ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4053 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4053 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kuran kurslarý tenis kurslarýna benzer mi demiþtiniz? Ve bize Fethullah Hoca'nýn vaazlarýný ezberlememizi önermiþtiniz deðil mi? Sivas'ýn Karpaz'daki ilk provasýný nasýl buldunuz þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4053 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALLAHLARI VAR, VÝCDANLARI YOK sayfada Dipkarpaz'daki camiden hoparlörle "Bunlar dinsiz imansýz, Rumcu" anonsu yapýlýnca, Karpaz'a giden eylemciler linç giriþimiyle karþý karþýya kaldý... Linç histerisi Dipkarpaz köyünün çýkýþýnda yolu kesen ve eylemcilere karþý linç histerisiyle harekete geçen öfkeli kitleye polis müdahale etmedi. Eylemciler hakarete ve saldýrýya uðradý... Eylemcilerin üzerine saldýran köylülerden bir kýsmý, "Bunlar Kuran kurslarýný da engellemiþti, dinsizler, hainler, gavur tohumu" diye küfürler yaðdýrdý... YKP'nin "Valilik elini burnumuzdan çek" yazýlý pankartýna polis zorla el koydu... Köylülerden sonra eylemciler bir de polis tarafýndan darbedildi, yerlerde sürüklendi... 3, 4, 10. sayfalarda Devlet Piyangosu BRT nin hatasý vatandaþa çok pahalýya patladý sayfada

2 Þener LEVENT Açý Erhan Saruhan Afrika (Özel)- BRT'de yayýnlanan Devlet Piyangosu çekiliþi sýrasýnda birinci ikramiyeyi kazandýðýný öðrenen Erhan Saruhan, üç gün sonra ikramiyesini almaya gittiðinde BRT'nin yayýnladýðý numaranýn hatalý olduðunu öðrendi... Gazetemizi ziyaret eden Erhan Saruhan gazetemize þunlarý söyledi: "Çoklarý gibi KKTC Milli Piyangosu'ndan ben de bilet almýþtým. 23 Ocak 2013 tarihli çekiliþ için aldýðým bilete TL isabet ettiðini BRT'den öðrendim. Hatta Özel Tahsin'e ait olduðu söylenen bir sitede de BRT'nin yaptýðý yayýn vardý. Telefon edip Özel Bey'e de sordum... Bana 'Evet Erhan numaralý bilet birinci ikramiyeyi kazandý' dedi. Yanýmda baþkalarý da vardý. YDÜ ye tarifede indirim yapýlýrken, Kýb-Tek in YDÜ Bankasý ndaki faizlerinin oraný deðiþtirilmedi... El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer, "hükümetin KIB-TEK'i yok etmesine seyirci kalmayacaklarýný" belirtti. Cesurer, yazýlý açýklamasýnda, dünyanýn her yerinde herhangi bir iþyerine sahip olanlar, iþyerinin zarara uðratýlmamasý için çaba harcarken, UBP Hükümeti'nin, KIB-TEK'ten de sorumlu Bakaný ile birlikte bu kurumu yok etmek için elinden geleni yapýp, çalýþanlarýn sabrýný zorladýðýný savundu. Cesurer þöyle dedi: "YDÜ'nin KIB-TEK'e toplam 25 milyon TL borcu var. 8 adet sayacýn sadece 3 tanesinin borcu yaklaþýk 23 milyon olup bu saatlerin kesilememesi için mahkeme tarafýndan verilmiþ emir vardýr. EL-SEN geriye kalan 5 sayacýn elektriðini kesmiþti. Kurum müdürlüðü yapýlan baskýlarla birlikte bu 5 sayacýn da elektrik akýmýnýn verilmesini saðlamýþtýr. KIB-TEK'in de YDÜ Bankasý'na yaklaþýk 19 Milyon TL borcu vardýr. Eðer bir mahsuplaþma yapýlacaksa, KIB-TEK ile YDÜ'nün karþýlýklý alacak ve borçlarý ile ilgili olmasý gerekirken hükümet KIB-TEK'i yok etmeyi kafasýna koyduðundan yeni bir yol icat etti. Önce YDÜ'ne uygulanan tarifeyi deðiþtirdi. Peki, YDÜ Bankasý'nýn KIB-TEK'ten aldýðý faiz oranlarýný niye deðiþtirmedi? Bir yandan KIB-TEK'in borcunun artmasýna, öte yandan da YDÜ'nin borcunun büyük ölçüde silinmesine Sayýþtay veya Baþsavcýlýk nasýl seyirci kalabiliyor? Benzeri uygulama BRTK'nun borçlarý için de geçerlidir. BRTK'nun yaklaþýk 20 milyon TL'lik borcunun gecikme faizinin %70'nin silinmesi ve geriye kalanýn da 36 takside bölünmesi sorun çözmek olarak lanse edilmeye çalýþýlýyor. Baþbakan tarafýndan yapýlan açýklama ile KIB-TEK'te sorun çözülmemiþtir. YDÜ ve BRTK'na KIB-TEK'in cebinden kýyak yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Hem de KIB-TEK'i bilerek ve isteyerek yok etmek pahasýna. Hükümet ayda 500 TL yardýmla geçinen Rezaletlere bir de piyango rezaleti eklendi... Kazanan kaybetti, kaybeden kazandý! Devlet piyangosunda kazanan numaralarýn BRT'de yanlýþ ilan edilmesi çok kötü sonuçlara yol açtý... Biletinin 150 bin TL kazandýðýný BRT'den öðrenen Erhan Saruhan, 3 gün sonra kazanmadýðýný öðrenince, bu sürede aldýðý borçlarla ortada kaldý... Asýl kazananýn kendisi olduðunu daha sonra öðrenen diðer vatandaþ ise, biletini yýrtýp attýðý için ikramiyesini alamýyor... Sevincimi onlarla da paylaþtým. Kardeþim 'Ver bileti git benim eve gir'dedi. Ýyi ki yapmadým... Daha sonra sorunu nasýl çözecektik bilemem... Ancak küçükbaþ hayvan alarak borçlandým. Bileti tahsil eder etmez de borcumu ödeyecektim. Bana hayvanlarýný veresiye veren çoban sadece kazanan biletimin numarasýný görerek bunu yaptý. Yani beni borçlandýrdý. Üç gün hiçbir açýklama yapýlmadý. Biletimi verip paramý almaya gittiðimde bana bir yanlýþlýk olduðunu, basýnda yanlýþ numara yazýldýðý söylendi. BRT Müdürü Hüseyin Çobanoðlu 26 Ocak 2013 tarihindeki gazetelere verdiði demeçte halktan özür diledi ve kazanan numaranýn kamuoyuna hatalý El-Sen: Hükümetin Kýb-Tek'i yok etmesine seyirci kalmayacaðýz Mahsuplaþma Kýb-Tek ile YDÜ arasýnda olmalý yurttaþlarýn gecikme zamlarýný üstleneceðine, borcuna sahip çýkmayan kuruluþlarýn milyonlarca liralýk borcunu bir anlamda silmekte, faturayý da KIB-TEK'e çýkartmaktadýr. Benzeri uygulamayý belediyelere de yaptýlar da ne oldu? KIB-TEK zarar ederken belediyeler borçlarýný mý ödediler? EL-SEN, KIB-TEK'in bu þekilde yok edilmesine seyirci kalmayacaðýný önce kamuoyuna açýklamýþ, sonra da geçtiðimiz gün kýsa süreli uyarý grevine gitmek zorunda kalmýþtýr. Hükümetin bu mesajlarý almadýðý görüldüðünden konunun EL-SEN Yönetim Kurulu tarafýndan ele alýnarak yok oluþa karþý meþru direniþ yollarý konusunda karar üreteceðini tüm kamuoyumuza açýklarýz." duyurulduðunu açýkladý. Hatayla ilgili gerekli soruþturma da baþlatýlmýþtýr, dedi. Eðer teknik bir hataysa soruþturma kime ve neye yapýlacak çok merak ediyorum. Beni zarara uðratan BRT maddi ve manevi zararlarýmý karþýlayabilecek mi? Hatalý yayýn yaptým diyerek iþi geçiþtirmeye çalýþýyorlar. Ben de avukatýmla görüþüp hakkýmý yasal yollardan arayacaðým... Ýþin diðer yönü de esas kazananla ilgili... Aldýðým duyumlara göre BRT'de bilet numaralarýný kontrol eden ve benim numaramýn kazandýðýný öðrenince de kazanmadýðý için biletlerini yýrtýp atan þahýs da üzüntü içindeymiþ ve hakkýný aramaktaymýþ..." Çiziktirdi ALLAHLARI VAR, VÝCDANLARI YOK... Vicdaný olanlarýn Allahý olmaz. Allahý olanlarýn da vicdaný olmaz. Olanlar geriye kalanlardan ayýrmaya baksýnlar kendilerini... Alýnmasýnlar... Genelleþtirdiysem, çoðunluk öyle olduðu için genelleþtirdim. Mehmet Akif Ersoy inanmýþ bir adamdý. Lafým yok ona... Hem Allahý vardý... Hem vicdaný... Hitler'in ne Allahý vardý, ne de vicdaný... Sivas'taki kara güruhun Allahý vardý, ama vicdaný yoktu... Kahramanmaraþ'takilerin ve Menemen'de Kubilay'ýn kafasýný kesenlerin de Allahý vardý, ama vicdaný yoktu... Mussolini'nin nesi vardý? Onun da ne Allahý, ne vicdaný... Kollarý içimize bir ahtapot gibi yayýlan Ýslamcý AKP'yi gördük... Allahý var mý? Var! Vicdaný? Yok! Yaptýðý vicdansýzlýklarýn, gaddarlýklarýn haddi hesabý yok! Þaþýyorum bazan size... Yataðýnýza yattýðýnýzda nasýl uyku uyuyabiliyorsunuz? Binlerce suçsuz, günahsýz insan, çocuklarýndan, ailelerinden, tüm sevdiklerinden, tüm mevsimlerden koparýlýp zýndanlarda çürütülürken, siz nasýl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Tüm bunlardan nasýl haberiniz yokmuþ gibi yaþayýp gidiyorsunuz? Yorumlarýnýz, Hitler tarafýndan ödüllendirilmek isteyen bir Fransýz zabitinin Alman onbaþý karþýsýndaki duruþuna benziyor. Zýndancýbaþý Tayyip'e "Sayýn Erdoðan" diyorsunuz... Emirlerine amade olduðunuzu göstermek için "AKP" deðil, "AK Parti" diyorsunuz... Kýsa zamanda Esad'a 'Esed' demeye alýþtýnýz... Sizin de bir Allahýnýz var, ama vicdanýnýz yok deðil mi? Cennet ve cehenneme inananlardan deðilim ben... Ama onlarýn dediði gibi bir cehennem varsa eðer, bu cehenneme Menemen ve Sivas canilerinin arkasýnda girecek olanlardan biri de onlardýr. Kýldýklarý namaz, tuttuklarý oruç ve taþ duvarý þeytan sanarak attýklarý taþlar onlarý kurtarmaz. Mazlumlarýn ahýdýr boyunlarýna asýlan... Ýnanýrmýþ gibi yaptýklarý Allaha aslýnda hiç inanmadýklarý belli... Eðer bir cehennem olduðuna inansalardý, bu dünyada bu kadar kötülük yaparlar mýydý? Bir tek Pýnar Selek'e yaptýklarý kötülükler bile onlarýn cehenneme girmesine yeter. Ama bu kötülükler kitabý o kadar kalýn ki, saymaya kalksam, bu gazetede yer kalmaz... Vicdansýz, ama Allahla yatýp kalkan bir kara güruhun son temsilcileridirler. Bir Allahlarý var... Ama vicdanlarý yok... Siz her akþam yataðýnýzda mýþýl mýþýl uyurken, yýllardýr zýndanlarda yatýp kalkan o gazetecilere gidin sorun bunu... Evlerine baskýn yapýlan, kapýlarý kýrýlan, herþeyleri hallaç pamuðu gibi daðýtýlan o avukatlara sorun... Hrant Dink'in ve Uður Mumcu'nun eþlerine ve çocuklarýna sorun... Vicdaný var mý bunlarýn? Onlarýn Allahý da, vicdaný da olduðunu kimler söyler yalnýz bilir misiniz? Zamanaþýmý diyerek cezasýz býrakýlan katiller... Sivas katilleri... Uður Mumcu'nun katilleri... Ve daha nice katiller... Ekranlarda oturmuþ da Ankara hükümeti ile iliþkilerimiz nasýl olur diye nefes tüketiyorsunuz... Þaþarým size... Ekonomi, siyaset ve daha bilmem ne diye 'bilimsel' havalar atýyorsunuz... Bunlarý söylerken zýndandaki Mustafa Balbay da geliyor mu aklýnýza, sürgünde aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapse mahkum edilen Pýnar geliyor mu?... Acizsiniz... Çýkarcýsýnýz... Yalakasýnýz... Bu dünyada insan haklarý diye bir þey, yaþam hakký diye bir hak ve adalet diye bir terazi olduðunu da unuttunuz... Bu kez Karpaz'da çýktý iþte karþýmýza... Ahtapotun zehirli kollarýdýr saran Karpaz'ýmýzý da... Fethullah'ýn vaazlarý var bayraklarýnda... Sizin imzanýzla...

3 AFRÝKA dan mektup... UBP, Dipkarpaz Belediyesi ve Polis Teþkilatý elele... KARPAZ'DA SÝVAS PROVASI Dün Karpaz'da yaþanan linç harekatýný kimse hafife almaya kalkmasýn sakýn... Bu harekat baþka harekat Barýþ Harekatý Barýþ Harekatý... Ve þimdi de linç harekatý... Siz istediðiniz kadar "Baþka Karpaz yok" deyin... Karpaz çoktan elden gitti... Önce Yalusa Yenierenköy olunca gitti, sonra da CTP elektrik götürünce... Doðayý kurtarmak da ne? Orada doðmayanlar geçirdiler herþeyi ellerine... Bakýn... Yolu kestiler iþte... Tanýr mýsýnýz onlarý? Yerli deðil, tanýmayýz demeyin... Tanýrsýnýz tabii... Sivas'ta görmediniz mi? Madýmak otelinin önünde... Yangýn merdiveninden inerek hayatýný kurtaran Aziz Nesin'e "Aha þeytan" diye baðýrmýyorlar mýydý?... Bunlar onlar iþte... O güruhun arasýndan çýkýp geldiler bize... Topraklarýmýzý ellerine geçirdiler. Ýmamlarla... Camilerle... Ferdi'nin tenis kurslarý dediði Kuran kurslarýyla beslendiler. Ve cami hoparlöründen "Bunlar dinsiz imansýz" diye anons yapýlýr yapýlmaz, gelen dinsiz ve imansýzlara haddini bildirmek için yolu kestiler... Yol onlarýn... Köy onlarýn... Kýyýlar onlarýn... Oteller onlarýn... Bir tek eþekler bizim... Karpaz'da bizi temsil eden onlar yalnýz! * Sivas'ýn buradaki ilk provasýydý bu... Kuran kurslarýna, ilahiyat fakültelerine, külliyeye, cami inþaatlarýna ve AKP'ye yalakalýk yapanlara dur demezsek, ileride daha beteri de olacak... Ýrsen Küçük takýmý ile bazý solcularýmýzýn kucaðýnda oturduðu þeriatçý AKP zehirli bir yýlan gibi daha da sokulacak içimize... Bizim 'dini bir eðitime muhtaç' olduðumuzu söyleyen Beþir efendiye 'ilkeli' gazete" diye övdüðü gazeteden çok methiyeler yaðacak daha... AKP'ye de, buradaki müritlerine de dur demeliyiz. Öyle Türkiye mürkiye hükümeti diye sýradan bir parti yok karþýmýzda... Faþist bir hükümet var. Bu faþistlerle kolkola girenleri yaklaþtýrmayacaksýnýz yanýnýza... Tehlike büyük... Çok büyük... Tehlikenin en koyusu, en karasý... * Polis eylemcilerin deðil, saldýrganlarýn yanýnda durmuþ dün Karpaz'da... E, dinsiz imansýzlarýn yanýnda duracak deðil ya... Eðer eylemcilerimiz saldýrganlara ayný þekilde karþýlýk vermeye kalksa, kan dökülürdü... Son kale Karpaz mýydý? Tenis kurslarý, Hocaefendi vaazlarý falan derken o da elden gitti iþte... Ümmetçiler yolu kesti... 'Þeytan'larý kovacaklar artýk oradan... Taþlayacaklar... Linç edecekler... Ve bir 'Sivas destaný' daha yazacaklar sonra... Allahýn rýzasýyla!.. Karpaz'da linç giriþimi... n Dipkarpaz Milli Parký'ný korumak ve yaþanan doðal felakete dikkat çekmek için dün bölgeye eylem yapmak amacýyla giden örgütlerin karþýsýna yöre halký çýkartýldý. n Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci sabahýn erken saatlerinde köy camisinden anons yaptýrarak yöre halkýnýn eylemcilere karþý galeyana gelmesini saðladý. Camiden yapýlan anonsta "Lefkoþa'dan gelenler sizin iþinize, aþýnýza, geleceðinize göz diktiler. Onlarý Karpaz'a sokmayalým... Onlar dinsiz, ateist, Rumcular, çapulculardýr denildi. n Eylemin yapýlacaðý Blue Sea Hotel'in 5 km uzaklýðýnda toplanan bölge sakinleri, eylemcilerin üzerine saldýrdý. Pek çok eylemcinin darbe aldýðý ve tartaklandýðý olaylarda polis seyirci kaldý. Biyologlar Derneði'nden Hasan Sarpten "Bölgede 200'e yakýn polis görev yapmakta ama burada 20 adet polis var ve yolu açmýyorlar. Bunun iyi görülmesi lazým" dedi. Hasan YIKICI Dipkarpaz'da dün ülke tarihimizdeki kara günlerden biri daha yaþandý. Dipkarpaz'daki doða katliamýný protesto etmek amacýyla bölgeye giden eylemcilerin karþýsýna bölge halký çýkartýldý. Geçtiðimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden UBP yetkililerinin giriþimleriyle Dipkarpaz Belediyesi ve Ýskele Kaymakamlýðý tarafýndan koordine edildiði öðrenilen olaylarda köylüler eylemcilerin karþýsýna çýkarýldý. Köylüler, Dipkarpaz'da yol keserek eylemcilerin, basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý Blue Sea Hotel'e gitmesini engellemeye çalýþtý. Dipkarpaz Belediye Baþkaný'nýn da eylemcilerin arasýnda yer aldýðý gözlemlendi. Eylemcilerle köylüler arasýnda yaþanan gerginlik, kýsa sürede köylülerin eylemcilere yönelik linç giriþiminde bulunmasýyla doruk noktaya çýktý. Eylemcilerin üzerine saldýran köylülerden bir kýsmý 'bunlar Kur'an kurslarýný da engellemiþti', 'dinsizler', 'hainler', 'sizi buradan geçirmeyeceðiz' dediler. Polis seyirci kaldý... Polisin ýsrarla yolu açmadýðý ve linç giriþimine yönelik de herhangi bir müdahalede bulunmamasý ciddi tepki çekti. Çok az sayýda polisin görevlendirildiði olaylarda, polis yolu kapatan bölge sakinlerine engel olmadý. Biyologlar Derneði'nden Hasan Sarpten polisin görevini yapmadýðýný ifade ederek þöyle konuþtu "Bölgede 200'e yakýn polis görev yapmakta ama burada 20 adet polis var ve yolu açmýyor." Eylemcilerin soðukkanlý tavýrlarý ise olaylarýn büyümemesini saðladý. Geriye doðru çekilen eylemciler, köylülerin daðýlmasýný bekledi. Saatler sonra köylülerin daðýlmasýyla eylemciler Blue Sea Hotel'in bulunduðu yere giderek basýn açýklamasýný okudu. Fakat eylemcilerin karþýsýna bu sefer de polis çýktý. Bu sefer de polis saldýrdý... Basýn açýklamasýnýn okunmasýnýn ardýndan polis YKP'nin "Valilik Elini Burnumuzdan Çek" yazýlý pankartýna müdahale etti. YKP Örgütlenme Sekreteri Murat Kanatlý'ya saldýrak pankartý almak isteyen polis ile pankartý vermek istemeyen eylemciler arasýnda da arbede yaþandý. YKP ve Baraka aktivistleri pankartý vermemekte ýsrar ederek polise karþý birlikte direndiler. Polis pek çok eylemciyi yerlerde sürükleyerek, yol kenarýndaki tarlanýn içine attý. Camiden anons yaptýrýldý Sabah saatlerinde Dipkarpaz Belediye Baþkaný'nýn köy camisinden anons yaptýrarak, köy halkýný eylemcilere karþý galeyana getirdiði öðrenildi. Camiden yapýlan anonsta ise "Lefkoþa'dan gelenler sizin iþinize, aþýnýza, geleceðinize göz diktiler. Onlarý Karpaz'a sokmayalým. Onlar ateist, dinsiz, Rumcular çapulculardýr" denildi.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Karpaz'ýn baðrýna AKP dayamýþ hançerini Deþiyor da deþiyor o güzelim doðayý Boþuna dikmedi CTP elektrik direklerini Daha o gün hazýrladý UBP'ye sahayý Kalay CTP'NÝN GEBE KALDIÐI ÇOCUÐU UBP DOÐURUYOR Meclisteki bütün siyasi partilerin ayný olmadýðýný kanýtlamaya çalýþan CTP yetkililerinin toplumu buna inandýrmasý hiç de kolay olmayacak. Ne zaman bu konuda aðýzlarýný açsalar, CTP döneminin hatýralarý canlanýyor herkesin gözünde. Çünkü o hatýralar öyle mazide kalacak cinsten deðil. Ýþte Karpaz'da gelinen ürkütücü durum. Bugünün Karpaz'ýna gelen yollarý döþeyen CTP, ayný yollarda dozerlerle aðaçlarý dümdüz ederek ilerleyen UBP. Birinin baþlattýðýný diðeri tamamlýyor. CTP'nin AKP'den gebe kaldýðý hilkat garibesi çocuðu UBP doðuruyor iþte Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent BÖYLE DÝN ÝMAN OLMAZ OLSUN KARANLIÐA ADIM ADIM... Dini eksikliklerimiz varmýþ buyurdu Beþir hazretleri... Bu nedenle KKTC'de okullar dökülürken, cami üstüne cami inþa ettirerek sorgulamayý, yargýlamayý düþünemeyen ve her isteneni yapan nesiller yetiþtirmeyi amaçlayan Ankara, yeni dini kolejler için imza töreni düzenledi. "Ankara yakamýzdan elini çek" ne demek... Hele "Ne paraný, ne paketini, ne de memurunu istemiyoruz" demek büyük küffarlýk deðil mi? Din iman eksikliðini gören Ankara, bu sözlerin söylenmemesi için camiler, külliyeler ve imam hatip kolejlerine sürat verdi... Kafasý kýzan bundan sonra öbür dünyada soracak kendisine yapýlanlarýn hesabýný... Maneviyatý bozuk Kýbrýslýtürklerin manevi duygularý yüceltilecek böylelikle... Menemen'de Kubilay'ý katledenlerle kýsa süre önce Sivas Madýmak Oteli'ni yakarak onlarca yazarý, þairi, akademisyeni öldürenlerin mentalitelerinin ayný olduðunu söylememize gerek yok herhalde... Ne oldu Sivas katliamýnýn sonucu... Adresleri tespit edilememiþ... Zaman aþýmýndan da affa uðramýþlar... Bu kadar basit iþte... Neden? Çünkü iþin perde gerisinde AKP vardýr... Þeriat düþüncesi vardýr ve o yolda herþey mübahtýr... Din düþmanlarýný katletmek sevaptýr onlara göre... Ve bizi din eksikliðiyle suçlayan Beþir Atalay'ýn da aslýnda söylemek istediði þudur: Onlara camiler, medreseler, külliyeler yapýyoruz. Dini öðrenemeyenler ve bizim yolumuza gelmeyenler için verilecek fetvalarda bizden günah gider... Pazar günü bir prova yapýldý... Karpaz'a giden eylemcilerin yolu kesildi... Neden? Sabahleyin Dipkarpaz Belediyesi cami hoparlörlerinden çaðrý yaptýrmýþ... "Ey ahali, duyduk duymadýk demeyin... Ýþinizi ekmeðinizi engellemek isteyen bir grup dinsiz imansýz buraya geliyorlar. Onlarýn Karpaz'a gitmelerini engelleyin ki iþiniz, ekmeðiniz engellenmesin..." Karpaz'ýn yerleþik ahalisi de otobüslerin önünü kesmiþ, Karpaz'a geçmelerini engellemek istemiþ... Arbede yaþanmýþ... Ve engellemeyi yapanlarý yöneten iki kumandan varmýþ... Bölge kaymakamý ve belediye baþkaný... Ýlk barikat yarýlmýþ... Ýkinci barikatta da polisler varmýþ... Açýlan pankartlarý beðenmemiþler... Ve protestocu eylemcilerin bir kýsmýný yerlerde sürüklemiþler, dayak atmýþlar... Cami hoparlörlerinden ahaliye yapýlan "gelenleri" linç etme çaðrýsýna kulaklarýný týkayanlar suçludurlar... Ýrsen Küçük hükümeti, kaymakamý, polis müdürleri, belediye baþkanlarý suçludurlar... Burasý bir ülke deðil, korsan bir toprak parçasý... Ýþgalci anasýný belliyor istediði gibi... Bir gün Türkleþtiriyor, bir gün müslümanlaþtýrýyor. Ülkesinin doðasýna, geç de olsa sahip çýkanlara, cami hoparlörlerinden verilen talimatlarla saldýrmak düþmanýn niyetini çok daha iyi ortaya koymaktadýr... Karanlýða doðru adým adým gidiyoruz... Karpaz da linç giriþimi Camiden dinsiz, Rumcu ve çapulcu anonsu Birleþik Kýbrýs Partisi, dün duyarlý sivil toplum örgütleri tarafýndan Karpaz'da düzenlenen eyleme katýlarak destek verdi. Camiden eylemciler için ataist, dinsiz, Rumcu ve çapulcu anonsu yapýldý. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, eylemde yaptýðý açýklamada, iþbirlikçi UBP hükümeti, polis teþkilatý, Karpaz Kaymakamý ve Karpaz Belediye Baþkaný'nýn eylemin yapýlmasýný engellemek için günlerdir sistemli bir çalýþma yürüttüklerini ve Karpaz halkýný yalan bilgiler ile kendilerine karþý provoke ettiklerini belirterek, "Karpaz'ýn talan ve yaðmaya açýlmasýný engellemek için bir çok sivil toplum örgütü, siyasi parti ve duyarlý vatandaþ bu gün burada bir araya geldik. Demokratik bir þekilde düzenleyeceðimiz eylemle Karpaz'da ki katliamý protesto etmek ve Karpaz'a sahip çýkmak için buradayýz. Ancak bölge halkýný kýþkýrtýlarak, provoke ederek karþýmýza diktiler ve bizi bir bizirmize kýrdýrmaya çalýþmaktadýrlar. Karpaz Belediyesi bu gün sabah camiden yaptýrdýðý anons ile bizlerin, bu gün buraya gelen eylemcilerin, ataist, dinsiz, rumcu ve çapulcu olduðumuzu ve Karpaz halkýnýn yolu kapatarak eylemi engellemesini istemiþtir. Polis yolu keserek, eylemcilere saldýrýp darp ederek suç iþlemiþtir. Belediye baþkanýný, polisi, kaymakamý ve iþbirlikçi UBP hükümetini þiddetle protesto ediyoruz. Karpaz sahipsiz deðildir" dedi. Talan ve yaðmaya açýlmasýna izin vermeyeceðiz. Ýþbirlikçi UBP hükümetinin ülkemizin en önemli deðerleri arasýnda yer alan özel doða koruma alaný Karpaz'ý yaðma ve talana açmayý hedeflediðini söyleyen Abdullah Korkmazhan, Karpaz'ýn içerisinde dozer ve iþ makinelerinin yol geniþletme ve otoban çalýþmasý yaptýðýný, çevreye, bitkilere, aðaçlara ve hayvanlara zarar verildiðini bu gün yerinde gördüklerini, bunun kabul edilemez olduðunu kaydetti. "Ülkemizin nadir deðerleri arasýnda olan Karpaz'a 2007 yýlýnda zorla elektrik götürerek yaðma ve talanýn alt yapýsýný hazýrlayan CTPBG hükümetinin yarým býraktýðý iþi UBP hükümeti tamamlamayý hedeflemektedir. Elektrikten sonra bölgede otoban yapýmýna baþlanmýþtýr. Tüm bunlarýn bölgeyi yabancý ve yerli sermayeye peþkeþ çekmek için yapýldýðý açýktýr" diyen BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, bölge halkýnýn bölgeye yatýrým yapýlacaðý yalaný ile kandýrýlýp karþýlarýna dikildiðini ve yaðmanýn önünün açýlmaya çalýþýldýðýný vurguladý. "Özgür eþekleri, el deðmemiþ doðasý, eþsiz bitki örtüsü, doðal ve tarihi deðeri olan Karpaz'ýn, eþsiz altýn kumsalýn yerli ve yabancý sermaye, Casinolar ve gece kulübleri tarafýndan iþgal edilip yaðmalanmasýna izin vermeyeceðiz" diyen Abdullah Korkmazhan, ilerleyen günlerde bölgeyi ziyaret edeceklerini ve bölge halkýný Karpaz'da yapýlmaya çalýþýlanlar hakkýnda bilinçlendireceklerini söyledi. Kendini "Gazetecilerin gazetesi", "Ýlkeli gazete" diye yutturmaya çalýþan ceridenin sütunlar dolusu kasideler düzüp yere göðe sýðdýramadýðý Beþir Atalay... Bir kez daha dinimizden girip imanýmýzdan çýktý! Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) KKTC'de inþa edeceði "TOBB Hala Sultan Ýlâhiyat Koleji" için Ankara'da düzenlenen bir törenle protokol imzalandý geçtiðimiz günlerde. Protokole KKTC adýna imza koyan Mutlu Atasayan, burada kafasý hurafelerle dolu, Sivas Madýmak canilerinin torunlarý olacak bir gençlik yetiþtirilmesi için ilk adýmlarý atan kiþilerden biri olma bahtiyarlýðýna erdi! Törende bir konuþma yaparak Kýbrýslýtürklerin dinsiz imansýz bir toplum olduðunu vurgulayan Beþir Atalay, aynen þöyle dedi: "Kuzey Kýbrýs hepinizin bildiði gibi dini eðitime ihtiyaç olan bir yer. Bu protokolle de bu ihtiyaç tamamlanmýþ oluyor"(!) Buraya nüfusumuzun 10 katý "Dahatürk" yýðarak bizi zorla Türkleþtirdiler! Soyarak, tecavüz ederek, hayvanlarýmýzýn bile ýrzýna geçerek, baþýmýza vura vura, dolandýrarak, uyuþturucu bataklýðýna sürükleyerek, kültürümüzü ve kimliðimizi ortadan kaldýrýp, toplumsal varlýðýmýza kastederek "Türkleþtirdiler"! Þimdi de zorla müslümanlaþtýracaklar! Adayý iþgal ettikleri günden bugüne kafalarýnda olan karanlýk projelerden biridir bu da! Ki Akepe iktidara gelince bunu hemen uygulamaya koydu! Dinden imandan çýkmýþýz! Bizi dine imana getireceklermiþ! Mantar gibi camiler yükseldi her adýmda! Kuran kurslarý okullarýmýza girdi! Külliyenin temelleri atýldý! Üniversitelerimizde ilâhiyat fakülteleri açýldý! Þimdi ise bu fakültelere öðrenci yetiþtirmek için ilâhiyat kolejleri açýlýyor! "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Hala Sultan Ýlâhiyat Koleji" bunun ilk adýmý! Neden? Çünkü burada dini eðitime ihtiyaç varmýþ da ondan! Her fýrsatta söylüyorlar zaten. "Bunlarýn maneviyatý zayýf, dinden imandan uzaklaþtýlar" diye! Oysa bu iþgal bölgesinde okuldan çok cami var! Okullarýmýzda sýnýflarýn tavanlarý çocuklarýmýzýn baþýna çöküyor! Mevcut okullar, korkunç nüfus yýðýnaðýna artýk yanýt veremeyecek duruma geldi! Daha dün, Haspolat Ýlkokulu öðrencilerinin feryadý çýktý gazetelerde... "Tuvalet istiyoruz!" diye. Bütün bu acý gerçekler ortada durur ve ihtiyaç listesinin dýþýnda tutulurken... "Kuzey Kýbrýs'ta dini eðitime ihtiyaç vardýr" diyen Beþir Atalay, etti edemedi, yine dinimize imanýmýza yavþak yavþak girdi! Ýlâhiyat kolejlerinin bizi dine imana getirmek için açýlacaðýný ima etti! Sivas Madýmak'ta 37 aydýný diri diri yakarak vahþice öldüren caniler de bu ilâhiyat kolejlerinden çýkmýþtý! Ve o vahþi katliamýn sorumlusu olan caniler, "zaman aþýmý" ayaklarýyla Akepe iktidarý tarafýndan beraat ettirilmiþlerdi! Þimdi onlarýn torunlarý için burada ilâhiyat kolejleri açýlýyor! Ýcabýnda aydýn ve ilerici yurtseverleri diri diri yakmaktan çekinmeyecek dindar bir gençlik yetiþtirmek için! Dininiz de imanýnýz da size kalsýn! Böyle din iman olmaz olsun!

5 28 Ocak 2013 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bir hatanýn daha oluþmamasý için alýnan tüm önlemlerin, neden hata oluþmadan önce alýnmadýðýný hep merak etmiþimdir. MÝÞ-MIÞLAR * Türkiye Ýþ Bankasý 81 ilde, 81 orman oluþturuyormuþ. - Vefasýzlýk Ve ayýp Ve yazýk 82. il nasýl unutulur ki! * Baþbakan Küçük, 1974 Barýþ Harekatý'nýn ardýndan, 2014'te ekonomik barýþ harekatý yapýlacaðýný açýklamýþ. - Ne o? Hayýrdýr Yoksa bu defa da izolasyonlara karþý mý harekat düzenlenecek? * Baþbakan Küçük, 1974 Barýþ Harekatý'nýn ardýndan, 2014'te ekonomik barýþ harekatý yapýlacaðýný açýklamýþ. - Vah bize, vahlar bize O zamana kadar esarete ve sürünmeye devam mý yani? * Baþbakan Küçük, 1974 Barýþ Harekatý'nýn ardýndan, 2014'te ekonomik barýþ harekatý yapýlacaðýný açýklamýþ. - Zor Çok zor. Ne Ecevit kaldý, ne Erbakan Denktaþ da yok Geri kalanlardan da Ne Tatar becerebilir, ne Hacý Atun Ham hayal yani! * Saner doða katliamý yapýlmadýðýný sadece bazý keskin virajlarý kaldýrmak için tepelerden alýntý yaptýklarýný söylemiþ. - Sorun: Neden tünel açmadýnýz da tepeleri yýktýnýz? Biliyorsunuz bunu sormak ve yanýt istemek hakkýnýz var. * TC Elçiliði önündeki eyleme CTP katýlmamýþ. - Makul mazereti var ama Fazla rüzgarlý ve esintili yerlerde duramýyorlar. Ýsterseniz doktor raporu da sunabilirler. * Maðusa'daki atýk su felaketi ciddi boyutlara ulaþmýþ. - Boþ ver, aldýrmayýn yahu Bok kokusundan, sinek sokmasýndan kim ölmüþ þimdiye kadar. * Orhan Tolu, "Turizm fonu örtülü ödenek oldu" demiþ. * Hah hah ha.. Bunun memleketten haberi yok. O fonu baþka niçin kurduklarýný sanýyordun ya Orhan'cýðým sen?! O "BU NASIL MEMLEKET?" DEDÝÐÝNÝZ YER, BU MEMLEKET! Bilirsiniz. Biz eskiden kapýmýz penceremiz açýk uyurduk Köpek da yatýrdý kapýnýn önünde da hiçbir geçene havlamazdý! Herkesi tanýrdý çünkü! O günlerde ölümle tehdit palavra olarak deðerlendirilirdi. Isýracak köpek havlamaz der geçerdik. Kimse da kimseyi tehdit etmezdi zaten! Þimdi öyle mi ya! Tehditten geçilmiyor. Nereye dönsen bir diþ gýcýrtýsý. Gördükçe, duydukça korkuyoruz.. Huzursuz ve tedirgin oluyoruz.. Çevre gözü kanlý manyak dolu Ve biz kendimizi sahipsiz ve korumasýz hissediyoruz! Hemen her gün, tehdit, kurþunlama, kundaklama olaylarý yaþanmakta. Gizlenmek gereðini de duymuyorlar.. Öyle kar maskesiymiþ, kafaya çorap geçirmekmiþ, o numaralar filmlerde. Açýk açýk.. Gözünün içine baka baka yapýyorlar yapacaklarýný Ve belli ki iþleri bu. Bir çeþit tehdit esnafý oluþtu. Geçen gün 3 bin liralýk bir borç yüzünden, bütün bir aile ölümle tehdit edildi. Üstelik kendi alacaðý için deðil.! Alacaklý kendisi gelse; ver lan þu alacaðýmý, ben de sýkýdayým, sýkarým iki dane gidersin dese, haspasý çýksýn. Adam sýkýþtý alacaðýný istiyor dersin. Bunlar öyle deðil. Bunlar, baþkasýnýn alacaðýný istemeye ve tahsil etmeye geliyor. Neyse ki polis var!. Ve neyse ki adam tutuklandý. Ama polisle iþ bitmiyor ki. Bir gece tutuklu kaldý Ertesi gün mahkeme yatýr 2 bin lira da git dedi. Güle oynaya yatýrdý 2 bin lirayý, güle oynaya BÖYLE BÝR ANDI çýktý gitti. Sanýrým o aile, korku içinde titriyor þimdi! Ya da televizyonu, buzluðu satýp borcu kapatmýþlardýr çoktan. Dün burada yazmýþtým, denk geldi. Amerika da, 8 çocuða cinsel tacizde bulunan (sadece taciz, tecavüz deðil) bir öðretmenden 12 milyon dolar teminat istendi. Yatýramadý, içerde yatýyor þimdi. Yatýr 1000 dolar da git dense, o mahkemeye güven duyar mýydýnýz? Be bu nasýl memleket Bu nasýl adalet Bu nasýl caydýrýcýlýk demez miydiniz? Derdiniz!. Þimdi de deyin. Çünkü o bu nasýl memleket.. dediðiniz yer, iþte bu memleket! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýlk icraat eylemini luggo doldurarak takdir toplayan KTÖS, Þubat tatilinde yapacaðý ikinci icraat eyleminde de; sýnýf boyatacak ve eksik camlarý tamamlayacak!

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun PRESTÝJ SAVAÞI GÜNLÜK Ankara, Kýbrýs'ýn Kuzey'ini örümcek aðý gibi ördü. Ekonomik, askeri, politik, sivil, sosyal Her yönü ile. Kýbrýslýnýn söz sahibi olabileceði, sesini gerek içte, gerek dýþta duyurabileceði her ne var ise denetimine aldý. 40 bin askeri, Kýbrýs'ýn yarýsýný iþgali altýnda tutuyor. Kuzey'e taþýdýðý TC'li nufus kanalý ile siyaseti kontrol altýna aldý. Kýbrýslý aðzý ile kuþ tutsa, bu seçmen yapýsý ile TC çýkarlarýnýn dýþýnda, Kýbrýslý çýkarýný savunacak bir "parmak sayýsý" oluþturamaz. Taþýdýðý nüfusa kurdurttuðu "sivil toplum örgütleri" ile Kýbrýslý adýna ahkâm kestirtiyor Adanalýlar, Hataylýlar, Karadenizliler, Antepliler v.s, Baflýlar'dan Leymosunlular'dan daha çok konuþuyor Kýbrýs'ýn geleceði hakkýnda. Baþta Sanayi Holding ve KTHY gibi Kýbrýs için büyük sayýlabilecek ekonomik kuruluþlarý batýrtýlýp kapatýlmasý, ekonomik aðýn parçasý idi. Tekstil, bir dönem Kuzey'e canlýlýk getirmiþti. Üretim fazlasý sebze meyve, ihraç ediliyordu. Piyasaya sürülen "KKTC mührü ile ihracat" sayesinde, o koridor da kapatýldý. En küçük kurumundan, en büyük makamýna kadar. Doðrudan Selma Bolayýr O, Güney Afrika'da zencilere uygulanan "aperthide"e, karþý direndi... Tüm derdi; ülkesinde sosyal adaletin gerçekleþmesiydi.. Hep barýþ olsun istedi... Þimdi ülkesi, barýþ içinde ve istediði gibi demokrasi ile yönetiliyor yýlýnda Nobel Barýþ ödülünü aldý. Adý; Desmond Tutu... Bir barýþ merkezi var.. Dünya çocuklarýna ve gençlerine, barýþ kültürünü nasýl yaþam biçimine dönüþtüreceklerini, sevgiyi, hoþgörüyü, cesareti ve umudu öðretiyor. O, bir archbishop/ baþpiskopos.. Makarios gibi.. Zaman zaman düþünürüm... Acaba Makarios'un yerinde Desmond Tutu olsaydý.. Kýbrýs bu gün nerelerde olurdu, diye... Makarios bir "Allah adamý" gibi davranmadý hiç.. Milliyetçi bir Helen bencilliði ile... Farklý dindeki ve farklý dili konuþan vatandaþlarýna, ülkelerinin zencisi gibi davrandý! Onlara güvenmedi, sevmedi onlarý.. Beraber kurduklarý Kýbrýs Cumhuriyeti'nin onlara verdiði haklarý fazla gördü.. Anayasayý deðiþtirmek, Akritas planý ile soykýrým yapmak istedi... Kýbrýs'a ve Kýbrýslýlara ihanet etti.. Geçmiþte; sevgi ve hoþgörüden yoksun, aþýrý milliyetçiliðin, Helen / Türk milliyetçiliðinin esiri, öngörüsüzlükle yapýlanlar ve þimdi içinde bulunduðumuz acýnasý duruma bakýldýðýnda.. Denktaþ'ý, Makarios'tan farklý bir yere koymak ne yazýk mümkün görünmüyor... Üstelik onun býraktýðý geleneði... Bugünkü mirasçýlarý; sözde iktidarý ve Denktaþ'laþan muhalefeti... Milliyetçiliðe ilâveten, insanlarý ayýrmak için kullanýlan din faktörünün geliþmesini de kulak arkasý ederek, tepe tepe sürdürüyorlar... Halbuki; neden görmek istemezler? Ankara'nýn istemi dýþýnda fidan dikilmez, yaprak bile kýpýrdamaz.. Neyin dikileceðine, dikilenin ne kadar dikili kalacaðýna kayýtsýz þartsýz o karar verir. UBP'ye Baþkan seçimi komedisi bu kuralýn dýþýnda tutulacak deðil ya Millet, Ýrsen Küçük'ü koltuktan edecekmiþ... Karþýsýna rakipler, engeller, mahkemeler, yargýlar, yargýçlar, kararlar çýkarýlabilir Ama Ýrsen'in koltuk deðneði o kadar güçlü ki, ayaðýný kaydýrmak kolay deðil. Zira Ýrsen'in aðýrlýðý, kendinden ziyade, arkasýndaki gölgenin aðýrlýðýdýr. Bu güç nedeni ile Ýrsen, oturduðu koltuklardan kolay kolay indirilemeyecek. Ne UBP Parti Baþkanlýðý'ndan... Ne de Kuzey'deki sistemin baþ idareciliðinden. Kamuoyu önündeki geliþmeler, Ýrsen Küçük aleyhinde olabilir. Bir de perde arkasýndaki geliþmeler vardýr Kýbrýs'ýn Kuzey'inde. Ve bu perde arkasý geliþmeleri yönlendirenler Partilerin de üstündedir Seçilmiþlerin de üstündedir. Bu güç, en deðerli iþbirlikçisini yarý yolda býrakýr mý? Hali ile onlar da ipin bir ucundan tuttular. Ýrsen Küçük'ün çeþitli vesilelerle Erdoðan'ýn huzuruna kabulünde, "koltukla" ilgili olasý geliþmeler KURAN / ÝNCÝL VE TOPRAK... Örnek alýnacak baþka dünyalar da olduðunu? Ýnsanlarýn baþýna bela yaðdýrmak için Zeus, biraz toprakla suyu karýþtýrarak... Ýçine insan sesi ve gücünü, göðsüne yalan dolaný, köpek yüreði ve tilki huyunu da katarak birini yaratmýþ Adýna da Pandora demiþ... Ki bu Darwin'in evrim teorisine inanmayan dincilerin yaratýlýþ teorisi ile örtüþür... Bu gün gene; insanlarýn baþýna belâ olmak için, Tanrý birilerini yaratacak olsa... Adýný, büyük olasýlýkla "politikacý" koyardý Ama gerek yok.. Onlar zaten her zaman vardýrlar... Pandoranýn kutusu gibi.. Kutunun kapaðýný her kaldýrýþlarýnda kutudan, yasa ve kural tanýmazlýk.. Yalan dolan... Þehitler ve gazilerin adýný kullanarak eski düþmanlýklarý körükleyen sahtekârlar... Yokluklar, tehditler, hýrsýzlýklar, cinayetler, kadýn ticareti, fuhuþ, Ýnsan kaçakçýlýðý, kumarhaneler, "haram" faizler... Bilerek, isteyerek ve umursamadan yapýlan, çevre ve devlet malýnýn talaný.. Arkasýndaki düðme kurulduðunda, yerine göre; dinci, hacý, yerine göre milliyetçi.. Ama kendi çýkarlarýndan baþka kimseyi düþünmeyen "vatan hainleri" çýktý... "Misyonerler Güney Afrika'ya geldiklerinde.. Toprak bizde, Ýncil onlardaydý... Gözlerimizi kapatýp dua edelim dediler bize.. Gözümüzü açtýðýmýzda; Ýncil bizde toprak onlardaydý" diyor Desmon Tutu... Bizim gözümüze mil mi çektiler? Uyanýp bir türlü gözümüzü açamýyoruz... Ýstediðiniz olsun diye birilerinden medet ummak boþuna... Pandora'nýn kutusunda saklý kalan umudu çýkarmak sizin elinizde... Daha ne bekliyorsunuz? masaya yatýrýlmamýþ olamaz.. Ortak bir strateji çizilmiþtir mutlaka UBP'ye baþkan seçimi Ýrsen Küçük-Ahmet Kâþif davasý olmaktan çýkmýþ ve AKP iktidarý ile Kýbrýslýlar arasýnda Kýbrýs'taki politikacýlarý kontrol altýnda tutmada bir prestij davasýna dönüþmüþtür. UBP Kurultayý'nýn ilk gününde belli olmuþtur ki Tayyip Erdoðan, Kuzey'deki yönetimin baþýnda Ýrsen Küçük'ü istemektedir. Kurultay gürültülerinin gümbürtüsü daha dinmeden... Zehir zemberek bir telgraf ile Ýrsen Küçük'ün büyük(!) zaferini kutladý. Kurultay neticesi tam anlamý ile neticelenmeden yapýlan bu destek atýþý... Birçok kiþi ve kuruma bir mesaj ve ikazdý. Buna raðmen Kurultayýn geçersizliði üzerindeki iddialar yargýya taþýndý. Dediðimiz gibi bu kavga artýk, Ankara'nýn Kýbrýs karýþmacýlýðýnda bir prestij savaþýn döndü. Ankara, Kýbrýslý'nýn davasý haline dönüþmüþ görüntüsü taþýyan bu davanýn, Kýbrýslý'nýn istediði gibi sonuçlanmasýna izin verecek mi? Kâþif'in, Ankara'ya karþý itaatta, Ýrsen'den farklý davranmayacaðýndan emin olsa bile Bütün mesele, Kuzey'de kimin atýnýn oynadýðýnýn gösterilmesidir. Bu prestij meselesinde geri adým atýlmayacak ve sonuna kadar Ýrsen'in o koltukta kalmasý için ne lazýmsa yapýlacak. Erdoðan koskoca Türkiye'de bile geri adým atmakta taviz vermiyor Deðil ki Ýstanbul'un bir Belediye Meclis üyesi aðýrlýðýnda sayýlmayan Kuzey Kýbrýs'ta geri adým atacak Ýrsen Küçük hem UBP, hem de sistemin baþkomutaný olmaya devam etmeli.. Aksi takdirde Erdoðan, kalesinde gol görmüþ olacak. Erdoðan Kýbrýs ile ilgili sürtüþmelerde kalesinde gol görmeye alýþýk deðil. Sadece Erdoðan deðil. En sosyal demokrat kiþi ve TC iktidarlarý dahil, kalelerinde, Kýbrýslýlar'dan gol görmeyi hazmedemezler. Gerekirse bir pire için yorgan dahi yakarlar. Hafýzanýzý biraz daha gerilere götürünüz... Þimdiki TC Elçisi'nin tayininde de Kýbrýslýtürk-TC sürtüþmesi yaþanmýþtý. "Halkýn nabzý dikkate alýnmalý" anlamlý sözler eden resmi aðýzlar yanýnda Kuzey'deki kurum ve kuruluþlardan büyük tepki gelmiþti. Halil Ý. Akça istenmeyen adam ilan edilmiþti. Dünyanýn baþka bir ülkesinde, atanacak bir elçi için bu kadar karþý çýkýþ ve gürültü çýkarýlsa... Mümkünü yok o kiþi, deðil elçi, turist olarak dahi ülkeye giremez. Bizde ise, Kýbrýslý'dan gol kabul etmeyen Erdoðan, adayýnda diretti. Bütün tepkilere raðmen H.Ý. Akça, KKTC'ye elçi oldu. Eroðlu da kuzu kuzu güven mektubunu kabul etti. Yüksek Mahkeme'nin kararýndan sonra, UBP Kurultayý tekrarlanabilir. Kâþif, Ýrsen'i maðlup da edebilir. Ancak, Ankara'nýn adayýna galip gelenin iktidarý, uzun sürmez. "Ben de Anavatancýyým. Farkým yok!" dense, itaatta kusur olmasa bile "Ankara'ya raðmen"in bedeli karþýlýksýz kalmaz. Ve Ankara, kalesine atýlan golün rövanþýný misli ile alýr. "HÝÇBÝR SÝYASÝ PARTÝNÝN GERÇEÐÝ TEKELÝNE ALMA HAKKI YOKTUR" The Carnegie Endowment for International Peace Vakfý, Türkiye'deki basýn özgürlüðü ile ilgili rapor hazýrladý. Raporda hükümetin kaç gazetecinin hapiste olduðunu kesin olarak belirlemesi gerektiðine vurgu yapýldý. Eski AB Türkiye Delegasyonu Baþkaný Marc Pierini'nin hazýrladýðý raporda, gazetecilere yönelik tutuklamalar, Terörle Mücadele Yasasý, sosyal medyaya yönelik sansür ile hükümetin medyaya müdahaleleri "endiþe verici" olarak vurgulandý. Raporda hapis gazetecilerin yüzde 68'inin Kürt meselesi, yüzde 13'ünün Ergenekon soruþturmasý çerçevesinde tutuklandýðý belirtildi. Raporda iki önemli deðerlendirme var: "Halkýn haber daðýtma araçlarýna eriþimini kontrol etmeye çalýþmak gerçekçi deðildir. Hiçbir siyasi partinin gerçeði ve bilgiyi kendi tekeli altýna alma, kendi tercihlerini tüm topluma dayatma hakký yoktur. Hükümet hapis gazeteci sayýsýný kesin olarak belirlemelidir. Yargý reformlarý daha cesur ilerlemelidir." SONUNU DÜÞÜNMEDÝ CTP de Karpaz'daki doða tahribatýna karþý çýktý, ama bunu oraya elektrik izni verirlerken düþünmeliydiler deðil mi? TECAVÜZCÜYE T ÝZNÝ Nazým Çavuþoðlu "Tecavüzcüye T iznini ben vermedim, Sonay Adem verdi" diyor. Ve "Yalanýn sýnýrý yok" diye yakýnýyor. Yalanýn sýnýrý olmadýðýný biz bilirdik de siz yeni mi öðrendiniz Nazým Bey? GÖLDE BALIK YOK Serdar Denktaþ bir alem... Balýk tutmayý bilirmiþ, ama onun gölünde balýk yokmuþ. Hýnzýrlara bak! Bizi tükettikleri yetmezmiþ gibi balýklarýmýzý da tükettiler demek! KÜÇÜK'TEN BÜYÜK TEHDÝT Son mahkeme kararý da Kaþif'in lehine gibi görünüyor, ama saz hala Küçük'te... Davayý kendisi kazanmýþ gibi bir de üste çýkýyor. Ve tehdit de savuruyor. Yetkili organlarý yok sayanlar korksunlarmýþ! Bunun açýklamasý ne bilir misiniz? Anlamayanlar için söyleyelim: Ayaðýný denk al Kaþif, yoksa seni partiden de atarým! Týrnak... "Baþbakan, bir an önce ikinci tur yapmamýþ olmakla yýpranmýþtýr. Delege desteðini ciddi oranda kaybetmiþtir. Ýþe aldýklarý da iþe yaramayacaktýr. Bunun farkýndadýr ve korkusu bence bundandýr." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Tüm Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ekibini böylesi zorlu bir süreçte böylesine enerjik ve ironik olabildikleri için tebrik etmek ve ayakta alkýþlamak lazým. Onlar bu memlekette 'dur bakalým ne olacak bu memleketin hali' deyip durmadýlar. Üstlerine düþen görevi yaptýlar. Hepimize bir ayna tuttular. Ýçimizde güçlü bir kývýlcým yaktýlar." Ýpek HALÝM (Star) "Kýbrýs sorunu konusunda ilerleme istemiyorsa 'Yalnýz Adam' olarak görünen Anastasiadis'in elini güçlendirmek ve çözüm umutlarýný yeþertmek için bazý adýmlar atýlmasý gerekiyor. Örneðin Maraþ'ýn kapalý bölgesinin Kýbrýslý Rumlara iade edilmesi hüküm sürmekte olan kasvetli ve olumsuz havayý bir anda deðiþtirebilir." Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Mahkeme kararýna raðmen Ýrsen Küçük'ün 2. tura gitmeye niyeti yok. Topu parti yetkili kurullarýna atýp duruyor. Bu kararý onlarýn vereceðini söylüyor. Anlayacaðýnýz gibi parti yetkili kurullarý da, týpký Nazým Çavuþoðlu'nun dediði gibi, "Bu iþ 21 Ekim'de bitti, baþka kurultay murultay yok" diyecekler ve Ýrsen Küçük de "Ben bu karara saygýlýyým" diyerek kesip atacak. Bu arada Kaþif takýmýný da disiplin kuruluna sevkedecek ve onlarý partiden ihraç ederek bu baþaðrýsýndan da kurtulacak... Ankara'da sýrtýný dayadýðý AKP kendine "Yürü de korkma" dedi ya, yürüyecek!

7 28 Ocak 2013 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÇANAK TUTANLAR (Ýstanbul)- Nerden çýktýysa bu söz çýktý Ýkidebir "Ötekileþtirmeyin ayýptýr" diyorlar Onlar da bu ülkeye emek harcamýþlar. Onlarýn bir kýsmý burada doðmuþ, buralý olmaya hak kazanmýþlar. Ve bir sürü þey daha. Ýnsan haklarý açýsýndan bakýlýrsa doðruluk payý vardýr hepsinin. Ancak 1974 yýlýna kadar bizler, Kýbrýs cumhuriyetini mallarý sanan Rumlar ve ne kadar çok kopartýp Türkiye'ye veririz diye taksimi savunalar sayesinde, Kýbrýslýtürkler olarak süründük bu topraklarda. Gerçi babalarýmýz 1955 yýlýna kadar iyi yaþamýþlardý. Çünkü o zamana kadar toplum yok, halk vardý. Kýbrýs halkýnýn parçasýydý hepsi de. Rum deðil, Türk deðil, Kýbrýslýydýlar. Bu insanlarýn ortak yaþamlarý sýkýntýlarýna da yansýmýþtý. Hep beraber fakirdiler, hep beraber çalýþýyorlardý Sömürge ülkelerince sömürülüyorlardý. Ýradeleri yoktu Ama aralarýnda dayanýþma vardý. Sömürge ülkelerinin insafýndaydýlar yine de. Vali vardý baþlarýnda O neyi uygun görürse o olurdu. Sömürge, ister ülkeyi askerle doldurur, ister dünya savaþýna sokardý. Soktu da. Ýtirazdan vazgeçtik maddi imkânsýzlýktan dolayý Ýngiliz askeri olarak cephelere bile birlikte koþtular. Halk sömürgecinin uygun gördüklerine mecburen uyardý. Ki iki halk o dönemde ezilen ve sömürülen tek halktý. Ve bir gün uyandýlar. "Ne oluyoruz bre" dediler Yüzyýllar süren uykularýndan tam uyanmýþlardý; sömürgeci onlarý toplum yaptý. Ýki toplum olduktan sonra sömürgecilerin iþleri kolaylaþmýþtý. Güç daðýlmýþtý. Böl ve yönet politikasýydý bu. Böldüler, yönettiler. Ýki halký birbirleri ile düþmanlaþtýrdýlar. Din ile ayýrdýlar, dil ile böldüler. Daha da yazmama gerek yok. Planlý programlýydý, ülkede olmamasý gereken askerler gitmesinler diyeydi tüm oyun. Ve oyunun parçasý TMT ile EOKA'ydý. Þimdi çað deðiþti, isimler deðiþti, plan deðiþti, program da deðiþti. Ama amaç deðiþmedi. Sömürü devam edecek, asker yerleþik kalacak. Dolayýsýyla Topluma dönüþtürülmüþlerin tekrar halk olmalarýnýn önüne geçilmesi gerekirdi. Ki bugün iki toplumu n halk olmalarýnýn önündeki en büyük engel ne yazýk ki ötekileþtirilmesin denilenlerdir. Yani yerleþikler. "Ötekileþtirmeyin " diyorlar, onlar için Onlar da bu ülkeye emek harcamýþlar. Bir kýsmý burada doðmuþ, buralý olmaya hak kazanmýþlar. Ve bir sürü þey daha. Oysaki Kýbrýslýtürklerin her þeyleri bitirilmeye çalýþýlýrken, destek verip çanak tutanlara bir bakýn Göreceksiniz ne demek istediðimi. POLÝSE MOLOTOF KOKTEYLÝ 4 zanlý mahkemeye çýkarýldý Lefkoþa'da eski Yeniþehir Polis Karakolu'nun bulunduðu yerde faaliyet gösteren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Þubesi'ne Molotof kokteyli attýðý "tespit edilen" 4 zanlý, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý ve haklarýnda 3'er gün tutukluluk emri alýndý. Yargýç Musa Avcýoðlu huzurunda görülen duruþmada, savcý Emine Taþkýn ve Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görev yapan Polis çavuþu Osman Ülman hazýr bulundu. Zanlýlar Birkan Kýrman (E-36), Deniz Aslan (E-27), M.H.M. (E-17) ve S.A. (E-17), yargýç huzuruna avukatsýz çýktý ve kendini savundu. Polis Çavuþu Osman Ülman, 24 Ocak akþamý saat sýralarýnda meydana gelen saldýrý olayýyla ilgili polisin yürüttüðü soruþturmada Birkan Kýrman'ýn aracýnda yapýlan aramada, 6 adet canlý fiþek ve nacak bulunduðunu ifade etti. Tahkikatýn henüz yeni baþladýðýný, alýnmasý gereken ifadeler ve emareler olduðunu, zanlýlarýn gönüllü ifadelerinin alýndýðýný ancak serbest kalmalarý halinde soruþturmanýn seyrini etkileyebileceðini anlatan Ülman, soruþturmanýn selameti açýsýndan mahkemeden zanlýlar için 3'er günlük tutukluluk emri talep etti. Yargýç Musa Avcýoðlu da, zanlýlara Küçük ten Kaþif e tehdit: Yetkili organlarý yok sayanlar korksunlar Ýrsen Küçük, "gerçekleri gören, bilen ve saðduyu sahibi UBP delegesinin, ülkenin en köklü, en güçlü ve en büyük partisini, kiþisel ikballerine, hýrslarýna malzeme yapanlarý bir kez daha en sert þekilde yanýtlayacaðýndan hiç þüphesi olmadýðýný" söyledi. Küçük, "Onurlu Ulusal Birlik Partisi delegesinden ben deðil, muhalefet parti mensubu gibi hareket edenler korksunlar. Mensup olduklarý partinin genel sekreterine ancak mektupla ulaþabilenler, yetkili organlarýný yok sayanlar korksunlar" dedi. Küçük, dün akþam saatlerinde yayýmladýðý yazýlý açýklamada, UBP Genel Baþkan adayý, Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif'in son açýklamasýný deðerlendirdi. Küçük, "ortak paydalarý, kaybettikleri ya da hayal ettikleri koltuk olanlarýn, güvendikleri odaklarýn gazýyla umutsuz yolculuða çýkardýklarý" Kaþif'in "dikte edilenlerle" hem partinin yetkili organlarýnýn, hem delegelerinin, hem de tüm UBP'lilerin önünde "gülünç duruma düþürüldüðünü" ve bunda ýsrarlý olduklarýný söyledi. Kaþif'e "Baþbakan" sloganlarýyla "hava basanlarýn balonlarýnýn" yakýnda "söneceðini" kaydeden Küçük, "21 Ekim 2012 Kurultay sonucunun verdiði mesajý okuyanlar, UBP'ni kurumsallaþma yolundaki kararlýlýðým karþýsýnda yazdýklarý tüm senaryolarýn, partide geçici bir süre huzursuzluk ve rahatsýzlýklarýn söz hakký vererek, polisin talep ettiði 3'er günlük tutukluluk sürelerine itirazý olup olmadýðýný sordu. Bunun üzerine zanlý Birkan Kýrman, "çocuklarýn hiçbir þeyden haberleri olmadýðýný" ifade etti. Diðer zanlýlar ise, olayla ilgili bir baðlantýlarýnýn veya haberlerinin olmadýðýný kaydetti. Yargýç Avcýoðlu da, meselenin ciddi bir mesele olduðuna dikkat çekerek, zanlýlar hakkýnda 3'er günlük tutukluluk emri verdi. dýþýnda, er veya geç varacaklarý sonlarýna olumlu katkýsý kesinlikle olmayacak, olamayacaktýr" dedi. Küçük, önceliklerinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle iþbirliði ve dayanýþma içinde ülkeye, halka en iyi hizmeti sunmak olduðunu söyledi, Küçük, sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Önceliði sadece ve sadece partiye hükmetmek olanlara gayet net ve açýk mesajýmdýr: Onurlu Ulusal Birlik Partisi delegesinden ben deðil, muhalefet parti mensubu gibi hareket edenler korksunlar. Mensup olduklarý partinin genel sekreterine ancak mektupla ulaþabilenler, yetkili organlarýný yok sayanlar korksunlar... Sayýn Kaþif, Yüksek Mahkeme'nin, gösterildiði gibi emir ve hüküm deðil, tespit kararýnýn uygulanmasýný talep eden ve sorguladýðý sorumluluðu, UBP yetkili organlarýnýn fazlasýyla duyduðuna ve gereðini yapacaðýna dair kuþku duymamalýdýr. Temennim ayný sorumluluðu herkesin taþýmasý, yetkili kurullarýmýzý ve delegemizi üzen, rahatsýz eden partimizle, hükümetimize ilgili yaralayýcý, aþaðýlayýcý söylemlerine dikkat etmeleridir." Küçük, "UBP'nin birlik ve bütünlüðünün bozulmamasý, yaþanabilecek sorunlara sebebiyet verilmemesi adýna, UBP Genel Yönetim Kurulu ve partinin en yetkili organý parti meclisinin alacaðý kararlara tüm partililerin saygýlý olmasý gerektiðini, özenle hatýrlatýrým" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KKTC'DE ÖZERK BÖLGELER... Telefonla gazetemizi arayan ve isminin yazýlmasýný istemeyen bir vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir vatandaþým. Benim çocuklarým da Yakýn Doðu'da okudu. Onlarý okutabilmek için neler çektiðimi söylesem inanmazsýnýz... Beni benim durumumdakiler anlayabilir ancak. Her neyse, okulu bitirdiler ama iþsiz dolaþýyorlar. Bir tanesi yurtdýþýna gitti, diðeri müzik yapýyor ve eline geçen birkaç kuruþla yaþamaya çabalýyor... Ben kaç zamandýr Suat Bey'in oðlu için birþeyler söylemek istiyordum. Askerliðe gittiði zaman hemen yasalar bile deðiþti... Bedelli hakký kazandý... Oysa bedelli hakký bir kiþinin belli bir süre yurt dýþýnda kaldýktan sonra gelip belli bir para ödedikten sonra kýsa bir askerlik yapmasýdýr. Askeri yasalarý bile deðiþtiren birisi KKTC içinde ayrý bir cumhuriyet kuramaz mý? Mesela dýþiþlerinde KKTC'ye baðlý özerk bir cumhuriyet. YDÜ Cumhuriyeti... Bir yere girip çýkarken kimlik kartý kontrolü yapýlýrsa, arabalar zaman zaman bagajlarýna kadar yoklanýrsa... Dahasý YDÜ korumalarý tarafýndan kampüs içinde radar kontrolü yapýlabiliyorsa baþka türlü düþünmek akýllara zarar deðil mi? Yýllarca KKTC'nin elektriðini kullandý, suyunu kullandý, beledi hizmetlerini aldý ondan sonra bir hesap kitap yapýldý ve yað gibi üste de çýktý. Yýllarca KKTC de Kýbrýs Cumhuriyeti'nden elektriði, suyu bedava kullandý ve tek kuruþ ödemedi. YDÜ de aynýsýný yapýyor. Ama o Ruma deðil KKTC'ye yapýyor bunu... KKTC'den güçlü hale getirilen ve her istediðini elde edebilen YDÜ'ye alternatif yeni özerk cumhuriyetçikler de kurulacak... Yakýnda Yahudilerin kontrolü altýndaki bölgelere de ayný þekilde giriþ çýkýþ yapýlabilecek... Karpaz'a da, ODTÜ'ye de... Bunlarýn masraflarýný da hep biz göreceðiz... Acaba vatandaþlar olarak bizler de birkaç yerleþim yeri olarak toplanýp anlaþsak da birleþip özerk bölgeler oluþtursak nasýl olur? Nasýlsa KKTC tutanýn elinde kalýyor... Bir ucundan da biz tutalým..." BÝZÝM DUVAR GÖRÜNEN KARPAZ KILAVUZ ÝSTEMEZ Bizim Mandra Ýrsen Küçük'ün 25 milyon TL'lik elektrik borcu ile ilgili olarak Suat Günsel'le yaptýðý "anlaþma" hükümetin KIB-TEK'e müthiþ bir kazýðý olarak deðerlendirilir. YDÜ'ye olan borçlarýný KIB- TEK'in kesesinden açýkça para çalarak kapatan ve bu borçlara karþýlýk YDÜ'nin astronomik elektrik borcunu silen hükümet, KIB-TEK'i açýkça soymaya çalýþarak, kurumu özelleþtirmenin yolunu açmak istemektedir. Bu korkunç soygunun faturasýnýn halka çýkarýlacaðýný belirten sokaktaki vatandaþ, "Bu durumda El-Sen'e düþen, istisnasýz tüm devlet dairelerinin elektriðini kesmektir" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 28 Ocak 2013 Pazartesi Baðýmsýz Köþe Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Polise ve medyaya bak HADE EYLEM VAR Çarþamba günü Gönyeli Yenikent'te eþi tarafýndan vurularak öldürülen Aþkýn Þevketoðlu'nun polis tarafýndan korunamamasý tam bir skandaldýr. Polis Genel Müdürlüðü ile baðlý olduðu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn Kýbrýs Türküne bu konuda açýklama yapma ve özür borcu vardýr. Özürle bu konu geçiþtirelemeyeceði için de bu konuda ihmali olan erinden müdürüne kadar tüm polislerin istifa ettirilip meslekten uzaklaþtýrýlmalarý gerekmektedir. Evlendiði günden beri eþine þiddet uygulayan Ahmet Þevketoðlu'nun bugüne kadar arkasýnda kimlerin olduðu da tespit edilip gereði yapýlmalýdýr yýlýnda öldürmek maksadý ile kayýn pederinin aðzýna tabancasýný sokup tetiði düþüren katil, tabancanýn o an ateþ almamasý üzerine kaçan kayýnpederinin arkasýndan ve havaya olmak üzere tabanca ile meskûn mahalde 7 el peþ peþe ateþ etmiþtir. Polisin tutuklayýp götürdüðü zanlý için yargý ne gibi bir karar verdi ki katil 2 ay sonra aramýza dönmüþtü. Esas skandal, cinayetten 15 gün önce maktûle polise baþvurarak korunma istemiþti. Polis ise özel koruma tutmasý tavsiyesinde bulunmuþ. Özel koruma tutacak param yoktur demesine raðmen polis maktûleye koruma vermemiþtir. Cinayetten 2 saat önce ise eþinin telefonda "Seni öldürmeye geliyorum" tehditi üzerine yeniden polisi arayarak yardým istemiþti. Polisin bu defaki yanýtý ise "Sizin dosyaya bakan arkadaþlar içeride deðildir. Yarýn gelecekler" olmuþtur. Ancak katil yarýný beklememiþ ve polise yapýlan ihbarýn 2 saat sonrasýnda gelip eþini vurmuþtur. Eðer polis kendisinden yardým isteyenleri özel koruma þirketlerine yönlendirecekse o zaman polis teþkilâtýna ne lûzum vardýr? Aþkýn Þevketoðlu'nun katledilmesinin vebali baþta Lefkoþa Emniyet Müdürlüðü olmak üzere tüm Polis Teþkilâtýnýn ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýndýr. Benzer bir baþka olayýn yaþanmamasý için gereken önlemler þimdiden alýnmalý ve sorumlular hesap vermelidirler. Cinayetten sonra da katilin silâhý nereden temin ettiði, polis teþkilâtý veya dýþýndaki koruyucusunun kim veya kimler olduðu ve diðer baðlantýlarý araþtýrýlmalýdýr. Makinistik yapan Þevketoðlu'nun gayri menkûl mal varlýðý da araþtýrýlmalý ve kaynaðýna inilmelidir. Medyamýza gelince bu menfur cinayeti bazý gazetelerimiz "Olmadý þampiyon" gibi baþlýklarla vermiþlerdir. Cenazesi için de "Þampiyon sonsuzluða uðurlandý" diye yazmýþlardýr. Dini bütün DP Baþkaný Serdar Denktaþ da katilin cenazesinin ardýnda yürümüþ ve cenaze namazýnda saf tutmuþtur. Halbuki Ýslâm inanýþýna göre bir katilin ve kendi canýna kýyanýn cenaze namazý kýlýnmaz. Ýyi bir sporcu olabilirdi. Ama hiçbir zaman iyi bir eþ ve baba olamadý. Atatürk ne demiþti "Ben sporcunun sadece çevik olanýný deðil, ayni zamanda ahlâklý olanýný severim". Bazý sözde gazeteciler de polisi eleþtirmeden önce onlarý göklere çýkarmayý ihmal etmemiþler, sonra da yumuþakça eleþtirmiþlerdi. Böylece suya sabuna dokunmadan, hatta yalakalýk yaparak gazetecilik yaptýklarýný sanýyorlar. Yazýklar olsun. Eylem yapmak kimin iþi diye sorsalar, hiç düþünmeden Kýbrýslýtürklerin derim Birisi çýkýp hade eylem var der demez, hazýrda bekleyenler düþüyor yollara Nedenini bile sorma ihtiyacý duymuyorlar. Sosyal paylaþým aðýndan günlerce örgütlenip eylem gününü bekliyorlar. Ayrýca her eylemi de beðenmiyorlar, daha çok; kadýna þiddet, çocuk istismarý, doða ve çevre sorunlarý onlar için öncelik taþýyor Doðru adreste yapýlan eylemler bu kiþilerin ilgisini çekmiyor, daha popüler eylemlerde yer alýp, daha entel sloganlar ile yürüyorlar Sendikal haklarý savunma ve hükümete karþý yapýlan eylemleri ise siyasi partiler ile sendikalar üstlenmiþ durumda Sivil toplum örgütleri ve renkli eylemlerin daimi katýlýmcýlarýysa yukarda bahsettiðim öncelikli eylemlere katýlýyorlar Bir gün de biri çýkýp, yahu her kesim eylem yapýyor, demek ki bu sorunlarýn ortak temelini bulmamýz gerekiyor demiyor. Ya da demek iþlerine gelmiyor Daha çok birey olarak katýlýmý tercih edip, eylem yerinden kendi fotoðraflarýný sosyal paylaþým sitelerine servis ediyorlar. Böyle de olunca, her gün eylem yapmak için önlerine bir sorun çýkýyor ve bunun suçlusu olarak da yönetimi görüyorlar Gerçekleþtirdikleri eylemler sorunlarý çözmüyor, sadece onlarý o günlük tatmin ediyor Ýlginç olan ise eylemciler bunu bile bile, ertelenince zafer kazanmýþ gibi seviniyorlar 2007 yýlýnda ortaya çýkan ve dün onun bir devamý olan çevre sorunu için, Dipkarpaz da bir eylem gerçekleþtirilmeye çalýþýldý. Eylem öncesi sosyal medyada cami hoparlörlerinden Kýbrýslýtürkleri köye sokmayýnýz anonsu yapýlýyor mesajlarýný gördüðümde hemen aklýma Sivas katliamý geldi O kan dondurucu olayýn görüntüleri ve onun öncesindeki yaþananlar gözümün önünden geçmeye baþladý Dipkarpaz belediye baþkanýnýn tavrý, Sivas belediye baþkanýndan farksýzdý Yobazlar Madýmak Otel inin önünde toplanmadan önce, cami hoparlörlerinden anonslar yapýlýp insanlarý provoke etmiþlerdi O kadar bir gözleri dönmüþtü ki, tatilde olan okullarýn yurtlarýný, diðer þehirlerden getirdikleri sözde öðrenciler ile doldurup vahþetin zeminini hazýrlamýþlardý Dün de bunun bir benzerini Dipkarpaz Belediye Baþkaný yaparak, köylüsünü oraya gelen eylemcilere karþý kýþkýrttý Nasýl olur da böyle cahilce yanlýþý yapabilen bir kiþi, bu ülkede belediye baþkaný olabiliyor demeyiniz, çünkü bu kiþi ilk seçimlerden hemen sonra sizin vekiliniz de olabilir Geçtiðimiz hafta yaþanýlan olaylardan sonra kiþilerin kendi iþini hukuk ve adalet yolu ile deðil, kaba kuvvet ile halletmeye baþladýðýný görmüþtük. Dün de Dipkarpaz köylüsü kendi iþini kendi halletmeye karar verdi ve eylemcilerin bazýlarýný darp etmeye kadar olayý üst seviyeye taþýdýlar. Artýk bazý konularda Kýbrýslýlar ile Türkiyeliler karþý karþýya geliyorsa, bu durumun sonu Sivas takine benzer bir olayý çaðrýþtýrýyor mu demektir? Daha önce yazdýðým gibi, bizim için tehlikeli olan kiþiler, yeni gelmiþ ve amacý sadece çalýþýp para kazanmak olanlar deðil, daha çok 75 ve sonrasýnda gelip burasý bizimdir diyenlerdir Artýk bu tür eylemleri parça parça yapmaktan vazgeçip, sorunun temelini sorgulayýp, birlikte hareket etmeliyiz Bunu yapmadýðýmýz takdirde, sonumuz Madýmak Otel inde yaþananlardan daha da kötü olacaktýr Hade bir tane Karpaz var demekten vazgeçip, hade bir tane Kýbrýs var dediðimiz gün kazanmaya daha yakýn olacaðýz Taksiciler Birliði'nde Baþkan Ali Arife Lefkoþa Taksiciler Birliði'nin olaðan genel kurulunda Ali Arife oybirliðiyle baþkanlýða seçildi. Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO)'nda önceki gün gerçekleþtirilen Lefkoþa Taksiciler Birliði Olaðan Genel Kurulu'nda, Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, KTEZO Baþkaný Hürrem Tulga, ve tüm taksicileri temsilen Birleþik Taksiciler Birliði Baþkaný Kemal Gözay da bulundu. Konuþmalarýn ardýndan oluþturulan divanda Divan Baþkaný olarak Osman Destur, Divan Sekreterleri olarak da Mehmet Irmak ve Salih Topal seçildi. Derneðin gerçekleþtirdiði faaliyetler hakkýnda kýsa bilgi verildikten sonra mali rapor sunuldu ve oy birliðiyle aklanarak seçime geçildi. Genel kurulda gerçekleþtirilen seçim sonucunda Lefkoþa Taksiciler Birliði Baþkaný olarak oybirliðiyle Ali Arife seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Rifat Turgut, Enver Batýgün ve Halit Yavaþoðlu seçildi. UBP kurultayý için TDP'den çaðrý n TDP: "KURULTAY KONUSUNU SONLANDIRACAK SÜRECÝN ÖNÜ AÇILSIN" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayý'nýn üzerinden 96 gün geçmesine ve Lefkoþa Kaza Mahkemesi ile Yüksek Mahkeme'nin 'Ýkinci tur yapýlmalýdýr" kararýna raðmen, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün "ülkedeki kaosun ve belirsizliðin sürmesi yönünde tavýr almasýnýn" kabul edilemez olduðunu savundu. Ülkenin yangýn yerine döndüðünü, ancak Baþbakan'ýn bunu görmezden geldiðini belirten Özyiðit, Küçük'ü bu yangýný körüklemekle suçladý. Özyiðit, Baþbakan Küçük'e, "kaosu daha fazla uzatmadan ve halka daha büyük zararlar vermeden", kurultay konusunu sonlandýracak sürecin "önünü açma" çaðrýsý yaptý. "AKP ile imzalanan protokoller nedeniyle Kýbrýslý Türklerin her alanda saldýrýya maruz kaldýðýný, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, Merkez Bankasý gibi kurumlarýn baþýnda TC'li yetkililer olmasý yetmezmiþ gibi, Havayollarý, Havaalaný, Limanlar, Telefon, Elektrik ve Kooperatif gibi Kýbrýs Türkü'ne ait stratejik kurumlarýn bazýlarýnýn AKP destekli yeþil sermayeye devredildiðini, bazýlarýnýn da devredilmeye çalýþýldýðýný" iddia eden Özyiðit, "her türlü kaçakçýlýðýn olduðu ülkenin, adeta kumar ve fuhuþ cennetine döndürüldüðünü" savundu. Aðýr ekonomik koþullar ve Göç Yasasý gibi uygulamalar nedeniyle, kendi ülkesinde insanca yaþayamaz duruma düþen halkýn, bir türlü kaldýrýlmayan Bileþik Faiz illeti nedeniyle de mahkemelere ve hapishaneye düþtüðünü belirten Özyiðit, son günlerde artan þiddet olaylarýna da dikkat çekti. "Taciz, tecavüz, hýrsýzlýk, soygun, silahlý tehdit ve saldýrýlarýn akýl almaz derecede yoðunlaþtýðýný, ülkenin adeta Teksas'a döndüðünü" öne süren Özyiðit, "Eþi tarafýndan tehdit edilen bir kadýnýn baþvurusuna kayýtsýz kalan polisin tutumu nedeniyle, kadýn öldürülmüþ, eþi de intihar etmiþtir. Bazý kiþiler alacaðý olan kiþilere ve iþyerlerine kurþun yaðdýrmaya baþladýlar. Bunun yaný sýra daha da ileri gidilerek polisin narkotik þubesine bile saldýrýda bulunulmuþtur" dedi. Cemal Özyiðit, ülkede yaþanan geliþmelerin yaný sýra, "dini eðitime ihtiyaçlarý var" gerekçesiyle Kýbrýslý Türklerin inanç, düþünce ve kültürel kimliklerinin tehdit edilmekte olduðunu da iddia etti. Özyiðit, "Baþbakan ve AKP dayatmalarýna boyun eðen UBP'den" biran önce kurtulmak gerektiðini iddia ederek, Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin de "eylemlerinin dozunu artýrmasýný" istedi. SAHÝPSÝZ HAYVANLARIN BAKIMI - Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý arasýnda sahipsiz veya terk edilmiþ hayvanlar için "KýsýrlaþtýrAþýlat-Yaþat (KAY) Projesi" adý altýnda iþbirliði protokolü imzalandý. DAÜ'den verilen bilgiye göre, "Hayvan Dostu Kampus" yaratmak amacýyla DAÜ akademisyenleri, çalýþanlarý ve öðrencileri terk edilmiþ köpek ve kedilerin yaþam kalitelerinin iyileþtirilmesi projesini hayata geçiriyor. Protokolle, özellikle kampus içinde bulunan sahipsiz ve terk edilmiþ kedi ile köpeklerin kampus içinde saðlýklý ve güvenli bir þekilde yaþayabilirken, ayný zamanda sayýca çoðalmalarý da kontrol altýna alýnacak.

9 28 Ocak 2013 Pazartesi 9 Tünel ALINTI SERHAD BOYLARINDA MEHMETÇÝK EFSANESÝ Erdoðan önemli açýklamalar yaptý. Belli ki, AKP hükümeti, "askeri vesayeti tasfiye" iþinden dolayý bir "suçluluk" duygusuna kapýlmýþ. Sanýrsýnýz AKP hükümette deðil, generaller hakkýndaki soruþturmalarý yapan savcýlar, onlarý yaka paça gözaltýna alan polisler, tutuklayan yargýçlar ve mahkum eden Özel Yetkili Mahkemeler onun hükümeti tarafýndan atanmamýþ; sanki Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu AKP'nin elinde deðilmiþ ve bu durumdan yeni haberi oluyormuþ gibi, ansýzýn askerlerin yargýlanmasýna karþý konuþuverdi. "Takalara" atanacak komutan bulamýyorlarmýþ. "Örgütle savaþan", nasýl "örgüt üyesi" sayýlýrmýþ. "Hudut korumasýyla alakalý 'asker alýmý yapalým' dedik. Yüksek ücrete ve genç yaþta emekli olma imkanýna raðmen talep yok. "Serhad boylarýnda kahraman Mehmetçik" efsanesi iþte böyle çökmüþtür. Türk gençliði, AKP hükümetinin emrinde, para karþýlýðýnda kardeþ kaný dökmek istemiyor. Veysi SARISÖZEN (Özgür Gündem) DÝPNOT Hepatoloji Dergisi'nde yayýmlanan çalýþmaya göre, dövme yaptýran kiþilerde, Hepatit C virüsü taþýma riski 4 kat artýyor. ABD Hastalýk Kontrol Merkezi dövme yaptýrmak isteyen kiþileri uyardý. YILDIZI PARLIYO, "AY"I KARARMIÞ, GÖRMÜYO MUSUN? ARÞÝV TARÝH 28 ARALIK 2011 Tüm halkýmýz öfkeyle ve utanarak izledi ekranda meclisteki saldýrýyý... Kendileri saldýrýya uðrarken CTP milletvekillerinin buna seyirci kalmasýnýn 'en acý verici' þey olduðunu söyleyen Çakýcý, Kalyoncu'nun 'CTP TDP'nin arkasýndan gitmez' sözünü de kýnadý... Gözden kaçmayanlar... GELDÝÐÝMÝZ KÖYÜN MÝNARELERÝ Gidilecek köyün minarelerini deðil, geldiðimiz köyün minarelerini konuþalým. Çünkü o köy ve minareler uzakta deðil artýk, karþýmýzda. Karpaz'da doða tahribatýný protesto eden eylemcilerin karþýsýna kimleri çýkardýlar? Köylüleri. Çaðrýyý nereden yaptýlar? Minareden. Ne dediler? "Lefkoþa'dan eylemciler gelecek, onlarý köyümüze sokmayalým" dediler. Neden minareden? Saldýrýya "Allah'ýn izni" havasý katmak için. Gelecek olanlar "dinsiz", saldýracak olanlar "dini bütün Müslüman"dý nasýlsa Daha dün AKP'li Beþir Atalay "Kýbrýs Türkü'nün dini eðitime ihtiyacý var" dememiþ miydi? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Onurlu Ulusal Birlik Partisi delegesinden ben deðil, muhalefet parti mensubu gibi hareket edenler korksunlar." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) VÝRGÜL... BUNDAN SONRASI "TENÝS KURSU" Karpaz'da eylemcilere saldýran köylüler umursamýyor mu doðanýn göz göre göre katledilmesini? Umursamýyor. Neden? Çünkü bir tek zeytin, bir tek harnýp aðacý dikmiþlikleri yok bu topraklarda. Olsaydý, aðaçlar kesilirken canlarý yanardý Mesele daðdan gelenin baðdakini kovma meselesidir. Karpaz'da yaþananlar, artýk bu deðirmenin Türkiye'nin Kýbrýs'a taþýdýðý nüfusla döneceði, Kýbrýslýlarýn deðirmenin yanýna bile yaklaþamayacaðýnýn habercisidir. Bundan sonrasý "ha Kuran kursu, ha tenis kursu" kadar "ferdi" ve "sabit"tir "Þu anda güzel bir konjonktür var. Türkiye'nin yýldýzý dünyada parlýyor. Kuzey Kýbrýs da bunun bir parçasý" Recep ALTEPE (Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Barýþ/Ýmralý Süreci dedikleri, üfleyince uzayan hokkabaz düdüðü" "Taraf" yazarý Yýldýray Oður, yargý bu iþin peþini 10 yýldýr býrakmadýðýna göre bu iþin içine mutlaka bir iþ var deyip "Selek'in patlamadan sonra PKK'nin yayýn organýnýn baþýna geçmesi tesadüf mü?" sorusunu sormuþtu. Oður, mahkemenin nihaî kararýnýn beklenilmesini tavsiye ederken, zanlýnýn sürekli sosyolog olarak anýlmasýna itirazen de, Pýnar'ýn aslýnda sosyolog olmadýðýný ortaya koyuyordu: Henüz doktorasýný bile bitirmemiþti. Bu ne haddini bilmezlik: Sen kim oluyorsun da Pýnar'ýn sosyolog olup olmadýðýna karar verme yetkisini kendinde görüyorsun. Pýnar'ýn daha lisede okuyup tanýdýklarýnýn adýný bile duymamýþsýndýr. Üniversitenin daha ilk aylarýnda okuduklarýný, ömürlerinin sonuna kadar bile okuyamayacak canlýlar bunlar. Dil Tarih'in sosyolojisine daha yeni kaydolmuþ, bu arada Özgür Üniversite'ye devam etmeye baþlamýþtý: Gurvitch'in 'Dialectique et Sociologie'sini vermiþtim kendisine, fotokopisini çektirip okumuþtu. Ýddia ediyorum, bu kitabý okumadan da sosyolog olunabilir (?); ama, bu kitabý okumuþ birine hiçbir zilin salise çýngýrdama hakký yoktur. Zil, çýngýrdama, çýngýrak, çýngýraklý KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu derken, ister istemez düdük geliyor aklýma: Düdük; ama, ilahî Ermeni duduk'unun çok uzaðýnda bir düdük. Hani, þu þenliklerde üfleyince uzayan, býrakýnca gerisin geri sarýlan hokkabaz düdüðü; tam da bunlarýn 'Barýþ/Ýmralý Süreci'ne benziyor. Üfleyince açýlýp uzamasýna 'süreç' diyorlar ve son sýnýrýna ulaþýp artýk uzamaz hâle gelmesini, sanki üflemeye devam etsek aslýnda uzamaya devam edecekmiþ de dýþ bir etken bu uzamaya ket vurmuþ olacakmýþ gibi, "sabotajlara karþý müteyakkýz" olalým diyorlar. Ulan, senin düdüðün hokkabaz düdüðü; uzasýn diye daha da zorlarsan, o hava kaçýrýp sen de nefesini boþ yere tüketirken onun uzamaya devam etmeyip yerinde sayacaðý, ya da patlayýp tümden berhava olacaðý, kendi anatomisi doðrultusunda peþinen belirlen. Yani, mukadder, kaçýnýlmaz; dolayýsýyla, sabotaj ihtimali ve potansiyel sabotörlerden bahsetmek, düdüðü imal edip milletin dudaklarý arasýna sokuþturanýn bilgisizliði veya geri zekalýlýðý falan deðil, doðrudan doðruya hainliði, caniliði. Burada artýk, karþý karþýya olduklarýmýz, adamý aç býrakýp, sonunda adam açlýktan ölünce, "hay Allah, tam da açlýða alýþýyordu ki, ölüverdi garibim"in salaklarý deðil, iþin taa baþýndan itibaren bir yandan adamý aç býrakýp ölüme gönderirken, diðer yandan da adamýn arkasýndan "namussuz; aslýnda pek âlâ alýþmýþtý aç kalmaya, ama sýrf bizi rezil etmek için tuttu öldü" diyerek faturayý yine kurbanýn kendisine çýkartmanýn peþine düþmüþ birileridir. Ýþte, tam bu noktada da, ne yapacaðýmýzý hiç bilmiyor dahi olsak, ne yapmamamýz gerektiði açýk, net ve kesindir: Bunlarýn dediði hiçbir þeye inanmamak, gösterdiði hiçbir yola gitmemek. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "Kahrolsun barýþ sabotörleri" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 28 Ocak 2013 Pazartesi GÜNEYDEN... Kalem Yalçýn Okut SALDIRGAN GENÇLERE DAVA OKUNDU Lefkoþa'nýn Rum kesimine baðlý "Dhenia" (Denya) köyünde, UNDP finansmanýyla restore edilmekte olan camiye saldýrýda bulunduklarýný itiraf eden gençler aleyhinde dava okunduðu haber verildi. Fileleftheros ve Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Rum Polisi Basýn Sözcüsü Andreas Angelidis, suçlarýný itiraf eden 17, 18 ve 21 yaþlarýndaki üç genç aleyhinde dava okunduðunu ve dava dosyasý tamamlanana kadar gençlerin serbest býrakýldýklarýný söyledi. Angelidis, saldýrý olayýyla ilgili olarak gözaltýnda tutulan 35 yaþýndaki þahsýn ise, aleyhine dava okunmadan serbest býrakýldýðýný sözlerine ekledi. BÝZE DÝN DERSÝ VERECEKMÝÞ... Öyle buyurdu Bay Atalay... Din derslerine ihtiyacýmýz varmýþ, bize din dersi verecekmiþ, bizi dindar yapacaklarmýþ... Daha neler göreceðiz, daha neler duyacaðýz kimbilir... Ýmam Hatip okulu açma projesinin imzalanmasý töreninde baðýþladý bize bu kutsal görüþlerini Bay Atalay. Yapýlacak o 'okul' ve saire kompleksinde bir de çok büyük cami inþa edileceði müjdesini de verdi... Daha ne yapsýn, adamcaðýz?.. Elinden geleni yapýyor iþte, daha ne yapsýn!.. Koskoca Bakan... Dünya kadar iþi-gücü varken, her bir iþini býrakmýþ sizi dine imana davet ediyor; hatta zorluyor. Bunu bile idrakten yoksun musunuz a kâfirler?.. Sizi gidi dinsiz kâfirler sizi!.. Daha dinimizin gereklerini yerine getirmeyi bile öðrenemediniz ha!.. Katliniz vaciptir kâfirler!.. Ýþte çýktý bir din-i bütün Bakan Allah ve Evliyalar aþkýna meccanen size Ýmam Hatip yapacak, size çok büyük cami yapacak, size külliye yapacak, size din dersleri sunacak; daha ne?.. Daha ne itiraz ediyorsunuz a kâfirler?.. Yola gelin, yola... Eski sömürgecimiz Emperyal Ýngiliz Ýdaresi zamanýnda karma bir okul olan -elit çocuklarýnýn gittiði- ünlü English School'da her Cuma günü Türk öðrenciler öðretmenlerinin nezaretinde mecburen camiye götürülüyorlardý. Rum öðrenciler için kolaydý. Onlarýn dini günleri Pazar günü olduðu için aileleriyle birlikte kiliseye gitmekte olduklarý varsayýlýyordu. Ama Müslüman-Türk öðrenciler için kolay deðildi. Her Cuma günü Ýngiliz Okulu'ndan öðretmenleri nezaretinde yürüyerek Bayraktar Camisi'ne gitmek zorundaydýlar... Ve zaten, o yýllarda eski sömürgecimiz Emperyal Ýngiltere Ýdaresi Kýbrýs'taki Türk ve Rum toplumlarýna 'Türk' ve 'Rum' demek yerine, 'Mouhammedan' ve 'NonMouhammedan' demeyi tercih ediyordu. Bütün resmi yazýþmalarda kullanýlan ifadeler de bunlardý: 'Mouhammedan' ve 'NonMouhammedan'... Kimileri bu uygulamayý Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin ne kadar demokrat olduðunun bir niþanesi olarak görüyor ve yazýyorlar. Ancak, kazýn ayaðý öyle deðildir. Kazýn ayaðý: Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin Yunan Baðýmsýlýk Savaþý etkileriyle -hatta ondan da önceki Meðali Ýdea düþüncesi ilebaþlayýp geliþen etnik uyanýþý durdurmak, hiç deðilse yavaþlatýp etkisizleþtirmek amacýydý. Ve zaten, 1878'den beri hep yandaþlarý olarak gördükleri Müslüman toplumu hep Müslüman olarak býrakma eðilimleri aðýr basýyordu... Tabii, hayat, hükmünü icra ediyor; ve o dönemin yedi bucak dört iklime egemen olan Topraklarýnda Güneþ Batmayan Ýmparatorluk'un egemenliðini bile kýrýyordu... Uzun lafýn kýsasý, Topraklarýnda Güneþ Batmayan Ýmparatorluk bile biz Kýbrýslýtürkleri dindar kýlamadý da þimdiki Amerikan patentli ve zemberekli AKePe avadanlýðý mý Müslümanlaþtýracak?.. Gülünüp geçilmesi gerekir. Fakat o kadar basit deðil... Dinler de birer ideolojidirler. Üstelik gericinin gerici ideolojilerdirler. Ve onlara karþý da savaþým þarttýr... Aydýnlanma diye adlandýrýlan ve müspet bilimlerin geliþmesini saðlayan süreç din dogmatizmine karþý verilen mücadele ile baþarýlmýþtýr. Bruno Kilise dogmatizmine teslim olmadýysa ve Kilise Aðalarý tarafýndan yakýlmayý göze aldýysa elbette çok onurlu bir duruþ sergilemiþtir. Biz kâfir Kýbrýslýlar da -Bruno kadar yiðit olmasak da- AKePe gericiliðinin tüm saldýrýlarýna karþý direnecek ve savaþacak güçteyizdir... LARNAKA'DAKÝ KIBRISLI TÜRK EVLERÝ BAKIMSIZLIKTAN YIKILIYOR Larnaka'da bulunan ve çoðunlu Kýbrýslý Türklere ait evlerin bakýmsýzlýktan ötürü birer birer yýkýlmakta olduðu, geçtiðimiz hafta bir evin daha tehlikeli biçimde kendiliðinden yýkýldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, Larnaka'nýn "Ay. Lazaros - Kalifacion" mahallesinde bulunan eski bir evin daha geçtiðimiz hafta içerisinde yýkýldýðýný ve þans eseri ölen yada yaralanan olmadýðýný yazdý. Gazete haberinde, bölgede daha önce de benzer yýkýlmalarýn olduðunu ve sorunun çözülememesinin en büyük sebebinin evlerin ya Kýbrýslý Türklere ait ya da koruma altýndaki evler olmasýndan kaynaklandýðýný belirterek, bölge halkýnýn, yetkilileri önlem almaya çaðýrdýðýný vurguladý. Karpaz Koruma Derneði Baþkaný Çebi de açýklama yaptý: Kalkýnmanýn önü kesilemez Karpaz Koruma Derneði Baþkaný Dursun Çebi, dün yazýlý bir açýklama yaparak, Dipkarpaz- Selonos Balýkçý barýnaðýna yapýlan yol ile ilgili olarak basýnda çýkan yazýlarýn çok abartýlý ve kasýtlý olduðunu savundu. Çebi, bölgedeki mevcut yolun 3,5 metre geniþliðinde, "yýlan kývrýmý" gibi uzanan, 2 aracýn yan yana geçmekte zorlandýðý, her yerinde çukurlar bulunan, sürekli olarak kazalara sebebiyet veren bir yol olduðunu ifade ederek, bu yolun tamir edilmesine karþý çýkan çevrecileri anlamanýn çok zor olduðunu kaydetti. "Çevrecilik" adý altýnda Dipkarpaz halkýnýn suiistimal edildiðini, geliþim ve kalkýnmanýn önünün kesildiðini savunan Çebi, "Bölge halký olarak sahip olduðumuz doðal güzelliklere çevre örgütlerinden çok daha fazla saygý göstermekteyiz. Ýnsaný ekarte eden, insanýn varlýðýný görmezden gelen çevreciliðin bölge halký olarak karþýsýndayýz" dedi. PRAKSULA'DAN DAVA Birleþik Demokratlar Hareketi(EDÝ) Baþkaný ayný zamanda Rum Baþkanlýk adayý Praksula Antoniadu'nun, Rum Devlet Televizyon ve Radyosu'nun (RIK), diðer adaylara iliþkin olarak, kendi aleyhine ayýrýmcýlýk yaptýðý gerekçesiyle, devlet aleyhine dava açtýðý belirtildi. Simerini gazetesi, (ajansýmýza bugün ulaþan dünkü haberine göre), Antoniadu'nun ayrýca insan haklarýnýn ihlal edildiði gerekçesiyle ayný þikayeti, Avrupa Komisyonu'nun ilgili birimine de yaptýðýný yazdý. ANASTASÝADÝS 100 GÜN ÝÇERÝSÝNDEKÝ ÖNCELÝKLERÝNÝ ANLATTI DÝSÝ Baþkaný ve Rum Yönetimi baþkan adayý Nikos Anastasiadis, 17 Þubat'taki baþkanlýk seçimini kazanýrsa, ilk 100 gün içerisinde neler yapacaðýný anlattýðý bir röportaj verdi. Alithia gazetesinde yer alan röportajýnda Anastasiadis, Baþkanlýk görevine gelirse ilk olarak, yeni hükümetin devleti hangi durumda teslim aldýðýnýn tespit edilebilmesi için sayým yapýlmasýný isteyeceðini söyledi. Anastasiadis, ikinci önceliðinin ise, kurumsal deðiþiklikler yaparak devleti yeniden yapýlandýrmak ve seçim öncesi propagandalar döneminde verdiði vaatleri yerine getirmek olduðunu kaydetti. Üçüncü önceliðinin kalkýnma için tedbir almak ve istihdam alanlarý yaratmak olduðunu belirten Anastasiadis, dördüncü olarak da Kýbrýs sorununun hangi noktada bulunduðuyla ilgili ortak bir deðerlendirme yapýlabilmesi ve doðalgazýn idaresiyle ilgili politikalarýn hangi aþamada bulunduðunun tespit edilebilmesi için Ulusal Konsey'i toplayacaðýný söyledi. ÝÞSÝZLÝK ÖDENEKLERÝNDE PATLAMA Güney Kýbrýs'ta verilmekte olan iþsizlik ödeneklerinde patlama olduðu belirtildi. Haravgi ekonomi eki, 2012 yýlýnýn OcakKasým aylarýnda verilen iþsizlik ödeneðinin miktarýnýn milyon Euro olduðunu, 2011 yýlýnýn bütününde ise ödenen miktarýn ise 98.4 milyon Euro olduðunu yazdý. Gazete, Ýstatistik Birimi'nin son verilerine dayanarak iþsizlik ödeneðinin toplamda 118 milyona çýktýðýný yazan gazete bu rakamýn hangi aylarý kapsadýðýna ise yer vermedi.

11 28 Ocak 2013 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Anastasiadis'e güven artýyor "ABD, Sakine Cansýz'ýn peþindeydi" Wikileaks tarafýndan yayýnlanan 2007 tarihli bir belgeye göre, Sakine Cansýz'ý 'PKK taktik stratejisti' olarak tanýmlayan ABD, tutuklanmalarý için Avrupa'da tespit ve takip edilecek iki PKK'liden biri olarak Cansýz'ý gösteriyor... adresinde yayýnlanan wikileaks belgesinde, Sakine Cansýz'a iliþkin ABD kaynaklý bir belge mevcut. Belge 2007 tarihli ve "gizli" ibaresiyle ABD Ankara Büyükelçiliði'nden gönderilmiþ. ABD'nin Ankara Büyükelçiliði'nin Dýþiþleri'ne ve Baðdat Büyükelçiliði'ne gönderdiði, dönemin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson tarafýndan kaleme alýnan 7 Aralýk 2007 tarihli gizli kriptoda, Sakine Cansýz ve Rýza Altun'un isimlerine özel önem atfediliyor. Kriptoda, Avrupa'dan PKK'ye yönelik mali yardýmýn kesilmesi için ABD hükümetinin Sakine Cansýz ve Rýza Altun'a özel olarak odaklanmasý gerektiði ifade ediliyor. Belgenin 1. maddesinde þunlar söyleniyor: "AB, geçmiþten beri PKK'nin suç faaliyetlerine karþý duyarlýdýr. Odaðýmýzý iki ana hedef olan Rýza Altun ve Sakine Cansýz'ýn takibine daraltmamýz gerekiyor. Biz, bu iki teröristin hapsedilmesini saðlamak için olabilecek kapsamlý dosyalarý hazýrlayarak ve Avrupa'daki istihbarat örgütleriyle ve emniyet güçleriyle koordinasyonu saðlayarak yardýmcý olabiliriz." Belgenin 6. maddesinde de Sakine Cansýz þöyle tanýmlanmýþ: "Sakine Cansýz, PKK/ KGK'nýn finansörü, silahçýsý ve taktik stratejistidir. 27 Nisan'da (2007) Hamburg'da gözaltýna alýnmýþ, 40 gün gözaltýnda kaldýktan sonra, salýverilmiþtir ve halen Avrupa'dadýr. Cansýz ve Altun'un yeniden tutuklanmalarý ve yargýlanmalarý PKK faaliyetlerini sýnýrlayacak ve Avrupa'nýn PKK'ya para toplamak için özgür bir ortam olmadýðý sinyalini verecektir." (Demokrat Haber) Erdoðan'dan tehdit: Sýra Almanya'da! Tayyip Erdoðan, Paris katliamý konusunda Almanya'yý iþaret ederek hem hedef gösterdi hem de tehdit etti. Erdoðan, 3 yýl önce Nicolas Sarkozy'nin kendisine "Size bir süprizim var" dediðini belirterek, "Bize orada bulunan örgütün liderlerini teslim edeceklerini söylediler. Kendisi gitti ortada bir þey yok. Bakýn Almanya sýrada. Merkel'e bu meseleleri anlattým. Paris'te öldürülenlerden Sakine Cansýz'ýn iadesini istedik vermediler. Durum bu hale geldi. Bundan sonra Almanya'da ciddi sýkýntýlar olabilir. Þu anda Almanya'da Türkiye'yi bölmeye çalýþan bir yapýlanma var ve Almanya bunlara destek veriyor" dedi. (ANF) Strasbourg Üniversitesi Rektörü: Pýnar Selek üniversitemizin korumasý altýndadýr Türkiye'de aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet cezasý alan Pýnar Selek'e doktora tezini hazýrladýðý Strasbourg Üniversitesi tam destek verdi. Türkiye'deki kararýn meþru olmadýðýný belirten Strasbourg Üniversitesi Rektörü Alain Beretz, "Pýnar Selek üniversitenin korumasý altýndadýr. Üniversiteyi çiðnemeden kimse ona dokunamaz. Biz araþtýrmacýmýzýn arkasýndayýz. Ne olursa olsun onu vermeyeceðiz. Sonuç ne olursa olsun, bu süreç ne kadar sürerse sürsün, biz onu bir an bile yalnýz býrakmayacaðýz. Pýnar'a dokunmak isteyen, önce bize dokunacak." dedi. Pýnar Selek'in de hazýr bulunduðu ve dakikalarca alkýþlandýðý toplantýda, Selek'e tüm üniversiteyi etrafýnda birleþtirdiði için teþekkür edildi. Ýstanbul'daki duruþmayý Strasbourg Üniversitesi'nden Rektör Yardýmcýsý Francis Kern baþkanlýðýndaki 4 kiþilik üniversite heyeti de izlemiþti. (T24) Vatandaþýn, devletin çeþitli konulardaki idaresiyle ilgili en çok güvendiði baþkan adayýnýn ve hakkýnda en olumlu görüþler bulunan siyasetçinin DÝSÝ'nin Baþkan adayý Nikos Anastasiadis olduðu bildirildi. Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Symmetron Market Research" adlý þirketin, Kathimerini gazetesinin hesabýna, Ocak tarihleri arasýnda, Güney Kýbrýs genelinde 18 yaþ ve üstü kiþilerle rastgele telefon görüþmeleri aracýlýðýyla yaptýðý ankette, Baþkan adaylarýnýn ekonomi, doðalgaz, Kýbrýs sorunu, güvenlik, toplumsal politika, iç yönetim ve Avrupa ile iliþkiler konusunda hangi adaya ne kadar güvendiði, Baþkanlýk seçimlerine ne kadar ilgi gösterdiði, adaylarýn karakteristik özellikleri ve bazý siyasilerin popülaritesi irdelendi. Ankete katýlan vatandaþlar, ekonomiyi en iyi yönetecek baþkan adayýnýn yüzde 42 oranýnda Nikos Anastasiadis, yüzde 15 oranýnda AKEL'in Baþkan adayý Stavros Malas, yüzde 14 oranýnda da baðýmsýz Baþkan adayý Yorgos Lillikas olduðu görüþünü ortaya koydu. Yüzde 19'luk kesim, hiçbirinin ekonomiyi iyi yönetemeyeceðini beyan ederken, yüzde 10'luk kesim bu soruyu yanýtsýz býraktý. Doðalgaz konusunda ise katýlýmcýlarýn yüzde 38'i, bu konuyu en iyi ele alabilecek adayýn Anastasiadis olduðunu belirtti. Yüzde 18'lik kesim bu soruya Malas, yüzde 17'lik kesim de Lillikas yanýtýný verirken, yüzde 16'lýk kesim hiçbirinin bu konuyu iyi bir þekilde ele alamayacaðýný ifade etti. Yüzde 10'luk kesim de bu soruyu yanýtlamadý. Katýlýmcýlarýn yüzde 38'i, Kýbrýs sorununu en iyi ele alabilecek adayýn Nikos Anastasiadis olacaðýný belirtirken, yüzde 15'i bu soruya Malas, yüzde 16'sý da Lillikas yanýtýný verdi. Yüzde 20'lik kesim bu soruda "Hiçbiri" þýkkýný tercih ederken, yüzde 10'luk kesim bu soruyu yanýtsýz býraktý. Güvenlik konusuna gelindiðinde ise vatandaþ, yüzde 41 oranýnda Anastasiadis'e güven belirtti. Yüzde 16'lýk kesim Malas'a, yüzde 15'lik kesim Lillikas'a güvenirken, yüzde 16'lýk kesim hiçbirine güvenmediðini belirtti, yüzde 11'lik kesim de bu soruyu yanýtlamamayý tercih etti. Toplumsal politika, iç yönetim ve Avrupa ile iliþkiler konularýnda da en çok oy yüzdesini yine Anastasiadis aldý. ANASTASÝADÝS Ankette, hakkýnda en çok olumlu görüþ bulunan siyasetçiler de irdelendi. Bu noktada, en çok olumlu oyu yine Anastasiadis aldý. En olumsuz görüþte ise birinci sýrayý Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas aldý. Ankete göre katýlýmcýlarýn yüzde 71'i, Hristofyas için olumsuz görüþ sunarken, yüzde 24'ü de olumlu görüþ belirtti. Anastasiadis için yüzde 47 olumlu, yüzde 47 olumsuz görüþ belirtilirken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu için yüzde 68 olumlu, yüzde 23 olumsuz görüþ beyan edildi. DÝKO Baþkaný Marios Karoyan ise, katýlýmcýlarýn yüzde 62'sinden olumsuz, yüzde 28'inden olumlu görüþ aldý. KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, yüzde 56 olumsuz, yüzde 33 olumlu görüþ alýrken, EURO. KO Baþkaný Dimitris Þilluris yüzde 55 olumsuz, yüzde 30 olumlu görüþ, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Yoanna Panayotu da yüzde 45 olumsuz görüþ, yüzde 28 olumlu görüþ aldý. Baþkan adaylarýndan Stavros Malas da yüzde 54 olumsuz, yüzde 34 olumlu görüþ alýrken, Yorgos Lillikas yüzde 54 olumlu, yüzde 37 olumsuz görüþ aldý. Emlak zengini Cikko Manastýrý iflasýn eþiðinde Güney Kýbrýs'ýn en büyük emlak sahibi olan Cikko (Kikku) Manastýrý'nýn ekonomik krizin pençesine düþtüðü ve çalýþanlarýnýn maaþlarýný dahi ödeyemez duruma geldiði bildirildi. Politis gazetesi, Piskopos Nikiforos'un idaresinde olan Cikko Manastýrý'nýn, 260 çalýþanýna maaþlarýný zamanýnda ödeyemediðini, son dönemde iþten çýkarmalarýn da yaþandýðýný yazdý. Çalýþanlarýn 13. maaþlarýný alamadýklarý ve piskoposluðun çalýþanlardan, 13. maaþlarýndan feragat ettiklerini gösteren bir belgeyi imzalamalarýný istediði belirtilen haberde, çalýþanlarýn Aralýk ayý maaþlarýný da taksitle almalarýnýn öngörüldüðü vurgulandý. Gazete, piskoposluðun krize girmesinin sebebinin kiraya verdiði taþýnmazlarýndan kira gelirlerini alamamasý ve hesapsýz harcamalarýn yapýlmasý olduðunu belirtirken, 2011 yýlýnda 12, 2012 yýlýnda ise 7 kiþinin iþten çýkarýldýðýný yazdý. Gazete ayrýca, kilisenin ayrýca sahip olduðu emlak yada arazilerin satýþýný yapmak istediðini ancak kriz sebebiyle alýcý bulamadýðýný da vurguladý. "Güvenlik konseyinde Ýngiliz oyunlarý" BM Güvenlik Konseyi'nin, Kýbrýs'taki Barýþ Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin uzatýlmasýyla ilgili kararý Rum hükümetini memnun etse bile; Ýngilizlerin kararýn onaylanmasý sýrasýndaki icraatlarýnýn meydana getirdiði yeni olaylarýn, Rum kesiminde öfke ve endiþeye sebep olduðu haber verildi. Yukarýdaki baþlýkla yayýmladýðý haberinde, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý çevrelerinin, Ýngilizlerin "kötü niyet resitali yaptýðýndan" söz ettiklerini yazan Kathimerini, Ýngilizlerin UNFICYP kararýnýn 2058 sayýlý kararýn teknik anlamda tekrarýndan ibaret olmasý niyetini onaylarken; bir yandan da metinde deðiþiklik yapýlmasý çabasýnda, Azerbaycan'a arka çýktýklarýný ifade etti. Ayný çevrelere dayanarak, bunun "ikiyüzlü bir tavýrdan" ibaret olduðunu yazan gazete, bunun Rum kesimine, müzakerelerin baþkanlýk seçimlerinin akabinde yeniden baþlamasý ýþýðýnda; sürecin deðiþmesi gerekeceði konusunda mesaj gönderme hedefine sahip olduðunu anlattý. Haberde, Ýngilizlerin bunu hem 2058 sayýlý kararýn görüþülmesi, hem de 2011 yýlýnýn Aralýk ayýnda, uluslararasý konferansýn toplanmasý koþullarýnýn Güvenlik Konseyi'nde tartýþýlmasý esnasýnda talep ettikleri de belirtildi. Gazete, devamla Rum Yönetimi'nin ise, Ýngilizlerin bütün bu süre boyunca Ankara ile iletiþimde olduðu ve Türklerin geçtiðimiz Temmuz ayýnda ortaya koyduklarý itirazlarýn hoþnut edilmesine dair (Türk) taleplerine razý olduðu þeklinde bir tahmine vardýðýný kaydetti. Özellikle, kayýplarla ilgili hükmün 5'inci paragrafýnda ve Strovilya (Akyar) ile ilgili paragrafta yapýlan düzenlemelerin dikkat çekici olduðunu anýmsatan gazete, Güvenlik Konseyi'nin 12 üyesinin, Ýngilizlerin ortaya koyduðu ilk taslak metnine taraf olmalarýna raðmen, Londra'nýn, metnin deðiþmesi amacýna sahip olan Azerbaycan ile gizli kapaklý istiþare yaptýðýný ifade etti. Rum tarafýnýn destekçilerinin ise kararlý bir tavýr takýnmaya devam ettiklerini yazan gazete, Amerika'nýn ise BM Genel Sekreterliði'nin gerçek niyetini görmeden, rutinden sapma tavrýna girmediðini savundu. BM Genel Sekreteri'nin Siyasi Ýþlerden Sorumlu Yardýmcýsý Lynn Pascoe'nin halefi Jeffrey Heltman'ýn, Kýbrýs müzakerelerine henüz tam anlamýyla hakim olmasa da, "Downer tarzý hareketleri" tasvip etmediðini yazan gazete, Güvenlik Konseyi'nin yeni birleþimindeki iliþkilere bakýldýðýnda, Arjantin ve Lüksemburg'un tavrýyla ilgili memnuniyet hüküm sürdüðünü, Avustralya'nýn ise birçok kez Downer'i desteklemek zorunda kaldýðýnýn görüldüðünü belirtti. Yurt dýþýnda yaþamýný sürdürmekte olan Rumlarýn tecrübesinin, iþte tam da bu nokta da faydalý olabileceðini anlatan gazete, yurt dýþýnda yaþayan Rumlarýn, birçok durumda olumsuz geliþmeleri önlediklerini ifade etti. Haberde, Azerbaycan'ýn bu yeni meydan okumasýnýn akabinde, Rum tarafýnýn çeþitli þekillerde Bakü'ye mesaj yollama ve uyarýlarda bulunma düþüncesine sahip olduðu belirtildi.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Garanfil gulaðýnda Kokusu yataðýnda Dadýný sorarsanýz Bal vardýr dudaðýnda Yoktur Gölgesi Türkiye'de Sezai Karakoç Sýddýk Akbayýr TURKUVAZ KÝTAP 28 Ocak 2013 Pazartesi ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Ýnsanlar köprü kuracaklarý yerde duvar ördükleri için yalnýz kalýrlar." J. Newton herþey mümkün herþey açýklanabilir gözükse de birþeyler kenetlenmiþ bir yerlerde sen yine de gel Ýmparator Gece ve beni al son bir kez karanlýk gözlerine saçýmý ör eskil bir anahtarla La Luna yüzümü yaralarýmý sar sarmala çaputlar ve karalarla La Luna beni o yabanýl þölene hazýrla Lale Müldür "La Luna" adlý þiirinden Kýbrýs Cumhuriyeti kültürel hizmetler birimi yayýný Turkish Cypriot Dress kitabý tanýtýldý (Mustafa ERKAN): Turkish Cypriot Dress kitabý 21 Ocak tarihinde Güneyde bulunan Kýbrýs Üniversitesi Arkeolojik Araþtýrmalar Bölümü nde gerçekleþtirilen tanýtým ve sunumu ardýndan 25 Ocak Cuma akþamý Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi nde de tanýtýmý gerçekleþtirildi yýlýnda Kadir Kaba nýn Aziz Damdelen in koleksiyonu ile ilgilenir misiniz? teklifi üzerine koleksiyonu inceleyen Kýbrýslý Rum Araþtýrmacý - Yazar Euphrosyne Rizopoulou bundan etkilenerek kitabý baþlattý. Aziz in arþivi üzerinden yola çýkarak Kýbrýs Türk giysilerinin tarihi sürecini de araþtýrdý. Etkinlik Costas ve Rita Severis Vakfý ile Aziz Damdelen ailesi tarafýndan düzenlendi. Kitap yayýnýný Kýbrýs Cumhuriyeti üstlendi Kýbrýs Cumhuriyeti Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Kültürel Hizmetler Dairesi 2005 yýlýnda kitap yayýnýný kabul etti yýlýnda tamamlanan kitap 7 yýl sonra 2012 de Kültürel Hizmetler Birimi nin yayýný olarak okuyucuya sunuldu. Sunumda tarihi süreç anlatýldý Kýbrýs Türk giysilerinin tarihi sürecini anlatan ve Araþtýrmacý - Yazar Euphrosyne Rizopoulou tarafýndan kaleme alýnan kitabýn tanýtým etkinliðine birçok sanatsever yanýnda kalabalýk bir kitapsever büyük ilgi gösterdi. Kitap çalýþmalarýna etkin olarak katýlan ve tasarýmýný yapan Kadir Kaba nýn açýlýþ konuþmasý ve kitap tanýtýmý sonrasýnda Costas ve Rita Severis Vakfý Yönetici Direktörü Dr. Rita C. Severis tarafýndan kitabýn Ýngilizce olarak da sunumu yapýldý. Daha sonra kitabýn yazarý Euphrosyne Rizopoulou söz alarak kitap oluþumuna yardýmcý olan, anlatýmlarýyla katký koyan dostlarýna teþekkür etti. Euphrosyne 7 yýllýk bir çalýþmayla yazdýðý Turkish Cypriot Dress kitabýnýn tanýtým gününe katýlan kitapseverlere yazmýþ olduðu kitabýný imzaladý. Sunumdan sonra düzenlenen kokteylde katýlýmcýlar ve kitaba katký koyanlar duygularýný paylaþtýlar. ANKARA DEVLET TÝYATROSU GÝRNE'DE SAHNE ALDI Girne Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatrolarý ile iþbirliðinde her ay yeni bir tiyatro oyununu Girne Kültür Merkezi'nde sahneye koyuyor. Ankara Devlet Tiyatrosu "Euridice'nin Elleri" isimli tiyatro oyununu bu kapsamda Girne'de sahneledi. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde üç gece boyunca sahne alan Ankara Devlet Tiyatrosu, Ocak tarihleri arasýnda tiyatro severlerle buluþtu. Girne Belediyesi Kültür - Sanat etkinlikleri kapsamýnda Girne'ye gelen ekibin sahnelediði, Pedro Bloch'un yazdýðý, Lütfi Ay ve Tarýk Levendoðlu'nun Türkçeye çevirdiði, Yurdaer Okur'un yönetmenliðini yaptýðý tek perdelik "Euridice'nin Elleri" adlý tiyatro oyununu, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da izledi.

13 28 Ocak 2013 Pazartesi Haftada Bir Öðrenci Ýnisiyatifi Öznesi Burak Kurtcebe KENDÝNÝ YAZDIR(A)MAYAN YAZI Bu haftaki yazýyý örgütüm Öðrenci Ýnisiyatifi'nin de aralarýnda bulunduðu ve Kýbrýs'ta ilk kez düzenlenecek olan Uluslararasý Gençlik Filmleri Festivali hakkýnda bilgi vermek için yazacaktým. Festivalin dünyanýn çeþitli yerlerindeki gençlik hareketlerini anlatan filmlerden oluþtuðunu, filmleri anlatýp, ilk olmasýna raðmen bir film festivalinin Lefkoþa dýþýna çýkmasýnýn önemine vurgu yapýp, 4 Þubat'ta Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Lokali'nde 19:30'da baþlayacak olan galamýza davet edip, festivali12 Þubat'ta sona erdirirken ilk ve son gününde yapýlacak olan sürprizlerimizden bahsedecektim Bu yazý kendini yazdýramadý. Yazdýrmadý bir türlü Lefkoþa'da oluþan durumdan önce "birlik" nidalarý atanlarýn, iþ ciddiye gelince birlikten yana olmadýklarýný gördük Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin, var olan durumu özetleyen mektubuna o harekette yer almasýna raðmen imza koy(a)mayanlarý gördük! Karpaz'a elektrik götürenlerin, taraflý tarafsýz o zaman herkesin tepkisini çekenlerin bugün Karpaz'a sahip çýkmaya çalýþýrken gördük! Aklýma, "Ýnsanlara bir þey söylemek isteyenlerin, önce bunu söylemeye hakký olmalý" cümlesi geldi aniden Bugün size Öðrenci Ýnisiyatifi, Atatürk Öðretmen Akademisi, Aktivist Düþünce Topluluðu ve DAÜ Öðrenci Ýnisiyatifi'nin son zamanlardaki anlamlý "eylem" birlikteliklerinin bir sonucu olan Uluslararasý Gençlik Filmleri Festivali'ni anlatacaktým "Sonsuza kadar yaþatacaðýz" dedikleri "devletçiklerinin" hukukuna bile saygý duymayýp, defalarca yasalarý çiðneyen bir baþbakan gördük! Daha kendi partisinin baþýnda olup olmayacaðý þaibeli olmasýna raðmen, kendinden sonrakiler için "dayatma paketlere" imza atan bir baþbakan gördük! Her þeyi satan, torunlarýna muhtemelen bu gidiþle yüklü banka hesaplarýndan baþka bir þey býrakamayacak olan bir insan gördük.. Aklýma Fikret Demirað'ýn, " Durmadan þafaðýn vaktinde saat kurulur/hiç kuþkun olmasýn kýnalý keklik/ hiç kuþkun olmasýn yaralý gençlik/her þeyin hesabý bir gün sorulur" mýsralarý geldi aniden Ve devam edecektim anlatmaya; Özellikle aramýzdaki kadýnlarýn iletiþim ve film seçimlerindeki sürekleyici rollerini.. Bizim burada TC'deki hükümetten "adalet", "demokrasi", "barýþ" bekleyen partileri gördük Aklýma TC'de Pýnar Selek'e verilen müebbet cezasý, tutuklu gazeteciler ve öðrenciler geldi aniden... Bugün size neo-liberal saldýrýlarýn öðrenci, çalýþan, iþsiz ve ya herhangi bir millet ayýrt etmeden hepimize saldýrdýðýný ve bunlara karþý hep birlikte mücadele etmemiz gerektiðini anlatacaktým. Bizim burada kendini Türkiyeli göçmenlerden "üstün" ve ya TC'de kendini Kürt ve diðer halklardan "üstün" sananlarý gördük Aklýma Samuel Johnson'un "Milliyetçilik, þerefsiz bir politikacýnýn son duraðýdýr" cümlesi geldi aniden Bugün, Çöpler içindeki Lefkoþa'nýn, Laðýmlý Maðusa'nýn, Katledilmiþ Karpaz'ýn, "Ýstikrar" etmediðini öðrendik Bu yazý kendini yazdýrmadý, yazdýramadý bir türlü YORGANCIOÐLU, DÝPKARPAZ'I ZÝYARET ETTÝ "Yol projesi doðaya zarar veriyor" CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Dipkarpaz'ý ziyaret ederek, bölgede devam eden yol yapým çalýþmalarýný inceledi. Yorgancýoðlu, bölgenin doðal güzelliðinin dünyada eþi benzeri olmadýðýna dikkat çekerek, tarihi yerlere ulaþýmýn, modernleþmenin ekonomik katkýsýndan dolayý desteklenebileceðini fakat sadece ekonomik kaygýlar ön planda tutularak doðal güzelliklerin yok edilmesine seyirci kalýnamayacaðýný ifade ederek, yol projesinin doðaya zarar verdiðini savundu. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, incelemeleri sýrasýnda Yorgancýoðlu'na Ýskele Ýlçe Baþkaný ve Milletvekili Önder Sennaroðlu ile bölgeli parti yöneticileri eþlik etti. "HÜKÜMETÝN ÇEVRE DUYARLILIÐI YOK" Manastýra giden yolun modernleþtirilmesine bölge halký gibi kendilerinin de karþý olmadýðýný vurgulayan Yorgancýoðlu, yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediklerinde projenin doðaya en az tahribatý verecek þekilde hazýrlanmadýðýný net bir þekilde gördüðünü dile getirdi. UBP Hükümeti'nin bu projenin hazýrlanmasýnda çevre duyarlýlýðýndan uzak hareket ettiðini iddia eden Yorgancýoðlu, bu tür doðal alanlarda gerçekleþtirilen projelerde ana fikrin, modernizasyonun doðaya en az tahribat verecek þekilde olmasý gerektiðini vurguladý. "DERHAL VAZGEÇÝLMELÝ" Mevcut yol güzergahýnýn dýþýna çýkýldýðý yerlerde büyük doðal kayýplarýn yaþandýðýný gözlemlediklerini ifade eden Yorgancýoðlu, projenin mevcut güzergah içerisinde makul geniþletmelerle gerçekleþtirilmesi gerektiðini belirtti. Hükümeti eleþtiren Yorgancýoðlu, yapýlan çalýþmalarýn derhal yeniden gözden geçirilerek projenin yeni güzergahlardan arýndýrýlmasý gerektiðini ifade etti ve konun sýký takipçisi olacaklarýný söyledi. Projenin etap etap tamamlanacaðý bilgisinin verildiðini ve yapýlan bu çalýþmalarýn ilk etap olduðunu söyleyen Yorgancýoðlu, bundan sonraki etaplarda mevcut güzergahýn dýþýna çýkma söz konusu olursa bugün yaþanandan çok daha büyük bir doðal tahribatýn yaþanacaðýný öne sürdü ve buna asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti. "MANASTIR BÝR DÜNYA MÝRASI" Apastolos Andreas Manastýrý'nda da incelemelerde bulunan CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, manastýrýn bir dünya mirasý olduðuna dikkat çekerek, derhal bugünkü durumundan kurtarýlmasý gerektiðini söyledi. Manastýr çevresinin çok acil olarak ciddi þekilde düzenlenmeye ihtiyacý olduðunu iþaret eden Yorgancýoðlu, yapýlacak olan çalýþmalarýn en erken zamanda sonuçlandýrýlarak bugünkü manzaralarýn ortadan kalkmasýný istedi. 13 MARJÝN Ýsmail Özuçar Baraka Aktivisti BÝR GENCÝN ANEKTODU Çarþambaydý günlerden. Geç kalktým yine. Hani geç dediðim çok deðil yani. Bizim mahalledeki esnaf dükkânýný açtýktan, komþumuz Kadriye Abla torununu okula gönderdikten, sabah haberlerinde Baþbakan UBP Kurultayýyla ilgili açýklamayý yaptýktan, bir sonraki haberde de CTP Genel Sekreteri Lefkoþa'yý seçim temizler dedikten birazcýk sonra Geçtiðimiz Çarþamba ve hatta ondan önceki üç Çarþamba yaptýðým þeyi yapacaktým umutsuzca. Yani umutsuzca dediðime bakmayýn. Umudum olmasa yapmazdým bunu tekrar. Ne mi yaptým? Onu sonra anlatýrým. Zaten babam uðraþýyor bütün gündür: "Sen bu kafayla gidersen daha çok Çarþamba ayný þeyi yaparsýn!" diye. Babama sorsanýz iþin kolayýný yapmýyormuþum. Oysaki tek yapmam gereken onun gençken yaptýðý gibi koþu bandýnda biraz çalýma yapmakmýþ. Koþu bandý dediðine bakmayýn siz babamýn. Hicvi sever o. Baþka bir þey demek istiyor koþu bandý derken. Peþinden koþmam gereken yerler varmýþ. Nereler mi? Anlayacaksýnýz... Duvarýmda asýlý duran bir diplomam var. Eskiden birbirimize bakardýk. Ben ona: "Vay be, seni ne uðraþlarla, ne emekler harcayarak aldým ben" derdim. O da bana: "Ýndir beni artýk bu duvardan" der gibi olurdu Sonra tabi ben diplomayla konuþmaya baþladýðýmý düþündüðümde odadan ayrýlýrdým. Þimdi bunu bile yapmýyoruz. Diplomamda hangi bölümden mezun olduðum yazýyordu; unuttum. Ýþletme miydi? Öðretmen miydim ben? Neydim yahu? Neyse bir arkadaþým vardý. Benimle ayný bölümdeydi. Mezun olduktan uzun bir süre sonra karþýlaþtýk. Ýyi görünüyordu. Sordum nasýlsýn diye. Bana: "Babam mý iyi tabi Aman Þey Ýyiyim tabi saðol" dedi. Anladým ki kolay olaný yapmýþ o. Ýyi görüntüsü de koþu bandýnda saðlam bir pratik yapmýþ olmasýymýþ meðer. Baþka bir arkadaþým da koþu bandýnýn rengi deðiþtiðinden biraz daha zayýf görünüyordu. Otuzunda kadýn bir öðretmen vardý. Benim sonra anlatýrým dediðim þeyi yapmýþ o yýllar önce. Umutsuzca aradýðým þeyi bulmuþ o, uzun zamandýr da birlikteymiþler ama gel gör ki geçenlerde ayrýlmýþlar. Kadýn hamile kalmýþ da o yüzden Ne ilgisi mi var? Bunu da þimdi anlatayým o zaman Ben bugün; yani Çarþamba ve bundan önceki çarþambalar birçok yere iþ baþvurusunda bulundum. Hepsi "biz size döneriz, biz sizi ararýz" dedi. Kamu desen patladý! Kurultay hesabýna istihdam üstüne istihdam! Babamýn o iþin kolayý dediðiyse iktidarýn peþinde koþmak, el etek öpüp ceket iliklemekmiþ! Ýþsizlik aldý baþýný gidiyor memlekette. Gençler iþsiz, iþ sahibi olanlar sömürülmekte. Sadece bu da deðil. Ýþ sahibiysen bile aniden hamile kaldýn, baþýna bir kaza geldi, çalýþtýðýn þirket battý ya da nebiliyim, kamudaysan - devletin sýrtýnda "kambursa"- çalýþtýðýn yer özelleþtirildi; tüm bu durumlarda iþsiz kalabilirsin yine. Bir amca vardý bizim mahallede. Ona iþ baþvurusu yaptýðýmý söyledim, söylemesem daha iyiydi. Ýþ yerindeki bir olayý anlattý bana. Bu amca özel sektördeymiþ. Patronu hakaret etmiþ. Ama dýþarýda bekleyen iþsizler ordusu olduðundan hiçbir þey diyememiþ adamcaðýz. Baþka biri de ülkesinde kalamýyor, göç ediyor. Göç ettiði yerde ya sömüren iþverenlerle ya da ýrkçý sendikalarla karþýlaþabiliyor. Geçenlerde haberlerde duydum Baþbakan iki yüz kiþiyi istihdam etmiþ kamuya. Kim bunlar? Diplomalarýnda mezun olduklarý bölüm olarak ne yazdýðýný hatýrlýyorlar mý? Yoksa onlar da unuttular mý benim gibi? Ya da kamudaki hangi kurumlarýn ihtiyacý var bu kadar istihdama? Gazeteden okumuþtum iki üç gün önce Anýmsadýðým kadarýyla bir grup genç Baþbakanlýða sembolik iþ baþvurusunda bulunmuþ Protesto amaçlý Ben kararýmý verdim Babam yine kýzacak ama benim için bu Çarþamba iþ baþvurusu bu kez oraya olacak.

14 14 28 Ocak 2013 Pazartesi DÜN Nöbetçi Eczaneler TV'DE BU AKÞAM Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý Taþkýnköy (Life Hospital Yaný) Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Afacan Dennis Tatil Macerasý Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Caddesi No:31 Ocak Kulübü karþýsý Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Okuma Bayramý'na Coþkulu Kutlama TED Kuzey Kýbrýs Koleji öðrencileri geleneksel Okuma Bayramý'ný coþku dolu etkinliklerle kutladýlar. Öðrencilerin coþkusuna davetli olarak gelen öðrenci velileri de ortak oldu. Konferans Salonu'nda yer alan ve adeta festival havasýnda kutlanan Okuma Bayramý'nda öðrenciler dönüþümlü olarak sunuculuk yaparken farklý dans gruplarýnýn Eþli Dans - Step ve Prensesin Rüyasý danslarý alkýþlarla tamamlandý. Ýlkokul 1A-1B ve 1C sýnýflarýnýn aktif olarak yer aldýklarý kutlama programýnda; Renkler, Dersler, Saðlýk, Aylar, Meyveler ve Sevgi temalý ront ve þiir gösterileri büyük ilgi topladý. Öðrenciler sanatsal ve sosyal yönlerini Vals, Cha cha, Step ve "TED Junior Gangam Dans Grubu" ile coþkuyu artýrýrken, "Hapþu ve Ýpli Kukla isimli Türkçe koruyla mutluluk doruða çýktý. "Mutlu Dakikalar" adlý slyat film gösterisinde öðrencilerin akademik ve sosyal öðrenimlerini ve dönem içinde yaptýklarý sosyal çalýþmalarýn ilgiyle izlenmesinin ardýndan öðrencilerin öðretmenlerine çiçek takdimi ve okul yönetimi ve sýnýf öðretmenlerinin de öðrencilere okuma sertifikalarýný takdimi ile okuma bayramý etkinliði sonlandý. Lha CINE 5 / Saat: 19:40 Tür: Sinema (Komedi) Afacan Dennis yeni yýl tatilinde Mr. Wilson'ýn neþesini yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Ancak her zaman olduðu gibi, bu çabasýyla Mr. Wilson'ýn hayatýný cehenneme çevirmeyi baþarýr. Mr. Wilson en sonunda Dennis'in aslýnda onunla iyi vakit geçirmeye çalýþan küçük bir çocuk olduðu gerçeðini unutarak kalbini kýrar. Bu sýrada yeni yýlýn herkes için güzel geçmesini saðlayacak bir mucize olur. Büyük Þüphe KANALTÜRK / Saat: 19:50 Tür: Sinema (Aksiyon, Dram) Baþarýlarla dolu kariyerini daha da ileriye götürmek isteyen savcý Mark Hunter, vali seçimlerine adaylýðýný koymak niyetindedir. Genç ve hýrslý gazeteci C. J. Nicholas ise Hunter'ýn zaferiyle sonuçlanan bütün davalarda bir bit yeniði olduðundan þüphelenmektedir. Nicholas, Hunter'ý tuzaða düþüreceðine inandýðý riskli bir plan yapar ve kendini suçlu olarak gösteren deliller yaratýr. Eðer Hunter, kendisini mahkum ettirmeyi baþarýrsa, o da suçsuz olduðunu kanýtlayacak ve savcýnýn foyasýný ortaya çýkaracaktýr. Bu planda en büyük yardýmcýsý ise Hunter'ýn asistaný Ella Crystal olacaktýr. Serseri Delikanlý TV 2 / Saat: 21:30 Tür: Sinema (Dram, Romantik) Sene 1976 Jay ve arkadaþlarý þehrin fakir bölümünde oturan antisosyal grubun üyeleridir. Wendy ise þehrin zengin bölümünde oturan bir lise öðrencisidir. Jay bir þekilde tanýþtýðý Wendy'i etkiler ve kendisine aþýk eder. Görünüþte imkansýz olan bu aþk, Jay'in yakýn arkadaþýnýn Wendy'nin grubundan birini öldürdüðü iddiasýyla iyice zora girer. Jay gerçeðin göründüðü gibi olmadýðýný anladýðý zaman hem kendisi hem de Wendy ile iliþkisi artýk tehlikededir. Meksikalý CNBC-E / Saat: 22:00 Tür: Sinema (Komedi, Macera) Jerry, son derece beceriksiz bir mafya üyesidir. Yine son iþinde her þeyi mahvetmiþtir. Bu hatasýný telafi etmesi için kendisine son bir þans verilir. Yeni görevi, adý 'Meksikalý' olan antika bir silahý bulup getirmektir. Bu arada mafya Jerry'nin silahý bulup da getirmeme ihtimaline karþý sevgilisi Samantha'yý rehin almasý için Leroy isimli bir adamýný görevlendirir. Samantha ilk baþta ondan korksa da konuþtukça Leroy'un bir gay olduðunu anlar ve elinden kaçmaya uðraþýr. 5. Element ÜCRETSÝZ VE SINIRSIZ KONUÞMA Telsim, adalet için uðraþan hukukçularla, noterlere 29 Ocak Hukuk Bayramý'nda ücretsiz ve sýnýrsýz konuþma imkaný sunuyor. Telsim, özel meslek gruplarýna, onlarýn özel günlerinde onlarý unutmayarak her zaman ayrýcalýklý kampanyalar hazýrlýyor. Öðretmen, doktor ve diðer bazý meslek gruplarýna özel kampanyalar hazýrlayan Telsim, adaletin gerçekleþmesinde katkýlarý büyük olan yargýç, savcý ve avukatlar ile noterleri de unutmadý. Hukukçular ve noterler için de "En adaletli kampanyanýn Telsim'de" olduðunu vurgulayan Telsim, avukatlara, hakimlere ve noterlere, 29 Ocak Hukuk Bayramý'nda bolca sohbet etsin diye jets hazýrladý. Telsim abonesi olan yargý erkinin üyleri ve noterler, Hukuk Bayramý'nda þebeke içi doyasýya görüþme yapabilecek. Yargý sistemimizin vazgeçilmezleri yargýç, savcý ve avukatlarla noterler, Hukuk Bayramý'da Telsim'de þebeke içi sýnýrsýz ve ücretsiz konuþacak. KANALTÜRK / Saat: 22:00 Tür: Sinema (Aksiyon, Bilimkurgu,Gerilim) 23. yüzyýlda New York... Dünya yok olmanýn eþiðindedir. Her 5000 yýlda bir geri dönerek yaþamý yok etmeye çalýþan þeytani güç, bir gezegen biçiminde hýzla dünyaya yaklaþmaktadýr. Tek kurtuluþ yolu, beþinci güç olarak adlandýrýlan, kimsenin ne olduðunu bilmediði elementin dünyaya ulaþmasýdýr. Bunu baþaracak tek kiþi ise eski bir asker olan taksi þoförü Korben Dallas'dýr. Ancak onun ilgilenmesi gereken mükemmel güzellikte bir yaratýk vardýr. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ ENDONEZYA'DA HEYELAN: 4 ÖLÜ, 3 YARALI Endonezya'da þiddetli yaðýþlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 4 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Endonezyalý yetkililer, Batý Sumatra eyaletinin Agam bölgesine baðlý Sani köyündeki 20 evin heyelan sonucu çamur ve kayalarýn altýnda kaldýðýný belirtti. ABD'DE BÝNLERCE KÝÞÝ, SÝLAH KONTROLÜNE DESTEK VERMEK ÝÇÝN YÜRÜDÜ ABD'de binlerce kiþi, hükümet binasý önünde toplanarak, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn silah kontrolü konusunda attýðý adýma destek verdi. Hükümet binasý önünde toplanan binlerce kiþi, aralýk ayýnda Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde bir ilkokula düzenlenen ve 26 kiþinin ölümüne yol açan silahlý saldýrýnýn ardýndan, Obama'nýn silah kontrolüne iliþkin attýðý adýma destek vermek amacýyla yürüyüþ düzenledi. MISIR'DA 21 KÝÞÝNÝN ÝDAM KARARINA TEPKÝLER Mýsýr'da Port Said davasýnda 21 sanýk hakkýnda verilen idam kararýna gösterilen tepkiler üzerine çýkan olaylarda ölü sayýsýnýn 32'ye yükseldiði bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, olaylarda ölü sayýsýnýn 32'ye yükseldiði, yaralanan 322 kiþinin aralarýnda durumu kritik olanlarýn da bulunduðu ifade edildi. ABD'DE BÝR EVDEN 67'SÝ ÖLÜ 166 KEDÝ ÇIKTI ABD'de yaþayan bir kadýnýn evinden 67'si ölü, 166 kedi çýkarýldýðý bildirildi. Yetkililer, New York eyaletindeki Wright kasabasýnda bir evden 67 ölü ve 99 canlý kedinin çýkarýldýðýný belirtti. Komþularýn kötü koku yüzünden þikayette bulunmalarýnýn ardýndan eve gelen yetkililer, kedi leþlerini plastik torbalara koyarak evden çýkardý. Canlý kedilere el koyan hayvan barýnaðý yöneticisi, kadýnda istifçilik denilen davranýþ bozukluðu olabileceðini belirtti. VENEZUELA'DA HAPÝSHANE ÝSYANI Venezuela'daki bir hapishanede arama yapýlmasýna karþý çýkan mahkumlarca baþlatýlan isyanda 61 kiþinin öldüðü, 120 kiþinin yaralandýðý açýklandý. Associated Press'e konuþan Barquisimeto'daki Merkez Hastanesi Müdürü Ruy Medina, Uribana Hapishanesi'ndeki isyanda hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn 61'e ulaþtýðýný, 120 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. BREZÝLYA'DA GECE KULÜBÜNDEKÝ YANGINDA 245 ÖLÜ Brezilya'nýn güneyindeki bir gece kulübünde çýkan yangýnda ilk belirlemelere göre 245 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Polis Sözcüsü Sandro Meinerz, Santa Maria kentindeki "Kiss Club" adlý gece kulübünde müzik grubunun performans sergilediði sýrada yangýn çýktýðýný ve en az 200 kiþinin yaþamýný yitirdiðini, birçok yaralý bulunduðunu belirtti.

15 15 28 Ocak 2013 Pazartesi AMCAOÐLU FÝDAN DÝKTÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Haspolat Muhtarlýðý ve Haspolat Ýlkokulu'nca düzenlenen aðaç dikme etkinliðine katýldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Amcaoðlu, Haspolat Ýlkokulu öðrencilerine yaptýðý konuþmada, ormanlarýn en deðerli varlýklar olduðunu, her dikilecek fidanýn KKTC temellerine konan bir harç anlamýna geldiðini unutmamak gerektiðini, ormanlarýn korunmasý ve geniþletilmesi için bu etkinliklerin son derece önem taþýdýðýný belirtti. HRÝSOSTOMOS: BORU HATTI TÜRKÝYE'DEN GEÇEBÝLÝR OCAK ÞEHÝTLERÝ ANILDI- Kýbrýs Türk halkýnýn Ýngiliz sömürge yönetimine karþý Ocak 1958'de verdiði mücadelede þehit düþenler dün düzenlenen törenlerle anýldý. Ýlk tören saat 09.00'da Lefkoþa'da, Þehitler Anýtý'nda yer aldý. Protokol sýrasýna göre çelenklerin anýta konulmasýnýn ardýndan saygý atýþý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okundu. Ýkinci tören ise saat 09.30'da Küçükkaymaklý mezarlýðýnda gerçekleþtirildi. Saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý ile bayraklarýn göndere çekilmesinin arýndan Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði Genel Sekreter Yardýmcýsý, þehit kýzý Seyhan Cambaz günün anlam ve önemine iliþkin bir konuþma yaptý. Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndan Emine Çika ile Þehit Doðan Ahmet Ýlkokulu'ndan Gizem Askan'ýn þiir okumasýyla devam eden tören, din görevlisinin dua okumasý ve þehit kabirlerine çiçek konulmasýyla sona erdi. Törenlere, Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, LTB'yi temsilen Celal Cin ve KTBK ile GKK temsilcileri, kurum, kuruluþ, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katýldý. Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos, (Güney) "Kýbrýs" ve halkýna ekonomik ve ulusal açýdan yarar saðlayacaksa, Avrupa için, doðalgaz boru hattýnýn, Türkiye'den geçmesinin mümkün olduðunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Larnaka'daki bir etkinlik çerçevesinde açýklamalarda bulunan II.Hrisostomos, Kilise'nin, tüm uluslarla ve de Türklerle iyi iliþkiler istediðini ayrýca Kýbrýs halkýna, Yunanlara, Türklere ve de diðer azýnlýklarýn yararýna olanlara her zaman açýk olduðunu söyledi. Çavuþoðlu: Vatandaþlýk þahsýmýn deðil, hükümetin politikasý n "BANA GÖRE UBP KURULTAYI 21 EKÝM'DE TAMAMLANDI" n "KURULTAY ÝÞLERÝ BAKANLIK DIÞINDADIR... BÝR SÝYASETÇÝ, ÝSTÝHDAMLA ÝLERÝYE GÝDEMEZ" n "MESLEKÝ SÜRÜCÜ BELGESÝ ÝÇÝN TAMAMEN SUÇSUZ OLMAK GEREKÝYOR... SONAY ADEM TECAVÜZCÜYE ÇALIÞMA ÝZNÝNÝ KENDÝSÝ VERDÝ" n "GAZÝMAÐUSA'YI KÝRLETEN HASPOLAT DEÐÝL, KAÇAK VÝDANJÖRLER" Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, vatandaþlýk politikasýnýn þahsýnýn deðil, hükümetin politikasý olduðuna iþaret ederek, vatandaþlýklarýn da "ahbap-çavuþ" iliþkisiyle deðil, yasal çerçevede verildiðini söyledi. Çavuþoðlu, mesleki sürücü belgesinin, 2012'de yaptýklarý yasal deðiþiklikle, tamamen suçsuz kiþilere verilmeye baþlandýðýný kaydetti. Çavuþoðlu, "Sonay Adem çýktý tecavüzcüye sürücü belgesi verdiðimi söylüyor... Sonay Adem tecavüzcüye izni kendisi verdi, bu belgeler ortadadýr" dedi. Nazým Çavuþoðlu, Gazimaðusa'ya giden kirli sularýn sebebinin kaçak vidanjörler olduðunu ve konuyla ilgili ciddi bir çalýþma ve denetim süreci baþlattýklarýný belirtti. Çavuþoðlu, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs TV'de konuk olduðu programda gündemdeki konularla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. iþ baþkadýr. Kurultay iþleri bakanlýk dýþýndadýr." VATANDAÞLIK Çavuþoðlu, vatandaþlýk verilmesiyle ilgili eleþtirilere de deðinerek, "Vatandaþlýk verdiðimiz bir gerçek ancak gayri yasal verilip verilmediðini konuþmak lazým" dedi. Çavuþoðlu, "Bu ülkede 5 mührü tamamlayan herkes vatandaþlýða baþvurma hakkýna sahip, onay makamý da Ýçiþleri Bakaný'dýr. Bir de Bakanlar Kurulu kararýyla gelen vatandaþlýklar ve evlilik yoluyla olanlar var. Bizim yabancý uyruklularla ortalama evliliðimiz 150 civarýdýr. Bunu rakamsal olarak göz önüne almak lazým" þeklinde devam etti. Bakanlýðýnda gayri yasal iþler olmadýðýný ve her þeyin düzgün bir þekilde yapýldýðýný söyleyen Çavuþoðlu, "Yaptýðýmýz bütün vatandaþlýklar Resmi Gazete'de yayýnlanýyor, her þeyi vatandaþýn bilgisine sunuyoruz" dedi. "VATANDAÞLIK POLÝTÝKASI ÞAHSIMIN DEÐÝL HÜKÜMETÝNDÝR" Vatandaþlýk politikasýnýn þahsýnýn deðil, hükümetin politikasý olduðuna iþaret eden Çavuþoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz bu politikayý yürütmek için bu görevdeyiz. KKTC'de nüfusa ihtiyaca bakýldýðýnda askeri alanda vardýr. Bu nüfusla askerlik yaparsak hepimizin 10 sene askerlik yapmasý gerekiyor. Yine ekonomik yatýrýmlarýn yapýlmasý için de nüfus yeterli deðil ki þu anda 35 bin çalýþma izinli kiþi var. Bizim nüfusumuz olsa 35 bin kiþi burada iþ bulamaz. Demek ki burada bir iþ gücü ihtiyacý var, bu insanlar burada ekmek bulabiliyor. Bizim insanýmýzýn bu ülkenin ihtiyaç duyduðu tüm iþ kollarýnda çalýþabilme düþüncesine ulaþmasý gerekiyor" "BÝR SÝYASETÇÝ, ÝSTÝHDAMLA ÝLERÝYE GÝDEMEZ" Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, devlete istihdam baskýsýnýn, bütün hükümet dönemlerinde yapýldýðýný ve siyasi partilerin en büyük sorunu olduðunu söyledi. Ýstihdamla bir siyasetçinin ileri gidemeyeceðine iþaret eden Çavuþoðlu, "Ýstihdamlarý siyasi kazanç olarak yorumlarken þu unutulmamalý, bir kiþiyi mutlu ederken 20 kiþiyi mutsuz edersiniz... CTP döneminde 5 bin 700 kiþi istihdam edildi ve bunun seçimlerde CTP'ye oy olarak gelmediðini görüyoruz. Yüzde 50 oy kaybettiler seçimde" dedi. MESLEKÝ SÜRÜCÜ BELGESÝ Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, sürücü belgesi verilmesi konusunda bakanlýða ve þahsýna yönelik eleþtirilere de deðinerek, 2012'de yaptýklarý yasal deðiþiklikle mesleki sürücü belgesi için baþvuran kiþilerin tamamen suçsuz olmasý þartý getirildiðini söyledi. Çavuþoðlu, yolcu taþýyan araç mesleki sürücü belgesi verilmesi konusunda 2007'de çýkarýlan tüzükte, 3 aydan daha az ceza alan kiþilere mesleki sürücü belgesi verilebileceði yönünde bir düzenleme bulunduðunu ancak 27 Þubat 2009'da neredeyse bütün suçlara af getirildiðini belirtti. Nazým Çavuþoðlu, "CTP döneminde bütün suçlular sürücü belgesi alabilecek duruma geldi. Biz iktidara geldiðimizde 26 Eylül 2011'de ben bu tüzüðün yanlýþ olduðunu, bu kadar geniþ olmamasý gerektiðini düþündük ve tüzük tadiline gittik. Buna göre son 5 yýlda her hangi bir suç iþlerse almamasýný istedik ancak bunu da yeterli olmadýðýný gördüm. 18 Haziran 2012'de sivil toplum örgütleriyle görüþ alýþveriþinde bulunarak 3 aydan az cezasý olanlar da sürücü belgesi alamaz dedik. Bu tüzükler Resmi Gazete'de de yayýnlandý" dedi. "SONAY ADEM TECAVÜZCÜYE ÇALIÞMA ÝZNÝNÝ KENDÝSÝ VERDÝ" Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Çavuþoðlu, þöyle devam etti: "Sonay Adem çýktý tecavüzcüye sürücü belgesi verdiðimi söylüyor. Bahsettiði kiþiye sürücü belgesi, kendi Çalýþma Bakanlýðý döneminde verilen çalýþma izniyle verilmiþtir. Bu çalýþma izni üzerine dönemin Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat mesleki sürücü belgesi verdi... Sonay Adem tecavüzcüye izni kendisi verdi, bu belgeler ortadadýr. Yalanýn sýnýrý olmadýðý gibi öðrenmenin de yaþý yok, Sonay Adem bunlarý öðrenecek... Bizim Haziran'da çýkarttýðýmýz tüzükle bu adam mesleki sürüþ belgesi alamayacaktýr" "ÖRP KONUSUNDA HALA AYNI NOKTADAYIM" Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Çavuþoðlu, ÖRP'nin UBP'ye katýlýmý konusunda hala ayný noktada olduðunu söyledi. Çavuþoðlu, ÖRP ve DGP'nin UBP'ye katýlýmýnýn görüþüldüðü UBP GYK toplantýsýna tepki olarak katýlmadýðýna da iþaret ederek, "Partim karar verdi ve onlarý geri aldý. Ben de demokrasinin gereði buna saygýlýyým. Demokraside oy çokluðu vardýr ve partiye katýlýmlarý da böyle olmuþtur.partime saygýlýyým. Ancak kiþisel olarak ben ayný yerdeyim" dedi. KURULTAY Nazým Çavuþoðlu, UBP kurultay sürecine de deðinerek, kurultayýn çok tartýþýldýðýný ancak kiþilerin istediðinin deðil, hukukun emrettiðinin yapýlacaðýný söyledi. Çavuþoðlu, "Her türlü görüþe saygý duymakla birlikte bizim görüþümüze de saygý duyulmasýný bekliyoruz. Madem hukuk yoluna gidildi, þimdi gerekçeli kararýn yorumlanmasý bekleniyor" dedi. Kendine göre kurultayýn 21 Ekim'de tamamlandýðýný kaydeden Çavuþoðlu, "Daha önce Ertuðruloðlu-Özgürgün kurultayýný da izledim. O gün de benzeri yaþanmýþtý. Ýki aday yarýþmýþ, fazla oyu alan Genel Baþkan ilan edilmiþti" þeklinde devam etti. BAKANLIK DIÞINDA Halk için çalýþmaya devam ettiklerini kaydeden Çavuþoðlu, þöyle devam etti: "E-pasaport,Ülkesel Fiziki Plan, e-kimlik, enüfus, e-tapu ve benzeri uygulamalar yýllarca iktidar olanlar tarafýndan yapýlmadý. Bizim dönemimizde gururluyum ki hayat buldu. Bakýnýz ben mesaim sýrasýnda kurultayla hiç ilgilenmeden bu iþlere konsantre oluyorum. Her þey Kýbrýs Türk halký içindir. Bakanlýkta çalýþmam sýrasýnda inanýn 10 dakikamý ayýrmam kurultay iþlerine. O AYH AÐAÇ DÝKTÝ- Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH), Ýskele ilçesine baðlý Kumyalý bölgesinde aðaçlandýrma faaliyeti gerçekleþtirdi. Etkinlik çerçevesinde 500 çam ve servi fidaný dikildi. AYH açýklamasýnda, "Bugün gerçekleþtirmiþ olduðumuz ve insanlarýmýzýn güçlü destek verdiði aðaçlandýrma etkinliði ile hem çocuklarýmýza daha yeþil bir Kýbrýs býrakmak için bir adým atmýþ olduk, hem de etkinliðimize katýlan çocuklar ve genç arkadaþlarýmýza da çevre sevgisini aþýlamýþ olduk" denildi.

16 16 28 Ocak 2013 Pazartesi

17 28 Ocak 2013 Pazartesi 17

18 18 28 Ocak 2013 Pazartesi

19 19 28 Ocak 2013 Pazartesi Küçük: Seçim kararýný UBP nin yetkili makamlarý verecek Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný, UBP Genel Baþkaný Adayý Baþbakan Ýrsen Küçük, seçim kararýný UBP'nin yetkili makamlarý genel yönetim kurulu ve parti meclisinin vereceðini söyledi. Küçük, "Parti genel yönetim kurulu salý günü toplanacak. Ardýndan da genel sekreterin çaðrýsýyla parti meclisi bir araya gelecek ve kurultaya yönelik kararý belirleyecek" dedi. Küçük, UBP'ye katýlýmlar nedeniyle Bahçeli'de UBP köy örgütünde düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, büyük UBP ve güçlü bir KKTC yaratýlmasý konusunda partiye büyük görev düþtüðünü belirtti. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Küçük, siyasi olumsuzluklara raðmen altyapý çalýþmalarýný tamamlamak, halkýn refahýný arttýrmak ve güçlü bir ekonomi yaratmak için Anavatan Türkiye ile iþbirliði içinde çalýþmaya devam ettiklerini kaydetti. Küçük, Anavatan Türkiye ile iliþkilerin güçlendirilmesini isteyen sað görüþlü kesimin UBP çatýsý altýnda toplandýðýna iþaret ederek, UBP'nin saðdaki tek ve doðru adres olduðunu söyledi. "BÝR TUR DAHA SEÇÝME GÝTME KONUSUNDA ENDÝÞEMÝZ YOK" Baþbakan Küçük, kurultaya deðinerek, tartýþmalý bir sonuç çýkan kurultayda bir tur daha seçime gitme konusunda hiçbir endiþeleri olmadýðýný belirtti yýlýnda yaþanan kurultayda da benzer bir sonuç doðduðunu ve çýkan sonucun kabul görerek KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde öðrenciye 3+1 full eþyalý daire BAKICILIK, TEMÝZLÝK Gündüz çalýþmak için iþ arýyorum Tel: uygulanmaya konduðuna iþaret eden Küçük, "Biz bunu örnek göstererek, benzer uygulamanýn devam etmesi üzerinde durduk" dedi. "SEÇÝM KARARINI UBP'NÝN YETKÝLÝ ORGANLARI VERECEK" Küçük, þöyle devam etti: "Yüksek Mahkeme'nin, kurultayda 2'inci turun yapýlmasý yönündeki kararýna hiçbir itirazýmýz yok. Bizim itirazýmýz, alt mahkemenin bize belli bir süre tanýmasý ve UBP'nin bir önceki delege ve parti meclisi yapýsýyla seçime katýlmasýný öngörmesineydi. Ýtirazýmýz, ikinci tur seçim yapýlsýn ya da yapýlmasýn konusunda deðildir. Seçim yapýlacaksa, bu kararý, UBP'nin yetkili makamlarý verecektir bunlar da genel yönetim kurulu ve parti meclisidir" UBP'YE KATILIMLAR Açýklamaya göre, Bahçeli'de yapýlan törende UBP'ye katýlan Esentepe Belediyesi'ndeki 2 meclis üyesiyle ve 50 Bahçeli köyü sakinine parti rozeti takýldý. UBP Genel Sekreteri Fuat Namsoy, partiye yönelik tüm eleþtirilere raðmen, hedefledikleri büyük UBP ve güçlü KKTC çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi.parti üzerinde yaratýlmaya çalýþýlan olumsuzluklara UBP'nin verecek cevabý olduðunu kaydeden Namsoy, erken seçim çaðrýsý yapan muhalefete de seslenerek, UBP'nin seçime her zaman hazýr olduðunu belirtti. UBP Girne Ýlçe Örgütü Baþkaný Necdet Numan, törende yaptýðý konuþmada, son dönemde gerçekleþen katýlýmlarýn "Büyük UBP Projesi" için büyük önem taþýdýðýný kaydetti. "PARTÝ GENEL YÖNETÝM KURULU SALI GÜNÜ TOPLANACAK" Baþbakan Ýrsen Küçük, parti genel yönetim kurulunun salý günü toplanacaðýný, ardýndan da genel sekreterin çaðrýsýyla da parti meclisinin bir araya gelerek, kurultaya yönelik kararý belirleyeceðini söyledi. Küçük, UBP'nin yapýlacak hiçbir seçimden endiþe duymadýðýný vurgulayarak, "UBP, ülkede seçime her zaman hazýr olan tek partidir" dedi. TÜRKÝYE ÝLE ÝLÝÞKÝLER Baþbakan Küçük, konuþmasýnda, Türkiye ile iþbirliðinde yürütülen projeler ve KÝRALIK DAÝRE Hamitköy de aileye 3+1 þömineli ful eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþabilecek çocuksuz aile aranýyor. Ýki Türkmen bayan da olabilir. Tel: ARANIYOR Lefkoþa'daki nakliye þirketine ehliyetli sekreter aranýyor. SATILIK Tel: K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu. SATILIK ARABA ekonomik programý hakkýnda da bilgi verdi. Küçük, ekonomik programla ülkedeki altyapý çalýþmalarýnýn yüzde 90'ýnýn tamamlanacaðýný, refahýn artacaðýný, yüksek öðrenim, turizm, tarým hayvancýlýk ve istihdamýn geliþmesi için reel sektöre yönelik yatýrýmlarýn yapýlacaðýný dile getirdi. Baþbakan, yapýlacak çalýþmalarla birlikte ülkenin güçlü bir ekonomi ve kendi ayaklarý üzerinde duran bir yapýya kavuþturulacaðýný belirtti model Mazda Axela, triptonik vites. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da kat daire 600 TL * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 daire * Gönyeli'de 3+1 full eþyalý daire, öðrenciye * Hamitköy'de 3+1 full eþyalý lüks daire * Çangar bölgesinde 3+1 zemin kat daire 250 Stg. Satýlýk Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * K. Kaymaklý'da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu * Metehan sosyal konutlarýnda metrekare daire Stg. * Ortaköy'de 3+2 dubleks ev Stg. * Hamitköy'de kat Türk malý daire

20 Bisiklet Federasyonu'nda Ýnsel Paralik baþkan seçildi Bisiklet Federasyonu Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Daha önceden Federasyon baþkanlýðýna aday olduðunu açýklayan Salih Yalýzat'ýn, adaylýktan çekildiðini açýklamasý üzerine Ýnsel Paralik'in baþkanlýðý genel kurula katýlan üye kulüplerin onayýna sunuldu ve Ýnsel Paralik oy çokluðu ile Bisiklet Federasyonu'nun yeni baþkaný seçildi. Duatlonda Pazar keyfi Sezonun ilk yarýþý olan XT Duatlonda 27 kiþi yarýþtý. Balýkesir-Ercan Havaalaný eski yolunda gerçekleþen XT Duatlonda sporcular 2.5 kilometre koþu-8 kilometre dað bisikleti ve 2.5 kilometre koþu mesafelerinde yarýþtý. Kýbrýs Türk Triatlon Federasyonu nun düzenlediði 2013 sezonunun ilk duatlon yarýþý dün gerçekleþti. Balýkesir-Ercan Havaalaný eski yolunda gerçekleþen XT Duatlonda sporcular 2.5 kilometre koþu-8 kilometre dað bisikleti ve 2.5 kilometre koþu mesafelerinde yarýþtý. Toplam 27 kiþinin katýldýðý ve 26 kiþinin finiþ gördüðü yarýþta sporcular koþu bölümü asfaltta yaparken, dað bisikleti Meriç köyü istikametindeki patika yollarda gerçekleþti. Sezonun ilk yarýþý olan XT Duatlon da koþu bölümünün ilk bölümünü Yakýn Doðu sporcusu Ekrem Kaide önde tamamladý. Bisiklet bölümünde ise Tüfekçispor adýna yarýþan Mehmet Silahþör ve Ali Dükyancý nýn daha iyi derece yapmasýna raðmen deðiþim anýnda süre kaybetmeleri ve bisiklette üçüncü en iyi dereceyi elde eden Ekrem in koþudaki avantaj finiþi birinci geçmesini saðladý. XT Duatlon da günün en dikkat çekici performansý bayanlarda Tüfekçispor adýna yarýþan Emine Uluçay dan geldi. Her üç bölümü de en iyi derece ile geçen Emine Uluçay lik derecesi ile genel klasmanda birinciliði elde etti. Kategorilerinde dereceye giren sporculara yarýþma sonrasýnda madalyalarý verilirken, genel klasmanda ilk üçe giren sporculara ise kupalarý takdim edildi. Polisin güvenliði saðlama adýna hazýr bulunduðu yarýþmada Kolan British Hastanesi ambulansý da yarýþ boyunca bölgede bulundu. Genç erkek 1.Mehmet Korkut (Aspava) dk. 2.Yahya Kazým Kahya (DAÜ) dk. 3.Akýn Þenkul (DAÜ) dk. Büyük bayan 1.Emine Uluçay (Tüfekçispor) dk. 2.Sezin Tugen (Tüfekçispor) dk. 3.Atilay Kaya (Tüfekçispor) Ýmer Güvener (Tüfekçispor) dk. 5.Derya Çelik (Göçmenköy) dk. Büyük erkek (20-29 yaþ) 1.Ali Dükyancý (Tüfekçispor) dk. 2.Sermet Buran (Tüfekçispor) dk. 3.Kemal Elektrikçi (Tüfekçispor) dk. 4.Mehmet Silahþör (Tüfekçispor) dk. 5.Mirza Ýlker (Ferdi) dk. 6.Hasan Karþýlý (Göçmenköy) dk. 7.Kerem Güneþer (Ferdi) dk. 8.Gürdal Gerçek (Aspava) dk. Büyük erkek (30-39 yaþ) 1.Ekrem Kaide (Yakýn Doðu) dk. 2.Murat Çiftçi (Akdeniz) dk. 3.Ahmet Özsoy (Tüfekçispor) dk. 4.Serkan Yürür (Göçmenköy) dk. 5.Yanký Karadaðlý (Aspava) dk. 6.Umut Þen (Aspava) dk. 7.Murat Mehrübeoðlu (Tüfekçispor) Master erkekler (40 + yaþ) 1.Çaðan Öztuna (Tüfekçispor) dk. 2.Arif Ýlkmen Býyýklý (Göçmenköy) dk. 3.Caner Aspava (Aspava) dk. Genel Klasman bayan 1.Emine Uluçay (Tüfekçispor) dk. 2.Sezin Tugen (Tüfekçispor) dk. 3.Atilay Kaya (Tüfekçispor) Genel Klasman erkek 1.Ekrem Kaide (YDÜ) dk. 2.Ali Dükyancý (Tüfekçispor) dk. 3.Sermet Buran (Tüfekçispor) dk. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4049 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DURUMCUKLAR GÜÐÜL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4049 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DURUMCUKLAR GÜÐÜL. Alt mahkemeden sonra Yüksek Mahkeme'den de sert bir tokat yiyen Ýrsen Küçük sanýrýz Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvuracak bu aþamadan sonra... Aleme ibret olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4055 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÝTTÝK, GÖRDÜK, DÖVÜLDÜK, KOVULDUK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4055 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÝTTÝK, GÖRDÜK, DÖVÜLDÜK, KOVULDUK Dipkarpaz'daki fanatik saldýrganlarý aklama gaylesi tuttu bazýlarýný. Tahriklere kapýldýklarý için onlarýn bir suçu yokmuþ!.. Eðer öyleyse Sivas'taki aydýnlarý diri diri yakanlarýn da suçlu olduðunu kim

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ... Serdar Denktaþ, Küçük'e meydan okudu mecliste. "Allaha inanýyorsan ayaða kalk ve oy satýn almadýðýna dair yemin et" dedi. Küçük deli mi? Yemin etsin de çarpýlsýn mý sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT LAF OLA SEVGÝ!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT LAF OLA SEVGÝ!.. Asker geldi önce... Sonra nüfus... Sonra sermaye... Su da gelecek þimdi, elektrik de... Baðlayýn kemerlerinizi, havalanýyoruz... Bir tek TC nüfus cüzdaný kaldý geriye!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Bayramýnýz ku(r)tlu olsun

Bayramýnýz ku(r)tlu olsun Cumhurbaþkaný seçildikten sonra Eroðlu'nu birkaç haftalýk gecikmeyle kutlayan Erdoðan, Ýrsen Küçük'ü kutlamakta çok aceleci davrandý. Mahkemenin kararýný beklese olmaz mýydý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3458 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAÜ Rektörü Abdullah Öztoprak "DAÜ yönetimi açýsýndan bu iþ bitmiþtir" diyor. Sizin için bitmiþ olabilir Sayýn Rektör, ama halk için yeni baþlýyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Haziran 2011 Cuma YIL:

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ENDÜLÜS TE RAKS MUM YEÞÝL GÖTLÜ OLSUN... Ali Osman

ENDÜLÜS TE RAKS MUM YEÞÝL GÖTLÜ OLSUN... Ali Osman Ýrsen Küçük kendi parti yetkili kurullarýný hukuktan üstün görüyor. Mahkemenin dediðini deðil, partisinin dediðini yapacakmýþ! Ama herhalde Ankara'daki kadýya da danýþýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup Alacaklarýný hala tahsil edemeyen Elektrik Kurumu 64 milyon TL daha borçlandýrýlmýþ Bakanlar Kurulu tarafýndan... Kimden? Çeþitli bankalardan... Kýb-Tek'i böyle batýrýrlar iþte! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı