YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ"

Transkript

1 1595 YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ ÖZET ŞAHENK, Senem Seda * -GÖKALP, Murat ** TÜRKİYE/TУРЦИЯ Bu araştırmanın konusu, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerileri ne ölçüde kazanabildikleridir. Bu araştırmanın amacı, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerilerinin düzeyini görerek ve bu okullarda yapılan yabancı dil eğitiminin başarı seviyesini göstermektir. Araştırmanın verileri Yrd. Doç. Dr. Murat Gökalp ve Okut. Senem Seda Şahenk tarafından geliştirilen 5 li Likert tipi Kolejlerde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dildeki Temel Becerilerinin Düzeyleri Anketi ile elde edilmiştir. Bu anketin ön güvenirlik uygulaması sonucu r =.83olarak, uygulamadan sonra yapılan Cronbach Alpha güvenirlik r =.81 olarak hesaplanmıştır. Evrenimiz Sainte Pulchérie Fransız Lisesinde okuyan 320 öğrencidir. Örneklemimiz ise bu Lisede okuyan 150 öğrencidir. Veriler için frekans ve yüzde değerler, bu değişkenlere bağlı olarak yabancı dil öğrenmedeki alışkanlıklarıyla kişisel özellikleri arasında fark olup olmadığı, a=0,05 düzeyinde test edilmiş, t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: beceriler. Yabancı dil eğitimi, kolejler, yabancı dilde temel GİRİŞ Bu araştırmanın konusu, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerileri ne ölçüde kazanabildikleridir. Bu araştırmanın amacı, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerilerinin düzeyini görerek ve bu okullarda yapılan yabancı dil eğitiminin başarı seviyesini göstermektir. Problem Dil bir konuşma ve anlaşma vasıtasıdır (Kaplan, 1999). Dil iletişim ve düşünme amaçlarıyla, sembollerin kullanılması ve anlaşılması becerisidir. İnsan dil kullanma potansiyeli ile doğmaktadır (Turan, 2000). Yabancı dil bilme ihtiyacı ise, toplumlar arası ilişkiler başladığından bu yana artış göstermekte ve her zaman olduğu gibi bugün de güncelliğini korumaktadır * Okutman, Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu. e-posta: com. ** Yrd. Doç Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. e-posta:

2 1596 Gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak için en az bir yabancı dil bilmek, hele bugün uluslararası bir nitelik kazanmış olan İngiliz, Fransız ve Alman dillerinden birini bilmek kaçınılmaz görünmektedir (Alkan, 1998; Akt. Çevik, 2001). Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı nın tercih olarak sunduğu üç yabancı dil vardır: Fransızca, Almanca ve İngilizce dir lerden itibaren yabancı dil derslerinde Almanca ve Fransızcaya olan talep azalmaya başlamış, İngilizce ise ağırlık kazanmıştır (Kocamaz, 1999, Akt. Onur, 2003). Fransız okulları devlet eliyle açılmış olmasına rağmen, kadrosunun hemen hemen hepsi yabancılardan oluştuğu için bu okulları da yabancı okullardan sayabiliriz. Bu okullarda Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verilmesi mecburi tutulmuştur. 625 Sayılı Kanun'un 31. maddesi bu okulların Milli Eğitimin denetiminde olmasını emreder (Okan, Akt. Köstekli, 1979). Öneğin Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (eski adı: Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu) önceden kurulmuş olan Saint Vincent kurumundan gelişerek 1846 yılında ana, ilk ve orta kısımlardan mürekkep, Sainte Pulchérie Fransız Kız Orta Okulu şekline gelmiştir. Mevcut bina 1891 yılında Jesuit ler tarafından inşa edilmiş olup, 1892 yılında 48 yatılı, 73 gündüzlü öğrencisi vardı yılında bina Lazarist rahiplerce satın alındı tarihleri arasında 6 rahip binada ikamet etmekteydi (Polvan, 1952). Birinci Dünya Savaşı sırasında kapanan okul 1918 den sonra tekrar açılmıştır yılında ise okul karma bir okul hâline gelip Sainte Pulcherie Fransız Lisesi adını almıştır. Yabancı dil öğretilirken dört temel dil becerisinin geliştirilmesine/ öğrenilmesine önem verilmektedir. Bunlar: dinleme, okuma konuşma ve yazma becerileridir (Deveci, 1984; Akt. Çevik, 2001). Bunun yanında, yabancı dil derslerinde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik sınıf içi çalışmalara yeterince zaman ayrılmadığı gözlemlenmektedir. Bazı işbirlikli öğrenme etkinliklerinde (Düşün/İkili Ol/Çalış/Paylaş) öğrencilerin özellikle dinleme becerilerini geliştirici çalışmalara ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. Bu işbirlikli öğrenme tekniğinde öğrencilerden biri ikili çalıştıkları konuyu sınıfa sunarlar. Ve sonuçta sınıfça en iyi olarak değerlendirilen grup ödüllendirilir (Crandall, 1999; Akt. Onur, 2003). Ayrıca, öğrencilere yabancı dildeki okuma becerisini kazandırabilmek için pek çok strateji kullanılabilmektedir: okurken genel anlamı yakalamaya yönelik göz atma (scanning) ve detaylı okuma (skimming), sözcüklerin her birinin anlamını öğrenme yerine; anahtar sözcükleri tahmin edebilme (guessing vocabulary), sınıfta olabildiğince değişik metin türlerini okumaktır (Onur, 2003). Okuyucu metni algılamasını sağlayacak dünya bilgisine (background knowledge) sahip olması gerekmektedir. Konuşma becerisinin kazandırılması sürecinde, konunun iyi seçilmesi, kelimeleri nasıl doğru telaffuz edeceği ve de akıcı konuşmasının sağlanması gereklidir. Özellikle, karşılıklı soru-cevap, diyalog alıştırmalarının yapılması, sık sık konuşma becerilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Öğrencilere konuşma becerileri kazandırılması için, hedef dille konuşurken dilbilgisi kurallara ve

3 1597 telaffuza dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekir (Demirel, 1993; Akt. Onur, 2003). Okuma becerisi, yazma becerisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Öğrenciler okuma parçaları üzerinde analiz yaparak kendi yazacakları yazma metinlerine zemin hazırlamış olurlar. Yabancı dilde yazma etkinlikleri yapılırken; modelleme, yardım etme ve süreç odaklılık vurgulanmalıdır. Öğretmen yazma becerisinde de örnek metinler kullanarak gerekli alt yapıyı yaratmaktadır. Öğretmen, öğrencilerini yazma becerilerini başarılı bir biçimde geliştirmek amacıyla yazma öncesi, süreci ve de sonrasındaki etkinlikleri planlı ve sistemli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Sınıfta öğretmen öğrencileriyle yazma becerilerini geliştirmek amacıyla üç tip etkinlik gerçekleştirilebilir: kontrollü, güdümlü ve serbest yazmadır. Gerçek ortamlardan alınan her türlü materyaller, yemek tarifleri, kartlar, biletler, mektuplar, gazete sayfaları, bulmacalar, haritalar, madeni ya da kâğıt paralar gibi örnekler sınıf ortamında kullanılabilirler (Brooks ve Brooks, 1993; Akt. İlter, 2002). Bu araştırmanın problem cümlesi ise şu şekilde ifade edilebilir: Örneklemdeki okulda örencilerin yabancı dilde temel becerileri kazanma düzeyleri nedir ve bu becerileri kazanma düzeylerinin diğer değişkenler açısından nasıl değişiklik gösterdiği incelenebilir. Alt Problemler Araştırmamızın alt problemleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1. Fransız okullarında okuyan öğrencilerin Fransızca da dört temel dil becerilerindeki düzeyleri nelerdir? 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile yaşlarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile sınıflarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 5. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile not ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 6. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile Fransızca dışında başka bir yabancı dili bilip bilmemelerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 7. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile ailelerinin Fransızca yı bilmeleri ve bilmemelerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?

4 1598 Yöntem Bu bölümde, sırasıyla araştırmanın modeli, evren, örneklem ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Araştırmanın Modeli Sınıf öğretmenlerinin iletişim davranışlarının değerlendirildiği bu araştırma, mevcut durumu betimlemeye yönelik örnek tarama modelinde yapılan bir araştırmadır (Karasar, 2002). Evren ve Örneklem Evrenimiz İstanbul daki yedi Fransız Lisesidir. Örneklemimiz ise Özel Sainte Pulchérie Lisesinde okuyan 150 öğrencidir. Veri Toplama Aracı Araştırmada kullanılan veri toplama aracı Senem Seda Şahenk ve Murat Gökalp (2007) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek 2 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde öğrencilerin kişisel özelliklerini sorgulayan 7 madde yer almıştır. İkinci bölümde ise bu kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri) kazanmaları hakkında 26 madde yer almıştır. Bu anketin ön güvenirlik uygulaması sonucu r=.80 olarak, uygulamadan sonra yapılan Cronbach Alpha güvenirlik r=.76 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 5 li Likert tipinde hazırlanmıştır. Verilerin Toplanması Veri toplama aracı ilgili Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin yetkililerinden gerekli izinler alınarak öğretim yılı Nisan ayında Sainte Pulchérie Fransız Lisesinde okuyan toplam 150 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilere soruları cevaplamadan önce gerekli açıklamalar yapılmış ve anket formlarını cevaplamaları için yeterli süre verilmiştir. Verilerin Çözümlenmesi Araştırmada öğretmenlerin davranış gösterme düzeylerini belirlemek amacıyla Tamamen Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Az Çok Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Hiç Katılmıyorum (1) olarak 5 li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Her bir soruya verilecek cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında değişmektedir. Veriler için frekans ve yüzde değerler, bu değişkenlere bağlı olarak yabancı dil öğrenmedeki alışkanlıklarıyla kişisel özellikleri arasında fark olup olmadığı, a=0,05 düzeyinde test edilmiş, t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir.

5 1599 Bulgular, Yorum/Tartışma Bu bölümde, araştırmada ele alınan alt problemler doğrultusunda verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulguları, yorumları ve tartışmaları yer almaktadır. Bu bölümde örneklem grubun genel yapısını tanıtıcı frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir. Diğer bulgular; araştırmanın alt problemlerinin sunuluş sırasında göre değerlendirilmiştir. Örneklem Grubu'nun Genel Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzdeler Bu bölümde araştırma sürecinde elde edilen demografik verilere göre örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin cinsiyetlerine ait dağılımlar tablolar hâlinde verilmiştir. Tablo 1: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Cinsiyet f % Kız Erkek ,7 23,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 135 i (% 76,7) erkek ve 15 i (% 23,3) kızdır. Tablo 2: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Yaşa Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Yaş f % yaş yaş 18 yaş ve üstü ,7 62,7 10,7 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 40 ı (% 26,7) yaşında, 94 ü (% 62,7), yaşında ve de 16 sı (% 10,7) ise 18 yaş ve üzerindedir. Tablo 3: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Sınıfa Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Sınıf f % Hazırlık Sınıfı Lise1 Lise 2 Lise ,3 44,0 18,0 21,3 Toplam ,0

6 1600 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 47 si (% 31,3) hazırlık sınıfında, 66 sı (% 44,0) Lise 1. sınıfta, 27 si (% 18,0) Lise 2. sınıfta, 32 si (%21,3) ise Lise 3. sınıfta okumaktadır. Tablo 4: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Not Ortalamalarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Not Ortalamaları f % 49 ve altı ,3 44,0 18,0 5,3 1,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 47 si (%31,3) 49 ve altında not ortalaması elde etmişken 66 sı (% 44,0) not ortalaması sağlamış, 27 si (% 18,0) not ortalaması elde etmiş, 8 i (% 5,3) not ortalaması sağlamış, 2 si (% 1,3) not ortalamasına sahiptir. Tablo 5: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Ailelerinin Maddi Durumlarına Frekans ve Yüzde Dağılımı Maddi durum f % Alt gelir Orta gelir Üst gelir ,3 61,3 37,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin aileleri 2 si (% 1,3) alt gelir, 92 si (% 61,3) orta gelir, 56 sı (% 37,3) üst gelir grubuna aittir. Tablo 6: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Başka Dil Bilip Bilmemelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Başka Dil Bilme f % Evet Hayır ,7 7,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 139 u (% 92,7) Fransızca dışında başka yabancı dil bilirlerken, 11 i (% 7,3) Fransızca dışında başka yabancı dil bilmemektedirler.

7 1601 Tablo 7: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Ailelerinin Fransızca Bilip Bilmemelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Ailenin Fransızca Bilmesi f % Evet Hayır ,0 8,0 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 138 si (% 92,0) aileleri Fransızca bilirlerken, 12 si (% 8,0) ise aileleri Fransızca bilmemektedirler. Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Bulgular, Yorumlar ve Tartışmalar Tablo 8: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca daki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Cinsiyetleri Arasındaki Farka Yönelik t-testi Sonuçları Öğretmenlerimiz derslerde bizi Fransızca konuşmaya yönlendirirler. n s s.d. t h p Erkek 75 2,97 Kız 75 2, ,148 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara bakıldığında ise, erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha çok öğretmenlerinin derslerde onları Fransızca konuşmaya yönlendirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 9: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcadaki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Fransızca da okuduğum metinleri kolay- n s s.d. t h p lıkla anlarım. Evet 94 2,29 Hayır 56 3, ,315 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara bakıldığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok okudukları metinleri kolaylıkla anlamaktadırlar.

8 1602 Tablo 10: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Konuda Çok İyi Kompozisyonlar Yazmalarıyla Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazarım. n s s.d. t h p Evet 94 2,39 Hayır 56 3,32 106,724 4,349 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmalarıyla Fransızca dışında, başka bir yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara bakıldığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok her konuda çok kompozisyon yazmaktadırlar. Tablo 11: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Öğretmenlerinin Onları Fransızca Konuşmaya Yönlendirmeleri ile Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Öğretmenlerimiz derslerde bizi Fransızca konuşmaya yönlendirirler. n s s.d. t h p Evet 94 2,13 Hayır 56 3,20 104,495 4,744 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara balkıdığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirdiklerini belirtmişlerdir.

9 1603 Tablo 12: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Öğretmenlerinin Onların Derste ve Okul İçinde Türkçe Konuşmayı Yasaklayıp Fransızca Konuşmalarını İstemeleriyle Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Öğretmenlerimiz derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmamızı isterler. Evet 94 2,07 Hayır 56 2,95 n S s.d. t h p 148 4,012 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara balkıdığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok öğretmenlerinin onları derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağlamaktadırlar. Tablo 13: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca daki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Ailelerinin Fransızca yı Bilip Bilmemeleri Arasındaki farka yönelik t-testi Öğretmenlerimiz derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmamızı isterler. n s s.d. t h p Evet 94 2,07 Hayır 56 2, ,012 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle ailelerinin Fransızcayı bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara balkıdığında ise, öğrencilerin ailelerinin Fransızcayı bilmeyenler, bilenlerden daha çok öğretmenlerinin onların derste okul ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istediklerine inanmaktadırlar.

10 1604 Tablo 14: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcadaki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Yaşları Arasında Anlamlı bir Farklılığa yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca şarkılar dinlemeyi çok severim. Gruplar Arası 34, ,342 8,894,000* Gruplar İçi 286, ,950 Genel 321, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden elde edilen sonuçlarına göre ise, 18 yaş ve üstü öğrenciler yaş ve yaşındaki öğrencilerinden daha çok Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmektedirler. Tablo 15: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcadaki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Sınıfları Arasında Anlamlı bir Farklılığa Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi çok severim. Gruplar Arası 49, ,500 9,338,000* Gruplar İçi 257, ,767 Genel 307, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızca metinler okurlarken telaffuzları çok iyidir. Tablo 16: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Şarkılar Dinlemeyi Sevmeleri ile Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Fransızca şarkılar dinlemeyi çok severim. Gruplar Arası 40, ,659 7,113,000* Gruplar İçi 280, ,920 Genel 321, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmektedirler.

11 1605 Tablo 17: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Metinler Okurken Telaffuzlarının Çok İyi Olması İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca metinler okurken telaffuzum çok iyidir. Gruplar Arası 37, ,434 6,573,000* Gruplar İçi 276, ,892 Genel 313, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızca metinler okurlarken telaffuzları çok iyidir. Tablo 18: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca da Okudukları Metinleri Kolaylıkla Anlamaları ile Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada okuduğum metinleri kolaylıkla anlarım. Gruplar Arası 38, ,832 9,318,000* Gruplar İçi 201, ,377 Genel 239, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe Testi'nin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaktadırlar. Tablo 19: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Konuda Çok İyi Kompozisyonlar Yazmaları İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazarım. Gruplar Arası 76, ,369 20,721,000* Gruplar İçi 178, ,224 Genel 254,

12 1606 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaktadırlar. Tablo 20: Örneklem Grubu'ndaki Öğretmenlerin Öğrencilerini Derslerde Fransızca Konuşmaya Yönlendirmeleri İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Öğretmenlerimiz derslerde bizi Fransızca konuşmaya yönlendirirler. Gruplar Arası 41, ,960 8,301,000* Gruplar İçi 245, ,682 Genel 287, Örneklem Grubu'ndaki öğretmenlerin öğrencilerini derslerde Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha çok öğretmenlerinin onları derslerde Fransızca konuşmaya yönlendirdiklerini belirtmektedirler. Tablo 21: Örneklem Grubu'ndaki Öğretmenlerin Öğrencilerini Derste ve Okul İçinde Türkçe Konuşmalarını Yasaklayıp Fransızca Konuşmalarını Sağlamaları İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Öğretmenlerimiz derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmamızı isterler. Gruplar Arası 44, ,737 9,445,000* Gruplar İçi 227, ,560 Genel 272, Örneklem Grubu'ndaki öğretmenlerin öğrencilerini derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağlamaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha çok öğretmenlerinin onları derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağlamaktadırlar.

13 1607 Tablo 22: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca daki Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma Becerileri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi çok severim. p Gruplar Arası 71, ,301 8,728,000*,000 Gruplar İçi 235, , ,966 Genel 307, ,473 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmektedirler. Tablo 23: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Radyo Kanallarında Dinlediklerini Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca radyo kanallarında dinlediklerimi çok iyi anlarım. Gruplar Arası 40, ,198 4,405,001* Gruplar İçi 268, ,861 Genel 308, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarında dinlediklerini anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca radyo kanallarında dinlediklerini anlamaktadırlar. Tablo 24: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Dinlediklerini Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada dinlediklerimi kolaylıkla anlarım. Gruplar Arası 68, ,653 10,668,000* Gruplar İçi 184, ,280 Genel 252,

14 1608 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada dinlediklerini anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızcada dinlediklerini kolaylıkla anlamaktadırlar. Tablo 25: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Dergileri Okumayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca dergileri okumayı çok severim. F p Gruplar Arası 53, ,680 7,390,0000* 7,390,000 Gruplar İçi 208, ,445 Genel 261, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca dergileri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızca dergileri okumayı sevmektedirler. Tablo 26: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Gazeteleri Okumayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca gazeteleri okumayı çok severim. Gruplar Arası 73, ,766 11,355,000* Gruplar İçi 187, ,300 Genel 261, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca gazeteleri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca gazeteleri okumayı sevmektedirler.

15 1609 Tablo 27: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Kitapları Okumayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca kitapları okumayı çok severim. Gruplar Arası 107, ,473 20,556,000* Gruplar İçi 150, ,045 Genel 257, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca kitapları okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca kitapları okumayı sevmektedirler. Tablo 28: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Metinler Okurken Telaffuzlarının Çok İyi Olması ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca metinler okurken telaffuzum çok iyidir. Gruplar Arası 67, ,523 7,920,000* Gruplar İçi 245, ,707 Genel 313, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızca metinler okurlarken telaffuzları çok iyidir. Tablo 29: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca da Okudukları Metinleri Kolaylıkla Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada okuduğum metinleri kolaylıkla anlarım. Gruplar Arası 49, ,876 7,478,000* Gruplar İçi 190, ,321 Genel 239,

16 1610 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaktadırlar. Tablo 30: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Konuda Çok İyi Kompozisyonlar Yazmaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazarım. Gruplar Arası 62, ,569 9,426,000 Gruplar İçi 192, ,333 Genel 254, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaktadırlar. Tablo 31: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Mektuplaşmayı Sevmeleri ile Yazmaları İle Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca mektuplaşmayı çok severim. Gruplar Arası 62, ,519 11,832,000 Gruplar İçi 152, ,058 Genel 214, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca mektuplaşmayı sevmeleri ile yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca mektuplaşmayı sevmektedirler.

17 1611 Tablo 32: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Öğretmenlerinin Onların Yazdıkları Metinleri Beğenmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Öğretmenlerimiz Fransızca yazdığımız metinleri çok iyi bulurlar. Gruplar Arası 39, ,852 4,720,001 Gruplar İçi 239, , ,573 Genel 278, ,833 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların yazdıkları metinleri beğenmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla öğretmenleri onları Fransızcada yazdıkları metinleri beğenmektedirler. Tablo 33: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Konuşma Telaffuzlarının Çok İyi Olması ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca konuşurken telaffuzum çok iyidir. Gruplar Arası 38, ,674 3,738,003 Gruplar İçi 295, ,053 Genel 334, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca konuşma telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca konuşurlarken telaffuzları çok iyidir.

18 1612 Tablo 34: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Alanda (Edebî, Politik, Ekonomi, Sanat, vs.) Fikirlerini Ve Görüşlerini İfade Edebilmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada her alanda (edebî, politik, ekonomik, sanat, vs.) fikirlerimi ve görüşlerimi ifade edebilirim. Gruplar Arası 35, ,160 5,343,000 Gruplar İçi 192, ,340 Genel 228, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her alanda (edebî, politik, ekonomi, sanat, vs.) fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızcada her alanda (edebi, politik, ekonomi, sanat, vs.) fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilmektedirler. Tablo 35: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Teneffüslerde Arkadaşlarıyla Fransızca Konuşmayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Teneffüslerde arkadaşlarımızla Fransızca konuşmayı severim. Sd KT KO F P Gruplar Arası 66, ,296 10,602,000 Gruplar İçi 180, ,254 Genel 247, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin teneffüslerde arkadaşlarıyla Fransızca konuşmayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok teneffüslerde arkadaşlarıyla Fransızca konuşmayı tercih etmektedirler.

19 1613 Tablo 36: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Yapılan Konuşmaları Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada yapılan onuşmaları çok iyi anlarım. Gruplar Arası 38, ,742 4,612,001* Gruplar İçi 241, ,679 Genel 280, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada yapılan konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha seri bir şekilde Fransızcada yapılan konuşmaları anlamaktadırlar. Tablo 37: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Televizyonda Fransızcada Seyrettikleri Programlardaki Konuşmaları Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Televizyonda Fransızcada seyrettiğim programlarda konuşulanları çok iyi anlarım. sd KT KO F P Gruplar Arası 64, ,870 8,405,000* Gruplar İçi 220, ,531 Genel 284, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin televizyonda Fransızcada seyrettikleri programlardaki konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinden elde edilen sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha kolay televizyonda Fransızcada seyrettikleri programlardaki konuşmaları anladıkları bulunmuştur. SONUÇ Örneklem grubumuzdan öğrencilerin cinsiyetlerine göre elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmektedir: A. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

20 1614 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca dışında başka bir yabancı dil bilip bilmemelerine göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir: 1. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmalarıyla Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin ailelerinin Fransızca bilip bilmemelerine göre elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: B. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin, onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle ailelerinin Fransızcayı bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin yaşlarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmektedir: C. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem grubumuzdan öğrencilerin sınıflarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir: 1. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 5. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

21 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları derslerde Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 7. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin not ortalamalarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: 1. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarında dinlemeyi sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da radyo kanallarında dinlediklerini anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca dergileri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca gazeteleri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 5. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca kitapları okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 6. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 7. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 8. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 9. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca mektuplaşmayı sevmeleri ile yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 10. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların yazdıkları metinleri beğenmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 11. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca konuşma telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 12. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her alanda (edebi, politik, ekonomi, sanat, vs.) fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

22 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin teneffüslerde arkadaşlarıyla Fransızca konuşmayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 14. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da yapılan konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 15. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Televizyonda Fransızca da seyrettikleri programlardaki konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. ÖNERİLER Fransız kolejlerinde uygulandığı gibi yabancı dilde ağırlıklı olarak eğitim yapan öğrencilerimize aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 1. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde radyo dinledikçe o dile olan yatkınlıkları gittikçe daha kolay bir biçimde artış gösterecektir. 2. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde şarkılar dinledikçe o dildeki dinleme becerilerini daha seri bir şekilde geliştirebileceklerdir. 3. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde farklı türlerde okuma parçaları, kısa metinler okudukça okuma becerilerini daha seri ilerleteceklerdir. 4. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde dergiler, gazeteler, kitaplar okudukça okuma becerilerini daha hızlı ilerletebileceklerdir. 5. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde kompozisyonlar, şiirler, mektuplar yazdıkça yazma becerilerini daha çabuk geliştirebileceklerdir. 6. Yabancı kolejlerde okuyan öğrencilere öğrendikleri dilde her alanda (edebi, politik, ekonomik, sanat, vs.) fikirlerini görüşlerini ifade etmeleri olanağı tanıdıkça bu tarz çalışmalardaki başarıları gittikçe artacaktır. 7. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde teneffüslerde ve okul dışında konuştukça kendilerini ifade etmeyi daha kolay başarabileceklerdir. 8. Yabancı kolejlerde okuyan öğrencilerin öğretmenleri onların öğrendikleri dilde konuşmaya yönlendirdikçe ve öğretmenleri ayrıca onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağladıkça onların konuşma becerileri daha hızlı bir ilerleme kaydedecektir. KAYNAKÇA Çevik, Abdullah, (2001), Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı. %A7e, Erişim Tarihi:

23 1617 İlter, Genç, Binnur, (2002), Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı. Kaplan, M., (1999), Kültür ve Dil, On ikinci Baskı, İstanbul: Dergah Yayınları. Karasar, Niyazi, (2002), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık. Köstekli, Salih (1979), Türk Milli Eğitiminde Yabancı Devletlerin Açtığı Okullar, Lisans (Bitirme) Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Onur, Ece (2003), İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Geleneksel Yöntemin İlköğretim Okulları 7. Sınıf İngilizce Dersinde Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması (Vali Tevfik Gür İlköğretim Okulu Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Polvan, Nurettin, (1952), Türkiye de Yabancı Öğretim, İstanbul: Dergâh Yayınları. Turan, A. (2000), Sevgi Dili Konuşan Çocuklar, Birinci Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

24 1618

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9 96 Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9 Yrd. Doç. Dr. Şerife Çelikkaya Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE.

Detaylı

THE VIEWS OF STUDENTS AND INSTRUCTORS ON ENGLISH-I COURSE IN HIGHER EDUCATION: A SAMPLE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY

THE VIEWS OF STUDENTS AND INSTRUCTORS ON ENGLISH-I COURSE IN HIGHER EDUCATION: A SAMPLE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 YÜKSEKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE-I DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM

Detaylı

Üniversite İngilizce Hazırlık Eğitiminde Özerk Öğrenme Becerileri

Üniversite İngilizce Hazırlık Eğitiminde Özerk Öğrenme Becerileri T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI Üniversite İngilizce Hazırlık Eğitiminde Özerk Öğrenme Becerileri Yüksek Lisans Tezi İsmail DEMİRTAŞ Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi *

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/2, 102-129 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi * Nur Hümeyra ÖZDEMİR ** İlhan ERDEM *** ÖZET Bir

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR GİRİŞ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri ve değişik

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. K. Şevket Sayın E. Yasemin Yeğinboy Dr. Fatma Tektüfekçi Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eyüp İZCİ * Sevda KOÇ **

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eyüp İZCİ * Sevda KOÇ ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 5 Sayı : 9 Haziran 2012 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Eyüp İZCİ * Sevda

Detaylı

YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014/1, c. 13, sayı: 25, ss.57-91. YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Bayramali NAZIROĞLU Mustafa ÇETİN Özet: Bu çalışmanın

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı

Dilara DEMİRBULAK Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Öğretimi Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Dilara DEMİRBULAK Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Öğretimi Bölümü, İstanbul, Türkiye. Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi 1641-1660 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ UYGULAMALARA VE ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİME YÖNELİK ALGILARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİME YÖNELİK ALGILARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 16, s. 255-269 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ Doç. Dr. Halit KARATAY * Nurettin KARTALLIOĞLU ** Seçil COŞKUN *** ÖZ: Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin dil bilgisi kazanımlarını

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı