JI T ANBUL TJICARET ODASJI_. o.. iş PROGRAMI VE BUTÇESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JI T ANBUL TJICARET ODASJI_. o.. iş PROGRAMI VE BUTÇESI"

Transkript

1 , ' o.. JI T ANBUL TJICARET ODASJI_ 994 iş PROGRAMI VE BUTÇESI

2

3 ~ SUNU Ş i : ODA MECLiSi SAYIN BAŞKANLIGI'NA 4 Kasım 993 günü yapılan seçimler sonucu, güveninize mazhar olan Yönetim Kurulumuz, bilindiği üzere mevzuatımız gereği Aralık tarihinden itibaren görevine başlamıştır. Bu itibarla, 994 Yılı iş Programı ve Bütçesi azami süratle ve çok kısa süre içinde hazırlanarak yüce Medisimize sunulmuş bulunmaktadır. iş Programı ve Bütçe'nin başlıca özelliklerini ana hatları itibariyle takdim etmeden önce, 993 yılı Dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında kısa bir bilgi arzetmek istiyorum. Malumları olduğu üzere, 993 yılında dünya ekonomisinde dikkati çeken olayların başında, sanayileşmiş ülkelerde 990 yılı ortalarından başlayıp, kısa sürede yaygıntaşarak bugüne ulaşan ekonomik durgunluk ve resesyon gelmektedir. Gerçekten, 993'de bazı sanayileşmiş ülkelerin büyüme hızları düşerken bazılarında ekonomik durgunluğun yaşanmış olduğunu görüyoruz. Batılı ülke ekonomilerinin canlandırılması için son üç yılda başvurulan tedbirlerin ana iskeletini, faiz oranlarının, özellikle uzun vadeli faiz hadlerinin düşürülmesi suretiyle yatırımların teşvikine yönelik politikalar oluşturmaktadır. Nitekim, ABD, ingiltere, Fransa, italya, Japonya ekonomilerini canlandırmak amacıyle faiz indirimlerine gitmişlerdir. Ancak, zaman zaman kısmi ve sektörel bazı canlanmaların da etkisiyle bir iyimserlik havası oluşmasına rağmen, sanayileşmiş bu ülkelerde durgunluk devam edegelmiştir. Şüphesiz faiz indirimleri konusunda 993 yılında yaşanan en büyük olay, bütün baskılara rağmen Alman Merkez Bankasının faizlerin aşağı çekilmesinde ihtiyatla hareket etmesi ve indirimleri uzun aralıklarla' ve çok düşük oranda gerçekleştirmiş olmasıdır. Neticede Almanyanın birleşmeden doğan masraflarını karşılamak amacıyle faiz oranlarını diğerlerine nazaran yüksek tutması, ekonomik durgunluk ile

4 İSTANBUL TİCARET ODASI birleşince, Avrupa para sistemi ve kur mekanizmasında 2 Ağustos tarihinde bir kriz yaşanmasına neden olmuştur. Bu kriz 999'da gerçekleşmesi beklenen Avrupa parasal birliğini tehlikeye düşürmüştür. Ekonomik büyümesini ihracat artışı ile sağlayan Japonya'da da yıl başında gözlenen olumlu canlanma beklentileri, son günlerde yerini ekonomik daralma tahminlerine bırakmış bulunmaktadır. Ekonomik canlanmada, bugüne kadar başvurulan faiz indirimleri politikasının yeterince etkili olmadığını gören batılı ülkelerin, bu defa kamu harcamalarının artırılması ve milli paranın devalue edilmesi suretiyle ihracatın teşviki gibi tedbirlere yöneldikleri gözlenmektedir. Bu arada, içinde bulunduğumuz yılda özelleştirme uygulamalarının, geniş kamu sektörüne sahip ülkelerde gündemdeki yerini muhafaza ettiği ifade edilebilir. italya, Fransa ve diğer bazı ülkeler biraz da bütçelerine gelir sağlamak amacıyla, büyük devlet holdinglerini satma hazırlığı içinde bulunmaktadırlar. 993 yılında hemen hemen sanayileşmiş her ülkede kamu borçları, Maastricht anlaşmasının öngördüğü kriterlerin çok üstüne çıkmış, bütçe açıklarının GSMH'ya oranı büyümüştür. Türk ekonomisinin durumuna gelince, ekonomimizin 0 yıla yakın bir süredir taşıdığı karakteristik özellikleri ve mevcut sorunlarını koruduğu söylenebilir. Gerçekten yaşadığımız bu sözkonusu dönemde; bazı yıllar rekor düzeylere varan, bazı yıllar sıfıra inen büyüme hızları şeklinde tezahür eden dalgalanmalar, % 65'er dolayında kronikleşmiş bir enflasyon hızı ve buna bağlı olarak gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi sorunlar gündemdeki yerini korumuştur. 993 yılı da ekonomik yönden farklı bir eğilim göstermemiş, arzulanan dönüm noktasına maalesef ulaşılamamıştır. 993 yılının ilk 9 aylık verileri, GSMH'nın geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 7.9 oranında bir gelişmeyi işaret.etmektedir. Bu oran, programfanan% S'lik getişme hızının oldukça'üstündedir. II

5 İSTANBUL TİCARET ODASI. Ancak, bu büyümenin daha ziyade iç tüketim ve ithalat artışından kaynaklandığı da bilinmektedir. Gerçekten 993'ün sözkonusu döneminde tarım sektörü %.3 oranında bir gerilerneye sahne olurken, sanayi sektörü % 7.9, inşaat % 5.3 oranında büyümüş, buna karşılık ticaret kesimi %.4'ük bir gelişmeye sahne olmuştur. Yılın ilk 9 ayındaki ithalat değerindeki büyüme ise % 30 dolayında olup, gene ithalat vergileri artış oranı % 0'dir. Bu rakamlar gelişme hızındaki artışın kaynağını açıklamaktadır. Sınai üretimde sektörler itibariyle büyüme hızları büyük farklılıklar arzetmekte, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da talep artışına bağlı olarak otomotiv ve dayanıklı tüketim malları sanayilerinde önemli üretim artışları gözlenmektedir. Kanaatimizce, 993 yılının en önemli ekonomik göstergesi % 30'uk ithalat büyümesine (2.2 milyar$) karşılık, yılın ilk 9 ayında ihracat değerinin ( O. 7 milyar $) sadece %.5 gibi son derece düşük oranda yükselmiş olmasıdır. Yılın ilk 9 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı da 98 yılından beri ilk kez % 50 dalayına düşmüştür. Bu gösterge, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir tehlike sinyalidir. Özellikle OECD ülkelerine yönelik ihracatımızdaki düşüşten de anlaşılacağı gibi, birkaç yıldır gözlenen dış talep hacmindeki daralmanın etkilerinin Türk ekonomisine artık yansımaya başladığı söylenebilir. Ayrıca, Irak, i ran ve diğer bazı Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatımız da bazı siyasi olaylar nedeniyle duraklamıştır. Yugoslavya bunalımı ise Avrupa'ya yönelik sevkiyatımızı sorunlu ve pahalı duruma getirmiştir. ihracat düşüsünün diğer nedenleri ise, gerçekci kurdan sapmalar ve girdi fiyatlarındaki artışlar yüzünden rekabet gücümüzün azalmasında aranmalıdır. Dış ticaret açığının, yılın ilk 9 ayında % 82.2 oranında büyümesine neden olan bu olumsuz eğilimin, Türk ekonomisinin bir kriz ortamına girmemesi için, mutlaka durdurulması ve sorunun enflasyonun dahi önünde bir problem olarak görülmesi gerektiği kanısında olduğumuzu ifade etmek isterim. III

6 İSTANBUL TİCARET ODASI. Ülkemizde kredi maliyetleri rakip ülkelerinkinin fazlasıyla üstündedir. Sözkonusu ülkelerde yıllık kredi faiz oranları % 0-2'er düzeyinde iken, ülkemizde bu oranlar teşvikli kredilerde bir kaç kat, normal kredilerde ise fazlasıyle yüksektir. Eximbank, gerek yeterli mali kaynaklarının bulunmaması, gerekse kredi faiz oranlarının uluslararası hadierin çok üstünde olması nedenleriyle, ihracatcılarımıza etkili bir teşvik aracı sağlayamamaktadır. ihracat sigortası müessesesinin ise, yaygın ve etkin bir" sisteme kavuşamamış olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi ihracatta direkt teşvik tedbirlerinin kaldırılmasını müteakip, ihracatın üretim safhasında teşviki hususu ön plana çıkmıştır. Bu teşvik vasıtaları arasında yer alan ve çok önem verdiğimiz ihracata yönelik üretimde ucuz enerji kullanılması ile ilgili tebliğler, maalesef bugüne kadar istenilen biçimde uygulamaya konulamamıştır. Yıllardan beri savunduğumuz diğer bir konu da, hammadde ve diğer girdilerin ihracatçı-imalatcıya dünya fiyatları üzerinden sağlanması hususudur. Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, kaybedilen Irak ve diğer bazı Arap ülkeleri pazarları yerine yenilerinin ikame edilmesi meselesidir. Ortadoğu sorununun çözümü ve israii-filistin anlaşması, bu açıdan iyi değerlendirilmelidir. Büyük ümitler bağladığımız bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin arzulanan düzeye çıkarılamaması yeni pazarlar sorununun diğer bir veehesini teşkil etmektedir. Hem özel kesim, hem de Devletin bu amaca yönelik olarak, daha aktif bir davranış içine girmesi gerektiğine inanmaktayız. Enflasyon 993'ün ilk aylarında matematiksel nedenler ve KiT zamlarının bekletilmiş olması yüzünden düşer gibi görünmüşse de, Nisan ayından sonra tekrar yükseliş trendine girmiştir. Bu yıl yaz aylarında, sebze ve meyve fiyatlarının da, geçen yılın aksine, bir düşüş göstermemiş olması bu olumsuz trendi daha da etkilemiştir. Kasım ayı itibariyle Toptan Eşya Fiyatları indeksindeki yılık ortalama artış, geçen yılın % 66.6'sına mukabil, bu yıl % 56.3 olarak; Geçinme i ndeksindeki artış ise geçen yılın % 7 4.6'sına karş~lık bu yıl % olarak gerçekleşmiştir. Gerçi enflasyon hızının geçen yılın biraz altında olduğu ifade edilebilirse de, zarar etmekte olan kamu kesimine ait IV

7 İSTANBUL TİCARET ODASI, fiyat artış ortalamasının enflasyon oranı altında kaldığı dikkate alınırsa, önümüzdeki aylarda bu geri kalmanın fazlasıyle telafi edilebileceği tahmin edilebilir. Netice olarak mevcut rakamlar kronik enflasyon probleminin üstesinden henüz gelinemediğini göstermektedir. Esasen, O yıla yakın bir süredir sözü edilen özellikle vergi ve KiT reformlarının bu yıl içinde de gerçekleştirilememiş olması nedeniyle, enflasyon göstergelerinde değişik bir sonuç beklenınernekte idi. 993 yılı Devlet Bütçesi, Ağustos ayında yıl sonu için öngörülen 53 trilyon liralık açık rakamını aşarak, 55.4 trilyon liraya ulaşmıştır. Bu olumsuz gelişme, yıl sonunda, geçen yılki iş Programı ve bütçe sunuş konuşmamızda ifade ettiğimiz 00 trilyon liralık tahmini doğrulayacak düzeye ulaşacağını hatta bu miktarı geçeceğini göstermektedir. Belediyeler, KiT'Ier vs. gibi diğer kamu açıklarıyle birlikte bu rakamın 50 trilyona varacağı beklenmektedir. Şüphesiz bu durum 50 trilyonluk yeni bir borçlanma ihtiyacını ifade etmektedir. 994 yılı için öngörülen bütçe açığı hedefi 90 trilyon liranın üzerindedir. Son yıllardaki gerçekleşmeler dikkate alındığında ve yeni tedbirler yürürlüğe konulmadığı takdirde, en az 300 trilyon liralık fiili bir açıkla karşılaşmanızın hiç de sürpriz olmayacağını ifade edebiliriz. Bu durum, vergi reformu yan"ında harcamalarda daha fazla ve akılcı tasarruf gereğini de gözler önüne sermektedir. Geçtiğimiz günlerde Hükümetçe yürütülen Vergi Kanunlarının tadili ile ilgili çalışmalar tamamlanarak, hazırlanan tasarı TBMM'ne intikal ettirilmiştir. Tasarının görüşlerimiz istikametinde revize edilerek kanuniaşması için elden gelen gayret gösterilecektir. Enflasyonun tedavisinde bel bağlanan diğer bir önlem ise, yıllardır, yılan hikayesine dönen KiT'Ierin özelleştirilmesi uygulamasıdır. Hükümetin son derece azimli ve inandırıcı açıklama ve adımiarına rağmen, özelleştirme sürecinin yavaş işlemesi bazı engellerin mevcut olduğu intıbanı vermektedir. V

8 istanbul TiCARET ODASI Netice itibariyle gerek terörün ve gerekse ekonomik sorunların çözümünde, sık sık ifade ettiğimiz gibi, milli bir mutabakata olan ihtiyaç, her zamankinden fazladır. Önümüzdeki yıl yapılacak mahalli idareler seçimleri dikkate alındığında, toplumun her kesiminin özverisini gerektiren köklü tedbirlerin alınmasında, moda deyimiyle konsensusun gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır. 994'ün bir daralma yılı olacağı ve % 4.5'er dolayında bir büyüme oranının gerçekci sayılabileceği söylenebilir. Önümüzdeki yılın işalemi için de zor bir yıl olacağına kendimizi alıştırmalıyız. Ümidimiz öngörülen reformların biran önce gerçekleşmesi olacaktır. iş Programının telkikinden anlaşılacağı üzere önümüzdeki dönemde de ekonomik sorunlar, özellikle enflasyon ve ihracat duraklaması sorunu Odamızın titizlikle izleyeceği ve üzerinde duracağı konuların başında gelecektir. Ayrıca, AT ile Gümrük Birliğine geçiş hususu dikkate alınarak, iş Programımıza, ihtiyaç duyulan araştırmalar dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu arada gene özellikle küçük işletmelere yardımcı olabilecek faaliyetlere ağırlık verildiği ifade edilebilir. Ancak bu hiç bir zaman büyük şirketlerimizin sorunlarına kayıtsız kalacağımız şeklinde yorumlanmamalıdır. Hangi üyemiz tarafından olursa olsun Odamıza intikal ettirilen tüm müracaatlara, aynı titizlikle eğilmekte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bilindiği gibi son yıllarda, istanbul'un sorunlarına da, gittikçe yoğunlaşan biçimde eğilmekteyiz. Bir taraftan Vilayet, Belediye gibi mahalli idareler nezdinde oluşturulan çeşitli komisyonlara iştirak edilerek görüşlerimiz dile getirilirken, bir taraftan da şehrin sorunlarına ilişkin araştırmalar gerçekleştirerek ilimizin problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaya çalışılmaktadır. 994 döneminde de iş Programımızdan görüleceği üzere, çöp sorunu başta olmak üzere ulaşım, su vs. gibi değişik konular irdelenecektir. VI

9 İSTANBUL TİCARET ODASI. Gerek ekonomik ve gerekse mesleki sorunların çözümünde etkinliği artırabilmek amacıyle belirli aralıklarla Ankara'ya gidilerek, ilgili Bakanlar düzeyinde temaslar gerçekleştirilecek, Hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların Odamıza davet edilmeleri suretiyle düzenlenecek toplantılarda meseleler detaylı bir şekilde ilgililere izah edilecektir. Şüphesiz bir süredir istanbul Milletvekilleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantılar sürdürülecek, gerek şehrin sorunları ve gerekse TBMM'inde bulunan çeşitli Kanun Tasarıları gündem konusu yapılacaktır. Son yıllarda yasalaşma sürecindeki kısmi bir yavaşlamanın da etkisi ile, Odamızın üzerinde durduğu ve ilgilendiği Kanun Tasarıları sayısı 5-20 dalayına yükselmiştir. Bu mevzuat üzerindeki çalışmalar, faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü teşkil edecektir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, mensuplarımızın ve siz değerli Meclis Üyelerimizin, başta mahalli idareler ve kamu kuruluşlarıyle olan sorunlarının anında çözümü ana prensibimizdir. Gerekirse basını ve kamuoyunu arkamıza alarak sorunlar mahallinde tespit edilecek ve derhal çözüme yönelik temaslar gerçekleştirilecektir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, iş Programımızda yer alan konular tahdidi değildir. Yıl içinde meydana gelebilecek gelişmeler, yeni yeni konuların ele alınmasını ve üzerinde durulması planlanan sorunların önceliklerinin değiştirilmesini gerektirebilir. Siz değerli üyelerimizin görüşlerine, önerilerine her zaman açığız. Başanya giden yolda sizlerden gelecek öneriler, uyarılar ve eleştiriler bizleri güçlendirecektir. Faaliyetlerimizde ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, ahlaki değerlerin korunması ve ülke yararı daima ön planda tutulacağından, kimsenin şüphesi olmamalıdır. Öngörülen 994 yılı faaliyetierimize uygun olarak ve azami tasarruf ilkeleri gözetilerek hazırlanan Bütçemiz, iş Programı ile birlikte Yüce Meclisimizin tasviplerine sunulmaktadır. VII

10 İSTANBUL TİCARET ODASI. Sözlerime son verirken, bizleri bu göreve getirdiğiniz için Yönetim Kurulumuz adına sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha sunar, teveccühlerinize layık olmaya azami özeni göstereceğimizden emin olmanızı dileyerek, 994 yılının milletimiz ve camiamız için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. ~Saygılarımla, '~./_~ ~ ~ ~ Atalay Şahinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı VIII

11 .İSTANBUL TİCARET ODASI. içindekiler BiRiNCi BÖLÜM 994 YILI iş PROGRAMI SAYFA NO. EKONOMiK VE TiCARi SORUNLAR TÜRK EKONOMiSi GENEL ARAŞTIRMA VE incelemeler Kamu Harcamalarında Tasarruf Önlemleri Enflasyon'un Analizi ve izlenen Ekonomi Politikalarının Etkinliği Türk Ekonomisinde Bütçe ve Maliye Politikası Uygulamaları Türkiye'de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler Türkiye'de Araştırma, Geliştirme, Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir? Sosyal Mevzuatın Küçük işyerleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Getirdiği Yükler Küçük Sanayide Kapasite Kullanım Araştırması istanbul Halkının Hizmet Sektörüne Yönelik Talebi DIŞ TiCARET ARAŞTIRMALARI ihracat Pazar Araştırmaları Dış Ticarette Liberalleşme ve ithalat Eğilimleri~ Türkiye ve Gümrük Birliği O.3.4. Gümrük Birliği'nin Küçük ve Ortaboy işletmeler (KOBi) Üzerindeki Etkilerinin Mesleki Eğitim Yoluyla Giderilmesi... O.3.5. Türkiye-AT Arasında Kurulmakta Olan Gümrük Birliği'nin Küçük ve Ortaboy işletmeler (KOBi) Üzerindeki Etkilerinin Teşvikler Marifetiyle Giderilmesi IX

12 İSTANBUL TİCARET ODASI.3.6. Gümrük Birliğinin Gıda Sanayii Üzerindeki Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler NAFTA Örneğinin incelenmesi Dış Ticaretle ilgili Diğer Araştırma ve inceleme Dosyaları SEKTÖREL SORUNLAR Küçük Sanayi ile ilgili Çalışmalar inşaat Kesiminin Sorunları Tarım ve Hayvancılık Kesimi Cam Sanayinin Sorunları Öğrenci Taşıma Servisi Dayanıklı Tüketim Malları Kesimi Kurutemizl~me Kesiminin Problemleri işyeri Kooperatiflerinin Sorunları Diğer Çeşitli Problemler SEMiNER, PANEL VE KONFERANSLAR TEKSTiL VE KONFEKSiYON SEMiNERi RiSK SERMAYESi MÜESSESESiNiN GELiŞTiRiLMESiNDE, MENKUL KlYMETLER BORSASININ ROLÜ VE DiGER ETKENLER KONULU PANELi MEYVE VE SEBZELERi N DONDURULARAK MUHAFAZASINDA YENi UYGULAMALAR KONULU SEMPOZYUM GÜMRÜK BiRLiGi KONFERANSI DIŞ TiCARET EGiTiM SEMiNERi VERGi EGiTiM SEMiNERi ikitelli PANELi OKUL ÖNCESi EGiTiM PANELi BÖLGESEl,. VE SOSYO-EKONOMiK SORUNLAR istanbul'un SORUNLARI istanbul'un Planlama ve imar Sorunları istanbul'un Çöp Sorunu Toplu Taşımada Deniz Trafiğinden Yararlanma X

13 İSTANBUL TİCARET ODASI Çevre Sorunları ve Etkinlikleri istanbul'un Liman Sorunu TÜKETiCiNiN KORUNMASI MALi KONULAR MEVZUAT ÇALIŞMALARI EGiTiM VE YAYlN FAALiYETLERi EGiTiM YAYlNLAR ULUSLARARASI KURULUŞLARLA ilişkiler BiRLEŞMiŞ MiLLETLER UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Gelişme Teşkilatı) KURULUŞU ile ilişkiler YAN SANAYi BORSALARI TOPLANTISI AVRUPA TOPLULUGU KOMiSYONU ile ilişkiler ].4. YABANCI KURULUŞLARLA ilişkiler ODA içi VE ÜYELERE YÖNELiK HiZMETLER DlŞA DÖNÜK HiZMETLER Fuarlar iş Toplantılan Tetkik Gezileri Dokümantasyon Hizmetleri ODA içi ÇALIŞMALAR Hizmetlerde Etkinliğin Artırılması ve Üye-Kamu Kuruluşları ilişkileri Oda Hizmetlerinin Yaygınlaştırtlması Oda Hizmetlerinin Yaygınlaştırtlması Sesli Yanıt Sistemi/ALO-iTO Oda Hizmetleri Kalitesinin Artırılması )(l

14 İSTANBUL TİCARET ODASI Bilgisayar Hizmetleri Sosyal Tesis Çalışmaları Diğer Hizmetler ikinci BÖLÜM 994 YILI BÜTÇESi VE GEREKÇESi. BÜTÇE GEREKÇESi...: GELiRLER GiDERLER YILI BÜTÇE TALiMATI XII

15 İSTANBUL TİCARET ODASI _ BiRiNCi BÖLÜM 994 YILI iş PROGRAMI

16

17 İSTANBUL TİCARET ODASI.. EKONOMiK VE TiCARi SORUNLAR.. TÜRK EKONOMiSi 993 yılında da enflasyon çözülmesi gereken en önemli sorun olma özelliğini sürdürmüştür. Ancak yıl içinde ortaya çıkan dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki açıkların büyüme istidadı göstermesi gözardı edilmeyecek kadar önemli bir sorundur. Bu sorunun devam etmesi halinde, enflasyonun da ötesinde öncelikli bir problem olarak, konunun ele alınması gerekecektir. Anarşi ve terörün ise para, sermaye ve mal piyasalarına yönelik genel etkileri yanında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik bir bunalım yaşamasının, diğer bölgeleri özellikle istanbul Toptan piyasasını da güç durumda bıraktığı bilinmektedir. Gerek bu sorunun çözümünde ve gerekse ekonominin çözüm beklediği KiT'Ierin özelleştirilmesi, vergi reformu, kamu harcamalarının kısılması gibi hususlarda önemli adımların atılmasının siyasi partilerin ortak mutabakatına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Odamız geçtiğimiz dönemde özelleştirme konusunda işçi-işveren kesimini biraraya getirme konusunda yürüttüğü faaliyetlerde olduğu gibi bir konsensusun sağlanmasına kendi çapında katkıda bulunmaya devam edecek, yıl içinde ekonomik verilerin titizlikle izlenmesi faaliyeti sürdürülecek ve ekonomik raporlama sistemimiz aktif halde tutulacaktır. Hayati önem taşıyan özelleştirme gibi konularda, Odamızca kamuoyu oluşturulması faaliyetleri aktif biçimde sürdürülecektir. Bunun yanında, her yıl Türkçe ve ingilizce olarak yayınlamakta olduğumuz "Yıllık Ekonomik Rapor", "Aylık Ekonomik Veriler", Dış Ticaret Bülteni", "Fiyat indeksleri Bülteni", ve "Ticari Bilgi Bülteni" gibi, periyodik yayınlar muntazam olarak üyelerimizin ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır. Bu dönemde Yıllık Ekonomik Raporun daha özlü ve kısa bir şekilde hazırlanarak rahat okunabilmesinin amaçlanmış bulunduğunu belirtmekte yarar vardır. 3

18 İSTANBUL TİCARET ODASI..2. GENEL ARAŞTIRMA VE incelemeler.2.. Kamu Harcamalarında Tasarruf Önlemleri Muhtelif vesilelerle ifade edildiği gibi, bugün yaşanan kronik enflasyonun ana nedeni kamu açıklarıdır. Bu açıkların kapatılması için bir taraftan Vergi Reformu yanında KiT'Ierin özelleştirilmesine gidilirken, bir taraftan da harcamalarda azami tasarrufa yönelinmesinin gerektiği bilinmektedir. Bu konuda, bütçe genelgeleriyle, her yıl, uygulamada gerekli tasarruf tedbirlerinin alındığı gözlenmektedir. Konunun bir bütünlük içinde, tüm kamu harcamalarını kavrayacak tarzda ele alınarak geniş bir incelemeye tabi tutulmasında ve plan, program ve bütçelerin düzenlenmesi safhasında vazgeçilebilecek hizmetlerin ortaya konulması suretiyle, üst düzeyde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesinde ve alınacak sonuçların Hükümete arzında yarar görülmüştür. 994 yılında böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmiş bulunmaktadır Enflasyon'un Analizi ve izlenen Ekonomi Politikalarının Etkinliği Ekonominin kronikleşmiş sorunu olan enflasyonun oluşması ve devamına neden olan tüm unsurların ortaya konması ve şimdiye kadar enflasyona karşı izlenen politikaların ne dereceye kadar etkin olduğu, daha neler yapılması gerektiği konusu sürekli üzerinde çalışılan bir faaliyettir. 994 yılında daha metodolajik olarak konu ele alınacak ve bir rapor haline getirilerek değerlendirilecektir Türk Ekonomisinde Bütçe ve Maliye Politikası Uygulamaları Ülkemizin içinde bulunduğu kronik enflasyonun önlenmesinde bütçe ve maliye.. politikalarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Kamu kesiminin ekonomi içindeki ağ.irlığı, genel dengelerin, konsolide bütçe ve KiT analizlerinin yer alacağı ve uygulanan politikalar~n da değerlendirmesinin yapılacağı bir araştırmanın ön çalışmaları 4

19 .İSTANBUL TİCARET ODASI. başlatılmıştır. Kısa süre içinde tamamlanması beklenen bu çalışmada ayrıntılı önerilere yer verilecektir. politikası.2.4. Türkiye'de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler Ülkemiz 980'den sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş izlemiş ve bu yolda önemli mesafeler kaydedilmiştir. Ancak, serbest rekabet düzeninin tam anlamıyla her piyasada işlemediği de bilinmektedir. Kamunun müdahaleleri, mevzuattan kaynaklanan bazı etkenler ve eksiklikler, ithalattan gelen bazı sorunlar akla ilk gelen faktörlerdir. içinde bulunduğumuz yılda, ön çalışma niteliğinde bazı tetkikler yapılmış olup, 994 yılında konuya ilişkin bir araştırma raporu hazırlanması öngörülmüştür Türkiye'de Araştırma, Geliştirme, Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştınlabilir? Araştırma ve teknoloji üretiminin ekonomik gelişme üzerindeki etkileri bilinmektedir. Öte yandan Türkiye'nin kendi teknolojisini üretir hale gelmesinin, hem dış bağımlılıktan kurtulma ve hem de dış yatırımlar açısından yararları inkar edilemez. Oysa bilindiği gibi ülkemiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve buna yönelik harcamalar açısından batılı ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar alt seviyelerde yer almaktadır. Ülkemizin kendi teknolojisini üretebilir hale gelmesi için ne gibi tedbirlere ihtiyaç bulunduğu, bu konuda devlete ve özel kesime düşen görevlerin neler olduğu gibi hususları içeren bir ödüllü araştırma yarışması düzenlenmesi planlanmış bulunmaktadır. Ödüle layık araştırma sonuçları kitap halinde yayınlanacaktır. 5

20 İSTANBUL TİCARET ODASI.2.6. Sosyal Mevzuatm Küçük işyerleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Getirdiği Yükler Küçük ölçekli işletmelerin gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Son yıllarda konuyla ilgili çalışmaların arttığı, bu tür işletmelerin teşvikine ilişkin çeşitli düzenlemelere gidildiği görülmekte, konu özellikle Avrupa Topluluğu bünyesinde ayrıcalıklı olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten küçük ölçekli işyerlerinin, üretimdeki payları, istihdama olumlu katkıları yanında, ekonomiye kalifiye işçi kazandırmaktaki etkileri dikkate alındığında önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle de gelişmenin ve büyümenin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. Günümüzde genelde büyüklük farkları gözefilmeden tüm işletmeler ıçın öngörülen sosyal mevzuatın büyük firmalara nazaran küçüklerde daha büyük olumsuzluklara neden olduğu gözlenmektedir. Bu uygulama özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet kabiliyetini büyük ölçüde azaltmaktadır. Birçok ülkede küçük işletmelerin artan işsizlik olgusu karşısında, istihdam yaratmadaki büyük katkısı dikkate alınarak sosyal mevzuatın istihdama etkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Böylece Batı toplumlarında ve AT ülkelerinde; a) Küçük işletmeleri etkileyen sosyal mevzuat gözden geçirilmekte, b) Bu mevzuatın istihdam üzerine etkileri araştırılmakta, c) Sosyal mevzuatın küçük işletmelerin ekonomik geleceği üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu çerçevede özellikle Türkiye açısından iş güvencesi, istihdam şartları, sağlık ve güvenlik tedbirleri, işçilik maliyetleri, küçük işletmelerle ilgili istisnalar,. sosyal mevzuatı n g~tirdiği maliyetler ve bunların. istihdama etkileri ilginç bir araştırma a!anı oluştl.ir~aktadır. 6

21 İSTANBUL TİCARET ODASI. Birinci grup tedbirler iş güvencesi, kıdem tazminatı ve benzeri alanları kapsamakta, ikinci grup tedbirler cinsiyet ayırımı, sağiık ve güvenlik ve çevre korumasını içermekte, nihayet üçüncü grup tedbirler arasında asgari ücret, yıllık izinler, işverenin sosyal güvenlik primleri ve benzeri düzenlemelerle ilgili alanlar bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, ülkemizdeki mevcut durum ve çözüm önerilerini içeren bir çalışma gerçekleştirilecektir Küçük Sanayide Kapasite Kullanım Araştırması Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen küçük sanayide kapasite kullanımı oranlarını ve bu kesimin sorunlarını sayısal verilerle ortaya koymayı amaçlayan anket çalışması 994 yılının ilk aylarında Odaca gerçekleştirilecek ve sonuçları yayınlanacaktır istanbul Halkının Hizmet Sektörüne Yönelik Talebi Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda istanbul halkının tüketici tercihi ve davranışiarına yönelik bir dizi araştırma gerçekleştiritmiş ve bu araştırmalarda genellikle mal bazındaki eğilimlerin saptanmasına çalışılmıştı. Bir anlamda bu araştırmaları tamamlayıcı olarak nitelendirilebilecek ve hizmet sektörü ürünlerine yönelik tercih ve davranışları da belirleyen bir araştırmanın bu yıl gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu araştırınayla istanbul halkının eğitim, ulaşım, sağlık, eğlence, kültür ve benzeri hizmetleri talep etmeleri sırasındaki eğilimlerinin ortaya konulmasına çalışılacaktır. 7

22 İSTANBUL TİCARET ODASI..3. DIŞ TiCARET ARAŞTIRMALARI.3.. ihracat Pazar Araştırmaları En önemli ihracat pazarlarımızdan birisi olan Ortadoğu Pazarı önce ihracatta vergi iadelerinin kaldırılması ve sonra da körfez bunalımı ve savaşı nedeniyle, 989 yılından itibaren kaybedilmeye başlanmıştır. 988 yılında toplam 2.6 milyar dolar ihracat yapılan bölgenin toplam ihracatımız içinde payı o yıllarda % 22 iken, 992 yılında ihracatımız.9 milyar dolara gerilemiş, genel dış ticaretimiz içindeki oranı % 3'e düşmüştür. Bu nedenle, Ortadoğu Pazarının yeniden önem kazanması, dikkatinin bu bölgeye çekilmesi, sözkonusu bölgedeki ihracatçılarımızın ithalatçıların ilgisinin canlandırılması ve Türkiye imajının geliştirilmesi bakımından, bu bölgede ülke bazında çeşitli faaliyetlerde bulunmanın yararlı ve verimli olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla bölgedeki seçilmiş bazı ülkeler için yapılacak pazar araştırma çalışmalarının başlanılmıştır. planlamalarına Aynı şeyler Uzakdoğu pazarı için de geçerlidir. Japonya'ya 992 yılında ihracatımız 988 yılından beri 200 milyon dolar civarındadır. da 62 milyon dolara düşmüştür. Keza Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer uzakdoğu ülkeleri yıllardan beri 0-00 milyon dolar civarında ihracat yapabildiğimiz ülkelerdir. Bu ülkelerle ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda yapılan pazar araştırması çalışmalarının güncelleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, bölge ülkeleri içinde çok büyük bir pazar olan ve ülkemiz için önemli bir potansiyel olabilecek Çin Halk Cumhuriyetine yönelik ihracatımızın ilk kez bu yıl SOO milyon dolar düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamın yeniden geçmiş yıllar düzeyine inmesinin önlenmesi hatta daha yüksek düzeylerde gerçekleşebilmesi için, Bağımsız Devletler Topluluğu için yapılan araştırmalar örneğinde olduğu gibi, gerekli tüm bilgileri kapsayan pazar araştırması yapılmak sure~iyle çalışmanın ~ir başvuru kitabı.olarak ihra~atçılarımıza sunulabitmesini teminen gerekli hazirlıklara başlanılmıştır. Tayland ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerle ilgili olarak da olanaklar nispetinde çalışmalar yapılacaktır. 8

23 İSTANBUL TİCARET ODASI ilgi ve çalışma isteyen başka bir potansiyel pazar ise Kuzey ve Güney Amerikadır. Meksika ve Arjantin gibi bölge ülkeleri önem verilmesi gereken pazarlardır. Son on yıl itibariyle bu ülkelere ihracatımız oldukça düşük oranlarda gerçekleşmiştir. Bu amaçla 994 yılı içinde bu ülkelere yönelik araştırma faaliyetlerine başlanacaktır. Eski Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri içinde bugüne kadar hiçbir faaliyetimiz olmayan ve gerek tarihi bağlarımız gerekse yeniden yapılanma nedeniyle ülkemiz açısından önemli olan Arnavutluk Makedonya ile Çek Cumhuriyeti ve Slovakya için de pazar araştırmaları yapılacaktır Dış Ticarette Liberalleşme ve ithalat Eğilimleri Bilindiği gibi 980 sonrası dışa açılma hareketlerinin en önemli ögesi ihracat olmuştur. Ancak özellikle 983'den sonra ithalat rejiminde de önemli değişiklikler yapılmış ve ithalat da büyük ölçüde libere edilmiştir. Bu yolla ithalatın korumacı niteliği giderek azaltılmıştır. ithalatdaki liberalleşme olgusu sonrasında, o döneme kadar kısıtlanan tüketim malları ithalatı lehine bir gelişme beklenilmesi doğaldır. işte bu konunun irdelenip, sayısal boyutlarıyla ortaya konulması gereklidir. Buna bağlı olarak orijin ülke dağılımının değişmesi ve ithalatın yeni kaynaklara yönelmesi de beklenmelidir. Bu hususun da araştırma kapsamına alınması zorunlu bulunmaktadır. ithalatdaki liberalleşme ile miktar kısıtlamalan azaltılırken, tarife etkisi üzerinde bir baskı yapması da beklenmelidir. Liberalleşme ile esnek kur politikası da ithalat hacmini belirleyici etkiler yaratacaktır. 9

24 İSTANBUL TİCARET ODASI. işte bütün bu gelişmelerin bir bütün olarak değerlendirileceği ve belirtilen değişkenierin son yıllarda ithalat hacminin saptanmasındaki etkilerinin ortaya konulacağı bir araştırmanın bu yıl gerçekleştirilmesine çalışı lacaktır Türkiye ve Gümrük Birliği Bilindiği üzere AT ile ilişkiler, Türk özel sektörünün topluluğa bakış açısı, Topluluk ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları ve konuya ilişkin araştırmalar Odamızın kurucu üyesi bulunduğu iktisadi Kalkınma Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak,..995 tarihinde Türkiye'nin AT ile gümrük birliği anlaşmasının uygulamaya konulması öngörüldüğünden, ikv ile de işbirliği yapılarak hem üyelerimizi aydınlatmak ve hem de, Türkiye'nin gümrük birliğindeki yeri ve geleceği, birliğin ekonomimize ve serbest bölgelere etkisi ile tüm olumlu ve olumsuz tesirlerinin ele alınacağı bir araştırma yapılarak, kitap halinde ilgililerin istifadesine sunulacaktır..3.4.gümrük Birliği'nin Küçük ve Ortaboy işletmeler (KOBi) Üzerindeki Etkilerinin Mesleki Eğitim Yoluyla Giderilmesi Gümrük Birliği'nin olumsuz ekonomik etkilerinin KOBi'ler üzerinden kaldırılabilmesinin bir yolu da mesleki eğitimle onları AT piyasa koşullarına hazırlamaktır. Topluluğun mesleki eğitim programiarına benzer programların Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu programlar ürün kalitesini, pazarlama ve işletme tekniklerini bir yandan zorunlu olarak AT standartlarına yükseltirken, öte yandan KOBi'lere rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlamalıdır. Ayrıca bu programların Topluluk ile ortaklaşa düzenlenme imkanı vardır. Bu durumda da Topluluğun mali katkısı olacaktır. AT, Türkiye'ye gümrük birliği için doğrudan mali katkıdan kaçınmaktadır. Ancak bu yolla mali katkı d~ğrud.ao iş alemine aktarılabilecektir. 0

25 İSTANBUL TİCARET ODASI Türkiye-AT Arasında Kurulmakta Olan Gümrük Birliği'nin Küçük ve Ortaboy işletmeler (KOBi) Üzerindeki Etkilerinin Teşvikler Marifetiyle Giderilmesi Gümrük Birliği ertesinde Türk teşvik sistemi yürürlükten kalkacaktır. Türkiye, Topluluğun mevcut teşvik sistemi esaslarına göre devlet yardımlarını yönlendirecektir. A T'nun teşvik meselesinde en büyük özelliği gizli teşvikleri KOBi düzeyinde yürütmesidir. Gümrük Birliği'nin önemli etkisi KOBi'ler üzerinde yoğunlaşacaktır. Yeni rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri için ciddi finansal yardırnlara ihtiyaçları olacaktır. işte bu yardımların nasıl, hangi kurumlar ve hangi mekanizmalar ile yapılacağı araştırılmalıdır. Bu sistemler dışındaki her türlü teşviği Komisyonun önleyeceği bilinmektedir. Bu itibarla, 994 yılında bu konuda bir araştırmanın gerçekleştirilmesi planlanmış bulunmaktadır Gümrük Birliğinin Gıda Sanayii Üzerindeki Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Avrupa ülkeleri diğer sanayii alanlarında olduğu gibi gıda sanayii alanında da gelişmiş teknolojileri uygulamaktadırlar. Bu ülkelerle gümrük birliğine girildiğinde, Türkiye'de önemli bir potansiyeli olan gıda sanayiine değişik boyutlarda etkileri olacaktır. Öncelikle Avrupa ülkelerinin gıda sanayii yapısı ve potansiyeli incelenerek Türkiye Gıda Sanayii ile karşılaştırılmalıdır. Özellikle işlenmiş gıdaların iç pazar yapısında beklenen önemli değişikliklerin neler olabileceği tespit edilmeli, ve bu yapısal değişikliklerin ülkemiz açısından değerlendirilmesi. yapılmalıdır. Teknoloji, üretim ve dağıtım sisteminde meydana gelebilecek değişiklikler belirlenmeye çalışılmalıdır. Bu arada yabancı sermayenin gıda sanayii içindeki hareketliliği analiz edilecektir. Gümrük Birliği gerek gıda ihracatında ve gerekse ithalatında önemli kompozisyon değişimine neden olabilecektir. Uzun vadedeki etkileri de ülkemiz açısından dikkate alınmalıdır.

26 İSTANBUL TİCARET ODASI Ülke bazında gıda sanayinin analiz edilmesi ve bunun Türkiye açısından değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi öngörülmüş olup, araştırmanın en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmiştir NAFTA Örneğinin incelenmesi NAFTA'nın kuruluşu, amaçları, üye ülke ekonomilerine muhtemel olumlu ve olumsuz etkileri, Meksika'nın ekonomik hazırlık ve uyum çalışmaları, Dünya ticaretinde ortaya çıkabilecek gelişmelerin incelenmesinden Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri bakımından çıkarılabilecek dersler bulunmaktadır. 950'erden sonra dünyada serbest ticaretin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir konjonktür hakim olmuştu. GATT, IMF ve Dünya Bankası gibi kurum ve kuruluşlar, bu dönemin ürünü idi. Ancak olaylar beklenen yönde gelişmemiştir. 960' yıllarda gelişen ülkeler dünya ticaretinde gelişmiş ülkelere rakip olmaya başlamışlardır. Diğer taraftan Avrupa ve Uzakdoğuda, bölgesel ekonomik entegrasyonlar kurularak, dünya ticaretindeki rekabet bloklararası boyuta ulaşmaya başlamıştır. Avrupa'da AET ve EFTA, ABD karşısında üye ülkelerin ekonomik çıkarlarını aynı zamanda üçüncü dünya ülkelerine karşı da koruyordu. ABD'de globalleşme sürecine uyarak, Avrupa ve Japonya'nın rekabetine karşı, geçen yıllardanafta'yı kurmuştur. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesinin diğer iki ülkesi, Kanada ve Meksika'dır. Meksika, gelişmekte olan ve yapısal olarak Türkiye ekonomisi ile benzerlikler arzeden bir ekonomiye sahiptir. O nedenle, bu anlaşmanın özellikle bu ülke ekonomisine etkileri, ülkede yapılan hazırlık ve uyum çalışmaları, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile dünya ticaretinde ortaya çıkacak gelişmeler, bir bilimsel araştırmaya konu teşkil edec.ek mahiyette görülmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin AT, EFTA ve KEi çerçev.elerindeki ilişkilerine de ışık.tutacak seriuçların çıkarılması da mümkündür. Konu bu açıdan ele alınarak gerekli incelemeler gerçekleştirilecektir. 2

27 İSTANBUL TİCARET ODASI. _.3.8. Dış Ticaretle ilgili Diğer Araştırma ve inceleme Dosyalan ithalat ve ihracat rejimleri ve gümrük mevzuatıyla ilgili olarak bir taraftan geçmiş yıllarda girişimierimize konu olan görüşlerimizin uygulamaya konulması hususundaki çalışmalarımız devam ederken bir yandan da, tekstil, konfeksiyon ve gıda gibi sektör sorunlarıyla ilgili çalışma ve girişimler yapılacaktır. Ayrıca ithal malların gümrük girişleri sırasında yapılan fiyat araştırmalarının ithalatçıyı mağdur etmeyecek şekilde kısa sürede sonuçlandırılmasının temini sağlanacaktır. Bu arada tekstil ve konfeksiyon dış ticaretindeki sorunların önlenmesine yönelik girişimlerimiz sonrasında kurulan ihtisas gümrüklerinin beklentilerimize uygun kalitede hizmet verebilmesi amacıyla Odamızdan da teknik hizmet takviyesi yapılması hususunda Gümrük idaresi ile temaslarımız devam edecektir. Yatırım ve ihracatı teşvik sistemi sürekli izlenecek ve üyelerimizin de görüşleri alınmak suretiyle yıllık kararnarnelerin hazırlanmasında gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik girişimler yapılacaktır..4. SEKTÖREL SORUNLAR.4.. Küçük Sanayi ile ilgili Çalışmalar Odamız üyelerine, Türkiye Halk Bankası'ndan uygun koşullarla ve düşük faizle kredi temini için çalışmalar yapılacaktır. Ayakkabı sektöründe sürdürülen çalışmalara devam olunacak ve bu dalda bir "ihracat Merkezi" kurulması amacıyla UNIDO, EXIMBANK ve diğer ilgili kuruluşlarla ilişkiler sürdürülecektir. Deri Sanayicilerinin Tuzla'daki yeni yerleşim bölgelerindeki sorunlarının çözümü amacıyla ilgili kuruluşlar (istanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Halk Bankası) nezdindeki girişimierimize devam olunacaktır. 3

28 İSTANBUL TİCARET ODASI.4.2. inşaat Kesimi Sorunlan Geçtiğimiz dönemde, başta Otopark Yönetmeliğinin tadili olmak üzere inşaat kesiminin çeşitli sorunlarının çözümü yolunda kayda değer adımlar atılmış olup, bu husustaki gelişmeler titizlikle takip edilmektedir. Otoparklarla ilgili olarak yap-işlet-devret sisteminin uygulanmasına gayret edilecektir. Ayrıca bu otopark inşaatının turizm teşviklerine benzer teşvik tedbirlerinden yarariandıniması imkanları araştırılacaktır. Ancak sektörün, çözülememiş büyük problemler gündemdeki yerini korumaktadır. 50 m2'ye kadarki konutlarda vergi, resim ve harç muafiyetine rağmen Belediyelerin ücret adı altında ruhsat ve iskanla ilgili olarak aldıkları meblağlar, Mimar ve Mühendis Odalarının Vizesi, iski uygulamaları, imar ıslahı planlarının hayata geçirilmesi gibi özellikle mahalli idarelerden kaynaklanan sorunların çözümüne gayret sarfedilecektil.4.3. Tarım ve Hayvancılık Kesimi Tarımsal ürünlerin üretim ve ihracatının artırılması, ihracattaki bürokratik engellerin gözden geçirilmesi gibi konular ele alınacak, ayrıca entegre hayvancılık ve et projelerinin teşviki ile ilgili sorunlar çalışma konusu yapılacaktır Cam Sanayinin Sorunlan Ülkemizdeki cam ambalaj üretiminin özellikle eski doğu blokundan gelen kalitesiz ürünlerin haksız rekabetine maruz bulunduğu ileri sürülmektedir. Dış piyasalarda da haksız rekabet uygulamalarından yakınılmaktadır. Konu 994 yılında Odaca incelemeye tabi tutularak varılan sonuçlar değerlendirilecektir. 4

29 İSTANBUL TİCARET ODASI.4.5. Öğrenci Taşıma Servisi istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili Esnaf Odası arasında imzalanan tarihli bir protokol ile resmi okul öğrenci servis işletmeciliğinin sözkonusu Oda üyelerinin inhisanna bırakıldığı tespit edilmiştir. Odamızca istanbul Valiliği nezdinde yapılan girişimler sonucu bu protokolün iptali sağlanmış Valilikçe yeni bir düzenleme yapılmış, ancak uygulama hukuki dayanaktan yoksun olduğu için yeterince başarılı olamamıştır. Önümüzdeki dönemde üyelerimizin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bir çalışma yapılacak ve genel ihale yöntemi gibi objektif, tatbik kabiliyeti olan bir sistemin kurulması sağlanacaktır Dayanıklı Tüketim Mallan Kesimi Sektörün ürettiği mamüllerin lüks mal olarak nitelendirilmesi suretiyle vergi yükünün artırılması, haksız rekabet, denetim dışı üretim gibi sorunları bulunmaktadır. Bu ve benzeri problemierin çözümü için elden gelen gayret gösterilecektir Kurutemizleme Kesiminin Problemleri Sektörün eğitim, hammadde, finansman vs. gibi çeşitli problemleri bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak yıl içinde bir tespit çalışması yapılarak gerekli değerlendirme ve girişimler gerçekleştirilecektir işyeri Kooperatiflerinin Sorunları Başta ikitelli olmak üzere, istanbul'da mevcut organize sanayi bölgeleri ve işyeri kooperatiflerinin çeşitli sorunları bulunduğu bilinmektedir. Sözkonusu sorunların çözümü için sarfedilen gayretler 994 yılında netice alıcı biçimde sürdürülecektir. 5

30 . İSTANBUL TİCARET ODASI Diğer Çeşitli Problemler Ticaret kesiminin yıllardır çözülememiş problemleri, özellikle seyyar satıcılik ve işportacıhk sorunu, yükcü bölükleri problemi, kamu kesimi ihaleleri ve devlete yapılan satıştarla ilgili alacaklarm vaktinde tahsil edilernemesi gibi istanbula özgü meselelerin takibi sürdürülecek ve somut şikayetler değerlendirilecektir. Bu arada işyeri açma ruhsatlan ile ilgili formalitelerin azaltılması konusunda bir çalışma yapılacaktır. Ayrıca, matbaacıların, ilaç sanayii ile, sağlık ve eğitim kesiminin kömür ve madencilik sektörünün problemlerinin çözümü yönündeki çabalar sürdürülecektir. Malum olduğu üzere, son yıllarda ülkemizde otoyol projelerine ağırlık verilmiş, birinci ve ikinci boğaz köprüleri projelerine bağlı olarak çevreyolu ve otoyol bağlantıları önem kazanmıştır. Otoyol kamulaştırmalarında, kamulaştırılan arazi sahipleri mutazarrır olurken, diğer komşu arazi sahipleri büyük bir rant elde etmektediriel Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak, mahkemelerin tezyidi bedel davaian yükünü hafifletmek amacı ile, konu incelemeye alınacak ve sonuçlar değerlendirilecektir. 6

31 İSTANBUL TİCARET ODASI 2. SEMINER, PANEL VE KONFERANSLAR 2.. TEKSTiL VE KONFEKSiYON SEMiNERi 993 yılında tekstil ve konfeksiyon kesiminin sorunlarının ağırlaşması ve özellikle ortaya çıkan ihracat tıkanıklıkları dikkate alınarak, yıl içinde iş Programında olmamakla beraber, bu sektörle ilgili bir seminer düzenlenmesi öngörülmüş ve bu hususta hazırlıklar yapılmıştı. Ancak, öngörülen tarihte diğer çeşitli kuruluşların da benzeri toplantı ve paneller düzenlemeleri nedeniyle, seminerimizin ertelenmesi uygun görülmüştür. Önümüzdeki dönem sözkonusu serninerin Avrupa Konfeksiyoncular Birliği ile müştereken gerçekleştirilmesi imkanları aranacaktır RiSK SERMAYESi MÜESSESESiNiN GELiŞTiRiLMESiNDE, MENKUL KlYMETLER BORSASININ ROLÜ VE DiGER ETKENLER KONULU PANEL Risk Sermayesi, küçük ve orta boy işletmeler ile, karlı proje ve yatırım düşüncesine sahip ancak finansman yokluğundan realize edilemeyen projelerin finansmanı yoluyla, bunları ekonomiye kazandıran bir finansman mekanizmasıdır. Bu alanda kurulan özel ya da kamusal Risk Sermayesi kuruluşları, kendilerine ulaşan projeleri analiz ederek, kurulacak şirketlerde hisse sahibi olurlar. Realize edilen projelerle birlikte, değer kazanan hisse senetleri menkul kıymet piyasalarında değerlendirilir. Hisse senetleri değer artışından elde edilen gelir, Risk Sermayesi şirketlerinin karlarını oluşturur. Bu mekanizma ile teminata değil, projeye kredi verebilme imkanına kavuşulur. Risk Sermayesi şirket veya kurumlarının ortakları arasında, kamu finansman kuruluşları, sigorta şirketleri, sandıklar ve özel finansman kuruluşları bulunur. 7

32 İSTANBUL TİCARET O DAS I Sistemin en önemli yararı, ikibinli yıllarda ülkelerin mukayeseli üstünlük sıralamasını değiştirecek faktörlerden girişimcilik ve yeni teknolojilerin, yeni mal ve hizmet üretme yöntemlerinin ortaya çıkarılması, beyin gücünün değerlendirilmesi olmaktadır. Batıda 00 yılı aşkın uygulama geleneği olan Risk Sermayesi kurumunun Türkiye'de yasal düzenlemeye kavuşması 6 Temmuz 993 tarihinde olmuştur. Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının kuruluş ve işleyiş koşulları bu tebliğde düzenlenmektedir. Türkiye için oldukça yeni olan böyle bir finansman mekanizmasının tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda bazı faaliyetlerin yapılması, şüphesiz yararlı olacaktır. Bu itibarta öncelikle Menkul Kıymetler Borsası çerçevesi içinde konuya ilişkin bir panelin düzenlenmesi ve bu toplantıda varılacak sonuca göre bir değerlendirme yapılması uygun görülmüştür MEYVE VE SESZELERiN DONDURULARAK MUHAFAZASINDA YENi UYGULAMALAR KONULU SEMPOZYUM Bilindiği üzere Türkiye'nin resmi üyeliğinden önce, Odamız yıllarca Uluslararası Soğutma Enstitüsüne üye olmuş ve anılan Enstitü ile sıkı bir işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bilahare TUBiTAK'ın anılan kuruluşa üyeliği gerçekleşmiştir. 994 yılında TUBiTAK'Ia işbirliği yapılarak Uluslararası Soğutma Enstitüsü ile ortaklaşa, Meyve ve Sebzeterin Dondurularak Muhafazasında Yeni Uygulamalar konulu bir sempozyum düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Sempozyumda gıdaların soğukta saklanması, dondurularak işleme, soğuk hava depolarının yönetimi, paketierne ve dağıtım sistemleri ile taşıma konularında bildiriler sunu lacak: ve bu konular tartışılacaktır. 8

33 İSTANBUL TİCARET ODASI~ GÜMRÜK BiRLiGi KONFERANSI Malum olduğu ve daha önce de belirtildiği üzere, Türkiye'nin 995'den itibaren AT ile Gümrük Birliğine geçmesi beklenmektedir. Genel olarak Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimiz, mevcut sorunlar, beklentiler yanında gümrük birliğinin getirecekleri ve muhtemel etkileri, şimdiden neler yapılması gerektiği, konuya ilişkin özel kesimin görüşleri gibi hususların, yayın faaliyeti dışında ayrıca ele alınarak, sırasıyle Oda Meclisi üyelerimiz, tüm ilgilenen mensuplarımız ve Oda personeline yönelik bir dizi konferansın ikv ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır DIŞ TiCARET EGiTiM SEMiNERi Üyelerimizin ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesi ve mevcut elemanların güncel bilgilerle donatılması amacıyla, Odamızca 980 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ihracat eğitim semineri, 99 yılından itibaren "Dış Ticaret Eğitim Semineri" şeklinde değiştirilerak ithalat da programa eklenmiştir. ihracat, ithalat, kambiyo, gümrük mevzuatı ve benzeri dış ticaret uygulamalarının ele alınacağı sözkonusu seminerde konuya ilişkin mevzuattaki değişikliklere ve uygulamaya yönelik rehber bilgilere daha çok yer verilecektir VERGi EGiTiM SEMiNERi Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ve özellikle küçük ve orta işletmelerin bilgilendirilmesine yönelik vergi eğitim seminerimizin 994 yılında, beyan döneminden önce tekrarlanması planlanmıştır. Geçmiş dönemlerde ilgi çeken ve bir ihtiyacı karşılayan bu faaliyetim izin, yeni vergi düzenlemeleri yapılması halinde daha da yararlı olacağı şüphesizdir. 9

34 İSTANBUL TİCARET ODASI 2.7. ikitelli PANELi Ülkemizin en büyük projelerinden birini oluşturan Küçük Sanayinin ikitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi'ne taşınması konusundaki uygulamalara sürat kazandırabiirnek için, gerek konuşmacılar ve gerekse izleyiciler yönünden geniş katılımil bir panel düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir. Kısa sürede hazırlıkları tamamlanarak karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlayacak biçimde, anılan panel gerçekleştirilecektir OKUL ÖNCESi EGiTiM PANELi Okul öncesi eğitim sektörünün çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar; kurumların koordinasyonu, statüleri ve standartları arasındaki farklılık, bu eğitimden yararlanan çocukların kurumlara alınma yaşları ve okul öncesi okuilaşma oranının çok düşük olması gibi hususlarda yoğunlaşmaktadır. Konu ile ilgili olarak 994 yılında bir panel düzenlenerek mevcut sorunların ortaya konması ve çözüm yollarının tespitine gayret edilecektir. 20

35 İSTANBUL TİCARET ODASI BÖLGESEL VE SOSYO-EKONOMiK SORUNLAR 3.. istanbul'un SORUNLARI istanbul'un su, elektrik vs. gibi altyapı ve belediye hizmetlerine ilişkin sorunları, trafik ve seyyar satıcılık sorunu, kentsel yerleşim ve çevre sorunları, ekonomik ve ticari yapıtaşmaya ilişkin sorunlar, eğitim, kültür, sağlık ve diğer sosyal hususlara ilişkin problemler hızlı nüfus artışı ve iç göç nedeniyle her geçen gün olağanüstü şekilde büyümektedir. 993'de mensuplarımız nezdinde yapılan bir kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, üyelerimizin % 5.4'ü trafik ve ulaşım, % 8'i çevre kirliliği, % O'u göç ve gecekon du, % 5.4'sı çarpık yapılaşma sorunlarını istanbul'un en önemli problemleri olarak görmektedir. Odamız son yıllarda iş Programlarında istanbul'un sorunlarını ayrı bir bölüm halinde ele alarak konuların üstüne gitmektedir. Geçtiğimiz dönemde, özellikle gecekondulaşma ve çarpık yapılaşma, çevre kirliliği gibi konulara ağırlık verilmişti. Bu yıl da sözkonusu sorunlar çeşitli yönlerden ele alınarak irdelenecek, işporta ve seyyar satıcılık gibi ticari hayatı ilgilendiren sorunlara ilişkin görüşlerimiz bu vesile ile ilgililerin ve yetkililerin bilgilerine tekrar sunulacaktır. Bu arada, şehrimizdeki posta hizmetlerindeki gecikmeler son günlerde ticari faaliyetleri de olumsuz yönde etkiler hale gelmiştir. Gerek ilgili Bakanlık ve gerekse PTT Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimierimize karşılık alınan cevaplarda, merkez nakli, kadro eksikliği gibi gerekçeler ileri sürülerek, sorunun geçici olduğu belirtilmişse de, aslında zaman zaman problemin ağırlaştığı ve teslimlerde bir aya varan gecikmeterin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Oda hizmetleri ve ticari faaliyetleri de aksatan bu sorunun çözümü için gereken çaba gösterilecek, konunun üzerine ısrarla gidilecektir. 2

36 İSTANBUL TİCARET ODASI istanbul'un inceleme konusu yapılarak, üzerinde çözümler üretilen sorunları, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, istanbul Milletvekilleri ile yapılacak toplantılarda enine boyuna ortaya konulacak ve siyasi partilerimizin desteklerinin sağlanması cihetine gidilecektir istanbul'un Planlama ve imar Sorunları istanbul'un yoğun göç dalgalarının baskısı altında kaldığı bilinmektedir. Hızlı nüfus artışının, kente özgü bir takım problemler yanında, sosyal ve ekonomik sorunlar ile bazı. ç~vre sorunlarını beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Bu sorunların arasında, şehrin planlama ve imar problemleri önemli bir yer tutmaktadır. 994 yılı içinde konu bu açıdan irdelenecek ve bir araştırma gerçekleştirilecektir istanbul'un Çöp Sorunu istanbul'un, halkını ve işyerierini çok yakından ilgilendiren sorunlarından biri de çöp sorunudur. Bu sorun çok yönlüdür. Çöplerin toplanmasından, depolanınasına kadar olan safhaların çağdaş bir sisteme bağlanması ve modern ülkelerdeki örneklere uygun hale getirilmesinin zamanı gelmiş hatta geçmiş bulunmaktadır. Başta Eminönü olmak üzere birçok ilçede çöpler zamanında toplanamamakta ve çeşitli nedenlerle çok sık aralıklarla yollarda, tarihi yapıların, anıtların yanlarında, turistik yerlerde ve alışveriş merkezlerinde biriken tonlarca çöp halk sağlığını tehdit ettiği gibi ticareti ve turizmi de olumsuz yönde etkilemektedir. Çöp toplama hizmetini özelleştiren belediyeler sorunu bu açıdan çözmüşlerdir. Konunun diğer bir cephesi; halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi ile ilgilidir. Çöpleri koku ve su sızdırmayacak şekilde naylon torbalar içinde biriktirme ve atma alışkanlığını getirip yaygınlaştırmak gerekmektedir. Basına ve televizyona bu ~çıdan büyük görevler düşmektedir. Geçtiğimiz yıl Oda'mız, Eminönü bölgesinde pjlot bir uygulama yürütmüş ve başta 22

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ KASIIM 2014 1 2014 YILI EKİM AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Marrtt 2014 2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr Denizli nin üretim

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı