Türkiye de Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme Çalışmaları ve Örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme Çalışmaları ve Örnekler"

Transkript

1 1 Türkiye de Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme Çalışmaları ve Örnekler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Entegre Ürün Politikaları ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye REW İstanbul 2011

2 TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2 Bütünsel önleyici bir çevre strajesinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insan sağlığı ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması (Birleşmiş Milletler Çevre Programı). Prosesler için; Hammadde ve enerji kullanımının Toksik madde kullanımının Üretim ve hizmet süreçlerinden kaynaklanan tüm emisyon ve atıkların miktar ve toksisitelerinin Ürünler için; Olumsuz çevresel etkilerinin yaşam döngüsü boyunca (hammadde eldesinden nihai bertarafa kadar) önlenmesi/azaltılması demektir. Seyreltme 1960 Kirlilik Kontrolü (Boru-sonu) Arıtma Geri Dönüşüm Temiz Üretim 1990 Kirlilik Önleme (Temiz Üretim) Çevre Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

3 3 KİRLİLİK HAM MADDE, SU, ENERJİNİN ETKİN OLARAK KULLANILAMAMASI KAYNAKLI, ÜRETİM SÜRECİNi ÜRÜNE/HİZMETE DÖNÜŞEMEDEN TERK ETMESİ TEMİZ ÜRETİM/EKOVERİMLİLİK HAM MADDE, SU, ENERJİNİN ETKİN OLARAK KULLANILARAK, OLASI EN YÜKSEK ORANDA ÜRÜNE/HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ TEMİZ ÜRETİM/ EKOVERİMLİLİK KİRLİLİK AZALTIMI + ENDÜSTRİYEL VERİM ARTIŞI ATIK MİKTARI VERİMLİLİK Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

4 SANAYİ TESİSLERİ BAZINDA TEMİZ ÜRETİM OLANAKLARI 4 TEKNOLOJİ İŞLETME ÜRETİM PROSESLERİ HAM MADDE DİĞER GİRDİLER ÜRÜN ATIK VE EMİSYONLAR Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

5 Ham Madde ve Diğer Girdilerin Değiştirilmesi: Toksik ve zararlı girdilerin çevreye duyarlı eşdeğerleri ile değiştirilmesi Geri kazanılmış ve yenilenebilir ham madde ve girdilerin kullanılması 5 Teknolojik İyileştirmeler: Proses kontrolünde iyileştirmeler Ekipman modifikasyonu Proses koşullarının optimizasyonu Otomasyon uygulamaları Teknoloji değişikliği Geliştirilmiş İşletme Uygulamaları: Üretim planlaması Bakım onarım programları Geliştirilmiş işletme uygulamaları Eğitim programları Enerji yönetimi Kayıpların önlenmesi Ürün Modifikasyonu: Geri dönüştürülebilir ürünler Uzatılmış ürün ömrü Daha etkin ve daha az malzeme yoğun paketleme Zararlı madde içeren malzemelerin daha az kullanımı Geri kazanım ve Yeniden Kullanım: Atıkların (atıksu, soğutma suyu, enerji, vd.) aynı tesiste ya da başka tesislerde ham madde olarak kullanılmasına yönelik yapılacak faaliyetler Atıkların ürün ve enerjiye dönüştürülmesi Atıkların ayrı toplanması ve depolanması

6 DÜNYADA DURUM Yaklaşık son 20 yılır pek çok ülke boru-sonu (kirlilik kontrolü) yaklaşımına oranla Temiz Üretim uygulamalarına ağırlık vermeye başlamıştır. 6 Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından 2004 yılında yapılan bir çalışmada OECD ülkelerinde boru sonu ve Temiz Üretim yaklaşımlarının mevcut durumu karşılaştırılmıştır Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde Temiz Üretim yaklaşımlarının boru-sonu yaklaşımlarına göre ön planda olduğu görülmektedir. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

7 DÜNYADA DURUM: Avrupa Birliği Avrupa topluluğu ülkelerinin sanayi kirliliği üzerine oluşturduğu ilk yasal düzenlemeler 80 li yıllarda ortaya çıkmıştır yılında yayımlanan 3. Çevre Eylem Programı ise kirlilik kontrolü yaklaşımından kirlilik önleme yaklaşımına geçişin ilk izlerini taşımaktadır AB 16 Temmuz 2008 tarihinde Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Sanayi Politikası (SCP/SIP) Eylem Planı nı yayınlamıştır. Bu Eylem Planı ile dünya çapında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine yardımcı olacak sürdürülebilir tüketim ve üretim politikalarının geliştirilmesi; düşük karbon ve sürdürülebilir teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; tüketici davranışlarının kaynak verimliliği, ürün performansı ve ekoinovasyon gibi kavramların gelişmesi sağlayacak biçimde değiştirilebilmesinin özendirilmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır. 7

8 DÜNYADA DURUM: Avrupa Birliği AB nin Çevre Mevzuatı ve Temiz Üretim 8 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi (96/61/EC) Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ELV) Direktifi (2000/53/EC) Kullanan Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı Direktifi (2005/32/EC) Ambalajlama ve Ambalaj Atıklarına İlişkin Direktif (94/62/EC) Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi (2002/96/EC) Bazı Zararlı Maddelerin Kullanılmasının Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi (2002/95/EC) Kimyasallar için Kayıt, Değerlendirme ve İzin (REACH) Direktifi (1999/45/EC; 1907/2006/EC) Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) Maden Atıklarının Yönetimi Direktifi (2006/21/EC) Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin (Landfill) Direktif (1999/31/EC) Tehlikeli Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Direktifi (85/337/EEC, 97/11/EC) Eko Etiketleme Direktifi (1980/2000) Eko-Yönetim ve Denetim Programı Yönetmeliği (EMAS) (761/2001) Avrupa Birliği nin Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Sanayi Politikası Eylem Planı (SCP/SIP, 2008) Ülkemiz ve AB mevzuatı Temiz Üretim özelinde incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

9 ÜLKEMİZDEKİ DURUM 9 Temiz Üretim kavramı Türkiye gündemine ilk kez 1999 da TÜBİTAK ve TTGV tarafından, Temiz Üretim-Temiz Ürün Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu Sanayi Sektörü Raporu ile getirilmiştir. Daha sonrasında Temiz Üretim kavramına pekçok ulusal politika ve strateji dökümanında çeşitli göndermeler yapılmış/yapılmaktadır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun öncelikli alanları TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 8. Beş Yıllık ve 9. Yedi Yıllık Kalkınma Planları AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) Çevre ve Ormancılık Araştırma Programı DPT KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2008 yılı Hükümet Programı Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru) Tedbir 1.5: Temiz Üretim stratejilerinin uygulanabilmesi için gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Sayfa 140

10 ÜLKEMİZDEKİ DURUM 10 Sadece çevre yönetimi alanında değil, sürdürülebilirlik çalışmalarının pekçok boyutu için de anahtar bir kavram olan Temiz Üretim yaklaşımının son 10 yılda hem stratejik önemi hem de ülkemiz sanayinin bu konudaki danışmanlık hizmetleri ve Ar-Ge çalışmalarına duyduğu gereksinim hızla artmıştır. Ancak, ülkemizin bilim, teknoloji, kalkınma, vb. alanlarda en üst düzey kurum/kuruluşlarının politika ve strateji dökümanlarında önemi sıkça vurgulanan, Temiz Üretim kavramı ülkemizde -enerji verimliliği boyutu dışında- yeterince bilinmemekte ve uygulanamamaktadır. Bunun en önemli nedeni ülkemizde konu üzerinde ihtiyaçlara karşılık gelebilecek yeterlilikte bir kapasitenin mevcut olmamasıdır. Ülkemizde varolan Temiz Üretim Kapasitesi 66 kurum/kuruluş ile gerçekleştirilen anket çalışması ve çalıştay ile belirlenmiştir. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

11 ÜLKEMİZDEKİ DURUM 11 Son yıllarda ülkemizde Temiz Üretim konusunda ulusal ölçekte önemli etkinlikler TTGV ve ODTÜ işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. UNIDO destekli Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çevre ve Orman Bakanlığı destekli Türkiye de Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi bu etkinlikler arasındadır. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

12 12 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI UYGULAMA ÖRNEKLERİ Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

13 BİR SÜT ÜRETİMİ FABRİKASI İÇİN TEMİZ ÜRETİM FIRSATLARININ ARAŞTIRILMASI 13 Bu çalışmada Türkiye nin önde gelen bir süt işleme tesisindeki pastörize süt üretimi prosesinde temiz üretim fırsatları araştırılmıştır. Süt üretim prosesi kaynaklı çevresel yükler belirlenmiş ve kütle-denge analizine dayanan bir atık azaltım denetlemesi yöntemi aracılığıyla atık azaltım olanakları belirlenmiştir. Daha sonra seçilen olanaklar çevresel fayda ve ekonomik uygulanabilirlik yönünden değerlendirilmiş ve tesise sunulmuştur. Çalışılan Tesis Çalışmada incelenen firma yıllık 18 milyon litre süt işleme kapasitesine sahip bir süt ürünleri fabrikasıdır. Fabrikanın bir atıksu arıtma tesisi bulunmadığından, üretilen atıksu fabrikanın yanındaki bir çaya deşarj edilmektedir. Dolayısıyla TÜ teknikleri ile kirliliğin azaltılması hem bir ihtiyaç hem de önemli bir fırsatı işaret etmektedir. Pastörize süt üretimi çiğ süt alımı ve pastörizasyon olmak üzere iki temel prosesi içermektedir.

14 İşletmenin Proses Akım Şeması 14 Klarifikatör CW T Çið Süt Filtre Dengeleme Tanki Clarifier FM 1 Çig Süt Tanki Filtre Klarifikatör Çamuru CW Sogutma Plakalari Çig Süt Saklama Tanklari A. Çig Süt Alim Prosesi HW Pastörizasyon Krema HW Odor 1 FM Dengeleme Tanki CW Separatör Separatör camuru CW Kokusuzlastirma (Deodorizasyon) Homojenizatör Sicak tutma borulari PastörizeSüt Saklama Tanklari Sise Paketleme Karton Paketleme B. Süt Pastörizasyonu FM Kanal Her zaman kullanilmayan hat Karistirma Debi ölcer T Pompa Zaman Kontrollu Çek Vana Piston Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

15 Önerilen TÜ araçları arasında: 15 İyi işletme prosedürü (GHK) Ekipmanların ve bağlantıların onarılması, Küçük proses kontrolü ekipmanlarının yerleştirilmesi İşletme yöntemlerinin değiştirilmesi Çeşitli proses sularının yeniden kullanımı, Süt çamuru ve sütlü suların saha dışında hayvan yemi olarak ve sığırların sulanmasında kullanımı Alkali çözeltinin başka ekipmanların temizlenmesinde yeniden kullanımı, Teknolojik değişikliği Otomatik temizleme sistemi (CIP) kullanımı Su kullanımında verimlilik için shut-off spray nozüllerin monte edilmesi Alternatif kimyasallar Temizlik için alternatif kimyasal maddelerin kullanılması yer almıştır. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

16 Bu çalışmanın sonuçlarına göre: 16 Engellenebilecek Geri Azaltılan Su Kullanımı (kg/gün) Deşarj (kg/gün ) Kimyasal kullanımı (kg/gün) Kazanılan Su (kg/gün) KOİ (kg/gün ) AKM (kg/gün ) Alkalinite (kg/gün) Ω Bu değerler, önerilen TÜ önlemleri hayata geçirildiğinde, bu fabrikanın kullanım suyunu %50, varolan atık su deşarjlarını %9.3, varolan kimyasal madde kullanımını %65.4, KOİ yükünü kg/gün ve AKM yükünü 20.7 kg/gün oranında azaltabileceğini, ve kullanım suyunun % 19.6 ı da yeniden kullanabileceğini göstermektedir. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

17 17 BİR KAĞIT HAMURU VE KAĞIT FABRİKASINDA TEMİZ ÜRETİM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fabrikanın Akım Şeması

18 Odun depolama ve doğrama işlemleri için belirlenen atık azaltımlarının özeti 18 Parametre Beklenen Maksimum Azaltım Kütük Yüzdürme Suyunun Geri Devri Yağmur Suyu Kontrolü Beklenen Toplam Maksimum Azaltım Su Tüketimi (m 3 /ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) BOİ 5 (kg/ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) KOİ (kg/ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) TAKM (kg/ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) Atık Su Üretimi (m 3 /ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

19 19 CTMP Proses işlemleri için belirlenen atık azaltımlarının özeti Parametre Geliştirilmiş Hammadde Seçimi Beklenen Maksimum Azaltım Geliştirilmiş Doğrama ve Eleme Uzatılmış Delignifikasyon Dökülme Kontrolu Beklenen Toplam Maksimum Azaltım Su Tüketimi (m 3 /ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) BOİ 5 (kg/ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) KOİ (kg/ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) TAKM (kg/ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) Atık Su Üretimi (m 3 /ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

20 Kağıt makine işlemlerinde belirlenen atık azaltımlarının özeti 20 Beklenen Maksimum Azaltım Parametre Su Tüketimi (m 3 /ton üretilen kağıt) BOİ 5 (kg/ton üretilen kağıt) KOİ (kg/ton üretilen kağıt) TAKM (kg/ton üretilen kağıt) Atık Su Üretimi (m 3 /ton üretilen hava ile kurutulmuş hamur) Ek Vakum Çekme Tankları Vakum Pompaların da Kullanılan İzolasyon Suyunun Azaltılması Keçe Duşlarınd a (Felt Shower) Kullanılan Temiz Suyun Azaltılması Bez İzolasyonların (Gland Seal) değiştirilmesi Beklenen Toplam Maksimum Azaltım Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

21 Sunuşun geri kalan bölümünde 21 UNIDO destekli Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı çerçevesinde gerçekleştirilen 6 pilot projeden 3 ü aktarılacaktır. Diğer pilot projeler ve detaylı bilgi sayfasından edinilebilir. Prof. Dr. Göksel N. Demirer, Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

22 22 EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PİLOT PROJELERİ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Grubu

23 Kullanılan Yöntemler ve Araçlar 23 Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) Birim ürün başına tüketim(su, enerji vb.) Birim hammadde başına tüketim (su, enerji vb.) Kıyaslama (Benchmarking ) Uluslar arası literatür ve uygulamalar En iyi teknikler/teknolojiler (BATs) Hammadde Maliyet Analizi Malzeme Akış Analizi Su Kütle Dengesi Proses bazlı su tüketim verileri Atıksu üretim değerleri

24 Proje Uygulamaları 24 Gıda ve İçecek Sektörü Adana - PAKYÜREK Tarım San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - GÜLSAN Gıda San. ve Tic. A.Ş. (MEYSU) Metal İşleme ve Makine Sektörü Niğde - DİTAŞ Doğan Yedek Parça İma. ve Tek. A.Ş. Ankara - BOSAN Boyama Ltd. Şti. Kimya Sektörü Adana - ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş Tekstil Sektörü Bursa - ÖZEL TEKSTİL Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

25 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25 Firma Bilgisi Sektör: Gıda Sektörü - Marine, füme ve dondurulmuş deniz ürünleri üretimi Şehir: Adana Kuruluş yılı: 1960 Çalışan sayısı: 120 Proje öncesi yıllık su tüketimi: m 3

26 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 26 Proje Öncesinde Durum Hamsi Çözdürme Tesise donmuş olarak kasalar halinde gelen hamsiler su yardımıyla çözdürülüyor. Yıllık su tüketim: m 3 Hamsi Temizleme (Ayıklama) Çözdürülmüş hamsiler işçiler tarafından el ile temizleniyor. Temizlenme aşamasında sürekli olarak su akışından faydalanılıyordu. Yıllık su tüketimi: m 3

27 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27 Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) - Kıyaslama Proje Öncesi Su Tüketimi (m 3 /ton Hamsi) Referans Değerler 1, 2 Hamsi Çözdürme 28, Hamsi Temizleme (Ayıklama) 46, [1] Cleaner Production Assessment in Fish Processing (2000) COWI Consulting Engineers and Planners AS for UNEP and Danish Environmental Protection Agency [2] IPPC Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries (2006)_European Commision

28 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28 Gerçekleştirilen Uygulamalar Uygulama: Hamsi Çözdürme ve Temizleme Sularının Geri Kazanımı Yöntem: Yeni bir çözdürme sistemi tasarımı (Duşlama) Filtrasyon + Çöktürme + Ozonlama (Arıtılmış suyun yeniden kullanımı) Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

29 PAKYÜREK Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29 Sağlanan Kazanımlar Proses Hamsi Temizleme (Ayıklama) Proje Öncesi Su Tüketimi Mevcut Su Tüketimi Sağlanan Tasarruf m 3 / ton hamsi m 3 / ton hamsi % 46,5 16,4 64,7 Hamsi Çözdürme 28,4 15,4 45,8 İlgili Prosesler Toplamı 74,9 31,8 57,5 Toplam Su Tasarrufu: m 3 /yıl Uygulamalar sonucu ürün kalitesi de artmıştır.

30 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 30 Firma Bilgisi Sektör: İçecek Sektörü - Meyve suyu ve süt ürünleri üretimi Şehir: Kayseri Kuruluş yılı: 1970 Çalışan sayısı: Proje öncesi yıllık su tüketimi: m 3

31 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 31 Proje Öncesinde Durum Meyve Konsantresi Üretimi Tesise gelen meyveler yıkandıktan ve ön işlemden geçirildikten sonra pastörize edilerek konsantre haline dönüştürülüyor. Konsantre üretimi aşamasında yer altı suyu soğutma amaçlı kullanılıyor (Once-through Cooling). Yıllık soğutma suyu tüketimi: m 3 Meyve Suyu Üretimi Meyve konsantresi su ve diğer katkı maddeleri ile birleştirilerek meyve suyuna dönüştürülüyor. Meyve suyu üretimi aşamasında yer altı suyu soğutma amaçlı kullanılıyor (Once-through Cooling). Yıllık soğutma suyu tüketimi: m 3

32 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 32 Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) - Kıyaslama Referans Değerler Su Tüketimi (m 3 / m 3 içecek) Binnie, 1987b (cited in Gumbo et. al., 2003) 2.3 Gumbo et. al., Hsine et. al., Environment Report, IFC, ETBPP, Firma Değerleri (Proje Öncesi) 23,6

33 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 33 Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) - Kıyaslama İşlem Firma (%) Sektör Ortalaması (%) Ürün içerisinde 9, Yıkama / Temizleme 9, Proses İşlemleri (Kazan besi suyu, pastörizasyon etc.) 1, Soğutma 61,0 1 5 Diğer 18, , 2, 3 [1] Waste Not, Want Not: The Potential for Urban Water Conservation in California, Appendix F, Details of Industrial Water Use and Potential Savings, by Sector, Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, [1] Eco-efficiency Toolkit for the Queensland Food Processing Industry, The UNEP Working Group for Cleaner Production in the Food Industry, Australian Industry Group, [1] Water use in the soft drinks industry, Environmental Technology Best Practice Programme, (ETBPP) EG 126 Guide, 2009.

34 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 34 Gerçekleştirilen Uygulamalar Uygulama: Meyve konsantresi ve meyve suyu üretim hattında soğutma suyu geri kazanımı Yöntem: İki ayrı soğutma kulesi ve pompalama sistemi ile soğutma sularının sistemde yeniden kullanılması Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

35 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 35 Sağlanan Kazanımlar Proses Meyve konsantresi üretimi Soğutma Hattı Meyve suyu üretimi Soğutma Hattı Proje Öncesi Su Tüketimi (m 3 /yıl) Mevcut Su Tüketimi (m 3 /yıl) Tasarruf miktarı (%) , ,0 Toplam Soğutma Prosesleri ,2 Firma Toplam Su Tüketimi ,6 Yıllık su kazancı: m 3 OSB ye gönderilen atık su miktarı azalmıştır.

36 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 36 Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) - Kıyaslama Referans Değerler Su Tüketimi (m 3 / m 3 içecek) Binnie, 1987b (cited in Gumbo et. al., 2003) 2.3 Gumbo et. al., Hsine et. al., Environment Report, IFC, ETBPP, Proje Öncesi 23,6 Proje Sonrası 10,6

37 GÜLSAN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 37 Çevresel Performans Göstergeleri (EPI) - Kıyaslama İşlem Proje Öncesi (%) Proje Sonrası (%) Sektör Ortalaması (%) Ürün içerisinde 9,3 20, Yıkama / Temizleme 9,8 22, Proses İşlemleri (Kazan besi suyu, pastörizasyon etc.) 1,6 3, Soğutma 61,0 12,1 1 5 Diğer 18,3 41, , 2, 3 [1] Waste Not, Want Not: The Potential for Urban Water Conservation in California, Appendix F, Details of Industrial Water Use and Potential Savings, by Sector, Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, [1] Eco-efficiency Toolkit for the Queensland Food Processing Industry, The UNEP Working Group for Cleaner Production in the Food Industry, Australian Industry Group, [1] Water use in the soft drinks industry, Environmental Technology Best Practice Programme, (ETBPP) EG 126 Guide, 2009.

38 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 38 Firma Bilgisi Sektör: Metal İşleme Sektörü - Otomotiv ana sanayi ve yedek parça üretimi Şehir: Niğde Kuruluş yılı: 1972 Çalışan sayısı: 345 Proje öncesi yıllık su tüketimi: m 3 (proses) m 3 (sulama)

39 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 39 Proje Öncesi Durum Isıl İşlem Bölümü Üretilen malzemelere ısıl işlemin uygulandığı bölümde soğutma suyu sürekli olarak kanala deşarj ediliyordu. Yıllık soğutma suyu tüketimi: m 3 Fosfatlama Bölümü Kesikli (ard arda) tankların bulunduğu bölümde kimyasal işlem yanı sıra sıcak+soğuk durulama gerçekleştiriliyor Yıllık su tüketimi: m 3

40 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 40 Su Kütle Denkliği

41 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 41 Gerçekleştirilen Uygulamalar Uygulama Isıl işlem soğutma suyunun proseste yeniden kullanımı, fosfatlama bölümünde iyileştirmeler Yöntem: Soğutma suyunun pompalarla ana tanka gönderilmesi Fosfatlama bölümünde yönetsel önlemlerin alınması, reaksiyon ve durulama tanklarında ters akım prensibinin uygulanması Proje Bütçesi: $ UNIDO Katkısı $ Firma Katkısı

42 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 42 Gerçekleştirilen Uygulamalar Isıl İşlem Bölümü Isıl işlemde yalnızca bir defa kullanılarak kanala deşarj edilen soğutma suyunun fabrika su besleme tankına gönderilmesi. Buradan elde edilen suyun fabrikanın diğer proseslerinde (Boyama, vulkanizasyon, fosfatlama vd.) tekrar kullanılması

43 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 43 Gerçekleştirilen Uygulamalar Fosfatlama Bölümü Durulama sürelerinin uzatılması. Asılı kalma (süzülme) sürelerinin uzatılması. Tanklardaki bekletme sürelerinin uzatılması. Durulama tanklarının ortalarından iki bölüm şeklinde ayrılması. Durulama tanklarında ters yıkama prensibinin uygulanması. Eğimli plakalar kullanarak süzülen suların (yağlama, durulama, pas alma vb.) tekrar tankların içerisine akmasının sağlanması. Tamburların süzülürken hafifçe sallanması ve çevrilmesi ile kayıpların azaltılması.

44 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 44 Sağlanan Kazanımlar Su Tüketimi Proses Proje Öncesi (m 3 /yıl) Proje Sonrası (m 3 /yıl) Tasarruf (m 3 /yıl) Tasarruf (%) Isıl İşlem Bölümü % 100 Fosfatlama Bölümü % 79 Firmanın Su Tüketimi % 36 Kimyasal Tüketimi Fosfatlama Bölümü kg kg kg % 29 Yer altı suyu pompalama maliyeti azalmıştır. Atıksu arıtma maliyetleri azalmıştır.

45 DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 45 Sağlanan Kazanımlar Birim Ürün Başına SuTüketimi Proses Proje Öncesi (L su /ton ürün) Proje Sonrası (L su /ton ürün) Isıl İşlem Bölümü 4,9 6,4 Fosfatlama Bölümü 0,6 1,0 0,2 Toplam Tüketim 12,7 16,5 7,4 Birim Ürün Başına Kimyasal Tüketimi Proses Proje Öncesi (kg /ton ürün) Proje Sonrası (kg/ton ürün) Fosfatlama Bölümü 1,46 1,65 0,98

46 46 TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Göksel N. Demirer Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tel: , Faks: e.posta:

EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR

EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PĠLOT PROJELERĠ VE SAĞLANAN KAZANIMLAR Program Faaliyetleri ve Kazanımların Paylaşımı Çalıştayı Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Grubu 08 Haziran

Detaylı

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları 1 Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO Eko-Verimlilik Programı UNIDO, TTGV 5 Mart 2009, Kayseri

Detaylı

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKOVERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR Emrah ALKAYA 1, Merve BÖĞÜRCÜ 1, Ferda ULUTAŞ 1, Göksel Niyazi DEMİRER 2 1 Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi

Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi Prof. Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İzmir Bölgesi nde Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının

Detaylı

Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi

Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi Prof. Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İzmir Bölgesi nde Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı

Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı SANAYĠDE ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE UYUM VE EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Ortak Programı KapanıĢ Konferansı Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Prof.Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Beytepe Ankara REC Bölgesel Çevre Merkezi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme

Detaylı

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Sağlanan Kazanımlar

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Sağlanan Kazanımlar Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Sağlanan Kazanımlar Ġzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması Projesi AçılıĢ Toplantısı Ferda

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

BİR SÜT ÜRETİMİ FABRİKASI İÇİN TEMİZ ÜRETİM FIRSATLARININ ARAŞTIRILMASI. A. Özbay a, G.N. Demirer b

BİR SÜT ÜRETİMİ FABRİKASI İÇİN TEMİZ ÜRETİM FIRSATLARININ ARAŞTIRILMASI. A. Özbay a, G.N. Demirer b BİR SÜT ÜRETİMİ FABRİKASI İÇİN TEMİZ ÜRETİM FIRSATLARININ ARAŞTIRILMASI A. Özbay a, G.N. Demirer b a Sosyal ve Fiziki Altyapı Dai. Bşk., Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, Türkiye b Çevre

Detaylı

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI 27 Aralık 2013 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve AB Uyum Süreci AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Projesi Çalıştayı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727 KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu Ankara, 2014 Bu eserin yayın hakkı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ

KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ Deniz Gümüşel 1 1 Projeler Genel Koordinatörü/Çevre Mühendisi

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Çevre Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Entegre Ürün Politikaları

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı