DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU"

Transkript

1 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Meslek yüksekokullarý ile açýk öðretim ön lisans programlarýndan mezun olup da bir lisans programýnda öðrenim görmek isteyen adaylarýn seçimi ile ilgili baþvuru, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun yayýmlanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. BAÞVURMA SÜRESÝ : Mayýs 2010 SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ : 4 Temmuz 2010, BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ : 3,00 TL SINAV ÜCRETÝ : 40,00 TL YENÝ ÞÝFRE EDÝNME ÜCRETÝ : 2,00 TL KAYIT TARÝHLERÝ : 31 Aðustos-7 Eylül 2010 DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent- ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) Aday Ýþlemleri Sistemi: ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sokak No: Yukarý Öveçler/ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar-ÝSTANBUL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Koþullarý Baþvurma Ýþlemi Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurma Ýþleminin Tamamlanmasý Ýnternet Eriþim Þifresi Ýle Ýlgili Bilgi SINAV Sýnavýn Kapsamý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavýn Uygulanmasý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar DEÐERLENDÝRME Sayýsal ve Sözel Standart Puanlarýn Hesaplanmasý Ön Lisans Baþarý Puaný Aðýrlýklý Ön Lisans Baþarý Puanýnýn Hesaplanmasý DGS Puanýnýn Hesaplanmasý SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ TERCÝHLERÝN ALINMASI YERLEÞTÝRME YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ VE KAYIT ÝÞLEMLERÝ EK YERLEÞTÝRME... 8 AKADEMÝK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ... 8 TABLO-A. DGS PUANLARINI BELÝRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ... 9 TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR... 9 TABLO-1. MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI.63 TABLO-2. ÖN LÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI.68 TABLO-2'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR TABLO-3. ÖN LÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIK ÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI TABLO-5. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIK ÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝYAT FAK. ÝLAHÝYAT LÝSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝYAT FAK. ÝLAHÝYAT LÝSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU ÝNÖNÜ ÜNÝ. DARENDE ÝLAHÝYAT FAK. ÝLAHÝYAT LÝSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝYAT FAK. ÝLAHÝYAT LÝSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝYAT FAK. ÝLAHÝYAT LÝSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ÝLE ÝLGÝLÝ DUYURU GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR SINAV ÜCRETÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim ön lisans programlarýndan mezun olan baþarýlý öðrencilerin örgün öðretim lisans programlarýna dikey geçiþ yapmalarý ile ilgili sýnav ve yerleþtirme iþlemleri ÖSYM tarafýndan yürütülecektir. Bu kýlavuz, Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) ile ilgili olarak baþvuru, sýnavýn uygulanmasý, sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ve yerleþtirme esaslarýný kapsamaktadýr Sýnav, 4 Temmuz 2010 tarihinde tek oturumda 40 il merkezinde ve Lefkoþa da uygulanacaktýr DGS de sayýsal ve sözel bölümden oluþan bir yetenek testi uygulanacaktýr. Sýnav saat 9.30 da baþlayacak ve süresi 3 saat (180 dakika) olacaktýr Sýnavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluþacak, cevaplar adaylara ayrýca verilecek cevap kâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM de optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla deðerlendirilecek ve sýnav sonuçlarý adaylarýn adreslerine postalanacaktýr DGS puanlarý, adaylarýn sýnav sonuçlarýndan hesaplanan sözel ve sayýsal standart puanlarýnýn ve ön lisans öðrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarýndan hesaplanan aðýrlýklý ön lisans baþarý puanlarýnýn (AÖBP) belli kat sayýlarla çarpýlarak toplanmasýyla elde edilecektir Yerleþtirme, adaylarýn DGS puanlarý ve tercihleri ile yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak bilgisayarla yapýlacaktýr DGS sonuçlarý sadece öðretim yýlý için yapýlacak yerleþtirmede geçerli olacaktýr Lisans öðrenimine baþlama hakkýný elde eden öðrencilere üniversitelerince Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu programda öðrenciye birinci ve ikinci sýnýflardan eksik olduðu alanlarda ders sorumluluðu yüklenir. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý süresince öðrenci, ilgili üniversitenin öðretim ve sýnav yönetmeliðine tabi olur. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýnýn süresi iki yarý yýldýr. Ancak öðrencilerin okuduklarý derslerin özellikleri, yýllýk ders programlarý, öðretim elemanlarý ve hazýrlýk programýndaki durumlarý dikkate alýnarak Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýnýn süresi istisnai olarak bir yarýyýl daha uzatýlabilir. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayan öðrencilerin üniversitelerin üçüncü sýnýfýna kayýtlarý yapýlýr. Programda aldýðý derslerden en fazla iki dersten baþarýsýz olan öðrenciler, baþarýsýz olduklarý dersleri üçüncü sýnýfta almak kaydýyla, üçüncü sýnýfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten baþarýsýz olanlarýn ise üniversite ile iliþiði kesilir. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý uygulanan açýköðretim lisans programlarýnda baþarýsýz olanlarýn üniversite ile iliþiði kesilmez Yabancý dille öðretim yapýlan programlarda öðrencilerin, Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýna baþlayabilmeleri için üniversitenin yapacaðý yabancý dil muafiyet sýnavýný geçmeleri veya Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederek baþarýlý olmalarý gerekir. Yabancý 1 dil hazýrlýk programý süresince öðrenci, ilgili üniversitenin öðretim ve sýnav yönetmeliðine tabi olur. Gerek yabancý dil hazýrlýk eðitimi ve gerekse Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý süresinde öðrenciler tüm öðrencilik haklarýndan aynen yararlanýrlar. Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfýnda baþarýsýz olarak iliþiði kesilen öðrenciler, Türkçe eðitim yapan ayný adlý yükseköðretim programlarýna ÖSYM ce yerleþtirilebilirler Hangi ön lisans programlarýndan mezun olacak/ olan adaylarýn hangi lisans programlarýný tercih edebilecekleri Tablo-3 te verilmiþtir. Adaylarýn, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanlarý göz önünde tutarak Tablo-1 deki lisans programlarýndan yapmalarý gerekmektedir Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn deðerlendirilmesinde aday tarafýndan Aday Bilgi Formuna yazýlan bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktýr Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný kaybedecektir Engelli adaylarýn, bu durumlarýný gösteren saðlýk kurulu raporunu, Aday Bilgi Formuna ekleyerek baþvuru sýrasýnda baþvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Baþvurusunu internet aracýlýðýyla kendisi yapacak olan adaylarýn da saðlýk raporunu baþvuru süresi içerisinde, Aday Bilgi Formu veya bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði ekinde ÖSYM ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaþýk þekillere dayalý sorular sorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/iþaretleyici yardýmý verilecektir. Engelli olarak sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde Engelli Salonu yazýlý olacaktýr Sýnavýn ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlabilmesi için adaylarýn bu kýlavuzdaki tüm kurallara uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. Sýnavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarýndan doðan haklarý geçersiz sayýlacaktýr Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkartýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez Sýnav sonrasýnda, Merkezimize ulaþan her salona ait sýnav evraký paketi, görevliler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir DGS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, cevap kâðýdý veya soru kitapçýðý eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Ayrýca, bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kaðýdýnýn deðerlendirilmesi için, sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salonda girmesi, kopya alma veya verme giriþiminde bulunmamasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak kodlamasý,

5 kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemiþ olmasý, kendisine verilen soru kitapçýðý üzerinde ayrýlan yere ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarasý ile salon numarasý bilgilerini yazmasý, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðýný, cevap kâðýdýný, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile varsa diðer belgelerini eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi, sýnavýn diðer kurallarýna uymasý zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, 1 Temmuz 2010 Perþembe gününden itibaren sýnavýn yapýlacaðý merkezlerdeki ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine baþvurarak bu belgelerini 3,00 TL ödeyerek çýkartabilirler. Bu belge sadece adayýn kendisine veya birinci derece yakýnlarýna (anne, baba, kardeþ, eþ ve çocuk) kimlik kontrolü yapýlarak verilir Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkartmak isteyen adaylar, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için adaylarýn, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler- Ankara þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM'de, sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütün yazýþmalarda, bu kýlavuzdaki Genel Amaçlý Dilekçe Örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler kesinlikle iþleme konmayacaktýr. Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra; kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. deðiþiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði, internet sayfasýndaki açýklamalar doðrultusunda, ÖSYM nin internet sayfasýnda bulunan ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardýr. 2. B A Þ V U R M A 2.1. BAÞVURMA KOÞULLARI Yükseköðretim programlarýna dikey geçiþ için baþvuracak adaylarda, meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýndan mezun olmuþ olma þartý aranýr. O yýl son sýnýfta olup da staj dýþýndaki mezuniyet þartlarýný yerine getirmiþ olan adaylar da baþvurabilir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarýnýn son sýnýf öðrencileri ve mezunlarý ile ayný koþullarda yurt dýþýndan mezun olup denkliði kabul edilen adaylar da DGS ye baþvurabilirler. Gerek merkezî yerleþtirme gerekse özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan meslek yüksekokulu son sýnýf öðrencileri ve mezunlarý, kendi alanlarýndaki özel yetenek sýnavý veya merkezî sistemle öðrenci alan lisans programlarýna dikey geçiþ yapmak istiyorlarsa DGS ye girmek zorundadýrlar. Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan lisans programlarýna dikey geçiþ de bu kýlavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapýlýr. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) sonuçlarýna göre ülkemizdeki meslek yüksekokullarýna yerleþtirilen adaylardan dikey geçiþ yapmak isteyenler 2010-DGS ye girerler, ancak bu adaylar 2010-DGS Kýlavuzunda yer alan kontenjanlardan yararlanamazlar. Dikey geçiþ yapmak istediklerini Yükseköðretim Kuruluna bildiren adaylarýn yerleþtirilme istekleri, yerleþtirildikleri ön lisans programýný 2 yýlda tamamlamýþ olmalarý, mezuniyet not ortalamalarýnýn en az % 60 ve DGS puanlarýnýn tercih ettikleri lisans programýna, ilgili yýlda DGS sonucuna göre en düþük puanla yerleþen adayýn puanýndan en fazla 50 puan altýnda olmasý þartýyla, Yükseköðretim Kurulu tarafýndan deðerlendirilir. Açýk öðretim ve meslek yüksekokullarýnýn ön lisans programlarýndan mezun olanlardan kendi alanlarýndaki açýköðretim lisans programlarýna devam etmek isteyenlerin bu sýnava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarýndaki açýk öðretim lisans programlarýna doðrudan kayýt hakkýna sahiptirler. Bu konudaki baþvurularýn ilgili yükseköðretim kurumuna yapýlmasý gerekmektedir. Geçiþ yapýlabilecek programlar Tablo-4 ve Tablo-5 te gösterilmiþtir. Açýk öðretim dahil öðretim süresi dört ve daha fazla yýl olan programlardan ön lisans diplomasý alan veya alacak olanlar DGS ye baþvuramazlar BAÞVURMA ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler hâlinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuz ile Aday Bilgi Formunun edinilmesi Sýnava katýlmak isteyen adaylar, 2010-DGS Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin internet adresinden ulaþabilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. 2

6 b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi Baþvurular aþaðýda belirtildiði þekilde yapýlacaktýr: Son iki yýl içinde DGS'ye baþvuran adaylardan, öðrenim bilgilerinde (12-16) deðiþiklik olmayanlar, baþvurularýný bireysel olarak internet aracýlýðýyla kendileri yapabilirler ya da baþvuru merkezlerine giderek yaptýrabilirler. Son iki yýl içinde DGS'ye baþvurmamýþ adaylar baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden yayýnlanacaktýr. c) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý Bütün adaylar sýnav ücretini baþvurudan önce ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için kýlavuzun arka sayfasýnda belirtilen banka þubelerinden birine gidip; sýnavýn adý, T.C. Kimlik Numarasý ile ad ve soyad bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM'nin internet sayfasýndaki "Y.U. Numarasý Edin" baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Sýnava KKTC den baþvuracak olan adaylar, ÖSYM nin KKTC Sýnav Merkezi Yöneticiliðine baþvurarak sýnav ücretini yatýracaklarý banka hesap numarasýný öðrenecekler, sýnav ücretini bu banka hesap numarasýna yatýracaklar ve baþvurularýný ÖSYM KKTC Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde yapacaklardýr. Bu adaylar internet üzerinden bireysel baþvuru yapamayacaklardýr. Baþvuruda banka dekontunun bir örneðini baþvuru merkezine vereceklerdir. d) Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Form, bu kýlavuzun "ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesindeki açýklamalara uygun olarak doldurulacaktýr. e) Aday Bilgi Formunun Teslim Edilmesi Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuruda; ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlacak saðlýk raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleriyle birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacak, ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Bilgi Formlarý (baþvurularýný internet aracýlýðýyla kendileri yapacak adaylar da dahil) adaylarda kalacaktýr ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra formu doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktýr. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI T.C. vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. K.K.T.C. uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM internet sayfasýndaki "Y.U. Numarasý Edin" baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU T.C. uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý(pembe Kart sahipleri)ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "TC" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancý Uyruklular" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr. Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler. 11. MEZUNÝYET DURUMU Bu alanda, mezuniyet durumunu gösteren yalnýz bir seçenek iþaretlenecektir. 1. Ön lisans programýnda okuyorum. 2. Ön lisans programýndan mezunum. 12. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ÖN LÝSANS PROGRAMININ ADI VE KODU Adaylar, mezun olacaðý/olduðu ön lisans programýnýn kodunu Tablo-2 den bularak bu alana yazacaklardýr. Birden fazla ön lisans programýndan mezun olanlar DGS ile yerleþmek için uygun olan tek bir ön lisans programýnýn kodunu yazacaklar ve tercihlerini de buna göre yapacaklardýr. 13. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ALANIN ADI VE KODU Adaylar, mezun olacaðý/olduðu alanýn adýný ve kodunu Tablo-3 ten bularak bu alana yazacaklardýr. Hangi programlarý bitirenlerin hangi lisans programlarýna baþvurabileceði bu tabloda verilmiþtir. Adaylar Tablo-3 ü incelemeden tercihlerini yapmamalýdýrlar. 14. NOT SÝSTEMÝ Bu alanda ön lisans diplomasýnýn alýnacaðý/alýndýðý ön lisans programýnda kullanýlan not sistemi (4 lü, 5 li, 6 lý, 7 li, 10 lu, 20 li, 100 lü) ile ilgili seçenek iþaretlenecektir. Bu seçeneklerin dýþýnda bir not sistemi kullanýldýysa Diðer seçeneði iþaretlenecektir. 3

7 15. AKADEMÝK ORTALAMA Ön lisans diplomasý almýþ olanlar bu alana ön lisans öðrenimleri ile ilgili genel akademik not ortalamalarýný yazacaklardýr. 16. BÝTÝRME YILI Meslek yüksekokulu veya açýk öðretim ön lisans diplomasý almaya hak kazanýlan yýl bu alana yazýlacaktýr. Henüz diploma almamýþ (mezun olmamýþ) adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 17. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ VE KODU Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. Sýnav Merkezleri ve Kodlarý 010 Adana 351 Ýzmir-Güney 030 Afyonkarahisar (Konak/Balçova/Buca/ 061 Ankara-Altýndað-Mamak Gaziemir) 062 Ankara-Çankaya 352 Ýzmir-Kuzey 063 Ankara-Kuzey (Keçiören/ (Karþýyaka/Bornova/ Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) Çiðli) 070 Antalya 360 Kars 090 Aydýn 380 Kayseri 100 Balýkesir 410 Kocaeli 140 Bolu 420 Konya 160 Bursa 430 Kütahya 170 Çanakkale 440 Malatya 200 Denizli 450 Manisa 210 Diyarbakýr 460 Kahramanmaraþ 220 Edirne 480 Muðla 230 Elazýð 510 Niðde 250 Erzurum 540 Sakarya 260 Eskiþehir 550 Samsun 270 Gaziantep 580 Sivas 310 Hatay 600 Tokat 320 Isparta 610 Trabzon 330 Mersin 630 Þanlýurfa 341 Ýstanbul-Kadýköy 650 Van 342 Ýstanbul-Üsküdar 670 Zonguldak 343 Ýstanbul-Beyoðlu 710 Kýrýkkale 344 Ýstanbul-Beyazýt 900 Lefkoþa 345 Ýstanbul-Avcýlar 18. YAZIÞMA ADRESÝ Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Sýnav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacaðýndan adresin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. Adres yurt dýþýndaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, yurt dýþý için 91 yazýlacaktýr. Bir ön lisans programýndan mezun olabilecek durumda bulunan adaylar, bu onayý kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerine, açýk öðretim ön lisans programlarýnda kayýtlý olanlar kendi AÖF bürolarýna yaptýracaklardýr. Onaylý olmayan formlar iþleme konmayacaktýr. Bir ön lisans programýndan mezun adaylar, mezuniyet belgelerinin bir örneði ile doðrudan Baþvuru Merkezine giderek baþvurularýný yaptýracaklardýr. Belgeler, bilgilerin doðruluðu kontrol edildikten sonra adaya geri verilecektir. Mezuniyet belgesinde akademik not ortalamasý yazmayan mezun adaylar, not ortalamalarýnýgösterir resmi bir belgeyi baþvuruda yanlarýnda bulundurmalýdýrlar. Mezuniyet belgesini yanýnda bulundurmayan mezun adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Uzaktan eðitim gören meslek yüksekokulu öðrencileri, 2010 yýlýnda öðrenci olduklarýný bandrollü öðrenci belgeleri ile belgelemeleri koþuluyla bulunduklarý yerdeki baþvuru merkezinden 2010-DGS baþvurularýný yapabileceklerdir. 2.4 BAÞVURMA ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a) Baþvuru merkezinde yapýlacak baþvurular Baþvuru merkezine gidildiðinde; aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, sýnav ücretinin bankaya yatýrýlmýþ olmasý gerekir. Ayrýca adaylarýn; fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgeleri ile mezun adaylarýn mezuniyet belgelerinin bir örneðini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekir. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn web kamerayla çekilecek fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, salon baþkanýnýn fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru merkezi görevlisi adayýn bilgilerini ve fotoðrafýný elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý "2010-DGS Baþvuru Kayýt Bilgileri" adlý belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doðru ise belgeyi imzalayýp görevliye onaylamasý için geri verecektir. Onaylanmýþ fotoðraflý belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr. Baþvuruda 3,00 TL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan baþvuru merkezi görevlisine ödenecektir. 19. TELEFON NO Bu alana, adaya hemen ulaþýlabilecek telefon numaralarý yazýlacaktýr. Adayýn telefonu yoksa veya aday yurt dýþýnda yaþýyorsa, adaya ulaþabilecek bir yakýnýnýn telefonu yazýlacaktýr. 20. E-POSTA ADRESÝ E-posta adresi varsa bu alana yazýlacaktýr. 21. ADAYIN ÝMZASI DÝKKAT: Baþvurusunu, bir baþvuru merkezinden yapacak adaylarýn, b) Ýnternetle bireysel baþvurular Aday Bilgi Formuna yazýlan öðrenim durumuna iliþkin bilgilerini onaylatmalarý gerekmektedir. 4 Bu aþamadan sonra öðrenim bilgilerinde yapýlacak belgeye dayalý her türlü deðiþiklik isteði, doðrudan ÖSYM ye yapýlmak zorundadýr. Son iki yýl içinde DGS'ye baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla

8 kendileri yapacaklardýr. Bu durumdaki adaylarýn, sýnav ücretini yatýrdýktan sonra ÖSYM'nin internet adresinde BAÞVURULAR kýsmýnda bulunan "2010-DGS Bireysel Baþvuru" baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvurularýný tamamlamalarý gerekir. Baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. Son iki yýl içinde DGS'ye baþvuran adaylardan, öðrenim bilgilerinde (12-16 alanlar) deðiþiklik olanlar, baþvurularýný Baþvuru Merkezlerinden yapacaklardýr. Bu adaylar mezuniyet belgelerinin bir örneðini Aday Bilgi Formuna ekleyip Baþvuru Merkezine vereceklerdir. c) Postayla baþvurular Baþvurma süresince baþvuru merkezine gidemeyecek durumda olan sürekli hasta ve tutuklu adaylar ile sürekli yurt dýþýnda bulunanlar (eðitim, tedavi vb.) baþvurularýný postayla yapacaklardýr. Bu durumdaki adaylar, baþvurma süresi içerisinde, aþaðýdaki belgeleri dilekçe ekinde saðlam bir zarfta ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Baþvurma süresi içerisinde ÖSYM ye ulaþmayan belgeler iþleme konulmayacaktýr. Doldurulmuþ 2010-DGS Aday Bilgi Formu Aðýr hasta adaylarýn baþvurma süresince baþvuru merkezine gidemeyecek durumda olduðunu gösterir saðlýk kurulu raporu Baþvurma süresince yurt dýþýnda bulunan adaylarýn, yurt dýþýnda bulunma nedenini ve süresini belirten resmî bir belge Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf (Bu niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir.) Öðrenim durumunu gösterir resmî bir belge Fotoðraflý ve onaylý bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý bir örneði Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu 2.5. ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ Baþvuru iþlemi sonrasý adaya verilen þifre, adayýn, T.C. Kimlik Numarasý ile birlikte ÖSYM nin internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazý bilgilerini deðiþtirmesini saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan, adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý yararlarýnadýr. Yeni þifre edinmek isteyen adaylarýn, nüfus cüzdanlarý ile þahsen ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarýna baþvurmalarý ve 2,00 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekir. 3. S I N A V Sýnavda adaylara sayýsal ve sözel bölümden oluþan bir yetenek testi uygulanacaktýr. Sayýsal ve sözel bölümler adaylara bir kitapçýk hâlinde verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Soru kitapçýklarý farklý türde basýlacaktýr. Farklý türdeki soru kitapçýklarýnda sorular birbirinin tamamen ayný olacak, ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçýðý türünün cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn üzerinde ve iç sayfalarýnda büyük harflerle yazýlý olacaktýr SINAVIN KAPSAMI Sýnavda uygulanacak test, lisans öðrenimindeki baþarýda etkili olan sayýsal ve sözel içerikli akýl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadýr. Bu amaçla ilgili olarak hazýrlanacak sorular, ön lisans programlarýnda kazanýlan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktýr. Test sorularý, farklý alanlardan gelen yükseköðretim kurumu mezunlarýnýn cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktýr SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2010-DGS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Belgede, adayýn kimlik bilgileri, fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez, sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn kimliðini gösteren fotoðraflý ve soðuk damga ile onaylý bir belge (nüfus cüzdaný, sürücü belgesi veya pasaport) gerekmektedir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr DGS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktýr. Aday, baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Baþý örtülü adaylar sýnava alýnsa bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþun kalem (mümkünse 2B; deðilse B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Gerekli kimlik kontrolleri, Salon Aday Yoklama Listesi, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanýlarak yapýldýktan sonra Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Salona yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uygulanacak kurallarý adaylara okuyacak ve cevap kâðýtlarýný 5

9 daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlacak, adaylara verilen soru kitapçýðý üzerindeki kitapçýk türü, cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana adaylar tarafýndan iþaretlenecektir. Soru kitapçýðý türü belirtilmeyen cevap kâðýtlarýnýn deðerlendirilmesi mümkün olamayacaðýndan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Cevaplarýn soru kitapçýðý üzerinde deðil, cevap kâðýdý üzerinde iþaretlenmesi gerekmektedir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Özellikle verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmelidir. Soru kitapçýðý üzerinde iþaretlenen cevaplar geçerli sayýlmaz. Soru kitapçýklarý üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdýktan sonra sýnav baþlatýlacaktýr. Sýnavýn ilk 90 ve son 15 dakikasý içinde adaylar sýnav salonunu terk edemeyeceklerdir. Sýnavýn bitiminde cevap kâðýtlarý ile soru kitapçýklarý toplanacak ve salon görevlileri tarafýndan koruma altýna alýnarak paketlenecektir. Sýnav evrakýný teslim ederek sýnav salonundan ayrýlan bir aday tekrar sýnav salonuna kesinlikle alýnmayacaktýr SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnava, cep telefonu (Cep telefonu yanýnda olan adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr.), çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM ce geçersiz sayýlacaktýr. ÖSYM de her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr; paketin içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sýrasýnda belgesi eksik çýkan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. Her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ile adaya ait Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafýndan 6 toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý, cevap kâðýdý veya Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayý unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarýda bulunmalý ve yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý bilgi iþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduðu sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarýn, kopya giriþiminde bulunmamalarý ve baþkalarýnýn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâðýtlarýnýn baþka adaylarca görülmesinden sakýnmalarý gerekir. 4. D E Ð E R L E N D Ý R M E 4.1. SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI Yetenek testinin sayýsal ve sözel bölümleri ayrý olmak üzere, adaylarýn testteki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplar ayrý ayrý toplanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adaylarýn sayýsal ve sözel bölümlerin her birinden aldýklarý ham puanlarýn ortalamasý ve standart sapmasý ayrý ayrý hesaplanarak adaylarýn ham puanlarý, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. Böylece her aday için Sayýsal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktýr ÖNLÝSANS BAÞARI PUANI 2010-DGS ye baþvuran adaylardan her biri için ön lisans öðrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Baþarý Puaný (ÖBP) hesaplanacaktýr. Adaylarýn Ön Lisans Baþarý Puanlarýnýn (ÖBP) hesaplanmasýnda ön lisans programýnda almýþ olduklarý notlarýn ortalamasýndan meydana gelen akademik ortalama esas alýnacaktýr öðretim yýlýnda mezun olabilecek olanlarýn, 2010-DGS ye baþvursun veya baþvurmasýn akademik ortalamalarý mezun olduklarý ön lisans programlarýndan toplanacak ve mezun olunan her program ayrý olmak üzere bu akademik ortalamalarýn ortalama ve standart sapmalarý hesaplanacaktýr. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanýlarak adaylarýn akademik ortalamalarý, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. Bu standart puanlar öðretim yýlýnda mezun olabilecek adaylarýn ön lisans baþarý puanlarýný oluþturacaktýr öðretim yýlýnda mezun sayýsý 5 ten az ise ve daha önceki öðretim yýllarýnda kendi programlarýna ait hesaplanmýþ bir ortalama bulunuyorsa bu adaylarýn baþarý puanlarýnýn hesabýnda ortalamanýn bulunduðu öðretim yýlýna ait ortalama ve standart sapmalar kullanýlacaktýr öðretim yýlýndan önce mezun olan adaylarýn ön lisans baþarý puanlarýnýn hesaplanmasýnda, mezun olduðu öðretim yýlýnda mezun durumda olanlarýn akademik ortalamalarýndan hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanýlacaktýr. ÖBP olarak, a) öðretim yýlýnda mezun sayýsý 5 ten az ise ve daha önceki öðretim yýllarýnda kendi programlarý için hesaplanmýþ ortalama ve standart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,

10 b) Mezun olacaklarý/olduklarý programýn ortalama ve standart sapmalarý bulunduðu hâlde ön lisanstaki akademik ortalamalarý bildirilmeyen adaylara 30, c) KKTC hariç yurt dýþýndaki ön lisans programlarýndan mezun olan adaylara da 50 verilecektir. Ön lisans baþarý puaný hesaplanýrken, ortalamanýn üstünde 3 standart sapmadan daha büyük olan puanlar, ortalamadan 3 standart sapma farklý olarak; ortalamanýn altýnda 2 standart sapmadan daha küçük olan puanlar, ortalamadan 2 standart sapma farklý olarak kabul edilecektir. Ön lisans baþarý puanýnýn hesaplanmasýnda Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafýndan ÖSYM ye ulaþtýrýlan akademik ortalamalar ve diðer bilgiler kullanýlacaktýr. Bu bilgiler ÖSYM ye ulaþtýktan sonra bu bilgilerle ilgili deðiþiklik istekleri iþleme alýnmayacaktýr AÐIRLIKLI ÖNLÝSANS BAÞARI PUANININ HESAPLANMASI Ön lisans baþarý puaný, yukarýda anlatýldýðý biçimde hesaplandýktan sonra her ön lisans programýnda DGS ye giren adaylarýn 2010-DGS standart puanlarýndan hesaplanan aðýrlýklandýrma puanlarýna göre aðýrlýklandýrýlacaktýr. Aðýrlýklandýrmada, bir programda öðretim yýlýnda son sýnýfta bulunan adaylardan 2010-DGS ye girenlerin sayýsal standart puanlarý sayýsal aðýrlýklandýrma puanýný (AP-SAY), sözel standart puanlarý sözel aðýrlýklandýrma puanýný (AP-SÖZ), sayýsal ve sözel puanlarýn 0.5 ile çarpýlýp toplanmasýndan elde edilecek aðýrlýklý standart puan da eþit aðýrlýklý aðýrlýklandýrma puanýný (AP-EA) oluþturacaktýr. Bir programdan sýnava giren adaylarýn AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamalarý, bu programýn A-SAY (Sayýsal Aðýrlýklandýrma puan ortalamasý), A-SÖZ (Sözel Aðýrlýklandýrma puan ortalamasý) ve A-EA (Eþit Aðýrlýklý Aðýrlýklandýrma puan ortalamasý) ortalamalarýný oluþturacaktýr. Ön lisans programýnýn aðýrlýklandýrma puan ortalamalarýndan 30 un altýnda olanlar 30 olarak alýnacaktýr. Önceki yýllarda mezun olan adaylarýn ÖBP leri aðýrlýklandýrýlýrken mezun olduklarý yýlýn aðýrlýklý ortalamalarý kullanýlacaktýr. Bir programda sýnava giren aday sayýsý 5 ten az ise aðýrlýklandýrma ortalamalarý 50 olarak alýnacaktýr. Aðýrlýklandýrmada aþaðýdaki formül kullanýlacaktýr: D = [ ( ) ( ) A A x C 30 3 A 30 ; > A A 3 ( x B x C 30 ) ( 30 ) 0 [ [ A A 30 A A ( ) ( )] ( ) ( )] AÖBP = x C ÖBP x x C xd Bu formüldeki kýsaltmalar: AÖBP : Sýnav puanlarýna katýlacak aðýrlýklý ön lisans baþarý puaný ÖBP : Ön lisans baþarý puaný A : Ön lisans programýnýn aðýrlýklandýrma puaný ortalamasý B : Ön lisans programýndaki en büyük ÖBP C : Ön lisans programýndaki en küçük ÖBP ] DGS PUANININ HESAPLANMASI Adaylarýn testlerden almýþ olduðu puanlardan hesaplanan sayýsal ve sözel standart puanlar ve aðýrlýklý ön lisans baþarý puanlarý (AÖBP) kullanýlarak adaylarýn yerleþtirmede esas alýnacak DGS puanlarý hesaplanacaktýr. DGS puanýný oluþturacak olan sayýsal ve sözel standart puanlar ile Aðýrlýklý Ön Lisans Baþarý Puanýnýn aðýrlýklarýný belirleyen kat sayýlar Tablo-A da yer almýþtýr. Her aday için puanlar, tablodaki kat sayýlar ile çarpýlarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayýn ilgili DGS puanýný oluþturacaktýr. 5. SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ Sonuçlar, adaylarýn adreslerine Sýnav Sonuç Belgesi ile bildirilecektir. Sýnav Sonuç Belgesinde; a) testin sayýsal ve sözel bölümlerindeki doðru ve yanlýþ cevap sayýlarý b) ön lisans baþarý puaný c) aðýrlýklý ön lisans baþarý puanlarý d) 2010-DGS puanlarý yazýlý olacaktýr. 6. TERCÝHLERÝN ALINMASI Adaylar; 2010-DGS puanlarýný öðrendikten sonra, tercih iþlemlerini ne zaman ve nasýl yapacaklarýný ÖSYM'nin /www.osym.gov.tr internet adresinden öðreneceklerdir. Adaylarýn yükseköðretim lisans programlarý tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden ( GÜNCEL alanýndan) yayýmlanan Tercih Kýlavuzundan yararlanmalarý gerekmektedir. Tercihler bireysel olarak internet aracýlýðýyla aday tarafýndan elektronik ortamda yapýlacaktýr. Tablo-2 de ön lisans programýna ait mezun olunacak/olunan meslek yüksekokulunun yanýnda, alaný gösteren dört rakamlý bir numara () bulunmaktadýr. Bu numara Tablo-3 te yer alan ön lisans mezuniyet alanýnýn kodunu gösteren numaradýr. Tablo-3 teki bu numara karþýsýnda gösterilen lisans programlarýndan tercih yapýlabilir. Tercihlerin doðru olarak yapýlabilmesi için önce Tablo-3 ün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programýndan mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarýnýn tercih edilebileceði belirlenecektir. Bunun dýþýndaki alanlardan yapýlacak tercihler geçersiz sayýlacaktýr. Tablo-1, dikey geçiþ yapýlabilecek lisans programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, kontenjanlarýný, puan türünü, öðretim süresini, 2009-DGS deki en küçük puanýný ve varsa koþullarýný göstermektedir. Tercih edilmek istenen programlarýn varsa koþullarýnýn dikkatlice incelenmesi gerekir. Koþullarý uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Yerleþtirme iþleminde, yeterli puana sahip olunmasý koþuluyla tercih sýrasý önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen programlarýn en çok istenilenden baþlanmak üzere sýralanmasý uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiþ yapmak istedikleri yükseköðretim lisans programlarýný istek sýrasýna göre ilgili alana yazacaklardýr. Bir aday yalnýz mezun olduðu alan ile ilgili programlar

11 arasýndan, koþullarý karþýlamak þartýyla, Tablo-1 den en çok 18 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanýlmasý zorunlu deðildir. Tercih iþlemi tamamlandýktan sonra yazýcýdan tercih listesi alýnmalý ve saklanmalýdýr. Tercih iþlemi tamamlandýktan sonra tercihlerde deðiþiklik yapýlmaz. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS) sonuçlarýna göre meslek yüksekokullarýna yerleþen adaylar tercih yapmayacaklardýr. 7. Y E R L E Þ T Ý R M E Yerleþtirme iþlemi, adaylarýn 2010-DGS puanlarý, tercihleri ve yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak bilgisayarla yapýlacaktýr. Programlara yerleþtirme iþleminde puan en önemli rolü oynamaktadýr. Örneðin T programýný, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiþ olsun. Aday B nin puaný aday A dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puaný yetmediði için yerleþtirilmemiþ ise T programýna puaný daha yüksek olduðu için aday B yerleþecektir. Ayný programý tercih etmiþ olan adaylarýn 2010-DGS puanlarýnýn eþit olmasý durumunda, daha büyük aðýrlýkla katýlan standart puaný yüksek olana (eþit aðýrlýklý 2010-DGS puanýnda sayýsal standart puaný yüksek olan), eþitlik yine sürdüðü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eþitlik yine sürdüðü takdirde söz konusu programý daha üst tercihinde gösterene, eþitlik yine de sürdüðü takdirde doðum tarihi günümüze daha yakýn (yaþý küçük) olana öncelik verilecektir. 8. YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ VE KAYIT ÝÞLEMLERÝ Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM nin internet sayfasýnda yayýmlanacak, adaylara yerleþtirme belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköðretim programlarýna yerleþen adaylarý gösteren fotoðraflý yerleþtirme sonuçlarý, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir DGS sonuçlarýna göre bir yükseköðretim lisans programýna yerleþtirilen adaylarýn kayýt haklarý yalnýz öðretim yýlý için geçerlidir. Bir yükseköðretim programýna yerleþenler kayýt iþlemleri için ilgili üniversiteye baþvuracaklardýr. Bir öðrencinin, ayný öðretim yýlýnda, birden fazla yükseköðretim kurumunda (açýk öðretim programlarý hariç) kayýtlý öðrenci olarak öðrenimini sürdürmesi mümkün deðildir. ÖSYM nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekmektedir. Yükseköðretim öðrencileri, kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla oluþmuþ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadýrlar. 9. EK Y E R L E Þ T Ý R M E 2010-DGS sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonunda adaylarýn tercih etmemesi veya yerleþtirilmesi yapýlan adaylarýn kayýt için baþvurmamasý nedeniyle boþ kalan kontenjanlar için gerek duyulduðu takdirde Yükseköðretim Kurulu kararý ile ÖSYM tarafýndan merkezî olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu durumunda adaylar, DGS Ek Yerleþtirme Boþ Kontenjanlarý ile tercih iþlemlerini hangi tarihler arasýnda yapacaklarýný ÖSYM'nin internet sitesinden öðreneceklerdir. Ek Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM'nin internet sayfasýnda yayýmlanacaktýr. Sonuçlar açýklandýktan sonraki 3 gün içerisinde adaylarýn yerleþtirildikleri programa kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca yerleþtirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKADEMÝK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ 2010-DGS ye baþvuran adaylarýn akademik not ortalamalarý Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ile AÖF Merkez Bürosundan elektronik ortamda internet aracýlýðýyla toplanacaktýr. Bu amaçla Haziran ayýnýn 3. haftasý içerisinde 2010-DGS Akademik Not Ortalamalarý Derleme Yönergesi ÖSYM'nin internet adresinden yayýmlanacak ve iþlemler bu yönergede belirtilen esaslara göre yürütülecektir. Kesinleþmiþ not ortalamalarý 5-16 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda internet aracýlýðýyla ÖSYM ye iletilecektir. Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafýndan adaylara ait bilgiler Temmuz 2010 tarihleri arasýnda listelenerek adaylarýn kolaylýkla görebilecekleri bir yere asýlacaktýr. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidirler. Adaylar bilgilerini ayrýca internet adresinden de kontrol edebilirler. Adaylarýn düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, Temmuz 2010 tarihleri arasýnda Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ile AÖF Merkez Bürosu tarafýndan yapýlacaktýr. 20 Temmuz 2010 tarihinden sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. TABLO-A. DGS PUANLARINI BELÝRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR Sayýsal Sözel Ýlgili Aðýrlýklý Ön Lisans Standart Standart Baþarý Puaný DGS Puanlarý Puan Puan (AÖBP) Sayýsal DGS Puaný 3 0,6 0,6 (DGS - SAY) Sözel DGS Puaný 0,6 3 0,6 (DGS - SÖZ) Eþit Aðýrlýklý DGS Puaný 1,8 1,8 0,6 (DGS - EA) 8

12 ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ* Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Normal Öðretim Ýkinci Adý Katký Payý Öðretim Ücreti Veteriner Fakültesi 386 TL TL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programý 281 TL TL Týbbi Biyolojik Bilimler Programý Teknik Eðitim Fakültesi 281 TL TL ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Müh. 402 TL Mühendislik Fakültesi Mimarlýk Fakültesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mühendislik ve Teknoloji Fak. Ýnþaat Fakültesi Makine Fakültesi 387 TL TL Maden Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kimya Metalurji Fakültesi Orman Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik Fakültesi Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi 316 TL TL Su Ürünleri Fakültesi Sanat ve Tasarým Fakültesi Tekstil Tek. ve Tasarým Fakültesi Fen Fakültesi 284 TL TL Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programý) Hukuk Fakültesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Fakültesi 313 TL TL Ýþletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Eðitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eðitim Fak. Ýlahiyat Fakültesi 284 TL TL Mesleki Eðitim Fakültesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Saðlýk Eðitim Fakültesi Ticaret Turizm Eðitim Fakültesi Normal Öðretim Ýkinci Adý Katký Payý Öðretim Ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sosyal Programlar) Ýletiþim Bilimleri Fakültesi 284 TL 962 TL Ýletiþim Fakültesi Açýköðretim Fakültesi 71 TL Yabancý Dil Destek Birimleri Kazandýðý fakültenin, Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýflarý yüksekokulunun ve bölümün katký payýný Yabancý Dil Hazýrlýk Okullarý öder. Devlet Konservatuvarý 589 TL TL Sivil Havacýlýk Yüksekokulu 470 TL TL Ev Ekonomisi Yüksekokulu Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 227 TL TL Tütün Eksperliði Yüksekokulu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Beden Eðitimi ve Spor Y.O. Endüstriyel Sanatlar Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. Hemþirelik Yüksekokulu Ýlahiyat Meslek Yüksekokulu 190 TL TL Ormancýlýk Meslek Yüksekokulu Saðlýk Yüksekokullarý Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O. Taký Tek. ve Tasarýmý Y.O. Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Ulaþtýrma Yüksekokulu Engelliler Entegre Yüksekokulu 190 TL TL Adalet Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokullarý Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O. Sivil Havacýlýk Meslek Y.O. Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Su Ürünleri Meslek Y.O. 190 TL 770 TL Tapu Kadastro Meslek Y.O. Teknik Bilimler Meslek Y.O. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Turizm ve Otelcilik Ýþl. Y.O. Uzaktan Eðitim Meslek Y.O 9 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. 190 TL 962 TL Denizcilik Y.O. * öðretim yýlýnda örgün öðretim öðrencilerinin ödeyecekleri katký paylarý ve ikinci öðretim öðrencilerinin ödeyecekleri öðrenim ücretleri henüz belirlenmemiþtir. TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR 1. Tabloda alfabetik sýra ile önce üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý, adlarý, öðretim süresi, hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, programa alýnacak öðrenci sayýlarý (KONT. sütununda) verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý KOÞULLAR alanýnda 1, 2, 3... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri içerdiði tablodan sonra TABLO-1 DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr. Bu tablonun son sütununda ilgili yükseköðretim lisans programýna 2009 Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) sonucunda yerleþtirilen adaylardan sonuncusunun, bir baþka deyiþle bu programa yerleþen adaylardan ilgili puaný en küçük olanýn puaný yer almaktadýr. Bu puanlar 2009-DGS sonuçlarý olmakla birlikte ilgili programýn ne derecede çok istenen bir program olduðu konusunda bir ölçüde fikir vermektedir. Adaylarýn, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde tutmalarý yararlarýna olabilir DGS sonucu ile merkezi yerleþtirme yapýlmamýþ, kontenjaný dolmamýþ veya puan türü deðiþmiþ lisans programlarýnda bu sütun boþtur. 2. Bu tabloda yükseköðretim lisans programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 3. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý önleyecek bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. 4. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 5. Bir programýn baðlý olduðu kurum veya adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, bir programý iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr.

13 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) 4 SAY Biyoloji (İngilizce) (İÖ) 4 SAY Fizik (İngilizce) 4 SAY Fizik (İngilizce) (İÖ) 4 SAY Kimya (İngilizce) 4 SAY Sosyoloji 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Mimarlık 4 SAY Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 4 SAY Fizik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (İÖ) 4 EA 2 2 Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY 3 38 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Veteriner Fakültesi 5 SAY 7 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY 3 Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (İÖ) 4 EA

14 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI Sosyal Hizmet 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA 2 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Yiyecek-İçecek İşletmeciliği 4 EA Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 5 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (İÖ) 4 SAY İstatistik 4 SAY İstatistik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (İÖ) 4 EA Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 4 SÖZ Sinema ve Televizyon 4 SÖZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA İşletme (İngilizce) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Maliye 4 EA Maliye (İÖ) 4 EA Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 4 EA 6 2 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Harita Mühendisliği 4 SAY Harita Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Maden Mühendisliği 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Teknik Eğitim Fakültesi Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İÖ) 4 SAY Metal Öğretmenliği 4 SAY Metal Öğretmenliği (İÖ) 4 SAY Otomotiv Öğretmenliği 4 SAY Yapı Öğretmenliği 4 SAY Yapı Öğretmenliği (İÖ) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY 6 Afyon Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) 4 EA 5 2 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 4 11

15 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY 3 2 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA 6 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Sosyoloji 4 EA Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 4 SÖZ Grafik 4 SÖZ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA Seramik 4 SÖZ Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İşletme 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Maliye 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY Tarım Ekonomisi 4 EA Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY 3 Antalya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Seyahat İşletmeciliği 4 EA Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Alanya İşletme Fakültesi İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Turizm İşletmeciliği 4 EA Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 4 EA 3 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY 2 12

16 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY 3 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 4 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY 3 38 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EA Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY İstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İktisat (İngilizce) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA İşletme (İngilizce) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (İÖ) 4 EA 11 2 İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın 4 SÖZ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ İletişim 4 SÖZ Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY Mimarlık 4 SAY Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 4 EA Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarım 4 SAY Moda Tasarımı 4 EA

17 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol 4 SAY Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA Uçak Gövde - Motor Bakım 4 SAY Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. 4 EA Devlet Konservatuvarı Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar 4 SÖZ Yaylı Çalgılar Yapımı 4 SÖZ 1 Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatları 4 SÖZ Seramik Sanatları 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 4 SÖZ İç Mimarlık 4 SAY Seramik 4 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Fars Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Rus Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 46 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY İstatistik 4 SAY İstatistik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 SÖZ İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY Elektronik Mühendisliği 4 SAY Gıda Mühendisliği 4 SAY Jeofizik Mühendisliği 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA 5 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA İktisat 4 EA İşletme 4 EA Maliye 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY Süt Teknolojisi 4 SAY Tarım Ekonomisi 4 EA 4 14

18 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY 4 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 4 EA Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fars Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Fizik 4 SAY Fizik (İÖ) 4 SAY İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (İÖ) 4 EA Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 4 EA Ekonometri (İÖ) 4 EA İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 2 2 İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 SÖZ İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ İletişim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ Gazetecilik (İÖ) 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon (İÖ) 4 SÖZ 5 2 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 EA Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Kimya Mühendisliği 4 SAY Kimya Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 SAY Bitki Koruma 4 SAY Gıda Mühendisliği 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY Su Ürünleri Mühendisliği 4 SAY Tarım Ekonomisi 4 EA Tarım Makineleri 4 SAY Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 3 15

19 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 SAY Tarla Bitkileri 4 SAY Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY Zootekni 4 SAY 3 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Yiyecek İçecek İşletmeciliği 4 EA Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) 4 EA 4 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 4 EA 4 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları 4 SÖZ Grafik 4 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ İktisat 4 EA İktisat (Türkçe) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (Türkçe) 4 EA Turizm İşletmeciliği 4 EA Uluslararası İlişkiler 4 EA Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 EA Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY Malzeme Mühendisliği 4 SAY Mekatronik Mühendisliği 4 SAY Üretim Mühendisliği 4 SAY Yazılım Mühendisliği 4 SAY Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı 4 SÖZ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA Moda ve Tekstil Tasarımı 4 EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Matematik-Bilgisayar 4 SAY Sosyoloji 4 EA Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 4 EA İşletme 4 EA Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA Uluslararası Finans 4 EA İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video 4 SÖZ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 EA Halkla İlişkiler 4 SÖZ Reklamcılık 4 SÖZ Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA Mimarlık 4 SAY Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY Çevre Mühendisliği 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY Mekatronik Mühendisliği 4 SAY Yazılım Mühendisliği 4 SAY

20 2010-DGS TERCİH KILAVUZU TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 2009-DGS PROGRAM ÖĞR. PUAN K O Ş U L L A R EN KÜÇÜK KODU P R O G R A M A D I SÜRESİ TÜRÜ KONT. BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 PUANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 4 SAY Biyoloji (İÖ) 4 SAY Fizik 4 SAY Fizik (İÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (İÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA 3 2 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 SAY Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği 4 SAY İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Jeoloji Mühendisliği 4 SAY Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Makine Mühendisliği 4 SAY Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY Mimarlık 4 SAY Necatibey Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 4 Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemşirelik 4 SAY Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Konaklama İşletmeciliği 4 EA Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Seyahat İşletmeciliği 4 EA Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 4 EA Turist Rehberliği 4 SÖZ Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İktisat (İÖ) 4 EA İşletme 4 EA İşletme (İÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Maliye 4 EA Maliye (İÖ) 4 EA Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O Hemşirelik 4 SAY Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) 4 EA 4 2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY Orman Mühendisliği 4 SAY Peyzaj Mimarlığı 4 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 SÖZ İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY Hukuk Fakültesi 4 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 4 EA İşletme 4 EA Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 EA İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ İletişim Tasarımı 4 SÖZ

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2015 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr

2015 https://ais.osym.gov.tr https://ais.osym.gov.tr 2015 ÖSYS KILAVUZU mögrenci Seçme ve Yerlestirme Siste i 2015-ÖSYS ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav/sınavsız geçiş ücretini yatırınız. 2015-ÖSYS başvuru bilgilerinizi,

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı