Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 55 MAYIS-HAZ RAN milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 55 MAYIS-HAZ RAN 2008. 1.8 milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 55 MAYIS-HAZ RAN 2008 Ç NDEK LER 1.8 milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor AK PART iktidar kollar s vad ; GAP 2010 da tamamlan yor. Susuz kalan topraklar can buluyor, Güneydo u 6 Anadolu Türkiye nin g da ambar oluyor. Temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz 12 AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an: Bu hareketin harc nda sevgi vard r, azim vard r, kararl l k vard r. Buradan diyorum ki, bofluna u raflmay n, temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz. Çorum a ne kadar yak nsak Viyana ya da o kadar yak n z 16 Baflbakan Erdo an: AB üyeli ine nas l güvenimizi tazelemek, korumak istiyorsak halk m z n da bu güveni korumas ve tazelemesini arzu ediyorum. Tarih ve kültür miras m z gelece e tafl n yor AK PARTi Türkiye nin yar nlar na yat r m yap yor Türkiye nin bat s da do usu da bizimle AK PARTi iktidar gelece e dönük hizmetlerin yan nda geçmiflin izlerine de sahip ç k yor. Vak flar Genel Müdürlü ü nün çal flmalar ile depolarda kilitli kalan eserler gün fl na ç k yor, vak f eserleri daha sa lam bir flekilde gelecek nesillere tafl n yor. AK PARTi iktidar yar nlar m za sahip ç kmaya devam ediyor y l nda da Bütçe den en büyük pay yine e itime ay rd. Milli E itim Bakanl n n 2002 y l ndaki bütçesi 7 milyar 460 milyon YTL iken, 2008 y l nda e itime 22 milyar 915 milyon 565 bin YTL ayr ld. Erzurum da Do u Anadolu Kalk nma ve flbirli i Köprüsü, 101 Proje 1001 fl Adam Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an: Sadece Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi ne 5 senede yapt m z altyap yat r m 8.5 katrilyondur. Bizden önce hiçbir iktidar bunu yapmad.

4 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008 editörden Her ayd nl k yang n de ildir Birileri geçmiflin karanl na dönmek için heveslense de AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü bir gelece e tafl ma sevdas ndan geri ad m atm yor. Baflkalar baflka davalar n pefline düflse de AK PARTi iktidar millete hizmet davas n terk etmiyor. T pk y llar önce Cemil Meriç in dedi i gibi, Her ayd nl yang n san p söndürmeye çal flan zavall - lar! Karanl a o kadar al flm fls n z ki y ld zlar bile rahats z ediyor sizi diyor ve milletle birlikte bafllad m z ayd nl k yürüyüflümüzü sürdürüyoruz. Bu yolun meflakkatli bir yol oldu- unu, dikenlerle dolduruldu unu ilk günden bildi imiz için de flafl rm yor, tereddüde kap lm yor, kararl l m z koruyoruz. Tesadüflerin bir araya getirdi i plans z bir topluluk olmad m z biliyor, ilan edilmifl programlar m z, beyannamelerimiz ve eylem planlar m zla yola devam ediyoruz. lk gün ortaya koydu umuz vaat ve iddiam z varoldukça, bafl m z öne e direcek bir kabahatimiz olmad kça, millet yürüyüflünü bizimle sürdürme iradesini korudukça varl - m z, varl na arma an etti imiz bu ülkenin hizmetinde olaca z. Baflka mahfillerin gündemi ne olursa olsun biz, muas r medeniyet seviyesine ulaflmaktan ve onu aflmaktan, demokrasiden, özgürlüklerden, hak ve hukuktan, ekonomik kalk nma hamlemizi sürdürülebilir k lmaktan ayr lmayaca z. Baflkalar yollar t kamaya, ayd nl karartmaya, umutlar k rmaya, karamsar ve yaln z bir ülke kurgulamaya çal flsa da iflte bizim Türkiyemiz Befl y l önce 36 milyar dolar olan ihracat, 2008 May s sonunda milyar dolara ulaflt. Türk Mal dünya mal haline geldi. Milliyetçili in lafla de il çal flmayla s n rlar aflt kan tland. Befl y l öncesine kadar paras zl ktan unutulmufllu a terk edilen GAP için son befl y lda 8 milyar YTL harcand. Buna ek olarak 14,5 milyar YTL lik GAP Eylem Plan ile projenin 2010 y l sonuna kadar tamamlanaca Baflbakan Erdo an taraf ndan aç kland. Do u ile Bat birbirine ba land. Do algaz boru hatt uzunlu unu 4510 dan 9800 kilometreye, do algaz kullanan il say s 9 dan 57 ye ulaflt. Milli E itim bütçesi befl y lda üç kat art flla 22,9 milyar YTL yi, yüksek ö renim burs rakam 45 ten 165 YTL yi yakalad. ller Bankas belediyelere son befl y lda 29,2 milyar YTL aktard. Kaynaklar n da l m nda taraf tutmad, parti ayr m yapmad. Biz, büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Türkiye nin Do usu da Bat s da bizimle. Temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz, bu hizmetler durmaz. Esen kal n... SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 55 May s-haziran 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Hakan Taflc Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün fiaban Diflli Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5

6 may s-haziran tarihi 19 May s 1919 Atatürk Samsun da Birinci Dünya Savafl nda ma lup olan Osmanl Devleti Mondros Mütarekesi ni imzalamak zorunda kald. Bu mütareke maddelerine dayanan ngilizler, Frans zlar, talyanlar n yan nda, ABD, ngiltere ve Fransa n n deste ini alan Yunanistan da Anadolu ya asker ç kard.15 May s 1919 da Yunanistan n zmir i iflgalinden bir gün sonra, 16 May s 1919 da Mustafa Kemal Pafla bir grup arkadafl yla birlikte Band rma Vapuru na binerek stanbul dan ayr ld. 19 May s 1919 da Samsun a ayak bast. Mustafa Kemal Pafla n n Samsun a ayak basmas yla Milli Mücadele ve Türk tarihinde yeni bir dönem bafllad. Türk Milleti Mustafa Kemal Pafla n n önderli inde yeniden örgütlenerek stiklal Savafl ndan zaferle ç kmay baflard. 29 May s 1453 stanbul un Fethi Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. 16 Haziran 1934 Mustafa Kemal e Atatürk Soyad Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n adlar n n sonuna ilave edilmek üzere Soyad Kanunu kabul edildi. O zamana kadar insanlar kendi ve babalar n n ad yla an l yordu. smet nönü ve 12 vekilin teklifiyle Cumhurbaflkan Mustafa Kemal e Atatürk soyad n n verilmesi yasalaflt. 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi Amasya Tamimi Türkiye Cumhuriyeti nin do um belgesi olarak kabul edilmektedir. Mustafa Kemal Pafla n n kaleme ald Amasya Tamimi nin görüflülmesine Saraydüzü K fllas nda bafllan ld. Milli Mücadaleye gönül veren vatanseverlerin telgraf vas tas ile kat ld klar görüflmeler 21 Haziran günü bafllad. 22 Haziran sabah na kadar devam eden görüflmelerden çok önemli kararlar ortaya ç kt. Bu kararlarla vatan n bütünlü ü ve milletin istiklali bütün bir dünyaya yüksek sesle duyurulmufl oldu. 6 maddeden oluflan Amasya Tamimi Vatan n tamam, milletin istiklali tehlikededir diyerek bafllamakta ve Milletin istiklalini, yine milletin azim ve karar kurtaracakt r diyerek ülkenin ancak bir milli mücadele yoluyla kurtar labilece ini aç k bir flekilde belirtmektedir.

7 aktüel Kraliçe Elizabeth 37 y l sonra Türkiye de Türkiye, 37 y l aradan sonra ngiltere Kraliçesi kinci Elizabeth i a rlad. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Çankaya Köflkü nde Kraliçe ve efli Prens Philiph onuruna yemek verdi. Kraliçe Elizabeth, yapt konuflmada Britanya Krall ile Türkiye nin tarihi dostlu- una vurgu yaparken, Türkiye yi AB nin dinamik gücü olarak niteledi. Türkiye deki geliflmeleri sadece kendisinin de il tüm dünyan n yak ndan izledi ine dikkat çeken Kraliçe Elizabeth, Türkiye nin çok yak nda AB nin en güçlü üyelerinden biri olaca n da sözlerine ekledi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül de, Britanya ile Türkiye nin tarihi iliflkilerini analiz ederken, AB yolunda Britanya dan gelen deste in Türkiye için çok özel oldu- una dikkat çekti. Ankara dan sonra Bursa ve stanbul a da u rayan Kraliçe Elizabeth, Türkiye yi en son 1971 y l nda ziyaret etmiflti. slam Bilim ve Teknoloji Müzesi aç ld Baflbakan Erdo an aç l flta yapt konuflmada, müzenin, genç kuflaklar n tarih bilincini sa lamlaflt raca n ifade ederek, böyle bir müzenin stanbul da aç lmas n, heyecanla karfl lad klar n söyledi. Üç bina içinde toplam metrekarelik bir alana yay lan müzede, Müslümanlar n 8. ve 16. yüzy llar aras nda gerçeklefltirdikleri alet ve cihazlar n yeni yap mlar sergileniyor. Baflbakan Erdo an Lübnan da Lübnan da Cumhurbaflkanl Seçimi nin krize dönüflmesi ülkeyi iç savafl efli ine getirmiflti. Lübnan daki siyasi krizin afl lmas na yönelik olarak Türkiye aktif rol oynad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Genelkurmay Baflkan Miflel Süleyman n tek aday olarak kat ld cumhurbaflkan oylamas n izlemek üzere Beyrut a gitti. Dünya kentleri stanbul da bulufltu AK PARTi stanbul l Baflkanl n n Büyükflehir Belediyesi Baflkan n n deste iyle gerçeklefltirdi i 1. Uluslararas stanbul Yerel Yönetimler Sempozyumu na 35 ülkeden temsilci kat ld. Baflbakan Erdo an sempozyumun, dünya flehirleri aras nda iletiflim, iflbirli i ve tecrübe aktar m n n önemli bir platformu olaca n dile getirdi. srail-suriye bar fl stanbul da ar yor 2000 y l ndan beri masaya oturmayan srail ve Suriye, Türkiye nin gözetiminde arac l bar fl görüflmelerine stanbul da bafllad. ki ülke d fliflleri bakanl klar May s ay ndaki toplant da diyalo u, kapsaml bir bar - fla ulafl lmas hedefi do rultusunda kararl ve sürekli bir flekilde yürütmeyi kararlaflt rd lar.

8 BAfiBAKAN ERDO AN GAP EYLEM PLANI NI AÇIKLADI 1.8 milyon hektar alan suya, Do u ile Bat birbirine kavufluyor AK PARTi KT DARI KOLLARI SIVADI: GAP 2010 DA TAMAMLANIYOR. SUSUZ KALAN TOPRAKLAR CAN BULUYOR, GÜNEYDO U ANADOLU TÜRK YE N N GIDA AMBARI OLUYOR.

9 T ürkiye nin en büyük dünyan n ise say l projeleri aras nda yer alan GAP; 1.8 milyon hektar alan n sulanmas n, tar mda ürün çeflitlili inin artmas n, y lda 27 milyar kilovat saat elektrik üretiminin sa lanmas n, kifli bafl gelirin yüzde 209 artmas n ve toplamda 3.8 milyon kifliye ifl imkan n öngören bir proje. Bugüne kadar bölgeye yönelik birçok paket aç kland, rapor yay mland. Ama ilk defa takvimi belirlenmifl, kayna temin edilmifl bir eylem plan AK PARTi iktidar döneminde aç kland. AK PARTi iktidar 5.5 y l boyunca 8 milyar dolar yat r m yapt Do u ve Güneydo u Anadolu bölgesi baflta olmak üzere Türkiye nin refah ve istikrar için çok önemli olan büyük bir hamleye start verdi. AK PAR- Ti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 27 May s ta Diyarbak r da Güneydo u Anadolu Projesi Yeni Eylem Plan n aç klad. Bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri ve ifl adamlar n n kat ld tan t m toplant s nda Baflbakan Erdo an konuflmas na, GAP, KAP ve KOP olarak k salt lm fl ad yla bilinen GAP Bölge Kalk nma daresi Teflkilat kurumsal kapasitesi güçlendirilerek, Ankara dan bölgeye tafl nacak. Do u ve Güneydo u Anadolu da bölgesel geliflme için liderli i yapacak motor kentler ve metropoller oluflturulacak y l n n 2. yar s nda Gaziantep, Mardin ve fianl urfa illerinde bölgenin bütün illerine hizmet edecek 3 adet kalk nma ajans kurulacak. S n r boyunca uzanan 30 bin hektarl k may nl alan temizlenecek ve yüksek katma de erli tar m olmak üzere en verimli flekilde de erlendirilecek. Bin 649 kilometre sulama kanal n n inflaat tamamlanacak, 1 milyon 60 bin hektar alan sulu tar ma aç lacak. 2 bin 209 kilometre devlet yolu, 2.8 kilometreyi bulan kara yolu köprüsü tamamlanacak. Okul öncesi e itimde yüzde 50, ilkö retimde yüzde 100, ortaö retimde yüzde 90 okullaflma oran yakalanacak. Sa l kta 3 bin 580 ek yatak kapasitesi oluflturulacak. 35 bin kifliye yönelik mesleki beceri kazand rma, 6 bin 200 kifliye giriflimcilik e itimi verilecek milyar YTL lik ek finansman sa lanacak. Finansman ihtiyac n n 4.9 milyar bütçe d fl ndan, 14.5 milyar da merkezi bütçeden karfl lanacak. Türkiye Bülteni May s-haziran

10 Törene Baflbakan Erdo an ın yanı sıra, Devlet Bakanı ve Baflbakan Yardımcıları Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı, Nazım Ekren, Devlet Bakanı Mehmet fiimflek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Milli E itim Bakanı Hüseyin Çelik, Bayındırlık ve skan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Sa lık Bakanı Recep Akda, Ulafltırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyiflleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Ça layan katıldı. bu projelerle ilgili ayr nt l eylem plan m z tamamlam fl bulunuyoruz. Finansman kayna m z belirledik, yap lacak iflleri somut bir takvime ba lad k. Bu projeler gerek bölge insan m z, gerek Türkiye nin her taraf nda bütün milletimiz için talih de ifltirecek ve bunun yan nda tarihe yeni bir dönemin bafllang c olacak önemli oranda sonuçlar üretecektir diyerek bafllad. Baflbakan Erdo an, Diyarbak rl lara flöyle seslendi: Devasa bir ad m at yoruz 5.5 y lda yap lanlar n yap lacaklar n teminat oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, De erli kardefllerim burada att m z adalet tohumlar sadece Türkiye nin güneydo usunu, do usunu de il Türkiye nin yedi bölgesini de yeflertecektir. flte bugün hükümetimiz bölgesel farkl l klar ortadan kald racak devasa bir ad ma daha imza atmaktad r. Hep birlikte kaybetmemek için, hep birlikte kazanmal - y z Kardefllerim, dinimiz, inanc m z, düflüncemiz, yaflam biçimimiz, etnik kökenlerimiz her ne olursa olsun, unutmayal m ki millet olarak kaderimiz birdir. Ayn gök kubbe alt nda yafl yoruz. Bütün farkl - l klar m z n üzerinde bizi birlefltiren, tek bir millet yapan yüksek de erlerimiz var. Bizi birlefltiren, temel paydam z da Türkiye Cumhuriyeti vatandafll d r. Hepimiz ayn milletin, ayn cumhuriyetin hür ve eflit vatandafllar y z. Hep birlikte kaybetmemek için hep birlikte kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu gök kubbe alt nda, bu cennet vatanda, bütün renklerimizle biz bir ve bütünüz. Kaybeden terör örgütü olacakt r Art k bölücü terör örgütünün insanl k d fl yüzünü herkes tan m flt r. Çok yönlü ve çok boyutlu yürüttü ümüz mücadele neticesinde terör örgütü içeride ve d flar da hiç olmad - kadar yaln zlaflm flt r. Siyasi, askeri, diplomatik, sosyo- 8 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

11 kültürel ve sosyo-ekonomik tedbirleri efl zamanl olarak uygulamaya koyuyor, topyekûn bir mücadele yürütüyoruz. Terörün düflman refah ve özgürlük ortam d r. Refah yay ld kça, özgürlükler güçlendikçe insan m z topyekûn kazanacak, kaybeden terör örgütü olacakt r. Bu son hamle ve aç l mlar m zla terör örgütünün istismar etti i varl k alan her geçen gün daha fazla daralacakt r. Her türlü ilerlemenin öncelikli flart güven ve istikrar zemini tesis etmek, asgari güvenlik flartlar n sa lamakt r. Bu bölgenin yaflad olumsuzluklarla geri kalm fll kta, göçte, sosyal tahribatta terörün büyük bir etkisi olmufltur. Hepimize düflen ilerleme ve kalk nma zemini oluflturmakt r. nan yorum ki milletimiz bir bütün olarak art k huzur istiyor, afl istiyor, hak BAfiBAKAN ERDO AN: BU B R SOSYAL RESTORASYON PROJES D R, B R KARDEfiL K PROJES D R. YETER K SLOGANLARLA DE L, KÖR DEOLOJ LERLE DE L, ASAB YETLE DE L, AKILLA, L MLE, SEVG YLE YÜREKLER M Z B RLEfiT REL M. ve özgürlüklerin geliflmesini istiyor. Tarihte yeni bir dönem bafll yor flte AK iktidar n, Do u nun, Güneydo u nun hatta tüm Türkiye nin tarihinde bir dönüm noktas oluflturacak, bölgesel farkl l klar ortadan kald racak dev ad m n n ayr nt lar : En büyük pay sulamaya Eylem Plan, Ekonomik Kalk nman n Gerçeklefltirilmesi, Sosyal Geliflmenin Sa lanmas, Altyap ve Kurumsal Kapasitenin Gelifltirilmesi olmak üzere dört ana bafll ktan olufluyor. Eylem Plan nda en fazla finansman ihtiyac olan altyap n n gelifltirilmesi konusunda en büyük harcama 10.3 milyar YTL ile sulamaya yap - lacak. fiu anda sulama yat - r mlar için öngörülen ola an Türkiye Bülteni May s-haziran

12 kaynak miktar 600 milyon YTL iken, bu rakam Eylem Plan sonucunda 10.7 milyar YTL olacak. GAP ta yer alan 1 milyon 820 bin hektarl k sulama alan n n 2012 y l na kadar 1 milyon 60 bin hektarl k k sm n n tamamlanmas planlan yor. Okullaflma oran art r lacak Okul öncesi e itimde yüzde 50 okullaflma oran yakalanacak. Ortaö retimde ise yüzde 90 okullaflma oran na ulafl lacak. Öngörülen büyük yat - r mlarla 22 bin 460 ö rencilik ilave kapasite yarat lacak ve 667 ö retim eleman ihtiyac karfl lanacak. Üniversite bulunan illerde toplam 4 bin ö rencilik ilave yurt oluflturulacak. Batman da 970, Diyarbak r da 4 bin 314, Gaziantep te 4 bin 619, Mardin de 2 bin DÖRT ANA GEL fime EKSEN NDE 73 ANA EYLEM GERÇEKLEfiECEK. MOTOR KENTLER VE METROPOLLER OLUfiTURULACAK. CAZ BE MERKEZLER PROGRAMIYLA GÖÇ BÖLGE Ç NE YÖNLEND R LECEK. LK UYGULAMA 2008 DE D YARBAKIR DA BAfiLIYOR. 618, fianl urfa da 5 bin 567, fi rnak ta bin 372 ö renci kapasitesi karfl lanacak. Hastane ve yatak kapasitesi yükseltilecek Bölgenin sa l k alan ndaki fiziki ve befleri altyap ihtiyac giderilecek. Sürmekte olan projelere ek olarak, toplam 3 bin 580 adet ilave yatak kapasitesi oluflturulacak. Diyarbak r ve Gaziantep te bölgenin ihtiyac n karfl lamak için birer fizik tedavi merkezi ve ruh sa l hastanesi infla edilecek. fi rnak, Ad yaman, Mardin, Batman ve Kilis te a z ve difl sa l merkezi yap lacak. Sa l k hizmetlerinin iyilefltirilmesi amac yla hastanelerin ko ufl sistemi 1 ile 3 kiflilik odalara dönüfltürülecek ve kifli bafl na yatak kapasitesi 10 binden 20 bine yükseltilecek. 10 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

13 RAKAMLARLA GAP EYLEM PLANI 1- Ekonomik kalk nman n gerçeklefltirilmesi için kurulacak cazibe merkezlerine 265 bin YTL, teflvik politikalar na 265 bin YTL, KOB desteklerine 60 bin YTL, teknoparklara 6 bin YTL, kültür ve turizm faaliyetlerine 129 bin 859 YTL ve tar m alan nda harcanmak üzere 590 bin 150 YTL olmak üzere toplamda 1 milyon 96 bin 836 YTL harcanacak. 2- Sosyal geliflmenin sa lanmas için en büyük pay 1 milyon 59 bin 150 YTL ile e itime ayr lmak üzere istihdam alan na 339 bin 329 YTL, sa l k hizmetlerine 587 bin 190 YTL, sosyal hizmet ve yat r mlara 354 bin 83 YTL ve kültür sanat ve spora 378 bin 400 YTL olmak üzere toplamda 2 milyon 698 bin 152 YTL harcanacak. 3- Altyap geliflimi için en büyük pay 8 milyon 784 bin 551 YTL ile suya ayr l rken, ulaflt rmaya 1 milyon 367 bin 442 YTL, sosyal ve fiziki altyap çal flmalar na 442 bin 220 YTL olmak üzere toplam 10 milyon 594 bin 213 YTL harcanacak. 4- Kurumsal kapasitenin gelifltirilmesi için ise yerel idareler ve bölgesel kurulufllara 120 bin 925 YTL harcanacak. Yedek Ödenek: 122 bin 890 YTL Genel Toplam: 14 milyon 533 bin 16 YTL YILLARI ARASINDA DO U VE GÜNEYDO U BÖLGES NE YAPILAN YATIRIMLAR y llar aras nda bölgeye tahsis edilen ödenek tutar toplam 5.3 katrilyon 26 bin 400 derslik yap ld Okullara 86 bin bilgisayar gönderildi 170 ö renci pansiyonu 111 spor salonu 15 yeni üniversite 53 fakülte 30 enstitü 1 yüksekokul 1.6 katrilyonluk yat r mla 74 ü hastane ve ek binas olmak üzere 212 sa l k yat r m yap ld TOK taraf ndan 48 bin 570 konut yap ld Türkiye Bülteni May s-haziran

14 AK PARTi 12. ST fiare VE DE ERLEND RME TOPLANTISI Temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN: BU HAREKET N HARCINDA SEVG VARDIR, AZ M VARDIR, KARARLILIK VARDIR. BURADAN D YORUM K, BOfiUNA U RAfiMAYIN, TEMEL NDE M LLET OLAN BU B NA ASLA SARSILMAZ. 12 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

15 A K PARTi 12. stiflare ve De erlendirme Toplant s, AK PARTi milletvekilleri, kurucu üyeler ve MKYK üyelerinin kat l m yla 30 May s-1 Haziran tarihleri aras nda K z lcahamam da yap ld. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Asya Termal Otel de düzenlenen toplant n n aç l fl ve kapan fl nda yapt konuflmada kat l mc lara flu mesajlar verdi: Yolumuz milletin yoludur Bu kadro milletin gönlünden ç kan, milletin r zas n alarak milleti temsil eden bu kadro, Türkiye nin akl d r, vicdan - d r. Bu hareket bir misyon, bir kimlik hareketidir. Sadece bir kiflinin de il, sadece buradaki seçilmifl kadronun de il, sadece milletvekillerinin, sadece bakanlar m z n, belediye baflkanlar m z n, il, ilçe baflkanlar m z n de il, bu siyaset, tüm milletimizindir. Milletimiz bize güvendi Vatan m z n, milletimizin, ülkemizin, insanlar m z n hukukunu korumak, onurunu savunmak için siyaset yap yoruz. AK PARTi nin fark burada. Biz milletimize güvendik, milletimiz de bize güvendi. Bu güven sayesinde bu ülkeye, bu millete büyük hizmetler yapma flerefi hamdolsun bize nasip oldu. Bu millete lay k olmaktan baflka bir dert tafl m yoruz. Bafl m z dik, aln - m z aç k Türkiye nin ekme ini, afl n art rmaktan baflka bir derdimiz yoktur. Kirlenen siyaseti yeniden ar tt k Yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla bafl edemeyen, aksine bu ölümcül hastal klar siyasette, yönetime musallat eden yanl fl siyaset gelene- ine bir son verdik, tabiri caizse kirlenen siyaseti yeniden ar tarak halk m z n umudu haline getirdik. Hastal kl, yamal, kan uyuflmazl yaflayan koalisyonlarla güç kayb - na u rayan, dünya ile rekabet edemeyen, yönetim sistemi tamam ile bozulmufl, yönetemeyen bir demokrasi olarak biçimlendirilen, ikide bir rejim krizlerine, ekonomik krizlere sürüklenen ülkemizi, hem o büyük kay ptan kurtard k hem de emniyet içinde yürüyen, kalk nan, modernleflen bir istikamete yöneldik. Milli iradeyi reddedemezsin Milletin tasfiyesine maruz kalanlar flimdi art k milli iradeden söz etmiyorlar. Hatta milli irade yi hat rlatanlardan da haz alm yorlar. Bak yorum hukuk ad na konuflanlar, o tedavülden kalkanlar, milli irade diye bir kavram Anayasada yoktur, hukukta yoktur gibi maalesef eveleme geveleme yap yorlar. Efendiler milli iradenin olmad yerde demokrasiyi konuflabilir misin? Milli iradenin olmad yerde Türkiye Bülteni May s-haziran

16 halk konuflabilir misin? Milli irade halk n ortaya koydu u tasarruftur. Bu tasarrufu reddedemezsin. Varl k budur. Milletten, milletin talep ve ihtiyaçlar ndan, milletin tercih ve iradesinden bahsedilmesi onlar rahats z ediyor. 5.5 y ll k icraatlar m z ortadad r Bizim AK PARTi hükümeti olarak 5.5 y ll k icraatlar m z ortadad r. Milletimizin ço ulcu yap s n temsil eden kadrolar m z n zenginli i ortadad r. Bu kadrolar, milletimizi, milletimizin çokluk içindeki birli ini, kesret içindeki vahdetini yans tmaktad r. Baflar bundan geliyor. Demokrasi de, laiklik de bu milletin çokluk içinde birli i nin güvencesidir. Bunlardan geriye dönüfl asla mümkün de ildir. (Milletimizin kahir ekseriyeti itibar yla bunu isteyenler yan l - yorlar.) Biz bu konuda kararl - y z ve ayn kararl l kla yola devam edece iz. Bizler birlikte güçlüyüz, birlik içinde var z Etnik köken, siyasi tercih ya da yaflam biçimlerimizdeki bütün farkl l klar n üzerinde bizi birlefltiren temel paydam z, de erli arkadafllar m Türkiye Cumhuriyeti vatandafll - d r. Bunu Diyarbak r konuflmamda da tekrar aç k ve net ortaya koydum. Bizler birlikte güçlüyüz, birlik içinde farkl - y z, birli imizde zenginlik var. Baz siyasi anlay fllar n bu noktaya gelememesi, ayr flt r - c, d fllay c, kamplaflt r c bir siyasi söylemden bir türlü uzaklaflamamas gerçekten bizi üzüyor. fiunu can gönülden arzu ederdik. Keflke, milletimizle ayn istikamette yürüseler, keflke, milletin taleplerine kulak verseler, keflke, kavim kabile siyasetinden, hizip siyasetinden vazgeçseler. Biliyorum zordur, ama keflke, bir kez o ezberlerini bozsalar. Ve keflke, millet iradesini, yani halk tahkir ve tezyif etmekten vazgeçseler. Keflke, demokrasiyi içlerine sindirseler ve siyasi rekabeti demokratik zeminde tutacak bu olgunlu a eriflseler. Milleti hor görerek bir yere var lamaz, milleti küçümseyerek demokrat olunamaz. Atatürk ün veciz bir flekilde ifade etti i gibi, biz diyoruz ki, millete efendilik yoktur, millete hizmet etmek vard r. Biz diyoruz ki, milletimiz bafl m z n tac d r, milli irade istikamet kayna m zd r. Türkiye Cumhuriyeti, AK PARTi iktidar nda geliflmifltir Türkiye Cumhuriyeti, bütün dinamikleriyle AK PARTi iktidar nda geliflmifltir ve güçlenme süreci aynen devam etmektedir. Türkiye nin yedi bölgesinde, bütün flehirlerinde, bütün köylerinde kalk nman n, büyümenin heyecan hamdolsun devam ediyor. Önce Türk siyasetini, sonra Türkiye nin ekonomisini kelimenin tam anlam yla bir girdaptan ç kard k. Halk n oylar n ald ktan sonra halka s rt - n dönen siyasetçilerden olmad k, olmayaca z. AK PAR- Ti kadrolar, kendi kaderini ait oldu u milletin kaderine ba lam fl kadrolard r. AK PARTi, ikbal ve ihtiraslar için yola ç - kan, ç karlar n milletin menfaatlerinin üstünde gören bir siyasi kadronun eseri de ildir. AK PARTi, milletin vicdan ndan, özünden ç km fl ve milletin özüne sad k kalm fl bir partidir. AK PARTi, siyaset felsefesini, siyaset tarz n milletin iradesine uygunluk esas nda belirlemifltir. AK PARTi, hukukun üstünlü ü ilkesini fliar edinerek, devletimizi halk - m zla birlikte sahiplenen bir partidir. AK PARTi nin Türkiye tasavvuru güçlü bir demokrasi, güçlü bir hukuk devleti, güçlü bir ekonomi ve muhakkak güçlü bir toplumdur. Hükümetimizi kurdu umuz günden beri bütün gayretimizle modern Türkiye Cumhuriyeti nin muazzam birikimini gelifltirme çabas içerisindeyiz. 14 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

17 Baflbakan Erdo an: Bu kadro milletin gönlünden ç kan, milletin r zas n alarak milleti temsil eden bu kadro, Türkiye nin akl d r, vicdan d r. Bu hareket, bu misyon, bir kimlik hareketidir. Bizim için bütün vatandafllar m z birdir Türkiye Cumhuriyeti medeniyet yolunda, demokrasi yolunda, kalk nma ve adalet yolunda geri dönülemeyecek flekilde rotas n bulmufltur. Hür ve özgür vatandafllar m z n inanç biçimlerini, yaflam tarzlar n, düflünce tercihlerini kimse, ama kimse flekillendiremez. Kimsenin endiflesi, kimsenin kayg s olmas n. Bu ülkede bütün inançlar n, bütün düflüncelerin, bütün hayat tarzlar n n hukuku daima korunacak, bundan kimsenin endiflesi olmas n ve bu mücadeleyi AK PARTi öncelikli olarak verdi, verecektir. Bu binan n temelinde millet vard r Bu toplant m z da gösterdi ki, AK PARTi çat s alt nda toplananlar kendi menfaatlerinin peflinde de il, milletine hizmetin peflinde koflan idealist insanlard r. Bizden aksi yönde davranmam z bekleyenler bugüne kadar hep mahcup oldular, bundan sonra da mahcup olmaya, hayal k r kl yaflamaya devam edeceklerdir. Sa duyudan uzaklaflaca m - z, hissi davranaca m z düflünenler yan ld lar, telafla kap ld lar. Onlar bizim ülke sevdas yla kurdu umuz bu binay, ilk sars nt da y k lacak temelsiz bir yap zannediyorlard. Gördüler ki bu binan n temelinde millet vard r, memleket vard r, Türkiye vard r. Bu hareketin harc nda sevgi vard r, azim vard r, kararl l k vard r. Buradan onlara diyorum ki, bofluna u raflmay n, temelinde millet olan bu bina asla sars lmaz. Türkiye Bülteni May s-haziran

18 BAfiBAKAN ERDO AN SVEÇ TE Çorum a ne kadar yak nsak Viyana ya da o kadar yak n z SVEÇ N BAfiKENT STOCKHOLM DE VATANDAfiLARIMIZA SESLENEN BAfiBAKAN ERDO AN, S Z N SEV NC N Z B Z M SEV NC M ZD R DED. BAfiBAKAN ERDO AN: AB ÜYEL NE NASIL GÜVEN M Z TAZELEMEK, KORUMAK ST YORSAK, HALKIMIZIN DA BU GÜVEN KORUMASI VE TAZELEMES N ARZU ED YORUM. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, 2 Nisan da resmi temaslarda bulunmak üzere sveç e gitti. sveç Uluslararas liflkiler Enstitüsü nde, AB ve Türkiye konulu toplant ya kat lan Baflbakan Erdo an, konuflmas nda Türkiye nin dünyan n 17. büyük ekonomisi haline geldi ine dikkat çekti. Baflar n n tesis edilmesinde güven ve istikrar n önemini vurgulayan Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Türkiye nin, Cumhuriyet in kurulufluyla Atatürk ün önderli inde bafllayan yolculu unda bayra son 5.5 y ld r AK PAR- Ti olarak biz tafl yoruz. Bu yolda zorluklar, engeller bundan önce de oldu. Baflbakan Erdo an: Hedefimiz tam üyelik sveç Baflbakan Fredrik Reinfeldt ile Baflbakanl k Bina- 16 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

19 s nda bir araya gelen Baflbakan Erdo an, görüflmelerde ekonomik ve kültürel iliflkiler ile uluslararas konular gözden geçirdiklerini belirtti. Türkiye nin tam üyelik hedefi d - fl nda baflka bir hedefinin olamayaca n vurgulayan Baflbakan Erdo an Baflbakanl k Binas ndaki ortak bas n toplant s nda flöyle konufltu: AB üyeli ine nas l güvenimizi tazelemek, korumak istiyorsak, halk m z n da bu güveni korumas ve tazelemesini arzu ediyorum. Tabii bu süreçte AB üyesi ülkelerin liderleri yapt klar aç klamalarla Türkiye üzerinden siyaset yaparlarsa bu üzücü olur. Baz ülkeler Türkiye üzerinden siyaset yapmak suretiyle verdikleri mesajlarla halk m z üzmüfltür. Reinfeldt: Türkiye nin AB üyeli ine tam destek veriyoruz sveç Baflbakan Reinfeldt de bas n toplant s nda Türkiye nin AB üyeli ine tam destek verdiklerini flu sözlerle aç klad : sveç Türkiye nin AB üyeli ine tam destek vermektedir. 7 parti de bu deste- ini sürdürüyor. sveç olarak üyelik müzakerelerinde 35 müzakere maddesinin de aç lmas n istiyoruz. Reinfeldt, Türkiye nin AB için önemini de flu sözlerle vurgulad : 70 milyon nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. fiu an bu ülke, AB d fl ndad r. Bölge bar fl, geniflleme, slam camias yla yak n iliflkiler ve ticaretin genifllemesi aç s ndan Türkiye nin AB ye üye oldu unu düflünün. Din, Avrupa s - n rlar n çizen bir unsur olmamal. sveç de birçok Müslüman ülkesinde bar nd r yor y l nda AB nin dönem baflkanl n üstlenmifl olaca- z. Biz üyelik konusunda elimizden geleni yapaca z. Baflbakan Erdo an: AB ye üyelik konusunda adil davran lmal Baflbakan Erdo an, sveç te Stockholm Ticaret Merkezi nde Türk- sveç üst düzey ifl adamlar yla bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Türkiye nin üyeli i konusunda AB ülkelerinin karar vermesi gerekti ini vurgulayarak, ifl adamlar na flöyle seslendi: Ekonomik kriterler noktas nda çok çok geride oldu u halde AB üyesi olan ülkeler var. Biz istiyoruz ki bu konuda adil davran ls n, biz lütuf istemiyoruz, iane istemiyoruz. Sadece koyduklar kurallara uymalar - n istiyoruz. fiu anda Avrupa k tas içinde olmad halde Avrupa Birli i üyesi olan ülkeler var. Bunu niye görmüyorsun? Onun için karar n vereceksin. Bu bir co rafi kimlik midir, bir dini birlik midir, yoksa bir siyasi birlik midir? Baflbakan Erdo an daha sonra efli Emine Erdo an ile birlikte Vasa Müzesi ni gezdi. Baflbakan Erdo an: Sizlerin sevinci bizim sevincimizdir Baflbakan Erdo an, program çerçevesinde Stockholm Belediye Konferans Salonu nda sveç-türk flçi Dernekleri Federasyonu üyelerine de hitap etti: Sizlerin sevinci bizim sevincimizdir. Sizlerin kederi bizim kederimizdir. Dünyan n hangi ülkesinde olursa olsun, tek bir kardeflimizin, tek bir soydafl m z n meselesi, bizim meselemizdir. Geçmiflte buralarda unutuldu unuzu, hat rlanmad n z, ihmal edildi inizi düflündü ünüz zamanlar olabilir. Bu devirler bu dönemler kesinlikle geride kalm flt r. Art k Türkiye de hükümet Yozgat a, Kayseri ye, Çorum a, Çank r ya ne kadar yak nsa Köln e, Viyana ya da Paris e de Stockholm e de o kadar yak nd r. Türkiye Bülteni May s-haziran

20 BAfiBAKAN ERDO AN KATAR DA Türkiye, Orta Do u nun Avrupa ya aç lan kap s d r R ESM TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE KATAR A G DEN BAfiBAKAN ERDO AN, HEM HAM MADDEYE ULAfiIMDA SIKINTI ÇEK LM YOR, HEM DE PAZARA ULAfiMA NOKTASINDA. TÜRK YE, AVRUPA Ç N ORTA DO U YA AÇILAN KAPI OLURKEN, ORTA DO U Ç N DE AVRUPA YA AÇILAN KAPI OLMA ÖZELL N TAfiIYOR DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, 13 Nisan da resmi bir ziyaret için gitti i Katar da 8. Doha Demokrasi, Kalk nma ve Serbest Ticaret Forumu na kat ld. Onur konu u olarak kat ld forumda aç l fl konuflmas yapan Baflbakan Erdo an, terörizmin art k küresel bir boyut kazand na dikkat çekti. Art k hiçbir ülkenin terörizm bana dokunamaz diyerek kendini soyutlayamayaca n belirten Baflbakan Erdo an, Bir ABD yi, spanya y, ngiltere yi, Türkiye yi tehdit eden terörist faaliyetlerin yar n baflka ülkeleri tehdit etmeyece ini kimse garanti edemez diye konufltu. Özellikle bölgemizdeki ülkelerin terörizme karfl çok daha net, çok daha aç k ve kararl bir tav r almalar n n gerekti ini belirten Baflbakan Erdo an, Dikkat edelim, bugün Türkiye yi ra- 18 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

21 Baflbakan Erdo an: Dikkat edelim bugün Türkiye yi rahats z ediyormufl gibi görünen terörist faaliyetler, baflta Irak olmak üzere Balkanlar da Avrupa y da Orta Do u yu da rahats z etmektedir. hats z ediyormufl gibi görünen terörist faaliyetler, asl nda baflta Irak olmak üzere Balkanlar da Avrupa y da Orta Do u yu da rahats z etmektedir dedi. Baflbakan Erdo an, terörle mücadelede bölgesel iflbirli inin önemine dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, Türkler e seslendi Baflbakan Erdo an, Katar da Diplomatik Kulüp te vatandafllar m z ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an burada yapt konuflmada, kendisini çok geziyor diye elefltirenlere cevap verdi. Baflbakan Erdo an, bu elefltirileri yapanlar n Ankara dan ç k p, Çorum a, Sivas a bile gidemediklerini belirterek, Dünyan n hangi ülkesinde bir vatandafl m z yafl yorsa onun bir sorunu varsa biz oraya gideriz, gitmeye gayret ederiz ve ilgileniriz dedi. ki ülke aras ndaki ticaret hacmi 80 milyon dolar Türk-Katar fl Adamlar Toplant s na kat lan ve Türk ve Katar halklar n n birbirine kardefllik ba yla s k s k ya ba l oldu unu vurgulayarak sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Katar aras ndaki ticaret hacmi, 2007 sonunda 480 milyon dolar seviyesine ulaflt. Dikkat ediniz, bundan 5 y l önce toplam d fl ticaretimiz sadece 26 milyon dolar seviyesindeydi. Çok büyük bir s çrama ve at l m yafland n görüyoruz dedi. Türkiye, elveriflli yat r m imkanlar sunuyor Bugün dünyan n her köflesinden yat r mc lar n Türkiye ye gelerek, sunulan imkanlardan ve f rsatlardan yararland n belirten Baflbakan Erdo an, yat r m ortam n n iyilefltirilmesi konusunda bafllat lan sürecin baflar yla ilerledi ini söyledi y l na kadar Türkiye nin y ll k 1 milyar dolar civar nda küresel yat - r m çekti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, 2007 y l sonu itibar yla bu rakam n 22 milyar dolara ulaflt n belirtti. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Hem ham maddeye ulafl mda s k nt çekilmiyor, hem de pazara ulaflma noktas nda. Türkiye, Avrupa için Orta Do u ya aç lan kap olurken, Orta Do u için de Avrupa ya aç lan kap olma özelli- ini tafl yor. Baflbakan Erdo- an, Türkiye nin Katarl ifl adamlar için elveriflli yat r m imkanlar sundu unu da sözlerine ekledi. Di er temaslar Baflbakan Erdo an, Katar daki temaslar çerçevesinde Katar Emiri fieyh Hamad Bin Khalifa Al Thani ile Sheraton Oteli nde bir araya geldi. Baflbakan Erdo an daha sonra Katar Baflbakan ve D fliflleri Bakan fieyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani ile görüfltü. Baflbakan Erdo an, srail D fliflleri Bakan Tzipi Livni ve Fransa Cumhurbaflkanl Seçimleri nde aday olan Sosyalist Parti üyesi Segolene Royal ile de ayr ayr bir araya geldi. Türkiye Bülteni May s-haziran

22 BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE Suriye ve Türk halklar kardefltir TÜRK YE SUR YE EKONOM K FORUMU B R NC TOPLANTISI NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, SUR YE LE TÜRK HALKLARI ET LE TIRNAK G B B RB R NDEN AYRILAMAYACAK K KARDEfiT R DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriye-Türkiye Ekonomik Forumu Birinci Toplant s na kat lmak üzere 26 Nisan da fiam a gitti. fiam a hareketinden önce Esenbo a Havaliman nda bas n toplant s düzenleyen Baflbakan Erdo an, ziyaretin siyasi, ekonomik ve bölgesel sorunlar n çözümüne katk sa layaca na inand n söyledi. Baflbakan Erdo an: Tarihi ve kültürel ba lar önemli fiam da Türkiye-Suriye Ekonomik Forumu Birinci Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Suriye ile bafllat lan yeni dönemin hay rl sonuçlar getirece ine inand n belirtti. Türkiye ile Suriye nin birlikte refah ülkesi olabilece ini söyleyen Baflbakan Erdo an, tarihi ve kültürel ba lar n önemi- 20 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

23 an, bir günlük Suriye ziyaretini Devlet Baflkan Beflar Esad n, onuruna verdi i ö le yeme inin ard ndan tamamlayarak Türkiye ye döndü. Foruma Baflbakan Erdo an n yan s ra Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Naz m Ekren ile Devlet Bakan Kürflad Tüzmen de kat ld. ne dikkat çekti. ki ülke aras ndaki d fl ticaret hacminin 1.2 milyar dolara ulaflt n, bu y l sonunda rakam n 2 milyar dolara ç kar lmas için çaba sarf edildi ini belirten Baflbakan Erdo an, iki ülke aras ndaki serbest ticaret anlaflmas n n da yap lan ticarette önemli sonuçlar do urdu unu ifade etti. Baflta enerji ve ulaflt rma olmak üzere iki ülkenin önemli yat r m alanlar bulundu una dikkat çeken Baflbakan Erdo an, bu konuda çal flmalar n devam etti ini belirtti. ki ülkenin kalk nmalar n n birbirinden ba ms z olamayaca n ifade eden Baflbakan Erdo an, ekonomik konulardaki iflbirli inin artmas konusunda iki ülkede de siyasi iradenin bulundu unu belirtti. Foruma kat lan Suriye Baflbakan Naci Itri ise iki ülke aras ndaki iliflkilerin son dönemde daha büyük bir ivme kazand na iflaret ederek, toprak slah çal flmalar, do al gaz boru hatt ve s n r ticareti gibi alanlarda iflbirli ini art rmak istediklerini belirtti. Bölgedeki siyasal sorunlar görüflüldü Baflbakan Erdo an, Suriye Cumhurbaflkan Beflar Esad ile görüfltü. Suriye temaslar ile ilgili izlenimlerini Türkiye ye dönüflünde aç klayan Baflbakan Erdo an, Cumhurbaflkanl Saray nda gerçekleflen görüflmede, bölgedeki siyasal sorunlar ve iki ülke aras ndaki iliflkilerin ele al nd n belirtti. Beflar Esad ise Suriye, bölgede güvenlik ve istikrar için Türkiye ile iflbirli i yapmaya haz r z dedi. Baflbakan Erdo- BAfiBAKAN ERDO AN: SUR YE LE L fik LERDE BAfiLAYAN YEN DÖNEMDE 1.2 M LYAR DOLAR OLAN HRACATIMIZIN BU YIL SONUNDA 2 M LYAR DOLARA ULAfiMASI Ç N ÇALIfiIYORUZ. Türkiye Bülteni May s-haziran

24 DO ALGAZ KULLANAN L SAYISI 9 DAN 57 YE ÇIKTI 57 ilimize do algaz veriyoruz AK PARTi KT DARINA KADAR SADECE 9 L M ZDE KULLANILAN DO ALGAZ, ARTIK LÜKS OLMAKTAN ÇIKTI. 5 YILDA DO ALGAZ KULLANAN LLER M Z N SAYISI 57 YE ÇIKARKEN, DO ALGAZ BORU HATTI UZUNLU UNU K KATTAN FAZLA ARTIRDIK.

25 G öreve geldi i gün her alanda kalk nma hamlesini bafllatan AK PARTi iktidar, enerjide de Türkiye ye at l m y llar n yaflatan iktidar oldu. AK PARTi iktidar, uluslararas birçok projeyle Türkiye yi enerji koridoru ve enerji terminali yapma yolunda önemli ad mlar atarken, vatandafllar m z n daha kaliteli bir yaflam sürmesi için de çal flmalar n sürdürüyor ye kadar vatandafllar m z için lüks olarak say lan do algazda yap lanlar bunun en güzel örne i Do algaz kullanan illerimizin say s 57 ye ulaflt 2002 y l na kadar 9 flehrimize giden do algaz, bugün 57 ilimize ulaflt. AK PARTi iktidar nda 49 il do algazla tan flt. Bu y l sonuna kadar 9 ilimize, 2008 sonras nda da kalan 14 ilimize do algaz ulaflt r lmas planlan yor. Bu do algaz yayg nlaflt rma çal flmalar sayesinde, önceki hükümetler döneminde yap lm fl uluslararas anlaflmalar gere i almad - m z gaz n paras n ödemekten kurtulduk. (km) Do algaz boru hatt uzunlu- unu iki kattan fazla art rd k Do algaz boru hatt uzunlu- unu iki kattan fazla art rd k 2002 y l na kadar infla edilen boru hatt uzunlu undan daha fazlas n 5 y ll k dönemde tamamlad k. nfla edilen do algaz boru hatlar n n uzunlu u 2002 y l nda 4 bin 510 kilometre iken 2007 y l sonunda 9 bin 800 kilometreye ulaflt. Sadece 5 y lda 5290 kilometre do algaz boru hatt infla ettik. Do algaz depolama projeleri yap yoruz Do algazdaki mevsimsel, günlük ve saatlik talep de iflikliklerini düzenlemek, böylece gaz arz güvenli ine katk da bulunmak amac yla do algaz depolama projeleri yap l yor. Bu amaçla Trakya Do algaz Depolama Tesisi iflletmeye al nd. Tuz Gölü Do algaz Depolama Tesisi nin de ihale süreci bafllad. Do algaza 1.2 milyar dolar yat r m Do algaza en büyük yat r m, yine AK PARTi iktidar nda yap ld. BOTAfi taraf ndan, ithal edilen do algaz n tüketim noktalar na ulaflt r lmas ve do algaz n ülke sath nda yayg nlaflt r lmas için AK PARTi iktidar nda 1 milyar 250 milyon dolarl k yat r m yap ld. flte AK PARTi iktidar nda do algaza kavuflan iller Çanakkale, stanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Eskiflehir, Yalova, Ankara, Bal kesir, Manisa, zmir, Uflak, Kütahya, Bilecik, Konya, Karaman, Ni de, Aksaray, K rflehir, K r kkale, Çorum, Samsun, Sivas, Kayseri, Erzurum, Yozgat, Gaziantep, Denizli, Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Osmaniye, Malatya, Kahramanmarafl, K rklareli, A r, Kars, Bayburt, Ardahan, Ad - yaman, fianl urfa, Edirne, Ayd n, Diyarbak r, Ordu, Elaz, Kastamonu, Van, Çank r ve Tekirda y l sonunda do algaza kavuflacak 3 ilimiz Amasya, Erzincan, Rize. ( l) Do algaz kullanan il say m z 57 ye ç kard k Türkiye Bülteni May s-haziran

26 AK PARTi 45. GEN filet LM fi L BAfiKANLARI TOPLANTISI Milletin iradesi reddedilemez A K PARTi GENEL BAfiKAN YARDIMCISI FIRAT: AK PARTi N N BU BAfiARISINI KÜÇÜMSEMEK; M LLET M Z N RADES N KÜÇÜMSEMEKLE, M LLET M Z N TERC HLER N REDDETMEKLE Efi ANLAMLIDIR. TÜRK YE N N UFKUNU AÇAN L DER M ZLE, MERKEZ YÖNET C LER M ZDEN L, LÇE, BELDE TEfiK LATLARIMIZA KADAR BAfiIMIZ D K, ALNIMIZ AÇIK. A K PARTi 45. Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s 23 May s Cuma günü AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Dengir Mir Mehmet F - rat n baflkanl nda düzenlenen toplant ya, il baflkanlar, il kad n ve gençlik kollar baflkanlar, il belediye baflkanlar ve il genel meclisi baflkanlar kat ld. AK PARTi den baflka Türkiye nin bütün meselelerini sahiplenebilen baflka bir siyasi kadronun, baflka bir siyasi partinin olmay fl kuflkusuz yükümüzü, sorumlulu umuzu daha da art r yor diyen Genel Baflkan Yard mc s F rat, Demokrasinin gücüne güç katan bir muhalefet olmad için ülkemizin bütün dinamiklerini temsil etmek bize düflüyor. ktidar partisi olmam z bugüne kadar bizi özelefltiriden, bütün toplumsal kesimleri anlama çabas ndan al koymad. Bundan sonra da koymayacakt r fleklinde konufltu. Dengir Mir Mehmet F - rat konuflmas nda flu mesajlar verdi: Sular yokufla akmaz Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandafllar aras nda hiçbir ayr m gözetmeksizin kal c eserler kazand rmak kuflkusuz büyük bir direnç gerektiriyor. Kuflkusuz bu direnci k rmak isteyenler, Türki- 24 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

27 ye yi eski günlerine döndürmeyi düflünenler vard r ama onlar nki ham bir hayaldir. Zira eflyan n tabiat, akl n yolu sular n yokufl yukar ak t lmas na engeldir. Millet gerekli cevab vermifltir tilaflar n, kavgalar n, gerilimlerin Türkiye nin ekme ini küçültmekten baflka bir ifle yaramad n, bu ülke ac tecrübelerle yaflayarak görmüfltür. Esasen Türkiye nin ekme- ini çalanlar, bankalar n boflaltanlar, halk birbirine düflürenler, siyaseti kötürüm haline getirenler de sand kta millet eliyle tasfiye edilerek hak ettikleri cevab alm fllard r. Türkiye nin bütünlü ünü savunuyoruz AK PARTi nin 22 Temmuz da 5 y ll k icraatlar n n karnesini takdir belgesiyle birlikte ald - n belirten F rat, AK PAR- Ti nin getirdi i güven ve istikrar sayesinde ülkenin ekme i büyüdü, t kanan yollar aç ld dedi. F rat, sözlerine flöyle devam etti: Öyleyse ülkemizin o karanl k tünellere, o istikrars z kriz günlerine bir daha geri dönmemesi için büyük bir dikkatle çal flmak zorunday z. Gücümüzü, enerjimizi, akl m z, vicdan m z birbirimizi yormadan kullanmal y z. Kim olursa olsun bunun aksini yapanlar Türkiye ye zarar verirler. Milletin devletini sahiplenmesinden rahats z oluyorlar Siyasi iktidar karfl s nda bürokratik iktidar n içinde ya da yan nda varl k bularak vesayet rejimini muhafaza etmeye çal flanlar kendi ç karlar için Türkiye yi durdurmak istiyorlar. Bu odaklar haks z ve milletsiz bir devlet tan m yap - yorlar. Milletin devletini sahiplenmesinden, milletin devleti ile birlikte güçlenmesinden rahats z oluyorlar. Bu odaklar ço u zaman siyasi odaklar n da deste i ile vesayetçi demokrasiyi tahkim edecek ad mlar atma konusunda cüretkârlaflabiliyorlar. Ancak herkesin bilmesi gereken bir husus var, o da sosyolojik dinamikleri gözetmeyenlerin, toplumsal geliflmeleri engellemeye çal flanlar n hüsran ile mamur olduklar d r. Bak n z, hukuk kurumlar n bir araç olarak kullan p, Türkiye nin demokratikleflmesinin önüne set çekmek isteyenlere sosyoloji diye bir ilmin varl n hat rlatmak isterim. Gizli ajandam z yok Türkiye nin 150 y la yaklaflan parlamento gelene iyle ciddi bir demokrasi birikimine sahip oldu unu söyleyen F rat, flöyle konufltu: AK PAR- Ti nin bu baflar s n küçümsemek, milletimizin iradesini küçümsemekle, milletimizin tercihlerini reddetmekle efl anlaml d r. Türkiye nin ufkunu açan liderimizle merkez yöneticilerimizden il, ilçe, belde teflkilatlar m za kadar bafl m z dik, aln m z aç k. AK PARTi iktidar n n, bütün dünyaya Türkiye nin vazgeçilmez oldu unu anlatt n söyleyen F rat, enerjiden ihracata, üretimden rekabete, köy yollar ndan flehirleraras yollara, organize sanayi bölgelerinden Türkiye yi dünya pazarlar nda temsil eden markalara kadar ülkemizin her alanda mamur hale geldi ini, Avrupa Birli i ne tam üyelik için muazzam diplomatik baflar - lar elde edildi ini ifade etti. F rat, AK PARTi nin Türkiye nin tezlerini ve imkanlar n dünyaya do ru anlatt için cazibe merkezi haline geldi ini söyleyen F rat, Gizli ajandalar m z olsayd, halk m z hür iradesiyle bize yeniden emanetini vermezdi dedi. Türkiye Bülteni May s-haziran

28 BAfiBAKAN ERDO AN OSMAN YE DE Kuru sloganlarla milliyetçilik olmaz AK PARTi OSMAN YE L TEfiK LATI S YASET AKADEM S TOPLANTISI NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, B Z SLOGAN PART S OLMADIK, OLMAYACA IZ. M LL YETÇ L K, KURU SLOGANLARLA OLMAZ. M LL YETÇ L K, M LLET N SEVEREK OLUR, ÜLKES N SEVEREK OLUR DED. BAfiBAKAN ERDO AN: K MSEY ÖTEK, D ER, YABANCI D YE ASLA DIfiLAMADIK. BUNUN SONUCUNDA 81 L N 80 NDE M LLETVEK L ÇIKARDIK. HER BÖLGEN N NSANI B Z AYNI SAM M YETLE SAH PLEND, KALB M Z DE GÖNLÜMÜZÜ DE K MSEYE KAPATMADIK. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 28 May s Çarflamba günü AK PARTi Osmaniye l Teflkilat n n düzenledi i Siyaset Akademisine kat lmak üzere Osmaniye ye gitti. Cebeli Bereket Kültür Merkezi nde düzenlenen Siyaset Akademisi nde konuflan Baflbakan Erdo an, Milleti, halk, vatandafl m z birilerinin gördü ü gibi tehdit olarak görmedik. Emaneti ald m z ve hizmet etmemiz gereken bir kitle olarak gördük dedi. Baflbakan Erdo an konuflmas nda flu mesajlar verdi: Milliyetçilik milletini severek olur Milliyetçilik, ülkesini severek olur ve bunlar bir fleyler yaparak oluyor. Milliyetçilik, Türkiye yi dünyan n 17. ekonomisi seviyesine yükselterek olur. Milliyetçilik, Türkiye yi, Avrupa n n en büyük 6. eko- 26 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

29 Baflbakan Erdo an: Biz AK PARTi olarak Türkiye de siyaset anlay fl n de ifltirmek için tarihi ad mlar att k. Bu ad mlar koruyacak, gelecek nesillere bunlar tafl yacak olan bizleriz, sizlersiniz. nomisi seviyesine yükselterek olur. Türkiye yi bölgesinin, dünyan n küresel, güçlü bir aktörü haline getirerek olur. Gündemi belirlenen de il, gündemi belirleyen bir ülke olmak suretiyle olur. Haktan ve hukuktan asla ayr lmay n z Baflbakan Erdo an, Siyaset Akademisi kat l mc lar na, Siyasette önümüzde, önünüzde uzun bir yol var. Haktan ve hukuktan asla ayr lmay n z. S rt m z ve s rt n z asla millete dönmeyiniz. Gücünüzü ve yetkinizi mutlaka ve mutlaka haktan, halktan ve demokrasiden yana al n z. Halk n ibresinden asla flaflmay n z dedi. Siyaset Akademisi nin bir anahtar oldu unu vurgulayan Baflbakan Erdo- an, Biz AK PARTi olarak Türkiye de siyaset anlay fl n de ifltirmek için tarihi ad mlar att k. Bu ad mlar koruyacak, gelecek nesillere bunlar tafl yacak olan bizleriz, sizlersiniz dedi. AK PARTi yi millet kurdu AK PARTi nin 22 Temmuz da 81 vilayetin 80 inden milletin iradesiyle seçilerek, yüzde 47 oyla Parlamento ya girdi ini belirten Baflbakan Erdo an, bunu en son Menderes ve kadrosunun yaflad n ifade etti. Baflbakan Erdo an, Bu 1954 y l ndan sonra ilk defa oluyor. Bunu, Menderes ve kadrosu yaflad. Hamdolsun flimdi de biz ekibimizle yaflad k. Çünkü bizim partimiz Ahmet in, Mehmet in partisi de il, bizim partimiz milletin partisidir. AK PARTi yi millet kurdu, görevlendirmesini millet yapt fleklinde konufltu. Osmaniye ye yat r mlar Baflbakan Erdo an Osmaniye de TOK taraf ndan yapt r lan konutlar n anahtar teslim törenine de kat ld. Hükümet Kona Alan nda düzenlenen törende konuflan Baflbakan Erdo an, Osmaniye de Adalet Saray n n aç ld n, olimpik yüzme havuzunun yap lmas için yeni ödenek tahsis edildi ini ve en k sa sürede bitirilmesinin sa lanaca n söyledi. Baflbakan Erdo an, bölgenin önemli tar msal üretimi olan yer f st - n n teflvik kapsam na al nd - n, bu kapsamda çal flmalar n yap ld n ifade etti. Baflbakan Erdo an, TOK taraf ndan yapt r lan okula fiehit Er Mevlüt Aydo an n ad verildi ine dair belgeyi flehit babas fiemsi Mehmet Aydo an a verdi. Türkiye Bülteni May s-haziran

30 BAfiBAKAN ERDO AN ESK fieh R DE TOK 81 ili yeniden infla ediyor ESK fieh R DE TOK TARAFINDAN YAPTIRILAN KONUTLARIN ANAHTAR TESL M VE KURA ÇEK M TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, TOK SADECE fieh RLER N ÇEHRELER N DE fit RMED, SADECE KONUT DE L, fieh RLER NfiA ETT DED. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 18 May s Pazar günü gitti i Eskiflehir de TOK taraf ndan yapt r lan konutlar n anahtar teslim ve kura çekimi törenine kat ld. Törende konuflan Baflbakan Erdo an, fiehircilik ve konut politikalar en çok önem verdi imiz konular n bafl nda geliyor dedi. TOK flehirler infla ediyor TOK nin 2003 y l ndan bu yana 81 ilde, 42 ilçede 1017 flantiye çal flmas yürüttü ünü belirten Baflbakan Erdo- an, Türkiye de ilçe say s 923. Bunun 429 una TOK ulaflm fl durumda dedi. Baflbakan Erdo an sözlerine flöyle devam etti: E er TOK olmam fl olsayd, Mortgage krizi bizi de aynen vururdu. Bunu böyle biliniz. E er ABD deki Mortgage krizi Türkiye ye vurmad ysa, bizim sigortam z var. Nedir o sigorta? Toplu Konut daresi. Toplu Konut daresi nde böyle bir s k nt yok, böyle yüksek faizler yok. Sadece enflasyon fark var. TOK nin projelerinin büyük bölümü zaten sosyal devlet ilkesi do rultusunda dar gelirli vatandafllar m z için kira öder 28 Türkiye Bülteni May s-haziran 2008

31 Baflbakan Erdo an, TOK konutlar anahtar teslim törenine kat larak, hak sahiplerinin kuralar n çekti ve anahtarlar n teslim etti. gibi ev sahibi olma modelini oluflturuyor. TOK sadece flehirlerin çehrelerini de ifltirmedi, sadece konut de il, flehirler infla etti. H zl Tren de gün say yoruz Ankara-Eskiflehir H zl Tren Projesi nde sona gelindi ini ve test çal flmalar n n bitti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, Ankara dan Eskiflehir e, Eskiflehir den Ankara ya art k flehrin bir kenar ndan di er kenar na gider gibi gidilece ini söyledi. Baflbakan Erdo an, Bugüne kadar gidenlerin gelenlerin acaba bu niye ak llar na gelmiyordu? diye sordu. Ankara-Eskiflehir H zl Tren hatt n n dünyan n 8 inci, Avrupa n n 6 nc H zl Tren hatt oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Eskiflehir in sadece Türkiye nin de il Avrupa dan Asya ya ve Orta Do u ya kadar tüm bölgenin demiryolu üssü haline gelece ini söyledi. Baflbakan Erdo an a Dünya Bar fl Giriflimcisi Ödülü verildi Eskiflehir program çerçevesinde Anemon Otel de düzenlenen Beyaz Alt n Türkiye Giriflimcilik Ödülleri törenine de kat lan Baflbakan Erdo- an a Dünya Bar fl Giriflimcisi Ödülü verildi. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Türk giriflimcilerle büyük gurur duydu unu söyledi. fiehitlerimizin yakt meflale hiç sönmeyecek Baflbakan Erdo an, efli Emine Erdo an, Maliye Bakan Kemal Unak tan ve Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik ile birlikte Anemon Otel de düzenlenen yemekte flehit aileleriyle bir araya geldi. Ülkenin birlik ve bütünlü ünü korumak için can veren aziz flehitlerimizin emanetleri olan ailelerin çok de erli olduklar n ifade eden Baflbakan Erdo an, Emin olunuz ki Türkiye nin medeniyet at l m - n n, özellikle bunu söylüyorum, o yolunu ayd nlatan flehitlerimizin yakt o meflale hiç sönmeyecek olan meflaledir dedi. Baflbakan Erdo an flöyle konufltu: fiehitlerimizin emaneti olan sizlerin s k nt lar yla ilgilenmek, her zaman yan n zda olmak bizim için vatan borcudur. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Gitti imiz bütün flehirlerde, valilere, kaymakamlara, belediye baflkanlar na öncelikle talimat m flehit aileleriyle yak ndan ilgilenmeleri hususudur. Kurumlar m za ayn flekilde verilen talimat m z budur. nflallah birlik, beraberlik ve dayan flma içinde yolumuza devam edece iz. Türkiye Bülteni May s-haziran

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN 2007 6 16 24 38 Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan

Detaylı

Olmaz denenleri birlikte baflard k

Olmaz denenleri birlikte baflard k ED TÖRDEN Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Olmaz denenleri birlikte baflard k ktidarda bulundu umuz 8,5 y l içinde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor

Türkiye Bülteni. 22 Temmuz'a haz r z. Sevgi seli. Türkiye ye ilkleri yaflat yoruz. hracat m z 100 milyar dolara kofluyor Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 48 MAYIS 2007 10 22 Temmuz'a haz r z AK PARTi Teflkilattan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Hayati Yaz c, teflkilatlar n Genel Seçimlere haz

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 30 KASIM 2005 6 AB yolunda dev bir ad m att k Müzakere süreci bafllad Baflbakan Erdo an, Ulusa Seslenifl konuflmas nda 3 Ekim D fliflleri Bakan ve Baflbakan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz.

eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Y eni ö retim y l n n bütün ö rencilerimiz, ö retmenlerimiz ve velilerimiz için hay rl olmas n diliyoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 16 EYLÜL 2004 08 16 26 32 AK Baflbakan n Parti

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19)

Türkiye Bülteni AK. E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 5 EK M 2003 E itim Seferberli i Yeniden Bafllad : E itime %100 destek... (Sayfa 19) 06 Kongre Mesaj AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an n kongre

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 15 A USTOS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 15 A USTOS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 15 A USTOS 2004 12 14 24 28 AK Baflbakan n Parti 3 yafl nda TBMM den rekor Bulgaristan Fransa De iflim hükümetiyiz Azmimiz ve gücümüz ülkemizin yüzünü

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı