1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR"

Transkript

1 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma hastanelerinde (Tablo 3'te yer alan kurumlar) ve üniversitelerin týp fakültelerinde týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyen adaylarýn seçme iþlemleri, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavlarý Hakkýnda Yönetmelik ve Yükseköðretim Yürütme Kurulunun tarih ve sayýlý kararýna göre Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yürütülecektir. Yeterlik ve yarýþma esaslarýna dayanan asistanlýk giriþ sýnavlarý, mesleki yabancý dil ve mesleki bilgi olmak üzere iki aþamada yapýlýr. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýnýn (TUS) birinci basamaðý olan Yabancý Dil Sýnavýnýn (mesleki yabancý dil sýnavý) amacý Bilim Sýnavýna girecek adaylarý seçmektir. Bilim Sýnavý (mesleki bilgi sýnavý) olarak adlandýrýlan ikinci basamak sýnavýnýn amacý ise bu sýnav sonucuna göre týpta uzmanlýk eðitimine kabul edilecek adaylarý seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleþtirmektir Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, kontenjanlarý, seçmede kullanýlacak puan türleri ve giriþ koþullarý ile birlikte Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiþtir. Bu tablolarda 2007-TUS Nisan Döneminde merkezi yerleþtirme iþlemi sonucunda yerleþtirilen en küçük puanlý adayýn puaný da verilmiþtir. Uzmanlýk eðitim programlarýnýn asgari eðitim süreleri ve bu programlarýn toplam kontenjanlarý Tablo 5'te verilmiþtir. Tablo 2'de yer alan týp fakültesi programlarýna ve Tablo 3'te yer alan Adalet Bakanlýðý Adli Týp Kurumu Adli Týp programýna yalnýz týp fakültesi mezunlarý yerleþtirilecektir (Gülhane Askeri Týp Akademisi'nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle iliþkisi bulunmayan siviller dahil). Tablo 3'te yer alan Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde açýk bulunan asistanlýk kadrolarýna ise týp doktorlarý ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi (Bk. S. 13) uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleþtirilebileceklerdir. Özlük haklarý Saðlýk Bakanlýðýnda kalmak kaydýyla üniversitelere Saðlýk Bakanlýðý adýna açýlan kontenjanlara baþvuracak adaylar 5413 Sayýlý Kanun Hükümlerine tabii olacaklardýr tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5413 Sayýlý Kanunla 181 Sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4.Madde olarak eklenen madde ile "Kadrolarý Saðlýk Bakanlýðýnda Olup Týp'ta Uzmanlýk Tüzüðü hükümlerince diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda uzmanlýk eðitimi veya yan dal uzmanlýk eðitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal haklarý Bakanlýk tarafýndan karþýlanmak üzere, Bakanlýkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluþlarda görevlendirilebilir ve bu þekilde görevlendirilenler eðitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneði Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanmýþ "Yüklenme Senedi ile Muteber Ýmzalý Müteselsil Kefalet Senedi" alýnýr. Anýlan personelin hizmet yükümlülüðünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrýlmasý, müstafi sayýlmasý, görevine son verilmesi veya Devlet Memurluðundan çýkarýlmasý halinde kendileri için Bakanlýkça yapýlmýþ olan her türlü ödemeler toplamýndan, hizmetin tamamlanan kýsmý için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat borç miktarý ve ilgilinin durumu dikkate alýnarak azami 5 yýla kadar taksitlendirilerek yapýlýr. Ýlgililerin uzmanlýk eðitiminde baþarýsýzlýðý veya kendi istekleri ile uzmanlýk eðitimini býrakmalarý durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmalarý zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlýða hizmet yapmak istemeyenlere yapýlmýþ olan her türlü masraflarýn tamamý birinci fýkradaki esaslara göre ödettirilir." hükmü getirilmiþtir Eylül Dönemi Týpta Uzmanlýk Sýnavýna baþvurabilmek için mezun olmak þarttýr. Askeri saðlýk personelinin sýnava girebilmeleri için sýnav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiþ olmalarý gerekmektedir. Diplomalarýný Türkiye dýþýndaki bir týp fakültesinden veya veteriner, eczacýlýk ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adaylarýn Yükseköðretim Kurulundan alacaklarý denklik belgesinin onaylý bir örneðini Aday Bilgi Formuna eklemeleri gerekmektedir. Yabancý uyruklu adaylarýn týpta uzmanlýk eðitimi için Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerine ve üniversite týp fakültelerine kabulleri için bu kýlavuzun maddesi ve Tablo 2, Tablo 3'ü incelemeleri gerekmektedir TUS, Eylül 2007 tarihlerinde Ankara'da yapýlacaktýr. TUS-Yabancý Dil Sýnavý 15 Eylül 2007 Cumartesi günü saat 09.30'da baþlayacak ve 120 dakika sürecektir. Yabancý Dil Sýnavýnda adaylarýn týp konularýnda seçilmiþ ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktýr. Bu sýnavda Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluþan testler kullanýlacaktýr. Ýspanyolca, Ýtalyanca ve Rusça için yapýlacak sýnavda ise, yaklaþýk 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir. Yabancý Dil Sýnavýnýn sonuçlarý (Bk. 4.2 ve 4.3), ÖSYM'ce 16 Eylül 2007 Pazar sabahý saat 11.00'de, listeler halinde sýnav salonlarýnýn kapýlarýna asýlmak suretiyle adaylara duyurulacaktýr. 10 Eylül 2005, 8 Nisan 2006, 9 Eylül 2006 veya 7 Nisan 2007 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýna katýlýp bu sýnavlarýn en az birinde baþarý göstermiþ olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancý Dil Sýnavýndan muaf tutulacaklardýr. 1

2 1. 5 TUS-Bilim Sýnavý, 16 Eylül 2007 Pazar günü saat 13.30'da baþlayacak ve 210 dakika sürecektir. Bilim Sýnavýnda adaylarýn, týp alanýndaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanýma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düþünme ve bunlarý belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacaktýr. TUS-Bilim Sýnavýnda, Temel Týp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1), Temel Týp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) ve Klinik Týp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanýlacaktýr. TTBT-1 ve KTBT týp fakültesi mezunu adaylarca; TTBT-1 ve TTBT-2 týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun adaylarca cevaplanacaktýr. TTBT-1 anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, týbbi biyokimya, týbbi mikrobiyoloji, týbbi patoloji ve týbbi farmakoloji gibi alanlara iliþkin sorulardan; TTBT-2 histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, týbbi biyokimya ve týbbi mikrobiyoloji gibi alanlara iliþkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarýna dahil alanlar ile pediatri ve kadýn hastalýklarý ve doðum gibi alanlara iliþkin sorulardan oluþacaktýr (Bk. Tablo 1). Sýnavda adaylar testlerdeki sorularýn cevaplarýný kendilerine soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kaðýdýna iþaretleyeceklerdir Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kaðýtlarýnýn deðerlendirilebilmesi için, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kaðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý ( Bk ), kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kaðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kaðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðý, cevap kaðýdý ve diðer belgeleri eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý (Bk. 3.2) zorunludur Adaylarýn, týpta uzmanlýk eðitimi için merkezi sistemle seçiminde þu yol izlenecektir: 15 Eylül 2007 tarihinde yapýlacak olan Yabancý Dil Sýnavýný baþaran veya 10 Eylül 2005, 8 Nisan 2006, 9 Eylül 2006 veya 7 Nisan 2007 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýndan en az birinde baþarý göstererek yabancý dilden muaf olan adaylar, eðitim programlarýna TUS-Bilim Sýnavý Aðýrlýklý Puanlarý, tercih sýralarý ve programlarýn kontenjanlarý göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir. Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 16. maddesindeki hükme göre, Mesleki Bilgi Sýnavýna girebilmek için Yabancý Dil Sýnavýnda 100 üzerinden en az 60 puan almýþ olmak þarttýr. Bir yabancý dil sýnavýnda kazanýlan baþarý iki yýl süre ile geçerlidir. Bu sýnavdan sonra iki yýl içinde açýlacak asistanlýk giriþ sýnavlarýnda yabancý dil sýnavýna girmek ve baþarýlý olmak þartý aranmaz. 15 Eylül 2007 tarihinde yapýlacak olan yabancý dil sýnavýný baþaran adaylar iki yýl süre ile yabancý dilden muaf olacaklardýr tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün Asistanlýk baþlýklý 3.Bölümünün "Asistanlýk Giriþ Sýnavlarýnýn Sonuçlarý ve Asistanlýða Baþlama" ile ilgili 17. maddesinin 5. paragrafý "asistanlýða baþladýktan sonra kurum veya dal deðiþikliði için yeniden asistanlýk giriþ sýnavýna girenlerin mesleki bilgi puaný % 3 oranýnda düþürülür." hükmünü getirmiþtir. Buna göre, TUS'a baþvuran adaylardan, tarihinden sonra asistanlýða baþlamýþ olup halen bu göreve devam etmekte olanlarýn bu durumlarýný Aday Bilgi Formunda belirtmiþ olmalarý gerekir tarihinden sonra asistanlýða baþlamýþ olup, baþvuru öncesinde görevinden istifa edenlere (baþvurularýn bittiði tarihten sonra görevinden istifa edenler ise 14 Eylül 2007 tarihine kadar istifalarýnýn kabul edildiðini gösteren resmi bir belgeyi dilekçelerine ekleyerek Merkezimize verdikleri takdirde) yukarýda bahsedilen Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün ilgili hükmü uygulanmayacaktýr. Aday Bilgi Formunda doðru beyanda bulunmayanlar, bu durumlarý sýnavdan sonra tespit edildiði takdirde, sýnavdan kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybetmiþ olacaklardýr TUS sonuçlarýna göre bir eðitim programýna seçilen adaylarýn haklarý yalnýz bir sýnav dönemi için geçerlidir. Bir programa seçildikleri Sýnav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen adaylar, ilgili kurumlarca duyurulacak kayýt ve atama kurallarýna uymak zorundadýrlar. TUS sonuçlarýna göre seçilen bütün adaylarýn, sýnav sonuçlarý ÖSYM tarafýndan internetle, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da listelerin asýlmasý yoluyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere, adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca sýnav sonuç belgesi gönderilecek, ancak, sonuç belgesi ellerine geçmeyen adaylar bu belgeleri daha sonra ibraz etmek þartý ile kayýtlarýný yaptýrabileceklerdir. Üniversite Týp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerine seçilen adaylar aþaðýda belirtilen belgelerle birlikte Saðlýk Bakanlýðýna, Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý Bezm-i Alem Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine seçilen adaylar Vakýflar Genel Müdürlüðüne, ilan edilen baþvuru tarihleri arasýnda istenen tüm belgelerle birlikte baþvurmalýdýrlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde baþvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin baþvurularý kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleþtirmeden dolayý kazanmýþ 2

3 olduklarý tüm haklarýný kaybedeceklerdir. Atamalar esnasýnda baþvuru þartlarý ile ilgili mevzuata durumlarý uymayan veya belgelerinin eksik olduðu tespit edilen adaylar, atamalarýnýn yapýlmasý konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. Saðlýk Bakanlýðý kadrolarýný kazanan adaylarýn hazýrlamalarý gerekli belgeler þunlardýr: Hiçbir kamu kurum ve kuruluþunda görevli olmayanlar ile sözleþmeli saðlýk personeli olarak çalýþanlar: Dilekçe, Sonuç belgesi (internet çýktýsý olabilir), Mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan týp fakültesince onaylanmýþ sureti), Nüfus cüzdaný sureti, Askerlik terhis veya tecil belgesi, Ýkametgâh belgesi, Adli Sicil Kaydý, Mal Bildirim Formu (kapalý zarf içinde baþvuru masalarýnca verilecek), Tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýndan alýnacak saðlýk kurulu raporu, Fotoðraf (6 adet) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda görevli olanlar: Dilekçe, Sonuç belgesi (internet çýktýsý olabilir), Askerlik terhis veya tecil belgesi, Tam teþekküllü hastanelerin saðlýk kurullarýndan alýnacak saðlýk kurulu raporu. Týpta uzmanlýk eðitimine yerleþtirilen adaylar, eðitimleri sýrasýnda, kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla oluþmuþ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadýrlar Sýnav sonuçlarý açýklandýktan sonra, koþullara uymalarý, güvenlik soruþturmasý ve diðer iþlemlerinin tamamlanmýþ olmasý halinde, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki kontenjanlara yerleþtirilenler bu kurumlardaki asistanlýk kadrolarýna; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleþtirilenler (yabancý uyruklular hariç) ise 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesinin d fýkrasý ve ayný Kanunun 2880 sayýlý kanun ile deðiþik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öðretim yardýmcýsý kadrolarýna atanabileceklerdir. Askeri saðlýk personelinin atama iþlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlýklarýnca yapýlacaktýr Adaylarýn seçildikleri programlara kaydolmalarý veya kadrolara atanmalarý için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diðer mevzuatta belirtilen koþullarý karþýlamalarý gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koþullarý karþýlamayanlarýn yerleþtirildikleri kurumlarca atamalarý veya kayýtlarý yapýlmaz Halen Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastaneler, üniversiteler ve diðer kamu kuruluþlarýnda görev yapmakta olan adaylarýn, bu sýnav sonuçlarýna göre bir eðitim programýna yerleþtirilmeleri ve asistan kadrosuna atanmalarý söz konusu olduðu takdirde, çalýþmakta olduklarý kurumlardan muvafakat alýp alamayacaklarýný belirlemeleri ve sýnava katýlma kararýný buna göre vermeleri gerekir. Sýnav sonuçlarýna göre bir eðitim programýna seçilmiþ olma, adaylara, asistan kadrolarýna atanma konularýnda mevzuata uymayan bir hak vermez. Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 23. maddesinin uzmanlýk eðitiminin kesintisiz olmasý þartý hükmü uyarýnca atama yapýldýktan sonra, ayný alanda olsa bile görev yeri deðiþikliði yapýlmayacaðýndan, uzmanlýk eðitimi programlarý tercih listesinde gösterilirken adaylarýn ileride kendi durumlarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikleri göz önünde tutmalarý gerekir (Bk TERCÝHLER) ÖSYM'nin askerlik iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konuda sorunu olan adaylarýn baðlý bulunduklarý askerlik þubelerine baþvurmalarý gerekir Týpta Uzmanlýk Tüzüðünün 19. maddesine göre üniversite ve Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde týpta uzmanlýk programlarýnda aylýksýz olarak eðitim görmek isteyen týp fakültesi mezunlarý ile, Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen dallarda uzmanlýk eðitimi görmek isteyen veteriner ve eczacýlýk fakülteleri ile fen fakültesi ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümü mezunu yabancý uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadýrlar. T.C. vatandaþý olan ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar genel kontenjanlara baþvurduklarý için yabancý uyruklu kontenjanlarýndan yararlanamazlar. Ýkili anlaþmalar uyarýnca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancý uyruklu öðrenciler, ikili anlaþma hükümlerine göre hareket edeceklerdir. Yabancý uyruklu adaylar için Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastanelerde ve üniversite Týp Fakültelerinde yabancý uyruklu kontenjaný ayrýlmýþ ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'de gösterilmiþtir. Bu kontenjanlar yalnýz yabancý uyruklu adaylarýn yerleþtirilmesinde kullanýlacaktýr. Yabancý uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kýlavuzdaki kurallar uyarýnca puanlarý ve tercihleri göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. T.C. uyruklu adaylar için ayrýlan genel kontenjanlarda açýk kalsa bile bu kontenjanlara yabancý uyruklu adaylar yerleþtirilmeyecektir. 3

4 Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaþayan Türk ve Akraba Topluluklarýndan gelerek üniversitelerimiz týp fakültelerinden mezun olan ve týpta uzmanlýk eðitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarýný belgelendirerek Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýna baþvurabilirler. Bu adaylar için ayrýlan kontenjanlar da yabancý uyruklu kontenjaný içinde gösterilmiþtir. Yabancý uyruklu adaylar için hazýrlanmýþ ayrý bir Aday Bilgi Formu ve Kýlavuz bulunmamaktadýr. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kýlavuzun tüm hükümlerine tabidirler. Yurt dýþýndan baþvuracak yabancý uyruklu adaylar, T.C. uyruklu adaylar gibi Kýlavuz ve Aday Bilgi Formundan oluþan baþvuru evrakýný ücretini ödeyerek alabilirler veya ücretsiz olarak yurt dýþýndaki adreslerine gönderilmesini isteyebilirler. Bu adaylarýn sýnav ücreti olarak "ÖSYM-TUS Yapý ve Kredi Bankasý Güvenevler Þubesi Ankara/Türkiye" hesabýna 50 Dolar veya "ÖSYM-TUS Yapý ve Kredi Bankasý Güvenevler Þubesi Ankara/Türkiye" hesabýna 40 Euro (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nca konvertibilitesi kabul edilen, 40 Euro karþýlýðý yabancý para olabilir) yatýrmalarý gerekir. Aday yurt dýþýndan baþvuruyorsa banka çekini (Yurt dýþýndan baþvuranlar için teleks, havale kâðýdý, dekont vb. kabul edilmez.) Aday Bilgi Formuna ekleyerek süresi içinde ÖSYM'ye ulaþacak þekilde göndermeleri gerekir. TUS sonuçlarýna göre üniversitelerde veya Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki týpta uzmanlýk programlarýndan birine yerleþtirilen yabancý uyruklu adaylarýn kayýt için bu kýlavuzda yazýlý olan süre içinde o programýn baðlý olduðu üniversiteye veya Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmalarý gerekir. Kayýt sýrasýnda diðer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancý uyruklu adaylarýn aþaðýdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir. a) Diplomalarýný Türkiye dýþýndaki bir týp fakültesinden veya veteriner, eczacýlýk ile fen fakülteleri ve dengi fakültelerin biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun olan adaylarýn T.C. Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýndan alacaklarý denklik belgesi, b) Mesleki konularý izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika (Bu sertifikayý alacak kadar Türkçe bilmeyen adaylarýn kayýt iþlemleri yapýlýr ve bu adaylara Türkçe öðrenmeleri için üniversite yönetimince bir yýl süre ile izin verilir, bir yýl sonunda sertifika getirmeyen adayýn kaydý silinir.), c) Vizesi alýnmýþ geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli), d) Maaþ alamayacak adaylarýn oturma izni alabilmeleri için öðrenimleri süresince kendilerine burs verileceðinin veya Türkiye'deki giderlerinin karþýlanacaðýný belirten bir belge (noterden), Yabancý uyruklu adaylarýn atamalarý yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapýlýr TUS Eylül Dönemi sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonunda kontenjaný dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlara ÖSYM tarafýndan merkezi olarak ek yerleþtirme yapýlacaktýr. Adaylar, 2007-TUS Eylül Dönemi Ek Yerleþtirme Boþ Kontenjan Listesini nereden ve hangi tarihler arasý edinebileceklerini Sýnav Sonuç Belgesinde göreceklerdir. Ek yerleþtirme kontenjanlarýna baþvurabilmek için aþaðýdaki koþullarýn tümünü karþýlamak gerekir. a) Eylül 2007 tarihlerinde yapýlan 2007-TUS Eylül Dönemi sýnavlarýna girmiþ olmak, b) 2007-TUS Eylül Dönemi sonunda hiçbir programa yerleþmemiþ olmak, c) Ek yerleþtirmede tercih edilen programýn 2007-TUS Eylül Dönemi merkezi yerleþtirme sonunda oluþan ayný puan türünde en küçük puanýna eþit veya daha yüksek bir puana sahip olmak TUS Eylül Dönemi Ek Yerleþtirme sonuçlarýna göre seçilen adaylarýn sýnav sonuçlarý ÖSYM tarafýndan internetle, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da listelerin asýlmasý yoluyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra baþlamak üzere adaylarýn yerleþtirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayýtlarýný yaptýrmalarý zorunludur. Adaylara ayrýca sýnav sonuç belgesi gönderilecek, ancak, sonuç belgesi ellerine geçmeyen adaylar bu belgeleri daha sonra ibraz etmek þartý ile kayýtlarýný yaptýrabileceklerdir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesi, yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasý, deðiþen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çýkarýlmasý amacýyla ÖSYM'ye yapýlacak baþvurularýn iþleme alýnabilmesi için, bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" kullanýlmalýdýr. 2. BAÞVURMA 2.1 BAÞVURMA KOÞULLARI Týp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6.maddesinin B bendinde belirtilen diðer fakülte veya yüksekokullardan (diþ hekimliði fakültesi veya diþ hekimliði yüksekokulu hariç) 6 Aðustos 2007 tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar, TUS Eylül Dönemine baþvurabilirler. Bu koþulu karþýlayan adaylardan durumlarý aþaðýdaki maddelere uyanlar da 2007-TUS Eylül Dönemine baþvurabilirler. a) Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerinde veya týp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eðitim dalýna girmek isteyenler. b) Burstan doðan mecburi hizmetlerini sýnav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar. 4

5 c) tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 5371 sayýlý Kanun'un 5. Ek maddesi hükmüne göre, Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine baþlamadan veya tamamlamadan asistanlýk veya yan dal asistanlýk sýnavlarýna katýlabilir ve uzmanlýk eðitimine baþlayabilirler. Eksik kalan Devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmaný olarak yapacaklarý Devlet hizmeti yükümlülüðüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler. Ancak, birden fazla uzmanlýk veya yan dal uzmanlýk eðitimine baþlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüðünün tamamlanmasý þarttýr. Asistanlýk, uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk eðitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüðünden sayýlmaz. d) Askerlik hizmetlerini sýnav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar. e) 657 sayýlý Devlet Memuru Kanunu hükümlerine tabi olanlar için, istifa veya müstafi sayýlan asistanlardan yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen yasal süresini asistanlýk giriþ sýnavý gününden itibaren üç ay içinde bitirecek olanlar. f) Yukarýdaki madde 1.14'de sözü edilen yabancý uyruklu olanlar. Asistanlýk giriþ sýnavý þartlarýný taþýmaksýzýn sýnava girenler, baþarýlý olsalar bile uzmanlýk eðitimine baþlatýlmazlar. Bu þartlardan herhangi birini taþýmadýðý sonradan anlaþýlanlar ile asistanlýklarý sýrasýnda bu þartlardan herhangi birini kaybedenlerin asistanlýklarýna son verilir Saðlýk Bakanlýðý eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki asistan veya 2547 sayýlý Kanunun 33. maddesi ve 50. maddesinin d fýkrasý hükümlerine göre üniversitelerin týp fakültelerindeki öðretim yardýmcýsý kadrolarýna atanabilmek için baþlýca þartlar þunlardýr: a) T.C. vatandaþý olmak ya da Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþyerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunmak. b) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak, aðýr hapis veya altý aydan fazla hapis veya affa uðramýþ olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolaylý iflas gibi yüz kýzartýcý fiilden dolayý hapis cezasýndan hükümlü bulunmamak, bir kamu kuruluþunda çalýþýyorsa son iki yýl içinde olumsuz sicil almamýþ olmak. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmýþ ya da yedek sýnýfa geçirilmiþ yahut 1111 sayýlý Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiþ ve askerliðini yapmamýþ olanlar bakýmýndan uzmanlýk eðitimi yapacaklarý dal için Tüzüðe ekli Çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "33 yaþýný doldurduklarý yýlýn sonuna kadar tehir edilebilir. " Hükmüne uygun olmalýdýr. d) Meslek ve sanatýný uygulamasýna ve uzman olmak istediði dalda çalýþmasýna saðlýk yönünden engel bulunmamak, tercih ettiði kurum ve dallarýn öngördüðü giriþ koþullarýný karþýlamak. Adaylarýn, atanmak için yukarýda sayýlan þartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüðü baþka koþullar varsa bunlarý da karþýlamalarý gerekir. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kýlavuzda bulunan þartlara durumlarý uymadýðý halde baþvuran adaylar sýnavý kazanmýþ olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler. 2.2 BAÞVURMA ÝÞLEMÝ 2007-TUS Eylül Döneminden itibaren baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler halinde açýklanmýþtýr: a) 2007-TUS Eylül Dönemi Kýlavuzunun edinilmesi: 2007-TUS Eylül Dönemine baþvurmak isteyen adaylarýn ilk olarak 2007-TUS Eylül Dönemi Kýlavuzunu edinmeleri gerekir. Ekinde 2007-TUS Eylül Dönemi Aday Bilgi Formu da bulunan 2007-TUS Eylül Dönemi Kýlavuzu baþvuru merkezlerinden ücreti karþýlýðýnda (2,00 YTL) edinilebilir. Bünyesinde Týp Fakültesi bulunan Üniversite Rektörlükleri TUS'da baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Çizim 1 de görüldüðü gibi baþvurular aþaðýda belirtildiði þekilde yapýlacaktýr: Baþvuru merkezlerinden, 2007-TUS Eylül Dönemi Kýlavuzu ve Aday Bilgi Formundan oluþan baþvuru evraký 30 Temmuz- 6 Aðustos tarihleri arasýnda ücreti karþýlýðýnda alýnabilir TUS Nisan, Eylül veya 2007-TUS Nisan Dönemine baþvuran adaylar, 2007-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný; -Ýsterlerse bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla, -Ýsterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilirler. Yukarýda belirtilen dönemlerde TUS'a baþvurmamýþ adaylar 2007-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. 5

6 TUS a başvurmak isteyen aday Hayır 2006 TUS Nisan, Eylül Dönemleri veya 2007 TUS Nisan Dönemi sınavlarından herhangi birine girdiniz mi? Başvuru Merkezi aracılığıyla göndereceğim. Evet İsteğe bağlı olarak İnternet aracılığıyla göndereceğim (*). İnternette açıklanan listede yer alan TUS Başvuru Merkezlerinden 30 Temmuz-6 Ağustos 2007 tarihleri arasında 2,00 YTL karşılığında TUS Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu alınız ve başvuru için randevu verilmesini isteyiniz. İnternette açıklanan listede yer alan TUS Başvuru Merkezlerinden 30 Temmuz-6 Ağustos 2007 tarihleri arasında 2,00 YTL karşılığında TUS Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu alınız. Size verilen randevudan en geç 2 gün öncesinde (30 Temmuz-3 Ağustos 2007) Kılavuzun arka kapağında belirtilen bankanın şubelerinden birine sınav ücretini yatırınız. Kayıt işleminizi yapmadan en geç 2 gün öncesinde (30 Temmuz-3 Ağustos 2007) Kılavuzun arka kapağında belirtilen bankanın şubelerinden birine sınav ücretini yatırınız. Kılavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurunuz. Kılavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurmanız yararınıza olacaktır. Doldurduğunuz Aday Bilgi Formu, öğrenim durumunu gösterir bir belgenin aslı veya sureti, nüfus cüzdanı (veya fotoğraflı-onaylı bir kimlik belgesi) ile birlikte randevu aldığınız gün ve saatte randevu aldığınız başvuru merkezine gidiniz. Başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 YTL ödeyiniz. Bankaya sınav ücretini yatırdığınız günden en az 2 gün sonra olmak üzere, internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak adresindeki ÖSYM sayfasında TUS Başvurusu İşlemleri başlıklı alana T.C. Kimlik Numaranız ile şifrenizi giriniz; mevcut bilgilerinizi kontrol ediniz, değişmesi gereken veya eksik bilgileri düzeltip, tercihlerinizi giriniz. Başvuru merkezi görevlisinin yaptığı size ait bilgilerin elektonik ortama giriş işlemlerini izleyiniz, kurallara uygun fotoğrafınızı çektiriniz ve bilgilerinizi onaylayınız, işlem sonunda görevlinin size vereceği Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dokümünü alınız. Bu belgeyi saklayınız. (*): İnternet kullanımda deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların Başvurularını Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Başvuruların internet aracılığıyla aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışlıkların sorumluluğu adaya ait olacaktır. Başvuru İşleminiz Tamamlanmıştır. ÇİZİM-1 1 Sonra Başvuru İşlemini Tamamla butonuna basınız ve Başvurunuz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir iletisini bekleyiniz. Bu iletiyi gördüğünüzde Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinizin dökümünü alınız ve sistemden çıkınız. Bu belgeyi saklayınız.

7 Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan sürekli yurt dýþýnda bulunma ya da hastalýk, tutukluluk gibi bir nedenle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar baþvurularýný postayla yapacaklardýr (Bk. 2.4.c). c) Baþvuru için randevu alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý baþvuru merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu Kýlavuzun edinildiði gün alýnabileceði gibi daha sonraki bir günde de alýnabilir. Randevu aday tarafýndan alýnabileceði gibi adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. d) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý: Sýnav ücreti (60,00 YTL) kýlavuzun arka sayfalarýnda belirtilen bankanýn þubelerinden birine yatýrýlacaktýr. Sýnav ücretinin yatýrýldýðý gün ile baþvuru iþleminin gerçekleþtirileceði gün arasýnda en az iki gün bulunmasý gerekmektedir. Buna göre örneðin cuma gününe randevu alan bir adayýn ücretini en geç çarþamba günü; pazartesi gününe randevu alan bir adayýn ise ücretini en geç cuma günü yatýrmasý gerekir. Dolayýsýyla adaylar sýnav ücretini 30 Temmuz-3 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda yatýrmak zorundadýr. Bu kurala uymayanlarýn baþvuru iþlemi gerçekleþtirilemeyeceði için adaylarýn ücretlerini zamanýnda yatýrmalarý önem taþýmaktadýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de sýnav ücretinin yatýrýlmasý ile ilgili kural aynen geçerlidir (Bk. Çizim 1 ve 2.4.b). e) Aday Bilgi Formunun doldurulmasý: Adaylar bu Kýlavuzun 2.3. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylarýn da Aday Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi giriþi yapmalarý yararlarýna olacaktýr. f) Aday Bilgi Formunun teslim edilmesi: Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak rapor, öðrenim belgesi, diploma vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini saðlam bir zarf içine koyduktan sonra süresi içinde ÖSYM ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr (Bk. 2.4.c). Baþvurularýný Ýnternet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. Yabancý uyruklu adaylar da 2006 yýlýnda yapýlan TUS'lara veya 2007-TUS Nisan Dönemine baþvurdularsa baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilirler. Bu dönemlerde TUS'a baþvurmamýþ yabancý uyruklu adaylar 2007-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. 2.3 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki alanlarýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma iþlemine geçilmelidir. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Form dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki Y.U.Numara Edinme baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan bilgilerinizi 6. DOÐUM TARÝHÝ büyük harflerle yazýnýz. 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 7

8 10. UYRUÐU T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular "1" seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular "2" seçeneðini (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar "1" seçeneðini iþaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar (Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve B.30.0.A-GNS / sayýlý yazýsýna göre "4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun uyarýnca, 2527 sayýlý Kanun kapsamýndaki çalýþma izinlerinin Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile diðer ilgili Bakanlýk ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verildiði, 2527 sayýlý Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu'nun belirlemiþ olduðu usul ve esaslara göre yürütülmekte olup, bugüne kadar anýlan Kanundan sadece Yunan (Batý Trakya) vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn yararlandýrýldýðý, diðer Türk soylu yabancýlara anýlan Kanun kapsamýnda çalýþma izni verilmediði belirtilmiþtir.") "3" seçeneðini; yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler "4" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Uyruklarýndan biri T.C. olduðu için T.C. uyruðunu iþaretlemiþ olan KKTC uyruklu adaylar Tablo 3'teki KKTC hastanelerindeki kontenjanlardan yararlanmak istiyorlarsa, KKTC Saðlýk Bakanlýðýndan bu kontenjanlardan yararlanabileceklerine dair alacaklarý belgeyi, Baþvurma Belgelerine eklemeleri gerekmektedir. 11. MEZUN OLDUÐU FAKÜLTE / BÖLÜM ADI Tüm adaylar mezun olduklarý fakültenin/bölümün adýný baðlý bulunduðu üniversiteyi açýk olarak yazacaklardýr. Mezun olduðu fakülte veya bölüme iliþkin kodu Tablo 6'dan bulacaktýr. Yurt dýþýndan mezun olarak denklik belgesi almýþ týp doktorlarý 996, yurt dýþýnda týp fakültesi dýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak denklik belgesi almýþ olanlar ilgili kodu kullanacaklardýr. 12. MEZUNÝYET TARÝHÝ 13. YABANCI DÝL SINAVI MUAFÝYET DURUMU Bu alaný; 10 Eylül 2005, 8 Nisan 2006, 9 Eylül 2006 veya 7 Nisan 2007 tarihlerinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýndan en az birinde baþarý göstererek yabancý dilden muaf olanlar dolduracaktýr. Bu adaylar, 15 Eylül 2007 tarihinde yapýlacak olan Yabancý Dil Sýnavýna girmek isteyip istemediklerine iliþkin seçeneði iþaretleyeceklerdir. Adaylar, 15 Eylül 2007 tarihinde yapýlacak Yabancý Dil Sýnavýna girip baþarýsýz olduklarý takdirde Yabancý Dil Sýnavýnda aldýklarý en yüksek puan geçerli olacaktýr. Yabancý Dil Sýnavýndan muaf olmayanlar "0. MUAF DEÐÝLÝM" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 14. SINAV YABANCI DÝLÝ Adaylar yabancý dil sýnavýna hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini iþaretleyeceklerdir. Yabancý Dil Sýnavýna girmek istemeyen muaf adaylarýn da bu alanda muaf olduklarý yabancý dili iþaretlemeleri gerekmektedir. 15. ASÝSTANLIK DURUMU TUS'a baþvuran adaylardan, tarihinden sonra asistanlýða baþlamýþ olup halen bu görevlerine devam etmekte olanlar (bu tarihten önce bir ihtisas programýný kazanýp atamasý belirtilen tarihten sonra gerçekleþenler bu alaný boþ býrakacaklardýr.) " tarihinden sonra Asistanlýða Atandým ve Asistanlýða Devam Ediyorum" kutucuðunu iþaretleyeceklerdir. Baþvurunun son günü olan 6 Aðustos 2007 tarihine kadar görevinden istifa edenler de bu alaný boþ býrakacaklardýr. Aday Bilgi Formunda doðru beyanda bulunmayanlar, bu durumlarý sýnavdan sonra tespit edildiði takdirde, sýnavdan kazanmýþ olduklarý tüm haklarýný kaybetmiþ olacaklardýr (Bk. 1.9.). TUS 2007 Eylül Dönemine baþvuran adaylardan, tarihinden sonra asistanlýða baþlamýþ olup, baþvurularýn bittiði tarihten sonra (6 Aðustos 2007) görevinden istifa edenler, 14 Eylül 2007 tarihine kadar istifalarýnýn kabul edildiðini gösteren resmi bir belgeyi dilekçelerine ekleyerek Merkezimize verdikleri takdirde bu alaný boþ býrakanlar gibi iþlem göreceklerdir. 16. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanýna 90, yurtdýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 17. TELEFON NO 18. E-POSTA ADRESÝ Bu alanlara size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. 8

9 19. TERCÝHLER Formun bu alaný Tablo 2 ve Tablo 3'te giriþ koþullarý ile birlikte gösterilen programlardan istenenlerin tercih sýrasýna göre belirtilmesinde size kolaylýk saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Üzerinde çalýþma yapacaðýnýz bu listeyi ÖSYM'ye göndermeyiniz. Bu listedeki tercihler bireysel olarak internet aracýlýðýyla aday tarafýndan veya baþvuru merkezinde görevli tarafýndan elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu sebeple tercihlerin dikkatle kodlanmasý ve yazýlmasý gerekmektedir. Yanlýþ veya eksik girilen tercihler geçersiz sayýlýr. Yanlýþlýkla bir program yerine diðer bir programýn girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi iþlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlýþ aktarýlmasýndan doðacak sonuçlardan aday sorumludur. Aday Bilgi Formu teslim edildikten sonra tercihlerde herhangi bir deðiþtirme yapýlmaz. Tablo 2'deki programlarý yalnýz týp fakültesi mezunlarý, Tablo 3'teki programlarý týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul ve bölüm mezunlarý tercih edebileceklerdir. (Yabancý uyruklu adaylarýn tercihleri için Bk. 1.14) Týp fakültesi mezunu adaylar Tablo 2 veya Tablo 3'ün birinden 8'i aþmamak üzere en fazla 14 tercih yapabileceklerdir. Týp Fakültesi dýþýndaki fakülte, yüksekokul veya bölüm mezunlarý sadece Tablo 3'ten ve en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanýnan tercih haklarýnýn hepsini kullanmak zorunda deðillerdir. Giriþ koþullarý, ilgili dalda eðitim yapabilmek için kurumlarýn belirlediði, yazýlý sýnavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapýlýrken adaylar tarafýndan mutlaka göz önünde bulundurulmalýdýr. Bir program için gösterilen nitelikleri taþýmadýklarý halde bu programý tercihlerinde gösteren ve puanlarýna göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doðan tüm haklarýný yitirmiþ olacaklardýr. Merkezi seçme iþleminde bilim sýnavý puanlarý çok önemli bir rol oynamaktadýr. Örneðin, Aðýrlýklý T puaný ile öðrenci alan X programýný Aday A birinci tercihinde, Aday B ondördüncü tercihinde göstermiþ olsun. Aday B'nin Aðýrlýklý T Puaný Aday A'dan yüksek ise ve Aday B, ilk onüç tercihine puaný elvermediði için seçilmemiþ ise X programýna Aday A deðil, Aday B seçilecektir. (Bilim ve yabancý dil puanlarýnýn eþit olmasý halinde fakülte baþarý puaný önem kazanabilir. Bk. 4.5) Seçme iþlemi yapýlýrken yeterli puan alýnmasý koþuluyla tercih sýrasý da önem kazanmaktadýr. Bu yüzden tercihler yapýlýrken eðitim görmek istenen dallarýn en çok istenilenden baþlamak üzere sýralanmasý uygun bir yoldur BAÞVURU ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a ) Baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde Baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin randevu gününden en az iki gün önce bankaya yatýrýlmýþ olmasý, gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý, özel bir kimlik belgesi ile, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslý veya resmi onaylý bir suretini (Aslýný göstermek suretiyle bu belgelerin fotokopileri de kabul edilir.) yanlarýnda bulundurmalarý gerekir Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn Web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde tutunuz. Baþvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý TUS Eylül Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzalayýp görevliye onaylamasý için geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve saklayýnýz. Baþvuru aþamasýndan sonra yapacaðýnýz her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmak zorundadýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait deðiþiklik veya düzeltme yapmak istedikleri taktirde ÖSYM'ye verecekleri dilekçelerine bu belgenin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik talepleri (tercih bilgileri hariç) ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi halde yapýlan itirazlarla ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. 9

10 Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak rapor, öðrenim belgesi, diploma vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde belge bulunmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular 2006 yýlýnda yapýlan TUS'lara veya 2007-TUS Nisan Dönemine baþvuran adaylar, 2007-TUS Eylül Dönemi baþvurularýný; isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapabileceklerdir. Bu adaylar ÖSYM nin internet adresinde 2007-TUS Eylül Dönemi Baþvuru Ýþlemleri baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvuru iþlemlerini tamamlamalarý gerekir. Ayrýca Baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir (Bk. Çizim 1). Baþvuru aþamasýndan sonra yapacaðýnýz her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmak zorundadýr. Adaylar baþvuru aþamasýndan sonra baþvuru bilgilerine ait deðiþiklik veya düzeltme yapmak istedikleri taktirde ÖSYM'ye verecekleri dilekçelerine bu belgenin bir kopyasýný eklemek zorundadýrlar. Yapýlan deðiþiklik talepleri (tercih bilgileri hariç) ancak bu belgenin doðruluðu tespit edilirse dikkate alýnacak, aksi halde yapýlan itirazlarla ilgili herhangi bir iþlem yapýlmayacaktýr. c ) Postayla baþvurular Baþvuru süresince hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb.) sebebiyle bir baþvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar baþvuru süresi içerisinde aþaðýdaki belgeleri bir zarf içerisinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Doldurulmuþ 2007-TUS Eylül Dönemi Aday Bilgi Formu, Hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge, Öðrenim bilgilerinin yer aldýðý öðrenim belgesi, diploma vb. onaylý bir belge, Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf, Fotoðraflý ve onaylý bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý bir örneði, Banka dekontu BAÞVURULARIN GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Dolduruluþunda bir eksiklik ya da kural dýþý bir durum görülmeyen Aday Bilgi Formlarý iþleme konur. Forma yazýlan bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasý ve kodlanmasýndan aday sorumludur. Eksik ya da yanlýþ bilgilerden adaylarýn yararýna doðacak sonuçlar geçersiz sayýlýr, zararýna olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayýn, yazdýðý ve kodladýðý bilgilerdeki eksik ve yanlýþlardan doðacak sonuçlara itiraz etmeye hakký yoktur. Aþaðýda belirtilen durumlarda baþvurular geçersiz sayýlacak ve belgeler iþleme konmayacaktýr. Baþvuru bitim tarihine kadar mezun olunmamýþsa Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak, tükenmez veya dolma kalemle yazýlýp kodlanmamýþsa, Aday Bilgi Formunda yazýlan ve kodlanan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa, 2.6. BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren 2007-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri 2007 Aðustos ayý içinde, adaylarýn adreslerine postalanmýþ olacaktýr TUS Eylül Dönemine baþvuran adaylardan belgeleri 14 Eylül 2007 tarihine kadar ellerine geçmeyenler, en geç sýnavdan bir gün önce ÖSYM'ye baþvurarak 2007-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini yeniden çýkartabileceklerdir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesindeki fotoðrafta sorun olan adaylarýn bu sorunlarýný ÖSYM'ye baþvurmak suretiyle çözmeleri gerekir. Adaylarýn yenisini çýkartmak istedikleri her belge için (Sýnav Sonuç Belgesi de dahil) 3,00 YTL ücreti "T.C. Ziraat Bankasý, Güvenevler Þubesi Hesap No: , ANKARA" hesabýna yatýrmalarý gerekmektedir. Belgelerin kendilerine posta ile gönderilmesini isteyen adaylar banka dekontlarýný dilekçelerine eklemek zorundadýrlar. Sýnava bir hafta kalýncaya kadar Merkezimize ulaþan dilekçeler iþleme konur. Sýnava bir haftadan daha az bir süre kaldýðýnda bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece bizzat baþvurularak alýnabilir. Dilekçeyle baþvurma yoluna gidecek adaylarýn zamaný iyi hesaplamalarý, cevabýn kendilerine sýnavdan önce ulaþýp ulaþmayacaðýný iyice düþünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarýna olacaktýr. 10

11 3. S I N A V TUS, Yabancý Dil Sýnavý ve Bilim Sýnavý olarak adlandýrýlan iki basamaktan oluþmaktadýr (Bk. 1.1, 1.4 ve 1.5). TUS-Bilim Sýnavýnda uygulanacak testlerin adlarý, test sorularýnýn seçilebileceði alanlar ve testteki yaklaþýk paylarý Tablo 1'de gösterilmiþtir. 3.1 SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2007-TUS EYLÜL DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayýn bilgisayarca basýlmýþ fotoðrafý bulunacaktýr. Belgenin üzerinde sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. Sýnavýn her iki basamaðýnda da, 2007-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday ileri süreceði neden ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. (Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin fotokopi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.) b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için 2007-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliði açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý, özel bir kimlik belgesi de gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, pasaport vb.özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, 2007-TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzýn sizi tanýmada zorluk çýkardýðý kanýsýna varabilirler. Bu durumda sýnav görevlileri sizden, sizi kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasý ile adýný ve soyadýný yazmalýdýr TUS Eylül Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday ileri süreceði neden ne olursa olsun sýnava alýnmayacaktýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Baþý örtülü adaylar sýnava alýnsa bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonu ile girmeleri yasaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþunkalem (2B, B veya HB) yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve bir kalemtraþ 3.2 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama zamanýndan yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylarýn oturacaklarý yerleri saptamak, gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi Salon Baþkanýna aittir. Salonda 2007-TUS Eylül Dönemi Salon Aday Yoklama Listesi ile adaylarýn tek tek yoklamasý yapýldýktan ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra, Salon Baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatarak test için kullanýlacak cevap kaðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kaðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçýklarý da daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Cevaplama iþlemini erken tamamlamýþ olsalar bile, adaylar Yabancý Dil Sýnavýnýn ilk 60, Bilim Sýnavýnýn ilk 105 dakikasý ve her iki sýnavýn son 15 dakikasý içinde sýnav salonundan dýþarý çýkarýlmayacaktýr. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun dýþarý çýkan bir aday tekrar sýnav salonuna alýnmayacaktýr. Adaylarýn sýnava, cep telefonu, çaðrý cihazý, telsiz, radyo, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri, sýnav süresince adaylarýn, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde birþeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Çoktan seçmeli sorulardan oluþan yabancý dil sýnavlarýnda sözlük kullanýlmayacaktýr. Yabancý dilde yazýlý bir metnin Türkçeye tercümesi þeklindeki yabancý dil sýnavýnda ise sýnava girilen yabancý dilden ayný yabancý dile olan sözlük kullanýlabilecek, ancak yabancý dilden Türkçeye sözlük veya Türkçe ve yabancý dilde týp veya saðlýk bilimleri sözlüðü, meslek terimleri sözlüðü gibi sözlükler kullanýlmayacaktýr. 11

12 Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kural dýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr. TUS'a giren adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý istatistiksel yöntemler kullanýlarak incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiði sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle, adaylarýn, kopya çekme giriþiminde bulunmamalarý ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kaðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekir. Yabancý Dil ve Bilim Sýnavlarýnýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý, salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý veya cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarýda bulunarak yukarýda sayýlan belgelerin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Merkezimizde her salona ait sýnav evraký paketi, görevli ekipler tarafýndan tek tek açýlýr, içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Belgesi eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý veya fotokopisi yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dahil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez. 4. DEÐERLENDÝRME VE SEÇME ÝÞLEMLERÝ 4.1 TUS'a iliþkin tüm hesaplama, deðerlendirme ve seçme iþlemleri bilgisayar ile yapýlacaktýr. 4.2 Çoktan seçmeli sorulardan oluþan Yabancý Dil Sýnavýnda adayýn doðru olarak cevaplandýrdýðý sorularýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsý her adayýn Yabancý Dil Testinden almýþ olduðu puaný belirleyecektir. 4.3 Yabancý Dil Sýnavýnda kullanýlan çoktan seçmeli testlerden 100 üzerinden veya daha yüksek puan alanlar TUS-Bilim Sýnavýna girmeye hak kazanacaklardýr. Yabancý dilde yazýlý bir metnin Türkçeye tercümesi þeklindeki sýnavlarda yapýlan tercümeler, üniversitelerin ilgili dil ve edebiyatý bölümlerinde görevli öðretim elemanlarýndan ÖSYM'ce oluþturulacak jüriler tarafýndan, 100 tam puan üzerinden deðerlendirilecek, veya daha yüksek puan alanlar baþarýlý sayýlacaklardýr. 4.4 Çoktan seçmeli sorulardan oluþan Bilim Sýnavýnda, adaylarýn iki testin her birindeki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplar ayrý ayrý toplanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrý olmak üzere, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. Standart puanlar kullanýlarak, týp fakültesi mezunu adaylar için Aðýrlýklý Klinik Týp Bilimleri Puaný (K) ve Aðýrlýklý Temel Týp Bilimleri Puaný (T) olmak üzere iki ayrý puan hesaplanacaktýr. Týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnýz T Puaný hesaplanacaktýr. Týp fakültesi mezunu adaylarýn KTBT ve TTBT-1'den aldýklarý standart puanlarýn her birinin 0.5 ile çarpýlarak toplanmasýyla bu adaylarýn K Puanlarý; TTBT-1 standart puanýnýn 0.7 ile ve KTBT standart puanýnýn 0.3 ile çarpýlarak toplanmasýyla da T Puanlarý elde edilecektir. Týp fakültesi dýþýndaki fakültelerden mezun olan adaylarýn T Puanlarý ise bu adaylarýn TTBT-1 standart puanýnýn 0.7; TTBT-2 standart puanýnýn 0.3 ile çarpýlarak toplanmasýyla elde edilecektir. Her bir uzmanlýk dalýna hangi puana göre seçme yapýlacaðý Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiþtir. Tablo 2 ve Tablo 3'te yer alan programlara, ilgili Aðýrlýklý Bilim Sýnavý Puaný veya daha yüksek olanlar arasýndan seçme yapýlacaktýr. Yerleþtirmede esas alýnacak Aðýrlýklý Bilim Sýnavý Puaný 'den düþük olanlar o puan türüyle öðrenci alan programlar için yapýlan yerleþtirme iþlemine dahil edilmeyeceklerdir. 4.5 Bir uzmanlýk dalýna K veya T puaný ile seçme yapýlýrken ilgili puanda eþitlik olmasý halinde, Yabancý Dil Puaný daha yüksek olana öncelik tanýnacaktýr. Bu durumda da eþitliðin bozulmamasý halinde sýrasýyla, fakülte baþarý puaný, seçme yapýlan uzmanlýk dalýný daha üst tercihinde gösterene ve bu sýnava girme hakký veren okuldan daha sonraki bir yýlda mezun olana öncelik tanýnarak seçme yapýlacaktýr. 4.6 Adaylar sýnav sonuçlarýnýn tekrar incelenmesini Sýnav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiði tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazýlý olarak isteyebilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Bölümünün teslim alma tarihi esas alýnacaktýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi numaralý hesaba 5,00 YTL yatýrdýklarýný gösteren bir makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir. 12

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI TUS 2005 EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði uyarýnca, TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile Yan Dal Uzmanlýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI YDUS 2007 EKÝM DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli ve 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 28 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) MAYIS DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmümde

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Bankaya parasını yatıranlar 15 Ocak Pazar günü saat 23:59'a kadar başvuru

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU 2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu Kýlavuz "Kamu Görevlerine Ýlk defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursu çerçevesinde Moleküler Patoloji,

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI TC YABANCI YATAY ALES PUAN ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU GEÇİŞ TÜRÜ TIBBİ GENETİK ALAN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvurusu nasıl yapılır? On5yirmi5.com KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuruları için ÖSYM kılavuz satışı veya dağıtımı yapmayacak.adaylar kılavuzu sadece internetten inceleyebilecek. Kılavuz her zamanki gibi yine çok karışık.

Detaylı

1. Sağlık Yüksekokullarının. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

1. Sağlık Yüksekokullarının. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun. maddesinin B fıkrasına

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2010 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 18-27 Aðustos 2010 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 3 Ekim

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 17-26 Aðustos 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 4 Ekim

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı