BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem Ayhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlular : Nükhet Alicikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (Anısal Başkan), Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, Alaettin Giray, Ayhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Metin Atamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, Ali Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim Adresi: Mimoza 4/9, D: 1, Ataşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Abone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk Ayr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, Ankara adresindeki Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, Ankara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 128 Ç N D E K L E R O C A K Yeni Yılda Mutluluk ve Sabırlar Dileğimizle... METE AKYOL 10 Geçen Yıllar... ORHAN VEL DEDEO LU 15 İran ın En Yüksek Bilim Ödülü Prof. Dr. Mehmet Haberal a ECZ. FEYYAZ ARTUKO LU inci Yılında Düşünen Türkiye ZM R TOLGA 23 Eski Düşman Venizelos un Nobel Barış Ödülü Adayı: Mustafa Kemal Paşa YAfiAR ÖZTÜRK Sayfa: 29 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E NANKÖRLÜK ETMEK Mustafa Kemal Atatürk e Nankörlük Etmek... GÜRBÜZ EVREN 35 Yeni Bir Yıla Girerken... AL NA L ERDEM 38 Kaunos Tiyatrosu Çeşmesi PROF. DR. CENG Z IfiIK 45 Türkler ve Kürtler Cephesi nden Tüm Batı Cephesine: Karışmayın İşimize BÜTÜN DÜNYA 49 Anımsamak İstemediğimiz Dersim Olayları BÜTÜN DÜNYA 53 Büyükler Masada Buluştu Küçükler Hesabı Ödedi MEHMET MUHS NO LU 58 Otuz Beş Yaş Şiirinde Yankılanan İnsan Sesi KONUR ERTOP 63 Demokrasiye Ulusça Katkımız... HALÛK CANSIN 66 Obama nın Zaferi ALAETT N G RAY 69 Tek Fotografta İki Cumhurbaşkanı İki Başbakan fiebnem fien 70 Bir Boşluk Var Orada Avrupa Kafası nda BURCU GÖKER 75 Spor Yazarlığı MET N GÖREN 80 Sakin Ol! Paniğe Kapılma! CHERYL TANRIVERD 86 Noel Baba MUZAFFER ZGÜ 91 Profesyonel Ağlayıcılar ERDO AN TOKMAKÇIO LU 95 Atom Bombası Bile Öldüremez Akrepleri... ERDO AN SAKMAN 97 Andres Segovia YÜCEL AKSOY 101 Bugün Hanginizin, Kaçıncı Doğum Gününü Kutlayacağız? NURAY BARTOSCHEK 104 Uzay Turizmi ve Yeni Dünyalar SEMRA ATAY 108 Onlarsız Olmuyor MEHMET ÜNVER 116 Binaların Yalnızlığı DR. MEHMET UHR 121 Rüzgar a Binebilmek AL MURAT ERKORKMAZ 127 Absinthium Yokluk Çiçeği LYAS HAL L 138 Duvardaki Resimler ENG N ÜNSAL 146 Heykeli Eritilmeyen Roma İmparatoru O UZ ATABEK Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 13 Ocak SuDokular 79 Bilginizi Denetleyin 93 Mankafa Poldi 143 Anne ve Babalardan 144 RÜZGAR A B NEB LMEK 1001 Güzel Söz 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 Ay n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük Sayfa: 121

5 DAN S ZE Mete Akyol YEN YILDA MUTLULUK VE SABIRLAR D LE M ZLE... Y eni y l n z kutlar, bu y lda dedi imiz ve onun bu özelli ini yaflayaca n z tüm günlerinizi, beklenen tüm mir Tolga n n, laikli in 75 inci y l- sizle de paylaflmak istedi imiz z- olumsuzluklara karfl n sab r ve dönümü nedeniyle kaleme ald sa l k, mutluluk, iyilikler, güzellikler içinde geçirmenizi dileriz. flünen adam görünümü ile mor yaz s na, hercai menekflenin Dü- Biz bu konuda size, elimizden ve sar renklerinin anlam yla katt boyutu okudu unuzda, bu is- geldi ince, gücümüzün yetti ince yard mc olmay sürdürece iz. te imizde ne denli hakl oldu umuza hak verece inizi biliyoruz. Bizim yard m m z, bildiklerimizi sizle paylaflabilmemizdir. Baflkent Üniversitesi arkeologlar n n, y llard r sürdürdük- Önce, sizi de en az bizi mutland rd denli mutland raca na leri çal flmalar nda ulaflt klar tarihin 2300 y l önceki derinli in- inand m z, kapa m z n ilk s ras ndaki haberimizi paylafl yoruz: den gönderdikleri ilk müjdeyi, Baflkent Üniversitesi Rektörü 2007 y l n n Ocak say m z n kapa nda, ikinci müjdelerini 2008 Prof. Dr. Mehmet Haberal a geçen ay ran da görkemli bir törenle, bu y l n n Ocak say m z n kapa nda duyurmufltuk. fiimdi 2009 y - ülkenin en yüksek düzeydeki bilim ödülü olan ran T p Akademisi Bilim Ödülü verildi. Törenden sonra onlar n 2300 y l derinliklerdeki l n n Ocak say m z n kapa nda, Prof. Haberal n da dedi i gibi, bu bir baflar s n daha müjdeliyoruz ödülün gerçek sahibi Türkiye dir. size... lerideki sayfalar m zda, Bu haberimizden sonra sizle, genç arkeologlar m z n tarihin birlikte mutluluk duyumsayarak bu derinliklerindeki baflar s n paylaflaca m z bir baflka önemli haberimiz ise, Türkler ve Gücümüzün yetti ince de da övünçle izleyeceksiniz. Kürtler Cephesinden Bat ya: Kar flmay n flimize bafll kl habe- iflte ancak böyle mutlu haber- olsa sizi mutland rabilmek için, rimizdir. Üstün de erini özellikle bugün de koruyan bu belge- Bir de, sa l k, mutluluk, iyilikler verebiliyoruz. yi okurken, sizin gözlerinizde ler ve güzellikler dileklerimiz de yafl taneleri oluflabilir. yan s ra, unutmadan söyleyelim, Kendisine arkadafllar m z aras nda Çok boyutlu yazar m z size de, kendimize yeni y lda sab rlar da diliyoruz de... 7

6 M erhaba, biz Bahçeflehir Bo- azköy lkö retim Okulu nda okuyoruz. Derginizi Türkçe ö retmenimizin tavsiyesiyle okumaya bafllad k ve gerçekten çok be endik. Özellikle de Say n Yaflar Öztürk ün Mustafa Kemal Trablusta yaz s n... Bu dergiyi herkese tavsiye ediyoruz. Tüm Bütün Dünya yazarlar na teflekkür ediyoruz. Gamze nan, Meral Karatafl, Nergis Nevruzlu, stanbul. S S ZDEN B ZE MEKTUPLAR B ZDEN S ZE YANITLAR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, Ataflehir, 34750, stanbul Faks: ay n Gürbüz Bey, size öncelikle teflekkür etmek istiyorum yaz lar n zdan dolay... Sizi, Avrupa Birli i Sürecinde Kürtçülük adl kitab n zla tan - d m, ard ndan Bütün Dünya dergisinde görünce de devaml okurunuz oldum. Bir uluslararas iliflkiler ö rencisi olarak düflüncelerinizden azami derecede faydaland m söylemek isterim. Özellikle düflündüklerinizi aç kça dile getirebilmeniz benim gibi gelece e umutsuz bakan gençlerin bak fl aç lar nda de ifliklik yaratm flt r. Tekrar tekrar teflekkürler... Hayat n zda ve çal flmalar n zda baflar lar. Mehmet Bafl büyük, stanbul. S ay n Mehmet Ünver, ben Bütün Dünya n n devaml okuyucular ndan m. Bu ayki yaz n z okudum ve çok hofluma gitti. Eskileri, 1960 l y llar merak eden bir 1986 l kufla m. Daha çok yazmak isterdim; ama sizleri s kmak istemem demiflsiniz, lütfen yaz n dergiye de ilse bana yaz n, seve seve okurum. Teflekkürler, Merve Çelik. YAZARIMIZIN YANITI: lginize teflekkür ederim. O zaman bu ayki yaz m da seveceksiniz san r m. Sobay Yakt k bafll yla yine nostaljik bir yaz... Ocak ay yaz m ise Yeflil- çam n unutulmaz karakter oyuncular yla ilgili... Sevgiler, Mehmet Ünver. Ö ncelikle sizlere böylesine güzel bir yay n bizlerle buluflturdu unuz için teflekkür etmek istiyorum. Varl n z lisede haz rl k okurken bir ö retmenimden duymufltum; ama dergiyi elime almak ekim say n zda k smet oldu. Herfleyin h zla tüketildi i, sadece görselli e de er verilen, birçok fleyin anlam n n gözard edildi i ça m zda, böylesine duyarl ve bilgiyi önemseyen bir dergi bulmak beni çok mutlu etti. Derginiz art k benim de dergim oldu, arkadafllar ma tavsiye etmeye bafllad m bile... Baflar n z daim olsun. P nar Kutluay, zmir. H arika bir dergi haz rl yorsunuz. lk baflta okulun zoruyla alm fl olsam da bu dergiyi gerçekten çok be endim ve art k her yeni ay n gelmesini bekliyorum. Baflar lar n z n devam dilerim. Ifl l Ertekin. B en Batman n Kozluk ilçesi Yan kl lkö retim Okulu nda görev yapan bir ö retmenim. Ö rencilerimiz, maddi imkanlar n n yetersiz olmas ndan dolay, araç gereç temininde s - k nt yaflamaktalar. Ben ve di er iki ö retmen arkadafl m imkanlar m z dahilinde ö rencilere malzeme temininde yard mc olmaya çal flsak da yeterince araç gereç temini yapam yoruz. Sizlerden iste imiz bizlere malzeme temininde yard mc olman z... E er imkanlar n z dahilinde ö rencilerimize yard mc olabilirseniz, bizi ve ö rencilerimizi çok mutlu etmifl olacaks n z. fiimdiden çok teflekkür ediyorum. Onur Es, Yan kl lkö retim Okulu, Kozluk, Batman. B ütün Dünya ile tan flt - mdan beri içimde inan lmaz bir yazma duygusu geliflti. K sa k sa gezi yaz lar m, an lar m, üzüntülerim, sevinçlerim art k kaybolup gitmeyecek, bir fotograf gibi saklanacaklar. Duygular n resmini çekmeyi siz ö rettiniz bana, teflekkürler Bütün Dünya. Aydan Rüstem, Suriye. B ütün Dünya benim hayat mda o kadar büyük geliflmelere ve de iflmelere neden oldu ki... Her bir sayfas n dikkatimin en üst seviyesinde okuyorum. Kamu yönetimi ö rencisiyim ve bu kadar kamuya yararl bir dergiyi umar m gelecekte ben de tüm kamuya duyururum. Hepimizin sesi oldu unuz için önünüzde sayg yla e iliyor, baflar n z n devam n en içten dileklerimle temenni ediyorum. Eme inize ve yüre inize sa l k... fieyma Ya z, Mersin. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Geçen y llar... Dante nin Araf a girdi i 35 yafl, ben ikiye katlayal çok oldu; yine de yaz yorum. stiyorum ki, geçmifl y llar n birikimini gençlerle paylaflay m. Paylaflabildik mi? Umuyorum; her gelen ileti bu umudu canl tutuyor. Nesimî nin ( ): Gel, gel berû ki savm ü salât n kazâs var, Sensiz geçen zaman- hayât n kazâs yok. Gel, yan ma gel; tutulamayan orucun, k l namayan namaz n kazâs var; eksik kalan sonradan tamamlan r. Ama sensiz geçen zaman n kazâs yok, bir daha ele geçmez dedi i gibi, ben de son sekiz y l m hep Bütün Dünya ile geçirdim; onunla dolup onunla özdeflleflerek. Onsuz geçen y llar n kazâs yoktu ki... *** 2001 y l Ocak ay nda Bütün Dünya dergisinde yay mlanan ilk yaz m, yanl fl kullan - lan geçti imiz gün deyifliyle ilgiliydi. Dil savafl mc s ve flair Sunullah Ar soy ( ) Moda olan geçti imiz hafta, geçti imiz ay, geçti imiz y l demek Türkçeyi bilmemektir, Türkçeye sayg s zl kt r. Biz zaman n üzerinden geçemeyiz, zaman gelir geçer. Do rusu geçen hafta, geçen ay, geçen y l d r demiflti. Ali Püsküllüo lu da ( ): Türkçede, san r m ngilizceden çeviri olarak, son y llarda s k kullan lan, Türkçenin mant - na ayk r bir söz var. Zaman için geçti imiz deniyor. ( ) Türkçede geçen ocak ay nda vard r, geçti imiz ocak ay nda yoktur. Çünkü, Türkçenin mant na göre, geçen biz de iliz, zamand r. Dolay s yla Türkçede geçen varken geçti imiz demek bir özentidir; baflka dillerin düflünme biçimini Türkçeye aktarmakt r diyordu. Anayasa Mahkemesinin önceki dönem baflkanlar ndan Say n Yekta Güngör Özden Kötü kulland m z de er: zaman bafll kl yaz s nda flöyle diyor: gelmeyen de erlerden biri de zamand r. (...) Kullan- Geri ma biçimimiz yönünden de iflik elefltiriler yöneltebiliriz. Ama bugünü dün yapamaz, dünü geri getiremeyiz. Geçen takvim yapra n yap flt rmakla o günü bir daha yaflayamay z. (...) Geçen zaman, giden zaman bir daha geri dönmez... (Sözcü, 20 Eylül 2008) Evet, Zaman geçer; geçer amma... Bazen eser geçer, bazen ezer geçer; f rt na olur savurur, atefl olur kavurur geçer Zaman kavram durumdan duruma, kifliden kifliye de iflir. Melih Cevdet Anday n an lar - n toplad yap t na verdi i Akan Zaman Duran Zaman ad bende de iflik ça r fl mlar oluflturmufltu. Gözlemim o ki, yaflam n akan zaman lar nda nefle, mutluluk vard r, nas l geçti i bilinmez; parmaklar aç ld nda avuçtan kaçan minik bir kufl gibi uçup gider ve ard ndan Ayy!.. Zaman ne kadar da çabuk uçtu gitti diye s zlan l r. Duran zaman lar n ise her an nda ac, hüzün, mutsuzluk vard r; Of!.. fiu zaman da bir türlü geçmek bilmiyor diye yak n l r. Yahya Kemal Yahya Kemal Gezinti adl fliirinde akan zaman : Bizler mi vakti hoflca geçirmekteyiz bugün? fiüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?; O Taraf fliirinde ise duran zaman : Sessizlik ortas nda gezindim kederlice Durmufl saat gibiydi durup geçmeyen zaman diye vurgular. Duran zaman en güzel betimleyen divan flairi Sâbit tir ( ): fieb-i yeldây müneccimle muvakkit ne bilir Müptelâ-y gama sor kim giceler kaç saat... (En uzun geceyi y ld z falc s 10 11

8 BD OCAK 2009 ya da günefle bakarak zaman saptayan kimse de il; sabah gelmeyen gecelerin kaç saat oldu unu yüre i gam, keder, endifle dolu insanlara sor.) Filozof, Zaman, mekan n içinde hareket etti i yerdir der. Sözlüklerse Dünyan n, içinde bulundu u devir, vakit; rûzgâr olarak tan mlar zaman. Farsçay iyi bilen rahmetli Rüfltü fiarda bir yaz s nda, ruzgâr / rüzgâr tart flmas için flöyle der: flu ünlü ruzgâr hastal na de inelim: Sözcü ün asl Farsça Once rûzgaar d r. Hem u hem a harfi uzat l r, çekilerek okunur. As l anlam da zaman d r. Fars ozanlar sözcü- ü bu anlamda kulland lar. Osmanl Türkleri birçok Arapça ve Farsça sözcü ü stanbul söyleyiflinin bileyi tafl nda k vanç ve fleker döküp inceltti. Rûz-gaar sözcü ünü de rüzgâr laflt rd. (Milliyet, TRT nin dili, 7 Ocak 1990) Evet, Farsça rüzgâr zaman, vakit anlam ndad r. Sözcük, yel anlam n Türkçede kazanm flt r. Rûzigâr m hofl geçerdi âh kim devran dönüp / Oldu ahvâlim harâb ol rûzigâr m kalmad Fuzûli de bu fliirinde rûzigâr sözcü ünü zaman anlam nda kullan r: Bir zamanlar, gençli- imde, günlerim hofl geçerdi; ne yaz k ki o güzel günler geçti, halim kötü oldu, yaflland m 12 art k; ecelim yaklaflt. (Rûzigâr m kalmad : ödünçlemeli mecazî olarak ecelim yaklaflt.) Yaflam, rüzgâr gibi gelip geçiyor; dur, durak yok... Frans z flairi Lamartine ( ): Ebedi gecesinde bu dönüflsüz seferin Her an baflka sahillere sürüklenen biz Zaman adl denizde bir gün, bir an için olsun Demirleyemez miyiz? Dese de sorgulamay sürdürür: Nas l olur da kalmaz bir iz avucumuzda; Nas l yok olur her fley büsbütün silinerek? Demek, vefas z zaman o demleri bir daha Geri getirmeyecek?.. Art k umars zd r, gerçe e boyun e er: nsan için liman yok, sahil yok zaman içinde O geçer, biz göçeriz... Evet, ömrümüzden alarak geçip giden zamand r; biz de iliz. Geçti imiz gün mü, geçen gün mü derken, akarak da olsa, durarak da olsa sekiz y l geldi geçti; bugünlere geldik. Bunca y l birlikte geçirdi imiz de erli okurlar m n yeni y l n kutluyor; 2009 un ülkeme, ulusuma sa l k, mutluluk, bolluk ve u urlar getirmesini diliyorum. 1. âbâdî (farsça) a) kalem ucu b) alt n tozu c) Hint yaz kâ d ç) mürekkep 2. çâk (farsça) a) yama b) y rt k c) dikmek ç) sökmek 3. hendese (arapça) a) fizik b) cebir c) kimya ç) geometri 4. fihâl (arapça) a) itibarl kimseler b) zanl kimseler c) fakir kimseler ç) zengin kimseler 5. abakus (yunanca) a) avize b) ampul c) z mba teli ç) hesap aleti 6. hem-pâ (farsça) a) yabanc b) yoldafl c) tan d k ç) akraba 7. çâlâk (farsça) a) tembel b) zay f c) seri hareketli ç) çal flkan 8. kiber (arapça) a) çocukluk b) gençlik c) yafll l k ç) hastal k LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 14 üncü sayfam za bak n z 9. aborda (italyanca) a) teknenin yanlamas na yanaflmas b) teknenin demir atmas c) teknenin demir almas ç) teknenin iskeleden ayr lmas 10. acelacâib (arapça) a) ac kl b) gülünç c) vezin ç) kafiye 11. sürre (arapça) a) bo az b) ayak c) göbek ç) kulak 12. f trî (arapça) a) yapay olan b) kirli olan c) gerçek olan ç) do ufltan olan 13. çabük-destî (farsça) a) el çabuklu u b) çal y n c) oyun ka d ç) flarap testisi 14. hem-süfre (farsça) a) yol arkadafl b) gezi arkadafl c) sofra arkadafl ç) spor arkadafl 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE YANITLAR 13 üncü sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar âbâdî (farsça) c) Hint yaz ka d. 2. çâk (farsça) b) y rt k. 3. hendese (arapça) ç) geometri. 4. fihâl (arapça) a) itibarl kimseler. 5. abakus (yunanca) ç) hesap aleti. 6. hem-pâ (farsça) b) yoldafl. 7. çâlâk (farsça) c) seri hareketli. 8. kiber (arapça) c) yafll l k. 9. aborda (italyanca) a) teknenin yanlamas na yanaflmas. 10. acelacâib (arapça) b) gülünç. 11. sürre (arapça) c) göbek. 12. f trî (arapça) ç) do ufltan olan. 13. çabük-destî (farsça) a) el çabuklu u. 14. hem-süfre (farsça) c) sofra arkadafl. sviçre Alpleri ne t rmanan Amerikal da c grubundan bir kifli, rehberin tüm uyar lar na karfl n arkadafllar ndan ayr ld ; fakat bir süre sonra bir çukura düfltü. Arkadafllar n n kayboldu- unun ay rd na varan da c lar, hemen K z lhaç tan yard m istediler. K z lhaç n kurtar c ekibi, da c n n yuvarland çukuru k - sa bir süre sonra saptad ve kazazedenin bu çukurun dibinde olup olmad n anlamak için ekipten bir görevli, sesinin tüm gücüyle afla ya do ru Biz K z lhaç tan geliyoruz diye ba rd. Görevlinin ba rmas ndan sonra çukurun dibinden flu karfl l k geldi: Geçen hafta geziye ç kmadan önce yapt m size ba fl m... RAN IN EN YÜKSEK B L M ÖDÜLÜ PROF. DR. MEHMET HABERAL A YAZAN: ECZ. FEYYAZ ARTUKO LU Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fazel in elinden alan Prof. Dr. Akademisi Baflkan Prof. Dr. Iradj Haberal a, geçen ay fiiraz da, ran n en yükriklerini Baflkan Prof. Dr. Fazel, Haberal a takdir, teflekkür ve tebsek bilim ödülü ran flu sözleriyle bildirdi: T p Bilimleri Akademisi, Onursal Do u ve Bat n n burada, Üyeli i Ödülü verildi. birarada bulunmalar, tamamen T p dünyas na katk lar nedeniyle verilen ödülünü, onuruna dikti iniz fidan, gördü ünüz gi- sizin eserinizdir. Yirmi y l önce düzenlenen yemekte ran T p bi flimdi büyük bir a aç olmufl- 15

10 Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, fiiraz da 11. MESOT Kongresi nde sunumunu yaparken tur ve meyvelerini vermifltir. Bu s rada bilim adamlar toplulu undan yükselen bir ses, duyanlar n alk fllar yla karfl land : kavgalar umurumuzda de il, bilim Siyasetçilerin her türlü siyaset ve kavgan n üstündedir. Kan t da, biziz ve ayn amaçla buraday z. fiiraz da askeri müze olarak kullan lan Afifabad Bahçesi ndeki onur yeme inde, ranl bir bilim adam n n söyledi i sonradan anlafl lan bu sözü oradaki varl klar yla kan tlarcas na o gece dünyan n dört yöresinden kat lan 700 ü aflk n organ nakli uzman cerrah aras nda, Dünya Organ Nakli Derne i Baflkan Prof. Dr. Jeremy Chapman, dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Francis Delmonico, dünyadaki ilk karaci er nakli ameliyat n gerçeklefltiren Amerikal ünlü ö retim üyesi cerrah Prof. Dr. Thomas E. Starzl, Harvard Üniversitesi Mass General Hastanesi Organ Nakli Bölümü Baflkan Prof. Dr. Benedict Cosimi ile Amerika ve Avrupa n n dünyaca tan nan birçok ünlü t p adam da bulunuyordu. Prof. Dr. Mehmet Haberal, ödül töreninden sonra duygu Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal her biri baflka bir ülkenin temsilcisi olan ve önceki dönemlerde MESOT baflkanl yapan bilim adamlar yla yanda ise MESOT Onur Ödülü nün berat ve görüfllerini flöyle özetledi: Bugüne de in yurt içinde ve yurt d fl nda birçok ödül ald m. Fakat fiiraz da verilen bu ödülün gönlümde çok özel bir yeri vard r. ülkelerinin bilimsel bir çat alt nda biraraya gelmelerini ve ayn amaç do - Ortado u rultusunda birlikte çal flmalar n sa lamak için 22 y l önce kurdu um Ortado u Organ Nakli Derne i (MESOT), her iki y lda de iflik bir üye ülkede yap lan genel kongrelerinin 11 incisini yapt fiiraz da, kelimenin tam anlam yla Do- u ile Bat y biraraya getirmifltir. Avrupa ve özellikle Amerika n n dünyaca ünlü bilim adamlar, ülkeleriyle ran aras nda yaflanan siyasal ger- ginli i umursamayarak, fiiraz da bir bilimsel çat alt nda biraraya gelmekten çekinmemifllerdir. Bu olay nedeniyle duydu um gurur ve mutluluk bana, y llar önce Irak ve ran savafl n n devam etti i günlerde, birbirleriyle savaflan bu iki ülkenin bilim adamlar na MESOT çat s alt nda, ayn amaç do rultusunda birlikte çal flma olana sa lad - mda duydu um gurur ve mutlulu u bir kez daha yaflatt. Bu ödül töreninden sonra MESOT Dönem Baflkan Prof. Dr. Moustafa Al-Mousawi ve Kongre Organizasyon Komi

11 Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n ilk karaci er nakli ameliyat n yapan hocas Amerikal ünlü Cerrah Thomas E. Starzl la birlikte fiiraz da MESOT Kongresi nde DÜNYANIN DÖRT KÖfiES İzmir Tolga tesi Baflkan Prof. Dr. Maelekh Houssein, MESOT un fikir babas ve kurucusu ve bugünlere gelmesindeki emekleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a ME- SOT Onur Ödülü verdiler. Prof. Dr. Mehmet Haberal, gerek ran n en üst düzeydeki bilimsel ödülünü ve gerekse MESOT Onur Ödülü nü almaktan öncelikle Türkiye ad na gurur duydu unu belirtti ve Bu ödüler, Türkiye nin Ortado u da üzerine düflen a abeylik görevini baflar yla yapt n n en somut kan t d r. Gerçekten ülkem ad na büyük gurur duyuyorum dedi. MESOT un fiiraz Kongresi ne Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal baflkanl nda 18 Baflkent Üniversitesi bilim ekibi 12 üyesiyle kat ld ve kongrede bilimsel 65 sunum yapt. Dünyan n çeflitli ülkelerinden 700 ü aflk n bilim adam n n kat ld kongrenin yap ld otel ve salona girifllerinde Baflkent Üniversitesi bilim adamlar, üzerlerinde Türkçe olarak Sayg de er Konuklar n 11. Organ Nakli Kongresi'ne kat l mlar n kutlar z yaz l pankartlarla karfl laflt klar nda, bu karfl lamadan büyük bir heyecan ve gurur duydular. Türk bilim adamlar, ev sahiplerinin bu nazik davran fllar n unutamayacaklar n ve teflekkürle karfl lad klar n bildirdiler, ran da tan k oldu umuz s cak ve içtenlikli ev sahipli i, gerçekte Türkiye ye gösterilmifltir diyerek memnunluklar n n katland n belirttiler. 19

12 BD OCAK 2009 Gittikçe a aran karanl k, Cama vuran ilk fl k, Trampet sesiyle do an günefl, Hür vatan n hür sesi, Mor sar menekfleli, zmir Atatürk Lisesi! Hercai menekflelerde en yayg n olarak görülen mor ve sar renkler ve bu renklerin yer ald hercai menekfleler, uzun y llardan buyana tüm dünyada, özgür düflüncenin simgesi olarak kabul ediliyor. Düflünen insana benzeyen görünüflleri nedeniyle hercai menekflelere düflünce anlam ndaki pensee ad n veren Frans zlar, düflüncenin özgürlü ü anlam n n önemini kavrad ktan sonra ise sar mor renkli bu çiçe i, Özgür düflüncenin simgesi olarak kabul etmifllerdi. Yeri gelmiflken çok önemli bir tarihsel bilgiyi burada yinelemek isteriz: Tarihçiler, özgür düflüncenin bir yaflam biçimi olarak uygulanmas nda ve geliflmesinde, slam Rönesans n n büyük etkisi oldu- unu kabul etmektedirler. slam n alt n ça olarak adland - r lan 8-13 üncü yüzy llar aras ndaki dönemde, Müslüman bilginler, sanatç lar, flairler, düflünürler, mühendisler, co rafya alimleri ve tacirler, insanl n geliflmesine büyük katk da bulunmufllard. Sanat, tar m, ekonomi, endüstri, hukuk, edebiyat, denizcilik, felsefe, bilim, sosyoloji, teknoloji, slam dünyas n n katk lar yla o dönemde büyük geliflme göstermiflti. Müslüman sanatç lar ve bilginler, tüm dünyada toplumlar etkileyen benzersiz bir kültür oluflturmufllard. slam n özünde bulunan, din ve dünya ifllerinin birbirinden ayr tutulmas ilkesi, özgür düflüncenin, toplumlar için en önemli ürünü oldu u kabul edilen laikli in de temelini oluflturmufltur. nsanl k tarihinde düflünce özgürlü ünün önemini aç k biçimde ortaya koyan en önemli örneklerden biri de, Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanl mparatorlu u aras ndaki farkt r. slam Rönesans n n sonu kabul edilen 13 üncü yüzy l n sonunda kurulan Osmanl mparatorlu- u nda, 7 yüzy l boyunca düflünce özgürlü ünün önemi kavranamam fl ve dinle devlet ifllerinin ayr lmalar bir yana, bu iki kavram, birbirinden ayr lmaz bir bütün olarak görülmüfltü. Oysa, Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u genç Türkiye Cumhuriyeti nin ilan edildi i 29 Ekim 1923 tarihinden 123 gün sonra, 3 Mart 1924 te ç kar lan e itimin birlefltirilmesi ve hilafetin kald r lmas hakk ndaki yasalarla, laiklik ilkesi 7 yüzy l sonra yeniden yaflama geçirilmeye bafllanm flt. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, laiklik ilkesini anayasas nda güvence alt na alan Eski ad zmir Erkek Lisesi olan Atatürk Lisesi ve rozeti yeryüzünün say l ülkelerinden biridir. Her ne kadar hilafetin kald r lmas ve e itimin birlefltirilmesiyle ilgili yasalar 3 Mart 1924 te gerçeklefltirilmifl olsalar da Atatürk, yak n çal flma arkadafllar smet nönü, Fevzi Çakmak ve Kaz m Özalp in gorüfllerini de alarak, uzun süredir zihninde planlad laiklik ile ilgili ad mlar n ilk kez 1 Ocak 1924 tarihinde atmaya bafllam flt r. Bu y l n ilk ay ve bu ay n ilk günü, tarihimizin övünerek and m z bu olay - n n 75 inci y ldönümüdür. Tüm ulusumuza kutlu olsun demek geliyor içimizden, ama üzülerek ve utanarak itiraf edelim, ulusumuzun önemli bir bölümünün henüz ay rd nda bile olamad bu büyük devrim in gerçek anlam n, geliniz, hem de Çanakkale de askerleri Mustafa Kemal in karfl s na ç kan bir yabanc ülkeden dinleyelim: Yeni Zelanda Wellington daki Atatürk An t n n aç l fl nedeniyle yay mlanan bir yaz da, Atatürk ün özgür düflünce konusundaki devrimi özetle flöyle anlat l yor: devrimci, devlet adam ve modern, laik Asker, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, tarihteki ayd nlanma dönemini en iyi kavram fl insanlardan biri olarak, Osmanl mparatorlu- u nun kal nt lar ndan, demokratik ve laik bir ulus-devlet yaratm flt r. Atatürk ün dünya üzerinde gelmifl geçmifl, en önemli liderlerden biri olarak kabul edilmesinde, pek çok neden say labilir. Ama, bunlar n hepsinin temelinde, özgür düflünceye ya da düflüncenin özgürlü üne olan inanç vard r. *** 20 21

13 Atatürk ün gelece i emanet etti i yeni kuflaklarla ilgili duyarl - n vurgulayan, o yeni kuflaklar yetifltirecek ö retmenlere gösterdi i hedef, Tevfik Fikret in, Rubab- fiikeste sinin son dizesinden ilham n ald flu sözüdür: Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller ister. Tarihimizin bu en büyük devriminin 75 inci y ldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti nin tüm fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesilleri ni içtenlikle, övünçle ve hayranl kla kutlar z. YAKIN TAR H M Z Yaşar Öztürk 22 Milli Park görevlileri adam n birini, nesli tükenmekte oldu u için koruma alt na al nan bir boz kartal piflirip yerken gördüler ve hemen tutuklad lar. Mahkemede adam n avukatlar müthifl bir savunma yapt lar: Müvekkilimiz ormanda yolunu kaybetmiflti. Günlerdir aç oldu u için ya kartal öldürecekti ya kendisi ölecekti." Yarg ç bu savunmay kabul edebilece ini söyledi. Karar n aç klamadan önce, san a döndü ve Son bir fley sormak istiyorum dedi. Ben de av merakl s y m da... Bu boz kartal n tad nas l bir fley? San k yarg c n bu sorusunu hemen yan tlad : Valla efendim dedi. Tam olarak kelaynak ile mavi gagal puhu kuflu tatlar n n aras nda bir fley... Top oynarken aya n inciten adam, fliflen baca n n a r - s na dayanamad ve doktora gitti. Doktor fliflen baca a bakt ktan sonra tedavi biçimini hastas na anlatt : fiiflen yerin üstüne s cak havlu koyun dedi. Geceyi yine a r lar içinde geçiren adam, sabah solu u yine doktorda ald. Doktor bu kez, bambaflka bir tedavi yöntemi önerdi: fiiflen yerin üstüne buz koyun dedi. Adam flafl rd ve biraz da öfkeyle doktora, Ama doktor bey dedi. Dün sabah s cak havlu koymam söylemifltiniz, flimdiyse buz koymam istiyorsunuz. Bir terslik yok mu bu iflte? Doktor sert bir sesle hastas n n bu sitemine karfl l k verdi: Son 24 saat içinde t pta ne ilerlemeler kaydedildi ini siz biliyor musunuz? Eski Düflman Venizelos un Nobel Bar fl Ödülü Aday : Mustafa Kemal Pafla 75 yıl önce 12 Ocak 1934 günü Yunanistan ın başkenti Atina dan o zamanlar Norveç in bir kenti olan Oslo ya bir mektup postaya verildi. N obel Ödülü Komitesi Baflkanl na / Oslo, Norveç Bay Baflkan Yedi yüzy la yak n bir süre içinde Yak ndo u ve Orta Avrupa n n büyük bir k sm kanl savafllara sahne olmufltur. Osmanl mparatorlu u ve sultanlar n mutlakiyetçi yönetimleri bunun temel nedeni idi. H ristiyan halklar n imparatorlu a ba lanmalar, bundan do an Haç n Hilal e karfl yapt kaç n lmaz savafllar, kurtulma amac yla bu halklarca yap lan ayaklanmalar, Osmanl mparatorlu u sultanlar n n yönetiminde kald sürece sürekli tehlike kayna oluflturan bir durum yarat yordu. Mustafa Kemal Pafla n n düflmanlar na karfl yapt ulusal harekat n galibiyetle sonuçlanmas n izleyen

14 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 y l nda Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas bu istikrars z ve hoflgörüsüz duruma kesin olarak son verdi. Bir ulusun yaflam nda bu kadar k sa süre içinde böylesine köklü bir de iflme pek az rastlan r. Teokratik bir yönetim içinde yaflayan, din ile hukuk kavramlar n n birbirine kar flt çökme yolundaki bir imparatorlu un yerini güç ve hayat dolu modern ve ulusal bir devlet alm flt r. Büyük devrimci Mustafa Kemal Pafla n n bafllatt h zla, mutlakiyetçi sultanlar yönetimi y k lm fl ve gerçekten laik bir devlet kurulmufltur. Ulus tümü ile ça dafl uygarl klar n önünde yer almak için flevk ile ilerleme yolunda bir at l m yapm flt r. Bar fl pekifltirme hareketi ve seçkin Türk Devleti ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleri birlikte yürümüfltür. Türkiye yabanc uluslar n oturdu u illerini terk etmek konusunda duraksamam fl ve anlaflmalarla da belirtildi i üzere kendi ulusal s n rlar ile içten biçimde yetinerek Yak ndo u da bar fl n gerçek bir dire i (savunucusu) olmufltur. Kanl savafllar nedeni ile uzun yüzy llar Türkiye ile düflman durumunda kalan biz Yunanl lar, Osmanl mparatorlu u nun yerini alan bu ülkede oluflan bu köklü de iflikli in etkilerini duyan ilk kimseler olduk. Anadolu facias n n hemen ard ndan kendini yenileyen Türkiye ye bir anlaflma f rsat görerek elimizi uzatt k. Türkiye bu uzanan eli içtenlikle kabul etti. Ciddi anlaflmazl klarla ayr lm fl olan uluslara içten bir bar fl örne i veren bu yak nlaflmadan yaln z iki ülke için oldu u kadar da Yak ndo u içinde yararl sonuçlar do mufltur. Bar fl n borçlu oldu u bu de- erli katk n n sahibi kifli Türkiye Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Pafla d r. Bu nedenle 1930 y l nda Yunan hükümet baflkan unvan ile ben Türk-Yunan antlaflmas n n imzas ile ben Yak ndo u da bar - fla do ru yeni bir dönem bafllarken Mustafa Kemal Pafla y Yüksek Nobel Bar fl Ödülü için aday göstermekle onur duyar m. Üstün sayg lar m n kabulünü rica ederim say n baflkan. E. K. Venizelos. Kimdi bu E. K. Venizelos? Giritli bir ailenin o luydu. Osmanl ya karfl ayaklanmaya öncülük eden ailesi o iki yafl ndayken sürgün edildi. Y llar sonra Türk-Yunan savafl n f rsat bulan ayaklanmac lar n Girit in Osmanl n n elinden al nmas oyununda ön saflardayd. Büyük devletlerin araya girmesiyle Girit e sözde Osmanl egemenli i alt nda özerklik verildi. Yunan kral n n o lu Georgios da Girit adas n n yüksek komiserli ine getirildi. Venizelos, Girit adas n n özerk hükümetinin adalet bakan oldu. Mutlakiyet yanl s prensle anlaflamayan Venizelos silahl bir ayaklanma düzenledi ve prens aday terk etmek zorunda kald. Çok geçmeden Yunanistan da devrimci bir hareket bafllatan Genç Subaylar Birli i nin ça r s üzerine Girit ten ayr l p Atina ya geçti. Girit ten kovdurdu u Georgios kral taht na ç km flt. Onu ve Genç Subaylar Birli i ni inand rarak anayasan n gözden geçirilmesini sa lad. Seçimlerde Atina milletvekili olarak meclise girip iki ay sonra 1910 y l nda baflbakan oldu. S rbistan, Bulgaristan ve Karada ile Balkan Birli i ni kurdu. Osmanl ya savafl açt. Balkan Savafllar nda Osmanl n n elinden topraklar n parça parça ald. Girit ve Ege Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram nda Yunanistan Baflbakan Venizelos ve Macaristan Baflbakan Bethlen ile (1930) adalar n da içine alan Yunanistan topraklar n ikiye katlad. Birinci Dünya Savafl bafllad - nda Yunanistan hükümetine baflkanl k ediyordu. Baflbakan Venizelos bir an önce savafla kat lmak için Yunanistan taht nda oturan Kral Konstantin i zorluyordu. Kral Konstantin Alman imparatorunun enifltesiydi. Kendini Almanya ya yak n bulmas na karfl l k tilaf Devletleri nin Akdeniz de çok güçlü olduklar n da biliyor bu yüzden savafla bulaflmak istemiyordu. tilaf Devletleri, Yunanistan dan Türkiye nin savafla girmesini engelleyecek bir rol üstlenmesini istediler. Ancak Venizelos Yunanistan n s n rlar n geniflletmek ve iflgal etti i adalar n kendisine verilmesini sa lamak istiyordu. Venizelos un bu isteklerini bilen tilaf Devletleri bir süre sonra 24 25

15 BD OCAK 2009 zmir i önererek Çanakkale Savafl na kat lmaya girifltiler. Kral n ve Yunanistan genelkurmay n n karfl ç kmas ile Venizelos un bask - lar geri tepti. Venizelos tilaf Devletleri ne verdi i Çanakkale Harekât s ras nda sald r ya geçme sözünü yerine getiremedi. Kral n bask s yla istifa etti. Savafltan önce Yunanistan n iflgal etti i adalar n art k Osmanl ya ait olmad n söyleyen ngiltere a z de ifltirip adalar n Türkler e ait oldu unu belirterek askeri ç karma yapt. ngiltere-yunanistan iliflkileri bozulmas na karfl n seçimlerde yeniden güçlü biçimde iktidara gelen Venizelos a ngilizler bu kez zmir in yan nda bir de K br s önerdi. stanbul un Ruslar a b rak laca yönündeki ngiliz Frans z Rus antlaflmas na tepki gösteren Venizelos ülkesindeki muhalefeti susturdu. zmir in Yunanl lar a mezar olaca yönündeki görüfller, kamuoyuna fl r nga edilen emperyalist yay lmac duygular n kabart lmas yla susturuldu. ki y l boyunca Yunanistan savafla sokamayan Venizelos sonunda ngilizler in ve Frans zlar n asker ç kard Selanik e kaçt. Orada ayaklan p ayr bir hükümet kurdu. tilaf Devletleri nin yan nda savafla girdi ini aç klad. Atina da kral n varl tilaf Devletleri ni rahats z ediyordu. ngilizler ve Frans zlar bu kez Atina ya asker ç kar p kral tahtan çekilmeye zorlad. Kral n o lu Aleksandros tahta ç kar l nca Venizelos Atina ya dönüp büyük düflüne kavufltu. Bir süre sonra düfl k r kl yaflad. Anadolu ya yönelece ini sand ordusu Makedonya savafllar na gönderildi. zmir e Yunan birlikleri ç kt - nda Venizelos un Paris ten gönderdi i telgraf okundu: Yüzy llarca beklenen ülkümüz gerçekleflmifltir. Bar fl konferans nca Yunanistan asayifli sa lamak için zmir in iflgaline davet olunmufltur. Bunun zmir in Yunanistan a verilmesine iliflkin bar fl konferans n yönetenlerin vicdanlar ndan do an karar n bir sonucu oldu unu ulusum takdir etmektedir. Büyük devletler Mondros öncesi kendi aralar nda planlar n yap p Osmanl y paylaflm flt. flin içine Yunanistan girince hesaplar kar flm flt. Savafl ve benimsedi i Megali dea y (Büyük Düflünce, tüm Yunanl lar birlefltirme) gerçeklefltirmek için savafl diplomatik alana tafl - d. Paris e giderek talyanlar n elinden 12 Ada y ald. Bulgaristan a savafl ilan edip elinden toprak almay baflaran Venizelos bu kez Sevre Antlaflmas na Osmanl n n elinden Yunanistan a yeni topraklar kazand racak maddeler ekletti. Antlaflmay Yunanistan derhal onaylad ve antlaflma kesinleflmifl ve yürürlü e girmifl gibi antlaflma hükümlerini uygulamak istedi. zmir de yarg yetkisini kullanacak Yunan mahkemeleri bile kuruldu Eylül ay nda ülkesine döndü ünde elde etti i diplomatik zaferler onu halk n tepkisinden kurtarmad. Halk Bat Anadolu da iflgalin u rad ç kmaz n ve ülkede uygulanan s k yönetimin BD OCAK 2009 yaflatt s k nt lar n faturas n Venizelos a kesti. Seçimlerde yenilgiye u rayan Venizelos halk n yurt d fl nda sürgünde olan eski kral ça r p tahta yeniden ç karmas na tepki gösterdi. Yerleflti i Paris te suikaste u rad, yaraland. Yunan ordusu Anadolu da a r yenilgiye u ray nca askeri ayaklanma ile Yunanistan da kral tahtan indirildi. Sürgüne gönderildi. Kralc alt önder idam edildi. Lozan görüflmeleri bafllad - nda Venizelos, Yunan heyetinin baflkanl na getirildi. smet nönü ile Lozan da bafllayan dostlu u sürdü y l na gelindi inde Türkiye ve Yunanistan yeni bir savafl n efli indeydi. Büyükelçiler ülkelerine geri çekilmiflti. Daha önce emperyalist maceralara giriflmifl ve bunun ne gibi ac sonuçlar vermifl oldu unu bilen smet nönü ile Venizelos Lozan Bar fl Antlaflmas n imzalarken... Venizelos, bu yolun her iki ülkenin sosyal ve iktisadi hayat için vahim sonuçlar do urabilece ini çok iyi takdir etmekteydi. Venizelos, Yunan meclisinde yapt bir konuflmada, Yunanistan n taraf oldu u savafl sonras antlaflmalara ba l kalaca n Türkiye nin bar flsever bir devlet oldu- unu ve Yunanistan a karfl sald rma girifliminde bulunaca na inanmad n belirtmiflti

16 BD OCAK 2009 Akan zaman Venizelos u düflmanl ktan dostlu a getirmiflti. Venizelos Ankara ya gitmek istedi- inde tepkiler do du. 28 Ozamanki Türkiye Büyükelçisi Enis Bey Yunan ulusal bayram n n 100 üncü y ldönümü törenlerine kat lmas aradaki buzlar k rd gibi Venizelos a da büyük bir güç verdi. Sevinmeyen taraf ise ngilizler oldu. Tören alan na giren Enis Bey i gören ngiliz elçinin yüzü bembeyaz oldu. Venizelos Ankara ya gelmeye karar verdi. stanbul dan geçerken Fener Patrikhanesi ni ziyaret etmesinin sorun olaca gündeme geldi. Ankara dan anlaml bir yan t verildi: Patrikhanenin varl iki ülke iliflkilerinin geliflmesinde hiçbir olumsuz rolü olamaz. Venizelos ve yan ndakilerin patrikhaneyi ziyaretlerinin hiçbir sak ncas yoktur! Venizelos 1930 y l nda Ankara ya stanbul üzerinden geldi. Bir jest yaparak patrikhaneyi Ankara dönüflünde ziyaret etti. Cumhuriyet bayram nda Türk-Yunan Dostluk Antlaflmas na imza att. Cumhuriyet balosunda Mustafa Kemal Venizelos un efliyle dans etti. Venizelos Ankara dan ayr l rken Yaflas n Türkiye! diye ba - racak denli Mustafa Kemal Türkiye sine ba lanm flt. Dünyay saran büyük ekonomik bunal m s ras nda ülkesindeki konumu yeniden sars ld. Fransa da ast m tedavisi gören Venizelos Girit e dönerken stanbul a u rad. Atatürk onu Dolmabahçe Saray nda a rlad. Balkanlar a bar fl ve huzurun gelmesi için Atatürk düflüncelerini paylaflt. Venizelos Balkan Pakt sizin büyük eserinizdir! sözleriyle veda etti. Venizelos yoktu; ama 4 ay sonra Balkan Pakt Antlaflmas imzaland. Yunanistan ile ipleri koparan Venizelos Girit adas nda ayaklanma ç kart p Girit in ba ms zl n ilan etti; ama seçimlerde yenilgiye u rad. Bir kez daha suikaste u rad. Atatürk bir telgraf çekerek Zat devletlerinin güzel bir rastlant eseri olarak kurtulduklar suikasta çok üzüldüm ve Bayan Venizelos un ald yaradan ötürü ac l duygular içinde yanlar nda üzüntülerime tercüman olman z rica ederim. Kendilerine acil flifalar diler ve en samimi duygular ma inanman z isterim dedi y l nda siyasal yaflamdan çekilen Venizelos Paris e gitti. G yab nda idama mahkum edildi y l nda Paris te sürgünde öldü. ki y l sonra da Atatürk... Ancak onlar n tohumlar n att Türk-Yunan dostlu u tüm engellere karfl n büyüyor. EVRENSEL BAKIfi AÇISI Gürbüz Evren Mustafa Kemal Atatürk e nankörlük etmek... Türk insan n gönlünde Mustafa Kemal Atatürk ün çok özel bir yeri vard r. Ama Atatürk e yönelik sevgi seli, kimi çevreleri her zaman rahats z etmifltir. O, Türkiye de hem çok sevilen hem de çok elefltirilen, sald r ya ve iftiraya u rayan insand r desem bilmem abartm fl olur muyum? Cebimizde tafl d m z kimlik kart n, pasaportumuzu, ayy ld zl bayra m z alt nda yaflad - m z ülkemizi, isteyenin befl vakit okunan ezanlar eflli inde ibadet edebilme özgürlü ünü, k sacas bu yaz ya s mayacak denli de eri bizlere sa layan Atatürk e iftira atmak, nankörlüktür. Atatürk e yönelik iftiralar n bafl nda bu büyük insan n din düflman ve dinsiz oldu u yalan gelir. Bütün Dünya da Atatürk ü konu eden çok güzel, e itici ve bilgilendirici yaz lar kaleme al nd. Aktaraca m kimi ifadeler daha önce okudu unuz yaz larda verilmifl olabilir düflüncesiyle büyük bir titizlikle seçti im bilgileri sizlerle paylaflaca m. Atatürk ün slam a bak fl n çok net olarak anlatan sözleriyle bafllayal m. 1 Kas m 1922 de flöyle demektedir Mustafa Kemal: 29

17 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 Cenab- peygamber son peygamber olmufltur. Ve kitab, en eksiksiz kitapt r. Mustafa Kemal, 31 Ocak 1923 teki konuflmas ndaysa Bizim dinimiz, en makul ve tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolay d r ki son din olmufltur sözleriyle hangi dine ve neden inand n aç kça ortaya koymufltur. Mustafa Kemal için dil ve din bir ulus için çok önemli de erlerdir. Birçok konuflmas nda bunlara vurgu yapan Mustafa Kemal in 22 Ocak 1923 teki konuflmas nda, Milletimiz dil ve din gibi iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdan ndan söküp alamam flt r ve alamaz sözleri bu büyük insan n ulusun de erlerini öne ç kartmas bak m ndan önemlidir. Mustafa Kemal için din, ülke insan na öneriler yapmak, ö ütler vermek için de önemli bir araçt r. flte bu nedenle 5 fiubat 1923 teki konuflmas anlaml ifadeler içermektedir: (...) Bizim dinimiz milletimize de ersiz, miskin ve afla olmay tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanlar n ve milletlerin de er ve flerefini muhafaza etmelerini emrediyor. Mustafa Kemal in yaflam boyunca en çok rahats z oldu u ve bu yüzden de büyük bir mücadele verdi i konulardan biri de din sömürüsü olmufltur. Bu alanda din adamlar n n büyük bir rol oynad klar n bilen Mustafa Kemal, 20 Mart 1923 teki konuflmas nda halk flu sözlerle uyarmaktad r: Efendiler, bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimizin içinde hakiki din bilginleri, bilginlerimiz içinde milletimizin gerçekten iftihar edebilece i bilginlerimiz vard r. Fakat bunlara karfl l k bilimsel kisve alt nda gerçekleri bilimden uzak, gere i kadar e itim görmemifl, bilim yolunda gere i kadar ilerleyememifl hoca k yafetli cahiller de vard r. Bunlar n ikisini birbirleriyle kar flt rmamal y z. Türk kad n na toplumda hak etti i yeri veren Atatürk, kad nlar ön plana ç karan tutumu nedeniyle de din sömürüsü yapanlar taraf ndan sürekli elefltirilmifltir. Toplumsal yaflamda kad - n n söz sahibi olmas na karfl ç kanlar, kad n n statüsünün de iflmesinin dinimize ayk r oldu unu öne sürmüfltür. Mustafa Kemal ise, kad n erkek eflitli inin slam n bir parças oldu unu 1 Ocak 1923 te yapt konuflmas nda aç kça ortaya koymufltur: Bizim dinimiz hiçbir zaman kad nlar m z n erkeklerden geri kalmas n istememifltir. Allah n emretti i fley, kad n ve erkek Müslümanlar n beraber olarak bilim ve irfan kazanmas d r. Kad n ve erkek bu bilim ve irfan aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak zorundad r. slam ve Türk tarihi incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kay tlarla kay tl zannetti imiz fleyler yoktur. Kad n çarflafa sarmak ve eve kapatmak hevesinde olan ve bunu da dinimizin emri gibi göstermeye çal flanlara göre ça dafll k, slam karfl tl d r. Baflka bir deyiflle kâfirliktir. Mustafa Kemal, bu çevrelere slam ö retircesine 16 Mart 1923 teki konuflmas nda flöyle seslenmektedir: (...) Baz kimseler ça dafl olmay kâfir olmak san yorlar. As l küfür onlar n bu zann d r. Bu yanl fl yorumu yapanlar n maksad, slamlar n kâfirlere esir olmas n istemek de il de nedir? Her sar kl y hoca sanmay n, hoca olmak sar kla de il, beyinledir. slam ak lc bir din olmaktan ç kar p tümüyle gerçekd fl olaylara, rivayetlere ve sözlere dayand rmaya çal flanlar n hedefi, düflünceyi ve sorgulamay engellemektir. Oysa slam n temelinde ak l ve mant k vard r. Bu durumu bilen Mustafa Kemal, 7 fiubat Din ve mezhep herkesin vicdan na kalm fl bir ifltir. Hiçbir kimse ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlanabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullan lamaz teki konuflmas nda konuya flu sözlerle dikkat çekmektedir: nsanlara do rulu un özünü vermifl olan dinimiz, son dindir. Kusursuz ve en mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mant - a, gerçeklere bütünüyle uyar ve uygun düfler. Siyasilerin, insanlar n en önemli de erlerinin bafl nda gelen dine el ataca n, din üzerinden siyaset yapaca n daha o dönemlerde öngören Mustafa Kemal uyarmaktad r: Din ve mezhep herkesin vicdan na kalm fl bir ifltir. Hiçbir kimse ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlanabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullan lamaz. Mustafa Kemal, 16 Mart 1923 teki konuflmas nda da dinin siyasete alet edilmesine dikkati çekerek, Suçsuz halka befl vakit namazdan baflka geceleri de fazla namaz k lmay vaaz etmek ve ö ütlemek, belki ömründe hiç namaz k lmam fl olan bir politikac taraf ndan vaki olursa bu hareketin hedefi anlafl lmaz olur mu? demifltir. Dinle devlet ifllerinin birbirin

18 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 den ayr lmas gerekti ini cumhuriyetin kuruluflundan önce de birçok kez dile getiren Mustafa Kemal e yönelik elefltiriler, laiklik ilkesinin 5 fiubat 1937 de anayasaya girmesiyle ivme kazanm flt r. Laikli in slam ortadan kald rmay, millete dinini unutturmay hedefledi ini söyleyenlere Atatürk flu sözlerle yan t vermektedir: Laik hükümet tabirinden dinsizlik manas n ç karmaya yeltenen fesatç lara f rsat vermemek laz md r. Laiklik, yaln z din ve dünya ifllerinin ayr lmas demek de ildir. Tüm yurttafllar n vicdan, ibadet ve din özgürlü ü de demektir. Laiklik asla dinsizlik olmad gibi, sahte dindarl k ve büyücülükle mücadele kap s n açt için, gerçek dindarl n geliflmesi imkân n temin etmifltir. Mustafa Kemal, Türkler in slam a ba l oldu unu bilir ve bundan da övgüyle söz ederdi y l ndaki konuflmalar ndan birinde dile getirdi i flu sözler bu durumun belki de en iyi kan tlar ndan biridir: (...) Ezan ve Kur an Türklerden baflka hiçbir Müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz. slam, ilerlemeye aç k bir din olmas na karfl n, din üzerinden ç kar sa layan kimi çevrelerin yönlendirmesiyle, ö retilerinden uzaklaflt r lm fl, bilgileri çarp t lm fl, e itimsiz kitleler cehennem korkusuyla etki alt na al narak, yenilikleri kabul etmeleri ve uygulamalar engellenmifltir. flte bu ve benzeri nedenlerden ötürü Müslüman toplumlar hep geri kalm fl, Bat l ülkelerin sömürgesi olmufllard r. Bu durumu çok iyi inceleyen Mustafa Kemal konuyu flu sözlerle özetlemifltir: slam âleminin toplumsal yaflam nda yanl fl zihniyetler hüküm sürdü ü içindir ki, do udan bat ya slam ülkeleri düflmanlar n ayaklar alt nda çi nenmifl ve düflmanlar n esaret ve zincirine geçmifltir. Mustafa Kemal in, Son peygamber olan Muhammed Mustafa... Yüzü nurlu, sözü ruhani, ergin ve görüflte bedelsiz, sözünde sad k ve halim ve mertlikte baflkalar na üstün olan Muhammed Mustafa sene çal flt ve slam dinini tesise ait peygamberlik vazifesini yapmaya muvaffak olduktan sonra cennetin en yüce kat na eriflmifl oldu sözlerini an msatarak sormak isterim, slam a düflman olan bir insan bu ifadeleri kullan r m? Mustafa Kemal, Hazreti Muhammed e sadece büyük bir sevgi ve sayg duymakla kalmaz, peygambere yönelik yanl fl bilgilere de karfl ç kard y l nda yabanc bir yazar n Hazreti Muhammed i konu eden bir kitab yay mlanm flt. Bunu Türkçe ye çeviren bir yazar kitab Mustafa Kemal e sunmufltu. Kitab inceleyen Atatürk, Prof. Dr. fiemsettin Günaltay ça r r ve kitap hakk ndaki düflüncelerini sorar. Günaltay, Ele al nacak bir fley de il, bir facia Paflam yan t n verir. Bunun üzerine Mustafa Kemal yerinden kalkar ve yan nda bulunan smet Pafla ya, Bu paçavray toplat n ve tercüme yapan da devlet hizmetinde kullan lmamak üzere hükümet kap s ndan uzaklaflt r n der. Mustafa Kemal konuflmas - n daha sonra flöyle sürdürür: Hazreti Muhammed i bana, cezbeye tutulmufl sönük bir dervifl gibi tan tt rmak gayesine kap lan bu gibi cahil adamlar, onun yüksek kiflili ini ve baflar lar n asla kavrayamam fllard r. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmufl bir dervifl, Uhud Muharebesi nde en büyük bir komutan n yapabilece i bir plan nas l düflünür ve uygulayabilir? Tarih hakikatleri de ifltiren bir sanat de il, belirten bir bilim olmal d r. Bu küçük harpte bile askeri dehas kadar siyasi görüflüyle de yükselen bir insan, cezbeli bir dervifl gibi tasvire O, Allah n birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin ad n silinir fakat o sonsuza kadar ölümsüzdür. yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çal flmam za kat lamazlar. Mustafa Kemal in, Hazreti Muhammed hakk ndaki bana göre en anlaml de erlendirmesi ise flöyledir: O, Allah n birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin ad n silinir fakat o sonsuza kadar ölümsüzdür. Atatürk e dinsiz diyenlere 1930 daki bir konuflmas ndan aktaraca m z sözleriyle yan t verelim: Din lüzumlu bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devam na imkân yoktur. Yaln z fluras vard r ki din, Allah ile kul aras ndaki ba l l kt r. Son olarak, 26 A ustos 1922 de bafllayan Büyük Taarruz öncesi Mustafa Kemal in Tanr ya yakar fl n an msatal m: Yarabbi, sen Türk Ordusu nu muzaffer et. Türklü ün, Müslümanl n, düflman ayaklar alt nda esaret zincirinde kalmas na müsaade etme. fiimdi soral m, Tanr ya böyle yakaran bir insan din düflman olabilir mi? O yaln zca Türk ulusuna de il, slam dinine de büyük hizmetleri 32 33

19 BD OCAK 2009 dokunmufl bir devlet adam d r. fiubat 1925 te, Mustafa Kemal in önerisiyle yokluklar içindeki Türkiye bütçesinden, Kur an- Kerim in Türkçe ye çevrilmesi için 20 bin lira ayr lm fl, çeviriyi Mehmet Akif Ersoy, tefsiri de Elmal l Muhammed Hamdi Yaz r yapm flt r. Milletin dinini ve kutsal kitab n kendi dilinden ö renmesini sa lamak, slam a hizmet etmek de il de nedir? Atatürk ün özellikle 1937 y l ndaki kimi konuflmalar n aktararak, üslubundaki sertli i ve uyar - lar n din karfl tl olarak göstermeye çal flanlara an msatal m: O, din üzerinden siyaset yap ld ve halk n dini duygular n n sömürüldü ü dönemlerde tavr n sertlefltirmifltir. O söylemlerinin dine de il, din tüccarlar na ve din 34 üzerinden ç kar sa layanlara karfl oldu unu siz de biliyorsunuz. Kaynaklar: Söylev, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Din ve Din Adamlar, Prof. Dr. Ali Sar koyuncu, Fikrimizin Rehberi, Dr. Erol Mütercimler, Atatürk ten An lar, Kemal Ar burnu, Atatürk, Din ve Laiklik, Cemal Avc, Atatürk ve Din, Sadi Borak, Neden Laiklik, Hüseyin Cevizo lu, Atatürk, Laiklik ve Cumhuriyet, Cemil Denk, Atatürk ün Okudu u Kitaplar, Gürbüz Tüfekçi, Atatürk ün slam Dini Anlay fl, Osman Zümrüt, Atatürk ve Din Anlay fl, Necla Armener. Köyün güzel k zlar ndan biri hamile kalm flt. K z n öfkeli ailesi, çocu un babas n n kim oldu unu ö renmekte srar edince, bask ya daha fazla dayanamayan k z, sade ve ar nm fl bir kifli olarak bilinen Zen Ustas Hakuin oldu unu söyledi. Ç lg na dönen aile, Hakuin in kap s na dayand ve onu suçlad. Bu suçlama karfl s nda Hakuin basit bir yan t verdi: Ha, öyle mi? dedi. Do umdan sonra aile bebe i, halk n gözünde sayg nl n yitirmifl olan Hakuin e götürdü ve bebe in bak m n onun üstlenmesini istedi. Hakuin Usta n n yan t yine basit oldu: Ha, öyle mi? dedi ve bebe i kabul etti, aylarca ona özenle bakt. Bir gün geldi genç k z dayanamay p, gerçe i oldu u gibi aç klad. Çocu un babas n n köydeki bir delikanl oldu unu ve kendisinin de, onu korumak için bu yalana baflvurdu unu anlatt. K z n ailesinin tüm bireyleri, bu aç klama üzerine Hakuin e gittiler, ondan özür üstüne özür dilediler Hakuin çocu u onlara uzat rken, yine önceki, sözlerini yineledi: Ha, öyle mi? Iki binli y llar n bafl nda yeni bir yüzy la girmenin heyecan n yüreklerimizde duyumsam flt k. 19 uncu ve 20 nci yüzy llar, zekân n, kuflkunun ve özgürlüklerin ça olman n yollar n aray p durmufl, uygarl k teknolojiyi an tlaflt r rken, insaniyeti idam sehpas na yollamakta bir sak nca görmemiflti. Bizler, 21 inci yüzy l insaniyet yüzy l olacak diye umutland k. Art k ne savafllar n y l olacakt ne de ezenlerin... Olmad. Yine ölümler, yine sönen ocaklar, yine açl k ve sefalet... Dünya hemen hemen yine ayn dünyaym fl me er... Bunlar yetmezmifl gibi, Türkiye bir de otuz y ld r terör belas n yafl yor. Gök ölüm, yer ölüm ve atefl düfltü ü yeri yak yor. Bir taraftan ülke içindeki ihanet yuvalar, bir taraftan da Türkiye üzerindeki isteklerinden vazgeçmeyen d fl güçlerin YAfiAMDAN GÖZLEMLER Ali Naili Erdem Yeni bir y la girerken... Hiçbir bilimsel ve tarihsel araflt rma bir Ermeni soyk r m n n oldu unu söylememektedir. Aksine Bernard Lewis, Norman Stone gibi dünyan n en sayg n tarihçileri ki konuyla ilgili Türk, Alman, Rus ve ngiliz arflivlerinde yapt klar araflt rmalar n sonucunda haz rlad klar raporda Bu bir tehcirdir, soyk r m denemez. Aksine bir görüflle Türkiye nin bunu kabul etmesi kendi tarihine ihanettir demifllerdir. deste iyle terör uzay p gidiyor ve gözyafllar, bayra a sar l flehitlerin tabutlar Tanr ya yükseliyor. Gerçekte Türkiye bu ac l, bu hüzünlü ve bu elem dolu tabloyu ulusal bilinç ve ulusal heyecanla sona erdirmenin gücüne sahipken sözde ayd nlar n yanl fll klar yla bo uflman n kederindedir. Bunun son örne i, adlar ayd n kiflili e ç km fl kimilerinin büyük bir yalandan baflka bir fley olmayan sözde Ermeni soyk r m için Özür Diliyorum kampanyas n bafllatm fl olmalar d r. Her türlü tarihi ve bilimsel veriden uzak olan bu as ls z iddialar söyleyenlerin davran fllar, hem tarihe karfl sayg s zl kt r hem de içinde do- up büyüdükleri topluma karfl çok büyük ay p ve haks zl kt r. Gerçekte soyk r m sürekli bir suçtur. Kültürel bir yap ister. Oysa Osmanl çok uluslu bir imparatorluktu. Ve Osmanl - 35

20 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 l k hareketinde Ermeniler, Nam k Kemal in ve Ziya Pafla n n yan nda yer alm fllard. Nitekim Osmanl tarihi Ermeniler den 22 bakan, 33 milletvekili, 29 pafla ve 7 büyükelçi saymaktad r. Ilk Osmanl roman n yazan bir Ermeni dir. lk Osmanl tiyatrosunu kuran Ermeni Güllü Agop tur. Birçok camimiz Ermeni ustalar n yap t d r. Tarih boyunca kâh Romal lar, kâh Persler ve kâh Bizansl - lar ca bir yerden bir yere sürülen Ermeniler Osmanl da buldu u adalet ve hoflgörüyle tarihinin en güzel dönemini yaflam flt r. Özür kampanyas yla bu efendiler neyi kan tlayacakt r? Kime hizmet etmenin sevdas ndad rlar? Olmayan bir fleyin ispat olur mu? Hiçbir bilimsel ve tarihsel araflt rma bir Ermeni soyk r m n n oldu unu söylememektedir. Aksine Bernard Lewis, Norman Stone gibi dünyan n en sayg n tarihçileri ki konuyla ilgili Türk, Alman, Rus ve ngiliz arflivlerinde yapt klar araflt rmalar n sonucunda haz rlad klar raporda Bu bir tehcirdir, soyk r m denemez. Aksine bir görüflle Türkiye nin bunu kabul etmesi kendi tarihine ihanettir demifllerdir. Amerika dan Türkiye ye gönderilen Harbord Komisyonu nun raporu da soyk r m iddialar n yalanlam flt r. Peki ne olmufltur? Olan fludur: Birinci Dünya Savafl nda Osmanl Kafkas Ordusu erken bast - ran k fl nedeniyle donarak büyük kay p vermifl ve savaflmadan geri çekilmifltir. Bu çekilme s ras nda 1887 ve 1890 y llar nda Cenevre ve Tiflis te kurulmufl olan H nçak ve Taflnak çeteleri büyük Ermenistan kurma düflüyle Ruslar a öncülük yapm fllar, intikam alaylar oluflturmufllar ve vurucu güç olarak da Müslüman köylerini bas p yak p y km fl ve sakinlerini öldürmüfllerdir. Hasta adam olarak tan mlad klar Osmanl y haritadan silmeye ve Türk ün varl - n yok etmeye kararl ngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletler Ermeniler i bir kanl b çak gibi kullan nca devleti yönetenler hem bu bölücü oyuna hem de katliamlar n halkta k zg nl k yaratma durumuna son vermek için tehcire karar vermifltir. Tehcire ait yasa 14 May s 1915 tarihli olup 3 maddeden olufluyordu ve içinde Ermeni sözcü ü geçmiyordu. Çünkü bu yasa özellikle Ermeniler için ç kar lmam flt. Tehcirin yani ordu, ba- ms z kolordu ve tümen komutanlar n n ihanetlerini duyumsad klar köy ve kasaba halklar n ayr ayr ya da topluca baflka yerlere sevk ve yerlefltirme iflleminin güvenlik içinde yap lmas için her türlü önlem al nm flt. Ancak bu önlemlere uymayan o dönemin içiflleri bakan n n deyifliyle seciyesiz 1397 kifli ç km fl ve bunlar n yar s idam edil- miflti. Soyk r ma karar verilmifl olsa herhangi bir önlem al n r ve önlemlere karfl ç kanlar cezaland r l r ve idam edilirler miydi? Hiç kimse 1915 te herfleyin süt liman, her yerin gül gülistan oldu unu söylemiyor. Aksine korkunç ve dehflet verici olaylara kilitlenmifl bir y l oldu unu söylüyor. Savafl bu, bunun flakas olmaz ki... Karfl l kl çat flman n her iki taraf için de ortaya ç kard böyle bir trajik olay tehcir yani mukatele olarak de erlendirmek gerekirken, bir soyk r m olarak nitelemek iyi niyetle yorumlanamaz. Bugün Türkiye Ermenileri, Lozan Antlaflmas koflullar do rultusunda 540 y ll k patrikhanesi, 2 hastanesi, 57 kilisesi, 18 okulu, 58 vakf, 25 korosu, 17 derne i, 2 spor kulübü, 3 gazetesi ve 5 dergisiyle onurlu bir biçimde yaflam n sürdürmektedir. fiu iki soruyu özür kampanyas n bafllatan efendilere sormak gerekir: Soyk r m olsayd bu Ermeni varl olur muydu? Tehcir ve mukatele olay nda s rf Ermeni olduklar için, Ermeni etnik grubunu yok etmeye yönelik kas t unsuru var m d r? Hiçbir arflivde, hiçbir ciddi araflt rmada ne böyle bir kay t vard r ne de kuflkuyu davet edecek bir not vard r. Bunun aksine Ermeniler taraf ndan tarihleri aras nda Türk öldürülmüfltür. Son y llar içinde sözde Ermeni soyk r m probleminin gündemde tutulmas n n nedeni geçmiflte bunun yaflanm fl olmas de ildir. Bunu vesile sayarak Türkiye den toprak iste ine dek uzanacak olan isteklerine gerekçe haz rlamakt r. Dünya alemin bildi i bu durumda özür dilemeciler kime hizmet etmektedirler? Herhalde Türkiye ye de il... ngilizce ö retmeni, sözlüye kald rd Hüsnü ye sordu: ngilizce Koyun ne demektir? Hüsnü do ru yan t biliyordu: ngilizce Koyun a Sheep denir, ö retmenim dedi. Ö retmen bu kez, Kuzu ya ngilizce ne denildi ini sordu; fakat Hüsnü bu sorunun yan t n bilmiyordu. Hemen kafas n çal flt rd : Kuzuya bafllarda bir fley demezler ö retmenim dedi. Bir süre beklerler, kuzu biraz büyüyüp ele avuca gedikten sonra ona da Sheep derler

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip 201008 SAYI 8 KASIM-ARALIK 2010 7 TL KIBRIS 8.5 TL KEITH RICHARDS IN OTOB YOGRAF S : LIFE Halk kahraman olmak MUHTEfiEM B R TARAFTAR: MELKON TAfiÇIO LU Yeflil saçl adam PRESS N YÖNETMEN SEDAT YILMAZ Kurflunla

Detaylı