OSTEOPOROZDA AYIRICI TANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSTEOPOROZDA AYIRICI TANI"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Osteoporoz Sempozyumu 26 fiubat 1999, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu OSTEOPOROZDA AYIRICI TANI Prof. Dr. Merih Eryavuz Metabolik kemik hastal klar ndan olan osteoporozda görülen fl n geçirgenli i art fl ve vertebra k r klar kemik yap m ve y k m döngüsü dengesinin bozuldu u di er metabolik kemik hastal klar nda da görülebilmektedir. Bu nedenle osteomalazi, hiperparatiroidi, Paget hastal ve renal osteodistrofi gibi metabolik kemik hastal klar mutlaka göz önünde bulundurulmal ve osteoporozla ay r c tan s yap lmal d r. Osteoporoz ço u kez asemptomatiktir, bazen tesadüfen ortaya ç kar labilece i gibi hastalar kemik a r lar ve k r k ile de hekime müracat edebilirler. Osteoporoz de erlendirmesine öykü ile bafllanmal d r. Risk faktörleri sorgulanarak osteoporoza zemin haz rlayan faktörler araflt r lmal d r. Daha sonraki aflamada fizik muayene yer almal d r. Dorsal kifoz art fl veya boy k salmas gibi postür de ifliklikleri saptand ktan sonra vertebralar n spinöz ç k nt lar ve tibia saft ön yüzünde presyonla hassasiyet aranarak a r n n osteoporoza ait olup olmad araflt r l r. Bundan sonraki aflama radyolojik incelemedir. Özellikle risk faktörleri olan hastalarda dorsal (D 9 santralize) ve lomber (L3 santralize) anteroposterior ve lateral grafiler, pelvis AP grafisi istenerek deformasyonsuz ( fl n geçirgenli i art fl, boyuna çizgilenmenin art fl, kama vertebra, bal k vertebra) radyolojik de ifliklikler araflt r l r. Kemik mineral yo unlu u ölçümleri ile genç eriflkine göre gerek omurgada gerekse femurdaki standart sapmalar saptan r. Tüm bu veriler de erlendirilerek osteoporoz tan s konulur. Osteoporozda altta yatan nedenin saptanmas kemik yap m y k m döngüsünün de erlendirilmesi ve di er metabolik kemik hastal klar ndan ay r c tan s n n yapabilmesi için laboratuvar bulgular ndan yararlan lmal d r. Bu amaçla rutin kan say m, sedimantasyon h z, serum proteinleri, protein elektroforezi, kan kalsiyum ve fosforu, alkalen fosfataz, karaci er ve böbrek fonk- 51

2 ERYAVUZ, M siyon testleri, tiroid (TH) ve paratiroid hormonlar (PTH), yap labiliyorsa, 25(OH) vitamin D3, osteokalsin, kemi e özel alkalen fosfataz, hidroksipirolin, deoksipridinolin gibi kemi e özel biokimyasal belirteçleri ve hatta gerekiyorsa iliak kanat biopsisi istenebilir. Elde edilen sonuçlar de erlendirilerek tan ya yaklafl m sa lanmal d r. Ay r c tan n n yap labilmesi için bu hastal klar n özellikleri bilinmelidir. OSTEOMALAZ D vitamini eksikli i veya metabolizmas ndaki bozukluk sonucu kemik matriksinin mineralizasyon bozuklu u söz konusudur. Büyüme ça nda büyüme plaklar etkilenir ve raflitzm ad n al r. Eriflkinlerde genellikle kemik yap m y k m döngüsü bozulmufltur, mineralize olmam fl kemik oran artm flt r. Normal kemikte osteoid oran %5 iken osteomalazide bu oran %40-50 lere yüksebilir. Bu durum kemi in dayan kl n azaltarak kemik a r lar na neden olur. Yayg n kemik a r lar na kuvvet kayb efllik edebilir ve osteomalazinin klasik ördekvari yürüyüflü görülebilir. Osteomalazi nedenleri aras nda D vitamini yetersizli i (diyetle yetersiz al nmas, günefl fl ndan uzak yaflant, emilim bozukluklar ), D vitamini metabolizma bozukluklar (karaci er ve böbrek fonksiyon bozukluklar, renal tübüler kay p hipofosfatazya), baz ilaçlar (flor tedavisi, aluminyum zehirlenmesi, difosfonat tedavisi) yer almaktad r. Bu nedenlerin araflt r l p tedavinin sebebe yönelik düzenlenmesi gereklidir. Osteomalazinin karakteristik radyolojik bulgular özellikle apendiküler kemiklerde simetrik psödofraktürler (Looser çizgileri) bikonkav vertebra, triradiate pelvis ve protrisio asetabulidir. Laboratuvar bulgular nda da de ifliklikler gözlenir. Serum kalsiyum ve fosforu azalm fl, alkalen fosfataz artm fl, PTH artm flt r. H PERPARAT RO D Paratiroid hormonunun afl r salg lanmas primer olarak paratiroid adenomu, paratiroid hiperplazisi ve paratiroid karsinomu nedeniyle olabilece i gibi sekonder olarak barsak emilim bozukluklar ve en s k kronik böbrek yetersizli i sonucu geliflmektedir. Primer hiperparatiroidi s kl kla postmenopozal dönemde görülür. Her y l 100 bin kiflide 28 yeni olgu ortaya ç kmaktad r. Kad n / erkek oran 2/1 kadard r. Primer hiperparatiroidide görülen kemik lezyonlar na osteitis fibroza sistika jeneralizata (OFSJ) denilmektedir. Bu histolojik bir tan d r. Osteoklast 52

3 OSTEOPOROZDA AYIRICI TANI say s artm fl, rezorbsiyon alanlar nda kemik dokusu yerini fibröz doku alm flt r. PTH n afl r salg lanmas ile önce osteopeni oluflmakta, geç rezorbtif etki ile tipik kemik lezyonlar ortaya ç kmaktad r. Kemik yap m ve y k m birlikte gitmekte fakat y k m daha ön plana geçmektedir. Sonuçta mineralize olmayan osteoid doku artmakta ve yayg n fibroz geliflmektedir. Klasik olarak kemik a r lar, tafl oluflumu, abdominal kramplar ve psikolojik bulgularla seyreder. Primer hiperparatiroidi en s k böbrek tafl na ba l klinik bulgular ile (renal kolik) karfl m za ç kmaktad r. %55 olguda böbrek tafl görülmektedir. leri dönemlerde klini e patolojik kemik k r klar eklenmektedir. Kemik tutulumunun belirtisi olarak s rtta a r, k r klara ba l olarak kifoz art fl, boy k salmas görülebilmektedir. Radyolojik olarak subperiostal rezorbsiyon, kemik korteksinin düzensiz demineralizasyonu ve erozyonlar ile karakterize olup bu bulgulara özellikle falankslarda rastlanmaktad r. Klavikula distal uçlar, simfiz pubis ve iskion kollar nda rezorbsiyon ve kafa kemiklerinde güve yeni i fleklinde lezyonlar di er radyolojik bulgulard r. Laboratuvar bulgular olarak PTH düzeyinin artmas, hiperkalsemi, serum fosfat nda azalma, alkalen fosfataz art fl, idrarla at lan kalsiyumun artmas söz konusudur. S kl kla 1,25 dihidroksi vitamin D düzeyleri artm flt r. Primer hiperparatiroidinin kesin tan s hiperkalsemi ile efl zamanl yap lan paratiroid fonksiyon testlerinin bozuk olmas ile konur. Sekonder hiperparatiroidi serum kalsiyum düzeyini düflüren herhangi bir nedenle meydana gelebilir. En s k olarak D vitamini eksikli i olanlarda yorgunluk ve miyopati bulgular olabilir. Kan kalsiyumu düflük, normal veya yüksek olabilir, ancak fosfor azalm flt r. PTH orta düzeyde yükselmifltir. Ciddi sekonder hiperparatiroidilerde bafll ca sebep kronik böbrek yetersizli idir. RENAL OSTEOD STROF Özellikle dialize ihtiyaç duyan son dönem böbrek yetmezli i olan hastalarda kemiklerdeki de ifliklikler çok farkl flekil ve fliddetle karfl m za ç kmaktad r. En s k sekonder hiperparatiroidi görülmektedir. Hasta böbrekte yeteri kadar 1,25 dihidroksi vitamin D yap lamad ndan serum kalsiyumu azalm flt r. Serum fosfat düzeyi ise böbreklerden yeterince at lamad için artm flt r. Artan fosfat vitamin D nin zaten azalm fl olan hidroksilasyonunu iyice bozarak PTH n artmas na ve serum kalsiyumunu artt rmak amac ile kemik y k - m n n bafllamas na neden olur. Artan PTH düzeyleri hem y k m hem de yap - m uyararak farkl hastalarda farkl kemik de iflikliklerine yol açarlar. Serum 53

4 ERYAVUZ, M fosfat düzeyleri çok artarsa metastatik kalsifikasyonlar geliflir. Sonuçta renal osteodistrofi bulgular osteoporozla da kar flabilecek çok karmafl k bulgularla karfl m za ç kabilece i için bazen kemik biopsisine müracaat etmek gerekebilmektedir. PAGET HASTALI I Etyolojisi bilinmeyen kronik bir hastal k olan Paget hastal nda bafllang çta kemik y k m ve bunu takiben kemik yap m artmaktad r. Kemikte lokal vaskülarite art fl na ba l lameller kemikte mozaik patern geliflmektedir. Erkeklerde daha fazla görülmektedir ve 40 yafl üzerindeki görülme s kl %3 dür. Hastal k genellikle asemptomatik veya minimal semptomlarla seyreder. Kemik a r s ve deformiteler en s k rastlanan flikayetlerdir. Tek veya iki vertebran n tutuldu u lokal tutulum da söz konusudur. En çok tutulan bölgeler lombosakral omurga, kafatas, pelvis, femur ve tibiad r. S k görülen deformiteler kifoz, ekstremitelerde e rilmeler, kafatas nda genifllemedir. Kafa kaidesindeki kemikler tutuldu unda bölgedeki sinirlerin s k flmas sonucu görme kayb, sa rl k, vertigo, hemifasyal spazm ve trigeminal nevralji gibi ciddi komplikasyonlarla karfl lafl labilmektedir. Hastalar n %1 inde osteosarkom geliflebilmektedir. Paget hastal nda osteoblastik aktivitenin artmas na ba l olarak alkalen fosfataz artar. drarda hidroksipirolin at l m artar. Serum ve idrar kalsiyum düzeyleri normaldir. Afl r tutulumu olan hastalarda immobilizasyon nedeniyle hiperkalsemi ve hiperkalsiüri görülebilir. Radyolojik olarak hastal n patolojik gidifline efl zamanl bafllang çta fokal radyolusent bir alan (osteoporosis sirkumcripta) izlenirken tamir ilerledikçe artm fl dansitede kemik adac klar görülür. Osteoporoz düflünülen hastalar yukar da sözü geçen hastal klar hat rlanarak de erlendirilmelidir. Özellikle laboratuvar sonuçlar n n de erlendirilmesinde bu hastal klar n laboratuvar de ifliklikleri akla getirilmelidir. Serum kalsiyumu osteoporozda normaldir. Hiperkalsemi varsa malignite veya hiperparatiroidi akla gelmelidir. Hipokalsemiye s kl kla kalsiyum seviyeleri normalin alt s n r nda olan osteomalazide rastlanabilir. Serum fosfat seviyesi de osteoporozda normaldir. Yafll larda, osteomalazide ve primer hiperparatiroidide düflük olabilir. Böbrek yetmezli inde ise fosfat seviyesi yükselmifltir. 54

5 OSTEOPOROZDA AYIRICI TANI Alkalen fosfataz n normalin 3-4 kat artmas Paget hastal n akla getirmelidir. Hiperparatiroidi ve kemik metastazlar nda da 2-3 kat yükselmektedir. Osteomalazide de alkalen fosfataz yükselebilir. Ancak alkalen fosfataz n normal olmas osteomalazi ve hiperparatiroididen uzaklaflmak için yeterli de ildir. Serumda alkalen fosfataz n düflük bulunmas hipofosfatazya için ipucu olabilir. Osteoporozda kompresyon k r klar ço unlukla alt dorsal ve üst lomber vertebralarda görülür. 6. dorsal vertebran n üstündeki k r klarda malignite akla gelmelidir. Bir vertebran n posterior kamalaflmas yine metastatik olaylar düflündürmelidir. Bu hastal klarda görülen önemli biyokimyasal ve radyolojik de ifliklikler Tablo 1 de gösterilmifltir. Tablo 1 Metabolik kemik hastal klar n n ay r c tan s ndaki laboratuvar ve röntgen bulgular Hiperparatiroidizm L A B O R A T U A R R Ö N T G E N Serum drar OsteoporozOsteomalazi Sekonder Primer ntestinal Renal Kalsiyum,, Fosfor Alkalen Fosfataz PTH Kalsiyum Fosfor Hidroksipirolin Radyolusens Art fl Kama Vertebra Looser Çizgileri Subperiostal Rezorbsiyon Kist,,,,,,,,,,, () - - () () KAYNAKLAR 1. Bernstein J, Lne JM. Metabolic bone disorders of spine. Rothmans R, Simone F (Eds), The Spine. 3rd ed. WB Saunders, Comp, 1992, Binswanger U. Primary Hyperparathyroidism. Laborant A(Ed). Springer-Verlag, Berlin, Dequeker J. Differential diagnosis of osteoporosis: The role of the rheumatologist. Bijlsma JWJ, van der Linden SM(Eds) Rheumatology in Europa. Eular Publishers, Switzerland, 1995, Eryavuz M, Akar rmak Ü, Tüzün fi. Metabolik kemik hastal klar : Tüzün F, Eryavuz M, Akar rmak Ü (Eds) Hareket Sistemi Hastal klar, Nobel T p Kitapevleri, stanbul, 1997,

6 ERYAVUZ, M 5. Hahn BH, Osteopenic bone diseases. Mc. Carty DJ, Koopman WJ(Eds) Arthritis and Allied Conditions. A Textbook of Rheumatology. 12th ed. Lea Febiger, Philedelphia, London, 1993, , Kanis JA. Osteoporosis. Blackwell Science Ltd., Great Britain, 1994, Klein GL. Nutritonal Rickets and Osteomalacia. Favus MJ(ed), Primer on the metabolic bone disease and disorders of mineral metabolism 2nd ed.,raven Press,Newyork,1993; Öncel S. Osteoporozda ay r c tan. Aktüel T p Dergisi 2(8), Riggs BL, Melton LJ, Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and Management. 2nd ed. Philadelphia, Lippincot Raven Publishers, Sivri A. Osteoporozda ay r c tan. Prospect 2(3),

OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLER

OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Osteoporoz Sempozyumu 26 fiubat 1999, stanbul, s. 41-50 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

YAfiLIDA DEMANS. Prof. Dr. Engin Eker

YAfiLIDA DEMANS. Prof. Dr. Engin Eker Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 43-58 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Akut Hepatitler. Doç. Dr. Fehmi Tabak

Akut Hepatitler. Doç. Dr. Fehmi Tabak Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 43-55 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si

Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu 1920 isan 2001, stanbul, s. 2332 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Romatoid artrit etyolojisi henüz tam olarak bilinmemekle birlikte genetik. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan

Romatoid artrit etyolojisi henüz tam olarak bilinmemekle birlikte genetik. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri TÜRK YEDE SIK KARfiILAfiILAN HASTALIKLAR I Enfeksiyon Hastal klar, Romatizmal Hastal klar, Afetlerde Ezilme Yaralanmalar Sempozyum Dizisi

Detaylı

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI

METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI METABOL K, V RAL ve OTO MMUN KARAC ER HASTALIKLARI -187- Metabolik karaci er hastalıkları Dr. Mahmut Çoker Do umsal metabolik hastal klar, tek bafllar na ender görülürken tüm metabolik hastal klar bir

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI KL N K GEL fi M STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI ED TÖRDEN / EDITORIAL Sevgili Klinik Geliflim okuyucular,

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal. Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa

D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal. Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa nceleme / Review D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal Ali Atafl, Alpay Çakmak, Mustafa Soran Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa ÖZET

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

YAfiLIDA BESLENME. Bes. Uzm. Necla Yüzbir

YAfiLIDA BESLENME. Bes. Uzm. Necla Yüzbir Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 109-122 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

Ürtiker ve Angioödem. Doç. Dr. Ayd n flçimen

Ürtiker ve Angioödem. Doç. Dr. Ayd n flçimen Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, stanbul, s. 65-75 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 125-131 Derleme Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS

Detaylı

Tüberküloz Tedavisinde Temel lkeler ve Direnç Sorunu

Tüberküloz Tedavisinde Temel lkeler ve Direnç Sorunu Klimik Dergisi Cilt 14, Say :2 2001, s:71-82 71 Tüberküloz Tedavisinde Temel lkeler ve Direnç Sorunu Metin Otkun Girifl Tüberküloz tarih boyunca tedavisi için u rafl lan bir hastal kt r. M.Ö. 4. yüzy lda

Detaylı

NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI

NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI Taner KOÇAK* Nörojenik ifleme bozukluklar yani etiyolojisinde nörolojik bir hastal k veya sinir sistemine yönelik bir travma olan ifleme disfonksiyonlar, de iflik nörolojik

Detaylı

Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar

Peptik Ülser Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 105-112 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

D ABET K RET NOPAT. Prof. Dr. Murat Karaçorlu

D ABET K RET NOPAT. Prof. Dr. Murat Karaçorlu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Diabetes Mellitus Sempozyumu 18-19 Aral k 1997, stanbul, s. 61-67 D ABET K RET NOPAT Prof. Dr. Murat Karaçorlu Diabetes mellitus karbonhidrat,

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Yenido anda Hemostatik Sorunlar

Yenido anda Hemostatik Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s.191-198 Yenido anda Hemostatik Sorunlar Prof. Dr. nci Y ld z Damar n yaraland

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER N LGÜN YARIfi* EP DEM YOLOJ - ET YOLOJ -GENET K Germ hücreli tümörler (GHT) çocukluk ça tümörlerinin %2-3 ünü oluflturmaktad r. En s k üç yafl alt ve 12 yafl üstünde

Detaylı

Trombofili: Tan da zlenecek Yol

Trombofili: Tan da zlenecek Yol .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 43-57 Trombofili: Tan da zlenecek Yol Prof. Dr. Burhan Ferhano lu Trombofili

Detaylı

KÜNT TORAKS TRAVMALARI

KÜNT TORAKS TRAVMALARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s. 83-91 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı