Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008."

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r l yor; veraset yoluyla intikaller verginin konusu olmaktan ç kar l yor. Mustafa Özen Dünya dan vergi haberleri Hatice pek Ayd n English translation Resmi Gazete den... Mustafa Özen Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Mehmet Korkusuz Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz I. Girifl Bilindi i gibi, ad na k saca istihdam paketi de denilen, 5763 say l fl Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile yap lan düzenlemelerle, yeni sosyal güvenlik sistemimizin önümüzdeki Ekim ay nda yürürlü e girmesinden önce, geçmifl dönemlerle ilgili problemlerin tasfiye edilmesi amac na yönelik olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu na olan ve tutar n n 42 Milyar YTL ye ulaflt ifade edilen prim ve di er borçlar n uygun koflullarla taksitlendirilerek tahsil edilmesi hükme ba lanm flt r. Daha aç k bir ifade ile, yukar da belirtilen amaçla, 5510 say l Kanuna eklenen Geçici 23 ve 24 üncü madde hükümleri ile, bir taraftan, 2006 y l nda yürürlü e giren 5458 say l Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar n n Yeniden Yap land r lmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun hükümleri kapsam nda borçlar yeniden yap land r ld halde ödemelerini aksatt klar gerekçesi ile yeniden yap land rma haklar n kaybeden iflverenlerin bozulmufl olan yeniden yap land rma anlaflmalar n n ihya edilmesi ; di er taraftan da, yine iflverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu na olan Mart 2008 ve önceki dönemlere ait prim ve di er borlar n n yeniden yap land r lmas öngörülmüfltür. An lan maddelerle verilen yetki, Sosyal Güvenlik Kurumu nun adresinde yay mlanan numaral Genelgesi ile kullan larak, uygulamayla ilgili kapsaml aç klamalar yap lm flt r. ster vergi borçlar için isterse sigorta prim borçlar için yap lm fl olsun, toplumda ad na k saca af denilen bu tür uygulamalar, hem kiflilerin ödeme bilincini olumsuz etkiledi i ve hem de borcunu süresinde ödeyen ve ödemeyenler aras nda bir haks z rekabet yaratt gerekçeleriyle, bilindi i gibi her defas nda son olaca belirtilerek yap lmaktad r. Ama insanlar art k, bu konuda yap lan hiçbir düzenlemenin son olmad n bilmektedirler. Konu öyle bir hal alm flt r ki, bu tür düzenlemeler mi borçlar n zaman nda ödenmesini engellemektedir yoksa borçlar n hakl sebeplerle ödenememesi mi bu tür düzenlemeleri zorunlu k lmaktad r, kolay söylenememektedir. flte bu sebeple de, 5763 say l Kanunla yap lan bu düzenlemenin, gerçekten ihtiyaç duyulan bir düzenleme olup olmad konusunda tart flmalar mevcuttur. Yaz m zda, 5763 say l Kanun un hükümlerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu nun konuyla ilgili Genelgesinde yap lan aç klamalardan hareketle, sosyal güvenlik prim borçlar ve di er borçlar n yeniden yap land r lmas ile ilgili hususlar konu edilmektedir. II. Yeniden yap land rma kapsam nda bulunan borçlar 5763 say l Kanunla sa lanan yeniden yap land rma (taksitlendirme) olana ndan, a) iflverenlerin, çal flt rd klar iflçilerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu na olan ve baflvuru tarihine kadar tahakkuk etti i halde ödenmemifl bulunan, 2008/Mart ve önceki dönemlere iliflkin sigorta primi, iflsizlik sigortas primi, idari para cezas, sosyal yard m zamm borçlar, b) Kanunun yürürlü e girdi i (Resmi Gazete de yay mland tarihi) tarihi takip eden ay n sonuna kadar müracaat edilmifl olmas kayd yla 31/3/2008 tarihine kadar bitirilmifl olan özel bina inflaat ile ihale konusu ifllerden Sosyal Güvenlik Kurumunca yap lan ön de erlendirme, araflt rma veya tespit sonucunda yeterli iflçilik bildiriminde bulunulmad anlafl lanlar n fark iflçili e iliflkin borçlar, c) ste e ba l sigortal lar n 2003/May s ila 2008/Mart dönemleri aras nda iste e ba l sigortal l klar n n devam etti i süre içindeki prim borçlar, d) Topluluk sigortas na tabi olanlar n 2 Temmuz 2008

3 2008/Mart ve önceki dönemlere iliflkin malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar na ait prim borçlar, e) Esnaf ve Sanatkârlar ve Di er Ba ms z Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tar mda Kendi Ad na ve Hesab na Çal flanlar Sosyal Sigortalar Kanunu na göre sigortal olanlar n 31/3/2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçlar, için yararlan labilecektir. Ancak bunun için, kapsama giren borçlar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu na yap lan itirazlardan ve yarg nezdinde sürdürülen davalardan feragat edilmesi ve ihtilaf yarat lmamas gerekmektedir. Maddede, uygulama kapsam nda bulunan borçlar say ld ktan sonra, Sosyal Sigortalar Kanunu na göre takip edilen Büyükflehir Belediyesi Kanunu nun geçici 3 üncü maddesi, mülga Belediye Kanunu nun geçici 7 nci maddesi ve yürürlükte bulunan Belediye Kanunu nun geçici 5 inci maddesine istinaden Uzlaflma Komisyonunca karara ba lanan ve Bakanlar Kurulu nca onaylanarak Resmi Gazete de yay mlanan borçlar için uygulamadan yararlan lamayaca hükme ba lanm flt r. III say l Kanundan faydaland r lan borçlar n yeniden ihyas 5763 say l Kanunla, 2006 y l nda sigorta prim borçlar için 5458 say l Kanundan faydalanma baflvurular kabul edilen ancak taksitlerini süresinde ödeyemedikleri için yeniden yap land rma anlaflmalar bozulanlar n bu anlaflmalar da ihya edilmektedir. Hat rlanaca üzere 04 Mart 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 5458 say l Kanunla, kamu sektörü iflverenlerinin en son 14/4/2005 tarihine; özel sektör iflverenlerinin ise en son 31/3/2005 tarihine kadar ilgili mevzuat na göre ödemeleri gerekti i halde, Kanunda belirtilen baflvuru süresinin sonuna kadar tahakkuk etmifl ve ödenmemifl olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iflsizlik sigortas primi, idarî para cezas, sosyal yard m zamm borçlar n n ve 31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inflaat ve ihale konusu ifllerden dolay yeterli iflçilik bildiriminde bulunmad anlafl lan veya yine bu tarihten önce bitmifl olan söz konusu ifllerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yap lacak ön de erlendirme, araflt rma veya tespit sonucunda yeterli iflçilik bildiriminde bulunmad anlafl lan iflverenlerin, fark iflçilik tutar üzerinden hesaplanacak borçlar n n ve Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen iste e ba l sigortal lar n 1/5/2003 tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar iste e ba l sigortal l klar n n devam etti i süre içerisindeki prim borçlar ile 506 say l Kanunun 86 nc maddesine göre topluluk sigortas na tâbi olanlar n 31/3/2005 tarihine kadar olan malûllük, yafll l k ve ölüm sigortalar na ait prim borçlar n n yeniden yap land r lmas hükme ba lanm fl; ayn Kanunda, baflvurusu kabul edilip borçlar yeniden yap land r lanlar n, borç türü baz nda taksitlendirilmifl borçlar yla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim y l nda üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek ayn mahiyetteki carî ay borçlar yla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim y l nda üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yap land rma hakk n kaybedecekleri belirtilmiflti. fiimdi, 5763 say l Kanun ile, 5458 say l Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar n n Yeniden Yap land r lmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun hükümleri uyar nca yeniden yap land rma haklar n Haziran 2008 ay sonuna kadar kaybedenlerin, bu maddenin yürürlü e girdi i tarihi takip eden iki ay içinde Kuruma yaz l olarak baflvurmalar halinde, kapsama giren borçlar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu na yap lan itirazlardan ve yarg nezdinde sürdürülen davalardan feragat edilmesi ve ihtilaf yarat lmamas kofluluyla, bozulmufl olan yeniden yap land rma anlaflmalar n n, 5458 say l Kanuna göre yap lm fl olan baflvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate al nmak suretiyle ihya edilmesi hükme ba lanmaktad r. IV. Yeniden yap land rma uygulamas ile borçlulara sa lanan avantajlar 5763 say l Kanun la, sosyal güvenlik prim ve di er borçlar için iflverenlere sa lanan yeniden yap land rma olana ndan, iflverenler peflin veya taksitle ödeme yaparak yararlanabileceklerdir. Peflin ödeme yolunun tercih edilerek borç asl n n tamam n n ve baflvurunun yap ld ay n sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuat n n ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezas ve gecikme zamm n n yüzde onbeflinin baflvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezas ve gecikme zamm n n kalan yüzde seksenbefli terkin edilecektir. Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, kapsama giren borç as llar na baflvurunun yap ld ay n sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuat n n ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezas ve gecikme zamm n n; oniki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde ellibefli, oniki ay aflan taksitlendirmelerde yüzde otuzu terkin edilecek (silinecek) ve kalan k sm borç as llar na ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanacakt r. Bulunan bu tutar, borçlu taraf ndan talep edilen taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek ayl k taksit miktar bulunacakt r. Yeni uygulama kapsam nda ilk taksit ödemesi, baflvurunun yap ld ay takip eden ayda yap lacakt r. Bafllang çta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan k sm n n peflin ödenmek istenilmesi halinde, bafllang çta seçilen taksitlendirme süresine ba l terkin oran de ifltirilmeyecektir ve 2926 say l kanunlar kapsam ndaki Ba -Kur ve tar m sigortal lar veya bunlar n hak sahipleri, yeniden yap land rma kapsam d fl nda borçlar n n bulunmamas veya bu madde kapsam d fl nda borçlar bulunmakla birlikte bu borçlar n özel kanunlara göre yap land r lm fl olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olmas ve birinci f kraya göre hesaplanan toplam borçlar n n ilk dört taksitini ödemeleri kayd yla, sa l k sigortas ndan yararlanmaya bafllat lacaklar say l Kanun un yürürlü e girdi i tarihten önce yeniden Temmuz

4 yap land rma uygulamas kapsam na giren borçlar nedeniyle, tafl n r ve tafl nmaz mallara konulan hacizler ile al nan teminatlar yap lan ödemeler nispetinde, üçüncü flah slar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kald r lacakt r. Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu na, kapsama giren borcu bulundu u halde yeniden yap land rma müracaat yapan iflverenler, icra, haciz ve sat fl ifllemlerine muhatap olmayacaklar gibi, Devletçe sa lanan üretim, yat r m, yard m gibi destek ve teflviklerden (örne in, 5763 say l Kanunla sa lanan sigorta primi indiriminden) de yararlanabileceklerdir. V. Baflvuru süresi ve esaslar Yukar da, kapsama girdi i belirtilen sosyal güvenlik prim borçlar ve di er borçlar için, 28 Temmuz 2008 günü mesai saati sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan haz rlanan ve Sosyal Güvenlik l Müdürlükleri ile, devredilen sigorta müdürlüklerinden veya adresinden temin edilebilecek Baflvuru Formu doldurularak, ba l bulunulan Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü ne/devredilen Sigorta Müdürlü ü ne baflvurulabilecektir. Baflvuru, formun Kuruma teslimi fleklinde yap labilece i gibi, taahhütlü posta veya acele posta servisi ile gönderilmesi suretiyle de yap labilecektir. Bu durumda, formun postaya verildi i tarih, baflvuru tarihi olarak kabul edilecektir. flverenlerin ayn Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü nde/devredilen Sigorta Müdürlü ü nde birden fazla tescilli iflyeri olmas ve bu iflyerlerinin borçlar için yeniden yap land rma olana ndan yararlanmak istemeleri halinde, her bir borç dosyas için ayr ayr baflvuru formu doldurulacakt r. flverenlerin birden fazla Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü nde/ devredilen Sigorta Müdürlü ü nde tescilli iflyeri olmas ve bu iflyerlerinin borçlar için yeniden yap land rma olana ndan yararlanmak istemeleri halinde, her bir Müdürlü e ayr ayr baflvurulacakt r. VI. Yeniden yap land rma hakk n n kaybedilmesi Yeniden yap land rma hakk, taksitli ödemelerde, bir takvim y l nda taksitlerin üç defadan fazla aksat lmas (hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi) halinde kaybedilmifl say lacakt r. Üç defaya kadar aksat lan taksitler, en geç son taksiti izleyen ay n sonuna kadar faiziyle birlikte ödenebilecektir. 4 Temmuz 2008

5 Vergide Gündem Mustafa Özen Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r l yor; veraset yoluyla intikaller verginin konusu olmaktan ç kar l yor. I. Girifl Servetlerin transferinden al nan bir vergi türü olarak yaklafl k yar m yüzy ld r vergilendirme sistemimizde yer alan Veraset ve ntikal Vergisi, ad ndan da anlafl labildi i üzere veraset veya di er yollarla gerçeklefltirilen ivazs z (karfl l ks z) intikallerin vergilendirilmesini konu almaktad r. Toplumda, muhtemel olarak kanunun ad n n uyand rd etkiyle verginin sadece miras yoluyla intikalleri kapsad gibi yayg n bir kan olsa da ba fllar, hibeler, flans ve talih oyunlar nda kazan lan ikramiyeler de Veraset ve ntikal Vergisinin kapsam na girmektedir. 15 Haziran 1959 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren, ekonomik ve mali amaçlar d fl nda servet da l m n n düzeltilmesi gibi sosyal bir amac da bulunan 7338 Say l Veraset ve ntikal Vergisi Kanunu nun uygulanmas n destekleyenler oldu u gibi, daha önceden vergilendirilmifl bir servet üzerinden ayr ca bir vergi al nmas n n mükerrerli e yol açt gerekçesiyle bu vergiye karfl ç kanlar da bulunmaktad r y l nda 119 bin 79 YTL, 2007 y l nda ise 124 bin 603 YTL gelir elde edilen Veraset ve ntikal Vergisi toplam vergi gelirleri içinde binde birin biraz alt nda bir paya sahip bulunmaktad r (2007 y l nda binde 0,8 olan bu oran n büyük bir bölümü de flans ve talih oyunlar kapsam nda stopaj yoluyla elde edilmifltir). Bu yönüyle, özellikle miras yoluyla intikaller hususunda sa l kl olarak uygulanamayan, Maliye Bakanl taraf ndan maliyeti yüksek getirisi düflük olarak nitelenen ve elde edilen gelir aç s ndan da verimsiz bir vergi olarak dikkat çeken Veraset ve ntikal Vergisinin, tarihinde hükümet taraf ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl na sunulan Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kald r lmas ve Gelir Vergisi Kanununda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s ile kald r lmas düflünülmektedir. Tasar ile söz konusu kanun yürürlükten kald r l rken sadece miras yoluyla intikaller bir verginin konusu olmaktan tamamen ç kar lmakta, di er ivazs z intikaller 193 Say l Gelir Vergisi Kanunu nda yap lmas öngörülen de ifliklik ile bu kanunun kapsam na al nmaktad r. Veraset ve ntikal Vergisi ile ilgili olarak dünyadaki uygulamaya bak ld nda OECD ülkelerinin hemen hemen tamam nda benzer bir servet vergisinin bulundu u görülmektedir. Avrupa Birli i nde ise Estonya, sveç ve K br s Rum Kesimi d fl ndaki üye ülkelerde çeflitli flekillerde Veraset ve ntikal Vergisi uygulanmaktad r. Ancak mevcut oldu u ülkelerde uyum maliyeti ve verimlilik aç s ndan sorgulanmakta olan Veraset ve ntikal Vergisi ile ilgili son e ilim bu verginin kald r lmas, sabit vergi oran uygulanmas, istisna tutarlar n n artt r larak beyanname yükümlülü ünün daralt lmas ve kanuni mirasç lara transferin vergi d fl b rak lmas yönündedir. Ülkemizdeki uygulaman n de ifltirilmesi kapsam nda haz rlanan tasar n n gerekçesinde vergi sistemlerinde ekonomideki geliflmeler, karfl lafl lan ihtiyaçlar ve zorunluluklar dolay s yla zaman zaman birtak m iyilefltirmelerin yap lmas n n zorunlu bulundu u ve ayr ca veraset vergileri uygulamalar na iliflkin olarak ortaya ç kan son e ilimlerin, uyum maliyeti son derece yüksek ve verimlili i çok düflük olan veraset yoluyla intikallerin vergiye tabi tutulmamas, istisna tutarlar n n art r larak beyanname verme yükümlülü ünün daralt lmas, efle ve çocuklara transferlerin vergi d fl b rak lmas yönünde oldu u belirtilmifltir. Bunun d fl nda, yap lmas planlanan de iflikliklere gerekçe olarak, ülkemizde veraset yoluyla intikal eden mallar n vergiye esas al nacak de erinin tespitinde yaflanan güçlükler nedeniyle, mükellefle idare aras nda s kl kla uyuflmazl klar ortaya ç kmas, bu durumun hem mükellefler hem de idare için önemli zorluklar, maliyetler ve zaman kayb na neden olmas, mükelleflerin bu vergiye uyumda karfl laflt klar güçlükler nedeniyle, Temmuz

6 fiilen intikal eden mallar n hukuki tescil ifllemlerinin uzun y llar boyunca yap lmamas sonucu veraset yoluyla intikal eden mallar n fiili sahipli i (zilyetli i) ile hukuki sahiplerinin farkl kifliler olmas neticesinde resmi kay tlar n güncellenmesinde gecikmeler yaflanmas ve bunun ekonomik faaliyetlerin kay tl l k düzeyinin art r lmas n n önünde engel teflkil etmesi sunulmufltur. Hükümet tasar ile uyum maliyetinin yüksekli ine, kay t ve tescil süreçlerinde do urdu u çarp kl klara ra men mali aç dan getirisi son derece az olan veraset yoluyla intikallerden al nan verginin kald r lmas, ivazs z suretle vaki intikallerin ise gelir vergisi içinde de erlendirilerek gelir vergisine tabi tutulmas n amaçlanmaktad r. Yay mlanan gerekçede baflta kay tl ekonomiye geçifl süreci olmak üzere vergi sisteminin basitlefltirilerek uygulamas n n kolaylaflt r lmas sonucu mükellefler taraf ndan kolayl kla anlafl lmas n n genel olarak vergiye gönüllü uyumun art r lmas yolunda at lacak önemli bir ad m oldu u savunulmufltur. Bu yaz m zda, an lan tasar n n Veraset ve ntikal Vergisini kald rarak, veraset yoluyla intikaller d fl ndaki di er ivazs z intikalleri Gelir Vergisi kapsam na almas yla ilgili düzenlemeler konu edilmektedir. II. Kald r lmas öngörülen mevcut uygulamaya genel bir bak fl II.1 Verginin Konusu Veraset ve ntikal Vergisinin konusunu Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan flah slara ait mallar ile Türkiye de bulunan mallar n veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazs z bir tarzda bir flah stan di er flahsa intikali oluflturmaktad r. Veraset tabiri miras, vasiyet ve miras mukavelenamesi gibi ölüme ba l tasarruflar içermektedir. vazs z intikal ifadesi ile de hibe yoluyla veya herhangi bir flekilde yap lan ivazs z iktisaplar kastedilmektedir. Maddi ve manevi bir zarar karfl l nda verilen tazminatlar ise kanunda yer alan bir hüküm ile ivazs z intikal say lmamaktad r. oturup oturmamas önemli de ildir) ivazs z olarak iktisap etti i mallar için Veraset ve ntikal Vergisi ödenmesi gerekmektedir. II. 3 Verginin Kapsam nda Bulunan Mallar Kanunda geçen mal ifadesi ile mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkuller ile mameleke girebilen di er bütün haklar ve alacaklar kastedilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan flah slara ait mallar nerede bulunursa bulunsun; Türkiye de bulunan mallar ise kime ait olursa olsun, Veraset ve ntikal Vergisine tabi bulunmaktad r. (7338 Say l Kanun un 4 üncü maddesinde ise vergiden istisna edilen intikaller s ralanm flt r.) II. 4 Vergiden Muaf Olanlar Veraset ve ntikal Vergisi Kanunu nun 3 üncü maddesinde, vergiden muaf olanlar afla daki gibi belirlenmifltir. Amme idareleri, emekli ve yard m sand klar, sosyal sigorta kurumlar, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunlar n aralar nda kurduklar teflekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar; Yukar da say lanlar d fl nda kalan hükmi flah slara ait olup toplum yarar na ilim, araflt rma kültür, sanat, s hhat, e itim, din, hay r, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teflekküller; Karfl l kl olmak kofluluyla, yabanc Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsoloslar (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurlar ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu say lanlar n aileleri efrad. II. 5 Verginin Oran Hala yürürlükte bulunan kanun hükümleri uyar nca 2008 y l için Veraset ve ntikal Vergisi afla da yaz l oranlar üzerinden al nmaktad r. Öte yandan, ivazs z intikalin ticari iflletmeye yönelik olmas durumunda, bu ifllem de Veraset ve ntikal Vergisine tabi olacakt r. Bu nedenle, gelir ve kurumlar vergisi kanunlar n n çeflitli maddelerinde, ivazs z intikallerin vergiye tabi olmayaca aç k biçimde belirtilmifltir. Matrah 2008 Y l Veraset ve ntikal Vergisi Tarifesi Veraset yoluyla intikallerde vergi oran (yüzde) vazs z intikallerde vergi oran (yüzde) II. 2 Verginin Mükellefi Veraset ve ntikal Vergisinin mükellefi 7338 Say l Kanun un 5 inci maddesinde, veraset tarikiyle veya ivazs z bir tarzda mal iktisap eden flah s olarak tan mlanm flt r. Verginin kapsam nda gerçek ve tüzel kifliler bulunmaktad r. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan bir kiflinin yurt d fl nda bulunan mallar n veraset yoluyla veya ivazs z olarak iktisap eden yabanc uyruklu bir kifli ( Türkiye de ikamet etsin ya da etmesin) veya Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan bir kiflinin yurt içinde bulunan mallar n veraset yoluyla veya ivazs z olarak iktisap eden, Türkiye de ikametgah bulunmayan yabanc uyruklu bir kifli, Veraset ve ntikal Vergisi kapsam nda de ildir. Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan bir kiflinin, gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda; gerek Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan bir kifliden gerekse de yabanc uyruklu bir kifliden (yabanc uyruklu kiflinin Türkiye de lk YTL için 1 10 Sonra gelen YTL için 3 15 Sonra gelen YTL için 5 20 Sonra gelen YTL için 7 25 Matrah n YTL yi aflan bölümü için Bir flahsa ana, baba, efl ve çocuklar ndan ivazs z mal intikali halinde vergi, ivazs z intikallere iliflkin tarifede yer alan oranlar n yar s uygulanarak hesaplan r. Futbol müsabakalar na ve at yar fllar na ait müflterek bahislerle gerçek ve tüzel kiflilerce düzenlenen yar flma ve çekilifllerde kazan lan ikramiyelerde ise oran % 10 olarak uygulanmaktad r. 6 Temmuz 2008

7 III. Yap lmas Öngörülen Düzenlemeler III. 1 Kanunun yürürlü e girece i tarihin öncesinde gerçekleflen miras yoluyla intikaller Tasar ile veraset yoluyla intikallerin bir verginin konusu olmaktan ç kar lmas n n yan s ra tarihinden önce veraset yoluyla veya ivazs z olarak intikal eden mallar için Veraset ve ntikal Vergisi beyannamesi verme ve vergi ödeme yükümlülü ü de ortadan kald r lmaktad r. Dolay s yla bu tarihten önce gerçekleflen intikaller için vergi tahakkuk ettirilmedi i idarece tespit edildi i taktirde herhangi bir tarhiyat söz konusu olmayacakt r. Bununla birlikte, tarihi ile yeni düzenlemenin yürürlü e girece i tarih aras nda intikali gerçekleflen ancak daha önce beyan edilmemifl mallar için Veraset ve ntikal Vergisi ödeme yükümlülü ü ise geçifl düzenlemesinin yap labilmesi amac yla yürürlükten kald r lmas planlanan kanun hükümlerine göre devam edecektir. Ayn flekilde, tarihi ile yeni düzenlemenin yürürlü e girece i tarih aras nda gerçekleflen ve beyan edilen ivazs z intikaller için de Veraset ve ntikal Vergisinin ödenmesine devam edilecektir. Sözü edilen döneme iliflkin intikaller için 213 Say l Vergi Usul Kanunu nda belirtilen zaman afl m süresi de yeni kanunun yürürlü e girece i tarihi takip eden y lbafl ndan itibaren 3 y l ile s n rland r lm flt r. Bu s n rlama ile geçmifl dönem ile ilgili ifllemlerin belli bir tarih sonunda tamamlanmas amaçlanmaktad r. III. 2 Gelir Vergisi kapsam na al nan intikaller ve istisnalar Tasar ya göre veraset yoluyla intikal edenler hariç tutulmak üzere herhangi bir sebeple gerçekleflen ivazs z intikallerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilecek de erlerinin % 50 ila % 70 aras nda kalan k sm Gelir Vergisi Kanunu nda say lan gelir unsurlar ndan biri olan Sair Kazanç ve ratlar kapsam na al narak beyana ve vergiye tabi tutulacakt r. Buna göre; herhangi bir suretle karfl l ks z olarak intikal eden iktisadi k ymetlerin (veraset yoluyla vaki olanlar ile para ve mal üzerine yar flmalardan, spor müsabakalar ndan ve at yar fllar ndan kazan lan ikramiyeler hariç) Türkiye de bulunmas flart ile 1 milyon YTL ye kadar olan k sm n n % 50 si; 1 milyon ila 5 milyon YTL aras nda kalan k sm n n % 60 ; 5 milyon YTL ve üzerindeki k sm n n ise % 70 i intikalin gerçekleflti i takvim y l nda hak sahiplerinin geliri say larak Gelir Vergisi Kanunu nun di er kazanç ve iratlarla ilgili hükümleri çerçevesinde beyana ve vergiye tabi tutulacakt r. Bu düzenleme ile gelir vergisi tarifesinin artan oranl yap s na paralellik sa lanabilmesi amac yla karfl l ks z gerçekleflen intikallerin vergiye tabi gelir say lmas na iliflkin olarak intikal eden iktisadi k ymetlerin de erine göre kademelendirme yap lmaktad r. Öte yandan, veraset yoluyla intikallerin vergi d fl na ç kar ld hususu dikkate al narak, tasar ile 7338 say l Kanun da yer verilen istisnalar da güncellenerek gelir vergisi kapsam nda düzenlenmifltir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu na eklenecek Mükerrer 82 nci madde ile vergiden istisna edilen ivazs z intikaller afla daki gibidir: Elde edilen gelirlerin YTL yi aflmayan k sm, Kamu kurum ve kurulufllar, sosyal güvenlik kurumlar, mahalli idareler, siyasi partiler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak flar ve kamu yarar na çal flan dernekler ile kamunun istifadesi için ilim, araflt rma, e itim, kültür, sanat, sa l k, hay r, imar ve spor gibi maksatlarla kurulan tüzel kiflili i haiz kurulufllarca gerçeklefltirilen intikaller, Yarg karar na istinaden al nan her türlü tazminatlar, Bilumum sadakalar ile örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, çeyiz, yüzgörümlü ü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç), Borçlar Kanunu na göre rücu flart ile yap lan hibelerde ba fllanan n ba fllayandan önce vefat halinde ba fllayana rücü eden hibe edilmifl mallar III. 3 Yar flma ve çekilifller ile spor müsabakalar ndan kazan lan ikramiyeler Tasar ile Gelir Vergisi Kanunu nun vergi tevkifat bafll kl 94 üncü maddesine 16 numaral yeni bir bent eklenerek para ve mal üzerine yar flma ve çekilifl düzenleyenler ile spor müsabakalar ve at yar fllar na dayal müflterek bahis düzenleyen gerçek ve tüzel kiflilerin, ödedikleri ikramiyelerin mükerrer 82 nci maddede belirtilen istisna haddini (2.500,00 YTL) aflan k sm üzerinden an lan kanunun 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi kesintisi yap lmas öngörülmüfltür. Buna göre, söz konusu intikaller üzerinden bahsi geçen yar flma, çekilifl ya da spor müsabakalar n düzenleyenler sorumlu s fat yla stopaj yapacak, bu gelirleri elde edenler ayr ca y ll k beyanname vermeyecektir. III. 4 Yeni düzenlemenin ivazs z intikaller üzerindeki vergi yüküne etkileri Tasar ile ivazs z intikallerin Gelir Vergisi Kanunu kapsam na al n yor olmas n n halen bu tür intikaller üzerindeki mevcut vergi yüküne olumsuz bir etkisi olmayacakt r. Bugün yürürlükte olan düzenlemede ivazs z intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yar flma ve çekilifllerde kazan lan ikramiyelerin 2.216,00 YTL si vergiden istisna edilirken kalan k s m %10 ila % 30 aras nda de iflen oranlarda Veraset ve ntikal Vergisine tabi tutulmaktad r. Yeni düzenlemede ise 1 Milyon YTL lik ba fl n % 50 sine karfl l k gelen YTL si kiflinin vergiye tabi geliri kabul edilecek, bu tutardan YTL istisna düflüldükten sonra kalan k s m % 15 ila % 35 aras nda oranlar n yer ald Gelir Vergisi tarifesine göre vergilendirilecektir. Buna göre, 1 milyon YTL lik bir ba fltan mevcut düzenlemede ,00 YTL tutar nda Veraset ve ntikal Vergisi hesaplan rken yeni düzenleme uyar nca ,00 YTL tutar nda gelir vergisi ödenmesi gerekmektedir. IV. Di er Düzenlemeler Yay mlanan tasar n n daha önce de yer verilen 3 üncü maddesi ile veraset yoluyla vaki olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir suretle karfl l ks z olarak intikali gerçekleflen iktisadi k ymetler sebebiyle elde edilen gelirlerin YTL lik istisna tutar n aflan k s mlar belli ölçülerde gelir vergisine tabi tutulmufltur. Bu düzenleme ile efller aras nda ya da ebeveynlerden çocuklar na veraset yoluyla yani ölüm halinde intikal eden k ymetler bir verginin konusu olmaktan ç kar l rken, hayattayken gerçekleflen söz konusu intikaller gelir vergisi kapsam na al narak artan oranl tarife ile vergilendirilmeleri planlanm flt r. Tasar ile gündeme gelen ve Temmuz

8 toplumda tepkilere neden olan bu düzenlemeye iliflkin olarak bir aç klama yapan Maliye Bakan bu kar fl kl n tasar Meclis Genel Kurulu nda görüflülürken verilecek de ifliklik önergeleri ile giderilece ini ve hayattayken kanuni mirasç lara ba fllanan ya da hediye edilen intikallerin (ev, arsa, otomobil, ortak edilen banka hesab, flirket hissesi gibi) gelir vergisine tabi tutulmayaca n belirtmifltir tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu na gönderilen ve halen üzerinde çal fl lan tasar ya nihai fleklin verilmedi ini ve bu yaz da konu edilen düzenlemeler d fl nda yukar da yer verilen aç klama gibi baflka de ifliklikler de olabilece ini hat rlatmak isteriz. 8 Temmuz 2008

9 Vergide Gündem Dünya dan vergi haberleri Hatice pek Ayd n Bahreyn Bahreyn ve Hollanda Vergi Anlaflmas mzalad lar Bahreyn (resmi ad yla Bahreyn Krall ), Asya da, Basra Körfezi nde yer alan bir ada ülkesi olup, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayal d r. Ayr ca oldukça geliflmifl iletiflim ve ulafl m imkanlar yla, Körfez de ifl yapan çok uluslu firmalar için önemli bir merkezdir. 16 Nisan 2008 tarihinde ülke ekonomisi için önem tafl yan bir geliflme yaflanm flt r. Hollanda ve Bahreyn Maliye Bakanlar, 16 Nisan 2008 de bir araya gelerek iki ülke aras ndaki ilk gelir vergisi anlaflmas n ve protokolünü imzalad lar. Söz konusu anlaflma her iki ülkenin parlamentolar nda onaylanmas halinde yürürlü e girecektir. ki ülke aras nda artan ticaret hacmi dikkate al nd nda bu anlaflma iki ülke için de önem tafl maktad r. Bu anlaflma sayesinde Hollandal kurulufllar n Bahreyn de, Bahreynlilerin ise Hollanda da yat r m yapmalar daha cazip bir hal alacakt r. Çünkü yap lan anlaflma ile kurulufllar daha net koflullara tabi olacak; baflka bir ifade ile kesinlik artacak ve böylelikle çifte vergilendirmeler ile vergiden kaç nmalar engellenecektir. lgili Vergiler Söz konusu anlaflma kapsam na gelir vergisi ve sermaye kazanc vergisi dahil bulunmaktad r. Vergi Mükellefleri Anlaflman n dördüncü maddesinin ilk paragraf nda yer verilen ilgili ülkelerdeki yerleflik kifliler ifadesi ile ülkenin yasalar na ba l her bireyin bu anlaflman n kapsam nda bulundu u kastedilmektedir. Bu oluflumun temel mant OECD vergi modeline dayanmaktad r. Bu ifadenin kapsam ile ilgili ikinci paragrafta daha detayl bilgiye rastlanmaktad r. Stopaj Söz konusu anlaflman n onuncu maddesinde, intifa hakk sahibinin, hisselerinin tamam n n veya bir k sm n n en az yüzde onunun hissedarlara da t m gerçekleflmifl olan bir firma olmas halinde, kar paylar ndan kesilecek stopaj n 0 olaca belirtilmektedir. Bununla birlikte, yüksek tutarl olan fakat bu kapsam d fl nda kalan hallerde % 10 luk bir stopaj uygulanaca na da de inilmektedir. Belçika Hükümet Nominal Faiz ndirimi Rejimine Yönelik K lavuzu Yay mlad Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Hollanda, do usunda Almanya ve Lüksemburg, güney bat s nda Fransa bulunan Belçika da, yo un elefltirilere hedef olan nominal faiz oran indirimi konusunda, vergi otoriteleri, durumu teyit niteli inde bir aç klama yapt. Ayr ca 3 Nisan da, 22 Haziran 2005 tarihinde yay mlanm fl olan Kanunla ilgili kötüye kullan mlar önleyecek genel kurallar içeren bir k lavuz yay mlad. Kötüye kullan mlar n yo un oldu una dair yap lan elefltirilere konu olan bu uygulama, asl nda temelinde Belçika vatandafl olsun ya da olmas n Belçika da bulunanlar n düzeltilmifl sermaye yüzdeleri oran nda faizler üzerinden vergi indirimi hakk kazanmas n içermektedir. Mevcut Kural ve Uygulamalar n Do rulanmas Yay mlanan yeni genelge asl nda içerik olarak eskisine ek olabilecek herhangi bir yenilik veya ek bir k s tlama tafl mamaktad r. Daha çok mevcut yasan n özeti niteli indedir. Fakat Belçika vergi otoritelerinin kötüye kullan mlar karfl s nda tepkilerini vurgulamak aç s ndan önem tafl maktad r. De ifliklik Yok Belçika da yeni ifl koflullar konusunda beklentiler bulunmaktayd. Oysaki toplumdaki beklentilerin aksine genelge, direkt veya dolayl olarak yeni koflullar do urmamaktad r. Temmuz

10 Bulgaristan KDV ye Tabi Tutulacak Alt S n r Belirlendi 2004 ten bu yana NATO üyesi konumunda bulunan Bulgaristan, 01 Ocak 2007 de AB'nin tam üyesi olmufltur. Bu ülkenin ekonomik yap s n rakamlarla ifade etmek için 2001 y l itibar yla flu veriler s ralanabilir: Bulgaristan n milli geliri 13,5 milyar $, kifli bafl na düflen milli geliri 1690 $, devlet borçlar 10 milyar $, devlet gelirleri 4,2 milyar $ ve devlet giderleri 4,4 milyar $ seviyelerindedir. Ülkenin vergi otoriteleri ülke ekonomisinde önem tafl yan KDV alt s n r na iliflkin bilgileri yeni bir yönerge ile aç klam flt r. Bulgaristan vergi birimlerince 22 Nisan tarihinde yay mlanan numaral yönergede KDV ye tabi olacak alt s n r n nas l hesaplanaca na de inilmifltir. KDV Kanunu 96 nc madde uyar nca, 12 ayl k vergilendirilebilir tutar BGN yi aflan her birey KDV ye tabi bulunmaktad r. Vergilendirilebilir tutar kapsam nda s f r oranl sat fllar da kapsayarak vergilendirilebilir mal veya hizmet sat m tutarlar ve gerçeklefltiren kiflinin ana faaliyet alan na girmedikçe muaf olan sigorta ve finansal hizmet sunumlar bulunmaktad r. Yönerge vergilendirilecek kiflinin ana faaliyet alan n belirleyecek faktörlere de yer vermifltir. Bu ba lamda sabit k ymetlerin ilgili oldu u faaliyet alan, çal flan kifli say s gibi baz faktörlere yer verilmekle birlikte ana koflul olarak gelirin büyük k sm n oluflturma durumu belirtilmifltir. Çin Halk Cumhuriyeti Çin Hükümeti Hisse Senedi Hareketleri Üzerinden Al nan Damga Vergisini Düflürüyor Dünyan n en kalabal k nüfuslu ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti nde, Hükümet k sa zamanda h zla güçlenen ülke ekonomisinin bir sonucu olarak da yorumlanabilecek ekonomik sorunlara karfl gelifltirdi i politikalar ile müdahale etmeye çal flmaktad r. Bu durumun bir örne i kabul edilebilecek flekilde, Çin Hükümeti 23 Nisan tarihinde yapt aç klama ile pazarda gözlemlenen art fl nedeniyle hisse senedi hareketleri üzerinden uygulanmakta olan damga vergisi oran n n düflürüldü ünü belirtti. Yap lan aç klamada, 2007 nin sonlar ndan itibaren borsada gözlemlenen keskin düflüflün etkilerinin önemli boyutlarda oldu una ve hükümetin uygulamay planlad bu vergi indirimi ile yat r mc lar destekleyece ine de inildi. Bu aç klamadan sonra iki günlük bir süreç içerisinde fiangay Borsas son alt ayd r içinde bulundu u düflüfl e ilimden kurtulup % 9.29 luk bir art fl elde etmifltir. Direkt vergi indirimi ile ba lant l olmamas na ra men Hong Kong borsas nda da haberin ard ndan bir art fl gözlemlendi. Dikkatlice ele al nd nda bu vergi indiriminin sadece vergi indirimi uygulamas ile s n rl kalmad n, amaçlanan n hem piyasaya duyulan güveni artt rmak hem de yat r mc lara hükümetin borsan n daha fazla düflmesine izin vermeyece i mesaj n vermek oldu u görülmektedir. Ekvador Transfer Fiyatland rmas Koflullar Gevfletildi Ekvador vergi otoriteleri Resmi Gazete de 25 Nisan tarihinde yer bulan yeni düzenleme ile hangi vergi mükelleflerinin transfer fiyatlamas eki ve detayl rapor sunmalar gerekti i konusunda belirleyici olan alt s n r yükseltti. Transfer fiyatland rmas ekinin içeri ini, iliflkili kurumlarla yap lan mal ve hizmet sunumlar n n detayl bir özeti oluflturmaktad r. Detayl raporda ise daha genifl bir perspektiften iliflki kiflilerle yap lm fl olan transfer fiyatland rmas na konu ifllemlerin ekonomik, finansal ve ticari boyutlar na yer verilir. Bu yeni uygulama kapsam nda bir vergi y l içerisinde iliflkili kiflilerle yap lan ifllem hacmi tutar 1 milyon dolar aflan uluslar aras firmalar n hem transfer fiyatlamas eki ni hem de detayl rapor u haz rlamas gerekmektedir. lgili ifllem hacmi 5 milyon dolar aflan firmalar n ise detayl rapor haz rlamalar gerekmektedir. Belirtilmesi gereken bir noktada da bu yasan n geçmifle dönük bir özellik tafl mas d r; ifllem hacmi tutar 2007 y l için 1 milyon dolar n alt nda olan bir firma e er henüz haz rlamam fl ise transfer fiyatland rmas eki haz rlamak zorunda olmayacakt r. Kanada Ekonomistler Sabit Oranl Vergilendirme Konusuna Destek Ar yor Ekonomist Alvin Rabushka ve Niels Veldhuis yapt klar aç klamada Kanada n n flu anda uygulamakta oldu u vergi politikalar n de ifltirerek % 15 lik sabit oranl vergilendirme sistemine geçmesi gerekti ini belirterek, bu sabit oran uygulamas ile hükümetin flu anki ile ayn tutarda vergi toplamas n n da mümkün oldu unun alt n çizdiler ve Kanada daki Vergilendirme Sisteminin Çeflitli Boyutlar ve Maliyeti adl kitaplar nda bu görüfle kapsaml olarak de indiler. Bu savlar na gerekçe olarak, iki ekonomist flu anda Kanada da uygulanan vergi sisteminin karmafl k, verimsiz ve adalet kavram ndan uzak olmas n gösterdiler. Ayr ca bu sistemin Kanada için çok fazla zaman, enerji ve para kayb na neden oldu unu da eklediler. 10 Temmuz 2008

11 Bu sorunlara çözüm önerisi olarak da her tür gelirden (kiflisel veya ticari) sabit bir oranla vergilendirilmeye gidilmesini önerdiler. Uygulanmakta olan sistemden çok farkl olan bu yaklafl m için ideal oran n % 15 oldu unu belirttiler. Önerinin baflka bir aya da hissedarlara muafiyet getirerek iflletme karlar üzerinden yap lan çifte vergilendirmenin de kald r lmas n kaps yor. Ekonomik Boyutu Rabushka ve Veldhuis gerçeklefltirilmesi halinde sabit oranl vergilendirmenin sadece Kanada n n vergi sistemini yal nlaflt rmakla kalmay p, ülke ekonomisini de önemli bir derecede iyilefltirece ini söylediler. Bu sayede artan marjinal kiflisel gelir vergilerinin önlenece ini, bu vesileyle de Kanadal lar n iflgüçlerinin, tasarruflar n n ve giriflimci çal flmalar n n artaca n belirttiler. Dahas bu uygulaman n Kanada daki yat r mlar da artt raca n ifade ettiler. Kore Yeni Stopaj Uygulamas Yabanc E lence Firmalar n da Kaps yor Kore Maliye Bakan gelir vergisi yasas nda yeni bir de iflikli e gittiklerini aç klad. Söz konusu de ifliklik kapsam na, e lence sektöründe yer alan yabanc firmalar da dahil bulunmaktad r. Bu genifl kapsam sonucu birçok ABD firmas yeni uygulamadan etkilenecektir. Asl nda Kore ile Birleflmifl Milletler aras nda bir gelir vergisi anlaflmas bulunmaktad r. Bu kapsamda ba ms z ve ba ml kiflisel hizmetler veya ticari gelirler ayr ayr maddelerde ele al nm flt r. Fakat bu maddelerden hiç biri e lence sektöründe faaliyet gösteren firmalara do rudan uyarlanamamaktad r. Bu kurulufllara Birleflmifl Milletler de genellikle Ünlü Kiralama Firmalar denilmektedir ve temelindeki mant k, sanatç veya sporcular n ciddi tutarlarda gelir vergisi ödemelerini önleyici bir sistem oluflturmakt r. Yani Amerika da bu kiflilerin gelirleri vergilendirilmemektedir. Di er taraftan, Kore de mevcut yasalar uyar nca, artistler veya atletler maafllar, ücretleri veya elde ettikleri di er kazançlar üzerinden istisnaya tabi nitelikler tafl mad kça vergilendirilmektedirler. Fakat bu kiflilerin esas gelirlerinin denetimi oldukça zor hatta olanaks zd r. Sözü edilen eflitsizli in engellenmesi amac ile iki ülke aras nda bulunan anlaflmaya yeni stopaj hükmü eklenmifl ve bu kapsamda Amerikal firmalar n da bu kurallarca vergilendirilmesi söz konusu olmufltur. Vietnam Nakdi Destekler ile Promosyon Ürün ve Hizmetlerinde Uygulanmakta Olan KDV Kald r ld Vietnam nakdi destekler ile promosyon ürün ve hizmetlerinde uygulanan katma de er vergilerini kald rd n aç klad. 16 Nisan tarihinde Maliye Bakanl n n yay mlad genelge ile KDV uygulamalar nda yap lan de ifliklik duyuruldu. Bu yeni de ifliklik uygulamaya konulmadan önce, genellikle üreticilere veya tedarikçilere verilen nakdi indirimler KDV ye tabiydi ve bunlar geri al nabilir özellik tafl maktayd. Ancak Resmi Gazete de yay mland ktan 15 gün uygulamaya girecek olan yeni düzenlemede, nakdi desteklerin bundan böyle KDV ye tabi olmayaca belirtildi. sveç Bahar Dönemine liflkin Mali Politikalar Kapsayan Yasa Tasla Vergi ndirimlerinin Habercisi sveç hükümetinin 15 Nisan tarihinde aç klad yasa tasla incelendi inde, ekonomide meydana gelebilece i düflünülen duraklamaya karfl n birçok önlem içeren bir paket haz rland fark edilmektedir. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal vergi indirimlerinden ve bu indirimlerin karfl lanmas için 2009 bütçesinde yap lacak baz altyap sal de ifliklerden söz etmek mümkündür. Henüz net oranlar ve rakamlar mevcut olmamakla birlikte, hükümet özellikle iflsizlik konusunda da önemli bir rol oynad için düflük ve orta gelir grubunu kapsayan vergi indirimlerinden bahsediyor. Ayn zamanda verimlili i art rmak için e itim ve fazla mesai alanlar nda da vergi teflviklerinden söz etmek mümkün olacak. Yasa tasla n n kurumsal boyutunda da yine küçük ve orta ölçekli iflletmeler için vergi oranlar n n düflürülmesi ve düzenlemelerin yal nlaflt r lmas konular na yer verilmektedir. Barbados Barbados, Meksika ile Vergi Anlaflmas mzalad Barbados, Karayip Denizi nin do usunda yer alan, Bat Atlantik Okyanusu nda ba ms z bir ada halk d r. Güney Karayipler bölgesinde uzanan ülke, Karayip-Antil Adalar zincirinin bir parças d r. Amerika ülkelerinden biri olarak da bilinmektedir. Meksika ise, yüzölçümü iki milyon kilometrekareye yak n olan bir Kuzey Amerika ülkesidir. Kuzeyinde ABD, güneyinde ise Belize Temmuz

12 ve Guatemala bulunmaktad r. Do usunda Atlas Okyanusu, bat s nda ise Büyük Okyanus vard r. Yukar da da görüldü ü gibi co rafi olarak da birbirlerine yak n say labilecek bu iki ülke, Ekim 2006 da bafllayan müzakere sürecini sonland rarak, 7 Nisan tarihinde gelir vergisi anlaflmas imzalam fllard r. Bu anlaflma uyar nca vergi bilgilerinin de iflimi konusunda önemli uygulamalar gelifltirilmifl; ayr ca baz kullan fll olacak vergi planlar na da yer verilmifltir. Anlaflman n en önemli özelli i vergi ödemelerinin güçlendirilmesini sa lamak için OECD ülkelerinin kulland klar vergi sisteminin d fl nda, daha kapsaml bir veri taban oluflturulmas n ve bu bilgilerin daha rahat takibini kapsayan bir sistem gelifltirilmesidir. Anlaflman n beraberinde getirece i de ifliklik ve düzenlemeleri flu bafll klar alt nda ele almak mümkündür: Stopaj oranlar, ba fllar, bilgi de iflimleri, ç kar k s tlamalar, zararl vergi uygulamalar. Özet ve Sonuç Anlaflman n en önemli noktas, bu sayede Barbados ve Meksika aras ndaki iliflkilerin sadece ekonomik boyutta de il, her alanda güçlenmesini teflvik etmesidir. Çünkü anlaflma öncesi Barbados un Meksika da vergi konusunda kara listede bulundu unu bile söylemek mümkündür. Bunlara ek olarak yap lan bu son anlaflma ile Barbados un vergi anlaflmas a daha da genifllemifltir; söz konusu durum da ülkenin uluslararas ekonomideki rolünün güçlenmesinde önem tafl maktad r. 12 Temmuz 2008

13 Vergide Gündem English translation The social security premium debts are being postponed under convenient conditions; deadline for application, 28 July Under the regulations which are introduced with the Code no regarding Amendment in Labour Act and Certain Codes are also briefly called employment package ; for the purpose of eliminating the problems regarding the previous periods before the new social security system is put into effect in the next October, it has been stipulated that premium debts and other debts to the Social Security Institution, amount of which is noted to reach to TRY 42 billion, will be collected by installments under convenient conditions. In other words, for the aforementioned purpose, it has been prescribed under the provisions of the Temporary Articles 23 and 24 added to the Code no that the cancelled restructuring agreements of the employers who lost their restructuring rights due to the delay of their payments although their debts were restructured within the scope of the provisions of the Code no on Restructuring Social Security Premium Receivables and Amending Certain Codes, which came into force in 2006, are recreated. Pursuant to the same Articles, the premium debts and other debts of the employers to the Social Security Institution, pertaining to March 2008 and previous periods are restructured. The authority granted with the abovementioned articles has been used with the Circular no published on the web page of the Social Security Institution and comprehensive explanations regarding the application have been provided. In our article, the issues with respect to restructuring the social security premium debts and other debts are covered, based on the provisions of the Code no and the explanations provided under the related Circular of the Social Security Institution. Temmuz 2008 Debts within the scope of restructuring The opportunity of restructuring (installment) introduced with the Code no. 5763, can be utilized for; a) the social security premium, unemployment insurance premium, administrative fine, social aid surcharge debts of the employers which are to be paid to the Social Security Institution with respect to their employees, yet were not paid in spite of accrual until the date of application, and which pertain to March/2008 and previous periods, b) of the private building construction and works subject to tender that are completed until 31/3/2008, the debts pertaining to the labour difference of those which have been detected to have declared deficient labour at the end of the pre-evaluation, research or detections conducted by Social Security Institution, provided that the application is made until the end of the month following the effective date (date of promulgation in the Official Gazette) of the Code, c) premium debts of the persons insured voluntarily between the periods 2003/May and 2008/March within the period when the voluntary social security continues, d) premium debts pertaining to disability, old age and death insurances of 2008/March and previous periods of those subject to community insurance, e) premium debts and social security support premium debts until 31/3/2008 of those insured in accordance with the Craftsmen and Artisans and Other Independent Professionals Social Security Institution Code and Professionals Working On Behalf of Themselves in Agriculture Social Security Institution Code. 13

14 However, to benefit from the practice, debtors should desist from their appeals against the Social Security Institution and litigations continuing due to their debts within the scope of the Code, and should not cause any conflicts. The debts within the scope of the application have been listed under the article and it has been stipulated that the application cannot be utilized for the debts which are followed in accordance with the Social Security Code, which are decided by the Settlement Committee based on the Temporary Article 3 of the Metropolitan Municipality Code, Temporary Article 7 of the Repealed Municipality Code and Temporary Article 5 of the effective Municipality Code, and which are approved by the Council of Ministers and promulgated in the Official Gazette. Recreation of the debts which are allowed to benefit from the Code no With the Code no. 5763, of those whose restructuring agreements have been cancelled as the installments cannot be paid on time although their applications for benefiting from the Code no for social security premium debts were accepted in 2006, are also recreated. In other words, pursuant to the provisions of the Code on Restructuring Social Security Premium Receivables and Amending Certain Codes no. 5458, it has been prescribed that if those who lost their restructuring rights until the end of June 2008 apply to the Institution in two months following the effective date of the article, their cancelled restructuring agreements shall be recreated, taking into account the date of the application implemented in accordance with the Code no and the installment period; provided that such debtors desist from the appeals against the Social Security Institution and litigations continuing due to their debts within the scope of the Code, and do not cause any conflicts. Advantages provided for the debtors with the restructuring practice The employers can benefit from the restructuring opportunity provided with the Code no to the employers for their social security premium debts and other debts, by making payments in cash or by installments. If cash payment is preferred; and all of the original debt and 15% of the delay fee and delay surcharge calculated in accordance with the related provisions of the social security legislation until the end of the month of application are paid within one month following the date of application, 85% of delay fee and remaining amount of delay surcharge shall be cancelled. If payment in installments is preferred, the debts subject to installment shall be calculated by canceling (deleting) a certain portion of the delay fee and delay surcharge calculated in accordance with the provisions of the social security legislation until the end of the month of application for the original debts within the scope of the application. This portion will be 55% in installments up to 12 months and 30% in installments over 12 months. The remaining portion of the debt shall be added to the original amount and the debt constituting basis for installment will thus be calculated. The installment amount to be paid per month shall be calculated by dividing the amount calculated into the installment period which is demanded by the debtor. Period and principles of application For the premium debts and other debts which are specified above to be within the scope of the application, the application can be implemented by filling in the Application Form which is prepared by the Social Security Institution and which can be obtained from the Social Security Institution Provincial Directorates, from the transferred Directorates of Insurance or from the web page and applying to the Social Security Provincial Directorate affiliated/the transferred Directorate of Insurance until the end of work hours of 28 July Losing the restructuring right The restructuring right shall be deemed to be lost in case the installments are delayed more than three times in a calendar year (if not paid or paid deficiently) as per payments by installments. The installments which are delayed to three times can be paid with its interest until the end of the month following the last installment at the latest. The inheritance and transfer tax code is being abolished; transfers through inheritance are going to be excluded from the scope of tax. I. Introduction The Inheritance and Transfer Tax, which has been in our taxation system since 1959, is a tax type which is levied on the transfers of wealth. This tax covers the taxation of gratuitous (without provision) transfers, realized though inheritance or other ways (donations, gifts and games of chance). From the Inheritance and Transfer Tax, which has a social aim of developing the distribution of wealth other than economic and financial aims, income of TRY has been obtained in 2007; and such amount holds a share slightly under one per thousand in the total tax income. It is thought that the Inheritance and Transfer Tax, which stands as an inefficient tax for such respect from the standpoint of income obtained, is abolished with the Bill on Repeal the Inheritance and Transfer Tax Code and Amendment in the Income Tax Code, which has been submitted to the Presidency of Grand National Assembly of Turkey by the 14 Temmuz 2008

15 Government. With the Bill, the aforementioned Code is being repealed; only transfers through inheritance are going to be completely out of scope of any of tax; and other gratuitous transfers are going to be covered by the Income Tax Code no. 193 with an amendment to be introduced. When the applications in the world with respect to the Inheritance and Transfer Tax are referred, there are similar wealth taxes in almost all countries of OECD and European Union. However, the latest tendency with respect to the Inheritance and Transfer Tax in the countries where it is applied, is towards repealing the tax or increasing the exceptions. In the reasons of the Bill prepared within the scope of changing the application in our country, the government has stated that certain improvements in tax systems should be implemented from time to time due to the developments in economy and needs encountered. It has been also emphasized that the latest tendencies emerged with respect to inheritance taxes, both in the world and in our country, are towards exempting the transfers through inheritance, adjustment cost of which is very high and efficiency of which is very low, from tax; increasing the exception amounts and reducing the obligation of submitting tax returns, and exempting the transfers to wives/husbands and children from tax. In our article, the regulations regarding that the aforementioned Bill repeals the Inheritance and Transfer Tax and adds the other gratuitous transfers other than the transfers through inheritance, under the scope of the Income Tax. II. Survey to the current application to be abolished The Inheritance and Transfer Tax covers transferring the goods owned by persons, who are citizens of Turkish Republic, and the goods in Turkey from a person to another gratuitously though inheritance or in any way. The payer of the tax has been defined as the person who acquires goods through inheritance or gratuitously under the Article 5 of the Code. The rate of the tax has been determined under the Article 16 of the aforementioned Code. III. 2 Transfers and exemptions which are included in the Income Tax According to the Bill, excluding those transferred through inheritance, the portion between 50% and 70% of the values of the gratuitous transfers realized for any reason shall be included in the scope of the Other Earnings and Proceeds in the Income Tax Code and shall be subject to tax. On the other hand, the exemptions in the Code no have been updated with the Bill and the gratuitous transfers which are exempt from tax have been listed under the Repeated Article 82 to be added to the Income Tax Code. III. 3 Competitions and drawings, and prizes gained from sports contests Under the clause added to the Article 94 titled tax deduction of the Income Tax Code with the Bill, it has been stipulated that the prizes paid by those who organize competitions and drawings for money and goods, and by real and legal persons who organize common betting on sports contests and horse races are subject to tax though withholding in accordance with the Articles 103 and 104 of the aforementioned Code. IV. Other Regulations Pursuant to the Article 3 of the Bill promulgated, the assets which are transferred between wife and husband, or from parents to their children through inheritance, i.e. in case of death, are exempt from tax; while the transfers realized when the person is alive are included in the scope of Income Tax. The Minister of Finance has provided an explanation with respect to this regulation, which causes reactions in the society, and has stated that the confusion shall be eliminated and the transfers which are donated or which are given to the legal heir when the person is alive, shall not subject to income tax. We would like to remind that final form of the Bill, which was sent to the Grand National Assembly of Turkey Plan and Budget Commission on and studies on which are still continuing, has not been finalized yet; and other amendments other than the regulations covered in this article such as the explanation above, may be introduced. III. Regulations to be introduced III. 1 Transfers through inheritance realized before the effective date of the Code With the Bill, not only the transfers though inheritance are excluded from the scope of tax, but also the obligation of submitting Inheritance and Transfer Tax returns and paying tax for the goods transferred through inheritance or gratuitously before are ended. Nevertheless, the obligation of paying Inheritance and Transfer Tax both for the goods which are transferred between and the effective date of the new regulation, yet, which have not been declared before and which have been declared before, shall continue in accordance with the provisions of the Code which is planned to be repealed, so that the regulation of transition can be applied. Temmuz

16 Vergide Gündem Resmi Gazete den... Mustafa Özen , Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 Say l Karar ile Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n 91-32/5 Say l Tebli ine liflkin I-M Say l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Genelgesinde De ifliklik Yap lmas na liflkin 2008/4 Say l Genelge Resmi Gazete de Yay mland. Genelge ile tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 say l Karar ile Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n 91-32/5 say l Tebli i ne liflkin I-M say l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Genelgesi nin ad Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 say l Karar ile Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n /34 say l Tebli ine liflkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Genelgesi olarak de ifltirilmifl olup an lan genelgenin çeflitli maddelerinde de ifliklikler yap lm flt r , fl Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda 5763 Say l Kanun Resmi Gazete de Yay mland. Kanun ile tarihli ve 4857 say l fl Kanunu nda çeflitli de ifliklikler yap lm flt r. Buna göre, iflverenlerin elli veya daha fazla iflçi çal flt rd klar özel sektör iflyerlerinde eski hükümlü ve terör ma duru çal flt rma zorunluluklar kald r l rken, çal flt rmak zorunda olduklar özürlü personel oran yüzde üç olarak belirlenmifltir. Özel sektör iflverenlerince çal flt r lan özürlü sigortal lar n prime esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iflveren hisselerinin tamam, kontenjan fazlas özürlü çal flt ran, yükümlü olmad klar halde özürlü çal flt ran iflverenlerin bu flekilde çal flt rd klar her bir özürlü için prime esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iflveren hisselerinin yüzde ellisi ayl k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortal lar n tamam na ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karfl lanmayan iflveren hissesine ait tutar n ödenmifl olmas flart yla Hazinece karfl lanacakt r. flveren taraf ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu na yap lacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm, iflverenden tahsil edilecek olup, Hazinece karfl lanan prim tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nmayacakt r. Kanunda ayr ca, ifl sa l ve güvenli i ile idari ceza hükümleri uygulamalar na iliflkin çeflitli de iflikliklere yer verilmifltir , Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 Say l Karara liflkin /35 Say l Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 say l Karara göre bankalarca alt n, gümüfl ve platin depo hesab aç lmas na, alt n, gümüfl ve platin kredisi kulland r lmas na ve k ymetli madenler arac kurulufllar taraf ndan yurt d fl ndan k ymetli madenler kredisi sa lanmas na iliflkin esas ve usulleri düzenlemek amac yla yay mlanan tebli ile bankalar taraf ndan Türkiye'de ve yurt d fl nda yerleflik gerçek ve tüzel kifliler ad na aç lacak vadeli veya vadesiz alt n, gümüfl ve platin depo hesaplar ve bu hesaplara tahakkuk ettirilecek faizler ile bankalarca aç lacak alt n, gümüfl ve platin kredilerine iliflkin aç klamalara yer verilmifltir , 382 S ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay mland. Tebli ile özel kartlar veya yemek çekleri kullan lmak suretiyle lokanta veya restoranlarda verilen hizmetler ile özel kartlar kullan larak yap lan flehir içi yolcu tafl mac l, bankalara ait kredi kart okuyucular kullan larak yap lan kontör sat fllar ve nihai tüketicilere elektronik ortamda kredi kart yla yap lan kontör sat fllar nda belge düzeni hakk nda aç klamalarda bulunulmufltur. 16 Temmuz 2008

17 , Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda 5766 Say l Kanun Resmi Gazete de Yay mland. Kanun ile 6183 Say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun da ve baz kanunlarda de ifliklik yap lm flt r. flverenlerin Kamuoyuna Aç klanmas na Dair Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik e 2008 y l için kamuoyuna yap lacak aç klama bafll kl geçici madde eklenerek söz konusu yönetmelik gere ince her y l n Mart-Haziran döneminde kamuoyuna aç klanmakta olan borçlu iflverenler listesinin, 2008 y l için y l sonuna kadar aç klanabilece i belirtilmifltir , Kredi Kart fllemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na Dair 2008/5 Say l Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Tebli ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 2006/1 say l Kredi Kart fllemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar Hakk nda Tebli de de ifliklikler yap lm flt r. Buna göre, ayl k azami akdi faiz oran, Yeni Türk Liras için yüzde 4,39, ABD dolar için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30 olarak belirlenmifltir. Ayn fleklinde ayl k azami gecikme faizi oran, Yeni Türk Liras için yüzde 5,14, ABD dolar için yüzde 3,11 ve Euro için yüzde 2,82 olarak de ifltirilmifltir , Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Yönetmelik ile tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar Hakk nda Yönetmelik in finansal tablolar n yeniden yay mlanmas bafll kl 15 inci maddesinin birinci f kras fiirketlerin yay mlad klar finansal tablolar n; aktif toplam n yüzde 5, defteri kebir hesap kalemlerini yüzde 20 veya flirket vergi sonras kâr ya da zarar tutar n n özsermayelerini yüzde 10 oran nda fazla ya da az gösterecek flekilde düzenlenmifl olmas hallerinde, finansal tablolar n düzeltilmifl flekli yay mlat lma gerekçesi ile birlikte, durumun Müsteflarl k taraf ndan ilgili flirkete tebli ini takip eden on gün içerisinde daha önceki ilan n yap ld gazetelerde flirketçe yay mlat l r ve ilan edilen gazetenin bir nüshas ilan müteakip yedi gün içerisinde Müsteflarl a gönderilir. Yanl fl düzenlenen ancak üzerinden bir veya daha fazla hesap y l geçmifl olan finansal tablolar n düzeltilmifl flekli ile yay mlat lmamas na Müsteflarl k karar verebilir. fleklinde de ifltirilmifltir , Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan flverenlerin Kamuoyuna Aç klanmas na Dair Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli e Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Yönetmelik ile tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan Temmuz

18 No Tarih Sirküler - ndeks* Konu stihdam paketi, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. flverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu na olan prim borçlar uygun koflullarla yeniden yap land r l yor. Maliye Bakanl nca, baz meslek mensuplar için (379) s ra numaral VUK Genel Tebli i ile getirilen yükümlülükler, 01 Haziran 2008 tarihinde bafll yor. stihdam paketi, Resmi Gazete de yay mland. Gelir daresi Baflkanl, adresinde yay mlad Sirküler ile, mükelleflerce elektronik ortamda al nan faturalar n muhafazas ve yetkililere ibraz ile ilgili aç klamalar yapt. Maliye Bakanl n n, hekimler, difl hekimleri ve veteriner hekimler için getirdi i, belirlenen özelliklere sahip POS cihaz bulundurma ve kullanma yükümlülü ünün bafllang ç tarihi ertelendi. Hazine Müsteflarl n n, bankalar n baz k ymetli madenler üzerinden depo hesab açabilmeleri ve kredi kulland rabilmelerine iliflkin Tebli i, Resmi Gazete de yay mland. Maliye Bakanl, 2007 ve 2008 y llar na iliflkin (B) formlar n n verilme sürelerini yeniden uzatt. Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta prim borçlar için 5763 say l Kanun la sa lanan yeniden yap land rma olana ndan yararlan lmas n n usul ve esaslar ile ilgili aç klamalar yapt. Vergi borcu bulunanlar için yap lan yurt d fl na ç k fl yasa uygulamas, 6183 say l Kanun kapsam na al n yor. Tafl t Kimlik Birimi Sistemi nin teknik özelliklerine iliflkin belirlemelerin yap ld VUK Genel Tebli i, Resmi Gazete de yay mland. Vergi borçlar n n tecili ile ilgili kurallar, yeniden belirleniyor. Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun da ve di er baz Kanunlarda de ifliklikler yapan 5766 say l Kanun, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Sigorta arac lar n n BSMV mükellefiyeti sigorta flirketleri taraf ndan yerine getirilecek. Mükelleflerin, Motorlu Tafl tlar Vergisi, bu vergiye iliflkin gecikme zamm, trafik para cezas, idari para cezas ve geçifl ücreti borçlar n n taksitlendirilmesi mümkün olabilecek. Motorlu Tafl tlar Vergisi borçlar için 5736 say l Kanun dan yararlanmak isteyen mükelleflerin, Haziran ay sonuna kadar ödeme yapmalar gerekiyor. 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren, yeni asgari ücret tutarlar uygulanacak. Mali Tatil, 01 Temmuz 2008 tarihinde bafll yor y l na iliflkin y ll k ve munzam aidatlar n ilk taksitlerinin, kay tl bulunulan odalara 30 Haziran 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. flverenlerin çal flanlar na hizmet karfl l olarak yapt klar avans ödemeleri ile ilgili ka tlar da Damga Vergisi nin kapsam na al nd. 267 seri numaral gelir vergisi tebli inde, 5766 say l Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yap lan de iflikliklere iliflkin aç klamalar yap ld. * Yukar daki tablo, tarihleri aras nda yay mlanan sirkülerleri içermekte olup, taraf n zca daha kolay takibi amac yla haz rlanm flt r. 18 Temmuz 2008

19 01 Temmuz 2008 Sal * 1 20 Temmuz Mali Tatil Vergi takvimi / Temmuz Temmuz ay mali yükümlülükler takvimi 10 Temmuz 2008 Perflembe * Haziran Dönemine Ait Petrol ve Do algaz Ürünlerine liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi 15 Temmuz 2008 Sal * Haziran 2008 Dönemine Ait Özel letiflim Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait BSMV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi * Haziran 2008 KKDF Kesintilerinin Bildirimi ve Ödenmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Dayan kl Tüketim ve Di er Mallara liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Kolal Gazoz, Alkollü çecekler ve Tütün Mamullerine liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Motorlu Tafl t Araçlar na liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi 21 Temmuz 2008 Pazartesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Belediyeye Ödenecek Vergilerin Haberleflme Vergisi Hariç) Beyan ve Ödenmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait fians Oyunlar Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi 25 Temmuz 2008 Cuma * 1 15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Do algaz Ürünlerine liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Verginin Ödenmesi 28 Temmuz 2008 Pazartesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj n n Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyan * Haziran 2008 Dönemine Ait KDV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj n n ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyan * Haziran 2008 Dönemi Çeklere Ait De erli Kâ tlar Vergisi Bildirimi * Haziran 2008 Dönemine Ait Yar flma ve Çekilifllerle Futbol Müsabakalar na ve At Yar fllar na Ait Müflterek Bahislerle lgili ntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar çin Makbuz Karfl l Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan ** GVK Geçici 67. Madde Uyar nca Nisan-Haziran 2008 Döneminde Yap lan Tevkifat n Beyan 30 Temmuz 2008 Çarflamba * Haziran 2008 Dönemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar çin Makbuz Karfl l Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi * Haziran 2008 Dönemine Ait KDV Ödemesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj n n Ödemesi * Haziran 2008 Dönemi Çeklere Ait De erli Ka tlar Vergisi Ödemesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Yar flma ve Çekilifllerle Futbol Müsabakalar na ve At Yar fllar na Ait Müflterek Bahislerle lgili ntikal Vergisinin Ödemesi * Haziran 2008 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Gelir Vergisi Stopaj n n ve Damga Vergisinin Ödenmesi ** GVK Geçici 67. Madde Uyar nca Nisan-Haziran 2008 Döneminde Yap lan Tevkifat n Ödenmesi 31 Temmuz 2008 Perflembe * 2007 Y l na Ait Gelir Vergisi nin 2 nci Taksit Ödemesi * Haziran 2008 Ay na liflkin Sosyal Sigorta Primlerinin Elektronik Ortamda Beyan Edilmesi ve Ödenmesi (*) * Haziran 2008 Dönemine Ait Haberleflme Vergisinin Beyan ve Ödenmesi * Motorlu Tafl tlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Temmuz

20 Vergi hakk nda Temmuz 2008 Pratik Bilgiler Perakende sat fl fifli veya ödeme kaydedici cihaz fifli düzenleme üst s n r ( den itibaren) 600 YTL Y llara sari inflaat ve onarma ifllerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yap lan gelir vergisi stopaj % 3 flyeri kira ödemelerinden yap lan gelir vergisi stopaj % 20 Finansal Kiralama Kanunu kapsam ndaki kiralama ifllemlerinden yap lan gelir vergisi stopaj % 1 Serbest meslek kazançlar üzerinden yap lan gelir vergisi stopaj % 20 Mevduat ve döviz tevdiat hesaplar na ödenen faizler üzerinden yap lan gelir vergisi stopaj (her vadede) % 15 Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri üzerinden yap lan gelir vergisi stopaj Dar mükellefler % 0 (YTL veya yabanc para cinsinden ihraç edilmifl) Di erleri % 10 Repo kazançlar üzerinden yap lan gelir vergisi stopaj % 15 IMKB de ifllem gören hisse senetlerinin al m sat m Dar mükellefler % 0 kazançlar üzerinden yap lan gelir vergisi stopaj Di erleri % 10 Do rudan gider yaz labilecek demirbafllar için aranacak üst s n r ( den den itibaren) 600 YTL Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2008) YTL Temerrüt Faizi % 64 Sakatl k indirimi (2008 y l, 1.derece sakatlar) 600 YTL Sakatl k indirimi (2008 y l, 2.derece sakatlar) 300 YTL Sakatl k indirimi (2008 y l, 3.derece sakatlar) 150 YTL Son üç y l n yeniden de erleme oranlar 2007 y l için % 7, y l için % 7, y l için % 9,8 Reeskont ve avans ifllemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranlar Vadelerine en çok (92) gün kalan senetler karfl l nda yap lacak; ( tarihli Resmi Gazete de yay mlanm flt r.) Reeskont ifllemlerinde uygulanacak iskonto oran (y ll k) % 25 Avans ifllemlerinde uygulanacak faiz oran (y ll k) % 27 Not: 238 seri numaral VUK Genel Tebli i uyar nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle reeskontu iflleminde, tarihinden itibaren % 27 oran esas al nacakt r. Gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarlar ( tarihinden itibaren) Brüt Ayl k Tutar (*) (YTL) 1.122,95 ve fazlas 35, , ,94 29, , ,03 26,50 866, ,16 24,00 698,11-866,60 21,50 698,10 ve daha afla s 20,50 (*) Gündelik tutarlar na karfl l k gelen gelir dilimleri, tarihinden itibaren geçerli olacak memur ayl k katsay lar n n Temmuz 2008 ay bafl nda belirlenmesinden sonra duyurulacakt r say l yasaya göre hesaplanacak tecil faizi oranlar Uyguland Dönem Oran (%) tarihleri aras nda % 3, tarihleri aras nda % 6, tarihleri aras nda % 5, tarihleri aras nda % 3, tarihleri aras nda % 2, tarihinden itibaren % 2, say l yasaya göre hesaplanacak gecikme zamm oranlar Uyguland Dönem Oran (%) tarihleri aras nda % 5, tarihleri aras nda % 10, tarihleri aras nda % 7, tarihleri aras nda % 4, tarihleri aras nda % 3, tarihinden itibaren % 2,5 Geçici vergi oranlar (2008 y l ) Gelir vergisi mükelleflerinde % 15 Kurumlar vergisi mükelleflerinde % 20 Gelir vergisinden istisna edilmifl çocuk yard m ( tarihinden itibaren) (*) ki çocu u aflmamak koflulu ile; 0-6 yafl grubunda her bir çocuk için 24,74 YTL Di erleri 12,37 YTL (*) Gelir vergisinden istisna çocuk yard m tutarlar, tarihinden itibaren geçerli olacak memur ayl k katsay lar n n Temmuz 2008 ay bafl nda belirlenmesinden sonra duyurulacakt r. Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yard m tarihinden itibaren (KDV Hariç) 9,00 YTL Baz ifllemlerle ilgili ka tlar üzerinden al nacak damga vergisi oranlar / tutarlar (2008) Ücretlerde (Avanslar dahil) Binde 6 Mukavelenamelerde Binde 7,5 Kira mukavelenamelerinde (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,5 Bilançolar 17,50 YTL Gelir tablolar 8,60 YTL Y ll k gelir vergisi beyannameleri 22,70 YTL Kurumlar vergisi beyannameleri 30,30 YTL Katma de er vergisi ve muhtasar beyannameler 15,10 YTL Gelir vergisi tarifesi (2008 y l ) Gelir Dilimi Vergi Oran (%) YTL ye kadar YTL'nin YTL'si için YTL, fazlas YTL'nin YTL'si için YTL, fazlas YTL'den fazlas n n YTL'si için YTL, fazlas 35 Baz fiiller için öngörülen özel usulsüzlük cezalar (2008 y l ) Özel Usulsüzlük Fiilleri Ceza tutar Fatura, gider pusulas, serbest meslek makbuzu, Her bir belge için 149 YTL den az müstahsil makbuzu verilmemesi ve al nmamas olmamak üzere, belgede yaz lmas gereken mebla n %10 u Fatura, gider pusulas, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, perakende sat fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli ve yolcu tafl ma biletlerinin al nmamas (vergi mükellefi olmayanlar için) 29,8 YTL Vergi levhas bulundurulmamas veya as lmamas 149 YTL Vergi kimlik numaras ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas (her bir ifllem için) 170 YTL Vergi kimlik numaras ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas 680 YTL Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1.s n f tüccarlar) YTL Tek düzen hesap plan na ve mali tablolara iliflkin usul ve esaslara uyulmamas YTL Asgari ücret ( tarihleri aras nda) Ödemeler / Kesintiler 16 yafl n tamamlam fl iflçiler Brüt tutar 638,70 SSK primi (%14) 89,42 flsizlik sigortas primi (%1) 6,39 Gelir vergisi matrah 542,89 Hesaplanan gelir vergisi (%15) 81,43 Asgari geçim indirimi (bekar) (*) 45,63 Damga vergisi (binde 6) 3,83 Kesintiler toplam 135,44 Net ödenecek tutar 503,26 (*) Yukar daki asgari geçim indirimi hesaplamas çal flan n bekar oldu u varsay m na göre yap lm flt r. Çal flan n medeni durumu ve çocuk say s na göre asgari geçim indirimi tutar de iflecektir. Sigorta primine esas ayl k tavan ve taban kazanç tutarlar ( ) Taban ücret Tavan ücret 638,70 YTL 4.151,55 YTL flsizlik sigortas prim oranlar (2008 y l ) flçiden % 1 flverenden % 2 Devlet katk s % 1 Gelir vergisinden istisna k dem tazminat tutarlar tarihleri aras nda 1.960,69 YTL tarihleri aras nda 2.030,19 YTL tarihleri aras nda 2.087,92 YTL (*) tarihinden itibarengeçerli olacak k dem tazminat tutar, yine ayn tarihten itibaren geçerli olacak memur ayl k katsay lar n n Temmuz 2008 ay bafl nda belirlenmesinden sonra duyurulacakt r. 20 Temmuz 2008

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Ç al flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn.Faruk Çelik in ifadesine göre SSK

Ç al flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn.Faruk Çelik in ifadesine göre SSK mali ÇÖZÜM 229 SOSYAL GÜVENL KTE YEN DÖNEM ÖNCES NDEK SON PR M AFFININ ANATOM S fievket TEZEL 1. Girifl: Ç al flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sn.Faruk Çelik in ifadesine göre SSK ve Ba -Kur prim alacaklar

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 02 Haziran 2008 SirkÅler SirkÅler Numarası : Elit - 2008/19 Sosyal GÅvenlik Kurumu Prim BorÉları Yapılandırılıyor Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÖy İstanbul Telefon:

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011. 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 40 İST, 15.03.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanuna göre bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması 6111 SAYILI KANUNDAKİ VERGİ ALACAKLARIYLA İLGİLİ YENİDEN YAPILANDIRMALAR 2011.30

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE 24.03.1998 TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı