PERODONTAL HASTALI%IN BALANGIÇ TEDAVS, KARILAILAN KOMPLKASYONLAR VE BU KOMPLKASYONLARIN GDERLME STRATEJLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERODONTAL HASTALI%IN BALANGIÇ TEDAVS, KARILAILAN KOMPLKASYONLAR VE BU KOMPLKASYONLARIN GDERLME STRATEJLER"

Transkript

1 PERODONTAL HASTALI%IN BALANGIÇ TEDAVS, KARILAILAN KOMPLKASYONLAR VE BU KOMPLKASYONLARIN GDERLME STRATEJLER INITIAL TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE TREATMENT AND COMPLICATIONS AFTER STRATEGIES OF ELIMINATING THESE COMPLICATIONS Prof. Dr. Recep ORBAK* Dt. Meltem ZHN** ÖZET Periodontal hastalk dilerin destek dokularnn iltihabi bir hastal1dr ve oldukça yaygndr. Di yüzeyi temizli1i (Scaling) ve kök yüzeyi düzletirilmesi (Rp) ilemlerinin yan sra di yüzeyi cilalanmas (Dp), di yüzeylerinden irritanlar çkarmak için periodontal hastalklarn balangç tedavisinde yaygn kullanlan tekniklerdir. Bu makalenin amac, sa1lkl bir periodontal doku elde etmek için yaplan balangç tedavisini (initial treatment), bu balangç tedavisinin dilere, yumuak dokulara, restorasyonlara, çevreye verdi1i zararlarn ve bunlarn giderilme stratejilerini literatürler 1nda de1erlendirmekti. Anahtar Kelimeler:Periodontal balangç tedavisi, aletler, komplikasyonlar GR Periodontal hastalklar dieti ve dileri destekleyen dokular etkileyen iltihab hastalklardr. Bu hastalklar dieti iltihab (gingivitis) ile balar. Tedavi edilmezlerse periodontitise ilerleyerek dieti ve dileri destekleyen alveol kemi1inde geriye dönüsüz hasarlar meydana getirirler. Buna ba1l olarak, etkilenen diler sallanmaya balar, hatta çekime gidebilir 1. Erikinlerde di kayplarnn %70'inden periodontal hastalklar sorumludur. Bu hastalklar erken dönemde tehis edildiklerinde kolay ve baarl bir ekilde tedavi edilebilirler 2. Dieti hastalklarnn önlenmesi veya tedavisi; do1al dilerin korunmas, daha rahat çi1nemenin ve daha iyi bir sindirimin sa1lanmas gibi di1er faydalar da beraberinde getirir. ABSTRACT Periodontal disease is an inflammatory disease of the supporting structures of the teeth and quite common in the general population. Scaling (Sc) and root planing (Rp) as well as dental polishing (Dp) are widely used techniques in the initial therapy of periodontal diseases to remove irritants from the surfaces of the teeth. The purpose of this review was to evaluated the initial phase of periodontal therapy, adverse effects on teeth, soft tissues, restorations, enviromental of initial treatment, and risk management strategies. Key Words: Initial periodontal treatment, instruments, complications Bu makalede sa1lkl bir periodontal doku elde etmek için yaplan balangç tedavisi (initial treatment), tedavi srasnda oluabilecek komplikasyonlar ve bu komplikasyonlarn giderilme stratejileri daha da önemlisi komplikasyonlarn aza indirgenmesi veya oluturulmamas için uyulmas gereken kurallar ele alnmaktadr. PERODONTAL HASTALI%IN BALANGIÇ TEDAVS Patolojik ceplerden ve kök yüzeylerinden, periodontal hastalklarn etyolojisinde rol oynayan bakteri pla1 ve di talarnn çkarlmas periodontal tedavinin temelini oluturur 1,3,4. Yaplan bu tedavilerle biyolojik olarak kabul edilebilir bir kök yüzeyi elde etmek asl amaçtr 5. Bu amaca ulamada en yaygn teknikler di yüzeyi temizli1i (Sc) ve kök yüzeyi düzletirilmesi (Rp) dir 2. Bu iki uygulama, di yüzeyinin * Atatürk Üniversitesi, Di Hekimli1i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal Ö1retim üyesi ** Atatürk Üniversitesi, Di Hekimli1i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal Aratrma görevlisi 33

2 cilalanmas ve parlak bir yüzey oluturmas ilemi Dp ile tamamlanmaktadr. Bu ilemler kolay uygulanan, iltihapl dokuyu ve bakteri depozitlerini çkarmada çok etkili olan yöntemlerdir 2. BALANGIÇ TEDAVSNDE KULLANILAN ALETLER Periodontal hastalklarn etyolojisinde en önemli iki faktörün bakteri pla1 ve di talar oldu1u ve bunlarn ortamdan uzaklatrlmasnn periodontal tedavinin temelini oluturdu1u konusunda artk fikir birli1i vardr. Bakteri pla1 ve di talarn çkarmaya yönelik çeitli çap ve ekilde çok de1iik el aletleri (kretuarlar, küretler, e1eler gibi) üretilmi, bunlarn yan sra sonik ve ultrasonik (kavitron) aletler kullanma sunulmutur. Yine bu ilemlerle ilgili pek çok alet de (air-flow, yumuak doku lazeri, water pick vs) gelitirilmitir. Di yüzeyi temizli1i ve kök yüzeyi düzletirilmesi ilemlerinde performans etkileyen pek çok faktör vardr. Di hekiminin yaklam büyük önem arz eder. Ancak baary sadece hekim hünerine ve bilgisine ba1lamak çok do1ru bir yaklam olmaz. Elbette baka faktörlerde önemlidir. Dilerin lokalizasyonu, dilerin anatomik özellikleri, alet adaptasyonunun iyi olmamas, uygun olmayan alet tutu açs, aletlerin keskin olmamas, iyi bir görü alanna sahip olmama, hasta ve hekimin uygun bir çalma pozisyonda olmamas gibi daha pek çok saylabilecek durumlar Sc ve Rp performansn olumsuz etkileyen unsurlar olarak karmza çkar 1. Ancak gerek balangç tedavisinde, gerekse cerrahi tedavide do1ru teknik ve uygun enstrüman kullanmak baarnn anahtardr. Sc ve Rp de mekanik aletlerinin baarl olarak uygulanmas için gerekli zamann ayrlmasnn ve her bir diin yüzeyinin temizli1inde aletlerin ayn bölgede en az 10 kez uygulanmasnn baarl bir tedavi için zorunlu oldu1una dair bilgiler mevcuttur 2,6. Ba3lang5ç tedavisinde el aletleri kullan5lmas5: Bakteri pla1 ve di talarnn dieti cebi içerisine itilmeden aseptik çalma kurallarna dikkat edilerek çkartlmas balangç tedavisinin en önemli basama1n oluturur. Bu aamada bakteri endotoksini içeren sement tabakas kaznr fakat cep epitelini çkarmak için çaba sarf edilmez. Sc ve Rp ya di-di ya da alet-alet eklinde yaplmaldr. Ancak cep derinli1inin bir diin de1iik bölümlerinde farkllk gösterebilece1i ve furkasyon problemlerinin bir çok aleti gerekli klaca1 düünülürse bir diin tüm yüzeylerinin tedavilerinin tamamlanmasnn daha do1ru yaklam olaca1 yani diten die geçiin daha mantkl olaca1na inanmaktayz. Sc ve Rp baary artran di1er bir yaklamda tedavinin sextant yada quadrant esasna göre yaplmasdr. Yani sistematik olarak tedavi yaplrsa baar artaca1 gibi zaman kazanc da olur. Tedavide kullanlan el aletleri çok hassas aletlerdir. Özellikle büyük kalsifiye yaplarn ortamdan uzaklatrlmasnda kullanlan aletlerin krlmamas için daha mukavemetli aletlerin ilk önce kullanlmas ve bu ba1lamda kretuarlarn (hilal a1zl ve düz a1zl kretuarlarn) daha sonrada küretlerin (Riffle 7 S, Gracey) kullanm tercih edilmelidir 7. Goldman a göre önemli olan alet de1ildir, onlar kullanma yetene1inin gelitirilmesidir 1. Alet kurallarna göre kullanlrsa doku dostudur ancak bilinçsizce kullanmnda ilgili dokularda tedavisi olmayan hasarlara neden olabilirler. Ju ana kadar bildirilen en önemli komplikasyon ar kole hassasiyetidir. Bu anlamda baarl Sc ve Rp için el aletlerinin aktivasyon basamaklarn özetleyecek olursak; Bçak ksm di yüzeyine yerletirilmeli, Yerletirilen bçak açs 0 0 ye yaklatrlmal, Bçak ksm sulcus ve cep tabanna yerletirilmeli, Bçak yüzüne uygun açlandrma verilmeli, Parmaklardan destek alnmal, Destek kuvvet uygulanmal, die lateral kuvvet verilmeli, Maximum etki ve minumum yorgunluk için bilek hareketi uygulanmal, Sondla pürüzlük kontrol edilmeli, Ba3lang5ç tedavisinde ultrasonik-sonik kaz5y5c5lar kullan5lmas5: Periodontal balangç tedavisinde el aletlerinin yan sra ultrasonik-sonik aletlerde sklkla kullanlmaktadr. Ultrasonik kazyclarn plak eliminasyonundaki etkinli1inde kavitasyon olay önemli bir yer tutar 8. Ultrasonik kazyclarn kök yüzeyi üzerindeki endotoksinleride (lipopolisakkaritleride) uzaklatrmada baarl olduklar bildirilmitir 9. Yaplan aratrmalarda ultrasonik kazyclarn el aletlerine oranla kök yüzeylerinde daha az doku kaybna neden oldu1u bildirilmi 10, ancak daha pürüzlü bir kök yüzeyi oluturdu1u gösterilmitir 10,13. Ultrasonik kazyclarndan sonra el aletleri kullanlrsa, yalnzca el aleti uygulamasna oranla daha az pürüzlü bir kök yüzeyi elde edildi1i de gösterilmitir 11. Buna ra1men 34

3 kök yüzeyindeki pürüzlülü1ün bakteri pla1 birikimini artrmad1 13 ve cep s1lamas ile ataman kazancn olumsuz yönde etkilemedi1i 14 rapor edilmitir. Ultrasonik kazyclarn kullanmnda kök yüzeyinde meydana gelen pürüzler ucun titreim mesafesi 15,16 ve uygulanan basnçla 15 do1ru orantldr. Ultrasonik kazyclarn kullanrken güçlü bir aspiratör kullanmak gerekir. Aygtn ucunun di ta ile temasta olmas ve di yüzeyine 15 derecelik bir aç yapmas gerekir. Ayrca uca gelen basnç minimal olmaldr 17. Di yüzeyi temizli1i ve kök yüzeyi düzletirilmesi ilemlerinde gerek ultrasonik kazyclarn gerekse el aletlerin istem d cep epitelinin bir ksmn ortadan kaldrld1 ve re-epitelizasyonun ultrasonik kazyclarn kullanmndan sonra daha çabuk oldu1u rapor edilmitir 18. Ultrasonik kazyclarn uçlar kaln ve künttür. Bunlarla dar interproksimal bölgelere girmek mümkün olmaz. Ayn zamanda, derin fibrotik ceplerde cep tabanna tam olarak ulalamaz. Ulasa bile so1utma suyu ucun oldu1u bölgeye ulaamayaca1ndan s artna söz konusu olabilir. Ultrasonik kazyclarda kullanlan sürekli su spreyi ile çalma alannn görülmesini zorlatrr. Aspiratör kullanmn zorunlu klar. Bu aletlerin dokunma duyusu el aletleri kadar hassas de1ildir. Dolaysyla ince uçlu bir sonda ile muayenesi gerekir.ultrasonik kazyclar kalp pili tayan hastalarda pilin fonksiyonunu bozabilir. Ayrca üst çenede kullanldklarnda, hastalarda geçici duyma bozuklu1u ve kulak çnlamasna neden olabildikleri de saptanmtr 19. Ultrasonik kazyclar daha az zaman alr, daha az travmatiktir ve daha az postoperatif rahatszl1a neden olabilir. Tüm bu avantajlar nedeniyle ultrasonik kazyclar hem hasta hem de hekim tarafndan tercih nedeni olmaktadr. Ultrasonik kazyclar ile kaba di ta temizli1i yapmak daha sonra el aletleriyle artk di talarnn çkarlmas daha sa1lkl bir uygulama olacaktr 20. Daha sonraki yllarda sonik kazyclarda periodontal balangç tedavisinde kullanlmak üzere piyasaya sürülmütür. Sonik kazyc veya ultrasonik kazyc uygulamasnn subgingival bakteri pla1 üzerine etkilerinin farkl olmad1 saptanmtr 21. Ancak sonik kazyclarn ultrasonik kazyclardan daha fazla el aletlerinden daha az doku kaybna neden oldu1u görülmütür 10,22. Ayrca sonik kazyclarn ultrasonik kazyclara oranla daha küçük, ucuz ve kolay sterilize edilebilir olmalar gibi önemli avantajlar da vardr. D YÜZEYNN CLALANMASI VE PARLAK BR YÜZEYN OLUTURULMASI LEM (DENTAL POLSHNG) Di talar alndktan sonra di yüzeyi mutlak surette temizlenmelidir. Dieti hastal1 ve di çürü- 1üne sebep olan mikrobial plak ve debrisin, di yüzeyine tutulumunu daha da zorlatrmak için di yüzeyini cilalamak ve parlak bir yüzey oluturmak gereklidir. Gingivitisin balamasnda ve dita oluumunun balangç aamasnda en önemli faktör olan bakteriyel plak, polisaj yaplmam pürüzlü yüzeylerde çok daha çabuk birikir. Bu yüzden dental polisaj, gingivitisin tekrarn önleyici önemli bir faktör olarak düünülebilir. Di1er yandan polisaj lekeler çkarlmas üzerine son derece etkindir. Bilindi1i üzere, lekenin tek bana patolojik yönü olmamakla birlikte kozmetik yönü a1rlkldr 23,24. Uzaklatrlmasnn öneminde hastann beyaz dilere ve memnun edici görünüme sahip olma gereksinimi yatar. Ancak hastann polisaj gereksinimi iyi belirlenmelidir. Polisaj dilere, pulpaya, gingival dokulara, restorasyonlara ve çevreye yan etkili olabilir 25,28. Tüm dilerin rutin polisaj yerine sadece lekeli alanlarn polisaj savunulan raporlarda mevcuttur 29,33. Temeli, rutinde tüm dilerin polisaja ihtiyac olmad1 konseptine dayanr. Mine yaklak olarak küspal yüzeylerde 2,5 mm kalnl1ndadr ve diin servikal bölgelerinde epeyce incelir sn.lik sünger ta ile polisaj, minenin en dtaki floridden zengin 4 mikronluk bir ksmn uzaklatrmaktadr 35. Onun için polisajn zararl etkileri asla göz ard edilmemelidir. Polisajn terapötik de1erinden çok kozmetik avantajn olabilece1i her zaman dikkate alnmaldr. Lekelerin çkarlmasnda baar, onlar hakknda yeteri bilgi sahibi olunmakla mümkündür. Bu ba1lamda lekeleri irdeleyecek olursak; Lekeler; diin sa1lam ksmyla renk açsndan kontrast gösteren rengi bozuk nokta veya alanlar olarak tanmlamak daha do1ru bir ifadedir 36. Bunlar; Ekstrinsik lekeler (yüzey oluan leke) veya (ntrinsik lekeler (diin içinde oluan leke) ya da Eksojen lekeler (d faktörlere ba1l) veya Endojen lekeler (diin içindeki faktörlere ba1l) eklinde snflandrmak mümkündür. Ekstrinsik Lekeler Bu lekeler sar, kahverengi, gri, yeil, turuncu ve siyah olabilir. Ekstrinsik lekeler, el, sonik ve ultrasonik aletlerle yaplan skaling, lastik veya hava ile yaplan polisaj gibi yöntemlerle uzaklatrlr. Uzaklatrldktan sonra hastann kendi bakm ve lekeye neden olan ürünlerin almnn kesilmesiyle önlenmelidir

4 Ekstrinsik lekelere sebep olan faktörler; Tütün ürünleri, sigara, puro vs. Klorheksidin gibi antimikrobiyal ajanlarla çalkalama Stannous floridli ürünlerle di frçalama. Ayrca çay,kahve,kolal içecekler,merubatlar,demir haplar,krmz arap Kötü oral hijyen Ek olarak endüstriyel alanlarda çalanlarda metal tozlarndan kaynaklanabilir. ntrinsik lekeler Mine veya dentinde hasara neden olabilir. Dite lekeli veya benekli görünümle sonuçlanr. Hafif pitlerden büyük defektlere kadar de1iiklik gösterir. Lekeler hafif ve iddetli derecede açk sardan, koyu kahverengiye, griye veya siyaha kadar çeitlilik gösterebilir. (ntrinsik lekeler, geleneksel metodlarla uzaklatrlamaz. Lekenin iddeti tekni1i belirler. Di a1artma (syla ve kla kombinasyonlu kullanlan kimyasal oksidasyon ajanlar ile yaplr)veya restoratif yöntemlerle tedavi edilir 36. (ntrinsik lekelere sebep olan faktörler; Herediter veya geliimsel pek çok sebebe ba1l geliebilir. Yüksek ate, travma, fazla flor alnm Di geliimi srasnda tetrasiklin kullanm Minenin translusent yapsndan dolay büyük restorasyonlar, pulpa nekrozu ve dental çürükler Dental tedavilerde kullanlan dolgu malzemeleri eklinde sralanabilir. Ekstrinsik lekeler her zaman eksojendir ama intrinsik lekeler eksojen veya endojen kaynaklara ba1l geliebilir. Hastann oral sa1lk alkanlklar ve lekesinin tipi tanmlanmaldr. Sc + Rp den sonra ekstrinsik leke kalrsa avantaj ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak en az zararl metod seçilmeli. Ayn hasta için her bölgede farkl metotlar uygulanabilmelidir. Polisaj ilemleri için bugün itibariyle uygulanan metotlar dört ana balkta özetleyebiliriz; Lastikle polisaj Hava ile polisaj El aletleri ile polisaj Sonik ve ultrasonik aletlerle polisaj Lastikle polisaj : Sc.den sonra düük devirle ve polisaj patyla lekenin uzaklatrlmasdr. Bu geleneksel bir metottur ve çok etkindir. Genellikle hasta memnun kalr. Prosedür hem hzldr hem de ö1renmesi ve uygulamas kolaydr. Lastikle polisajn mine sement ve dentine yan etkileri; Ju kabul edilmelidir ki; lastikle polisaj minenin d tabakasndan yap uzaklatrmaktadr. Floridden zengin olan minenin en d tabakasnn uzaklatrlmas zaman içinde hastay negatif etkileyecektir ki, bu durum en çok çürük riski tayanlarda geçerlidir 35. Florid içeren pat kullanlmas abrasiv polisaj prosedüründe yok olan floridin ancak bir miktarn yerine koyabilecektir fakat topikal florid uygulamas kaybolan floridi telafi etmede önemlidir 37. Dolaysyla yeni süren diler yeterince mineralize olmad1ndan bu dilerde polisajdan kaçnlmaldr 38. Dentin ve sement, mine yüzeyine kyasla abrazyona daha az dirençlidir. Lastikle polisajda dentin ve sement uzaklatrlaca1ndan köklerde saknlmaldr. Daha da ötesi servikalde mine ince oldu1undan dolay dentin ve sementin aç1a çkmasna neden olabilece1inden di hassasiyeti geliebilir 39. Son olarak pürüzlü abrasivler yüzeyi pürüzlendirerek plak ve biofilm akümülasyonuna neden olur. Bundan dolay kullanlacaksa en az abrasiv pat tercih edilmelidir. Lastikle polisajn restorasyonlara yan etkileri; Lastikle polisaj yüzeyi pürüzlendirerek restorasyonlarda hasar oluturabilir. Altn, amalgam, konvansiyonel kompozitler ve mikrofilli kapsüller patla polisaj takiben yüzeyde pürüzlülük sergilerler 27. Dental implantn polisaj gerekliyse nonabrasiv veya yumuak pat kullanlmaldr. Lastikle polisajn yumuak dokulara yan etkileri; Enflamasyonlu yumuak dokular polisajdan irrite olur. Çünkü iri taneli pat gingivaya girer ve iyilemeyi geciktirir. Özensiz uygulamayla, yüksek hzda ve baskyla, ayn yere uzun süre tutmayla gingivada travmalar da meydana gelebilir 25. Lasti1in tek kenarn yasslatracak kadar gingiva altna do1ru yaplan basnç yeterlidir. Meydana getirilen s, özellikle pulpas geni olan süt dilerinde pulpal nekroz balatabilir 38. Bask, hz ve patn abrasivli1i s oluturmaya verimli ise pulpal rahatszlk oluabilir. Lastikle polisajn çevreye yan etkileri; Polisaj esnasnda üretilen bakteriyel aerosol dental personele hastal1n geçiini sa1layabilir. Bakteriler havada saatlerce asl kalr ve çevredeki yüzeylere çöker. Ortaya çkan bakteriyel aerosolün inhalasyonu solunum problemi olanlarda sorun yaratabilir. Bu tür problemler, enfeksiyon kontrolü yaplarak sadece endike durumlarda lastikle polisaj yaplarak minimize edilir. 36

5 Riskin Giderilme Stratejileri Tartlan yan etkilerle beraber kontrendikasyonlar da sayszdr. Hasta, zararl yanlar hususunda bilgilendirildikten sonra yine de polisaj talep ederse, leke çkarma mine yüzeyinde snrlandrlmaldr. Akabinde de topikal florid uygulanmaldr. Lastikle polisaj kanamaya neden oldu1undan kalp rahatszl1 problemi olan ve riskli medikal durumu olanlarda bakteriyel endokarditi önlemek için antibiyotik premedikasyonu önerilir. Ayrca ilemden önce risk grubu hastalarda bakteriemi gelime riskini önlemek için antimikrobiyal ajanla çalkalama önerilmelidir 40. Bu anlamda klorheksidin tercih edilebilir ve tedaviden önce 1-2 dk. a1z çalkalatlmaldr 41. Aerosol üretimini azaltmak için tüm hastalar ilemden önce antimikrobiyallerle çalkalamaya tabi tutulmaldr 42. Hasta için koruyucu gözlük tüm oral ilemlerde, özellikle damlack yayan ilemlerde önerilmektedir. Di hekimi, eldiven, yüz maskesi, koruyucu önlük, gözlük kullanlmaldr. Böylece hasta güvenle tedavi edilir ve klinisyen hastalk riskinden korunur. Lastikle polisaj5n kontrendikasyonlar5 Ekstrinsik lekenin yoklu1u Yeni sürmü diler,özellikle süt dii Dekalsifikasyon veye hipokalsifikasyon Mine hipoplazileri Sement veya dentinin ekspoze oldu1u çekilme sahalar Hipersensitivite alanlar Akut gingival veya periodontal inflamasyon Derin sc,rp ve yumuak doku küretajndan hemen sonra A1z kurulu1u Kompozit restorasyonlar ve banding, camionomer, porselen, altn restorasyonlar Rampant çürükleri Pat içeri1ine alerji Boyun,ba ve tükrük bezlerine radyasyon Astm ve amfizem gibi solunum problemleri Bulac hastalklar (bu durumda önlem alnmaldr.) Premedikasyon gerektiren yüksek risk gruplarnda yaplmamaldr. Lastikle polisajda kullan5lan gereçler Ticari patlar, farkl grenli (iri, medium, küçük) ve farkl aromal olabilir. Abrazyon nedeniyle uzaklatrlan floriti yerine koymak için florit içermelidir. Bununla beraber profesyonelce uygulanan topikal floritin yerini tutmaz 37,41. Di macunlar da abrasiv içerir ve di frças veya düük hzda çalan el parças mineyi parlatmak için kullanlabilir. En az abrasiv içeren pat düük hzda ve uygun basnçla uygulanmaldr 28. Düük hzda çalan, hafif el parçasna ba1l proflaksi uçlar, çeitli tipte lastik kup veya frça tipi içerebilir. Lastik kuplar tüm yüzeylerde, düz veya sivri frçalar okluzal yüzlerde kullanlr. Dispozibl proflaksi uçlar da mevcuttur. Lastik frçalar tüm yüzeylerde kullanlabilir ancak düz veya iaretli frçalar okluzal yüzeyler için dizayn edilmitir. Dispozibl proflaksi uçlar da mevcuttur. Tüm dispozibl araçlar (frçalar, lastik, enjektör, plastik proflaksi uçlar) bir kere kullanlmaldr. Gereçler temizlenmeli, ya1lanmal ve üretici ürünlerine göre sterilize edilmelidir. Hava ile polisaj : Havayla polisaj basnçla sodyum bikarbonat ve lk su spreyi salan elle kullanlan parças olan leke çkarma metodudur lerin sonunda ekstrensek lekelerin hzl ve kolay çkarlmas için gelitirilmitir. Etkili ve verimli bir yöntemdir 43,47. Geleneksel metotlardan daha az zaman alr, el aletine göre üç kat hzl leke çkarr 43,44. Operatörün daha az yorulmas önemli bir avantajdr. Havayla polisaj hastann medikal ve dental anamnezi alndktan, sert ve yumuak dokular muayene edildikten sonra planlanan dental bakmn bir parçasdr. Havayla polisaj kanamal bir ilem oldu1undan dolay orta ve yüksek risk gruplarnda bakteriyel endokarditi önlemek için antibiyotik proflaksi düünülmelidir. Ayrca bakteriemi riskini önlemek için ilemden önce antimikrobiyal ajanla çalkalama da önerilir 40. CHX iyi bir antimikrobiyal seçenektir ve havayla polisaj öncesinde 1-2 dk çalkalatlmaldr 41. Kontakt lenslerin çkarlmas, duda1n kremlenmesi, güvenlik gözlü1ü taklmas önerilir 36. Tüm bunlar takiben hasta havayla polisaj esnasnda güvenle tedavi edilir. Hastalk riskinden uzaklama sa1lanr. Hava ile polisajn mine sement ve dentine yan etkileri; Bu yöntemle tamamlanan ilemde mine yüzeyi hasar görmez 45,48,49. Buna ra1men sement ve dentinde uzun süre kullanm diin d yapsn kaldraca1ndan bu müdahaleden uzak durulmaldr 49. Hangi yöntemin daha iyi oldu1una dair sonuçlar tutarszdr. Ama hava ile polisajn daha az zarar verdi1i, mineden daha iyi leke çkard1 ancak sementte tüm metodlarn riskli oldu1u savunulmaktadr. Hava ile polisajn restorasyonlara yan etkileri; Pek çok aratrmac restoratif materyallere air polisherin etkilerini açklamtr 50,53. Baz sonuçlar pozitiftir, di1erleri restorasyon yaknnda önlem alnmasn 37

6 öne sürmütür. Ço1u çalma kompozit üzeri veya yaknnda kullanmnda pürüz ve pit oluturaca1 için uzak durulmas gerekti1ini öne sürer. Amalgam alam ve di1er metal restorasyonlara uygulanmas çeitli etkiler oluturmaktadr. Bu etkiler yüzey pürüzlülü1ü, morfolojik de1iiklikler ve yapsal de1iimlerdir. Porselen, altn alamlar ve cam iyonomerlerde kullanmn pürüz, lekelenme, pit, marjinal uyum bozuklu1u oluturdu1u da çalmalarda rapor edilmitir. Bu nedenle klinisyen restoratif dental materyallerde geni kullanmdan uzak durulmaldr. Pek çok çalma implant parlatmada etkili oldu1unu göstermekle beraber implant için air-polisher kullanma üzerine aratrmalar tartmaldr. (mplant yüzeyi genellikle düzgündür ve plak biofilmi oluumu hava ile polisajdan sonra inhibe edilir 54,56. Fakat bir çalma tüm implant tiplerinde hafif yüzey de1iiklikleri bulmutur 56. Bu yüzden daha ileri düzey çalmalar yaplmad1 sürece, safir ve saf titanyum implantlarda kullanmaktan kaçnlmaldr. Hava ile polisajn yumuak dokulara yan etkileri; Gingival kanama ve abrazyon, yumuak dokuda en çok rastlanan yan etkisidir. Fakat geçicidir, yara çabuk iyileir ve etkiler klinik olarak çok önemli de1ildir 57,58. (laveten çekim yerlerinde ilemi takiben komplikasyon görülmez 59. Aygtn ucu doku travmasna engel olmak için gingivadan uzak tutulmaldr. Hastalar tuzlu bir tad aldklarn söylerler fakat bu kiiye ba1ldr 59. Dili slak gazl bezle kaplamak irritasyonu ve tuz tadn önler. Suyla ve a1z solüsyonuyla çalkalamak tuz tadn azaltr. Tad maskelemek için di1er seçenek nane aromal toz kullanmdr. Güvenlik Önerileri Hasta, hekim ve ortam için güvenlik önerileri air-polisher kullanmyla ilgili olarak dental literatürde mevcuttur 60,61. Hasta açsndan; NaHCO3 absorbsiyonu, oral mikroorganizma içeren aerosolün inhalasyonundan dolay solunum zorlu1u, konsantre spreyden duda1n yanmas, göze sprey kaçmas (özellikle lens kullananlarda) gibi sorunlar ortaya çkabilir. Bu problemlerden bazlarndan hastann dudaklarn koruyucu kremle kaplayarak, düzgün teknik uygulayarak, kontakt lensleri çkararak, güvenlik gözlü1ü takarak, hastann göz ve burnunu örterek kaçnlabilir. Tüm bu güvenlik içeri1ine ra1men polisaj tozundan NaHCO3 emiliminin sistemik etkileri konusundaki bilgiler snrldr. Ju vücut için önemlidir ki; asit ve bazlar arasnda çok spesifik bir denge sürdürülmelidir. Baz bireyler denge de1iimini tolere edemeyebilir. Bu nedenden dolay oral mukozadan potansiyel NaHCO3 emilimi olaca1ndan üreticiler bu tip hastalar uyarmaldr 62. Hava ile polisajn oluturdu1u aerosolden dolay hastalar veya odada bulunan sa1lkçlarda ekstra hastalklar oluabilir. Herhangi bir potansiyel riski azaltmak için oral sa1lk personeli üniversal önlemlere ba1l kalmak gibi baz tedbirler almaldr. Örne1in bakteriyel filtrasyon skoru %74-98 olan iyi uyumlu maskeler kullanlmaldr 60,61,63. Yüksek hacimli vakum kullanm tükrük emiciden daha fazla aerosol azaltr 61,63. Bununla beraber e1er asistansz çallyorsa tükrük emiciye ba1lanm aerosol üretimini düüren aygt kullanlr. (lemden önce CHX gibi antimikrobiyal ajanla 2 dk çalkalama da aerosol orann düürür 63,64. Lekeye yönelik çal53ma önerileri Dilerin görünümünden memnun olmayan hastalar için fasial görüntüyü de1itirmek açk bir gereksinimdir. E1er intrensek leke veya temizlendikten hemen sonra tekrar lekelenme varsa hasta bir kez veya daha fazla ilem uygulanmasn isteyebilir. Çalma düzeni, hasta e1itimi ve bleaching veya restoratif prosedürlerini içerir. Tedavi planlanmasndan önce lekenin sebebi ortaya konulmaldr. Baz lekeler çkarlamaz. Bazlar kolay çkarlr. Bu karar hasta için bakm plann belirler 36. Sklkla di hekimi, plak uzaklatrma pratikleriyle ekstrensek lekeyi çkarma üzerine odaklanr. Böylece lekenin tekrar da önlenir. Ekstrensek lekeyi düzeltmede e1itim en uzun süreli çözümdür. Bleaching, intrensek lekede önemli bir alternatiftir 36. Kozmetik bir ilemdir. Over-the-counter (OTC) beyazlatma ürünlerinden ofis bleaching sistemlerine kadar pek çok teknik mevcuttur. Ofis bleachinginde dental ofiste dental sa1lk uzman prosedürü uygular. Tüm prosedürler önlem alnarak uygulanmaldr. Bleachingde endikasyon, kontrendikasyon, önlemler, ürünler, protokoller, verimlilik, güvenirli1i bilmek hekim sorumlulu1u altndadr 36. Prosedüre balamadan önce hasta, sonuçlar tamamen ö1renmelidir. El aletleri ile polisaj: Küret ve skaler gibi el aletleri esas di ta temizli1i için dizayn edilmesine ra1men ekstrensek lekeler için de kullanlr. Leke di tana yapksa tala etkili bir ekilde çkar. El aletleri küçük oldu1undan dolay lasti1in ulaamad1 yerde lekeyi çkarabilir. (laveten mine yüzeyine abrasiv de1ildirler. Bununla beraber el aletleri kök yüzeyinden 38

7 sement uzaklatrabilece1i için fazla enstrümasyondan kaçnlmaldr 43. Kök yüzeyinde bulunan fazlaca lekeyi çkarrken di hekimi, sementi en az de1iime u1ratma sorunuyla yüzyüze kalr. Çünkü leke çkarmann tek amac estetiktir ve hastaya, lekelerin oral hastalkla ba1lantl olmad1, uzaklatrlmazsa dieti veya die zarar vermeyece1i açklanmaldr. Fakat günümüzde görünüme çok önem verildi1inden, bu hasta için uygulanabilir bir seçenek olmayabilir. Baz yazarlar küretlerle yaplan Rp srasnda mümkün oldu1unca çok leke çkarlmasndan yanadr 38. Bazlarysa kök yüzeylerinde küretlerden sonra havayla polisaj desteklerler 31,43. Böylece en az kök yaps uzaklatrlr ve ilemden sonra en az kök sensitivitesi oluur. Sonuç olarak tüm metotlar lekeyle birlikte sement de kaldrma potansiyelindedir. Sonik ve ultrasonik aletlerle polisaj : Sonik ve ultrasoniklerin de avantaj ve dezavantajlar di1erleri gibidir. Leke çkarmada bu enstrümanlar seçerken etkinlik ve verimlilikleri primer avantajdr. Ayrca ince uzun ucu sayesinde oklüzal yüzeylerde, rotasyonlu veya çaprak dilerde lekeyi çkarabilir. Hasta tarafndan kolay kabul edilebilir ve operatör el aletine göre daha az yorulur. Sonik ve ultrasonik enstrümantasyon aerosol üretir, özensiz kullanmda s oluturur ve doku travmasna neden olur. Güvenlik için tükrük emici kullanlarak aerosol minimize edilmelidir 65. Yüzey pürüzlülü1ü üzerine el aletleri ve sonik-ultrasoniklerin kar- latrlmasyla ilgili çalmalarn bulgular belirsizdir. Sonuç olarak; balangç tedavisi dilere zarar verebilecek tehlikeli bir ilem de1ildir. Ancak tedavi ekli ve tedavide kullanlan gereçleri iyi bilmek, kullanm srasnda dokulara zarar vermemek gerekir. Balangç tedavisi, bazen tedaviyi balatan bir unsur, bazen tedavinin bir parças, bazen de tedavinin kendisidir. Elbette dieti hastal1 hangi seviyede olursa olsun, tedavinin ilk safhas kusursuz bir a1z bakmdr. Kusursuz bir a1z bakm sa1landktan sonra, periodontal dokulardaki iltihabn iddetine göre tedavi ekli de1iiklik gösterir. E1er iltihap sadece dietlerinde ise (gingivitis), büyük bir olaslkla di yüzeyi temizli1i ve kök yüzeyi düzletirilmesi ile bunlarn ardndan yaplacak di yüzeyinin cilalanmas ve parlak bir yüzey oluturmak yeterli olacaktr. Jayet iltihap dii çevreleyen ve destekleyen çene kemi1ine geçmise (periodontitis) balangç tedavisi ardndan, cerrahi bir ilemle hem dietinin hem de kemi1in iltihapl ksmlar uzaklatrlr, dilerin kökleri üzerinde ki sert ve yumuak eklentiler temizlenir. KAYNAKLAR 1. Carranza, F.A. Glickman s clinical periodontology, 8 th ed. W.B. Saunders Co, Philadelphia, Lindhe J. Textbook of clinical periodontology. 2 nd ed. Copenhagen: Munksgaard Ramfjord SP, Knowles JW, Nissle RR, Shick RA, Burgett FG. Longitudinal study of periodontal therapy. J Periodontol 44: 66-70, Lindhe J, Westfelt E, Nyman S, Socransky SS, Hejil L, Bratthall G. Healing following surgical/ non-surgical treatment of periodontal disease. A Clinical study. J Clin Periodontol 9: , Aleo JJ, de Renzis FA, Farber PA. In vitro attachment of human gingival fibroblasts to root surfaces. J Periodontol 46: , Badersten A, Nilveus R, Egelberg J. Effect of nonsurgical periodontal therapy. I. Moderately advanced periodontitis. J Clin Periodontol 8: 57-72, Ça1layan G. Di talarnn alnm ve dikkat edilmesi gereken hususlar. HÜ Di Hek Fak Derg , Walmsley AD, Walsh TF, Laird WRE, Williams AR. Effects of cavitational activity on the root surface of during ultrasonic scaling. J Clin Periodontol 17: , Smart GJ, Wilson M, Davies EH, Kieser JB. The assesment of ultrasonic root surface debridement by determination of residual endotoxin levels. J Clin Periodontol 17: , Ritz L, Hefti AF, Rateitschak KH. An in vitro investigation on the loss of root substance in scaling with various instruments. J Clin Periodontol 18: , Kerry GJ. Roughness of root surfaces after use of ultrasonic instruments and hand curettes. J Periodontol 38,340-46, Meyer K, Lie T. Root surface roughness in response to periodontal instrumentation studied by combined use of microughness measurements and scaning electron microscopy. J Clin Periodontol 4:77-91, Rosenberg RM, Ash MM. The effect of root roughness on plaque accumulation and gingival inflamation. J Periodontol 45,146-50,

8 14. Khatiblou FA, Ghodssi A.Root surface smoothness or roughness in periodontal treatment. A clinical study. J Periodontol 54,365-67, Clark SM. The ultrasonik dental unit:a guide for the clinical application of ultrasonics in dentistry and in dental hygiene. J Periodontol 40,621-29, Lie T, Lekness KN. Evaluation of the effect on root surfaces of air turbine scalers and ultrasonic instrumentation. J Periodontol 56,522-31, Suppipat N. Ultrasonic in periodontics. J Clin Periodontol 1:206-13, Schaffer EM, Stende G, King D. Healing of periodontal pocket tissues following ultrasonic scaling and hand planing. J Periodontol 35: , Möller P, Grevstad AO, Kristoffersen T.Ultrasonic scaling of maxillary teeth causing teeth causing tinnitus and temporary hearing shifts. J Clin Periodontol 3: , Efeo1lu A. Periodontal tedavide ultrasonik ve sonik kazyclar. (Ü Di Hek Fak Derg 27: 21-26, Baehni P, Thilo B, Chapuis B, Pernet D. Effects of ultrasonic and sonic scalers on dental plaque microflora in vitro and in vivo. J.Clin Periodontol 19: , Jotikasthira NE, Lie T, Leknes KN. Comparative in vitro studies of sonic, ultrasonic and reciprocating scaling instruments. J Clin Periodontol 19: , Cross GN, Carr EH. Patients acceptance of selective polishing, Dent Hyg 57: Walsh MM, Heckman B, Diettinger-Moreau R: Polished and unpolished teeth: Patient responses after an oral prophylaxis, Dent Hyg 59: , Löe H: Reactions of marginal periodontal tissues to restorative procedures, Int Dent J 18: , Micik RE, Miller RL, Mazzarella MA, Rayge G. Studies on dental aerobiology. I. Bacterial aerosols generated during dental procedures, J Dent Research 48:49-56, Roulet JF, Roulet-Mehrens TK. The surface roughness of restorative materials and dental tissues after polishing with prophylaxis and polishing pastes. J Periodontol 53: , Tilliss T, Hicks MJ: Enamel surface morphology comparison: Polishing with a toothpaste and prophylaxis paste. Dent Hyg 61: , Nordstrom NK, Uldricks JM, Beck FM. Selective polishing. An educational trend in dental hygiene. J Dent Hyg 65: , Daniel SJ. Cosmetic and therapeutic applications of polishing. In Woodall IR, ed: Comprehensive dental hygiene care, ed 4, St Louis, Mosby Tsutsui PT: Instrumentation theory for professional mechanical oral hygiene care. In Darby ML, Walsh MM, eds: Dental hygiene theory and practice, ed 1, Philadelphia, WB Saunders Nield-Gehrig JS, Houseman GA. Extrinsic stain removal from coronal surfaces. In: Fundamentals of periodontal instrumentation, ed 3, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins Gillis MV. Coronal polishing: Treatment decision vs treatment tradition. J Prac Hyg 8: 39-43, Eisenmann DR. Enamel structure. In Ten Cate AR, ed: Oral histology: Development, structure, and function, ed 4, St Louis, Mosby, Vrbic V, Brudevold F. Fluoride uptake from treatment with different fluoride prophylaxis pastes and from the use of pastes containing a soluble aluminum salt followed by topical application. Caries Res 4: , Gutmann ME. Extrinsic and Intrinsic Stains and their Management. In Darby ML, Walsh MM, eds: Dental hygiene theory and practice, ed 2, Philadelphia, WB Saunders, Koch G, Petersson LG, Johnson G. Abrasive effect and fluorine uptake from polishing and prophylactic pastes. Swed Dent J 68:1-7, Wilkins EM. Extrinsic stain removal. In Clinical practice of the dental hygienist, ed 8, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, Freeman E. Periodontium. In Ten Cate AR, ed: Oral histology: Development, structure, and function, ed 4, St Louis, Mosby, Council on Dental Therapeutics and American Heart Association: Preventing bacterial endocarditis: A statement for the dental Professional. J Am Dent Assoc 122: 87-94, Pallasch TJ, Slots J. Antibiotic prophylaxis and the medically compromised patient, Periodontology : ,

9 42. Cottone JA, Molinari JA. State-of-the-art infection control in dentistry. J Am Dent Assoc 122: 33-41, Berkstein S, Reiff RL, McKinney JF, Killoy WJ. Supragingival root surface removal during maintenance procedures utilizing an air-powder abrasive system or hand scaling. J Periodontol 58: Christensen R. Oral prophylaxis: Prophy-Jet, Clinical Research Association Newsletter 5:1, Boyde A. Airpolishing effects on enamel, dentine and cement. Br Dent J 156: , Hosoya Y, Johnston JW. Evaluation of various cleaning and polishing methods on primary enamel. J Pedod 13: , Gerbo LR, Lacefield WR, Barnes CM, Russell CM. Enamel roughness after air-powder polishing, Am J Dent 6: 96-98, Willman DE, Norling BK, Johnson WN. A new prophylaxis instrument: Effect on enamel alterations, J Am Dent Assoc 101: , Galloway SE, Pashley DH: Rate of removal of tooth structure by the use of the Prophy-Jet device. J Periodontol 58: , Lubow RM, Cooley RL: Effects of an air-powder abrasive instrument on restorative materials. J Prosthet Dent 55: , Eliades GC, Tzoutzas JG, Vougiouklakis GJ. Surface alterations on dental restorative materials subjected to an air-powder abrasive instrument. J Prosthet Dent 65: 27-33, Gutmann MS, Marker VA, Gutmann JL: Restoration surface roughness after air-powder polishing. Am J Dent 6: , Vermilyea SG, Prasanna MK, Agar JR: Effect of ultrasonic cleaning and air polishing on porcelain labial margin restorations. J Prosthet Dent 71: , Barnes CM, Fleming LS, Meuninghoff LA. An SEM evaluation of the in-vitro effects of an airabrasive system on various implant surfaces. Int J Oral Maxillofac Implants 6: , Homiak AW, Cook PA, DeBoer J. Effect of hygiene instrumentation on titanium abutments: A scanning electron microscopy study. J Prosthet Dent 67: , Thomson-Neal D, Evans GH, Meffert RM. Effects of various prophylactic treatments on titanium, sapphire, and hydroxyapatite-coated implants. An SEM study. Int J Periodontics Restorative Dent 9: , Mishkin DJ, Engler WO, Javed T, Darby TD, Cobb RL, Coffman M. A clinical comparison of the effect on the gingiva of the Prophy-Jet and the rubber cup and paste techniques. J Periodontol 57: , Konturri-Nahri V, Markkanen S, Markkanen H. Gingival effects of dental airpolishing as evaluated by scanning electron microscopy. J Periodontol 60:19-22, Horning G, Cobb C, Killoy W. Effect of an airpowder abrasive system on root surfaces in periodontal surgery. J Clin Periodontology 14: , Glenwright HD, Knibbs PJ, Burdon DW: Atmospheric contamination during use of an air polisher. Br Dent J 159: , Snyder JA, McVay JT, Brown FH, Stoffers KW, Harvey RC, Houston GD, Patrissi GA. The effect of air abrasive polishing on blood ph and electrolyte concentrations in healthy mongrel dogs. J Periodontol 61:81-86, Dentsply Cavitron/Ash: Personal Communication, Cavitron Customer Service ( ), Barnes CM. The management of aerosols with airpolishing delivery systems. J Dent Hyg 65: , Muzzin KB, King TB, Berry CW. Assessing the clinical effectiveness of an aerosol reduction device for the air polisher. J Am Dent Assoc 130: , King TB, Muzzin KB, Berry CW, Anders LM.The effectiveness of an aerosol reduction device for ultrasonic scalers. J Periodontol 68: 45-49, Yaz53ma Adresi: Dt. Meltem ZHN Atatürk Üniversitesi Di Hekimli1i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal ERZURUM 41

PERIODONTAL TEDAVİDE ULTRASONIK VE SONİK KAZIYICILAR

PERIODONTAL TEDAVİDE ULTRASONIK VE SONİK KAZIYICILAR İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi CİLT : 27, SAYI: 3, EYLÜL 1993 PERIODONTAL TEDAVİDE ULTRASONIK VE SONİK KAZIYICILAR Doç. Dr. Ahmet Efeoğlu* Yayın kuruluna teslim tarihi: 21.1. 1993 ÖZET Bu derlemede

Detaylı

AYNI GREN BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP POLİTÜR MATERYALLERİNİN AİR-FLOW VE DÖNER LASTİK İLE UYGULANMASININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ: İN-VİVO ÇALIŞMA

AYNI GREN BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP POLİTÜR MATERYALLERİNİN AİR-FLOW VE DÖNER LASTİK İLE UYGULANMASININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ: İN-VİVO ÇALIŞMA A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(1) 15-21, 2009 AYNI GREN BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP POLİTÜR MATERYALLERİNİN AİR-FLOW VE DÖNER LASTİK İLE UYGULANMASININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ: İN-VİVO ÇALIŞMA Efficacy of Polishing

Detaylı

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 1-11, 1986 FLAP OPERASYONU SONRASI PERİYODİK KONTROLLARIN ETKİNLİĞİNİN UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRİLMESİ* Hamit S. BOSTANCI** M. Nejat ARPAK*** Koksal BALOŞ****

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Proxyt Yeni Nesil Profesyonel diş temizliği ve polisaj için Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Profesyonel diş temizliği ve polisaj için profilaksi patları Yeni Nesil Dişlerin, restorasyonların

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ULTRASONİKLER İLE EL ALETLERİNİN KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİKLER İLE EL ALETLERİNİN KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ULTRASONİKLER İLE EL ALETLERİNİN KÖK YÜZEYİ DÜZLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Özden Sav Danışman

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU)

PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) PARAFORMALDEHTN NEDEN OLDU)U GNGVAL VE MANDBULAR KEMK NEKROZU (OLGU SUNUMU) GINGIVAL AND MANDIBULAR BONE NECROSIS FOLLOWING THE USE OF PARAFORMALDEHYDE (CASE REPORT) Dr Serhat ATILGAN * Prof. Dr. Gülten

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU

AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU RESTORATION WITH COMPOSITE RESIN OF ANTERIOR TEETH IN TWO PATIENTS WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE REPORT

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan) (Metin güncelleme Mart 2009). chröder, P. brams (E-bakan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Bakan) riner inkontinans () erkeklere göre kadnlarda çok daha

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL***

ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 33-38, 1994 ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL*** ÖZET Kompleks bir yapıya sahip olan mikrobiyal

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

Dişeti Enflamasyonun Tedavisinde Gaz Ozonun Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dişeti Enflamasyonun Tedavisinde Gaz Ozonun Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 29-33. Orijinal Araştırma Makalesi Dişeti Enflamasyonun Tedavisinde Gaz Ozonun Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi An Assessment of Clinical Effects

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA)

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS, CARIES AND PERIODONTAL DISORDER PREVALENCE IN DENTAL STUDENTS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Asistan Etik Eğitimi 20-21 Şubat 2015 DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Yrd Doç Dr FUNDA GÜLAY KADIOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp

Detaylı

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV Staj Puanı: Doğru çalışma boyunda hermetik olarak doldurulmuş

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) II. SINIF TEORİK DERS PROGRAMI : 1. YARIYIL : 2 Saat / Hafta

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2003 Cilt: 30, Sayı:1-4, (75-81)

Dicle Tıp Dergisi 2003 Cilt: 30, Sayı:1-4, (75-81) Dicle Tıp Dergisi 2003 Cilt: 30, Sayı:1-4, (75-81) PATOLOJİK PERİODONTAL CEPLERİN TEDAVİSİNDE MEKANİK TEDAVİYE EK OLARAK SUBGİNGİVAL İRRİGASYON YOLUYLA UYGULANAN TETRASİKLİNİN KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK

Detaylı

Dişhekimliği çalışma ortamı; DİŞHEKİMLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL YÖNERGESİ NEDEN YENİLENDİ?

Dişhekimliği çalışma ortamı; DİŞHEKİMLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL YÖNERGESİ NEDEN YENİLENDİ? Dişhekimliği çalışma ortamı; DİŞHEKİMLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL YÖNERGESİ NEDEN YENİLENDİ? Dr. Rahime M. Nohutcu Hacettepe Üniversitesi Çalışanların enfeksiyonla karşı karşıya olduğu tehlikeli bir çevre oluşturmaktadır.

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Beyaza giden profesyonel yol Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Gülümsemenizin nasıl olmasını istersiniz? Böyle mi... yoksa böyle mi? Bir gülümseme bağlar.. Hayat boyu sağlıklı dişler. Beyazlatmaya

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Politika. Görevliler Branşlar Muhasebe. Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı. Ağız diş sağlığı

Politika. Görevliler Branşlar Muhasebe. Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı. Ağız diş sağlığı Tablo 1. Diş Sağlık Hizmet Sunumu Politika Ağız diş sağlığı sunumu sistemi Görevliler Branşlar Muhasebe Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı Ağız diş sağlığı Tablo 2. Genel Ağız Diş Sağlığı Sektörünün

Detaylı

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS KRONK PERODONTTSN A'IZ KOKUSUYLA LKS* ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS Yrd. Doç. Dr. Cankat KARA** Doç. Dr. Adnan TEZEL** Yrd. Doç. Dr. Turgut DEMR** ÖZET Amaç: Çalmann amac,

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ MACUNLARININ ABRAZİV İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ

YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ MACUNLARININ ABRAZİV İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 39-46, 1986 YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ MACUNLARININ ABRAZİV İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Nejat ARPAK** Hamit BOSTANCI*** Tamer YILMAZ**** GİRİŞ Mekanik diş

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

Başlangıç Sondalama Derinliği ile Mekanik Periodontal Tedavi Sonrası Rezidüel Cep Oranı Arasındaki İlişki

Başlangıç Sondalama Derinliği ile Mekanik Periodontal Tedavi Sonrası Rezidüel Cep Oranı Arasındaki İlişki MÜSBED 2015;1(1):15-20 DOI: 10.5455/musbed.20141124042028 Başlangıç Sondalama Derinliği ile Mekanik Periodontal Tedavi Sonrası Rezidüel Cep Oranı Arasındaki İlişki Süleyman Emre Meşeli 1, Bahar Kuru 2,

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi

MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ. Dr.Sedat Yıldız Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Akademisi MEZOTERAPİ NEDİR? Dr.Sedat YILDIZ Mezoterapi, mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel ve farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

YA MURLAMA SULAMA S STEMLER ve

YA MURLAMA SULAMA S STEMLER ve YAMURLAMA SULAMA SSTEMLER ve PROJELENDRLMES STANBUL 2010 Her hakk sakldr. 2010. Arl Plastik Sanayi. A.. Bu kitabn tümü veya bir ksm, ARILI PLASTK SANAY A.. nin yazl izni alnmakszn kopya edilemez ve çoaltlamaz.

Detaylı

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR IMPLANT SUPPORTED FIXED RESTORATIONS USED FOR REPLACEMENT OF MAXILLARY ANTERIOR SINGLE MISSING TOOTH Zeynep ÖZKURT *

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR Ö RENME FAAL YET -1. 1.1. Vidalar. E ik Düzlem. Vida Hatt n n Profili. Ad m. E im Aç s AMAÇ ARA TIRMA

Ö RENME FAAL YET 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR Ö RENME FAAL YET -1. 1.1. Vidalar. E ik Düzlem. Vida Hatt n n Profili. Ad m. E im Aç s AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET 1 Uygun atölye ortam ve gereçleri salandnda, tekniine uygun olarak klavuz ile di açabileceksiniz. ARATIRMA 1. Okul kütüphanesi, ehir kütüphanesi, Internet, v.b. bilgi

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ FIRÇALARININ KIL UÇLARININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ* GİRİŞ

YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ FIRÇALARININ KIL UÇLARININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 23-29, 1986 YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ FIRÇALARININ KIL UÇLARININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ* M. Nejat ARPAK** Hamit S. BOSTANCI*** GİRİŞ Bakteriyel

Detaylı

VivaSens. Hassasiyet giderici lak. Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma

VivaSens. Hassasiyet giderici lak. Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma Hassasiyet giderici lak Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma Hassas bir konu Yetişkinlerin yaklaşık % 25 i hayatlarının bir döneminde hassas diş sıkıntısı çekmektedir. Birçok insan doğal dişlerini

Detaylı

KLORHEKSİDİN İÇEREN BİR DİŞ MACUNUNUN ANTİ-PLAK AJAN İÇERMEYEN BİR DİŞ MACUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI: 16 GÜNLÜK KLİNİK ÇALIŞMA

KLORHEKSİDİN İÇEREN BİR DİŞ MACUNUNUN ANTİ-PLAK AJAN İÇERMEYEN BİR DİŞ MACUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI: 16 GÜNLÜK KLİNİK ÇALIŞMA İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 3 Sayfa: 41-49, 2013 41 ARAŞTIRMA KLORHEKSİDİN İÇEREN BİR DİŞ MACUNUNUN ANTİ-PLAK AJAN İÇERMEYEN BİR DİŞ MACUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI:

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı