DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ"

Transkript

1 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 32 EYLÜL 2013 DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul 2013 TDD; Eylül 2013, 88: Olgu sunumu / Case report Özge Özdal 1 Gülay Katibo lu 2 A. Bülent Katibo lu 1 Dental implantolojide total diflsiz vakalarda yap lan full restorasyonlar n uzun dönem takibi ve baflar kriterleri Long-term follow-up and success criteria in edentulous cases with full mouth implant restoration ÖZET ABSTRACT Birçok diflsiz hasta geleneksel total protezlerden memnun olsa da s kl kla tasar m ile ilgili sorunlar yaflamaktad rlar. Bu sorunlar protezin stabilitesi ve retansiyonundaki zay fl k, çi neme s ras nda duyulan a r ve fonksiyon verimindeki azalmad r. Bu nedenle implant tedavisi diflsiz hastlarda yayg n olarak kullan lmaktad r. Çeflitli klinik çal flmalar bu tür problemlerin, dental implantla ba lant l protezlerin kullan m yla giderildi ini göstermektedir. Diflsiz vakalarda bir dizi tedavi protokolü bulunmaktad r. Bunlar sabit protez, mukoza destekli overdenture, mukoza-implant destekli overdenture ve implant destekli overdenture protezlerdir. Bu makaledeki amac m z, total diflsiz hastalarda uygulanan implant destekli protetik restorasyonlar n baflar kriterlerini de erlendirmektir. Anahtar kelimeler Total diflsizlik, dental implant, protetik rehabilitasyon. Although many edentulous patients are satisfied with their conventional complete dentures, some often encounter problems with this design. These problems include poor stability and retention of the prosthesis, pain during mastication and decreased chewing efficency. Therefore implant therapy is widely used for the treatment of edentulous patients. Several clinical studies have shown that these problems can be successfully addressed using a dental prosthesis employed in conjunction with dental implant. A number of treatment strategies have been employed when carried out in the edentulous cases. These strategies include fixed prosthesis, mucosa-suppoerted overdentures, mucosa-implantsupported overdentures and implant-supported overdentures. Our aim in this article, the total implant-supported prosthetic restorations in edentulous patients is to evaluate the success criteria. Key words Total edentulousness, dental implant, prosthetic rehabilitation. G R fi mplant, kelime anlam olarak tedavi ve fonksiyon amac yla vücut içerisine ve canl dokulara yerlefltirilen cans z materyallerdir. Dental implantlar ise çene kemi inin içerisine, üzerine veya mukozaya yerlefltirilen ve diflin yerinin tutmas amac yla uygulanan yap lard r (17). Dental implantlar, diflhekimli i alan nda sabit veya hareketli protezlere destek sa lamak amac yla uygulanmas n n yan nda çene ve yüz defektlerinin restorasyonunda da kullan lmaktad r (16). Günümüzde kullan lan endosteal (kemik içi) dental implantlar n flekli kök formunda ve yivlidir. Materyal titanyum veya farkl yöntemlerle yüzeyi çal fl lm fl titanyumdur. Uygulama teknikleri genellikle birbirine benzer olmakla birlikte, implant üstü protezler için genel protetik endikasyonlar n n ve protezler arac l ile kuvvet iletimi ilkelerinin iyi bilinmesi implantlar n uzun süreli baflar - s n artt racakt r (3). mplant üstü protezler, estetik üstünlükleri, hareketli protetik tedavileri sabit protetik tedavi haline getirmekle sa lanan baflar lar, tutuculu u önemli oranda artt rmalar, difl dokular n n korunmas gibi avantajlar n n bulunmas nedeniyle tercih edilmektedir (13). Tam diflsizlik olgular nda uygulanan protezlerin stabilite ve tutuculu undaki yetersizlik nedeniyle çi neme problemiyle karfl lafl lmas ndan dolay total diflsizlik vakalar implantolojide önemli bir endikasyon olarak görülmektedir. Protezin artan mekanik stabilitesine ba l hasta memnuniyeti ve önlenen dikey kemik rezorpsiyonu, implant uygulamas tercihinin önemli nedenlerindendir (14). GENEL B LG LER VE TAK P OLGULARI Total diflsizlik olgular nda hastan n beklentisi ve ekonomik durumu, alveolar kemi in anatomik ve morfolojik durumu, çeneler aras iliflki, implantlar n ark üzerindeki da l m, lokalizasyonu, say s ve estetik ihtiyaçlar gibi faktörler göz önünde bulundurularak tedavisinde genellikle 3 farkl tedavi plan uygulanmaktad r. 1. mplant-doku destekli overdenture protezler; implantlara ba lanan hareketli bir protez yap m na dayan r. Bu tip protezlerde 03 / stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, A z, Difl, Çene Cerrahisi AD. 2- Protez Uzman

2 33 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ LONG-TERM FOLLOW-UP AND SUCCESS CRITERIA IN EDENTULOUS CASES WITH FULL MOUTH IMPLANT RESTORATION ÖZET Birçok dişsiz hasta geleneksel total protezlerden memnun olsa da sıklıkla tasarım ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar protezin stabilitesi ve retansiyonundaki zayışık, çiğneme sırasında duyulan ağrı ve fonksiyon verimindeki azalmadır. Bu nedenle implant tedavisi dişsiz hastlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli klinik çalışmalar bu tür problemlerin, dental implantla bağlantılı protezlerin kullanımıyla giderildiğini göstermektedir. Dişsiz vakalarda bir dizi tedavi protokolü bulunmaktadır. Bunlar sabit protez, mukoza destekli overdenture, mukoza-implant destekli overdenture ve implant destekli overdenture protezlerdir. Bu makaledeki amacımız, total dişsiz hastalarda uygulanan implant destekli protetik restorasyonları n başarı kriterlerini değerlendirmektir. Anahtar kelimeler Total dişsizlik, dental implant, protetik rehabilitasyon. ABSTRACT Although many edentulous patients are satisfied with their conventional complete dentures, some often encounter problems with this design. These problems include poor stability and retention of the prosthesis, pain during mastication and decreased chewing efficency. Therefore implant therapy is widely used for the treatment of edentulous patients. Several clinical studies have shown that these problems can be successfully addressed using a dental prosthesis employed in conjunction with dental implant. A number of treatment strategies have been employed when carried out in the edentulous cases. These strategies include fixed prosthesis, mucosa-suppoerted overdentures, mucosa-implantsupported overdentures and implant-supported overdentures. Our aim in this article, the total implant-supported prosthetic restorations in edentulous patients is to evaluate the success criteria. Key words Total edentulousness, dental implant, prosthetic rehabilitation. GİRİŞ İmplant, kelime anlamı olarak tedavi ve fonksiyon amacıyla vücut içerisine ve canlı dokulara yerleştirilen cansız materyallerdir. Dental implantlar ise çene kemiğinin içerisine, üzerine veya mukozaya yerleştirilen ve dişin yerinin tutması amacıyla uygulanan yapılardır (17). Dental implantlar, dişhekimliği alanında sabit veya hareketli protezlere destek sağlamak amacıyla uygulanmasının yanında çene ve yüz defektlerinin restorasyonunda da kullanılmaktadır (16). Günümüzde kullanılan endosteal (kemik içi) dental implantları n şekli kök formunda ve yivlidir. Materyal titanyum veya farklı yöntemlerle yüzeyi çalışılmış titanyumdur. Uygulama teknikleri genellikle birbirine benzer olmakla birlikte, implant üstü protezler için genel protetik endikasyonlarının ve protezler aracılığı ile kuvvet iletimi ilkelerinin iyi bilinmesi implantların uzun süreli başarısını arttıracaktır (3). İmplant üstü protezler, estetik üstünlükleri, hareketli protetik tedavileri sabit protetik tedavi haline getirmekle sağlanan başarıları, tutuculuğu önemli oranda arttırmaları, diş dokularının korunması gibi avantajlarının bulunması nedeniyle tercih edilmektedir (13). Tam dişsizlik olgularında uygulanan protezlerin stabilite ve tutuculuğ undaki yetersizlik nedeniyle çiğneme problemiyle karşılaşı lmasından dolayı total dişsizlik vakaları implantolojide önemli bir endikasyon olarak görülmektedir. Protezin artan mekanik stabilitesine bağlı hasta memnuniyeti ve önlenen dikey kemik rezorpsiyonu, implant uygulaması tercihinin önemli nedenlerindendir (14). GENEL BİLGİLER VE TAKİP OLGULARI Total dişsizlik olgularında hastanın beklentisi ve ekonomik durumu, alveolar kemiğin anatomik ve morfolojik durumu, çeneler arası ilişki, implantların ark üzerindeki dağılımı, lokalizasyonu, sayısı ve estetik ihtiyaçları gibi faktörler göz önünde bulundurularak tedavisinde genellikle 3 farklı tedavi planı uygulanmaktadır. 1. İmplant-doku destekli overdenture protezler; implantlara bağlanan hareketli bir protez yapımına dayanır. Bu tip protezlerde implant üstü yapının tutuculuğu bar, küresel, mıknatıs, locator ataşman sistemi veya teleskop tipi tutucular ile sağlanır. Bu yöntemle yumuşak doku desteğini kaybetmiş hastalara fonksiyonel ve estetik açıdan yardımcı olunmakla birlikte yetersiz kemik desteği bulunan vakalarda da sekonder retansiyon sağlanır. Sabit protezlere kıyasla daha az implant uygulandığı için daha ekonomik ve protez yapımı daha kolaydır. 2. İmplant destekli overdenture protezler; birbirine bağlanan implantlar ile primer stabilite sağlanarak doku desteğine gerek duyulmadan vida uygulanabilir üst yapı tutucularıyla ya-

3 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 34 pılan protezlerdir. Protez kaidesi daha az alan kaplar. Kuvvetler implant sayısı arttırılarak kemiğe daha dengeli iletilmektedir (8). 3. İmplant destekli sabit protezler; kemik miktarı ve kalitesi yeterli ise anterior ve posterior bölgeye 6-8 implant yerleştirilerek yapılan kuron ve köprü tasarımları şeklindeki protezlerdir. Tam dişsiz vakalarda tedavi planlaması sırasında çenelerin anatomik ve morfolojik yapısına, kemik kalitesine, fasiyal destek, diş uzunluğu, yumuşak doku miktarı ve gülme hattı gibi estetik faktörlere, hastanın ekonomik durumuna, çeneler arası mesafe gibi faktörlere dikkat etmek gereklidir. İntermaksiller mesafe fazla olursa estetik ve biyomekanik açıdan sorun yaratan kuron boyu yüksek restorasyonlar yapılmak zorunda kalınır. Böyle durumlarda overdenture protez yapımı tercih edilmelidir (19). Bu tür tam protez çalışmalarında anatomik oluşumlar nedeni ile gerektiğinde kantilever endikasyonu da konulabilmektedir. Bu durumda protezin taşıma kuvvetleri dengelenmeli, planlama ve oklüzal ilişki kantileverin yeri ve mesafesi dikkate alınarak düzenlenmelidir. İmplantüstü protezlere uygulanan uzun kantilever implantlarda aşırı yüklenmeye, periimplant kemik kaybı ve protetik başarı sızlıklara neden olabilir. Distal kantilever protezlere ısırma kuvveti uygulandığı nda en yüksek aksiyel ve devrilme kuvvetleri distal implantlarda gözlenir. Mandibulada 15mm.den ve maksillada 12mm.den uzun kantilever bulunan implantüstü sabit protezlerde implant-protez başarısızlığı görülme oranı yüksektir. Kantileverlerde çalışan ve çalışmayan tarafta temaslardan kaçınarak, düzgün ve homojen lateral hareketler sağlanmalıdır. Oklüzal temaslar için sentrik ilişkide ve maksimum interküspidasyonda geniş serbestlik (1-1.5 mm) fonksiyon süresince erken temasların azaltılıp daha uyumlu vertikal kuvvetler sağlanmalıdır. Çalışan taraftaki temasların anteriora alınması, posterior bölgede aşırı yüklemeyi de azaltmaktadır (6). Modern diş hekimliğinde büyük önem kazanan implant uygulamaları nda başarının anahtarı, oklüzyon biyomekaniğ inin vakaya uygun şekilde değerlendirilmesidir. İmplant destekli protezlerde tedavi planından önce, hangi oklüzyon tipinin kullanılacağı belirlenmelidir. İmplant destekli protezlerde uygun oklüzyon tipine karar vermeden önce doğal dişlerde görülen oklüzyon tiplerinin bilinmesi gerekir (15). İdeal oklüzyon, stomatognatik sistemle uyum içinde olan, etkin çiğnemeyi sağlayan, Şzyolojik fonksiyonlarda anormallikler oluşturmadan iyi bir estetik sağlayan oklüzyon olarak tanımlanabilir. Günümüzde kabul edilen oklüzyon tipleri; bilateral balanslı oklüzyon, grup fonksiyonu oklüzyonu (unilateral balanslı oklüzyon) ve kanin koruyuculu oklüzyondur (10). Bilateral Balanslı Oklüzyon: Alt çenenin sentrik, protrusiv ve lateral hareketlerinde tüm dişlerde temasın olması gerektiği bilateral balanslı oklüzyonda; tüberkül-marjinal sırt ve iki dişe bir diş ilişki söz konusudur. Sentrik oklüzyon long sentrik şeklindedir. Overdenture protezlerde endike olan oklüzyon tipidir. Grup Fonksiyonu Oklüzyonu (Unilateral Balanslı Oklüzyon): Lateral hareketler sırasında gelen kuvvetleri çalışan taraf dişleri paylaşırken denge tarafında hiç temas yoktur. Protrusiv harekette posterior disklüzyonun sağlanması istenir. Sentrik oklüzyon long sentrik şeklindedir. Sınıf III veya IV parsiyel dişsizlikte implantimplant destekli köprü protezlerde uygulanmalıdır. Kanin Koruyuculu Oklüzyon: Sentrik oklüzyon nokta şeklindedir. Maksimal interkuspitasyonda anterior dişler arasında

4 35 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR disklüzyon mevcutken, posterior dişler bir dişe bir diş ve tüberkül fossa ilişkisi içindedir. Protrusiv harekette posterior dişler disklüzyonda, insizörler alt çeneye rehberlik eder. Lateral hareketlerde ise üst kaninin lingual yüzeyi, alt kaninin distal eğimi ve birinci premoların bukkal tüberkülünün mesial eğimi boyunca rehberlik sağlar. Full implant destekli sabit protezlerde ve sınıf I veya II parsiyel dişsizlikte (modişkasyonsuz) implant-implant destekli köprü protezlerde endikedir. Sentrik ilişkide karşıt dişin fonksiyonel tüberkülü tarafından gerçekleştirilen oklüzal kontağın lokalizasyonundan yararlanılarak oklüzal plan sı nışanabilir. Tüberkül-Marjinal Sırt Oklüzal Planı: Bir dişe iki diş ilişki söz konusudur. Bir arktaki dişin fonksiyonel tüberkülü karşıt arktaki iki dişin marjinal sırtları ile kapanışa gelir. Tüberkül-Fossa Oklüzal Planı: Kapanışta bir diş karşıt arktaki bir diş ile temas yapar. Dişe-diş bir ilişki söz konusudur. Bir dişin fonksiyonel tüberkülü karşıt dişin fossası ile kapanışa gelir. Bu şekilde oklüzal kuvvetlerin dişlerin uzun eksenleri boyunca iletilmeleri sağlanır (1). Makalemizde son 2 yıl içerisinde Dental İmplant KA üzerine uygulanan olgularda üç tip protez çalışmasının sonuçları gözlemlenmiştir. Her tip protez için 10 ar olgu takip edilmiştir. Protez tipleri, full sabit simante protezler, full sabit simante distale kantilever protezler ve full hibrit vidalı protezler olarak belirlenmiştir. Örnek olması açısından 2 yıl takibi yapılan söz konusu protez tiplerinden 2 şer olgunun görüntüleri sunulmuştur. TARTIŞMA VE SONUÇ İmplant destekli overdenture tipi protezlerde ortalama 2 yıllık takip sonucunda çok önemli bir implant (kemik) resorbsiyonu gözlenmemiştir. Ancak zaman zaman protezde gevşeme ve vida kırıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca temizleme güçlüğü de bir dezavantaj oluşturmuştur. Bunun dışında haşf de olsa stabilite bozulmalarında yumuşak dokularda irritasyon söz konusu olmaktadır. Nemli ve ark.(11) yaptıkları çalışmada, dişsiz alt çenede 4 implant ile desteklenen bar tutuculu overdenture protez uygulanan 18 hastada 2 yıl düzenli kontroller sonucu memnuniyet durumunu değerlendirmişlerdir. En sık görülen komplikasyonun kliplerin tutuculuğunda azalma, daha sonra da bar vidalarında gevşeme olduğu bildirilmiştir. Ayrıca hasta memnuniyetinin birinci yılın sonunda başlangıca göre rahatlık, konuşma ve temizleme kolaylığı açısında arttığı, ikinci yılın sonunda fonksiyon açısından memnuniyetin birinci yıla göre anlamlı olarak azaldığı da belirtilmiştir. Distal uzantılı overdenture protezleruzun dönem başarıyı önemli derecede etkilemektedir. Distal kantileverli bar destekli overdenture protezlere yükleme yapıldığına kantilevere en yakın implantta en yüksek basma stresleri ve 2. implantta ise çekme stresleri gözlenmektedir. Diğer implantlarda stres seviyesi düşüktür. Bevilacqua ve ark.(5) çalışmalarında premaksiller bölgeye distaldeki 2 si açılı olmak üzere 4 adet implant yerleştirilerek yapılan distal uzantılı barlı overdenture protezin, implant-kemik ara yüzeyindeki stres dağılımına etkisini sonlu elemanlar analizi incelemişler ve maksimum stres değerlerinin kuvvetin uygulandığı tarafa en yakın implantın distalindeki kortikal kemikte olduğunu belirtmişlerdir. Spongioz kemikte belirlenen maksimum değerleri ise düşük olup genellikle implantların apeksinde ve implant çevresindeki kemikte saplantığını ifade etmişlerdir. Bu tip protezlerin, normal kretlere sahip hastalarda protezin stabilitesini ve çiğneme basıncını arttırması, hastanın implant üstü sabit proteze nazaran daha ekonomik bir yolla rahat kullanabileceğ i bir proteze kavuşmuş olması, uygulanan implant sayısının az olması nedeniyle cerrahisinin kısa olması gibi avantajlarının yanında takılıp çıkarılan bir protez olduğu için hasta motivasyonunda düşüklük, çiğneme basıncı- nın ve stabilitenin klasik protezlere göre arttırılmış olmasına rağmen implantüstü sabit protezlerin yerini tutmaması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu tür protezler kaybedilen dişlerin fonksiyonunu yerine getirmenin yanı nda, meydana gelen çene-yüz defektleri sonucu kaybedilen iskeletsel fonksiyonları da yerine getirebilmektedir. Carini ve ark.(7) 64 yaşındaki erkek hastanın mandibulasının ramusu da içeren sağ bölümünü, neoplastik lezyon nedeniyle hemimandibulektomi sonucu kaybetmesiyle yaptıkları protetik rehabilitasyon sonucunu de- ğerlendirmişlerdir. SemŞz bölgesine yapılan 4

5 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 36 implant destekli overdenture protezin, hastanın hem çiğneme fonksiyonunu yerine getirdiğini hem de fasiyal simetriyi ve dış görünümü iyileştirdiğ ini belirtmişlerdir. İmplant destekli sabit protezlerde yine 2 yıllık takipte daha az temizleme güçlüğü görülmekle birlikte ağız hijyeninin önemi yine ön plandadır. Önemli bir diğer problem ise seramik kırıklarıdır. Bunun dışında uzun dönem başarısı için implant-kuron oranının çok fazla kron lehinde olması oklüzyonda açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Fakat bunun yanında estetik beklentileri karşılamadaki ve fonksiyon açısından üstünlükleri de gözardı edilemez. Gargari ve ark.(9) yaptıkları çalışmada, 53 yaşındaki kadın hastanın üst çenesindeki total protezinin görünümü ve işlevinden memnun olmadığı için sabit bir protez isteği olduğunu belirtmişlerdir. İmplant cerrahisi açısından kontrendike bir durumu olmayan hastanın maksillasına 6 adet implant ve zirkonya seramikten tek parça sabit köprü protezi yapılmıştır. Hastanın hem estetik beklentisi hem de eksikliğini hissettiği fonksiyon ihtiyacı karşılanarak memnuniyet sağlandığı bildirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı hastalar tarafından fazla tercih edilen protez tipidir. Ancak tam dişsizlik olgularında implantüstü sabit protetik restorasyon yapmak, metal-akrilik hibrit protezlere göre hem tedavi planlaması hem de üretim açısından daha zor olup, başarı lı bir uygulamayı gerçekleştirmek için gerek endikasyon ve planlama aşamasında gerek se uygulamada bir dizi kuralın takip edilmesi gerekmektedir. İmplantüstü sabit protez uygulaması na karar verirken çeneler arası dikey boyut önemli bir faktördür. Kısa implant intermaksiller aralığın geniş olduğu durumlarda, kuron/kök oranı implant aleyhine olduğu ve çiğneme kuvvetleri implantlar üzerinde aşırı momentler oluşturacağı için uzun dönemde biyomekanik komplikasyonlara yol açabilir. Dolayısıyla biyomekanik sebeplerle daha esnek olan hareketli sistemler tercih edilmelidir. Bunun aksine alveolar kret rezorpsiyonunun normal sınırlar içersinde olacağı ve estetik olarak diş morfolojisini rahatlı kla proteze yansıtılacağı için sabit protez endikedir (4). Endikasyon açı- sından önem taşıyan bir başka faktör ise iskeletsel ilişkidir. Özellikle klas II ve III tip iskeletsel ilişki durumlarında sabit uygulamalar implantlar üzerine aşırı kuvvet ve momentlerin oluşmasına yol açabilir. Bu tip olgular biyomekanik olarak değerlendirilerek, risk görülen vakalarda kuvvet dağılımı açısından daha esnek olan hareketli protezler tercih edilmelidir (18). Hastaların ilk tercihi sabit protez olmasına rağmen her total dişsiz hastalarda bu tip protezler endike olamıyor. Bu nedenle birincil beklentinin estetik olması göz önünde bulundurularak, morfolojik durumları kısıtlayan olgularda, çiğneme kuvvetlerinin aktarımında implant boyları ile protez dizaynı arası nda biyomekanik risklerin bulunduğu durumlarda hareketli implant üstü protez seçenekleri değerlendirilmelidir (2,12). Planlama sırasında bir diğer önemli faktör de hastanın isteklerine önem verilmesidir. Bazı hastalar sabit protez için ısrarcı davranırken bazıları için sadece fonksiyonları yerine getirebilen hareketli bir protez beklentileri karşılayabilmektedir. Hastanın istekleri, ekonomisi ve anatomik yapıların durumu göz önüne alınarak protez planlaması yapılmalıdır. Full kantilever köprü protezlerde ise sabit olma ve büyük cerrahi operasyonlardan kaçınma avantajları yanında, kantilevere yakın implantların rezorbsiyon riski çok fazladır. Yine 2 yıllık takiplerde bu rezorpsiyonla karşılaşmamıza karşın temizleme güçlüğü ve seramik kırıkları ile karşılaşma olası lığı ön plandadır. Kantilever endikasyonu konulan vakalarda implantlar mümkün olduğunca tüm arka dağıtılmaya çalışılmalıdır. Böylece kullanılacak kantilever uzunluğunu azaltmak da mümkün olacaktır. Full köprülerde en önemli sıkıntı protez kırıklarının tamir edilmesidir. Simante köprülerin sökülmesi ve fırınlanması problem olmaktadır. Köprüler geçici simante edilmedi ise çıkartılmaları güçtür. Ağızda yapılacak tamirler ise yeterli verimi sağlamamaktadır. Buna karşın vidalı hibrit protezlerde bu sorun kolayca çözülebilmekte, protez sökülüp renove edilerek tamir edilebilmekte ve tekrar implant üstü uygulanabilmektedir. Sabit protezlerde kantilever kullanımında ise beklenildiği kadar bir kemik rezorbsiyonuna rastlanmamıştır. Üstelik bu rezorbsiyon riskini ölçü olarak alırsak, hibrit protezlerdeki doku ve kemik destekli bölgelerdeki rezorpsiyon riski daha fazladır. Yine de destek vidalardaki kuvvet dağılımı dikkate alındığında sabit simante protezlerde kantileverden kaçınmakta fayda olduğunu düşünmekteyiz. Bu durumda geriye kalan seçeneklerden hibrit protezlerin tek avantajı çıkartılabilir ve kontrol edilebilir olması yanında, full sabit protezlerin, estetiği, kolay temizlenebilir olması ve uzun dönem de vida kırığı ya da vida kaynaklı lüksasyon gibi riskleri taşımaması daha avantajlı olduklarının işaretidir.

6 37 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KAYNAKLAR 1. Acar A, İnan Ö (2001). İmplant destekli protezlerde okluzyon. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi., Cilt 4, sayı 1, sayfa: Albrektsson T. A multicenter report on osseointegrated oral implants. J Prosthet Dent Jul;60(1): Aras E, Çötert S, Öztürk B, Uran Y. Subperiostal ve kemik içi implant uygulamalar ı. Oral İmplantoloji Dergisi 1992, 8(94); Balshi TJ, Lee HY, Hernandez RE. The use of pterygomaxillary implants in the partially edentulous patient: a preliminary report. Int J Oral Maxillofac Implants Jan- Feb;10(1): Bevilacqua M, Tealdo T, Menini M, Pera F, Mossolov A, Drago C, Pera P. The influence of cantilever length and implant inclination on stress distribution in maxillary implantsupported fixed dentures. J Prosthet Dent Jan;105(1): Bilhan H, Sülün T, Mumcu E. İmplantlarda erken krestal kemik rezorpsiyonu ve oklüzyonun önemi. Klinik Dergisi (Journal of ıstanbul Dental Association), Nisan 2004, 17: Carini F, Gatti G, Saggese V, Monai D, Porcaro G. Implantsupported denture rehabilitation on a hemimandibulectomized patient: a case report. Ann Stomatol (Roma) Apr;3(2 Suppl): Chao YL, Meijer HJ, Van Oort RP, Versteegh PA. The incomprehensible success of the implant stabilised overdenture in the edentulous mandible: a literature review on transfer of chewing forces to bone surrounding implants. Eur J Prosthodont Restor Dent Dec;3(6): Gargari M, Prete V, Pujia A, Ceruso FM. Full-arch maxillary rehabilitation fixed on 6 implants. Oral Implantol (Rome) Jul 15;6(1): Hobo S, Ichida E, Garcia LT. Osseointegration and occlusal rehabilitation. Quintessence publishing co, 1990, Tokyo; Karakoca S, Boynueğri D. Dişsiz Alt Çeneye Uygulanan 4 İmplant Destekli Bar Tutuculu Hareketli Protezlerde Komplikasyonlar ın ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi (4): Kirsch A, Ackermann KL. The IMZ osteointegrated implant system. Dent Clin North Am Oct;33(4): Saadoun AP, Sullivan DY, Krischek M, Le Gall M. Single tooth implant management for success. Pract Periodontics Aesthet Dent Apr;6(3): Sertgöz A. İmplant üstü protezlerde planlama. implantr, Say ı 1 Mart 2005, 1: Sonugelen M, Özp ınar B, Öztürk B, Ertürk S (1997). İmplant protezlerde oklüzyon ve Tscan yard ım ıyla düzenlenmesi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 18; Tang W, Long J, Feng F, Guo L, Gao C, Tian W. Condyle replacement after tumor resection: compar,son of individual prefabricated titanium implants and costochondral grafts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108: Türker M, Yücetaş fi (1999). Ağız, Diş, Çene Hastal ıklar ı ve Cerrahisi. 2. Bask ı, Atlas Kitapç ı l ık Tic. Ltd. fiti, Ankara; Weigl P. İmplant üstü protezler ve daha ilerisi. Quinessence 2002; 4: Wright PS, Glantz PO, Randow K, Watson RM. The effects of fixed and removable implant- stabilised prostheses on posterior mandibular residual ridge resorption. Clin Oral Implants Res Apr;13(2):

DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ

DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 32 EYLÜL 2013 DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul 2013 TDD;

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2001 IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON Dt. Aslı Acar* Doç. Dr. Özgür İnan ÖZET Dental implantların klinik başarısı ve prognozuna

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ KORKMAZ, Case ATAY Report MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU EVALUATION OF TWO DIFFERENT ATTACHMENT SYSTEM USED FOR MAXILLARY

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş hekimi Esra USLUSOY Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.

Detaylı

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU Molar dişlerin esas görevi çiğnemektir. Ancak premolar dişler gülümseme bölgesinde oldukları için estetik değerleri de vardır. Fonksiyon +

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients Treated with Dental Implants

Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients Treated with Dental Implants SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 3 / 2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ RESTORASYONLARDA OKLUZYON OCCLUSION IN IMPLANT RETAINED RESTORATIONS. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** ÖZET ABSTRACT

İMPLANT DESTEKLİ RESTORASYONLARDA OKLUZYON OCCLUSION IN IMPLANT RETAINED RESTORATIONS. Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** ÖZET ABSTRACT Derleme / Review İMPLANT DESTEKLİ RESTORASYONLARDA OKLUZYON OCCLUSION IN IMPLANT RETAINED RESTORATIONS Yrd. Doç. Dr. Burçin VANLIOĞLU* Doç. Dr. Yaşar ÖZKAN** Prof.Dr. Yasemin *** Makale Kodu/Article code:

Detaylı

KURUM İÇİ İŞ TECRÜBESİ Çalışma Süresi(Ay)

KURUM İÇİ İŞ TECRÜBESİ Çalışma Süresi(Ay) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öz Geçmişi PERSONEL BİLGİLERİ Ad Soyad Doğum Tarihi/Doğum Yeri Kişisel Unvan Unvan E-posta Öz Geçmiş Durumu GÖKÇE SOĞANCI 03/05/1980- KONYA

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

EK- T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE VAKALARINDA ORTAYA ÇIKAN STRESLERİN FOTOELASTİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: bahar.gurpinar@okan.edu.tr

Detaylı

ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ

ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ALT TOTAL İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERİN AĞIZ İÇİNDE FARKLI TEKNİKLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ömer ANKAYA

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK RESTORASYONLAR ÖZET

İMPLANT DESTEKLİ SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK RESTORASYONLAR ÖZET Derleme / Review İMPLANT DESTEKLİ SABİT VE HAREKETLİ PROTETİK RESTORASYONLAR *Ali Rıza Tunçdemir **Erkan Özcan * Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi /Hatay ** Mareşal Çakmak Asker Hastanesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1 17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2 21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3 28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi Konuşmacılar: Prof.

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ALT ÇENE TAM DİŞSİZLİK OLGULARINDA ANTERİOR BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLAR ÜZERİNE UYGULANAN FARKLI PROTEZ TASARIMLARININ İN VİTRO OLARAK KUVVET

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 22 OCAK 2014 DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KEMİK YOĞUNLUĞU, PROTETİK PLANLAMA VE İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu

Detaylı

Doç. Dr. Bilge TURHAN BAL * Dt. Meral KURT * Doç. Dr. Sevil KAHRAMAN **

Doç. Dr. Bilge TURHAN BAL * Dt. Meral KURT * Doç. Dr. Sevil KAHRAMAN ** Olgu TURHAN Sunumu/ BAL, Case KURT, Report İLERİ SEVİYEDE REZORBE KRETLERE SAHİP TAM DİŞSİZ HASTANIN BAR TUTUCULU OVERDENTURE PROTEZLE REHABİLİTASYONU- OLGU SUNUMU REHABİLİTATİON OF AN EDENTULOUS PATİENT

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER BİTİRME TEZİ

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER BİTİRME TEZİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ozan Küçük Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Muhittin TOMAN

Detaylı

FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı FARKLI İMPLANT YAPILARININ ÜST YAPI SEÇENEKLERİNİN PROTETİK TEDAVİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi:

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sehnaz.kazokoglu@okan.edu.tr

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLUZAL İLİŞKİ KAVRAMLARI

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLUZAL İLİŞKİ KAVRAMLARI T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLUZAL İLİŞKİ KAVRAMLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Egemen ESEN Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 22 OCAK 2014 DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013

8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013 8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013 ARAŞTIRMA SİMANTE RESTORASYONLARDA AÇILI İMPLANT DAYANAĞI KULLANIM SIKLIĞI Frequency of the Using Angleded Abutments

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLÜZYON PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Emir ÇELİK. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr.

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLÜZYON PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Emir ÇELİK. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE OKLÜZYON PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Emir ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr.

Detaylı

Kan tlanm fl performans

Kan tlanm fl performans Kan tlanm fl performans GENESIS II Total Knee System GENESIS II genifl implant ve entrümantasyon seçenekleri ile cerrahlar n farkl beklentilerini karfl layan kapsaml bir total diz protezidir. GENESIS II

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Retrospectıve evaluatıon of dental ımplant success. three to five years follow up Nükhet Çelebi, DDS,

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular

Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular Tam Protez hastalarında kullanılan implant üstü hareketli protezlerde bar tutucular Hakan BİLHAN 1, Emre MUMCU 2 1 Dr.med.dent., İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Total-Parsiyel

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Salih Cem BAĞCI Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER, KOMPLİKASYONLAR VE İMPLANT KAYIPLARI: 24 AYLIK KLİNİK SONUÇLAR

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER, KOMPLİKASYONLAR VE İMPLANT KAYIPLARI: 24 AYLIK KLİNİK SONUÇLAR 40 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 2 Sayfa: 40-46, 2012 ARAŞTIRMA İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER, KOMPLİKASYONLAR VE İMPLANT KAYIPLARI: 24 AYLIK KLİNİK SONUÇLAR Implant

Detaylı

İKİ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE UYGULAMALARININ 5 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMELERİ

İKİ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE UYGULAMALARININ 5 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMELERİ İKİ İMPLANT DESTEKLİ MANDİBULER OVERDENTURE UYGULAMALARININ 5 YILLIK KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMELERİ 5-YEAR CLINICAL AND RADIOGRAPHIC EVALUATION OF MANDIBULER OVERDENTURES SUPPORTED BY TWO IMPLANTS

Detaylı

OKLÜZYON KUVVETLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ

OKLÜZYON KUVVETLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ OKLÜZYON KUVVETLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ Ağız ortamında ısırma ve çiğneme fonksiyonları süresince doğal dişler ve restorasyonlar ile diş dokuları arasında kompleks yapıda kuvvetler oluşur. Kuvvetler;

Detaylı

ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ

ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 2 Sayfa: 9-17, 2011 ARAŞTIRMA ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA

Detaylı

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili . Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili ürünler tasarlamakta ve dizayn etmekte ve büyük oranda

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

İMPLANT ÜST YAPILARI

İMPLANT ÜST YAPILARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜST YAPILARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Betül GÜRSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR-2008

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

OVERDENTURE YAPIM TEKNİKLERİ ÖZET

OVERDENTURE YAPIM TEKNİKLERİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 159-169, 1991 OVERDENTURE YAPIM TEKNİKLERİ Kürşat ESER* Mehmet DALKIZ** Bedri BEYDEMİR*** ÖZET Bu makalede üst çene darlığı, dikey boyut kaybı, travmatik

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Esra OCAK. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cenk CURA

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Esra OCAK. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cenk CURA T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Esra OCAK Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cenk

Detaylı

İMPLANT PROTEZLERDE OKLUZAL DÜZENLEME VE GÜNCEL OKLUZAL YAKLAŞIMLAR

İMPLANT PROTEZLERDE OKLUZAL DÜZENLEME VE GÜNCEL OKLUZAL YAKLAŞIMLAR T. C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT PROTEZLERDE OKLUZAL DÜZENLEME VE GÜNCEL OKLUZAL YAKLAŞIMLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş hekimi Mustafa Cihat TAŞÇI Danışman

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Oklüzyon dikey boyutu ve dental implantlar. Occlusal vertical dimension and dental implants

Oklüzyon dikey boyutu ve dental implantlar. Occlusal vertical dimension and dental implants Oklüzyon dikey boyutu ve dental implantlar Occlusal vertical dimension and dental implants Firuzan Tekeroğlu, DDS, a Mine Dündar Çömlekoğlu, DDS, a M. Erhan Çömlekoğlu, DDS, a Artunç, DDS, a Celal a Ege

Detaylı

DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ

DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ DÜNYANIN KALİTELİ IMPLANT TERCİHİ CLASS OF 2016 modeimplant.com 2 MODE IMPLANT Dental System 50 YILLIK GÜVEN Mode İmplant Sistemleri 1965 yılından günümüze ileri teknoloji üretim sistemlerinde uluslararası

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI. Cihan Şadi UĞUREL 1, Ayşegül KURT 1

HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI. Cihan Şadi UĞUREL 1, Ayşegül KURT 1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 1 Sayfa: 53-58, 2012 53 OLGU SUNUMU HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI Ball Attachment Screw Fracture

Detaylı

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR.

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR. DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ ESTETİK VİDA TUTUCULU SİMAN DESTEKLİ OVERDENTURE RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE JUST DRIVE D E S I G N E D B Y YÜKLEME SCREW DRIVER MODE

Detaylı

Dt. Deniz Ayşe DENİZ * Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN **

Dt. Deniz Ayşe DENİZ * Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN ** Derleme / DENİZ, Review ÖZKAN HASSAS BAĞLANTILI PROTEZLER VE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER PRECISION ATTACHMENT-RETAINED REMOVABLE PARTIAL DENTURES AND IMPLEMENTATION OF THE CRITERIA

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Özge TEMÜR Danışman

Detaylı

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ön Bölge Diş Dizimi Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Diş Dizimi Doğal dişlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral

Detaylı

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD)

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 231-235, 1985 KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Temporomandibuler eklem hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları eklemin stomatognatik

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ Restoratif tedavilerin planlama aşamasında iyi bir periodontal değerlendirme gereklidir. Hastaya planlanacak

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası İÇİNDEKİLER A-Programın Adı B-Uzmanlık

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun Dental İmplant Sistemi Üzerindeki Etkileri

Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun Dental İmplant Sistemi Üzerindeki Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(SI: Biomechanics), 102-110, 2014 Hasarlı Çene Kemiklerinde Abutment Boyunun

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

ALT ÇENE KEMİĞİNDEKİ HASARIN ABUTMENT BOYU VE PROTEZ DOLGU MALZEMESİ KULLANILARAK GİDERİLMESİNİN MANDİBULA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ALT ÇENE KEMİĞİNDEKİ HASARIN ABUTMENT BOYU VE PROTEZ DOLGU MALZEMESİ KULLANILARAK GİDERİLMESİNİN MANDİBULA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2(3),ÖS:BiyoMekanik2014, 211-219, 2014 ISSN: 1308-6693 Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İMPLANTIN PİER ABUTMENT OLARAK KULLANILDIĞI DOĞAL DİŞ- İMPLANT BAĞLANTILI SABİT PROTETİK RESTORASYONLARIN BİYOMEKANİK ANALİZİ Proje Yürütücüsü:

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. N.Tülin POLAT

Detaylı

2017 TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odaları Bilimsel Etkinlikleri

2017 TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odaları Bilimsel Etkinlikleri 2017 TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odaları Bilimsel Etkinlikleri 1 Çarşamba 22 Şubat 2017 18:30-22:00 2 Cuma 24 Şubat 2017 Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Dr.Cem Dergin MEGAGEN 18:30-20:30

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ

İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Burçak GÜRSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sema BECERİK

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 60-64, 2006 Ön Derin Çapraz Kapanışla Birlikte Görülen Sınıf III Maloklüzyonun Protetik Tedavisi: Olgu Raporu

Detaylı

Alt Çene İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Farklı Tutucu Tiplerinin ve Değişik Kret Yüksekliklerinin İmplantlarda Oluşan Gerinime Etkisi

Alt Çene İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Farklı Tutucu Tiplerinin ve Değişik Kret Yüksekliklerinin İmplantlarda Oluşan Gerinime Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 20-33, 2009 Alt Çene İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Farklı Tutucu Tiplerinin ve Değişik Kret Yüksekliklerinin

Detaylı

BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 00 BAZI KLİNİK ÖZELLİKLERİN HAREKETLİ PROTEZ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Kemal ÖZDEMİR*, Semih TAŞVEREN**, Aykut

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

DENTAL İMPLANTLAR VE YÜKLEME PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Zehra Damla DALMIŞ. Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr.

DENTAL İMPLANTLAR VE YÜKLEME PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Zehra Damla DALMIŞ. Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTLAR VE YÜKLEME PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Zehra Damla DALMIŞ Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA SUNUMU

KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA SUNUMU Olgu ALKURT, Sunumu/ HOLOĞLU, Case YEŞİL Report DUYMUŞ KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİK REHABİLİTASYONU: VAKA SUNUMU PROTHETIC REHABILITATION OF A PATIENT WITH COMBINATION SYNDROME: A CASE REPORT

Detaylı

İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Tutucu Mekanizmaların Klinik Başarıya Etkisi: Derleme

İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Tutucu Mekanizmaların Klinik Başarıya Etkisi: Derleme Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34 (1): 11-16 İmplant Destekli Hareketli Protezlerde Tutucu Mekanizmaların Klinik Başarıya Etkisi: Derleme Effect of retentive attachments on clinical success of implant

Detaylı