Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK"

Transkript

1

2

3 Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ocak ayýnda bir Kurban Bayramý daha yaþadýk. Vatandaþlar camileri doldurdu. Bayram ziyaretleri yaparak veya telefon vasýtasýyla herkes birbirinin bayramýný kutladý, bol bol tatlý ve þeker yendi. Tabi kurban kesmek isteyen de Türkiye de veya baþka bir ülkede bu vazifesini de yerine getirdi. Kýsacasý bayram sayesinde hem dini hem de sosyal yönden güzel günler geçirdik. Bilindiði gibi Ocak ayý Berlin de Yeþil Hafta ayýdýr. Türkiye son birkaç yýldýr ne yazýk ki Yeþil Hafta ya oldukça zayýf katýlýyor. Ümit ederiz ki, ülkemiz gelecek yýl güçlü bir katýlýmla burada olur ve dünya çapýndaki firmalarýmýzla biz de övünç duyarýz. Sevgili okurlar, sizlerin de fark ettiði gibi dergimiz, daha doðrusu sizlerin dergisi SES, Berlin in en önemli dergilerinden biri oldu. Ay sonuna doðru, SES in ne zaman çýkacaðýný soran telefonlar alýyoruz. Pastanelerde, restorantlarda, berber dükkanlarýnda veya derneklerde SES dergisi bir ay boyunca masalardan eksik olmuyor. Bu da bizleri sevindiriyor ve çýtayý daha da yükseltmek için bizleri teþvik ediyor. Yazýyý daha fazla uzatmadan sizleri SES in ilginç yazý ve fotoðraflarýyla baþbaþa býrakýyoruz. Gelecek sayýda buluþmak üzere, sevgiyle ve esenlikle kalýn. Saygýlarýmla Ahmet TUNGA Ausgabe 12 Februar 2005 Berlin SES Türkisch Deutsche Stadtmagazin Badstr Berlin Anzeigenberatung: Infotelefon. 030 / Redaktionsleiter: Ahmet TUNGA Redaktion: Ali IÞIK Serdal IÞINÇELÝK Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche 7 Nachrichtenleiter: Hüdai ÜLKER Fotoreporter: Kemal KURT Ýrfan GÖKER Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK Sayfa 38 Yemek Tarifi Sayfa 41 Hertha BSC Redaktionelle Mitarbeit: Dilber TUNGA Demet TUNGA Yeþim IÞINÇELÝK Gülay IÞIK Ahmet ÖZGER Herstellung: Hitit Verlag Auflage: Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle zwei Monate in Türkisch und Deutsch, mit einer Auflage von Exemplaren. Artikel, die mit Namen gekennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktion, sondern des Autors. Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung, ist es nicht gestattet Fotos, Werbeanzeigen und Texte zu kopieren oder zu vervielfältigen. Sayfa 43 Reportaj Ýlkyaz ve Han Sayfa 45 Güreþ 43 3

4 KISA HABERLER VER.DI EDEBÝYAT ÖDÜLÜ CHRISTOPH HEIN E VERÝLDÝ Türk dostu Dieter Dost la dostane bir söyleþi Hüdai Ülker 4 Almanya nýn en büyük sendikalarýndan ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) 2004 yýlýndan itibaren edebiyat ödülü vermeye baþladý ve ilk ödül de Christoph Hein in oldu. Christoph Hein, 1944 yýlýnda Heizendorf/Schlesien de doðdu. Savaþtan sonra ailesi ile birlikte Leipzig e taþýnan yazar burada büyüdü. Ailesinde din görevlisi olduðu için Doðu Almanya da liseye alýnmayan Hein, öðrenim için 1958 yýlýnda Batý Berlin e taþýndý yýlýnda duvar inþa edilince, henüz liseyi bitiremeden kader onu tekrar Doðu Almanya ya attý yýllarý arasýnda çeþitli iþlerde çalýþan Christoph Hein daha sonra tekrar okula baþladý ve gece lisesini bitirip ardýndan, 1971 yýlýnda Humboldt Üniversitesi Felsefe Bölümü nden mezun oldu. Hein, 1974 ten itibaren tiyatro yazarlýðý ve çevirmenlik yapmaya baþladý yýlýnda çýkardýðý Einladung zum Lever Bourgeoise adlý kitabýyla tüm Almanya da önemli bir çýkýþ yaptý. Hein, haftalýk gazete Freitag ý çýkaranlardan biridir ayrýca kendisi birçok derneðin üyesidir. Christoph Hein, ver.di ödülünü tüm çalýþmalarý için almýþtýr. Christoph Hein (gözlüklü), ödülünü Berlin Yazarlar Birliði Baþkaný Prof. Dr. Horst Bosetzky den alýrken. MUAYENE ÜCRETi SORUN ALMANYA`da bir yýl önce yürürlüðe giren muayene ücreti nedeni ile doktora giden hastalarýn sayýsýnda büyük düþüþ meydana geldi. Berlin Tabipler Birliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre baþkentte görev yapan doktorlarýn 10 Euroluk muayene ücreti uygulamasýnýn yürürlüðe girdiði 2004 yýlýnda 16 milyon 700 bin kez hasta muayene etti. Tabipler Birliði açýklamasýnda bu sayýnýn bir önceki yýla göre 1 milyon 800 bin daha az olduðunu belirtti. Berlinli Türkler, Dieter Dost u OKB Televizyonu nunda yaptýðý programlardan tanýyor. Ama o sadece bir program yapýmcýsý deðil, ayný zamanda bir sinema oyuncusu ve eski bir asker. Dieter Dost, OKB televizyonunda yaptýðý 150 ye yakýn canlý yayýn programýyla Berlin de önemli bir isim yaptý. Programlarýnda genç sanatçýlara þans tanýyan usta yapýmcý, bu çalýþmalarýný para için yapmadýðýný belirtti. Dieter Dost, canlý yayýna çýkardýðý genç sanatçýlardan baþarýlý olanlarýn kendisine bir teþekkürlerinin paradan daha kýymetli olduðunu vurguladý. Dieter Dost la SES dergisi için yaptýðýmýz söyleþide ona önce þunu sordum: - Dost soyadý size nereden geliyor? -Son yýllarda yoðun olarak ailemin kökenini araþtýrýyorum. Bu konuda bir kitap yazdým. Bir yayýnevi bulabilirsem kitabýmý en yakýn zamanda piyasaya çýkarmak istiyorum. Bu kitapta, Doðu Almanya daki hapishane hayatýmdan, Afrika ülkelerindeki lejyoner askeri olarak çalýþtýðým yýllara ve Macaristan a uzanan ailemin kökenine kadar daha bir çok konuyu yazdým. Soyadýma gelince.yukarda da söylediðim gibi, ben Macar kökenli bir ailenin çocuðuyum. Soyadým Osmanlý döneminden kalmýþ olabilir. Þu sýralarda ailemin Türk kökenli olup olmadýðýný araþtýrýyorum. Bilindiði gibi dost Türkçe bir kelimedir. -Anlattýklarýnýza göre renkli bir kiþiliðiniz var. Yaþamýnýzdan biraz söz eder misiniz? -Ben yýlýnda Berlin de doðdum. 9 yýllýk okul eðitimimden sonra, iki yýl meslek eðitimi gördüm yýllarý arasýnda, o zamanki Doðu Almanya da Stasi hapishanesi nde yattým. Daha sonra askeri eðitim gördüm ve lejyoner olarak görev yaptým yýllarýnda sinema ve tiyatro oyunculuðu dallarýnda eðitim gördüm. Þimdiye deðin 50 kadar tanýnmýþ rejisörle çalýþtým ve yüz ün üzerinde filmde rol aldým. Soyadým gibi dost canlýsý bir insaným ve bir çok ulustan dostum vardýr. Ýyilik yapmayý severim. Þimdiye deðin 99 kez kan baðýþýnda bulundum. Yaptýðým hizmetlerden ötürü bir çok ödül aldým. Evet, Berlin de iyi insanlar da yaþýyor. Bu iyi insanlardan biri de Dieter Dost tur. Biz de SES dergisi olarak Sayýn Dieter Dost a saðlýklý ve uzun bir ömür diliyor, emeðine saygý olsun diyoruz.

5 KISA HABERLER Türkü gecesinde Anadolu rüzgarý esti RBB Radyo televizyon kurumu Radiomultikulti Türkçe bölümü ile Beytaþ Reisen in ortaklaþa düzenlediði sýra dýþý türkü konserinde Erkan Uður, Ýsmail Hakký Demircioðlu, Hüseyin Turan ve Hasan Yükselir Berlinli Türküseverlere unutulmaz bir gece yaþattý. Yaklaþýk 800 Berlinlinin izlediði Türkülerle Anadolu konserinde ilk olarak perdesiz baðlama ustasý Erkan Uður ile Ýsmail Hakký Demircioðlu Selanik ten Trabzon a kadar Türk halk müziðinin örneklerini seslendirdi. Ardýndan nefis sesi ve türküleri batý tarzý yorumlamasýyla tanýnan Hasan Yükselir sahne aldý. Konserin ikinci bölümünde ise Hüseyin Turan hem söylediði Türküler hem de yaptýðý esprilerle türkü severlerden alkýþ aldý. Son olarak dört usta sanatçý sahneye birlikte çýktý. Dört ustanýn söyledikleri türkülerle adeta kendinden geçen Berlinliler sanatçýlarý dakikalarca ayakta alkýþladý. Gençlerimizi üniversite mezunu yapabilseydik imajýmýz farklý olurdu Yusuf Bal Türkiye nin Berlin Baþkonsolosluðu Eðitim Ateþesi Cengiz Emik, Avrupa da yaþayan Türk gençlerinin yüzde 30 u üniversite mezunu olsaydý Avrupa daki Türklerin imajý çok farklý olurdu. dedi. Almanya nýn baþkenti Berlin de baþarýlý eðitim çalýþmalarýyla adýndan sýkça söz ettiren TÜDESB e.v, Berlin- Schöneberg Belediye Konferans salonunda yeni yürürlüðe giren eðitim yasasý hakkýnda bir bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Yürürlüðe girmesine raðmen hala nasýl uygulanacaðýnýn tam olarak bilinmediði ve okul idarecilerinin de net olarak açýklama yapamadýðý konularla ilgili olarak yapýlan bilgilendirme toplantýsýna Ateþe Cengiz Emik, Berlin de görevli öðretmenlerden Nuran Öztürk, TÜDESB Yönetim Kurulu Baþkaný Soner Eroðlu, Private Gymnasium Halkla iliþkiler sorumlusu Yusuf Þeker ve YÖS-YÇS Koordinatörü Mustafa Sanda katýldý. Yeni eðitim yasasý hakkýnda bilgiler veren Emik, Avrupa daki Türk gençleri arasýnda üniversite mezunu oranýnýn azlýðýndan yakýnarak gençlerin üniversite eðitimine gerekli önemi vermesi halinde bugün AB sürecindeki tablonun Türkiye açýsýndan daha farklý olacaðýný savundu. Berlin deki genel ve Türklere yönelik istatistiklere de deðinen Emik, Almanlar arasýnda hiçbir diploma alamadan eðitimine son verenlerin oranýnýn yüzde 9 civarýnda iken bunun Türk gençleri arasýnda yüzde 27 lerde seyrettiðini yine Almanlar arasýnda Gymnasium dan mezun olma oranýnýn yüzde 34 iken Türkler arasýnda bu rakamýn ancak yüzde 9 civarýnda olduðunu vurguladý. Bu mezunlarýn da çok azýnýn üniversite eðitimini baþarýyla tamamlayabildiðini anlatan Emik þu anda Türkiye den üniversite eðitimi ve yüksek öðrenim için gelmiþ bin civarýnda öðrenci olduðunu açýkladý. Eðitim yasasý ile ilgili yapýlan deðiþikliklerin temelinde son yýllardaki PISA araþtýrmalarýnýn sonuçlarýnýn da etkili olduðunu anlatan Emik, okuma-yazma, matematik ve Fen bilimleri alanýnda yapýlan araþtýrmalarda Türk öðrencilerinin baþarýsýzlýk oranýnýn Alman öðrencilere göre daha yüksek olduðunu söyledi. Yapýlan yeni deðiþikliklerle bu konuya çözüm yollarý arandýðýnýn altýný çizen Emik, yapýlan önemli deðiþiklikleri özetledi. Emik yapýlan deðiþiklikler arasýnda eðitime baþlama yaþýnýn 5,5 e indirilmesi her okul tarafýndan yýllýk planlarýn hazýrlanarak rekabet ortamýnýn oluþturulmasý, okul süresinin uzatýlarak tam gün okul uygulamasýnýn baþlatýlmasý, Abitur e (liseyi bitirme sýnavý) uygulamasýnýn baþlatýlmasý, Abitur süresinin 12 yýla indirilmesi, entegrasyonla ilgili olarak çocuk yuvalarýndaki eðitime destek verilmesi ve öðretmenlerin bu konularda seminerler verilerek eðitilmesi gibi konularý sýraladý. Berlin deki okullardaki öðretmelerin yaþ ortalamasýnýn 54 olduðunun altýný çizen Emik, bunun bu yeni uygulamalarla birlikte sorun oluþturabileceðini söyledi. Ayrýca yeni yasa ile okul müdürlerine daha geniþ yetkiler verildiðini de anlatan Emik, müdürlerin öðretmen alýmý, tayini ve çeþitli finansal konularda daha etkin hale geldiðini açýkladý. Din dersleri, Türkçe derslerin de devam edeceðini anlatan Emik, velilere çocuklarýnýn eðitimleriyle daha yakýndan ilgilenmeleri çaðrýsýnda bulundu. 5

6 ROSA MOBILYA Ekonomik darlýða raðmen Türk giriþimciler yatýmlara devam ediyor. Almanya da birçok sektörde yaþanmakta olan daralmaya raðmen Türk giriþimciler yatýrýmlarýna devam ediyor. Tekstil ve gýda gibi çeþitli sektörlerde kendini kabul ettiren giriþimciler diðer dallarda da etkinliklerini arttýrmaya çalýþýyorlar. Taþtan Þirketler Gurubu Kuruluþu Olan Rosa Mobilya ortaklarýndan Murat Durukan da bu giriþimcilerimizden biri. Berlin de 1500 metrekarelik bir alanda Rosa Mobilyanýn Avrupa da Genel Bayiliðini ve ilk Showroom unu açtý. Mevcut pazarda birçok ünlü marka ile rekabet edeceklerinin bilincinde olduklarýný vurgulayan Durukan satýþ ve sonrasýnda müþteri memnuniyetinin temel hedefleri olduðunu söyledi. Müþteriye sunacaklarý satýþ öncesi ve satýþ sonrasý hizmet ve kalite ile rekabet güçlerini arttýracaklarýný; çünkü bu pazarda zaten çok sayýda firmanýn faaliyet göstermekte olduðunu anlatan Durukan kalitede de kendilerine güvendiklerini; bu nedenle mobilyalarýn kasalarýna ömür boyu garanti verdiklerini anlattý. Ayrýca ileriki yýllarda yine malzemesi müþteriden olmak kaydýyla koltuk takýmlarýnýn kýlýflarýný da ücretsiz olarak deðiþtirmeyi taahhüt ettiklerini söyleyen Durukan tüm ürünlerin kendi imalatlarý olduðunu ve Türkiye den getirildiðini dolayýsýyla da yalpan her alýþ-veriþin de Türkiye ye dolaylý bir destek olduðunun altýný çizdi. Fabrika hakkýnda da bilgi veren Durukan þöyle konuþtu: Rosa Mobilya Yozgat organize sanayi bölgesinde m2 bir alan üzerinde faaliyet göstermekte olup 2000 yýlýnda fabrikasýný kurmuþ olup ayný yýl içerisinde modüler mobilya imalatýna baþlamýþtýr. Daha sonra bunun yanýna Oturma Gurubu,Koltuk,Kanepe,Yatak ve Ev Tekstilini de ekleyerek entegre bir tesis haline gelmiþtir. Kaliteli üretim,ergonomik tasarým ve kaliteli hizmeti kendisine amaç edinmiþ olup bu doðrultuda önce TSE ve arkasýndan Satýþ Sonrasý Hizmet Yeterlilik Belgesi, Satýþ yeri hizmet yeterlilik belgesi,garanti Belgesini almýþ olup þu anda ÝSO çalýþmasýna devam etmektedir. Þu anda üretiminin %30 unu ihraç eden %70 ni yurt içine daðýtan Rosa mobilya ürünlerini bölge müdürlükleri ve bölge bayilikleri kanalýyla müþterilerinin kullanýmýna sunmaktadýr dedi. Þu anda 130 kiþinin istihdam edildiði fabrikada 50 çeþitten fazla koltuk takýmý modellerinin bulunduðunu yatak odasý, yemek odasý ve bebek odasý üzerine de kaliteli ürünleri müþterilerinin beðenisine sunduklarýný ve Berlin de açýlan bu yeri depo ve Showroom olarak düþündüklerini Avrupa genelinde bayilikler vererek geniþlemeyi planladýklarýný kaydetti. 6

7 GRÜNE WOCHE Berlin Uluslararasý Yeþil Hafta Fuarý Dünyanýn en önemli tarým fuarlarýndan biri olan Berlin Uluslararasý Yeþil Hafta Fuarý, 55 ülkeden 1636 þirketin katýlýmýyla katildi. Fuarda beslenme, tarým, bahçecilik mutfak ürünleri ve ev eþyalarý sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürünlerini tanýttýlar. Fuarla ilgili olarak Berlin de düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan fuar Genel Müdürü Christian Göke, fuarýn 1926 yýlýndan bu yana düzenlendiðini hatýrlatarak, fuara bu zamana kadar 114 ülkeden toplam 69 bin katýlýmcýnýn iþtirak ettiðini ve fuarýn toplam ziyaretçi sayýsýnýn 28 milyon olduðunu söyledi. Bu yýl göz alabildiðince lezzet sloganýyla Almanya Cumhurbaþkaný Horst Köhler in himayesi altýnda gerçekleþtirilen fuar için, özellikle çocuklarýn ilgisini çekebilmek amacýyla 200 bin ziyaretçi kartý basýlarak çeþitli okullara gönderildi. Göke, Yeþil Hafta nýn bu yýlki misafir ülkesinin Çek Cumhuriyeti olduðunu, ayrýca fuarda 6 bin metrekarelik bir alan kiralayan Rusya nýn, fuarda bu zamana kadar en geniþ þekilde temsil edilen ülke olduðunu kaydetti. Fuarda düzenlenecek yaklaþýk 250 konferans ve toplantýyla da Avrupa ülkelerinde tarým sektöründe yaþanan sorunlar ve geliþmeler ele alýndi. Almanya da Internationale Grüne Woche Die Internationale Grüne Woche fand 2005 zum 70. Mal statt - Gründungsjahr Sie ist eine in ihrer Ausrichtung einzigartige internationale Ausstellung der Ernährungs- und Landwirtschaft, sowie des Gartenbaus. Nahrungs- und Genußmittelproduzenten aus aller Welt nutzen die IGW in Form von Ländergemeinschaftsschauen und Produktmärkten als Absatz- und Testmarkt, sowie zur Imagefestigung. Im Rahmen der Präsentationen nehmen Produkte wie Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch sowie Molkereiprodukte einen bedeutenden Platz ein. Ein fast vollständiges Wein-, Bier- und Spirituosen-Angebot verbunden mit internationalen Spezialitäten läßt keine kulinarischen Wünsche offen. Entsprechend dem Konsumtrend bieten Agrar- Direktvermarkter und der BIO MARKT mit Produkten aus kontrolliertem Anbau ein aktuelles Angebotsspektrum. Im Bereich Landund Forstwirtschaft sowie Gartenbau werden neben zahlreichen kommerziellen Beteiligungen, wie z.b. mit nachwachsenden Rohstoffen, auch in halbkommerziellen Schwerpunkten (z.b. Bio-Energie), praktische und wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt. Hierbei wird besonders viel Wert auf die Ausrichtung der jeweiligen Märkte in Mittel- und Osteuropa gelegt. faaliyet gösteren Teeoase ve Türk Kayýsýlarý Ýthalat ve Ýhracat adlý 2 Türk firmasý da yer aldý. 7

8 ÝNTERNET VE DÜNYA BERLÝN`DEN Ýnternet sektörü çoðu kuruluþun yabancý olduðu bir sektör olmasýna raðmen teknolojiyi takip etme dürtüsü onlarý Ýnternet dünyasýna girmeye zorluyor. Ýnternet bize eskiden hiç olamadýgý kadar imkanlar veriyor. 50 Euro a bile bir site açabilir ve ürünlerinizi dünyaya tanýtabilir ve dünya çapýnda iþ yapabilirsiniz. Ýnternetten Üniversiteler bitirebilir, Meslek kurslarýna katýlabilir, kiþisel geliþim seminerlerine devam edebilir bir saniyede þirket tanýtýmýnýzý 190 milyon internet kullanýcýsýna ulaþtýrabilirsiniz. Ýnternette eðlence, e- mail, chat, müzik dinlemek, oyun oynamak, futbol yada cinsel içerikli sitelerde dolaþmak yerine doðru bir iþ planý ile dünya çapýnda iþ kurabilir, bir web sitesi ile mahalle bakkalýndan dünya þirketine geçiþ yapabilirsiniz. Korkmayýn internetin bir sahibi yok. Eskiden söyleyecek sözü olanlar gazete yada dergi çýkarýrlardý ve bu iþler çok pahalý idi Ama internette bir sýnýr yok pahalý da deðil. Ýstediðiniz her þeyi yapabilirsiniz. Dergi çýkarabilir, elektronik kitap yazabilir, e-seminerler düzenleyebilir, ders alýp, ders verebilirsiniz. Bilgiye ve kitaplara bedava ulaþabilirsiniz. Bu baðlamda düsündüðümüzde Ýnternet ortaminin ne dercede zengin olduðunu ve günümüz koþullari altinda Firmalar baþta olmak üzere tüm insanlar için dünyanin en büyük en ucuz ve Müþterisi en çok olan pazarlarindan biri olduðunu rahatça görebiliyoruz. Rakamlara bakýcak olursak yýlýnda dünyada 95 milyon civarýnda olan kullanýcý sayýsýnýn 2004 de yaklaþýk 350 milyon a çýktýðý, 2006 yýlýnda ise 570 milyon a ulaþacaðý tahmin ediliyor. Tablo 1 : Ýnternet Global Kullanýcý Sayýsý(milyon kiþi) Global kullanýcý sayýsý hakkýnda diðer kuruluþlarýn yaptýklarý çalýþmalarýn sonuçlarý ise þu þekilde sýralanabilir: 1999 yýlý için; Nielsen / Netratings: Industry Almanac: Data Corporation: 119 milyon kullanýcý Computer 140 milyon kullanýcý International 210 milyon kullanýcý Global büyüme 2000 yýlýna kadar büyük ölçüde ABD liderliðinde gerçekleþirken, bu yýldan sonra diðer ülkelerde yaþanacak geliþmelerin büyük önem taþýyacaðý tahmin ediliyor yýlýnda global kullanýcýlarýn %44 ünü oluþturan ABD nin payý, 2005 yýlý için %25 olarak hesaplanmaktadýr. Amerika nýn azalacaðý varsayýlan payý, önümüzdeki yýllarda Internette deðiþik dillerin giderek artan þekilde kullanýlacaðýnýn ve içerik çeþitlendirmesinin artacaðýnýn göstergesi olarak deðerlendirilebilir. Bu çerçevede Yahoo ve Amazon gibi Amerika merkezli büyük sitelerin yerel içeriðe aðýrlýk verdikleri bölgeye özel site düzenlemeleri yönündeki uygulamalarýn hýz kazanacaðý söylenebilir. Internet Haber: Dünyanýn en büyük Ýnternet hizmet kuruluþu olan America Online bakkallýða baþlýyor. NetGrocer (Ýnternet Bakkalý) adlý bir þirketle üç yýllýk bir anlaþma saðlayan America Online ýn, eve teslim yöntemiyle yapýlacak satýþlardan, yýlda 15 milyon dolar kazanç saðlamasý bekleniyor. Ýnternet aracýlýðýyla yapýlacak bakkaliye satýþlarýnda bozulmayacak mallar piyasa fiyatlarýndan daha ucuza tüketiciye sunulacak. America Online þirketinin 12 milyon civarýnda abonesi bulunuyor. Cem Mahmut Balikci t 2002t 2003t 2004t tahmin Kaynak: e-stats,

9

10 HÜDAÝ ÜLKER LE BU AY YENÝ YILDA YENÝ HEDEFLER Dünya yeni yýla oldukça sorunlu girdi. Uzak Doðu daki deniz felaketi yüz binlerce can aldý ve tüm insanlýðý yasa boðdu. Öte yandan Almanya da, iþ(sizlik) dünyasýndaki deðiþiklikler ocak ayýna damgasýný vurdu. Ýþ bulma kurumlarý þu günlerde ana baba günü, durum onu gösteriyor ki bu karmaþa daha da sürecek. Ancak, bir insanýn iki dünyasý olduðu da baþka bir gerçektir. Ýnsan bir yandan dýþarýda olan bitenle ilgilenirken, öte yandan da iç dünyasýndaki planlarýyla ilgilenir. Hatta onu özel yaþamý daha fazla ilgilendirir. Bazý günlerde insan özel yaþamý üzerine daha derin düþünür. Yeni yýlýn ilk günleri buna iyi bir örnektir. Ben ve bazý arkadaþlarým yeni yýlýn ilk günlerinde eskiden beri kendimize hep yeni hedefler tayin etmiþizdir ve bu hala böyle devam eder; bir hedefim tamamlandý mý ardýndan yeni hedefler seçerim. Bunun çok faydasýný gördüðümü de söylemek isterim. Günümüzde piyasada bulunan geliþtiren ve motivasyon saðlayan birçok kitap hep insanýn zamanýný planlamasý gerektiðinden söz ediyor. Zamaný planlamak yaþamý planlamak demektir. Herkes bir günde 24 saat yaþýyor ama kimi sürekli vakitsizlikten þikayet eder, kimi de iþleri için her zaman vakit bulur. Peki nasýl oluyor da 24 saat kimine yetiyor kimine de yetmiyor? Tanýnmýþ bir iþadamý þöyle diyor: Ben önemli iþlerimi daima iþi çok olan memuruma veririm. Ýþadamýnýn bu davranýþýnýn nedeni þudur: Ýþi çok olan insan zamanýný iyi kullanmayý öðrenmiþ insandýr dolayýsýyla verilen görevleri yerine getirmesini diðerlerinden daha iyi bilir. 24 saati bir bütün olarak görürsek onu nasýl kullanacaðýmýzý bilemeyiz. Oysa günü parçalara bölmeyi öðrenirsek zamanýmýzý da çoðaltýrýz. Aslýnda bu yazdýklarýmý birçok insan bilir de, uygulama eksikliði nedeniyle kitaplarýn bu altýn deðerindeki öðütlerinin geçersiz olduðuna inanýlýr. Gerçek þu ki, insan bir þeyler yapmak için harekete geçmedikçe dünyanýn en pahalý ve en deðerli kitaplarý bile fayda etmez. Yeni yýlda bu noktayý da göz önünde tutarak harekete geçmek gerekiyor. Yoksa gelecek yýl ayný yerde kaldýðýmýzdan þikayet ederiz. ÝLK YEÞÝL HAFTA FUARI NDAN BÝR NOT Bu yýl Berlin Yeþil Hafta Fuarý nýn 70. si gerçekleþti ve biz, son birkaç yýl olduðu gibi bu yýl da fuara sadece birkaç firmayla katýldýk, katýlýmda çok zayýftýk yani. Oysa Türkiye nin Berlin Yeþil Hafta Fuarý na ta baþýndan beri katýldýðýný biliyor muydunuz? Ýþte size 1935 yýlýndaki Yeþil Hafta dan izlenimler. Aþaðýdaki yazý 1935 yýlýnda çýkan bir Alman-Türk ticaret kitabýndan alýnmýþtýr. Berlin in Sergi ve Meþherleri Berlin in Keiserdamm denilen kýsmýnda vücüde getirilmiþ olan sergi mahali tesisi tarihi bulunan 1924 senesinden beri adeta bila fasýla bir surette 123 muvaffakiyetli sergi ve ihtisas meþherine sahne olmuþtur. Ýþ bu mahalde her sene küþat olunan meþherlerden en mühimi Yeþil Hafta denilen ziraat meþheridir. Bu meþher þimdi kýþ mevsimide, yeni istihsal devresine girmezden evvel çiftçi için artýk en büyük bir öðreniþ sahasý olmuþdur. Bundan baþka beynelminel otomobil, büyük Alman radiyo, otel, ekmek ve pastacýlar, IBA diye yad olunan beynelminel büro eþya ve levazýmý sergi ve meþherleri de pek büyük bir ehemmiyeti haizdirler. Bütün bu meþher ve sergiler dünya þühretine malikdirler. Avrupa hududlarýnýn ilerisinde de yekane ihtisas sergi ve meþheri telakki edildiklerinden dünyanýn her tarafýndan muntazam bir surette alakadarlar gelmektedirler. Evet, 1935 teki sergileri anlatan geniþ yazýdan yaptýðýmýz þu kýsa alýntý bile o zamanlarki Yeþil Hafta dan bir fikir veriyor. 10

11 Verlust des deutschen Passes! Vorsicht! türkischstämmige Deutsche haben Ihre deutsche Staatsbürgerschaft verloren, ohne es zu wissen. Viele unserer Landsleute haben nach der Einbürgerung in die deutsche Staatsbürgerschaft erneut die Wiedereinbürgerung in die türkische Staatsbürgerschaft beantragt und erneut einen türkischen Pass erworben. Seit der Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes mit Beginn des Jahres 2000 gilt gem. 17 Nr. 2 in Verbindung mit 25 Abs. 1 StAG, dass die deutsche Staatsangehörigkeit verloren geht, wenn eine andere Staatsangehörigkeit erworben wird. Dies betrifft allein in Berlin mehrere tausend türkische Staatsangehörige. Obwohl den türkischen Behörden diese Rechtslage bekannt ist, informieren die Konsulate nicht darüber, dass für alle die nach dem wieder eingebürgert wurden, dies den automatischen Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft zur Folge hat. Dies erinnert mich einwenig an die Erklärungen der türkischen Banken, dass die deutschen Steuerbehörden von den Geldanlagen und den Zinseinkünften nichts erfahren werden. Genau wie die deutschen Finanzämter nach und nach über die Investitionen in der Türkei erfahren, so erfahren nach und die deutschen Behörden von den Wiedereinbürgerungen. Spätestens auf den Auszügen des Personenstandsregisters geben die türkischen Behörden dann an, das der Betreffende türkischer Staatsbürger sei und die deutschen Standesämter reagieren, in dem sie dem Betreffenden durch Bescheid zur Rückgabe der Einbürgerungsurkunde auffordern, eine Entlassungsurkunde zustellen und die Personaldokumente einziehen oder einbehalten. Nach türkischem Recht ist eine doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt und führt zu keinerlei Nachteilen oder Konsequenzen. Leider gilt dies eben nicht für Deutschland. Deutschland lehnt nach wie vor eine doppelte Staatbürgerschaft ab. Wer die deutsche Staatbürgerschaft beantragt, sollte sich zurzeit nicht wieder in die alte Staatsbürgerschaft einbürgern lassen, so lange die jetzige Rechtslage fortbesteht. Für die Anerkennung der doppelten Staatbürgerschaft in der Bundesrepublik gibt es zurzeit keine Anzeichen. Wie im deutschen Recht üblich gibt es aber für alles Ausnahmen. Bevor man eine andere Staatsangehörigkeit erwirbt, kann man gem. 25 Abs. 2 StAG einen schriftlichen Antrag auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit stellen. Das Gesetz knüpft daran jedoch Voraussetzungen: 1.) Die Interessen des Antragstellers sind mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland abzuwägen. Hat z.b. der Antragsteller aufgrund des Austritts aus seiner ursprünglichen Staatsbürgerschaft schwere rechtliche oder materielle Nachteile zu erleiden und bestehen aus Sicht der deutschen Behörden keine Nachteile für die Interessen Deutschlands, z.b. weil der Antragsteller integriert ist, so wäre eventuell eine Genehmigung der zuständigen Behörde denkbar. 2.) Die deutschen Auslandsbehörden sind dazu anzuhören. 3.) Lebt der Antragsteller dauerhaft im Ausland, so hat er seine fortbestehende Bindung an die Bundesrepublik Deutschland glaubhaft zu machen. Der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit tritt automatisch ein, für alle die die Staatsbürgerschaft nach dem erhalten haben. Die Aufenthaltserlaubnis ist dann erneut einzuholen und richtet sich nach der Zeit des Aufenthalts in Deutschland sowie des Zwecks des Aufenthalts. Für die aller meisten der betroffenen ist die Wiedererlangung der Aufenthaltserlaubnis oder der Niederlassungserlaubnis kein Problem. Problematisch ist dies, wenn der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei jemanden eintritt, der schon seit längerem in der Türkei lebt. Da diese Problematik in einem solchen Artikel nur kurz angesprochen werden kann, sollten Sie eventuelle Fragen mit dem zuständigen Standesamt oder dem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens besprechen. Rechtsanwalt: Erol Özkaraca 11

12 TÜRKÝYE TANITIM ÇANAKKALE ZAFERLERÝ VE DOÐAL GÜZELLÝKLERÝYLE ÜNLÜ BÝR KENTÝMÝZ: ÇANAKKALE Çanakkale özellikle biz gurbetçilerin çok iyi tanýdýðý bir kenttir. Türkiye ye otomobille gittiðimiz yýllarda, çoðumuzun yolu Çanakkale den geçiyordu. Kapýkule den yurda giriþ yaptýktan sonra, Edirne yi geçince ilerde Keþan ve Çanakkale yoluna sapýlýr. Bu yola saptýktan sonra artýk amaç bir an önce Çanakkale Boðazý na varmaktýr. Eceabat ta araba vapuruna binip te denize açýlýnca, az sonra karþýmýza Gelibolu Yarýmadasý sýrtlarýna yapýlmýþ dev bir mehmetçik resmi çýkar ve bizi selamlar. Bu resmin yanýnda çok ünlü bir þiirin ilk iki dizesi yer alýr: Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn Bu toprak,bir devrin battýðý yerdir. Bu iki dize bizi uyarýyor adeta. Çünkü biz, bir zamanlar çok kanlý savaþlarýnýn cereyan ettiði, çok sayýda þehidin kanýyla sulanmýþ kutsal topraklarda bulunmaktayýz. Her ne kadar yolda olsak da, yorgunluktan bitkin bir hale düþmüþsek de, þairin bu iki dizesi denizin ortasýnda bizi kendimize getiriyor. Çanakkale yi tanýtmadan önce gelin Necmettin HALÝL ONAN ýn Dur Yolcu adlý bu þiirini bir kez daha okuyalým: DUR YOLCU Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn Bu toprak,bir devrin battýðý yerdir. Eðil de kulak ver bu sessiz yýðýn Bir vatan kalbinin attýðý yerdir Bu ýssýz, gölgesiz yolun sonunda, Gördüðün bu tümsek, Anadolu nda Ýstiklal uðruna, namus yolunda, Can veren Mehmet in yattýðý yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele Son vatan parçasý geçerken ele Mehmet in düþmaný boðduðu sele Mübarek kanýný kattýðý yerdir Düþün ki haþrolan kan, kemik, etin Yaptýðý bu tümsek amansýz çetin Bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattýðý yerdir Çanakkale, Marmara denizi ile Ege denizini birbirine baðlayan Çanakkale boðazýnýn Anadolu yakasýnda kurulmuþ bir kenttir. Çanakkale nin doðusunda ve güneydoðusunda Balýkesir, batýsýnda Ege Denizi kuzeybatýsýnda Edirne, kuzeyinde Tekirdað ve Marmara Denizi bulunmaktadýr. Kentin nüfusu 1990 sayýmýna göre tür. Çanakkale Ýzmir e 335 km. Balýkesir e 212 km. Bursa ya ise 305 km. uzaklýktadýr. Kentin düzenli yollar sayesinde çevresiyle baðlantýsý çok iyidir. Çanakkale ilinin ilçeleri, Ayvacýk, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice dir. Çanakkale çevresinde ilk yerleþme M.Ö. dört bin yýla kadar uzanýyor. Ýlk çaðlardan bu yana önemli bir yerleþim merkezi olan Çanakkale, Çanakkale boðazý sayesinde denizler arasýndaki baðlantýyý ðlayan çok önemli bir yerdir. Bu özelliði nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardýr. Coðrafi konumu, yörede yaþayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük saðlamýþtýr. Ancak bu durum, yöreyi çeþitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmýþtýr. Deðiþik tarihlerde yerleþmek yada yaðmalamak amacýyla bölgeye çeþitli devletlerin askerleri gelmiþtir. Çanakkale bulunduðu stratejik konum nedeniyle eskiden olduðu gibi, yakýn tarihimizde de bir çok devletin ilgi odaðý olmuþtur. Ýlk çaðlarda Truva yý ele geçirmek için nasýl kýyasýya savaþlar yapýldýysa, 1. Dünya Savaþý nda da Çanakkale yi ele geçirmek için aylar süren çok kanlý savaþlar yapýldý. ÇANAKKALE ZAFERÝ NÝN 90. YILDÖNÜMÜ Yakýn tarihimizin en kanlý savaþlarýndan biri olan Çanakkale savaþlarý toplam insanýn ölümüne neden olmuþtur. Bu kanlý savaþlarýn sonunda Türkiye, tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazanmýþtýr. Yanlýþ bir politika sonucu Türkiye nin 1. Dünya Savaþý na girmesi Çanakkale savaþlarýnýn baþlamasýna neden oldu. Ýngiltere ve müttefiklerinin amacý Çanakkale yi geçip Ýstanbul u iþgal etmekti. Ancak baþta Mustafa Kemal ve askerleri olmak üzere, Çanakkale yi savunan Tüm Türk subaylarý ve askerleri Çanakkale de 18 Mart 1915 yýlýnda bir destan yazdý ve Çanakkale geçilmez sözü tüm ünyada yankýlandý. Ýngiliz, Fransýz ve Anzak askerlerinden oluþturulan dünyanýn en büyük ordusuna karþý, Türkiye nin her köþesinden gelmiþ vatan çocuklarýnýn göðüslerini siper ederek kazandýklarý eþsiz bir zaferdir Çanakkale Zaferi. Bu savaþlarda kazandýðý baþarýyla adýný dünyaya duyuran Mustafa Kemal, Çanakkale de ölen Ýngiliz, Fransýz ve Anzak askerleri için þu sözleri söylemiþtir: Onlar Mehmetçikle koyun koyuna yatýyor bu topraklarda, annelerin üzülmesine gerek yok çünkü onlar artýk bizim de evladýmýz. Hüdai ÜLKER 12

13

14 STEUERN AHMET TUNGA Steuerklassenwahl 2005 Wegen der Senkung des Steuertarifs für 2005 (Eingangssteuersatz 15 % und Spitzensteuersatz 42 %) ist für Arbeitnehmer - Ehegatten auch in diesem Jahr eine Überprüfung der Steuerklassenwahl ratsam. Ehegatten, die beide Arbeitslohn aus einem aktiven Beschäftigungsverhältnis (d. h. keine Versorgungsbezüge) beziehen, sollten deshalb nach Erhalt ihrer Lohnsteuerkarten 2005 darauf achten, ob die bisherigen von der Gemeinde eingetragenen Steuerklassen noch zutreffen. Für eine etwaige Änderung der Steuerklasseneintragung ist die Gemeinde zuständig, die die Lohnsteuerkarte ausgestellt hat. Zur Erleichterung der Steuerklassenwahl hat die Finanzverwaltung Tabellen ausgearbeitet, mit deren Hilfe die Ehegatten nach der Höhe ihrer monatlichen Arbeitslöhne die Steuerklassenkombination feststellen können, bei der sie die geringste Lohnsteuer entrichten müssen. Wichtig: Bei der Wahl der Steuerklassenkombination sollten die Ehegatten auch daran denken, dass die Steuerklassenkombination auch die Höhe der Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld, Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld und Mutterschaftsgeld, beeinflussen kann. Eine vor Jahresbeginn getroffene Steuerklassenwahl wird bei der Gewährung von Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt grundsätzlich anerkannt. Wechseln Ehegatten im Laufe des Kalenderjahres die Steuerklassen, können sich bei der Zahlung von Lohnersatzleistungen, z. B. wegen Arbeitslosigkeit eines Ehegatten, unerwartete Auswirkungen ergeben. Deshalb sollten Arbeitnehmer, die damit rechnen, in absehbarer Zeit eine Lohnersatzleistung für sich in Anspruch nehmen zu müssen oder diese bereits beziehen, vor der Neuwahl der Steuerklassenkombination zu deren Auswirkung auf die Höhe der Lohnersatzleistung den zuständigen Sozialleistungsträger befragen. Steuerklassen Für Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, sieht das Gesetz die Möglichkeit einer Steuerklassenwahl vor. Sie können zwischen den Steuerklassenkombinationen IV/IV und III/V wählen. Wichtig: Ab dem Kalenderjahr 2005 sind der Eingangssteuersatz auf 15 % und der Spitzensteuersatz auf 42 % gesenkt sowie die dazwischen liegende Tarifstruktur verschoben worden. Außerdem gelten seit dem Kalenderjahr 2004 höhere Grundfreibeträge von EUR bzw EUR in der Steuerklasse III ( 32a EStG). Insbesondere in Fällen, in denen sich die Verhältnisse gegenüber dem Vorjahr in tatsächlicher Hinsicht geändert haben, z. B. die Höhe der Gesamtbezüge unterscheidet sich wesentlich gegenüber dem bisherigen Arbeitslohn oder es ist erstmals ein Freibetrag auf der Steuerkarte einzutragen, ist zu empfehlen, die von der Gemeinde bescheinigte Steuerklassenkombination zu prüfen. Sie kann für Zwecke eines Steuerklassenwechsels vom Arbeitgeber zurückverlangt werden. Welche Steuerklassenkombination ist am günstigsten? Welche Wahl am günstigsten ist, also zum höchsten Nettolohn führt, richtet sich ausschließlich nach der Höhe des Arbeitslohns, den die beiden Ehegatten im jeweiligen Kalenderjahr zusammen beziehen. Die im Einzelfall zutreffende Steuerklassenwahl für den jeweiligen Arbeitslohn können Sie für das Jahr 2005 in den am Ende dieses Beitrags eingefügten Übersichten ablesen. Wichtig: Die folgende Faustregel bietet die Möglichkeit einer überschlägigen Berechnung: Der Steuerklassenkombination III/V ist aus steuerlicher Sicht der Vorzug gegenüber der Steuerklassenwahl IV/IV zu geben, wenn auf den weniger gut verdienenden Ehegatten weniger als 40 % der Gesamtbezüge entfallen, der Besserverdienende also mehr als 60 % des gesamten Bruttoarbeitslohns verdient. Praxis-Beispiel Bei einem Arbeitnehmer - Ehepaar, beide sind rentenversicherungspflichtig, bezieht der höher verdienende Ehegatte A nach Abzug etwaiger Freibeträge einen Monatslohn von EUR. Die günstigere Steuerklassenkombination ergibt sich durch Anwendung der Tabelle. Sofern der Ehegatte B ebenfalls nach Abzug etwaiger Freibeträge nicht mehr als EUR monatlich verdient, führt die Steuerklassenwahl III/V zur geringsten Lohnsteuer. Würde der Ehegatte B mehr als EUR beziehen, würde die Steuerklassenkombination IV/IV zum geringeren Lohnsteuerabzug führen. Info: Haufe Steuer Office Ahmet TUNGA Gelernter Steuerfachangestellter Geprüfter Bilanzbuchhalter Info Tel:

15 Sesinizi duyurmak istiyorsanýz, doðru Adres Berlin SES dergisidir! Ilanlarýnýz için aþaðýdaki numaraya Telefon ediniz! 030/ veya

16

17 AHMET YUMUÞAK Der Wirtschaftsprüfer kommt zu Ihrem türkischen Unternehmen in Berlin Wenn Ihr Unternehmen prüfungspflichtig ist (siehe den Artikel auf der Seite 11 in der Dezember-Ausgabe Ihrer Zeitschrift Berlin-SES) oder freiwillig geprüft werden soll, weil z.b. der Gesellschaftsvertrag eine freiwillige Prüfung vorsieht, um den Minderheitsgesellschafter zufrieden zu stellen oder Sie den Prüfungsbericht Ihrer Hausbank wegen einer bevorstehenden Investitionsfinanzierung vorlegen sollen, müssen Sie einen Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Durchführung der Prüfung beauftragen. Bei solchen Prüfungen handelt es sich um Vorbehaltsaufgaben für die Wirtschaftsprüfer. Damit ist aber gleichzeitig ausgeschlossen, dass Sie anstatt eines Wirtschaftsprüfers einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt mit der Prüfung Ihres Unternehmens beauftragen können. Nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind befugt, solche Prüfungen durchzuführen. Die Jahresabschlüsse und Lageberichte von mittelgroßen Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder von mittelgroßen Personengesellschaften im Sinne des 264a Abs.1 HGB können auch von vereidigten Buchprüfern und Buchprüfungsgesellschaften geprüft werden. Der Beruf der Wirtschaftsprüfer ist in der Wirtschaftsprüferordnung geregelt. Die Wirtschaftsprüfer üben einen freien Beruf aus. Sie werden öffentlich bestellt und müssen ihre persönliche und fachliche Eignung nachweisen. Die Berufsausübung erfolgt unabhängig, gewissenhaft, verschwiegen, unparteiisch und eigenverantwortlich. So können Sie z.b. einem Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag nicht erteilen, wenn zwischen Ihnen und dem Abschlussprüfer geschäftliche, finanzielle oder persönliche Beziehungen bestehen, nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. Auf Grund ihrer hohen persönlichen und beruflichen Qualifikation genießen die Wirtschaftsprüfer in der Öffentlichkeit hohes Ansehen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Wirtschaftsprüfer nicht im Auftrag des Finanzamts prüft, sondern nur in Ihrem Auftrag. In der türkischen Gemeinschaft in Berlin gab es darüber Missverständnisse. Die Verschwiegenheitspflicht des Wirtschaftsprüfers gilt daher grundsätzlich auch gegenüber dem Finanzamt. Die Beauftragung eines Abschlussprüfers setzt eine ordnungsgemäße Bestellung voraus. Danach erfolgt zunächst die Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder die Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Wahl folgend wird der Abschlussprüfer von der Geschäftsführung mit der Durchführung der Abschlussprüfung beauftragt. Sie schließen mit Ihrem Abschlussprüfer einen privatrechtlichen Vertrag ab, in dem notwendige Vertragsinhalte wie Art und Umfang der Abschlussprüfung bzw. der Berichterstattung, Honorar sowie Haftungsfragen schriftlich festgelegt werden. Für die gesetzlichen Abschlussprüfungen gibt es weitgehende verbindliche Regelungen zu wesentlichen Vertragsbestandteilen. Der rechtswirksam abgeschlossene Vertrag ist dann der Startschuss für den Beginn der Aktivitäten Ihres Abschlussprüfers zur Durchführung der Prüfung. Sie können Ihren Abschlussprüfer frei wählen. Per Juli 2004 sind in Berlin ca. 700 Wirtschaftsprüfer und 200 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften registriert. Nähere Informationen hierzu können Sie bei der Wirtschaftsprüferkammer in Berlin holen. Zu den drei großen weltweit operierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gehört Ernst und Young AG, bei der der Verfasser dieses Artikels als Manager in der Prüfungsabteilung seit mehreren Jahren tätig ist. Ernst und Young AG führt u. a. gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen für Unternehmen aller Rechtsformen und Branchen durch. Ernst und Young AG sieht sich auch für türkische Unternehmen in unserer Hauptstadt Berlin als kompetente Ansprechpartner. Als Unternehmer müssen Sie das Honorar für die Abschlussprüfung in Ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Für die Leistungen des Wirtschaftsprüfers gibt es keine Gebührenordnung wie bei den Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Ärzten. Daher haben Sie die Höhe des Honorars mit Ihrem Abschlussprüfer gesondert zu vereinbaren. Das Honorar bemisst sich grundsätzlich nach dem geschätzten Zeitaufwand für die Abwicklung der gesamten Prüfung. Sie können einen Stunden- oder Tagessatz vorsehen. Den Gesamtaufwand für die Prüfung können Sie erheblich reduzieren, wenn Ihr Unternehmen auf die Prüfung gut vorbereitet ist und Sie im Vorfeld der Prüfung mit Ihrem Abschlussprüfer die Prüfungsdurchführung insgesamt abstimmen, notwendige Unterlagen fristgerecht bereitstellen und Leerzeiten vermeiden. Eine für beide Vertragspartner erfolgreiche Prüfungsdurchführung und eine Ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechende Berichterstattung werden Themen kommender Ausgaben Ihrer Zeitschrift Berlin-SES sein. Dipl.-Kfm. Ahmet Yumuþak Tel

18

19 19

20 20

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı