TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)"

Transkript

1 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) Sonbahar Kýlavuzu temel ilke kurallarýna uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Sýnava/yerleþtirmeye baþvuran adaylar Kýlavuzda ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnav/ yerleþtirmelerle ilgili her türlü açýklama, baþvuru sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýndan yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir. Tercih Süresi : Ekim 2012 DÝKKAT! Baþvurusunu ya tercihini yapmayan, baþvurusu ya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen ya giremeyen, sýnava alýnmayan ya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan ya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri rilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvuru, sýnav sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres iletiþim bilgileri ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme yargý organlarý ile ilgili kurumlarýn kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.

3 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) sonucuna göre uzmanlýk eðitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre bu kýlavuzdaki mevcut kontenjanlara yerleþtirilecektir Adaylar, programlara TUS Puanlarý, tercih sýralarý programlarýn kontenjanlarý göz önünde tutularak bilgisayarla yerleþtirilecektir. Yerleþtirme iþleminin yapýlabilmesi için yabancý dil yeterliliði aranýr. Yabancý dil yeterliliðini saðlayamayan adaylarýn yerleþtirmeleri yapýlsa bile ilgili kurum tarafýndan atamalarý yapýlmaz. TUEY in yabancý dil bilgisi ile ilgili maddesi þöyledir: Mesleki bilgi sýnavlarýnýn sonucuna göre yerleþtirilme iþleminin yapýlabilmesi için yabancý dil yeterliliði aranýr. Yabancý dil yeterliliði için Ýngilizce, Fransýzca ya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda ya Ünirsitelerarasý Kurul Dil Sýnavýnda yüz üzerinden en az elli puan almýþ olmak ya da Yükseköðretim Kurulu tarafýndan bu puana denk kabul edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir belgeye sahip olmak þarttýr. Yabancý dil sýnav sonuçlarý sýnav tarihinden itibaren beþ yýl süre ile geçerlidir. Beþ yýllýk sürenin sona erdiði tarihin hesabýnda mesleki bilgi sýnavýna baþvuru tarihi dikkate alýnýr Bir programa yerleþtirilen adaylarýn haklarý yalnýz ilgili sýnav dönemi için geçerlidir Bir eðitim programýna yerleþtirilmiþ olmak, adaylara, uzmanlýk öðrencisi kadrolarýna atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak rmez. Adaylarýn yerleþtirildikleri programlara kaydolmalarý ya kadrolara atanmalarý için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik diðer mevzuatta belirtilen koþullarý karþýlamalarý gerekir. Yerleþtirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koþullarý karþýlamayanlarýn yerleþtirildikleri kurumlarca atamalarý ya kayýtlarý yapýlmaz Yerleþtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda açýklandýðý tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýrlar. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Günevler Þubesi numaralý hesabýna (IBAN:TR ) 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý Bilkent/ Ankara adresine ulaþtýrýlmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adresi, evrak referans numarasý vb. bilgileri yazýlý olmayan, imzalanmamýþ ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr. 1.6 Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik/Y.U. Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ÖSYM nin Ýnternet adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. ÖSYM, aday dilekçelerini ÖSYM nin Ýnternet adresinden alabilecek /ya adaylarýn rmiþ olduðu dilekçeleri Ýnternet adresinden cevaplayabilecektir. 2. TERCÝH BÝLDÝRÝMÝ VE YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ 2.1 Adaylar; tercihlerini Ekim 2012 tarihleri arasýnda yapacaklardýr. 2.2 Adaylarýn tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin elektronik að sayfasýnda yayýmlanacak olan tercih kýlavuzundan yararlanmalarý gerekmektedir. 2.3 Tercihler bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla aday tarafýndan elektronik ortamda yapýlacaktýr. Yanlýþlýkla bir program yerine diðer bir programýn girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi iþlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlýþ aktarýlmasýndan doðacak sonuçlardan aday sorumludur ya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Tablo 2 Tablo 3 teki programlarý týp doktorlarý (Gülhane Askeri Týp Akademisi nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle iliþkisi bulunmayan siviller dâhîl) ile Tablo 1A nýn Týp Dýþý Meslek Mensuplarý Ýçin (T. D. M. M. Ý.) baþlýklý kýsmýnda yer alan ilgili diðer fakülte, yüksekokul bölümlerinden mezun olan adaylar, Tablo 4 teki programlarý ise yalnýz sýnav tarihine kadar stajyerliðini tamamlamýþ askeri saðlýk personeli tercih edebileceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Askeri saðlýk personeli olan adaylar ise sadece Tablo 4 ten en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. 1

4 2.5 ÜDS ya KPDS den en az 50 puan alan adaylar ya da Yükseköðretim Kurulu tarafýndan bu puana denk kabul edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir belgeye sahip adaylar (diðer þartlarý da taþýmak kaydýyla) Týpta Uzmanlýk Eðitimi için tercih yapabileceklerdir. DÝKKAT: Önceki yýllarda yapýlan TUS mesleki yabancý dil sýnavýndan muafiyeti devam eden, ÜDS ya KPDS den süresi geçerli en az 50 puan alan adaylar ya da bu puana denk kabul edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir belgeye sahip adaylar (diðer þartlarý da taþýmak kaydýyla) 2012-TUS Sonbahar için tercih yapabileceklerdir. Tercih yapacak adaylardan; TUS mesleki yabancý dil sýnavý, ÜDS ya KPDS den süresi geçerli en az 50 puaný olmayan ancak, bu puana denk kabul edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir belgeye sahip adaylar bu durumlarýný belgelemek kaydýyla tercih yapabileceklerdir. ÜDS ya KPDS den süresi geçerli en az 50 puan olan adaylarýn Merkezimiz kayýtlarýndaki bilgileri tercih aþamasýnda kontrol edilecektir. Sadece bu puana denk kabul edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir belgeye sahip adaylar ise, 12 Ekim 2012 tarihi saat ye kadar geçerli belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize ulaþtýrdýklarý takdirde tercih iþlemi yapabileceklerdir. (ÖSYM nin internet adresinde Yabancý Dil Sýnavlarý Eþdeðerliklerine iliþkin 13 Ocak 2012 tarihli DUYURU bulunmaktadýr.) Yabancý dil sýnav sonuçlarý, sýnavýn yapýldýðý tarihinden itibaren beþ yýl süre ile geçerlidir. Beþ yýllýk sürenin sona erdiði tarihin hesabýnda mesleki bilgi sýnavýna baþvuru tarihi dikkate alýnýr. 2.6 Yerleþtirme iþlemi, bu kýlavuz ile Baþvuru kýlavuzundaki ilke kurallara göre yapýlacaktýr. 2.7 Sýnav puanýnda eþitlik olmasý hâlinde seçimi yapýlan uzmanlýk dalýný daha üst tercihinde gösterene öncelik rilir, bu durumda da eþitliðin bozulmamasý hâlinde doðum tarihi daha yeni olan adaya öncelik rilecektir. koþullar, ilgili dalda eðitim yapabilmek için kurumlarýn belirlediði, yazýlý sýnavla ölçülemeyen niteliklerdir tercihler yapýlýrken adaylar tarafýndan mutlaka göz önünde bulundurulmalýdýr. Bir program için istenilen nitelikleri taþýmadýklarý hâlde bu programý tercihlerinde gösteren puanlarýna göre bu programa yerleþen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek yerleþmeden doðan tüm haklarýný yitirmiþ olacaklardýr. Yerleþtirme iþlemi yapýlýrken yeterli puan alýnmasý koþuluyla tercih sýrasý da önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen programlarýn en çok istenilenden baþlamak üzere sýralanmasý adayýn yararýna olacaktýr. 2.8 Adaylar, tercih bildirim iþlemini tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden tercihlerinde deðiþiklik yapabileceklerdir. Tercih iptali yapýlmaz. 3. KAYIT, ATAMA BÝLGÝLERÝ VE GEREKLÝ BELGELER Adaylar yerleþtirme sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý þifreleri ile ÖSYM'nin Ýnternet adresinden öðrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iþ günü sonra baþlamak üzere, adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 10 iþ günü içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Saðlýk Bakanlýðý, Ünirsiteler, Gülhane Askeri Týp Akademisi Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý Týpta Uzmanlýk Eðitimi programlarýna yerleþtirilen adaylara ait yerleþtirme sonuç bilgilerini, ÖSYM den edinecekleri þifreleri ile Ýnternet üzerinden ftp yoluyla almalarý saðlanacaktýr. Ünirsite týp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ünirsitelere, Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðý adýna ünirsite týp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Saðlýk Bakanlýðýna, Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Týp Kurumu Baþkanlýðýna, ilan edilen baþvuru tarihleri arasýnda istenen tüm belgelerle birlikte baþvurmalýdýrlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde baþvuruda bulunmayan ya eksik belge ibraz edenlerin baþvurularý kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleþtirmeden dolayý kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybedeceklerdir. Atamalar esnasýnda baþvuru þartlarý ile ilgili mevzuata durumlarý uymayan ya belgelerinin eksik olduðu tespit edilen adaylar, atamalarýnýn yapýlmasý konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. Saðlýk Bakanlýðý kadrolarýna yerleþtirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanýný takip eden 10 iþ günü içerisinde, Ýnternet aracýlýðýyla ilan edilen belge formlarý Saðlýk Bakanlýðý Genel Evrak Þube Müdürlüðü Mithatpaþa Caddesi No: Sýhhýye Ankara adresine elden teslim edebilirler ya da APS ya özel kargo ile gönderebilirler. APS ya özel kargo ile gönderilen belgelerin Saðlýk Bakanlýðýna vaktinde ulaþmamasý hâlinde sorumluluk Saðlýk Bakanlýðýna ait deðildir. Adaylar belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneðine, açýklamalara "http:// Ýnternet sayfasýndan ulaþýlabilecektir. TUS yerleþtirme sonuçlarýna göre ünirsitelerde ya Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerindeki programlardan birine yerleþtirilen yabancý uyruklu adaylarýn kayýt için bu kýlavuzda yazýlý olan süre içinde o programýn baðlý olduðu ünirsiteye ya Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmalarý gerekir. Kayýt sýrasýnda diðer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancý uyruklu adaylarýn aþaðýdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. 2

5 a) Ana dal uzmanlýk eðitimi yapmak için Türkiye deki týp fakültelerinin birinden mezun olunduðunu gösteren diploma ya yabancý ülkelerdeki týp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK ten alýnmýþ denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri, b) Mesleki konularý izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacýyla Týpta Uzmanlýk Kurulunun belirleyeceði bir kuruluþ tarafýndan yapýlan Türkçe dil bilgisi sýnavýnda baþarýlý olduklarýna dair belgenin aslý ya noter tasdikli örneði (Uzmanlýk eðitimine baþladýklarý tarihten itibaren en geç bir yýl içerisinde sunmak zorundadýr. Aksi takdirde bu kiþilerin uzmanlýk öðrenciliði ile iliþikleri kesilir. Türkiye deki týp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi baþarý belgesi aranmaz.), c) Türkiye'de ikametlerine izin rildiðine dair Emniyet Genel Müdürlüðünden alýnmýþ belgenin noter tasdikli örneði, d) Uzmanlýk eðitimi süresince kendilerine burs rileceðini ya Türkiye'deki giderlerinin karþýlanacaðýný belirten belge Yabancý uyruklu adaylarýn atamalarý yetkili mercilerce izin rildikten sonra yapýlýr. 4. EK YERLEÞTÝRME 2012-TUS Sonbahar sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonunda adaylarýn tercih etmemesi, adaylarýn yerleþtirilmesine raðmen durumlarýnýn atanmaya uygun olmamasý ya yerleþtirilmesi yapýlan adaylarýn baþvuru süresi içinde baþvurmamasý nedeniyle boþ kalan kontenjanlara ÖSYM tarafýndan merkezi olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Adaylar, 2012-TUS Sonbahar Ek Yerleþtirme Boþ Kontenjanlarý ile tercih iþlemlerini hangi tarihler arasýnda yapacaklarýný ÖSYM'nin Ýnternet sitesinden öðreneceklerdir. Ek yerleþtirme kontenjanlarýna baþvurabilmek için aþaðýdaki koþullarýn tümünün karþýlanmasý gerekmektedir. a) 2012-TUS Sonbahar sýnavýna girmiþ olmak, b) 2012-TUS Sonbahar sonunda hiçbir programa yerleþmemiþ olmak, c) Yerleþtirmede esas alýnacak Aðýrlýklý Bilim Sýnavý üzerinde olmak Ek Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM'nin Ýnternet sayfasýnda yayýnlanacaktýr. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 10 iþ günü içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca yerleþtirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 5. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR Yabancý uyruklu adaylar için Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde ünirsite týp fakültelerinde yabancý uyruklu kontenjaný ayrýlmýþ bu kontenjanlar Tablo 2 Tablo 3'te gösterilmiþtir. Yabancý uyruklu kontenjanýný sadece "Uyruðu" "lar" olan adaylar tercih edebilir. Yabancý uyruklu adaylar, bu kontenjanlara, bu kýlavuzdaki kurallar uyarýnca puanlarý tercihleri göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Genel kontenjanlarda açýk kalsa bile genel kontenjanlara yabancý uyruklu adaylar yerleþtirilmez. T.C. vatandaþý olan ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanun kapsamýnda olanlar, KKTC uyruklular genel kontenjanlara baþvurduklarý için yabancý uyruklu kontenjanlarýndan yararlanamazlar. Ýkili anlaþmalar uyarýnca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancý uyruklu öðrenciler, ikili anlaþma hükümlerine göre hareket edecektir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya Balkanlarda yaþayan Türk Akraba Topluluklarýndan gelerek ünirsitelerimiz týp fakültelerinden mezun olan týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarýný belgelendirerek Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýna baþvurabilirler. Bu adaylar için ayrýlan kontenjanlar da yabancý uyruklu kontenjaný içinde gösterilmiþtir. Yabancý uyruklu adaylar için hazýrlanmýþ ayrý bir Aday Baþvuru Formu Kýlavuz bulunmamaktadýr. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kýlavuzun tüm hükümlerine tabidirler. 6. YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI Adaylar yerleþtirme sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý þifreleri ile ÖSYM nin Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Sonuç belgesi basýlmayacak adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýnda ilân edilen sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. 3

6 Tablo Açýklamalarý Tablolar 8 sütun halinde düzenlenmiþtir. Uzmanlýk dal kodlarý (1), uzmanlýk dal adý (2), öðrenim süresi (3), puan türü (4), genel kontenjan (5), yabancý uyruklu kontenjaný (6), özel koþullar açýklamalar (7) bir önceki sýnav döneminde yerleþtirme olduysa en küçük puanlar (8) yer almaktadýr. 8 numaralý sütunda 2012 ndeki TUS sonuçlarýna göre yapýlan merkezi yerleþtirmede genel kontenjana en küçük puanla yerleþtirilmiþ olan adayýn puaný rilmiþtir. Bu puanlar, her merkezi yerleþtirmede deðiþmekle birlikte ilgili dalýn ne derecede çok istenen bir dal olduðu konusunda bir ölçüde bilgi rmektedir. Adaylarýn, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmalarý yararlarýna olabilir. Bir önceki dönemde kontenjaný dolmamýþ ya yerleþtirme yapýlmamýþ olan dallar için bu sütun boþ býrakýlmýþtýr. Adaylarýn tercih ettikleri dallarýn özelliklerine uygun saðlýk koþullarýna sahip olmalarý gerekir. Koþul Açýklamalar Bk. 1 Baþkent Ünirsitesi Týp Fakültelerinde araþtýrma görevlileri 2547 Sayýlý Kanun hükümlerine göre atamasý yapýldýktan sonra, Ýþ Kanunu hükümleri uyarýnca ünirsite tüzel kiþiliði ile aralarýnda imzalayacaklarý hizmet akdine istinaden istihdam edileceklerdir. Bu araþtýrma görevlileri, Baþkent Ünirsitesi nde bu fakültenin bulunduðu Ankara'daki Uygulama Araþtýrma Merkezi'nde öðrenimlerine devam edeceklerdir. Bk. 2 Bu uzmanlýk dalýný seçecek adaylarýn týp dýþý meslek mensubu olmalarý gerekmektedir. Bk. 3 Fatih Ünirsitesi Ankara'dadýr. Uzmanlýk eðitimi Ankara'da yapýlmaktadýr. Araþtýrma görevlileri akademik yönden Yükseköðretim Kanununa, çalýþma þartlarý açýsýndan ise Ýþ Kanununa tabidir. Bk. 4 Týp eðitimi dili Ýngilizce olduðundan bu ünirsite ile ilgili programlarý tercihlerinde gösterecek adaylarýn alanlarýnda seminer rebilecek düzeyde Ýngilizce bilmeleri zorunludur. Ýngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleþtirilmiþ olsalar bile atamalarý yapýlmaz. Bk. 5 Bu ünirsitenin nde araþtýrma görevlileri özel kanunlardaki haklarý saklý kalmak kaydýyla (2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu vb.) Ýþ Kanunu 506 Sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir. Bk. 6 T.C. Hükümeti Saðlýk Bakanlýðý ile K.K.T.C. Hükümeti Saðlýk Bakanlýðý arasýnda 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Saðlýk Alanýnda Ýþbirliðine Ýliþkin Anlaþma"nýn 5. maddesi gereðince, bu kadrolara yalnýz K.K.T.C. uyruklu doktorlar baþvurabilirler. Bu dallarda ihtisasýný tamamlayanlar, ihtisas süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar. Bk. 8 Sakarya Ünirsitesi ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði Sakarya Ünirsitesi uzmanlýk öðrencileri uzmanlýk eðitimlerine Sakarya Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde devam edeceklerdir. Bk. 9 KKTC Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yarý süreli bir eðitim hastanesi olup, eðitim kadrolarýna yalnýz KKTC uyruklu doktorlar baþvuracaklardýr. Bu hastanede yarý süreli ihtisasýný tamamlayan doktorlar ihtisaslarýnýn ikinci yarý süresini Bakanlýðýmýz Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde Fahri Asistan statüsünde tamamlayacaklardýr. T.C. vatandaþý olanlar bu kadrolara müracaat edemezler. Bk. 10 Marmara Ünirsitesi ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði Marmara Ünirsitesi uzmanlýk öðrencileri uzmanlýk eðitimlerine Saðlýk Bakanlýðý Marmara Ünirsitesi Pendik Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde devam edeceklerdir. Bk. 12 Bu kontenjanlar Genelkurmay Baþkanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý Saðlýk Bakanlýðý arasýnda 28 Aralýk 2011 tarihinde imzalanan protokol çerçesinde açýlmýþtýr. Bu programý tercih edecek adaylarýn GATA Kanunu 44. madde c bendi çerçesinde Türk Silahlý Kuvtlerinde mecburi hizmet yapmalarý söz konusudur. Bk. 13 Bu kontenjanlarý Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir. Bk. 15 Bu ünirsite hastanesinde tüm branþlar için Cumartesi günleri, normal mesaiye dahildir. Bk. 16 Üroloji uzmanlýk dalýnýn eðitimine yönelik çekirdek eðitim müfredatý çekirdek eðitim standardýný karþýlayacak þekilde yapýlanmýþ Ankara, Keçiören Eðitim Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði (Birim A) ile Ankara, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eðitim Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði (Birim B) nin bir araya getirilmesiyle ortaya çýkan fonksiyonel yapýdan oluþmaktadýr. Yerleþtirilenlerin atamalarý Birim A ya yapýlýr; ancak mevzuat gereði tamamlamalarý zorunlu olan rotasyonlar dýþýndaki eðitimlerine ait birimlerde geçirecekleri süre daðýlýmý; Birim A da: 30 ay, Birim B de: 24 ay þeklindedir. Bk. 17 Ýstanbul Medipol Ünirsitesi nde araþtýrma görevlileri 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu hükümlerine göre atanmasý yapýldýktan sonra, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu hükümleri uyarýnca ünirsite tüzel kiþiliði ile aralarýnda imzalayacaklarý hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir. 4

7 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Adýyaman Ünirsitesi Acil Týp 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Adnan Menderes Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Genetik 4 K Afyon Kocatepe Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K

8 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Akdeniz Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Patoloji 4 K Ankara Saðlýk Bakanlýðý Yýldýrým Beyazýt Ünirsitesi Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Ankara Ünirsitesi Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K

9 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyasyon Onkolojisi 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Spor Hekimliði 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Genetik 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Atatürk Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Genetik 4 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Balýkesir Ünirsitesi Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Radyoloji 4 K Baþkent Ünirsitesi (ANKARA) Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 7

10 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Patoloji 4 K Bezm-i Âlem Vakýf Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Üroloji 5 K Bozok Ünirsitesi Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Bülent Ecevit Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Celâl Bayar Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göz Hastalýklarý 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 8

11 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Cumhuriyet Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Çanakkale Onsekiz Mart Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Genetik 4 K Týbbi Patoloji 4 K Çukurova Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K

12 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Dicle Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Üroloji 5 K Dokuz Eylül Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 10

13 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Nükleer Týp 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Genetik 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Dumlupýnar Ünirsitesi Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Genel Cerrahi 5 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Düzce Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Ege Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Erciyes Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 11

14 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Eskiþehir Osmangazi Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Nükleer Týp 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Fatih Ünirsitesi Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T

15 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Üroloji 5 K Fýrat Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Gazi Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nükleer Týp 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Gaziantep Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K

16 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Üroloji 5 K Gaziosmanpaþa Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Hacettepe Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyasyon Onkolojisi 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Genetik 4 K Üroloji 5 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 14

17 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Harran Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Ýnönü Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Ýstanbul Bilim Ünirsitesi Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Ýstanbul Medipol Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 15

18 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyasyon Onkolojisi 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Genetik 4 K Týbbi Patoloji 4 K Ýstanbul Saðlýk Bakanlýðý Ýstanbul Medeniyet Ünirsitesi Göztepe Eðitim Araþtýrma Hastanesi Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Mikrobiyoloji (K.K.T.C. Uyruklu) 4 T Týbbi Patoloji 4 K Ýstanbul Ünirsitesi Cerrahpaþa Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Çocuk Saðlýðý Enstitüsü Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Ýstanbul Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Genel Cerrahi 5 K Göðüs Cerrahisi 5 K Göðüs Hastalýklarý 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 16

19 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Kalp Damar Cerrahisi 5 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyasyon Onkolojisi 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Sualtý Hekimliði Hiperbarik Týp 3 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Ekoloji Hidroklimatoloji 3 K Týbbi Genetik 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K Kardiyoloji Enstitüsü Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Kardiyoloji 4 K Ýzmir Saðlýk Bakanlýðý Katip Çelebi Ünirsitesi Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kalp Damar Cerrahisi 5 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Týbbi Biyokimya 4 T Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Üroloji 5 K Kafkas Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Deri Zührevi Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göz Hastalýklarý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Ünirsitesi Acil Týp 4 K Aile Hekimliði 3 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 17

20 Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý * Karadeniz Teknik Ünirsitesi Acil Týp 4 K Adli Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi 5 K Radyoloji 4 K Týbbi Genetik 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Týbbi Patoloji 4 K Kýrýkkale Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Fiziksel Týp Rehabilitasyon 4 K Göz Hastalýklarý 4 K * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyoloji 4 K Kocaeli Ünirsitesi Acil Týp 4 K Anesteziyoloji Reanimasyon 4 K Beyin Sinir Cerrahisi 5 K Çocuk Cerrahisi 5 K Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Çocuk Ergen Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Enfeksiyon Hastalýklarý Klinik Mikrobiyoloji 5 K Genel Cerrahi 5 K Göz Hastalýklarý 4 K Halk Saðlýðý 4 K Ýç Hastalýklarý 4 K Kadýn Hastalýklarý Doðum 4 K Kardiyoloji 4 K Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 4 K Nöroloji 4 K Ortopedi Travmatoloji 5 K Radyasyon Onkolojisi 4 K Radyoloji 4 K Ruh Saðlýðý Hastalýklarý 4 K Týbbi Mikrobiyoloji 4 T Týbbi Patoloji 4 K Üroloji 5 K

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME Abant İzzet Baysal Ünirsitesi 100111088 Çocuk Sağlığı Hastalıkları 4 K 1 - - 54.88848

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2010-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI Abant İzzet Baysal Ünirsitesi Başkent Ünirsitesi 1011163 Çocuk Sağlığı

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları Kontenjanları Abant İzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Tıp 5 K 1 - - 57.589 Acıbadem Ünirsitesi 1061312 Nöroloji 4 K - - 1 - - - 1061422 Radyasyon

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Tablo Açıklamaları. Özel Koşul ve Açıklamalar

Tablo Açıklamaları. Özel Koşul ve Açıklamalar Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, uzmanlık program kodu (1), program adı (2), eğitim süresi (3), puan türü (4), genel kontenjan (5), yabancı uyruklu kontenjanı (6) ve

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU 2013 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU 2013 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 2013 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * Adnan Menderes Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi 1021152 Hematoloji 3 1 56.250 1021193 Tıbbi Onkoloji 3 1 59.000 Akdeniz Ünirsitesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2012 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) TERCİH KILAVUZU

2012 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) TERCİH KILAVUZU 2012 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz, 2012-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Kılavuzu temel ilke kurallarına

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * (İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme)

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * (İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme) Tablo 2 Ünirsitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * ( Ek Yerleştirme) Abant İzzet Baysal Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi 1011147 Gastroenteroloji 3 1 62.750 Adnan Menderes Ünirsitesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS)

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) 2013 DUS İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU 2013 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 2013 DUS İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Ek Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Detaylı

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2016-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 53,21788 53,21788 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EYLÜL 2011 TUS - KONTENJANLARIN ANALİZİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER

EYLÜL 2011 TUS - KONTENJANLARIN ANALİZİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER EYLÜL 2011 TUS - KONTENJANLARIN ANALİZİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER GENEL BİLGİ 08 Ağustos 2011 tarihinde ÖSYM, resmi web sitesi üzerinden Eylül 2011 TUS u için başvuru ve kontenjan kılavuzunu yayınlamıştır.

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 28 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) MAYIS DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmümde

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YDUS 2007 EKÝM DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli ve 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111028

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı