DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU"

Transkript

1 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM nin Ýnternet adresinden kontrol ediniz. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ve ÖSYM Yönetim Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. Sýnava baþvuran adaylar kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnav/yerleþtirme ile ilgili her türlü açýklama, baþvuru ve sýnav sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýndan yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. BAÞVURU SÜRESÝ : 28 Mayýs - 6 Haziran 2012 SINAV TARÝHÝ, SAATÝ VE SÜRESÝ : 15 Temmuz 2012, 09.30, 180 dakika BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ : 3,00 TL SINAV ÜCRETÝ : 40,00 TL YENÝ ÞÝFRE EDÝNME ÜCRETÝ : 2,00 TL KAYIT TARÝHLERÝ : 3-7 Eylül 2012 DÝKKAT: Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURU Baþvuru Koþullarý Baþvuru Ýþlemi Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Ýnternet Eriþim Þifresi Ýle Ýlgili Bilgi SINAV Sýnavýn Kapsamý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavýn Uygulanmasý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar DEÐERLENDÝRME Sayýsal ve Sözel Standart Puanlarýn Hesaplanmasý Ön Lisans Baþarý Puaný DGS Puanýnýn Hesaplanmasý SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ TERCÝHLERÝN ALINMASI YERLEÞTÝRME YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ VE KAYIT ÝÞLEMLERÝ EK YERLEÞTÝRME AKADEMÝK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ TABLO-A. DGS PUANLARINI BELÝRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR TABLO-1. MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI.76 TABLO-2. ÖN LÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI.81 TABLO-2'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR TABLO-3. ÖN LÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ LÝSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIK ÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIK ÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

4 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim ön lisans programlarýndan mezun olan baþarýlý öðrencilerin örgün öðretim lisans programlarýna dikey geçiþ yapmalarý ile ilgili sýnav ve yerleþtirme iþlemleri ÖSYM tarafýndan yürütülecektir. Bu kýlavuz, Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) ile ilgili olarak baþvuru, sýnavýn uygulanmasý, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ve yerleþtirme esaslarýný kapsamaktadýr Sýnav, 15 Temmuz 2012 tarihinde tek oturumda 40 il merkezinde ve Lefkoþa da uygulanacaktýr DGS de sayýsal ve sözel bölümden oluþan bir yetenek testi uygulanacaktýr. Sýnav saat 9.30 da baþlayacak ve süresi 3 saat (180 dakika) olacaktýr Sýnavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluþacak, cevaplar adaylara ayrýca verilecek cevap kâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM de optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla deðerlendirilecektir DGS puanlarý, adaylarýn sýnav sonuçlarýndan hesaplanan sözel ve sayýsal standart puanlarýnýn ve ön lisans öðrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarýndan hesaplanan ön lisans baþarý puanlarýnýn (ÖBP) belli kat sayýlarla çarpýlarak toplanmasýyla elde edilecektir Yerleþtirme, adaylarýn DGS puanlarý ve tercihleri ile yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak bilgisayarla yapýlacaktýr DGS sonuçlarý sadece öðretim yýlý için yapýlacak yerleþtirmede geçerli olacaktýr Lisans öðrenimine baþlama hakký elde eden öðrencilere üniversitelerince ön lisans eðitimi sýrasýnda almýþ olduklarý derslerden eþ deðer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alýnarak, programdan almasý gereken dersler belirlenir. Öðrencinin almasý gereken derslere göre programa kaydý yapýlarak, eðitime devam hakký verilir Yabancý dille öðretim yapýlan programlarda ve zorunlu yabancý dil hazýrlýk sýnýfý bulunan programlarda öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için üniversitenin yapacaðý yabancý dil muafiyet sýnavýný geçmeleri veya yabancý dil hazýrlýk sýnýfýna devam ederek baþarýlý olmalarý gerekir. Yabancý dil hazýrlýk sýnýfýnda ve lisans eðitim-öðretimi sýrasýnda öðrenciler üniversitenin eðitim-öðretim yönetmeliðine tabi olurlar. Öðretim dili en az % 30 yabancý dil veya tamamen yabancý dil olan programlarýn yabancý dil hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, 4/12/2008 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete de yayýmlanan Yükseköðretim Kurumlarýnda Yabancý Dil Öðretimi ve Yabancý Dille Öðretim Yapýlmasýnda Uyulacak Esaslara Ýliþkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eðitim yapan yükseköðretim programlarýna ÖSYM ce yerleþtirilebilir. Dikey geçiþ yapan öðrenciler 2547 sayýlý Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öðrenimlerine devam ederler Hangi ön lisans programlarýndan mezun olacak/olan adaylarýn hangi lisans programlarýný tercih edebilecekleri Tablo-3 te verilmiþtir. Adaylarýn, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanlarý göz önünde tutarak Tablo-1 deki lisans programlarýndan yapmalarý gerekmektedir Sýnavýn uygulanmasýnda, sonuçlarýn deðerlendirilmesinde ve yerleþtirme iþlemlerinde aday tarafýndan beyan edilen bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný kaybedecektir Özürlü adaylar, bu durumlarýný gösteren saðlýk kurulu raporunu, özürlerine iliþkin öz geçmiþlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Baþvuru Formuna ekleyeceklerdir. Baþvuru iþlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adaylarýn raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yýllarda özürlü olarak sýnava baþvuran ve raporlarý kabul edilen adaylar, özür durumlarýnda bir deðiþiklik olmasa da bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarýnýn bir fotokopisini Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM ye ulaþtýrmalýdýr. Özürlü adaylar sýnavda, kendilerinin kullanacaðý özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçlarý ve kullanacaklarý gerecin ne olduðu saðlýk kurulu raporlarýnda ayrýntýlý olarak belirtilmiþ olmalýdýr. Rapor ÖSYM nin yetkili kurullarýnca kabul edildiði takdirde, adaylar bu gereçlerini sýnavda kullanabileceklerdir. Okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/ iþaretleyici yardýmý verilecektir. Özürlü olarak sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ Belgesinde Özürlü Salonu yazacaktýr. Bu adaylara özürleri nedeniyle farklý bir test verilmeyecek, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi diðer adaylarýnki gibi yapýlacaktýr. Saðlýk kurulu raporunu eklemeyen veya raporlarý ÖSYM nin yetkili kurullarýnca kabul edilmeyen adaylar sýnava baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir. Sýnavýn yapýlacaðý hafta içerisindeki Çarþamba günü saat ye kadar ÖSYM ye ulaþan raporlar iþleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM ye ulaþan saðlýk kurulu raporlarý dikkate alýnmayacaktýr. Bu kural Ýnternet ile bireysel baþvuru yapacak adaylar için de geçerlidir Sýnavýn ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlabilmesi için adaylarýn bu kýlavuzdaki tüm kurallara uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. Sýnavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarýndan doðan haklarý geçersiz sayýlacaktýr Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkartýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez. 1

5 1.16. Sýnav sonrasýnda, Merkezimizde her salonun sýnav evraký paketi, görevliler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâðýdý veya soru kitapçýðý eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Ayrýca, bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi için, sýnava, atandýðý salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardým etme giriþiminde bulunmamasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný ve soru kitapçýðý numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðý ile cevap kâðýdýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý, sýnav sonunda soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný sýnav görevlilerine teslim etmesi, salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Sýnav ve yerleþtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda açýklandýðý tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýrlar. Sýnav sorularýna iliþkin itirazlar da, sorularýn Ýnternet sayfasýnda açýklanma tarihinden itibaren 5 iþ günü içerisinde ayný þekilde yapýlmalýdýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna (IBAN NO : TR ) 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý Bilkent/Ankara adresine ulaþtýrýlmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adresi, evrak referans numarasý vb. bilgileri yazýlý olmayan, imzalanmamýþ ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda, bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM nin ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden alabilecek ve/veya adaylarýn vermiþ olduðu dilekçeleri Ýnternet adresinden cevaplayabilecektir. Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. belgeye dayalý olmayan deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu deðiþikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler iþleme alýnmayacaktýr. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði, Ýnternet sayfasýndaki açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý ve cevap kâðýtlarý ile ilgili imha iþlemlerinde 6114 Sayýlý Kanun un ilgili hükümleri uygulanýr. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý veya fotokopisi, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dâhil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez BAÞVURU KOÞULLARI 2. B A Þ V U R U 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU Yükseköðretim programlarýna dikey geçiþ için baþvuracak adaylarda, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýndan mezun olmuþ olma þartý aranýr. O yýl son sýnýfta olup da staj dýþýndaki mezuniyet þartlarýný yerine getirmiþ olan adaylar da baþvurabilir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarýnýn son sýnýf öðrencileri ve mezunlarý ile ayný koþullarda yurt dýþýndan mezun olup denkliði kabul edilen adaylar da DGS ye baþvurabilirler. Gerek merkezî yerleþtirme gerekse özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan meslek yüksekokulu son sýnýf öðrencileri ve mezunlarý, kendi alanlarýndaki özel yetenek sýnavý veya merkezî sistemle öðrenci alan lisans programlarýna dikey geçiþ yapmak istiyorlarsa DGS ye girmek zorundadýrlar. Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan lisans programlarýna dikey geçiþ de bu kýlavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapýlýr. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) sonuçlarýna göre ülkemizdeki meslek yüksekokullarýna yerleþtirilen adaylardan dikey geçiþ yapmak isteyenler 2012-DGS ye girerler, ancak bu adaylar 2012-DGS Kýlavuzunda yer alan kontenjanlardan yararlanamazlar. Dikey geçiþ yapmak istediklerini Yükseköðretim Kuruluna bildiren adaylarýn yerleþtirilme istekleri, yerleþtirildikleri ön lisans programýný 2 yýlda tamamlamýþ olmalarý, mezuniyet not ortalamalarýnýn en az % 60 ve DGS puanlarýnýn tercih ettikleri lisans programýna, ilgili yýlda DGS sonucuna göre en düþük puanla yerleþen adayýn puanýndan en fazla 50 puan altýnda olmasý þartýyla, Yükseköðretim Kurulu tarafýndan deðerlendirilir. Açýk öðretim ve meslek yüksekokullarýnýn ön lisans programlarýndan mezun olanlardan kendi alanlarýndaki açýköðretim lisans programlarýna devam etmek isteyenlerin bu sýnava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarýndaki açýk öðretim lisans programlarýna doðrudan kayýt hakkýna sahiptirler. Bu konudaki baþvurularýn ilgili 2

6 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU yükseköðretim kurumuna yapýlmasý gerekmektedir. Geçiþ yapýlabilecek programlara iliþkin ayrýntýlý bilgiler Üniversitenin Ýnternet adresinden edinilmelidir. Açýk öðretim dâhil öðretim süresi dört ve daha fazla yýl olan programlardan ön lisans diplomasý alan veya alacak olanlar DGS ye baþvuramazlar BAÞVURU ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler hâlinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuz ile Aday Baþvuru Formunun edinilmesi Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2012-DGS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin Ýnternet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi DGS ye bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan adaylardan, öðrenim bilgilerinde (12-16) deðiþiklik olmayanlar, baþvurularýný bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla kendileri yapabilirler ya da baþvuru merkezlerine giderek yaptýrabilirler. Diðer adaylar baþvurularýný bir baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin Ýnternet adresinden yayýnlanacaktýr. c) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý Bütün adaylar sýnav ücretini baþvurudan önce ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine gidip; sýnavýn adý, T.C. Kimlik Numarasý ile ad ve soyad bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM'nin Ýnternet sayfasýndaki "Y.U. Numarasý Edin" baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Adaylar isterlerse banka þubelerine gitmeden Ýnternet aracýlýðýyla da bankaya ücret yatýrabilirler. Sýnava KKTC den baþvuracak olan adaylar, sýnav ücretini, ÖSYM nin Türkiye Ýþ Bankasý Lefkoþa Þubesindeki numaralý banka hesap numarasýna (IBAN: TR ) yatýracaklar ve baþvurularýný KKTC deki baþvuru merkezlerinden birinde yapacaklardýr. Baþvuruda banka dekontunun bir örneðini Baþvuru Merkezine vereceklerdir. Bu adaylar Ýnternet üzerinden bireysel baþvuru yapamayacaklardýr. d) Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý Form, bu kýlavuzun "ADAY BAÞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesindeki açýklamalara uygun olarak doldurulacaktýr. e) Aday Baþvuru Formunun Teslim Edilmesi Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuruda; ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlacak saðlýk raporu bulunan Aday Baþvuru Formlarý ekleriyle birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacak, ekinde saðlýk raporu bulunmayan Formlar (baþvurularýný Ýnternet aracýlýðýyla kendileri yapacak adaylar da dâhil) adaylarda kalacaktýr ADAY BAÞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Baþvuru Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra formu doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. ÖSYM tarafýndan gerektiðinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapýlabildiðinden adaylar tarafýndan iletiþim bilgilerinin güncel tutulmasý gerekmektedir. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI T.C. vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. K.K.T.C. uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan numarayý edinmek için ÖSYM internet sayfasýndaki "Y.U. Numarasý Edin" baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý bu alana yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 3

7 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU T.C. uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý(pembe/mavi Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "TC" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancý Uyruklular" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr. Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler. 11. MEZUNÝYET DURUMU Bu alanda, mezuniyet durumunu gösteren yalnýz bir seçenek iþaretlenecektir. 1. Ön lisans programýnda okuyorum. 2. Ön lisans programýndan mezunum. 12. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ÖN LÝSANS PROGRAMININ ADI VE KODU Adaylar, mezun olacaðý/olduðu ön lisans programýnýn kodunu Tablo-2 den bularak bu alana yazacaklardýr. Birden fazla ön lisans programýndan mezun olanlar DGS ile yerleþmek için uygun olan tek bir ön lisans programýnýn kodunu yazacaklar ve tercihlerini de buna göre yapacaklardýr. 13. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ALANIN ADI VE KODU Adaylar, mezun olacaðý/olduðu alanýn adýný ve kodunu Tablo-3 ten bularak bu alana yazacaklardýr. Hangi programlarý bitirenlerin hangi lisans programlarýna baþvurabileceði bu tabloda verilmiþtir. Adaylar Tablo-3 ü incelemeden tercihlerini yapmamalýdýr. 14. NOT SÝSTEMÝ Bu alanda ön lisans diplomasýnýn alýnacaðý/alýndýðý ön lisans programýnda kullanýlan not sistemi (4 lü, 5 li, 6 lý, 7 li, 10 lu, 20 li, 100 lü) ile ilgili seçenek iþaretlenecektir. 15. AKADEMÝK ORTALAMA Ön lisans diplomasý almýþ olanlar bu alana ön lisans öðrenimleri ile ilgili genel akademik not ortalamalarýný yazacaklardýr. 16. BÝTÝRME YILI Meslek yüksekokulu veya açýk öðretim ön lisans diplomasý almaya hak kazanýlan yýl bu alana yazýlacaktýr. Henüz diploma almamýþ (mezun olmamýþ) adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 17. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ VE KODU Sýnav merkezleri ve kodlarý, Sýnav Merkezleri ve Kodlarý listesinde gösterilmiþtir. Sýnav merkezi tercihi adaylarýn adres illeri veya adres iline yakýn sýnav merkezleri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Buna göre adaylar sýnav merkezi tercihlerini yaparken; eðer adres illerinde sýnav yapýlýyorsa bu sýnav merkezini, adres illerinde bu sýnav yapýlmýyorsa ÖSYM tarafýndan belirlenen yakýn sýnav merkezlerini tercih edebileceklerdir. Adaylarýn adres iline göre tercih edebilecekleri sýnav merkezleri ÖSYM nin Ýnternet adresinde "Baþvuru Bilgileri" içinde yer almaktadýr. Sýnav Merkezi Tercihi alanýna sadece sistem tarafýndan izin verilen sýnav merkezlerinden biri yazýlabilecektir. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilemez. Bu nedenle tercih edilen sýnav merkezinin doðru yazýlýp yazýlmadýðý kontrol edilmelidir. ÖSYM gerektiðinde, sýnava baþvuran aday sayýsýna baðlý olarak listede yazýlý sýnav merkezlerine ek yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Fazla tercih edilmesi nedeniyle kapasitesi dolan, az tercih edilmesi nedeniyle kapasitesi dolmayan veya iptal edilen sýnav merkezini tercih eden adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmayan diðer sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM ye aittir. ÖSYM gerekli olduðu hâllerde adayý tercih ettiði sýnav merkezlerinden farklý bir sýnav merkezine de atayabilir. ÖSYM, adaylarýn Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi nden adres bilgilerini kontrol etme hakkýný saklý tutar. Yanlýþ beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafýndan belirlenecek sýnav merkezlerine atanabilecektir. 4

8 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU Sınav Merkezleri ve Kodları 010 Adana 351 İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) 030 Afyonkarahisar 352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) 061 Ankara-Altındağ-Mamak 360 Kars 062 Ankara-Çankaya 380 Kayseri 063 Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) 410 Kocaeli 070 Antalya 420 Konya 090 Aydın 430 Kütahya 100 Balıkesir 440 Malatya 140 Bolu 450 Manisa 160 Bursa 460 Kahramanmaraş 170 Çanakkale 480 Muğla 200 Denizli 510 Niğde 210 Diyarbakır 540 Sakarya 220 Edirne 550 Samsun 230 Elazığ 580 Sivas 250 Erzurum 600 Tokat 260 Eskişehir 610 Trabzon 270 Gaziantep 630 Şanlıurfa 310 Hatay 650 Van 320 Isparta 670 Zonguldak 330 Mersin 710 Kırıkkale 341 İstanbul-Kadıköy 900 Lefkoşa 342 İstanbul-Üsküdar 343 İstanbul-Beyoğlu 344 İstanbul-Beyazıt 345 İstanbul-Avcılar 18. YAZIŞMA ADRESİ Adres yurt dışındaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, yurt dışı için 91 yazılacaktır. 19. TELEFON NO 20. E-POSTA ADRESİ 21. ÖZÜR DURUMU BİLGİLERİ Bu alanı, sınava özürlü aday olarak başvuran adaylar dolduracaktır. Diğer adaylar boş bırakacaktır. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar Açıklama kısmına Tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum. yazacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylar sağlık raporlarını ÖSYM ye ulaştırmalıdır. 22. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ 23. ADAYIN İMZASI DİKKAT: Başvurusunu, bir başvuru merkezinden yapacak adayların, Aday Başvuru Formuna yazılan öğrenim durumuna ilişkin bilgilerini onaylatmaları gerekmektedir. Bir ön lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan adaylar, bu onayı kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerine, açık öğretim ön lisans programlarında kayıtlı olanlar kendi AÖF bürolarına yaptıracaklardır. Onaylı olmayan formlar işleme konmayacaktır. Bir ön lisans programından mezun adaylar, mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneği ile doğrudan Başvuru Merkezine giderek başvurularını yaptıracaklardır. Belgeler, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra adaya geri verilecek, kesinlikle ÖSYM ye gönderilmeyecektir. Mezuniyet belgesinde akademik not ortalaması yazmayan mezun adaylar, not ortalamalarını gösterir resmî bir belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmalıdır. Mezuniyet belgesini yanında bulundurmayan mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Uzaktan eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencileri, 2012 yılında öğrenci olduklarını bandrollü öğrenci belgeleri ile belgelemeleri koşuluyla bulundukları yerdeki başvuru merkezinden başvurularını yapabileceklerdir. 5

9 2.4 BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU a) Başvuru merkezinde yapılacak başvurular Başvuru merkezine gidildiğinde; Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması, sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekir. Ayrıca adayların; Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) ile mezun adayların mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı "2012- DGS Başvuru Kayıt Bilgileri" adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından başvuru merkezi görevlisine ödenecektir. Bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği, doğrudan ÖSYM ye yapılmak zorundadır. b) İnternet le bireysel başvurular DGS ye başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. Bu durumdaki adayların, sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM'nin İnternet adresinde BAŞVURULAR kısmında bulunan "2012-DGS Bireysel Başvuru" başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanları değiştirerek başvurularını tamamlamaları gerekir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir. Öğrenim bilgilerinde (12-16 alanlar) değişiklik olan adaylar, başvurularını bir Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Bu adaylar mezuniyet belgelerinin bir örneğini başvuruda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgeler, bilgi değişikliği başvuru merkezi görevlisince yapıldıktan sonra adaya geri verilecek, kesinlikle ÖSYM ye gönderilmeyecektir. c) Postayla başvurular Başvuru süresince; sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb), sürekli hastalık ya da tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır. Doldurulmuş 2012-DGS Aday Başvuru Formu Ağır hasta adayların başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların, yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmî bir belge Adayın fiziksel olarak kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte bir fotoğraf Öğrenim durumunu gösterir resmî bir belge Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.), Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu 2.5. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İLE İLGİLİ BİLGİ Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Bu şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Bu şifre ile adaylar, ÖSYM nin ve adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi 6

10 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU edinme, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýný edinme vb. iþlemlerini yapabilirler. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle korunmalý ve kesinlikle kimseyle paylaþýlmamalýdýr. Ýnternet eriþim þifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM nin Ýnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen Ýnternet adresinden Þifremi Unuttum alanýna girmeleri burada kendilerine sorulan sorularý doðru cevaplandýrmalarý (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde þifre deðiþikliði yapýlýrken verilen bilgilerle ayný olmalýdýr.) gerekmektedir. Sorulara doðru cevap veremediði için Ýnternet eriþim þifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni þifre edinmek için ÖSYM Baþvuru Merkezleri olan Ortaöðretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdaný/süresi geçerli pasaportlarý ile birlikte þahsen baþvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karþýlýðý yeni þifrelerini edinmek zorundadýr. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduðundan dolayý bizzat yukarýda belirtilen baþvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulunduklarý cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarýnýn resmî yazý ile müracaat etmesi hâlinde, adayýn ismine düzenlenmiþ, kapalý zarf içinde adaya iletilmek üzere þifre verilebilecektir. Adayýn kendisinden baþka hiç kimse aday adýna þifre edinemez. 3. S I N A V Sýnavda adaylara sayýsal ve sözel bölümden oluþan bir yetenek testi uygulanacaktýr. Sýnavda uygulanacak test, bir kitapçýk hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Soru kitapçýklarý matbaada tek tek özel olarak poþetlenecek ve sýnavda her adaya kapalý bir poþet içerisinde, açýlmadan verilecektir. Poþet adayýn kendisi tarafýndan açýlmalý, adaylar kendilerine verilen açýlmýþ poþeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açýlmýþ poþet verilen aday, bunun açýlmamýþ bir poþetle deðiþtirilmesini Salon Baþkanýndan istemelidir. Soru kitapçýðý üzerinde soru kitapçýðý numarasý basýlý bulunacaktýr. Farklý numaralarda basýlan soru kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile doðru cevap seçeneðinin yeri deðiþebilecektir. Bu nedenle her adayýn cevap anahtarý da farklý olacaktýr SINAVIN KAPSAMI Sýnavda uygulanacak test, lisans öðrenimindeki baþarýda etkili olan sayýsal ve sözel içerikli akýl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadýr. Bu amaçla ilgili olarak hazýrlanacak sorular, ön lisans programlarýnda kazanýlan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktýr. Test sorularý, farklý alanlardan gelen yükseköðretim kurumu mezunlarýnýn cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktýr SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2012-DGS SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ: Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile sýnav tarihinin on gün öncesinden baþlamak üzere ÖSYM nin Ýnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile fotoðrafý bulunmaktadýr. Hiçbir aday Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez. Adayýn sýnava gireceði binayý, adres bilgisini teyit etmek amacý ile sýnav gününden önce gidip görmesi sýnav günü adaya kolaylýk saðlayacaktýr. Sýnava Giriþ Belgesi adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar Ýnternet ten edinebileceklerdir. Adaylar Ýnternet ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunmamalýdýr. b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESÝ GEÇERLÝ PASAPORT: Adayýn sýnava girebilmesi için Sýnava Giriþ Belgesinden baþka, nüfus cüzdaný veya pasaportunun da yanýnda bulunmasý zorunludur. (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askerî öðrenciler için askerî kimlik belgesi, nüfus cüzdaný veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.) Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn güncel bir fotoðrafý ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacaktýr. Bu belgeleri yanýnda olmadýðý hâlde Sýnav Merkezi Yöneticilerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ adaylarýn sýnavý, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan, adaylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya getirmemeleri gerekmektedir. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylarýn sýnavda kullanacaklarý gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ) ile þeker ve peçete ÖSYM tarafýndan saðlanacaktýr. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe içinde su getirebileceklerdir. Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle ve/veya dedektörle aranacak; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklýk, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sýnav binasýna kesinlikle alýnmayacaktýr. Sýnavýn yapýldýðý bina içerisinde sýnav öncesinde, sýnav sýrasýnda ya da sýnavdan sonra bu tür cihazlarý taþýdýðý tespit edilen adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav bina/salonlarý ÖSYM tarafýndan kurulacak güvenlik kameralarý ile izlenebilecektir. 7

11 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU Bina giriþinde yýðýlmaya yol açýlmamasý için adaylarýn çanta ve benzeri eþyalarýný sýnava girecekleri binalara getirmemeleri, sýnava metal aksesuar içermeyen sade bir kýyafetle gelmeleri, sýnavdan en az bir saat önce sýnav yapýlacak bina önünde bulunmalarý, sýnav salonlarýna zamanýnda alýnabilmeleri açýsýndan son derece önemlidir. Sýnava girecek adayýn yüzü, kimlik tespitini saðlayacak biçimde açýk olmalýdýr SINAVIN UYGULANMASI Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az 1 saat önce hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylar, sýnav salonuna Sýnava Giriþ Belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý kontrol edilerek alýnacaklar, sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturtulacaklardýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardýr. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara okuyacak, cevap kâðýtlarý ile içinde kalem, silgi bulunan paketleri daðýttýracaktýr. Cevap kâðýdý üzerinde adayýn fotoðrafý ile kimlik bilgileri basýlý olacaktýr. Verilen cevap kâðýdý kendilerine ait olmayan adaylar salon baþkanýna baþvurarak kendilerine ait cevap kâðýdýnýn kendilerine verilmesini saðlamalýdýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý daðýtýlacaktýr. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçýklarýnda yer alan sayfalarýn baskýsýný hýzlýca kontrol ettikten sonra, kitapçýðýn kapaðý üzerindeki adý, soyadý, T.C. Kimlik Numarasý ile salon no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdýnda Soru Kitapçýk Numarasý alanýna yazýp kodlayacaklardýr. Bu iþlemin doðru ve eksiksiz olarak yapýldýðý, hem soru kitapçýðýnda hem de cevap kâðýdýnýn ilgili alanýnda yine aday tarafýndan onaylanacaktýr. Salon görevlileri adayýn yazýp kodladýðý bu bilgileri kontrol edecek ve adayýn soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý üzerindeki Salon görevlisinin imzasý alanýný imzalayacaklardýr. Adaya verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý olan soru kitapçýðý numarasýnýn cevap kâðýdý üzerindeki alana doðru ve eksiksiz olarak yazýlýp kodlanmasý, cevap kâðýdýnýn doðru deðerlendirilebilmesi için çok önemli bir bilgidir. Bir adayýn kullandýðý soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý olan numara ile kullandýðý cevap kâðýdýnýn üzerine yazýlýp kodlanan numaranýn farklý olduðu durumlarda bu adayýn cevap kâðýdý deðerlendirme iþlemine alýnmayacaktýr. Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 135 dakika ve son 15 dakika içinde sýnav salonunu terk etmeleri yasaktýr. Sýnav sýrasýnda adaylarýn, kýsa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sýnav salonundan çýkmalarý yasaktýr. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun çýkan aday bir daha sýnav salonuna alýnmayacak ve sýnavýn ilk 135 dakikasý dolana kadar sýnav binasýnda bekletilecektir. Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Cevap kâðýtlarýna her adayýn fotoðrafý, T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý basýlý olacaktýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýnýn kendilerine ait olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâðýdý kendisine ait olmayan aday, salon baþkanýna baþvurarak kendi adýna düzenlenmiþ cevap kâðýdýný edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana yazýp kodlayacak, numarayý doðru yazýp kodladýðýný soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktýr. Adaylar tarafýndan cevap kâðýdýna kodlanan soru kitapçýk numarasý salon görevlileri tarafýndan kontrol edilerek adayýn soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde onaylanacaktýr. Soru kitapçýðý numarasý yazýlýp kodlanmayan veya yanlýþ yazýlýp kodlanan cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Bu iþlemlerin eksiksiz ve doðru olarak yapýlmasýnýn sorumluluðu adaya aittir. Her aday sýnavda kendi fotoðrafýnýn ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduðu (kendisine ait) cevap kâðýdýný kullanmak zorundadýr. Kendisine ait cevap kâðýdýný kullanmayan, baþka bir adaya ait cevap kâðýdýnda iþaretleme yapan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden yalnýz biri sorunun doðru cevabýdýr. Cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenecektir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplara hiçbir iþlem yapýlmaz. Cevaplar iþaretlenirken cevap yerinin dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak karalanýp doldurulmasý gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmiþ olmalýdýr. DÝKKAT: Ýþaretlediðiniz bir cevabý deðiþtirmek istediðinizde, silme iþlemini çok iyi yapmanýz gerektiðini unutmayýnýz. Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýný almadýðýnda ilgili aday, derhâl gerekli uyarýda bulunarak soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýnýn teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin soru kitapçýðý ve cevap kâðýtlarýný paketlemelerini izleyebilirler. ÖSYM de her salona ait sýnav evraký paketi, görevliler tarafýndan tek tek açýlýr, paketin içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sýrasýnda belgesi eksik çýkan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. 8

12 3.4. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnav binasýna; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklýk, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtýraþ, müsvedde kâðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri (Bu araç, gereç vb. eþyalarla sýnava gelen adaylar sýnav binalarýna kesinlikle alýnmayacaklardýr.); sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, müsvedde kâðýdý kullanmalarý veya cevaplarýný baþka bir kâðýda yazmalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Uyarýlmýþ olsun ya da olmasýn, kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna veya görevlilerin raporlarýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM ce geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav görevlilerince salon sýnav tutanaðý veya raporla ÖSYM ye sýnav kurallarýna uymadýðý bildirilen veya yapýlan istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý, ÖSYM Yönetim Kurulunca kýsmen veya tümüyle iptal edilir. Kopya iþlemlerinde aracýlýk yapanlar varsa bunlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur. Adaylarýn, bilgisayar ortamýnda yapýlacak istatistiksel analizler sonucunda sýnavýnýn geçersiz sayýlmamasý için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu hâlde salon görevlileri tarafýndan yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav kurallarýna uymadýklarý hâlde sýnav düzenini bozmamak için salondan çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen adaylarýn sýnavlarý, sýnav tutanaklarý incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararýyla geçersiz sayýlacaktýr. 4. D E Ð E R L E N D Ý R M E 4.1. SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI Yetenek testinin sayýsal ve sözel bölümleri ayrý olmak üzere, adaylarýn testteki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplar ayrý ayrý toplanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adaylarýn sayýsal ve sözel bölümlerin her birinden aldýklarý ham puanlarýn ortalamasý ve standart sapmasý ayrý ayrý hesaplanarak adaylarýn ham puanlarý, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. Böylece her aday için Sayýsal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktýr ÖN LÝSANS BAÞARI PUANI 2012-DGS ye baþvuran adaylardan her biri için ön lisans öðrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Baþarý Puaný (ÖBP) hesaplanacaktýr. Ön lisans baþarý puanýnýn hesaplanmasýnda Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafýndan ÖSYM ye ulaþtýrýlan akademik ortalamalarý kullanýlacaktýr. Bu bilgiler ÖSYM ye ulaþtýktan sonra bu bilgilerle ilgili deðiþiklik istekleri iþleme alýnmayacaktýr DGS PUANININ HESAPLANMASI Adaylarýn testlerden almýþ olduðu puanlardan hesaplanan sayýsal ve sözel standart puanlar ve ön lisans baþarý puanlarý (ÖBP) kullanýlarak adaylarýn yerleþtirmede esas alýnacak DGS puanlarý hesaplanacaktýr. DGS puanýný oluþturacak olan sayýsal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Baþarý Puanýnýn aðýrlýklarýný belirleyen katsayýlar Tablo-A da yer almýþtýr. Her aday için puanlar, tablodaki katsayýlar ile çarpýlarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayýn ilgili DGS puanýný oluþturacaktýr. 9

13 Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adaylarýn bu soruyu doðru cevapladýðý kabul edilerek deðerlendirme yapýlacaktýr. 5. SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ Adaylar sýnav sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM nin Ýnternet adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýnda ilân edilen sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. Adayýn sýnav sonuç bilgisinde; a) testin sayýsal ve sözel bölümlerindeki doðru ve yanlýþ cevap sayýlarý b) ön lisans baþarý puaný c) 2012-DGS puanlarý yazýlý olacaktýr. 6. TERCÝHLERÝN ALINMASI Adaylar; 2012-DGS puanlarýný öðrendikten sonra, tercih iþlemlerini ne zaman ve nasýl yapacaklarýný ÖSYM'nin /www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden öðreneceklerdir. Adaylarýn yükseköðretim lisans programlarý tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin Ýnternet adresinden yayýmlanan Tercih Kýlavuzundan yararlanmalarý gerekmektedir. Tercihler bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla aday tarafýndan elektronik ortamda yapýlacaktýr. Tablo-2 de ön lisans programýna ait mezun olunacak/olunan meslek yüksekokulunun yanýnda, alaný gösteren dört rakamlý bir numara (Mezuniyet Alan Kodu) bulunmaktadýr. Bu numara Tablo-3 te yer alan ön lisans mezuniyet alanýnýn kodunu gösteren numaradýr. Tablo-3 teki bu numara karþýsýnda gösterilen lisans programlarýndan tercih yapýlabilir. Tercihlerin doðru olarak yapýlabilmesi için önce Tablo-3 ün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programýndan mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarýnýn tercih edilebileceði belirlenecektir. Bunun dýþýndaki alanlardan yapýlacak tercihler geçersiz sayýlacaktýr. Tablo-1, dikey geçiþ yapýlabilecek lisans programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, kontenjanlarýný, puan türünü, öðretim süresini, 2011-DGS deki en küçük puanýný ve varsa koþullarýný göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1 de yer alan lisans programlarýnýn koþul ve açýklamalarýný, tercihlerini sonlandýrmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koþullarý uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koþullarý kendisine uymadýðý halde tercih ettiði ve yerleþtiði programla ilgili oluþabilecek sorunlarýn sorumluluðu adaya aittir. Yerleþtirme iþleminde, yeterli puana sahip olunmasý koþuluyla tercih sýrasý önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen programlarýn en çok istenilenden baþlanmak üzere sýralanmasý uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiþ yapmak istedikleri yükseköðretim lisans programlarýný istek sýrasýna göre ilgili alana yazacaklardýr. Bir aday yalnýz mezun olduðu alan ile ilgili programlar arasýndan, koþullarý karþýlamak þartýyla, Tablo-1 den en çok 18 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanýlmasý zorunlu deðildir. Tercih iþlemi tamamlandýktan sonra yazýcýdan tercih listesi alýnmalý ve saklanmalýdýr. Tercih bildirim iþlemi gerçekleþtirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde internet adresinden tercihlerde deðiþiklik yapýlabilecektir. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) sonuçlarýna göre meslek yüksekokullarýna yerleþen adaylar tercih yapmayacaklardýr. 7. Y E R L E Þ T Ý R M E 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU Yerleþtirme iþlemi, adaylarýn 2012-DGS puanlarý, tercihleri ve yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak bilgisayarla yapýlacaktýr. Programlara yerleþtirme iþleminde puan en önemli rolü oynamaktadýr. Örneðin T programýný, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiþ olsun. Aday B nin puaný aday A dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puaný yetmediði için yerleþtirilmemiþ ise T programýna puaný daha yüksek olduðu için aday B yerleþecektir. Ayný programý tercih etmiþ olan adaylarýn 2012-DGS puanlarýnýn eþit olmasý durumunda, daha büyük aðýrlýkla katýlan standart puaný yüksek olana (eþit aðýrlýklý 2012-DGS puanýnda sayýsal standart puaný yüksek olan), eþitlik yine sürdüðü takdirde ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eþitlik yine sürdüðü takdirde söz konusu programý daha üst tercihinde gösterene, eþitlik yine de sürdüðü takdirde doðum tarihi günümüze daha yakýn (yaþý küçük) olana öncelik verilecektir. 10

14 8. YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ VE KAYIT ÝÞLEMLERÝ Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM nin Ýnternet sayfasýnda yayýmlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýnda ilân edilen sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. Yükseköðretim programlarýna yerleþen adaylarý gösteren fotoðraflý yerleþtirme sonuçlarý, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir DGS sonuçlarýna göre bir yükseköðretim lisans programýna yerleþtirilen adaylarýn kayýt haklarý yalnýz öðretim yýlý için geçerlidir. Bir yükseköðretim programýna yerleþenler kayýt iþlemleri için ilgili üniversiteye baþvuracaklardýr. Bir öðrencinin, ayný öðretim yýlýnda, birden fazla yükseköðretim kurumunda (açýk öðretim programlarý hariç) kayýtlý öðrenci olarak öðrenimini sürdürmesi mümkün deðildir. ÖSYM nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekmektedir. 9. EK Y E R L E Þ T Ý R M E 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU 2012-DGS sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonunda adaylarýn tercih etmemesi veya yerleþtirilmesi yapýlan adaylarýn kayýt için baþvurmamasý nedeniyle boþ kalan kontenjanlar için gerek duyulduðu takdirde Yükseköðretim Kurulu kararý ile ÖSYM tarafýndan merkezî olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu durumunda adaylar, 2012-DGS Ek Yerleþtirme Boþ Kontenjanlarý ile tercih iþlemlerini hangi tarihler arasýnda yapacaklarýný ÖSYM'nin Ýnternet sitesinden öðreneceklerdir. Ek Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM'nin Ýnternet sayfasýnda yayýmlanacaktýr. Sonuçlar açýklandýktan sonraki 3 gün içerisinde adaylarýn yerleþtirildikleri programa kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca yerleþtirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýnda ilân edilen sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. AKADEMÝK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ 2012-DGS ye baþvuran adaylarýn akademik not ortalamalarý Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ile AÖF Merkez Bürosundan elektronik ortamda Ýnternet aracýlýðýyla toplanacaktýr. Bu amaçla Haziran ayýnýn 3. haftasý içerisinde 2012-DGS Akademik Not Ortalamalarý Derleme Yönergesi ÖSYM'nin Ýnternet adresinden yayýmlanacak ve iþlemler bu yönergede belirtilen esaslara göre yürütülecektir. Kesinleþmiþ not ortalamalarý 2-13 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Ýnternet aracýlýðýyla ÖSYM ye iletilecektir. Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafýndan adaylara ait bilgiler Temmuz 2012 tarihleri arasýnda listelenerek adaylarýn kolaylýkla görebilecekleri bir yere asýlacaktýr. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidirler. Adaylar bilgilerini ayrýca Ýnternet adresinden de kontrol edebilirler. Adaylarýn düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ile AÖF Merkez Bürosu tarafýndan yapýlacaktýr. 17 Temmuz 2012 tarihinden sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. TABLO-A. DGS PUANLARINI BELÝRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR Sayýsal Sözel Ön Lisans Standart Standart Baþarý Puaný DGS Puanlarý Puan Puan (ÖBP)* Sayýsal DGS Puaný 3 0,6 0,6 (DGS - SAY) Sözel DGS Puaný 0,6 3 0,6 (DGS - SÖZ) Eþit Aðýrlýklý DGS Puaný 1,8 1,8 0,6 (DGS - EA) (*) 2011-DGS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn 2012-DGS de ÖBP leri 0,45 katsayýsý ile çarpýlacaktýr DGS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn 2013-DGS de ÖBP leri 0,45 katsayýsý ile çarpýlacaktýr. 11

15 ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ* Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Normal Öðretim Ýkinci Adý Katký Payý Öðretim Ücreti Veteriner Fakültesi 386 TL TL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programý 281 TL TL Týbbi Biyolojik Bilimler Programý Teknik Eðitim Fakültesi 281 TL TL ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Müh. 402 TL Mühendislik Fakültesi Mimarlýk Fakültesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. Ýnþaat Fakültesi Makine Fakültesi 387 TL TL Maden Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kimya Metalurji Fakültesi Orman Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik Fakültesi Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi 316 TL TL Su Ürünleri Fakültesi Sanat ve Tasarým Fakültesi Tekstil Tek. ve Tasarým Fakültesi Fen Fakültesi 284 TL TL Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programý) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Fakültesi 313 TL TL Ýþletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Eðitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eðitim Fak. Ýlahiyat Fakültesi 284 TL TL Mesleki Eðitim Fakültesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Eðitim Fakültesi Ticaret Turizm Eðitim Fakültesi Normal Öðretim Ýkinci Adý Katký Payý Öðretim Ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) Ýletiþim Bilimleri Fakültesi 284 TL 962 TL Ýletiþim Fakültesi Açýköðretim Fakültesi 71 TL Yabancý Dil Destek Birimleri Kazandýðý fakültenin, Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýflarý yüksekokulunun ve bölümün katký payýný Yabancý Dil Hazýrlýk Okullarý öder. Devlet Konservatuvarý 589 TL TL Sivil Havacýlýk Yüksekokulu 470 TL TL Ev Ekonomisi Yüksekokulu Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 227 TL TL Tütün Eksperliði Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Beden Eðitimi ve Spor Y.O. Endüstriyel Sanatlar Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. Hemþirelik Yüksekokulu Ýlahiyat Meslek Yüksekokulu 190 TL TL Ormancýlýk Meslek Yüksekokulu Saðlýk Yüksekokullarý Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. Taký Tek. ve Tasarýmý Y.O. Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Ulaþtýrma Yüksekokulu Engelliler Entegre Yüksekokulu 190 TL TL Adalet Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokullarý Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O. Sivil Havacýlýk Meslek Y.O. Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Su Ürünleri Meslek Y.O. 190 TL 770 TL Tapu Kadastro Meslek Y.O. Teknik Bilimler Meslek Y.O. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Turizm ve Otelcilik Ýþl. Y.O. Uzaktan Eðitim Meslek Y.O 12 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. 190 TL 962 TL Denizcilik Y.O. * öðretim yýlýnda örgün öðretim öðrencilerinin ödeyecekleri katký paylarý ve ikinci öðretim öðrencilerinin ödeyecekleri öðrenim ücretleri henüz belirlenmemiþtir. TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR 2012-DGS BAÞVURU KILAVUZU 1. Tabloda alfabetik sýra ile önce üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý, adlarý, öðretim süresi, hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, programa alýnacak öðrenci sayýlarý (KONT. sütununda) verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý KOÞULLAR alanýnda 1, 2, 3... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri içerdiði tablodan sonra TABLO-1 DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr. Bu tablonun son sütununda ilgili yükseköðretim lisans programýna 2011 Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) sonucunda yerleþtirilen adaylardan sonuncusunun, bir baþka deyiþle bu programa yerleþen adaylardan ilgili puaný en küçük olanýn puaný yer almaktadýr. Bu puanlar 2011-DGS sonuçlarý olmakla birlikte ilgili programýn ne derecede çok istenen bir program olduðu konusunda bir ölçüde fikir vermektedir. Adaylarýn, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmalarý yararlarýna olabilir DGS sonucu ile merkezi yerleþtirme yapýlmamýþ, kontenjaný dolmamýþ, program kodu deðiþmiþ veya puan türü deðiþmiþ lisans programlarýnda bu sütun boþtur. 2. Bu tabloda yükseköðretim lisans programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 3. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý önleyecek bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. 4. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý hâlinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezî Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 5. Bir programýn baðlý olduðu kurum veya adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, bir programý iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr.

16 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2011-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 PUANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) 4 SAY Biyoloji (İngilizce) (İÖ) 4 SAY Fizik (İngilizce) 4 SAY Kimya (İngilizce) 4 SAY Sosyoloji 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Mimarlık 4 SAY Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 4 SAY Sağlık Yönetimi 4 EA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 4 2 Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (İÖ) 4 EA

17 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2011-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 PUANI Sosyal Hizmet 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY İstatistik 4 SAY İstatistik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (İÖ) 4 EA Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (İÖ) 4 EA Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 EA Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Harita Mühendisliği 4 SAY Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Maden Mühendisliği 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY Otomotiv Mühendisliği 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Afyon Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAY Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 4 EA Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Seyahat İşletmeciliği 4 EA Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 4 2 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA

18 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2011-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 PUANI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 2 2 Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 3 Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 4 EA Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Hemşirelik (İÖ) 4 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 4 SÖZ Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 4 SÖZ Seramik 4 EA Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA Ekonometri 4 EA İktisat 4 EA İşletme 4 EA Maliye 4 EA İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Tarım Ekonomisi 4 EA Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY Alanya İşletme Fakültesi İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Turizm İşletmeciliği 4 EA Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Uluslararası Ticaret 4 EA Uluslararası Ticaret (İÖ) 4 EA AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 EA

19 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2011-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 PUANI İşletme (İÖ) 4 EA Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Harita Mühendisliği 4 SAY Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA 2 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY 2 46 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EA Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY İstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA İktisat 4 EA İktisat (İngilizce) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İngilizce) 4 EA Maliye 4 EA İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 4 SÖZ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 4 EA Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarım 4 SAY Moda Tasarımı 4 EA Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol 4 SAY Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY Pilotaj 4 SAY Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA Uçak Gövde - Motor Bakım 4 SAY Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. 4 EA Devlet Konservatuvarı Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 4 SÖZ Yaylı Çalgılar Yapımı 4 SÖZ 1 Engelliler Entegre Yüksekokulu 16

20 2012-DGS BAŞVURU KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2011-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 PUANI Grafik Sanatları 4 SÖZ Seramik Sanatları 4 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Fars Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY İstatistik 4 SAY İstatistik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 SÖZ İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim-Yurt İçi) 4 SÖZ İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Eğitim-Yurt Dışı) 4 SÖZ İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY Çocuk Gelişimi 4 EA Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY Süt Teknolojisi 4 SAY Tarım Ekonomisi 4 EA Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EA 4 Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY Orman Mühendisliği 4 SAY Orman Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2015 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 2015 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (e-yds) KILAVUZU Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-yds için işleme alınan aday

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG)

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2014-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 24 Mayıs 2014

Detaylı

Üniversiteye giden yolun her adımında, ÖSYM yanı başınızda.

Üniversiteye giden yolun her adımında, ÖSYM yanı başınızda. ÖSYM MİSYONU Hak ve adalet ölçüsüne göre sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yürüten şeffaf bir kurum olmaktır. ÖSYM VİZYONU Yurt içinde ve yurt dışında; %100

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

Bu el rehberi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) ilk kez başvuran adaylar için bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Bu el rehberi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) ilk kez başvuran adaylar için bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. 1 Bu el rehberi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) ilk kez başvuran adaylar için bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Adaylar, Kılavuzlarda ve diğer mevzuatta yer alan tüm düzenlemelerden

Detaylı