2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen 10. maddesi, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Ýçin Öðrenci Seçme Sýnavlarý Hakkýnda Yönetmelik, Yükseköðretim Yürütme Kurulunun gün ve sayýlý kararý uyarýnca TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý tarihli Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda kabul edilmiþtir. Baþvurma Süresi : Aðustos 2008 Yabancý Dil Sýnavý Tarihi, Saati ve Süresi : 13 Eylül 2008, 09.30, 120 dakika Bilim Sýnavý Tarihi, Saati ve Süresi : 14 Eylül 2008, 13.30, 210 dakika Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 YTL Sýnav Ücreti : 60,00 YTL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan; baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Resmi kurumlarca gönderilecek yazýlar veya Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren genel ve özel nitelikteki yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent - ANKARA Telefon Numaralarý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Internet Adresi: ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No:47/A Üsküdar - ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler SINAV Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar DEÐERLENDÝRME VE SEÇME ÝÞLEMLERÝ TERCÝH BÝLDÝRÝMÝ VE YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ Tablolarda Kullanýlan Koþul ve Açýklamalar Tablo 1 Bilim Sýnavý Testlerinin Yaklaþýk Kapsamlarý Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 3 Tablo 4 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde ve Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar ve Kontenjanlarý GATA Eðitim Hastanelerindeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý... (2008-TUS Eylül Dönemi kontenjaný bulunmamaktadýr.) Tablo 6 Fakülte veya Bölüm Adý ve Kodlarý Adres Deðiþikliði Dilekçe Örneði Genel Amaçlý Dilekçe Örneði

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ve üniversitelerin týp fakültelerinde týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyen adaylarýn seçme iþlemleri, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavlarý Hakkýnda Yönetmelik ve Yükseköðretim Yürütme Kurulunun tarih ve sayýlý kararýna göre Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yürütülecektir. Yeterlik ve yarýþma esaslarýna dayanan asistanlýk giriþ sýnavlarý, mesleki yabancý dil ve mesleki bilgi olmak üzere iki aþamada yapýlýr. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnýn (TUS) birinci basamaðý olan Yabancý Dil Sýnavýnýn (mesleki yabancý dil sýnavý) amacý Bilim Sýnavýna girecek adaylarý seçmektir. Bilim Sýnavý (mesleki bilgi sýnavý) olarak adlandýrýlan ikinci basamak sýnavýnýn amacý ise bu sýnav sonucuna göre týpta uzmanlýk eðitimine kabul edilecek adaylarý seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleþtirmektir TUS sonuçlarý ÖSYM tarafýndan internet aracýlýðýyla ilan edildikten sonra 50 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden Tercih Bildiriminde bulunacaklardýr. Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, öðretim süreleri, kontenjanlarý, seçmede kullanýlacak puan türleri ve giriþ koþullarý ile birlikte Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiþtir. Bu tablolarda 2008-TUS Nisan Döneminde merkezi yerleþtirme iþlemi sonucunda yerleþtirilen en küçük puanlý adayýn puaný da verilmiþtir. Tablo 2'de yer alan týp fakültesi programlarýna ve Tablo 3'te yer alan Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumu Adli Týp programýna yalnýz týp fakültesi mezunlarý yerleþtirilecektir (Gülhane Askeri Týp Akademisi'nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle iliþkisi bulunmayan siviller dahil). Tablo 3'te yer alan Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde açýk bulunan asistanlýk kadrolarýna ise týp doktorlarý ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleþtirilebileceklerdir. Özlük haklarý Saðlýk Bakanlýðýnda kalmak kaydýyla üniversitelere Saðlýk Bakanlýðý adýna açýlan kontenjanlara baþvuracak adaylar 5413 Sayýlý Kanun Hükümlerine tabii olacaklardýr tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5413 Sayýlý Kanunla 181 Sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4.Madde olarak eklenen madde ile "Kadrolarý Saðlýk Bakanlýðýnda Olup Týp'ta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerince diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda uzmanlýk eðitimi veya yan dal uzmanlýk eðitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal haklarý Bakanlýk tarafýndan karþýlanmak üzere, Bakanlýkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluþlarda görevlendirilebilir ve bu þekilde görevlendirilenler eðitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneði Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþ "Yüklenme Senedi ile Muteber Ýmzalý Müteselsil Kefalet Senedi" alýnýr. Anýlan personelin hizmet yükümlülüðünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrýlmasý, müstafi sayýlmasý, görevine son verilmesi veya Devlet Memurluðundan çýkarýlmasý halinde kendileri için Bakanlýkça yapýlmýþ olan her türlü ödemeler toplamýndan, hizmetin tamamlanan kýsmý için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat borç miktarý ve ilgilinin durumu dikkate alýnarak azami beþ yýla kadar taksitlendirilerek yapýlýr. Ýlgililerin uzmanlýk eðitiminde baþarýsýzlýðý veya kendi istekleri ile uzmanlýk eðitimini býrakmalarý durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmalarý zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmak istemeyenlere yapýlmýþ olan her türlü masraflarýn tamamý birinci fýkradaki esaslara göre ödettirilir." hükmü getirilmiþtir Eylül Dönemi Týpta Uzmanlýk Sýnavýna baþvurabilmek için mezun olmak þarttýr. Askeri saðlýk personelinin sýnava girebilmeleri için sýnav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiþ olmalarý gerekmektedir TUS, Eylül 2008 tarihlerinde Ankara'da yapýlacaktýr. TUS-Yabancý Dil Sýnavý 13 Eylül 2008 Cumartesi günü saat 09.30'da baþlayacak ve 120 dakika sürecektir. Yabancý Dil Sýnavýnda adaylarýn týp konularýnda seçilmiþ ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Bu sýnavda Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluþan testler kullanýlacaktýr. Ýspanyolca, Ýtalyanca ve Rusça için yapýlacak sýnavda ise, yaklaþýk 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir. Yabancý Dil Sýnavýnýn sonuçlarý, ÖSYM'ce 14 Eylül 2008 Pazar sabahý adresinden ve saat 11.00'de, listeler halinde sýnav binalarý ve sýnav salonlarýnýn kapýlarýna asýlmak suretiyle adaylara duyurulacaktýr. 9 Eylül 2006, 7 Nisan 2007, 15 Eylül 2007 veya 12 Nisan 2008 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýna katýlýp bu sýnavlarýn en az birinde baþarý göstermiþ olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancý Dil Sýnavýndan muaf tutulacaklardýr. 1

5 1. 5 TUS-Bilim Sýnavý, 14 Eylül 2008 Pazar günü saat 13.30'da baþlayacak ve 210 dakika sürecektir. Bilim Sýnavýnda adaylarýn, týp alanýndaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanýma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düþünme ve bunlarý belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacaktýr. TUS-Bilim Sýnavýnda, Temel Týp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1), Temel Týp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) ve Klinik Týp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanýlacaktýr. TTBT-1 ve KTBT týp fakültesi mezunu adaylarca; TTBT-1 ve TTBT-2 týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun adaylarca cevaplanacaktýr. TTBT-1 anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, týbbi biyokimya, týbbi mikrobiyoloji, týbbi patoloji ve týbbi farmakoloji gibi alanlara iliþkin sorulardan; TTBT-2 histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, týbbi biyokimya ve týbbi mikrobiyoloji gibi alanlara iliþkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarýna dahil alanlar ile pediatri ve kadýn hastalýklarý ve doðum gibi alanlara iliþkin sorulardan oluþacaktýr. Sýnavda adaylar testlerdeki sorularýn cevaplarýný kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kaðýdýna iþaretleyeceklerdir Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kaðýtlarýnýn deðerlendirilebilmesi için, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kaðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kaðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kaðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðý, cevap kaðýdý ve diðer belgeleri eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur Adaylarýn, týpta uzmanlýk eðitimi için merkezi sistemle seçiminde þu yol izlenecektir: 13 Eylül 2008 tarihinde yapýlacak olan Yabancý Dil Sýnavýný baþaran veya 9 Eylül 2006, 7 Nisan 2007, 15 Eylül 2007 veya 12 Nisan 2008 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýndan en az birinde baþarý göstererek yabancý dilden muaf olan adaylar, eðitim programlarýna TUS-Bilim Sýnavý Aðýrlýklý Puanlarý, tercih sýralarý ve programlarýn kontenjanlarý göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir. Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 16. maddesindeki hükme göre, Mesleki Bilgi Sýnavýna girebilmek için Yabancý Dil Sýnavýnda 100 üzerinden en az 60 puan almýþ olmak þarttýr. Bir yabancý dil sýnavýnda kazanýlan baþarý iki yýl süre ile geçerlidir. Bu sýnavdan sonra iki yýl içinde açýlacak asistanlýk giriþ sýnavlarýnda yabancý dil sýnavýna girmek ve baþarýlý olmak þartý aranmaz. 13 Eylül 2008 tarihinde yapýlacak olan yabancý dil sýnavýný baþaran adaylar iki yýl süre ile yabancý dilden muaf olacaklardýr tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün Asistanlýk baþlýklý 3. Bölümünün "Asistanlýk Giriþ Sýnavlarýnýn Sonuçlarý ve Asistanlýða Baþlama" ile ilgili 17. maddesinin 5. paragrafý "asistanlýða baþladýktan sonra kurum veya dal deðiþikliði için yeniden asistanlýk giriþ sýnavýna girenlerin mesleki bilgi puaný % 3 oranýnda düþürülür." hükmünü getirmiþtir. Buna göre, TUS'a baþvuran adaylardan, tarihi itibariyle asistanlýða baþladýktan sonra kurum veya dal deðiþikliði için yeniden asistanlýk giriþ sýnavlarýna girenlerin bu durumlarýný Aday Bilgi Formunda belirtmiþ olmalarý zorunludur. Aday Bilgi Formunda doðru beyanda bulunmayanlar, bu durumlarý sýnavdan sonra tespit edildiði takdirde, sýnavdan kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybetmiþ olacaklardýr TUS sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilen adaylarýn haklarý yalnýz bir sýnav dönemi için geçerlidir. Tercih Bildirimi sonrasý yapýlan yerleþtirme iþlemine ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. TUS yerleþtirme sonuçlarýna göre yerleþtirilen bütün adaylarýn, yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM tarafýndan internet aracýlýðýyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere, adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Týpta Uzmanlýk Eðitimi programlarýna yerleþtirilen adaylara ait fotoðraflý yerleþtirme sonuç listeleri Saðlýk Bakanlýðý, Üniversiteler, Gülhane Askeri Týp Akademisi, Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý ve Vakýflar Genel Müdürlüðüne gönderilecektir. Üniversite Týp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerindeki programlara seçilen adaylar ile Saðlýk Bakanlýðý adýna Týp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar aþaðýda belirtilen belgelerle birlikte Saðlýk Bakanlýðýna, Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý Bezm-i Alem Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki programlara seçilen adaylar Vakýflar Genel Müdürlüðüne ve Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Týp Kurumu Baþkanlýðýna, ilan edilen baþvuru tarihleri arasýnda istenen tüm belgelerle birlikte baþvurmalýdýrlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde baþvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin baþvurularý kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleþtirmeden dolayý kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybedeceklerdir. 2

6 Atamalar esnasýnda baþvuru þartlarý ile ilgili mevzuata durumlarý uymayan veya belgelerinin eksik olduðu tespit edilen adaylar, atamalarýnýn yapýlmasý konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. Saðlýk Bakanlýðý kadrolarýný kazanan adaylarýn hazýrlamalarý gerekli belgeler þunlardýr: Hiçbir kamu kurum ve kuruluþunda görevli olmayanlar ile sözleþmeli saðlýk personeli olarak çalýþanlar: Dilekçe, Sonuç belgesi (internet çýktýsý ), Mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan týp fakültesince onaylanmýþ sureti), Eðitimlerini yurtdýþýnda tamamlayan adaylarýn Yükseköðretim Kurulundan alacaklarý denklik belgesinin onaylý bir örneði, Nüfus cüzdaný sureti, Askerlik terhis veya tecil belgesi, Ýkametgâh belgesi, Adli Sicil Kaydý, Mal Bildirim Formu (kapalý zarf içinde baþvuru masalarýnca verilecek), Tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýndan alýnacak "Dalýnda uzmanlýk eðitimi yapabilir." ifadesini taþýyan saðlýk kurulu raporu, Fotoðraf (6 adet) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda görevli olanlar: Dilekçe, Sonuç belgesi (internet çýktýsý), Askerlik terhis veya tecil belgesi, Tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýndan alýnacak saðlýk kurulu raporu. Týpta uzmanlýk eðitimine yerleþtirilen adaylar, eðitimleri sýrasýnda, kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla oluþmuþ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadýrlar Yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra, koþullara uymalarý, güvenlik soruþturmasý ve diðer iþlemlerinin tamamlanmýþ olmasý halinde, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki kontenjanlara yerleþtirilenler bu kurumlardaki asistanlýk kadrolarýna; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleþtirilenler (yabancý uyruklular hariç) ise 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesinin d fýkrasý ve ayný Kanunun 2880 sayýlý kanun ile deðiþik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öðretim yardýmcýsý kadrolarýna atanabileceklerdir. Askeri saðlýk personelinin atama iþlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlýklarýnca yapýlacaktýr Adaylarýn yerleþtirildikleri programlara kaydolmalarý veya kadrolara atanmalarý için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diðer mevzuatta belirtilen koþullarý karþýlamalarý gerekir. Yerleþtirildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koþullarý karþýlamayanlarýn yerleþtirildikleri kurumlarca atamalarý veya kayýtlarý yapýlmaz Halen Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastaneler, üniversiteler ve diðer kamu kuruluþlarýnda görev yapmakta olan adaylarýn, bu sýnav sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilmeleri ve asistan kadrosuna atanmalarý söz konusu olduðu takdirde, çalýþmakta olduklarý kurumlardan muvafakat alýp alamayacaklarýný belirlemeleri ve sýnava katýlma kararýný buna göre vermeleri gerekir. Sýnav sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilmiþ olmak, adaylara, asistan kadrolarýna atanma konularýnda mevzuata uymayan bir hak vermez. Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 23. maddesinin uzmanlýk eðitiminin kesintisiz olmasý þartý hükmü uyarýnca atama yapýldýktan sonra, ayný alanda olsa bile görev yeri deðiþikliði yapýlmayacaðýndan, uzmanlýk eðitimi programlarý tercih listesinde gösterilirken adaylarýn ileride kendi durumlarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikleri göz önünde tutmalarý gerekir ÖSYM'nin askerlik iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konuda sorunu olan adaylarýn baðlý bulunduklarý askerlik þubelerine baþvurmalarý gerekir Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 19. maddesine göre üniversite ve Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde týpta uzmanlýk programlarýnda aylýksýz olarak eðitim görmek isteyen týp fakültesi mezunlarý ile, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen dallarda uzmanlýk eðitimi görmek isteyen veteriner ve eczacýlýk fakülteleri ile fen fakültesi ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümü mezunu yabancý uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadýrlar. 3

7 T.C. vatandaþý olan ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar genel kontenjanlara baþvurduklarý için yabancý uyruklu kontenjanlarýndan yararlanamazlar. Ýkili anlaþmalar uyarýnca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancý uyruklu öðrenciler, ikili anlaþma hükümlerine göre hareket edeceklerdir. Yabancý uyruklu adaylar için Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde ve üniversite Týp Fakültelerinde yabancý uyruklu kontenjaný ayrýlmýþ ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiþtir. Bu kontenjanlar yalnýz yabancý uyruklu adaylarýn yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. Yabancý uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kýlavuzdaki kurallar uyarýnca puanlarý ve tercihleri göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. T.C. uyruklu adaylar için ayrýlan genel kontenjanlarda açýk kalsa bile bu kontenjanlara yabancý uyruklu adaylar yerleþtirilmeyecektir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaþayan Türk ve Akraba Topluluklarýndan gelerek üniversitelerimiz týp fakültelerinden mezun olan ve týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarýný belgelendirerek Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýna baþvurabilirler. Bu adaylar için ayrýlan kontenjanlar da yabancý uyruklu kontenjaný içinde gösterilmiþtir. Yabancý uyruklu adaylar için hazýrlanmýþ ayrý bir Aday Bilgi Formu ve Kýlavuz bulunmamaktadýr. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kýlavuzun tüm hükümlerine tabidirler. TUS sonuçlarýna göre üniversitelerde veya Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki týpta uzmanlýk programlarýndan birine yerleþtirilen yabancý uyruklu adaylarýn kayýt için bu kýlavuzda yazýlý olan süre içinde o programýn baðlý olduðu üniversiteye veya Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmalarý gerekir. Kayýt sýrasýnda diðer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancý uyruklu adaylarýn aþaðýdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir. a) Diplomalarýný Türkiye dýþýndaki bir týp fakültesinden veya veteriner, eczacýlýk ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adaylarýn T.C. Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýndan alacaklarý denklik belgesi, b) Mesleki konularý izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika (Bu sertifikayý alacak kadar Türkçe bilmeyen adaylarýn kayýt iþlemleri yapýlýr ve bu adaylara Türkçe öðrenmeleri için üniversite yönetimince bir yýl süre ile izin verilir, bir yýl sonunda sertifika getirmeyen adayýn kaydý silinir.), c) Vizesi alýnmýþ geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli), d) Maaþ alamayacak adaylarýn oturma izni alabilmeleri için öðrenimleri süresince kendilerine burs verileceðinin veya Türkiye'deki giderlerinin karþýlanacaðýný belirten bir belge (noterden), Yabancý uyruklu adaylarýn atamalarý yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapýlýr TUS Eylül Dönemi sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonunda kontenjaný dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlara ÖSYM tarafýndan merkezi olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Adaylar, 2008-TUS Eylül Dönemi Ek Yerleþtirme Boþ Kontenjanlarýný ve tercih iþlemlerini hangi tarihler arasýnda yapacaklarýný ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenebilirler. Ek yerleþtirme kontenjanlarýna baþvurabilmek için aþaðýdaki koþullarýn tümünü karþýlamak gerekir. a) Eylül 2008 tarihlerinde yapýlan 2008-TUS Eylül Dönemi sýnavlarýna girmiþ olmak, b) 2008-TUS Eylül Dönemi sonunda hiçbir programa yerleþmemiþ olmak, c) Ek yerleþtirmede tercih edilen programýn 2008-TUS Eylül Dönemi merkezi yerleþtirme sonunda oluþan ayný puan türünde en küçük puanýna eþit veya daha yüksek bir puana sahip olmak TUS Eylül Dönemi Ek Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM'nin internet sayfasýnda yayýnlanacaktýr. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca yerleþtirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi, yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasý, deðiþen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çýkarýlmasý amacýyla ÖSYM'ye yapýlacak baþvurularýn iþleme alýnabilmesi için, bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" kullanýlmalýdýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA KOÞULLARI Týp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen diðer fakülte veya yüksekokullardan (diþ hekimliði fakültesi veya diþ hekimliði yüksekokulu hariç) 22 Aðustos 2008 tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar, TUS Eylül Dönemine baþvurabilirler. 4

8 Bu koþulu karþýlayan adaylardan durumlarý aþaðýdaki maddelere uyanlar da 2008-TUS Eylül Dönemine baþvurabilirler. a) Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde veya týp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eðitim dalýna girmek isteyenler. b) Burstan doðan mecburi hizmetlerini sýnav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar. c) tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5371 sayýlý Kanun'un 5. Ek maddesi hükmüne göre, Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine baþlamadan veya tamamlamadan asistanlýk veya yan dal asistanlýk sýnavlarýna katýlabilir ve uzmanlýk eðitimine baþlayabilirler. Eksik kalan Devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmaný olarak yapacaklarý Devlet hizmeti yükümlülüðüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler. Ancak, birden fazla uzmanlýk veya yan dal uzmanlýk eðitimine baþlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüðünün tamamlanmasý þarttýr. Asistanlýk, uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk eðitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüðünden sayýlmaz. d) Askerlik hizmetlerini sýnav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar. e) 657 sayýlý Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayýlan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlýk giriþ sýnavý gününden itibaren üç ay içinde bitirecek olanlar. f) Yukarýdaki madde 1.14'de sözü edilen yabancý uyruklu olanlar. Asistanlýk giriþ sýnavý þartlarýný taþýmaksýzýn sýnava girenler, baþarýlý olsalar bile uzmanlýk eðitimine baþlatýlmazlar. Bu þartlardan herhangi birini taþýmadýðý sonradan anlaþýlanlar ile asistanlýklarý sýrasýnda bu þartlardan herhangi birini kaybedenlerin asistanlýklarýna son verilir Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki asistan veya 2547 sayýlý Kanunun 33. maddesi ve 50. maddesinin d fýkrasý hükümlerine göre üniversitelerin týp fakültelerindeki öðretim yardýmcýsý kadrolarýna atanabilmek için baþlýca þartlar þunlardýr: a) T.C. vatandaþý olmak ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþyerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunmak. b) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, aðýr hapis veya altý aydan fazla hapis veya affa uðramýþ olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolaylý iflas gibi yüz kýzartýcý fiilden dolayý hapis cezasýndan hükümlü bulunmamak, bir kamu kuruluþunda çalýþýyorsa son iki yýl içinde olumsuz sicil almamýþ olmak. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmýþ ya da yedek sýnýfa geçirilmiþ yahut 1111 sayýlý Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiþ ve askerliðini yapmamýþ olanlar bakýmýndan uzmanlýk eðitimi yapacaklarý dal için Tüzüðe ekli çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "35 yaþýný doldurduklarý yýlýn sonuna kadar, askere celp ve sevkleri tehir edilebilir. " Hükmüne uygun olmalýdýr. d) Meslek ve sanatýný uygulamasýna ve uzman olmak istediði dalda çalýþmasýna saðlýk yönünden engel bulunmamak, tercih ettiði kurum ve dallarýn öngördüðü giriþ koþullarýný karþýlamak. Adaylarýn, atanmak için yukarýda sayýlan þartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüðü baþka koþullar varsa bunlarý da karþýlamalarý gerekir. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kýlavuzda bulunan þartlara durumlarý uymadýðý halde baþvuran adaylar sýnavý kazanmýþ olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMÝ 2008-TUS Eylül Dönemi Kýlavuzu, Aday Bilgi Formu ile baþvuru merkezleri adresleri 18 Aðustos 2008 tarihinden itibaren ÖSYM'nin internet adresinde yayýnlanacaktýr. TUS'a baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler halinde açýklanmýþtýr: a) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: 2007 ve 2008 yýllarýnda yapýlan TUS'a baþvuran adaylar, 2008-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný; - Bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla, - Yukarýda belirtilen yýllarda TUS'a baþvurmamýþ adaylar 2008-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. 5

9 Daha önce ÖSYM'den Y.U. numarasý almayýp 2008-TUS Eylül Dönemine baþvuracak yabancý uyruklu adaylar da baþvurularýný; baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. b) Baþvuru Ýçin Randevu Alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý baþvuru merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu Kýlavuzun edinildiði gün alýnabileceði gibi daha sonraki bir günde de alýnabilir. Randevu aday tarafýndan alýnabileceði gibi adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. c) Sýnav Ücretinin Yatýrýlmasý: Sýnav ücreti kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine yatýrýlacaktýr. Adaylarýn sýnav ücretini yatýrýrken banka görevlisine; TUS sýnav ücretini yatýracaðýný belirtip, TC Kimlik Numarasý/Y.U. Numarasý ve ad-soyad bilgilerini vermeleri gereklidir. Sýnav ücreti baþvurudan önce yatýrýlmalýdýr. Sýnav ücretini yatýrmayan adaylarýn baþvuru iþlemi yapýlmayacaktýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural geçerlidir. d) Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý: Aday Bilgi Formundaki alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. Ýletiþim ile ilgili bilgi alanlarýna, adaya ulaþýlabilecek en güvenilir bilgiler yazýlacaktýr. Merkezimizin adayla yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðý unutulmamalýdýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U.Numara Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10.UYRUÐU T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular KKTC seçeneðini (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar 2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar seçeneðini; yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. MEZUN OLDUÐU FAKÜLTE / BÖLÜM ADI Tüm adaylar mezun olduklarý fakültenin/bölümün adýný baðlý bulunduðu üniversiteyi açýk olarak yazacaklardýr. Mezun olduðu fakülte veya bölüme iliþkin kodu Tablo 6'dan bulacaktýr. Yurt dýþýndan mezun olarak denklik belgesi almýþ týp doktorlarý 9996, yurt dýþýnda týp fakültesi dýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak denklik belgesi almýþ olanlar ilgili kodu kullanacaklardýr. 12. MEZUNÝYET TARÝHÝ 6

10 13. YABANCI DÝL SINAVI MUAFÝYET DURUMU Bu alaný; 9 Eylül 2006, 7 Nisan 2007, 15 Eylül 2007 veya 12 Nisan 2008 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýndan en az birinde baþarý göstererek yabancý dilden muaf olanlar dolduracaktýr. Bu adaylar, 13 Eylül 2008 tarihinde yapýlacak olan Yabancý Dil Sýnavýna girmek isteyip istemediklerine iliþkin seçeneði iþaretleyeceklerdir. Adaylar, 13 Eylül 2008 tarihinde yapýlacak Yabancý Dil Sýnavýna girip baþarýsýz olduklarý takdirde Yabancý Dil Sýnavýnda aldýklarý en yüksek puan geçerli olacaktýr. Yabancý Dil Sýnavýndan muaf olmayanlar "MUAF DEÐÝLÝM" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 14. SINAV YABANCI DÝLÝ Adaylar yabancý dil sýnavýna hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini iþaretleyeceklerdir. Yabancý Dil Sýnavýna girmek istemeyen muaf adaylarýn da bu alanda muaf olduklarý yabancý dili iþaretlemeleri gerekmektedir. 15. ASÝSTANLIK DURUMU TUS'a baþvuran adaylardan, tarihinden sonra asistanlýða baþlamýþ olup halen bu görevlerine devam etmekte olanlar (bu tarihten önce bir ihtisas programýný kazanýp atamasý belirtilen tarihten sonra gerçekleþenler bu alaný boþ býrakacaklardýr.) " tarihinden sonra Asistanlýða Atandým ve Asistanlýða Devam Ediyorum" kutucuðunu iþaretleyeceklerdir. Aday Bilgi Formunda doðru beyanda bulunmayanlar, bu durumlarý sýnavdan sonra tespit edildiði takdirde, sýnavdan kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybetmiþ olacaklardýr. 16. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanýna 90, yurtdýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 17. TELEFON NO 18. E-POSTA ADRESÝ 2.3. BAÞVURU ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a ) Baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin randevu saatinden önce bankaya yatýrýlmýþ olmasý, gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý, özel bir kimlik belgesi ile, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslý veya resmi onaylý bir suretini (Aslýný göstermek suretiyle bu belgelerin fotokopileri de kabul edilir.) yanlarýnda bulundurmalarý gerekir Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn Web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde tutunuz. Baþvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2008-TUS Eylül Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzalayýp görevliye onaylamasý için geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve saklayýnýz. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular Adaylar, 2007 ve 2008 yýllarýnda yapýlan TUS'lara baþvurdularsa, 2008-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný; bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapacaklardýr. Bu adaylar ÖSYM nin internet adresinde 2008-TUS Eylül Dönemi Kayýt baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekir. Ayrýca Baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. 7

11 DÝKKAT!Aday Bilgi Formlarý, Baþvuru Merkezine býrakýlmayacaktýr. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak rapor vb. belgeler bulunan Aday Bilgi Formlarý aday tarafýndan baþvurma süresi içinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak, ekinde belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayýn kendisinde kalacaktýr. Ýnternetle bireysel baþvuru yapacak adaylar için de bu kural geçerlidir. Baþvuru aþamasýndan sonra yapýlacak her türlü deðiþiklik isteði doðrudan ÖSYM ye yapýlmak zorundadýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait deðiþiklik veya düzeltme yapmak istedikleri taktirde ÖSYM'ye verecekleri dilekçelerine deðiþiklik ile ilgili belgelerinin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik talepleri ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi halde yapýlan itirazlarla ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. c ) Postayla baþvurular Baþvurma süresince baþvuru merkezine gidemeyecek durumda olan aðýr hasta ve tutuklu adaylar ile sürekli yurt dýþýnda bulunanlar (eðitim, tedavi vb.) baþvurularýný postayla yapacaklardýr. Bu durumdaki adaylar, baþvurma süresi içerisinde, aþaðýdaki belgeleri saðlam bir zarfta ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Baþvurma süresi içerisinde ÖSYM ye ulaþmayan belgeler iþleme konulmayacaktýr. Doldurulmuþ 2008-TUS Eylül Dönemi Aday Bilgi Formu Aðýr hasta adaylarýn baþvurma süresince baþvuru merkezine gidemeyecek durumda olduðunu gösterir saðlýk kurulu raporu Baþvurma süresince yurt dýþýnda bulunan adaylarýn, yurt dýþýnda bulunma nedenini ve süresini belirten resmi bir belge. Öðrenim bilgilerinin yer aldýðý öðrenim belgesi, diploma vb. onaylý bir belge, Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf (Bu niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir.) Fotoðraflý ve onaylý bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý bir örneði Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu (Yurt dýþýndan baþvuracak adaylar, bu kýlavuzun arka kapaðýnda yer alan banka þubesine 50 Dolar veya 40 Euro (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nca konvertibilitesi kabul edilen, 40 Euro karþýlýðý yabancý para olabilir.) yatýrabilirler.) 2.4. BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen Aday Bilgi Formlarý iþleme konur. Formda yer alan bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Baþvurma koþullarýný saðlamayan adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacak ve belgeleri iþleme konmayacaktýr BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren 2008-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri sýnavdan önce adaylarýn adreslerine postalanmýþ olacaktýr TUS Eylül Dönemine baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri ellerine geçmeyen veya bu belgeyi kaybeden adaylar, en geç sýnavdan bir gün önce ÖSYM'ye baþvurarak 2008-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini 3,00 YTL ödeyerek yeniden çýkartabileceklerdir. Sýnav Sonuç Belgesi eline geçmeyen veya bu belgeyi kaybeden adaylar ise yeni belge çýkartmak için ÖSYM'nin TC Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna 3,00 YTL yatýrdýklarýný gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. 3. S I N A V TUS, Yabancý Dil Sýnavý ve Bilim Sýnavý olarak adlandýrýlan iki basamaktan oluþmaktadýr. TUS-Bilim Sýnavýnda uygulanacak testlerin adlarý, test sorularýnýn seçilebileceði alanlar ve testteki yaklaþýk paylarý Tablo 1'de gösterilmiþtir. 8

12 3.1 SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2008-TUS EYLÜL DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. Sýnavýn her iki basamaðýnda da, 2008-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday ileri süreceði neden ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. (Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin fotokopi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.) b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için 2008-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliði açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý, özel bir kimlik belgesi de gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, pasaport vb.özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, 2008-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasý ile adýný ve soyadýný yazmalýdýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Baþý örtülü adaylar sýnava alýnsa bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Cep telefonu yanýnda olan adaylar sýnav binasýna kesinlikle alýnmayacaklardýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþunkalem (2B, B veya HB) yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve bir kalemtraþ 3.2 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi Salon Baþkanýna aittir. Salonda 2008-TUS Eylül Dönemi Salon Aday Yoklama Listesi ile adaylarýn tek tek yoklamasý yapýldýktan ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra, Salon Baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatarak test için kullanýlacak cevap kaðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kaðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Cevaplama iþlemini erken tamamlamýþ olsalar bile, adaylar Yabancý Dil Sýnavýnýn ilk 60, Bilim Sýnavýnýn ilk 105 dakikasý ve her iki sýnavýn son 15 dakikasý içinde sýnav salonundan dýþarý çýkarýlmayacaktýr. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnava, cep telefonu(cep telefonu yanýnda olan adaylar sýnav binasýna kesinlikle alýnmayacaklardýr.), çaðrý cihazý, telsiz, radyo, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri, sýnav süresince adaylarýn, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde birþeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Çoktan seçmeli sorulardan oluþan yabancý dil sýnavlarýnda sözlük kullanýlmayacaktýr. Yabancý dilde yazýlý bir metnin Türkçeye tercümesi þeklindeki yabancý dil sýnavýnda ise sýnava girilen yabancý dilden ayný yabancý dile olan sözlük kullanýlabilecek, ancak yabancý dilden Türkçeye sözlük veya Türkçe ve yabancý dilde týp veya saðlýk bilimleri sözlüðü, meslek terimleri sözlüðü gibi sözlükler kullanýlmayacaktýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda 9

13 bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr. TUS'a giren adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý istatistiksel yöntemler kullanýlarak incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiði sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle, adaylarýn, kopya çekme giriþiminde bulunmamalarý ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kaðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekir. Yabancý Dil ve Bilim Sýnavlarýnýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý, salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý veya cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarýda bulunarak yukarýda sayýlan belgelerin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Merkezimizde her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Belgesi eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. 4. DEÐERLENDÝRME VE SEÇME ÝÞLEMLERÝ 4.1 TUS'a iliþkin tüm hesaplama, deðerlendirme ve seçme iþlemleri bilgisayar ile yapýlacaktýr. 4.2 Çoktan seçmeli sorulardan oluþan Yabancý Dil Sýnavýnda adayýn doðru olarak cevaplandýrdýðý sorularýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsý her adayýn Yabancý Dil Testinden almýþ olduðu puaný belirleyecektir. 4.3 Yabancý Dil Sýnavýnda kullanýlan çoktan seçmeli testlerden 100 üzerinden veya daha yüksek puan alanlar TUS-Bilim Sýnavýna girmeye hak kazanacaklardýr. Yabancý dilde yazýlý bir metnin Türkçeye tercümesi þeklindeki sýnavlarda yapýlan tercümeler, üniversitelerin ilgili dil ve edebiyatý bölümlerinde görevli öðretim elemanlarýndan ÖSYM'ce oluþturulacak jüriler tarafýndan, 100 tam puan üzerinden deðerlendirilecek, veya daha yüksek puan alanlar baþarýlý sayýlacaklardýr. 4.4 Çoktan seçmeli sorulardan oluþan Bilim Sýnavýnda, adaylarýn iki testin her birindeki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplar ayrý ayrý toplanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrý olmak üzere, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. Standart puanlar kullanýlarak, týp fakültesi mezunu adaylar için Aðýrlýklý Klinik Týp Bilimleri Puaný (K) ve Aðýrlýklý Temel Týp Bilimleri Puaný (T) olmak üzere iki ayrý puan hesaplanacaktýr. Týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnýz T Puaný hesaplanacaktýr. Týp fakültesi mezunu adaylarýn KTBT ve TTBT-1'den aldýklarý standart puanlarýn her birinin 0.5 ile çarpýlarak toplanmasýyla bu adaylarýn K Puanlarý; TTBT-1 standart puanýnýn 0.7 ile ve KTBT standart puanýnýn 0.3 ile çarpýlarak toplanmasýyla da T Puanlarý elde edilecektir. Týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun olan adaylarýn T Puanlarý ise bu adaylarýn TTBT-1 standart puanýnýn 0.7; TTBT-2 standart puanýnýn 0.3 ile çarpýlarak toplanmasýyla elde edilecektir. Her bir uzmanlýk dalýna hangi puana göre seçme yapýlacaðý Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiþtir. Tablo 2 ve Tablo 3'te yer alan programlara, ilgili Aðýrlýklý Bilim Sýnavý Puaný veya daha yüksek olanlar arasýndan seçme yapýlacaktýr. Yerleþtirmede esas alýnacak Aðýrlýklý Bilim Sýnavý Puaný 'den düþük olanlar o puan türüyle öðrenci alan programlar için yapýlan yerleþtirme iþlemine dahil edilmeyeceklerdir. 4.5 Bir uzmanlýk dalýna K veya T puaný ile seçme yapýlýrken ilgili puanda eþitlik olmasý halinde, Yabancý Dil Puaný daha yüksek olana öncelik tanýnacaktýr. Bu durumda da eþitliðin bozulmamasý halinde sýrasýyla, fakülte baþarý puaný, seçme yapýlan uzmanlýk dalýný daha üst tercihinde gösterene ve bu sýnava girme hakký veren okuldan daha sonraki bir yýlda mezun olana öncelik tanýnarak seçme yapýlacaktýr. 4.6 Adaylar sýnav sonuçlarýnýn tekrar incelenmesini, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan internet ortamýnda ilan edildiði tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazýlý olarak isteyebilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Bölümünün teslim alma tarihi esas alýnacaktýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý; ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna 5,00 YTL yatýrdýklarýný gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. 10

14 5. TERCÝH BÝLDÝRÝMÝ VE YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ 5.1 Adaylar; 2008-TUS Eylül Dönemi puanlarýný öðrendikten sonra, ilgili sýnav dönemi için tercih iþlemlerini ne zaman ve nasýl yapacaklarýný ÖSYM'nin adresinden öðrenebilirler. 5.2 Tercihler bireysel olarak internet aracýlýðýyla aday tarafýndan elektronik ortamda yapýlacaktýr. Yanlýþ veya eksik girilen tercihler geçersiz sayýlýr. Yanlýþlýkla bir program yerine diðer bir programýn girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi iþlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlýþ aktarýlmasýndan doðacak sonuçlardan aday sorumludur. Tablo 2'deki programlarý yalnýz týp fakültesi mezunlarý, Tablo 3'teki programlarý týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul ve bölüm mezunlarý, Tablo 4'teki programlarý ise yalnýz sýnav tarihine kadar stajyerliðini tamamlamýþ askeri saðlýk personeli tercih edebileceklerdir. "Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerine Alýnacak Asistan Sayýlarý" baþlýðýnýn altýndaki kontenjanlarý tercih edecek adaylarýn sýnav tarihi itibariyle 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamýnda kadrolu olarak Saðlýk Bakanlýðý teþkilatýnda çalýþýyor olmalarý gerekmektedir. Týp fakültesi mezunu adaylar Tablo 2 veya Tablo 3'ün birinden 8'i aþmamak üzere en fazla 14 tercih yapabileceklerdir. Týp Fakültesi dýþýndaki fakülte, yüksekokul veya bölüm mezunlarý sadece Tablo 3'ten ve en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Askeri saðlýk personeli olan adaylar ise sadece Tablo 4'ten en fazla 14 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanýnan tercih haklarýnýn hepsini kullanmak zorunda deðillerdir. Giriþ koþullarý, ilgili dalda eðitim yapabilmek için kurumlarýn belirlediði, yazýlý sýnavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapýlýrken adaylar tarafýndan mutlaka göz önünde bulundurulmalýdýr. Bir program için gösterilen nitelikleri taþýmadýklarý halde bu programý tercihlerinde gösteren ve puanlarýna göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doðan tüm haklarýný yitirmiþ olacaklardýr. Merkezi seçme iþleminde bilim sýnavý puanlarý çok önemli bir rol oynamaktadýr. Örneðin, Aðýrlýklý T puaný ile öðrenci alan X programýný Aday A birinci tercihinde, Aday B on dördüncü tercihinde göstermiþ olsun. Aday B'nin Aðýrlýklý T Puaný Aday A'dan yüksek ise ve Aday B, ilk on üç tercihine puaný elvermediði için seçilmemiþ ise X programýna Aday A deðil, Aday B seçilecektir. (Bilim ve yabancý dil puanlarýnýn eþit olmasý halinde fakülte baþarý puaný önem kazanabilir.) Seçme iþlemi yapýlýrken yeterli puan alýnmasý koþuluyla tercih sýrasý da önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen dallarýn en çok istenilenden baþlamak üzere sýralanmasý uygun bir yoldur. 11

15 Tablo 1 Bilim Sýnavý Testlerinin Yaklaþýk Kapsamlarý Sorularýn Seçilebileceði Testteki Yaklaþýk Testin Adý Alanlar Payý * Temel Týp Bilimleri Anatomi... % 10 Testi-1 (TTBT-1) Embriyoloji ve Histoloji... % 4 Fizyoloji... % 6 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji... % 20 Týbbi Biyokimya... % 20 Týbbi Patoloji... % 20 Týbbi Farmakoloji... % 20 Temel Týp Bilimleri Embriyoloji ve Histoloji... % 5 Testi-2 (TTBT-2) Fizyoloji... % 5 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji... % 45 Týbbi Biyokimya... % 45 Klinik Týp Bilimleri Dahiliye Grubu... % 30 Testi (KTBT) (iç hastalýklarý, psikiyatri, dermatoloji, týbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, hava ve uzay hekimliði, nükleer týp, göðüs hastalýklarý, enfeksiyon hastalýklarý ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, fiziksel týp ve rehabilitasyon, radyoloji, halk saðlýðý, sualtý hekimliði ve hiperbarik týp, adli týp, aile hekimliði, týbbi genetik, kardiyoloji) Pediatri (çocuk saðlýðý ve hastalýklarý)... % 30 Cerrahi Grubu... % 25 (genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göðüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon, kulak-burun-boðaz hastalýklarý, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalýklarý, üroloji) Kadýn Hastalýklarý ve Doðum... % 15 * Bu tabloda gösterilen oranlar test planýnýn gereklerine göre deðiþtirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceði gibi burada yer almayan alanlardan da soru sorulabilir. Tababet Uzmanlýk Tüzüðü 6. Madde B Bendi Madde 6-Asistanlýða atanabilmek için; B - Türkiye'de tabiplik yapmaya yetkili olmak ya da, 1. Ortodonti ve diþ protezi uzmanlýk eðitimi için diþ hekimliði fakültesi ya da diþ hekimliði yüksekokulu*, 2. Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlýk dalý eðitimi için fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi, 3. Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanlýk eðitimi için fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya, biyoloji bölümü, kimya yüksekokulu, eczacýlýk fakültesi, eczacýlýk yüksekokulu ya da veteriner fakültesi, 4. Týbbi farmakoloji uzmanlýk eðitimi için eczacýlýk fakültesi ya da eczacýlýk yüksekokulu, fen fakültesi kimya bölümü ya da kimya yüksekokulu, 5. Týbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlýk eðitimi için, fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi, 6. Fizyoloji uzmanlýðý eðitimi için, fen fakültesi biyoloji ve kimya bölümleri ya da kimya yüksekokulu ya da veteriner fakültesi, mezunu olmak gerekir. * Diþ hekimliði ortodonti ve diþ protezi uzmanlýk eðitim alanlarý TUS kapsamýnda deðildir. 12

16 Tablo Açýklamalarý Tablolar 8 sütun halinde düzenlenmiþtir. Uzmanlýk dal kodlarý (1), uzmanlýk dal adý (2), öðrenim süresi (3), puan türü(4), genel kontenjan (5), yabancý uyruklu kontenjaný (6), özel koþullar ve açýklamalar (7) ve bir önceki sýnav döneminde oluþtu ise en küçük puanlar (8) yer almaktadýr. 8 numaralý sütunda 2008 Nisan Dönemindeki TUS sonuçlarýna göre yapýlan merkezi yerleþtirmede genel kontenjana en küçük puanla yerleþtirilmiþ olan adayýn puaný verilmiþtir. Bu puanlar, her merkezi yerleþtirmede az çok deðiþmekle birlikte ilgili dalýn ne derecede çok istenen bir dal olduðu konusunda bir ölçüde bilgi vermektedir. Adaylarýn, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmalarý yararlarýna olabilir. Bir önceki dönemde kontenjaný dolmamýþ veya yerleþtirme yapýlmamýþ olan dallar için bu sütun boþ býrakýlmýþtýr. Adaylarýn tercih ettikleri dallarýn özelliklerine uygun saðlýk koþullarýna sahip olmalarý gerekir. Örneðin, psikiyatri dalý için kekeme veya pepeme olmamak; patoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi dallar için renk körlüðü bulunmamak; cerrahi grubu ve kadýn hastalýklarý ve doðum ile devamlý hareket gerektiren diðer dallar için iþ görmeyi engelleyecek ortopedik veya nörolojik özürü bulunmamak; deniz ve sualtý hekimliði dalý için hiperbarik ortamda çalýþabilir olmak gerekir. Eðitim dallarýna seçilmiþ adaylardan ilgili üniversitelerce saðlýk kurulu raporu istenecek, gerekli saðlýk koþullarýný taþýmayan adaylar söz konusu eðitim dallarýna kabul edilmeyebilecek ve atamalarý yapýlmayabilecektir. Ortopedik, nörolojik, iþitme veya görme özürlü adaylara bu özürlerinin eðitimlerinde ve görev yapmalarýnda bir engel teþkil etmeyeceði dallarý tercih etmeleri bir kural olarak önemle hatýrlatýlýr ve mümkünse girmeyi düþündükleri dallarýn sorumlularý ile bu konuda önceden görüþmeleri tavsiye edilir. Özel Koþul ve Açýklamalar Bk. 1 Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesinde araþtýrma görevlileri özel kanunlardaki haklarý saklý kalmak kaydýyla (2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu vb.) Ýþ Kanunu ve S.S.K hükümlerine tabidir. Araþtýrma görevlileri Baþkent Üniversitesine baðlý Ankara dýþýndaki Uygulama ve Araþtýrma Merkezlerinde eðitim amaçlý rotasyon yaparlar. Bk. 2 Bu ana bilim dalýný seçecek adaylarýn týp fakültesi mezunu olmalarý gerekmektedir. Bk. 3 Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Ankara'dadýr. Uzmanlýk eðitimi Ankara'da yapýlmaktadýr. Araþtýrma görevlileri akademik yönden Yükseköðretim Kanununa, çalýþma þartlarý açýsýndan ise iþ kanununa tabidir. Bk. 4 Týp eðitimi dili Ýngilizce olduðundan bu üniversite ile ilgili programlarý tercihlerinde gösterecek adaylarýn alanlarýnda seminer verebilecek düzeyde Ýngilizce bilmeleri zorunludur. Ýngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleþtirilmiþ olsalar bile atamalarý yapýlmaz. Bk. 5 Bu üniversitenin Týp Fakültesinde araþtýrma görevlileri özel kanunlardaki haklarý saklý kalmak kaydýyla (2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu vb.) Ýþ Kanunu ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir. Bk. 6 Bu ana bilim dalýna yerleþtirilen araþtýrma görevlileri eðitimlerinin tümünü radyoterapi ünitelerinin bulunduðu Baþkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araþtýrma Merkezinde tamamlarlar. Bk. 7 Bu ana bilim dalýný seçecek adaylarýn iç hastalýklarý uzmaný olmamasý gerekmektedir. Bk. 8 Bu üniversite hastanesinde tüm branþlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir. Bk. 9 KKTC Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yarý süreli bir eðitim hastanesi olup, eðitim kadrolarýna yalnýz KKTC uyruklu doktarlar baþvuracaklardýr. Bu hastanede yarý süreli ihtisasýný tamamlayan doktorlar ihtisaslarýnýn ikinci yarý süresinin Bakanlýðýmýz Eðitim Hastanelerinde Yabancý Uyruklu Fahri Asistan statüsünde tamamlayacaklardýr. TC. vatandaþý olanlar bu kadrolara müracaat edemezler. Bk. 10 Adýyaman Üniversitesi Týp Fakültesinde Týpta Uzmanlýk Eðitimi görmeye hak kazanan ve buna baðlý olarak kadrolarýna atanan araþtýrma görevlileri, 2547 sayýlý Kanun'un 35. maddesi uyarýnca, Ýnönü Üniversitesinde eðitim göreceklerdir. Üniversite olanaklarý Týpta Uzmanlýk Eðitimi vermeye yeterli hale gelinceye kadar Ýnönü Üniversitesinde eðitimlerine devam edeceklerdir. Bk. 11 Adaylar baðlý bulunduklarý Kuvvet Komutanlýðýnýn yaný sýra diðer Kuvvet Komutanlýklarýnýn kontenjanlarýný da tercih edebileceklerdir. Ancak ayný branþta kendi Kuvvet Komutanlýðýnýn dýþýnda, diðer Kuvvet Komutanlýklarýnýn da kontenjaný mevcut ise öncelikli olarak baðlý bulunduðu Kuvvet Komutanlýðýnýn kontenjanýný, daha sonra diðer Kuvvet Komutanlýklarýnýn kontenjanýný tercih edecektir. Bu kurala uyulmadýðý takdirde adayýn sýnavý, T.C. Genelkurmay Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr. Bk. 12 Adaylarýn sýnav tarihi itibariyle 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamýnda kadrolu olarak Saðlýk Bakanlýðý teþkilatýnda çalýþýyor olmalarý gerekmektedir. Bk. 13 Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesinde Týpta Uzmanlýk Eðitimi görmeye hak kazanan ve buna baðlý olarak kadrolarýna atanan araþtýrma görevlilileri, 2547 sayýlý Kanun'un 35. maddesi uyarýnca, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde eðitim göreceklerdir. Üniversite olanaklarý Týpta Uzmanlýk Eðitimi vermeye yeterli hale gelinceye kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde eðitimlerine devam edeceklerdir. Bk. 14 Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesinde Týpta Uzmanlýk Eðitimi görmeye hak kazanan ve buna baðlý olarak kadrolarýna atanan araþtýrma görevlilileri, 2547 sayýlý Kanun'un 35. maddesi uyarýnca, Kocaeli Üniversitesinde eðitim göreceklerdir. Üniversite olanaklarý Týpta Uzmanlýk Eðitimi vermeye yeterli hale gelinceye kadar Kocaeli Üniversitesinde eðitimlerine devam edeceklerdir. 13

17 2008-TUS EYLÜL DÖNEMÝ ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, ANKARA Adresim aþaðýdaki þekilde deðiþmiþtir. Gereðinin yapýlmasýný arz ederim.. /... / (ÝMZA) T.C. KÝMLÝK NUMARASI : ADI SOYADI YAZIÞMA ADRESÝ : :.... SEMT/ÝLÇE :.. ADRES ÝLÝ :... ÝL KODU : POSTA KODU : 2008-TUS EYLÜL DÖNEMÝ GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, ANKARA Aþaðýda yazdýðým dileðim ile ilgili iþlemin yapýlmasýný arz ederim.. /... / (ÝMZA) T.C. KÝMLÝK NUMARASI : ADI SOYADI TELEFON NO YAZIÞMA ADRESÝ : : - :.... SEMT/ÝLÇE :.. ADRES ÝLÝ :... ÝL KODU : POSTA KODU : DÝLEÐÝM :

18 2008-TUS EYLÜL DÖNEMÝ SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR Adaylarýn baþvuru sýrasýnda ödemeleri gereken ücreti yatýrýrken banka görevlisine; TUS ücretini yatýracaðýný belirtip, T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý bilgilerini söylemeleri yeterlidir. ÞUBE ÝNTERNET T. Halk Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet T. Vakýflar Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet T.C. Ziraat Bankasýnýn tüm þubeleri Evet Evet Garanti Bankasý Hayýr Evet DÖVÝZ HESABI Yapý ve Kredi Bankasý Güvenevler Þubesi Hesap No: ANKARA (Dolar Hesabý) Yapý ve Kredi Bankasý Güvenevler Þubesi Hesap No: ANKARA (Euro Hesabý)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI TUS 2005 EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YDUS 2007 EKÝM DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli ve 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 28 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) MAYIS DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmümde

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU 2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu Kýlavuz "Kamu Görevlerine Ýlk defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BÝLGÝLER Fakültemiz 1993 yilinda kurulmuþ olup Resim, Heykel, Müzik, Seramik ve Cam Tasarimi, Görsel Ýletiþim Tasarimi olmak üzere beþ

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 18-27 Aðustos 2010 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 3 Ekim

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları Kontenjanları Abant İzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Tıp 5 K 1 - - 57.589 Acıbadem Ünirsitesi 1061312 Nöroloji 4 K - - 1 - - - 1061422 Radyasyon

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 17-26 Aðustos 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 4 Ekim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu çerçevesinde Moleküler Patoloji,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU 2013 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU 2013 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 2013 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 009-00 Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları Yüksek Lisans ve kontenjanları için tıklayınız Türk ve Akraba

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı