Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK"

Transkript

1

2

3 Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ocak ayýnda bir Kurban Bayramý daha yaþadýk. Vatandaþlar camileri doldurdu. Bayram ziyaretleri yaparak veya telefon vasýtasýyla herkes birbirinin bayramýný kutladý, bol bol tatlý ve þeker yendi. Tabi kurban kesmek isteyen de Türkiye de veya baþka bir ülkede bu vazifesini de yerine getirdi. Kýsacasý bayram sayesinde hem dini hem de sosyal yönden güzel günler geçirdik. Bilindiði gibi Ocak ayý Berlin de Yeþil Hafta ayýdýr. Türkiye son birkaç yýldýr ne yazýk ki Yeþil Hafta ya oldukça zayýf katýlýyor. Ümit ederiz ki, ülkemiz gelecek yýl güçlü bir katýlýmla burada olur ve dünya çapýndaki firmalarýmýzla biz de övünç duyarýz. Sevgili okurlar, sizlerin de fark ettiði gibi dergimiz, daha doðrusu sizlerin dergisi SES, Berlin in en önemli dergilerinden biri oldu. Ay sonuna doðru, SES in ne zaman çýkacaðýný soran telefonlar alýyoruz. Pastanelerde, restorantlarda, berber dükkanlarýnda veya derneklerde SES dergisi bir ay boyunca masalardan eksik olmuyor. Bu da bizleri sevindiriyor ve çýtayý daha da yükseltmek için bizleri teþvik ediyor. Yazýyý daha fazla uzatmadan sizleri SES in ilginç yazý ve fotoðraflarýyla baþbaþa býrakýyoruz. Gelecek sayýda buluþmak üzere, sevgiyle ve esenlikle kalýn. Saygýlarýmla Ahmet TUNGA Ausgabe 12 Februar 2005 Berlin SES Türkisch Deutsche Stadtmagazin Badstr Berlin Anzeigenberatung: Infotelefon. 030 / Redaktionsleiter: Ahmet TUNGA Redaktion: Ali IÞIK Serdal IÞINÇELÝK Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche 7 Nachrichtenleiter: Hüdai ÜLKER Fotoreporter: Kemal KURT Ýrfan GÖKER Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK Sayfa 38 Yemek Tarifi Sayfa 41 Hertha BSC Redaktionelle Mitarbeit: Dilber TUNGA Demet TUNGA Yeþim IÞINÇELÝK Gülay IÞIK Ahmet ÖZGER Herstellung: Hitit Verlag Auflage: Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle zwei Monate in Türkisch und Deutsch, mit einer Auflage von Exemplaren. Artikel, die mit Namen gekennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktion, sondern des Autors. Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung, ist es nicht gestattet Fotos, Werbeanzeigen und Texte zu kopieren oder zu vervielfältigen. Sayfa 43 Reportaj Ýlkyaz ve Han Sayfa 45 Güreþ 43 3

4 KISA HABERLER VER.DI EDEBÝYAT ÖDÜLÜ CHRISTOPH HEIN E VERÝLDÝ Türk dostu Dieter Dost la dostane bir söyleþi Hüdai Ülker 4 Almanya nýn en büyük sendikalarýndan ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) 2004 yýlýndan itibaren edebiyat ödülü vermeye baþladý ve ilk ödül de Christoph Hein in oldu. Christoph Hein, 1944 yýlýnda Heizendorf/Schlesien de doðdu. Savaþtan sonra ailesi ile birlikte Leipzig e taþýnan yazar burada büyüdü. Ailesinde din görevlisi olduðu için Doðu Almanya da liseye alýnmayan Hein, öðrenim için 1958 yýlýnda Batý Berlin e taþýndý yýlýnda duvar inþa edilince, henüz liseyi bitiremeden kader onu tekrar Doðu Almanya ya attý yýllarý arasýnda çeþitli iþlerde çalýþan Christoph Hein daha sonra tekrar okula baþladý ve gece lisesini bitirip ardýndan, 1971 yýlýnda Humboldt Üniversitesi Felsefe Bölümü nden mezun oldu. Hein, 1974 ten itibaren tiyatro yazarlýðý ve çevirmenlik yapmaya baþladý yýlýnda çýkardýðý Einladung zum Lever Bourgeoise adlý kitabýyla tüm Almanya da önemli bir çýkýþ yaptý. Hein, haftalýk gazete Freitag ý çýkaranlardan biridir ayrýca kendisi birçok derneðin üyesidir. Christoph Hein, ver.di ödülünü tüm çalýþmalarý için almýþtýr. Christoph Hein (gözlüklü), ödülünü Berlin Yazarlar Birliði Baþkaný Prof. Dr. Horst Bosetzky den alýrken. MUAYENE ÜCRETi SORUN ALMANYA`da bir yýl önce yürürlüðe giren muayene ücreti nedeni ile doktora giden hastalarýn sayýsýnda büyük düþüþ meydana geldi. Berlin Tabipler Birliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre baþkentte görev yapan doktorlarýn 10 Euroluk muayene ücreti uygulamasýnýn yürürlüðe girdiði 2004 yýlýnda 16 milyon 700 bin kez hasta muayene etti. Tabipler Birliði açýklamasýnda bu sayýnýn bir önceki yýla göre 1 milyon 800 bin daha az olduðunu belirtti. Berlinli Türkler, Dieter Dost u OKB Televizyonu nunda yaptýðý programlardan tanýyor. Ama o sadece bir program yapýmcýsý deðil, ayný zamanda bir sinema oyuncusu ve eski bir asker. Dieter Dost, OKB televizyonunda yaptýðý 150 ye yakýn canlý yayýn programýyla Berlin de önemli bir isim yaptý. Programlarýnda genç sanatçýlara þans tanýyan usta yapýmcý, bu çalýþmalarýný para için yapmadýðýný belirtti. Dieter Dost, canlý yayýna çýkardýðý genç sanatçýlardan baþarýlý olanlarýn kendisine bir teþekkürlerinin paradan daha kýymetli olduðunu vurguladý. Dieter Dost la SES dergisi için yaptýðýmýz söyleþide ona önce þunu sordum: - Dost soyadý size nereden geliyor? -Son yýllarda yoðun olarak ailemin kökenini araþtýrýyorum. Bu konuda bir kitap yazdým. Bir yayýnevi bulabilirsem kitabýmý en yakýn zamanda piyasaya çýkarmak istiyorum. Bu kitapta, Doðu Almanya daki hapishane hayatýmdan, Afrika ülkelerindeki lejyoner askeri olarak çalýþtýðým yýllara ve Macaristan a uzanan ailemin kökenine kadar daha bir çok konuyu yazdým. Soyadýma gelince.yukarda da söylediðim gibi, ben Macar kökenli bir ailenin çocuðuyum. Soyadým Osmanlý döneminden kalmýþ olabilir. Þu sýralarda ailemin Türk kökenli olup olmadýðýný araþtýrýyorum. Bilindiði gibi dost Türkçe bir kelimedir. -Anlattýklarýnýza göre renkli bir kiþiliðiniz var. Yaþamýnýzdan biraz söz eder misiniz? -Ben yýlýnda Berlin de doðdum. 9 yýllýk okul eðitimimden sonra, iki yýl meslek eðitimi gördüm yýllarý arasýnda, o zamanki Doðu Almanya da Stasi hapishanesi nde yattým. Daha sonra askeri eðitim gördüm ve lejyoner olarak görev yaptým yýllarýnda sinema ve tiyatro oyunculuðu dallarýnda eðitim gördüm. Þimdiye deðin 50 kadar tanýnmýþ rejisörle çalýþtým ve yüz ün üzerinde filmde rol aldým. Soyadým gibi dost canlýsý bir insaným ve bir çok ulustan dostum vardýr. Ýyilik yapmayý severim. Þimdiye deðin 99 kez kan baðýþýnda bulundum. Yaptýðým hizmetlerden ötürü bir çok ödül aldým. Evet, Berlin de iyi insanlar da yaþýyor. Bu iyi insanlardan biri de Dieter Dost tur. Biz de SES dergisi olarak Sayýn Dieter Dost a saðlýklý ve uzun bir ömür diliyor, emeðine saygý olsun diyoruz.

5 KISA HABERLER Türkü gecesinde Anadolu rüzgarý esti RBB Radyo televizyon kurumu Radiomultikulti Türkçe bölümü ile Beytaþ Reisen in ortaklaþa düzenlediði sýra dýþý türkü konserinde Erkan Uður, Ýsmail Hakký Demircioðlu, Hüseyin Turan ve Hasan Yükselir Berlinli Türküseverlere unutulmaz bir gece yaþattý. Yaklaþýk 800 Berlinlinin izlediði Türkülerle Anadolu konserinde ilk olarak perdesiz baðlama ustasý Erkan Uður ile Ýsmail Hakký Demircioðlu Selanik ten Trabzon a kadar Türk halk müziðinin örneklerini seslendirdi. Ardýndan nefis sesi ve türküleri batý tarzý yorumlamasýyla tanýnan Hasan Yükselir sahne aldý. Konserin ikinci bölümünde ise Hüseyin Turan hem söylediði Türküler hem de yaptýðý esprilerle türkü severlerden alkýþ aldý. Son olarak dört usta sanatçý sahneye birlikte çýktý. Dört ustanýn söyledikleri türkülerle adeta kendinden geçen Berlinliler sanatçýlarý dakikalarca ayakta alkýþladý. Gençlerimizi üniversite mezunu yapabilseydik imajýmýz farklý olurdu Yusuf Bal Türkiye nin Berlin Baþkonsolosluðu Eðitim Ateþesi Cengiz Emik, Avrupa da yaþayan Türk gençlerinin yüzde 30 u üniversite mezunu olsaydý Avrupa daki Türklerin imajý çok farklý olurdu. dedi. Almanya nýn baþkenti Berlin de baþarýlý eðitim çalýþmalarýyla adýndan sýkça söz ettiren TÜDESB e.v, Berlin- Schöneberg Belediye Konferans salonunda yeni yürürlüðe giren eðitim yasasý hakkýnda bir bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Yürürlüðe girmesine raðmen hala nasýl uygulanacaðýnýn tam olarak bilinmediði ve okul idarecilerinin de net olarak açýklama yapamadýðý konularla ilgili olarak yapýlan bilgilendirme toplantýsýna Ateþe Cengiz Emik, Berlin de görevli öðretmenlerden Nuran Öztürk, TÜDESB Yönetim Kurulu Baþkaný Soner Eroðlu, Private Gymnasium Halkla iliþkiler sorumlusu Yusuf Þeker ve YÖS-YÇS Koordinatörü Mustafa Sanda katýldý. Yeni eðitim yasasý hakkýnda bilgiler veren Emik, Avrupa daki Türk gençleri arasýnda üniversite mezunu oranýnýn azlýðýndan yakýnarak gençlerin üniversite eðitimine gerekli önemi vermesi halinde bugün AB sürecindeki tablonun Türkiye açýsýndan daha farklý olacaðýný savundu. Berlin deki genel ve Türklere yönelik istatistiklere de deðinen Emik, Almanlar arasýnda hiçbir diploma alamadan eðitimine son verenlerin oranýnýn yüzde 9 civarýnda iken bunun Türk gençleri arasýnda yüzde 27 lerde seyrettiðini yine Almanlar arasýnda Gymnasium dan mezun olma oranýnýn yüzde 34 iken Türkler arasýnda bu rakamýn ancak yüzde 9 civarýnda olduðunu vurguladý. Bu mezunlarýn da çok azýnýn üniversite eðitimini baþarýyla tamamlayabildiðini anlatan Emik þu anda Türkiye den üniversite eðitimi ve yüksek öðrenim için gelmiþ bin civarýnda öðrenci olduðunu açýkladý. Eðitim yasasý ile ilgili yapýlan deðiþikliklerin temelinde son yýllardaki PISA araþtýrmalarýnýn sonuçlarýnýn da etkili olduðunu anlatan Emik, okuma-yazma, matematik ve Fen bilimleri alanýnda yapýlan araþtýrmalarda Türk öðrencilerinin baþarýsýzlýk oranýnýn Alman öðrencilere göre daha yüksek olduðunu söyledi. Yapýlan yeni deðiþikliklerle bu konuya çözüm yollarý arandýðýnýn altýný çizen Emik, yapýlan önemli deðiþiklikleri özetledi. Emik yapýlan deðiþiklikler arasýnda eðitime baþlama yaþýnýn 5,5 e indirilmesi her okul tarafýndan yýllýk planlarýn hazýrlanarak rekabet ortamýnýn oluþturulmasý, okul süresinin uzatýlarak tam gün okul uygulamasýnýn baþlatýlmasý, Abitur e (liseyi bitirme sýnavý) uygulamasýnýn baþlatýlmasý, Abitur süresinin 12 yýla indirilmesi, entegrasyonla ilgili olarak çocuk yuvalarýndaki eðitime destek verilmesi ve öðretmenlerin bu konularda seminerler verilerek eðitilmesi gibi konularý sýraladý. Berlin deki okullardaki öðretmelerin yaþ ortalamasýnýn 54 olduðunun altýný çizen Emik, bunun bu yeni uygulamalarla birlikte sorun oluþturabileceðini söyledi. Ayrýca yeni yasa ile okul müdürlerine daha geniþ yetkiler verildiðini de anlatan Emik, müdürlerin öðretmen alýmý, tayini ve çeþitli finansal konularda daha etkin hale geldiðini açýkladý. Din dersleri, Türkçe derslerin de devam edeceðini anlatan Emik, velilere çocuklarýnýn eðitimleriyle daha yakýndan ilgilenmeleri çaðrýsýnda bulundu. 5

6 ROSA MOBILYA Ekonomik darlýða raðmen Türk giriþimciler yatýmlara devam ediyor. Almanya da birçok sektörde yaþanmakta olan daralmaya raðmen Türk giriþimciler yatýrýmlarýna devam ediyor. Tekstil ve gýda gibi çeþitli sektörlerde kendini kabul ettiren giriþimciler diðer dallarda da etkinliklerini arttýrmaya çalýþýyorlar. Taþtan Þirketler Gurubu Kuruluþu Olan Rosa Mobilya ortaklarýndan Murat Durukan da bu giriþimcilerimizden biri. Berlin de 1500 metrekarelik bir alanda Rosa Mobilyanýn Avrupa da Genel Bayiliðini ve ilk Showroom unu açtý. Mevcut pazarda birçok ünlü marka ile rekabet edeceklerinin bilincinde olduklarýný vurgulayan Durukan satýþ ve sonrasýnda müþteri memnuniyetinin temel hedefleri olduðunu söyledi. Müþteriye sunacaklarý satýþ öncesi ve satýþ sonrasý hizmet ve kalite ile rekabet güçlerini arttýracaklarýný; çünkü bu pazarda zaten çok sayýda firmanýn faaliyet göstermekte olduðunu anlatan Durukan kalitede de kendilerine güvendiklerini; bu nedenle mobilyalarýn kasalarýna ömür boyu garanti verdiklerini anlattý. Ayrýca ileriki yýllarda yine malzemesi müþteriden olmak kaydýyla koltuk takýmlarýnýn kýlýflarýný da ücretsiz olarak deðiþtirmeyi taahhüt ettiklerini söyleyen Durukan tüm ürünlerin kendi imalatlarý olduðunu ve Türkiye den getirildiðini dolayýsýyla da yalpan her alýþ-veriþin de Türkiye ye dolaylý bir destek olduðunun altýný çizdi. Fabrika hakkýnda da bilgi veren Durukan þöyle konuþtu: Rosa Mobilya Yozgat organize sanayi bölgesinde m2 bir alan üzerinde faaliyet göstermekte olup 2000 yýlýnda fabrikasýný kurmuþ olup ayný yýl içerisinde modüler mobilya imalatýna baþlamýþtýr. Daha sonra bunun yanýna Oturma Gurubu,Koltuk,Kanepe,Yatak ve Ev Tekstilini de ekleyerek entegre bir tesis haline gelmiþtir. Kaliteli üretim,ergonomik tasarým ve kaliteli hizmeti kendisine amaç edinmiþ olup bu doðrultuda önce TSE ve arkasýndan Satýþ Sonrasý Hizmet Yeterlilik Belgesi, Satýþ yeri hizmet yeterlilik belgesi,garanti Belgesini almýþ olup þu anda ÝSO çalýþmasýna devam etmektedir. Þu anda üretiminin %30 unu ihraç eden %70 ni yurt içine daðýtan Rosa mobilya ürünlerini bölge müdürlükleri ve bölge bayilikleri kanalýyla müþterilerinin kullanýmýna sunmaktadýr dedi. Þu anda 130 kiþinin istihdam edildiði fabrikada 50 çeþitten fazla koltuk takýmý modellerinin bulunduðunu yatak odasý, yemek odasý ve bebek odasý üzerine de kaliteli ürünleri müþterilerinin beðenisine sunduklarýný ve Berlin de açýlan bu yeri depo ve Showroom olarak düþündüklerini Avrupa genelinde bayilikler vererek geniþlemeyi planladýklarýný kaydetti. 6

7 GRÜNE WOCHE Berlin Uluslararasý Yeþil Hafta Fuarý Dünyanýn en önemli tarým fuarlarýndan biri olan Berlin Uluslararasý Yeþil Hafta Fuarý, 55 ülkeden 1636 þirketin katýlýmýyla katildi. Fuarda beslenme, tarým, bahçecilik mutfak ürünleri ve ev eþyalarý sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürünlerini tanýttýlar. Fuarla ilgili olarak Berlin de düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan fuar Genel Müdürü Christian Göke, fuarýn 1926 yýlýndan bu yana düzenlendiðini hatýrlatarak, fuara bu zamana kadar 114 ülkeden toplam 69 bin katýlýmcýnýn iþtirak ettiðini ve fuarýn toplam ziyaretçi sayýsýnýn 28 milyon olduðunu söyledi. Bu yýl göz alabildiðince lezzet sloganýyla Almanya Cumhurbaþkaný Horst Köhler in himayesi altýnda gerçekleþtirilen fuar için, özellikle çocuklarýn ilgisini çekebilmek amacýyla 200 bin ziyaretçi kartý basýlarak çeþitli okullara gönderildi. Göke, Yeþil Hafta nýn bu yýlki misafir ülkesinin Çek Cumhuriyeti olduðunu, ayrýca fuarda 6 bin metrekarelik bir alan kiralayan Rusya nýn, fuarda bu zamana kadar en geniþ þekilde temsil edilen ülke olduðunu kaydetti. Fuarda düzenlenecek yaklaþýk 250 konferans ve toplantýyla da Avrupa ülkelerinde tarým sektöründe yaþanan sorunlar ve geliþmeler ele alýndi. Almanya da Internationale Grüne Woche Die Internationale Grüne Woche fand 2005 zum 70. Mal statt - Gründungsjahr Sie ist eine in ihrer Ausrichtung einzigartige internationale Ausstellung der Ernährungs- und Landwirtschaft, sowie des Gartenbaus. Nahrungs- und Genußmittelproduzenten aus aller Welt nutzen die IGW in Form von Ländergemeinschaftsschauen und Produktmärkten als Absatz- und Testmarkt, sowie zur Imagefestigung. Im Rahmen der Präsentationen nehmen Produkte wie Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch sowie Molkereiprodukte einen bedeutenden Platz ein. Ein fast vollständiges Wein-, Bier- und Spirituosen-Angebot verbunden mit internationalen Spezialitäten läßt keine kulinarischen Wünsche offen. Entsprechend dem Konsumtrend bieten Agrar- Direktvermarkter und der BIO MARKT mit Produkten aus kontrolliertem Anbau ein aktuelles Angebotsspektrum. Im Bereich Landund Forstwirtschaft sowie Gartenbau werden neben zahlreichen kommerziellen Beteiligungen, wie z.b. mit nachwachsenden Rohstoffen, auch in halbkommerziellen Schwerpunkten (z.b. Bio-Energie), praktische und wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt. Hierbei wird besonders viel Wert auf die Ausrichtung der jeweiligen Märkte in Mittel- und Osteuropa gelegt. faaliyet gösteren Teeoase ve Türk Kayýsýlarý Ýthalat ve Ýhracat adlý 2 Türk firmasý da yer aldý. 7

8 ÝNTERNET VE DÜNYA BERLÝN`DEN Ýnternet sektörü çoðu kuruluþun yabancý olduðu bir sektör olmasýna raðmen teknolojiyi takip etme dürtüsü onlarý Ýnternet dünyasýna girmeye zorluyor. Ýnternet bize eskiden hiç olamadýgý kadar imkanlar veriyor. 50 Euro a bile bir site açabilir ve ürünlerinizi dünyaya tanýtabilir ve dünya çapýnda iþ yapabilirsiniz. Ýnternetten Üniversiteler bitirebilir, Meslek kurslarýna katýlabilir, kiþisel geliþim seminerlerine devam edebilir bir saniyede þirket tanýtýmýnýzý 190 milyon internet kullanýcýsýna ulaþtýrabilirsiniz. Ýnternette eðlence, e- mail, chat, müzik dinlemek, oyun oynamak, futbol yada cinsel içerikli sitelerde dolaþmak yerine doðru bir iþ planý ile dünya çapýnda iþ kurabilir, bir web sitesi ile mahalle bakkalýndan dünya þirketine geçiþ yapabilirsiniz. Korkmayýn internetin bir sahibi yok. Eskiden söyleyecek sözü olanlar gazete yada dergi çýkarýrlardý ve bu iþler çok pahalý idi Ama internette bir sýnýr yok pahalý da deðil. Ýstediðiniz her þeyi yapabilirsiniz. Dergi çýkarabilir, elektronik kitap yazabilir, e-seminerler düzenleyebilir, ders alýp, ders verebilirsiniz. Bilgiye ve kitaplara bedava ulaþabilirsiniz. Bu baðlamda düsündüðümüzde Ýnternet ortaminin ne dercede zengin olduðunu ve günümüz koþullari altinda Firmalar baþta olmak üzere tüm insanlar için dünyanin en büyük en ucuz ve Müþterisi en çok olan pazarlarindan biri olduðunu rahatça görebiliyoruz. Rakamlara bakýcak olursak yýlýnda dünyada 95 milyon civarýnda olan kullanýcý sayýsýnýn 2004 de yaklaþýk 350 milyon a çýktýðý, 2006 yýlýnda ise 570 milyon a ulaþacaðý tahmin ediliyor. Tablo 1 : Ýnternet Global Kullanýcý Sayýsý(milyon kiþi) Global kullanýcý sayýsý hakkýnda diðer kuruluþlarýn yaptýklarý çalýþmalarýn sonuçlarý ise þu þekilde sýralanabilir: 1999 yýlý için; Nielsen / Netratings: Industry Almanac: Data Corporation: 119 milyon kullanýcý Computer 140 milyon kullanýcý International 210 milyon kullanýcý Global büyüme 2000 yýlýna kadar büyük ölçüde ABD liderliðinde gerçekleþirken, bu yýldan sonra diðer ülkelerde yaþanacak geliþmelerin büyük önem taþýyacaðý tahmin ediliyor yýlýnda global kullanýcýlarýn %44 ünü oluþturan ABD nin payý, 2005 yýlý için %25 olarak hesaplanmaktadýr. Amerika nýn azalacaðý varsayýlan payý, önümüzdeki yýllarda Internette deðiþik dillerin giderek artan þekilde kullanýlacaðýnýn ve içerik çeþitlendirmesinin artacaðýnýn göstergesi olarak deðerlendirilebilir. Bu çerçevede Yahoo ve Amazon gibi Amerika merkezli büyük sitelerin yerel içeriðe aðýrlýk verdikleri bölgeye özel site düzenlemeleri yönündeki uygulamalarýn hýz kazanacaðý söylenebilir. Internet Haber: Dünyanýn en büyük Ýnternet hizmet kuruluþu olan America Online bakkallýða baþlýyor. NetGrocer (Ýnternet Bakkalý) adlý bir þirketle üç yýllýk bir anlaþma saðlayan America Online ýn, eve teslim yöntemiyle yapýlacak satýþlardan, yýlda 15 milyon dolar kazanç saðlamasý bekleniyor. Ýnternet aracýlýðýyla yapýlacak bakkaliye satýþlarýnda bozulmayacak mallar piyasa fiyatlarýndan daha ucuza tüketiciye sunulacak. America Online þirketinin 12 milyon civarýnda abonesi bulunuyor. Cem Mahmut Balikci t 2002t 2003t 2004t tahmin Kaynak: e-stats,

9

10 HÜDAÝ ÜLKER LE BU AY YENÝ YILDA YENÝ HEDEFLER Dünya yeni yýla oldukça sorunlu girdi. Uzak Doðu daki deniz felaketi yüz binlerce can aldý ve tüm insanlýðý yasa boðdu. Öte yandan Almanya da, iþ(sizlik) dünyasýndaki deðiþiklikler ocak ayýna damgasýný vurdu. Ýþ bulma kurumlarý þu günlerde ana baba günü, durum onu gösteriyor ki bu karmaþa daha da sürecek. Ancak, bir insanýn iki dünyasý olduðu da baþka bir gerçektir. Ýnsan bir yandan dýþarýda olan bitenle ilgilenirken, öte yandan da iç dünyasýndaki planlarýyla ilgilenir. Hatta onu özel yaþamý daha fazla ilgilendirir. Bazý günlerde insan özel yaþamý üzerine daha derin düþünür. Yeni yýlýn ilk günleri buna iyi bir örnektir. Ben ve bazý arkadaþlarým yeni yýlýn ilk günlerinde eskiden beri kendimize hep yeni hedefler tayin etmiþizdir ve bu hala böyle devam eder; bir hedefim tamamlandý mý ardýndan yeni hedefler seçerim. Bunun çok faydasýný gördüðümü de söylemek isterim. Günümüzde piyasada bulunan geliþtiren ve motivasyon saðlayan birçok kitap hep insanýn zamanýný planlamasý gerektiðinden söz ediyor. Zamaný planlamak yaþamý planlamak demektir. Herkes bir günde 24 saat yaþýyor ama kimi sürekli vakitsizlikten þikayet eder, kimi de iþleri için her zaman vakit bulur. Peki nasýl oluyor da 24 saat kimine yetiyor kimine de yetmiyor? Tanýnmýþ bir iþadamý þöyle diyor: Ben önemli iþlerimi daima iþi çok olan memuruma veririm. Ýþadamýnýn bu davranýþýnýn nedeni þudur: Ýþi çok olan insan zamanýný iyi kullanmayý öðrenmiþ insandýr dolayýsýyla verilen görevleri yerine getirmesini diðerlerinden daha iyi bilir. 24 saati bir bütün olarak görürsek onu nasýl kullanacaðýmýzý bilemeyiz. Oysa günü parçalara bölmeyi öðrenirsek zamanýmýzý da çoðaltýrýz. Aslýnda bu yazdýklarýmý birçok insan bilir de, uygulama eksikliði nedeniyle kitaplarýn bu altýn deðerindeki öðütlerinin geçersiz olduðuna inanýlýr. Gerçek þu ki, insan bir þeyler yapmak için harekete geçmedikçe dünyanýn en pahalý ve en deðerli kitaplarý bile fayda etmez. Yeni yýlda bu noktayý da göz önünde tutarak harekete geçmek gerekiyor. Yoksa gelecek yýl ayný yerde kaldýðýmýzdan þikayet ederiz. ÝLK YEÞÝL HAFTA FUARI NDAN BÝR NOT Bu yýl Berlin Yeþil Hafta Fuarý nýn 70. si gerçekleþti ve biz, son birkaç yýl olduðu gibi bu yýl da fuara sadece birkaç firmayla katýldýk, katýlýmda çok zayýftýk yani. Oysa Türkiye nin Berlin Yeþil Hafta Fuarý na ta baþýndan beri katýldýðýný biliyor muydunuz? Ýþte size 1935 yýlýndaki Yeþil Hafta dan izlenimler. Aþaðýdaki yazý 1935 yýlýnda çýkan bir Alman-Türk ticaret kitabýndan alýnmýþtýr. Berlin in Sergi ve Meþherleri Berlin in Keiserdamm denilen kýsmýnda vücüde getirilmiþ olan sergi mahali tesisi tarihi bulunan 1924 senesinden beri adeta bila fasýla bir surette 123 muvaffakiyetli sergi ve ihtisas meþherine sahne olmuþtur. Ýþ bu mahalde her sene küþat olunan meþherlerden en mühimi Yeþil Hafta denilen ziraat meþheridir. Bu meþher þimdi kýþ mevsimide, yeni istihsal devresine girmezden evvel çiftçi için artýk en büyük bir öðreniþ sahasý olmuþdur. Bundan baþka beynelminel otomobil, büyük Alman radiyo, otel, ekmek ve pastacýlar, IBA diye yad olunan beynelminel büro eþya ve levazýmý sergi ve meþherleri de pek büyük bir ehemmiyeti haizdirler. Bütün bu meþher ve sergiler dünya þühretine malikdirler. Avrupa hududlarýnýn ilerisinde de yekane ihtisas sergi ve meþheri telakki edildiklerinden dünyanýn her tarafýndan muntazam bir surette alakadarlar gelmektedirler. Evet, 1935 teki sergileri anlatan geniþ yazýdan yaptýðýmýz þu kýsa alýntý bile o zamanlarki Yeþil Hafta dan bir fikir veriyor. 10

11 Verlust des deutschen Passes! Vorsicht! türkischstämmige Deutsche haben Ihre deutsche Staatsbürgerschaft verloren, ohne es zu wissen. Viele unserer Landsleute haben nach der Einbürgerung in die deutsche Staatsbürgerschaft erneut die Wiedereinbürgerung in die türkische Staatsbürgerschaft beantragt und erneut einen türkischen Pass erworben. Seit der Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes mit Beginn des Jahres 2000 gilt gem. 17 Nr. 2 in Verbindung mit 25 Abs. 1 StAG, dass die deutsche Staatsangehörigkeit verloren geht, wenn eine andere Staatsangehörigkeit erworben wird. Dies betrifft allein in Berlin mehrere tausend türkische Staatsangehörige. Obwohl den türkischen Behörden diese Rechtslage bekannt ist, informieren die Konsulate nicht darüber, dass für alle die nach dem wieder eingebürgert wurden, dies den automatischen Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft zur Folge hat. Dies erinnert mich einwenig an die Erklärungen der türkischen Banken, dass die deutschen Steuerbehörden von den Geldanlagen und den Zinseinkünften nichts erfahren werden. Genau wie die deutschen Finanzämter nach und nach über die Investitionen in der Türkei erfahren, so erfahren nach und die deutschen Behörden von den Wiedereinbürgerungen. Spätestens auf den Auszügen des Personenstandsregisters geben die türkischen Behörden dann an, das der Betreffende türkischer Staatsbürger sei und die deutschen Standesämter reagieren, in dem sie dem Betreffenden durch Bescheid zur Rückgabe der Einbürgerungsurkunde auffordern, eine Entlassungsurkunde zustellen und die Personaldokumente einziehen oder einbehalten. Nach türkischem Recht ist eine doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt und führt zu keinerlei Nachteilen oder Konsequenzen. Leider gilt dies eben nicht für Deutschland. Deutschland lehnt nach wie vor eine doppelte Staatbürgerschaft ab. Wer die deutsche Staatbürgerschaft beantragt, sollte sich zurzeit nicht wieder in die alte Staatsbürgerschaft einbürgern lassen, so lange die jetzige Rechtslage fortbesteht. Für die Anerkennung der doppelten Staatbürgerschaft in der Bundesrepublik gibt es zurzeit keine Anzeichen. Wie im deutschen Recht üblich gibt es aber für alles Ausnahmen. Bevor man eine andere Staatsangehörigkeit erwirbt, kann man gem. 25 Abs. 2 StAG einen schriftlichen Antrag auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit stellen. Das Gesetz knüpft daran jedoch Voraussetzungen: 1.) Die Interessen des Antragstellers sind mit den Interessen der Bundesrepublik Deutschland abzuwägen. Hat z.b. der Antragsteller aufgrund des Austritts aus seiner ursprünglichen Staatsbürgerschaft schwere rechtliche oder materielle Nachteile zu erleiden und bestehen aus Sicht der deutschen Behörden keine Nachteile für die Interessen Deutschlands, z.b. weil der Antragsteller integriert ist, so wäre eventuell eine Genehmigung der zuständigen Behörde denkbar. 2.) Die deutschen Auslandsbehörden sind dazu anzuhören. 3.) Lebt der Antragsteller dauerhaft im Ausland, so hat er seine fortbestehende Bindung an die Bundesrepublik Deutschland glaubhaft zu machen. Der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit tritt automatisch ein, für alle die die Staatsbürgerschaft nach dem erhalten haben. Die Aufenthaltserlaubnis ist dann erneut einzuholen und richtet sich nach der Zeit des Aufenthalts in Deutschland sowie des Zwecks des Aufenthalts. Für die aller meisten der betroffenen ist die Wiedererlangung der Aufenthaltserlaubnis oder der Niederlassungserlaubnis kein Problem. Problematisch ist dies, wenn der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei jemanden eintritt, der schon seit längerem in der Türkei lebt. Da diese Problematik in einem solchen Artikel nur kurz angesprochen werden kann, sollten Sie eventuelle Fragen mit dem zuständigen Standesamt oder dem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens besprechen. Rechtsanwalt: Erol Özkaraca 11

12 TÜRKÝYE TANITIM ÇANAKKALE ZAFERLERÝ VE DOÐAL GÜZELLÝKLERÝYLE ÜNLÜ BÝR KENTÝMÝZ: ÇANAKKALE Çanakkale özellikle biz gurbetçilerin çok iyi tanýdýðý bir kenttir. Türkiye ye otomobille gittiðimiz yýllarda, çoðumuzun yolu Çanakkale den geçiyordu. Kapýkule den yurda giriþ yaptýktan sonra, Edirne yi geçince ilerde Keþan ve Çanakkale yoluna sapýlýr. Bu yola saptýktan sonra artýk amaç bir an önce Çanakkale Boðazý na varmaktýr. Eceabat ta araba vapuruna binip te denize açýlýnca, az sonra karþýmýza Gelibolu Yarýmadasý sýrtlarýna yapýlmýþ dev bir mehmetçik resmi çýkar ve bizi selamlar. Bu resmin yanýnda çok ünlü bir þiirin ilk iki dizesi yer alýr: Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn Bu toprak,bir devrin battýðý yerdir. Bu iki dize bizi uyarýyor adeta. Çünkü biz, bir zamanlar çok kanlý savaþlarýnýn cereyan ettiði, çok sayýda þehidin kanýyla sulanmýþ kutsal topraklarda bulunmaktayýz. Her ne kadar yolda olsak da, yorgunluktan bitkin bir hale düþmüþsek de, þairin bu iki dizesi denizin ortasýnda bizi kendimize getiriyor. Çanakkale yi tanýtmadan önce gelin Necmettin HALÝL ONAN ýn Dur Yolcu adlý bu þiirini bir kez daha okuyalým: DUR YOLCU Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn Bu toprak,bir devrin battýðý yerdir. Eðil de kulak ver bu sessiz yýðýn Bir vatan kalbinin attýðý yerdir Bu ýssýz, gölgesiz yolun sonunda, Gördüðün bu tümsek, Anadolu nda Ýstiklal uðruna, namus yolunda, Can veren Mehmet in yattýðý yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele Son vatan parçasý geçerken ele Mehmet in düþmaný boðduðu sele Mübarek kanýný kattýðý yerdir Düþün ki haþrolan kan, kemik, etin Yaptýðý bu tümsek amansýz çetin Bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattýðý yerdir Çanakkale, Marmara denizi ile Ege denizini birbirine baðlayan Çanakkale boðazýnýn Anadolu yakasýnda kurulmuþ bir kenttir. Çanakkale nin doðusunda ve güneydoðusunda Balýkesir, batýsýnda Ege Denizi kuzeybatýsýnda Edirne, kuzeyinde Tekirdað ve Marmara Denizi bulunmaktadýr. Kentin nüfusu 1990 sayýmýna göre tür. Çanakkale Ýzmir e 335 km. Balýkesir e 212 km. Bursa ya ise 305 km. uzaklýktadýr. Kentin düzenli yollar sayesinde çevresiyle baðlantýsý çok iyidir. Çanakkale ilinin ilçeleri, Ayvacýk, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice dir. Çanakkale çevresinde ilk yerleþme M.Ö. dört bin yýla kadar uzanýyor. Ýlk çaðlardan bu yana önemli bir yerleþim merkezi olan Çanakkale, Çanakkale boðazý sayesinde denizler arasýndaki baðlantýyý ðlayan çok önemli bir yerdir. Bu özelliði nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardýr. Coðrafi konumu, yörede yaþayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük saðlamýþtýr. Ancak bu durum, yöreyi çeþitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmýþtýr. Deðiþik tarihlerde yerleþmek yada yaðmalamak amacýyla bölgeye çeþitli devletlerin askerleri gelmiþtir. Çanakkale bulunduðu stratejik konum nedeniyle eskiden olduðu gibi, yakýn tarihimizde de bir çok devletin ilgi odaðý olmuþtur. Ýlk çaðlarda Truva yý ele geçirmek için nasýl kýyasýya savaþlar yapýldýysa, 1. Dünya Savaþý nda da Çanakkale yi ele geçirmek için aylar süren çok kanlý savaþlar yapýldý. ÇANAKKALE ZAFERÝ NÝN 90. YILDÖNÜMÜ Yakýn tarihimizin en kanlý savaþlarýndan biri olan Çanakkale savaþlarý toplam insanýn ölümüne neden olmuþtur. Bu kanlý savaþlarýn sonunda Türkiye, tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazanmýþtýr. Yanlýþ bir politika sonucu Türkiye nin 1. Dünya Savaþý na girmesi Çanakkale savaþlarýnýn baþlamasýna neden oldu. Ýngiltere ve müttefiklerinin amacý Çanakkale yi geçip Ýstanbul u iþgal etmekti. Ancak baþta Mustafa Kemal ve askerleri olmak üzere, Çanakkale yi savunan Tüm Türk subaylarý ve askerleri Çanakkale de 18 Mart 1915 yýlýnda bir destan yazdý ve Çanakkale geçilmez sözü tüm ünyada yankýlandý. Ýngiliz, Fransýz ve Anzak askerlerinden oluþturulan dünyanýn en büyük ordusuna karþý, Türkiye nin her köþesinden gelmiþ vatan çocuklarýnýn göðüslerini siper ederek kazandýklarý eþsiz bir zaferdir Çanakkale Zaferi. Bu savaþlarda kazandýðý baþarýyla adýný dünyaya duyuran Mustafa Kemal, Çanakkale de ölen Ýngiliz, Fransýz ve Anzak askerleri için þu sözleri söylemiþtir: Onlar Mehmetçikle koyun koyuna yatýyor bu topraklarda, annelerin üzülmesine gerek yok çünkü onlar artýk bizim de evladýmýz. Hüdai ÜLKER 12

13

14 STEUERN AHMET TUNGA Steuerklassenwahl 2005 Wegen der Senkung des Steuertarifs für 2005 (Eingangssteuersatz 15 % und Spitzensteuersatz 42 %) ist für Arbeitnehmer - Ehegatten auch in diesem Jahr eine Überprüfung der Steuerklassenwahl ratsam. Ehegatten, die beide Arbeitslohn aus einem aktiven Beschäftigungsverhältnis (d. h. keine Versorgungsbezüge) beziehen, sollten deshalb nach Erhalt ihrer Lohnsteuerkarten 2005 darauf achten, ob die bisherigen von der Gemeinde eingetragenen Steuerklassen noch zutreffen. Für eine etwaige Änderung der Steuerklasseneintragung ist die Gemeinde zuständig, die die Lohnsteuerkarte ausgestellt hat. Zur Erleichterung der Steuerklassenwahl hat die Finanzverwaltung Tabellen ausgearbeitet, mit deren Hilfe die Ehegatten nach der Höhe ihrer monatlichen Arbeitslöhne die Steuerklassenkombination feststellen können, bei der sie die geringste Lohnsteuer entrichten müssen. Wichtig: Bei der Wahl der Steuerklassenkombination sollten die Ehegatten auch daran denken, dass die Steuerklassenkombination auch die Höhe der Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld, Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld und Mutterschaftsgeld, beeinflussen kann. Eine vor Jahresbeginn getroffene Steuerklassenwahl wird bei der Gewährung von Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt grundsätzlich anerkannt. Wechseln Ehegatten im Laufe des Kalenderjahres die Steuerklassen, können sich bei der Zahlung von Lohnersatzleistungen, z. B. wegen Arbeitslosigkeit eines Ehegatten, unerwartete Auswirkungen ergeben. Deshalb sollten Arbeitnehmer, die damit rechnen, in absehbarer Zeit eine Lohnersatzleistung für sich in Anspruch nehmen zu müssen oder diese bereits beziehen, vor der Neuwahl der Steuerklassenkombination zu deren Auswirkung auf die Höhe der Lohnersatzleistung den zuständigen Sozialleistungsträger befragen. Steuerklassen Für Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, sieht das Gesetz die Möglichkeit einer Steuerklassenwahl vor. Sie können zwischen den Steuerklassenkombinationen IV/IV und III/V wählen. Wichtig: Ab dem Kalenderjahr 2005 sind der Eingangssteuersatz auf 15 % und der Spitzensteuersatz auf 42 % gesenkt sowie die dazwischen liegende Tarifstruktur verschoben worden. Außerdem gelten seit dem Kalenderjahr 2004 höhere Grundfreibeträge von EUR bzw EUR in der Steuerklasse III ( 32a EStG). Insbesondere in Fällen, in denen sich die Verhältnisse gegenüber dem Vorjahr in tatsächlicher Hinsicht geändert haben, z. B. die Höhe der Gesamtbezüge unterscheidet sich wesentlich gegenüber dem bisherigen Arbeitslohn oder es ist erstmals ein Freibetrag auf der Steuerkarte einzutragen, ist zu empfehlen, die von der Gemeinde bescheinigte Steuerklassenkombination zu prüfen. Sie kann für Zwecke eines Steuerklassenwechsels vom Arbeitgeber zurückverlangt werden. Welche Steuerklassenkombination ist am günstigsten? Welche Wahl am günstigsten ist, also zum höchsten Nettolohn führt, richtet sich ausschließlich nach der Höhe des Arbeitslohns, den die beiden Ehegatten im jeweiligen Kalenderjahr zusammen beziehen. Die im Einzelfall zutreffende Steuerklassenwahl für den jeweiligen Arbeitslohn können Sie für das Jahr 2005 in den am Ende dieses Beitrags eingefügten Übersichten ablesen. Wichtig: Die folgende Faustregel bietet die Möglichkeit einer überschlägigen Berechnung: Der Steuerklassenkombination III/V ist aus steuerlicher Sicht der Vorzug gegenüber der Steuerklassenwahl IV/IV zu geben, wenn auf den weniger gut verdienenden Ehegatten weniger als 40 % der Gesamtbezüge entfallen, der Besserverdienende also mehr als 60 % des gesamten Bruttoarbeitslohns verdient. Praxis-Beispiel Bei einem Arbeitnehmer - Ehepaar, beide sind rentenversicherungspflichtig, bezieht der höher verdienende Ehegatte A nach Abzug etwaiger Freibeträge einen Monatslohn von EUR. Die günstigere Steuerklassenkombination ergibt sich durch Anwendung der Tabelle. Sofern der Ehegatte B ebenfalls nach Abzug etwaiger Freibeträge nicht mehr als EUR monatlich verdient, führt die Steuerklassenwahl III/V zur geringsten Lohnsteuer. Würde der Ehegatte B mehr als EUR beziehen, würde die Steuerklassenkombination IV/IV zum geringeren Lohnsteuerabzug führen. Info: Haufe Steuer Office Ahmet TUNGA Gelernter Steuerfachangestellter Geprüfter Bilanzbuchhalter Info Tel:

15 Sesinizi duyurmak istiyorsanýz, doðru Adres Berlin SES dergisidir! Ilanlarýnýz için aþaðýdaki numaraya Telefon ediniz! 030/ veya

16

17 AHMET YUMUÞAK Der Wirtschaftsprüfer kommt zu Ihrem türkischen Unternehmen in Berlin Wenn Ihr Unternehmen prüfungspflichtig ist (siehe den Artikel auf der Seite 11 in der Dezember-Ausgabe Ihrer Zeitschrift Berlin-SES) oder freiwillig geprüft werden soll, weil z.b. der Gesellschaftsvertrag eine freiwillige Prüfung vorsieht, um den Minderheitsgesellschafter zufrieden zu stellen oder Sie den Prüfungsbericht Ihrer Hausbank wegen einer bevorstehenden Investitionsfinanzierung vorlegen sollen, müssen Sie einen Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Durchführung der Prüfung beauftragen. Bei solchen Prüfungen handelt es sich um Vorbehaltsaufgaben für die Wirtschaftsprüfer. Damit ist aber gleichzeitig ausgeschlossen, dass Sie anstatt eines Wirtschaftsprüfers einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt mit der Prüfung Ihres Unternehmens beauftragen können. Nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind befugt, solche Prüfungen durchzuführen. Die Jahresabschlüsse und Lageberichte von mittelgroßen Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder von mittelgroßen Personengesellschaften im Sinne des 264a Abs.1 HGB können auch von vereidigten Buchprüfern und Buchprüfungsgesellschaften geprüft werden. Der Beruf der Wirtschaftsprüfer ist in der Wirtschaftsprüferordnung geregelt. Die Wirtschaftsprüfer üben einen freien Beruf aus. Sie werden öffentlich bestellt und müssen ihre persönliche und fachliche Eignung nachweisen. Die Berufsausübung erfolgt unabhängig, gewissenhaft, verschwiegen, unparteiisch und eigenverantwortlich. So können Sie z.b. einem Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag nicht erteilen, wenn zwischen Ihnen und dem Abschlussprüfer geschäftliche, finanzielle oder persönliche Beziehungen bestehen, nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. Auf Grund ihrer hohen persönlichen und beruflichen Qualifikation genießen die Wirtschaftsprüfer in der Öffentlichkeit hohes Ansehen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Wirtschaftsprüfer nicht im Auftrag des Finanzamts prüft, sondern nur in Ihrem Auftrag. In der türkischen Gemeinschaft in Berlin gab es darüber Missverständnisse. Die Verschwiegenheitspflicht des Wirtschaftsprüfers gilt daher grundsätzlich auch gegenüber dem Finanzamt. Die Beauftragung eines Abschlussprüfers setzt eine ordnungsgemäße Bestellung voraus. Danach erfolgt zunächst die Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder die Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Wahl folgend wird der Abschlussprüfer von der Geschäftsführung mit der Durchführung der Abschlussprüfung beauftragt. Sie schließen mit Ihrem Abschlussprüfer einen privatrechtlichen Vertrag ab, in dem notwendige Vertragsinhalte wie Art und Umfang der Abschlussprüfung bzw. der Berichterstattung, Honorar sowie Haftungsfragen schriftlich festgelegt werden. Für die gesetzlichen Abschlussprüfungen gibt es weitgehende verbindliche Regelungen zu wesentlichen Vertragsbestandteilen. Der rechtswirksam abgeschlossene Vertrag ist dann der Startschuss für den Beginn der Aktivitäten Ihres Abschlussprüfers zur Durchführung der Prüfung. Sie können Ihren Abschlussprüfer frei wählen. Per Juli 2004 sind in Berlin ca. 700 Wirtschaftsprüfer und 200 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften registriert. Nähere Informationen hierzu können Sie bei der Wirtschaftsprüferkammer in Berlin holen. Zu den drei großen weltweit operierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gehört Ernst und Young AG, bei der der Verfasser dieses Artikels als Manager in der Prüfungsabteilung seit mehreren Jahren tätig ist. Ernst und Young AG führt u. a. gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen für Unternehmen aller Rechtsformen und Branchen durch. Ernst und Young AG sieht sich auch für türkische Unternehmen in unserer Hauptstadt Berlin als kompetente Ansprechpartner. Als Unternehmer müssen Sie das Honorar für die Abschlussprüfung in Ihre Entscheidungsfindung einbeziehen. Für die Leistungen des Wirtschaftsprüfers gibt es keine Gebührenordnung wie bei den Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Ärzten. Daher haben Sie die Höhe des Honorars mit Ihrem Abschlussprüfer gesondert zu vereinbaren. Das Honorar bemisst sich grundsätzlich nach dem geschätzten Zeitaufwand für die Abwicklung der gesamten Prüfung. Sie können einen Stunden- oder Tagessatz vorsehen. Den Gesamtaufwand für die Prüfung können Sie erheblich reduzieren, wenn Ihr Unternehmen auf die Prüfung gut vorbereitet ist und Sie im Vorfeld der Prüfung mit Ihrem Abschlussprüfer die Prüfungsdurchführung insgesamt abstimmen, notwendige Unterlagen fristgerecht bereitstellen und Leerzeiten vermeiden. Eine für beide Vertragspartner erfolgreiche Prüfungsdurchführung und eine Ihren Bedürfnissen und Erwartungen entsprechende Berichterstattung werden Themen kommender Ausgaben Ihrer Zeitschrift Berlin-SES sein. Dipl.-Kfm. Ahmet Yumuþak Tel

18

19 19

20 20

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum) Erstattung der zur deutschen Rentenversicherung geleisteten Beiträge an türkische Staatsangehörige Alman emeklilik sigortası primlerinin Türk yurttaşlarına iadesi (Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı 2. Vornamen Adı 3.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sevgili Türk ve Alman-Türk Okuyucular, Liebe türkische und deutsch-türkische Leserinnen und Leser, Bu broºür, vatandaºl a geçmek ve çifte vatandaºl k konusunda sorunlarla karº laºabilecek herkese yöneliktir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Formell, weibliche Empfängerin,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei Praktische Erfahrungen in der New Energy, Renewable Energy Projektierung und dem Netzanschluss Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Gliederung

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım Organisations- und Qualitätsentwicklung

Detaylı

Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen. Angaben zu den Einkünften. Zur Beachtung: Versicherung

Angaben zur Person Weiße Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen. Angaben zu den Einkünften. Zur Beachtung: Versicherung Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201 ) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Ücret dönüşüm hakkı yoluyla doğrudan sigorta. İnisiyatif kullanın, yaşlılığınız için bugünden önlem alın. Direktversicherung durch Entgeltumwandlung.

Ücret dönüşüm hakkı yoluyla doğrudan sigorta. İnisiyatif kullanın, yaşlılığınız için bugünden önlem alın. Direktversicherung durch Entgeltumwandlung. İşyerİ Yaşlılık Sİgortası/Betriebliche Altersversorgung Ücret dönüşüm hakkı yoluyla doğrudan sigorta. İnisiyatif kullanın, yaşlılığınız için bugünden önlem alın. Direktversicherung durch Entgeltumwandlung.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe İnfluenza (grip) aşısı hakkında Solunum yollarının aniden başlayıp şiddetli belirtiler gösteren hastalıkları insanlarda en sıklıkla görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar çok sayıda farklı nedenden, özellikle

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Musterformular ZIT-BB

Musterformular ZIT-BB Yabancılar Dairesince hazırlanmış bilgi broşürü Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki ikametiniz hakkındadır 1. Giriş Almanya Federal Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. İkametinizin gönlünüzce olmasını ve burada

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Çocuk parası No. Kindergeld-Nr. Familienkasse Başvuran kişinin Almanya'daki vergi kimlik numarası Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Çocuk parası başvurusu Lütfen başvuru yapılan her

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

(Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı. Geburtsdatum Doğum tarihi. Geburtsort Doğum yeri.

(Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı. Geburtsdatum Doğum tarihi. Geburtsort Doğum yeri. V o l l m a c h t V e k a l e t Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı Vekalet sayfa 1/6 (Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Geburtsdatum Doğum tarihi Geburtsort Doğum yeri Adresse Adresi Telefon, Telefax,

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı