Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir?"

Transkript

1 Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir? Özet Prof. Dr. Bülent GÖKAY* Çev. Caner SANCAKTAR Irak Savafl sonras bugün ran üzerine üretilmifl bir kriz durumu mevcuttur. ran a karfl bir askeri operasyonu meflrulaflt rmak amac yla, ABD nin yeni-muhafazakâr yöneticileri bu ülkeye karfl bir fleytanlaflt rma kampanyas bafllatm fl bulunuyorlar. Pek çok gözlemcinin bak fl aç s nda yaflananlar, ABD taraf ndan kurulan bir komplodan ibarettir. Bu makalenin temel tezi ise yeni muhafazakâr yönetimin ve yeni doktrinin, küresel ekonomik ve politik koflullar n oluflturdu u büyük denklemin bir parças oldu udur. Yaflananlar, ABD yönetimi ile iç içe geçmifl enerji, silah, medya ve iletiflim endüstrilerinin maddi ç karlar ile ilgilidir ve paranoyak bir teorinin ürünü de il; politik ve ekonomik ç karlar n Teröre Karfl Savafl bafll alt nda birleflmesidir. Bu birleflmenin temelinde ise küresel rezerv para olarak ifllem gören Amerikan dolar arac l yla küresel pazarlar üzerindeki kontrolün sürdürülmesi vard r. Abstract The Beginning of the End of the Petrodollar: What Connects Iraq to Iran Today, after Iraq War, there is a crisis situation created on Iran. The neo-conservative administrators of the US have already initiated a smear campaign against Iran in order to legitimize a possible military operation. According to the views of many observers, it is simply a plot framed by the US. Main argument of this article is that the neoconservative administration and the new doctrine is part of a greater equation which is constructed by the global economy and political conditions. What has happened is in relation with the material interests of the energy, arms, media and communication sectors in the US which overlap with those of the US administration; and it is not an outcome of a paranoid theory, but rather unification of political and economic interests of these actors under the name of War against Terrorism. And under this unification lies the intention of maintaining the control over the global markets via US dollar which functions as the global hard currency. Tarih boyunca pek çok imparatorluklar ve medeniyetler gelip geçti. ABD geçen yüzy l n ilk yar s boyunca önce Kuzey ve Orta Amerika da, ard ndan Güney Amerika da kendi imparatorlu unu infla etti. kinci Dünya Savafl ndan hemen sonra ABD, y llar nda Almanya ve Japonya ya karfl kazand zafer, Sovyetler Birli i nin büyük bir y k ma u ramas ve savafl nedeniyle ngiltere nin büyük bir borç ve mali s k nt alt na girmesi karfl s nda elde etti i avantaj ve gücü maksimize etmeye çal flt. ABD bir yandan Sovyetler Birli i ni çevreleyerek ve Komünist devrimin Sovyet Blok unun s n rlar n aflmas n engelleyerek Bat dünyas içinde liderlik rolünü üstlendi, bir yandan da Bat dünyas ndaki tart fl lmaz üstünlü ünü garanti alt na ald. So uk Savafl y llar nda ABD nin Bat dünyas ndaki egemenli ine karfl herhangi bir ciddi meydan okuma gelmedi y l nda Sovyetler Birli i nin y k lmas yla birlikte ABD nin küresel stratejisinin temel hedefleri aç - a ç kt. Komünist tehdit ortadan kalk nca Amerikan egemenli i Bat sistemi için bir ihtiyaç olmaktan ç kt. Amerikan hükümeti 20 Eylül 2002 tarihinden itibaren daha önceleri uygulad küresel sorunlara çok yönlü yaklafl m terk etti ve Bush doktrini olarak bilinen bir emperyal yaklafl m uygulamaya soktu. Bu yeni yaklafl m baz teokratik özellikler içeren militarist ve emperyal de erlere dayand r ld. Bugünkü yöntem, 19. yüzy l n sonlar ile 20. yüzy l n bafllar nda Karaipler Havzas, Orta Amerika ve Bat Pasifik te egemenlik kurmaya çal flan Amerikan d fl politikas na benziyor. Yeni Amerikan doktrini, Bush doktrininin ilan ndan alt ay sonra yeni muhafazakâr Amerikan hükümeti taraf ndan Irak a karfl bafllat lan savafl n bir meflrulaflt rma arac olarak uygulamaya sokuldu. Amerika n n geleneksel müttefiklerinden gelen sert muhalefetin gözleri önünde BM nin herhangi bir deste i olmadan Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesi, tek tarafl yeni Amerikan d fl politikas n n aç k bir göstergesi oldu. Ba dat ta yap - lan rejim de iflikli i bafll bafl na bir olay de ildi, daha kapsaml bir yeni muhafazakâr projenin ilk k v lc m idi. Yeni muhafazakarlar, Amerikan de erlerinin ve ç - karlar n n gerekirse zor kullan larak savunulaca bir * Keele Üniversitesi, Güneydo u Avrupa Birimi Baflkan ve Avrupa Çal flmalar A Koordinatörü, Keele, ngiltere. 10

2 paradigma de iflimini savunuyorlar. Bu yeni paradigma, Amerikan hegemonya prati ini, yeni post-kolonial (sömürgecilik sonras ) siyasi ve askeri araçlar kullanaraktan eski emperyal doktrinlere göre yeniden flekillendirmeye çal fl yor ten itibaren ran üzerine üretilmifl bir kriz durumu mevcuttur. ran tehlikesi hayaleti medya arac l yla dünya çap na yay ld. ran a karfl bir askeri operasyonu meflrulaflt rmak amac yla, ABD nin yeni muhafazakâr yöneticileri - Irak iflgali öncesinde Saddam Hüseyin e karfl uygulanm fl olan yöntemdeki gibi - bu ülkeye karfl bir fleytanlaflt rma kampanyas bafllatt lar. Bu kifliler, ran n, nükleer bomba yapmaya çal flan ve bir veya birkaç Amerikan kentini bombalama konusunda tereddüt etmeyecek olan tehlikeli ç lg nlar taraf ndan yönetildi ine, insanlar inand rmak için büyük gayret sarf ettiler. Bu tehlikeye karfl verilecek tek cevap ise önleyici savaflt r. ran a karfl muhtemel bir ABD- srail sald r s hakk nda üretilen spekülasyonlar Bat medyas taraf ndan yap lan bir savafl propagandas na dönüfltü. Oxford Araflt rma Grubu nun yay nlad son rapor, herhangi bir Amerikan veya srail bombard man n n çok say da masum insan n ölece ini göstermifltir. Çok say da gözlemci Amerikan yeni muhafazakâr kimli ini ve yeni doktrini bir komplo olarak görüyor. Fakat bu makale, yeni muhafazakâr yönetimin ve yeni doktrinin, küresel ekonomik ve politik koflullar n oluflturdu- u büyük denklemin bir parças oldu u tezine dayan yor. Bu durum, yönetim ile iç içe girmifl olan enerji, elektronik, silah, medya ve komünikasyon endüstrilerinin ç karlar ile ilgilidir. Bu ç karlar, sahip olduklar üstün ve ayr cal kl konumlar n devam ettirmeye çal fl yorlar. Amerikan iktisadi ve siyasi elitleri, So uk Savafl n sona ermesiyle de iflen küresel koflullara do rudan karfl l k veriyor. Bu bir komplo de ildir. Bu, ola an bir ifltir. ABD So uk Savafl sonras nda dört Irak ta iki, Yugoslavya da bir ve Afganistan da bir savafl yapm flt r ve daha yenilerine haz rlanmaktad r. Tüm bu sald r lar paranoyak bir teorinin ürünü de ildir; siyasi ve iktisadi ç karlar n teröre karfl savafl bafll alt nda birleflmesidir. Bu durum, birkaç kötü insan n kendi kötü niyetlerini gerçeklefltirmek amac yla insanl a karfl gerçeklefltirdikleri bir komplo de ildir. Komplo teorilerinden ayr lan bu makale, gerçekte var olan komplolar, suçlar ve di er bir tak m yasad fl faaliyetleri görmezden gelmiyor. Özellikle Amerikan siyaset sahnesi, Watergate ve Iran-Contra skandallar gibi yasad fl siyasi ve hükümetsel faaliyetlerle doludur. Komplo teorilerine inanmay, konunun odak noktas ndan uzaklaflma ve enerjinin bofla harcanmas olarak de- erlendiriyorum. Her ne kadar tarih boyunca komplolar var olmuflsa da, tarih kendi bafl na bir komplo de ildir. So uk Savafl n bitiflinden itibaren Amerika n n gücü azalmaktad r. Özellikle Amerika n n dünya ticareti ve üretimindeki pay, So uk Savafl dönemindeki pay ndan daha azd r ve ABD nin, AB, Japonya, Çin ve Güneydo u Asya ya karfl sahip oldu u görece iktisadi güç So uk Savafl sonras dönemde gerileme içindedir. ABD nin sürekli silah gücüne baflvurmas, sadece So uk Savafl sonras jeopolitik duruma bir tepki olarak de il, bu iktisadi gerilemeye karfl bir reaksiyon olarak görülebilir. Amerikal yeni muhafazakâr liderler, ABD nin askeri gücünü rakiplere karfl kullan labilecek bir koz ve iktisadi gerilemeyi durdurabilecek bir araç olarak görüyorlar. Bu ba lamda Bush yönetimi, kurallar Amerikan askeri gücü taraf ndan belirlenen militarize edilmifl bir dünya kurmay amaçl yor. Bu durum, bir komplo de ildir; aç k bir hedef ve spesifik bir yöntemdir. Bu, içinde sistemin sürekli iflledi i bir yöntemdir ve ABD mevcut yap sal olanaklardan/imkânlardan faydalanmaktad r. Bu makale, yeni muhafazakâr Bush yönetiminin flekillendirdi i bugünkü Amerikan politikalar n n kökenine iliflkin bir makroekonomik aç klama sunmaya yöneliktir. AMER KA NIN DOLAR EMPERYAL ZM kinci Dünya Savafl sonras nda ortaya ç kan Amerika üstünlü ünün üç temel aya vard : (1) rakipler karfl - s ndaki askeri üstünlük; (2) Amerikan tarz üretim yöntemlerinin üstünlü ü ve Amerikan ekonomisinin göreli gücü; (3) küresel rezerv para olarak ifllem gören Amerikan dolar vas tas yla küresel iktisadi pazarlar üzerinde kontrol. Bu üç unsur aras ndan en büyük rolü oynayan dolar olmufltur. Günümüzde Amerika elinde herhangi bir yabanc rezerv tutmadan tüm dünyadan borç para almaktad r. Dolar de facto küresel rezerv paras oldu u için, ABD nin resmi de iflim rezervinin yaklafl k üçte ikisini Amerikan paras oluflturuyor. Amerika faiz oranlar alanlar nda di er paralarla rekabet etmek zorunda kalm yor ve düflük faiz oranlar nda bile sermaye dolara yöneliyor. Daha fazla miktarda dolar ABD d fl nda dolafl - yor ve dünyan n geri kalan k sm daha fazla miktarda bu dolarlar karfl l nda Amerika ya mal ve hizmet sunmak zorunda kal yor. Ayr ca ABD, kendi para birimi üzerinden borç alma lüksüne sahip oluyor. Bu durum nas l iflliyor? ABD ödemeler dengesi aç n, kendi ülkesinde harcad ndan daha fazla paray di er ülkelerde harcayarak (di er ülkelerin ürünlerini sat n alarak, di er ülkelere yat r m yaparak, di er ülkelere dolar vererek) kapat yor. Di er ülkelerin merkez bankalar ellerinde ekstra dolarlar tutuyor. ABD, bu dolarlar geri almak için baflka bir para birimi veya alt n vermek zorunda kalm yor. Yabanc merkez bankalar dolar kabul edip elde tuttuklar sürece dolar, rezerv para olarak ifllem görmeye devam ediyor. Amerikan ekonomisi 20. yüzy l n bafllar nda dünya ekonomisini kontrol etmeye bafllad. Amerikan dolar alt na ba lan nca, dolar n de eri alt n n de eriyle ayn kald. Böylece dolar n de eri ne yükseldi ne de düfltü. Para- 11

3 Prof. Dr. Bülent GÖKAY n n büyük k sm, alt n karfl l olan kâ t paralar olarak bas ld. Kâ t paran n sahip oldu u bu konvertibilite, enflasyonu önlemek amac yla hükümetin basabilece i para miktar n n üst limitini belirledi. Kâ t para ile alt n aras ndaki bu ba, gelene in oldu u kadar yasan n da bir ürünü idi. Federal Rezerv, her bir dolar kâ t paran n en az k rk alt n sent ile desteklendi i konusunda garanti vermek zorunda idi. Günümüzde oldu u gibi sürekli enflasyon gelene i yoktu. Büyük Buhran ( ) y llar nda oluflan büyük enflasyon oranlar ve astronomik düzeylere ç kan kamu aç klar, Amerikan dolar n alt n ile destekleme politikas n imkâns z k ld. Bu durum, Amerikan Baflkan Roosevelt i 1932 de dolar ile alt n birbirinden ay rmaya yöneltti. Bu zamana kadar ABD, dünya ekonomisinin hâkim gücü idi, fakat iktisat bilimi bak fl aç s na göre, bir imparatorluk de ildi. Dolar de erinin alt na sabitlenmifl olmas, Amerikan yönetiminin, dolar arz etme yoluyla di er ülkelerden karlar elde etmesine izin vermiyordu. ktisat biliminin tan mlad anlam nda bir Amerikan mparatorlu u, 1945 y l nda Bretton Woods sistemi ile birlikte do du sonras nda Amerikan dolar bir bütün olarak de il, sadece yabanc devletler için alt na konvertibilite haline getirildi. Bunun sonucunda dolar, kendisini küresel rezerv para olarak infla etti. Hiç kimse bu geliflmeyi planlamam flt. Bu geliflme, Amerika n n hâkim dünya gücü olmas gerçe inden kaynakland : uluslararas parasal ifllemlerin yar s ndan fazlas dolar ile finanse edildi; dünya üretiminin yar s ndan fazlas n ABD üretti; ABD ayr ca dünyadaki alt n rezervinin büyük bir k sm na sahip oldu. ABD nin elinde büyük bir alt n rezervinin oluflmas II. Dünya Savafl n n sonucudur. Savafl y llar nda ABD, müttefiklerine alt n karfl l nda ihtiyaçlar olan ürünleri ve teçhizat veriyordu. Böylece dünya alt n rezervinin önemli bir bölümü ABD nin elinde birikti e gelindi inde, ABD dünya alt n rezervinin yüzde 80 ine, dünya üretiminin yüzde 40 na sahipti lar n sald rgan politikalar dolar üzerinde artan bir bask oluflturdu. Amerikan ekonomisi gittikçe artan bir rezerv aç ile karfl laflt. Özellikle dolar arz Vietnam Savafl n finans etmek için sürekli artt r ld. ABD, sahip oldu u alt n rezervinden çok daha fazla para basmaya ve harcamaya bafllad e gelindi inde, Manhattan daki Amerikan alt n rezervi, yabanc ülkelerin merkez bankalar na karfl olan sorumlulu unu ancak karfl layabiliyordu e gelindi inde mevcut dolarlar n alt n karfl l %55 e ve 1971 de %22 ye düfltü. Vietnam Savafl ndan önce ABD, alt n rezervlerinde 30 milyar dolara sahipti, fakat sadece savafl sürecinde 500 milyar dolardan daha fazla para harcad. Bu dönemde, II. Dünya Savafl sonras yeniden yap lanma süreci tamamlanmak üzereydi ve Avrupa ile Japonya ekonomileri Amerika karfl s ndaki ekonomik pozisyonlar n güçlendirmifllerdi. Bu geliflme Amerikan dolar üzerindeki bask y artt rd. Bu durum, yabanc merkez bankalar n n sahip olduklar dolar rezervlerini alt na dönüfltürmeye çal flt klar y llar nda bir kriz noktas na ulaflt. Kitlesel dolardan kaç fl hareketine cevap olarak Amerikan hükümeti, 15 A ustos 1971 tarihinde dolar ile alt n aras ndaki ba keserek ödemeler konusundaki sorumlulu unu yerine getirmedi. Çünkü Amerikan hükümeti, yabanc merkez bankalar n elinde bulunan dolarlar alt n karfl l - nda geri alabilecek durumda de ildi. Yabanc hükümetler ve merkez bankalar her hangi bir zamanda ellerinde bulunan dolar rezervlerinin çeyre ini alt na çevirmek isteselerdi, Amerika Birleflik Devletleri kendi üzerine düflen sorumlulu u yerine getiremezdi. Bu durum Amerikan dolar na olan güveni yok eden çok ciddi bir kriz idi. Bunun sonucunda Amerikan dolar uluslararas para piyasas nda dalgalanmaya b rak ld. Böylece, dolar n egemen para olma pozisyonu zay flad. Bu andan itibaren ABD, ihtiyac n duydu u iktisadi ürünlerin, de eri düflürülmüfl olan dolarlar karfl l nda de ifltirilmesi konusunda geri kalan dünyay ikna etmek için bir yol bulmak zorunda kald. ABD, di er ülkeleri ellerinde Amerikan dolarlar tutmalar konusunda ikna edebilmek amac yla bir iktisadi neden bulmak zorundayd : petrol bu iktisadi nedeni sa lad ve böylece petrodolar son derece önemli bir ba lant haline geldi. Petrodolar, bir ülkenin petrol sat fl neticesinde kazand dolar anlam na gelir. Amerikan hükümeti y llar nda Suudi Arabistan yönetimi ile bir dizi anlaflmalar imzalad. Bu anlaflmalar ile Suudi Arabistan sahip oldu u petrolü dolar karfl l nda satmay kabul etti ve böylece Suudi Saray (the House of Saud) n gücü artt. Suudi Arabistan dünyan n en büyük petrol üreticisi ve OPEC in lideri idi. Ayn zamanda Suudi Arabistan, üretim kotas na sahip olmayan tek kartel ülkesidir. Bu ülke sal ncak üreticisi (swing producer) konumundad r, yani dünya pazar ndaki petrol k tl n veya bollu unu düzenlemek amac yla petrol üretimini art rabilen veya azaltabilen ülke konumundad r. Bu özel konu- 12

4 Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir? mundan dolay Suudi Arabistan, petrol fiyatlar n belirleyen ülkedir. Amerika n n Suudi Arabistan ile yapt anlaflma OPEC taraf ndan da kabul edildi. Bu anlaflmadan hemen sonra, petrol ticareti dünya pazar nda Amerikan dolar üzerinden yap lmaya baflland. Bu durum neden önemlidir? Petrol, uluslar aras alanda ticareti yap lan en önemli ürün de ildir sadece. Petrol, ayn zamanda modern ekonomide kan ifllevini görüyor. E er petrolün yoksa onu sat n alman gerekir, ve sat n almak istiyorsan dolar ile sat n almal s n. Di er ülkeler alt n sat n al p elde tutar gibi, dolar sat n al p elde tutarlar. Çünkü dolar olmadan petrol sat n alamazlar. Amerikan dolar - n n uluslararas petrol ticaretinde küresel rezerv para haline gelmesi dolara olan talebi son derece artt rd. Bu sistem sayesinde ABD artan askeri harcamalar n ve ithalat ihtiyaçlar n dolar basarak karfl lama imkân n elde etti. ABD, di er ülkelerin ciddi meydan okumas ile karfl laflmad sürece ve di er ülkeler Amerikan dolar - na güven duydu u sürece bu sistem çal flmaktad r. Bu sistem ve durum, 1970 li y llardan itibaren devam eden Amerikan iktisadi hegemonyas n n en önemli temelidir. Hiç kuflkusuz bu sistem, Amerikan yönetimine dünya petrol piyasas n kontrol etme olana n sa lam flt r. OPEC petrolleri Amerikan dolar üzerinden fiyatland r ld sürece ve OPEC ülkeleri elde ettikleri dolarlar Amerikan enstrümanlar na yat rd sürece, Amerikan yönetimi iki yönden kazançl ç k yordu. Birincisi, bizzat petrol ticareti ile ilgilidir. Amerikan yönetimi, petrol sat n almak için para (dolar) basabilme imkân n yakalam flt r. Yani bu sistem içinde OPEC ülkeleri ihtiyaç duyduklar mal ve hizmetleri ithal etmek için dolar kulland klar sürece, Amerika d flar dan petrol sat n almak için bir tak m mal ve hizmetler üretmek zorunda kalm yordu. Tabi ki bu sistem, e er dolar petrol ticaretinin arac olmasayd düzenli biçimde iflleyemezdi. Amerikan n bu sistemden elde etti i ikinci kazanç ise di er tüm ekonomilerden geliyordu. Dolar basma yetkisine sahip olmayan di er tüm ülkeler, petrol sat n almak için petrol karfl l nda dolar ödemek zorunda idiler. Dolay s yla di er ekonomiler, petrol karfl l nda OPEC ülkelerine dolar ödeyebilmek için, dolar üzerinde mal ve hizmet ticareti yapmak zorunda kal yorlard. Bu sistem, hem Amerikal iktisadi ve siyasi elitler için reddedilemez kazançlar sa l yordu, hem de Amerikan ekonomisini dolar n küresel rezerv para olma rolüne ba l k l yordu y l n n sonunda Euro nun ortaya ç kmas yla birlikte küresel finans sistemine yeni bir aktör eklendi. Tedavüle girmesinden birkaç y l sonra Euro, dünya finans piyasas n n ikinci önemli paras haline geldi ve dolara karfl gerçek anlamda alternatif bir para olarak belirdi. E er dünya petrol ticaretinin önemli bir k sm dolar yerine Euro kullansayd, çok say da ülke kendi rezervlerinin daha büyük bir bölümünü Euro olarak tutmak zorunda kal rd. HSBC nin Haziran 2003 raporuna göre, küçük düzeyde dolardan kaçma bile, son derece önemli de iflimler yaratabilecektir. Böyle bir durumda dolar, küresel sermaye olma konusunda Euro ile önemli bir rekabete girmek zorunda olacakt r. Sadece Avrupa de il, ayr ca petrolünün %80 inden fazlas n Ortado u dan ithal eden Japonya da, sahip oldu u dolar rezervlerinin büyük bir bölümünü Euro ya çevirmekle zorunda kalacakt r. Hatta dünyan n en büyük petrol ithalatç s olan ABD bile önemli bir miktarda Euro rezervini elinde bulundurmak zorunda kalacakt r. Böyle bir durum, Amerikan para politikas ve yönetimi için büyük bir y k m olabilecektir. Günümüzde Amerikal lar, y lda ürettiklerinden 700 milyar daha fazlas n harc yorlar, yani y lda 700 milyar dolar borç almak zorundalar. Bu durum, her Amerikal vatandafl n y lda kazand ndan 3000 dolar daha fazla de erdeki ithal ürünü tüketti i anlam na gelir. Amerikal lar bu paran n büyük k sm n ellerinde dolar rezervleri bulunduran Çin, Japon ve Avrupal ülkelerin merkez bankalar ndan al yorlar. Dünyan n geri kalan Amerika ya yat r m yap yor, ihracat yap yor, Amerika ya yönelik üretim yap yor ve Amerika ya gittikçe daha fazla borç para veriyor. Amerikan ekonomisinin k r lgan yap - s IMF nin 2005 Raporu taraf ndan vurgulan yor. Bu rapor, Amerikan ekonomisinin gittikçe artan biçimde yabanc lardan gelen IMF raporunun ifadesiyle karfl - l ks z borçlar (unprecedented borrowing) taraf ndan desteklendi ini gösteriyor. Rapor, Amerikan aç n n uzun vadede sürdürülemez oldu unu söylüyor. Peki, tüm bunlar n Irak ve ran ile olan ba lant s nedir? 2003 IRAK figal Dolar n rezerv paras olma ifllevi ile petrol üreticisi ülkeler aras ndaki iliflki ve ba a son Irak çat flmas nda gözlemlenebilir. 6 Kas m 2000 tarihinde, Amerikal lar n baflkanl k seçimleri s ras nda yaflan lan tart flmal Florida oylar n n say m ile ilgilendikleri bir s rada, Irak yönetimi, sahip oldu u petrol rezervlerini bundan böyle dolar üzerinden de il Irak n gizli silah olarak nitelendirilen - Euro üzerinden fiyatland raca n ilan etti. Bu karar, OPEC ülkelerinin, petrolün dolar üzerinden fiyatland r lmas kural n çi neme cesareti gösterdikleri ilk vaka olmufltur. Bu olaydan itibaren Euro nun de eri sürekli bir art fl ve dolar n de eri sürekli bir düflüfl kaydetmifltir. Libya petrolün dolar yerine Euro ile fiyatland r lmas n talep etmifl, ran, Venezuela ve di er ülkeler de kendi petrollerini Euro üzerinden fiyatland rmak istediklerini bildirmifllerdir. Petrol ticareti dolar n hegemonyas n sa layan temel faktör oldu u için, tüm bu geliflmeler, Amerikan ekonomisinin gücüne ve ABD nin küresel hegemonyas na karfl son derece önemli tehditler idi. Amerika müttefiki ngiltere ile birlikte Mart 2003 te Irak a girdi ve ülkeyi yönetmek için kendi otoritesini kurdu. Irak n iflgali birinci petrol para savafl olarak hat rlanabilir. Irak iflgalinin, Saddam n WMD program na ve uluslararas terörizme karfl olmaktan çok, Irak petrolleri üzerinde kontrol sa lamak ve Amerikan dolar n uluslar aras petrol piyasas n n hâkim paras olarak ko- 13

5 Prof. Dr. Bülent GÖKAY rumak amac yla gerçeklefltirildi ini iddia etmek için çok say da kan t mevcuttur. Amerikan dolar n petrol ticaretine yön veren para birimi olarak muhafaza etme amac, Irak iflgalinin temel nedenidir. Bu neden, sadece Irak petrolünü kontrol etme amac ndan daha önemlidir. flgalden iki ay sonra Irak n Euro hesaplar tekrar dolara çevrildi ve Irak petrolleri için ödemelerin Amerikan dolar üzerinden yap lmas gerekti i duyuruldu. Fakat hikâye burada bitmedi. Paradoksal olarak, Amerika n n Irak üzerinde gerçekleflen askeri ve siyasi baflar - s na ve Amerikan askeri gücünün Avrasya daki yükselifline ra men, Ortado u ve Latin Amerika daki petrol üreticisi ülkeler ile Rusya, petrol ticaretinin dolar yerine Euro üzerinden veya bir para sepeti arac l yla yap lmas konusunda konuflmaya bafllad lar. Bunun gerçekleflmesi durumunda, Amerikan dolar n n düflüflü h zlanacak ve Euro nun dünyan n ikinci rezerv paras olma iddias güçlenecektir. E er bir ülkenin ekonomisi sadece paras kadar iyi ise ve e er dolar de erini kaybetmeye devam ederse, Amerikan ekonomisi bu flartlar alt nda sert bir düflüfle girecektir. Amerika n n ve di er Bat l devletlerin askeri üstünlü ü Irak n (ve ran n) petrollerini alabilir, ama kontrol alt na alamaz. Amerika n n sald rganl ve küstahl dolar n düflüflünü geçici olarak engellemek yerine, OPEC ülkelerini kitlesel olarak Euro ya yönlendirebilir. Ayn zamanda, çok say da insan öldürülecek ve yaralanacak. Örne in, Irak ta... iflgali takiben gelen Amerika liderli indeki iflgalci silahl kuvvetlerin varl süresince sivil ölüm bedeli sürekli biçimde artm flt r ve artmaya devam etmektedir. Irak taki Amerikan askeri zaferinin daha bar flç l bir dünya yarataca n ümit edenler, sert ve ac mas z biçimde uyanm fl olmal lar. Irak Say m Heyeti (Iraq Body Count - IBC) projesi taraf ndan 9 Mart 2006 tarihinde aç klanan rakamlar, 1 May s 2003 (Baflkan Bush un savafl n bitti ini aç klad tarih) tarihinden itibaren ölen sivillerin toplam say s n n y ldan y - la sürekli artmakta oldu unu gösteriyor. DEJA VU - K TLE MHA S LAHLARININ ARAfiTIRILMASI ( RAN DAK DURUM) Bu cümleleri yazd m s rada artan bir deja vu anlay fl mevcuttu: Son befl ay içinde medya yay nlar, Washington un ran n yeralt nda gizledi i nükleer tesislerini yok etmek amac yla bu ülkeye yönelik sald rgan, önceden önleyici bir nükleer bombard man düzenlemeyi düflündü ü konusunda spekülasyonlar yapt. ran belki nükleer bomba elde etmeye çal fl yor olabilir. Ayr ca, radikal milliyetçi demagoji kullanan ran n yeni seçilmifl baflkan Ahmedinecad n kendisinden önceki baflkanlara oranla daha çat flmac bir politika izledi i de do rudur. Fakat ran rejimi zannedildi i gibi son derece tehlikeli ve ölümcül bir rejim de ildir. fiimdiye kadar, ran n nükleer bomba üretmeye yaklaflm fl oldu unu gösteren her hangi bir kan t bulunamam flt r. Tahran sadece nükleer enerji sanayisi ile ilgilendi ini deklare etti ve Nükleer Silahlar n Yay lmas n Önleme Anlaflmas na imza atm fl bir ülke olarak nükleer enerji üretme hakk na sahip oldu- unu vurguluyor. Uluslararas Atom Enerjisi Ajans (UAEA) baflkan Muhammed el-baradei 3 Ekim 2004 tarihinde flu aç klamay yapt : ran n herhangi bir nükleer silah program yoktur... fiimdiye kadar yak n tehlike olarak nitelendirilecek bir durum görmedim. ran da her hangi bir nükleer silah program görmedim. Gördü üm fley, ran nükleer yönden zenginlefltirilmifl teknolojiyi elde etmeye çal fl yor. Dolay s yla bu zamana kadar ran - da her hangi bir tehlike mevcut de ildir. Bu aç klamadan sonra Amerikal yetkililer ve yöneticiler, UAEA n sorumsuzluk, ran a karfl yumuflak bir tav r sergileme ve yalanc l k ile suçlad lar. ABD nin Birleflmifl Milletler büyükelçisi John Bolton 5 Mart 2006 tarihinde, son derece etkili bir srail lobi grubu Amerikan srail Kamu Sorunlar Komitesi önünde yapt provakatif konuflmas nda, Washington un isteklerini tamam yla kabul etmedi i takdirde ran n son derece kötü sonuçlar ile karfl laflaca n belirtti ve ran aç kça tehdit etti. Irak savafl nda oldu u gibi, ran a karfl düzenlenecek muhtemel bir askeri operasyonda, Tahran rejiminin sahip oldu u hayali Kitle mha Silahlar ile ilgili her hangi bir fley yap lmayacakt r. Bu askeri operasyon, petrodolar makro ekonomi i ve Amerikan dolar n n egemenli- ine karfl petrol ticaretinde kullan lan alternatif para olarak Euro dan gelen meydan okuma ile ilgili olacakt r. ran, 2000 y l nda Irak petrollerinin ihracat konusunda Euro ya dönen Saddam Hüseyin den daha büyük bir suç ifllemifltir. ran n plan, sadece elindeki petrolleri Euro üzerinden satmay de il, ayn zamanda tüm ilgili taraflar - petrol üreticisi ülkeleri oldu u kadar petrol tüketici ülkeleri de - içine alacak olan Euro ya dayal bir petrol de iflim piyasas oluflturmay amaçl yor. ranl yetkililer Haziran 2004 te, Euro ya dayal uluslar aras petrol ticareti mekanizmas n n kullan laca yeni bir de iflim sistemi vas tas yla flu anda mevcut olan iki de iflim sistemi New York merkezli NYMEX ve Londra merkezli IPM ile Mart 2006 dan itibaren rekabet etmeyi planlad klar - n aç klam fllard. Amerikal flirketler taraf ndan kontrol edilen NYMEX ve IPE dünya petrol fiyatlar n dolar üzerinden belirleyen yerlerdir. Makroekonomik düzeyde ran petrol borsas n n önemi büyüktür. ran n planlad - giriflim baflar l olursa, 1945 y l ndan itibaren ilk defa, sat n al c lar n ve sat c lar n dolar d fl nda baflka bir para üzerinden petrol ticareti yapt klar ilk uluslar aras de iflim sistemi kurulmufl olacakt r ki, bu durum, New York (NYMEX) ve Londra (IPE) taraf ndan kontrol edilen flu anki uluslar aras petrol ticareti tekeline karfl ciddi bir meydan okuma olacakt r. Bu alternatif petrol borsas, Euro nun alternatif petrol ticareti paras (petroeuro) olarak sahip oldu u pozisyonunu güçlendirecektir. Bu durum ise, küresel petrol para olarak petrodolar n hegemonik statüsünü sona erdirecektir. ran, Suudi Arabistan dan sonra OPEC in ikinci büyük petrol üreticisidir. Dünyada ise Rusya, Suudi Arabistan ve ABD den sonra dördüncü s radad r. ran, uluslar aras petrol ticareti konusunda son derece avantaj bir co rafi konuma sahiptir: Ortado u ve Hazar Denizi petrol kaynaklar na oldukça yak nd r ve Çin, Hindistan ve 14

6 Petrodolar n Sonunun Bafllang c : Irak ran a Ba layan Nedir? Avrupa Birli i gibi bafll ca petrol ithalatç lar na çok uzak de ildir. ran n Euro bazl petrol ticaretine kaymas iktisadi yönden oldukça anlaml bir durum yaratmaktad r: ran yapt petrol üretiminin yüzde 30 unu Avrupa ya ve geri kalan n n büyük k sm n Hindistan ile Çin e satmaktad r. Ayr ca Euro bazl petrol borsas n n geliflmesi, ran petrol sektörüne yönelik do rudan yabanc sermaye yat r mlar n artt rabilecektir. E er Euro nun dolar karfl s ndaki düflü devam ederse, daha fazla say da devlet elde tuttuklar rezervlerin içindeki Euro nun pay n art - racaklard r. Kald ki, ülkelerin Forex Rezerv Fonu ndaki varl klar n n yar s ndan fazlas Euro olarak tutulmaktad r. Böyle bir durumun geliflmesi, ran Parlamentosu Kalk nma Komisyonu üyesi Mohammad Abasspour a göre ran a büyük fayda sa layacakt r. Bu yeni giriflimi önemli k lan bir baflka husus, günümüzde petrol talebinin büyük bir k sm n n do udan ve özellikle Çin den geliyor olmas d r. Küresel para rezervleri için gerçek bir etki, Çin Merkez Bankas n n elinde tuttu u büyük yabanc para rezervleri dolardan kaçt zaman hissedilecektir. Çin Merkez Bankas kararl ve kesin bir biçimde dolardan uzaklaflt zaman di er merkez bankalar da bu yeni duruma ayak uyduracakt rlar ve böylece dolardan kaç fl hareketi para piyasalar üzerindeki etkileri büyük ölçüde artt racakt r. Ülkelerin Euro alan na girmeleri ve Rusya n n petrol ticaretinde dolar yerine Euro yu tercih etmesi için pek çok neden vard r. Amerikan dolar n n de erindeki de iflkenli in yüksek olmas ve paralar di- er paralara dönüfltürmenin maliyeti petroeuro yu cazibeli k labilir. Tabiî ki, bu durumun gerçekleflmesi için afl lmas gereken çok say da siyasi engel mevcuttur. Fakat günümüzde petrolün hem dolar hem de Euro üzerinden fiyatland r lmas kolayl kla görülen bir gerçekliktir. Yüz y l önce ngiliz poundu dünyan n birinci paras yd. Büyük Britanya ilk modern sanayi ülkesi oldu u için pound bu üstünlü e ulaflt. ngiliz sanayisinin sahip oldu- u yüksek verimlilik düzeyi sayesinde ve sanayi ürünleri henüz yeni yeni piyasaya ç kmaya bafllad için, ngiliz mallar hem fiyat hem de miktar olarak dünyan n geri kalan ülkelerinin mallar n n yerini ald. Tüm dünya Britanya ya hammadde sat yordu ve kullan lan meflhur tabirle Britanya dünyan n atölyesi idi. Britanya n n askeri (özellikle donanama) gücü ve sömürgelerde sa lad servet birikimi poundun üstünlü ünü ve dünya finans merkezi olarak Londra n n pozisyonunu güçlendirdi. Fakat bu durum sonsuza kadar sürmedi: di er ülkelerdeki sanayisel geliflim Britanya ekonomisinin üstünlü- ünü azaltmaya bafllad ve rakip ülkeler üretim verimlili i konusunda Britanya y geçmeye bafllad lar. Ve nihayet, Birinci Dünya Savafl n n yaratt yeni dünya ekonomisi koflullar Britanya poundu için ölüm çanlar n çalmaya bafllad. Savafl y llar süresince ve savafl sonras nda Britanya n n artan borçlar nedeniyle Amerikan dolar önce alternatif para ve ard ndan hâkim para olarak ortaya ç kt. Bir kere dolar poundun pozisyonunu ele geçirince durum h zla de iflmeye bafllad. Dolar egemenli inin düflüflüne neden olacak olan temel etkenler ve bask - lar on y llard r oluflmaktad r. Fakat bu etkenler ve bask - lar, ancak flu anda etkisini gösterebilecek duruma gelmifltir. GÜÇ DO UYA KAYIYOR Son derece farkl bir dünya olufluyor. ABD ile AB nin jeopolitik düzeyde rekabet içine gireceklerini söylemek için henüz erken. Fakat buna iliflkin belirtiler flu anda mevcuttur. Euro nun yükselifli ve dolar ile rekabete girmesi jeopolitik sonuçlar üretecektir. Yak n bir zamanda ABD ile AB, ticaret ve finans alanlar nda çok daha sert bir rekabet içine gireceklerdir. Daha iddial ve h rsl bir Avrupa ile rekabet gücü daha az olan bir Amerikan ekonomisi, bu iki taraf aras ndaki ticaret rekabetini daha fazla düzeyde politize edecektir. Tabiî ki, yeni ortaya ç kan ekonomi-politik geliflmelerin hiçbiri ABD ve AB aras nda silahl çat flmaya neden olmayacakt r. Fakat bu ekonomi-politik geliflmeler, radikal biçimde flu anda yaflad m z dünyadan farkl bir dünya meydana getirecektir. Fakat önümüzdeki 20 y l içinde, 2025 e kadar, hem Amerika hem de Avrupa birbirlerinden çok Asya n n yükseliflinden endifle duyacaklard r. Dolar hegemonyas n n düflüflü haricinde, zenginli in ve gücün h zla Çin e ve Hindistan a kayd n gösteren çok say da kan t ve gösterge mevcuttur. Gücün Bat dan Do u ya transferi 1990 lar n sonlar ndan itibaren bafllad. Washington merkezli think-tank kurulufllar, 1990 l y llardan bu yana Asya n n ve özellikle Çin in mikro elektronik, nano teknolojisi, hava ve uzay sanayi alanlar nda gerçeklefltirdi i h zl ilerleme hakk nda raporlar haz rlamakta ve bu durumun Amerika n n küresel liderli i aç s ndan ne gibi bir anlam tafl d na iliflkin senaryolar üretmektedirler. Amerikal yöneticiler 1990 lar n bafllar ndan beri Çini potansiyel bir stratejik rakip olarak de erlendiriyorlar ve Çin e büyük ölçüde bask uyguluyorlar. Amerika y çok yak ndan ve derinden ilgilendiren bir konu, Çin in petrole olan talebinin h zla art yor olmas d r. Petrol tüketimi konusunda ilk defa 2003 y l nda Japonya y sollayan Çin, günlük olarak toplam 6,5 milyon varil(bbl/d)lik petrol talebi ile 2004 y l nda dünyan n ikinci büyük petrol tüketicisi oldu. EIA tahminlerine göre Çin in petrol talebi 2025 y l nda 14,2 milyon bbl/d olacakt r ve bunun 10,9 milyon bbl/d lik k sm n ithal edecektir. 15

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3023 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1975 S YAS TAR H-II Yazarlar Doç.Dr. Kemal YAKUT - Doç.Dr. Esra YAKUT (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Erel TELLAL (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Ça

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Bilim, Kapitalizm ve bilgi iflçisinin Yükselifli: ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Daniel Lee KLEINMAN (*), Steven P. VALLAS (**) Çeviren: Arif GEN fi (***) Düzelti: Fatih GÜNGÖR (****) Son y llarda,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak

Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak Praksis 9 Sayfa: 443-457 Üçüncü Dünya Sosyal Forumu: zlenimler, De erlendirmeler Cem Somel- Gökhan At lgan Dünya Sosyal Forumu nun üçüncüsü, 23-28 Ocak 2003 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Foruma kat lmak

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı