ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW"

Transkript

1

2 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde ölçtüðü tüm parametreleri bilgisayar ortamýnda saklar. 2 programý Client-Server mimarisine uygun tasarlanmýþtýr. Bu sayede uzak noktalarla iletiþimi mümkün kýlar. Yani internet üzerinden dünyanýn neresinde olursanýz olun iþ yerinizdeki þebeke analizörlerinin parametrelerini izleyebilirsiniz. 2 programý uluslararasý fikir ve sanat eserleri kanunlarý kapsamýnda, yasa dýþý çoðaltma ve haksýz kazanç elde etmeye karþý korunmuþtur. Tüm haklarý ENTES Elektronik Cihazlar Ýmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketine aittir. Lisans Haklarý : 1 analizör baðlantýsý ile kullaným, 5 analizör baðlantýsý ile kullaným, 10 analizör baðlantýsý ile kullaným, 15 analizör baðlantýsý ile kullaným, 20 analizör baðlantýsý ile kullaným, Sýnýrsýz baðlantý ile kullaným lisanslarý mevcuttur. Lütfen Yazýlým CD si ve kapaðýnda bulunan CD þifresini kaybetmeyiniz. CD þifreniz ayný zamanda Lisans durumunuzu ve fatura iliþkinizi barýndýrýr. Kaybolmasý yada baþka bir kullanýcýya devri durumunda yasal müdahale gerektirir. Ýstek, Soru ve Önerileriniz için program satýcýnýza yada adresindeki Bize Yazýn kýsmýna baþvurunuz. ENTES Elektronik Cihazlar Ýmalat San. ve Tic A.Þ Y.Dudullu Org. San. Bölgesi AND San. Sitesi No: Ümraniye / ÝSTANBUL Tel: Fax : Yazýlýmýn Kurulumu 1. CD deki setup.exe programýný çalýþtýrýn. 4. Ýþletim sisteminiz Windows Xp yada Windows 2000 ise yukarýdaki setup ekranýnda kuracaðýnýz 2 yazýlýmýný bilgisayarýnýzda tanýmlý kullanýcýlardan hangisinin eriþebileceðini belirleyiniz. Eðer kullanýcý bazýnda ayrým yapmayacaksanýz, bu bilgisayarý kullanan herkes bu uygulamayý çalýþtýrabilsin istiyorsanýz all users seçeneðini iþaretleyiniz. 2. Next butonuna týklayarak yazýlýmý bilgisayarýnýza kurmaya baþlayýn yazýlýmý Bilgisayarýnýzdaki c:\prgram files\entes klasörü altýna gerekli dosyalarý kopyalayacaktýr. Farklý bir klasöre kopyalamak isterseniz yukarýdaki ekranda change butonuna týklayarak, yazýlýmýn kurulmasýný istediðiniz klasörü seçiniz yada yazýnýz. Kurulum programý yazdýðýnýz klasör adý bilgisayarýnýzda olmasa bile otomatik olarak yazdýðýnýz klasörü oluþturacaktýr. 3. Yazýlým Lisans Sözleþmenizi dikkatlice okuduktan sonra programý bilgisayarýnýza yüklemek istiyorsanýz Next butonuna basýn Kurulum(setup) programý, yukarýdaki ekranda install tuþuna bastýðýnýzda bilgisayarýnýza gerekli dosyalarý kopyalayacaktýr. 7. Finish butonu ile kurulum iþlemi bitirilir.

3 Programýn ilk kez çalýþtýrýlmasý 1. Kurulum(setup) programý bilgisayarýnýzýn Baþlat menüsüne ve masa üstüne birer 2 adýnda kýsa yol kopyalayacaktýr. Bu kýsa yollardan herhangi birini çalýþtýrýnýz. Eðer Ýþletim sisteminiz Windows XP yada Windows 2000 ise ve bu iþletim sistemlerinde bulunan Windows Güvenlik Duvarý (firewall) aktif ise aþaðýdaki gibi bir uyarý ile karþýlaþýlýr. 2 programýnýzý að yada internet üzerinden baþka 2 programlarý ile iliþkilendirecekseniz, aþaðýdaki uyarýyý Engellemeyi kaldýr butonuna basarak geçiniz. Eðer að üzerinden herhangi bir baðlantý yapýlmayacaksa bilgisayarýnýzýn güvenliði için Engellemeye Devam et seçeneðini týklayýn. Program Parametreleri Programýn ana menüsünden Program + Parametreler kýsmýna týkladýðýnýzda aþaðýdaki ekran açýlýr. 2. Açýlan ekranda Seri No (þifre) soran kutucuða CD kapaðýnda yazan þifrenizi giriniz. Eðer, RS485 kablosu ve RSC1 çeviricisi bulunduðunuz bilgisayara baðlý ise Program modu = Server olmalýdýr. Sistemi bulunduðunuz bilgisayar ile izliyorsanýz 2 programý Server (sunucu) modunda çalýþmalýdýr. Eðer, analizör sisteminiz baþka bir bilgisayara baðlý ve að üzerinden görüntülenmesi gerekiyorsa Program modu = client olmalýdýr. Bu durumda Server IP ve adýný bilmek ve ilgili alanlarý doldurmak gerekir. Kullanýcý Adý ve Þifre Þifre ekranýndan sonra açýlan Kullanýcý Adý ve þifre ekranýna; Kullanýcý Adý : Admin yazýnýz. Admin kullanýcýsý için þifre tanýmlanmamýþtýr. Sunucu Durdurma / Baþlatma Bütün ayarlar öncesi Tanýmlar menüsünden Sunucuyu durdur komutunu iþletmeniz gerekir. Ayarlarýnýzý tamamladýktan sonra yine Tanýmlar menüsünden Sunucuyu Baþlat komutunu iþleterek, programýn baðlý olan terminallerden bilgi alýþ-veriþini baþlatmasý saðlanýr. Zaman içerisinde yaptýðýnýz deðiþikliklerin etkin olmasý için Sunucu Durdurma ve baþlatma komutunu iþletmelisiniz. Þekildeki durumda RS-C1 in baðlý olduðu bilgisayar sunucu (server) diðerleri istemci (client) konumundadýr. Buna göre istemci tarafýndaki ayarlar yukarýdaki örnekte gösterilmiþtir. Client program modu ile çalýþan 2 programýnýn bilgileri görüntüleyebilmesi için SERVER tarafýnda programýn çalýþýr durumda olmasý gerekir. Program parametreleri menüsünde ayrýca þu parametreler bulunur. Otomatik Gönder : Bu seçenek programýn kendi veritabanýndan diðer veritabanlarýna Rapor Aralýðý parametresindeki bildirilen sürede bilgi aktarýr. Bu özelliði kullanmak için aktarým yapacaðýnýz veritabanýnýn veritabaný cinsini (SQL, Oracle, Dbase, Acces) bilgisayarýnýzýn veritabaný yöneticisine tanýmlamýþ olmanýz gerekir. Ayarlar butonu ile açýlan veritabaný baðlantý ekranýndan aktarým yapacaðýnýz veritabanýný iliþkilendirebilirsiniz. Tarife : Tarife tuþu ile açtýðýnýz ekranda hafta içi Cumartesi ve Pazar günleri için ayrý ayrý 8 farklý zaman diliminde tarife hesaplattýrabilirsiniz. Bu ekranda gireceðiniz tarife bilgileri ve fiyat bilgileri bu dokümanda daha sonra bahsedeceðimiz Ücretlendirme Raporuna kaynak oluþturacaktýr. Þifre Deðiþtirme : Programýn ana menusunden Program + Þifre deðiþtirme menüsünden kullanýcý þifrenizi deðiþtirebilir, böylelikle program ve ayarlarýn güvenliðini saðlamýþ olursunuz. 2

4 b.) Port adý: Kullanýcýnýn tanýmladýðý port adý. c.) COM Port : Baðlantý noktasýnýn bilgisayarýnýzdaki hangi seri port ile haberleþeceðini ifade eder. Eðer RS485 RS232(RS-C1) konvertoru kullanýyorsanýz, bilgisayarýnýzýn arkasýndaki seri port giriþinde COM numarasýna iliþkin bilgi mevcuttur. Eðer USB konvertor kullanýyorsanýz, konvertorun kurulumunu yaptýktan sonra, hangi seri porta atandýðýný bulmanýz gerekir. Bunun için masaüstünüzdeki Bilgisayarým ikonuna sað týklayarak özellikler kýsmýna girin. 3. Bu noktadan itibaren programýn cihazlarla haberleþmesi için gerekli ayar ve düzenlemeler yapýlmalýdýr.öncelikle Ana ekrandaki Tanýmlar menüsünden Baðlantý Noktasý Tanýmlarý isimli seçeneði çalýþtýrýn. Yukarýdaki ekranda, Aygýt Yöneticisi butonuna týkladýðýnýzda devamdaki menü önünüze çýkacaktýr. 4. Baðlantý Noktasý Tanýmý : Listedeki tek baðlantý noktasý olan Com1 ayarlarýný düzenlemek için sað týklayarak Deðiþ seçeneðini açýnýz. Bu menüde Com1 ile ilgili detaylý ayarlara ulaþmak mümkündür. Ayný þekilde sað týklayarak kayýt seçeneði ile yeni bir baðlantý noktasý yaratabilirsiniz. a.) Port no: Program birden fazla baðlantý noktasýný izlemenize izin vermektedir. Örneðin bilgisayarýnýzda iki adet Seri Port var ise, Com1 için Port No: 1 yada a, Com2 için 2 yada b, girebilirsiniz. Bu sayede birden fazla baðlantý noktasýný ayný uygulamada izleyebilirsiniz.bu numaranýn bilgisayarýnýzdaki seri port numaralarýyla ilgisi yoktur. Kullanýcýnýn tanýmladýðý bir numaradýr. Yukarýdaki ekranda USB-RS485 konvertorunuzun hangi Seri Port (Com port) a atandýðýný görebilirsiniz. Yukarýdaki örnekte USB konvertor COM4 seri portuna atanmýþtýr. d.) Baud Rate: Haberleþme hýzýdýr. Bu parametre haberleþme için hayatidir ve baðladýðýnýz cihaz(lar)da ve MPR-sw2 program tarafýnda ayný olmasý gerekir. e.) Time Out: Programýn terminallerden bilgilerin gelmesini beklediði milisaniye cinsinden olan süredir. 1000ms. ideal süredir. f.) Delay: Program terminallerden bilgileri her defasýnda sorgu paketleri göndererek alýr. Bu parametre iki sorgu paketi arasýnda geçen milisaniye cinsinden olan süredir. g.) Attempts: Program ile terminal bir hatadan dolayý haberleþmediðinde ayný sorgu paketini kaç kez tekrar edeceðini ifade eden parametredir. h.) Block Size: Haberleþme hattýndaki bilginin byte cinsinden boyutudur. 3

5 IP Numarasýný nereden öðrenirim? Windows XP yada Windows 2000 iþletim sistemi olan bir bilgisayarda IP numarasýný aþaðýdaki ekrandan öðrenebilirsiniz. Bu ekraný açmak için masa üstünüzdeki að baðlantýlarým ikonuna sað týklayýp özelliklerini seçiniz. Windows 98 iþletim sistemlerinde IP numarasýný öðrenmek istediðiniz bilgisayarýn Baþlat menüsünden çalýþtýr isimli menüyü týklayýp açýlan kutucuða winipcfg yazýp çalýþtýrdýðýnýzda ekranda liste halinde IP numarasý Alt að maskesi ve diðer að baðlantýlarý bilgileri gelecektir. 5. Ethernet Konvertör (EMG) - RS485 konvertör ile Baðlantý noktasý tanýmlama : Yetkili kutucuðu iþaretli olmayan kullanýcýlar; Programýn, sadece cihaz deðerlerini gerçek zamanlý izleme, ve raporlama özelliklerini kullanabilirler. Cihaz ayarlarý ve program ayarlarý ile iliþkin menulere giremezler. 8. Cihaz Tanýmlama: Satýn aldýðýnýnýz analizörün yada rölenin ölçme bilgilerini uzaktan izleyebilmek için, cihazýnýzý programa tanýmlamanýz gerekir. Bunun için programýn cihaz tanýmlarý menüsünden aþaðýdaki ekran açýlýr. Cihaz adý ve Açýklama alanýna, raporlarda ve listelerde gözükecek anlamlý bir isim ve açýklama giriniz. Cihaz tipi açýlan listesindeki modeller ile satýn aldýðýnýz röle yada analizörün tipini eþleþtiriniz. Cihazýn ait olduðu bölgeyi listeden seçin. Modbus ID kýsmýnda cihazýn haberleþme þebekesindeki adresini giriniz. 9. Raporlar : 2 programýnda, baðlý olan cihazlarýn elektriksel verilerini saklayabilirsiniz. Raporlarýnýzýn zaman aralýðý aþaðýdaki gibi parametreler menüsünden Rapor Aralýðý kutucuðuna yazdýðýnýz dakika parametresi ile belirlenir. Yukarýdaki ekranda, modbus server modunu destekleyen herhangi bir Ethernet konvertörün yazýlýma tanýtýlma ve ayar ekraný gösterilmektedir. Sisteme tanýtacaðýnýz konvertör Modbus/TCP protokolünü desteklemelidir. Host Ip alanýna Ethernet konvertörün IP adresini, Host Port alanýna ise Ethernet Konvertörün çalýþtýðý IP port adresini giriniz. Birçok Ethernet konvertörün fabrika çýkýþ portu 502 olarak ayarlanmaktadýr. Not: Baðlantý noktasýna internet üzerinden ulaþýyorsanýz, ayarlarýnýz; Time Out : 5000, Poll Delay 500, Attempts 3 þeklinde olmasýnda fayda vardýr. Ýnternet üzerindeki geçikme ve kayýplardan dolayý ayarlarýnýzý deneyerek verimli bir biçimde çalýþýr hale getirebilirsiniz. 6. Bölge Tanýmlama: 2 programý ile birlikte kullanacaðýnýz terminalleri bölgesel olarak gruplayabilirsiniz. Bunun için Tanýmlar kýsmýndan Bölge Tanýmlarý kýsmýný seçiniz. Boþ olan liste üzerinde sað týklayarak Kayýt kýsmýný seçiniz. Açýlan ekranda Bölge adýný, Bölge no sunu ve bölgedeki yetki sahibi kullanýcýlarý doldurarak Deðiþ butonunu týklayýnýz. Eðer daha önceden tanýmlanmýþ bir bölge varsa bu þekilde üstüne sað týklayarak Deðiþ seçeneði ile menü açýlabilir gerekli deðiþiklikler yapýldýktan sonra Deðiþ butonuna basýlarak yapýlandýrma saklanabilir. 7. Kullanýcý Tanýmlama: Programýn kullanýcý tanýmlama menüsünden aþaðýda resmini gördüðünüz ekran açýlýr. Bu ekranda yeni kullanýcý tanýmlayabilir yada eski bir kullanýcýnýn yetki ve þifresini deðiþtirebilirsiniz. Bu deðiþiklikleri sadece yetkili kullanýcýlar yapabilir. 4

6 Enerji Raporu : Programýn ana menüsünden menu kýsmýndan Enerji Raporu seçeneði seçildiðinde ekranda aþaðýdaki form belirir. Bu formda enerji raporunun hangi bölge, hangi cihaz tipi ve hangi ModBus adresindeki cihaz için alacaðýnýzý belirtmeniz gerekir. Ýlk Tarih ve Son Tarih arasýndaki enerji raporunuzu devamdaki örnekte olduðu gibi alabilirsiniz. Bu menüde, gördüðünüz gibi 10 adet parametreyi grafik düzleme aktarabilir ve grafik analizini yapabilirsiniz. Ayrýca program tekrar bu menüyü açtýðýnýzda son yaptýðýnýz seçimleri unutmayacaktýr. Kompanzasyon Raporu : Programýn ana menüsünden menu kýsmýndan Kompanzasyon Raporu seçildiðinde ekranda beliren formda kompanzasyon raporunun Cihaz No su girilir. Ýlk Tarih ve Son Tarih seçildikten sonra kompanzasyon raporunuzu alabilirsiniz. Ücretlendirme Raporu : Programýn ana menüsünden menu kýsmýndan Ücretlendirme Raporu seçildiðinde ekranda tarih, saat ve cihaz seçimi formu belirir. Bu seçenekleri uygun bir þekilde doldurup ücretlendirme raporunuzu alabilirsiniz. Periyodik Deðerler Raporu : Bu rapor içeriðinde, belirttiðiniz tarih zaman aralýðýnda Cihaz No su girilen cihaza ait tüm verileri, ayarlanan zaman aralýðý ile listeleyebilir yada grafik düzleminde raporlayabilirsiniz. Ayný zamanda bu raporu aldýktan sonra rapor üzerine sað týklayarak bu raporu MS EXCEL ortamýnda incelemek üzere.csv (virgül ayraçlý deðerler) uzantýlý bir dosyaya aktarabilirsiniz. Bu dosya uzantýsýný MS EXCEL programý otomatik olarak tanýr. Grafiðiniz seçtiðiniz parametrelerle ekrana gelir. Grafiði düzenleme : Grafiðin herhangi bir noktasýnýn detay görüntüsü için (zoom) butonunu kullanabilir. Ayrýca eksenlerin azami ve asgari deðerlerini deðiþtirebileceðiniz grafik konfigürasyon menüsünü butonunu kullanarak açabilirsiniz. Periyodik Deðerleri Grafik Düzlemde Ýnceleme : Üstteki þekilde sað üstte bulunan grafik butonuna týkladýðýnýzda grafik düzleminde hangi birimleri görmek istediðinizi düzenleyen bir menü açýlýr. 5 Bu menüde diðer parametreleri görüntüleyebilir yada saklayabilirsiniz. Ayrýca otomatik eksen skala özelliðini açýp kapatabilirsiniz. Ya da eksenin max. ve min. deðerlerini kendiniz girebilirsiniz. Yaptýðýnýz deðiþiklikler bir sonraki grafik analizine kadar saklanacaktýr. Depolanmýþ Bilgileri Okuma (Log okuma) : MPR-63 kullanýcýnýn ayarladýðý deðerleri hafýzasýnda saklama özelliði bulunan bir þebeke analizörüdür. Saklanan bu deðerleri okumak ve bilgisayarda analiz etmek için MPR-sw2 programýný kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle ana menüden, Tanýmlar kýsmýndan Sunucuyu durdurmak gerekir. Böylelikle Menü de, daha önce sönük kalan Depolanmýþ Bilgiler isimli menuyu aktif hale getirmiþ olduk.

7 Depolanmýþ Bilgileri çalýþtýrdýðýmýzda (yalnýzca server modu) aþaðýdaki ekran görünür. Aþaðýdaki ekranda Ayýrýcýlar kýsmýnda sekme seçeneðini kaldýrýp, virgül seçeneðini iþaretleyip ileri týklayýn. Bu ekranda 15 adet iþaretlenebilir kayýt grubu görüntülenir. Her biri 1000 kayýt içermekle birlikte içinde kayýt olanlarý yazýlým otomatik algýlayarak seçilebilir halde görüntüler. Her seferinde 1 adet 1000 kayýt okuyabileceðiniz gibi aktif olan kayýtlarýn hepsini seçip okumanýz da mümkündür. Okuma süresi seçtiðiniz kayýt miktarýna doðru orantýlý olarak artacaktýr. Son olarak aþaðýdaki ekranda Tarih alanýna týklayýp, Sütun veri biçimi seçeneklerinden Tarih i seçin ve son u týklayýn. Birinci 1000 kaydý seçip BAÞLA butonuna bastýktan kýsa bir süre sonra program cihazdaki bilgileri tabloya doldurmaya baþlayacaktýr. Bu tabloyu diðer raporlarda olduðu gibi yazdýrabilir yada sað týk ile açýlan menuden veritabanýna aktar seçeneði ile MS EXCEL programýnýn tanýdýðý.csv uzantýlý bir dosyaya aktarabilirsiniz. Oluþturduðunuz.csv uzantýlý dosyayý çift týkladýðýnýzda sütun yapýsý doðru yerleþtirilmeyebilir. Bunu önlemek için, öncelikle Excel i çalýþtýrýn. Veri menüsünden Dýþ veri Al seçeneðini týklayýn. Dosya açma menusünde *.* Bütün dosyalar All Files seçeneðini iþaretleyip, csv uzantýlý dosyanýzý seçin. Aþaðýdaki ekranda sýnýrlandýrýlmýþ seçeneðini iþaretleyin. Ýleriyi týklayýn. 10. Cihazlarýn Görüntülenmesi : Programýn ana menüsünden Menu kýsmýndan Ön Panel Görünüm e týkladýðýnýzda her cihazýn ön panel görünümünü çaðýrabilirsiniz. Ön panel görünümündeki tuþ ve led fonksiyonlarý hemen hemen Terminalin kendisi ile aynýdýr. Yukarý ve aþaðý ok tuþlarý ile terminalle ayný olan menüde gezebilir bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 6

8 RPT-01, uzak mesafelerde zayýflayan haberleþme sinyalini güçlendirmeye yarar. 800 ile 1000 metre uzaklýktaki zayýf bir RS-485 sinyalini hattýn orta noktasýna (Ör : 400. metreye) baðlanan RPT-01 cihazý sayesinde güçlendirmek mümkündür. Standartlarda belirtilen RS-485 sinyalinin 1200m. ye kadar sorunsuz gidebildiðidir. Ancak bu standart, gürültüsüz ve kaliteli bir kablo ile saðlanan koþullar için geçerlidir. Normal saha uygulamalarýnda sinyal 800. metreden sonra zayýflamaktadýr. Sinyalin zayýf olmasý, o noktadan bilgi alýnamamasý anlamýna gelmektedir. Haberleþmeyi gerçekleþtiremeyen cihaz ile bilgisayar arasýndaki kablo mesafesinin yarýsý kadar mesafeye (sinyalin zayýf olduðu noktaya daha yakýn olabilir.) RPT-01 hatta, seri biçimde takýlmalýdýr. Elektrik parametrelerinin üzerine týklayarak göstergelerde bilgileri deðiþtirebilirsiniz. BÝLGÝSAYAR BAÐLANTILI ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ Uygulama Notlarý 1. Temel Baðlantý Þemasý MPR53S optik izoleli RS-485 portuna, MODBUS seri haberleþme protokolüne sahiptir. MPR-53S, uzak noktalardan bilgi toplama ve bilgisayar yazýlýmý (2) sayesinde bu bilgileri kaydetme özelliðine de sahiptir. Aþaðýda gösterilen þemada, temel bilgisayar baðlantý blok þemasý gösterilmektedir. Bu þemada MPR-53S (MPR-63) ölçtüðü þebeke deðerlerini RS-485 hattý üzerinden dönüþtürücüye kadar iletir. Bu hat mutlaka bir kablo (CAT 5 STP) olmalýdýr. Hattýn mümkün olduðu kadar yüksek gerilim taþýyan bakýr bara, kablolardan uzak olmasý gerekir.bilgisayarlarýn RS-485 haberleþme giriþi olmadýðýndan RS-232 / RS485 dönüþtürücü kullanmak gerekir. Þemadaki RSC1 cihazý RS-232 / RS485 sinyal dönüþtürücü iþlevi görür. RSC1 24V DC bir kaynak ile beslenmelidir. RSC1 ile bilgisayar arasýndaki seri haberleþme kablosu, standart 9 pin seri haberleþme kablosudur. BÝLGÝSAYAR BAÐLANTI ÞEMASI Yukarýdaki þekilde YANLIÞ uygulama örneði verilmiþtir. Çünkü Sinyal Kuvvetlendirici RPT-01, zaten sinyalin kuvvetli olduðu noktaya baðlanmýþtýr. Burada RPT-01 in hiçbir iþlevi yoktur. Haberleþme sinyali RS-C1 konvertöründen en az 400 metre sonra zayýflamaktadýr. Bu durum göz önüne alýndýðýnda mesafe 400 metreden büyük ise RPT-01 sinyal kuvvetlendirici RS-C1 ve Bilgisayardan en az 400 metre uzaða baðlanmalýdýr. DOÐRU uygulama örneði aþaðýdaki þemada gösterilmiþtir. Çoklu Uygulamalar : 247 adet cihazý ayný þebekede kullanmanýz mümkündür. Ancak RSC1 Sinyal Dönüþtürücünün ve RPT-01 in kapasite sýnýrlarý vardýr. 1 adet RS-C1 cihazýna 31 adet MPR-53S yada 31 adet RPT-01 baðlayabilirsiniz. 1 adet RPT-01 cihazýna 24 adet MPR-53S baðlayabilirsiniz. 2. Uzak ve Çoklu Baðlantý Uygulamalarý RPT-01 Sinyal Kuvvetlendirici : Yukarýdaki þemada 247 adet MPR-53S Baðlý Þebeke uygulama örneði gösterilmiþtir. MODBUS haberleþmesinin kuralý olarak Bilgisayar (master) haberleþmeyi ilk baþlatan istek sinyalini hatta gönderir. Haberleþme sinyali belirtilen mesafeyi (400 m.den büyük) katederken kayba uðrar. Zayýflamýþ sinyal sahadaki cihazlar için anlam ifade etmediðinden haberleþme gerçekleþmez. Bu yüzden RPT-01 cihazý 400m. yada daha uzak mesafeye yerleþtirilmelidir. RPT-01 Baðlantý Klemensleri 1. DATA + (MPR-53S ten gelen (A) hattý giriþi) 2. DATA (MPR-53S ten gelen (B) hattý giriþi) V DC Besleme pozitif (+) V DC Besleme negatif (GND) 19.DATA çýkýþý 20.DATA + çýkýþý 7

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

RT-206 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU NET KONSOL CM NET NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI 08/2003 KURULUM KILAVUZU Net-KONSOL - Net-CM KK - REVAAC 25/08/2003 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Kablosuz Dýþ Ortam Köprüsü (Tekrarlayýcý/Eriþim Noktasý) Türkçe Tanýtým, Kullaným Kýlavuzu Ve Garanti Belgesi WOB-201 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Giriş Ekranı Programı ilk defa kurduysanız kullanıcı adınız ve şifreniz palmiye dir. Server a bağlanmak için server yazan kutuya tıklayınız. IP Numarası olarak Server IP Numarası

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

GEM-10 GPRS/Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu. Rev 1.01 07/2011

GEM-10 GPRS/Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu. Rev 1.01 07/2011 GEM10 GPRS/Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu Rev 1.01 07/2011 1.Giriş 1.1 Genel Özellikler ENTES GEM10 GPRS/Modbus Gateway Modbus protokolü ile haberleşen cihazlarınıza GPRS veya ethernet ağı üzerinden

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

NP301. K&K NP301 Sanal COM portu tanımlama adımları ADIM-1

NP301. K&K NP301 Sanal COM portu tanımlama adımları ADIM-1 NP301 ADIM-1 NP301 ilk konfigürasyonu için; öncelikle bilgisayarınızın ethernet portu ile NP301 cihazın ethernet portunu düz ağ kablosu ile birbirine bağlayın. Bilgisayarınızın ağ ayarlarını otomatik şekle

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu

EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu Rev 2.4 10/2014 Güvenlik Şartları ve Uyarılar: Cihazı kullanmadan önce kullanma talimatının tamamını okuyunuz. EMG cihazının bağlandığı ağ üzerindeki diğer

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

YAZILIM KURULUM REHBERÝ

YAZILIM KURULUM REHBERÝ YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

CLOGGER YAZILIMI KURULUM YÖNERGESİ

CLOGGER YAZILIMI KURULUM YÖNERGESİ CLOGGER YAZILIMI KURULUM YÖNERGESİ 1.ADIM 2.ADIM 3.ADIM 4.ADIM 5.ADIM 6.ADIM 1 Ana Ekran ve Bildirim İkonları Yazılımı bilgisayarınıza yükleyip çalıştırdıktan sonra, bu ekranda cihazlardan gelen sıcaklık

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı