BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem Ayhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlular : Nükhet Alicikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (Anısal Başkan), Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, Alaettin Giray, Ayhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Metin Atamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, Ali Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim Adresi: Mimoza 4/9, D: 1, Ataşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Abone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk Ayr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, Ankara adresindeki Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, Ankara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 128 Ç N D E K L E R O C A K Yeni Yılda Mutluluk ve Sabırlar Dileğimizle... METE AKYOL 10 Geçen Yıllar... ORHAN VEL DEDEO LU 15 İran ın En Yüksek Bilim Ödülü Prof. Dr. Mehmet Haberal a ECZ. FEYYAZ ARTUKO LU inci Yılında Düşünen Türkiye ZM R TOLGA 23 Eski Düşman Venizelos un Nobel Barış Ödülü Adayı: Mustafa Kemal Paşa YAfiAR ÖZTÜRK Sayfa: 29 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E NANKÖRLÜK ETMEK Mustafa Kemal Atatürk e Nankörlük Etmek... GÜRBÜZ EVREN 35 Yeni Bir Yıla Girerken... AL NA L ERDEM 38 Kaunos Tiyatrosu Çeşmesi PROF. DR. CENG Z IfiIK 45 Türkler ve Kürtler Cephesi nden Tüm Batı Cephesine: Karışmayın İşimize BÜTÜN DÜNYA 49 Anımsamak İstemediğimiz Dersim Olayları BÜTÜN DÜNYA 53 Büyükler Masada Buluştu Küçükler Hesabı Ödedi MEHMET MUHS NO LU 58 Otuz Beş Yaş Şiirinde Yankılanan İnsan Sesi KONUR ERTOP 63 Demokrasiye Ulusça Katkımız... HALÛK CANSIN 66 Obama nın Zaferi ALAETT N G RAY 69 Tek Fotografta İki Cumhurbaşkanı İki Başbakan fiebnem fien 70 Bir Boşluk Var Orada Avrupa Kafası nda BURCU GÖKER 75 Spor Yazarlığı MET N GÖREN 80 Sakin Ol! Paniğe Kapılma! CHERYL TANRIVERD 86 Noel Baba MUZAFFER ZGÜ 91 Profesyonel Ağlayıcılar ERDO AN TOKMAKÇIO LU 95 Atom Bombası Bile Öldüremez Akrepleri... ERDO AN SAKMAN 97 Andres Segovia YÜCEL AKSOY 101 Bugün Hanginizin, Kaçıncı Doğum Gününü Kutlayacağız? NURAY BARTOSCHEK 104 Uzay Turizmi ve Yeni Dünyalar SEMRA ATAY 108 Onlarsız Olmuyor MEHMET ÜNVER 116 Binaların Yalnızlığı DR. MEHMET UHR 121 Rüzgar a Binebilmek AL MURAT ERKORKMAZ 127 Absinthium Yokluk Çiçeği LYAS HAL L 138 Duvardaki Resimler ENG N ÜNSAL 146 Heykeli Eritilmeyen Roma İmparatoru O UZ ATABEK Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 13 Ocak SuDokular 79 Bilginizi Denetleyin 93 Mankafa Poldi 143 Anne ve Babalardan 144 RÜZGAR A B NEB LMEK 1001 Güzel Söz 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 Ay n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük Sayfa: 121

5 DAN S ZE Mete Akyol YEN YILDA MUTLULUK VE SABIRLAR D LE M ZLE... Y eni y l n z kutlar, bu y lda dedi imiz ve onun bu özelli ini yaflayaca n z tüm günlerinizi, beklenen tüm mir Tolga n n, laikli in 75 inci y l- sizle de paylaflmak istedi imiz z- olumsuzluklara karfl n sab r ve dönümü nedeniyle kaleme ald sa l k, mutluluk, iyilikler, güzellikler içinde geçirmenizi dileriz. flünen adam görünümü ile mor yaz s na, hercai menekflenin Dü- Biz bu konuda size, elimizden ve sar renklerinin anlam yla katt boyutu okudu unuzda, bu is- geldi ince, gücümüzün yetti ince yard mc olmay sürdürece iz. te imizde ne denli hakl oldu umuza hak verece inizi biliyoruz. Bizim yard m m z, bildiklerimizi sizle paylaflabilmemizdir. Baflkent Üniversitesi arkeologlar n n, y llard r sürdürdük- Önce, sizi de en az bizi mutland rd denli mutland raca na leri çal flmalar nda ulaflt klar tarihin 2300 y l önceki derinli in- inand m z, kapa m z n ilk s ras ndaki haberimizi paylafl yoruz: den gönderdikleri ilk müjdeyi, Baflkent Üniversitesi Rektörü 2007 y l n n Ocak say m z n kapa nda, ikinci müjdelerini 2008 Prof. Dr. Mehmet Haberal a geçen ay ran da görkemli bir törenle, bu y l n n Ocak say m z n kapa nda duyurmufltuk. fiimdi 2009 y - ülkenin en yüksek düzeydeki bilim ödülü olan ran T p Akademisi Bilim Ödülü verildi. Törenden sonra onlar n 2300 y l derinliklerdeki l n n Ocak say m z n kapa nda, Prof. Haberal n da dedi i gibi, bu bir baflar s n daha müjdeliyoruz ödülün gerçek sahibi Türkiye dir. size... lerideki sayfalar m zda, Bu haberimizden sonra sizle, genç arkeologlar m z n tarihin birlikte mutluluk duyumsayarak bu derinliklerindeki baflar s n paylaflaca m z bir baflka önemli haberimiz ise, Türkler ve Gücümüzün yetti ince de da övünçle izleyeceksiniz. Kürtler Cephesinden Bat ya: Kar flmay n flimize bafll kl habe- iflte ancak böyle mutlu haber- olsa sizi mutland rabilmek için, rimizdir. Üstün de erini özellikle bugün de koruyan bu belge- Bir de, sa l k, mutluluk, iyilikler verebiliyoruz. yi okurken, sizin gözlerinizde ler ve güzellikler dileklerimiz de yafl taneleri oluflabilir. yan s ra, unutmadan söyleyelim, Kendisine arkadafllar m z aras nda Çok boyutlu yazar m z size de, kendimize yeni y lda sab rlar da diliyoruz de... 7

6 M erhaba, biz Bahçeflehir Bo- azköy lkö retim Okulu nda okuyoruz. Derginizi Türkçe ö retmenimizin tavsiyesiyle okumaya bafllad k ve gerçekten çok be endik. Özellikle de Say n Yaflar Öztürk ün Mustafa Kemal Trablusta yaz s n... Bu dergiyi herkese tavsiye ediyoruz. Tüm Bütün Dünya yazarlar na teflekkür ediyoruz. Gamze nan, Meral Karatafl, Nergis Nevruzlu, stanbul. S S ZDEN B ZE MEKTUPLAR B ZDEN S ZE YANITLAR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, Ataflehir, 34750, stanbul Faks: ay n Gürbüz Bey, size öncelikle teflekkür etmek istiyorum yaz lar n zdan dolay... Sizi, Avrupa Birli i Sürecinde Kürtçülük adl kitab n zla tan - d m, ard ndan Bütün Dünya dergisinde görünce de devaml okurunuz oldum. Bir uluslararas iliflkiler ö rencisi olarak düflüncelerinizden azami derecede faydaland m söylemek isterim. Özellikle düflündüklerinizi aç kça dile getirebilmeniz benim gibi gelece e umutsuz bakan gençlerin bak fl aç lar nda de ifliklik yaratm flt r. Tekrar tekrar teflekkürler... Hayat n zda ve çal flmalar n zda baflar lar. Mehmet Bafl büyük, stanbul. S ay n Mehmet Ünver, ben Bütün Dünya n n devaml okuyucular ndan m. Bu ayki yaz n z okudum ve çok hofluma gitti. Eskileri, 1960 l y llar merak eden bir 1986 l kufla m. Daha çok yazmak isterdim; ama sizleri s kmak istemem demiflsiniz, lütfen yaz n dergiye de ilse bana yaz n, seve seve okurum. Teflekkürler, Merve Çelik. YAZARIMIZIN YANITI: lginize teflekkür ederim. O zaman bu ayki yaz m da seveceksiniz san r m. Sobay Yakt k bafll yla yine nostaljik bir yaz... Ocak ay yaz m ise Yeflil- çam n unutulmaz karakter oyuncular yla ilgili... Sevgiler, Mehmet Ünver. Ö ncelikle sizlere böylesine güzel bir yay n bizlerle buluflturdu unuz için teflekkür etmek istiyorum. Varl n z lisede haz rl k okurken bir ö retmenimden duymufltum; ama dergiyi elime almak ekim say n zda k smet oldu. Herfleyin h zla tüketildi i, sadece görselli e de er verilen, birçok fleyin anlam n n gözard edildi i ça m zda, böylesine duyarl ve bilgiyi önemseyen bir dergi bulmak beni çok mutlu etti. Derginiz art k benim de dergim oldu, arkadafllar ma tavsiye etmeye bafllad m bile... Baflar n z daim olsun. P nar Kutluay, zmir. H arika bir dergi haz rl yorsunuz. lk baflta okulun zoruyla alm fl olsam da bu dergiyi gerçekten çok be endim ve art k her yeni ay n gelmesini bekliyorum. Baflar lar n z n devam dilerim. Ifl l Ertekin. B en Batman n Kozluk ilçesi Yan kl lkö retim Okulu nda görev yapan bir ö retmenim. Ö rencilerimiz, maddi imkanlar n n yetersiz olmas ndan dolay, araç gereç temininde s - k nt yaflamaktalar. Ben ve di er iki ö retmen arkadafl m imkanlar m z dahilinde ö rencilere malzeme temininde yard mc olmaya çal flsak da yeterince araç gereç temini yapam yoruz. Sizlerden iste imiz bizlere malzeme temininde yard mc olman z... E er imkanlar n z dahilinde ö rencilerimize yard mc olabilirseniz, bizi ve ö rencilerimizi çok mutlu etmifl olacaks n z. fiimdiden çok teflekkür ediyorum. Onur Es, Yan kl lkö retim Okulu, Kozluk, Batman. B ütün Dünya ile tan flt - mdan beri içimde inan lmaz bir yazma duygusu geliflti. K sa k sa gezi yaz lar m, an lar m, üzüntülerim, sevinçlerim art k kaybolup gitmeyecek, bir fotograf gibi saklanacaklar. Duygular n resmini çekmeyi siz ö rettiniz bana, teflekkürler Bütün Dünya. Aydan Rüstem, Suriye. B ütün Dünya benim hayat mda o kadar büyük geliflmelere ve de iflmelere neden oldu ki... Her bir sayfas n dikkatimin en üst seviyesinde okuyorum. Kamu yönetimi ö rencisiyim ve bu kadar kamuya yararl bir dergiyi umar m gelecekte ben de tüm kamuya duyururum. Hepimizin sesi oldu unuz için önünüzde sayg yla e iliyor, baflar n z n devam n en içten dileklerimle temenni ediyorum. Eme inize ve yüre inize sa l k... fieyma Ya z, Mersin. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Geçen y llar... Dante nin Araf a girdi i 35 yafl, ben ikiye katlayal çok oldu; yine de yaz yorum. stiyorum ki, geçmifl y llar n birikimini gençlerle paylaflay m. Paylaflabildik mi? Umuyorum; her gelen ileti bu umudu canl tutuyor. Nesimî nin ( ): Gel, gel berû ki savm ü salât n kazâs var, Sensiz geçen zaman- hayât n kazâs yok. Gel, yan ma gel; tutulamayan orucun, k l namayan namaz n kazâs var; eksik kalan sonradan tamamlan r. Ama sensiz geçen zaman n kazâs yok, bir daha ele geçmez dedi i gibi, ben de son sekiz y l m hep Bütün Dünya ile geçirdim; onunla dolup onunla özdeflleflerek. Onsuz geçen y llar n kazâs yoktu ki... *** 2001 y l Ocak ay nda Bütün Dünya dergisinde yay mlanan ilk yaz m, yanl fl kullan - lan geçti imiz gün deyifliyle ilgiliydi. Dil savafl mc s ve flair Sunullah Ar soy ( ) Moda olan geçti imiz hafta, geçti imiz ay, geçti imiz y l demek Türkçeyi bilmemektir, Türkçeye sayg s zl kt r. Biz zaman n üzerinden geçemeyiz, zaman gelir geçer. Do rusu geçen hafta, geçen ay, geçen y l d r demiflti. Ali Püsküllüo lu da ( ): Türkçede, san r m ngilizceden çeviri olarak, son y llarda s k kullan lan, Türkçenin mant - na ayk r bir söz var. Zaman için geçti imiz deniyor. ( ) Türkçede geçen ocak ay nda vard r, geçti imiz ocak ay nda yoktur. Çünkü, Türkçenin mant na göre, geçen biz de iliz, zamand r. Dolay s yla Türkçede geçen varken geçti imiz demek bir özentidir; baflka dillerin düflünme biçimini Türkçeye aktarmakt r diyordu. Anayasa Mahkemesinin önceki dönem baflkanlar ndan Say n Yekta Güngör Özden Kötü kulland m z de er: zaman bafll kl yaz s nda flöyle diyor: gelmeyen de erlerden biri de zamand r. (...) Kullan- Geri ma biçimimiz yönünden de iflik elefltiriler yöneltebiliriz. Ama bugünü dün yapamaz, dünü geri getiremeyiz. Geçen takvim yapra n yap flt rmakla o günü bir daha yaflayamay z. (...) Geçen zaman, giden zaman bir daha geri dönmez... (Sözcü, 20 Eylül 2008) Evet, Zaman geçer; geçer amma... Bazen eser geçer, bazen ezer geçer; f rt na olur savurur, atefl olur kavurur geçer Zaman kavram durumdan duruma, kifliden kifliye de iflir. Melih Cevdet Anday n an lar - n toplad yap t na verdi i Akan Zaman Duran Zaman ad bende de iflik ça r fl mlar oluflturmufltu. Gözlemim o ki, yaflam n akan zaman lar nda nefle, mutluluk vard r, nas l geçti i bilinmez; parmaklar aç ld nda avuçtan kaçan minik bir kufl gibi uçup gider ve ard ndan Ayy!.. Zaman ne kadar da çabuk uçtu gitti diye s zlan l r. Duran zaman lar n ise her an nda ac, hüzün, mutsuzluk vard r; Of!.. fiu zaman da bir türlü geçmek bilmiyor diye yak n l r. Yahya Kemal Yahya Kemal Gezinti adl fliirinde akan zaman : Bizler mi vakti hoflca geçirmekteyiz bugün? fiüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?; O Taraf fliirinde ise duran zaman : Sessizlik ortas nda gezindim kederlice Durmufl saat gibiydi durup geçmeyen zaman diye vurgular. Duran zaman en güzel betimleyen divan flairi Sâbit tir ( ): fieb-i yeldây müneccimle muvakkit ne bilir Müptelâ-y gama sor kim giceler kaç saat... (En uzun geceyi y ld z falc s 10 11

8 BD OCAK 2009 ya da günefle bakarak zaman saptayan kimse de il; sabah gelmeyen gecelerin kaç saat oldu unu yüre i gam, keder, endifle dolu insanlara sor.) Filozof, Zaman, mekan n içinde hareket etti i yerdir der. Sözlüklerse Dünyan n, içinde bulundu u devir, vakit; rûzgâr olarak tan mlar zaman. Farsçay iyi bilen rahmetli Rüfltü fiarda bir yaz s nda, ruzgâr / rüzgâr tart flmas için flöyle der: flu ünlü ruzgâr hastal na de inelim: Sözcü ün asl Farsça Once rûzgaar d r. Hem u hem a harfi uzat l r, çekilerek okunur. As l anlam da zaman d r. Fars ozanlar sözcü- ü bu anlamda kulland lar. Osmanl Türkleri birçok Arapça ve Farsça sözcü ü stanbul söyleyiflinin bileyi tafl nda k vanç ve fleker döküp inceltti. Rûz-gaar sözcü ünü de rüzgâr laflt rd. (Milliyet, TRT nin dili, 7 Ocak 1990) Evet, Farsça rüzgâr zaman, vakit anlam ndad r. Sözcük, yel anlam n Türkçede kazanm flt r. Rûzigâr m hofl geçerdi âh kim devran dönüp / Oldu ahvâlim harâb ol rûzigâr m kalmad Fuzûli de bu fliirinde rûzigâr sözcü ünü zaman anlam nda kullan r: Bir zamanlar, gençli- imde, günlerim hofl geçerdi; ne yaz k ki o güzel günler geçti, halim kötü oldu, yaflland m 12 art k; ecelim yaklaflt. (Rûzigâr m kalmad : ödünçlemeli mecazî olarak ecelim yaklaflt.) Yaflam, rüzgâr gibi gelip geçiyor; dur, durak yok... Frans z flairi Lamartine ( ): Ebedi gecesinde bu dönüflsüz seferin Her an baflka sahillere sürüklenen biz Zaman adl denizde bir gün, bir an için olsun Demirleyemez miyiz? Dese de sorgulamay sürdürür: Nas l olur da kalmaz bir iz avucumuzda; Nas l yok olur her fley büsbütün silinerek? Demek, vefas z zaman o demleri bir daha Geri getirmeyecek?.. Art k umars zd r, gerçe e boyun e er: nsan için liman yok, sahil yok zaman içinde O geçer, biz göçeriz... Evet, ömrümüzden alarak geçip giden zamand r; biz de iliz. Geçti imiz gün mü, geçen gün mü derken, akarak da olsa, durarak da olsa sekiz y l geldi geçti; bugünlere geldik. Bunca y l birlikte geçirdi imiz de erli okurlar m n yeni y l n kutluyor; 2009 un ülkeme, ulusuma sa l k, mutluluk, bolluk ve u urlar getirmesini diliyorum. 1. âbâdî (farsça) a) kalem ucu b) alt n tozu c) Hint yaz kâ d ç) mürekkep 2. çâk (farsça) a) yama b) y rt k c) dikmek ç) sökmek 3. hendese (arapça) a) fizik b) cebir c) kimya ç) geometri 4. fihâl (arapça) a) itibarl kimseler b) zanl kimseler c) fakir kimseler ç) zengin kimseler 5. abakus (yunanca) a) avize b) ampul c) z mba teli ç) hesap aleti 6. hem-pâ (farsça) a) yabanc b) yoldafl c) tan d k ç) akraba 7. çâlâk (farsça) a) tembel b) zay f c) seri hareketli ç) çal flkan 8. kiber (arapça) a) çocukluk b) gençlik c) yafll l k ç) hastal k LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 14 üncü sayfam za bak n z 9. aborda (italyanca) a) teknenin yanlamas na yanaflmas b) teknenin demir atmas c) teknenin demir almas ç) teknenin iskeleden ayr lmas 10. acelacâib (arapça) a) ac kl b) gülünç c) vezin ç) kafiye 11. sürre (arapça) a) bo az b) ayak c) göbek ç) kulak 12. f trî (arapça) a) yapay olan b) kirli olan c) gerçek olan ç) do ufltan olan 13. çabük-destî (farsça) a) el çabuklu u b) çal y n c) oyun ka d ç) flarap testisi 14. hem-süfre (farsça) a) yol arkadafl b) gezi arkadafl c) sofra arkadafl ç) spor arkadafl 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE YANITLAR 13 üncü sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar âbâdî (farsça) c) Hint yaz ka d. 2. çâk (farsça) b) y rt k. 3. hendese (arapça) ç) geometri. 4. fihâl (arapça) a) itibarl kimseler. 5. abakus (yunanca) ç) hesap aleti. 6. hem-pâ (farsça) b) yoldafl. 7. çâlâk (farsça) c) seri hareketli. 8. kiber (arapça) c) yafll l k. 9. aborda (italyanca) a) teknenin yanlamas na yanaflmas. 10. acelacâib (arapça) b) gülünç. 11. sürre (arapça) c) göbek. 12. f trî (arapça) ç) do ufltan olan. 13. çabük-destî (farsça) a) el çabuklu u. 14. hem-süfre (farsça) c) sofra arkadafl. sviçre Alpleri ne t rmanan Amerikal da c grubundan bir kifli, rehberin tüm uyar lar na karfl n arkadafllar ndan ayr ld ; fakat bir süre sonra bir çukura düfltü. Arkadafllar n n kayboldu- unun ay rd na varan da c lar, hemen K z lhaç tan yard m istediler. K z lhaç n kurtar c ekibi, da c n n yuvarland çukuru k - sa bir süre sonra saptad ve kazazedenin bu çukurun dibinde olup olmad n anlamak için ekipten bir görevli, sesinin tüm gücüyle afla ya do ru Biz K z lhaç tan geliyoruz diye ba rd. Görevlinin ba rmas ndan sonra çukurun dibinden flu karfl l k geldi: Geçen hafta geziye ç kmadan önce yapt m size ba fl m... RAN IN EN YÜKSEK B L M ÖDÜLÜ PROF. DR. MEHMET HABERAL A YAZAN: ECZ. FEYYAZ ARTUKO LU Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fazel in elinden alan Prof. Dr. Akademisi Baflkan Prof. Dr. Iradj Haberal a, geçen ay fiiraz da, ran n en yükriklerini Baflkan Prof. Dr. Fazel, Haberal a takdir, teflekkür ve tebsek bilim ödülü ran flu sözleriyle bildirdi: T p Bilimleri Akademisi, Onursal Do u ve Bat n n burada, Üyeli i Ödülü verildi. birarada bulunmalar, tamamen T p dünyas na katk lar nedeniyle verilen ödülünü, onuruna dikti iniz fidan, gördü ünüz gi- sizin eserinizdir. Yirmi y l önce düzenlenen yemekte ran T p bi flimdi büyük bir a aç olmufl- 15

10 Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, fiiraz da 11. MESOT Kongresi nde sunumunu yaparken tur ve meyvelerini vermifltir. Bu s rada bilim adamlar toplulu undan yükselen bir ses, duyanlar n alk fllar yla karfl land : kavgalar umurumuzda de il, bilim Siyasetçilerin her türlü siyaset ve kavgan n üstündedir. Kan t da, biziz ve ayn amaçla buraday z. fiiraz da askeri müze olarak kullan lan Afifabad Bahçesi ndeki onur yeme inde, ranl bir bilim adam n n söyledi i sonradan anlafl lan bu sözü oradaki varl klar yla kan tlarcas na o gece dünyan n dört yöresinden kat lan 700 ü aflk n organ nakli uzman cerrah aras nda, Dünya Organ Nakli Derne i Baflkan Prof. Dr. Jeremy Chapman, dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Francis Delmonico, dünyadaki ilk karaci er nakli ameliyat n gerçeklefltiren Amerikal ünlü ö retim üyesi cerrah Prof. Dr. Thomas E. Starzl, Harvard Üniversitesi Mass General Hastanesi Organ Nakli Bölümü Baflkan Prof. Dr. Benedict Cosimi ile Amerika ve Avrupa n n dünyaca tan nan birçok ünlü t p adam da bulunuyordu. Prof. Dr. Mehmet Haberal, ödül töreninden sonra duygu Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal her biri baflka bir ülkenin temsilcisi olan ve önceki dönemlerde MESOT baflkanl yapan bilim adamlar yla yanda ise MESOT Onur Ödülü nün berat ve görüfllerini flöyle özetledi: Bugüne de in yurt içinde ve yurt d fl nda birçok ödül ald m. Fakat fiiraz da verilen bu ödülün gönlümde çok özel bir yeri vard r. ülkelerinin bilimsel bir çat alt nda biraraya gelmelerini ve ayn amaç do - Ortado u rultusunda birlikte çal flmalar n sa lamak için 22 y l önce kurdu um Ortado u Organ Nakli Derne i (MESOT), her iki y lda de iflik bir üye ülkede yap lan genel kongrelerinin 11 incisini yapt fiiraz da, kelimenin tam anlam yla Do- u ile Bat y biraraya getirmifltir. Avrupa ve özellikle Amerika n n dünyaca ünlü bilim adamlar, ülkeleriyle ran aras nda yaflanan siyasal ger- ginli i umursamayarak, fiiraz da bir bilimsel çat alt nda biraraya gelmekten çekinmemifllerdir. Bu olay nedeniyle duydu um gurur ve mutluluk bana, y llar önce Irak ve ran savafl n n devam etti i günlerde, birbirleriyle savaflan bu iki ülkenin bilim adamlar na MESOT çat s alt nda, ayn amaç do rultusunda birlikte çal flma olana sa lad - mda duydu um gurur ve mutlulu u bir kez daha yaflatt. Bu ödül töreninden sonra MESOT Dönem Baflkan Prof. Dr. Moustafa Al-Mousawi ve Kongre Organizasyon Komi

11 Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n ilk karaci er nakli ameliyat n yapan hocas Amerikal ünlü Cerrah Thomas E. Starzl la birlikte fiiraz da MESOT Kongresi nde DÜNYANIN DÖRT KÖfiES İzmir Tolga tesi Baflkan Prof. Dr. Maelekh Houssein, MESOT un fikir babas ve kurucusu ve bugünlere gelmesindeki emekleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a ME- SOT Onur Ödülü verdiler. Prof. Dr. Mehmet Haberal, gerek ran n en üst düzeydeki bilimsel ödülünü ve gerekse MESOT Onur Ödülü nü almaktan öncelikle Türkiye ad na gurur duydu unu belirtti ve Bu ödüler, Türkiye nin Ortado u da üzerine düflen a abeylik görevini baflar yla yapt n n en somut kan t d r. Gerçekten ülkem ad na büyük gurur duyuyorum dedi. MESOT un fiiraz Kongresi ne Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal baflkanl nda 18 Baflkent Üniversitesi bilim ekibi 12 üyesiyle kat ld ve kongrede bilimsel 65 sunum yapt. Dünyan n çeflitli ülkelerinden 700 ü aflk n bilim adam n n kat ld kongrenin yap ld otel ve salona girifllerinde Baflkent Üniversitesi bilim adamlar, üzerlerinde Türkçe olarak Sayg de er Konuklar n 11. Organ Nakli Kongresi'ne kat l mlar n kutlar z yaz l pankartlarla karfl laflt klar nda, bu karfl lamadan büyük bir heyecan ve gurur duydular. Türk bilim adamlar, ev sahiplerinin bu nazik davran fllar n unutamayacaklar n ve teflekkürle karfl lad klar n bildirdiler, ran da tan k oldu umuz s cak ve içtenlikli ev sahipli i, gerçekte Türkiye ye gösterilmifltir diyerek memnunluklar n n katland n belirttiler. 19

12 BD OCAK 2009 Gittikçe a aran karanl k, Cama vuran ilk fl k, Trampet sesiyle do an günefl, Hür vatan n hür sesi, Mor sar menekfleli, zmir Atatürk Lisesi! Hercai menekflelerde en yayg n olarak görülen mor ve sar renkler ve bu renklerin yer ald hercai menekfleler, uzun y llardan buyana tüm dünyada, özgür düflüncenin simgesi olarak kabul ediliyor. Düflünen insana benzeyen görünüflleri nedeniyle hercai menekflelere düflünce anlam ndaki pensee ad n veren Frans zlar, düflüncenin özgürlü ü anlam n n önemini kavrad ktan sonra ise sar mor renkli bu çiçe i, Özgür düflüncenin simgesi olarak kabul etmifllerdi. Yeri gelmiflken çok önemli bir tarihsel bilgiyi burada yinelemek isteriz: Tarihçiler, özgür düflüncenin bir yaflam biçimi olarak uygulanmas nda ve geliflmesinde, slam Rönesans n n büyük etkisi oldu- unu kabul etmektedirler. slam n alt n ça olarak adland - r lan 8-13 üncü yüzy llar aras ndaki dönemde, Müslüman bilginler, sanatç lar, flairler, düflünürler, mühendisler, co rafya alimleri ve tacirler, insanl n geliflmesine büyük katk da bulunmufllard. Sanat, tar m, ekonomi, endüstri, hukuk, edebiyat, denizcilik, felsefe, bilim, sosyoloji, teknoloji, slam dünyas n n katk lar yla o dönemde büyük geliflme göstermiflti. Müslüman sanatç lar ve bilginler, tüm dünyada toplumlar etkileyen benzersiz bir kültür oluflturmufllard. slam n özünde bulunan, din ve dünya ifllerinin birbirinden ayr tutulmas ilkesi, özgür düflüncenin, toplumlar için en önemli ürünü oldu u kabul edilen laikli in de temelini oluflturmufltur. nsanl k tarihinde düflünce özgürlü ünün önemini aç k biçimde ortaya koyan en önemli örneklerden biri de, Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanl mparatorlu u aras ndaki farkt r. slam Rönesans n n sonu kabul edilen 13 üncü yüzy l n sonunda kurulan Osmanl mparatorlu- u nda, 7 yüzy l boyunca düflünce özgürlü ünün önemi kavranamam fl ve dinle devlet ifllerinin ayr lmalar bir yana, bu iki kavram, birbirinden ayr lmaz bir bütün olarak görülmüfltü. Oysa, Mustafa Kemal Atatürk ün kurdu u genç Türkiye Cumhuriyeti nin ilan edildi i 29 Ekim 1923 tarihinden 123 gün sonra, 3 Mart 1924 te ç kar lan e itimin birlefltirilmesi ve hilafetin kald r lmas hakk ndaki yasalarla, laiklik ilkesi 7 yüzy l sonra yeniden yaflama geçirilmeye bafllanm flt. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, laiklik ilkesini anayasas nda güvence alt na alan Eski ad zmir Erkek Lisesi olan Atatürk Lisesi ve rozeti yeryüzünün say l ülkelerinden biridir. Her ne kadar hilafetin kald r lmas ve e itimin birlefltirilmesiyle ilgili yasalar 3 Mart 1924 te gerçeklefltirilmifl olsalar da Atatürk, yak n çal flma arkadafllar smet nönü, Fevzi Çakmak ve Kaz m Özalp in gorüfllerini de alarak, uzun süredir zihninde planlad laiklik ile ilgili ad mlar n ilk kez 1 Ocak 1924 tarihinde atmaya bafllam flt r. Bu y l n ilk ay ve bu ay n ilk günü, tarihimizin övünerek and m z bu olay - n n 75 inci y ldönümüdür. Tüm ulusumuza kutlu olsun demek geliyor içimizden, ama üzülerek ve utanarak itiraf edelim, ulusumuzun önemli bir bölümünün henüz ay rd nda bile olamad bu büyük devrim in gerçek anlam n, geliniz, hem de Çanakkale de askerleri Mustafa Kemal in karfl s na ç kan bir yabanc ülkeden dinleyelim: Yeni Zelanda Wellington daki Atatürk An t n n aç l fl nedeniyle yay mlanan bir yaz da, Atatürk ün özgür düflünce konusundaki devrimi özetle flöyle anlat l yor: devrimci, devlet adam ve modern, laik Asker, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, tarihteki ayd nlanma dönemini en iyi kavram fl insanlardan biri olarak, Osmanl mparatorlu- u nun kal nt lar ndan, demokratik ve laik bir ulus-devlet yaratm flt r. Atatürk ün dünya üzerinde gelmifl geçmifl, en önemli liderlerden biri olarak kabul edilmesinde, pek çok neden say labilir. Ama, bunlar n hepsinin temelinde, özgür düflünceye ya da düflüncenin özgürlü üne olan inanç vard r. *** 20 21

13 Atatürk ün gelece i emanet etti i yeni kuflaklarla ilgili duyarl - n vurgulayan, o yeni kuflaklar yetifltirecek ö retmenlere gösterdi i hedef, Tevfik Fikret in, Rubab- fiikeste sinin son dizesinden ilham n ald flu sözüdür: Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller ister. Tarihimizin bu en büyük devriminin 75 inci y ldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti nin tüm fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesilleri ni içtenlikle, övünçle ve hayranl kla kutlar z. YAKIN TAR H M Z Yaşar Öztürk 22 Milli Park görevlileri adam n birini, nesli tükenmekte oldu u için koruma alt na al nan bir boz kartal piflirip yerken gördüler ve hemen tutuklad lar. Mahkemede adam n avukatlar müthifl bir savunma yapt lar: Müvekkilimiz ormanda yolunu kaybetmiflti. Günlerdir aç oldu u için ya kartal öldürecekti ya kendisi ölecekti." Yarg ç bu savunmay kabul edebilece ini söyledi. Karar n aç klamadan önce, san a döndü ve Son bir fley sormak istiyorum dedi. Ben de av merakl s y m da... Bu boz kartal n tad nas l bir fley? San k yarg c n bu sorusunu hemen yan tlad : Valla efendim dedi. Tam olarak kelaynak ile mavi gagal puhu kuflu tatlar n n aras nda bir fley... Top oynarken aya n inciten adam, fliflen baca n n a r - s na dayanamad ve doktora gitti. Doktor fliflen baca a bakt ktan sonra tedavi biçimini hastas na anlatt : fiiflen yerin üstüne s cak havlu koyun dedi. Geceyi yine a r lar içinde geçiren adam, sabah solu u yine doktorda ald. Doktor bu kez, bambaflka bir tedavi yöntemi önerdi: fiiflen yerin üstüne buz koyun dedi. Adam flafl rd ve biraz da öfkeyle doktora, Ama doktor bey dedi. Dün sabah s cak havlu koymam söylemifltiniz, flimdiyse buz koymam istiyorsunuz. Bir terslik yok mu bu iflte? Doktor sert bir sesle hastas n n bu sitemine karfl l k verdi: Son 24 saat içinde t pta ne ilerlemeler kaydedildi ini siz biliyor musunuz? Eski Düflman Venizelos un Nobel Bar fl Ödülü Aday : Mustafa Kemal Pafla 75 yıl önce 12 Ocak 1934 günü Yunanistan ın başkenti Atina dan o zamanlar Norveç in bir kenti olan Oslo ya bir mektup postaya verildi. N obel Ödülü Komitesi Baflkanl na / Oslo, Norveç Bay Baflkan Yedi yüzy la yak n bir süre içinde Yak ndo u ve Orta Avrupa n n büyük bir k sm kanl savafllara sahne olmufltur. Osmanl mparatorlu u ve sultanlar n mutlakiyetçi yönetimleri bunun temel nedeni idi. H ristiyan halklar n imparatorlu a ba lanmalar, bundan do an Haç n Hilal e karfl yapt kaç n lmaz savafllar, kurtulma amac yla bu halklarca yap lan ayaklanmalar, Osmanl mparatorlu u sultanlar n n yönetiminde kald sürece sürekli tehlike kayna oluflturan bir durum yarat yordu. Mustafa Kemal Pafla n n düflmanlar na karfl yapt ulusal harekat n galibiyetle sonuçlanmas n izleyen

14 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 y l nda Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas bu istikrars z ve hoflgörüsüz duruma kesin olarak son verdi. Bir ulusun yaflam nda bu kadar k sa süre içinde böylesine köklü bir de iflme pek az rastlan r. Teokratik bir yönetim içinde yaflayan, din ile hukuk kavramlar n n birbirine kar flt çökme yolundaki bir imparatorlu un yerini güç ve hayat dolu modern ve ulusal bir devlet alm flt r. Büyük devrimci Mustafa Kemal Pafla n n bafllatt h zla, mutlakiyetçi sultanlar yönetimi y k lm fl ve gerçekten laik bir devlet kurulmufltur. Ulus tümü ile ça dafl uygarl klar n önünde yer almak için flevk ile ilerleme yolunda bir at l m yapm flt r. Bar fl pekifltirme hareketi ve seçkin Türk Devleti ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleri birlikte yürümüfltür. Türkiye yabanc uluslar n oturdu u illerini terk etmek konusunda duraksamam fl ve anlaflmalarla da belirtildi i üzere kendi ulusal s n rlar ile içten biçimde yetinerek Yak ndo u da bar fl n gerçek bir dire i (savunucusu) olmufltur. Kanl savafllar nedeni ile uzun yüzy llar Türkiye ile düflman durumunda kalan biz Yunanl lar, Osmanl mparatorlu u nun yerini alan bu ülkede oluflan bu köklü de iflikli in etkilerini duyan ilk kimseler olduk. Anadolu facias n n hemen ard ndan kendini yenileyen Türkiye ye bir anlaflma f rsat görerek elimizi uzatt k. Türkiye bu uzanan eli içtenlikle kabul etti. Ciddi anlaflmazl klarla ayr lm fl olan uluslara içten bir bar fl örne i veren bu yak nlaflmadan yaln z iki ülke için oldu u kadar da Yak ndo u içinde yararl sonuçlar do mufltur. Bar fl n borçlu oldu u bu de- erli katk n n sahibi kifli Türkiye Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Pafla d r. Bu nedenle 1930 y l nda Yunan hükümet baflkan unvan ile ben Türk-Yunan antlaflmas n n imzas ile ben Yak ndo u da bar - fla do ru yeni bir dönem bafllarken Mustafa Kemal Pafla y Yüksek Nobel Bar fl Ödülü için aday göstermekle onur duyar m. Üstün sayg lar m n kabulünü rica ederim say n baflkan. E. K. Venizelos. Kimdi bu E. K. Venizelos? Giritli bir ailenin o luydu. Osmanl ya karfl ayaklanmaya öncülük eden ailesi o iki yafl ndayken sürgün edildi. Y llar sonra Türk-Yunan savafl n f rsat bulan ayaklanmac lar n Girit in Osmanl n n elinden al nmas oyununda ön saflardayd. Büyük devletlerin araya girmesiyle Girit e sözde Osmanl egemenli i alt nda özerklik verildi. Yunan kral n n o lu Georgios da Girit adas n n yüksek komiserli ine getirildi. Venizelos, Girit adas n n özerk hükümetinin adalet bakan oldu. Mutlakiyet yanl s prensle anlaflamayan Venizelos silahl bir ayaklanma düzenledi ve prens aday terk etmek zorunda kald. Çok geçmeden Yunanistan da devrimci bir hareket bafllatan Genç Subaylar Birli i nin ça r s üzerine Girit ten ayr l p Atina ya geçti. Girit ten kovdurdu u Georgios kral taht na ç km flt. Onu ve Genç Subaylar Birli i ni inand rarak anayasan n gözden geçirilmesini sa lad. Seçimlerde Atina milletvekili olarak meclise girip iki ay sonra 1910 y l nda baflbakan oldu. S rbistan, Bulgaristan ve Karada ile Balkan Birli i ni kurdu. Osmanl ya savafl açt. Balkan Savafllar nda Osmanl n n elinden topraklar n parça parça ald. Girit ve Ege Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram nda Yunanistan Baflbakan Venizelos ve Macaristan Baflbakan Bethlen ile (1930) adalar n da içine alan Yunanistan topraklar n ikiye katlad. Birinci Dünya Savafl bafllad - nda Yunanistan hükümetine baflkanl k ediyordu. Baflbakan Venizelos bir an önce savafla kat lmak için Yunanistan taht nda oturan Kral Konstantin i zorluyordu. Kral Konstantin Alman imparatorunun enifltesiydi. Kendini Almanya ya yak n bulmas na karfl l k tilaf Devletleri nin Akdeniz de çok güçlü olduklar n da biliyor bu yüzden savafla bulaflmak istemiyordu. tilaf Devletleri, Yunanistan dan Türkiye nin savafla girmesini engelleyecek bir rol üstlenmesini istediler. Ancak Venizelos Yunanistan n s n rlar n geniflletmek ve iflgal etti i adalar n kendisine verilmesini sa lamak istiyordu. Venizelos un bu isteklerini bilen tilaf Devletleri bir süre sonra 24 25

15 BD OCAK 2009 zmir i önererek Çanakkale Savafl na kat lmaya girifltiler. Kral n ve Yunanistan genelkurmay n n karfl ç kmas ile Venizelos un bask - lar geri tepti. Venizelos tilaf Devletleri ne verdi i Çanakkale Harekât s ras nda sald r ya geçme sözünü yerine getiremedi. Kral n bask s yla istifa etti. Savafltan önce Yunanistan n iflgal etti i adalar n art k Osmanl ya ait olmad n söyleyen ngiltere a z de ifltirip adalar n Türkler e ait oldu unu belirterek askeri ç karma yapt. ngiltere-yunanistan iliflkileri bozulmas na karfl n seçimlerde yeniden güçlü biçimde iktidara gelen Venizelos a ngilizler bu kez zmir in yan nda bir de K br s önerdi. stanbul un Ruslar a b rak laca yönündeki ngiliz Frans z Rus antlaflmas na tepki gösteren Venizelos ülkesindeki muhalefeti susturdu. zmir in Yunanl lar a mezar olaca yönündeki görüfller, kamuoyuna fl r nga edilen emperyalist yay lmac duygular n kabart lmas yla susturuldu. ki y l boyunca Yunanistan savafla sokamayan Venizelos sonunda ngilizler in ve Frans zlar n asker ç kard Selanik e kaçt. Orada ayaklan p ayr bir hükümet kurdu. tilaf Devletleri nin yan nda savafla girdi ini aç klad. Atina da kral n varl tilaf Devletleri ni rahats z ediyordu. ngilizler ve Frans zlar bu kez Atina ya asker ç kar p kral tahtan çekilmeye zorlad. Kral n o lu Aleksandros tahta ç kar l nca Venizelos Atina ya dönüp büyük düflüne kavufltu. Bir süre sonra düfl k r kl yaflad. Anadolu ya yönelece ini sand ordusu Makedonya savafllar na gönderildi. zmir e Yunan birlikleri ç kt - nda Venizelos un Paris ten gönderdi i telgraf okundu: Yüzy llarca beklenen ülkümüz gerçekleflmifltir. Bar fl konferans nca Yunanistan asayifli sa lamak için zmir in iflgaline davet olunmufltur. Bunun zmir in Yunanistan a verilmesine iliflkin bar fl konferans n yönetenlerin vicdanlar ndan do an karar n bir sonucu oldu unu ulusum takdir etmektedir. Büyük devletler Mondros öncesi kendi aralar nda planlar n yap p Osmanl y paylaflm flt. flin içine Yunanistan girince hesaplar kar flm flt. Savafl ve benimsedi i Megali dea y (Büyük Düflünce, tüm Yunanl lar birlefltirme) gerçeklefltirmek için savafl diplomatik alana tafl - d. Paris e giderek talyanlar n elinden 12 Ada y ald. Bulgaristan a savafl ilan edip elinden toprak almay baflaran Venizelos bu kez Sevre Antlaflmas na Osmanl n n elinden Yunanistan a yeni topraklar kazand racak maddeler ekletti. Antlaflmay Yunanistan derhal onaylad ve antlaflma kesinleflmifl ve yürürlü e girmifl gibi antlaflma hükümlerini uygulamak istedi. zmir de yarg yetkisini kullanacak Yunan mahkemeleri bile kuruldu Eylül ay nda ülkesine döndü ünde elde etti i diplomatik zaferler onu halk n tepkisinden kurtarmad. Halk Bat Anadolu da iflgalin u rad ç kmaz n ve ülkede uygulanan s k yönetimin BD OCAK 2009 yaflatt s k nt lar n faturas n Venizelos a kesti. Seçimlerde yenilgiye u rayan Venizelos halk n yurt d fl nda sürgünde olan eski kral ça r p tahta yeniden ç karmas na tepki gösterdi. Yerleflti i Paris te suikaste u rad, yaraland. Yunan ordusu Anadolu da a r yenilgiye u ray nca askeri ayaklanma ile Yunanistan da kral tahtan indirildi. Sürgüne gönderildi. Kralc alt önder idam edildi. Lozan görüflmeleri bafllad - nda Venizelos, Yunan heyetinin baflkanl na getirildi. smet nönü ile Lozan da bafllayan dostlu u sürdü y l na gelindi inde Türkiye ve Yunanistan yeni bir savafl n efli indeydi. Büyükelçiler ülkelerine geri çekilmiflti. Daha önce emperyalist maceralara giriflmifl ve bunun ne gibi ac sonuçlar vermifl oldu unu bilen smet nönü ile Venizelos Lozan Bar fl Antlaflmas n imzalarken... Venizelos, bu yolun her iki ülkenin sosyal ve iktisadi hayat için vahim sonuçlar do urabilece ini çok iyi takdir etmekteydi. Venizelos, Yunan meclisinde yapt bir konuflmada, Yunanistan n taraf oldu u savafl sonras antlaflmalara ba l kalaca n Türkiye nin bar flsever bir devlet oldu- unu ve Yunanistan a karfl sald rma girifliminde bulunaca na inanmad n belirtmiflti

16 BD OCAK 2009 Akan zaman Venizelos u düflmanl ktan dostlu a getirmiflti. Venizelos Ankara ya gitmek istedi- inde tepkiler do du. 28 Ozamanki Türkiye Büyükelçisi Enis Bey Yunan ulusal bayram n n 100 üncü y ldönümü törenlerine kat lmas aradaki buzlar k rd gibi Venizelos a da büyük bir güç verdi. Sevinmeyen taraf ise ngilizler oldu. Tören alan na giren Enis Bey i gören ngiliz elçinin yüzü bembeyaz oldu. Venizelos Ankara ya gelmeye karar verdi. stanbul dan geçerken Fener Patrikhanesi ni ziyaret etmesinin sorun olaca gündeme geldi. Ankara dan anlaml bir yan t verildi: Patrikhanenin varl iki ülke iliflkilerinin geliflmesinde hiçbir olumsuz rolü olamaz. Venizelos ve yan ndakilerin patrikhaneyi ziyaretlerinin hiçbir sak ncas yoktur! Venizelos 1930 y l nda Ankara ya stanbul üzerinden geldi. Bir jest yaparak patrikhaneyi Ankara dönüflünde ziyaret etti. Cumhuriyet bayram nda Türk-Yunan Dostluk Antlaflmas na imza att. Cumhuriyet balosunda Mustafa Kemal Venizelos un efliyle dans etti. Venizelos Ankara dan ayr l rken Yaflas n Türkiye! diye ba - racak denli Mustafa Kemal Türkiye sine ba lanm flt. Dünyay saran büyük ekonomik bunal m s ras nda ülkesindeki konumu yeniden sars ld. Fransa da ast m tedavisi gören Venizelos Girit e dönerken stanbul a u rad. Atatürk onu Dolmabahçe Saray nda a rlad. Balkanlar a bar fl ve huzurun gelmesi için Atatürk düflüncelerini paylaflt. Venizelos Balkan Pakt sizin büyük eserinizdir! sözleriyle veda etti. Venizelos yoktu; ama 4 ay sonra Balkan Pakt Antlaflmas imzaland. Yunanistan ile ipleri koparan Venizelos Girit adas nda ayaklanma ç kart p Girit in ba ms zl n ilan etti; ama seçimlerde yenilgiye u rad. Bir kez daha suikaste u rad. Atatürk bir telgraf çekerek Zat devletlerinin güzel bir rastlant eseri olarak kurtulduklar suikasta çok üzüldüm ve Bayan Venizelos un ald yaradan ötürü ac l duygular içinde yanlar nda üzüntülerime tercüman olman z rica ederim. Kendilerine acil flifalar diler ve en samimi duygular ma inanman z isterim dedi y l nda siyasal yaflamdan çekilen Venizelos Paris e gitti. G yab nda idama mahkum edildi y l nda Paris te sürgünde öldü. ki y l sonra da Atatürk... Ancak onlar n tohumlar n att Türk-Yunan dostlu u tüm engellere karfl n büyüyor. EVRENSEL BAKIfi AÇISI Gürbüz Evren Mustafa Kemal Atatürk e nankörlük etmek... Türk insan n gönlünde Mustafa Kemal Atatürk ün çok özel bir yeri vard r. Ama Atatürk e yönelik sevgi seli, kimi çevreleri her zaman rahats z etmifltir. O, Türkiye de hem çok sevilen hem de çok elefltirilen, sald r ya ve iftiraya u rayan insand r desem bilmem abartm fl olur muyum? Cebimizde tafl d m z kimlik kart n, pasaportumuzu, ayy ld zl bayra m z alt nda yaflad - m z ülkemizi, isteyenin befl vakit okunan ezanlar eflli inde ibadet edebilme özgürlü ünü, k sacas bu yaz ya s mayacak denli de eri bizlere sa layan Atatürk e iftira atmak, nankörlüktür. Atatürk e yönelik iftiralar n bafl nda bu büyük insan n din düflman ve dinsiz oldu u yalan gelir. Bütün Dünya da Atatürk ü konu eden çok güzel, e itici ve bilgilendirici yaz lar kaleme al nd. Aktaraca m kimi ifadeler daha önce okudu unuz yaz larda verilmifl olabilir düflüncesiyle büyük bir titizlikle seçti im bilgileri sizlerle paylaflaca m. Atatürk ün slam a bak fl n çok net olarak anlatan sözleriyle bafllayal m. 1 Kas m 1922 de flöyle demektedir Mustafa Kemal: 29

17 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 Cenab- peygamber son peygamber olmufltur. Ve kitab, en eksiksiz kitapt r. Mustafa Kemal, 31 Ocak 1923 teki konuflmas ndaysa Bizim dinimiz, en makul ve tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolay d r ki son din olmufltur sözleriyle hangi dine ve neden inand n aç kça ortaya koymufltur. Mustafa Kemal için dil ve din bir ulus için çok önemli de erlerdir. Birçok konuflmas nda bunlara vurgu yapan Mustafa Kemal in 22 Ocak 1923 teki konuflmas nda, Milletimiz dil ve din gibi iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdan ndan söküp alamam flt r ve alamaz sözleri bu büyük insan n ulusun de erlerini öne ç kartmas bak m ndan önemlidir. Mustafa Kemal için din, ülke insan na öneriler yapmak, ö ütler vermek için de önemli bir araçt r. flte bu nedenle 5 fiubat 1923 teki konuflmas anlaml ifadeler içermektedir: (...) Bizim dinimiz milletimize de ersiz, miskin ve afla olmay tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanlar n ve milletlerin de er ve flerefini muhafaza etmelerini emrediyor. Mustafa Kemal in yaflam boyunca en çok rahats z oldu u ve bu yüzden de büyük bir mücadele verdi i konulardan biri de din sömürüsü olmufltur. Bu alanda din adamlar n n büyük bir rol oynad klar n bilen Mustafa Kemal, 20 Mart 1923 teki konuflmas nda halk flu sözlerle uyarmaktad r: Efendiler, bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimizin içinde hakiki din bilginleri, bilginlerimiz içinde milletimizin gerçekten iftihar edebilece i bilginlerimiz vard r. Fakat bunlara karfl l k bilimsel kisve alt nda gerçekleri bilimden uzak, gere i kadar e itim görmemifl, bilim yolunda gere i kadar ilerleyememifl hoca k yafetli cahiller de vard r. Bunlar n ikisini birbirleriyle kar flt rmamal y z. Türk kad n na toplumda hak etti i yeri veren Atatürk, kad nlar ön plana ç karan tutumu nedeniyle de din sömürüsü yapanlar taraf ndan sürekli elefltirilmifltir. Toplumsal yaflamda kad - n n söz sahibi olmas na karfl ç kanlar, kad n n statüsünün de iflmesinin dinimize ayk r oldu unu öne sürmüfltür. Mustafa Kemal ise, kad n erkek eflitli inin slam n bir parças oldu unu 1 Ocak 1923 te yapt konuflmas nda aç kça ortaya koymufltur: Bizim dinimiz hiçbir zaman kad nlar m z n erkeklerden geri kalmas n istememifltir. Allah n emretti i fley, kad n ve erkek Müslümanlar n beraber olarak bilim ve irfan kazanmas d r. Kad n ve erkek bu bilim ve irfan aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak zorundad r. slam ve Türk tarihi incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kay tlarla kay tl zannetti imiz fleyler yoktur. Kad n çarflafa sarmak ve eve kapatmak hevesinde olan ve bunu da dinimizin emri gibi göstermeye çal flanlara göre ça dafll k, slam karfl tl d r. Baflka bir deyiflle kâfirliktir. Mustafa Kemal, bu çevrelere slam ö retircesine 16 Mart 1923 teki konuflmas nda flöyle seslenmektedir: (...) Baz kimseler ça dafl olmay kâfir olmak san yorlar. As l küfür onlar n bu zann d r. Bu yanl fl yorumu yapanlar n maksad, slamlar n kâfirlere esir olmas n istemek de il de nedir? Her sar kl y hoca sanmay n, hoca olmak sar kla de il, beyinledir. slam ak lc bir din olmaktan ç kar p tümüyle gerçekd fl olaylara, rivayetlere ve sözlere dayand rmaya çal flanlar n hedefi, düflünceyi ve sorgulamay engellemektir. Oysa slam n temelinde ak l ve mant k vard r. Bu durumu bilen Mustafa Kemal, 7 fiubat Din ve mezhep herkesin vicdan na kalm fl bir ifltir. Hiçbir kimse ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlanabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullan lamaz teki konuflmas nda konuya flu sözlerle dikkat çekmektedir: nsanlara do rulu un özünü vermifl olan dinimiz, son dindir. Kusursuz ve en mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mant - a, gerçeklere bütünüyle uyar ve uygun düfler. Siyasilerin, insanlar n en önemli de erlerinin bafl nda gelen dine el ataca n, din üzerinden siyaset yapaca n daha o dönemlerde öngören Mustafa Kemal uyarmaktad r: Din ve mezhep herkesin vicdan na kalm fl bir ifltir. Hiçbir kimse ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlanabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullan lamaz. Mustafa Kemal, 16 Mart 1923 teki konuflmas nda da dinin siyasete alet edilmesine dikkati çekerek, Suçsuz halka befl vakit namazdan baflka geceleri de fazla namaz k lmay vaaz etmek ve ö ütlemek, belki ömründe hiç namaz k lmam fl olan bir politikac taraf ndan vaki olursa bu hareketin hedefi anlafl lmaz olur mu? demifltir. Dinle devlet ifllerinin birbirin

18 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 den ayr lmas gerekti ini cumhuriyetin kuruluflundan önce de birçok kez dile getiren Mustafa Kemal e yönelik elefltiriler, laiklik ilkesinin 5 fiubat 1937 de anayasaya girmesiyle ivme kazanm flt r. Laikli in slam ortadan kald rmay, millete dinini unutturmay hedefledi ini söyleyenlere Atatürk flu sözlerle yan t vermektedir: Laik hükümet tabirinden dinsizlik manas n ç karmaya yeltenen fesatç lara f rsat vermemek laz md r. Laiklik, yaln z din ve dünya ifllerinin ayr lmas demek de ildir. Tüm yurttafllar n vicdan, ibadet ve din özgürlü ü de demektir. Laiklik asla dinsizlik olmad gibi, sahte dindarl k ve büyücülükle mücadele kap s n açt için, gerçek dindarl n geliflmesi imkân n temin etmifltir. Mustafa Kemal, Türkler in slam a ba l oldu unu bilir ve bundan da övgüyle söz ederdi y l ndaki konuflmalar ndan birinde dile getirdi i flu sözler bu durumun belki de en iyi kan tlar ndan biridir: (...) Ezan ve Kur an Türklerden baflka hiçbir Müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz. slam, ilerlemeye aç k bir din olmas na karfl n, din üzerinden ç kar sa layan kimi çevrelerin yönlendirmesiyle, ö retilerinden uzaklaflt r lm fl, bilgileri çarp t lm fl, e itimsiz kitleler cehennem korkusuyla etki alt na al narak, yenilikleri kabul etmeleri ve uygulamalar engellenmifltir. flte bu ve benzeri nedenlerden ötürü Müslüman toplumlar hep geri kalm fl, Bat l ülkelerin sömürgesi olmufllard r. Bu durumu çok iyi inceleyen Mustafa Kemal konuyu flu sözlerle özetlemifltir: slam âleminin toplumsal yaflam nda yanl fl zihniyetler hüküm sürdü ü içindir ki, do udan bat ya slam ülkeleri düflmanlar n ayaklar alt nda çi nenmifl ve düflmanlar n esaret ve zincirine geçmifltir. Mustafa Kemal in, Son peygamber olan Muhammed Mustafa... Yüzü nurlu, sözü ruhani, ergin ve görüflte bedelsiz, sözünde sad k ve halim ve mertlikte baflkalar na üstün olan Muhammed Mustafa sene çal flt ve slam dinini tesise ait peygamberlik vazifesini yapmaya muvaffak olduktan sonra cennetin en yüce kat na eriflmifl oldu sözlerini an msatarak sormak isterim, slam a düflman olan bir insan bu ifadeleri kullan r m? Mustafa Kemal, Hazreti Muhammed e sadece büyük bir sevgi ve sayg duymakla kalmaz, peygambere yönelik yanl fl bilgilere de karfl ç kard y l nda yabanc bir yazar n Hazreti Muhammed i konu eden bir kitab yay mlanm flt. Bunu Türkçe ye çeviren bir yazar kitab Mustafa Kemal e sunmufltu. Kitab inceleyen Atatürk, Prof. Dr. fiemsettin Günaltay ça r r ve kitap hakk ndaki düflüncelerini sorar. Günaltay, Ele al nacak bir fley de il, bir facia Paflam yan t n verir. Bunun üzerine Mustafa Kemal yerinden kalkar ve yan nda bulunan smet Pafla ya, Bu paçavray toplat n ve tercüme yapan da devlet hizmetinde kullan lmamak üzere hükümet kap s ndan uzaklaflt r n der. Mustafa Kemal konuflmas - n daha sonra flöyle sürdürür: Hazreti Muhammed i bana, cezbeye tutulmufl sönük bir dervifl gibi tan tt rmak gayesine kap lan bu gibi cahil adamlar, onun yüksek kiflili ini ve baflar lar n asla kavrayamam fllard r. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmufl bir dervifl, Uhud Muharebesi nde en büyük bir komutan n yapabilece i bir plan nas l düflünür ve uygulayabilir? Tarih hakikatleri de ifltiren bir sanat de il, belirten bir bilim olmal d r. Bu küçük harpte bile askeri dehas kadar siyasi görüflüyle de yükselen bir insan, cezbeli bir dervifl gibi tasvire O, Allah n birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin ad n silinir fakat o sonsuza kadar ölümsüzdür. yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çal flmam za kat lamazlar. Mustafa Kemal in, Hazreti Muhammed hakk ndaki bana göre en anlaml de erlendirmesi ise flöyledir: O, Allah n birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin ad n silinir fakat o sonsuza kadar ölümsüzdür. Atatürk e dinsiz diyenlere 1930 daki bir konuflmas ndan aktaraca m z sözleriyle yan t verelim: Din lüzumlu bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devam na imkân yoktur. Yaln z fluras vard r ki din, Allah ile kul aras ndaki ba l l kt r. Son olarak, 26 A ustos 1922 de bafllayan Büyük Taarruz öncesi Mustafa Kemal in Tanr ya yakar fl n an msatal m: Yarabbi, sen Türk Ordusu nu muzaffer et. Türklü ün, Müslümanl n, düflman ayaklar alt nda esaret zincirinde kalmas na müsaade etme. fiimdi soral m, Tanr ya böyle yakaran bir insan din düflman olabilir mi? O yaln zca Türk ulusuna de il, slam dinine de büyük hizmetleri 32 33

19 BD OCAK 2009 dokunmufl bir devlet adam d r. fiubat 1925 te, Mustafa Kemal in önerisiyle yokluklar içindeki Türkiye bütçesinden, Kur an- Kerim in Türkçe ye çevrilmesi için 20 bin lira ayr lm fl, çeviriyi Mehmet Akif Ersoy, tefsiri de Elmal l Muhammed Hamdi Yaz r yapm flt r. Milletin dinini ve kutsal kitab n kendi dilinden ö renmesini sa lamak, slam a hizmet etmek de il de nedir? Atatürk ün özellikle 1937 y l ndaki kimi konuflmalar n aktararak, üslubundaki sertli i ve uyar - lar n din karfl tl olarak göstermeye çal flanlara an msatal m: O, din üzerinden siyaset yap ld ve halk n dini duygular n n sömürüldü ü dönemlerde tavr n sertlefltirmifltir. O söylemlerinin dine de il, din tüccarlar na ve din 34 üzerinden ç kar sa layanlara karfl oldu unu siz de biliyorsunuz. Kaynaklar: Söylev, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Din ve Din Adamlar, Prof. Dr. Ali Sar koyuncu, Fikrimizin Rehberi, Dr. Erol Mütercimler, Atatürk ten An lar, Kemal Ar burnu, Atatürk, Din ve Laiklik, Cemal Avc, Atatürk ve Din, Sadi Borak, Neden Laiklik, Hüseyin Cevizo lu, Atatürk, Laiklik ve Cumhuriyet, Cemil Denk, Atatürk ün Okudu u Kitaplar, Gürbüz Tüfekçi, Atatürk ün slam Dini Anlay fl, Osman Zümrüt, Atatürk ve Din Anlay fl, Necla Armener. Köyün güzel k zlar ndan biri hamile kalm flt. K z n öfkeli ailesi, çocu un babas n n kim oldu unu ö renmekte srar edince, bask ya daha fazla dayanamayan k z, sade ve ar nm fl bir kifli olarak bilinen Zen Ustas Hakuin oldu unu söyledi. Ç lg na dönen aile, Hakuin in kap s na dayand ve onu suçlad. Bu suçlama karfl s nda Hakuin basit bir yan t verdi: Ha, öyle mi? dedi. Do umdan sonra aile bebe i, halk n gözünde sayg nl n yitirmifl olan Hakuin e götürdü ve bebe in bak m n onun üstlenmesini istedi. Hakuin Usta n n yan t yine basit oldu: Ha, öyle mi? dedi ve bebe i kabul etti, aylarca ona özenle bakt. Bir gün geldi genç k z dayanamay p, gerçe i oldu u gibi aç klad. Çocu un babas n n köydeki bir delikanl oldu unu ve kendisinin de, onu korumak için bu yalana baflvurdu unu anlatt. K z n ailesinin tüm bireyleri, bu aç klama üzerine Hakuin e gittiler, ondan özür üstüne özür dilediler Hakuin çocu u onlara uzat rken, yine önceki, sözlerini yineledi: Ha, öyle mi? Iki binli y llar n bafl nda yeni bir yüzy la girmenin heyecan n yüreklerimizde duyumsam flt k. 19 uncu ve 20 nci yüzy llar, zekân n, kuflkunun ve özgürlüklerin ça olman n yollar n aray p durmufl, uygarl k teknolojiyi an tlaflt r rken, insaniyeti idam sehpas na yollamakta bir sak nca görmemiflti. Bizler, 21 inci yüzy l insaniyet yüzy l olacak diye umutland k. Art k ne savafllar n y l olacakt ne de ezenlerin... Olmad. Yine ölümler, yine sönen ocaklar, yine açl k ve sefalet... Dünya hemen hemen yine ayn dünyaym fl me er... Bunlar yetmezmifl gibi, Türkiye bir de otuz y ld r terör belas n yafl yor. Gök ölüm, yer ölüm ve atefl düfltü ü yeri yak yor. Bir taraftan ülke içindeki ihanet yuvalar, bir taraftan da Türkiye üzerindeki isteklerinden vazgeçmeyen d fl güçlerin YAfiAMDAN GÖZLEMLER Ali Naili Erdem Yeni bir y la girerken... Hiçbir bilimsel ve tarihsel araflt rma bir Ermeni soyk r m n n oldu unu söylememektedir. Aksine Bernard Lewis, Norman Stone gibi dünyan n en sayg n tarihçileri ki konuyla ilgili Türk, Alman, Rus ve ngiliz arflivlerinde yapt klar araflt rmalar n sonucunda haz rlad klar raporda Bu bir tehcirdir, soyk r m denemez. Aksine bir görüflle Türkiye nin bunu kabul etmesi kendi tarihine ihanettir demifllerdir. deste iyle terör uzay p gidiyor ve gözyafllar, bayra a sar l flehitlerin tabutlar Tanr ya yükseliyor. Gerçekte Türkiye bu ac l, bu hüzünlü ve bu elem dolu tabloyu ulusal bilinç ve ulusal heyecanla sona erdirmenin gücüne sahipken sözde ayd nlar n yanl fll klar yla bo uflman n kederindedir. Bunun son örne i, adlar ayd n kiflili e ç km fl kimilerinin büyük bir yalandan baflka bir fley olmayan sözde Ermeni soyk r m için Özür Diliyorum kampanyas n bafllatm fl olmalar d r. Her türlü tarihi ve bilimsel veriden uzak olan bu as ls z iddialar söyleyenlerin davran fllar, hem tarihe karfl sayg s zl kt r hem de içinde do- up büyüdükleri topluma karfl çok büyük ay p ve haks zl kt r. Gerçekte soyk r m sürekli bir suçtur. Kültürel bir yap ister. Oysa Osmanl çok uluslu bir imparatorluktu. Ve Osmanl - 35

20 BD OCAK 2009 BD OCAK 2009 l k hareketinde Ermeniler, Nam k Kemal in ve Ziya Pafla n n yan nda yer alm fllard. Nitekim Osmanl tarihi Ermeniler den 22 bakan, 33 milletvekili, 29 pafla ve 7 büyükelçi saymaktad r. Ilk Osmanl roman n yazan bir Ermeni dir. lk Osmanl tiyatrosunu kuran Ermeni Güllü Agop tur. Birçok camimiz Ermeni ustalar n yap t d r. Tarih boyunca kâh Romal lar, kâh Persler ve kâh Bizansl - lar ca bir yerden bir yere sürülen Ermeniler Osmanl da buldu u adalet ve hoflgörüyle tarihinin en güzel dönemini yaflam flt r. Özür kampanyas yla bu efendiler neyi kan tlayacakt r? Kime hizmet etmenin sevdas ndad rlar? Olmayan bir fleyin ispat olur mu? Hiçbir bilimsel ve tarihsel araflt rma bir Ermeni soyk r m n n oldu unu söylememektedir. Aksine Bernard Lewis, Norman Stone gibi dünyan n en sayg n tarihçileri ki konuyla ilgili Türk, Alman, Rus ve ngiliz arflivlerinde yapt klar araflt rmalar n sonucunda haz rlad klar raporda Bu bir tehcirdir, soyk r m denemez. Aksine bir görüflle Türkiye nin bunu kabul etmesi kendi tarihine ihanettir demifllerdir. Amerika dan Türkiye ye gönderilen Harbord Komisyonu nun raporu da soyk r m iddialar n yalanlam flt r. Peki ne olmufltur? Olan fludur: Birinci Dünya Savafl nda Osmanl Kafkas Ordusu erken bast - ran k fl nedeniyle donarak büyük kay p vermifl ve savaflmadan geri çekilmifltir. Bu çekilme s ras nda 1887 ve 1890 y llar nda Cenevre ve Tiflis te kurulmufl olan H nçak ve Taflnak çeteleri büyük Ermenistan kurma düflüyle Ruslar a öncülük yapm fllar, intikam alaylar oluflturmufllar ve vurucu güç olarak da Müslüman köylerini bas p yak p y km fl ve sakinlerini öldürmüfllerdir. Hasta adam olarak tan mlad klar Osmanl y haritadan silmeye ve Türk ün varl - n yok etmeye kararl ngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletler Ermeniler i bir kanl b çak gibi kullan nca devleti yönetenler hem bu bölücü oyuna hem de katliamlar n halkta k zg nl k yaratma durumuna son vermek için tehcire karar vermifltir. Tehcire ait yasa 14 May s 1915 tarihli olup 3 maddeden olufluyordu ve içinde Ermeni sözcü ü geçmiyordu. Çünkü bu yasa özellikle Ermeniler için ç kar lmam flt. Tehcirin yani ordu, ba- ms z kolordu ve tümen komutanlar n n ihanetlerini duyumsad klar köy ve kasaba halklar n ayr ayr ya da topluca baflka yerlere sevk ve yerlefltirme iflleminin güvenlik içinde yap lmas için her türlü önlem al nm flt. Ancak bu önlemlere uymayan o dönemin içiflleri bakan n n deyifliyle seciyesiz 1397 kifli ç km fl ve bunlar n yar s idam edil- miflti. Soyk r ma karar verilmifl olsa herhangi bir önlem al n r ve önlemlere karfl ç kanlar cezaland r l r ve idam edilirler miydi? Hiç kimse 1915 te herfleyin süt liman, her yerin gül gülistan oldu unu söylemiyor. Aksine korkunç ve dehflet verici olaylara kilitlenmifl bir y l oldu unu söylüyor. Savafl bu, bunun flakas olmaz ki... Karfl l kl çat flman n her iki taraf için de ortaya ç kard böyle bir trajik olay tehcir yani mukatele olarak de erlendirmek gerekirken, bir soyk r m olarak nitelemek iyi niyetle yorumlanamaz. Bugün Türkiye Ermenileri, Lozan Antlaflmas koflullar do rultusunda 540 y ll k patrikhanesi, 2 hastanesi, 57 kilisesi, 18 okulu, 58 vakf, 25 korosu, 17 derne i, 2 spor kulübü, 3 gazetesi ve 5 dergisiyle onurlu bir biçimde yaflam n sürdürmektedir. fiu iki soruyu özür kampanyas n bafllatan efendilere sormak gerekir: Soyk r m olsayd bu Ermeni varl olur muydu? Tehcir ve mukatele olay nda s rf Ermeni olduklar için, Ermeni etnik grubunu yok etmeye yönelik kas t unsuru var m d r? Hiçbir arflivde, hiçbir ciddi araflt rmada ne böyle bir kay t vard r ne de kuflkuyu davet edecek bir not vard r. Bunun aksine Ermeniler taraf ndan tarihleri aras nda Türk öldürülmüfltür. Son y llar içinde sözde Ermeni soyk r m probleminin gündemde tutulmas n n nedeni geçmiflte bunun yaflanm fl olmas de ildir. Bunu vesile sayarak Türkiye den toprak iste ine dek uzanacak olan isteklerine gerekçe haz rlamakt r. Dünya alemin bildi i bu durumda özür dilemeciler kime hizmet etmektedirler? Herhalde Türkiye ye de il... ngilizce ö retmeni, sözlüye kald rd Hüsnü ye sordu: ngilizce Koyun ne demektir? Hüsnü do ru yan t biliyordu: ngilizce Koyun a Sheep denir, ö retmenim dedi. Ö retmen bu kez, Kuzu ya ngilizce ne denildi ini sordu; fakat Hüsnü bu sorunun yan t n bilmiyordu. Hemen kafas n çal flt rd : Kuzuya bafllarda bir fley demezler ö retmenim dedi. Bir süre beklerler, kuzu biraz büyüyüp ele avuca gedikten sonra ona da Sheep derler

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu.

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Yazan: METE AKYOL 12 Haziran 2011 gecesi, partilileri, partisizleriyle, iktidar yanl lar, iktidar karfl tlar yla, fiunlar bir

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

KÜLTÜR SANAT VE ADALET

KÜLTÜR SANAT VE ADALET Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem KÜLTÜR SANAT VE ADALET Adalet kavram, ilk ça lardan bafllayarak insan ve toplum yaflam n n ayr lmaz bir parças olmufltur. Haks zl a u rad na inanan insanlar n

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı