Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerinin Optimum Tasarımında Bağıl Nem Oranının Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerinin Optimum Tasarımında Bağıl Nem Oranının Etkisi"

Transkript

1 Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerinin Optimum Tasarımında Bağıl Nem Oranının Etkisi ÖZET Öngerilmeli beton I kesitli kirişlere sahip köprüler, kısa ve orta açıklıklı mesafelerde en çok kullanılan köprü türlerinden biridir. Bu tarz bir köprünün tasarımını etkileyen birçok parametre ve tasarım değişkeni vardır. Bu parametrelerden biri de köprünün yapılacağı yerin yıllık ortalama bağıl nem oranıdır. Bu çalışmada yıllık ortalama bağıl nem oranının öngerilmeli beton köprü kirişlerinin toplam maliyetini ne şekilde etkilediği araştırılmıştır. Optimum tasarım probleminin çözümünde genetik algoritma kullanılmıştır. Tasarım değişkenleri olarak köprü kirişlerinin enkesit boyutları ve kiriş içinde yer alacak öngerme donatılarının miktarı seçilmiştir. Seçilen bir köprü enkesiti üç farklı açıklık için ve farklı yıllık ortalama bağıl nem oranları altında optimize edilmiştir. Bu tasarımlara ait yıllık ortalama bağıl nem oranına bağlı olarak kiriş toplam maliyetinin değişimi grafikler halinde sunulmuştur. Yapılan çalışma neticesinde yıllık ortalama bağıl nem oranının artmasının öngerilmeli kiriş toplam maliyetini düzenli olarak azalttığı görülmüştür. Bu azalma miktarının kiriş uzunluğu arttıkça arttığı ve seçilen körü enkesiti için yaklaşık olarak maksimum %13,1 olduğu görülmüştür. 1. GİRİŞ Öngerilmeli beton kirişli köprüler orta ve kısa açıklıklı mesafelerde çok yaygın olarak uygulanan bir köprü türüdür. Köprü kirişlerinin enkesitleri için uygulamada çok çeşitli şekiller kullanılmasına rağmen bunlardan en yaygın olarak kullanılanları içi boş kutu kesit ve dolu gövdeli profil kesitlerdir. Öngerme verme tekniği olarak da en yaygın olarak kullanılan ardçekim ve önçekim suretiyle öngerme vermektir. Öngerilmeli beton profil kirişli köprüler de kendi içinde ayrıca bitişik kirişli ve ayrık kirişli olmak üzere iki sınıfta toplanabilmektedir. Öngerilmeli beton kirişler boyutlandırılırken pek çok parametre dikkate alınır. Bu parametrelerden biri de yıllık ortalama bağıl nem oranıdır. Bağıl nem oranının öngerilmeli beton kirişlerin hesabına etkileri ile ilgili literatürde daha önce yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Trejov.d. (2007) yapmış oldukları çalışmada ortam ısısı ve nemin, öngerilmeli beton köprü kirişlerinde kullanılan, betonların basınç dayanımlarına ve eğilme etkisi altında çekme dayanımlarına olan etkilerini incelemişlerdir. Saiidiv.d.(1996) bağıl nem oranı değişken bölgelerde inşa edilmiş öngerilmeli beton kutu kesitli köprülerde öngerilme kayıplarında ilk 30 ayda oluşan değişimlerini incelemişlerdir. Sünme ve rötrenin neden olduğu kayıpların AASHTO (2002) yönetmeliğinde öngörülenden %60 daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışma sonucunda mevsimsel sıcaklık ve nem değişimlerine bağlı olarak, incelenen köprülerde, öngerilme kayıplarının değişmeye devam ettiği gözlenmiştir. Bunların dışında bağıl nem oranına bağlı olarak hesaplanan öngerilme kayıplarının doğru belirlenmesine yönelik yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Zekeriya AYDIN Bunlardan bazıları Oh ve Yang (2001), Yang (2005) ve Koris ve Bodi (2009) tarafından yapılan çalışmalardır. Bu çalışmada önçekim suretiyle öngerilme verilmiş, basit mesnetli, bitişik I kirişli beton köprülere ait kiriş kesitleri incelenecektir. Bu amaçla yukarıda bahsedilen köprü kirişi kesitinin optimum tasarımı yapılırken yıllık ortalama bağıl nem oranının ne derecede etkili olacağı araştırılmıştır. Optimum tasarım probleminin amaç fonksiyonu olarak köprü kirişlerinin toplam maliyeti alınmış, optimum tasarım probleminin çözümü için, yapay zekaya dayalı arama yöntemlerinden biri olan genetik algoritma kullanılmıştır. ŞUBAT 2012 SAYI : 101 5

2 2. Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerinin Tasarımı Öngerilmeli kirişlere sahip köprü üstyapılarının hesabı belirli aşamaları içermektedir. İlk olarak böyle bir yapının boyutlandırılması için dikkate alınması gereken yükler ve bu yüklerin taşıyıcı elemanlara ne şekilde dağıtılacağı belirlenir. Sonra öngerilmeli kiriş hesabı için çok önemli olan öngerilme kayıpları hesaplanır. Daha sonra öngerilmeli kirişlerin, sırasıyla emniyet gerilmeleri ve taşıma gücü yöntemlerine göre eğilme ve kesme tahkikleri yapılır. Son olarak sehim denetimi yapılır (Naaman 1982, Aydın 2006). Öngerilmeli beton köprü kirişlerinin tasarımında yüklerin ve öngerilme kayıplarının hesabı, gerilme, taşıma gücü ve sehim denetimleri AASHTO Standard Specifications fo rhighway Bridges (AASHTO 2002) yönetmeliği ve genel mekanik şartları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 2.1.Yüklerin ve İç kuvvetlerin Hesabı Öngerilmeli beton kirişlerin hesabında, kiriş özağırlığı, tabliye ağırlığı, kaplama ağırlığı, bordür ağırlığı, korkuluk ağırlığı ve yaya yüküne ilave olarak H30-S24 standart kamyon yüklemesi ve eşdeğer şerit yükleri dikkate alınmıştır. Köprü üzerine etkiyen hareketli yükler ve bu yüklerin öngerilmeli kirişlere ne şekilde dağıtılacağı yine AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges (AASHTO 2002) yönetmeliğine göre belirlenmiştir. Bu çalışmada dikkate alınan köprü üst yapısına ait öngerilmeli kirişler basit olarak mesnetlenmiş moment aktarmayan kirişlerdir. Dolayısıyla sabit yükler ve hareketli yükler nedeniyle oluşan moment ve kesme kuvveti değerleri, basit kiriş kabulüne göre hesaplanmaktadır. 2.2.Emniyet Gerilmesi, Taşıma Gücü ve Sehim Denetimleri Öngerilmeli elemanların, öngerilme anından başlamak üzere servis ömrü boyunca oluşacak gerilmelerin etkisi altında kalacağı dikkate alınarak bütün elverişsiz durumlarda emniyet sınırları içerisinde kalarak, çatlak ve deformasyon yönünden kullanılabilir olacak ve taşıma güçleri de kırılmaya karşı yeterli emniyeti sağlayacak biçimde projelendirilmesi gerekmektedir. Tasarımda, elemanın yüksekliği boyunca şekil değiştirmenin lineer olduğu, kesit çatlamadan önce gerilmenin şekil değiştirmeyle lineer orantılı olduğu, kesit çatladıktan sonra betondaki çekme gerilmelerinin ihmal edildiği kabulleri yapılacaktır (AASHTO 2002, Aydın 2006). Emniyet gerilmesi denetimleri yükleme ve öngerilme kaybı aşamalarına göre dört farklı durum için hesaplanmıştır. Emniyet gerilmesi kontrolleri yine tablalı kompozit kesit üst ucu, prefabrik kesit üst ve alt ucu olmak üzere üç farklı kesit bölgesi için yapılmıştır. Taşıma gücü hesapları ise tablalı kompozit kesit ve prefabrik kesit için ayrı ayrı yapılmaktadır. Sehim denetimleri, emniyet gerilmesi denetimlerine benzer şekilde dört farklı yükleme ve öngerilme kaybı durumu için yapılmaktadır. 2.3.Öngerilme Kayıplarının Hesabı Öngerilmeli bir kirişte oluşan öngerilme kayıpları büzülme, elastik kısalma, sünme ve donatının gevşemesinden kaynaklanan kayıpları içermektedir. Böylece kirişte oluşan toplam öngerilme kaybı, f s = SH + ES + CR c + CR s (1) olarak hesaplanmaktadır. Burada SH betondaki büzülmeden dolayı oluşan öngerilme kaybını, ES betonun elastik kısalmasından kaynaklanan öngerilme kaybını, CR c betondaki sünmeden kaynaklanan öngerilme kaybını ve CR s ise öngerilme donatısının gevşemesinden kaynaklanan öngerilme kaybını ifade etmektedir. Kimyasal değişiklikler ve kuruma nedeniyle betonda zamana bağlı olarak oluşan şekil değiştirmeler ve büzülmeden dolayı oluşan dayanım kayıbı (Mpa); SH = 117 1,03 RH (2) olarak hesaplanmaktadır. Burada RH yıllık ortalama bağıl nem oranını göstermektedir. Öngerilme kuvvetinden dolayı beton elemanların boylarının kısalması nedeniyle oluşan elastik kısalmadan dolayı meydana gelen öngerilme kaybı E ES= s f cir (3) E c bağıntısı ile hesaplanmaktadır. Bu bağıntıda E s öngerilme çeliğinin elastisite modülünü, E c betonun aktarma anındaki elastisite modülünü, f cir ise aktarımdan hemen sonra sabit yük ve öngerilme kuvveti nedeniyle öngerilme donatılarının ağırlık merkezinde oluşan beton gerilmesini göstermektedir. Kalıcı yüklerden dolayı betonda zamana bağlı olarak oluşan şekil değiştirme nedeniyle meydana gelen sünmeden dolayı oluşan öngerilme kaybı CR c = 12 f cir 7 f cds (4) bağıntısı ile hesaplanmaktadır. Bu bağıntıda f cds öngerilme kuvvetinin uygulandığı andaki sabit yüklerin dışındaki tüm sabit yüklerden dolayı öngerilme donatılarının ağırlık merkezinde oluşan beton gerilmesini ifade etmektedir. Zamana bağlı olarak öngerilme donatısındaki gerilmede oluşan azalma nedeniyle meydana gelen gevşeme kaybı genellikle imalatçı firma tarafından gerilme oranına bağlı bir değer olarak 6 ŞUBAT 2012 SAYI : 101

3 verilmektedir. Bu değerin bilinmediği durumlarda gerilme azaltılmış çelikler için MPa biriminden CR s = 138 0,4 ES 0,2 (SH + CR c ) (5) bağıntısı ile ve düşük gevşemeli çelikler için ise yine MPa biriminden olmak üzere CR s = 34 0,1 ES 0,05 (SH + CR c ) (6) bağıntısı ile hesaplanabilmektedir (AASHTO 2002). 3. Amaç Fonksiyonu, tasarım değişkenleri ve sınırlayıcılar Bu çalışmada optimum tasarım kriteri olarak öngerilmeli beton kiriş toplam maliyeti dikkate alınmıştır. Öngerilmeli beton kiriş maliyetini oluşturan temel iki unsur beton ve öngerme donatısı maliyetidir. Böylece genel olarak, öngerilmeli beton köprü kirişlerinin optimum tasarım problemi için amaç fonksiyonu C = C pc + C ps (7) bağıntısı ile verilebilir. Bu bağıntıda C pc ve C ps sırasıyla beton ve öngerme çeliği maliyetini göstermekte olup Cp c = up pc n g A c L (8) C ps = up ps n g A ps L (9) bağıntıları ile hesaplanabilir. Bu bağıntılarda up pc ve up ps sırasıyla beton ve öngerme çeliği birim fiyatlarını, n g köprü enkesitindeki kiriş sayısını, A ps ve A pc sırasıyla öngerilmeli kiriş enkesit alanını ve öngerme donatısı enkesit alanını, çelik birim hacim ağırlığını ve L ise öngerilmeli kiriş boyunu ifade etmektedir (Aydın 2006). Bu çalışmada tasarım değişkeni olarak öngerilmeli kiriş yüksekliği (h), alt başlık genişliği (b b ), gövde kalınlığı (b w ), üst başlık kalınlığı (t t ), alt başlık kalınlığı (t b ), üst pah yüksekliği (p t ), alt pah yüksekliği (p b ) ve öngermetoronu sayısı (n ps ) olmak üzere sekiz farklı değişken dikkate alınmıştır. Tasarım değişkenleri Şekil 1 de tipik bir I şeklinde öngerilmeli beton kiriş enkesiti üzerinde gösterilmektedir. h tt p t hw p b t b bw bb öngerme donat s Şekil 1. Tipik I şeklinde öngerilmeli beton kiriş enkesiti Öngerilmeli kirişlerin hesabında dikkate alınan tasarım parametreleri ise köprü açıklığı, tabliye genişliği, taşıt yolu genişliği, trafik şeridi sayısı, döşeme kalınlığı, yapı malzemesi özellikleri, malzeme birim fiyatları ve yükleme çeşitleridir. Sınırlayıcılar Standard Specifications for Highway Bridges (AASHTO 2002) yönetmeliğine uygun olarak incelenmiştir. Çalışmada 10 adet eğilme emniyet gerilmesi sınırlayıcısı, 2 adet eğilme taşıma gücü sınırlayıcısı, 3 adet kesme emniyet gerilmesi ve taşıma gücü sınırlayıcısı, 5 adet sehim sınırlayıcısı, 4 adet süneklik sınırlayıcısı ve 4 adet geometrik sınırlayıcı olmak üzere toplam 28 adet sınırlayıcı dikkate alınmıştır. Bu sınırlayıcılar hakkında detaylı bilgi Aydın ve Ayvaz (2006), Aydın (2006) ve Aydın ve Ayvaz (2010) da verilmektedir. 4. Genetik Algoritma ile Sistemin Optimum Tasarım Prof. Dr. Yusuf AYVAZ Genetik algoritma evrimsel bir optimum tasarım yöntemidir. Genetik algoritmalar doğal seçim kanunun prensiplerini kullanırlar. Bu nedenle muhtemel çözümlerden oluşan bir başlangıç neslini kullanarak sonuca giderler. İlk olarak, muhtemel çözümler optimum çözüme yakınlıklarına göre sıralanırlar. Bu sıralamanın ardından genetik operatörler uygulanarak bir sonraki nesle ait çözümler elde edilir. Bu çalışmada genetik operatör olarak kopyalama, çaprazlama ve mutasyon kullanılmıştır (Holland 1975, Goldberg 1989, Aydın 2006). Genetik algoritma, rasgele belirlenmiş mevcut çözümleri temsil eden belli sayıdaki diziden oluşan bir küme içerisinde çalışır. Bu diziler çözümleri oluşturan tasarım değişkeni değerlerinin kodlanması ile elde edilir. Bu kodlama işlemi genellikle ikili sayı sisteminde yapılmakla birlikte, üçlü sayı sistemi, tamsayı ya da gerçek değerlerin ŞUBAT 2012 SAYI : 101 7

4 kodlanması ile de yapılabilmektedir. Çözümleri oluşturan tasarım değişkenlerinin kodlanmasından kastedilen ise, tasarım değişkeni için seçilen değerin, değerler kümesi içerisindeki sıra sayısının kodlanmasıdır. Genetik algoritma ayrık tasarım değişkenlerini kullanarak sonuca gitmektedir. Bunun için de her bir tasarım değişkeninin alabileceği değerler önceden belirlenerek bir küme oluşturulur ve optimum tasarım sırasında, tasarım değişkenlerinin değerlerini bu küme içerisinden seçmesi sağlanır. Böylece tasarım değişkeninin alabileceği değerlerden oluşan bu küme tasarım değişkeni değerler kümesi olarak adlandırılabilir. Bu çalışmada, çözümlerin kodlanması için en yaygın olarak kullanılan ikili sayı sisteminde kodlama uygulanacaktır (Goldberg 1989, Aydın 2006). Genetik algoritma mühendislik problemlerinin optimum tasarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlara Rajaev ve Krishnamoorthy (1992), Jenkins (1992), Daloğlu ve Aydın (1999), Ayvaz ve Aydın (2000), Pezeshk vd. (2000), Sarma ve Adeli (2000), Kameshki ve Saka (2001) ve Saka (2007) tarafından yapılan çalışmalar örnek olarak verilebilir. 4.1.Cezalandırılmış amaç fonksiyonu Genetik algoritma sınırlayıcısız optimum tasarım problemleri için uygun bir yöntemdir. Dolayısıyla sınırlayıcılara bağlı olarak tanımlanmış olan optimum tasarım probleminin sınırlayıcısız bir fonksiyon olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yukarıda bahsedilen toplam 28 adet sınırlayıcının ihlal edilme miktarını hesaplayan bir fonksiyon amaç fonksiyonuna eklenecektir. Böylece, sınırlayıcıların ihlal edilmesi fonksiyonunun büyüklüğü ölçüsünde amaç fonksiyonu cezalandırılacak ve cezalandırılmış amaç fonksiyonunun kullanılması suretiyle problem sınırlayıcısız bir probleme dönüştürülmüş olacaktır. Buradan hareketle cezalandırılmış amaç fonksiyonu (10) bağıntısı ile verilebilir (Aydın 2006). Bu bağıntıda K ceza katsayısı olup problemin türüne göre belirlenir. P ise ceza fonksiyonu olup P C 1 K P n p i i 1 (11) bağıntısı ile belirlenir. Bu bağıntıda n sınırlayıcıların toplam sayısını göstermektedir. p i ise her bir sınırlayıcının ihlal edilme faktörünü göstermekte olup g i > 0 ise p i = g i, g i 0 ise p i = 0 (12) bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntılarda g i her bir sınırlayıcının normalize edilmiş değerini ifade etmektedir. Sınırlayıcılar normalize edilmiş formda g i,c g i 1(i=1,2,3, (i=1,2,3,,28),28) (13) g i,lim bağıntısıyla hesaplanmaktadır. Burada g i, c ve g i, lim i inci sınırlayıcı için sırasıyla hesaplanan değeri ve limit değeri ifade etmektedir. 4.2.Genetik operatörlerin uygulanması Genetik algoritmada başlangıç çözümlerinden yola çıkıp optimum çözümlere ulaşmak için kullanılan ve genetik süreci oluşturan işlemlere genetik operatörler denir. Bu çalışmada kopyalama, çaprazlama ve mutasyon operatörleri kullanılmıştır. Kopyalama operatörü ile nesildeki kötü çözümler çıkartılırken, en iyi çözümler onların yerine kopyalanır. Hangi çözümlerin kopyala operatöründen etkileneceğine uyum faktörü ile karar verilir. Her bir çözüme ait uyum faktörü F F / F c, i i ort (14) bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıda F i her bir çözümün uyum derecesini, F ort ise nesildeki tüm çözümlerin uyum derecelerinin ortalamasını göstermektedir. Her bir çözümün uyum derecesi ise, Fi ) ( max min (15) bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıda i uyum derecesi hesaplanacak olan çözümün cezalandırılmış amaç fonksiyonu değerini, max ve min ise nesildeki çözümler içerisinde sırasıyla maksimum ve minimum cezalandırılmış amaç fonksiyonu değerlerini göstermektedir. Çaprazlama operatörü ile nesildeki çözüm dizilerinin karakterleri birbirleri arasında rasgele değiştirilmek suretiyle, nesle yeni çözümler kazandırılır. Literatürde yaygın olarak kullanılan çaprazlama türleri tek noktalı, çok noktalı ve düzenli çaprazlamadır. Bu çalışmada düzenli çaprazlama kullanılmıştır. Nesle yeni çözümler kazandırmak için kullanılan bir diğer genetik operatör de mutasyon operatörüdür. Mutasyon operatörü ile nesildeki toplam karakter miktarının belli bir oranı (genellikle %0,1 ile %1 arasında) rastgele değiştirilir. Literatürde en çok kullanılan mutasyon türleri standart mutasyon, kontrollü mutasyon ve melez mutasyondur. Bu çalışmada standart mutasyon kullanılmıştır. Genetik operatörler hakkında detaylı bilgi Aydın (2006) ve Aydın ve Ayvaz (2010) tarafından yapılan çalışmalarda bulunabilir. 5. Bağıl Nem Oranı Etkisinin İncelenmesi Yıllık ortalama bağıl nem oranının, öngerilmeli beton köprü kirişlerinin optimum boyutlandırılması üzerindeki etkisini belirlemek üzere iki farklı köp- i 8 ŞUBAT 2012 SAYI : 101

5 rü örneği incelenmiştir. Köprü kirişleri farklı bağıl nem oranları ile optimize edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır Uygulama 1 (26.0 m açıklığa sahip köprü) İlk olarak ele alınan köprü üst yapısına ait enkesit Şekil 2 de verilmektedir. Seçilen ilk köprüye ait, ortalama bağıl nem oranı dışındaki, tasarım parametreleri aşağıda sıralanmıştır. Aşağıda genetik algoritmaya ait optimum tasarım parametrelerinin değerleri sıralanmıştır. Optimum tasarım probleminde yer alan sekiz adet tasarım değişkeni için değer kümeleri ise Tablo 1 de verilmiştir. Nesildeki çözüm sayısı : 30 Açıklık mesafesi. : m Tabliye genişliği. : m Taşıt yolu genişliği. : 7.00 m Trafik şeridi sayısı.. : 2 Tabliye kalınlığı.. : 0.20 m Tabliye betonu... : C25 Öngerilmeli beton... : C40 Öngerme çeliği çekme gerilmesi. : 1898 MPa Öngerme çeliği elastisite modülü.... : MPa Öngerilmeli beton birim maliyeti..... : 900 TL/m 3 Öngerme çeliği birim maliyeti. : 9500 TL/t Öngermetoronu anma çapı. : mm Öngermetoronları arasındaki minimum mesafe... : 6 cm Kamyon yükü sınıfı.... : H30-S24 Kaplama birim hacim ağırlığı.. : 20 kn/m 3 Kaplama kalınlığı : 10 cm Kaldırım kalınlığı. : 30 cm Parapet ve prekast eleman birim ağırlığı.. : 30 N/cm Yaya yükü.. : MPa Çözüm dizisindeki karakter sayısı : 28 Çaprazlama türü Mutasyon türü : Düzenli : Kontrollü Mutasyon oranı : %0,5 Ceza katsayısı : 0.8 Maksimum iterasyon Yukarıdaki verilere ilave olarak yıllık ortalama bağıl nem oranı %0 dan başlayıp %10 luk artışlarla %100 e kadar artırılarak 11 farklı optimum tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu analizlere ait sonuçlar Tablo 2 de verilmektedir. Öngerilmeli beton kiriş maliyetinin yıllık ortalama bağıl nem oranına bağlı olarak değişimi Şekil 3 de verilmektedir. Şekil 3 ten görüldüğü gibi yıllık bağıl nem oranı arttıkça öngerilmeli beton kiriş maliyeti düzenli olarak azalmaktadır. Bu azalma toplam yaklaşık %7,7 kadar olmaktadır. Şekil 2. Uygulama 1 için seçilen köprü üstyapı enkesiti Tablo 1. Uygulama 1 için tasarım değişkenleri değer kümesi sayısı : 5000 Tasarım değişkeni Değer sayısı Muhtemel değerler Kiriş yüksekliği Alt başlık genişliği Gövde kalınlığı Üst başlık kalınlığı Alt başlık kalınlığı Üst pah yüksekliği Alt pah yüksekliği Öngerme toronu sayısı Birimler cm cinsindendir. ŞUBAT 2012 SAYI : 101 9

6 Tablo 2. Uygulama 1 için bağıl nem oranına bağlı olarak tasarım sonuçları Bağıl nem Tasarım değişkeni değerleri Maliyet oranı (%) h bb bw tt tb pt pb nps (TL) Uygulama 2 (30.0 m açıklığa sahip köprü) İkinci uygulama için seçilen köprü üst yapısına ait tasarım parametrelerinin tamamı birinci uygulama ile aynıdır. Sadece köprü açıklığı m ye çıkarılmıştır. Genetik algoritmaya ait optimum tasarım parametrelerinin değerleri ve sekiz adet tasarım değişkeni için tasarım değişkeni değer kümeleri yine ilk uygulamadaki ile aynı olarak alınmıştır. Bu uygulamanın da, ilk uygulamaya benzer şekilde, yıllık ortalama bağıl nem oranının 11 farklı değeri için optimum tasarım gerçekleştirilmiştir. İkinci uygulamanın analizlerine ait sonuçlar Tablo 3 de verilmektedir. Bu uygulama için öngerilmeli beton kiriş maliyetinin yıllık ortalama bağıl nem oranına göre değişimi Şekil 4 de verilmektedir. Şekil 3 ten görüldüğü gibi yıllık bağıl nem oranı arttıkça öngerilmeli beton kiriş maliyeti düzenli olarak azalmaktadır. Bu azalma toplam yaklaşık %8,5 kadar olmaktadır. Bu çözümde oluşan maliyet azalma oranı 26 m lik çözüme oranla daha fazladır. Şekil 3. Uygulama 1 için bağıl nem oranına bağlı olarak maliyetin değişimi Şekil 4. Uygulama 2 için bağıl nem oranına bağlı olarak maliyetin değişimi 10 ŞUBAT 2012 SAYI : 101

7 Tablo 3. Uygulama 2 için bağıl nem oranına bağlı olarak tasarım sonuçları Bağıl nem Tasarım değişkeni değerleri Maliyet oranı (%) h bb bw tt tb pt pb nps (TL) , , Uygulama 3 (34.0 m açıklığa sahip köprü) Bu uygulamada da diğer tüm veriler birinci uygulama ile aynı alınmış sadece köprü açıklığı m ye çıkarılmıştır. Bu uygulamanın da yine yıllık ortalama bağıl nem oranının 11 farklı değeri için optimum tasarım gerçekleştirilmiştir. Üçüncü uygulamanın analizlerine ait sonuçlar Tablo 4 de verilmektedir. Bu uygulama için öngerilmeli beton kiriş maliyetinin yıllık ortalama bağıl nem Tablo 4. Uygulama 3 için bağıl nem oranına bağlı olarak tasarım sonuçları Bağıl nem Tasarım değişkeni değerleri Maliyet oranı (%) h bb bw tt tb pt pb nps (TL) oranına göre değişimi Şekil 5 de verilmektedir. Şekil 5 ten görüldüğü gibi, ilk iki uygulamaya benzer şekilde, yıllık ortalama bağıl nem oranı arttıkça öngerilmeli beton kiriş maliyeti düzenli olarak azalmaktadır. Ancak 34 m açıklığa sahip kirişteki maliyet azalması diğer iki çözüme oranla daha büyük olarak, toplam yaklaşık %13,1 kadar olmaktadır. 6. Sonuçlar Bu çalışmada öngerilmeli beton köprü kirişlerinin optimum tasarımında yıllık ortalama bağıl nem oranının etkisi araştırılmıştır. Çalışmada seçilen bir köprü örneğinin, farklı yıllık ortalama bağıl nem oranları altında, üç farklı açıklık için optimum tasarımı gerçekleştirilmiş ve aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır. tıkça öngerilmeli beton köprü kirişlerinin toplam maliyeti, ortam bağıl neminin betona olumlu etkisi nedeni ile azalmaktadır. ma bağıl nem oranının öngerilmeli beton köprü kirişlerinin toplam maliyeti üzerindeki etkisi daha da artmaktadır. nem oranın değiştirilmesi ile toplam maliyette maksimum %13,1 e varan oranlarda azalma sağlanacağı görülmüştür. kurak yerinde (nem oranı %45) yapılması ile en nemli yerinde (nem oranı %82) yapılması arasında maliyette yaklaşık %3 oranında bir değişim olmaktadır. in tasarımında da yıllık ortalama bağıl nem oranının etkisinin nasıl olacağına ilişkin ŞUBAT 2012 SAYI :

8 Oh, B.H., Yang, I.H. (2001). Realistic longterm prediction of prestress forces in PSC box girder bridges. Journal of Structural Engineering-ASCE, 127(9), Pezeshk S., Camp C.V., Clem D. (2000). Design of nonlinear formed structures using genetic optimization. Journal of Structural Engineering, 126(3), Rajaev, S. ve Krishnamoorthy, C. S. (1992). Discrete Optimization of Structures Using Genetic Algorithms. Journal of Structural Engineering, 118(5), Şekil 5. Uygulama 3 için bağıl nem oranına bağlı olarak maliyetin değişimi araştırma yapılması faydalı olacaktır. Kaynaklar AASHTO(2002). Standard Specifications for Highway Bridges.American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C. Aydın, Z. (2006). Optimum design of prestressed concrete bridge girders using genetic algorithm. Ph.D. Thesis, Karadeniz Technical University, Turkey. Aydın, Z. ve Ayvaz, Y. (2006). Optimum shape design of prestressed concrete bridge girders using genetic algorithm. Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, YTÜ, İstanbul, Türkiye. Aydın, Z. ve Ayvaz, Y. (2010). Optimum Topology and Shape Design of Prestressed Concrete Bridge Girders Using a Genetic Algorithm. Structural Multidisciplinary Optimization, 41, Ayvaz, Y. ve Aydın Z. (2000). Optimum design of trusses using a genetic algorithm. Proceedings of the Second International Conference on Engineering Using Metaphors from Nature, Leuven, Belgium, Daloğlu, A. ve Aydın Z. (1999). Kafes sistemlerin uygulamaya yönelik optimum tasarımı.pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(1), Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization and machine learning. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York, N. Y. Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich. Jenkins, W. M. (1992). Plane Frame Optimum Design Environment Based on Genetic Algorithm. Journal of Structural Engineering, 118(11), Kameshki, E. S. ve Saka, M. P. (2001). Optimal Design of Nonlinear Steel Frames with Semi-Rigid Connections using a Genetic Algorithm. Computers and Structures, 79, Naaman A.E. (1982). Prestressed concrete analysis and design fundamentals.mcgraw-hill, New York Koris, K., Bodi, I. (2009). Long-term analysis of bending moment resistance on precast concrete beams. Periodica Polytechnica-Civil Engineering, 53(2), Saiidi, M.S., Shields, J., OConnor, D., Hutchens, E. (1996). Variation of prestress force in a prestressed concrete bridge during the first 30 months. PCI Journal, 41(5), 66-&. Saka, M. P. (2007). Optimum topological design of geometrically nonlinear single layer latticed domes using coupled genetic algorithm. Computers and Structures, 85, Sarma, K. C. ve Adeli, H. (2000). Fuzzy Discrete Multicriteria Cost Optimization of Steel Structures. Journal of Structural Engineering, 126(11), Trejo, D., Moutassem, F., Huste, M.B., Halmen, C., Cline, D.B.H. (2007). Influence of environmental exposure conditions on mechanical properties of high-strength concrete. ACI Materials Journal, 104(6), Yang, I.H. (2005). Uncertainty and updating of long-term prediction of prestress forces in PSC box girder bridges. Computers & Structures, 83(25-26), ŞUBAT 2012 SAYI : 101

Genetik Algoritma ile Üç Boyutlu Kafes Sistemlerin Şekil ve Boyut Optimizasyonu 1

Genetik Algoritma ile Üç Boyutlu Kafes Sistemlerin Şekil ve Boyut Optimizasyonu 1 İMO Teknik Dergi, 2006 3809-3825, Yazı 251 Genetik Algoritma ile Üç Boyutlu Kafes Sistemlerin Şekil ve Boyut Optimizasyonu 1 Vedat TOĞAN * Ayşe DALOĞLU ** ÖZ Minimum ağırlık veya hacmi bulmaya yönelik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN ANALİZİ

SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN ANALİZİ SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN ANALİZİ Yaşar UĞUR*, İbrahim Ethem GÜLHAN ve Oktay CAFEROV ** * Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri. ** Erciyes Üniversitesi, Fen

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN OPERASYONAL MODAL ANALİZİ

DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN OPERASYONAL MODAL ANALİZİ 6. OTURUM DÜZLEM KAFES TAŞIYICI SİSTEMLERİN OPERASYONAL MODAL ANALİZİ Alemdar BAYRAKTAR, Temel TÜRKER, Ahmet Can ALTUNIŞIK, Barış SEVİM Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Trabzon Özet Bu

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN GÜVENİLİRLİK

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara GÜLBURNU KÖPRÜSÜ Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara 1) İnşaat Müh. ( İTÜ - 1990) 2) İnşaat Yük. Müh. ( Technische Nochschule Hannover 1966, Cornell University

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 61-70 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Yapay Zeka Tekniklerinin İnşaat Mühendisliği Problemlerinde Kullanımı

Detaylı

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme *

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * İMO Teknik Dergi, 2012 5751-5775, Yazı 368 Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * Ali Haydar KAYHAN* ÖZ Bu çalışmada zaman tanım alanında analiz için kullanılabilecek gerçek ivme kayıtlarının

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAYVANSAL ÜRETİM YAPILARINDA KULLANILAN TAŞIYICI SİSTEMLERİN EKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent YAVUZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU

OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU OTOMOBİL ÖN TAMPON ÇARPIŞMA ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU İsmail ÖZTÜRK Necmettin KAYA Özet: Bu makalede, %40 ofsetli çarpışmaya maruz kalan otomobil ön tampon ve darbe emici sisteminin enerji absorbsiyonu

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION SYSTEM

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION SYSTEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIMI VE TASARIM YÖNTEMLERİ

ÇELİK YAPILARIN TASARIMI VE TASARIM YÖNTEMLERİ ÇELİK YAPILARIN TASARIMI VE TASARIM YÖNTEMLERİ Nesrin YARDIMCI(*) Değişik inşaat malzemeleri için çıkartılan yönetmelik ve standartlar, teknik elemanların bilgilerinde varolabilecek eksikleri gidermek

Detaylı

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı