2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen 10. maddesi, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Ýçin Öðrenci Seçme Sýnavlarý Hakkýnda Yönetmelik, Yükseköðretim Yürütme Kurulunun gün ve sayýlý kararý uyarýnca TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý tarihli Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda kabul edilmiþtir. Baþvurma Süresi : Aðustos 2008 Yabancý Dil Sýnavý Tarihi, Saati ve Süresi : 13 Eylül 2008, 09.30, 120 dakika Bilim Sýnavý Tarihi, Saati ve Süresi : 14 Eylül 2008, 13.30, 210 dakika Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 YTL Sýnav Ücreti : 60,00 YTL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan; baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Resmi kurumlarca gönderilecek yazýlar veya Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren genel ve özel nitelikteki yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent - ANKARA Telefon Numaralarý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Internet Adresi: ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No:47/A Üsküdar - ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Baþvuru Ýþleminin Tamamlanmasý Baþvurularýn Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler SINAV Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar DEÐERLENDÝRME VE SEÇME ÝÞLEMLERÝ TERCÝH BÝLDÝRÝMÝ VE YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ Tablolarda Kullanýlan Koþul ve Açýklamalar Tablo 1 Bilim Sýnavý Testlerinin Yaklaþýk Kapsamlarý Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 3 Tablo 4 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde ve Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar ve Kontenjanlarý GATA Eðitim Hastanelerindeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý... (2008-TUS Eylül Dönemi kontenjaný bulunmamaktadýr.) Tablo 6 Fakülte veya Bölüm Adý ve Kodlarý Adres Deðiþikliði Dilekçe Örneði Genel Amaçlý Dilekçe Örneði

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma hastanelerinde ve üniversitelerin týp fakültelerinde týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyen adaylarýn seçme iþlemleri, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavlarý Hakkýnda Yönetmelik ve Yükseköðretim Yürütme Kurulunun tarih ve sayýlý kararýna göre Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yürütülecektir. Yeterlik ve yarýþma esaslarýna dayanan asistanlýk giriþ sýnavlarý, mesleki yabancý dil ve mesleki bilgi olmak üzere iki aþamada yapýlýr. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnýn (TUS) birinci basamaðý olan Yabancý Dil Sýnavýnýn (mesleki yabancý dil sýnavý) amacý Bilim Sýnavýna girecek adaylarý seçmektir. Bilim Sýnavý (mesleki bilgi sýnavý) olarak adlandýrýlan ikinci basamak sýnavýnýn amacý ise bu sýnav sonucuna göre týpta uzmanlýk eðitimine kabul edilecek adaylarý seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleþtirmektir TUS sonuçlarý ÖSYM tarafýndan internet aracýlýðýyla ilan edildikten sonra 50 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden Tercih Bildiriminde bulunacaklardýr. Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, öðretim süreleri, kontenjanlarý, seçmede kullanýlacak puan türleri ve giriþ koþullarý ile birlikte Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiþtir. Bu tablolarda 2008-TUS Nisan Döneminde merkezi yerleþtirme iþlemi sonucunda yerleþtirilen en küçük puanlý adayýn puaný da verilmiþtir. Tablo 2'de yer alan týp fakültesi programlarýna ve Tablo 3'te yer alan Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumu Adli Týp programýna yalnýz týp fakültesi mezunlarý yerleþtirilecektir (Gülhane Askeri Týp Akademisi'nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle iliþkisi bulunmayan siviller dahil). Tablo 3'te yer alan Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde açýk bulunan asistanlýk kadrolarýna ise týp doktorlarý ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleþtirilebileceklerdir. Özlük haklarý Saðlýk Bakanlýðýnda kalmak kaydýyla üniversitelere Saðlýk Bakanlýðý adýna açýlan kontenjanlara baþvuracak adaylar 5413 Sayýlý Kanun Hükümlerine tabii olacaklardýr tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5413 Sayýlý Kanunla 181 Sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4.Madde olarak eklenen madde ile "Kadrolarý Saðlýk Bakanlýðýnda Olup Týp'ta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerince diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda uzmanlýk eðitimi veya yan dal uzmanlýk eðitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal haklarý Bakanlýk tarafýndan karþýlanmak üzere, Bakanlýkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluþlarda görevlendirilebilir ve bu þekilde görevlendirilenler eðitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneði Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþ "Yüklenme Senedi ile Muteber Ýmzalý Müteselsil Kefalet Senedi" alýnýr. Anýlan personelin hizmet yükümlülüðünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrýlmasý, müstafi sayýlmasý, görevine son verilmesi veya Devlet Memurluðundan çýkarýlmasý halinde kendileri için Bakanlýkça yapýlmýþ olan her türlü ödemeler toplamýndan, hizmetin tamamlanan kýsmý için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat borç miktarý ve ilgilinin durumu dikkate alýnarak azami beþ yýla kadar taksitlendirilerek yapýlýr. Ýlgililerin uzmanlýk eðitiminde baþarýsýzlýðý veya kendi istekleri ile uzmanlýk eðitimini býrakmalarý durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmalarý zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmak istemeyenlere yapýlmýþ olan her türlü masraflarýn tamamý birinci fýkradaki esaslara göre ödettirilir." hükmü getirilmiþtir Eylül Dönemi Týpta Uzmanlýk Sýnavýna baþvurabilmek için mezun olmak þarttýr. Askeri saðlýk personelinin sýnava girebilmeleri için sýnav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiþ olmalarý gerekmektedir TUS, Eylül 2008 tarihlerinde Ankara'da yapýlacaktýr. TUS-Yabancý Dil Sýnavý 13 Eylül 2008 Cumartesi günü saat 09.30'da baþlayacak ve 120 dakika sürecektir. Yabancý Dil Sýnavýnda adaylarýn týp konularýnda seçilmiþ ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Bu sýnavda Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluþan testler kullanýlacaktýr. Ýspanyolca, Ýtalyanca ve Rusça için yapýlacak sýnavda ise, yaklaþýk 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir. Yabancý Dil Sýnavýnýn sonuçlarý, ÖSYM'ce 14 Eylül 2008 Pazar sabahý adresinden ve saat 11.00'de, listeler halinde sýnav binalarý ve sýnav salonlarýnýn kapýlarýna asýlmak suretiyle adaylara duyurulacaktýr. 9 Eylül 2006, 7 Nisan 2007, 15 Eylül 2007 veya 12 Nisan 2008 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýna katýlýp bu sýnavlarýn en az birinde baþarý göstermiþ olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancý Dil Sýnavýndan muaf tutulacaklardýr. 1

5 1. 5 TUS-Bilim Sýnavý, 14 Eylül 2008 Pazar günü saat 13.30'da baþlayacak ve 210 dakika sürecektir. Bilim Sýnavýnda adaylarýn, týp alanýndaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanýma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düþünme ve bunlarý belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacaktýr. TUS-Bilim Sýnavýnda, Temel Týp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1), Temel Týp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) ve Klinik Týp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanýlacaktýr. TTBT-1 ve KTBT týp fakültesi mezunu adaylarca; TTBT-1 ve TTBT-2 týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun adaylarca cevaplanacaktýr. TTBT-1 anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, týbbi biyokimya, týbbi mikrobiyoloji, týbbi patoloji ve týbbi farmakoloji gibi alanlara iliþkin sorulardan; TTBT-2 histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, týbbi biyokimya ve týbbi mikrobiyoloji gibi alanlara iliþkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarýna dahil alanlar ile pediatri ve kadýn hastalýklarý ve doðum gibi alanlara iliþkin sorulardan oluþacaktýr. Sýnavda adaylar testlerdeki sorularýn cevaplarýný kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kaðýdýna iþaretleyeceklerdir Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kaðýtlarýnýn deðerlendirilebilmesi için, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kaðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kaðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kaðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðý, cevap kaðýdý ve diðer belgeleri eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur Adaylarýn, týpta uzmanlýk eðitimi için merkezi sistemle seçiminde þu yol izlenecektir: 13 Eylül 2008 tarihinde yapýlacak olan Yabancý Dil Sýnavýný baþaran veya 9 Eylül 2006, 7 Nisan 2007, 15 Eylül 2007 veya 12 Nisan 2008 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýndan en az birinde baþarý göstererek yabancý dilden muaf olan adaylar, eðitim programlarýna TUS-Bilim Sýnavý Aðýrlýklý Puanlarý, tercih sýralarý ve programlarýn kontenjanlarý göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir. Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 16. maddesindeki hükme göre, Mesleki Bilgi Sýnavýna girebilmek için Yabancý Dil Sýnavýnda 100 üzerinden en az 60 puan almýþ olmak þarttýr. Bir yabancý dil sýnavýnda kazanýlan baþarý iki yýl süre ile geçerlidir. Bu sýnavdan sonra iki yýl içinde açýlacak asistanlýk giriþ sýnavlarýnda yabancý dil sýnavýna girmek ve baþarýlý olmak þartý aranmaz. 13 Eylül 2008 tarihinde yapýlacak olan yabancý dil sýnavýný baþaran adaylar iki yýl süre ile yabancý dilden muaf olacaklardýr tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün Asistanlýk baþlýklý 3. Bölümünün "Asistanlýk Giriþ Sýnavlarýnýn Sonuçlarý ve Asistanlýða Baþlama" ile ilgili 17. maddesinin 5. paragrafý "asistanlýða baþladýktan sonra kurum veya dal deðiþikliði için yeniden asistanlýk giriþ sýnavýna girenlerin mesleki bilgi puaný % 3 oranýnda düþürülür." hükmünü getirmiþtir. Buna göre, TUS'a baþvuran adaylardan, tarihi itibariyle asistanlýða baþladýktan sonra kurum veya dal deðiþikliði için yeniden asistanlýk giriþ sýnavlarýna girenlerin bu durumlarýný Aday Bilgi Formunda belirtmiþ olmalarý zorunludur. Aday Bilgi Formunda doðru beyanda bulunmayanlar, bu durumlarý sýnavdan sonra tespit edildiði takdirde, sýnavdan kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybetmiþ olacaklardýr TUS sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilen adaylarýn haklarý yalnýz bir sýnav dönemi için geçerlidir. Tercih Bildirimi sonrasý yapýlan yerleþtirme iþlemine ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. TUS yerleþtirme sonuçlarýna göre yerleþtirilen bütün adaylarýn, yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM tarafýndan internet aracýlýðýyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere, adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Týpta Uzmanlýk Eðitimi programlarýna yerleþtirilen adaylara ait fotoðraflý yerleþtirme sonuç listeleri Saðlýk Bakanlýðý, Üniversiteler, Gülhane Askeri Týp Akademisi, Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý ve Vakýflar Genel Müdürlüðüne gönderilecektir. Üniversite Týp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerindeki programlara seçilen adaylar ile Saðlýk Bakanlýðý adýna Týp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar aþaðýda belirtilen belgelerle birlikte Saðlýk Bakanlýðýna, Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý Bezm-i Alem Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki programlara seçilen adaylar Vakýflar Genel Müdürlüðüne ve Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Týp Kurumu Baþkanlýðýna, ilan edilen baþvuru tarihleri arasýnda istenen tüm belgelerle birlikte baþvurmalýdýrlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde baþvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin baþvurularý kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleþtirmeden dolayý kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybedeceklerdir. 2

6 Atamalar esnasýnda baþvuru þartlarý ile ilgili mevzuata durumlarý uymayan veya belgelerinin eksik olduðu tespit edilen adaylar, atamalarýnýn yapýlmasý konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. Saðlýk Bakanlýðý kadrolarýný kazanan adaylarýn hazýrlamalarý gerekli belgeler þunlardýr: Hiçbir kamu kurum ve kuruluþunda görevli olmayanlar ile sözleþmeli saðlýk personeli olarak çalýþanlar: Dilekçe, Sonuç belgesi (internet çýktýsý ), Mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan týp fakültesince onaylanmýþ sureti), Eðitimlerini yurtdýþýnda tamamlayan adaylarýn Yükseköðretim Kurulundan alacaklarý denklik belgesinin onaylý bir örneði, Nüfus cüzdaný sureti, Askerlik terhis veya tecil belgesi, Ýkametgâh belgesi, Adli Sicil Kaydý, Mal Bildirim Formu (kapalý zarf içinde baþvuru masalarýnca verilecek), Tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýndan alýnacak "Dalýnda uzmanlýk eðitimi yapabilir." ifadesini taþýyan saðlýk kurulu raporu, Fotoðraf (6 adet) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda görevli olanlar: Dilekçe, Sonuç belgesi (internet çýktýsý), Askerlik terhis veya tecil belgesi, Tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýndan alýnacak saðlýk kurulu raporu. Týpta uzmanlýk eðitimine yerleþtirilen adaylar, eðitimleri sýrasýnda, kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla oluþmuþ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadýrlar Yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra, koþullara uymalarý, güvenlik soruþturmasý ve diðer iþlemlerinin tamamlanmýþ olmasý halinde, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki kontenjanlara yerleþtirilenler bu kurumlardaki asistanlýk kadrolarýna; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleþtirilenler (yabancý uyruklular hariç) ise 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesinin d fýkrasý ve ayný Kanunun 2880 sayýlý kanun ile deðiþik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öðretim yardýmcýsý kadrolarýna atanabileceklerdir. Askeri saðlýk personelinin atama iþlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlýklarýnca yapýlacaktýr Adaylarýn yerleþtirildikleri programlara kaydolmalarý veya kadrolara atanmalarý için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diðer mevzuatta belirtilen koþullarý karþýlamalarý gerekir. Yerleþtirildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koþullarý karþýlamayanlarýn yerleþtirildikleri kurumlarca atamalarý veya kayýtlarý yapýlmaz Halen Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastaneler, üniversiteler ve diðer kamu kuruluþlarýnda görev yapmakta olan adaylarýn, bu sýnav sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilmeleri ve asistan kadrosuna atanmalarý söz konusu olduðu takdirde, çalýþmakta olduklarý kurumlardan muvafakat alýp alamayacaklarýný belirlemeleri ve sýnava katýlma kararýný buna göre vermeleri gerekir. Sýnav sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilmiþ olmak, adaylara, asistan kadrolarýna atanma konularýnda mevzuata uymayan bir hak vermez. Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 23. maddesinin uzmanlýk eðitiminin kesintisiz olmasý þartý hükmü uyarýnca atama yapýldýktan sonra, ayný alanda olsa bile görev yeri deðiþikliði yapýlmayacaðýndan, uzmanlýk eðitimi programlarý tercih listesinde gösterilirken adaylarýn ileride kendi durumlarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikleri göz önünde tutmalarý gerekir ÖSYM'nin askerlik iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konuda sorunu olan adaylarýn baðlý bulunduklarý askerlik þubelerine baþvurmalarý gerekir Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 19. maddesine göre üniversite ve Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde týpta uzmanlýk programlarýnda aylýksýz olarak eðitim görmek isteyen týp fakültesi mezunlarý ile, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen dallarda uzmanlýk eðitimi görmek isteyen veteriner ve eczacýlýk fakülteleri ile fen fakültesi ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümü mezunu yabancý uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadýrlar. 3

7 T.C. vatandaþý olan ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar genel kontenjanlara baþvurduklarý için yabancý uyruklu kontenjanlarýndan yararlanamazlar. Ýkili anlaþmalar uyarýnca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancý uyruklu öðrenciler, ikili anlaþma hükümlerine göre hareket edeceklerdir. Yabancý uyruklu adaylar için Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde ve üniversite Týp Fakültelerinde yabancý uyruklu kontenjaný ayrýlmýþ ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiþtir. Bu kontenjanlar yalnýz yabancý uyruklu adaylarýn yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. Yabancý uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kýlavuzdaki kurallar uyarýnca puanlarý ve tercihleri göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. T.C. uyruklu adaylar için ayrýlan genel kontenjanlarda açýk kalsa bile bu kontenjanlara yabancý uyruklu adaylar yerleþtirilmeyecektir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaþayan Türk ve Akraba Topluluklarýndan gelerek üniversitelerimiz týp fakültelerinden mezun olan ve týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarýný belgelendirerek Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýna baþvurabilirler. Bu adaylar için ayrýlan kontenjanlar da yabancý uyruklu kontenjaný içinde gösterilmiþtir. Yabancý uyruklu adaylar için hazýrlanmýþ ayrý bir Aday Bilgi Formu ve Kýlavuz bulunmamaktadýr. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kýlavuzun tüm hükümlerine tabidirler. TUS sonuçlarýna göre üniversitelerde veya Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki týpta uzmanlýk programlarýndan birine yerleþtirilen yabancý uyruklu adaylarýn kayýt için bu kýlavuzda yazýlý olan süre içinde o programýn baðlý olduðu üniversiteye veya Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmalarý gerekir. Kayýt sýrasýnda diðer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancý uyruklu adaylarýn aþaðýdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir. a) Diplomalarýný Türkiye dýþýndaki bir týp fakültesinden veya veteriner, eczacýlýk ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adaylarýn T.C. Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýndan alacaklarý denklik belgesi, b) Mesleki konularý izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika (Bu sertifikayý alacak kadar Türkçe bilmeyen adaylarýn kayýt iþlemleri yapýlýr ve bu adaylara Türkçe öðrenmeleri için üniversite yönetimince bir yýl süre ile izin verilir, bir yýl sonunda sertifika getirmeyen adayýn kaydý silinir.), c) Vizesi alýnmýþ geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli), d) Maaþ alamayacak adaylarýn oturma izni alabilmeleri için öðrenimleri süresince kendilerine burs verileceðinin veya Türkiye'deki giderlerinin karþýlanacaðýný belirten bir belge (noterden), Yabancý uyruklu adaylarýn atamalarý yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapýlýr TUS Eylül Dönemi sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonunda kontenjaný dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlara ÖSYM tarafýndan merkezi olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Adaylar, 2008-TUS Eylül Dönemi Ek Yerleþtirme Boþ Kontenjanlarýný ve tercih iþlemlerini hangi tarihler arasýnda yapacaklarýný ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenebilirler. Ek yerleþtirme kontenjanlarýna baþvurabilmek için aþaðýdaki koþullarýn tümünü karþýlamak gerekir. a) Eylül 2008 tarihlerinde yapýlan 2008-TUS Eylül Dönemi sýnavlarýna girmiþ olmak, b) 2008-TUS Eylül Dönemi sonunda hiçbir programa yerleþmemiþ olmak, c) Ek yerleþtirmede tercih edilen programýn 2008-TUS Eylül Dönemi merkezi yerleþtirme sonunda oluþan ayný puan türünde en küçük puanýna eþit veya daha yüksek bir puana sahip olmak TUS Eylül Dönemi Ek Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM'nin internet sayfasýnda yayýnlanacaktýr. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca yerleþtirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi, yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasý, deðiþen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çýkarýlmasý amacýyla ÖSYM'ye yapýlacak baþvurularýn iþleme alýnabilmesi için, bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" kullanýlmalýdýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA KOÞULLARI Týp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen diðer fakülte veya yüksekokullardan (diþ hekimliði fakültesi veya diþ hekimliði yüksekokulu hariç) 22 Aðustos 2008 tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar, TUS Eylül Dönemine baþvurabilirler. 4

8 Bu koþulu karþýlayan adaylardan durumlarý aþaðýdaki maddelere uyanlar da 2008-TUS Eylül Dönemine baþvurabilirler. a) Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde veya týp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eðitim dalýna girmek isteyenler. b) Burstan doðan mecburi hizmetlerini sýnav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar. c) tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5371 sayýlý Kanun'un 5. Ek maddesi hükmüne göre, Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine baþlamadan veya tamamlamadan asistanlýk veya yan dal asistanlýk sýnavlarýna katýlabilir ve uzmanlýk eðitimine baþlayabilirler. Eksik kalan Devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmaný olarak yapacaklarý Devlet hizmeti yükümlülüðüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler. Ancak, birden fazla uzmanlýk veya yan dal uzmanlýk eðitimine baþlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüðünün tamamlanmasý þarttýr. Asistanlýk, uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk eðitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüðünden sayýlmaz. d) Askerlik hizmetlerini sýnav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar. e) 657 sayýlý Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayýlan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlýk giriþ sýnavý gününden itibaren üç ay içinde bitirecek olanlar. f) Yukarýdaki madde 1.14'de sözü edilen yabancý uyruklu olanlar. Asistanlýk giriþ sýnavý þartlarýný taþýmaksýzýn sýnava girenler, baþarýlý olsalar bile uzmanlýk eðitimine baþlatýlmazlar. Bu þartlardan herhangi birini taþýmadýðý sonradan anlaþýlanlar ile asistanlýklarý sýrasýnda bu þartlardan herhangi birini kaybedenlerin asistanlýklarýna son verilir Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki asistan veya 2547 sayýlý Kanunun 33. maddesi ve 50. maddesinin d fýkrasý hükümlerine göre üniversitelerin týp fakültelerindeki öðretim yardýmcýsý kadrolarýna atanabilmek için baþlýca þartlar þunlardýr: a) T.C. vatandaþý olmak ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþyerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunmak. b) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, aðýr hapis veya altý aydan fazla hapis veya affa uðramýþ olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolaylý iflas gibi yüz kýzartýcý fiilden dolayý hapis cezasýndan hükümlü bulunmamak, bir kamu kuruluþunda çalýþýyorsa son iki yýl içinde olumsuz sicil almamýþ olmak. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmýþ ya da yedek sýnýfa geçirilmiþ yahut 1111 sayýlý Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiþ ve askerliðini yapmamýþ olanlar bakýmýndan uzmanlýk eðitimi yapacaklarý dal için Tüzüðe ekli çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "35 yaþýný doldurduklarý yýlýn sonuna kadar, askere celp ve sevkleri tehir edilebilir. " Hükmüne uygun olmalýdýr. d) Meslek ve sanatýný uygulamasýna ve uzman olmak istediði dalda çalýþmasýna saðlýk yönünden engel bulunmamak, tercih ettiði kurum ve dallarýn öngördüðü giriþ koþullarýný karþýlamak. Adaylarýn, atanmak için yukarýda sayýlan þartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüðü baþka koþullar varsa bunlarý da karþýlamalarý gerekir. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kýlavuzda bulunan þartlara durumlarý uymadýðý halde baþvuran adaylar sýnavý kazanmýþ olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMÝ 2008-TUS Eylül Dönemi Kýlavuzu, Aday Bilgi Formu ile baþvuru merkezleri adresleri 18 Aðustos 2008 tarihinden itibaren ÖSYM'nin internet adresinde yayýnlanacaktýr. TUS'a baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler halinde açýklanmýþtýr: a) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: 2007 ve 2008 yýllarýnda yapýlan TUS'a baþvuran adaylar, 2008-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný; - Bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla, - Yukarýda belirtilen yýllarda TUS'a baþvurmamýþ adaylar 2008-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. 5

9 Daha önce ÖSYM'den Y.U. numarasý almayýp 2008-TUS Eylül Dönemine baþvuracak yabancý uyruklu adaylar da baþvurularýný; baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. b) Baþvuru Ýçin Randevu Alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý baþvuru merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu Kýlavuzun edinildiði gün alýnabileceði gibi daha sonraki bir günde de alýnabilir. Randevu aday tarafýndan alýnabileceði gibi adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. c) Sýnav Ücretinin Yatýrýlmasý: Sýnav ücreti kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine yatýrýlacaktýr. Adaylarýn sýnav ücretini yatýrýrken banka görevlisine; TUS sýnav ücretini yatýracaðýný belirtip, TC Kimlik Numarasý/Y.U. Numarasý ve ad-soyad bilgilerini vermeleri gereklidir. Sýnav ücreti baþvurudan önce yatýrýlmalýdýr. Sýnav ücretini yatýrmayan adaylarýn baþvuru iþlemi yapýlmayacaktýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural geçerlidir. d) Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý: Aday Bilgi Formundaki alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. Ýletiþim ile ilgili bilgi alanlarýna, adaya ulaþýlabilecek en güvenilir bilgiler yazýlacaktýr. Merkezimizin adayla yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðý unutulmamalýdýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U.Numara Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10.UYRUÐU T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular KKTC seçeneðini (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar 2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar seçeneðini; yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. MEZUN OLDUÐU FAKÜLTE / BÖLÜM ADI Tüm adaylar mezun olduklarý fakültenin/bölümün adýný baðlý bulunduðu üniversiteyi açýk olarak yazacaklardýr. Mezun olduðu fakülte veya bölüme iliþkin kodu Tablo 6'dan bulacaktýr. Yurt dýþýndan mezun olarak denklik belgesi almýþ týp doktorlarý 9996, yurt dýþýnda týp fakültesi dýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak denklik belgesi almýþ olanlar ilgili kodu kullanacaklardýr. 12. MEZUNÝYET TARÝHÝ 6

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı