BUZ DEPOLAMANIN EKONOMÝK YÖNÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUZ DEPOLAMANIN EKONOMÝK YÖNÜ"

Transkript

1 Soðutmanýn Masrafýný Düþürmek BUZ DEPOLAMANIN EKONOMÝK YÖNÜ Increasing Cost Efficiency Economic Aspect of Storing Ice Yazan: Yük. Müh. Christian Sponsel, Prof Dr. Müh. Arnd Hilligweg Çeviri: Korhan Küçümen Kaynak: TGA Fachplaner, Nisan 23 Soðutma için çeþitli cihaz konseptleri mevcuttur. Bu yazýda bunlardan, soðuk buharlý soðutma makinesi ile buz depolama sistemi karþýlaþtýrýlmaktadýr. Buz depolama sistemlerinin yatýrým masraflarý genellikle konvansiyonel sistemden daha ucuzdur. Bu ilave masrafýn kendini amorti edip edemeyeceði sorusu akla gelmektedir. Ýþletme masraflarý bina cinsine baðlýdýr, bu nedenle proje mühendisi kullanýma baðlý olarak çeþitli ptimizasyonlar yapmalýdýr. H V A C D O S Y A S I Tesisat Dergisi Sayý 91 - Temmuz Giriþ Konvansiyonel soðutma makinesinde her zaman o an için gerekli soðutma gücü üretilir. Bu nedenle makine maksimum soðutma yüküne göre tasarlanýr, bu yük de ancak dizayn þartýnýn oluþtuðu günlerde ortaya çýkar. Ayrýca soðutma yükü, iç ve dýþ yüklerin etkilerine baðlý olarak gün boyunca deðiþir. Soðutma yükünün deðiþimini gösteren grafikler yük eðrisi veya yük profili olarak adlandýrýlýr. Yük profilinden hareketle konvansiyonel soðutma makinesi hali için, tam ve kýsmi yükte makinenin soðutma Þekil 1. Bir idari binanýn soðutulmasý için gerekli elektrik tahrik gücü (buz depolama olmayan konvensiyonel sistem. ε=4, Q,max =1kW 82 P el [kw] Zaman t [h] katsayýsý ε biliniyorsa doðrudan tesis gücü elde edilebilir. Resim 1 hazýrlanýrken yükten baðýmsýz olarak ε=4 olduðu kabul edilmiþtir. Bu varsayým ile maksimum soðutma yükü 1 kw olan bir idari binanýn tipik soðutma yükü dolaylý olarak çizilmiþtir. Elektrik þirketi enerji hattýný baðladýðý için götürü bir ücret almaktadýr. Bu ücret de maksimum baðlantý gücüne göre belirlenir. Elektrik fiyatý örneðin 27 DM/kWyýl tutarýnda ise, okunan maksimum elektrik yüküne göre yük eþitleyici depolama sistemi olmadan yýllýk iþletme maliyeti 67 5 DM/yýl olur. Soðutma gücü Q [kw] Buz deposuyla azami güç sarfiyatýnýn karþýlanmasý Depolama iþletmesi 2. Buz Depolama Sistemi Burada ele alýnan buz depolama sistemi, kýsmi depolama prensibine göre çalýþmaktadýr. Soðutma yükü oluþmayan zaman zarfýnda (binalarda genellikle geceleri) soðutma makinesi buz deposunu þarj eder. Bu sýrada gündüz oluþacak soðutma yükünün bir kýsmý depolanýr. Bina iþletme süresinde soðutma makinesi temel yükü karþýlar. Buz deposunun deþarjý ile temel yüke ilave edilmesi gereken soðutma yükü karþýlanýr [2]. Bir gün boyunca soðutma iþinin bilançosunu çýkarmak için iki kabul yapýlýr: a. Soðutma yükü oluþmayan zamanýn tümü, soðutma iþi depolamasý için kullanýlýr: t L = 24 h - t B [Denklem 1] Bu kabul iþletme ve tarife þartlarýna göre gerçek durumdan sapabilir. Bu þartlar bilinmiyorsa yukarýda kabul makul bir hareket noktasýdýr. Soðutma makinesi ile temel yükün karþýlanmasý Zaman t [h] Þekil 2. Buz depolama ile soðutma yükü diyagramý (kýsmi depolama).

2 b. Soðutma makinesi þarj iþletmesinde C altý sýcaklýklarda çalýþýr, böylece gündüz iþletmesine (temel yük) göre daha düþük bir soðutma gücü yeterli olur. Burada gece/gündüz soðutma gücü oraný olarak v=,7 hesaplanmaktadýr. Bu kabuller ile, depolama gücü, gündüz temel yükü ve buz deposundan gündüz yükünün tamamlanmasý için Þekil 2'de gösterilen deðiþimler elde edilir. Soðutma yükünün gün içi deðiþimi Þekil 1'dekinin ayný kalýr. Eðer þimdi elektrik sarfiyatý hesaplanýrsa, Þekil 3'te görülen tepe noktasý düþmüþ ve gün boyu eþit daðýlýmlý gidiþat elde edilir P el [kw] Zaman t [h] Þekil 3. Buz deposu ile elde edilen elektrik sarfiyatý Konvansiyonel sistem ile karþýlaþtýrýldýðýnda, çekilen azami elektrik 25 kwh'den 134 kwh'e düþürülmüþtür [3]. Ayný zamanda yýllýk sabit elektrik baðlantý ücreti de bu tasarým ile yaklaþýk yarý yarýya düþmektedir. Ayrýca bunlara ilaveten yük profilinin 24 saat boyunca yaklaþýk sabit kalmasý ile geceleri ucuz tarife elektrik kullanýmý da mümkün olmaktadýr. Her iki etkinin mertebeleri bina tipi ve soðutma yükü profiline baðlýdýr! 3. Maliyet Hesabýnýn Temelleri Soðutma gücünün depolanmasý maliyetine etki eden büyüklükler aþaðýda belirtildiði gibidir: Maksimum soðutma yükü, soðutma yükünün profili, Soðutma tesisinin tipi, Faiz oraný, enerji ve su maliyetleri, Bakým ve onarým faaliyetleri ve Yýllýk tam kapasite kullaným saatleri. Yýllýk tam kapasite kullaným saatleri için tecrübe ile elde edilen deðerler Tablo 1'de [1] gösterilmiþtir. Ayrý ayrý tüm masraflar, çeþitli metotlarla maliyet hesaplarýnda birleþtirilebilir. Bu hesaplama yapýlýrken üç hal arasýnda seçim yapýlabilir [4]. transklima ilan 6,5 cm Tablo 1. Farklý bina tiplerindeki soðutma ünitelerinin çalýþtýrma süreleri Bina Tipi Çalıştırma saatleri Tam kapasite faydalanma saatleri Tam kapasite faydalanma saatleri temel değeri İdari bina Hastane Alışveriş merkezi Fuar alanı Tiyatro Tek bir yatýrýmýn rantabilitesinin kontrolü (fizibilite problemi). Birbirine denk düþen bir veya birden çok yatýrým arasýnda yapýlan tercih yapýlmasý (seçim problemi). Gerçekleþtirilmiþ yatýrýmýn maddesel ve/veya zamana baðlý alternatifi (Deðiþtirme problemi). 83 Tesisat Dergisi Sayý 91 - Temmuz 23

3 Burada seçim probleminin dikkate alýnmasý gerektiðinden, senelik borç taksiti [anüite] metodunun kullanýlmasý mantýklý ve yararlý olacaktýr. Bu sayede tek bir kerede yapýlan ödemeleri veya devam eden ödemelerine anüite [faizle birlikte yýllýk borç taksiti] faktörü yardýmý ile izleme süresi içinde birleþtirmek mümkündür [4]. Yatýrýmýn borç taksitleri, iþletme masraflarý, bakým ve onarým harcamalarý genel toplamda toplam anüiteyi belirler. X Tesisten faydalanma süresi 15 yýl 5. Spesifik (Özgül) Anüitelerin Hesaplanmasý Verilen sonuçlarýn hesaplanmasý aþaðýdaki gibi yapýlmýþtýr: a. Buz deposu/soðutma makinesi sistemi veya soðutma makinesinin eldeki soðutma yükü profiline göre seçilmesi, b. Yatýrým masraflarýn saptanmasý, c. Paya düþen anüitenin tanýmlanmasý, 8. Fuar Su soðutmalý kondenser Faiz %6,75 Pahalý tarife: 16,68 Pfenning/kWh Ucuz tarife: 12,59 Pfennig/kWh Su fiyatý:3,82 DM/m3 7. Annuitat A [DM/a] d. Ýþletme masraflarýnýn hesaplanmasý, e. Toplam anüiteye eklenmesi, f. Bakým ve onarým masraflarýnýn tahmin edilmesi. Daha yüksek soðutma gücünün komponentler için daha düþük özel yatýrým masraflarýna yol açmasý nedeni ile, toplam anüite için hafif azalan gidiþ oluþmaktadýr. Buna bir örnek, Þekil 4'te fuar alanlarýnýn klimatize edilmesi için gösterilmiþtir. Bina tipinin, tesis konseptinin ve faiz oranýnýn temelde gösterimi için, burada denge polinomu verisinde kaçýnýlmalýdýr. a=149 DM/(a kw) Bunun yerine, tespit edilen spesifik masraflar deðerlendirilmeye alýnan alan üzerinde gösterilmiþtir. Bunlarýn boyutu [DM/ yýl kw)]'týr ve spesifik anüite a deðerini oluþturur: a=17 DM/(a kw) 4. a= 3. A Qmax [Denklem 2] Buz depolama sistemi 3 4 Azami soðutma yükü Qmax [kw] 5 6 Konvansiyonel soðutma grubu Þekil 4. Fuar salonlarýnýn soðutulmasýnda toplam masraflar (anüite) 4. Sýnýr Koþullarý ve Giriþ Verileri Elde edilen sonuçlar her bina tipi için ve soðutma tesisi tasarýmý için oluþturulmuþtur, Tablo 2'de toplu þekilde gösterilmiþtir. Tam burada belirtilmelidir ki, buz depolu soðutma sistemi seçilmesi veya seçilmemesi, ileride deðiþecek tüketim masraflarýna göre anüitelerde daha büyük fark yaratmaktadýr.,6 Beþ adet tipik bina çeþidi dikkate alýnmýþtýr: KA ME TH KR VG Tesisat Dergisi Sayý 91 - Haziran 23 Bunlar için kullanýlan soðutma yükü profilleri elde edilmiþ tecrübe bilgilerine dayanýr [1]. Parametre varyasyonlarýndaki ana bilgiler tespit edilmiþtir [5 ve diðerleri]: X Çalýþtýrma (yüksek tarife) Elektrik enerjisi 16,68 Pf/kWh X Çalýþtýrma (alçak tarife) Elektrik enerjisi 12,59 Pf/kWh X Güç fiyatý Elektrik enerjisi 27 DM/kW X Karýþým suyunun Fiyatý 3.82 DM/m3 X Faiz oraný % 6,75 84,55,5 Anüite oraný Va [-] X Alýþveriþ merkezi X Fuar salonu X Tiyatro/opera salonu X Hastane X Ýdari Binalar,45,4 Pahalý tarife: 16,68 Pfennig/kWh Ucuz tarife: 12,59 Pfennig/kWh Su fiyatý : 3,82 DM/m3,35,3 7,5 1 12,5 15 Faiz oraný % VG_KMS TH_KMS ME_KMS KR_KMS KA_KMS VG_ESS TH_ESS ME_ESS KR_ESS KA_ESS Þekil 5. Anüite oranýnýn faize göre deðiþimi (KMS=Konv. soðutma grubu, EMS=Buz depolama destekli soðutma

4 6. Parametre Varyasyonlarý Spesifik anüitenin tüketim ve yatýrýma baðlý paylara daðýlýmý, anüite oraný V a olarak tanýmlanýr: a v V a = [Denklem 3] a a v a : Spesifik tüketime dayalý anüite : Spesifik toplam anüite Þekil 5'te faiz oranýnýn anüite oranýna etkisi gösterilmiþtir. Görülmesi gereken husus, tüketime baðlý masraflarýn faiz yükseldikçe düþmesidir. Elektrik ve su masrafý deðiþikliklerinin etkisi aþaðýdaki tanýmlama büyüklükleri ile gösterilir: a. Elektriksel çalýþma fiyatýnýn oraný EV NT EV = [Denklem 4] HT NT : Elektrikteki düþük tarife HT : Elektrikteki yüksek tarife b. Güç-fiyat oraný LPV LP LPV = 27 DM/kW [Denklem 5] LP : güncel güç fiyatý 27 DM/kW : referans güç fiyatý c. Su fiyatý oraný WPV WPV = MWP 3,82 DM/m 3 [Denklem 6] MWP : Güncel karýþým suyu fiyatý 3,82 DM/m 3 : Referans karýþým suyu fiyatý [5] WVP sadece açýk yada kapalý buharlaþtýrma ile soðutma yapan ünitelerde etkilidir: Karýþým suyu fiyatý taze su fiyatýna %35 atýk su bedeli eklenilerek çýkartýlmýþtýr. Þekil 6 düþük ve yüksek elektrik tarifeleri oranýnýn spesifik anüiteye yaptýðý ufak etkiyi gösterir. Konvansiyonel soðutma grubunda ise tamamen transklima ilan 6,5 cm 5, Spesifik (özgül) Anüitenin deðiþim [DM/(kW yýl)] 2,5, -2,5-5,,5,625,75,875 1, EV KMS ESS)VG ESS_TH ESS_ME ESS-KR ESS-KA Þekil 6. Yüksek ve alçak elektrik tarifeleri oranýnýn etkisi. Ucuz tarife: 16,68Pfennig/kW NT/HT=,75 temel deðerinde LP: 27 DM/kW Faiz dahildir Su fiyatý: 3,82 DM/m 3 85 Tesisat Dergisi Sayý 91 - Temmuz 23

5 Spesifik (özgül) Anüitenin deðiþimi [DM/(kW yýl)] Þekil 7. Elektrik güç fiyatýnýn soesifik anüiteye etkisi. iþlevsizdir, çünkü bu cihazlar sadece yüksek tarifeli saatlerde çalýþýr. Þekil 7 ise elektrik güç fiyatýnýn daha belirgin etkisini gösterir, özellikle konvansiyonel soðutma grubu (KMS) kullanýldýðýnda bu etki daha belirgindir. Sýnýr deðerleri olarak deðiþmeler okunabilir, bu deðiþmeler hakkýnda güç Pahalý tarife: 16,68Pfennig/kW Ucuz tarife: 12,59Pfennig/kWh 27 DM/kW LPV=1,5 1 1,5 2 KMS ESS OESS_VG OESS_KR ESS_TH OFSS_KA LPV fiyatýnýn silinmesi (LPV=) veya referans deðerinin iki katýna çýkmasý ihtimalleri göz önünde bulundurulmalýdýr. Deðiþken su masraflarýnýn etkileri, Þekil 8'de gösterilmiþtir. Son olarak da tam kapasite kullaným saatlerinin etkileri araþtýrýlmalýdýr. Bunun içinde öncelikle yýllýk çalýþtýrma oraný JBV tanýmlanýr: JBZ JBV = [Denklem 7] RW JBZ : yýllýk çalýþtýrma süresi RW : Tablo 1'den okunan bina tipinin temel deðeri. Ýdari bina örneðinde, yaklaþýk +/-%2'lik yýllýk tam kapasite kullanýmý deðiþiminin, spesifik anüitede +/- 5 DM mertebesinde farka yol açacaðý görülmektedir. Bu düþük etkinin nedenleri elektrik enerjisi için görece düþük çalýþtýrma tarifeleridir. Daha iyi anlaþýlýr olmasý için Þekil 9 JBV>1 bölgesini göstermektedir, JBV<1 için oranlar diyagramda -%2'ye kadar ekstrapolasyon ile bulunabilir. Soðutma tedarikindeki tüm gider bölümlerini kapsayan spesifik anüitelerin uygulanmasýyla birlikte, soðutmanýn ve bina tipinin deðiþik tipleri için etkiler yýllýk iþletme maliyetinde gösterilebilir. Spesifik anüitelerin her faktör ile baðýntýlarýnýn gösterilmesi deðiþen tüketim maliyetinin etkilerini deðerlendirme olanaðý saðlar. Buna baðlý toplam masraflardaki deðiþiklikler, baþtan buz deposu seçilmesi ile kazanýlan maliyet avantajlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda düþüktür. Tablo 2. Çeþitli bina ve soðutma tiplerinin (ESS-buz depolama sistemi, KMS-konvansiyonel soðutma tesisi) spesifik anüiteleri Tesisat Dergisi Sayý 91 - Temmuz Spesifik anüite [DM/yıl*kW)] Açık soğutma kulesi , Spesifik anüite [DM/yıl*kW)] Kapalı soğutma kulesi , Spesifik anüite [DM/yıl*kW)] Glikol-soğutucu , Spesifik anüite [DM/yıl*kW)] Doğrudan hava soğutmalı ,

6 Dört farklý soðutma tipi tasarýmý deðerlendirilmiþtir. Açýk soðutma kuleli su soðutmalý sistem (R 134a), Kapalý buharlaþmalý soðutuculu salamuralý sistem (R 134a), Salamurayý hava ile soðutan salamuralý sistem (R 134a), Hava soðutmalý kondenserli doðrudan soðutmalý sistem (R 47). 1, Spesifik (özgül) Anüitenin deðiþimi [DM/(kW yýl)] 7,5 5, 2,5, HT : 16,68 Pf/kW NT : 12,59 Pf/kW LP : 27 DM/kW Karýþým su fiyatý : min %35 3,82 DM/m 3 =1-2,5,75 1, 1,25 1,5 1,75 2, 2,25 WPV KMS_VG EES_VG KMS_TH EES_TH KMS_ME EES_ME KMS_KR EES_KR KMS_KA ESS_KA Þekil 8. Su fiyatýnýn spesifik anüiteye etkisi. Spesifik (özgül) Anüitenin deðiþimi [DM/(kW yýl)] 5, 2,5 Ýdari bina HT : 16,68 Pf/kWh NT : 12,59 Pf/kWh LP : 27 DM/kW 1, 1,1 1,1 1,2 1,2, JBV KMS_açýkSK ESS_açýkSK KMS_kapalýSK ESS_kapalýSK KMS_glykol ESS_gylkol KMS_dir_hava ESS_dir_hava global ilan 9,5 cm Þekil 9. Yýllýk çalýþma süresinin bir idari binanýn spesifik anüitesine etkisi (SK=Soðutma kulesi, dir=direkt). Semboller ve Literatür kýsaltmalar [l] Grandegger, K.: Technische Unterlagen t zaman und Auslegungsprogramm für tb çalýþtýrma süresi (soðutma yükü süresi) Eisspeicher. Fa. Fafco Deutschland. Leinfelden-Echterdingen tl buz depolama (þarj) süresi soðutma gücü max. Soðutma yükü [2] Hilligweg, A.: Kälteanlagen (in: Handbuch Facility Management. Hrsg. W. Lutz), eco-med Verlag. Landsberg. Pel elektrik güç sarfiyatý 1998 e güç katsayýsý [3] Sponsel, C.: Ermittlung von v Gece/gündüz güç oraný Kennzahlen zur Beurteilung der A anüite [DM/yýl] Wirtschaftlichkeit von a spesifik anüite [DM/(yýl*kW)] Eisspeicheranlagen. Diplomarbeit im Fachbereich Maschinenbau und Va anüite oraný Versorgungstechnik. Georg-Simon- KMS konvansiyonel soðutma makinesi, Ohm-Fachhochschule Nürnberg. Dezember 2 ESS buz depolama sistemi [4] VDI-Richtlinie 267: Wirtschaftlichkeit VG Ýdari bina gebäudetechnischer Anlagen. VDI- TH tiyatro Verlag Düsseldorf ME fuar salonu [5] Energie- und Wasserversorgung AG KR hastane Nürnberg. Kostenauskunft September KA alýþveriþ merkezi 2 T D 87 Tesisat Dergisi Sayý 91 - Temmuz 23

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri Sistem Açýklamasý Paslanmaz Çelik FT28 / 09203 co Firma 928 Emil Dold tarafýndan kuruldu Kapý açýcý, 939 Üretimdeki Kapý Kilitleri 75 Yýlý Aþkýn

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARININ OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝNDE UYGULANILABÝLÝRLÝÐÝ

ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARININ OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝNDE UYGULANILABÝLÝRLÝÐÝ ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARININ OTOMOTÝV ENDÜSTRÝSÝNDE UYGULANILABÝLÝRLÝÐÝ ve MEKANÝK ÖZELLÝKLERÝ Fevzi BEDÝR, Ertuðrul DURAK, Kamil DELÝKANLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı