diet uygulanan hastanın 7. gün sütürleri alınıp post. op. 1 O gün taburcu edilerek kemoterapi amacıyla 1. T. Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Servisine sevk edildi. Müsinöz kistoadenokarsinomlar, endometroid veya seröz kanserlerden daha az görülürler ve malign ov er tömürlerinin Olo3 ila OJo lo'unu oluştururlar 0 8 >. Bu lezvo- 756

5 w0re SERiN TÜFEKÇi na sahip hastaların, çoğu 40 ile 75 yaş arasındadır. Ortalama yaı 53'dür. Hart ve Norris bu tümörün ortalama görülme yaşını 35 olarak bulmuşlardırc 2 >. Ayrıca bu tümör nadir olarak çocuklarda da görülebilir. Benign ve borderline lezyonlarında olduğu gibi, müsinöz kiste~adenokarsinomlar, kistik, multiloküler ve büyük boyutlara erişebilen tömürlerdirc 6 >. Malign seröz tümörlerdeki gibi solit v~ papiller uzantılar gösterebilir. Müsinöz karsinomlar, selim müsinöz kistomlara benzeme derecesine bağlı, iyi, orta veya zayıf differansiye olarak sınıflandırılırlar. İyi differansiye tömürler uzun tek katlı epitelle tek katlı silendrik epitelle döşeli yer yer goblet ve argentaffin hücreler gösteren, glanda benzer yapılardan oluşmuşturl7l. Orta diferansiye töinürlerde mucin damlaları zor saptanabilir. Mucin için özel boyalar veya elektron mikroskop teşhiste gerekebilir. Teşhis sitolojik özellikler ve stromal invazyona dayanarak konulur. Müsinöz kistoadenomalı hastaların 5 yıl - yaşam şansı %63.9 ila O/o40 arasında değişir'9>. Bu oranın seröz tömürlere göre daha iyi olduğu düşünülmüştü. Fakat burada unutulmaması gereken, sadece iyi ddifferansiye tömürler müsinöz kistoadenokarsinom olarak teşhis edilebilirler, çünkü m Ocin sadece bu tümörlerce salgılanırlarm. Mücinöz kistoadenokarsinomlar sıklıkla, overin diğer epitelial tömürleriyle birliktedir. Overin diğer epitelial tümörlerine kıyasla, müsinöz tümörler genelde selimdir. Diğer kistomalara oranla müısiııö:t tünıörlerdeki belirgin düşük malignite oranı selim tümör~ }erdeki epitelin, endocervical tipte oluşuna bağlıdır. Bu tip epitelin malignite oranı düşüktür. Benign müsinöz tümörlerin sadece küçük bir kısmı, adenamatöz intestinal epitele sahiptir. Bu dokunun malignleşme potansiyeli yüksektir. Tüm malign müsinöz over tümörleri, histolojik, ultrastrüktüral, ve antijenik olarak kolon kanserlerine benzerler<3>. Bu benzerlik, teşhis ve etkili kemoterapi de uygunluk da göz önüne alındığında, kilinikte önem kazanmıştır. KistoadenokarsinomaJarın tüm tiplerinde ve granulosa hücreli tümörlerde ortalama görülme yaşı 56'dır. Genelde granulosa hücreli tümörler ve müsinöz kistoadenokarsinomalar sıklıkla daha genç yaşta, zayıf diffransiye adenokarsinomalar ise, daha yaşlılarda ortaya çıkar< 4 > yaş arasında over kanserlerinin daha sık gözükmesi, bu kanserlerin patogenezinde hormonal faktörlerin etkisini doğrulamıştır. Menapozla östrojende azalma ve hipofizer gonadotropinlerin artması, ve gonadotropinlerin experimental over karsinogeni olduğunun doğrulanması bu hormonların etkisine dikkat çekmiştir''>. Over kanserlerinin 0Jo60'ı yaş arasında, 60 yaştan sonra ise 0Jo20'si görülür. Over, meme ve endometrium kanserleri benzer apidomiyolojik profiller gösterir (geç evlenme, geç doğum, relatif infertilite gibi). Carsinoembriyojenik antijen, (CEA) mücinöz kistoadenokarsinomaların serum veya kist sıvısında artmış. CEA bir çok malign ve selim durumlarda (akciğer, meme, böbrek, mesane kanseri, siroz, kronik akciğer hastalarında, çok fazla sigara içenlerde) arttığından mücinöz, over kanserinin teşhisinde önemli rolü yoktur. Fakat tedaviden önce yüksek CEA ya sahip hastalarda yapılan CEA ölçümleri gözden kaçırılmış metastazların değerlendirilmesi açısından önemlidir. 757

6 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi LiTERATÜR 1) Scully R.E.: Recent Progress in ovadan cancer. Hum. Pathol 1:73, ) Hart, W.R., Norris, Borderline and malignant mucinous tumors of the ovary: Histologic criteria and clinical behavior. Cancer 31:1031, ) Fenoglia CM-Richard, R.M.: Mucinos tumors of the ovary. Can. temp. Ob/Gyn 9:64, ) Beng, J.W. Baylor, S.M.: The epiduologie pathology of ovarian cancer. Hurn. Pathol. 4:537, S) Fathalla, M.F.: Factors in the causation and incidence of ovarian cancer Obstet Oynecol 123:772, ) Czernobilsky, B.: Primary epithelial tumors of the ovary. in Blaustein: Patholozy of the Female Oenital Trackt. New York Springer Verlag, 1977, ) Ong. H.C., Chan W.F.: Mucinous cystadenoma, serous cystadenoma and benign cystic teratoma of the ovary: Clinico pathologic differences Cancer 41:1538, ) Somers, S.C., Long, M.E.: Ovarian carcinoma: Pathology, stazing, grading and prognosis. Reprinted from Bull NY Acad Med 49:858, ) Sciara, J.J., Gyn and Obst, Common Epitelial Tummors Vol. 4 Chap. 30,

BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI ÖZET

BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI ÖZET BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI Dr. Haluk GÜRE

Detaylı

Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET

Dr. İrfan SERİN {) Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET idrar YOLLARININ OBSTRUKTİF ENDOMıETRİOSi,SI TERCÜME Dr. Mithat AYIRTMAN(") Y. FAVNE (""') Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET Endometriosisli 7-8 hastadan

Detaylı

GENITAL VE 'EXTRAGENIT AL PELVİK AVIRICI T ANiSi

GENITAL VE 'EXTRAGENIT AL PELVİK AVIRICI T ANiSi GENITAL VE 'EXTRAGENIT AL PELVİK AVIRICI T ANiSi KİTLELERiN THE DIFFERENTIAL' DIAGNOSIS OF THE PELVIC TUMORAL MASSES Asst. Dr. Muzaffer SANCI C"'l MOt. Dr. Yılmaz DiKMEN ( 0 "} Prof. Dr. Mustafa EMINOGLU

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI ENDOMETRİUM KANSERİNDE MYOMETRİAL İNVAZYONUN VE SERVİKAL TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FLASH 3D VE VIBE 3D DİNAMİK MRG SEKANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-4, Sayfa 113-122 Derleme BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP Muzaffer Sancı 1, Kemal Güngördük

Detaylı

ENDOKRİN VAKALAR 2012

ENDOKRİN VAKALAR 2012 ENDOKRİN VAKALAR 2012 Derginin Sahibi Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad.,

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

Zeynep-Kamil Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği'nin organıdır.

Zeynep-Kamil Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği'nin organıdır. Dr. M. Akün Dr. E. Düğmeci Nadir görülen bir vak'a olarak g luteus nahiyesinde kist hidatik Dr. H. Öztürk Dr. İ. Ergene Dr. N. Çek Dr. A. Tahtalıoğlu Sağ nefrektomiden sonra görülen bir f istül' duodenal

Detaylı

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI SERBEST TEBLİGLER VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs -

Detaylı

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı:

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı: GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Akut karin terimi, ağrı, hassasiyet, rijidite ile ani olarak ortaya çıkan ve acil cerrahi girişimin zorunlu olabileceği karın içi olayları tanımlamak için kullanılır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 BENİGN TÜMÖRLERİ : Gastroskopide %2-5 oranındadır. Polip, adenom, leiomyom, nörofibrom, lipom, vasküler tümörler. Mide polipleri:50-60 yaşlarında

Detaylı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A JĐYOGE EZĐS Đ HĐBĐTÖRLERĐ Đ RAT MODELĐ DE E DOMETRĐAL ĐMPLA TLAR VE PERĐTO EAL SIVI VASKÜLER E DOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜZERĐ

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

DAHİLİYE SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARDA KANSER RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TANI BELİRTİLERİNİN SAPTANMASI*

DAHİLİYE SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARDA KANSER RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TANI BELİRTİLERİNİN SAPTANMASI* C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, (2) DAHİLİYE SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARDA KANSER RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TANI BELİRTİLERİNİN SAPTANMASI* Nesrin NURAL** Nuran AKDEMİR*** ÖZET Kanser riski

Detaylı

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:227-233 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı