HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**"

Transkript

1 HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, Uludağ Üniversitesi SYO nda Eğitim Öğretim yılı güz döneminde, ilk derse gelen 98 hemşirelik birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu ile elde edilmiş, SPSS programında yüzdelik ve ki kare testi uygulanarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %89,9 u yaş grubunda olup, %77,6 sı kız, %8,2 si sağlık meslek lisesi mezunudur. Öğrencilerin %53 ü iş bulma güvencesi, % 19,4 ü idealindeki meslek olduğu için, %15,3 ü ÖSS puanı uygun olduğu için, %12,3 ü yakın çevresinin etkisiyle mesleği seçtiklerini belirtmişlerdir. Hemşirelik mesleğine ilişkin verilen ifadelere katılımları incelendiğinde, %80,6 sı erkeklerde hemşirelik yapabilir, %66,3 ü hemşireler doktorların yardımcısıdır, %51 i hemşireler kibar ve sabırlı insanlardır, %88,8 i hemşireler hastanın tedavi ve bakım sürecinde önemli rol oynarlar, %74,5 i hemşirelik çalışma koşulları ağır olan bir meslektir, %58,2 si hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye sahiptir ifadelerine katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin cinsiyete göre hemşirelik mesleği ile ilgili verilen ifadelere katılma durumları incelendiğinde gruplar arasında fark olmadığı saptanmıştır (p> 0.05). Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular hemşirelik 1.sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile algılarının olumlu yönde olduğunu düşündürmektedir. Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik algısı ABSTRACT Determination Of Begining Nursing Students Perceptions About Nursing Profession Purpose:The aim this study was to determine begining level nursing students perceptions about nursing profession. Method:Data were collected during students (n=98) first course in fall term of 2007 using a questionnaire. SPSS was used for evaluation of data and X² test was used for statistical analysis. Results:89.9 % of the students ages were between years.77.6% of them were females Job guarantee(53%),thinking that nursing is an ideal profession(19.4%),close family pressure(12.3%) were some of the reasons for choosing this profession. Nurses are the assistants of the doctors(66.3%),males can practice nursing, nurses are polite and patient(51%),nurses play an important role during patients treatment and care process(88.8%), nursing is a very hard profession (74.5%), nursing have an important prestige in the community(58.2%) are the phrases students agered on, they disagreed on phrases; nurses primary role is to give a treatment(44.9%) and nursing is a female profession (69.4%).Students defined nursing as a satisfying profession. No statistical difference was found between two genders on answers they have given to phrases related to nursing profession (p>0.05). Conclusion:The results obtained from this study showed that beginning nursing students have positive perceptions regarding nursing profession. perception Key Words: Nursing, nursing students, nursing * Öğr. Gör., Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa. ** Öğr. Gör. Dr.,Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa. 9

2 Özpancar, Aydın, Akansel GİRİŞ Bireysel özellikler, toplum yapısı, aile yapısı, ekonomik nedenler bireylerin meslek seçimini etkilemektedir. Hemşirelik mesleği de diğer meslekler gibi toplumdan önemli ölçüde etkilenir. Meslek seçimi bireyin ne istediğini ve neleri yapabileceğini iyi bilmesine bağlıdır. Bu yönüyle bakıldığında bir yükseköğretim programının seçilmesi aynı zamanda mesleğin seçilmesi anlamına gelmektedir (Karaöz, 2002). Meslek seçimi, kişinin çeşitli meslek grupları arasında en iyi yapabileceği faaliyetleri içerdiğini düşündüğü ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı bir mesleğe yönelmesidir. Bu yönelme kararının doğru ve yerinde olması, kişinin ne istediğini ve neleri yapabileceğini çok iyi bilmesine bağlıdır. Rastlantılar, aile yapısı, çevre koşulları, ekonomik olanaklar, bireysel özellikler gibi birçok etmen bireyin bir yükseköğretim programını seçmesini belirleyebilmektedir. Bu etmenlerin olumlu ya da olumsuz etkileri öğrencinin öğrenim ve meslek yaşamındaki başarı ve başarısızlığına yansımaktadır. Liseyi bitiren gençlerin çoğu istek ve yeteneklerinin dışında rastlantı sonucu üniversitelere girmekte ve seçtiği mesleği bilmeden, istemeden okuyan kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır (Başer 1995, Buzlu ve Kutlu,1997). Bir yükseköğrenim programına devam etmek ya da ileride iş bulabilmek için başladığı eğitimi zorunlu olarak sürdüren öğrenciler, mesleklerini sevmeden ve benimsemeden yaptıkları için iş ortamında huzursuz olma, verimsiz çalışma, hatalar yapma gibi bir takım aksaklıklara ve olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu olumsuzluklar mesleğin toplumdaki saygınlığını olumsuz yönde etkilemektedir (Karadakovan,1993). Yapılan çalışmalarda, hemşirelik öğrencilerinin hemşire olmayı istemedikleri halde hemşirelik yüksekokullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih sıralamasında yer verdikleri, istemedikleri halde okula başladıkları ve devam ettikleri belirlenmiştir (Kuzulu ve Koçak, 1993). İnsan sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir yeri olan hemşirelik mesleğinin gençler tarafından bilinerek ve istenerek seçimi meslek bilincinin oluşumunda önemlidir (Buzlu ve Kutlu, 1997). Hemşirelik mesleği sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda iyileştirme gibi önemli sorumluluklar yüklenen bir meslektir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi, hemşirelik mesleğini yürütecek kişilerin mesleği isteyerek seçmesi, mesleğin toplumdaki saygınlığı için mesleğe sahip çıkması ve eğitimi süresince aldığı bilgi ve geliştirdiği becerilerini en iyi şekilde uygulama çabası içinde olması gerekir. (Karadakovan, 1993). Günümüzde dünyada ve ülkemizde hemşireliğin sağlık bakım sistemi içinde önemli bir unsur olduğu kabul edilmektedir. Hemşirelik bakımının bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hasta olduğunda iyileştirilmesinde vazgeçilmez bir yeri ve önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Toplum, hemşirelik mesleğini gerek görevleri, gerek yetişme biçimi ve gerekse ekonomik ve sosyal yönlerden yeteri kadar tanımamaktadır. Hemşirelerin görevlerinin sadece hastaya bakım vermek olduğunu zannetmekte ve günümüzün yüksek eğitimi ile yetişmiş hemşirelerini bile eski kurs hemşireleri gibi algılayabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı hemşirelik mesleğini seçebilecek öğrenciler bu mesleği ideal meslek olarak düşünmemektedir (Dereli ve Demir, 1997). Erdemir (1997) çalışmasında, hemşirelik öğrencilerinin başta hemşirelik mesleğine sevmeden/istemeden başladıklarını, daha sonra mesleği tanıdıkça bu durumun değiştiğini, mesleği sevdiklerini belirtmiştir. Aile yapısı, çevre koşulları, ekonomik olanaklar, bireysel özellikler gibi birçok etmen bireyin bir yükseköğrenim programını seçmesini belirleyebilmektedir. Bu etmenlerin olumlu yada olumsuz etkileri öğrencinin öğrenim ve meslek yaşamındaki başarı yada başarısızlığına yansımaktadır. Öğrencilerin böylesi etkilenmesi eğitimcileri de yakından ilgilendirmektedir. Hemşirelikte de öğrencilerin sosyal özellikleri, sorunları, başarı durumları, meslek bilinçleri, eğitimcilerle etkileşimleri, okulu tercih sıralamaları ve seçme nedenleri gibi öğrenci öğesini içeren araştırmalara olan ilgi bu etkilenimin sonucudur (Başer, 1995). 10

3 YÖNTEM Araştırma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nda eğitim öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu nda Hemşirelik birinci sınıfta 128 öğrenci öğrenim görmektedir. Araştırma kapsamına, eğitim öğretimin başladığı gün ilk derse gelen 98 hemşirelik birinci sınıf öğrencisi alınmıştır. Veriler ilk ders saati öncesinde, araştırmacılar tarafından gerekli literatür taranarak oluşturulan anket formu ile elde edilmiştir. Anket formu, öğrencilerin tanıtıcı bilgilerini, mesleği tercih etme nedenlerini, meslekten beklentilerini ve hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerini değerlendirmeye yönelik toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Formun uygulanmasından önce öğrencilere araştırmanın amacı hakkında gerekli açıklama yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve ki kare testi uygulanmıştır. Araştırmanın Sınırlılıkları Öğrencilerin birbirleri ile olan etkileşimi bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Anket sınıfta öğrencilere ilk ders öncesi dağıtılıp hemen arkasından toplanmıştır. Ancak diğer zamanlarda öğrencilerin birbirleri ile olan etkileşimi ve sosyal çevresi hemşirelik mesleğine ilişkin algılarını etkileyebilmektedir. BULGULAR Tablo 1. de öğrencilere ilişkin tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Tablo 1. incelendiğinde araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin %89.9 nun yaş grubunda, %77.6 sının kız, %8.2 sinin sağlık meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %45.9 unun yakını sağlık mensubudur Tablo 1. Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerine İlişkin Tanıtıcı Bilgiler (N:98) Tanıtıcı Özellikler n % Yaş (18.45±0.99) Min:17- Max: Cinsiyet Kız Erkek Mezun olduğu okul Sağlık Meslek Lisesi Diğer Daha önce yaşanılan bölge Marmara Ege Karadeniz İç Anadolu Akdeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Oturulan yer İl Merkezi İlçe Köy Anne eğitim durumu Okuryazar Değil Okuryazar- İlkokul Ortaokul- Lise Baba eğitim durumu Okuryazar Değil Okuryazar- İlkokul Ortaokul- Lise Yüksekokul Cevapsız Aile gelir durumu İyi Orta Kötü Sağlık mensubu yakını olma durumu Var Yok

4 Özpancar, Aydın, Akansel Tablo 2. de öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih etme nedenlerine ilişkin dağılımları verilmiştir. Tablo 2. de öğrencilerin mesleği tercih etme nedenlerine bakıldığında %53 ü iş bulma güvencesi nedeniyle, % 19.4 ü idealindeki meslek olduğu için, %15.3 ü ÖSS puanı nedeniyle, %12.3 ü yakın çevresinin etkisiyle bu mesleği seçtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %68.4 ünün hemşireliği ilk 8 tercih içinde yazdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %56.1 i okuldan beklentilerini bir meslek sahibi olmak olarak ifade etmiştir. Öğrencilerin %43.9 u meslekten beklentilerini belirtmemişler, %12.2 si ise meslekten beklentilerini kariyer sahibi olmak olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin %78.6 sı bölüm değiştirmek istememektedir. Bölüm değiştirmek istemeyen öğrencilerin %14.3 ü bu bölümden memnun olduklarını, bölüm değiştirmek isteyen öğrencilerin %38.1 i başka bir bölüm istediklerini belirtmişlerdir. Tablo 3. de öğrencilerin hemşirelik mesleği ile ilgili verilen ifadelere katılım durumları verilmiştir. Tablo 3. incelendiğinde öğrencilerin %80.6 sı erkeklerde hemşirelik yapabilir, %59.2 si hemşirelik toplumda değer verilen bir meslektir, %66.3 ü hemşireler doktorların yardımcısıdır, %51 i hemşireler kibar ve sabırlı insanlardır, %88.8 i hemşireler hastanın tedavi ve bakım sürecinde önemli rol oynarlar, %74.5 i hemşirelik çalışma koşulları ağır olan bir meslektir, %72.4 ü hemşirelik mesleği toplumda yeterince tanınan bir meslektir, %58.2 si hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye sahiptir ifadelerine katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %69.4 ü hemşirelik kadın mesleğidir, %44.9 u hemşirelerin temel işi tedavi yapmaktır, %46.9 u hemşirelerin temel görevi hasta bakımıdır, %36.7 si erkeklerin hemşirelik mesleğinde olması hemşirelerin yasal haklarını daha iyi savunmalarını kolaylaştırır, %54.1 i hemşirelik yeni gelişmekte olan bir meslektir ifadelerine katılmadıklarını belirtmişlerdir Tablo 2. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Etme Özelliklerinin Dağılımı (N=98) Özellikler n % Mesleği seçme nedeni İdealim ÖSS puanı Yakın çevrenin önerisi İş bulma olanağının fazla olması Tercih sırası 1-8. Tercih Tercih Tercih Okuldan beklentiler Meslek sahibi olmak Lisans mezunu olmak Meslek ve lisans sahibi olmak Diğer Cevapsız Meslekten beklentiler Kolayca iş bulmak İyi hemşire olmak Güvende hissetmek Kariyer sahibi olmak Kendimi ve insanları daha iyi tanımak Cevapsız Bölüm değiştirmek isteyen İsteyen İstemeyen Bölüm değiştirmek istememe nedeni (N=77) Memnun Sorumluluk İdealim İş Bulma Cevapsız Bölüm değiştirmek isteme nedeni (N=21) İstediği bölüm değil Derslerin zor olması Okulu bitirememe korkusu Daha iyi hayat şartlarına sahip olmak için Cevapsız

5 Tablo 3. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Verilen İfadelere Katılım Durumları (N=98) Hemşirelik mesleği ile ilgili ifadeler Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim Yok n % n % n % Hemşirelik kadın mesleğidir Erkekler de hemşirelik yapabilir Hemşirelik toplumda değer verilen bir meslektir Hemşireler sağlık ekibinin önemli bir üyesidirler Hemşirelerin eğitimi lisans düzeyinde olmalıdır Hemşireler doktorların yardımcısıdır Hemşirelik doyum veren bir meslektir Hemşireler kibar ve sabırlı insanlardır Hemşirelerin temel işi tedavi yapmaktır Hemşirelerin temel görevi hasta bakımıdır Hemşireler hastanın tedavi ve bakım sürecinde önemli rol oynarlar. Hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye sahiptir. Hemşireler verilen hekim istemini sorgulamadan hasta yararına uygulayan kişilerdir Hasta bakımını planlama ve uygulama hemşirelerin sorumluluğudur. Hemşirelik mesleğine erkek üyelerin katılması bu mesleğin değerini arttırır. Erkeklerin hemşirelik mesleğinde olması hemşirelerin yasal haklarını daha iyi savunmalarını kolaylaştırır. Hemşirelik çalışma koşulları ağır olan bir meslektir. Hemşirelik mesleği toplumda yeterince tanınan/bilinen bir meslektir. Hemşirelik yeni gelişmekte olan bir meslektir Tablo 4. de öğrencilerin cinsiyetine göre hemşirelik mesleği ile ilgili verilen ifadelere katılma durumları verilmiştir. Tablo 4. incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun hemşirelik insana doyum veren bir meslektir ifadesine katıldıkları ve cinsiyete göre katılma durumu açısından fark olmadığı saptanmıştır (p> 0.05). Öğrencilerin çoğunluğunun hemşirelerin temel işi tedavi yapmaktır ifadesine katılmadığı ve cinsiyete göre katılma durumları açısından fark olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Öğrencilerin çoğunluğunun hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye sahiptir ifadesine katıldığı ve cinsiyete göre fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Öğrencilerin çoğunluğunun hasta bakımını planlama ve uygulama hemşirelerin sorumluluğudur ifadesine katıldığı ve cinsiyete göre fark olduğu belirlenmiştir (p< 0.05). 13

6 Özpancar, Aydın, Akansel Tablo 4. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Verilen İfadelere Cinsiyete Göre Katılma Durumları Değişkenler Kız (n:76) n %* Cinsiyet Erkek (n:22) n %* Hemşirelik insana doyum veren bir meslektir X²= p> 0.05 Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Hemşirelerin temel işi tedavi yapmaktır X²= 6,450 p< 0.05 Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Hemşirelerin temel görevi hasta bakımıdır X²= 3,654 p> 0.05 Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye X²= 0,573 p> 0.05 sahiptir Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok Hasta bakımını planlama ve uygulama hemşirelerin X²= 10,483 p<0.05 sorumluluğudur Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok * Yüzdeler satır yüzdesidir. TARTIŞMA Araştırmadan elde edilen bulgular hemşirelik 1.sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin olumlu yönde olduğunu düşündürmektedir. Yeşil ve arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışmada da hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajı ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. Özcan ve Özgür ün (1990) hemşirelerle yaptığı çalışmada ise hemşirelerin büyük çoğunluğunun mesleğin toplumdaki saygınlığını düşük bulduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%53) mesleği iş bulma güvencesi nedeniyle seçtiği belirlenmiştir. Başer in (1995) yaptığı çalışmada ise öğrencilerin daha çok bir yükseköğretim programında okuma/açıkta kalmama nedeniyle hemşirelik yüksekokulunu seçtiği belirlenmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin %68,4 ünün hemşireliği ilk 8 tercih içinde yazdığı belirlenmiştir. Erdemir in (1997) çalışmasında ise 22 öğrenciden sadece 3 ü hemşirelik yüksekokuluna isteyerek ve 14 ÖSYM tercih sıralamasında ilk sıralarda yer vererek geldiklerini belirtmişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada ise öğrencilerin %56 sının hemşirelik yüksekokuluna tercihleri arasında, %19 unun ise son tercih olarak yer verdiği belirlenmiştir (Kuzulu ve Koçak, 1997). Erdemir (1997), Karadakovan (1997), Buzlu ve Kutlu (1997) nun yaptıkları çalışmalarda da araştırma sonuçlarımızla paralel olarak öğrencilerin büyük çoğunluğu iş bulma güvencesi nedeniyle mesleği seçtiğini belirtmiştir. Bozkır ve arkadaşları (2008) nın sağlık memurluğu öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin %46.6'sının iş olanakları, %40.0'ının ÖSS puanı yeterliliği ve % 34.2'sinin çevresindekilerin mesleği önermesi üzerine bu mesleği seçtikleri belirlenmiştir. Kuzulu ve Koçak ın (1997) yaptığı çalışmada da öğrencilerin %34 ünün ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak için tercih yaptıkları belirlenmiştir. Karakurt ve arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışmada ise öğrencilerin benzer nedenlerle mesleği seçtiği belirlenmiştir. Sheil ve

7 Wassem (1994), öğrencilerin hemşireliği seçme nedenlerini inceledikleri çalışmada, nedenlerin sırasıyla hemşireliğe ilgi gösterme, iş doyumu, başkalarının önerileri ve hemşireliğin avantajları olarak bildirmişlerdir. Murray ve Chambers ın (1990) yaptıkları çalışmada 1. sınıf öğrencileri hemşirelik mesleğini seçme nedenlerini insanlara yardım etme ve mesleki tatmin olarak belirtmişlerdir. Çalışmamızda öğrencilerin %56.1 i okuldan beklentilerini bir meslek sahibi olmak, %12.2 si ise meslekten beklentilerini kariyer sahibi olmak olarak belirtmişlerdir. Dereli ve Demir in (1997) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %28,8 i mezun olduktan sonra yönetici olarak görev almak isterken, %23,2 si hemşirelik yüksekokullarında araştırma görevlisi olarak, %16 sı klinik hemşiresi olarak görev almak istediklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelik mesleğinde kişilik özelliklerinin önemine ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. Okrinec (1994) tarafından yapılan çalışmada da kişilik özellikleri açısından erkek ve kız öğrencilerin hemşireliğe doğal bir eğilimi olduğunu göstermiştir. Scott ve arkadaşlarının (2007) tıp öğrencilerinin kişilik özelliklerine yönelik yaptıkları çalışmada kız öğrencilerin samimi, heyecanlı, saygılı, disiplinli, azimli, şüpheci, endişeli özellikleri erkek öğrencilerin ise uyumlu, olgun, güçlü, şüpheci, sır saklayan, tedbirli olma özellikleri ön plana çıkmıştır. Mohsen ve Dianati (2005) ise Holland ın Mesleki İlgiler Ölçeği ni (Holland s Vocational Interests Inventory) kullanarak yaptıkları çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin %44 ünün kişilik özelliklerinin profesyonel hemşireliğe uygun olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin hemşirelik mesleği ile ilgili verilen ifadelere katılım durumları incelendiğinde, öğrencilerin %80.6 sı erkeklerde hemşirelik yapabilir ifadesine katılmış, %69.4 ü hemşirelik kadın mesleğidir ifadesine katılmamışlardır. Karadakovan ın (1997) çalışmasına göre de öğrencilerin %76,82 si mesleğe erkek öğrenci alınmasına olumlu yanıt vermiştir. Günümüzde erkeklerin hemşirelik eğitimine girmeleri giderek artmaktadır. Erkeklerin hemşirelikte uzun bir geçmişlerinin olmaması erkek hemşirelerin anormal bir durum olduğu anlayışının kök salmasına ve hemşireliğin erkekler için yaygın bir meslek olmamasına neden olmuştur (Dramalı ve Yavuz, 1997). Çalışmamıza katılan 22 erkek öğrenciden 20 si erkeklerde hemşirelik yapabilir ifadesine katılmıştır. 15 Okrinec (1994) tarafından yapılan çalışmada erkeklerin %92 si hemşireliği erkeklere meslek olarak tavsiye edebileceklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda öğrencilerin yalnızca %36,7 si erkeklerin hemşirelik mesleğinde olması hemşirelerin yasal haklarını daha iyi savunmalarını kolaylaştırır ifadesine katılmadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin %27,6 sı erkeklerin hemşirelik mesleğinde yer almasının yasal hakların elde edilmesinde önemli bir etken olacağını düşünmektedir. Bu durumun çalışmaya katılan öğrencilerin, erkeklerin toplumdaki yerine yönelik daha ön planda olması, karar verme sürecinde daha etken olması vb. gibi geleneksel algılarından kaynaklandığı düşünülebilir. İngiltere de yapılan bir çalışmada da hemşirelerin cinsiyete göre iş dağılımı incelendiğinde erkeklerin %50,25 inin kadınların %49,75 inin hemşirelik yönetiminde yer aldığı görülmüştür. Erkek hemşirelerin kadınların baskın olduğu bu meslekte bile kadınlardan daha fazla sayıda prestijli ve idari pozisyonlarda bulunduğu üzerinde durulmaktadır (Gaze, 1987). Öğrencilerin %59,2 si hemşirelik toplumda değer verilen bir meslektir, %58,2 si hemşirelik mesleği toplumda önemli bir statüye sahiptir ifadelerine katılmıştır. Özcan ve Özgür ün (1990) yaptığı çalışmada hemşirelerin hemen hemen tamamı (%97,3) mesleğin toplumdaki saygınlığını düşük bulmuş ve toplumun hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Işık ve arkadaşlarının (2006) yaptıkları çalışmada ise doktorların %80 i hemşirelik mesleğinin toplumda çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Karakurt ve arkadaşlarının (2006) çalışmasında ise öğrencilerin %39,6 sı hemşireliği toplumda değer verilmeyen bir meslek olarak, %37,7 si hemşireliği önemli ve değerli bir meslek olarak görmektedir. Bozkır ve arkadaşları (2008) nın çalışmasında genel lisede okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun hemşirelik hakkındaki düşünceleri olumlu olmakla birlikte hemşire olarak çalışmak istemediklerini bildirdikleri de görülmüştür. Yapılan çalışmalarda, hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğinin toplumdaki saygınlığının düşük olduğu görüşünde birleşmeleri ve toplumun hemşirelik ile ilgili görüşlerinden rahatsızlık duymaları dikkat çekicidir. Öğrencilerin %66,3 ü hemşireler doktorların yardımcısıdır ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun çalışmaya katılan öğrencilerin 1.sınıf hemşirelik öğrencileri olması ve çalışmanın

8 Özpancar, Aydın, Akansel hemşirelikle ilgili herhangi bir ders almadan öğrencilerin okula geldikleri ilk gün yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolayısıyla toplumdaki hemşirelik ile ilgili görüşün bir yansımasıdır. Bozkır ve arkadaşları (2008) nın çalışmasında her iki grup (genel lise son sınıf erkek öğrencileri ve sağlık memurluğu bölümü erkek öğrencileri) öğrencilerin büyük çoğunluğunda hemşirelik mesleğinin insanlara bakım verme, koruyucu hizmet sunma, yardım etme anlamına geldiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, sağlık memurluğu öğrencileri hemşireliği sabır, özgüven ve fedakârlık isteyen zor bir meslek (%9,5), lise öğrencilerinin ise doktor yardımcısı (%15,8) ve can yakan kişi ( %10,5) olarak gördükleri belirtilmiştir. Yeşil ve arkadaşlarının (2006) hemşirelik yüksekokulunda okuyan öğrencilerde yaptıkları çalışmada da hemşireler doktorun sağ koludur şeklinde düşünen öğrencilerin oranı %32,9 olarak bulunmuştur. Karaöz ün (2002) hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinde yaptığı çalışmada Hemşirelik doktora bağımlıdır ifadesi, hemşireliğe giriş dersi öncesi %30,7, ders sonrasında önemli ölçüde azalarak %5,1 e düşmüştür. Özcan ve Özgür ün (1990) çalışmasında hemşirelerin %74,1 i Hemşire olarak bizler doktorların en önemli yardımcılarıyız görüşüne katıldığı belirlenmiştir. Işık ve arkadaşlarının (2006) yaptıkları çalışmada, hemşirelerin bağımsız görevleri var mıdır? sorusuna doktorların %80 i evet demişlerse de, ankete verilen yanıtlardan %50 sinin toplumun hemşireliğe bakış açısına yani hemşireler doktorların yardımcısıdır görüşüne sahip olduğu belirlenmiştir. Bozkır ve arkadaşları (2008) nın çalışmasında, öğrencilerin üçte ikisi hemşirelerin görevini tedavi ve bakım yapmak olarak tanımlarken, sağlık memurluğu öğrencileri evrak kaydı yapma (%3,8) ve hastane düzenini sağlama olarak belirtmiş, lise öğrencilerinin büyük çoğunluğu doktora yardım etmeyi (%32,9) hemşireliğin görev tanımı olarak ifade etmiştir. Öğrencilerin %74,5 i hemşirelik çalışma koşulları ağır olan bir meslektir ifadesine katılmaktadır. Karaöz ün (2002) hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinde yaptığı çalışmada da öğrenciler hemşireliği kutsal, zor, riskli, önemli ve gerekli bir meslek olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin %88,8 i hemşireler hastanın tedavi ve bakım sürecinde önemli rol oynarlar ifadesine katılmışlardır. Karaöz ün (2002) çalışmasında, hemşirelerin rol ve fonksiyonları ile ilgili ifadeler içinde, kan alma, ilaç verme, doktorun önerdiği tedaviyi uygulama ifadesi ders öncesinde %43, ders sonrasında %7,7 olarak bulunmuştur. Yine bu çalışmada bakım verme ifadesi ders öncesinde %15,3 oranında yer alırken, ders sonrası %46,1 oranına yükselmiştir. Toplumun hemşireliğe bakış açısından etkilenmiş olarak hemşirelik eğitimine başlayan öğrencilerin eğitimleri sırasında hemşireliğe ilişkin başlangıçtaki algılarının gerçek hemşirelik anlayışı ile yer değiştirmesi süreci oldukça önemlidir. Profesyonel sosyalizasyon olarak tanımlanan içselleştirme ve mesleki kimlik gelişimi okulda başlayıp çalışma hayatı boyunca devam etmektedir (Chitty, 2001). Hemşirelik okullarına yeni başlayan öğrencilerin mesleği tanıma konusunda desteklenmesi önemlidir. Bu bağlamda profesyonel hemşireliğe yönelik eğitim programlarını geliştirmek eğitimcilere düşen önemli bir sorumluluktur. KAYNAKLAR Adib-Hajbaghery M, Dianati M (2005) Undergraduate nursing students compatibility with the nursing profession, BMC Medical Education, s.1-5. Başer G (1995) Hemşirelik Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal özellikleri, okulu tercih sıralamaları ve seçme nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(1): Bozkır G, Taşcı N, Arsak A, Balgı Ö, Kaya E, Güngör N, Pekmezci K, İktu F, Kavlu B, Çelik S (2008) Genel Lise son sınıf ve Sağlık Yüksekokulu ndaki erkek öğrencilerin hemşireliğe bakışı. Üniversite ve Toplum, 8(1): Buzlu S, Kutlu Y (1997) İstanbul Üniversitesi Florence Nigthingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliğe ve mezuniyet sonrasına ilişkin düşünceleri. Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Kıbrıs, Eylül, s Chitty KK (Ed) (2001) Professional Nursing: Concepts & Challenges Chityy KK, 3. baskı, WB Sounders Company, s Dereli N, Demir Ü (1997) Hemşirelik Yüksekokulu I. Sınıf öğrencilerinin meslek bilinçlerinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Kıbrıs, Eylül, s Erdemir F (1997) Hemşirelik Yüksekokulu I. Sınıf öğrencilerinin Hemşirelik Yüksekokulu nu tercih etme, okula başlamaya karar verme özellikleri ve okula devam etmede etkili faktörler. Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Kıbrıs, Eylül, s

9 Gaze H (1987) Men in nursing. Nursing Times, 20: Işık Y, Özgün F, Temur M, Zeren A, Özpancar N (2006) Doktor ve hemşirelerin hemşirelik mesleği hakkındaki görüşleri. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, Şanlıurfa, Nisan, s.206. Karadakovan A (1993) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin mesleğin toplumdaki statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, s Karakurt P, Yıldırım A, Hacıhasanoğlu R, Özman Ö (2006) Sağlık Yüksekokulu I. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği hakkındaki düşünceleri. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, Şanlıurfa, Nisan, s.115. Karaöz S (2002) Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin incelenmesi: Hemşireliğe giriş dersinin bu değişimdeki rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2): Kuzulu K, Koçak F (1993) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. sınıf öğrencilerinin mesleğe yönelmelerini etkileyen faktörler ve değer sistemleri. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, s Ocrinec GD (1994) Perceptions of nursing education held by male nursing student western. Journal of Nursing Research, 1: Özcan A, Özgür H (1990) Hemşirelerin mesleki benliklerini algılayışları. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, s Scott SM (2007) Personality profiles of incoming male and female medical students: results of a multi-site 9-year study, Med Educ Online, Retrieved 4 Ağustos 2008, from Sheil EP, Wassem R (1994) Thouhts of collage graduates in on nursing baccalaureate program. Journal of Nursing Education, 332: Yavuz M, Dıramalı A (1997) Erkek öğrencileri içeren hemşirelik eğitimi. Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Kıbrıs, Eylül, s Yeşil G, Sevindik F, Ardıç M, Kılıçoğlu Z, Uğdur E, Yekeler B (2006) Hemşirelik Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin meslek imajına ilişkin düşünceleri, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, Şanlıurfa, Nisan, s.213. Murray M, Chambers M (1990) Characteristics of students entering different forms of nurse training. Journal of Advanced Nursing, 15:

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI ARAŞTIRMA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞI HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞI Sevil KIZĞUT * Şule ERGÖL ** Alınış Tarihi: 08.06.2010 Kabul Tarihi: 17.01.2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI* ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI* Mehtap TAN** Özlem ŞENTÜRK*** Kabul Tarihi:9.11.2005 ÖZET Araştırma, üniversite öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik görüşlerini saptamak amacıyla

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler*

Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler* Hemşirelik Ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler* Gülseren ÇITAK TUNÇ**, Neriman AKANSEL***, Aysel ÖZDEMİR** ÖZET Amaç: Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

GENEL LİSE SON SINIF VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ERKEK ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞI***

GENEL LİSE SON SINIF VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ERKEK ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞI*** GENEL LİSE SON SINIF VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU'NDAKİ ERKEK ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞI*** Güllizar BOZKIR* Nurcan TAŞCI* Çimen ALTUNTAŞ* Arzu ARSAK* Ömür BALGI* Emine KAYA* Nuray GÜNGÖR* Kutlay PEKMEZCİ*

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ THE VIEW OF DENİZLİ HEALTH COLLEGE STUDENTS ABOUT THEIR

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ*

ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ* ARAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ** Aynur YILDIZ*** Alınış Tarihi:26.10.2007 Kabul Tarihi:26.12.2007 ÖZET Araştırma, Atatürk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri Opinions of Last Year High School Girls About Nursing (Araştırma) Arş.Gör. Zehra ESKİMEZ*, Yrd.Doç.Dr. Gürsel ÖZTUNÇ*, Prof.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri*

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri* Araştırma Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri* Nursing Students' Opinions Related to Selection and Application of Profession 1 3 4 5 Ahsen ŞİRİN, Renginar ÖZTÜRK,

Detaylı

Profili ve Muhasebe Mesleğine Bakışları

Profili ve Muhasebe Mesleğine Bakışları Yrd. Doç. Dr. Berna Demir Muhasebe Programlarına Sınavsız Geçiş Hakkı Olan Öğrencilerin Yrd. Doç. Dr. Şerife Subaşı Profili ve Muhasebe Mesleğine Bakışları Yrd. Doç. Dr. Berna Demir Yrd. Doç. Dr. Şerife

Detaylı

EBE TANIM BURSA A 1. 1. 2014/I

EBE TANIM BURSA A 1. 1. 2014/I TANIM Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİ SIRASINDA MESLEĞE İLİŞKİN ALGILARINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: HEMŞİRELİĞE GİRİŞ DERSİNİN BU DEĞİŞİMDEKİ ROLÜ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİ SIRASINDA MESLEĞE İLİŞKİN ALGILARINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: HEMŞİRELİĞE GİRİŞ DERSİNİN BU DEĞİŞİMDEKİ ROLÜ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİ SIRASINDA MESLEĞE İLİŞKİN ALGILARINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: HEMŞİRELİĞE GİRİŞ DERSİNİN BU DEĞİŞİMDEKİ ROLÜ Süreyya KARAÖZ * ÖZET Amaç: Bu çalışma hemşirelik eğitimine

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI Kasım-Aralık 2010, Çankırı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

Thought and expectations of nursing students through education and professional

Thought and expectations of nursing students through education and professional Gaziantep Medical Journal Research Article Thought and expectations of nursing students through education and professional Hemşirelik öğrencilerinin eğitim ve mesleğe yönelik düşünce ve beklentileri Gülendam

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİ VE MEZUNLARININ SEKRETERLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİ VE MEZUNLARININ SEKRETERLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİ VE MEZUNLARININ SEKRETERLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Pınar ÖZDEMİR KARACA 1, Öznur AYDINER ÇAKIREL 2, Yasin ÇAKIREL 3 Özet Bir uğraş alanının

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME MESLEK LİSELERİNDE OKUL TÜRLERİ DEĞİŞİYOR Meslek Liselerinde bulunan; Anadolu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Aytül Yüntem Uzm. Hem.Nermin Güdüloğlu Uzm. Hem.Ayşegül İnce Uzm.Hem.Elif Akbal Prof. Dr.Haluk Onat Prof. Dr. Necdet

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Funda Kardaş Özdemir 1, Zümrüt Akgün Şahin 1 1 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2014 Cumhuriyet Nursing Journal 2014 Cumhuriyet Hem Der 2014 Cumhuriyet Nurs J 2014 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EBELĠK MESLEĞĠNDE ERKEKLERĠN YER ALMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ *

EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EBELĠK MESLEĞĠNDE ERKEKLERĠN YER ALMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ * Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2014;3(1) EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN EBELĠK MESLEĞĠNDE ERKEKLERĠN YER ALMASINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ * Funda

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK MEMURU. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. A-GÖREVLER

SAĞLIK MEMURU. Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir. A-GÖREVLER TANIM Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2014 Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 31 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2014 Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 31 ISSN: MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISAL DERSLERDEKİ BAŞARISINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN NEDENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNDEN YARARLANARAK İNCELENMESİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Belirlenmesi Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, erkek öğrenci hemşirelerin, hemşirelik mesleğini algılama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu. Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Tanım Etik danışmanlık (konsültasyon) tıbbi konsültasyonun bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ: 09.12.2010 SOYADI, ADI: VEREN, FUNDA YAZIŞMA ADRESİ : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK

Detaylı

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cansu ÖZTÜRK 1, Yasin BOYLU 2 Özet Bu çalışmada, yeni düzenlemelere yön verebilecek verilerin elde edilebilmesi

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı