Okullaşma oranı arttı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okullaşma oranı arttı"

Transkript

1 dan takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi, beton delici bomba, lazer güdümlü füze dedektörü gibi TSK'nın gücüne güç katacak silah ve sistemler sayesinde Türkiye, savunma alanında dünyada daha fazla söz sahibi olmaya başlıyor. HABERİ 17 DE HABER 17 DE 8 NİSAN 2014 SALI FİYATI:25Kr AK Parti ve CHP'nin, 4 eski bakan ile ilgili verdiği soruşturma önergeleri, bugün Genel Kurul'da okutulacak. CHP'nin; eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddialarla ilgili Meclis Soruşturması açılmasını içeren 4 önerge ile AK Parti'nin tek önergesi Genel Kurul'da okunarak bilgiye sunulacak. Savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vurucu gücünü artıran TÜBİTAK, yüksek teknolojili projeleriyle göz dolduruyor. Okullaşma oranı arttı Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), eğitimöğretim yılı istatistiklerine göre, okullaşma oranları eğitimin tüm kademelerinde artış gösterdi. Buna göre, okullaşma oranları okul öncesinde net yüzde 26,6'dan yüzde 27,7'ye, ilkokulda 98,8'dan 99.5'e, ortaokulda 93'den 94,5'e, liselerde ise 70'den 76'6'ya yükseldi. HABERİ 23 TE Haberi18 de Haberi15 de Haberi 18 de

2 Alihan Ebru Gündefl'i mahkemeye veriyor STANBUL - fiark c ve besteci Alihan, Sibel Can dan sonra flimdi de Ebru Gündefl i mahkemeye vermeye haz rlan yor. Alihan, Gündefl in yeni albümüne ald n aç klad Üflediler Söndüm adl parçan n kendisine ait oldu unu iddia etti. Alihan, Sibel Can n seslendirdi i son günlerin hit flark s K fl Masal n n kendisine ait oldu unu MESAM dan ald teknik raporla ispatlay p, ünlü flark c y mahkemeye vermiflti. Alihan flimdi de Ebru Gündefl in yeni albümünde okuyaca n aç klad son dönemin gözde flark s Üflediler Söndüm ün bestesinin de kendisine ait oldu unu iddia sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi etti. Alihan, Gündefl in albümüne koydu u Üflediler Söndüm adl parça için de MESAM dan teknik rapor ald n belirtti. Eser h rs zl n n di er h rs zl klardan hiçbir fark n n olmad n söyleyen Alihan flöyle konufltu: Ebru Gündefl geçmifl y llarda tan flt m bir sanatç arkadafl m. Ona bir k rg nl m yok. Ancak flark y benim iznim olmadan albümüne koyamaz. Konuflup anlafl rsak Gündefl in okumas na izin verebilirim. Aksi halde dava açaca m. fiark n n bestecisi olarak görünen Cem Y ld z a ise maddi ve manevi tazminat davas açaca m. Sibel Can asla affetmeyece ini söyleyen Alihan, Uyar lar ma ra men hakk m yemeye devam ediyorlar. Mahkemede en a r cezay almalar için çaba gösterece im. Bu olay benim onurumu k rd. Parayla pulla iflim yok. Uzlaflmak için elimden geleni yapt m diye konufltu. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 8 Nisan 2014 Denise Cappeza Türkiye de kalacak STANBUL - talyan oyuncu Denise Cappeza, Türkçe bilmedi i için çok istedi i role seçilemedi. Ancak azmetti, önce o rolü ald, ard ndan Türkçe ö renip aran lan oyuncular aras na girmeyi baflard. Napoli de do up büyüyen oyuncu Denise Capezza n n Türkiye ye yerleflme hikayesi oldukça ilginç. ki y l önce Uçurum dizisine talyan oyuncu arand n duyunca Türkiye ye görüflmeye geldi ini söyleyen oyuncu, Felicia karakteri için stanbul a geldim. Rol için uygun bulundum. Ancak Türkçe ve ngilizce bilmedi im için seçilemedim. Bu yüzden de ülkeme geri dönmek zorunda kald m. Ama pes etmedim dedi. Ard ndan Türkçe kelimeler ö renen ve kendisine bir DVD haz rlayan Cappeza, bu sayede rolü al nca hemen Türkçe derslerine bafllad n ve 6 ayda Türkçe yi söktü ünü belirtti. fiu s ralar Charles Dickens in dünyaca ünlü roman Oliver Twist in Türk versiyonu Düfller ve Umutlar da rol alan Cappeza, stanbul u çok seviyorum. Teklif geldi i sürece Türkiye de kalaca m dedi.

3 8 Nisan 2014 Yaflam H CR 6 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 24 Mart 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : YARIN Türkiye de yaklafl k 2,5 milyon kifli okuma yazma bilmiyor ZM R - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) zmir Bölge Müdürlü ü nün 'Türkiye- zmir E itim Göstergeleri'ne göre 15 + Yafl E itim Durumuna Göre Nüfusun Da l m istatistik çal flmas tamamland. Çarp c sonuçlar n ortaya ç kt araflt rmada, Türkiye'de 2 milyon 643 bin 712 kiflinin okuma yazma bilmedi i saptand. Yap lan çal flmada, nüfusun yüzde 26,9 unun yani 14 milyon 994 bin 232 kiflinin ilkokul mezunu, yine nüfusun yüzde 21,46 s n n, 11 milyon 959 bin 942 kiflinin de ilkö retimi bitirdi i belirlendi. Liseyi bitirenlerin oran yüzde ile 12 milyon 85 bin 335 kifli, yüksekokul veya fakülte bitirenlerin oran yüzde 12,03 ile 6 milyon 706 bin 780, yüksek lisans mezunlar n n ise yüzde 0,96 ile 532 bin 757 kifliye tekabül etti i saptand. Nüfusun yüzde 0.28 inin yani 154 bin 180 kiflinin doktora yapt ülkemizde, okuma yazma bilmeyenlerin oran da yüzde 4.74 ile 2 milyon 643 bin 712 kifli olarak tespit edildi. Ayn flekilde okuma yazma bilen fakat herhangi bir okul bitirmeyenlerin say s da yüzde 6.87 ile 3 milyon 829 bin 953 kifli olarak kay tlara geçti. statistik verilerinden ilginç çal flmalar n baz lar flöyle: -6 ve daha üzeri yafltaki nüfus için okur yazarl k oran yüzde 6,04 iken bu oran zmir de yüzde 98,09 dur. -6 ve üzeri yafltaki nüfus için okuma yazma bilmeyen oran n n en düflük oldu u il yüzde 1,39 ile Antalya olmufltur. Tekirda yüzde 1,86 zmir yüzde 1.91 ile okur yazarl kta 81 il içinde 3. s radad r. -6 ve üzeri yafltaki nüfus için okuma yazma bilmeyen oran n n en yüksek oldu u il yüzde 10,47 ile Mardin dir y l nda zmir de 6 ve üzeri yafltaki okuma yazma bilmeyen kifli say s yüzde 7,77 azalarak olmufltur y l nda zmir de 6+ yafl nüfus için okuma yazma bilmeyen oran erkeklerde yüzde 0,70 iken kad nlarda bu oran yüzde 3,11 dir. Baflka bir deyiflle kad nlarda 6 ve üzeri yafltaki nüfusun yüzde 3,11 i okuma yazma bilmemektedir y l nda zmir de 6-13 yafl grubu nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oran yüzde 0,10; 65 ve üzeri yafl grubu nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oran yüzde 10,59 dur. -6 ve üzeri yafltaki nüfus için okuma yazma bilmeyen oran n n en düflük oldu u ilçe yüzde 0,62 ile Çeflme dir. Bir baflka deyiflle Çeflme de 6 ve üzeri yafl nüfusta okuma yazma bilmeyen oran yüzde 0,62 dir. -6 ve üzeri yafltaki nüfus için okuma yazma bilmeyen oran n n en yüksek oldu u ilçe yüzde 4,18 ile Kiraz d r y l nda15 ve üzeri yafl nüfusta ilkokul mezun oran en yüksek il yüzde 37,86 ile Manisa d r. -Manisa y yüzde ile Çanakkale, Burdur yüzde 36,43 ve zmir ile takip ediyor y l nda 15 ve üzeri yafl nüfusta ilkö retim mezun oran en yüksek il yüzde 30,69 ile fi rnak t r y l nda 15 ve üzeri yafl nüfusta zmir de ortaokul veya dengi okul mezunu oran yüzde 5,84 tür y l nda 15 ve üzeri yafl nüfusta zmir de lise veya dengi okul mezunu oran yüzde 23,56 d r y l nda zmir de 15 ve üzeri yafl nüfusta yüksekokul veya fakülte mezunu oran yüzde 14,68 dir. (CHA) Bodrum da koca dehfleti MU LA - Mu la n n Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda ABD li bir kad n, kocas taraf ndan b çaklanarak öldürüldü. Gümüfllük Mahallesi Özgüvendik Sokak'ta bir sitede meydana gelen olayda, hsan Bora Sengin (37) isimli koca, ABD li efli Ester Parkur u (39) vücudunun çeflitli yerlerinden b çaklayarak öldürdü. 1 yafl nda erkek çocuklar olan çiftin dün akflam yemek yerken tart flt, kavgan n büyümesiyle Sengin in, Parkur u b çaklayarak öldürdü ü ö renildi. Sabah saatlerinde ailesini telefonla aray p durumdan haberdar eden Sengen in, k z kardefli eve gelince Parkur u kanlar içinde yerde yatarken gördü. Olay yerine ça r lan jandarma ekipleri Sengin i gözalt na alarak karakola götürdü. Savc ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde yapt incelemelerin ard ndan Parkur un cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mahallede oturan komflular n iddias na göre Sengen çiftinin iki hafta önce oturduklar eve tafl nd klar ve henüz kimseyle tan flmad klar ö renildi. Gözalt na al nan Sengin ifadesinin ard ndan Bodrum Adliyesi'ne getirildi. (CHA)

4 4 YARIN Suriyeli Türkmenlerin yaflad klar tiyatro sahnesine aktar ld GAZ ANTEP - Suriye deki Türkmenlerin yaflad klar n konu alan Güneyden Gelen Ç l k adl tiyatro oyunu Gaziantep te sahnelendi Türk Dünyas Toplulu u ve Suriye Türkmen Meclisi üyesi oyuncular n n rol ald oyun, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Merkezi nde gösterime sunuldu. Tek perdelik oyunda Suriye deki iç savaflta Türkmenlerin yaflad klar anlat ld. Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, oyunun ard ndan yapt konuflmada, Çin Seddi ne, Viyana kap lar na ve Afrika çöllerine kadar uzanan ulu ç nar n dallar olduklar n ama bu dallar n budand n söyledi. Dalmaz, flunlar kaydetti: Bugün kendi öz yurdumuzda maalesef s k nt lar m z var. Ecdad m z n tesbih taneleri gibi hac yolunun güvenli ini sa lama konusunda her köye yerlefltirdi i insanlar m z vard. Bunlar bizim, özümüz, can parçam zd. Ama bunlar ne yap yor flu anda? Kim biliyor? Biz beraber yafl yoruz, ac lar m z paylafl yoruz. Suriye de bir dram yaflan yor. Bu dram n ne zaman, kim taraf ndan bafllat ld n kimse bilmiyor. fiu anda orada özgürlük ad na ç kan ama sonradan birilerinin sahiplenmeye çal flt bir devrim var. Türk milleti ve Türkmenlerin ayn bünye olduklar n vurgulayan Dalmaz, ayn co rafyay, ayn dini, ayn iklimi paylaflt klar n kaydetti. Dalmaz, sözlerini flöyle tamamlad : Bölgedeki en ufak bir ac dan, s z dan en ücra köfledeki millet ferdi, evrad e er bu ac y hissetmiyorsa biz, ayn dinin, ayn inanc n mensuplar de iliz. Ondan dolay gerek Suriye deki her bir fert, birine karfl ifllenen cinayetin, birine yap lan haks zl n kendine yap ld n görmüyorsa, e er Türkiye deki bir vicdan sahibi, bu dramdan etkilenmiyorsa o dine mensup oldu unun, ayn millette mensup oldu unun fluurunda de il demektir. Bu tiyatro bize, öze dönüflümüzü hayk r yor. Etkinli e Suriye Geçici Hükümeti Sa l k Bakan Adnan Hazuri, Suriye Türkmen Meclisi D fl liflkiler Üyesi ve Cenevre Temsilcisi Hüseyin Abdullah, akademisyenler, ö renciler ve Türmenler kat ld. (AA) Kültür Sanat Kerkük ten Eskiflehir e 4 gün boyunca etkinlikler devam etti. Etkinlikler d fl nda da Türkmenler hem kendi aralar nda hem de yetkililerle görüflerek, toplanarak, örnek bir dayan flma sergilediler. Dr. Ayd n Bayatl le Türk Dünyas Kültür Ajans Tan t m Dairesi Baflkan Veysel fiimflek Türkmenler ile grup grup görüflüp s k nt lar n gidermeye çal flt lar. Tiyatro Grubu, Müzisyenler, Ressamlar, Gençler ve Mollalar ile önemli görüflmeler gerçeklefltirildi. Türkmen Milletvekilleri ve Siyasi Parti Baflkanlar ile Türkmen yetkililerin de kendi aralar nda Irak taki Türkmenlerin durumu gözden geçirildi. Türkmenlerin Güvenlik, E itim ve Sa l k konular nda da önemli de erlendirmeler yap ld. Irak Türkmen Bas n Konseyi Yönetim Kurulu f rsattan yararlanarak Anamon Otelinde önemli bir toplant düzenledi. Bu toplant lar n sonucu Türkiye nin Irak Türkmenlerine vermifl oldu u de eri bir kez daha vurguland. Türkmenlere adeta kendi aralar nda bir kapal kampa girip geleceklerini masaya yat rd lar. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna ve Türk Dünyas Kültür Ajans yetkilileri ola anüstü çaba harcayarak Türkmenleri memnun etmeye çal flt lar. Aç l fl Törenine Türkiye Cumhurbaflkan Say n Abdullah Gül, Ortado u Bafldan flman Erflat Hürmüzlü ile göndermifl oldu u telgraf ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n tebrik mektuplar Türkmenlere moral olarak de erlendirildi. Son olarak, Irak Türkleri Haftas etkinliklerine telgraflar yla kat lan: Türkiye Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Türkiye Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye Milli E itim Bakan Nabi Avc, Irak Devlet Bakan Dr. Turhan Müftü, Irak Spor ve Gençlik Bakan Casim Muhammed Cafer, Irak Sa l k Bakan Müsteflar Salah fieyyar, Banko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk, Irak Türkmen Cephesi Baflkan ve Kerkük Milletvekili Erflet Salihi, Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf Fatih Türkcan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil brahim Mutlu, Türkmenler ad na teflekkür etmeyi bir borç olarak kabul ediyorum. Eskiflehir Hakk nda: Eskiflehir, Türkiye'nin ç Anadolu Bölgesinde bulunan büyük bir il. Ortas ndan Porsuk Çay geçen flehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunmas nedeniyle bir ö renci kenti görünümündedir y l n n verilerine göre flehir merkezinin toplam nüfusu 599,796'd r. Bu nüfusun 297,865'i erkek 301,931'i kad nd r. Eskiflehir Türkiye'nin en h zl kalk nan illerinden biridir ve do u boylamlar ile ve kuzey enlemleri aras nda kalan il topraklar, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Bolu illeri ile çevrilidir. Topraklar n n büyük k sm ç Anadolu bölgesinde kalmas na ra men, Seyitgazi ilçesinde küçük bir alan, Sar cakaya ilçesinin tamam, Merkez ve Mihal çç k ilçelerinin bir bölümü Karadeniz bölgesinde kal r. Trafik 8 Nisan 2014 numaras 26 d r. fiehir Met helvas, Nuga helva, Haflhafll çörek, Kalabak suyu, Çi börek (Çibörek) ve Lületafl ile meflhurdur. fllenebilir lületafl, Türkiye'de yaln z Eskiflehir'de ç kar ld için Eskiflehir tafl olarak bilinir. Türkiye'de Eskiflehir ve Sivrihisar dolaylar nda yetiflen bir çoban köpe i olan Akbafl da flehre ait önemli de erlerdendir. Hava Kuvvetleri Komutanl 'na ba l 1. Hava Taktik Komutanl ve 1. Hava kmal ve Bak m Merkez Komutanl ve 1. Jet Üssü Komutanl da Eskiflehir'de bulunmaktad r. Bugünkü Eskiflehir ili, Eski ve Orta Ça larda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeum ismi ile tan nan bir kentti. Arap kaynaklar nda ise flehrin ad Darauliya, Adruliya ve Drusilya olarak verilmifltir. Dorylaion, antik kaynaklarda önemli yollar n kavflak noktas nda kapl calar ile ünlü, ticaret ile zenginli e kavuflmufl bir Frigya (Phrygia) flehri olarak geçer ve flehrin kurucusu olarak Eretrial Doryleos gösterilir. Özellikle Bizans ça nda önem kazanan kentte imparator Justinianos'un yazl k saray n n varl ndan söz edilir. 19. yüzy lda birçok gezgin ve bilim adam, bölgeye yapt klan gezilerin ve araflt rmalar n sonucunda Eskiflehir'in 3 km kuzeydo usunda, Porsuk Çay 'n n kuzeyinde yer alan bugünkü ad yla fiarhöyük ören yerinin antik Dorylaion flehri oldu unu saptam fllard r. Buras 17 m. yüksekli inde, 450 m çap nda Orta Anadolu'nun orta büyüklükteki höyüklerinden biridir. Burada 1989 y l nda itibaren Kültür Bakanl ve Anadolu Üniversitesi ad na Prof. Dr. A. Muhibbe Darga baflkanl nda bir ekip taraf ndan arkeolojik kaz lara bafllanm flt r. Halen devam etmekte olan kaz larda, höyükte flimdilik Osmanl Dönemi'nden ilk Tunç Ça 'na kadar geri giden sürekli bir yerleflmenin oldu u saptanm flt r. Dorylaion - fiarhöyük, Bizans' n Selçuklular'a karfl korunmas nda büyük rol oynam fl ancak 1176'da Selçuklu Sultan II. K l çaslan' n Bizans mparatoru Manuel Komnenos'u ma lup etmesinden sonra kent, Selçuklular' n egemenli i alt na girmifltir. Bundan sonra uzun bir zaman y k k ve terkedilmifl olan Dorylaion-fiarhöyük'ün yak n nda, harabenin güneyinde yeni bir yerleflme kurulmufltur. W. M. Ramsay'in bildirdi ine göre, büyük olas l kla Dorylaion harabelerine Eskiflehir ad verilmifl ve bu ad o zamandan günümüze uzanm flt r. (E.Valili i) (Devam Edecek)

5 8 Nisan 2014 Kültür Sanat YARIN 5 Kütüphaneler nitelik ve nicelik olarak de ifltirilecek ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, 2014 te projeleriyle kütüphaneleri hem nicelik hem de nitelik olarak zenginlefltireceklerini bildirdi. Çelik, 50. Kütüphaneler Haftas dolay s yla bir mesaj yay mlad. Bakan Çelik, mesaj nda, ayd nl k günlerin okuyan ve araflt ran nesillerin omuzlar nda yükselece inin bilinciyle; her yafltan dima lar n kendilerinden bafllayarak dünyay tan malar için okuma al flkanl n yayg nlaflt rmay hem bir devlet politikas hem de kiflisel bir sorumluluk olarak de erlendirdiklerini ifade etti. Medeniyetlerin do du u ve dünyaya yay ld merkezlerden biri olan Anadolu nun, dünya edebiyat n n temelini oluflturan önemli eserlerin üretildi i bir merkez oldu unu belirten Çelik, flunlar kaydetti: Uygurlardan bu yana kütüphanecilik bilincini kazanm fl bir millet olarak, bilimden sanata, politikadan düflünce dünyas na birçok bulguyu paylaflarak ço altan yaz m dünyas n n buluflma noktas olan kütüphanelerin öneminin fark nday z. Bugün bafllayan Kütüphaneler Haftas, okumaaraflt rma al flkanl n art rmak ve kütüphane kullan m n daha da yayg nlaflt rmak için bizlere iyi bir f rsat tan yor. Kütüphaneler Haftas dolay s yla bir kez daha belirtmek isterim ki; kütüphanelerimiz ile kütüphanecilik anlay fl m z n, de iflen dünyan n ça dafl yap lanmas nda teknolojik-toplumsal dönüflümlere uygun olarak hayata geçirilmesi, Bakanl k olarak temel hedeflerimiz aras nda yer almaktad r te projelerimizle kütüphaneleri hem nicelik hem de nitelik olarak zenginlefltirece imiz müjdesini verirken bu y l Hayat Boyu Kütüphaneler ana temas n iflledi imiz Kütüphaneler Haftas n kutluyorum. (AA) S cak akflamlar müzikle renklenecek ANKARA - fienay ÜNAL - Çeflitli etkinlikler çerçevesinde Türkiye ye gelerek konser vermeye haz rlanan dünyaca tan m fl çok say da yabanc grup ve flark c, yaz aylar boyunca müzikseverlerle buluflacak. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Justin Timberlake dünya turnesi kapsam nda 26 May s ta stanbul da konser verecek. Türkiye deki ilk solo performans yla dinleyicinin karfl s na ç kacak Timberlake, son Amerika Müzik Ödülleri gecesinde kazand favori pop-erkek rock sanatç s ödülleri dahil 3 ödülle evine döndü. Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanlar n En Büyük 100 Sanatç s listesinde yer alan Aerosmith 14 May s ta müzikseverlerin karfl s na ç kacak. 66,5 milyonu ABD s n rlar içinde olmak üzere, satt 150 milyon albüm ile gelmifl geçmifl en fazla albüm satan Amerikal rock grubu olarak tarihe geçen Aerosmith, baflta 4 Grammy ödülü olmak üzere birçok ödülün de sahibi. Aerosmith, Steven Tyler (vokal), Joe Perry (gitar), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (davul) ve Brad Whitford tan (gitar) olufluyor. -Mucizelerle dolu piyanist de Türkiye ye geliyor Dünyan n en önemli piyanistleri aras nda say lan ve hayat Oscar ödüllü Shine filmi ile beyaz perdeye aktar lan David Helfgott, ç kaca son dünya turnesi çerçevesinde 15 Nisan da Türkiye ye geliyor. The Last Great Romantic, Rahmaninov albümü 4 milyondan fazla satan Helfgott ilginç hayat hikayesiyle de sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Helfgott, hayat n konu alan filmde de anlat ld gibi, bir konser s ras nda a r bir beyin travmas geçirdi. Helfgott, 12 y l süren bir tedavi sürecinden sonra üstün yetene i ve azmi sayesinde yeniden yaflama döndü. 20. ve 21. yüzy l n keman virtüözü kabul edilen Itzhak Perlman 29 Nisan da sanatseverlerle buluflacak. Her gitti i ülkede yo un ilgiyle karfl laflarak konser biletleri aylar öncesinden tükenen, Schindler in Listes i filminden de tan nan Itzhak Perlman stanbul da konser verecek. En yi Oda Müzi i ve En yi Enstrümantal Solist Performans gibi toplamda 5 ayr dalda Grammy Ödülü ne sahip Perlman n, Harvard, Yale, Brandeis, Roosevelt, Yeshiva ve Hebrew üniversitelerinde fahri ve onursal doktoralar da bulunuyor. -Ödüllü ünlüler Asya ile Avrupa n n kesiflti i noktada Dünya çap nda on befl milyon albüm sat fl ile dans müzi inin önemli isimleri aras na giren Frans z DJ ve prodüktör David Guetta, 27 Haziran da sevenleriyle bir araya gelecek. Heavy metalin efsanevi gruplar ndan Metallica, 13 Temmuz da stanbul da konser verecek. Metallica, ilk kez gerçeklefltirece i Metallica By Request projesiyle hayranlar n interaktif konserle tan flt racak. Avrupa da birçok farkl flehrinde oldu u gibi Metallica konser biletini internet üzerinden alan müzikseverler, izleyecekleri konserde çal nacak flark lar oylama hakk na da sahip olacak ve Metallica n n 30 y l aflk n süredir kaydetti i 140 dan fazla parça ile flark listesini oluflturabilecek. Konserin aç l fl n, birçok flehirde oylama sonucu en çok istek alan One ve Master of Puppets ile yapacak Metallica, 18 flark dan oluflan sahne flovundaki 17 flark y verilen oylara göre belirleyecek. Rock müzi in tan nm fl di er isimlerinden Neil Young, stanbul daki ilk konserini 15 Temmuz da gerçeklefltirecek. stanbul Kültür Sanat Vakf, müzikseverlerin y llard r merakla bekledi i Neil Young Crazy Horse grubuyla birlikte stanbul da a rlayacak. lk albümünü yay mlad 1969 dan bu yana say s z müzisyene ilham kayna olan Young, yüksek perdeli tenor sesi ve elektro gitardaki kendine özgü stiliyle güncel müzik tarihinin en büyük isimlerinden biri say l yor. Young n iki Grammy ödülü ve Philadelphia filminin müzikleriyle bir Oscar adayl da bulunuyor. (AA)

6 6 YARIN Edirne hedeyelik eflyadaki Çin tekelini Ters lale ile k racak ED RNE - SAL H BARAN - Selimiye Camisi ile özdeflleflen ters lale motifi, çini sanat yla ifllenerek hediyelik eflya haline getirilecek. Düzenlenecek kurs sayesinde hem ters lale motifi gelecek nesillere aktar lacak hem de yayg nlaflan Çin üretimi hediyelik eflyalar n kullan m n n önüne geçilecek. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hac o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne nin tarihte çini üreten kentlerin bafl nda geldi ini ancak zamanla çini ustalar n n yeni baflkent stanbul a göçüyle çini sanat n n stanbul ve di er kentlere kayd n söyledi. Kursla çini sanat n gelecek kuflaklara aktar lmas n n yan nda Edirne nin hediyelik eflyadaki simge olan bir objesinin daha oluflturulaca n belirten Hac o lu, flöyle konufltu: Selimiye Camisi ile adeta özdeflleflmifl olan ters lale objesini çini sanat yla üreterek Edirne ye gelen misafirlerimize Çin mal olmayan orijinal bir hediyelik taktim etmifl olaca z. Türk sanat n n en nadide motiflerinden biri, bundan sonra Edirne ye gelenleri bu kadim kenti anmak için evlerine asacaklar çok güzel bir obje olacak. Kurs ö retmeni Nadir Adl da, hediyelik eflya motifi seçiminde Selimiye Camisi nin müezzin mahfilinde yer alan ve efsanelere de konu olan ters laleden esinlendiklerini belirterek, Ters lale söylencelerde inatç bir yafll kad n diye anlat l r ve günümüze kadar dilden dile gelmifltir. Biz obje seçiminde bundan etkilendik. Renk seçiminde de Osmanl n n Edirne deki ilk camisi Yeflilce Camisi nin renginden seçtik. Ortaya fl k bir eser ç kt dedi. Ters lale motifli objeler yak n zamanda hediyelik olarak 3-5 lira aras nda de iflen fiyatlarla sat fla sunulacak. - Ters Lale efsanesi K br s fethinin an s na 2. Selim in, eski payitaht Edirne de kente hakim bölgede heybetli cami yap lmas emrini vermesinin ard ndan 80 yafl ndaki Mimar Sinan, daha sonra ustal k eserim diyece i camiyi yapmak için uygun alan aramaya bafllad. Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nde Kavak Meydan olarak and Edirne ye hakim alan, Mimar Sinan n 4 minareli ve kubbesi Ayasofya y dahi geçecek diyerek tasarlad cami için çok uygundu. Lale bahçesi olan yerin sahibi yafll kad n, arsas n önce vermek istemedi. Daha sonra yetkililerin de araya girmesiyle zor da olsa, araziyi vermeyi kabul etti. Yafll kad n n camide lale figürünün bulunmas flart kabul edilerek, Selimiye Camisi nin yap laca alan al nd. Söylencelere göre, bu nedenle Mimar Sinan da söz verildi i gibi laleyi ustal k eserinde iflledi ancak bir farkla. Yafll kad n n inatlaflmas n n simgesi olan lale, ters olarak müezzin mahfilinin sütununda yer ald. Ters lale figürü, 439 y ld r adeta yafll kad n n inad n simgelercesine sütunda duruyor. (AA) ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 519 say l karar ile onaylanan, Yenimahalle Alacaatl ada 1 say l parsel ve ada 5 say l parseller iliflkin 1/5000 ölçekli naz m imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de ifliklikleri Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-4596) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Turizm 8 Nisan 2014 Kerimov un 90 metre uzunlu undaki ICE adl süper lüks yat, bir ay daha Marmariste MU LA - Rus ifl adam Süleyman Kerimov a ait ICE isimli mega lüks yat, Marmaris Liman na demirledi. Yat n, bir ay ilçede bekletilece i ö renildi. Da stan as ll Rus ifl adam Kerimov un 10 gün önce Marmaris e getirilen yaklafl k 90 metre uzunlu undaki ngiliz bayrakl ICE isimli yat, bak ma al nmak üzere Marmaris Liman n n küçük r ht m na yanaflt r ld. Liman yetkilileri, içerisinde sadece personeli bulunan yat n may s ay na kadar ilçede kalaca n, akaryak t ikmali yap laca n söyledi. Bak m ve ikmallerin ard ndan bir ay sonra Kerimov ile eflinin havayoluyla Marmaris e gelerek lüks yatlar yla Güney Ege de mavi yolculu a ç kmalar n n beklendi i bildirildi. Bu arada dünyan n en büyük ve lüks 100 yat aras nda gösterilen ICE, Marmarisliler ve ilçede tatilini geçiren turistlerin de ilgi oda oluyor y l nda denize indirilen, 160 milyon dolara mal olan ve üzerinde bir helikopter bulunan yat, spor salonu, çal flma odas, jakuzi gibi pek çok lüksü bünyesinde bar nd r yor. ICE, geçen ay ilk olarak Mu la n n di er ünlü turistik ilçesi Bodrum aç klar na demirlenmifl, burada 4 gün kald ktan sonra Marmaris e getirilmiflti. Yat, bir süre Marmaris Körfezi nde demirli kalm flt. (AA)

7 8 Nisan 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: Kal nca ve aç k saman renginde yar mat bir yaz kâ d türü. Gaye, erek, maksat. 2. Müslümanlardan önceki ça a Araplar n verdi i ad. 3. Kalori. Bir kimsenin o lunun kar - s. 4. Büyük bir çabuklukla dönerek iflleyen ve saatte binlerce basan bir bask makinesi. 5. Bir harekât n yürütülebilmesi için merkez olarak haz rlanan yer. Do u Anadolu da bir akarsu. Ekmek, nimet. 6. nsan tiplerini inceleyen bilim dal. 7. Emir verenler, devlet büyükleri. Tesir. 8. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. laç, merhem. 9. ki ülke paras n n karfl l kl de eri. Keseli ay. 10. Avrupa da bir ülke. 11. Cüzaml. Eski dilde göz. 12. ki devlet aras nda dar toprak parças. Japon lirik dram. 13. ridyumun simgesi. Rutubet. Çizgi. 14. Eski dilde kad n. Yaban incirinin döllenmesinde etkili olan bir tür sinek.15. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. Akarsu yata, mecra. 16. Çaba, gayret. Mal ba fllama. 17. Karakteroloji. 18. Baz hayvanlarda, bitki çekirde inde bulunan billursu madde. Bir nota. 19. A açl kl yol. lave. Kale duvar. 20. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. Tutars z hareketler yapan tehlikeli ak l hastas. Yukar dan afla ya: Necati Cumal n n bir eseri. Bir ayg t harekete geçiren düzenek. Asya da bir ülke. 2. Erkek sesinde bir perde. Gümüfl. Is tma sistemlerinden biri. Bir nota. 3. Hayvan dam. Eski dilde berber. Elçilik. 4. Nesli tükenmifl, günümüze fosilleri kalm fl sürüngen hayvan. Gözde a tabaka. Göçebelerin konak yeri. 5. Vilayet. Ya ma, çapul. Torun sahibi erkek. Öngün. 6. Amazondaki batakl k s k orman. ktisadi. Mürekkep hokkalar na konulan ham ipek. 7. Kuran tümcesi. Telefonda konuflmak, tafl tlara binmek için para yerine kullan lan madeni araç. Mermer ya da tafltan oyma mezar. 8. Asl pikrik asit olan patlay c madde. Avuç içi. Doktor, tabip. Silisyumun simgesi. 9. Bir ifli yapma, yerine getirme. Yaln zca Birecik yöresinde yaflayan nesli tükenmek üzere olan bir kufl. Mersin ilinin bir ilçesi. 10. Kampana. Ünlü Osmanl tarih yazar. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Süreç. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Atina'da EOKA an t dikildi AT NA - K br s adas n Yunanistan'a ba lamak için kurulan EOKA örgütü ad na, Yunanistan' n baflkenti Atina'da an t dikildi. Atina'da kent merkezindeki Santiago Park 'na dikilen an t n aç l fl n, Yunanistan Cumhurbaflkan Karolos Papulyas ve Rum lider Nikos Anastasiadis yapt. Anastasiadis aç l flta yapt konuflmada, Papulyas'a, K br s'ta çözüm çabalar na verdi i destek için teflekkür etti. Anastasiadis, "Ada'da çözümün sadece K br sl Rumlar n arzusu olmad n, tüm K br sl lar n talebi oldu unu" söyledi. Kuzey K br s' n Türkleflme "tehlikesi" bulundu unu öne süren Anastaisadis, gelecek y llarda böyle bir fleyin gerçekleflmesi durumunda geri dönüfl olmayaca n söyledi. Papulyas ise Yunanistan' n Rumlara olan deste inin sürece ini belirterek, "Bizim silah m z ve yapmam z gereken fley, ortak bir tutum içerisinde birlikte mücadele etmek" dedi. Yunan heykelt rafl Aristidis Paço lu taraf ndan yap lan ve üzerinde "EOKA kahramanlar an t " yaz l an t, parmak yerine insan figürleri olan bir elden olufluyor. K br s'ta, 1955'te Yunanistan ile birleflme (Enosis) amac yla ngiltereye karfl direnifl bafllatan EOKA, daha sonraki y llarda Ada'daki Türkleri imha plan Akritas' uygulamakla tan n yor. (AA) D fl Haberler 8 Nisan 2014 Ban: Orta Afrika Cumhuriyeti Ruanda olmas n Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 20 y l önce Ruanda'daki soyk r m n benzerinin bugün Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yaflanma riskinin bulundu unu belirtti. B RLEfiM fi M LLET- LER - Afrika'da bulunan BM Genel Sekreteri Ban, OAC Ulusal Geçifl Konseyi'ne hitap etti. Konuflmas nda, OAC'ye büyük bir ayaklanman n oldu u zamanda geldi ini ifade eden Ban, flunlar söyledi: ''Afrika'n n kalbinde büyük bir kara delik var. Her gün sizin dert ve sorunlar n z düflünerek uyan yorum. Her yere, liderlere çabalar n h zland rmalar için ça r da bulundum. Baz lar bunun unutulmufl bir kriz oldu- unu söylüyorlar. Ben dünyan n bunu unutmamas n sa lamak için buraday m.'' Genel Sekreter Ban, ziyaretinde gördü ü manzarayla ilgili olarak, ''Kad nlar, çocuklar ve yafll - lar aç kta uyuyorlar. G da az. S tma yay labilir. Ya- fll sezon, durumu daha da kötü yapacakt r'' ifadesini kulland. Ban, uluslararas toplumun 20 y l önce Ruanda'da baflar s z oldu unu belirterek, ''Bugün, Orta Afrika Cumhuriyeti halk - n korumak için yeterince bir fley yap lmamas riskiyle karfl karfl yay z'' dedi. Vahflet suçlar n n OAC'de ifllenmeye devam etti ini ve ''etnik-dinsel temizlik'' kavram n n bu ülkede bir gerçeklik oldu unu söyleyen Ban, Müslüman az nl n büyük ço unlu unun ülkeyi terk etti ini bildirdi. Genel Sekreter Ban, Müslümanlar ve Hristiyanlar n inançlar ve kimlikleri yüzünden hayati tehlike içinde olduklar n vurgulayarak, flunlar kaydetti: ''Ülkenin güvenli i, anarfliye teslim olmufltur. nsanlar linç edilmekte ve bafllar kesilmektedir. Cinsel fliddet t rman yor. Birileri failleri alk fllarken, korkunç eylemler ifllenmeye devam ediyor. Tam bir dokunulmazl k, hesap sorulmama durumu var. Bu de iflmeli.'' Bölgeye daha fazla asker ve polisin konuflland - r lmas ça r s nda bulundu unu bildiren Ban, Afrika ülkeleri önderli indeki bar fl gücünün (MIS- CA), BM bar fl operasyonunun içine tafl nmas n önerdi ini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yak nda bu konuda bir karar alaca n umdu unu ifade etti. Ban, BM'nin bu nedenle OAC'ye, daha fazla insan hakk ihlalinin olmas n önlemek ve suçlulardan hesap sorulmas n sa lamak için bir araflt rma komisyonu gönderdi- ini belirtti. Aç klamas nda, Avrupa Birli i'nin bölgeye güç gönderme karar n destekledi ini söyleyen Ban, ''Ama ben tekrar, uluslararas toplumu, daha h zl davranmaya ve daha fazlas n yapmaya ça r yorum'' dedi. Konuflmas nda, OAC'den Ruanda'ya geçece ini ve buradaki soyk r m törenine kat laca - n kaydeden Genel Sekreter Ban, ''Liderler olarak Ruanda soyk r m n n y l dönümünde, benzer suçlar n ifllenmemesinden emin olunmas n sa lamak sizin sorumlulu unuzdad r" diye konufltu. Ban ve aralar nda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power' n da oldu u BMGK heyetinden diplomatlar, OAC'den sonra Ruanda soyk r m n n 20. y l nedeniyle düzenlenen anma törenine kat lacak. (A.A)

9 8 Nisan 2014 D fl Haberler YARIN 9 Hindistan da 815 milyon seçmen sand a gidiyor YEN DELH - Dünyan n en kalabal k demokrasisi Hindistan, 2014 genel seçimleri için sand - a gidecek. 815 milyonu aflan seçmen nüfusu ile dünyan n en kalabal k demokrasisi olan Hindistan da seçimlerin 1 aydan uzun bir zamana yay lmas n n sebebi seçim sand klar n n organizesi ve güvenlik. Seçimler, 3 milyondan fazla polis ve askerin seçim güvenli ini sa lamas sebebiyle aflamal olarak yap lacak. Özellikle do u eyaletlerinde Maocu teröristlerin sand k merkezlerine sald r lar sonras güvenli i art ran Hint güvenlik güçleri, seçim süresince teyakkuzda olacak y l nda kendi teknolojisi olarak gelifltirdi i 'Elektronik Oy Kullanma Makinas 'n 2004 y l nda bütün Hindistan da uygulamaya bafllayan ülke bu yönüyle de gurur duyuyor. Köyler dahil tüm seçmenlerin 930 bin seçim noktas nda elektronik makinelerde oy kullanaca- Hindistan da sistemin güvenli- i belirli bir süre sorun teflkil etmiflti. Hintli mühendislerin gelifltirdi i güvenlik sistemi ile kapal devre çal flan makineler, oy iflleminin ard ndan seçim kurullar nda toplanarak sonuçlar merkezden ilan edilecek. 28 eyalette ve Hindistan n yurtd fl ndaki temsilciliklerinde yap lacak oylama sonras Hindistan Parlamentosuna 543 milletvekili seçilecek. Ço unluk olan 272'yi elde edecek koalisyon, hükümeti kuracak. Seçimlerde, afl r sa c Bharatiya Janata Partisi BJP liderli indeki UPA koalisyonu aday Narendra Modi ve Kongre Partisi liderli indeki sosyal demokrat NDA koalisyonu aday Rahul Gandi baflbakanl k için yar flacak. 12 May s'ta bitecek seçim sürecinden sonra sonuçlar, 16 May s ta Hindistan Seçim Komisyonu'nca aç klanacak. (CHA) Ukrayna da tansiyon yükseldi; Rus yanl lar devlet binalar na yürüdü Ukrayna da Rus nüfusun yaflad Donetsk ve Harkiv kentlerinde Rusya yanl s gösteri yapan binlerce kifli devlet binalar na yürüdü. Afl r milliyetçi gruplarla çat flmalar n yafland ve yaral lar n oldu u belirtiliyor. MOSKOVA - Kiev de bat yanl s devrimin gerçeklemesi ve K - r m n Rusya Federasyonu na ba lanmas n n ard ndan kentin di er bölgelerinde yaflayan Rus etnik topluluklar da gösterilere bafllad. Interfax n haberine göre yüzlerce polisin güvenlik önlemi ald Donetsk kenti yerel yönetim binas na gelen göstericiler, kap lar k rmaya çal flt. Ellerinde Rusya bayra tafl yan grup, "K r m, Donetsk Rusya!" slogan att. Göstericilerin bina yak n nda bulunan Ukrayna bayra n indirerek Rusya bayra çekti i belirtiliyor. Harkiv kenti Özgürlük Meydan nda da bir gösteri düzenlendi. Lenin heykeli önünde toplanan grup Rusya bayra tafl d ve Kiev in fesh etti i Ukrayna polisi Berkut a destek verdi. Göstericiler, "Rusya, Ukrayna, Belarus, Bir halk! Ortak Tarih ve Ortak Gelecek!" yaz l dev pankart tafl d. Rusya yanl s gösterilere tepki gösteren Ukrayna Irkç gruplar ise karfl gösteri yapt. Havai fiflekler f rlat l rken iki grubun küçük çapl çat flt ifade ediliyor. Bölgeye gelen polis gruplar ay rarak kordon olufltururken, taraflar n birbirlerine su flifleleri ve di er cisimler f rlatt klar kaydediliyor. Moskova, Ukrayna n n do u ve güney bölgesinde yaflanan Rus az nl klar n haklar n n korunmas için yeni anayasa yap lmas n istiyor. Rusya ya göre 25 May s ta ERB L - Irak Savunma Bakanl, Irak Ordusu'nun Anbar kentinin tüm bölgelerini Irak Suriye slam Devleti (IS D) militanlar ndan temizledi- ini ancak Felluce kasabas n n hala teröristlerin kontrolü alt nda oldu unu aç klad. Savunma Bakanl, Felluce kasabas n n dört bir yandan kuflat ld n ifade etti. Felluce'nin k sa bir sürede teröristlerden temizlenece ini aktaran Savunma Bakanl, kentde yaflayan afliret liderleri ve önde gelen din adamlar n n orduya yard mda bulunmas ça r s yapt. Geçen ay n bafl ndan bu yana Irak Ordusu ile IS D aras nda yaflanan çat flmalar sebebiyle binlerce vatandafl evlerini Cumhurbaflkanl seçimlerine gidecek Ukrayna Federal bir yap ya dönüflmeli. K r m topraklar na katt gerekçesi ile Bat l ülkelerin Rusya ya yönelik yapt - r mlar artarak devam ederken, Ukrayna da Federasyon yap s na geçifle ülke halk n n karar vermesi gerekti i ifade ediliyor.(cha) Irak Savunma Bakanl : Felluce hala IS D kontrolü alt ndad r terk ederek Irak' n daha güvenli bölgelerine yerleflti. Kürt Yönetimi, Anbar'dan kaç p Kuzey Irak Kürt bölgesine yerleflen vatandafllar n say s n n 20 bini geçti ini ifade etti. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 8 Nisan 2014 Yaz c : Kredi ve Kefalet Kooperatifleri nin kulland rd kredi 10,4 milyar TL yi geçti Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nden 31 Mart itibariyle kredi kullanan ortak say s n n 296 bini, kulland r lan kredi hacminin ise 10,4 milyar TL yi aflt n bildirdi. ANKARA - Hayati Yaz c, yapt yaz l aç klamada Küçük iflletmelere kredi kefalet kooperatifleriyle ile hayat veriyor, Ekonominin çarklar n döndürüyoruz. Kooperatif model çal fl yor, küçük iflletmelerin çarklar dönüyor. Bu önemin fark nda olan Bakanl m z kooperatifler arac l yla sekiz milyondan fazla kooperatif orta na yönelik önemli hizmetler sunmaktad r. Kredi ve Kefalet Kooperatifleri arac l ile küçük iflletmelerin, iki milyona yak n esnaf ve sanatkârlar n kredi ihtiyaçlar n karfl l yoruz. ifadelerini kulland. Halk Bankas, kaynak maliyetini karfl lamak amac yla 1 fiubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere banka komisyonu kesintisini y ll k yüzde 0,5 ten yüzde bire yükseltildi ini aktaran Yaz c, bu defa komisyon kesintisinin, 26 Mart tarihinden itibaren y ll k yüzde birden yüzde 0,5 e indirildi ini kaydetti Yaz c, böylece kooperatifçe ve bankaca yap lan toplam kesintilerin yüzde 4 ten yüzde 3,5 e düflürüldü ünü vurgulad Y l Bütçesi için kaynak miktar n n 528 milyon 108 bin TL olarak kesinleflti ini dile getiren Bakan Yaz c, Bu ödene in tamam n n 2014 y l içerisinde kullan lmas halinde, küçük iflletmelerin, esnaf ve sanatkâr n 2014 y l nda kullanabilece i toplam kredi hacminin ortalama 13 milyar liraya ulaflmas beklenmektedir. dedi. (CHA) Havada Mart rekoru STANBUL - Devlet Hava Meydanlar flletmesi verilerine göre 2014 Mart ay nda, geçen y la göre yolcu say s yüzde 12,5 artarak 10 milyon 993 bin 762 ye ulaflt. Devlet Hava Meydanlar flletmesi Genel Müdürlü ü, Mart ay uçak ve yolcu istatistiklerini aç klad. Aç klamaya göre, 2014 Mart ay nda iç hatlarda havalimanlar na inifl-kalk fl yapan uçak say s bir önceki y l n Mart ay na göre yüzde 12,6 art fl ile 57 bin 860, d fl hatlarda ise yüzde 9,4 art fl ile 36 bin 552 ye yükseldi. Mart ay nda 23 bin 114 üstgeçifl (Overflight) trafi i ile birlikte toplamda yüzde 10 luk art fl ile 117 bin 526 uça a hizmet verildi. Mart 2014 itibariyle iç hat yolcu trafi i yüzde 17,7 lik art flla 6 milyon 544 bin 735, d fl hat yolcu trafi i ise yüzde 5,7 lik art flla 4 milyon 449 bin 027 oldu. Direkt transit yolcu ile birlikte toplam yolcu say s 10 milyon 993 bin 762 ye ulaflt ve geçen y l n Mart ay na göre yüzde 12,5 lik art fl kaydedildi. ç hat yolcuda en çok art - fl n yafland ilk üç havaliman ise s ras yla; Tekirda - Çorlu yüzde 379, Antalya Gazipafla yüzde 176 ve Ad - yaman Havalimanlar yüzde 87 oldu. stanbul Atatürk, Sabiha Gökçen, Ankara Esenbo a ve zmir Adnan Menderes Havalimanlar n n hizmet verdi i yolcu say s ise geçen y l Mart ay nda 6,8 milyon iken, 2014 Mart ay nda eklenen yaklafl k 1 milyon yolcu ile toplamda 7,7 milyona ulaflt. Mart ay itibariyle yolcu ve uçak trafi indeki art fllara paralel olarak yük tafl mac l - (Kargo+Posta+Bagaj) da artt. Verilere göre, yüzde 13,4 art flla 200 bin 943 ton olarak gerçekleflti de ilk üç ayl k gerçekleflmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafi i (üstgeçifller dahil) yüzde 11,5 art flla 328 bin 272 ye, toplam yolcu trafi i (direkt transit dâhil) yüzde 17 art flla 31 milyon 164 bin 853 e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafi i ise yüzde 17,5 art flla 559 bin 160 tona ulaflt.(cha)

11 8 Nisan 2014 HABER MERKEZ - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, toplam külçe alt n ticareti yüzde 42 düflüfl göstererek 1 milyar 605 milyon dolar seviyelerine indi. Geçen y l n ocak-flubat döneminde 1 milyar 745 milyon dolar külçe alt n ithal eden Türkiye nin d fl al m bu y l n ayn döneminde yüzde 66 azalarak 595,9 milyon dolara indi. Alt n ithalat ndaki azal flta sviçre den gelen külçe alt n tutar ndaki düflüfl etkili oldu. Bu ülkeden yap lan ithalat bu y l n flubat ay sonu itibar yla yüzde 82 gerileyerek 110,2 milyon dolar olarak hesapland. Ekonomi Söz konusu dönemde en fazla ithalat yap lan ülke 306,5 milyon dolar ile Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, an lan ülkeden yap lan ithalat da y ll k bazda yüzde 64 düfltü. hracat aç s ndan de erlendirildi inde Türkiye nin d fl sat m y l n 2 ay nda 2013 y l n n ayn dönemine k yasla yüzde 1 azalarak 1 milyar 9 milyon dolar tutar nda gerçekleflti. Bu dönemde en fazla ihracat yap lan ülke yaklafl k 724 milyon dolar ile sviçre olurken, bu ülkeyi 202,5 milyon dolar ile BAE izledi. Böylece Türkiye bu y l n ocak-flubat döneminde, külçe alt n ticaretinde, 413 milyon dolar d fl ticaret fazlas verdi. (AA) YARIN Külçe alt n ithalat nda çarp c düflüfl yafland Türkiye nin külçe alt n ithalat bu y l n 2 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 66 azalarak 595,9 milyon dolara geriledi. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ A B A D A M A Ç 2 C A H L Y E A 3 I S I N G E L N 4 T R O T A T F 5 Ü S Z A P N A N 6 T P O L O J A 7 Ü M E R A E T K 8 N R N E T E M 9 K U R K O A L A 10 M A K E D O N Y A 11 A L A T E N A Y N 12 K O R D O R N O 13 R N E M H A T 14 N S A L E K 15 E F E A K A K V 16 E F O R H B E 17 I R A B L M T 18 R R A F T M 19 A L E E K S U R 20 K A T A A J T E

12 12 YARIN Ekonomi Otomotiv sektörü iç pazarda dibi gördü Y l n ilk çeyre inde iç pazarda s k nt l günler yaflayan otomotiv sektörü, istikrar ihracat flampiyonlu u ile yakalad. BURSA - Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazar 2014 y l Ocak-Mart döneminde, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 24,46 daralarak 115 bin 272 adete geriledi. Bu rakam 2013 y l n n ilk üç ay nda 152 bin 604 adet olarak gerçekleflmiflti. ç pazardaki daralma 2014 Mart nda en yüksek seviyeye ulaflt, otomobil ve hafif ticari araç pazar nda sat fllar yüzde 30,82 oran nda azald. Döviz kurlar ndaki yükselifl, ÖTV oranlar n n art r lmas, BDDK n n kredi ifllemlerine yönelik getirdi i s n rlamalar ve seçim sürecinin gerekçe gösterildi i daralma ile s k nt l günler yaflayan otomotiv sektörü, ç k fl yolunu ihracatta buldu. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre 2014 Ocak-Mart döneminde otomotiv sektörünün ihracat yüzde 8,1 art flla 5 milyar 132 milyon dolardan 5 milyar 546 milyon dolara yükseldi. ç pazarda sat fllar n dip yapt mart ay, ihracatta ise tam tersi performansla rekor getirdi. Otomotiv ihracat, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 14,2 art fl gösterdi ve 2 milyar 127 milyon dolar ile en yüksek ihracat gerçeklefltiren sektör oldu. Otomotivi, 1 milyar 604 milyon dolarla haz r giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar STANBUL -Türk Hava Yollar (THY) yönetim kurulu üyeli- ine, 'RTE' markas n n tescili için yap lan baflvuruda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a vekalet eden Avukat Arzu Akal n getirildi. Akal n ayr ca, bir dönem AK Parti stanbul l Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapm flt. THY yönetim kurulundan geçti imiz hafta Mehmet Nuri 468 milyon dolarl k ihracatla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Motorlu Araç Sat c lar Federasyonu (MASFED) Genel Baflkan Yard mc s ve Baflkent Otomotivcileri Derne i Baflkan Ayd n Erkoç, 2014 y l n n ilk 3 ay nda yaflanan geliflmelerin, otomotiv sektörü için adeta güç testi niteli i tafl d n ve sektörün bu testten aln n n ak yla ç kt n söyledi. Otomotivin, Türkiye'nin en rekabetçi ve h zla büyüyen sektörü olarak dikkati çekti ini kaydeden Erkoç, 2014 Ocak ay nda bafllayan ve seçim döneminde had safhaya ulaflan s k nt l sürece ra men, kay plar n ihracatla dengelenmesi, hem sektör hem de ülke ekonomisi için sevindiricidir. ç pazardaki sanc l süreçte ihracatta elde edilen baflar, sektörün kriz yaflamas n engelledi. Otomotiv sektörü, yakalad ivmeyi sürdürmek zorunda oldu undan, yat r mlara ve istihdama uzun vadede devam edecektir. diye konufltu. ç pazardaki daralman n önüne geçmek için gerekli tedbirlerin vakit geçirilmeden al nmas n isteyen Erkoç, seçim sonuçlar na paralel olarak döviz kurlar ndaki gerileme ve faizlerin düflüfl e ilimine girmesinin gelecek için umut verici oldu unu sözlerine ekledi.(cha) Baflbakan' n avukat THY yönetimine girdi Yaz c ile yönetim kurulu ve icra komitesi baflkanvekili Prof. Dr. Cemal fianl istifa etmiflti. stifalara iliflkin bir aç klama yap lmazken, bugün iki ismin yönetime kat ld bilgisi geldi. THY taraf ndan yap lan aç klamada, Türk Hava Yollar Yönetim Kurulu nca, Mehmet Nuri Yaz c ve Prof. Dr. Cemal fianl dan istifa suretiyle boflalan yönetim kurulu üyeliklerine, Sermaye Piyasas Kurulu görüflü al narak, lker Ayc ve Arzu Akal n n ilk genel kurul toplant s na kadar görev yapmak üzere ba ms z yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi. Ayr ca toplant da yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Mecit Efl in Yönetim Kurulu ve cra Komitesi Baflkan Vekili olarak atanmas kararlaflt r ld. denildi.(cha) 8 Nisan 2014 Üniversite-sanayi iflbirli i, Ar-Ge ve inovasyona 'cömert' destek STANBUL - Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, 2014 y l n n edilgen ekonomiden etken ekonomiye geçifl y l olaca n söyledi. Bunun için üniversite-sanayi iflbirli i- Ar-Ge ve inovasyon konular nda önemli destekler vereceklerini aç klayan Zeybekçi, "Bunlar destekler iken çok cömert olaca z." dedi. Örne in Ar-Ge'ye ayr lan pay milli gelirin yüzde 3'üne ç - karacaklar n söyledi. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, Türkiye hracatç lar Meclisi'nde (T M) ekonomi yazarlar ve muhabirleri ile bir araya geldi. Toplant da T M Baflkan Mehmet Büyükekfli de haz r bulundu. Güncel ekonomik konularda de erlendirmelerde bulunan Zeybekçi, dünyan n 100 y l n önemli krizlerinden birini yaflad n ifade ederek, ekonomik y k mlar n rakamlar n n korkunç seviyelere vard n kaydetti. Kas m ay nda Amerikan Merkez Bankas FED'in parasal daralma politikalar n n sonuna gelece ini ve May s 2015 gibi faiz art fl na gidece ini öngören Ekonomi Bakan, Türkiye'nin yaflananlardan etkilenmemesi için çal flt klar n, bu çerçevede yat r mc lara Türkiye'nin sundu u f rsatlar anlatt klar n dile getirdi. Dolardaki düflüflün, FED'in parasal geniflletmeyi yavafllatmas ve siyasi geliflmelerden kaynakland n anlatan Zeybekçi, flöyle devam etti: "Dolar n tüm geliflmekte olan ekonomilerin para birimlerine karfl de er kazand bir ortamda, TL'deki de er kayb flafl rtmamal. Bu bir sürpriz de- il. Geliflmekte olan ülkelerin para birimleri de FED'in politikalar do rultusunda de er kay plar yaflad. Kald ki, sadece bu hafta TL, 2014 y l ndaki de er kayb n geri ald. Bu tabii tart fl - l r, TL'nin yeniden de erli hale gelmesi, Türkiye'nin d fl ticaret aç aç s ndan, ihracat n gelifltirmesi aç s ndan iyi midir, bu ayr ca tart fl labilir. (CHA)

13 8 Nisan 2014 Ekonomi YARIN Apple' n heyecanla beklenen Türkiye ma azas aç ld Türkiye'de ilk ma azas n açan Apple hayranlar n sevindirdi. Sabah n ilk fl klar yla beklemeye bafllayan Apple hayranlar uzun kuyruklar oluflturdu. STANBUL - Teknoloji devi Apple, heyecanla beklenen ilk ma- azas n aç l fl n bu sabah açt. Sabah n erken saatlerinde ma azan n aç l fl için Zorlu Center a ak n eden Apple tutkunlar n üzerlerinde mavi tiflört bulunan ma aza çal flanlar karfl lad. Uzun kuyruklar oluflturan Apple hayranlar, ma aza çal flanlar ile aç l fl öncesi heyecanl anlar yaflad. Türkiye nin farkl yerlerinden gelen vatandafllar ma azan n önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Saatler 10:00 a saniyeler kala geri say m ile ilk müflteri tezahüratlar eflli inde ma azaya girifl yapt. Sabah n ilk fl klar yla ma azan n önüne gelen Apple tutkunlar ndan Tolga Sani, uzun zamand r Macintosh koleksiyoncusu oldu unu söyleyerek sözlerini flöyle sürdürdü: Güya 4 fiubat'ta aç lacakt. Daha önce de Ankara dan aç l fl için gelmifltim. fiimdi tekrar geldim. Ben 6 buçuktan beri s raday m. Steve Jops n felsefesi ve kendine özgü tasar mlar benim buraya gelmemde itkisi oldu. Ayn zamanda ben Macintosh koleksiyoncusuyum. 80 lerden, 90 lardan kalma birçok Macintosh'um var. Koleksiyona da ba lan nca iyice hayranl k olufltu. Apple markas na tutku ile ba l oldu unu söyleyen Simge Bay rc da, bu aç l fla gelmek için dershaneye dahi gitmedi ini ifade etti. Simge sözlerine flöyle devam etti: Türkiye de aç ld için çok mutluyuz. Çünkü daha birçok ülküde yok. Üsküdar dan geliyoruz. fiuan dershanede olmam z gerekiyordu ama biz aç l fla geldik. Farkl olmas herhalde. Yüzlerce kifli tek tek ma azaya al nd ktan sonra heyecanla al flverifl yapmaya bafllad. Ma azaya vatandafllar n ak n devam ediyor.(cha) TÜS AD, Atina'dan 'AB ile müzakereler h zlans n' mesaj gönderdi AT NA - Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) heyeti, Atina'da Avrupa Birli i (AB) Dönem Baflkan Yunanistan' n Baflbakan Antonis Samaras ile görüfltü. Baflbakan Samaras n yeni müzakere bafll klar n n aç lmas konusunda deste ini ald klar n belirten TÜS - AD Baflkan Muharrem Y lmaz, komflu ülkedeki toparlanman n Türk-Yunan ekonomik iliflkilerini de pozitif yönde etkileyece ini vurgulad. TÜS AD, AB Dönem Baflkan Yunanistan n baflkenti Atina dan hem Türkiye hem de AB ye müzakerelerde ilerleme kaydedin mesaj gönderdi. TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz baflkanl ndaki TÜS AD heyeti, Atina ziyareti kapsam nda bir dizi görüflme gerçeklefltirdi. Görüflmelerde Türkiye'nin AB üyelik süreci, küresel ekonomik ve siyasi geliflmelerle ilgili konular masaya yat r ld. Ö le saatlerinde Baflbakan Samaras taraf ndan kabul edilen heyetin baflkan Muharrem Y lmaz, TÜS AD olarak Türkiye nin Avrupa Birli i (AB) sürecini destekleyen çal flmalar 40 y ld r sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yunanistan n dönem baflkanl nda Türkiye nin müzakere sürecinde ilerleyebilmesinin f rsatlar n araflt - r yoruz. dedi. K br s sorunun çözümüne yönelik çabalar desteklediklerini belirten Y lmaz, flöyle konufltu: Ocak ay nda K br s a giderek Yunanistan daki muadil örgütümüz Yunan Giriflimciler Federasyonu (SEV) ve adadaki muadil örgütlerimizle birlikte sorunun çözümüne ifl dünyas olarak deste imizi ve beklentilerimizi ifade etmifltik. Bu sorunun çözümünün Türkiye nin AB ile de iliflkilerini kolaylaflt raca ndan hareketle Say n Baflbakan Samaras a da bu konuda desteklerini bekledi imizi SEV ile birlikte ifade ettik. Yunanistan n dönem baflkanl içerisinde yeni bafll klar n aç lmas n bekledi imizi ifade etme f rsat buldum. Fransa ve Almanya liderleri Hollande ve Merkel in 23. ve 24. bafll klar gündeme getirmifl olmalar ndan da hareketle kendisinin de bu bafll klar n aç lmas önceli ini dillendirdi ini belirten Y lmaz, Beklentimiz Yunanistan n dönem baflkanl içerisinde ilerleme kaydedilebilmesidir. ifadelerini kulland. Y lmaz görüflmelerde, 23. ve 24. bafll klar n d fl nda 5, 8 ve 19 numaral bafll klar n da aç labilece ine dair beklentilerini ifade ettiklerini kaydetti. Samaras n yaklafl m n n sorulmas üzerine TÜS AD Baflkan, Türkiye nin AB yolunda ilerlemesinin inanc n tafl d n ifade ettiler. Türkiye nin AB üyeli inin destekçisi olduklar n söylediler. Bu deste i alm fl olmaktan memnuniyet duyuyoruz. dedi. (CHA) Güney K br s'ta iflsizlik oran Mart ay nda rekor k rd 13 LEFKOfiA - Güney K br s ta iflsizli in, Mart ay nda yeni bir rekor k rarak 50 bin 940 kifliye ulaflt bildirildi. Rum statistik Dairesi nin verilerine göre; bir önceki ay 49 bin 531 kifli olan iflsiz say s n n, 51 bine dayand belirtildi. Konu ile ilgili olarak aç klama yapan Rum Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Zeta Emilianidu, yeni rekora ra men iflsizli in kontrol edilebilir boyutta oldu unu ifade etti. Öte yandan Rum bas n, Güney K br s ta maafllar n azalmas nedeniyle devletin vergi tahsilât yapamad n yazd. Gazetelere yans yan haberlerde, vergi tahsilâtlar nda 27,3 milyon Euro luk düflüfl kaydedildi i ve tahsilat n bu y l n Ocakfiubat aylar nda 305,32 milyon Euro ya geriledi i belirtildi.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi ANKARA - Türkiye nin üçüncü s rada yer almas na ra men ihracatta ayn baflar y gösteremedi- ini vurgulayan Bayraktar, 2013 y l nda 372 bin 498 tonluk üretimimize ra men, ihracat n 19 bin 553 tonda kald n bildirdi. Çile in sofralarda yer ald n belirten Bayraktar, Türkiye de, döneminde çilek üretimi 200 bin tondan 372 bin 498 tona, ortalama verim dekar bafl na 2 bin kilogramdan 2 bin 749 kilograma yükseldi. dedi. TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, iç ve d fl piyasada ilgi gören çile in, arz ve talep neticesinde üretim alanlar n n ço alarak çeflit zenginli i ve süreklilik açs ndan, alternatif bir ürün olarak üretim miktar n n artt n belirtti. fiemsi Bayraktar flunlar kaydetti: Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO) verilerine göre dünya çilek üretim miktar, 2005 y l nda 3 milyon 789 bin 231 ton iken 2012 y l nda ise 4 milyon 532 bin 60 tona ulaflt. ABD nin 2012 y l nda, bir milyon 366 bin 850 tonla birinci oldu u çilek üretiminde 360 bin 426 tonla Meksika ikinci, 351 bin 834 tonla Türkiye üçüncü s rada. Türkiye, 2013 y l nda üretimini 372 bin 498 tona yükseltti ve Meksika n n 2012 y l üretimini geride b rakt y l nda Türkiye nin çilek üretimi yüzde 5,87 artt. Bu üç ülkeyi, 289 bin 900 tonla spanya, 242 bin 297 tonla M s r izledi. ABD dünya çilek üretiminin yüzde 30,16 s n, Meksika yüzde 7,95 ini, Türkiye yüzde 7,76 s n, spanya yüzde 6,40 n, M s r yüzde 5,35 ini karfl lad. 8 Nisan 2014 Pazartesi Çilekte dünya üçüncüsüyüz ama ihracatta baflar yok Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Baflkan fiemsi Bayraktar, yapt yaz l aç klamayla çilek üretiminde Türkiye nin ABD ve Meksika dan sonra üçüncü s rada yer ald n aktard. Çilek üretiminde iller aras nda Mersin in ilk s rada oldu unu belirten Bayraktar, bu s ray Antalya, Ayd n ve Bursa n n takip etti ini bildirdi. Türkiye nin 2005 y l nda 100 bin dekar alanda 200 bin ton çilek üretti ini ve dekar bafl na ortalama 2 bin kilogram verim elde etti ini vurgulayan Bayraktar, flu bilgileri verdi: Akdeniz Bölgesi baflta olmak üzere, Ege ve Marmara bölgelerimizde de modern anlamda çilek yetifltiricili i yap l yor y l nda Mersin 135 bin 322 ton çilek üretimiyle ilk s ray al rken, bu ili 79 bin 60 tonla Antalya, 48 bin 966 tonla Ayd n, 32 bin 825 tonla Bursa, 16 bin 34 tonla Manisa, 14 bin 920 tonla Konya, 6 bin 888 tonla Elaz, 6 bin 638 tonla Sakarya, 5 bin 66 tonla zmir ve 4 bin 59 tonla Kahramanmarafl izledi. Dekar bafl na ortalama verimde Antalya 4 bin 917 kilogramla ilk s ray al rken, bu ili, 3 bin 558 kilogramla Ayd n, 3 bin 439 kilogramla zmir, 3 bin 437 kilogramla Mersin takip etti. Çilek üretim alan nda 30 bin 273 dekarla Mersin in ard ndan ikinci olan Bursa, dekar bafl na 1084 kilogram olan düflük verimi nedeniyle üretimde, Mersin, Antalya ve Ayd n n ard ndan dördüncü olabildi. (CHA) Esnaf ve sanatkardan faiz indirimi talebine destek ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), faizin düflürülmesi yönünde yap lan aç klamalara destek verdi. Konfederasyondan yap lan aç klamada seçimler sonras baz reformlar yap lmas gerekti ini ve bunlar n bafl nda da ekonomi cephesinin oldu unu belirtildi. Aç klamada flöyle denilidi: Faizlerin indirilmesi ile esnaf ve sanatkar kesimimizde büyük bir rahatlama olacakt r. Ekonomik anlamda belirsiz- likler ortadan kalkacakt r Çünkü faizlerin düflürülmesi ile üretim ve istihdam aratacak. Uluslararas piyasalarda ülkemizin ekonomik anlamda istikrar ç kaca için yabanc sermaye girifli artacakt r. Türkiye eskisi gibi yeniden istikrarl günlerine geri dönecektir. Zaman kaybedilmeden faizlerin düflürülmesi yönünde at lacak ad mlar flimdiden olumlu karfl l yoruz TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye nin 2014'de yüzde 4-5 büyüyebilece ini ifade etti. Palandöken, Böyle bir potansiyeli var. Ancak bunun önündeki en büyük engel flu anki faiz oranlar d r. Bu faiz oranlar ile büyüyebilece ini hiç sanm yorum. Zaman kaybedilmeden Merkez Bankas 'n n faizlerin düflürülmesi çal flmalar n h zland rmal d r. Faizlerin düflürülmesi ile istikrar sürecektir. Çünkü art k seçimler bitti ve ekonomik istikrar n devam edece i beklentisi olufltu. Merkez Bankas n n Para Politikas Kurumunu toplayarak faizi düflürebilece i görülmektedir. diye konufltu.(cha)

15 8 Nisan 2014 Ankara YARIN Belediye Baflkan Yaflar, Samanyolu'nun y ld zlar n kabul etti 15 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Samanyolu Yüksel Sar kaya lkö retim Okulu nun Y ld z ve Küçük K zlar Masa Tenisi Tak m 'n makam nda a rlad. Tenis turnuvas nda Ankara flampiyonu olan tak m, kupa sevinçlerini BaflkanYaflar ile paylaflt. Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan' n, makama oturduktan sonra ilk icraat nikah k ymak oldu. Ankara n n Çubuk ilçesinde yerel seçimler sonras Lokman Özden den görev alan yeni belediye baflkan Tuncay Acehan ilk olarak nikâh k yd. Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen törenle Acehan, U ur Sar tafl ile Ebru Sar tafl ve Nursen Bayraktar ile brahim Bayraktar çiftlerinin nikahlar n k yd. Kendisinin k yd ilk nikah oldu unu belirten Baflkan Acehan, Bu bizim ilk nikah m z. Evlilik müessesinde her iki taraf n da fedakârl k ve özveri göstermesi gerekir. Çiftler birbirlerini sevip saymal d r. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi. lçede nikah bereketi oldu unu da belirten Baflkan Acehan, 10 ayr nikah oldu unu ve davet edilen nikahlara program elverdi i sürece mümkün mertebe kendisinin k ymaya çal flt n ifade etti. (CHA) Okul Müdürü Adem Murat Olçay, Müdür Yard mc s Yakup Karadelio lu ve Antrenör Abdülkadir Y lmaz, beraberindeki y ld z ve küçük k zlar masa tenisi tak m ve eskrim ve biatlon flampiyonalar nda derece elde eden ö rencilerle birlikte Yaflar ziyaret etti. Ö rencilerin baflar s ndan duydu u memnuniyeti ifade eden Yaflar, "Siz ne kadar baflar l olursan z, ben o kadar mutlu olurum. Baflar l olman z için de elimden geleni yapmaya devam edece im." dedi. Sportif faaliyetlerin gençlerin gelifliminde büyük rol oynad n kaydeden Yaflar, ö rencilere tavsiyelerde bulunmay da ihmal etmedi. Ö rencilere derslerine iyi çal flmalar n nasihat eden Yaflar, "Ö retmenlerinizi iyi dinleyin. S n f geçmek için de il, en iyisini ö renmek için çal fl n." diye konufltu. Okul Müdürü Adem Murat Olçay ise Yaflar n yeniden baflkanl - a seçilmesinden büyük mutluluk duyduklar n belirterek Yaflar a yeni dönem için baflar lar diledi. Yaflar a okullar hakk nda bilgiler veren Olçay, "Hem akademik olarak hem de sportif faaliyetlerde Yenimahalle yi ve Ankara y en güzel flekilde temsil ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Mardin de gerçekleflecek Masa Tenisi fiampiyonas ndan da Türkiye fiampiyonu olarak dönmek tek hedefimiz." ifadelerini kulland. (CHA) Baflkan göreve Hay rl ifl le bafllad

16 16 YARIN Ankara 8 Nisan 2014 Ka tlar sanat eserine dönüfltürüyor ki y l önce ka t rölyef sanat n icra etmeye bafllayan makine ressaml ö retmeni Sinem Öcal, eserlerini Ankara Vak flar Bölge Müdürlü ü sergi salonunda görücüye ç kard. Sergi 9 Nisan'a kadar aç k kalacak. Çal flmalar hakk nda bilgi veren Sinem Öcal, ka t rölyef sanat ile hobi olarak 2 y ld r u raflt n belirtti. Daha önce ya l boya, ahflap boyama yapt n dile getiren Öcal, Ka t rölyefi gördükten sonra bu bana daha yak n geldi. 22 y ll k ö retmenim. Emeklilikte de bu iflle u raflmak istiyorum dedi. Ka t d fl nda baflka malzeme kullanmamaya çal flt n anlatan Öcal, genelde iç mekanlar, çiçekler, minyatürler çal flt n anlatarak, Hepsinin ayr bir güzelli i var ifadesini kulland. Ayn resimden on tane bast rd - n ve keserek boyut verdi ini ifade eden Öcal, flunlar söyledi: "Resim üzerindeki her bir parça benim elimden en az 4 kez geçiyor. Eflim ve çocuklar m destek oluyor, yard m ediyor. Bir odam atölye olarak kullan yorum. Emekli olursam bir ifl yeri açmay planl yorum. Hem ö retip hem tablolar m teflhir etmeyi hedefliyorum." Ekim 2012 de Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Evi nde Sanat n 77 Ahengi isimli karma sergiye kat lan Sinem Öcal, 03 Aral k 2012 de ilk kiflisel sergisini KÜ- SAD sergi salonunda açt. kinci kiflisel sergisini 27 May s 2013 te Sera AVM Kütahya da açt. 19 Mart Konya da aç lan Kütahyal sanatç lar karma sergiye kat ld. Ka t rölyef, Fransa kökenli bir sanat. Resimlerin kat kat kesilerek boyut verilmesi esas na dayan yor. Resimler, perspektif gelifline göre kesiliyor. Sonra boyut verilerek üst üste yap flt r l yor. Baz resimlerin üzerine ya l boya, kolaj gibi çal flmalar yap labiliyor. Eski Osmanl sanat olan kat- ya da çok yak n bir sanat. (CHA) Mamakl lar kansere karfl bilinçlendiriliyor Ölüm sebepleri aras nda ikinci s rada yer alan kansere karfl, Ankara'da Mamak Belediyesi bilinçlendirme seminerleri düzenliyor. Seminerler, Halk Sa l Müdürlü ü ve aile merkezlerinde, kad nlara yönelik yap l yor. Daha önce Tenzile Erdo an, Lalahan, Abidinpafla ve Ahmet Yesevi aile merkezlerinde olan seminerlerin beflincisi, Nene Hatun Aile Merkezi nde verilecek. Kanserde erken teflhisin hayat kurtard n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Bu bilinçle hareket ederek, Halk Sa l Müdürlü ü yle birlikte bilinçlendirme çal flmalar yap yoruz. dedi. Söz konusu seminerlere, bugüne kadar toplam 239 vatandafl kat l rken Mamak Belediyesi arac l yla kanser taramas na gidenlerin say s 136 oldu. Seminerlerde rahim a z, kal n ba rsak ve meme kanseri hakk nda bilgi veriliyor. Sigara ve beslenmenin kanserle iliflkisinin de ele al nd seminerler ve kanser taramalar hakk nda, ve 21 numaral telefonlardan bilgi al nabiliyor Ayr ca vatandafllar, Mamak Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü ne de baflvurabiliyor.(cha) Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül

17 8 Nisan 2014 Ankara YARIN Türk savunmas TÜB TAK projeleriyle güçleniyor Savunma sanayi alan nda gerçeklefltirdi i baflar l çal flmalarla Türk Silahl Kuvvetleri nin (TSK) vurucu gücünü art ran TÜB TAK, yüksek teknolojili projeleriyle göz dolduruyor. ANKARA (AA) - Tamamen yerli olarak gelifltirilen milli seyir füzesi, beton delici bomba, lazer güdümlü füze dedektörü gibi TSK n n gücüne güç katacak silah ve sistemler sayesinde Türkiye, savunma alan nda dünyada daha fazla söz sahibi olmaya bafll yor. TÜB TAK, TSK n n ihtiyac olan üstün nitelikli modern silah sistemlerini milli imkanlarla gelifltiriyor ve bu sistemlere ait teknolojileri yerli savunma sanayi flirketlerine transfer ederek üretime geçmesini sa l yor. Türkiye de ilk kez gelifltirilen seyir füzesi SOM, beton delici bomba NEB, ak ll bomba olarak bilinen HGK, lazer güdümlü füzelerin dedektörü, füze ve güdüm kitlerinde kullan lan s l piller, TSK n n kullan m na sunuldu. TÜB TAK, bunlar n d fl nda Türkiye yi savunma alan nda söz sahibi yapacak bir çok proje üzerinde de yo un bir çal flma yürütüyor. Öte yandan, silah ve sistemlerinde önemli bir yol alan TÜB TAK, yaz l m ve iflletim sistemlerinde de tamamen milli projeler gelifltiriyor. TÜB TAK, F-16 savafl uçaklar nda kullan lan elektronik harp sistemini milli olarak gelifltirecek yüksek bütçeli projeleri destekleyecek. Dünyada sadece 5 ülkenin üretebildi i ve F-16 lar hava savunma unsurlar na karfl koruyacak sistem, radar alg lay c ve kar flt r c özelliklere de sahip olacak. Milli Savunma Bakanl (MSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanl iflbirli iyle yeni bir proje için dü meye basan TÜB TAK, F-16 lar n olmazsa olmaz elektronik harp sistemlerinin milli olarak tasarlanmas ve gelifltirilmesi için haz rlanacak yüksek bütçeli projelere destek verecek. Bu kapsamda, F-16 Elektronik Harp Podu Sistemi nin yerli olarak gelifltirilmesi için ça r ya ç kan TÜB TAK, projenin baflar yla sonuçlanmas durumunda uçak bafl na maliyeti yaklafl k 2 milyon dolar olan sistem, tamamen yerli olarak üretilecek. Öte yandan Türkiye, söz konusu sistemleri ithal eden de il ihraç eden bir ülke konumuna yükselecek. F-16 lara tak l p sökülebilen bir sistem olan elektronik harp podu, harekat esnas nda savafl uçaklar n tehdit eden radarlar ve hava savunma sistemlerine karfl güvende olmas n sa l yor. Sistemin, tehdit radar bulundu unda pilotu ikaz eden ve otomatik olarak kendini izleyen radarlar yan ltan özelli i de bulunuyor. TÜB TAK taraf ndan gelifltirilen bir baflka modern mühimmat olan Nüfuz Edici Bomba (NEB) ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) taraf ndan seri üretime al nd. NEB, sahip oldu u Ard fl k Delici Harp Bafll ile dünyan n ilk ve tek uçak bombas olma özelli ini tafl yor. Satha At lan Orta Menzilli Mühimmat (SOM), yo un bir flekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karfl kullan lmak üzere tasarland. Hava Kuvvetleri Komutanl n n ihtiyac n n karfl lanmas amac yla gelifltirilen SOM, Türkiye nin ilk milli seyir füzesi olma özelli ini tafl yor. Gerekli olan operasyonel esnekli i destekleyecek modüler tasar ma sahip olan SOM, yüksek hassasiyete ve düflük görünürlü e sahip. SOM, tüm hava flartlar nda görev yapabiliyor ve uçufl s ras nda hedef tan mlanabiliyor. TÜB TAK, uzun ve yo un bir çal flma sonucunda savafl uçaklar nda kullan lan bombalar ak ll hale getiren Hassas Güdüm Kiti ni (HGK) gelifltirdi. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildi i HGK lar sayesinde uçaklar, hedeflerini 25 kilometre uzakl ktan, tam 12 den vurabiliyor. HGK lar ile ak ll hale getirilen bombalar, koordinatlar belirlenen hedefi 17 uydu ve özel alg lay c lar yard m yla, en fazla 6 metre gibi düflük bir sapma de eri ile yok ediyor. Böylece ortadan kald r lmas istenen hedef d fl ndaki yerlere zarar verilmeden harekat yap labiliyor. Üzerindeki ilave kanatç klar ve özel yüzeyi ile ak ll bombalar, havada süzülerek yol al yor. Uçak, tehlikeli bölgeye girmeden görevini güvenli güvenli bir flekilde tamaml yor. TÜB TAK taraf ndan gelifltirilen yeni nesil may n tespit sistemi ETMTS- 2, içerdi i iki alg lay c yap s sayesinde metalik ve plastik may nlar tespit edebiliyor. Sistemde bulunan LCD ekran, kullan c n n verileri görsel olarak takip etmesini sa l yor. böylece operatör, tespit uyar lar n sadece iflitmekle kalmay p, görsel ikazlar da takip ederek tespit baflar m n art rabiliyor. Füze teknolojisinde bir ilke daha imza atan TÜB TAK, lazer güdümlü füzelerin gözü olarak bilinen dedektörleri, tamamen milli kaynaklar kullanarak gelifltirdi. Lazer dedektörler, ilk olarak yerli füze C R T lerde kullan lmaya baflland. TÜB TAK n gelifltirdi i yerli lazer dedektörler, füze teknolojisinde kritik parçalardan biri ve yurt d fl ndaki örneklerine göre üstün teknik özelliklere sahip. 4 Kadranl olarak bilinen dedektörler, yüksek h z ve do ruluk, düflük parazitik kapasite, yüksek belverme gerilimi, düflük kaçak ak m, genifl dinamik çal flma aral ve yüksek tepkisellik özellikleri ile uluslararas pazarda öne ç kan yeteneklere sahip. 4 Eski bakanla ilgili soruflturma önergeleri bugün Meclis te okunacak TBMM- TBMM, yerel seçimler nedeniyle ara tatilini bitirerek çal flmalar na bafllayacak. TBMM Genel Kurulu, bu hafta yo un bir gündemle çal flacak. AK Parti ve CHP nin, 4 eski bakan ile ilgili verdi i soruflturma önergeleri, bugün Genel Kurul da okutulacak. CHP nin; eski AB Bakan Egemen Ba fl, eski Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, eski çiflleri Bakan Muammer Güler ile eski Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar hakk ndaki iddialarla ilgili Meclis Soruflturmas aç lmas n içeren 4 önerge ile AK Parti nin tek önergesi Genel Kurul da okunarak bilgiye sunulacak. Meclis in ara tatilinin bitti i 5 Nisan dan itibaren sürecin bafllad 4 eski bakan ile ilgili soruflturma önergeleri, 1 ay içinde sonuçland r lacak. Genel Kurul un bu haftaki gündeminde sözlü sorular n bakanlar taraf ndan yan tlanmas ile uluslararas sözleflmelerin onaylanmas n içeren yasa tasar lar yer al yor. Genel Kurul un gündemindeki en önemli konu ise M T yasa teklifi. Ancak teklifin bu hafta görüflülüp görüflülmeyece i henüz netlik kazanmad. TBMM D fliflleri Komisyonu, 9 Nisan Çarflamba günü yapaca toplant da, baz uluslararas anlaflmalar n onaylanmas n içeren yasa tasar lar n görüflecek. (AA)

18 18 YARIN Güncel Damacanalara çip geliyor Sa l k Bakanl n n, içme suyunda hijyeni ve güvenirlili i sa lamak amac yla bafllatmay planlad çipli damacana uygulamas a ustosta hayata geçirilecek. Mevzuat de ifliminin gerçekleflmesi için firmalara uygulama için 3 y l süre tan nacak. ANKARA -Sa l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu Baflkanl Çevre Sa l Daire Baflkan Hüseyin lter, AA muhabirine yapt aç klamada, içme suyunda hem kalitenin hem hijyeninin hem de güvenilirli in sa lanabilmesi için önemli ad mlar at ld n, gerekli düzenlemelerin yap ld n ve sanayi ile iflbirli i içinde halk sa l n n korunmas için giriflimler bafllat ld n söyledi. Bu alana iliflkin geçen y l n bafl nda yay mlanan yönetmelikle damacanalar n takibine baz kurallar getirildi ini hat rlatan lter, üretim aflamas ndan ömrünün bitimine kadar damacanalar n tüm aflamalar n n takip alt na al nd n ifade etti. mevzuat de iflimin gerçekleflmesi için firmalara üç y l süre tan yor. lter, vatandafllar n damacana su al rken çipli damacana da srarc olmamalar gerekti ini dile getirerek, damacanalar n güvenli- ine iliflkin denetimlerin ayn s kl kla yap laca n, halk sa l n n korunmas için ileri tedbirler al nd n belirterek, vatandafllar n endifle etmemelerini istedi. Uygulaman n ilk denemesinin yap larak geri dönüflümüne bak laca n, ard ndan yayg nlaflt r laca- n ifade ederek, Öncelikle binin üzerinde damacana dolafl ma verilecek ve özellikle kamu sektöründe kullan lacak. Bunun sonunda bir aksilik saptanmad nda uygulamaya geçilecek dedi. lter, eskiden damacanalar n Çipli damacana üretimlerine imal edildikten sonra rengi de iflenan n kaç kez kullan ld ve ömrü cana kullan m na geçilece ini bil- baflland n kaydeden lter, damane kadar kullan labildi ini, bunun da damacanalar n hem mikrobiyolojik aç dan kirlenme riskini hem de kimyasal sal n mlar n art rd - n söyledi. Bilim insanlar ile yap - lan çal flmalar sonras nda damacana kullan m na s n r getirildi ini anlatan lter, Buna göre, bir damacana en fazla 3 y l ve 75 defa kullan labilecek. Takiple damaca- kay t alt na al nacak diye konufltu. Bunun da çip yöntemiyle sa lanaca n dile getiren lter, çipin özelliklerinin ne olaca na iliflkin çal flmalar n son aflamaya geldi ini söyledi. lter, Bununla ilgili usül ve esaslar, bir aksilik olmazsa a ustosta aç klayaca z dedi. A ustostan itibaren çipli damadiren lter, flöyle devam etti: Su üreticilerinin bu konuya iliflkin flöyle bir dezavantajlar var. fiu an piyasada 20 milyon damacana var. Bunlar n, çipli damacanaya dönüflmesi için hepsinin de- iflmesi gerekiyor. Türkiye olarak, bunu üretebilecek kapasitede de- iliz. Firmalar da hemen bunu gerçeklefltiremezler. Bu nedenle cana dolum cihazlar n n ve damacanalar n üretiminin Türkiye de yap laca n, çiplerin ise yurt d - fl ndan temin edilece ini bildirdi. lter, Çiplerin Türkiye de üretilebilmesi için baz projeler var. Bu gerçekleflirse hem fiyat çok ucuzlam fl olacak hem de ülke ekonomisi için fayda sa lanacak ifadelerini kulland.(aa) Yeni meclis üyelerinden Yaflar'a tebrik HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediyesi nin yeni meclis üyeleri, oylar n yüzde 50,9 unu alarak rakiplerine aç k ara fark atan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret ederek tebriklerini iletti. Meclis üyelerine CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan da efllik etti. Kaybedecek zaman yok Önümüzdeki 5 y l n iyi de erlendirilmesi gerekti ini vurgulayan Yaflar, ipi hep birlikte gö üslediklerini söyledi da oy alamad mahalle- destekten ötürü çok teflekkür edilerden 2014 yerel seçimlerinde yorum. Keflke Türkiye nin her ye- oy almay baflard n dile getiren ri Yenimahalle gibi olsa, herkes Yaflar, flunlar söyledi: Verdi iniz ilçesini severek yaflayabilse. Bu dönemde de Yenimahalle halk na hep birlikte sahip ç kaca z, herkesi kucaklayaca z. Kaynaklar - m z halk yarar na, en iyi flekilde 8 Nisan 2014 kullanmay sürdürece iz. Hepinizden vatandafllar n sorunlar noktas nda tespit ve öneri bekliyorum. Kaybedecek zaman m z yok. Ben de yeni görevinizde sizleri tebrik ediyorum. Yenimahalle de oy say s n n 2009 a göre art fl göstermesinin tüm meclis üyelerini sevince bo du unu belirten Buçan, Yaflar a baflar lar n n devam n diledi. Çayyolu nun Yenimahalle den kopar lmas na ra men büyük baflar sa land n sözlerine ekleyen Buçan, Seçimin kazan lmas nda siz meclis üyeleri ve belediye personelinin katk s yads namaz. Önümüzdeki 5 y l içerisinde de ayn performans sergileyerek Yenimahalleliye hizmet edece iz dedi.

19 8 Nisan 2014 Ankara YARIN Keçiörenli lerin sevgisi AK zirveye tafl d Keçiören Belediye Baflkan Mustafa AK, Keçiören de büyük bir baflar kazanarak, ad - n yeniden zirveye yazd rd. Hizmetleri ve çal flkanl ile bilinen Mustafa Ak a Keçiörenli lerin sevgisi ve ilgisi 2009 daki yerel seçimlerden beri devam ediyor. HABER MERKEZ -Keçiören de huzur ve mutluluk esasl çal flmalar n sürdüren, alt ve üst yap da nitelikli ifllere imza atan, Keçiören i kültür ve yaflam merkezleriyle tan flt ran Ak a sonuçlar sürpriz olmad. Halk n her zaman deste ini gören ve sevgi gösterileri ile karfl laflan Ak, hizmetlerine kald yerden devam edecek. Seçim sonuçlar na ve Keçiörenli nin ilgisine dair Mustafa Ak flunlar söyledi; Keçiörenli sakinli imiz, duruflumuz, manevi de- erlere ba l l m zla birlikte hizmet aflk m z da gördü ve deste ini bizden esirgemedi. Soka a her ç kt mda yo un ilgilerine ve sevgi gösterilerine mazhar oldum. Keçiörenli lere daha güzel bir Keçiören de yaflamalar sözünü vererek, hizmetlerime kald m yerden devam edece im. Seçimler bitmesine ra men hala yo un ilgi ve destek devam ediyor. Sa olsunlar en az benim kadar sevinçle sonuçlar karfl lay p, belediyeye tebrik için ak n ettiler. Keçiören de tebrikleri kabul eden Ak, kendisine gösterilen yo- un ilgiden oldukça memnun. Belediyenin giriflinde izdiham nedeniyle içeriye girmekte zorlanan Keçiören halk, Mustafa Ak a sevgilerini gösteriyor. Tebrikleri uzun bir süre kabul edecek olan Ak görenler, Keçiörenli lerin gönlünde taht kurmufl demekten kendini alam yor. Yafll, genç demeden her kesimin sevdi i Ak bu moralle Keçiören de büyük ifllere imza atmaya haz rlan yor. Baflbakan Yard mc s fller, K z lcahamam Belediyesi ni ziyaret 19 HABER MERKEZ -Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, K z lcahamam Belediye Baflkan seçilen Muhittin Güney'i ziyaret etti. K z lcahamam Belediyesi önünde vatandafllara hitap eden fller, "K z lcahamam 2009 da bir yol kazas yaflam flt AK Parti ac s ndan te bunu telafi etmifl oldu. Bütün hemflerilerimize huzurlar n zda çok teflekkür ediyorum. De erli belediye baflkan m z kutluyorum. Baflar lar diliyorum. Bütün K z lcahamaml lar gibi ben de ondan bu 5 y lda çok büyük hizmetler bekliyorum K z lcahamam için. Bunu bir nöbet de iflimi olarak düflünmek laz m. Bundan önce belediye baflkan olarak hizmet eden de erli hemflerimiz Coflkun Bey'e de huzurlar n zda çok teflekkür ediyorum. Kendi ile milletvekili seçildikten sonra gayet baflar l flekilde çal flmalar yürüttük. Kendisi ile her zaman güzel iliflki içerisinde olduk. O da elinden geldi ince K z lcahamam a hizmet etti. Daha önceki belediye baflkanlar m z da hepsi K z lcahamam m za hizmet ettiler. Hepsine çok teflekkür ediyorum." fleklinde konufltu.

20 20 YARIN Ankara 8 Nisan 2014 Mamak Belediyesi yüzme tak m kuruldu Mamak Belediyesi art k ad n yüzmede de duyuracak. Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde yap lan elemeler sonras Mamak Belediyesi Yüzme Tak m kuruldu. Kazan da bilgi yar flmas Kazan Fuat Erkmen Anadolu imam Hatip Lisesi taraf ndan Hz. Muhammed in Hayat konulu bilgi yar flmas düzenlendi. Kazan Aile Yaflam Merkezi konferans salonda düzenlenen yar flmaya ilçedeki ortaö retim okullar kat ld. Bir ö rencinin Kur an- Kerim okumas yla bafllayan yar flman n aç fl konuflmas n yapan Fuat Erkmen Anadolu imam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Yald r yaklaflan Kutlu Do um Haftas n n ilçede birçok etkinliklerle kutlanaca n belirterek, Bizler de okul olarak bu Kutlu Do- um Haftas n farkl bir etkinlikle kutlamak istedik. Okulumuz Arapça fliir okuma, haf zl k ve Kur an- Kerim i güzel okuma ve ezan okuma yar flmalar nda ilçemizi baflar yla temsil etmifltir. stedik ki ülkemizin gelece i olan siz gençlerin umut dolu yüreklerinin Efendimiz i tan mas na bir vesile de biz olal m. Ö rencilerimizin Peygamberimizi daha iyi tan malar na katk da bulunal m istedik diye konufltu. Yar flmada ö rencilere Hz. Muhammed in hayat yla ilgili toplam 25 soru soruldu. Sorular n 24 ünü do ru olarak cevaplayan Ak nc Anadolu Lisesi birinci olurken, Efes Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi ikinci, Anadolu Sa l k Meslek Lisesi üçüncü oldu. lk üç dereceye giren okullar n ö rencileri kol saati ve Peygamberimizin hayat n anlatan kitap seti hediye edildi. HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü alt yap s na girmeye hak kazanan 29 sporcunun ailelerine bilgilendirme semineri gerçeklefltirildi. Mamak Kapal Spor Salonu toplant salonunda gerçekleflen seminerde aileler, profesyonel sporun çocuklar üzerindeki etkileri, kazan mlar ve sporculara aile deste inin sa lanmas ndaki önem konular nda bilgilendirildi. Hem amatör hem de profesyonel düzeyde sportif faaliyetler yürüten Mamak Belediyesi Spor Kulübü nün bünyesine yüzme branfl n da eklediklerini kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, belediye olarak spora yönelik ciddi yat r mlar gerçeklefltirdik dedi. Akgül, yüzücülerin ileride Mamak n gurur kayna olaca n söyledi. Mamak gelece in yüzücülerini seçti Mamak Belediyesi ve Avrupa Fitness Academi iflbirli i ile geçti imiz haftalarda Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde gerçekleflen seçmeler sonunda yetenek testine al nan sporcular, yüzme branfl na genetik ve fizyolojik yatk nl klar n n yan s ra performanslar na göre de erlendirilerek yüzme tak m alt yap s na girmeye hak kazanm flt.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı