YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ"

Transkript

1 1595 YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ ÖZET ŞAHENK, Senem Seda * -GÖKALP, Murat ** TÜRKİYE/TУРЦИЯ Bu araştırmanın konusu, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerileri ne ölçüde kazanabildikleridir. Bu araştırmanın amacı, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerilerinin düzeyini görerek ve bu okullarda yapılan yabancı dil eğitiminin başarı seviyesini göstermektir. Araştırmanın verileri Yrd. Doç. Dr. Murat Gökalp ve Okut. Senem Seda Şahenk tarafından geliştirilen 5 li Likert tipi Kolejlerde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dildeki Temel Becerilerinin Düzeyleri Anketi ile elde edilmiştir. Bu anketin ön güvenirlik uygulaması sonucu r =.83olarak, uygulamadan sonra yapılan Cronbach Alpha güvenirlik r =.81 olarak hesaplanmıştır. Evrenimiz Sainte Pulchérie Fransız Lisesinde okuyan 320 öğrencidir. Örneklemimiz ise bu Lisede okuyan 150 öğrencidir. Veriler için frekans ve yüzde değerler, bu değişkenlere bağlı olarak yabancı dil öğrenmedeki alışkanlıklarıyla kişisel özellikleri arasında fark olup olmadığı, a=0,05 düzeyinde test edilmiş, t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: beceriler. Yabancı dil eğitimi, kolejler, yabancı dilde temel GİRİŞ Bu araştırmanın konusu, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerileri ne ölçüde kazanabildikleridir. Bu araştırmanın amacı, kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerilerinin düzeyini görerek ve bu okullarda yapılan yabancı dil eğitiminin başarı seviyesini göstermektir. Problem Dil bir konuşma ve anlaşma vasıtasıdır (Kaplan, 1999). Dil iletişim ve düşünme amaçlarıyla, sembollerin kullanılması ve anlaşılması becerisidir. İnsan dil kullanma potansiyeli ile doğmaktadır (Turan, 2000). Yabancı dil bilme ihtiyacı ise, toplumlar arası ilişkiler başladığından bu yana artış göstermekte ve her zaman olduğu gibi bugün de güncelliğini korumaktadır * Okutman, Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu. e-posta: com. ** Yrd. Doç Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. e-posta:

2 1596 Gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak için en az bir yabancı dil bilmek, hele bugün uluslararası bir nitelik kazanmış olan İngiliz, Fransız ve Alman dillerinden birini bilmek kaçınılmaz görünmektedir (Alkan, 1998; Akt. Çevik, 2001). Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı nın tercih olarak sunduğu üç yabancı dil vardır: Fransızca, Almanca ve İngilizce dir lerden itibaren yabancı dil derslerinde Almanca ve Fransızcaya olan talep azalmaya başlamış, İngilizce ise ağırlık kazanmıştır (Kocamaz, 1999, Akt. Onur, 2003). Fransız okulları devlet eliyle açılmış olmasına rağmen, kadrosunun hemen hemen hepsi yabancılardan oluştuğu için bu okulları da yabancı okullardan sayabiliriz. Bu okullarda Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin verilmesi mecburi tutulmuştur. 625 Sayılı Kanun'un 31. maddesi bu okulların Milli Eğitimin denetiminde olmasını emreder (Okan, Akt. Köstekli, 1979). Öneğin Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (eski adı: Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu) önceden kurulmuş olan Saint Vincent kurumundan gelişerek 1846 yılında ana, ilk ve orta kısımlardan mürekkep, Sainte Pulchérie Fransız Kız Orta Okulu şekline gelmiştir. Mevcut bina 1891 yılında Jesuit ler tarafından inşa edilmiş olup, 1892 yılında 48 yatılı, 73 gündüzlü öğrencisi vardı yılında bina Lazarist rahiplerce satın alındı tarihleri arasında 6 rahip binada ikamet etmekteydi (Polvan, 1952). Birinci Dünya Savaşı sırasında kapanan okul 1918 den sonra tekrar açılmıştır yılında ise okul karma bir okul hâline gelip Sainte Pulcherie Fransız Lisesi adını almıştır. Yabancı dil öğretilirken dört temel dil becerisinin geliştirilmesine/ öğrenilmesine önem verilmektedir. Bunlar: dinleme, okuma konuşma ve yazma becerileridir (Deveci, 1984; Akt. Çevik, 2001). Bunun yanında, yabancı dil derslerinde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik sınıf içi çalışmalara yeterince zaman ayrılmadığı gözlemlenmektedir. Bazı işbirlikli öğrenme etkinliklerinde (Düşün/İkili Ol/Çalış/Paylaş) öğrencilerin özellikle dinleme becerilerini geliştirici çalışmalara ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. Bu işbirlikli öğrenme tekniğinde öğrencilerden biri ikili çalıştıkları konuyu sınıfa sunarlar. Ve sonuçta sınıfça en iyi olarak değerlendirilen grup ödüllendirilir (Crandall, 1999; Akt. Onur, 2003). Ayrıca, öğrencilere yabancı dildeki okuma becerisini kazandırabilmek için pek çok strateji kullanılabilmektedir: okurken genel anlamı yakalamaya yönelik göz atma (scanning) ve detaylı okuma (skimming), sözcüklerin her birinin anlamını öğrenme yerine; anahtar sözcükleri tahmin edebilme (guessing vocabulary), sınıfta olabildiğince değişik metin türlerini okumaktır (Onur, 2003). Okuyucu metni algılamasını sağlayacak dünya bilgisine (background knowledge) sahip olması gerekmektedir. Konuşma becerisinin kazandırılması sürecinde, konunun iyi seçilmesi, kelimeleri nasıl doğru telaffuz edeceği ve de akıcı konuşmasının sağlanması gereklidir. Özellikle, karşılıklı soru-cevap, diyalog alıştırmalarının yapılması, sık sık konuşma becerilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Öğrencilere konuşma becerileri kazandırılması için, hedef dille konuşurken dilbilgisi kurallara ve

3 1597 telaffuza dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekir (Demirel, 1993; Akt. Onur, 2003). Okuma becerisi, yazma becerisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Öğrenciler okuma parçaları üzerinde analiz yaparak kendi yazacakları yazma metinlerine zemin hazırlamış olurlar. Yabancı dilde yazma etkinlikleri yapılırken; modelleme, yardım etme ve süreç odaklılık vurgulanmalıdır. Öğretmen yazma becerisinde de örnek metinler kullanarak gerekli alt yapıyı yaratmaktadır. Öğretmen, öğrencilerini yazma becerilerini başarılı bir biçimde geliştirmek amacıyla yazma öncesi, süreci ve de sonrasındaki etkinlikleri planlı ve sistemli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Sınıfta öğretmen öğrencileriyle yazma becerilerini geliştirmek amacıyla üç tip etkinlik gerçekleştirilebilir: kontrollü, güdümlü ve serbest yazmadır. Gerçek ortamlardan alınan her türlü materyaller, yemek tarifleri, kartlar, biletler, mektuplar, gazete sayfaları, bulmacalar, haritalar, madeni ya da kâğıt paralar gibi örnekler sınıf ortamında kullanılabilirler (Brooks ve Brooks, 1993; Akt. İlter, 2002). Bu araştırmanın problem cümlesi ise şu şekilde ifade edilebilir: Örneklemdeki okulda örencilerin yabancı dilde temel becerileri kazanma düzeyleri nedir ve bu becerileri kazanma düzeylerinin diğer değişkenler açısından nasıl değişiklik gösterdiği incelenebilir. Alt Problemler Araştırmamızın alt problemleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1. Fransız okullarında okuyan öğrencilerin Fransızca da dört temel dil becerilerindeki düzeyleri nelerdir? 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile yaşlarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile sınıflarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 5. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile not ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 6. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile Fransızca dışında başka bir yabancı dili bilip bilmemelerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 7. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca daki dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri ile ailelerinin Fransızca yı bilmeleri ve bilmemelerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?

4 1598 Yöntem Bu bölümde, sırasıyla araştırmanın modeli, evren, örneklem ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Araştırmanın Modeli Sınıf öğretmenlerinin iletişim davranışlarının değerlendirildiği bu araştırma, mevcut durumu betimlemeye yönelik örnek tarama modelinde yapılan bir araştırmadır (Karasar, 2002). Evren ve Örneklem Evrenimiz İstanbul daki yedi Fransız Lisesidir. Örneklemimiz ise Özel Sainte Pulchérie Lisesinde okuyan 150 öğrencidir. Veri Toplama Aracı Araştırmada kullanılan veri toplama aracı Senem Seda Şahenk ve Murat Gökalp (2007) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek 2 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde öğrencilerin kişisel özelliklerini sorgulayan 7 madde yer almıştır. İkinci bölümde ise bu kolejlerde okuyan öğrencilerin yabancı dildeki temel becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri) kazanmaları hakkında 26 madde yer almıştır. Bu anketin ön güvenirlik uygulaması sonucu r=.80 olarak, uygulamadan sonra yapılan Cronbach Alpha güvenirlik r=.76 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 5 li Likert tipinde hazırlanmıştır. Verilerin Toplanması Veri toplama aracı ilgili Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin yetkililerinden gerekli izinler alınarak öğretim yılı Nisan ayında Sainte Pulchérie Fransız Lisesinde okuyan toplam 150 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilere soruları cevaplamadan önce gerekli açıklamalar yapılmış ve anket formlarını cevaplamaları için yeterli süre verilmiştir. Verilerin Çözümlenmesi Araştırmada öğretmenlerin davranış gösterme düzeylerini belirlemek amacıyla Tamamen Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Az Çok Katılıyorum (3), Katılmıyorum (2), Hiç Katılmıyorum (1) olarak 5 li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Her bir soruya verilecek cevap kodları 1.00 ile 5.00 arasında değişmektedir. Veriler için frekans ve yüzde değerler, bu değişkenlere bağlı olarak yabancı dil öğrenmedeki alışkanlıklarıyla kişisel özellikleri arasında fark olup olmadığı, a=0,05 düzeyinde test edilmiş, t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir.

5 1599 Bulgular, Yorum/Tartışma Bu bölümde, araştırmada ele alınan alt problemler doğrultusunda verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulguları, yorumları ve tartışmaları yer almaktadır. Bu bölümde örneklem grubun genel yapısını tanıtıcı frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir. Diğer bulgular; araştırmanın alt problemlerinin sunuluş sırasında göre değerlendirilmiştir. Örneklem Grubu'nun Genel Yapısına İlişkin Frekans ve Yüzdeler Bu bölümde araştırma sürecinde elde edilen demografik verilere göre örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin cinsiyetlerine ait dağılımlar tablolar hâlinde verilmiştir. Tablo 1: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Cinsiyet f % Kız Erkek ,7 23,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 135 i (% 76,7) erkek ve 15 i (% 23,3) kızdır. Tablo 2: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Yaşa Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Yaş f % yaş yaş 18 yaş ve üstü ,7 62,7 10,7 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 40 ı (% 26,7) yaşında, 94 ü (% 62,7), yaşında ve de 16 sı (% 10,7) ise 18 yaş ve üzerindedir. Tablo 3: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Sınıfa Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Sınıf f % Hazırlık Sınıfı Lise1 Lise 2 Lise ,3 44,0 18,0 21,3 Toplam ,0

6 1600 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 47 si (% 31,3) hazırlık sınıfında, 66 sı (% 44,0) Lise 1. sınıfta, 27 si (% 18,0) Lise 2. sınıfta, 32 si (%21,3) ise Lise 3. sınıfta okumaktadır. Tablo 4: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Not Ortalamalarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Not Ortalamaları f % 49 ve altı ,3 44,0 18,0 5,3 1,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 47 si (%31,3) 49 ve altında not ortalaması elde etmişken 66 sı (% 44,0) not ortalaması sağlamış, 27 si (% 18,0) not ortalaması elde etmiş, 8 i (% 5,3) not ortalaması sağlamış, 2 si (% 1,3) not ortalamasına sahiptir. Tablo 5: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Ailelerinin Maddi Durumlarına Frekans ve Yüzde Dağılımı Maddi durum f % Alt gelir Orta gelir Üst gelir ,3 61,3 37,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin aileleri 2 si (% 1,3) alt gelir, 92 si (% 61,3) orta gelir, 56 sı (% 37,3) üst gelir grubuna aittir. Tablo 6: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Başka Dil Bilip Bilmemelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Başka Dil Bilme f % Evet Hayır ,7 7,3 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 139 u (% 92,7) Fransızca dışında başka yabancı dil bilirlerken, 11 i (% 7,3) Fransızca dışında başka yabancı dil bilmemektedirler.

7 1601 Tablo 7: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Ailelerinin Fransızca Bilip Bilmemelerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı Ailenin Fransızca Bilmesi f % Evet Hayır ,0 8,0 Toplam ,0 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin 138 si (% 92,0) aileleri Fransızca bilirlerken, 12 si (% 8,0) ise aileleri Fransızca bilmemektedirler. Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Bulgular, Yorumlar ve Tartışmalar Tablo 8: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca daki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Cinsiyetleri Arasındaki Farka Yönelik t-testi Sonuçları Öğretmenlerimiz derslerde bizi Fransızca konuşmaya yönlendirirler. n s s.d. t h p Erkek 75 2,97 Kız 75 2, ,148 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara bakıldığında ise, erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha çok öğretmenlerinin derslerde onları Fransızca konuşmaya yönlendirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 9: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcadaki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Fransızca da okuduğum metinleri kolay- n s s.d. t h p lıkla anlarım. Evet 94 2,29 Hayır 56 3, ,315 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara bakıldığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok okudukları metinleri kolaylıkla anlamaktadırlar.

8 1602 Tablo 10: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Konuda Çok İyi Kompozisyonlar Yazmalarıyla Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazarım. n s s.d. t h p Evet 94 2,39 Hayır 56 3,32 106,724 4,349 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmalarıyla Fransızca dışında, başka bir yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara bakıldığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok her konuda çok kompozisyon yazmaktadırlar. Tablo 11: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Öğretmenlerinin Onları Fransızca Konuşmaya Yönlendirmeleri ile Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Öğretmenlerimiz derslerde bizi Fransızca konuşmaya yönlendirirler. n s s.d. t h p Evet 94 2,13 Hayır 56 3,20 104,495 4,744 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara balkıdığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirdiklerini belirtmişlerdir.

9 1603 Tablo 12: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Öğretmenlerinin Onların Derste ve Okul İçinde Türkçe Konuşmayı Yasaklayıp Fransızca Konuşmalarını İstemeleriyle Fransızca Dışında Başka Yabancı Dil Bilip Bilmemelerine Yönelik t-testi Sonuçları Öğretmenlerimiz derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmamızı isterler. Evet 94 2,07 Hayır 56 2,95 n S s.d. t h p 148 4,012 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara balkıdığında ise, öğrencilerin Fransızca dışında başka dil bilmeyenler, bilenlerden daha çok öğretmenlerinin onları derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağlamaktadırlar. Tablo 13: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca daki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Ailelerinin Fransızca yı Bilip Bilmemeleri Arasındaki farka yönelik t-testi Öğretmenlerimiz derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmamızı isterler. n s s.d. t h p Evet 94 2,07 Hayır 56 2, ,012 0,000* p<0,05 anlamlı Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle ailelerinin Fransızcayı bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara balkıdığında ise, öğrencilerin ailelerinin Fransızcayı bilmeyenler, bilenlerden daha çok öğretmenlerinin onların derste okul ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istediklerine inanmaktadırlar.

10 1604 Tablo 14: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcadaki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Yaşları Arasında Anlamlı bir Farklılığa yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca şarkılar dinlemeyi çok severim. Gruplar Arası 34, ,342 8,894,000* Gruplar İçi 286, ,950 Genel 321, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden elde edilen sonuçlarına göre ise, 18 yaş ve üstü öğrenciler yaş ve yaşındaki öğrencilerinden daha çok Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmektedirler. Tablo 15: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcadaki Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma Becerileri ile Sınıfları Arasında Anlamlı bir Farklılığa Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi çok severim. Gruplar Arası 49, ,500 9,338,000* Gruplar İçi 257, ,767 Genel 307, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızca metinler okurlarken telaffuzları çok iyidir. Tablo 16: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Şarkılar Dinlemeyi Sevmeleri ile Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Fransızca şarkılar dinlemeyi çok severim. Gruplar Arası 40, ,659 7,113,000* Gruplar İçi 280, ,920 Genel 321, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmektedirler.

11 1605 Tablo 17: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Metinler Okurken Telaffuzlarının Çok İyi Olması İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir İlişkiye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca metinler okurken telaffuzum çok iyidir. Gruplar Arası 37, ,434 6,573,000* Gruplar İçi 276, ,892 Genel 313, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızca metinler okurlarken telaffuzları çok iyidir. Tablo 18: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca da Okudukları Metinleri Kolaylıkla Anlamaları ile Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada okuduğum metinleri kolaylıkla anlarım. Gruplar Arası 38, ,832 9,318,000* Gruplar İçi 201, ,377 Genel 239, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe Testi'nin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaktadırlar. Tablo 19: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Konuda Çok İyi Kompozisyonlar Yazmaları İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazarım. Gruplar Arası 76, ,369 20,721,000* Gruplar İçi 178, ,224 Genel 254,

12 1606 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha fazla Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaktadırlar. Tablo 20: Örneklem Grubu'ndaki Öğretmenlerin Öğrencilerini Derslerde Fransızca Konuşmaya Yönlendirmeleri İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Öğretmenlerimiz derslerde bizi Fransızca konuşmaya yönlendirirler. Gruplar Arası 41, ,960 8,301,000* Gruplar İçi 245, ,682 Genel 287, Örneklem Grubu'ndaki öğretmenlerin öğrencilerini derslerde Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha çok öğretmenlerinin onları derslerde Fransızca konuşmaya yönlendirdiklerini belirtmektedirler. Tablo 21: Örneklem Grubu'ndaki Öğretmenlerin Öğrencilerini Derste ve Okul İçinde Türkçe Konuşmalarını Yasaklayıp Fransızca Konuşmalarını Sağlamaları İle Sınıfları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Öğretmenlerimiz derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmamızı isterler. Gruplar Arası 44, ,737 9,445,000* Gruplar İçi 227, ,560 Genel 272, Örneklem Grubu'ndaki öğretmenlerin öğrencilerini derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağlamaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, Lise 2 ve Lise 3 öğrencileri Hazırlık ve Lise 1 öğrencilerinden daha çok öğretmenlerinin onları derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağlamaktadırlar.

13 1607 Tablo 22: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca daki Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma Becerileri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi çok severim. p Gruplar Arası 71, ,301 8,728,000*,000 Gruplar İçi 235, , ,966 Genel 307, ,473 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmektedirler. Tablo 23: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Radyo Kanallarında Dinlediklerini Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca radyo kanallarında dinlediklerimi çok iyi anlarım. Gruplar Arası 40, ,198 4,405,001* Gruplar İçi 268, ,861 Genel 308, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarında dinlediklerini anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca radyo kanallarında dinlediklerini anlamaktadırlar. Tablo 24: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Dinlediklerini Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada dinlediklerimi kolaylıkla anlarım. Gruplar Arası 68, ,653 10,668,000* Gruplar İçi 184, ,280 Genel 252,

14 1608 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada dinlediklerini anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızcada dinlediklerini kolaylıkla anlamaktadırlar. Tablo 25: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Dergileri Okumayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca dergileri okumayı çok severim. F p Gruplar Arası 53, ,680 7,390,0000* 7,390,000 Gruplar İçi 208, ,445 Genel 261, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca dergileri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızca dergileri okumayı sevmektedirler. Tablo 26: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Gazeteleri Okumayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca gazeteleri okumayı çok severim. Gruplar Arası 73, ,766 11,355,000* Gruplar İçi 187, ,300 Genel 261, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca gazeteleri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca gazeteleri okumayı sevmektedirler.

15 1609 Tablo 27: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Kitapları Okumayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca kitapları okumayı çok severim. Gruplar Arası 107, ,473 20,556,000* Gruplar İçi 150, ,045 Genel 257, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca kitapları okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca kitapları okumayı sevmektedirler. Tablo 28: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Metinler Okurken Telaffuzlarının Çok İyi Olması ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca metinler okurken telaffuzum çok iyidir. Gruplar Arası 67, ,523 7,920,000* Gruplar İçi 245, ,707 Genel 313, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızca metinler okurlarken telaffuzları çok iyidir. Tablo 29: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca da Okudukları Metinleri Kolaylıkla Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada okuduğum metinleri kolaylıkla anlarım. Gruplar Arası 49, ,876 7,478,000* Gruplar İçi 190, ,321 Genel 239,

16 1610 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızcada okudukları metinleri kolaylıkla anlamaktadırlar. Tablo 30: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Konuda Çok İyi Kompozisyonlar Yazmaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazarım. Gruplar Arası 62, ,569 9,426,000 Gruplar İçi 192, ,333 Genel 254, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızcada her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaktadırlar. Tablo 31: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Mektuplaşmayı Sevmeleri ile Yazmaları İle Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca mektuplaşmayı çok severim. Gruplar Arası 62, ,519 11,832,000 Gruplar İçi 152, ,058 Genel 214, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca mektuplaşmayı sevmeleri ile yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, 70-79, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca mektuplaşmayı sevmektedirler.

17 1611 Tablo 32: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Öğretmenlerinin Onların Yazdıkları Metinleri Beğenmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Öğretmenlerimiz Fransızca yazdığımız metinleri çok iyi bulurlar. Gruplar Arası 39, ,852 4,720,001 Gruplar İçi 239, , ,573 Genel 278, ,833 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların yazdıkları metinleri beğenmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla öğretmenleri onları Fransızcada yazdıkları metinleri beğenmektedirler. Tablo 33: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızca Konuşma Telaffuzlarının Çok İyi Olması ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızca konuşurken telaffuzum çok iyidir. Gruplar Arası 38, ,674 3,738,003 Gruplar İçi 295, ,053 Genel 334, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca konuşma telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok Fransızca konuşurlarken telaffuzları çok iyidir.

18 1612 Tablo 34: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Her Alanda (Edebî, Politik, Ekonomi, Sanat, vs.) Fikirlerini Ve Görüşlerini İfade Edebilmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada her alanda (edebî, politik, ekonomik, sanat, vs.) fikirlerimi ve görüşlerimi ifade edebilirim. Gruplar Arası 35, ,160 5,343,000 Gruplar İçi 192, ,340 Genel 228, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada her alanda (edebî, politik, ekonomi, sanat, vs.) fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinden alınan sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha fazla Fransızcada her alanda (edebi, politik, ekonomi, sanat, vs.) fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilmektedirler. Tablo 35: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Teneffüslerde Arkadaşlarıyla Fransızca Konuşmayı Sevmeleri ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Teneffüslerde arkadaşlarımızla Fransızca konuşmayı severim. Sd KT KO F P Gruplar Arası 66, ,296 10,602,000 Gruplar İçi 180, ,254 Genel 247, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin teneffüslerde arkadaşlarıyla Fransızca konuşmayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha çok teneffüslerde arkadaşlarıyla Fransızca konuşmayı tercih etmektedirler.

19 1613 Tablo 36: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Fransızcada Yapılan Konuşmaları Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Fransızcada yapılan onuşmaları çok iyi anlarım. Gruplar Arası 38, ,742 4,612,001* Gruplar İçi 241, ,679 Genel 280, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızcada yapılan konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Scheffe testinin sonuçlarına göre ise, not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha seri bir şekilde Fransızcada yapılan konuşmaları anlamaktadırlar. Tablo 37: Örneklem Grubu'ndaki Öğrencilerin Televizyonda Fransızcada Seyrettikleri Programlardaki Konuşmaları Anlamaları ile Not Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılığın Olup Olmadığına Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Televizyonda Fransızcada seyrettiğim programlarda konuşulanları çok iyi anlarım. sd KT KO F P Gruplar Arası 64, ,870 8,405,000* Gruplar İçi 220, ,531 Genel 284, Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin televizyonda Fransızcada seyrettikleri programlardaki konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yapılan Scheffe testinden elde edilen sonuçlara göre ise, ve not ortalamaları olan öğrenciler 40-49, ve not ortalamaları olan öğrencilerden daha kolay televizyonda Fransızcada seyrettikleri programlardaki konuşmaları anladıkları bulunmuştur. SONUÇ Örneklem grubumuzdan öğrencilerin cinsiyetlerine göre elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmektedir: A. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

20 1614 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca dışında başka bir yabancı dil bilip bilmemelerine göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir: 1. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmalarıyla Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle Fransızca dışında başka yabancı dil bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin ailelerinin Fransızca bilip bilmemelerine göre elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: B. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin, onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmayı yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleriyle ailelerinin Fransızcayı bilip bilmemeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin yaşlarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmektedir: C. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem grubumuzdan öğrencilerin sınıflarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir: 1. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarını dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca şarkılar dinlemeyi sevmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 5. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

21 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları derslerde Fransızca konuşmaya yönlendirmeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 7. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onları derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını istemeleri ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin not ortalamalarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: 1. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca radyo kanallarında dinlemeyi sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da radyo kanallarında dinlediklerini anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 3. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca dergileri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 4. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca gazeteleri okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 5. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca kitapları okumayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 6. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca metinler okurken telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 7. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da okudukları metinleri kolaylıkla anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 8. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her konuda çok iyi kompozisyonlar yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 9. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca mektuplaşmayı sevmeleri ile yazmaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 10. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin öğretmenlerinin onların yazdıkları metinleri beğenmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 11. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca konuşma telaffuzlarının çok iyi olması ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 12. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da her alanda (edebi, politik, ekonomi, sanat, vs.) fikirlerini ve görüşlerini ifade edebilmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

22 Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin teneffüslerde arkadaşlarıyla Fransızca konuşmayı sevmeleri ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 14. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Fransızca da yapılan konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 15. Örneklem Grubu'ndaki öğrencilerin Televizyonda Fransızca da seyrettikleri programlardaki konuşmaları anlamaları ile not ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. ÖNERİLER Fransız kolejlerinde uygulandığı gibi yabancı dilde ağırlıklı olarak eğitim yapan öğrencilerimize aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 1. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde radyo dinledikçe o dile olan yatkınlıkları gittikçe daha kolay bir biçimde artış gösterecektir. 2. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde şarkılar dinledikçe o dildeki dinleme becerilerini daha seri bir şekilde geliştirebileceklerdir. 3. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde farklı türlerde okuma parçaları, kısa metinler okudukça okuma becerilerini daha seri ilerleteceklerdir. 4. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde dergiler, gazeteler, kitaplar okudukça okuma becerilerini daha hızlı ilerletebileceklerdir. 5. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde kompozisyonlar, şiirler, mektuplar yazdıkça yazma becerilerini daha çabuk geliştirebileceklerdir. 6. Yabancı kolejlerde okuyan öğrencilere öğrendikleri dilde her alanda (edebi, politik, ekonomik, sanat, vs.) fikirlerini görüşlerini ifade etmeleri olanağı tanıdıkça bu tarz çalışmalardaki başarıları gittikçe artacaktır. 7. Yabancı kolejlerde okuyan öğrenciler öğrendikleri dilde teneffüslerde ve okul dışında konuştukça kendilerini ifade etmeyi daha kolay başarabileceklerdir. 8. Yabancı kolejlerde okuyan öğrencilerin öğretmenleri onların öğrendikleri dilde konuşmaya yönlendirdikçe ve öğretmenleri ayrıca onların derste ve okul içinde Türkçe konuşmalarını yasaklayıp Fransızca konuşmalarını sağladıkça onların konuşma becerileri daha hızlı bir ilerleme kaydedecektir. KAYNAKÇA Çevik, Abdullah, (2001), Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı. %A7e, Erişim Tarihi:

23 1617 İlter, Genç, Binnur, (2002), Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı. Kaplan, M., (1999), Kültür ve Dil, On ikinci Baskı, İstanbul: Dergah Yayınları. Karasar, Niyazi, (2002), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık. Köstekli, Salih (1979), Türk Milli Eğitiminde Yabancı Devletlerin Açtığı Okullar, Lisans (Bitirme) Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Onur, Ece (2003), İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Geleneksel Yöntemin İlköğretim Okulları 7. Sınıf İngilizce Dersinde Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması (Vali Tevfik Gür İlköğretim Okulu Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Polvan, Nurettin, (1952), Türkiye de Yabancı Öğretim, İstanbul: Dergâh Yayınları. Turan, A. (2000), Sevgi Dili Konuşan Çocuklar, Birinci Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

24 1618

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

EVALUATION OF TEACHER CANDIDATES' PRINTED MEDIA AND DIGITAL READING HABITS

EVALUATION OF TEACHER CANDIDATES' PRINTED MEDIA AND DIGITAL READING HABITS Senem Seda ŞAHENK ERKAN 1, Asude BALABAN DAĞAL 2, Özlem TEZCAN 3 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI VE DİJİTAL OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4 Özet Bu araştırmanın amacı, Marmara ve Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ: BİR TARAMA ARAŞTIRMASI

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ: BİR TARAMA ARAŞTIRMASI 1 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ: BİR TARAMA ARAŞTIRMASI Ayşe CENGİZ 1 Nebahat SARITEKE 2 Sevcan POYRAZLI 3 Leyla ALTUN 4 Özet Bu araştırmada,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Sonuçlar. Hızlı İstatistik Anket 46418 'ODTU Anket Servisi Örnek Anket' Anket 46418

Sonuçlar. Hızlı İstatistik Anket 46418 'ODTU Anket Servisi Örnek Anket' Anket 46418 Sonuçlar Anket 46418 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 51 Anketteki toplam kayıt: 51 Toplama göre yüzde: 100.00% Seçili 1 / 74 Seçili 2 / 74 1 için alan özeti 1) Cinsiyet Yanıt Sayı Yüzde oran Kadın (F) 12 23.53%

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 1785 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Y.Doç.Dr. H.Şenay Şen G.Ü.T.E.F.Eğitim Bilimleri Bölümü senay@gazi.edu.tr Özet Bilişüstü

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler 722 Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler Yrd. Doç. Dr. D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) AN ASSESSMENT

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İstanbul Kültür Üniversitesi nde okumaya hak kazandım. İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:135-162, ELAZIĞ-2007

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:135-162, ELAZIĞ-2007 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:135162, ELAZIĞ2007 YENİ SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ARAŞTIRMA, İLETİŞİM VE TÜRKÇEYİ

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 811-828 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları 2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedelerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları Aziz KILINÇ Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Filiz TURAN Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Giriş

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI)

BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI) 1 BÖLÜM 14 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 3 (ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI) Hipotez testi konusunda görüldüğü üzere temel betimleme, sayma ve sınıflama işlemlerine dayalı yöntemlerin ötesinde normal dağılım

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKĠNLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKĠNLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 1177 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKĠNLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Okt. Şahin Gökçearslan, Gazi si Enformatik Bölümü, Gazi si Merkez Kampüsü Teknikokullar/ANKARA, sgokcearslan@gazi.edu.tr Okt. Esma Aybike

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 101 102 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 105 I 106 II Sözlü İletişim

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme

Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Özel Atafen İlkokulu 4. Sınıflar Yabancı Diller Veli Bilgilendirme Öğrenci merkezli sınıf çalışmaları, haftada 10 saat olan İngilizce derslerini eğlenceli hale getirir. Cambridge Üniversitesi ESOL MOVERS

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı