İÇ DENETİM FAALİYETİ / BİRİMİ İÇİN GEREKEN KAYNAKLARIN TEMİNİNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ DENETİM FAALİYETİ / BİRİMİ İÇİN GEREKEN KAYNAKLARIN TEMİNİNDE"

Transkript

1 1 IIA ULUSLARARASI İÇ DENETÇİLER ENSTİTÜSÜ IIA POZİSYON RAPORU: İÇ DENETİM FAALİYETİ / BİRİMİ İÇİN GEREKEN KAYNAKLARIN TEMİNİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ Düzenleme tarihi: Ocak 2009 Revizyon tarihi: Kaynak PP Sayfa 2009 Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü

2 2 Giriş: İç denetim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaynakların temini konusunda, sıklıkla şu soruyla karşılaşırız: İç denetim hizmetini vermek için kim ya da hangi kaynaklar kullanılabilir? Pratikte, kurum ve kuruluşlar, kurumun kendi içinde, kaynakları tamamen temin ve tahsis edilmiş bir iç denetim biriminden kurum dışından temin edilen dış kaynaklara veya bunların bir kombinasyonuna kadar çok çeşitli ve farklı alternatifler kullanmaktadırlar. Pratikteki bu çeşitlilik, bazı kuruluşlarda, kullanılan iç ve dış kaynaklar arasında optimum dengenin kurulması sorununu gündeme getirir. Bu makalenin amacı, yönetim kurulunun, kurum yönetiminin ve iç denetim yöneticisinin iç denetim etkinliği / biriminin ihtiyaç duyduğu kaynakların temini konusunda oynayabileceği rolleri ve konuyla ilgili çeşitli sorun ve konuları aydınlığa kavuşturmak ve bu konuya ışık tutmaktır. Sistematik olmayan kanıtlar, bir miktar dış kaynak kullanmanın veya hizmetlerin dış kaynaklardan kısmi temininin uygun olduğunun uygulamacıların çoğu tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, uygun dış kaynak miktarı ve ölçüsünün ne olabileceği konusunda ve tabii ki, bunun nasıl ölçülebileceği konusunda da pek bir mutabakat ve fikir birliği görülmemektedir. Bunun sebebi, iç denetim biriminin hizmet ettiği kurumun büyüklüğü, niteliği, karmaşıklığı ve karakterini öğrenmeden ve kavramadan böyle bir soruyu yanıtlamanın olanaksız olmasıdır. İç denetim kaynaklarının yüzde 100 ünün kurum dışından temin ve tedarik edilmesi ya da tamamen dış kaynaktan temin uygulaması ise, bu tip bir düzenlemenin nasıl yönetilebileceği konusuna odaklanan bazı ek soruları gündeme getirmektedir. İç denetim kaynakları için optimum yapıyı ve kaynağı tespit ederken dikkate alınması ve değerlendirilmesi gereken pek çok mülahaza konusu vardır. Bu tip tespitleri yapmaktan sorumlu olan kişiler, bir alternatif olarak dış kaynaktan temin seçeneğini düşünürken ve incelerken, bu makalede açıklanan ek kılavuz ilkeleri ve mülahazaları da değerlendirmeli ve dikkate almalıdırlar. Optimum çözüm yolu her kurum için farklı olabilir ve değerlendirmeyi etkileyen değişkenler periyodik olarak değiştiğinden dolayı zamanla da değişebilir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün (IIA) Bakış Açısı: İç denetim şöyle tanımlanmaktadır: İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. IIA nin temel amacı, bir kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında yardımcı olma konusunda maksimum toplam etkinliği ve verimliliği sağlayan nitelikte iç denetim faaliyetlerini ve birimlerini teşvik etmektir. IIA, ancak ve sadece iç denetim çalışmaları IIA nın yayımladığı İç Denetimde Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi ne (Standartlar) uygun olarak ve yetkin profesyoneller tarafından yapıldığında, iç denetimin ilgili kurum yönetiminin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardım işlevini en iyi şekilde yerine getirebileceğine inanmaktadır.

3 3 IIA nın bakış açısına göre, hizmeti kimin verdiğinden bağımsız olarak, iç denetim faaliyeti Standartlara uygun yürütülmeli ve yapılmalıdır. IIA, en iyi iç denetim hizmetlerinin, ister kurum içi ister dış kaynak olsun, kurumun kilit önemi haiz bir parçası olan, kaynakları tam ve eksiksiz temin edilmiş, profesyonel ve yetkin bir kadro tarafından verilebileceğine inanmaktadır. IIA, dış hizmet sağlayıcılarla yapılan çoğu ortaklık sözleşmesi ve düzenlemesinin, kurumların kurum yönetiminin stratejik hedeflerine katkıda bulunan iç denetim hizmetleri temin etmelerine ve almalarına yardımcı olma konusunda etkin ve faydalı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. İç denetim hizmetlerinin temini için tamamen dış kaynaktan temin seçeneğinin seçildiği ve kullanıldığı durumlarda, IIA, iç denetim faaliyetin gözetimi ve sorumluluğunun dış kaynaklara devredilemeyeceğine inanmaktadır. İç denetim faaliyeti ve biriminin yönetilmesi sorumluluğu, bir kurum-içi irtibat yetkilisine, tercihen bir üst düzey yöneticiye veya kıdemli yönetim seviyesinde bir çalışana verilmelidir. Bu kişinin aynı zamanda (iç denetim harici) görevleri ve sorumlulukları da varsa, tayin edilen bu kurum-içi irtibat yetkilisinin bağımsızlığı konusu da dikkate alınmalıdır. Yönetim kurulunun veya dengi yönetim organlarının oynadıkları rol de gözetim prosesinde önemlidir; aktif gözetimin seviyesi düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. İç denetim hizmetlerinin temini ve tedarikinin bir aracı olarak dış kaynaktan temin veya iç kaynaktan teminde önemli bir değişikliğin değerlendirildiği durumlarda, yönetim kurulu, ilgili tavsiye hakkında yazılı bir değerlendirme yapmalıdır. Yönetim kurulunun değerlendirmesi ve onayı da ilgili tutanaklara kaydedilmelidir. İç denetimin kurumun yönetişimi prosesinde taşıdığı önem dikkate alındığında, iç denetim faaliyetinin tamamının (ya da önemli bir kısmının) dış kaynaktan temin edilmesi tavsiyesi için yönetim kurulundan onay alınmalıdır. Dış Kaynaktan Temin Alternatiflerinin Değerlendirilmesinde Mülahaza Konuları: Mevcut Kaynaklar: Uygun iç denetim kaynakları belirli bazı durumlarda çeşitli farklı sebeplerle kıt olabilir ya da hiç mevcut olmayabilir. İster geçici bir alternatif ister kalıcı bir çözüm olarak seçilmiş olsun, yetkin iç denetçiler bulmak ve zamanında ve profesyonel iç denetim hizmeti almak için dış kaynaklara başvurmak gerekebilir. Kurumun Büyüklüğü: Hem büyük hem de küçük kurumların, dış kaynaktan temin alternatiflerinden istifade etmeleri gerekebilir. Bu gereksinimin ortak ve yaygın sebepleri arasında, geçici personel azlığı, uzmanlık becerilerine duyulan gereksinim, merkezden uzak işyerlerini de denetim kapsamına alma gereği, özel proje çalışmaları ve sıkı zaman programlarına uymak için ek takviye personel gereksinimi sayılabilir. Ayrıca, küçük kurumlar, daimi veya tam-zamanlı iç denetçiler istihdam edemediklerinden dolayı da dış kaynaktan temin alternatiflerine başvurmaya ihtiyaç duyabilirler.

4 4 Dış Kaynaktan Temin Alternatiflerinin Tipleri: Kurumların dış kaynaktan temin işlerinin veya uygulamalarının tiplerini tanımlamaları gerekebilir. Dış kaynaktan temin alternatifleri şunları içermektedir: * İç denetim hizmetlerinin yüzde 100 ünün dış kaynaklardan genellikle devamlı ve sürekli alındığı, tamamen dış kaynaktan temin alternatifi. * İç denetim hizmetlerinin yüzde 100 ünden daha azının dış kaynaklardan genellikle devamlı ve sürekli alındığı, kısmen dış kaynaktan temin alternatifi. * Dış kaynakların kurumun kendi iç denetim personeliyle birlikte ortak görevlere katıldıkları eş-kaynak kullanımı alternatifi. Bu çalışma, devamlı ve sürekli olabileceği gibi sadece belirli bir süre için de geçerli olabilir. * Belirli bir görevin tamamının veya bir kısmının sınırlı bir süre için bir dış taraftan temin edildiği taşeronluk alternatifi. Bu çalışmanın yönetimi ve gözetimi normalde kurumun kendi iç denetim personeli tarafından gerçekleştirilir. Kanunlar, Yönetmelikler veya Mevzuat: Bazı kurumların iç denetim hizmetlerini dış denetçilerden almaları kanunlarla veya mevzuatla yasaklanmış olabilir. IIA, kanunlar veya mevzuat buna cevaz verse bile, iç denetim hizmetinin kurumun mali tablolarını da denetleyen aynı dış denetim firmasından alınmaması gerektiğine, çünkü bunun denetçinin bağımsızlığı ilkesine aykırı olacağına inanmaktadır. Belirli sektör ve iş kolları, dış kaynaktan temin düzenlemelerine ilişkin belirli düzenleyici ilke ve kılavuzlara tâbi olabilirler. Dış kaynaktan temin için kanuni ve hukuki mülahazaları değerlendirmek için uygun araştırmalar mutlaka yapılmalıdır. Dış Kaynaktan Teminin Avantajları ve Dezavantajları: Yukarıda tartışılan ve ele alınan mülahazalara ek olarak, dış kaynaktan teminin avantajları ve dezavantajları hakkında bir analiz de yapılmalı ve hazırlanmalıdır. Gerek bu analizin kapsamı ve şekli gerekse takip eden raporlamanın kapsamı ve şekli, öngörülen dış kaynaktan temin düzeyi veya kapsamına uyumlu ve uygun olmalıdır. İç denetim faaliyetlerinin önemli bir kısmının dış kaynaktan temin edildiği durumlarda daha fazla dokümantasyon ve daha formel ve resmi raporlama ve onay alınmalıdır. Aşağıdaki liste, tam ve eksiksiz bir liste olmasa da, bu analizde değerlendirilmesi gereken kriterleri saymaktadır: * Dış hizmet sağlayıcıların bağımsızlığı; * Dış hizmet sağlayıcıya kıyasla kurumun iç kaynaklarının bağlılığı; * Dış hizmet sağlayıcının uyguladığı mesleki standartlar; * Hizmet sağlayıcının kalifikasyonları; * Kadro eğitim, devir oranı, personelin rotasyonu, yönetim; * Görev (Angajman) gereksinimlerini veya özel talepleri karşılamak için personel kaynaklarının esnekliği; * Kaynakların mevcudiyeti ve hizmete hazırlık durumu; * Gelecek görevler için kurumsal bilginin saklanması ve tutulması;

5 5 * En iyi uygulamalara erişim ya da alternatif yaklaşımları anlamak ve kavramak; * Kurumun kültürü dış hizmet sağlayıcıların kurum tarafından benimsenebilmesi; * Dış hizmet sağlayıcısının kurumun iç yapısını anlaması ve kavraması; * Merkezden uzak işyerlerinin denetim kapsamına alınabilmesi; * Kurum-içi iç denetim birimiyle koordinasyon; * Dış denetçiyle koordinasyon; * İç denetimin kurum içi terfiler için bir eğitim temeli olarak kullanılması; * Çalışma kağıtlarının saklanması, çalışma kağıtlarına erişim ve çalışma kağıtlarının sahiplenilmesi; * Uzmanlık becerilerinin edinilmesi ve mevcudiyeti/kullanıma hazır olması; * Maliyet mülahazaları ve * Uygun bir mesleki örgütlenmede iyi durumda devam eden üyelik. Dış Kaynaktan Temin İçin Sözleşmeler ve Mektupları: Dış kaynaktan temin için hazırlanan sözleşmelerin ve mektuplarının içeriği değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır. Çalışma kağıtları, raporlar, tavsiyeler, varılan sonuçlar, mütalaalar, derecelendirmeler, kıyaslama (benchmarking) bilgileri ve analizleri (katma değer gibi) gibi teslim edilecek materyaller değerlendirilmelidir. Son tarihler, ilerleme raporları, sonuçların tartışılması için personele erişim imkanı ve sonuçların takibi konuları ele alınmalıdır. Çalışma kağıtlarının sahiplenilmesi ve sonuçların kullanılması konuları da ele alınmalıdır. Hem kısıtlama ve sınırlamalar hem de kuvvetli yönler ve ek faydalar dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. Ücret konuları da açıkça tanımlanmalı ve belirtilmelidir. Dış Kaynaktan Temine İlişkin Politika: Bazı kurumlar, dış kaynaktan temin sözleşmelerine ilişkin bir politika yapmayı ya da resmi kılavuzlar çıkartmayı faydalı bulabilirler. Dış kaynaktan temin hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri kolaylaştırmak amacıyla, dokümantasyon ve onay gerekleri ve koşulları ele alınabilir. Ek olarak, bazı kurumlar, iç denetim hizmetlerinin temini amacına yönelik etkin seçme ve tedarik proseslerini kolaylaştırmak amacıyla tercih edilen tedarikçi ve sağlayıcılarla ilişkiler kurmak da isteyebilirler. IIA Kılavuzu: Kurumlar, iç denetim faaliyeti veya birimine destek olmak ya da onu tamamlamak amacıyla dışarıdan hizmet temin ettiklerinde, Uygulama Önerisi 1210.E1-1 gibi, konuyla ilgili IIA kılavuzlarına uymalıdırlar. Dış kaynaktan temin alternatiflerinin değerlendirildiği analiz çalışmasında, bahsi geçen Uygulama Önerisinde açıklanan kılavuz ilkeler de incelenmeli ve dikkate alınmalıdır. ****

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

IIA Görüş Açıklamaları: ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROLÜNDE ÜÇ SAVUNMA HATTI Ocak 2013

IIA Görüş Açıklamaları: ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROLÜNDE ÜÇ SAVUNMA HATTI Ocak 2013 IIA Görüş Açıklamaları: ETKİLİ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROLÜNDE ÜÇ SAVUNMA HATTI Ocak 2013 ULUSLARARASI İÇ DENETÇİLER ENSTİTÜSÜ / Global İçindekiler Giriş 1 Üç Hattan Önce: Risk Yönetimi Nezareti ve Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı