Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 55 MAYIS-HAZ RAN milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 55 MAYIS-HAZ RAN 2008. 1.8 milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 55 MAYIS-HAZ RAN 2008 Ç NDEK LER 1.8 milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor AK PART iktidar kollar s vad ; GAP 2010 da tamamlan yor. Susuz kalan topraklar can buluyor, Güneydo u 6 Anadolu Türkiye nin g da ambar oluyor. Temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz 12 AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an: Bu hareketin harc nda sevgi vard r, azim vard r, kararl l k vard r. Buradan diyorum ki, bofluna u raflmay n, temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz. Çorum a ne kadar yak nsak Viyana ya da o kadar yak n z 16 Baflbakan Erdo an: AB üyeli ine nas l güvenimizi tazelemek, korumak istiyorsak halk m z n da bu güveni korumas ve tazelemesini arzu ediyorum. Tarih ve kültür miras m z gelece e tafl n yor AK PARTi Türkiye nin yar nlar na yat r m yap yor Türkiye nin bat s da do usu da bizimle AK PARTi iktidar gelece e dönük hizmetlerin yan nda geçmiflin izlerine de sahip ç k yor. Vak flar Genel Müdürlü ü nün çal flmalar ile depolarda kilitli kalan eserler gün fl na ç k yor, vak f eserleri daha sa lam bir flekilde gelecek nesillere tafl n yor. AK PARTi iktidar yar nlar m za sahip ç kmaya devam ediyor y l nda da Bütçe den en büyük pay yine e itime ay rd. Milli E itim Bakanl n n 2002 y l ndaki bütçesi 7 milyar 460 milyon YTL iken, 2008 y l nda e itime 22 milyar 915 milyon 565 bin YTL ayr ld. Erzurum da Do u Anadolu Kalk nma ve flbirli i Köprüsü, 101 Proje 1001 fl Adam Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an: Sadece Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi ne 5 senede yapt m z altyap yat r m 8.5 katrilyondur. Bizden önce hiçbir iktidar bunu yapmad.

4 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008 editörden Her ayd nl k yang n de ildir Birileri geçmiflin karanl na dönmek için heveslense de AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü bir gelece e tafl ma sevdas ndan geri ad m atm yor. Baflkalar baflka davalar n pefline düflse de AK PARTi iktidar millete hizmet davas n terk etmiyor. T pk y llar önce Cemil Meriç in dedi i gibi, Her ayd nl yang n san p söndürmeye çal flan zavall - lar! Karanl a o kadar al flm fls n z ki y ld zlar bile rahats z ediyor sizi diyor ve milletle birlikte bafllad m z ayd nl k yürüyüflümüzü sürdürüyoruz. Bu yolun meflakkatli bir yol oldu- unu, dikenlerle dolduruldu unu ilk günden bildi imiz için de flafl rm yor, tereddüde kap lm yor, kararl l m z koruyoruz. Tesadüflerin bir araya getirdi i plans z bir topluluk olmad m z biliyor, ilan edilmifl programlar m z, beyannamelerimiz ve eylem planlar m zla yola devam ediyoruz. lk gün ortaya koydu umuz vaat ve iddiam z varoldukça, bafl m z öne e direcek bir kabahatimiz olmad kça, millet yürüyüflünü bizimle sürdürme iradesini korudukça varl - m z, varl na arma an etti imiz bu ülkenin hizmetinde olaca z. Baflka mahfillerin gündemi ne olursa olsun biz, muas r medeniyet seviyesine ulaflmaktan ve onu aflmaktan, demokrasiden, özgürlüklerden, hak ve hukuktan, ekonomik kalk nma hamlemizi sürdürülebilir k lmaktan ayr lmayaca z. Baflkalar yollar t kamaya, ayd nl karartmaya, umutlar k rmaya, karamsar ve yaln z bir ülke kurgulamaya çal flsa da iflte bizim Türkiyemiz Befl y l önce 36 milyar dolar olan ihracat, 2008 May s sonunda milyar dolara ulaflt. Türk Mal dünya mal haline geldi. Milliyetçili in lafla de il çal flmayla s n rlar aflt kan tland. Befl y l öncesine kadar paras zl ktan unutulmufllu a terk edilen GAP için son befl y lda 8 milyar YTL harcand. Buna ek olarak 14,5 milyar YTL lik GAP Eylem Plan ile projenin 2010 y l sonuna kadar tamamlanaca Baflbakan Erdo an taraf ndan aç kland. Do u ile Bat birbirine ba land. Do algaz boru hatt uzunlu unu 4510 dan 9800 kilometreye, do algaz kullanan il say s 9 dan 57 ye ulaflt. Milli E itim bütçesi befl y lda üç kat art flla 22,9 milyar YTL yi, yüksek ö renim burs rakam 45 ten 165 YTL yi yakalad. ller Bankas belediyelere son befl y lda 29,2 milyar YTL aktard. Kaynaklar n da l m nda taraf tutmad, parti ayr m yapmad. Biz, büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Türkiye nin Do usu da Bat s da bizimle. Temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz, bu hizmetler durmaz. Esen kal n... SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 55 May s-haziran 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Hakan Taflc Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün fiaban Diflli Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5

6 may s-haziran tarihi 19 May s 1919 Atatürk Samsun da Birinci Dünya Savafl nda ma lup olan Osmanl Devleti Mondros Mütarekesi ni imzalamak zorunda kald. Bu mütareke maddelerine dayanan ngilizler, Frans zlar, talyanlar n yan nda, ABD, ngiltere ve Fransa n n deste ini alan Yunanistan da Anadolu ya asker ç kard.15 May s 1919 da Yunanistan n zmir i iflgalinden bir gün sonra, 16 May s 1919 da Mustafa Kemal Pafla bir grup arkadafl yla birlikte Band rma Vapuru na binerek stanbul dan ayr ld. 19 May s 1919 da Samsun a ayak bast. Mustafa Kemal Pafla n n Samsun a ayak basmas yla Milli Mücadele ve Türk tarihinde yeni bir dönem bafllad. Türk Milleti Mustafa Kemal Pafla n n önderli inde yeniden örgütlenerek stiklal Savafl ndan zaferle ç kmay baflard. 29 May s 1453 stanbul un Fethi Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. 16 Haziran 1934 Mustafa Kemal e Atatürk Soyad Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n adlar n n sonuna ilave edilmek üzere Soyad Kanunu kabul edildi. O zamana kadar insanlar kendi ve babalar n n ad yla an l yordu. smet nönü ve 12 vekilin teklifiyle Cumhurbaflkan Mustafa Kemal e Atatürk soyad n n verilmesi yasalaflt. 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi Amasya Tamimi Türkiye Cumhuriyeti nin do um belgesi olarak kabul edilmektedir. Mustafa Kemal Pafla n n kaleme ald Amasya Tamimi nin görüflülmesine Saraydüzü K fllas nda bafllan ld. Milli Mücadaleye gönül veren vatanseverlerin telgraf vas tas ile kat ld klar görüflmeler 21 Haziran günü bafllad. 22 Haziran sabah na kadar devam eden görüflmelerden çok önemli kararlar ortaya ç kt. Bu kararlarla vatan n bütünlü ü ve milletin istiklali bütün bir dünyaya yüksek sesle duyurulmufl oldu. 6 maddeden oluflan Amasya Tamimi Vatan n tamam, milletin istiklali tehlikededir diyerek bafllamakta ve Milletin istiklalini, yine milletin azim ve karar kurtaracakt r diyerek ülkenin ancak bir milli mücadele yoluyla kurtar labilece ini aç k bir flekilde belirtmektedir.

7 aktüel Kraliçe Elizabeth 37 y l sonra Türkiye de Türkiye, 37 y l aradan sonra ngiltere Kraliçesi kinci Elizabeth i a rlad. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Çankaya Köflkü nde Kraliçe ve efli Prens Philiph onuruna yemek verdi. Kraliçe Elizabeth, yapt konuflmada Britanya Krall ile Türkiye nin tarihi dostlu- una vurgu yaparken, Türkiye yi AB nin dinamik gücü olarak niteledi. Türkiye deki geliflmeleri sadece kendisinin de il tüm dünyan n yak ndan izledi ine dikkat çeken Kraliçe Elizabeth, Türkiye nin çok yak nda AB nin en güçlü üyelerinden biri olaca n da sözlerine ekledi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül de, Britanya ile Türkiye nin tarihi iliflkilerini analiz ederken, AB yolunda Britanya dan gelen deste in Türkiye için çok özel oldu- una dikkat çekti. Ankara dan sonra Bursa ve stanbul a da u rayan Kraliçe Elizabeth, Türkiye yi en son 1971 y l nda ziyaret etmiflti. slam Bilim ve Teknoloji Müzesi aç ld Baflbakan Erdo an aç l flta yapt konuflmada, müzenin, genç kuflaklar n tarih bilincini sa lamlaflt raca n ifade ederek, böyle bir müzenin stanbul da aç lmas n, heyecanla karfl lad klar n söyledi. Üç bina içinde toplam metrekarelik bir alana yay lan müzede, Müslümanlar n 8. ve 16. yüzy llar aras nda gerçeklefltirdikleri alet ve cihazlar n yeni yap mlar sergileniyor. Baflbakan Erdo an Lübnan da Lübnan da Cumhurbaflkanl Seçimi nin krize dönüflmesi ülkeyi iç savafl efli ine getirmiflti. Lübnan daki siyasi krizin afl lmas na yönelik olarak Türkiye aktif rol oynad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Genelkurmay Baflkan Miflel Süleyman n tek aday olarak kat ld cumhurbaflkan oylamas n izlemek üzere Beyrut a gitti. Dünya kentleri stanbul da bulufltu AK PARTi stanbul l Baflkanl n n Büyükflehir Belediyesi Baflkan n n deste iyle gerçeklefltirdi i 1. Uluslararas stanbul Yerel Yönetimler Sempozyumu na 35 ülkeden temsilci kat ld. Baflbakan Erdo an sempozyumun, dünya flehirleri aras nda iletiflim, iflbirli i ve tecrübe aktar m n n önemli bir platformu olaca n dile getirdi. srail-suriye bar fl stanbul da ar yor 2000 y l ndan beri masaya oturmayan srail ve Suriye, Türkiye nin gözetiminde arac l bar fl görüflmelerine stanbul da bafllad. ki ülke d fliflleri bakanl klar May s ay ndaki toplant da diyalo u, kapsaml bir bar - fla ulafl lmas hedefi do rultusunda kararl ve sürekli bir flekilde yürütmeyi kararlaflt rd lar.

8 BAfiBAKAN ERDO AN GAP EYLEM PLANI NI AÇIKLADI 1.8 milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor AK PARTi KT DARI KOLLARI SIVADI: GAP 2010 DA TAMAMLANIYOR. SUSUZ KALAN TOPRAKLAR CAN BULUYOR, GÜNEYDO U ANADOLU TÜRK YE N N GIDA AMBARI OLUYOR.

9 T ürkiye nin en büyük dünyan n ise say l projeleri aras nda yer alan GAP; 1.8 milyon hektar alan n sulanmas n, tar mda ürün çeflitlili inin artmas n, y lda 27 milyar kilovat saat elektrik üretiminin sa lanmas n, kifli bafl gelirin yüzde 209 artmas n ve toplamda 3.8 milyon kifliye ifl imkan n öngören bir proje. Bugüne kadar bölgeye yönelik birçok paket aç kland, rapor yay mland. Ama ilk defa takvimi belirlenmifl, kayna temin edilmifl bir eylem plan AK PARTi iktidar döneminde aç kland. AK PARTi iktidar 5.5 y l boyunca 8 milyar dolar yat r m yapt Do u ve Güneydo u Anadolu bölgesi baflta olmak üzere Türkiye nin refah ve istikrar için çok önemli olan büyük bir hamleye start verdi. AK PAR- Ti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 27 May s ta Diyarbak r da Güneydo u Anadolu Projesi Yeni Eylem Plan n aç klad. Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve ifl adamlar n n kat ld tan t m toplant s nda Baflbakan Erdo an konuflmas na, GAP, KAP ve KOP olarak k salt lm fl ad yla bilinen GAP Bölge Kalk nma daresi Teflkilat kurumsal kapasitesi güçlendirilerek, Ankara dan bölgeye tafl nacak. Do u ve Güneydo u Anadolu da bölgesel geliflme için liderli i yapacak motor kentler ve metropoller oluflturulacak y l n n 2. yar s nda Gaziantep, Mardin ve fianl urfa illerinde bölgenin bütün illerine hizmet edecek 3 adet kalk nma ajans kurulacak. S n r boyunca uzanan 30 bin hektarl k may nl alan temizlenecek ve yüksek katma de erli tar m olmak üzere en verimli flekilde de erlendirilecek. Bin 649 kilometre sulama kanal n n inflaat tamamlanacak, 1 milyon 60 bin hektar alan sulu tar ma aç lacak. 2 bin 209 kilometre devlet yolu, 2.8 kilometreyi bulan kara yolu köprüsü tamamlanacak. Okul öncesi e itimde yüzde 50, ilkö retimde yüzde 100, ortaö retimde yüzde 90 okullaflma oran yakalanacak. Sa l kta 3 bin 580 ek yatak kapasitesi oluflturulacak. 35 bin kifliye yönelik mesleki beceri kazand rma, 6 bin 200 kifliye giriflimcilik e itimi verilecek milyar YTL lik ek finansman sa lanacak. Finansman ihtiyac n n 4.9 milyar bütçe d fl ndan, 14.5 milyar da merkezi bütçeden karfl lanacak. Türkiye Bülteni May s-haziran

10 Törene Baflbakan Erdo an ın yanı sıra, Devlet Bakanı ve Baflbakan Yardımcıları Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı, Nazım Ekren, Devlet Bakanı Mehmet fiimflek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Milli E itim Bakanı Hüseyin Çelik, Bayındırlık ve skan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Sa lık Bakanı Recep Akda, Ulafltırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyiflleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Ça layan katıldı. bu projelerle ilgili ayr nt l eylem plan m z tamamlam fl bulunuyoruz. Finansman kayna m z belirledik, yap lacak iflleri somut bir takvime ba lad k. Bu projeler gerek bölge insan m z, gerek Türkiye nin her taraf nda bütün milletimiz için talih de ifltirecek ve bunun yan nda tarihe yeni bir dönemin bafllang c olacak önemli oranda sonuçlar üretecektir diyerek bafllad. Baflbakan Erdo an, Diyarbak rl lara flöyle seslendi: Devasa bir ad m at yoruz 5.5 y lda yap lanlar n yap lacaklar n teminat oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, De erli kardefllerim burada att m z adalet tohumlar sadece Türkiye nin güneydo usunu, do usunu de il Türkiye nin yedi bölgesini de yeflertecektir. flte bugün hükümetimiz bölgesel farkl l klar ortadan kald racak devasa bir ad ma daha imza atmaktad r. Hep birlikte kaybetmemek için, hep birlikte kazanmal - y z Kardefllerim, dinimiz, inanc m z, düflüncemiz, yaflam biçimimiz, etnik kökenlerimiz her ne olursa olsun, unutmayal m ki millet olarak kaderimiz birdir. Ayn gök kubbe alt nda yafl yoruz. Bütün farkl - l klar m z n üzerinde bizi birlefltiren, tek bir millet yapan yüksek de erlerimiz var. Bizi birlefltiren, temel paydam z da Türkiye Cumhuriyeti vatandafll d r. Hepimiz ayn milletin, ayn cumhuriyetin hür ve eflit vatandafllar y z. Hep birlikte kaybetmemek için hep birlikte kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu gök kubbe alt nda, bu cennet vatanda, bütün renklerimizle biz bir ve bütünüz. Kaybeden terör örgütü olacakt r Art k bölücü terör örgütünün insanl k d fl yüzünü herkes tan m flt r. Çok yönlü ve çok boyutlu yürüttü ümüz mücadele neticesinde terör örgütü içeride ve d flar da hiç olmad - kadar yaln zlaflm flt r. Siyasi, askeri, diplomatik, sosyo- 8 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

11 kültürel ve sosyo-ekonomik tedbirleri efl zamanl olarak uygulamaya koyuyor, topyekûn bir mücadele yürütüyoruz. Terörün düflman refah ve özgürlük ortam d r. Refah yay ld kça, özgürlükler güçlendikçe insan m z topyekûn kazanacak, kaybeden terör örgütü olacakt r. Bu son hamle ve aç l mlar m zla terör örgütünün istismar etti i varl k alan her geçen gün daha fazla daralacakt r. Her türlü ilerlemenin öncelikli flart güven ve istikrar zemini tesis etmek, asgari güvenlik flartlar n sa lamakt r. Bu bölgenin yaflad olumsuzluklarla geri kalm fll kta, göçte, sosyal tahribatta terörün büyük bir etkisi olmufltur. Hepimize düflen ilerleme ve kalk nma zemini oluflturmakt r. nan yorum ki milletimiz bir bütün olarak art k huzur istiyor, afl istiyor, hak BAfiBAKAN ERDO AN: BU B R SOSYAL RESTORASYON PROJES D R, B R KARDEfiL K PROJES D R. YETER K SLOGANLARLA DE L, KÖR DEOLOJ LERLE DE L, ASAB YETLE DE L, AKILLA, L MLE, SEVG YLE YÜREKLER M Z B RLEfiT REL M. ve özgürlüklerin geliflmesini istiyor. Tarihte yeni bir dönem bafll yor flte AK iktidar n, Do u nun, Güneydo u nun hatta tüm Türkiye nin tarihinde bir dönüm noktas oluflturacak, bölgesel farkl l klar ortadan kald racak dev ad m n n ayr nt lar : En büyük pay sulamaya Eylem Plan, Ekonomik Kalk nman n Gerçeklefltirilmesi, Sosyal Geliflmenin Sa lanmas, Altyap ve Kurumsal Kapasitenin Gelifltirilmesi olmak üzere dört ana bafll ktan olufluyor. Eylem Plan nda en fazla finansman ihtiyac olan altyap n n gelifltirilmesi konusunda en büyük harcama 10.3 milyar YTL ile sulamaya yap - lacak. fiu anda sulama yat - r mlar için öngörülen ola an Türkiye Bülteni May s-haziran

12 kaynak miktar 600 milyon YTL iken, bu rakam Eylem Plan sonucunda 10.7 milyar YTL olacak. GAP ta yer alan 1 milyon 820 bin hektarl k sulama alan n n 2012 y l na kadar 1 milyon 60 bin hektarl k k sm n n tamamlanmas planlan yor. Okullaflma oran art r lacak Okul öncesi e itimde yüzde 50 okullaflma oran yakalanacak. Ortaö retimde ise yüzde 90 okullaflma oran na ulafl lacak. Öngörülen büyük yat - r mlarla 22 bin 460 ö rencilik ilave kapasite yarat lacak ve 667 ö retim eleman ihtiyac karfl lanacak. Üniversite bulunan illerde toplam 4 bin ö rencilik ilave yurt oluflturulacak. Batman da 970, Diyarbak r da 4 bin 314, Gaziantep te 4 bin 619, Mardin de 2 bin DÖRT ANA GEL fime EKSEN NDE 73 ANA EYLEM GERÇEKLEfiECEK. MOTOR KENTLER VE METROPOLLER OLUfiTURULACAK. CAZ BE MERKEZLER PROGRAMIYLA GÖÇ BÖLGE Ç NE YÖNLEND R LECEK. LK UYGULAMA 2008 DE D YARBAKIR DA BAfiLIYOR. 618, fianl urfa da 5 bin 567, fi rnak ta bin 372 ö renci kapasitesi karfl lanacak. Hastane ve yatak kapasitesi yükseltilecek Bölgenin sa l k alan ndaki fiziki ve befleri altyap ihtiyac giderilecek. Sürmekte olan projelere ek olarak, toplam 3 bin 580 adet ilave yatak kapasitesi oluflturulacak. Diyarbak r ve Gaziantep te bölgenin ihtiyac n karfl lamak için birer fizik tedavi merkezi ve ruh sa l hastanesi infla edilecek. fi rnak, Ad yaman, Mardin, Batman ve Kilis te a z ve difl sa l merkezi yap lacak. Sa l k hizmetlerinin iyilefltirilmesi amac yla hastanelerin ko ufl sistemi 1 ile 3 kiflilik odalara dönüfltürülecek ve kifli bafl na yatak kapasitesi 10 binden 20 bine yükseltilecek. 10 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

13 RAKAMLARLA GAP EYLEM PLANI 1- Ekonomik kalk nman n gerçeklefltirilmesi için kurulacak cazibe merkezlerine 265 bin YTL, teflvik politikalar na 265 bin YTL, KOB desteklerine 60 bin YTL, teknoparklara 6 bin YTL, kültür ve turizm faaliyetlerine 129 bin 859 YTL ve tar m alan nda harcanmak üzere 590 bin 150 YTL olmak üzere toplamda 1 milyon 96 bin 836 YTL harcanacak. 2- Sosyal geliflmenin sa lanmas için en büyük pay 1 milyon 59 bin 150 YTL ile e itime ayr lmak üzere istihdam alan na 339 bin 329 YTL, sa l k hizmetlerine 587 bin 190 YTL, sosyal hizmet ve yat r mlara 354 bin 83 YTL ve kültür sanat ve spora 378 bin 400 YTL olmak üzere toplamda 2 milyon 698 bin 152 YTL harcanacak. 3- Altyap geliflimi için en büyük pay 8 milyon 784 bin 551 YTL ile suya ayr l rken, ulaflt rmaya 1 milyon 367 bin 442 YTL, sosyal ve fiziki altyap çal flmalar na 442 bin 220 YTL olmak üzere toplam 10 milyon 594 bin 213 YTL harcanacak. 4- Kurumsal kapasitenin gelifltirilmesi için ise yerel idareler ve bölgesel kurulufllara 120 bin 925 YTL harcanacak. Yedek Ödenek: 122 bin 890 YTL Genel Toplam: 14 milyon 533 bin 16 YTL YILLARI ARASINDA DO U VE GÜNEYDO U BÖLGES NE YAPILAN YATIRIMLAR y llar aras nda bölgeye tahsis edilen ödenek tutar toplam 5.3 katrilyon 26 bin 400 derslik yap ld Okullara 86 bin bilgisayar gönderildi 170 ö renci pansiyonu 111 spor salonu 15 yeni üniversite 53 fakülte 30 enstitü 1 yüksekokul 1.6 katrilyonluk yat r mla 74 ü hastane ve ek binas olmak üzere 212 sa l k yat r m yap ld TOK taraf ndan 48 bin 570 konut yap ld Türkiye Bülteni May s-haziran

14 AK PARTi 12. ST fiare VE DE ERLEND RME TOPLANTISI Temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN: BU HAREKET N HARCINDA SEVG VARDIR, AZ M VARDIR, KARARLILIK VARDIR. BURADAN D YORUM K, BOfiUNA U RAfiMAYIN, TEMEL NDE M LLET OLAN BU B NA ASLA SARSILMAZ. 12 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

15 A K PARTi 12. stiflare ve De erlendirme Toplant s, AK PARTi milletvekilleri, kurucu üyeler ve MKYK üyelerinin kat l m yla 30 May s-1 Haziran tarihleri aras nda K z lcahamam da yap ld. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Asya Termal Otel de düzenlenen toplant n n aç l fl ve kapan fl nda yapt konuflmada kat l mc lara flu mesajlar verdi: Yolumuz milletin yoludur Bu kadro milletin gönlünden ç kan, milletin r zas n alarak milleti temsil eden bu kadro, Türkiye nin akl d r, vicdan - d r. Bu hareket bir misyon, bir kimlik hareketidir. Sadece bir kiflinin de il, sadece buradaki seçilmifl kadronun de il, sadece milletvekillerinin, sadece bakanlar m z n, belediye baflkanlar m z n, il, ilçe baflkanlar m z n de il, bu siyaset, tüm milletimizindir. Milletimiz bize güvendi Vatan m z n, milletimizin, ülkemizin, insanlar m z n hukukunu korumak, onurunu savunmak için siyaset yap yoruz. AK PARTi nin fark burada. Biz milletimize güvendik, milletimiz de bize güvendi. Bu güven sayesinde bu ülkeye, bu millete büyük hizmetler yapma flerefi hamdolsun bize nasip oldu. Bu millete lay k olmaktan baflka bir dert tafl m yoruz. Bafl m z dik, aln - m z aç k Türkiye nin ekme ini, afl n art rmaktan baflka bir derdimiz yoktur. Kirlenen siyaseti yeniden ar tt k Yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla bafl edemeyen, aksine bu ölümcül hastal klar siyasette, yönetime musallat eden yanl fl siyaset gelene- ine bir son verdik, tabiri caizse kirlenen siyaseti yeniden ar tarak halk m z n umudu haline getirdik. Hastal kl, yamal, kan uyuflmazl yaflayan koalisyonlarla güç kayb - na u rayan, dünya ile rekabet edemeyen, yönetim sistemi tamam ile bozulmufl, yönetemeyen bir demokrasi olarak biçimlendirilen, ikide bir rejim krizlerine, ekonomik krizlere sürüklenen ülkemizi, hem o büyük kay ptan kurtard k hem de emniyet içinde yürüyen, kalk nan, modernleflen bir istikamete yöneldik. Milli iradeyi reddedemezsin Milletin tasfiyesine maruz kalanlar flimdi art k milli iradeden söz etmiyorlar. Hatta milli irade yi hat rlatanlardan da haz alm yorlar. Bak yorum hukuk ad na konuflanlar, o tedavülden kalkanlar, milli irade diye bir kavram Anayasada yoktur, hukukta yoktur gibi maalesef eveleme geveleme yap yorlar. Efendiler milli iradenin olmad yerde demokrasiyi konuflabilir misin? Milli iradenin olmad yerde Türkiye Bülteni May s-haziran

16 halk konuflabilir misin? Milli irade halk n ortaya koydu u tasarruftur. Bu tasarrufu reddedemezsin. Varl k budur. Milletten, milletin talep ve ihtiyaçlar ndan, milletin tercih ve iradesinden bahsedilmesi onlar rahats z ediyor. 5.5 y ll k icraatlar m z ortadad r Bizim AK PARTi hükümeti olarak 5.5 y ll k icraatlar m z ortadad r. Milletimizin ço ulcu yap s n temsil eden kadrolar m z n zenginli i ortadad r. Bu kadrolar, milletimizi, milletimizin çokluk içindeki birli ini, kesret içindeki vahdetini yans tmaktad r. Baflar bundan geliyor. Demokrasi de, laiklik de bu milletin çokluk içinde birli i nin güvencesidir. Bunlardan geriye dönüfl asla mümkün de ildir. (Milletimizin kahir ekseriyeti itibar yla bunu isteyenler yan l - yorlar.) Biz bu konuda kararl - y z ve ayn kararl l kla yola devam edece iz. Bizler birlikte güçlüyüz, birlik içinde var z Etnik köken, siyasi tercih ya da yaflam biçimlerimizdeki bütün farkl l klar n üzerinde bizi birlefltiren temel paydam z, de erli arkadafllar m Türkiye Cumhuriyeti vatandafll - d r. Bunu Diyarbak r konuflmamda da tekrar aç k ve net ortaya koydum. Bizler birlikte güçlüyüz, birlik içinde farkl - y z, birli imizde zenginlik var. Baz siyasi anlay fllar n bu noktaya gelememesi, ayr flt r - c, d fllay c, kamplaflt r c bir siyasi söylemden bir türlü uzaklaflamamas gerçekten bizi üzüyor. fiunu can gönülden arzu ederdik. Keflke, milletimizle ayn istikamette yürüseler, keflke, milletin taleplerine kulak verseler, keflke, kavim kabile siyasetinden, hizip siyasetinden vazgeçseler. Biliyorum zordur, ama keflke, bir kez o ezberlerini bozsalar. Ve keflke, millet iradesini, yani halk tahkir ve tezyif etmekten vazgeçseler. Keflke, demokrasiyi içlerine sindirseler ve siyasi rekabeti demokratik zeminde tutacak bu olgunlu a eriflseler. Milleti hor görerek bir yere var lamaz, milleti küçümseyerek demokrat olunamaz. Atatürk ün veciz bir flekilde ifade etti i gibi, biz diyoruz ki, millete efendilik yoktur, millete hizmet etmek vard r. Biz diyoruz ki, milletimiz bafl m z n tac d r, milli irade istikamet kayna m zd r. Türkiye Cumhuriyeti, AK PARTi iktidar nda geliflmifltir Türkiye Cumhuriyeti, bütün dinamikleriyle AK PARTi iktidar nda geliflmifltir ve güçlenme süreci aynen devam etmektedir. Türkiye nin yedi bölgesinde, bütün flehirlerinde, bütün köylerinde kalk nman n, büyümenin heyecan hamdolsun devam ediyor. Önce Türk siyasetini, sonra Türkiye nin ekonomisini kelimenin tam anlam yla bir girdaptan ç kard k. Halk n oylar n ald ktan sonra halka s rt - n dönen siyasetçilerden olmad k, olmayaca z. AK PAR- Ti kadrolar, kendi kaderini ait oldu u milletin kaderine ba lam fl kadrolard r. AK PARTi, ikbal ve ihtiraslar için yola ç - kan, ç karlar n milletin menfaatlerinin üstünde gören bir siyasi kadronun eseri de ildir. AK PARTi, milletin vicdan ndan, özünden ç km fl ve milletin özüne sad k kalm fl bir partidir. AK PARTi, siyaset felsefesini, siyaset tarz n milletin iradesine uygunluk esas nda belirlemifltir. AK PARTi, hukukun üstünlü ü ilkesini fliar edinerek, devletimizi halk - m zla birlikte sahiplenen bir partidir. AK PARTi nin Türkiye tasavvuru güçlü bir demokrasi, güçlü bir hukuk devleti, güçlü bir ekonomi ve muhakkak güçlü bir toplumdur. Hükümetimizi kurdu umuz günden beri bütün gayretimizle modern Türkiye Cumhuriyeti nin muazzam birikimini gelifltirme çabas içerisindeyiz. 14 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

17 Baflbakan Erdo an: Bu kadro milletin gönlünden ç kan, milletin r zas n alarak milleti temsil eden bu kadro, Türkiye nin akl d r, vicdan d r. Bu hareket, bu misyon, bir kimlik hareketidir. Bizim için bütün vatandafllar m z birdir Türkiye Cumhuriyeti medeniyet yolunda, demokrasi yolunda, kalk nma ve adalet yolunda geri dönülemeyecek flekilde rotas n bulmufltur. Hür ve özgür vatandafllar m z n inanç biçimlerini, yaflam tarzlar n, düflünce tercihlerini kimse, ama kimse flekillendiremez. Kimsenin endiflesi, kimsenin kayg s olmas n. Bu ülkede bütün inançlar n, bütün düflüncelerin, bütün hayat tarzlar n n hukuku daima korunacak, bundan kimsenin endiflesi olmas n ve bu mücadeleyi AK PARTi öncelikli olarak verdi, verecektir. Bu binan n temelinde millet vard r Bu toplant m z da gösterdi ki, AK PARTi çat s alt nda toplananlar kendi menfaatlerinin peflinde de il, milletine hizmetin peflinde koflan idealist insanlard r. Bizden aksi yönde davranmam z bekleyenler bugüne kadar hep mahcup oldular, bundan sonra da mahcup olmaya, hayal k r kl yaflamaya devam edeceklerdir. Sa duyudan uzaklaflaca m - z, hissi davranaca m z düflünenler yan ld lar, telafla kap ld lar. Onlar bizim ülke sevdas yla kurdu umuz bu binay, ilk sars nt da y k lacak temelsiz bir yap zannediyorlard. Gördüler ki bu binan n temelinde millet vard r, memleket vard r, Türkiye vard r. Bu hareketin harc nda sevgi vard r, azim vard r, kararl l k vard r. Buradan onlara diyorum ki, bofluna u raflmay n, temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz. Türkiye Bülteni May s-haziran

18 BAfiBAKAN ERDO AN SVEÇ TE Çorum a ne kadar yak nsak Viyana ya da o kadar yak n z SVEÇ N BAfiKENT STOCKHOLM DE VATANDAfiLARIMIZA SESLENEN BAfiBAKAN ERDO AN, S Z N SEV NC N Z B Z M SEV NC M ZD R DED. BAfiBAKAN ERDO AN: AB ÜYEL NE NASIL GÜVEN M Z TAZELEMEK, KORUMAK ST YORSAK, HALKIMIZIN DA BU GÜVEN KORUMASI VE TAZELEMES N ARZU ED YORUM. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, 2 Nisan da resmi temaslarda bulunmak üzere sveç e gitti. sveç Uluslararas liflkiler Enstitüsü nde, AB ve Türkiye konulu toplant ya kat lan Baflbakan Erdo an, konuflmas nda Türkiye nin dünyan n 17. büyük ekonomisi haline geldi ine dikkat çekti. Baflar n n tesis edilmesinde güven ve istikrar n önemini vurgulayan Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Türkiye nin, Cumhuriyet in kurulufluyla Atatürk ün önderli inde bafllayan yolculu unda bayra son 5.5 y ld r AK PAR- Ti olarak biz tafl yoruz. Bu yolda zorluklar, engeller bundan önce de oldu. Baflbakan Erdo an: Hedefimiz tam üyelik sveç Baflbakan Fredrik Reinfeldt ile Baflbakanl k Bina- 16 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

19 s nda bir araya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmelerde ekonomik ve kültürel iliflkiler ile uluslararas konular gözden geçirdiklerini belirtti. Türkiye nin tam üyelik hedefi d - fl nda baflka bir hedefinin olamayaca n vurgulayan Baflbakan Erdo an Baflbakanl k Binas ndaki ortak bas n toplant s nda flöyle konufltu: AB üyeli ine nas l güvenimizi tazelemek, korumak istiyorsak, halk m z n da bu güveni korumas ve tazelemesini arzu ediyorum. Tabii bu süreçte AB üyesi ülkelerin liderleri yapt klar aç klamalarla Türkiye üzerinden siyaset yaparlarsa bu üzücü olur. Baz ülkeler Türkiye üzerinden siyaset yapmak suretiyle verdikleri mesajlarla halk m z üzmüfltür. Reinfeldt: Türkiye nin AB üyeli ine tam destek veriyoruz sveç Baflbakan Reinfeldt de bas n toplant s nda Türkiye nin AB üyeli ine tam destek verdiklerini flu sözlerle aç klad : sveç Türkiye nin AB üyeli ine tam destek vermektedir. 7 parti de bu deste- ini sürdürüyor. sveç olarak üyelik müzakerelerinde 35 müzakere maddesinin de aç lmas n istiyoruz. Reinfeldt, Türkiye nin AB için önemini de flu sözlerle vurgulad : 70 milyon nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. fiu an bu ülke, AB d fl ndad r. Bölge bar fl, geniflleme, slam camias yla yak n iliflkiler ve ticaretin genifllemesi aç s ndan Türkiye nin AB ye üye oldu unu düflünün. Din, Avrupa s - n rlar n çizen bir unsur olmamal. sveç de birçok Müslüman ülkesinde bar nd r yor y l nda AB nin dönem baflkanl n üstlenmifl olaca- z. Biz üyelik konusunda elimizden geleni yapaca z. Baflbakan Erdo an: AB ye üyelik konusunda adil davran lmal Baflbakan Erdo an, sveç te Stockholm Ticaret Merkezi nde Türk- sveç üst düzey ifl adamlar yla bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Türkiye nin üyeli i konusunda AB ülkelerinin karar vermesi gerekti ini vurgulayarak, ifl adamlar na flöyle seslendi: Ekonomik kriterler noktas nda çok çok geride oldu u halde AB üyesi olan ülkeler var. Biz istiyoruz ki bu konuda adil davran ls n, biz lütuf istemiyoruz, iane istemiyoruz. Sadece koyduklar kurallara uymalar - n istiyoruz. fiu anda Avrupa k tas içinde olmad halde Avrupa Birli i üyesi olan ülkeler var. Bunu niye görmüyorsun? Onun için karar n vereceksin. Bu bir co rafi kimlik midir, bir dini birlik midir, yoksa bir siyasi birlik midir? Baflbakan Erdo an daha sonra efli Emine Erdo an ile birlikte Vasa Müzesi ni gezdi. Baflbakan Erdo an: Sizlerin sevinci bizim sevincimizdir Baflbakan Erdo an, program çerçevesinde Stockholm Belediye Konferans Salonu nda sveç-türk flçi Dernekleri Federasyonu üyelerine de hitap etti: Sizlerin sevinci bizim sevincimizdir. Sizlerin kederi bizim kederimizdir. Dünyan n hangi ülkesinde olursa olsun, tek bir kardeflimizin, tek bir soydafl m z n meselesi, bizim meselemizdir. Geçmiflte buralarda unutuldu unuzu, hat rlanmad n z, ihmal edildi inizi düflündü ünüz zamanlar olabilir. Bu devirler bu dönemler kesinlikle geride kalm flt r. Art k Türkiye de hükümet Yozgat a, Kayseri ye, Çorum a, Çank r ya ne kadar yak nsa Köln e, Viyana ya da Paris e de Stockholm e de o kadar yak nd r. Türkiye Bülteni May s-haziran

20 BAfiBAKAN ERDO AN KATAR DA Türkiye, Orta Do u nun Avrupa ya aç lan kap s d r R ESM TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE KATAR A G DEN BAfiBAKAN ERDO AN, HEM HAM MADDEYE ULAfiIMDA SIKINTI ÇEK LM YOR, HEM DE PAZARA ULAfiMA NOKTASINDA. TÜRK YE, AVRUPA Ç N ORTA DO U YA AÇILAN KAPI OLURKEN, ORTA DO U Ç N DE AVRUPA YA AÇILAN KAPI OLMA ÖZELL N TAfiIYOR DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, 13 Nisan da resmi bir ziyaret için gitti i Katar da 8. Doha Demokrasi, Kalk nma ve Serbest Ticaret Forumu na kat ld. Onur konu u olarak kat ld forumda aç l fl konuflmas yapan Baflbakan Erdo an, terörizmin art k küresel bir boyut kazand na dikkat çekti. Art k hiçbir ülkenin terörizm bana dokunamaz diyerek kendini soyutlayamayaca n belirten Baflbakan Erdo an, Bir ABD yi, spanya y, ngiltere yi, Türkiye yi tehdit eden terörist faaliyetlerin yar n baflka ülkeleri tehdit etmeyece ini kimse garanti edemez diye konufltu. Özellikle bölgemizdeki ülkelerin terörizme karfl çok daha net, çok daha aç k ve kararl bir tav r almalar n n gerekti ini belirten Baflbakan Erdo an, Dikkat edelim, bugün Türkiye yi ra- 18 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

21 Baflbakan Erdo an: Dikkat edelim bugün Türkiye yi rahats z ediyormufl gibi görünen terörist faaliyetler, baflta Irak olmak üzere Balkanlar da Avrupa y da Orta Do u yu da rahats z etmektedir. hats z ediyormufl gibi görünen terörist faaliyetler, asl nda baflta Irak olmak üzere Balkanlar da Avrupa y da Orta Do u yu da rahats z etmektedir dedi. Baflbakan Erdo an, terörle mücadelede bölgesel iflbirli inin önemine dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, Türkler e seslendi Baflbakan Erdo an, Katar da Diplomatik Kulüp te vatandafllar m z ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an burada yapt konuflmada, kendisini çok geziyor diye elefltirenlere cevap verdi. Baflbakan Erdo an, bu elefltirileri yapanlar n Ankara dan ç k p, Çorum a, Sivas a bile gidemediklerini belirterek, Dünyan n hangi ülkesinde bir vatandafl m z yafl yorsa onun bir sorunu varsa biz oraya gideriz, gitmeye gayret ederiz ve ilgileniriz dedi. ki ülke aras ndaki ticaret hacmi 80 milyon dolar Türk-Katar fl Adamlar Toplant s na kat lan ve Türk ve Katar halklar n n birbirine kardefllik ba yla s k s k ya ba l oldu unu vurgulayarak sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Katar aras ndaki ticaret hacmi, 2007 sonunda 480 milyon dolar seviyesine ulaflt. Dikkat ediniz, bundan 5 y l önce toplam d fl ticaretimiz sadece 26 milyon dolar seviyesindeydi. Çok büyük bir s çrama ve at l m yafland n görüyoruz dedi. Türkiye, elveriflli yat r m imkanlar sunuyor Bugün dünyan n her köflesinden yat r mc lar n Türkiye ye gelerek, sunulan imkanlardan ve f rsatlardan yararland n belirten Baflbakan Erdo an, yat r m ortam n n iyilefltirilmesi konusunda bafllat lan sürecin baflar yla ilerledi ini söyledi y l na kadar Türkiye nin y ll k 1 milyar dolar civar nda küresel yat - r m çekti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, 2007 y l sonu itibar yla bu rakam n 22 milyar dolara ulaflt n belirtti. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Hem ham maddeye ulafl mda s k nt çekilmiyor, hem de pazara ulaflma noktas nda. Türkiye, Avrupa için Orta Do u ya aç lan kap olurken, Orta Do u için de Avrupa ya aç lan kap olma özelli- ini tafl yor. Baflbakan Erdo- an, Türkiye nin Katarl ifl adamlar için elveriflli yat r m imkanlar sundu unu da sözlerine ekledi. Di er temaslar Baflbakan Erdo an, Katar daki temaslar çerçevesinde Katar Emiri fieyh Hamad Bin Khalifa Al Thani ile Sheraton Oteli nde bir araya geldi. Baflbakan Erdo an daha sonra Katar Baflbakan ve D fliflleri Bakan fieyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani ile görüfltü. Baflbakan Erdo an, srail D fliflleri Bakan Tzipi Livni ve Fransa Cumhurbaflkanl Seçimleri nde aday olan Sosyalist Parti üyesi Segolene Royal ile de ayr ayr bir araya geldi. Türkiye Bülteni May s-haziran

22 BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE Suriye ve Türk halklar kardefltir TÜRK YE SUR YE EKONOM K FORUMU B R NC TOPLANTISI NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, SUR YE LE TÜRK HALKLARI ET LE TIRNAK G B B RB R NDEN AYRILAMAYACAK K KARDEfiT R DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriye-Türkiye Ekonomik Forumu Birinci Toplant s na kat lmak üzere 26 Nisan da fiam a gitti. fiam a hareketinden önce Esenbo a Havaliman nda bas n toplant s düzenleyen Baflbakan Erdo an, ziyaretin siyasi, ekonomik ve bölgesel sorunlar n çözümüne katk sa layaca na inand n söyledi. Baflbakan Erdo an: Tarihi ve kültürel ba lar önemli fiam da Türkiye-Suriye Ekonomik Forumu Birinci Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Suriye ile bafllat lan yeni dönemin hay rl sonuçlar getirece ine inand n belirtti. Türkiye ile Suriye nin birlikte refah ülkesi olabilece ini söyleyen Baflbakan Erdo an, tarihi ve kültürel ba lar n önemi- 20 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

23 an, bir günlük Suriye ziyaretini Devlet Baflkan Beflar Esad n, onuruna verdi i ö le yeme inin ard ndan tamamlayarak Türkiye ye döndü. Foruma Baflbakan Erdo an n yan s ra Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren ile Devlet Bakan Kürflad Tüzmen de kat ld. ne dikkat çekti. ki ülke aras ndaki d fl ticaret hacminin 1.2 milyar dolara ulaflt n, bu y l sonunda rakam n 2 milyar dolara ç kar lmas için çaba sarf edildi ini belirten Baflbakan Erdo an, iki ülke aras ndaki serbest ticaret anlaflmas n n da yap lan ticarette önemli sonuçlar do urdu unu ifade etti. Baflta enerji ve ulaflt rma olmak üzere iki ülkenin önemli yat r m alanlar bulundu una dikkat çeken Baflbakan Erdo an, bu konuda çal flmalar n devam etti ini belirtti. ki ülkenin kalk nmalar n n birbirinden ba ms z olamayaca n ifade eden Baflbakan Erdo an, ekonomik konulardaki iflbirli inin artmas konusunda iki ülkede de siyasi iradenin bulundu unu belirtti. Foruma kat lan Suriye Baflbakan Naci Itri ise iki ülke aras ndaki iliflkilerin son dönemde daha büyük bir ivme kazand na iflaret ederek, toprak slah çal flmalar, do al gaz boru hatt ve s n r ticareti gibi alanlarda iflbirli ini art rmak istediklerini belirtti. Bölgedeki siyasal sorunlar görüflüldü Baflbakan Erdo an, Suriye Cumhurbaflkan Beflar Esad ile görüfltü. Suriye temaslar ile ilgili izlenimlerini Türkiye ye dönüflünde aç klayan Baflbakan Erdo an, Cumhurbaflkanl Saray nda gerçekleflen görüflmede, bölgedeki siyasal sorunlar ve iki ülke aras ndaki iliflkilerin ele al nd n belirtti. Beflar Esad ise Suriye, bölgede güvenlik ve istikrar için Türkiye ile iflbirli i yapmaya haz r z dedi. Baflbakan Erdo- BAfiBAKAN ERDO AN: SUR YE LE L fik LERDE BAfiLAYAN YEN DÖNEMDE 1.2 M LYAR DOLAR OLAN HRACATIMIZIN BU YIL SONUNDA 2 M LYAR DOLARA ULAfiMASI Ç N ÇALIfiIYORUZ. Türkiye Bülteni May s-haziran

24 DO ALGAZ KULLANAN L SAYISI 9 DAN 57 YE ÇIKTI 57 ilimize do algaz veriyoruz AK PARTi KT DARINA KADAR SADECE 9 L M ZDE KULLANILAN DO ALGAZ, ARTIK LÜKS OLMAKTAN ÇIKTI. 5 YILDA DO ALGAZ KULLANAN LLER M Z N SAYISI 57 YE ÇIKARKEN, DO ALGAZ BORU HATTI UZUNLU UNU K KATTAN FAZLA ARTIRDIK.

25 G öreve geldi i gün her alanda kalk nma hamlesini bafllatan AK PARTi iktidar, enerjide de Türkiye ye at l m y llar n yaflatan iktidar oldu. AK PARTi iktidar, uluslararas birçok projeyle Türkiye yi enerji koridoru ve enerji terminali yapma yolunda önemli ad mlar atarken, vatandafllar m z n daha kaliteli bir yaflam sürmesi için de çal flmalar n sürdürüyor ye kadar vatandafllar m z için lüks olarak say lan do algazda yap lanlar bunun en güzel örne i Do algaz kullanan illerimizin say s 57 ye ulaflt 2002 y l na kadar 9 flehrimize giden do algaz, bugün 57 ilimize ulaflt. AK PARTi iktidar nda 49 il do algazla tan flt. Bu y l sonuna kadar 9 ilimize, 2008 sonras nda da kalan 14 ilimize do algaz ulaflt r lmas planlan yor. Bu do algaz yayg nlaflt rma çal flmalar sayesinde, önceki hükümetler döneminde yap lm fl uluslararas anlaflmalar gere i almad - m z gaz n paras n ödemekten kurtulduk. (km) Do algaz boru hatt uzunlu- unu iki kattan fazla art rd k Do algaz boru hatt uzunlu- unu iki kattan fazla art rd k 2002 y l na kadar infla edilen boru hatt uzunlu undan daha fazlas n 5 y ll k dönemde tamamlad k. nfla edilen do algaz boru hatlar n n uzunlu u 2002 y l nda 4 bin 510 kilometre iken 2007 y l sonunda 9 bin 800 kilometreye ulaflt. Sadece 5 y lda 5290 kilometre do algaz boru hatt infla ettik. Do algaz depolama projeleri yap yoruz Do algazdaki mevsimsel, günlük ve saatlik talep de iflikliklerini düzenlemek, böylece gaz arz güvenli ine katk da bulunmak amac yla do algaz depolama projeleri yap l yor. Bu amaçla Trakya Do algaz Depolama Tesisi iflletmeye al nd. Tuz Gölü Do algaz Depolama Tesisi nin de ihale süreci bafllad. Do algaza 1.2 milyar dolar yat r m Do algaza en büyük yat r m, yine AK PARTi iktidar nda yap ld. BOTAfi taraf ndan, ithal edilen do algaz n tüketim noktalar na ulaflt r lmas ve do algaz n ülke sath nda yayg nlaflt r lmas için AK PARTi iktidar nda 1 milyar 250 milyon dolarl k yat r m yap ld. flte AK PARTi iktidar nda do algaza kavuflan iller Çanakkale, stanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Eskiflehir, Yalova, Ankara, Bal kesir, Manisa, zmir, Uflak, Kütahya, Bilecik, Konya, Karaman, Ni de, Aksaray, K rflehir, K r kkale, Çorum, Samsun, Sivas, Kayseri, Erzurum, Yozgat, Gaziantep, Denizli, Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Osmaniye, Malatya, Kahramanmarafl, K rklareli, A r, Kars, Bayburt, Ardahan, Ad - yaman, fianl urfa, Edirne, Ayd n, Diyarbak r, Ordu, Elaz, Kastamonu, Van, Çank r ve Tekirda y l sonunda do algaza kavuflacak 3 ilimiz Amasya, Erzincan, Rize. ( l) Do algaz kullanan il say m z 57 ye ç kard k Türkiye Bülteni May s-haziran

26 AK PARTi 45. GEN filet LM fi L BAfiKANLARI TOPLANTISI Milletin iradesi reddedilemez A K PARTi GENEL BAfiKAN YARDIMCISI FIRAT: AK PARTi N N BU BAfiARISINI KÜÇÜMSEMEK; M LLET M Z N RADES N KÜÇÜMSEMEKLE, M LLET M Z N TERC HLER N REDDETMEKLE Efi ANLAMLIDIR. TÜRK YE N N UFKUNU AÇAN L DER M ZLE, MERKEZ YÖNET C LER M ZDEN L, LÇE, BELDE TEfiK LATLARIMIZA KADAR BAfiIMIZ D K, ALNIMIZ AÇIK. A K PARTi 45. Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s 23 May s Cuma günü AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Dengir Mir Mehmet F - rat n baflkanl nda düzenlenen toplant ya, il baflkanlar, il kad n ve gençlik kollar baflkanlar, il belediye baflkanlar ve il genel meclisi baflkanlar kat ld. AK PARTi den baflka Türkiye nin bütün meselelerini sahiplenebilen baflka bir siyasi kadronun, baflka bir siyasi partinin olmay fl kuflkusuz yükümüzü, sorumlulu umuzu daha da art r yor diyen Genel Baflkan Yard mc s F rat, Demokrasinin gücüne güç katan bir muhalefet olmad için ülkemizin bütün dinamiklerini temsil etmek bize düflüyor. ktidar partisi olmam z bugüne kadar bizi özelefltiriden, bütün toplumsal kesimleri anlama çabas ndan al koymad. Bundan sonra da koymayacakt r fleklinde konufltu. Dengir Mir Mehmet F - rat konuflmas nda flu mesajlar verdi: Sular yokufla akmaz Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandafllar aras nda hiçbir ayr m gözetmeksizin kal c eserler kazand rmak kuflkusuz büyük bir direnç gerektiriyor. Kuflkusuz bu direnci k rmak isteyenler, Türki- 24 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

27 ye yi eski günlerine döndürmeyi düflünenler vard r ama onlar nki ham bir hayaldir. Zira eflyan n tabiat, akl n yolu sular n yokufl yukar ak t lmas na engeldir. Millet gerekli cevab vermifltir tilaflar n, kavgalar n, gerilimlerin Türkiye nin ekme ini küçültmekten baflka bir ifle yaramad n, bu ülke ac tecrübelerle yaflayarak görmüfltür. Esasen Türkiye nin ekme- ini çalanlar, bankalar n boflaltanlar, halk birbirine düflürenler, siyaseti kötürüm haline getirenler de sand kta millet eliyle tasfiye edilerek hak ettikleri cevab alm fllard r. Türkiye nin bütünlü ünü savunuyoruz AK PARTi nin 22 Temmuz da 5 y ll k icraatlar n n karnesini takdir belgesiyle birlikte ald - n belirten F rat, AK PAR- Ti nin getirdi i güven ve istikrar sayesinde ülkenin ekme i büyüdü, t kanan yollar aç ld dedi. F rat, sözlerine flöyle devam etti: Öyleyse ülkemizin o karanl k tünellere, o istikrars z kriz günlerine bir daha geri dönmemesi için büyük bir dikkatle çal flmak zorunday z. Gücümüzü, enerjimizi, akl m z, vicdan m z birbirimizi yormadan kullanmal y z. Kim olursa olsun bunun aksini yapanlar Türkiye ye zarar verirler. Milletin devletini sahiplenmesinden rahats z oluyorlar Siyasi iktidar karfl s nda bürokratik iktidar n içinde ya da yan nda varl k bularak vesayet rejimini muhafaza etmeye çal flanlar kendi ç karlar için Türkiye yi durdurmak istiyorlar. Bu odaklar haks z ve milletsiz bir devlet tan m yap - yorlar. Milletin devletini sahiplenmesinden, milletin devleti ile birlikte güçlenmesinden rahats z oluyorlar. Bu odaklar ço u zaman siyasi odaklar n da deste i ile vesayetçi demokrasiyi tahkim edecek ad mlar atma konusunda cüretkârlaflabiliyorlar. Ancak herkesin bilmesi gereken bir husus var, o da sosyolojik dinamikleri gözetmeyenlerin, toplumsal geliflmeleri engellemeye çal flanlar n hüsran ile mamur olduklar d r. Bak n z, hukuk kurumlar n bir araç olarak kullan p, Türkiye nin demokratikleflmesinin önüne set çekmek isteyenlere sosyoloji diye bir ilmin varl n hat rlatmak isterim. Gizli ajandam z yok Türkiye nin 150 y la yaklaflan parlamento gelene iyle ciddi bir demokrasi birikimine sahip oldu unu söyleyen F rat, flöyle konufltu: AK PAR- Ti nin bu baflar s n küçümsemek, milletimizin iradesini küçümsemekle, milletimizin tercihlerini reddetmekle efl anlaml d r. Türkiye nin ufkunu açan liderimizle merkez yöneticilerimizden il, ilçe, belde teflkilatlar m za kadar bafl m z dik, aln m z aç k. AK PARTi iktidar n n, bütün dünyaya Türkiye nin vazgeçilmez oldu unu anlatt n söyleyen F rat, enerjiden ihracata, üretimden rekabete, köy yollar ndan flehirleraras yollara, organize sanayi bölgelerinden Türkiye yi dünya pazarlar nda temsil eden markalara kadar ülkemizin her alanda mamur hale geldi ini, Avrupa Birli i ne tam üyelik için muazzam diplomatik baflar - lar elde edildi ini ifade etti. F rat, AK PARTi nin Türkiye nin tezlerini ve imkanlar n dünyaya do ru anlatt için cazibe merkezi haline geldi ini söyleyen F rat, Gizli ajandalar m z olsayd, halk m z hür iradesiyle bize yeniden emanetini vermezdi dedi. Türkiye Bülteni May s-haziran

28 BAfiBAKAN ERDO AN OSMAN YE DE Kuru sloganlarla milliyetçilik olmaz AK PARTi OSMAN YE L TEfiK LATI S YASET AKADEM S TOPLANTISI NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, B Z SLOGAN PART S OLMADIK, OLMAYACA IZ. M LL YETÇ L K, KURU SLOGANLARLA OLMAZ. M LL YETÇ L K, M LLET N SEVEREK OLUR, ÜLKES N SEVEREK OLUR DED. BAfiBAKAN ERDO AN: K MSEY ÖTEK, D ER, YABANCI D YE ASLA DIfiLAMADIK. BUNUN SONUCUNDA 81 L N 80 NDE M LLETVEK L ÇIKARDIK. HER BÖLGEN N NSANI B Z AYNI SAM M YETLE SAH PLEND, KALB M Z DE GÖNLÜMÜZÜ DE K MSEYE KAPATMADIK. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 28 May s Çarflamba günü AK PARTi Osmaniye l Teflkilat n n düzenledi i Siyaset Akademisine kat lmak üzere Osmaniye ye gitti. Cebeli Bereket Kültür Merkezi nde düzenlenen Siyaset Akademisi nde konuflan Baflbakan Erdo an, Milleti, halk, vatandafl m z birilerinin gördü ü gibi tehdit olarak görmedik. Emaneti ald m z ve hizmet etmemiz gereken bir kitle olarak gördük dedi. Baflbakan Erdo an konuflmas nda flu mesajlar verdi: Milliyetçilik milletini severek olur Milliyetçilik, ülkesini severek olur ve bunlar bir fleyler yaparak oluyor. Milliyetçilik, Türkiye yi dünyan n 17. ekonomisi seviyesine yükselterek olur. Milliyetçilik, Türkiye yi, Avrupa n n en büyük 6. eko- 26 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

29 Baflbakan Erdo an: Biz AK PARTi olarak Türkiye de siyaset anlay fl n de ifltirmek için tarihi ad mlar att k. Bu ad mlar koruyacak, gelecek nesillere bunlar tafl yacak olan bizleriz, sizlersiniz. nomisi seviyesine yükselterek olur. Türkiye yi bölgesinin, dünyan n küresel, güçlü bir aktörü haline getirerek olur. Gündemi belirlenen de il, gündemi belirleyen bir ülke olmak suretiyle olur. Haktan ve hukuktan asla ayr lmay n z Baflbakan Erdo an, Siyaset Akademisi kat l mc lar na, Siyasette önümüzde, önünüzde uzun bir yol var. Haktan ve hukuktan asla ayr lmay n z. S rt m z ve s rt n z asla millete dönmeyiniz. Gücünüzü ve yetkinizi mutlaka ve mutlaka haktan, halktan ve demokrasiden yana al n z. Halk n ibresinden asla flaflmay n z dedi. Siyaset Akademisi nin bir anahtar oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo- an, Biz AK PARTi olarak Türkiye de siyaset anlay fl n de ifltirmek için tarihi ad mlar att k. Bu ad mlar koruyacak, gelecek nesillere bunlar tafl yacak olan bizleriz, sizlersiniz dedi. AK PARTi yi millet kurdu AK PARTi nin 22 Temmuz da 81 vilayetin 80 inden milletin iradesiyle seçilerek, yüzde 47 oyla Parlamento ya girdi ini belirten Baflbakan Erdo an, bunu en son Menderes ve kadrosunun yaflad n ifade etti. Baflbakan Erdo an, Bu 1954 y l ndan sonra ilk defa oluyor. Bunu, Menderes ve kadrosu yaflad. Hamdolsun flimdi de biz ekibimizle yaflad k. Çünkü bizim partimiz Ahmet in, Mehmet in partisi de il, bizim partimiz milletin partisidir. AK PARTi yi millet kurdu, görevlendirmesini millet yapt fleklinde konufltu. Osmaniye ye yat r mlar Baflbakan Erdo an Osmaniye de TOK taraf ndan yapt r lan konutlar n anahtar teslim törenine de kat ld. Hükümet Kona Alan nda düzenlenen törende konuflan Baflbakan Erdo an, Osmaniye de Adalet Saray n n aç ld n, olimpik yüzme havuzunun yap lmas için yeni ödenek tahsis edildi ini ve en k sa sürede bitirilmesinin sa lanaca n söyledi. Baflbakan Erdo an, bölgenin önemli tar msal üretimi olan yer f st - n n teflvik kapsam na al nd - n, bu kapsamda çal flmalar n yap ld n ifade etti. Baflbakan Erdo an, TOK taraf ndan yapt r lan okula fiehit Er Mevlüt Aydo an n ad verildi ine dair belgeyi flehit babas fiemsi Mehmet Aydo an a verdi. Türkiye Bülteni May s-haziran

30 BAfiBAKAN ERDO AN ESK fieh R DE TOK 81 ili yeniden infla ediyor ESK fieh R DE TOK TARAFINDAN YAPTIRILAN KONUTLARIN ANAHTAR TESL M VE KURA ÇEK M TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, TOK SADECE fieh RLER N ÇEHRELER N DE fit RMED, SADECE KONUT DE L, fieh RLER NfiA ETT DED. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 18 May s Pazar günü gitti i Eskiflehir de TOK taraf ndan yapt r lan konutlar n anahtar teslim ve kura çekimi törenine kat ld. Törende konuflan Baflbakan Erdo an, fiehircilik ve konut politikalar en çok önem verdi imiz konular n bafl nda geliyor dedi. TOK flehirler infla ediyor TOK nin 2003 y l ndan bu yana 81 ilde, 42 ilçede 1017 flantiye çal flmas yürüttü ünü belirten Baflbakan Erdo- an, Türkiye de ilçe say s 923. Bunun 429 una TOK ulaflm fl durumda dedi. Baflbakan Erdo an sözlerine flöyle devam etti: E er TOK olmam fl olsayd, Mortgage krizi bizi de aynen vururdu. Bunu böyle biliniz. E er ABD deki Mortgage krizi Türkiye ye vurmad ysa, bizim sigortam z var. Nedir o sigorta? Toplu Konut daresi. Toplu Konut daresi nde böyle bir s k nt yok, böyle yüksek faizler yok. Sadece enflasyon fark var. TOK nin projelerinin büyük bölümü zaten sosyal devlet ilkesi do rultusunda dar gelirli vatandafllar m z için kira öder 28 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

31 Baflbakan Erdo an, TOK konutlar anahtar teslim törenine kat larak, hak sahiplerinin kuralar n çekti ve anahtarlar n teslim etti. gibi ev sahibi olma modelini oluflturuyor. TOK sadece flehirlerin çehrelerini de ifltirmedi, sadece konut de il, flehirler infla etti. H zl Tren de gün say yoruz Ankara-Eskiflehir H zl Tren Projesi nde sona gelindi ini ve test çal flmalar n n bitti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, Ankara dan Eskiflehir e, Eskiflehir den Ankara ya art k flehrin bir kenar ndan di er kenar na gider gibi gidilece ini söyledi. Baflbakan Erdo an, Bugüne kadar gidenlerin gelenlerin acaba bu niye ak llar na gelmiyordu? diye sordu. Ankara-Eskiflehir H zl Tren hatt n n dünyan n 8 inci, Avrupa n n 6 nc H zl Tren hatt oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Eskiflehir in sadece Türkiye nin de il Avrupa dan Asya ya ve Orta Do u ya kadar tüm bölgenin demiryolu üssü haline gelece ini söyledi. Baflbakan Erdo an a Dünya Bar fl Giriflimcisi Ödülü verildi Eskiflehir program çerçevesinde Anemon Otel de düzenlenen Beyaz Alt n Türkiye Giriflimcilik Ödülleri törenine de kat lan Baflbakan Erdo- an a Dünya Bar fl Giriflimcisi Ödülü verildi. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Türk giriflimcilerle büyük gurur duydu unu söyledi. fiehitlerimizin yakt meflale hiç sönmeyecek Baflbakan Erdo an, efli Emine Erdo an, Maliye Bakan Kemal Unak tan ve Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik ile birlikte Anemon Otel de düzenlenen yemekte flehit aileleriyle bir araya geldi. Ülkenin birlik ve bütünlü ünü korumak için can veren aziz flehitlerimizin emanetleri olan ailelerin çok de erli olduklar n ifade eden Baflbakan Erdo an, Emin olunuz ki Türkiye nin medeniyet at l m - n n, özellikle bunu söylüyorum, o yolunu ayd nlatan flehitlerimizin yakt o meflale hiç sönmeyecek olan meflaledir dedi. Baflbakan Erdo an flöyle konufltu: fiehitlerimizin emaneti olan sizlerin s k nt lar yla ilgilenmek, her zaman yan n zda olmak bizim için vatan borcudur. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Gitti imiz bütün flehirlerde, valilere, kaymakamlara, belediye baflkanlar na öncelikle talimat m flehit aileleriyle yak ndan ilgilenmeleri hususudur. Kurumlar m za ayn flekilde verilen talimat m z budur. nflallah birlik, beraberlik ve dayan flma içinde yolumuza devam edece iz. Türkiye Bülteni May s-haziran

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı