Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun adaylar yerleþtirilmiþ; bir programýn kontenjaný dolmamýþsa, bu programa genel lise mezunu adaylar ile alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesi mezunlarý da ilgili Y-ÖSS puaný ile yerleþtirilmiþlerdir. Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) alfabetik sýrada olmak üzere, yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, adlarý, bu programa en son yerleþen adaya ait ortaöðretim baþarý puanlarý (OBP) veya ilgili Y-ÖSS puaný, programa iliþkin yerleþtirme öncelikleri ile kayýt yaptýrýlacak tarih ve kayýt adreslerini bulmaya yarayan kayýt kodlarý bulunmaktadýr. Yerleþtiði meslek yüksekokulu veya açýköðretim önlisans programýnýn kodunu öðrenen bir aday bu tablodan yerleþtiði yükseköðretim programýnýn adýný bulabilecektir. Bir yükseköðretim programýna yerleþemeyen veya yerleþtirildiði yükseköðretim programýnýn daha üstündeki bir tercihine yerleþme beklentisi olan adaylarýn, bu tabloda yükseköðretim programlarýnýn en küçük puanlarý ve bu puanlarýn oluþmasýnda rol oynayan yerleþtirme önceliklerini incelemesi gerekir. Bu tabloda en küçük puanlar En Küçük Puan ve yerleþtirmede göz önünde tutulan öncelikler Yerleþtirme Öncelikleri sütununda verilmiþtir. Yerleþtirme Öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þu bilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý ilk sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklý sayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eðitim) SAY Cilt Bakýmý ve Güzellik (Ýkinci Öðretim) (Bk.309) SÖZ , 2, D, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.309) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.301) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.302) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.303) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.304) SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.304) SAY , 2, D, Kuaförlük (Ýkinci Öðretim) (Bk.309) SÖZ , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.304) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.306) SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.301) SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) (Bk.304) EA Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.303) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.308) EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.307) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.301) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.310) SAY Anestezi SAY , 2, Ý, Diþ Teknik Sekreterliði SÖZ , 2, D, Radyoloji SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Ceyhan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, Ý, Tarým Alet ve Makineleri (Ýkinci Öðretim) SAY Ceyhan Saðlýk Hizmetleri Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, D, Diþ Protez SAY Karaisalý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Harita Kadastro SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY , 2, D, Maden SAY Makine SAY , 2, D, Seracýlýk EA Kozan Bankacýlýk EA , 2, D, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Tohumculuk EA Tohumculuk (Ýkinci Öðretim) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yumurtalýk Seracýlýk EA Su Ürünleri EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADIYAMAN ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA) Adýyaman Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.312) SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY Kooperatifçilik EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.312) SAY Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA Petrol Sondajý ve Üretimi SAY Seramik SAY Tekstil SAY , 3, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.313) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Besni Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim)SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Gölbaþý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Ýþletme EA HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) Kahta Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Harita Kadastro SAY Su Ürünleri EA Tarla Bitkileri EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AFYON AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Afyon Aþçýlýk SÖZ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, üçüncü Kodu sýradaki Program harf Adý yerleþtirmenin METEB içinden Türü (Ý) veya Puan dýþýndan Öncelikleri (D) yapýlmýþ Kodu olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okul türü grubunun kodlarý þu okullar için kullanýlmýþtýr: 4. Anadolu teknik lisesi 3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi 2. Meslek lisesi 1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi Meslek yüksekokullarý programlarýna öncelikle sýnavsýz yerleþtirme yapýlýrken mezuniyet yýlý, meslek liselerinin tür grubu, yerleþtirmenin METEB içinden veya dýþýndan yapýlmýþ olmasý ve doðum yýlý önemli rol oynamaktadýr. Bir programýn karþýsýndaki Yerleþtirme Öncelikleri bu programa yerleþtirilen en küçük puanlý (OBP) adayýn sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduðu özellikleri göstermektedir. Bir programa sýnavsýz yerleþtirme sonunda boþ kalan kontenjanlara ilgili Y-ÖSS puaný ile de aday yerleþtirilmiþ ve kontenjaný ilgili Y-ÖSS puanlý adaylar tarafýndan doldurulmuþsa En Küçük Puan bilgi alanýnda 'dan büyük Y-ÖSS puaný yer almakta, Yerleþtirme Öncelikleri bilgi alanýnda ise " " iþareti bulunmaktadýr. Örnek: Bu tablo incelendiðinde Çukurova Üniversitesi, Adana nun kodlu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlamanýn en küçük puanýnýn (OBP) olduðu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.365) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Et Endüstrisi EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.316) SAY , 2, D, Mermer Teknolojisi EA Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.316) SAY , 2, D, Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Restorasyon EA Seramik SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.314) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Yerel Yönetimler SÖZ Atatürk Saðlýk Hizmetleri Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, D, Hidroterapi SAY , 2, Ý, Protez ve Ortez SAY Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Bolvadin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY , 2, D, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Çay Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.315) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Dinar Halý ve Kilim SÖZ Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Pazarlama EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Emirdað Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Ýscehisar Makine SAY , 2, D, Mermer Teknolojisi EA Sandýklý Harita Kadastro SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Sultandaðý Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Þuhut Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Dazkýrý Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AÐRI ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Aðrý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) SAY Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.317) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.318) EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AMASYA ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Amasya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.320) SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.321) SAY (1) görülecektir. Bu puan, yan sütunda yazýlý yerleþtirme önceliklerine uygun bir adayýn en son olarak bu puanla bu programa yerleþtiðini göstermektedir. Yerleþtirme öncelikleri sütununda 04,2,84 sayýlarý ile D harfi görülmektedir. 04, bu adayýn 2004 yýlýnda mezun olduðunu; 2, bu adayýn meslek lisesi mezunu olduðunu; D harfi yerleþtirmenin METEB dýþýndan yapýldýðýný, bir baþka deyiþle, adayýn Adana ili dýþýndaki bir meslek lisesinden mezun olduðunu ve 84 sayýsý da bu adayýn 1984 yýlýnda doðduðunu göstermektedir ÖSS kýlavuzlarýnda belirtildiði gibi, sýnavsýz yerleþtirmede mezuniyet yýlý, okulun tür grubu ve ayný METEB içinde olma önceliklidir. Örneðin, OBP si daha yüksek olan bir adayýn METEB dýþýnda ayný türdeki bir meslek lisesinden ayný yýlda mezun olduðunu varsayalým. Bu adayýn bu programa yerleþememesinin nedeni, bu yükseköðretim programýnýn bulunduðu METEB in dýþýndaki bir METEB bölgesindeki okuldan mezun olmasýdýr. Dikkat: Bu tablodaki bir yükseköðretim programýnýn kontenjaný, ilgili mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu mezunu adaylar ile ilgili Y-ÖSS puanlý adaylar tarafýndan doldurulmamýþsa En Küçük Puan bilgi alanýnda " ", Yerleþtirme Öncelikleri bilgi alanýnda ise " " iþareti bulunmaktadýr Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.320) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.320) SAY , 2, D, Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.322) SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Merzifon Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet SÖZ Baþkent Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.341) EA , 2, Ý, Restorasyon ve Konservasyon EA , 2, Ý, Beypazarý Bankacýlýk EA , 2, Ý, Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 2, Ý, Dikimevi Anestezi SAY , 2, Ý, Odyometri SAY , 2, D, Protez ve Ortez SAY Radyoloji SAY , 2, Ý, Radyoterapi SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Kalecik Bahçe Ziraatý EA Gýda Teknolojisi SAY , 2, Ý, Peyzaj SAY BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Hidroterapi SAY , 2, D, Hidroterapi (Burslu) SAY , 2, Ý, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) SAY , 2, Ý, BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi M.Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Ticaret ve Yönetim EA Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Çankaya Uluslararasý Ticaret Yönetimi EA FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Saðlýk Bilimleri Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 3, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Týbbi Mümessillik ve Pazarlama EA , 2, D, Ankara Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Grafik EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Pazarlama EA GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ankara Cilt Bakýmý ve Güzellik (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, D, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, Ý, Grafik (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Kuaförlük (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Atatürk Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.336) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Tapu Kadastro Meslek Y.O. EA Gazi Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.331) SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) (Bk.336) EA , 2, D, Çevre SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Beypazarý Teknik Bilimler Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA , 2, D, Tekstil SAY , 2, Ý,

2 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ankara Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.323) SAY , 3, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.327) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) (Bk.323) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) (Bk.327) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.327) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.332) SAY , 2, Ý, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.332) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.327) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.332) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (Ýkinci Öðretim) (Bk.329) SÖZ , 3, Ý, Acil Yardým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Diþ Protez SAY , 2, Ý, Odyometri SAY , 2, Ý, Protez ve Ortez SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Polatlý Harita Kadastro SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY , 2, Ý, Polatlý Saðlýk Hizmetleri Diþ Protez SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.324) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.324) SAY , 3, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.324) SAY , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANTALYA AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, D, Diyaliz SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.345) EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.346) EA , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA , 3, Ý, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.342) SAY , 2, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü SAY , 2, D, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Harita Kadastro SAY , 2, D, Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY , 2, D, Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði EA , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.344) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.342) SAY , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.344) SAY , 2, Ý, Elmalý Elektrik SAY , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA Tarým Alet ve Makineleri SAY Korkuteli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bitkisel Üretim SAY Muhasebe EA , 2, D, Tarýmsal Pazarlama EA Kumluca Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Seracýlýk EA Serik El Sanatlarý SÖZ , 2, D, Grafik EA , 2, D, Kostüm Tasarýmý EA , 2, D, Tekstil SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 2, D, Akseki Elektrik SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARTVÝN KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Artvin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.349) SAY El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.350) SÖZ Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.349) SAY , 2, Ý, Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.349) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.349) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.350) SAY Hopa Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Aydýn Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.353) SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.386) SÖZ , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) SAY , 2, D, Ýnþaat SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.351) SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.353) SAY , 2, Ý, Aydýn Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Çine Arýcýlýk EA Besicilik EA Et Endüstrisi EA Karacasu Dericilik EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Seramik SAY Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði EA Kuyucak Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kooperatifçilik EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Söke Elektrik SAY , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil SAY , 3, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Sultanhisar Fidan ve Fidecilik EA Seracýlýk EA Tarýmsal Pazarlama EA Tohumculuk EA Yenipazar Bankacýlýk EA , 2, D, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Sigortacýlýk EA , 2, D, Nazilli Dýþ Ticaret EA , 2, D, Tekstil SAY , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BALIKESÝR BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Balýkesir Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.356) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.470) SÖZ , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) SÖZ , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.356) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) EA , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY , 2, Ý, Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Maden SAY Maden (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.354) SAY , 2, D, Pazarlama EA , 2, Ý, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.357) SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Ayvalýk Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Bandýrma Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.492) SÖZ , 2, Ý, Et Endüstrisi EA Et Endüstrisi (Ýkinci Öðretim) EA Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Ýthalat-Ýhracat EA , 2, D, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Burhaniye Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Dursunbey El Sanatlarý SÖZ , 2, D, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Edremit Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Ev Cihazlarý Teknolojisi SAY , 2, D, Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Erdek Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Gönen Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY , 2, D, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Havran Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Sýndýrgý Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Ýthalat-Ýhracat EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA (2) Susurluk Et Endüstrisi EA Et Endüstrisi (Ýkinci Öðretim) EA Süt ve Ürünleri EA Süt ve Ürünleri (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝLECÝK ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Bilecik Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.364) SAY , 3, D, Döküm SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya SAY , 2, D, Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.364) SAY , 2, D, Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, D, Bozüyük Maden SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.366) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Seramik SAY DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Gölpazarý Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Osmaneli Elektrik SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazaryeri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Söðüt Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝNGÖL FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Bingöl Arýcýlýk EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.367) SAY Elektrik SAY , 2, D, Halýcýlýk SÖZ Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Ýnþaat SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.369) EA Su Ürünleri EA Tarla Bitkileri EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝTLÝS YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN) Bitlis Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Makine SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.370) SAY Adilcevaz Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Ahlat Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Tatvan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA Laboratuvar SAY , 2, D, Muhasebe EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BOLU ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) SAY , 2, D, Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.372) EA , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Kooperatifçilik EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) SAY , 3, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.371) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Orta Kademe Yöneticilik EA Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.372) SAY , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Gerede Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Dericilik EA Dericilik (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA

3 Kimya Teknolojisi SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil SAY , 2, D, Mengen Aþçýlýk SÖZ , 3, D, Mudurnu Tavukçuluk EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURDUR SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Burdur Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.374) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.374) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Süt ve Ürünleri EA Aðlasun Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Elektrik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY Otomotiv SAY Bucak Hikmet Tolunay Meslek Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.500) SÖZ , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.378) SAY , 2, Ý, Ýþletme EA , 2, D, Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Süt ve Ürünleri EA Pazarlama EA Un Üretim Teknolojisi SAY Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.373) SAY Gölhisar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY Ýþletme EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURSA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Anestezi Teknikerliði SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Sosyal Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 3, D, Emlak ve Emlak Yönetimi EA , 2, D, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Ýthalat-Ýhracat EA , 3, Ý, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Sigortacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA , 3, D, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, D, Teknik Bilimler Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.375) SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.376) SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.388) SAY , 3, Ý, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY , 2, D, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektrik SAY , 3, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.375) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.376) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.379) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.380) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.375) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.376) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.380) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.387) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.388) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) (Bk.379) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 3, Ý, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.387) SAY , 2, Ý, Et Endüstrisi EA Et Endüstrisi (Ýkinci Öðretim) EA Gýda Teknolojisi SAY , 2, Ý, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Grafik EA , 2, Ý, Grafik (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.380) SAY , 2, Ý, Makine SAY , 3, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.375) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.379) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.380) SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) (Bk.380) EA , 2, Ý, Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.387) SAY , 2, Ý, Seracýlýk EA Süt ve Ürünleri EA Süt ve Ürünleri (Ýkinci Öðretim) EA Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, D, Tekstil SAY , 3, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.375) SAY , 2, Ý, Ýnegöl Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.381) SAY , 2, D, Ýnþaat SAY , 2, D, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Ýthalat-Ýhracat EA , 2, Ý, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, (3) Makine SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.381) SAY , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.381) SAY , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇORUM Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.392) EA , 2, Ý, Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Ýznik Çini Ýþlemeciliði SÖZ Restorasyon ve Konservasyon EA , 3, D, Seramik SAY Karacabey Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.377) SAY , 2, D, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.389) SÖZ , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY , 2, D, Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.393) EA , 2, Ý, Süt ve Ürünleri EA Süt ve Ürünleri (Ýkinci Öðretim) EA Mustafakemalpaþa Meslek Y.O Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.384) SAY , 2, Ý, Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme EA Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.384) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.384) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.390) SAY , 2, Ý, Tohumculuk EA Orhangazi Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.385) SAY , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.385) SAY , 2, D, Peyzaj SAY Tekstil SAY , 2, Ý, Tesisat Teknolojisi SAY , 2, Ý, Yeniþehir Ýbrahim Orhan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.378) SAY , 3, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Çanakkale Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.496) SÖZ , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.395) SAY , 3, Ý, Fotoðrafçýlýk SÖZ , 2, D, Grafik EA , 2, D, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.395) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.395) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.396) SAY , 2, D, Çanakkale Saðlýk Hizmetleri Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Radyoloji SAY Týbbi Laboratuvar SAY , 3, D, Ayvacýk Halýcýlýk SÖZ Bayramiç Bahçe Ziraatý EA Bahçe Ziraatý (Ýkinci Öðretim) EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Pazarlama EA , 2, D, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Biga Dericilik EA Dericilik (Ýkinci Öðretim) EA Elektrik SAY , 2, Ý, Kooperatifçilik EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Seracýlýk EA Süt ve Ürünleri EA Süt ve Ürünleri (Ýkinci Öðretim) EA Çan Endüstriyel Seramik SAY Seramik SAY Ezine Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Gelibolu Piri Reis Gemi Makineleri SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Gökçeada Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Lapseki Fidan ve Fidecilik EA Tarým Ürünlerinin Muhafazasý ve Depolanmasý SAY Yenice El Sanatlarý SÖZ , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANKIRI ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Çankýrý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Çorum Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.399) SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.398) SAY Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.398) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.398) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Pazarlama EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.399) SAY , 2, D, Sungurlu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DENÝZLÝ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) Denizli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.401) SAY , 2, Ý, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.401) SÖZ , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.401) SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.402) SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.402) SAY , 2, D, Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.401) SAY , 2, D, Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.402) SAY , 3, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.402) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.404) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.402) SAY , 2, D, Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.401) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Denizli Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, D, Anestezi SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Bekilli Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Dýþ Ticaret EA , 3, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Bozkurt Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Buldan Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Dýþ Ticaret EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Çivril Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Honaz Bankacýlýk EA , 2, D, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Dýþ Ticaret EA , 2, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, D, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÝYARBAKIR DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diyarbakýr Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.411) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Atatürk Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY , 2, D, Protez ve Ortez SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Bismil Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, Ý, Çermik Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Çüngüþ Elektrik SAY , 2, Ý, Ergani Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: EDÝRNE TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Edirne Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ El Sanatlarý SÖZ , 2, D, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Gümrük Ýþletme EA , 2, D, Halkla Ýliþkiler SÖZ Halkla Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Harita Kadastro SAY , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Mimari Dekoratif Sanatlar SÖZ , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D,

4 Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Restorasyon EA , 2, D, Seramik SAY Serigrafi SÖZ Tekstil SAY , 3, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Anestezi SAY , 2, D, Odyometri SAY , 2, D, Protez ve Ortez SAY Radyoloji SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Havsa Bankacýlýk EA , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Seracýlýk EA Ýpsala Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Gümrük Ýþletme EA , 2, D, Keþan Besicilik EA Elektrik SAY , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Uzunköprü Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Kooperatifçilik EA Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ELAZIÐ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Anestezi SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Grafik EA Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.418) SAY Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.418) SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.417) SAY Keban Çevre Koruma SAY Hidroelektrik Santrallarý SAY , 2, Ý, Ýpek Böcekçiliði EA Jeoteknik Teknikerliði SAY Maden SAY Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Su Ürünleri EA Maden Döküm SAY Mermercilik EA Sivrice Arýcýlýk EA Harita Kadastro SAY Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði EA Süt Hayvancýlýðý SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZÝNCAN ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Erzincan Adalet SÖZ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.419) SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.420) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.422) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.421) SAY Refahiye Elektrik SAY Muhasebe EA Tercan Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY Muhasebe EA Su Ürünleri EA FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Kemaliye Hacý Ali Akýn Arýcýlýk EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Halýcýlýk SÖZ Ýpek Böcekçiliði EA Su Ürünleri EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZURUM ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Erzurum Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) SAY , 3, Ý, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.526) SÖZ , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.645) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) (Bk.646) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.639) EA , 2, Ý, Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.423) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.424) SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, D, Anestezi SAY , 2, Ý, Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Aþkale Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Hýnýs Gýda Teknolojisi SAY Su Ürünleri EA Ýspir Hamza Polat Arýcýlýk EA Bahçe Ziraatý EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA Muhasebe EA Pazarlama EA Seracýlýk EA Su Ürünleri EA Narman Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Gýda Teknolojisi SAY Muhasebe EA Ýnþaat SAY Oltu Gýda Teknolojisi SAY Halý ve Kilim SÖZ Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði EA Muhasebe EA Pazarlama EA Pasinler Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY Ýnþaat SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ESKÝÞEHÝR ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eskiþehir Aþçýlýk SÖZ , 3, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 3, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Dýþ Ticaret EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Açýköðretim Fakültesi Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) EA Bilgi Yönetimi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açýköðretim) SÖZ Dýþ Ticaret (Açýköðretim) EA Ev Ýdaresi (Açýköðretim) SÖZ Halkla Ýliþkiler (Açýköðretim) SÖZ Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) SÖZ Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) SAY Muhasebe (Açýköðretim) EA Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Açýköðretim) EA Tarým (Açýköðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) EA Yerel Yönetimler (Açýköðretim) SÖZ Porsuk Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) SÖZ , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) SÖZ , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.426) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) (Bk.426) SAY Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.426) SAY , 3, Ý, Karayolu Ulaþýmý ve Trafik EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.428) SAY , 2, Ý, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk EA , 2, D, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.425) SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.431) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Tekniði SAY , 2, D, Radyo ve Televizyon Tekniði (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Raylý Sistemler Teknolojisi SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.427) SAY , 2, D, OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Optisyenlik SAY , 2, D, Protez ve Ortez SAY Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 3, D, Sivrihisar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Ýnþaat SAY Makine SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GAZÝANTEP GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Gaziantep Aþçýlýk SÖZ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 4, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.355) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Kalýpçýlýk SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Mekatronik SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.436) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, (4) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü SAY Otomotiv SAY , 2, D, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Uygulamalý Taký Teknolojisi EA Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Nizip Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Gýda Teknolojisi SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Yað Endüstrisi EA Oðuzeli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Ýþletme EA Muhasebe EA , 2, D, KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Ýslahiye Baðcýlýk EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÝRESUN Giresun Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.438) SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.439) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.438) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.438) SAY , 2, Ý, Fýndýk Eksperliði EA Harita Kadastro SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.438) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.438) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.440) SAY Tirebolu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, D, Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Þebinkarahisar Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY Gýda Teknolojisi SAY Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk SÖZ Ýþletme EA Makine SAY , 2, D, Mekatronik SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe EA , 2, D, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Tekstil SAY , 2, D, Týbbi Mümessillik ve Pazarlama EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Yerel Yönetimler SÖZ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÜMÜÞHANE ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Kelkit Aydýn Doðan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Organik Tarým EA Gümüþhane Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.441) SAY Elektrik SAY , 2, D, Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HAKKARÝ YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN) Hakkari Bahçe Ziraatý EA Bankacýlýk EA , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Ýnþaat SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) Antakya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.311) SÖZ , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA , 3, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Pazarlama EA Dörtyol Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.445) SAY Elektrik SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Makine SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Ýskenderun Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (Ýkinci Öðretim) SAY El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.446) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Harita Kadastro SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY

5 Metalurji Malzeme SAY , 3, Ý, Metalurji Malzeme (Ýkinci Öðretim) SAY Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.446) SAY Kýrýkhan Baðcýlýk EA Bahçe Ziraatý EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Reyhanlý Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA Gümrük Ýþletme EA , 2, D, Gümrük Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Yayladaðý Dýþ Ticaret EA Muhasebe EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ISPARTA SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Isparta El Sanatlarý SÖZ , 2, D, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Ýthalat-Ýhracat EA , 3, D, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Seramik SAY Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Atabey Besicilik EA Besicilik (Ýkinci Öðretim) EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Fidan Yetiþtirme EA Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Orman Ýþletmeciliði EA , 2, D, Orman Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Seracýlýk EA Seracýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Tohumculuk EA Eðirdir Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Peyzaj SAY Su Ürünleri EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Gelendost Meyve-Sebze Ýþleme EA Muhasebe EA Gönen Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA Keçiborlu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Senirkent Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Sütçüler Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Þarkikaraaðaç Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Gümrük Ýþletme EA , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Gümrük Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Gýda Teknolojisi SAY Ýnþaat SAY Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Turizm Rehberliði DÝL Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Turizm Rehberliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Ýþletme EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Muhasebe EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA Uluborlu Selahattin Karasoy Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Yalvaç Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Dericilik EA Dericilik (Ýkinci Öðretim) EA Endüstriyel Elektronik SAY Halkla Ýliþkiler SÖZ Halkla Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA (5) Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Turizm Rehberliði DÝL Turizm Rehberliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MERSÝN MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Mersin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.449) SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eðitim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Cam-Seramik SAY Cam-Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Cilt Bakýmý ve Güzellik (Ýkinci Öðretim) (Bk.501) SÖZ , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.450) SAY Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Uzaktan Eðitim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.450) SAY Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eðitim) SAY Gümrük Ýþletme EA , 2, Ý, Harita Kadastro SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, D, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Kimya SAY , 2, D, Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.450) SAY Kuaförlük (Ýkinci Öðretim) (Bk.501) SÖZ , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.449) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.449) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.449) SAY , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, D, Uygulamalý Taký Teknolojisi EA Saðlýk Hizmetleri Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Anestezi SAY , 2, D, Cerrahi Teknikerliði SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Anamur Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Pazarlama EA Subtropik Ýklim Bitkileri EA Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA Aydýncýk Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Erdemli Bankacýlýk EA , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Ýþletme EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Gülnar Halý ve Kilim SÖZ Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Mut Arýcýlýk EA Baðcýlýk EA Bahçe Ziraatý EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe EA , 2, D, Süt ve Ürünleri EA Silifke Ýþletme EA , 2, Ý, Mantarcýlýk EA Pazarlama EA Seracýlýk EA Su Ürünleri EA Tarsus Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Pazarlama EA Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.451) SAY ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Halkla Ýliþkiler SÖZ Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) SÖZ Ýþletme EA Ýþletme (%50 Burslu) EA , 2, Ý, SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Silifke Taþucu Meslek Y.O Bahçe Ziraatý EA Bahçe Ziraatý (Ýkinci Öðretim) EA Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Yerel Yönetimler SÖZ MERSÝN ÝLAÐA EÐÝTÝM VE KÜLTÜR VAKFI Mersin Deniz ve Ticaret Deniz ve Liman Ýþletme EA Deniz ve Liman Ýþletme (%50 Burslu) EA , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA Gemi Makineleri SAY Gemi Makineleri (%50 Burslu) SAY , 3, D, Güverte SAY Güverte (%50 Burslu) SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝSTANBUL BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.458) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.458) SAY , 2, Ý, Ýþletme EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.482) EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.458) SAY , 2, Ý, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) (Bk. 478) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk. 477) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk. 478) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk. 479) SAY , 2, Ý, Grafik EA , 2, Ý, Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.469) EA , 2, D, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) (Bk.481) EA , 2, Ý, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk. 477) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.481) EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.477) SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.478) SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.479) SAY , 2, Ý, Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Programcýlýðý SÖZ Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.465) SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.469) SAY , 2, Ý, Turizm Rehberliði DÝL Uluslararasý Lojistik EA Uluslararasý Ticaret EA , 2, Ý, BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) (Bk.480) EA , 3, Ý, DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Dýþ Ticaret EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.483) EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Gemi Makineleri (Ýkinci Öðretim) (Bk.473) SAY , 3, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.489) EA , 2, Ý, ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet SÖZ Aðýz Diþ Saðlýðý SAY Diþ Protez SAY Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 3, D, Ormancýlýk Aðaç Ýþleri SAY , 2, Ý, Selüloz ve Kaðýtçýlýk SAY , 2, Ý, Sulama Teknolojisi SAY , 2, Ý, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacýlýk EA , 2, Ý, Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði EA , 3, Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.485) EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.490) EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, Ý, Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, Ý, Cam-Seramik SAY Çini Ýþlemeciliði SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.494) SÖZ , 2, Ý, Dericilik EA Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.459) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 3, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.463) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði EA , 2, D, Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.463) SAY , 2, Ý, Lastik-Plastik SAY , 2, Ý, Makine SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk EA , 2, Ý, Otomotiv SAY , 2, Ý, Plastik Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) (Bk.463) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ , 3, Ý, Sualtý EA Veteriner Fakültesi Gýda Teknolojisi SAY , 3, Ý, ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk SÖZ Ýþletme EA , 2, Ý, ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.454) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.454) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.454) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Ýþletmecilik Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, D, e-ticaret EA Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Burslu) SÖZ , 3, Ý, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Burslu) EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Gemi Makineleri (Ýkinci Öðretim) (Bk.305) SAY , 2, Ý, ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.452) SAY , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.452) EA , 2, Ý, Uluslararasý Lojistik EA , 2, Ý, KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Saðlýk Hizmetleri Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, D, Anestezi SAY Hastane Yönetimi ve Organizasyon EA Radyoloji SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY

6 Sosyal Bilimler Dýþ Ticaret EA , 2, Ý, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk SÖZ MALTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.475) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.475) SAY , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.488) EA , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý SÖZ Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Anestezi SAY , 2, D, Diþ Protez SAY Patoloji Laboratuvar SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Sosyal Bilimler Bankacýlýk EA , 2, Ý, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA , 3, Ý, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 3, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, Ý, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA , 3, Ý, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Yerel Yönetimler SÖZ , 3, D, Teknik Bilimler Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 3, Ý, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.467) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 3, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 3, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Makine SAY , 3, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk EA , 2, Ý, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Su Ürünleri EA , 2, Ý, Su Ürünleri (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 3, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Uygulamalý Taký Teknolojisi EA , 2, Ý, MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Restorasyon EA , 3, Ý, Tekstil SAY , 3, Ý, YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Aðýz ve Diþ Saðlýðý (Burslu) SAY YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Yýldýz Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi EA , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.453) SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.472) SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk ve Baský Teknikleri EA , 2, Ý, Restorasyon EA , 2, Ý, Seramik SAY , 2, Ý, ANADOLU KÜLTÜR VE EÐÝTÝM VAKFI (ÝSTANBUL) Anadolu BÝL Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Burslu) SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (ÝÖ) SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (ÝÖ) (Burslu) SAY , 3, D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý SÖZ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Burslu) SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) SÖZ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) (Burslu) SÖZ Çocuk Geliþimi SÖZ , 2, Ý, Çocuk Geliþimi (Burslu) SÖZ , 2, Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ , 2, D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ)(Burslu) SÖZ , 2, Ý, Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce) EA , 2, Ý, Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce) (Burslu) EA , 3, D, Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce) (ÝÖ) EA Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce) (ÝÖ) (Burslu) EA , 2, Ý, Hastane Yönetimi ve Organizasyon EA Hastane Yönetimi ve Organizasyon (Burslu) EA , 2, D, Hastane Yönetimi ve Organizasyon (ÝÖ) EA Hastane Yönetimi ve Organizasyon (ÝÖ)(Burslu) EA Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Burslu) EA , 2, Ý, Ýþletme (ÝÖ) EA , 2, Ý, Ýþletme (ÝÖ)(Burslu) EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýngilizce) EA Ýþletme (Ýngilizce) (Burslu) EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýngilizce) (ÝÖ) EA Ýþletme (Ýngilizce) (ÝÖ)(Burslu) EA , 2, Ý, Matbaacýlýk EA Matbaacýlýk (Burslu) EA , 2, Ý, Matbaacýlýk (ÝÖ) EA Matbaacýlýk (ÝÖ)(Burslu) EA , 2, D, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý SÖZ Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (Burslu) SÖZ , 3, Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ) SÖZ Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (ÝÖ)(Burslu) SÖZ , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Burslu) EA , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ)(Burslu) EA , 3, Ý, Uluslararasý Lojistik EA Uluslararasý Lojistik (Burslu) EA , 2, Ý, Uluslararasý Lojistik (ÝÖ) EA Uluslararasý Lojistik (ÝÖ)(Burslu) EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝZMÝR DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Ýzmir Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.491) SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.493) SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.497) SAY , 3, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 3, D, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.382) SÖZ , 2, Ý, Döküm SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.491) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.491) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.493) SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Harita Kadastro SAY , 2, Ý, YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ( % 50 Burslu) SAY , 3, Ý, Ýnþaat SAY , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA Kimya SAY , 2, Ý, Dýþ Ticaret (% 50 Burslu) EA , 2, Ý, Makine SAY , 2, Ý, Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler SÖZ (6) Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.491) SAY , 2, D, Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler (%50 Burslu) SÖZ , 3, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.493) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.497) SAY , 2, D, Muhasebe (%50 Burslu) EA , 2, Ý, Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY , 2, D, Para ve Sermaye Yönetimi EA Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) (Bk.493) EA , 2, Ý, Para ve Sermaye Yönetimi (%50 Burslu) EA , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.491) SAY , 2, D, Pazarlama EA Muhasebe EA , 2, Ý, Pazarlama (% 50 Burslu) EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Turizm Rehberliði DÝL Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.509) EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.511) EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.507) SAY , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, Ý, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Sýhhi Tesisat SAY , 2, Ý, Taþ ve Metal Ýþlemeciliði EA Tekstil SAY , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Hukuk Fakültesi Adalet SÖZ Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Anestezi SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Radyoterapi SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Torbalý Endüstriyel Seramik SAY Jeoteknik Teknikerliði SAY Mermercilik EA Sondajcýlýk SAY EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Atatürk Saðlýk Hizmetleri Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Anestezi SAY , 2, D, Diþ Protez SAY , 2, Ý, Diyaliz SAY , 2, Ý, Odyometri SAY , 2, D, Optisyenlik SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Ege Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 3, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Cilt Bakýmý ve Güzellik SÖZ , 2, D, Cilt Bakýmý ve Güzellik (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, D, Çocuk Geliþimi SÖZ , 3, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 3, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Ev Cihazlarý Teknolojisi SAY , 2, Ý, Ev Cihazlarý Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Fermantasyon Teknikerliði SAY , 2, Ý, Gýda Teknolojisi SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Kimya SAY , 2, Ý, Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi SAY , 2, Ý, Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY , 2, Ý, Matbaacýlýk EA , 2, Ý, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Meyve-Sebze Ýþleme EA Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði SAY , 2, Ý, Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Plastik Teknolojisi SAY , 2, Ý, Plastik Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Rafineri ve Petrokimya SAY , 2, D, Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Su Ürünleri EA Süt ve Ürünleri EA , 2, D, Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, D, Emel Akýn Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.505) SAY , 2, D, Bayýndýr Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri EA Seracýlýk EA Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.503) SAY , 2, Ý, Bergama Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.498) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.498) SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.498) SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.498) SAY , 2, D, Mantarcýlýk EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.498) EA , 2, Ý, Restorasyon ve Konservasyon EA , 2, D, Seracýlýk EA Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Çeþme Turizm Animasyonu SÖZ , 3, D, Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, D, Ödemiþ Besicilik EA Fidan Yetiþtirme EA Sebze Üretimi EA Tarýmsal Ýþletmecilik EA Tohumculuk EA Tire Kutsan Balýk Yetiþtiriciliði EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Teknolojisi SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.512) EA , 2, Ý, Tekstil SAY , 2, D, ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Dýþ Ticaret EA , 3, Ý, e-ticaret EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Lojistik EA Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) EA , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARS KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Kars Arýcýlýk EA Bankacýlýk EA , 2, Ý, Besicilik EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.521) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.522) SÖZ , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.521) SAY , 2, Ý, Et Endüstrisi EA Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði EA Laboratuvar SAY , 2, D, Laboratuvar (Ýkinci Öðretim) SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.521) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.521) SAY Muhasebe EA , 2, D, Süt ve Ürünleri EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.523) SAY Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Kaðýzman Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KASTAMONU ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Kastamonu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.432) SÖZ , 2, D, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Radyo ve Televizyon Tekniði SAY , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KAYSERÝ ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Kayseri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.527) SAY , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.527) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.527) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.527) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.527) SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.529) SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.352) SÖZ , 2, Ý, Ýþletme EA , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.530) EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, D, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Halil Bayraktar Saðlýk Hizmetleri Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Anestezi SAY , 2, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, Ý, Elektronörofizyoloji SAY , 2, D, Odyometri SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, Ý, Radyoterapi SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Kocasinan Boya Teknolojisi SAY Grafik EA , 3, D, Halý ve Kilim SÖZ Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.528) SAY Safiye Çýkrýkçýoðlu Meslek Y.O Arýcýlýk EA Bahçe Ziraatý EA Et Endüstrisi EA Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði EA Süt ve Ürünleri EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KIRKLARELÝ TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Kýrklareli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.534) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.534) SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.534) SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY Halýcýlýk ve Desinatörlüðü SÖZ Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, D, Maden SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.534) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.534) SAY Muhasebe EA , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.536) SAY Babaeski Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Lüleburgaz Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Grafik EA , 2, D, Kimya SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.538) SAY , 2, Ý,

7 Pazarlama EA , 2, Ý, Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Pýnarhisar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, D, Vize Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KIRÞEHÝR GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Kýrþehir El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.542) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.541) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.541) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.541) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.541) SAY , 2, D, Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Seracýlýk EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.542) SAY Kaman Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.540) SAY Gýda Teknolojisi SAY Sondajcýlýk SAY Mucur Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KOCAELÝ KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Kocaeli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 3, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY , 2, D, Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Kimya SAY , 3, Ý, Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Rafineri ve Petrokimya SAY , 2, D, Rafineri ve Petrokimya (Ýkinci Öðretim) SAY Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi SAY Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Kocaeli Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Týbbi Laboratuvar (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Ali Rýza Veziroðlu Çevre Koruma SAY , 2, D, Çevre Koruma (Ýkinci Öðretim) SAY Emlak ve Emlak Yönetimi EA Emlak ve Emlak Yönetimi (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) EA Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) (Ýkinci Öðretim) EA Arslanbey Bitki Koruma SAY Fidan ve Fidecilik EA Fidan ve Fidecilik (Ýkinci Öðretim) EA Hasat Sonrasý Teknolojisi SAY Mantarcýlýk EA Peyzaj SAY Peyzaj (Ýkinci Öðretim) SAY Seracýlýk EA Seracýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama EA Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Asým Kocabýyýk Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Yapý Tesisat Teknolojisi SAY Derbent Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Gebze Borsa ve Finans EA , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Kalýpçýlýk SAY , 2, D, Ýnsan Kaynaklarý EA Ýnsan Kaynaklarý (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Mekatronik SAY , 3, D, Mekatronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Metalografi ve Malzeme Muayenesi SAY , 2, D, Metalografi ve Malzeme Muayenesi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Uluslararasý Ticaret EA , 2, Ý, Uluslararasý Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Ýhsaniye Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Harita Kadastro SAY , 2, D, Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Su Ürünleri EA Su Ürünleri (Ýkinci Öðretim) EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler (Ýkinci Öðretim) EA Ýzmit Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY , 2, D, Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði EA , 2, D, Hereke Ömer Ýsmet Uzunyol Boya Teknolojisi SAY , 2, Ý, Boya Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Yalýtým Teknolojisi SAY Yalýtým Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Dýþ Ticaret EA , 2, Ý, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk SÖZ , 2, D, Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Kozmetik Teknolojisi SAY , 2, D, Kozmetik Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, (7) Kandýra Makine SAY Bankacýlýk EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Halkla Ýliþkiler SÖZ Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi SAY Halkla Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Ýþletme EA , 2, D, Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Muhasebe EA , 2, D, Týbbi ve Aromatik Bitkiler (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Sigortacýlýk EA , 2, D, Doðanhisar Sigortacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Tekstil SAY , 2, D, Muhasebe EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Karamürsel Deniz ve Liman Ýþletme EA , 2, D, Deniz ve Liman Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Gemi Ýnþaatý SAY Gemi Makineleri SAY , 3, D, Gemi Makineleri (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Güverte SAY , 3, D, Güverte (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Mekatronik SAY , 2, Ý, Köseköy Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Fermantasyon SAY Fermantasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Lastik Teknolojisi SAY Lastik Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Plastik Teknolojisi SAY Plastik Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Yahya Kaptan Ýþ ve Uðraþý Terapisi SAY , 2, D, Yeniköy Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KONYA SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Konya Ereðli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Ýnþaat SAY Inþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, Ý, Radyoloji (Ýkinci Öðretim) SAY Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Adalet SÖZ Adalet (Ýkinci Öðretim) SÖZ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , 2, D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA , 3, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Halkla Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Turizm Rehberliði DÝL Turizm Rehberliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Yerel Yönetimler SÖZ Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Matbaacýlýk EA , 2, Ý, Matbaacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, D, Akören Ali Rýza Ercan Meslek Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Akþehir Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Beyþehir Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Turizm Rehberliði DÝL Turizm Rehberliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA Bozkýr Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Cihanbeyli Endüstriyel Kalýpçýlýk SAY Endüstriyel Kalýpçýlýk (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Çumra Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Güneysýnýr Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Hadim Baðcýlýk EA Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Huðlu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Makine SAY Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Ilgýn Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY Makine SAY Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Kadýnhaný Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Karapýnar Et Endüstrisi EA Et Endüstrisi (Ýkinci Öðretim) EA Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Süt ve Ürünleri EA Kulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Sarayönü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama EA Fidan Yetiþtirme EA Tohumculuk EA Seydiþehir Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Otomotiv SAY Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Taþkent Arýcýlýk EA Arýcýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Kütahya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çini Ýþlemeciliði SÖZ Çini Ýþlemeciliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.559) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.558) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY , 3, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Host ve Hosteslik (Otobüs) SÖZ Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýthalat-Ýhracat EA , 3, D, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.558) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.558) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.558) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otobüs Ýþletmeciliði EA Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Restorasyon EA Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Uygulamalý Taký Teknolojisi EA Altýntaþ Gýda Teknolojisi SAY Ýþletme EA Muhasebe EA Domaniç Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Emet Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Gediz Deri Konfeksiyon SÖZ , 2, D, Deri Konfeksiyon (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 3, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Hisarcýk Muhasebe EA Pazarlama EA Simav Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Ýþletme EA Muhasebe EA Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Þaphane Ýþletme EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA

8 Tavþanlý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Harita ve Maden Ölçme SAY Ýthalat-Ýhracat EA Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.560) SAY , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MALATYA ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ (MALATYA) Malatya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maden SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.562) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.562) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.563) EA Seramik SAY Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Akçadað Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Ýþletme EA Arapgir Elektrik SAY Halýcýlýk ve Desinatörlüðü SÖZ Muhasebe EA Otomotiv SAY Tekstil SAY Battalgazi Bahçe Ziraatý EA Matbaacýlýk EA Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Yerel Yönetimler SÖZ Hekimhan Jeoteknik Teknikerliði SAY Maden SAY Sondajcýlýk SAY Kale Pazarlama EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Sürgü Su Ürünleri EA Yakýnca Otomotiv SAY Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.561) SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MANÝSA CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Manisa Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Ahmetli Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Akhisar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.566) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.566) SAY , 2, D, Endüstriyel Tavukçuluk SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.566) SAY Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.566) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.570) SAY Zeytin Yetiþtiriciliði ve Deðerlendirilmesi EA Alaþehir Arýcýlýk EA Arýcýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Baðcýlýk EA Baðcýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Hasat Sonrasý Teknolojisi SAY Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Seracýlýk EA Tarýmsal Kooperatifçilik EA Tarýmsal Kooperatifçilik (Ýkinci Öðretim) EA Tarýmsal Laboratuvar SAY Tarýmsal Laboratuvar (Ýkinci Öðretim) SAY Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Demirci Ýthalat-Ýhracat EA , 2, D, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Gölmarmara Ýnþaat SAY Sýhhi Tesisat SAY , 2, D, Gördes Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Kýrkaðaç Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Kula Deri Ýþleme Teknolojisi SAY Ýþletme EA , 2, D, Köprübaþý Harita Kadastro SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Salihli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.565) SAY , 3, Ý, Deri Konfeksiyon SÖZ , 2, D, Deri Konfeksiyon (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.565) SAY , 2, Ý, Ýthalat-Ýhracat EA , 3, D, Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.565) SAY Pazarlama EA , 2, D, Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.569) SAY Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (Ýkinci Öðretim) SÖZ Sarýgöl Harita Kadastro SAY Saruhanlý Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Tarým Alet ve Makineleri SAY Soma Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Maden SAY Makine SAY , 2, D, Turgutlu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.564) SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.567) SAY El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.568) SÖZ , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.564) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.567) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.564) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.567) SAY Ýnþaat SAY , 2, D, Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.564) SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.567) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.564) SAY , 2, D, Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.571) SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KAHRAMANMARAÞ KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Kahramanmaraþ Meslek Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.513) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Otomotiv SAY Pazarlama EA Pazarlama (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Kahramanmaraþ Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Afþin Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Andýrýn Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Fidan Yetiþtirme EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Elbistan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY Termik Santral Makineleri SAY , 2, D, Termik Santrallerde Enerji Üretimi SAY Göksun Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarcýk Ýþletme EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MARDÝN DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Mardin Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.573) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.573) SAY Ýnþaat SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.573) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.574) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MUÐLA MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ Muðla Aþçýlýk SÖZ , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.429) SÖZ , 2, Ý, Dýþ Ticaret EA , 2, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.575) SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.575) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.575) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, D, Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Dalaman Muhasebe EA , 2, D, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA , 2, D, Tarýmsal Sulama Yönetimi EA Fethiye Ali Sýtký-Mefharet Koçman Peyzaj SAY Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA , 3, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 3, D, Milas Sýtký Koçman Halýcýlýk SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA , 2, D, Restorasyon EA Restorasyon (Ýkinci Öðretim) EA Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA (8) Ortaca Bahçe Ziraatý EA Peyzaj SAY Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Su Ürünleri EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA Ula Ali Koçman Arýcýlýk EA Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Mantarcýlýk EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Tesisat Teknolojisi SAY Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Yataðan Elektrik SAY , 2, D, Mermercilik EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: MUÞ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Muþ Bankacýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.579) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.579) SAY Gýda Teknolojisi SAY Ýnþaat SAY Ýþletme EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.579) SAY , 3, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.579) SAY Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.580) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.579) SAY Süt ve Ürünleri EA Malazgirt Alparslan Et Endüstrisi EA Tarým Alet ve Makineleri SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: NEVÞEHÝR GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Hacýbektaþ Veli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Nevþehir Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.581) SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.581) SAY Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.583) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.581) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.584) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.581) SAY Pazarlama EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: NÝÐDE NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ Niðde Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Otomotiv SAY , 3, Ý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý SÖZ Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Yerel Yönetimler SÖZ Niðde Zübeyde Haným Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Bor Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Elektrik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Et Endüstrisi EA Harita Kadastro SAY Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði EA Makine SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, Ý, Sýhhi Tesisat SAY Süt ve Ürünleri EA Bor Halil-Zöhre Ataman Deri Konfeksiyon SÖZ Dericilik EA Halýcýlýk SÖZ Tekstil SAY , 2, D, Çamardý Arýcýlýk EA Su Ürünleri EA Ulukýþla Bahçe Ziraatý EA Muhasebe EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ORDU Ordu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.587) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Gemi Makineleri SAY , 2, D, Gemi Makineleri (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Halkla Ýliþkiler SÖZ Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.586) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Otomotiv SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.587) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Mesudiye Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: RÝZE Rize Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Çay Eksperliði EA Çay Eksperliði (Ýkinci Öðretim) EA El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) SÖZ

9 Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.596) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.594) SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.596) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.594) SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Fýndýklý Muhasebe EA , 2, D, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SAKARYA SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ Sakarya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü SAY , 2, D, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (Ýkinci Öðretim) SAY Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Kalýpçýlýk SAY , 2, Ý, Halkla Ýliþkiler SÖZ Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Lojistik EA , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Mekatronik SAY , 2, Ý, Metalurji Malzeme SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.600) SAY , 2, D, Sakarya Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Adapazarý Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eðitim)SAY Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) SAY Ýþletme (Uzaktan Eðitim) EA Mekatronik (Uzaktan Öðretim) SAY Akyazý Dýþ Ticaret EA , 2, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi SAY , 2, D, Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Ali Fuat Cebesoy Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Maliye EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Geyve Dýþ Ticaret EA , 2, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi EA Emlak ve Emlak Yönetimi (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Tekstil SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Hendek Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Karasu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Sapanca Bahçe Ziraatý EA Bankacýlýk EA , 2, D, Dýþ Ticaret EA , 2, D, Halkla Ýliþkiler SÖZ Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Peyzaj SAY Peyzaj (Ýkinci Öðretim) SAY Sigortacýlýk EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Pamukova Dýþ Ticaret EA , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Süt ve Ürünleri EA ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Sapanca Su Ürünleri Su Ürünleri EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Samsun Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.604) SÖZ , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.602) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Grafik (Ýkinci Öðretim) (Bk.604) EA , 2, D, Matbaacýlýk EA Mimari Dekoratif Sanatlar SÖZ Mimari Dekoratif Sanatlar (Ýkinci Öðretim) SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.602) SAY , 2, Ý, Seracýlýk EA Tarým Alet ve Makineleri SAY , 1, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, Ý, Anestezi SAY , 2, D, Optisyenlik SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Bafra Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.605) EA , 2, Ý, Seracýlýk EA Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði EA Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Havza Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Kavak Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Terme Gýda Teknolojisi SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.607) EA Çarþamba Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.601) SAY , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.606) EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SÝÝRT DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Siirt Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.608) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.608) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.608) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.609) EA , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SÝNOP ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Sinop Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Makine SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Boyabat Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.612) SAY Gerze Muhasebe EA , 2, Ý, Tekstil SAY , 3, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Ayancýk Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.611) SAY , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Sivas Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Halýcýlýk ve Desinatörlüðü SÖZ Halýcýlýk ve Desinatörlüðü (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Maden SAY Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Tekstil SAY , 3, D, Cumhuriyet Dýþ Ticaret EA , 2, D, Dýþ Ticaret (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Sigortacýlýk EA , 2, Ý, Sigortacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði SAY , 2, D, Ameliyathane Teknikerliði SAY , 2, D, Anestezi SAY , 2, D, Diyaliz SAY , 2, D, Fizik Tedavi SAY , 2, D, Odyometri SAY , 2, D, Optisyenlik SAY , 2, D, Radyoloji SAY , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Týbbi Laboratuvar (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Divriði Elektrik SAY Ýþletme EA Maliye EA Metalurji Malzeme SAY Muhasebe EA Pazarlama EA Sigortacýlýk EA Gürün Bankacýlýk EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Ýþletme EA Muhasebe EA Pazarlama EA Su Ürünleri EA Kangal Elektrik SAY Endüstriyel Elektronik SAY Makine SAY Suþehri Bahçe Ziraatý EA Besicilik EA Ýþletme EA Muhasebe EA , 2, D, Seracýlýk EA Su Ürünleri EA Süt ve Ürünleri EA Þarkýþla Aþýk Veysel Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA Maliye EA Muhasebe EA Pazarlama EA Sigortacýlýk EA Yýldýzeli Bahçe Ziraatý EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA (9) Muhasebe EA Pazarlama EA Sigortacýlýk EA Zara Ahmet Çuhadaroðlu Arýcýlýk EA Bankacýlýk EA Besicilik EA Gýda Teknolojisi SAY Ýþletme EA Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði EA Mantarcýlýk EA Muhasebe EA Pazarlama EA Sigortacýlýk EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TEKÝRDAÐ TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Tekirdað Ziraat Fakültesi Tekirdað Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.618) SAY , 2, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.619) SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.499) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.618) SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.618) SAY , 2, D, Mekatronik SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.618) SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.618) SAY , 2, D, Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.619) SAY , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Çerkezköy Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Halkla Ýliþkiler SÖZ Çorlu Dericilik EA El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.620) SÖZ Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Ýþletme EA , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.622) EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, D, Seracýlýk EA Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.620) SAY , 2, D, Hayrabolu Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Makine SAY , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Seracýlýk EA Malkara Besicilik EA Elektrik SAY , 2, D, Gýda Teknolojisi SAY Muhasebe EA , 2, D, Tesisat Teknolojisi SAY Marmara Ereðlisi Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe EA , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Muratlý Ýþletme EA , 2, D, Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.621) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Saray Ýþletme EA , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.623) EA , 2, D, Þarköy Muhasebe EA , 2, D, Seracýlýk EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TOKAT GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) Tokat Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.624) SAY , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.460) SÖZ , 2, Ý, El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.625) SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.624) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.624) SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.624) SAY , 3, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.624) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.624) SAY , 2, Ý, Seracýlýk EA Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.625) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Almus Su Ürünleri EA Erbaa Bankacýlýk EA , 2, D, Ýþletme EA Muhasebe EA , 2, D, Tekstil SAY Erbaa Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Niksar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Pazarlama EA Reþadiye Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turhal Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Ýþletme EA Mekatronik SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA Turhal Hastane Yönetimi ve Organizasyon EA , 2, D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ

10 Zile Bankacýlýk EA , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Ýþletme EA Mekatronik SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, Ý, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TRABZON Trabzon Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , 2, D, Dýþ Ticaret EA , 2, Ý, El Sanatlarý SÖZ , 2, D, Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Harita Kadastro SAY Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.626) SAY , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.627) SAY , 2, Ý, Radyoloji SAY , 2, Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ , 2, Ý, Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Turizm ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Beþikdüzü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Pazarlama EA , 2, Ý, Maçka Laboratuvar SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Su Ürünleri EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: TUNCELÝ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Tunceli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.629) SAY Elektrik SAY Ýnþaat SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.630) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÞANLIURFA HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) Þanlýurfa Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) SÖZ , 2, Ý, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Gýda Teknolojisi SAY Halkla Ýliþkiler SÖZ Harita Kadastro SAY Hazýr Yemek ve Aþçýlýk SÖZ Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýnþaat SAY , 2, Ý, Ýþletme EA , 2, D, Makine SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv SAY , 2, Ý, Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Tarým Alet ve Makineleri SAY , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Þanlýurfa Saðlýk Hizmetleri M.Y.O Radyoloji SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 3, D, Akçakale Muhasebe EA Tarýmsal Sulama Yönetimi EA Tekstil SAY Birecik Elektrik SAY Pazarlama EA Bozova Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü SAY Muhasebe EA Su Ürünleri EA Hilvan Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýnþaat SAY Siverek Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Gýda Teknolojisi SAY Muhasebe EA Suruç Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme EA Ýþletme EA Seracýlýk EA Sigortacýlýk EA Viranþehir Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Endüstriyel Elektronik SAY Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Muhasebe EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: UÞAK AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Uþak Deri Konfeksiyon SÖZ , 2, D, Deri Teknolojisi SAY Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) SAY Ýþletme EA , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) SAY Muhasebe EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.631) SAY Tekstil SAY , 3, Ý, Yerel Yönetimler SÖZ Banaz Ýþletme EA Kimya SAY , 3, D, Mobilya ve Dekorasyon SAY Pazarlama EA Eþme Halý ve Kilim SÖZ Ýþletme EA Muhasebe EA Karahallý Tekstil SAY Sivaslý Ýþletme EA Ulubey Deri Konfeksiyon SÖZ Ýþletme EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝVERSÝTESÝ (VAN) Van Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Çocuk Geliþimi (Ýkinci Öðretim) (Bk.466) SÖZ , 2, D, El Sanatlarý SÖZ El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Ýnþaat SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Makine SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Restorasyon EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.632) SAY Turizm Rehberliði DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Van Anestezi SAY , 2, D, Radyoloji SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Erciþ Bankacýlýk EA , 2, D, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Makine SAY , 2, Ý, Gevaþ Bahçe Ziraatý EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Özalp Bahçe Ziraatý EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý SAY Süt ve Ürünleri EA Tarla Bitkileri EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: YOZGAT ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Yozgat Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Halýcýlýk SÖZ Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Tarým Alet ve Makineleri SAY CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Akdaðmadeni Elektrik SAY Host ve Hosteslik (Otobüs) SÖZ Ýnþaat SAY Makine SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe EA , 2, D, Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) EA Sigortacýlýk EA Tekstil SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ZONGULDAK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ Zonguldak Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , 2, D, Harita Kadastro SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, Ý, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maden SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Zonguldak Saðlýk Hizmetleri M.Y.O Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Alaplý Bankacýlýk EA , 2, D, Bankacýlýk (Ýkinci Öðretim) EA Döküm SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik SAY , 3, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Gemi Makineleri (Ýkinci Öðretim) (Bk.644) SAY , 2, D, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Metalurji Malzeme SAY , 2, Ý, Metalurji Malzeme (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Çaycuma Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Devrek Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AKSARAY NÝÐDE ÜNÝVERSÝTESÝ Aksaray Bahçe Ziraatý EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY , 2, D, Makine SAY , 2, D, Mantarcýlýk EA Muhasebe EA , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Süt ve Ürünleri EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA (10) Aksaray Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar SAY , 2, D, Ortaköy Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme EA Makine SAY Muhasebe EA Þereflikoçhisar Berat Cömertoðlu Ýþletme EA Pazarlama EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BAYBURT ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Bayburt Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.363) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Dýþ Ticaret EA Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.363) SAY Kimya Teknolojisi SAY Muhasebe EA Pazarlama EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARAMAN SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Karaman Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) SAY Halýcýlýk SÖZ Halýcýlýk (Ýkinci Öðretim) SÖZ Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Otomotiv SAY , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Tarým Alet ve Makineleri SAY Ermenek Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Kazým Karabekir Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Yerel Yönetimler SÖZ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ Kýrýkkale Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) (Bk.532) SÖZ Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Emlak ve Emlak Yönetimi EA Endüstriyel Elektronik SAY , 3, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Endüstriyel Otomasyon SAY , 3, D, Endüstriyel Otomasyon (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.533) SAY , 2, Ý, Mantarcýlýk EA Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.533) SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.533) SAY , 2, Ý, Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Rafineri ve Petrokimya SAY , 2, Ý, Rafineri ve Petrokimya (Ýkinci Öðretim) SAY Týbbi Laboratuvar SAY , 2, Ý, Keskin Elektrik SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Pazarlama EA , 2, D, Tekstil SAY , 2, D, Yerel Yönetimler SÖZ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BATMAN DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Batman Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 4, D, Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.362) EA Otomotiv SAY Otomotiv (Ýkinci Öðretim) SAY Rafineri ve Petrokimya SAY Rafineri ve Petrokimya (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.361) SAY Batman Saðlýk Hizmetleri Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÞIRNAK DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Þýrnak Elektrik SAY , 2, Ý, Makine SAY Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.617) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BARTIN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ Bartýn Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARDAHAN KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Ardahan Arýcýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ýkinci Öðretim) SÖZ Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.347) SAY Et Endüstrisi EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.347) SAY

11 Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.348) EA Ýthalat-Ýhracat EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: IÐDIR KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Iðdýr Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.447) SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Ýthalat-Ýhracat EA Ýthalat-Ýhracat (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY Maliye EA Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Pazarlama EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.448) SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: YALOVA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Yalova Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.634) SAY , 2, Ý, Deniz ve Liman Ýþletme EA , 2, D, Deniz ve Liman Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) (Bk.634) SAY , 2, Ý, Güverte SAY , 3, D, Güverte (Ýkinci Öðretim) SAY , 3, D, Ýklimlendirme-Soðutma SAY , 2, D, Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.634) SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) (Bk.634) SAY , 2, Ý, Muhasebe EA , 2, Ý, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) (Bk.636) EA , 2, D, Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 2, Ý, Tekstil (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.635) SAY , 2, Ý, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA , 2, D, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Yatçýlýk ve Yat Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARABÜK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ Karabük Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 2, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Ýklimlendirme-Soðutma SAY Makine SAY , 2, D, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Otomotiv SAY , 2, D, Safranbolu Geleneksel El Sanatlarý SÖZ , 2, D, Geleneksel El Sanatlarý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýþletme EA , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Restorasyon EA Restorasyon (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil SAY , 2, D, Turizm Rehberliði DÝL Turizm Rehberliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KÝLÝS GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Kilis Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) (Bk.543) SAY Elektrik SAY , 3, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY Gümrük Ýþletme EA , 2, D, Gümrük Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Ýnþaat SAY Ýþletme EA Makine SAY , 2, D, Muhasebe EA Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.544) SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: OSMANÝYE ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Osmaniye Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, Ý, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Çevre Koruma SAY , 2, D, Çevre Koruma (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik SAY , 2, Ý, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) (Bk.591) SAY Harita Kadastro SAY Harita Kadastro (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) (Bk.591) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.591) SAY , 3, D, Seramik SAY Seramik (Ýkinci Öðretim) SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.592) SAY Kadirli Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Elektronik SAY , 2, Ý, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, Ý, KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Bahçe Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kimya (Ýkinci Öðretim) (Bk.593) SAY Muhasebe EA Düziçi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÜZCE Endüstriyel Elektronik SAY , 2, D, Endüstriyel Elektronik (Ýkinci Öðretim) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY , 2, Ý, Ýklimlendirme-Soðutma SAY Ýklimlendirme-Soðutma (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat SAY Ýnþaat (Ýkinci Öðretim) SAY Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Makine SAY , 2, Ý, Makine (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, Ý, Mobilya ve Dekorasyon SAY , 2, D, Mobilya ve Dekorasyon (Ýkinci Öðretim) SAY Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA , 2, Ý, Otomotiv SAY , 2, Ý, Otomotiv (Ýkinci Öðretim) (Bk.412) SAY Tarým Alet ve Makineleri SAY Tekstil (Ýkinci Öðretim) (Bk.413) SAY , 2, D, Akçakoca Ýþletme EA , 2, D, Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Muhasebe EA , 2, D, Muhasebe (Ýkinci Öðretim) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KKTC DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GAZÝMAÐUSA) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Bilgisayar Destekli Teknik Çizim SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik-Elektronik Teknikerliði SAY Ýnþaat SAY Muhasebe EA Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GÝRNE) Bankacýlýk EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Biliþim-Yönetim SAY Endüstriyel Elektronik SAY Halkla Ýliþkiler SÖZ Ýþletme EA Muhasebe EA Pazarlama EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKE) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Ýnþaat SAY Ýþletme EA Televizyon Yapým ve Yönetimi EA YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Bankacýlýk EA Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Elektrik-Elektronik Teknikerliði SAY Ýnþaat SAY Muhasebe EA Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý SÖZ Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Düzce Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY , 3, D, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektrik SAY , 2, D, Elektrik (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme SAY , 2, D, Elektronik Haberleþme (Ýkinci Öðretim) SAY , 2, D, (11)

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 4 4 YGS-2

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri Puanlı Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme Program Kodu Üniversite Adı Şehir Meslek Yüksekokulu Program Adı Öğretim Türü Burs Oranı Eğitim Dili Uyruk Durumu Özel

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları 1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Öğrenci Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kamu Yönetimi 2 Uluslararası

Detaylı

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCi ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖNLİSANS VE AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI. En Küçük Puanı 2000 Y-ÖSS. (Bk.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCi ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖNLİSANS VE AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI. En Küçük Puanı 2000 Y-ÖSS. (Bk. 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme

Detaylı

104850573 Elektronörofizyoloji 20 20 YGS-1 2013,2,D,95 373,75000 ------- 100351676 Tapu ve Kadastro 40 40 YGS-6 - - - - 271,67358 -------

104850573 Elektronörofizyoloji 20 20 YGS-1 2013,2,D,95 373,75000 ------- 100351676 Tapu ve Kadastro 40 40 YGS-6 - - - - 271,67358 ------- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Teknik Bilimler 102970882 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 30 4 YGS-1 - - - - 172,32893 ------- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Program Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Puan Türü Puanlı Yerleştirme Sınavsız Geçiş Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan OBP Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Anestezi YGS-2 20 20 333,83000

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR a. Sınavlı MYO Kontenjanları Acil Bakım Teknikerliği 40 25 Adalet 150 160 Adalet Meslek Yüksek Okulu 350 350 Ağaç İşleri 30 30 Ağız Diş Sağlığı

Detaylı

Mart Üniversitesi Taban Puanları

Mart Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96 Program Kodu Program Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 Anestezi YGS-2 20 20 381,25000 14,3,İ,96 109751654 İlk ve

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI 102751021 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 55 57 2 0 57 57 0 100,00 102770618 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 55 26 2 0 57 26 31 45,61 102751269

Detaylı

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ve EN KÜÇÜK, EN BÜYÜK PUANLAR

2017 ÖSYS YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ve EN KÜÇÜK, EN BÜYÜK PUANLAR 102751021 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 55 57 2 0 198,97143 272,34265 57 57 0 100,00 102770618 Ayvacık Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 55 26 2 0 175,04157

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 0 3, 20 349,93241 16,3,İ,98 438,05000 200650974

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 3 0 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 202203 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ LARI YATAY GEÇİŞ I 4 Aydın Meslek Yüksekokulu 7 00354 Basım ve Yayın Teknolojileri

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR 45 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (MERKEZ) 3176421 AVUKAT (BOLU)... AH 6 1... 1213, 4419, 7207 ADALET BAKANLIÐI (MERKEZ) 3176423 MÜHENDÝS (ANKARA)... TH 6 2... 1223, 4531, 6003, 7225, 7257, 7265 3176424

Detaylı