Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi"

Transkript

1 Araştırmalar/Researches G. Karataş, L. Tamam, N. Özpoyraz Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Gonca Karataş 1, Lut Tamam 2, Nurgül Özpoyraz 3 ÖZET: Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi Gabapentin santral sinir sisteminin önemli bir nörotransmiteri olan gamma amino bütirik asit (GABA) in yapısal analogu ve üçüncü kuşak antiepileptik bir ilaçtır. Parsiyel epileptik nöbetler dışında nöropatik ağrı ve hareket bozukluklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Psikiyatri alanında ise bipolar bozukluk, anksiyete bozuklukları ve alkol bağımlılığının tedavisinde etkili olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre gabapentinin akut mani ve bipolar depresyonda, tek başına veya ek tedavi olarak yeterince etkili olmadığı düşünülürken; anksiyete bozukluklarında özellikle sosyal fobi, panik bozukluk, travmasonrası stres bozukluğunun tedavisinde ek tedavi olarak etkili olduğu bildirilmektedir. Bu görüşlerin klinik uygulamaya yansıyabilmesi için daha geniş örneklem gruplarını içeren, çift kör klinik çalışmaların yapılarak gabapentinin tek başına ya da ek tedavi olarak uygulamalarındaki etkinliğinin saptanması büyük önem taşımaktadır. Anahtar sözcükler: gabapentin, GABA, anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluğu, antikonvülsan ilaçlar Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003;13:37-42 ABSTRACT: Gabapentin in the treatment of anxiety disorders Gabapentin is a novel antiepileptic drug that was synthesized as a structural GABA analogue. Apart form its primary indication for use as adjunctive treatment for partial seizures, it has also been used in the treatment of neuropathic pain disorders and movement disorders. There are also several case reports and studies reporting the efficacy of gabapentin in the treatment of bipolar disorder, anxiety disorders and alcohol dependence. In contrast to initial highly positive open-label data and spontaneous case reports, no placebo-controlled trials confirm the efficacy of gabapentin in treatment of bipolar disorders as either monotherapy or adjunctive therapy. However, gabapentin has been reported to be effective as an adjunctive therapy for the treatment of social phobia, panic disorder and posttraumatic stres disorder. The reflection of gabapentin s clear antianxiety activity into clinical practice needs further large scaled double blind drug trials testing its efficacy either as a monotherapy or as an adjunctive therapy. Key words: gabapentin, GABA, anxiety disorders, bipolar disorder, anticonvulsants Bull Clin Psychopharmacol 2003;13: Dr., 2 Yrd. Doç. Dr., 3 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ADANA Yazışma Adresi / Address reprint requests to: Dr. Gonca Karatas, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Balcalı- Adana-Turkey Elektronik posta adresi / address: Telefon / Phone: ext 3247 Faks / Fax: Kabul tarihi / Date of acceptance: 25 Şubat 2003 / Feb. 25, 2003 G R fi Gabapentin yeni kuflak bir antiepileptik ilaçt r (1). Santral sinir sisteminin (SSS) ö- nemli bir nörotransmiteri o- lan gamma-amino bütirik asitin (GA- BA) yap sal analogudur (2). Amerikan G da ve laç Dairesi (Food and Drug Administration-FDA) taraf ndan 1993 y l nda 12 yafl ndan büyük hastalarda jeneralize ve di er parsiyel epileptik nöbetlerin tedavisinde kullan lmas na onay verilmifltir (3). Daha sonra yap - lan çal flmalarda, antiepileptik etkinli i d fl nda baflka hastal klarda da gabapentinin etkili oldu una iflaret eden bulgular elde edilmifltir. Epilepsi d fl ndaki endikasyonlarda gabapentin kullan m na yönelik yay nlar, gabapentinle ilgili tüm yay nlar n yaklafl k %40 n oluflturmaktad r (1). Gabapentinin epilepsi d fl ndaki bafll ca kullan m alanlar nöropatik a r sendromlar, psikiyatrik bozukluklar ve hareket bozukluklar d r (1). Psikiyatrik bozukluklarda önceleri sadece bipolar bozuklukta manik ve depresif ataklar n tedavisinde kullan l rken, deney hayvanlar üzerindeki çal flmalarda anksiyolitik etkisinin gösterilmesinin ard ndan (4) anksiyete bozukluklar nda kullan m ile ilgili olarak da çal flmalar yap lm flt r (3). Bu gözden geçirme yaz s nda bafllang çta antiepileptik ilaç olarak kullan l rken duygu durumu üzerine etkisi oldu u gösterilen (5) gabapentinin genel özellikleri hakk nda k sa bir bilgi verilmifl, ard ndan psikiyatrideki kullan m alanlar ndan k saca bahsedilerek, anksiyete bozukluklar ndaki kullan m üzerinde durulmufltur. FARMAKOK NET K, FARMAKO- LOJ K VE KL N K ÖZELL KLER Gabapentin GABA n n sikloheksan derivesidir. GABA n n yap sal analogu olmas na ra men, GABA reseptörleri ile do rudan etkileflime girmez ve meta- Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 13, Sayı: 1, 2003 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 13, N.: 1,

2 Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi bolize olarak GABA ya dönüflmez (2). Gabapentinin hemen hemen tamam ince barsaktan absorbe olur (6). Maksimum plazma konsantrasyonuna sindiriminden 2-4 saat sonra ulafl r (3). Eliminasyon yar lanma ömrü 5-7 saat aras ndad r. laç spesifik L aminoasitlerine ba lanarak, kan beyin bariyerini kolayl kla geçer (7). Karaci erde metabolize olmaz, biyotransformasyona u ramaz ve di er ilaçlar n metabolizmas n etkilemez (6). Yiyecekler gabapentin emilimini bozmaz, fakat yüksek proteinli diyet maksimum zirve konsantrasyonunu art r r. Gabapentin idrarla de iflmeden at - l r. Böbrek ifllevlerindeki bozulmaya paralel olarak yar lanma ömrü uzayabilir ve bu durumda dozun azalt lmas gerekebilir (3). Gabapentin tek bafl na uyguland nda, en çok kompleks parsiyel nöbetlerin tedavisinde ve sadece yüksek dozlarda etkilidir. Çocuklarda, eriflkinlerdeki kadar yararl oldu u gösterilememifltir (6). Gabapentinin ekleme tedavisinde mg/gün dozunda kullan lmas önerilmektedir. Dozun 3600 mg/gün e kadar artt r ld n bildiren çal flmalar vard r. laca yatarken verilecek 300 mg/gün doz ile bafllanmal, doz 300 er mg l k ilavelerle art r lmal d r. laç dozu art r l rken SSS ile iliflkili yan etkileri de izlenmelidir. Epilepsi monoterapisinde ve nöropatik a r çal flmalar nda daha yüksek dozlarda kullan ld bildirilmektedir. Monoterapide doz 4800 mg/gün, nöropatik a r da ise 3600 mg/güne kadar artt r labilir. Hastalar n tümünde olmasa da ço unlu unda yüksek dozla daha iyi sonuçlar elde edilmifltir (6). Gabapentin GABA sentez ve konsantrasyonunu, dolay s yla GABAerjik aktiviteyi art rmas na ra men GABA reseptörlerini etkilemez. Beyin GABA konsantrasyonunu doza ba l olarak art r r (3). Gabapentin, GABA-A ya da GABA-B reseptörlerine ve benzodiazepinler taraf ndan etkilenen bölgelere ba lanmayan antiepileptik bir ilaçt r. L tipi kalsiyum kanallar n n alfa- 2-delta alt ünitesine ba lan r ve monoamin sal n m n azalt r. Beyinde GABA n n sentezini ve sinaptik olmayan sal n m n art r r (8). Sodyum kanallar n n blokaj ve plazma serotonin konsantrasyonunda art fl, gabapentinin saptanabilmifl di er etkileri aras ndad r (9). Gabapentinin di er antiepileptik ilaçlarla belirgin bir etkileflimi yoktur. Alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi antiasit ajanlar gabapentin absorbsiyonunu %25 oran nda azalt r. Gabapentin kullan - m nda kan düzeyi takibi gerekmez (3). Gabapentinin tek bafl na kullan m nda ya da ekleme tedavisinde görülen yan etkileri daha çok SSS ile iliflkilidir. Bunlar aras nda en s k gözlenenler somnolans, bafldönmesi, ataksi, nistagmus ve tremordur. Gastrointestinal sistem yan etkileri daha az görülür. En s k görülen gastrointestinal sistem yan etkileri bulant, kusma, abdominal a r ve diyaredir. Di er s k görülen yan etkiler ise vazodilatasyon, yorgunluk, diplopi, ambliyopi, lökopeni, kilo art fl ve periferik ö- demdir (6). Gabapentinin gebelik ve emzirme dönemindeki kullan m sonucunda ortaya ç kabilecek etkileri henüz bilinmemektedir (2). EP LEPS DIfiI KULLANIM ALANLARI Gabapentinin epilepsi d fl nda kullan ld bafll ca alanlar nöropatik a r, psikiyatrik bozukluklar ve hareket bozukluklar d r (1). Nöropatik a r sendromlar ndan postherpetik nöralji (10), diyabetik nöropati (11), trigeminal nevralji (12), refleks sempatik distrofi (13), distal simetrik aksonopati ve radyasyona ba l miyelopatide etkili oldu unu bildiren yay nlar vard r (1). Baz çal flmalarda gabapentinin migren proflaksisinde etkili ve güvenli oldu u gösterilmifltir (14-16). Gabapentinin esansiyel tremor (17), huzursuz bacak sendromu (18), uykuda periyodik ekstremite hareketleri (19) ve edinsel nistagmus (20) gibi hareket bozukluklar n n tedavisinde yararl oldu u bildirilmifltir. Gabapentin çocuklarda, demans hastalar nda ve kafa travmas n takiben görülen davran fl bozukluklar nda da kullan lm flt r (3,21,22,23). PS K YATR DE KULLANIMI Karbamazepin ve valproik asit gibi antiepileptik a- janlar n bipolar bozuklukta etkin oldu unu gösteren bir çok çal flma; gabapentin, lamotrijin ve topiramat gibi yeni kuflak antiepileptiklerin de bipolar bozuklukta etkin olabilece ini düflündürmüfl ve bu konuda daha sonra yap lan çok say da çal flman n temel hipotezini oluflturmufltur. Buna paralel olarak gabapentinin etkinli inin denendi i ilk psikiyatrik hastal k bipolar bozukluk olmufltur. Erken olgu bildirimleri hipomani, bipolar depresyon ve bipolar bozuklu un proflaksisinde gabapentinin etkili oldu unu desteklemifltir (24,25,26). Young ve arkadafllar (27) da yapt klar çal flmada gabapentinin bipolar bozuklu un hem depresif, hem de manik dönemlerinde etkili oldu unu belirtmifllerdir. On dört akut mani hastas üzerinde yap lan bir aç k çal flmada ise gabapentinin özellikle di er duygudurum düzenleyici ilaçlarla kombine verildi inde orta fliddetteki manide etkili oldu u, ancak fliddetli manide etkili ve güvenli olmad gösterilmifltir (28). Tedaviye dirençli bipolar bozuklu u olan hastalar n akut tedavisinde gabapentinin etkinli inin araflt r ld di er bir aç k çal flmada bipolar depresyon hastalar n n tamam n n, hipomani ve manili hastalar n ise %78 inin gabapentin tedavisine iyi yan t verdi i saptanm flt r. Bu çal flmada h zl döngülü hastalarda gabapentinin etkili olmad gösterilmifltir (29). 38 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 13, Sayı: 1, 2003 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 13, N.: 1,

3 G. Karataş, L. Tamam, N. Özpoyraz Bipolar bozuklukta gabapentinin etkin oldu unu bildiren ilk çal flma ve bildirimlerin aksine, sonraki çal flmalar farkl ve aksine görüfller ileri sürmüfllerdir. Pande ve arkadafllar n n (30) yapt klar plasebo kontrollü çift kör bir çal flmada bipolar bozuklu u o- lan ve lityum, valproik asit veya her ikisini birden kullanan hastalar n tedavisine gabapentin ( mg/gün) eklenmifl olup; gabapentin ve plasebo eklenen grubun depresyon puanlar aras nda anlaml bir farkl l k bulunamam flt r. Ayn çal flmada plasebo alan grupta gabapentin eklenen gruba oranla mani skorlar nda anlaml olarak daha fazla düzelme gözlenmifltir. Yap lan aç k bir çal flmada ise 18 bipolar bozukluk hastas ndan sadece 7 sinde iyilik halinin 3 y ldan uzun sürdü ü gözlenmifltir (31). Frye ve arkadafllar n n (32) yapt alt haftal k çift kör bir çal flmada ise, dirençli duygudurum bozuklu u olan 31 hastada tek bafl na verilen gabapentin ve lamotrijinin etkileri plasebo ile karfl laflt r lm fl ve klinik global düzelme skorlar na göre lamotrijin grubunun %52 si tedaviye yan t vermiflken; bu oran gabapentin grubunda %26, plasebo grubunda ise %23 olarak saptanm flt r. Bu çal flman n sonuçlar gabapentin monoterapisinin bipolar bozuklu- un tedavisinde etkisiz oldu unu ve dirençli duygudurum bozuklu u olan hastalarda plaseboya üstün olmad n göstermektedir (32). Gerçeklefltirilen çift kör çal flmalar, gabapentinin; akut mani ve dirençli bipolar depresyonda veya bipolar bozuklukta duygudurum düzenleyicisi olarak etkisiz bir ilaç oldu unu göstermifltir (30,31,33). Bununla beraber, son zamanlarda yap lan baz çal flmalarda, özellikle komorbid anksiyete bozuklu u ve madde ba ml l olan bipolar hastalarda, gabapentin ekleme tedavisinin etkili oldu u bildirilmifltir (34-36). Yak n tarihte yay nlanan bir baflka makalede de (34), gabapentinin antidepresan ve anksiyolitik ö- zelliklerinin belirgin oldu u, ve bu ilac n dirençli bipolar bozuklukta etkili olmas n n alt nda, ilac n komorbid panik bozukluk ve alkol kötüye kullan m na olan etkinli inin yatt ileri sürülmüfltür. Bu görüflü, gabapentinin anksiyete bozukluklar nda etkili oldu unu bildiren baflka çal flmalar n sonuçlar da desteklemektedir (4,37-40). Bütün bu çal flmalar ve görüfller gabapentinin etkinli ine yönelik araflt rmalar n, duygudurum bozukluklar ndan anksiyete bozukluklar na yönelmesine katk da bulunmufltur. ANKS YETE BOZUKLUKLARINDA GABAPENT N Preklinik çal flmalarda bazolateral amigdala, orta beyindeki santral gri cevher ya da dorsomediyal hipotalamustaki lokal bask lay c etkisi olan GABAerjik iletideki olas de iflikliklerin anksiyete benzeri fizyolojik ya da davran flsal yan tlara yol açt gösterilmifltir (41). Ayr ca anksiyete bozuklu u olan baz hastalarda GA- BA-A reseptörlerinde ifllev bozuklu u saptanmas, GA- BA-A reseptörlerine etkiyerek GABA aktivitesini art ran ve anksiyete bozukluklar n n tedavisinde s kl kla kullan lan benzodiazepinlerin etki mekanizmalar, anksiyete bozukluklar n n etyolojisinde GABA n n belirgin bir rolü oldu unu düflündürmektedir (41). Bu hipotez temel al narak GABA metabolizmas n, reseptörlerini etkilemeden de ifltirebilen gabapentinin de anksiyete bozukluklar n n tedavisinde etkin olabilece i varsay lm fl ve öncü çal flmalar bunu desteklemifltir (4,37,38). Gabapentinin anksiyolitik etkisi ilk olarak preklinik hayvan çal flmalar ndan elde edilen veriler sonucunda ortaya konmufltur (4). Chouinard ve arkadafllar (37) primer psikiyatrik bozuklu u olan hastalar n tedavisine gabapentin eklendi inde anksiyete belirtileri ve sendromlar nda azalma oldu unu bildirmifllerdir. Daha sonra Pollack ve arkadafllar (38) standart anksiyolitik yaklafl mlara dirençli ikisi panik bozukluk, ikisi yayg n anksiyete bozuklu u tan s alm fl 4 hastada gabapentinin anksiyete belirtileri üzerinde olumlu etkisinin oldu unu bildirmifllerdir. Bu olgu bildirimlerinin ard ndan, anksiyete bozukluklar n n sa alt m nda gabapentinin etkinli ini araflt ran baz klinik çal flmalar da yap lm flt r (39,40,42). a. Sosyal Fobi ve Gabapentin Gabapentinin anksiyete bozukluklar nda etkin olarak kullan ld n bildiren ilk yay nlar takiben (37,38), Pande ve arkadafllar (39) sosyal fobi hastalar nda çift kör plasebo kontrollü bir çal flma yapm fllard r. Bu çal flmada 69 hastaya 14 hafta süre ile randomize olarak gabapentin ( mg/gün) ya da plasebo uygulanm flt r. Çal flma sonucunda hem hasta hem klinisyen de erlendirme ölçeklerine göre, gabapentin alan grupta plaseboya oranla anksiyete skorlar nda belirgin azalma belirlenmifltir. Gabapentin ile sosyal fobi skorlar nda, 10 ncu haftaya kadar ilerleyen bir azalma görülmüfltür. Yan t al nan hastalar n %62 sinde, çal flmadaki en yüksek doz olan günlük 3600 mg gabapentin kullanm flt r. Bu çal flmada sosyal fobi bozuklu unda yan t oluflturulabilmesi için gabapentin dozunun yüksek tutulmas gerekti ine iflaret edilmektedir (39). Ayr ca gabapentinin di er klinik uygulamada gözlenen h zl anksiyolitik etkisinin aksine (43), bu çal flmada plaseboya olan üstünlü ü iki hafta sonra ortaya ç km flt r. Yine bu çal flmada erkeklerin ve 35 yafl n üstündeki hastalar n gabapentine daha yüksek oranda yan t verdikleri de tespit edilmifltir (39). Az say da olan çal flmalardan elde edilen k s tl verilere göre; gabapentinin sosyal fobili hastalar n tedavisinde o- lumlu etkilerinin oldu u saptanm flt r. Bununla birlik- Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 13, Sayı: 1, 2003 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 13, N.: 1,

4 Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi te bu bozuklu un tedavisinde kullan lmas gereken dozla ilgili olarak, literatürde yeterince desteklenmifl veri bulunmamaktad r. Gabapentinin sosyal fobi baflta olmak üzere anksiyete bozukluklar n n tedavisindeki etki mekanizmas tam olarak bilinmemektedir. Ancak preklinik çal flmalar, stres ve anksiyete ile iliflkili davran fllar azaltmada GABA n n rolünü desteklemektedir. Sosyal fobiyle ilgili yap lan çal flmalarda biyolojik mekanizmada serotoninin de önemli rolü üzerinde durulmufltur (39). Gabapentin uygulamas s ras nda serotonin düzeylerinde artma oldu unu bildiren çal flmaya (44) karfl n; gabapentinin SSS nde do rudan serotoninin sentez, sal n m ve geri al m n ne ölçüde düzenledi i bilinmemektedir. Monoamin sal n m nda gabapentinle biraz azalma oldu u gösterilmifltir (45), fakat bu da ilac n etki mekanizmas n ayr nt l olarak aç klayamamaktad r. Gabapentin tedavisi s ras nda 5-hidroksi-indolasetik asidin serebrospinal s v düzeyinde bir de ifliklik olmad n n belirlenmesi, serotoninin SSS ndeki dönüflümünün etkilenmedi ini göstermektedir. Bu bulgular fl nda, gabapentinin sosyal fobideki etkinli inin, büyük olas - l kla birden fazla mekanizma taraf ndan düzenlendi i ve terapötik etki için serotoninin do rudan etkisinin temel oluflturmad belirlenmifltir (39). b. Panik Bozukluk ve Gabapentin lk olarak Pollack ve arkadafllar (38) panik bozuklu u olan bir olguda 1200 mg/gün dozunda gabapentin uygulam fl ve befl haftal k bir tedavi süresi sonunda panik ataklar n n tamamen geçti ini ve fobik kaç nman n azald n bildirmifllerdir. Bu hastan n iyilik hali en az 4 ay devam etmifltir. Panik bozuklu unda gabapentinin etkinli ini araflt - ran sadece bir adet çift-kör çal flma yap lm flt r. Pande ve arkadafllar (40), 8 haftal k çift-kör plasebo kontrollü bir çal flma ile panik bozuklu u olan 103 hastada gabapentin ve plaseboyu karfl laflt rm fllard r. Çal flmada gabapentin mg/gün doz aral nda kullan lm flt r. Plasebo ve gabapentin aras nda bafllang ç ve tedavi sonras panik-agorafobi puanlar aras ndaki de iflim yönünden anlaml bir farkl l k saptanmam flt r. Bununla birlikte, bafllang çta daha yüksek panik-agorafobi puan olan hastalarda, gabapentinin puanlarda plaseboya göre daha yüksek oranda azalmaya yol açt bulunmufltur. Bu çal flma sonucuna göre, gabapentinin panik bozuklu u daha fliddetli olan hastalarda, anksiyolitik etkisini daha çok gösterdi i ileri sürülmüfltür (40). Di er anksiyete bozukluklar nda oldu u gibi panik bozuklu unda da gabapentinin etki mekanizmas tam olarak anlafl lamam flt r. Panik bozuklu unda gabapentinin hangi mekanizma ile etkili oldu unun ortaya ç kmas, panik bozuklu un etyopatojenezine de fl k tutulabilecektir. c. Travmasonras Stres Bozuklu u ve Gabapentin Sosyal fobi ve panik bozuklukta gabapentin kullan m ile ilgili yay nlanan çal flmalar n ard ndan (39,40); Brannon ve arkadafllar, daha önce fluoksetin ile tedavi edilen bir hastada 900 mg/gün gabapentin kullan - m n n ard ndan gece kâbuslar n n s kl nda azalma oldu unu bildirmifller ve baflta gece kâbuslar n n tedavisi olmak üzere travmasonras stres bozuklu u (TSSB) nun tedavisinde, gabapentinin mevcut tedavilere ek olarak kullan labilece ini vurgulam fllard r (42). Yak n tarihte yay nlanan retrospektif bir çal flmada i- se 30 TSSB hastas n n 23 ünde (%77) mg/gün (ortalama 1190±680 mg/gün) gabapentin kullan m ile belirtilerde iyileflme saptand bildirilmifltir (46). Klinisyen izlem notlar n n gözden geçirilmesi ile bu hastalar n tümünde gabapentin bafllanmas n n ard ndan uykusuzlukta ve gece kâbuslar n n s kl k ve fliddetinde de a- zalma oldu u gösterilmifltir. Bu çal flman n sonuçlar antidepresanlarla kombine olarak gabapentinin dirençli kronik TSSB nda s kça rastlanan uyku bozuklu u ve gece kâbuslar n n düzelmesine yard mc oldu unu göstermifltir. Ayr ca, gabapentinin iyi tolere edilen, ilaç-ilaç etkileflimi ve hepatik yan etkileri az olan ve ba ml l k yapmayan bir ilaç oldu u bildirilmifltir. TSSB nda beyinde önemli bir inhibitör nörotransmiter olan GABA arac l yla, adrenerjik sistem gibi anksiyetede etkili sistemlerin etkilendi i bilinmektedir. TSSB hastalar nda artm fl norepinefrin yan t oldu- u gösterilmifltir ve bu durum uyku bozukluklar gibi TSSB ndaki çekirdek semptomlar n oluflumuna katk - da bulunabilir. Artm fl GABA düzeyleri lokus seruleusun ateflleme h z n ve daha sonra da aksonal projeksiyonlar ndaki norepinefrin sal n m n azaltarak TSSB semptomlar nda azalmaya yol aç yor olabilir (45). Gabapentinin TSSB ndaki bu olas mekanizmas n n di er anksiyete bozukluklar için de geçerli olabilece i ileri sürülmektedir. d. Yayg n Anksiyete Bozuklu u ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Gabapentin Pollack ve arkadafllar (38) 1998 y l nda yapt klar olgu bildiriminde yayg n anksiyete bozukluklu iki hastada gabapentin kullanm fllard r. Daha önce verilen anksiyolitik tedavilere k smi yan t veren ya da hiç yan t vermeyen bu olgularda tedaviye gabapentin eklenmesinin ard ndan kayg da azalma bildirmifllerdir. Bu konuda henüz kontrollü bir çal flma yoktur. Gaba- 40 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 13, Sayı: 1, 2003 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 13, N.: 1,

5 G. Karataş, L. Tamam, N. Özpoyraz pentinin ortalama 2500 mg/gün dozunda tek bafl na kullan ld nda fluoksetine yan t vermeyen obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda etkili oldu unu bildiren bir çal flma da bulunmaktad r (3). SONUÇ Gabapentin, kompleks parsiyel epileptik nöbetlerde ekleme tedavisi olarak kullan lan yeni bir antikonvülsan ilaçt r. Bu endikasyonu d fl nda son y llarda gabapentinin çeflitli nöropatik a r bozukluklar, migren ve hareket bozukluklar nda da etkili oldu u saptanm flt r. Gabapentinin psikiyatrik bozukluklar içinde etkinli inin araflt r ld ilk hastal k olan bipolar bozuklukta tek bafl na çok etkili olmad ; ancak özellikle depresyon, anksiyete ve dürtüsellik gösteren bipolar hastalarda ek tedavi olarak önemli bir rol üstlenebilece i bildirilmektedir. Gabapentinin bipolar bozukluk d fl nda sosyal fobi, a r panik bozukluk, TSSB nda etkili oldu unu ortaya koyan çeflitli çal flmalar yap lm flt r. Bu çal flmalar n sonuçlar fl nda gabapentinin ö- zellikle anksiyete bozuklu u olan hastalarda ek tedavi ilac olarak etkin oldu u art k kabul gören bir görüfltür. Ancak bu görüflün klinik uygulamaya yans yabilmesi için daha genifl örneklem gruplar yla içeren, çift kör çal flmalar n yap lmas ve özellikle gabapentinin tek bafl na uygulanmas ndaki etkinli inin saptanmas büyük önem tafl maktad r. Kaynaklar: 1. Magnus L. Nonepileptic uses of gabapentin. Epilepsia 1999;40 (Suppl 6):S66-S72 2. Palmer CM, Pope HG Jr. Antiepileptic drugs. In: Gelder MG, Lopez-Ibor JJ, Andreasen N, editors. New Oxford Textbook of Psychiatry. Vol. 2, 1st ed. New York: Oxford University Press, 2000: Susman N. Other anticonvulsants. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Vol.2, 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000: Singh L, Field M, Ferris P, Hunter JC, Oles RJ, Williams RG ve ark. The antiepileptic agent gabapentin (Neurontin) possesses anxiolytic-like and antinociceptive actions that are reversed by D-serine. Psychopharmacology (Berl) 1996;127: Dimond KR, Pande AC, LaMoreaux L, Pierce MW. Effects of gabapentin on mood and well-being in patients with epilepsy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatr 1996;20: Dougherty JA, Rhoney DH. Gabapentin: a unique anti-epileptic agent. Neurol Res 2001;23: Walden J, Grunze H. New anticonvulsants in bipolar disorders: lamotrigine, gabapentin, tiagabine. In: Trimble M, Schmitz B, editors. Seizures, Affective Disorders and Anticonvulsant Drugs. Guilford: Clarius Press, 2002: Kelly KM. Gabapentin; antiepileptic mechanism of action. Neuropsychobiology 1998;38: Ketter TA, Post RM, Theodore WH. Positive and negative psychiatric effects of antiepileptic drugs in patients with seizure disorders. Neurology 1999;53 (Suppl 2):S53-S Rowbotham M, Harden N, Stacey B, Bernstein P, Magnus-Miller L. Gabapentin for the treatment of postherpatic neuralgia: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280: Backonja M, Beydoun A, Edwards KR, Schwartz SL, Fonseca V, Hes M, LaMoreaux L, Garofalo E. Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280: Sist T, Filadora V, Miner M, Lema M. Gabapentin for idiopathic trigeminal neuralgia: report of two cases. Neurology 1997;48: Mellick GA, Mellick LB. Gabapentin in the management of reflex sympathetic dystrophy. J Pain Symptom Manage 1995;10: Di Trapani G, Mei D, Marra C, Mazza S, Capuano A. Gabapentin in the prophylaxis of migraine: A double-blind randomized placebo-controlled study. Clin Ther 2000;151: Mathew NT, Rapoport A, Saper J, Magnus L, Klapper J, Ramadon N, Stacey B, Tepper S. Efficacy of gabapentin in migraine prophylaxis. Headache 2001;41: Curtis JL. Emerging uses of the new anticonvulsants: what s the state of evidence? Formulary 2002;37: Adler CH. Effectiveness of gabapentin in various movement disorders. Mov Disord 1996;11: Adler CH. Treatment of restless legs syndrome with gabapentin. Clin Neuropharmacol 1997;20: Ehrenberg BL, Muller-Schwarze A, Frankel F. Open-label trial of gabapentin periodic limb movements disorder of sleep. Neurology 1997;48: Averbuch-Heller L, Tusa RJ, Fuhry L, Rottach KG, Ganser GL, Heide W, Buttner U, Leigh RJ. a double-blind controlled study of gabapentin and baclofen as treatment for acquired nystagmus. Ann Neurol 1997;41: Ryback R, Ryback L. Gabapentin for behavioral dyscontrol. Am J Psychiatry 1995;152: Bozikas V, Bascialla F, Yulis P, Savvidou I, Karavatos A. Gabapentin for behavioral dyscontrol with mental retardation. Am J Psychiatrry 2001; 158: Miller LJ. Gabapentin for treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia. Ann Pharmacother 2001; 35: Schaffer CB, Schaffer LC. Gabapentin in the treatment of bipolar disorder. Am J Psychiatry 1997;154: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 13, Sayı: 1, 2003 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 13, N.: 1,

6 Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi 25. Stanton SP, Keck PE, McElroy SL. Treatment of acute mania with gabapentin. Am J Psychiatry 1997;154: McElroy SL, Soutullo CA, Keck PE Jr, Kmetz GF. A pilot trial of adjunctive gabapentin in the treatment of bipolar disorder. Ann Clin Psychiatry 1997; 9: Young LT, Robb JC, Patelis-SiotisL, Mac Donald C, Joffe RT. Acute treatment of bipolar depression with gabapentin. Biol Psychiatry 1997; 42: Erfurth A, Kammerer C, Grunze H, Normann C, Walden J. An open label study of gabapentin in the treatment of acute mania. J Psychiatr Res 1998; 32: Altshuler LL, Keck PE Jr, McElroy SL, Suppes T, Brown ES, Denicoff K, Frye M, Gitlin M, Hwang S, Goodman R, Leverich G, Nolen W, Kupka R, Post R. Gabapentin in the acute treatment of refractory bipolar disorder. Bipolar Disord 1999;1: Pande AC, Crockatt JG, Janney CA, Werth JL, Tsaroucha G. Gabapentin in bipolar disorder: a placebo controlled trial of adjunctive therapy. Bipolar Disord 2000;2: Schaffer CB, Schaffer LC. Open maintenance treatment of bipolar disorder spectrum patients who responded to gabapentin augmentation in the acute phase of treatment. J Affect Disord 1999; 55: Frye M, Ketterer TA, Kimbrell TA, Dunn RT, Speer AM, Osuch EA,Luckenbaugh DA, Cora-Ocatelli G, Leverich GS, Post RM. A placebo-controlled study of lamotrigine and gabapentin monotherapy in refractory mood disorders. J Clin Psychopharmacol 2000; 20: Yatham LN, Kusumakar V, Calabrese JR, Rao R, Scarrow G, Kroeker G. Third generation anticonvulsants in bipolar disorder: a review of efficacy and summary of clinical recommendations. J Clin Psychiatry 2002; 63: Perugi G, Toni C, Frare F, Ruffolo G, Moretti L, Torti C, Akiskal HS. Effectiveness of adjunctive gabapentin in resistant bipolar disorder: Is it due to anxious-alcohol abuse comorbidity. J Clin Psychopharmacol 2002;22: Myrick H, Malcolm R, Braddy KT. Gabapentin treatment of alcohol withdrawal. Am J Psychiatry 1998;155: Bozikas V, Petrikis P, Gamvrula K, Savvidou I, Karavatos A. Treatment of alcohol withdrawal with gabapentin. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2002;26: Chouinard G, Beauclair L, Belanger MC. Gabapentin: long-term antianxiety and hypnotic effects in psychiatric patients with comorbid anxiety related disorders. Can J Psychiatry 1998; 43: Pollack MH, Matthews J, Scott EL. Gabapentin as a potential treatment for anxiety disorders. Am J Psychiatry 1998; 155: Pande AC, Davidson JR, Jefferson JW, Janney CA, Katzelnick CA, Weisler RH, Greist JH, Sutherland SM. Treatment of social phobia with gabapentin: a placebo- controlled study. J Clin Psychopharmacol 1999; 19: Pande AC, Pollack MH, Crockatt MA, Greiner M, Chouinard G, Lydiard RB, Taylor CB, Dager SR, Shiovitz T. Placebo-controlled study of gabapentin treatment of panic disorder. J Clin Psychopharmacol 2000; 20: Sullivan GM, Coplan JD. Anxiety disorders: Biochemical aspects. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Comprehensive Textbook of Psychiatry Vol.1. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000: Brannon N, Labbate L, Huber M. Gabapentin treatment for posttraumatic stress disorder. Can J Psychiatry 2000;45: Jefferson JW. Benzodiazepines and anticonvulsants for social phobia (Social anxiety disorder). J Clin Psychiatry 2001;62(suppl 1):S50-S Rao ML, Clarenbach P, Vahlensieck M, Kratzschmar S. Gabapentin augments whole blood serotonin in healthy young men. J Neural Transm 1988;73: Schlicker E, Reimann W, Gothert M. Gabapentin decreases monoamine release without affecting acetylcholine release in the brain. Arzneimittelfirsschung 1985;35: Hamner MB, Brodrick PS, Labbate LA. Gabapentin in PTSD: A retrospective, clinical series of adjunctive therapy. Ann Clin Psychiatry 2001;13: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 13, Sayı: 1, 2003 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 13, N.: 1,

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA ANTİEPİLEPTİKLERİN KULLANIMI Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANTİEPİLEPTİKLER Karbamezepin Okskarbazepin Lamotrijin Riluzol Valproik

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları 10. Bölüm Anksiyete Bozuklukları Nurgül Özpoyraz, Lut Tamam Temel Hedefler Anksiyete bozukluğunun iki uçlu bozukluk ile birlikte bulunması belirtilerin karmaşıklaşmasına, kötü gidişe, sağaltıma yanıtın

Detaylı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı A. S. Gönül, A. O uz,. Yabano lu, E. Eflel Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı Dr. Ali Saffet Gönül, Dr. Aslan Oğuz, Dr. İhsan Yabanoğlu, Dr. Ertuğrul Eşel 1 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Anksiyete Bozukluklar nda Antikonvülzanlar n Etkinli i ve Bir Tedavi Seçene i Olarak Yeri

Anksiyete Bozukluklar nda Antikonvülzanlar n Etkinli i ve Bir Tedavi Seçene i Olarak Yeri Gözden Geçirme / Review Article 19 Anksiyete Bozukluklar nda Antikonvülzanlar n Etkinli i ve Bir Tedavi Seçene i Olarak Yeri The Efficacy and Role of Anticonvulsants as a Treatment Option in Anxiety Disorders

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

ÖZET. GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas

ÖZET. GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas T RAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PS K YATR SERV S NDE YATIRILARAK TEDAV ED LEN GER ATR K HASTALARIN SOSYODEMOGRAF K ÖZELL KLER, TANI ve TEDAV DA ILIMLARI GİRİŞ Sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas ve t ptaki

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ LACDIGEST 2250 u/tab Çiğneme Tableti 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 2250 ünite tilaktaz içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek

Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek Araştırmalar/Researches H. Mırsal, A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, D. Tan, M. Beyazyürek Tedaviye Dirençli Majör Depresyonu Olan Yaşlı Hastalarda Olanzapin Ekleme Tedavisi: bir Açık Çalışma * Hasan Mırsal 1, Ayhan

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya)

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya) Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES (19-22.04.2017/Antalya) Psikosomatik Hastalıklar Travma İlişkisi Araştırmalardan örnekler Sonuç Sunum

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi

ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi Nöropsikiyatri Arflivi, 2004; 41(1-2-3-4): 5-20 ki Uçlu Duygudurum Bozuklu u Olan Kad nlarda Premenstrüel Sendromun De erlendirilmesi Asl han Polat *, Baflak Yücel ** Amaç: Bu çal flmada, iki uçlu duygudurum

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluklar nda Tedavi: Fluvoksamin in Yeri

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluklar nda Tedavi: Fluvoksamin in Yeri Derlemeler/Reviews Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif kompulsif spektrum bozukluklar nda tedavi: Fluvoksamin in yeri Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Spektrum Bozukluklar nda Tedavi:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

Özel Gruplarda Bipolar Bozukluk Tedavisinde Atipik Antipsikotikler

Özel Gruplarda Bipolar Bozukluk Tedavisinde Atipik Antipsikotikler Araflt rmalar/researches Özel gruplarda bipolar bozukluk tedavisinde atipik antipsikotikler Özel Gruplarda Bipolar Bozukluk Tedavisinde Atipik Antipsikotikler Servet Ebrinç 1, Mesut Çetin 2, Özgür Öner

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antiepileptik İlaçların Kullanımı Antiepileptic Drugs in the Treatment of Anxiety Disorders

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antiepileptik İlaçların Kullanımı Antiepileptic Drugs in the Treatment of Anxiety Disorders PSIKIYATRIDE GÜNCEL YAKLAȘIMLAR-CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2009; 1:80-94 Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antiepileptik İlaçların Kullanımı Antiepileptic Drugs in the Treatment of Anxiety Disorders

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur?

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur? BLUMİA NERVOSA Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa bir yeme bozukluğudur. Blumiada kontrolsüz yeme atakları görülür. Hastalar bu ataklardan sonra yediklerinin kendilerine zarar vereceği kilo

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi;

Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi; ANOREKSİYA NERVOSA Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi; Anoreksi bir yeme bozukluğudur. Kişilerin aşırı kilolu olduklarına yönelik takıntıları sonucu ortaya çıkan iştahsızlık ve egzersiz yapma

Detaylı

Depresif rahatsızlık nedir?

Depresif rahatsızlık nedir? Turkish Depresif rahatsızlık nedir? (What is a depressive disorder?) Depresif rahatsızlık nedir? Depresyon sözcüğü genel olarak hepimizin yaşamımızın bazı dönemlerinde hissettiğimiz üzüntüyü tanımlamak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

lkö retim Okulu Ortaö retim Dönemindeki Çocuklarda Sosyal Fobinin Araflt r lmas

lkö retim Okulu Ortaö retim Dönemindeki Çocuklarda Sosyal Fobinin Araflt r lmas Çocuk Dergisi 8(2):102-107, 2008 lkö retim Okulu Ortaö retim Dönemindeki Çocuklarda Sosyal Fobinin Araflt r lmas Fadime ÜSTÜNER TOP *, Bar fl KAYA *, H. Sibel GÜNDÜZ ** lkö retim Okulu Ortaö retim Dönemindeki

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren Bir Hastalıktır 1. Ömür boyu idame tedavisi 2. Atak tedavisi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ntermitan Alerjik Rinit ( AR) hastalar nda desloratadinin etkinlik ve güvenlili inin de erlendirildi i ACCEPT 1 Çal flmas sonuçlar n görmek için

ntermitan Alerjik Rinit ( AR) hastalar nda desloratadinin etkinlik ve güvenlili inin de erlendirildi i ACCEPT 1 Çal flmas sonuçlar n görmek için A LE HEK MLER NE ÖZEL Say :05 Haziran 2014 stanbul Ba c lar ilçesi 14 No lu Aile Sa l Merkezi doktorlar ndan Dr. Levent Arıç ile yapt m z röportaj n tamam n okumak için lütfen t klay n. ntermitan Alerjik

Detaylı

Ergenlik Döneminde Bafllayan Bipolar Bozuklu u Olan ki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullan m. görülen bipolar bozukluk (BB), yetiflkinlerden

Ergenlik Döneminde Bafllayan Bipolar Bozuklu u Olan ki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullan m. görülen bipolar bozukluk (BB), yetiflkinlerden Olgu Sunumlar /Case Reports Araflt rmalar/researches Ergenlik döneminde bafllayan bipolar bozuklu u olan iki olguda uzun süreli olanzapin kullan m Ergenlik Döneminde Bafllayan Bipolar Bozuklu u Olan ki

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Bipolar Bozukluk İle Anksiyete Bozukluğu Birlikteliği: Bir Gözden Geçirme

Bipolar Bozukluk İle Anksiyete Bozukluğu Birlikteliği: Bir Gözden Geçirme Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(1):59-71 Bipolar Bozukluk İle Anksiyete Bozukluğu Birlikteliği: Bir Gözden Geçirme Dr. Lut TAMAM 1 Özet / Abstract Son yıllarda artan sayıda klinik ve epidemiyolojik çalışma,

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ)

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) Özgün ad : Panic & Agoraphobia Scale Bandelow B, Hajak G, Holzrichter S, Kunert HJ, Rüther E: Assesing the efficacy of treatments for panic disorder and agoraphobia. I. Methodological

Detaylı