YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU"

Transkript

1 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS ye baþvuran adaylar kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnav/yerleþtirme ile ilgili her türlü açýklama, baþvuru ve sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýndan yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL Tercih Süresi : 23 Temmuz - 3 Aðustos 2012 Yeni Þifre Edinme Ücreti : 2,00 TL Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri: 3-7 Eylül 2012 DÝKKAT! Tercih yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA Adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Ýnternet Adresi: Aday Ýþlemleri: Tercihler Ýçin Ýnternet Adresi: Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM nin Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnav/yerleþtirmelerle ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Merkezî Yerleþtirme Ýçin Tercih Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? Adaylar Yükseköðretim Programlarýna Nasýl Yerleþtirilecektir? OBP ve AOBP Nasýl Hesaplanacaktýr? Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken Adaylarýn AOBP'lerinin Çarpýlacaðý Katsayýlar Nelerdir? ÖSYS'de Bir Yükseköðretim Programýna Yerleþtirilen Adaylarýn AOBP'leri Hangi Katsayýlarla Çarpýlacaktýr? ÖSYS'de Bir Yükseköðretim Programýna Yerleþtirilen Adaylarýn, 2013-ÖSYS'de OBP'leri Hangi Katsayýlarla Çarpýlacaktýr? Merkezî Yerleþtirme Yapýlacak Yükseköðretim Programlarýnýn Kontenjan ve Koþullarý Nelerdir? Tercihler Ýle Ýlgili Koþullar Nelerdir? TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Tercih Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Okul Birincilerinin Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacaðý Hususlar Özürlü Adaylarýn Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacaðý Hususlar ÖSYS'DE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? Merkezî Genel Yerleþtirme Ne Zaman ve Nasýl Yapýlacaktýr? Merkezî Yerleþtirme Ýþleminde Eþit Puan Alan Adaylara Nasýl Bir Ýþlem Yapýlýr? TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olanlar Ek Yerleþtirme Nasýl Yapýlacaktýr? Merkezî Genel Yerleþtirme Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? Kayýt Ýçin Gerekli Belgeler Kayýtla Ýlgili Önemli Notlar ÖSYS Sonuçlarýna Göre Kayýt Hakký Kazanýldýðý Bildirilen Yükseköðretim Programlarýna Hangi Durumlarda Kayýt Yaptýrýlamaz? ÖSYM'nin Yükseköðretim Kurumlarýndaki Kayýt Ýþlemleri ve Bu Kurumlar Arasýndaki Geçiþlerle Ýliþkisi Var mýdýr? ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR? ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Çizim 1. Tercih Bildirimi Ýçin Seçenekler ve Yapýlacak Ýþlemler Çizim 2. Adaylarýn Hangi Tablolardan Tercih Yapabileceklerine Ýliþkin Gruplandýrma Tablo 1A Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Tablo 1B YGS ve LYS Puan Türleri Tablo 2 Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP'ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 Ýle Ýlgili Açýklamalar Tablo 3A Merkezî Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý Tablo 3B YGS Sonucuna Göre Merkezî Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý Tablo 4 Merkezî Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Tablo 5'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 6B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 6B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý Tablo 6C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý Tablo 7 Okul Türleri ve Kodlarý Tablo 8 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINDAN DUYURU T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN DUYURU ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARI YÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜNDEN DUYURU POLÝS AKADEMÝSÝ GÜVENLÝK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ 2012 YILI BAÞVURU ÞARTLARI VE SINAV BÝLGÝLERÝ ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALINMASI ÜNÝVERSÝTELERÝN ÝNTERNET ADRESLERÝ / GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ

4 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna yapýlacak merkezî yerleþtirme iþlemine girecek adaylar 2012 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile Tercih Formundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardýr ÖSYS merkezî yerleþtirmede yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapma hakký olan adaylar üç gruba ayrýlabilir: a) 2012-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayanlar, b) 2012-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan ayný zamanda sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olanlar, c) Sadece sýnavsýz geçiþ hakký bulunanlar. Bu kýlavuz üç grupta toplanan adaylarýn tercihlerini nasýl yapacaklarýna iliþkin kurallarý kapsamaktadýr. Adaylar, yukarýda sözü edilen gruplarýn hangisinde olurlarsa olsunlar tercih bildirimi için Tercih Formundan faydalanarak, tercihte bulunma haklarý olan yükseköðretim programlarý arasýndan tercihlerini yapacaklardýr. Adaylar, tercih yapma haklarý bulunan tablolardan istedikleri programlarý istek sýrasýna koyarak tercih bildiriminde bulunacaklardýr YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puaný alan adaylar, yerleþtirmede kullanýlacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarýný da göz önünde tutarak bu kýlavuzdaki açýklamalara göre tercih bildirimini Baþvuru Merkezlerinden veya Ýnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardýr. Sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuranlar ile 2012-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar da tercih bildirimini ayný þekilde yapacaklardýr YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olan adaylar, tercihlerini, sýnavlý veya sýnavsýz geçiþi göz önünde tutmadan istedikleri sýrada yapabileceklerdir YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanlarýn sýnavsýz geçiþ haklarý yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardýr. 1.1.MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝÇÝN TERCÝH ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2012-ÖSYS de Merkezî Yerleþtirme için tercih yapmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr: a) 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzuna Eriþim: 2012-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylar, 2012-ÖSYS Kýlavuzu ile Tercih Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM nin Ýnternet adresinden eriþilebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Tercih Ýþleminin Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Tercih Bildirimi (Bakýnýz Çizim 1): - Baþvuru Merkezlerine baþvurularak (Baþvuru Merkezine giderken doldurulmuþ Tercih Formunuzu ve nüfus cüzdaný/pasaportunuzu yanýnýzda bulundurunuz. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn güncel bir fotoðrafý ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecektir.), - T.C. Kimlik Numarasý ve þifresi ile ÖSYM'nin Ýnternet adresinden bireysel olarak yapýlabilir. Açýklanan yöntemler dýþýnda tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Ýnternet kullanýmýnda deneyimi bulunmayan veya yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn, tercih bildirimini Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yapmalarýnda yarar olabilir. Tercihlerini Ýnternet üzerinden bireysel olarak yapacak adaylarýn sorumluluðu kendilerinde olacaktýr. c) Tercih Formunun Doldurulmasý: Adaylarýn bu kýlavuzu inceleyip yapacaklarý tercihleri ve sýralarýný belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmalarý gerekir (Bakýnýz 2.TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER). d) Tercih Bildiriminin Sonuçlandýrýlmasý: Adaylar, Baþvuru Merkezine bizzat giderek ya da tercihlerini Ýnternet üzerinden göndererek tercih bildirimini (Bakýnýz Çizim 1) tamamlayacaklardýr ADAYLAR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA NASIL YERLEÞTÝRÝLECEKTÝR? 2012-YGS'ye ve LYS'lere giren adaylar, öðretim yýlý için Tablo 4'teki lisans programlarýna ve Tablo 3B'deki ön lisans programlarýna; a) YGS ve varsa LYS yerleþtirme puanlarý, 1

5

6 b) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, c) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmesi yapýldýktan sonra Tablo 3A'daki programlarýn boþ kalan kontenjanlarýna genel lise mezunu adaylar ile kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan meslek lisesi mezunu adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn yükseköðretim programýnýn puan türündeki yerleþtirme puanlarý göz önünde tutulacaktýr. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylar, Tablo 3A'daki kendi alanlarýyla ilgili ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak; a) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, b) Sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler, c) Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP), d) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2012-ÖSYS Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktýr OBP VE AOBP NASIL HESAPLANACAKTIR? Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn nasýl hesaplanacaðý ve bu puanýn nasýl aðýrlýklandýrýlacaðý, 2012 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzunun "6.1. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?" ve "6.2. YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN AOBP'LER BU PUANLARA NASIL KATILACAK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?" baþlýklarý altýnda açýklanmýþtýr. Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) ve Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarýnýn (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanmasýyla ilgili teknik ayrýntýlarýn yer aldýðý Yönergeye ÖSYM nin Ýnternet adresinden eriþilebilir YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN ADAYLARIN AOBP'LERÝNÝN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR NELERDÝR? Yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken tüm adaylarýn AOBP'leri 0,12 katsayýsýyla çarpýlacaktýr. Bir mesleðe yönelik program uygulayan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn AOBP'leri, alanlarýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken ayrýca 0,06 ile çarpýlarak yerleþtirme puanlarýna eklenecektir. Bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerden mezun olanlara verilecek olan ek puanlarýn hesaplanmasýnda kullanýlacak AOBP'ler ve bu puanlarýn çarpýlacaðý katsayýlar Tablo 2'de gösterilmiþtir. Adaylarýn, okul türü ve alanlarýna göre AOBP'lerin hangi yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken ayrýca 0,06 ile çarpýlarak yerleþtirme puanlarýna katýlacaðý Tablo 6A ve Tablo 6B.1'de yer almaktadýr ÖSYS'DE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN ADAYLARIN AOBP'LERÝ HANGÝ KATSAYILARLA ÇARPILACAKTIR? AOBP'lerin yerleþtirmede kullanýlan yerleþtirme puanlarýna katkýsý, adaylarýn bir önceki yýlda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olup olmamalarýna göre farklý olacaktýr YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezî yerleþtirmeyle (Ek Yerleþtirme dâhil) veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2012-YGS/LYS'lere girdikleri takdirde AOBP'leri 0,06 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa yerleþtirilirken ayrýca 0,03 katsayýsýyla çarpýlacaktýr ÖSYS'de kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna yerleþtirilen adaylarýn, 2012-ÖSYS'de AOBP'lerinin çarpýlacaðý katsayýlar da yukarýda açýklanan þekilde olacaktýr YGS/LYS'ye girmiþ ve 2011 YGS/LYS puaný ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylardan, öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayanlardan durumlarýný resmî bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiþ olanlar, ÖSYS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem göreceklerdir YGS/LYS puanýna göre bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, 2012-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken bu adaylarýn OBP'lerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn 2012-ÖSYS'de AOBP'lerine uygulanacak katsayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. 3

7 ÖSYS'DE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN ADAYLARIN, 2013-ÖSYS'DE OBP'LERÝ HANGÝ KATSAYILARLA ÇARPILACAKTIR? 2012-ÖSYS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezî yerleþtirmeyle (Ek Yerleþtirme dâhil) veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2013-ÖSYS'de OBP'leri 0,06 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa yerleþtirilirken ayrýca 0,03 katsayýsýyla çarpýlacaktýr ÖSYS'de kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna yerleþtirilen adaylarýn, 2013-ÖSYS'de OBP'lerinin çarpýlacaðý katsayýlar da yukarýda açýklanan þekilde olacaktýr YGS/LYS puanýna göre yerleþtirilecek adaylar 2013-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken OBP'lerinde bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn, 2013-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmelerinde OBP'lerinde bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. Bu adaylarýn, 2013-ÖSYS'de yerleþtirme puaný ile bir yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmelerinde ise OBP'lerinin katsayýlarýnda bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr MERKEZÝ YERLEÞTÝRME YAPILACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI NELERDÝR? Sýnavsýz geçiþ (sadece Tablo 3A) ve 2012 yerleþtirme puanlarýna göre öðrenci alacak yükseköðretim programlarý ile bu programlarýn kontenjan ve giriþ koþullarý bu kýlavuzda Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te verilmiþtir. Tablo 3A ve Tablo 3B'de meslek yüksekokulu programlarý (açýköðretim ön lisans ve örgün ön lisans programlarý), Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yýllýk lisans programlarý gösterilmiþtir. Bu tablolar ile ilgili koþul ve açýklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadýr TERCÝHLER ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR NELERDÝR? Adaylarýn bu kýlavuzun hangi tablolarýndan tercih yapabileceklerine iliþkin bilgiler Çizim 2'de gösterilmiþtir. Çizim 2'de adaylar önce iki gruba ayrýlmaktadýr. Genel Lise grubu; Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi (lise programý), Çok Programlý Lise (lise programý, lise programý-yabancý Dil Aðýrlýklý), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Öðretmen Lisesi, Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadýr. Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kýz Meslek Liseleri, Saðlýk Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, Ýmam Hatip Liseleri, Açýköðretim Lisesi (Meslek Lisesi programlarý), Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlý Liseler (Meslek Lisesi programlarý), Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ve diðer meslek liseleri ile Astsubay Hazýrlama Okullarýný kapsamaktadýr. Astsubay Hazýrlama Okullarý meslek lisesi grubunda olmasýna karþýn meslek liselerinin herhangi bir alaný ile iliþkilendirilmemiþtir. Bu nedenle Astsubay Hazýrlama Okullarýndan mezun olanlarýn/mezun olacaklarýn sýnavsýz geçiþ hakký yoktur (Yükseköðretim Kurulunca Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu mezunlarýna sýnavsýz geçiþ hakký tanýnmýþtýr.). Tablo 3A'da Merkezî Yerleþtirme ile öðrenci alan ön lisans programlarý yer almaktadýr. Bu programlarýn tümü sýnavsýz geçiþ ile öðrenci alan programlar olmasýna raðmen, Tablo 3A'daki programlarý hem genel lise hem meslek lisesi mezunlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir (öncelik kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarda olmak üzere). Tablo 3B'de sadece Y-YGS puaný ile öðrenci alan ön lisans programlarý, Tablo 4'te ise lisans programlarý yer almaktadýr. Adaylar hangi tablolardan tercih yapabileceklerini Çizim 2 ve Tablo 1A'yý incelemek suretiyle görebileceklerdir. 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Adaylarýn Tercih Formunu doldurmaya baþlamadan önce, ÖSYM'nin Ýnternet sitesinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyurularý izlemeleri önemlidir. Adaylar, bu Ýnternet sitesinde tercihleri için yararlý olacak bilgilere eriþebileceklerdir TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Tercih Formu, gerek 2012-YGS/LYS'lere giren gerekse sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran adaylarýn doldurmalarý gereken bir formdur. Adaylar sýnava girip girmediklerini ve mezun olduklarý okul türlerini göz önünde tutarak 4

8

9 Çizim 2'yi inceleyecekler ve hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koþuluyla girmek istedikleri yükseköðretim programlarýný saptayacaklar, bu programlarýn kodlarý ve adlarý ile baðlý olduklarý üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarýný Tercih Formunun ilgili alanlarýna tercih sýrasýna göre yazacaklardýr. Adaylarýn, yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapmaya baþlamadan önce, bu Kýlavuzdaki tablolarýn hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarýnýn bulunduðunu belirlemeleri gerekir ÖSYS'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2012-YGS/LYS'lere girseler de girmeseler de kendi alanlarýnda olmak koþuluyla Tablo 3A'da yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Tablo 3A'daki programlara yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirileceklerdir. Bu programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmadýðý durumlarda, ilgili puan türünde en az 140 YGS puaný alan, genel lise ve alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesi mezunlarý yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A'daki programlarý tercihleri arasýnda gösterebilirler. Ön lisans programlarýna, sýnav sonuçlarýna göre yapýlacak yerleþtirmelerde kullanýlacak puan türleri de Tablo 3A'da gösterilmiþtir. Tablo 3B'deki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2012-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puaný almýþ adaylar tarafýndan tercih edilebilecektir YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açýköðretim programlarý en az 140 puan alýnmasý koþuluyla tercih edilebilecektir. Yukarýdaki açýklamalara göre her adayýn, girmek istediði programlarý Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4'ten bularak tercih sýrasýna koymasý ve Tercih Formuna yazmasý gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen yükseköðretim programlarý tercih sýrasýna konmalý ve her satýra bir programýn kodu ve adý ile baðlý olduðu üniversite ve fakülte/yüksekokul adý yazýlmalýdýr. Yapacaðýnýz tercih yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Tercihlerinizi, 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazýnýz. Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday tercih bildiriminde yalnýzca dört programý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programý yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayýn, girmek istediði bu dört programý 1 numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý gerekir ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayýn hesaplanan yerleþtirme puanlarýna iliþkin baþarý sýralarý yer alacaktýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz ve bu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanýz bu tablolarý dikkatle incelemelisiniz (Bakýnýz Çizim 2). Bu tablolarda, her programýn adaylarda aradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarak karþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýz tercihlerin sorumluluðu size ait olacak, tercih bildirimi sýrasýnda tercih ettiðiniz programlarýn bazý koþullarýný karþýlayýp karþýlamadýðýnýz Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Ancak, merkezî yerleþtirme öncesi yapýlacak kontrollerde koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayýlacaktýr. Koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilemeyen bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Bu nedenle "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" bölümünü mutlaka okuyunuz. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz için merkezî yerleþtirme sisteminin nasýl iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezî yerleþtirme, adaylarýn yerleþtirme puanlarýna, tercihlerine ve yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarýna göre bilgisayarla yapýlacaktýr. Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir: a) Her yükseköðretim programýna, Kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen bazý koþullarý taþýyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci yerleþtirilecektir. Yerleþtirme puanlarýna göre yapýlacak yerleþtirme iþleminde ilgili yerleþtirme puaný yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sýnavsýz geçiþ ile yapýlacak yerleþtirme iþlemlerinin esaslarý "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI " baþlýðý altýndadýr. b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn yerleþtirme puanlarýyla ya da sýnavsýz geçiþle girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz. c) Merkezî yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir. d) Bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn açýk kimlikleri, fotoðraflarý, puanlarý, yerleþtiði programýn alanýnda olup olmadýðý ve ek puandan yararlanýp yararlanmadýðý yer alacaktýr. 6

10 e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz programý ikinci tercihinize yazýnýz ve bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralayýnýz. Duruma göre yapabileceðiniz 30 tercihin baþtan birkaç tanesini "Puaným yeterli olmayabilir." endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý istemediðiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsanýz sonlardaki birkaç tercih sýranýza, girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz. Tercih Formuna yazdýðýnýz bilgileri son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz: Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda "bakýnýz" olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn kodlarýný doðru yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi? Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim iþleminizi gerçekleþtiriniz. DÝKKAT: Tercih bildirim iþleminizi tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde Ýnternet adresinden tercihlerinizde deðiþiklik yapabilirsiniz. Tercih iþleminizi tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde Ýnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazýcýdan tercih listenizi alarak saklayýnýz. SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokulu ve açýköðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilecektir. Türkiye ve KKTC dýþýnda bulunan bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millî Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi bulunmaktadýr. Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler. Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapýlýr. 1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir. 2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi sýrasýnda verilir. 3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi - METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir OKUL BÝRÝNCÝLERÝNÝN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR öðretim yýlýnda okul birincisi olanlar için ayrýlan kontenjanlar Tablo 3B ve Tablo 4'ün 6 numaralý sütununda gösterilmiþtir. Bir programýn öngördüðü okul türü, yaþ, cinsiyet, saðlýk gibi tüm koþullar okul birincileri için de aynen geçerlidir. YGS/LYS'lerde baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezî yerleþtirme ile yerleþtirme puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköðretim programlarý arasýndan yapan okul birincileri, puanlarý yeterince yüksek deðilse hiçbir programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Okul birincilerinin kendilerine saðlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarýný göz önünde tutarak dengeli bir þekilde yapmalarý gerekir. Tercihlerini dengeli yapan okul birincilerinin bir yükseköðretim programýna yerleþme olasýlýklarý artar. 7

11 2.1.2.ÖZÜRLÜ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR Görme özürlü adaylarýn, özürleri yüzünden baþarýlý olamayacaklarý yükseköðretim programlarýný tercih etmemeleri gerekir. Bu adaylarýn, baþarýlý olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya iþitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beþeri bilimler alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri beklenir. Bedensel özürlü adaylarýn, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihlerini belirlerken özürlerini dikkate almalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin, ellerini kullanamayan adaylarýn, ellerin kullanýlmasýný gerektiren yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri öðrenimleri sýrasýnda aþýlmasý imkânsýz güçlüklerle karþýlaþmalarýna neden olabilir. Özürlü adaylarýn, yükseköðretim programlarý tercihlerini belirlerken üniversitelerin özürlüler ile ilgili birimlerinden yükseköðretim programlarý konusunda bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr ÖSYS'DE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? 3.1. MERKEZÎ GENEL YERLEÞTÝRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR? Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr. Merkezî yerleþtirme yöntemi aþaðýda açýklanmýþtýr. Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatýlmaktadýr. Merkezî Yerleþtirmede adaylar, (Sýnavsýz Geçiþ hariç) yükseköðretim programlarýna, yerleþtirme puanlarý ile varsa ek puanlarý, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM ce yerleþtirilir. Merkezî Yerleþtirmenin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI" baþlýðý altýnda anlatýlmaktadýr. Tablo 6A ve 6B ortaöðretimdeki bazý alanlar ile ayný alanda olduðu kabul edilen lisans programlarýný, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndaki alanlarýn devamý niteliðinde olduðu kabul edilen ve adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri ön lisans programlarýný göstermektedir. YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan alan adaylar istedikleri takdirde kontenjaný bulunmayan açýköðretim programlarýna yerleþebileceklerinden bu programlar için ek puan verilmez. Tablo 1A da hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puaný alan adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih edebilecekleri ya da yükseköðretim programlarýna ön kayýt yaptýrabilecekleri görülmektedir. YGS puanlarýndan 140 ýn altýnda olanlar için yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacaktýr. LYS puanlarýndan 180 in altýnda olanlar için de ilgili Y-LYS puaný hesaplanmayacaktýr MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝÞLEMÝNDE EÞÝT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BÝR ÝÞLEM YAPILIR? Merkezî yerleþtirme iþleminde bir programa kesin kayýt hakký kazananlarýn belirlenmesinde ayný programý tercih etmiþ adaylar arasýndan, tercihi hangi sýrada olursa olsun yerleþtirmede kullanýlan yerleþtirme puaný ve varsa ek puan toplamý büyük olan adaya öncelik tanýnacaktýr. Eðer adaylarýn yerleþtirme puanlarý eþitse ilgili YGS/LYS puaný büyük olana, bu puanlarý da eþitse YGS/LYS puanýnda aðýrlýðý en büyük olan testin ham puaný büyük olana (aðýrlýðý en büyük iki test varsa bunlarýn ham puanlarýnýn toplamý büyük olana) öncelik verilecektir. Eþitlik sürdüðü takdirde söz konusu yükseköðretim programýný daha üst tercihinde gösterene, eþitlik yine de sürdüðü takdirde doðum tarihi günümüze daha yakýn (yaþý küçük) olana öncelik verilecektir. Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yapýlacak yerleþtirme iþleminde, programýn kontenjaný hangi öncelikte doluyorsa ondan sonraki önceliklerde yapýlmýþ tercihler dikkate alýnmayacaktýr. Kontenjaný dolduran son öðrenci ile ayný OBP ye sahip adaylar arasýnda seçme yapýlýrken adaylardan yaþý küçük olana öncelik tanýnacaktýr. Yaþta da eþitlik olduðu takdirde bu adaylar kontenjan fazlasý olarak yerleþtirilecektir. 8

12 Tablo 1A Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Yükseköðretim Programýnýn Türü Ýlgili Puan Türleri Puan Koþulu Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarýný tercih edebilmek için (Sýnavsýz Geçiþten boþ Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan kalan kontenjanlar dâhil) Açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýný Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan tercih edebilmek için Özel yetenek gerektiren lisans programlarýna YGS Puan Türünde En az 140 puan ön kayýt yaptýrabilmek için (Devlet Konservatuvarlarýnýn/Konservatuvarlarýn lise devresi mezunlarýnýn Konservatuvarlarýn lisans devresine yerleþtirilmesinde merkezî sýnav puaný aranmaz.) Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen lisans programlarý ile Teknoloji, Sanat ve Tasarým, Ýlgili YGS/LYS En az 180 puan Turizm Fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K. Puan Türünde kontenjanlarýný tercih edebilmek için Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen programlar dýþýndaki Ýlgili LYS Puan Türünde En az 180 puan lisans programlarýný tercih edebilmek için 3.3. TÜBÝTAK YARIÞMALARINDA BAÞARILI OLANLAR ÖSYS'ye baþvuran adaylardan ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu - Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (TÜBÝTAK-BÝDEB) tarafýndan; a) Uluslararasý bilim olimpiyatlarýna ve proje yarýþmalarýna gönderilen ve dereceye giren, b) Yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda dereceye giren adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, derece aldýklarý alanlarla ilgili bir yükseköðretim programýný tercihleri arasýnda gösterdikleri takdirde, ayrý bir katsayý ile çarpýlarak 2012 yerleþtirme puanlarýna katýlacaktýr. Bu puanlara katýlacak puanlar hesaplanýrken; Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn madalya alanlara 0,10; gümüþ madalya alanlara 0,09; bronz madalya alanlara 0,08; uluslararasý bilim olimpiyatlarýna katýlan fakat derece alamayanlara 0,07, Ulusal Bilim Olimpiyatlarý ile Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda birinci olanlara 0,07; ikinci olanlara 0,06; üçüncü olanlara ise 0,05, ulusal proje yarýþmasýnda birinci olanlara 0,05; ikinci olanlara 0,04; üçüncü olanlara ise 0,03 katsayýsý uygulanacaktýr. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayý uygulanýr. Bu olimpiyat/yarýþmalarda dereceye girenler ile ilgili yükseköðretim programlarý, derece alýnan alanlara göre þöyledir: Bilgisayar alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliði, bilgisayar teknolojisi ve biliþim sistemleri, biliþim sistemleri mühendisliði, biliþim sistemleri ve teknolojileri, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, enformasyon teknolojileri, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, mekatronik mühendisliði, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, endüstri ve sistem mühendisliði ve yazýlým mühendisliði. Biyoloji alanýnda alýnan dereceler için beslenme ve diyetetik, biyokimya, biyoloji, biyomedikal mühendisliði, biyomühendislik, biyosistem mühendisliði, biyoteknoloji, çevre mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, genetik ve biyoinformatik, genetik ve biyomühendislik, gýda mühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, orman mühendisliði, orman endüstrisi mühendisliði, su ürünleri mühendisliði, týp, veteriner. 9

13 Coðrafya alanýnda alýnan dereceler için coðrafya, jeoloji mühendisliði, jeofizik mühendisliði, geomatik mühendisliði, harita mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, inþaat mühendisliði, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, maden mühendisliði, petrol ve doðalgaz mühendisliði, þehir ve bölge planlama, çevre mühendisliði, meteoroloji mühendisliði. Enerji Verimliliði alanýnda alýnan dereceler için elektrik-elektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik mühendisliði, enerji sistemleri mühendisliði, imalat mühendisliði, kontrol mühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, makine mühendisliði, makine ve imalat mühendisliði, mekatronik mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði. Fizik alanýnda alýnan dereceler için astronomi ve uzay bilimleri, çevre mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, fizik, fizik mühendisliði, gemi inþaatý ve gemi makineleri mühendisliði, geomatik mühendisliði, harita mühendisliði, havacýlýk elektrik ve elektroniði, havacýlýk ve uzay mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, imalat mühendisliði, inþaat mühendisliði, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, jeofizik mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kontrol mühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, makine mühendisliði, makine ve imalat mühendisliði, malzeme bilimi ve mühendisliði, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliði, malzeme mühendisliði, mekatronik mühendisliði, metalurji ve malzeme mühendisliði, meteoroloji mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði, otomotiv mühendisliði, polimer mühendisliði, tekstil mühendisliði, uçak mühendisliði, uçak elektrik-elektronik, uçak gövde-motor, uçak gövdemotor bakým, uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay mühendisliði. Kimya alanýnda alýnan dereceler için biyokimya, çevre mühendisliði, deri mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, endüstri mühendisliði, gýda mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kimya, kimya mühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, kimya ve süreç mühendisliði, maden mühendisliði, malzeme bilimi ve mühendisliði, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliði, malzeme mühendisliði, metalurji ve malzeme mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, petrol ve doðalgaz mühendisliði, polimer mühendisliði, malzeme ve seramik mühendisliði, tekstil mühendisliði, týp. Matematik alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, endüstri mühendisliði, endüstri sistemleri mühendisliði, endüstri ve sistem mühendisliði, finans matematiði, geomatik mühendisliði, harita mühendisliði, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, kontrol mühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, matematik, matematik mühendisliði, mekatronik mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý. Sosyoloji alanýnda alýnan dereceler için antropoloji, arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, avrupa birliði iliþkileri, coðrafya, felsefe, halkbilim, halkla iliþkiler, hukuk, insan kaynaklarý yönetimi, insan ve toplum bilimleri, küresel ve uluslararasý iliþkiler, psikoloji, sanat tarihi, sanat ve sosyal bilimler programlarý, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararasý iliþkiler, sosyal hizmet, sosyoloji, tarih, türk halkbilimi, uluslararasý iliþkiler, uluslararasý iliþkiler ve avrupa birliði. Tarih alanýnda alýnan dereceler için antropoloji, arkeoloji, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatý, uluslararasý iliþkiler. TÜBÝTAK ýn katýldýðý Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ, bronz madalya alanlar ile Uluslararasý ISEF Proje Yarýþmasý ve AB Genç Bilim Adamlarý Yarýþmasýna katýlarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler, alanlarýndaki yükseköðretim programlarýndan burslu programlar hariç istediklerine, sýnavsýz olarak kontenjan dýþýnda Merkezimizce yerleþtirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleþtirilmek istiyorlarsa 2012-ÖSYS ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleþtirme iþlemlerine dahil olmak zorundadýrlar. Sýnavsýz giriþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn aþaðýda belirtilen süre içinde TÜBÝTAK a baþvuru yapmalarý ve program tercihlerini bildirmeleri gerekir. Kazandýklarý derece nedeni ile 2012-ÖSYS ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilme hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2012-ÖSYS ye baþvurmalarý gerekmektedir. Bu nedenle, yukarýdaki uygulamalarýn yapýlabilmesi için 2012-ÖSYS'ye baþvurmuþ adaylarýn, 4 Haziran- 24 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda TÜBÝTAK ýn https://e-bideb.tubitak.gov.tr Ýnternet adresinden bireysel olarak baþvuru yapmalarý ve onayladýklarý baþvuru formunun çýktýsýný alýp imzaladýktan sonra TÜBÝTAK a 24 Temmuz 2012 günü mesai bitimine kadar ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Adaylarýn katýldýklarý olimpiyat veya proje yarýþmalarý, aldýklarý derece, tercihleri, T.C. Kimlik Numaralarý, adlarý ve soyadlarýnýn, TÜBÝTAK tarafýndan ÖSYM'ye en geç 27 Temmuz 2012 tarihinde ulaþacak þekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bilim olimpiyatlarý ile proje yarýþmalarýnda derecelere uygulanacak katsayýlar ve sýnavsýz giriþ, ÖSYS'ye ilk kez baþvurulduðu yýl uygulanýr, bundan sonraki ÖSYS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapýlmaz. Derece alan adaylar ilk kez ÖSYS'ye baþvurduklarý yýl, TÜBÝTAK'a süresi içinde baþvurarak bilgilerinin bu kurum tarafýndan ÖSYM'ye resmen ulaþtýrýlmasýný saðlamalýdýrlar. Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda kazandýklarý derece nedeni ile 2012-YGS/LYS ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilme hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2012-ÖSYS ye baþvurmuþ olmalarý gerekmektedir. 10

14 3.4. EK YERLEÞTÝRME NASIL YAPILACAKTIR? Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra boþ kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM ye bildirilecektir. Yükseköðretim programlarýnýn 2012-ÖSYS sonuçlarýna göre (sýnavsýz geçiþ dahil) yapýlan genel yerleþtirme sonunda boþ kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarýna ve varsa yeni açýlan yükseköðretim programlarýna ÖSYM tarafýndan merkezî olarak Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Sýnavsýz geçiþ dahil merkezî yerleþtirmede açýk öðretimin kontenjansýz programlarý dýþýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylar ek yerleþtirme için baþvuramayacaktýr (Merkezî Yerleþtirmede bir örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylar ile kontenjan sýnýrlamasý olan açýk öðretim programlarýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, kontenjan sýnýrlamasý olmayan açýk öðretim ön lisans programlarýna Ek Yerleþtirme için baþvuru yapabileceklerdir.). Ek Yerleþtirmede Tablo 4'teki lisans programlarý ile Tablo 3B'deki önlisans programlarýna, merkezî genel yerleþtirmedeki en küçük puanlarýnýn altýnda aday yerleþtirilmeyecektir. Kesin kayýt sonunda kontenjan açýðý kalan programlara ön kayýtla öðrenci alýnmayacaktýr. Tablo 3A'daki sýnavsýz geçiþ programlarýnýn genel yerleþtirme sýrasýnda dolmama veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlarýna da Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu yerleþtirmede de önce kendi alanlarýnda tercih yapmýþ meslek lisesi öðrencileri yerleþtirme iþlemine alýnacak, meslek lisesi öðrencilerinin kendi alanlarýndaki sýnavsýz geçiþ yerleþtirilmelerinden sonra boþ kalan kontenjanlara genel lise mezunlarýnýn ve meslek liselerinin diðer alanlarýndan mezun olanlarýn ilgili puanlarýna göre yerleþtirilmeleri yapýlacaktýr MERKEZÎ GENEL YERLEÞTÝRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? 2012-ÖSYS Merkezî Genel Yerleþtirme Sonuçlarý Ýnternet (http://sonuc.osym.gov.tr) aracýlýðýyla adaylara duyurulacaktýr. Yerleþtirme Sonuç Belgeleri basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. Yurt dýþýndaki üniversitelere yerleþtirilen adaylar için, gerekli olduðunda ve adayýn müracaatý üzerine yerleþtiði programý gösteren bir yazý verilecektir. 4. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Kayýt hakký kazanan adaylarýn, kayýt için aþaðýda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunludur. Bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedeceklerdir KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER a) Adayýn mezun olduðu ortaöðretim kurumundan aldýðý diplomanýn aslý ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sýnavsýz geçiþle yerleþtirilmiþ ancak alaný diplomasýnda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiþse, hangi okul ve alandan mezun olduðunu gösterir resmî belge (METEM programlarýndan mezun olanlarýn diplomalarýnda okul adý olarak, diplomayý düzenleyen merkezin adý yazýlmaktadýr.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoðraf d) Katký payýnýn/öðretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgelerin aslý veya üniversite onaylý suretleri ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan Ýnternet adresinde görülebilecektir. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi merkezi açýk öðretim programlarýný kazanan adaylarýn, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. Kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarý adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR a) Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz. b) Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilir. c) Belgeler eksik ise kayýt yapýlmaz. d) Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Yükseköðretim kurumlarý, kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu isteyebilir. f) Üniversiteler, gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir. 11

15 2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköðretim programýna yerleþmeleri durumunda bu adaylarýn kayýtlarý yapýlacaktýr. Ancak, bu durumdaki adaylarýn askerlikleri tecil edilmiþ ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayýt hakký kazandýklarý programda eðitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarýný kaybettiklerinden bu durumdaki adaylarýn kayýtlarý dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptýktan sonra eðitime devam edebileceklerdir ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIÐI BÝLDÝRÝLEN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA HANGÝ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ? Merkezî yerleþtirme iþlemi ile bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adayýn kaydýný yaptýrabilmesi, ilgili yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullarý taþýmasýna baðlýdýr. Adayýn Ýnternet ortamýnda bir programý kazandýðýnýn yazýlmýþ olmasý bu adaya, ilgili programýn öngördüðü diðer koþullarý taþýmadan kayýt yaptýrma hakký vermez. Saðlýk muayenesi, bedensel yetersizlik, mülakat sýnavýný kazanamama ve intibak eðitiminin olumsuzluðu gibi baþvuru sýrasýnda bilinemeyen bir nedenle yerleþtirildiði programa kaydý yapýlamayan öðrenciler, durumlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarýnýn elverdiði programlara (burslu programlar hariç) kayýtlar tamamlandýktan sonraki ilk 1 ay içinde baþvurduklarý takdirde yerleþtirilirler. Ek puan veya sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen aday kayýt sýrasýnda okul türü veya alanýný belgelendirmek zorundadýr, belgelendiremeyen aday yerleþtirilmiþ olduðu programa kayýt hakkýný kaybeder ÖSYM'NÝN YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINDAKÝ KAYIT ÝÞLEMLERÝ VE BU KURUMLAR ARASINDAKÝ GEÇÝÞLERLE ÝLÝÞKÝSÝ VAR MIDIR? ÖSYM'nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekir. 5. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR? Özel yetenek gerektiren programlarýn sýnavlarý ile seçme ve yerleþtirme iþlemleri yükseköðretim kurumlarýnca yapýlmaktadýr. Özel yetenek gerektiren programlara baþvurular doðrudan programýn baðlý bulunduðu yükseköðretim kurumuna yapýlýr. Sýnav ve deðerlendirme iþlemleri ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan yürütülür. Özel yetenek sýnavý gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadýr. Tablo 5'te yer alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için 2012-YGS'ye girmiþ ve 2012-YGS puanlarýnýn herhangi birinden en az 140 puan almýþ olmak gereklidir. Bu programlardan her birine, puan türünde sýnýrlandýrma yapýlmadan ve en az kaç puan almýþ olan adaylarýn baþvurabileceklerine baþvuru öncesinde sýnavý yapacak ilgili yükseköðretim kurumunca karar verilerek, bu karar basýnyayýn organlarýyla adaylara duyurulacaktýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarý için özel yetenek sýnavlarý Yükseköðretim Kurulunun belirlediði ilke ve kurallar doðrultusunda, bu programlarýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlacaktýr. Baþvuru þartlarý ilgili kurumlar tarafýndan baþvuru için gazetelere ve diðer yayýn organlarýna verilecek ilanlarda yer alacaktýr. Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkanlýðýnýn hesaplamaya iliþkin belirlediði karar bu kýlavuzun son sayfasýnda yer almaktadýr. Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlardan Tablo 4'teki eþ deðer lisans programlarýna yatay geçiþ yoluyla geçmek isteyen adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almýþ olmalarý zorunludur. Yurt dýþý ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlarýnda öðrenime baþlayan öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ yapmalarý mümkün deðildir. Merkezî yerleþtirme ile bir yükseköðretim programýna kesin kayýt hakký kazanmýþ adaylar da isterlerse özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilirler. Devlet Konservatuvarlarýnýn/konservatuvarlarýn lise devresi mezunlarý merkezî sýnava girmeden özel yetenek sýnavý sonucu ile Konservatuvarlarýn lisans devresine Yükseköðretim Kurulunun belirlediði usul ve esaslar çerçevesinde yerleþtirileceklerdir. Bu adaylarýn yükseköðretim programlarýna alýnmalarýyla ilgili iþlemler ilgili yükseköðretim kurumlarýnca yürütülecektir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanmasý için ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekmektedir. Bu adaylarýn deðerlendirme ve seçme iþlemleri Yükseköðretim Kurulunun tarihli kararý uyarýnca ilgili rektörlüklerin oluþturduðu komisyonlar tarafýndan yapýlacaktýr. 6. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Adaylar, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi isteklerinde, kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurabileceklerdir. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM nin Ýnternet adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý 12

16 gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM nin Ýnternet adresinden alabilecek ve/veya adaylarýn vermiþ olduðu dilekçeleri ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden cevaplayabilecektir. Yerleþtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda açýklanmasýndan itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýrlar. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesabýna (IBAN NO : TR ) 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý Bilkent/Ankara adresine ulaþtýrmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adresi, evrak referans numarasý vb. bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr. Merkezimizce adaylara gönderilen belgelerin postada gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Adaylarýn, Merkezimize dilekçe ile baþvurmadan önce, öðrenmek istedikleri bilginin 2012-ÖSYS Kýlavuzlarýnda verilmiþ olup olmadýðýna bakmalarý yararlý olacaktýr. Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý ve cevap kâðýtlarý ile ilgili imha iþlemlerinde 6114 sayýlý Kanun un ilgili hükümleri uygulanýr. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý veya fotokopisi, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dâhil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. TABLOLARDA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR Alm. : Almanca Asist. : Asistanlýðý Bil. : Bilimler / Bilimleri / Bilimi Bir. : Birliði Bk. : Bakýnýz Çev. : Çevirmenlik Danýþ. : Danýþmanlýk Deð. : Deðerlendirme Dep. : Depolanmasý Dok. : Dokümantasyon Ed. : Edebiyat / Edebiyatý / Edebiyatlarý Eko. : Ekonomisi End. : Endüstri Fak. : Fakülte / Fakültesi Finans. : Finansman Fra. : Fransýzca Hast. : Hastanesi Hiz. : Hizmetleri (ÝÖ) : Ýkinci Öðretim Ýng. : Ýngilizce Ýþl. : Ýþletmeciliði / Ýþletilmesi / Ýþletmecilik Kar. : Karþýlaþtýrmalý Konst. : Konstrüksiyon MEB : Millî Eðitim Bakanlýðý M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunlarý M.Y.O. : Meslek Yüksekokulu Mað. : Maðaza Mim. : Mimarisi/Mimarlýðý/Mimarlýk Müh. : Mühendisliði Org. : Organizasyon Otel. : Otelcilik Öðr. : Öðretmenliði Paz. : Pazarlamasý Prog. : Programlama / Programlarý / Programcýlýðý Reh. : Rehberliði San. : Sanatlar / Sanatlarý Sek. : Sekreterlik Sis. : Sistemleri SUNY : New York Eyalet Üni. Sistemi Tek. : Teknikerliði/ Teknikleri Tekn. : Teknolojisi /Teknolojileri Ter. : Tercümanlýk Tes. : Tesisat Ulus. : Uluslararasý ÜNÝ. : Üniversitesi UOLP : Uluslararasý Ortak Lisans Programý UOÖLP : Uluslararasý Ortak Önlisans Programý Uyg. : Uygulamalarý Yay. : Yayýmcýlýðý / Yayýncýlýðý Yön. : Yönetim / Yönetimi / Yöneticiliði / Yönetici Y.O./YO: Yüksekokul / Yüksekokulu Tablo 1B YGS ve LYS Puan Türleri Testlerin Aðýrlýklarý (%) Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri YGS YGS YGS YGS YGS YGS

17 Tablo 1B (Devam) YGS ve LYS Puan Türleri Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-1 + LYS-2) Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji MF MF MF MF Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-1 + LYS-3) Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 TM TM TM Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-3 + LYS-4) Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 Tarih Coð.-2 Felsefe Gr. TS TS Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-5) Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Yabancý Dil DÝL DÝL DÝL

18 Tablo 2 (*) Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar EK PUANLAR AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA Sözel Ek Puan (YGS-3, 4; TS-1, 2 ve DÝL-1, 2, 3 0, puanlarýna eklenir.) Sayýsal Ek Puan (YGS-1, 2 ve MF-1, 2, 3, 4-0,06 - puanlarýna eklenir.) Eþit Aðýrlýklý Ek Puan (YGS-5, 6 ve TM-1, 2, ,06 puanlarýna eklenir.) (*) 2011-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna (açýk öðretimin kontenjansýz programlarýna yerleþenler ile sýnavsýz geçiþle yerleþenler hariç) merkezî olarak yerleþtirilen, önkayýtla veya özel yetenek sýnavý sonucuna göre bir yükseköðretim programýna kaydolan adaylar için bu katsayýlarýn yarýsý alýnacaktýr. Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile Ýlgili Açýklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yükseköðretim programlarýný göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerine (METEB) göre hazýrlanmýþtýr. METEB baþlýðý altýnda bölge kapsamýna giren yükseköðretim programlarý, baðlý olduklarý üniversitelere ve meslek yüksekokullarýna göre gruplanmýþtýr. KKTC, Vakýf Üniversiteleri ve Vakýf Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarýna iliþkin bilgiler Tablo 3A'nýn son sayfalarýndadýr. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede yerleþtirme yapýlacak yükseköðretim programlarýnýn kodlarý (1) numaralý sütunda, adlarý (2) numaralý sütunda, programýn puan türü (3) numaralý sütunda, kontenjaný (4) numaralý sütunda, programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (5) numaralý sütunda yer almaktadýr. Bu koþullarýn neleri içerdiði, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda numara sýrasýna göre verilmiþtir ÖSYS Ek Yerleþtirme sýrasýnda veya 2012 ÖSYS'de yeni açýlan programlar için (6) En küçük puan ve (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütunlarýnda ( ) yer almaktadýr. Kontenjanlarý 2011-ÖSYS Merkezî Yerleþtirme ile dolmayan programlarda ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütunlarýnda hiçbir iþaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü deðiþen programlarýn (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütunlarýnda ise (* * * *) iþareti bulunmaktadýr. Yerleþtirme Öncelikleri sütununda deðer bulunan programlarýn En küçük puan sütununda yer alan deðer, programa son sýrada yerleþen adayýn OBP'sidir. Bu durum, programýn kontenjanýnýn sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylar tarafýndan doldurulduðunu gösterir. Yerleþtirme Öncelikleri sütununda ( ) iþareti bulunan programlarýn En küçük puan sütununda bir deðer bulunuyorsa bu deðer, o programa son sýrada yerleþen adayýn ilgili YGS yerleþtirme puanýdýr. Yerleþtirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler, ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þu bilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklý sayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sýradaki harf yerleþtirmenin METEB içinden (Ý) veya dýþýndan (D) yapýlmýþ olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okul türü grubu için kullanýlan kodlarýn karþýlýðý olan okul türleri aþaðýdaki gibidir: 4. Anadolu Teknik Lisesi 3. Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2. Meslek Lisesi 1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokullarý programlarýna yerleþtirme yapýlýrken mezuniyet yýlý, meslek liselerinin tür grubu, yerleþtirmenin METEB içinden veya dýþýndan yapýlmýþ olmasý ve doðum yýlý önemli rol oynamaktadýr. Bir programýn karþýsýndaki Yerleþtirme Öncelikleri bu programa yerleþtirilen son adayýn sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduðu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1), bu programlarýn adlarý ise (2) numaralý sütunda verilmektedir. (3) numaralý sütunda programýn öðretim süresi, (4) numaralý sütunda programa hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, (5) ve (6) numaralý sütunlarda ise sýrasýyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanýndan alýnacak öðrenci sayýlarý verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (7) numaralý sütunda 1, 2, 3,... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri 15

19 içerdiði, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre verilmiþtir. (8) numaralý sütununda ise yükseköðretim programlarýnýn varsa 2011 yýlýndaki en küçük puanlarý yer almaktadýr. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1), bu programlarýn adlarý ise (2) numaralý sütunda verilmektedir. (3) numaralý sütunda programýn öðretim süresi, (4) numaralý sütunda programa hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, (5) ve (6) numaralý sütunlarda ise sýrasýyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanýndan alýnacak öðrenci sayýlarý verilmektedir. (7) numaralý sütun, belli koþullarý saðladýðý takdirde Millî Eðitim Bakanlýðýnca burslu statüde destek verilecek öðrenci sayýsýný göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (8) numaralý sütunda 1, 2, 3,... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri içerdiði, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre verilmiþtir. Tablo 4'ün (11) numaralý sütununda yükseköðretim programlarýnýn 2011 yýlýndaki en küçük puanlarý; (9) ve (10) numaralý sütunlarda ise en küçük puana karþý gelen baþarý sýralarý yer almaktadýr. DÝKKAT: Tablolarda yer alan 2011-ÖSYS'ye ait deðerlerin, bir programýn ne ölçüde tercih edildiðini göstermekle birlikte 2011-ÖSYS sonucu ortaya çýkan deðerler olduðunu; 2012-ÖSYS'de deðerlendirme iþleminin deðiþtiðini, alan içi (0,15) ve alan dýþý (0,12) ayrý katsayý uygulamasý yapýlmadan bütün adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken ilgili AOBP'lerinin tek katsayý (0,12) ile çarpýlacaðýný unutmayýnýz. Tercihler yapýlýrken bu kýlavuzdaki yükseköðretim programlarýna ait 2011-ÖSYS baþarý sýralarýnýn adayýn ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleþtirme puanlarýna ait baþarý sýralarý ile karþýlaþtýrýlmasý yol gösterici olabilecektir. Ancak, 2012 yýlýnda deðerlendirme iþleminin deðiþmiþ olmasýnýn yaný sýra, yükseköðretim programlarýnda gerçekleþen puan türü deðiþiklikleri, kontenjanýn azalmasý veya artmasý, programa kabul koþullarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler, ek puan alabilecek öðrenci sayýsý deðiþimleri, alanda veya yakýn alanlarda yeni açýlan programlar ve öðrenim ücretlerinde meydana gelen deðiþiklikler gibi birçok etkenin bu yýl oluþacak baþarý sýralamalarýný deðiþtirebileceði göz önünde tutulmalýdýr. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Açýklamalar Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerine göre yer almaktadýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýný Tablo-6C de bulabileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara genel lise mezunlarý ile meslek liselerinden kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn programýn puan türündeki Y-YGS puanlarý esas alýnacaktýr. 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. 16

20 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) YGS ,2,İ, Elektrik YGS ,3,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS İnşaat Teknolojisi YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) YGS , ,2,D, Şarap Üretim Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,İ,91 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ağız ve Diş Sağlığı YGS ,3,İ, Anestezi YGS ,2,D, Anestezi (İÖ) YGS Fizyoterapi YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Makine YGS ,2,İ, Tekstil Teknolojisi YGS ,3,İ,90 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Tarım Makineleri YGS ,2,D, Tarım Makineleri (İÖ) YGS Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi YGS ,2,D, İlk ve Acil Yardım YGS , ,2,İ, Yaşlı Bakımı YGS İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri YGS Karaisalı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Harita ve Kadastro YGS ,3,İ, İş Sağlığı ve Güvenliği YGS ,2,D, Makine YGS ,2,İ, Seracılık YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Tohumculuk YGS Yerel Yönetimler YGS Pozantı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak?

2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak? 2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak? Üniversiteye gidecek adaylar için tercih işlemleri, bugün itibariyle başladı. YGS ve LYS'ye giren üniversite adayları tercihlerini 14 Temmuz'a kadar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Üniversiteli olmanın 6 farklı yolu

Üniversiteli olmanın 6 farklı yolu On5yirmi5.com Üniversiteli olmanın 6 farklı yolu Üniversite hayalleri kuran adayların üniversite tercihi yaparken dikkat etmesi gereken önemli noktalar... Yayın Tarihi : 15 Temmuz 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BAŞVURULAR İÇİN GENEL KURALLAR T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Enstitüsü 206-207 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında üstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş kontenjanları, özel şartlar ve başvuruda

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü, ikinci sınavlar da Haziran ayının 2. yarısında uygulanır.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü, ikinci sınavlar da Haziran ayının 2. yarısında uygulanır. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) Üniversiteye Girişte Sınavlar İki Aşamadan Oluşur. 1. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü,

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 207-208 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacak üstü programları, kontenjanları, özel şartları ve başvuruda

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 16.12.2014 Toplantı Sayısı : 56 Karar No: 02 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Tezsiz Yüksek Doktora

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIM İLANI GENEL AÇIKLAMALAR 1. Adaylar başvurularını 28 Haziran 2017 tarihinden

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) (Ek:1) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

LYS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları

LYS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları YGS LYS DE DERSLERE UYGULANAN KATSAYILAR /PUAN TÜRLERİ/PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIKLARI, SEÇİLEBİLEN MESLEKLER YGS'de hangi test ve/veya dersin hangi puan türünde kaç puanlık bir getirisi var?

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜS Yönetim Kurulu Kararları Karar No:02 a) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları üzerinde görüşüldü. Enstitümüz lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2016 ÖGRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri : 06-20 Ocak 2016 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru

Detaylı