Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m*"

Transkript

1 DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2010; 2: Gelifl Tarihi/Received: 22/07/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 04/08/2009 Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m* Participation in Social Relations and Social Life in Old Age** Oya Hazer, Özge Aslan Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Hacettepe University Ankara, Turkey * Bu derleme, Akademik Geriatri 2009 Kongresinde sunulmufltur. ** This review was presented at Academic Geriatrics 2009 Congress. ÖZET Yafllanma, tüm dünya ülkeleri aç s ndan önemi her geçen gün artan evrensel bir gerçekliktir. Yafll nüfusun h zla artmas yla uzun yaflam n getirdi i yaln zl k, yoksulluk, özürlülük, kronik hastal klar, bak m ve destek gereksinimi yafll sorunlar ve yafll l k hizmetlerinin tüm yönleriyle yeniden ele al nmas n gündeme getirmifltir. Dolay s yla tüm dünyada giderek önem kazanan, insanlar n sa l kl ve baflar l yafllanmalar, yafll lar n yaflam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleflmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaflamalar konusu gündemdedir. Yafllanma do al bir süreçtir, bu dönemde insanlar n fiziksel sorunlar kadar psikolojik ve sosyal uyum sorunlar yla da ilgilenme ihtiyac artm flt r. Yaflam her dönemde kendine özgü özellikleriyle de erlidir. Do umdan itibaren, bireylerin gereksinmeleri göz önünde bulundurularak sosyal devlet taraf ndan sa lanacak hizmetler ve kiflilerin bilinçlendirilerek bu hizmetlerden yararlan r hale gelmeleri hem sa l kl hem de nitelikli bir yaflam n vazgeçilmez kofluludur. Böylece ileri yafllarda da bireyler toplumdan soyutlanmadan mutlu bir yaflam sürdürebilecektir. Sonuç olarak; bütün yafl gruplar n n toplumsal yaflama ve toplumsallaflman n sürdürülmesine karfl l kl olarak katk lar vard r ve hiçbiri ihmal edilebilir de ildir. Bu nedenle toplumsal de erlerimizi korumak ve sürdürmek için kuflaklar aras iliflkileri güçlendirecek, aktar mlar kolaylaflt racak yafll ve genci, yafll ve çocu u bir araya getirecek projelerin gelifltirilmesi önem kazanm flt r. Anahtar Kelimeler: Yafll l k, yafll l k sorunlar, sosyal iliflkiler. ABSTRACT Aging is a universal reality, the importance of which is increasing throughout the world with each passing day. The rapid increase in the elderly population and the concomitant increase in loneliness, poverty, disabilities, chronic illnesses, and the need for care and support brought forth by a long life span have necessitated a reexamining of the problems and services related to the elderly in all aspects. Thus, issues such as aging successfully and with good health, raising the quality of life of the elderly and ensuring their integration and coherence with society are gaining in importance throughout the world and are on the national Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Dr. Özge Aslan Demirtepe Özveren Sokak No: 13/6 K z lay, Ankara/Türkiye e-posta: 143

2 Participation in Social Relations and Social Life in Old Age agenda of many countries. Aging is a natural process. The need to deal with issues regarding people s psychological and social adaptation, as much as their physical problems, has increased in recent decades. Life is precious in every stage/period with its own unique characteristics. The provision of services by the social state in accordance with the needs of the individual from birth and the raising of awareness among individuals to utilize them are indispensable requirements for health and life quality. Individuals can thus live happily without being isolated from society in their old age. In conclusion, individuals of all age groups and society make mutual contributions to social life and to the continuation of socialization, and neither can be ignored. Therefore, the development of projects to strengthen the relations between generations, to facilitate the passing of experiences on to others and to bring older people close to youth and infants for the purpose of preserving and continuing our social values has gained new importance. Key Words: Old age, problems of the elderly, social relations. Yafllanma, tüm dünya ülkeleri aç s ndan önemi her geçen gün artan evrensel bir gerçekliktir (1). Yirminci yüzy l n sonunda dünyada ortaya ç kan yaflam beklentisinde artma ve bebek do um h z ndaki azalma e ilimleri, yafll nüfusun genel nüfusa oran n oldukça art rm flt r (2) y l nda dünya genelinde ilk defa yafll bireylerin oran çocuklar n oran n geçmifltir. Bugün dünya nüfusunun %10 unu 65 ve üzeri yafllardaki bireyler oluflturmaktad r (1). Yafll l k; insan n do umla ölüm aras nda geçen çocukluk, ergenlik, gençlik, yetiflkinlik ve yafll l k olarak s ralayabilece imiz yaflam dönemlerinin sonuncusudur (3). Bugün yafll l n bafllang c için belli bir yafl s n r saptamak olanaks zd r. Çünkü bu, toplumdan topluma, ayn toplumun zaman ndan zaman na, ayn toplumda yaflayan insanlar n e itim düzeylerine ve ekonomik koflullar na göre bir de iflim gösterdi i gibi; cinsiyete, fizyolojik ve psikolojik yafla göre de bireysel ayr l klar göstermektedir (4). Yafll nüfusun h zla artmas yla uzun yaflam n getirdi i yaln zl k, yoksulluk, özürlülük, kronik hastal klar, bak m ve destek gereksinimi yafll sorunlar ve yafll l k hizmetlerinin tüm yönleriyle yeniden ele al nmas n gündeme getirmifltir (1). Dolay s yla tüm dünyada giderek önem kazanan, insanlar n sa l kl ve baflar l yafllanmalar, yafll lar n yaflam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleflmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaflamalar konusu gündemdedir (3). Yafllanma do al bir süreçtir, ancak yafll l kla birlikte ortaya ç kan anatomik ve fizyolojik de ifliklikler birçok sorunu beraberinde getirmektedir (2). Bu dönemde insanlar n fiziksel sorunlar kadar psikolojik ve sosyal uyum sorunlar yla da ilgilenme ihtiyac artm flt r (5). Psikososyal de ifliklikler göz önüne al nd nda bireyin toplumsal etkinli i ve gücü, prestiji, yak n iliflkileri, cinsel aktivitesi, sayg nl, sosyal yaflant s ve destekleri azalmakta; etkin rolü kaybolurken daha edilgen bir pozisyona yönelmektedir. Birey kendi ihtiyaçlar n karfl - lay p di er insanlara yard m ederken, giderek tüketen ve yard ma muhtaç insan durumuna gelebilmektedir. Birey sevdi i insanlar giderek yitirmektedir. Çocuklar evi terk etmifl, sevdi i insanlar, belki de efli ölmüfl, tan d de erler kaybolmufl, hayat n h zl de iflikliklerine eldeki bilgileriyle uyum sa layamam fl, hayat tarz de- iflmifl veya de ifltirilmifl, yaflam süresinin azalmakta oldu unun fark na varm fl, ekonomik özgürlükleri ortadan kalkm fl olabilir. Birey bu aflamada, yeterli sosyal destek alamazsa, bu olgular n do urdu u yo un izolasyon duygusuna karfl, korumas z kalabilir (6). Psikolojik olarak yafll l k öteki kiflilerden çok, kendine odaklanmaya neden olur ve bunlar n sonucunda sosyal olarak toplulu a kat lma düzeyinde azalma görülür (5). Türkiye de kentleflme ve sanayileflme özellikle büyük kentlerde, aile yap lar nda önemli de iflikliklere neden olmufltur. Ataerkil aile yap s ndan çekirdek (modern) aile yap s na çok h zl bir geçiflin sürdü ü ülkemizde bu de iflimden en fazla etkilenen grup yafll lard r. Y llard r aile içinde söz sahibi olan yafll lar kentlerde yaflam flartlar n n güçleflmesiyle ailelere yük olmaya bafllam flt r (7). Geleneksel olarak aile içinde; bireylerin bak m ndan ve ev ifllerinin yürütülmesinden sorumlu olan kad n n, giderek artan oranda çal flma yaflam na girmesiyle ev içindeki görevlerinde aksamalar olmufl, evde bak m ve hizmet bekleyen çocuk, yafll, hasta ve sa l kl bireyler etkilenmifl, beliren sorunlar aile içi iliflkilerde sorunlara yol açm flt r. Yaln z yaflayan yafll lar ise yafll l kla ortaya ç kabilen fiziksel, psikolojik ve sosyal tüm sorunlar yla kendi kendilerine bafl etme 144 Akad Geriatri 2010; 2:

3 Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m durumunda kalmakta, kimi zaman sorunlar n çözümleyebilmekte kimi zamanda sorunlar n n çözümünü rastlant lara b rakmaktad r (8). Sosyal yaflam n olmazsa olmaz koflullar ndan biri kendi d fl m zdaki bireylerin varl ile yaflam m z sürdürmemizdir. Aile ve arkadafl ortam bu iliflkilerin en yo un yafland ve birey aç s ndan en güvenilen ve rahat edilen ortamlard r. Bu tür ortamlar sosyal aç dan bireyin rahatlamas ifllevini görür. Yafll l kta bireyin sosyal yönden aktif olmas n sa layan da sosyal iliflki ve hobilerdir (9). Ev ve aile ile ilgili konular, yaflamdan al nan doyum, çal flma durumu, sa l k hizmetlerinin ulafl labilirli i, yafll lar n yaflam kalitelerini etkileyen önemli de iflkenlerdir (10). Ancak yafll l kta yaflam kalitesinin göstergelerini farkl araflt rmac lar n aç klamalar çerçevesinde, özetle dört kategoride de erlendirmek mümkündür. Bunlar; 1. Ekonomik Göstergeler Bu kapsamda, teknolojik geliflme ve ekonomik büyüme yer almaktad r. Gayrisafi milli has ladan kifli bafl na düflen y ll k gelir, mülkiyet sahipli i, çal flma koflullar na uygunluk ve dayan kl tüketim mallar sahipli- i gibi ekonomik göstergelerin görece iyilik halini ifade eder (11). 2. Sosyal Göstergeler Bu kategoride, yafll lar n toplum düzeyinde ve gündelik yaflamlar n sürdürmelerine iliflkin de iflkenler üzerinde durulur. Burada önemli olan yaflam kalitesinin art r lmas ve süreklili inin sa lanmas d r. Bu de- iflkenlerin içinde en dikkat çekici olanlar; sosyal iliflkilerde aktiflik, sosyal güvence, bilgi ve deneyim sahipli- i, dengeli beslenme durumu, konut ve çevre koflullar - n n bireyin yaflamas na olan uygunlu u, kamu güvenli- i, sa l k durumunun görece iyi olma hali, fiziki hareketlilik kapasitesine sahipliktir (seyahat ve gezi olanaklar na yönelik performans) (12). 3. Psikolojik Göstergeler Bu göstergenin kapsam nda, yafll n n genel mutluluk ve doyum duygular n n yer ald görülür. Bu kategoride yafll bireyler aç s ndan aile, akraba ve arkadafl çevresi dedi imiz sosyal çevresinden ald doyum, kendi sa l k durumundan duydu u memnuniyet, k saca yaflam ndan ald doyum gibi faktörler akla gelir. 4. Sa l k Göstergeleri Bu kapsamda tümüyle bireyin sa l na yönelik faktörler bulunur. Bunlar zihinsel, ruhsal ve fiziksel sa l k durumu ile ilgili olmakla birlikte bu hizmetlerden yararlanma durumunu da içerir. Bu çerçeveden bak ld nda yaflam kalitesinde dört farkl göstergenin birbiriyle iliflkili oldu u ve görece iyi olma halini kapsad görülür. Bu nedenle yaflam kalitesi, yaflam doyumu ve baflar l yafllanma durumu birbirlerinden farkl biçimde tan mlansa bile birbirleriyle iliflkili kavramlar olarak karfl m - za ç kmaktad r. Baflar l yafllanma kapsam içinde yaflam kalitesi, bireyin kendini yafll l a haz rlama sürecinde sosyal çevresini ve iliflkilerini canl tutmak, maddi olanaklara sahip olmak, sa l k sorunlar n en aza indirmeyi gerekli k lan koruyucu önlemler almak, bellek ve fiziksel ifllevlerini gelifltirici çabalar içinde bulunmak ve yaflama pozitif bakmas n becerebilmek anlam na gelmektedir (11). Günümüzde, kentlerde yafll yaflam tiplerine bak ld - nda art k ço u kendi evinde çocuklar ndan ba ms z kendine ait program uygulamak istemektedir. Bu durum bireyselleflmenin bütün toplum kuflaklar na yay ld n n bir göstergesi olmaktad r. Kent yaflam nda yafll lar n toplumsal yaflama kat l mlar kendileri aç s ndan daha aktif devam etmektedir. Yafll lar n teknoloji ve sosyal de iflmeye uyumlar, içinde bulunduklar ortamlar n gere i olarak artmaktad r. Bu durum yafll lar için olumlu bir sonuçtur. Yaflama ba l l klar n, kendileriyle ilgili fark ndal klar n art r r. Fakat bir yandan da daha fazla bireysel yaflamaya yönelmeleri nedeniyle, alt kuflaklarla daha az iliflki kurma sonucunu do urur (13). Bu çerçeveden yola ç k larak, bireylerin yafll l k döneminde sosyal ihtiyaçlar n karfl lamalar ve yaln zl k duymamalar, bir ifle yaramalar, bir ifli baflarmalar ve toplumsal sorumluluk duygusunu tatmalar bak m ndan önce sosyal iliflkilerini canl tutmalar gerekir. Bu davran fllar bir bak ma yaflam anlamland rman n da yoludur. Bireylerin yaflamlar nda sosyal iliflkilerini canl tutmas demek; aile, akrabal k, komfluluk ve özellikle arkadafl çevresini geniflletmesi kadar hobi ya da hobiler (u rafl içinde bulunmalar ) gelifltirmesiyle de mümkündür (14). Özellikle sosyal iliflkilerin geniflli inin, yafllanman n olumsuz durumlar n bertaraf etti i, sosyal rollerin yitirilmesi karfl s nda bir denge oluflturdu u bilinmektedir. Sosyal iliflki a, yafll birey için bir destek mekanizmas d r. Bu da yafll n n kendine olan güven Akad Geriatri 2010; 2:

4 Participation in Social Relations and Social Life in Old Age duygusunun ve kiflisel de erlilik alg s n n artmas na ve sosyal yeterlili inin güçlü olmas na yol açar (11). Yafll bireyin onu idare edebilecek derecede sa l kl olmas n n önemini ayr ca vurgulamak ve yafll l k dönemine girmeden önce yafll l a sosyal anlamda yat r m yapmak gerekir. Sosyal yat r m; standart bir gelire, sa l k güvencesine ve kalacak bir mekana sahip olmak, yaflam tarz anlam nda düzenli ve dengeli beslenmek, beden ve ruh sa l aç s ndan müzik ve sporla u raflmak, akrabal k, komfluluk ve arkadafll k iliflkilerini sorunsuz bir biçimde oluflturmak, iletiflimde uzlaflmac bir tav r gelifltirmek ve kendisini meflgul edecek hobilerle u rafl içinde olmak gibi anlamlara gelir. Bu etkinliklerden birini ya da birkaç n yapmak sosyal aç dan yaflam kalitesinin yükselmesine yol açt gibi yaflam n daha keyifli hale gelmesini de sa lar (15). Zamana ba l olarak bireyin yaflad ortama uyum sa lamas ndaki güçlükler ile organizmada iç ve d fl etmenler aras ndaki dengenin sa lanmas ifllevinin azald dönemlerde sosyal deste in art r lmas na gerek bulunmaktad r. Yafll l k sorunlar n n tam olarak çözümlenmesi bir ülkenin endüstrileflme, flehirleflme, genel kültür, sa l k kültür düzeyi ve sosyal yap s ile yak ndan ilgilidir (16). Sosyal devlet ilkesinin gere i olarak, her geçen gün toplam nüfus içerisindeki oran artmakta olan yafll lara sunulacak sa l k ve sosyal hizmetlerin nitelik ve nicelik yönünden daha etkili ve yeterli bir hale getirilmesi sa lanmal d r (17). Sa l k alan nda yafll lara sunulacak hizmet kalitesinin art r lmas için poliklinik ve servis hizmetleri sunan tüm sa l k personelinin, geriatri psikolojisi konusunda hizmet içi e itim aflamas nda seminer ve sunumlar yoluyla bilgilendirilmesi sa lanmal d r. Devlet hastanelerinde yafll lara sunulan sa l k hizmetlerinin öncelikli ve aksat lmadan yürütülmesi için hastane sosyal servisi bünyesinde gerekli altyap kurulduktan sonra yafll dan flma ve koordinasyon birimi oluflturulmal d r (18) say l yasa ile 65 yafl üzeri yafll lara sosyal güvenlik hizmetiyle birlikte sunulan ve üç ayda bir verilen nakdi yard m miktar n n ekonomik koflullar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ve asgari yaflam standartlar üzerinde tutulmas gerekmektedir (17). Yafll lara götürülecek hizmetler konusunda etkinli- in sa lanabilmesi için, yafll lar n hizmet beklentilerinin tespit edilece i araflt rmalar yap lmal ve bunun sonuçlar na göre verilecek hizmetlerin yönlendirilmesi sa lanmal d r (17). Yafll l k hizmetleri için de yafll n n e itimi önemli bir konudur. Ça m z n yafll insan için yafll l a uyum ve sosyal kat l m sa lama aç s ndan sistemli serbest zaman etkinlikleri yap lmaktad r. Ayr ca, kiflisel ve toplumsal olarak yafll lar yaflam içinde kendilerini pasif ve yeteneklerini yitirmifl görme e ilimindedir. Bu ruhsal inanc n kald r lmas nda sosyal güvenlik, t bbi bak m ve gözetim sistemleri tek bafl na yeterli olamamaktad r. Bu sebeple soruna çözüm getirebilecek yolun e itim oldu u kan s na var lm fl, bunun yan s ra, yafll lar toplumsal etkinliklere kat lmaya al flt rman n onlara yaflama uyum sa lama olana verece i görüflü güç kazanm flt r. Yafll lar n yetenek ve el al flkanl klar n gelifltirmek, böylece onlar toplumsal yaflamlar nda üretici duruma getirmekle mümkün olacakt r (19). Yafll e itimi aç s ndan ülkemizde neler yap labilir sorusuna ülke flartlar göz önüne al narak baz öneriler getirilebilir. Yafll e itiminde, okuma ö retimi, serbest zaman yarat c amaçlarla kullanma, emeklili e haz rlanma, mesleki ve teknolojik uyum sa lama amaçlar yla e itilmenin özel bir önemi vard r. Yetiflkin e itimi ömür boyu e itim çerçevesinde yayg nlaflt r lmal d r. E itim, yafllanma ve yafll lara iliflkin her politikan n temel yönü olmal ve yafll l k sorunuyla birlikte ele al nmal d r. Yafll lar n yerine getirecekleri görevlere uygun ö retim ve e itimi görmüfl olmalar, üretici ve örnek ifllevlerinin ötesinde, gençlere ö retme yeteneklerini gelifltirme aç s ndan özel bir önem tafl maktad r. Aç k ö retim hizmeti veren üniversite ya da yüksek ö retim kurumlar ndan baz lar yafll e itimine yönelik programlar çerçevesinde kuramsal ve uygulamal bilgilendirme yapabilir. Düflük gelirli yafll lar yard mc görevler için e itme ve onlar yar m günlük ifllere yerlefltirmeyi amaçlayan programlar düzenlenebilir (19). Ülkemizde, dünyan n farkl ülkelerinde rastlan lan benzer eksiklikler göz önüne al narak yafll l k alan nda sosyal hizmet ve yard mlar n gelifltirilmesi ve çeflitlendirilmesi sa lanmal d r. Toplumda ileri yafltaki insanlara karfl ilgi ve duyarl l k art r larak, yafll l k ve yafllanma alan nda politikalar gelifltirilmelidir. Bu özel ilgi 146 Akad Geriatri 2010; 2:

5 Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m grubunun ihtiyaçlar topluma yans t lmal, ulusal ve uluslararas platformlarda ülke ve dünya örgütleriyle ifl birli i yap lmal d r. Yafll l k alan nda ar-ge çal flmalar yaparak, bilimsel ifl birli i ile ortak bilgi bankas oluflturulmal, ileri yafltaki bireylerimizin geliflen teknoloji ile ba lant kopukluklar n n giderilmesi için e itim ve tan t m çal flmalar yap lmal d r (20). Toplum sa l ve özelde yafll sa l ile ilgili koruyucu önlemler alarak, yafll lar n ihtiyaçlar için üretilecek ürünler konusunda araflt rma, gelifltirme ve standart saptanmas çal flmalar yap lmal d r. Uluslararas ba lamda gelifltirilen sosyal politikalar n ve standartlar n uygulanmas için çal flma yap lmal d r. Özetleyecek olursak; yaflam her dönemde kendine özgü özellikleriyle de erlidir. Do umdan itibaren, bireylerin gereksinmeleri göz önünde bulundurularak sosyal devlet taraf ndan sa lanacak hizmetler ve kiflilerin bilinçlendirilerek bu hizmetlerden yaralan r hale gelmeleri hem sa l kl, hem de nitelikli bir yaflam n vazgeçilmez koflullar olmaktad r. Böylece ileri yafllarda da bireyler toplumdan soyutlanmadan mutlu bir yaflam sürdürebilecektir (16). Sonuç olarak; bütün yafl gruplar n n toplumsal yaflama ve toplumsallaflman n sürdürülmesine karfl l kl olarak katk lar vard r ve hiçbiri ihmal edilebilir de ildir. Ancak h zl de iflme sürecinde özellikle yafll lar, yaflant birikimlerinin k ymeti nedeniyle toplumun devam yönünden kültürel rehber konumundad r. Bu nedenle, toplumsal de erlerimizi korumak ve sürdürmek için kuflaklar aras iliflkileri güçlendirecek, aktar mlar kolaylaflt racak yafll ve genci, yafll ve çocu u bir araya getirecek projelerin gelifltirilmesi önemlidir (13). Yafll birey potansiyelini gelifltirme flans na sahip olabilmeli, nerede yaflarsa yaflas n temel özgürlük ve insan haklar na sahip olmal, hastal klardan korunmak için sa l k hizmetlerinden rahatl kla yararlanabilmeli, olabildi ince uzun süre kendi ortam nda ve güvenli bir çevrede yaflayabilmeli, yeterli gelire sahip olmal, kapasite ve ilgi alan na göre hizmet verebilmeli, ifl gücüne kat labilmeli, bilgi ve deneyimlerini genç kuflaklara aktarabilmek için kendi ile ilgili politikalar n saptanmas nda aktif rol alabilmelidir (20). KAYNAKLAR 1. Dan fl MZ. Yafll l k, yoksulluk ve yaln zl k, H.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Eriflim adresi: 2. Kurtulufl Z, Y ld z H, P nar R. Sa l kla iliflkili yaflam kalitesinin geriatride kullan m. CBÜ Sa l k Bilimleri Enstitüsü Sa l kta Birikim Dergisi 2006; 1: Güngör Ergan N. Yafll l kta sosyal uyum. I. Ulusal Yafll l k Konseyi Kongresi K l çç Y. Yafll l n uyum sorunlar. Hacettepe Univ E itim Fakültesi Dergisi 1998; 3: Baflterzi AD, Ertekin Yaz c A. Yaflam n son y llar. Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Dergisi 2005; 1: fiahin M, Yalç n M. Huzurevinde veya kendi evlerinde yaflayan yafll larda depresyon s kl klar n n karfl laflt r lmas. Türk Geriatri Derg 2008; 6: Durgun B, Tümerdem Y. Kentleflme ve yafll lara sunulan hizmetler. Türk Geriatri Derg 1999; 2: Akdemir N. Yafll lar m z n bak m sorunlar ivedilikle çözümlenmelidir. Geriatri 2000; 3: Machielse A. Social Isolation and the Elderly: Causes and Consequences Interdisciplinary Social Sciences Utrecht University, Netherlands, Telatar TG, Özcebe H. Yafll nüfus ve yaflam kalitesinin yükseltilmesi. Türk Geriatri Derg 2004; 7: Baran Görgün A. Yafll l kta sosyalizasyon ve yaflam kalitesi. Yafll Sorunlar Araflt rma Dergisi 2008; 2: Kunz J. Population aging-problem or opportunity? Scientific J Int 2007; Canatan A. Toplumsal de erler ve yafll lar. Yafll Sorunlar Araflt rma Dergisi 2008; 1: Baran Görgün A. Yafll l n sosyal boyutu. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Eriflim adresi: 15. Lawton MP. Environment and other determinant of fell-being in older people. The Geriontologist 1983; 23: Batman A. Yafll popülasyonun özellikleri ve sunulan hizmetler. Geriatri 2002; 5: Sosyal ve psikolojik yönleri ile yafll l k. Yafll Sorunlar Araflt rma Derne i. Eriflim adresi: php?pid= Better Palliative Care for Older People. In: Davies, E, Higginson IJ (eds). Europe: World Health Organization, Türkiye de yafll l k ve yafll lara verilen hizmetler. Eriflim adresi: pid= Do an AN. Yafllanan nsan K demli Yurttafl. Yafll Konseyi Derne i. Akad Geriatri 2010; 2:

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı