ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW"

Transkript

1

2 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde ölçtüðü tüm parametreleri bilgisayar ortamýnda saklar. 2 programý Client-Server mimarisine uygun tasarlanmýþtýr. Bu sayede uzak noktalarla iletiþimi mümkün kýlar. Yani internet üzerinden dünyanýn neresinde olursanýz olun iþ yerinizdeki þebeke analizörlerinin parametrelerini izleyebilirsiniz. 2 programý uluslararasý fikir ve sanat eserleri kanunlarý kapsamýnda, yasa dýþý çoðaltma ve haksýz kazanç elde etmeye karþý korunmuþtur. Tüm haklarý ENTES Elektronik Cihazlar Ýmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketine aittir. Lisans Haklarý : 1 analizör baðlantýsý ile kullaným, 5 analizör baðlantýsý ile kullaným, 10 analizör baðlantýsý ile kullaným, 15 analizör baðlantýsý ile kullaným, 20 analizör baðlantýsý ile kullaným, Sýnýrsýz baðlantý ile kullaným lisanslarý mevcuttur. Lütfen Yazýlým CD si ve kapaðýnda bulunan CD þifresini kaybetmeyiniz. CD þifreniz ayný zamanda Lisans durumunuzu ve fatura iliþkinizi barýndýrýr. Kaybolmasý yada baþka bir kullanýcýya devri durumunda yasal müdahale gerektirir. Ýstek, Soru ve Önerileriniz için program satýcýnýza yada adresindeki Bize Yazýn kýsmýna baþvurunuz. ENTES Elektronik Cihazlar Ýmalat San. ve Tic A.Þ Y.Dudullu Org. San. Bölgesi AND San. Sitesi No: Ümraniye / ÝSTANBUL Tel: Fax : Yazýlýmýn Kurulumu 1. CD deki setup.exe programýný çalýþtýrýn. 4. Ýþletim sisteminiz Windows Xp yada Windows 2000 ise yukarýdaki setup ekranýnda kuracaðýnýz 2 yazýlýmýný bilgisayarýnýzda tanýmlý kullanýcýlardan hangisinin eriþebileceðini belirleyiniz. Eðer kullanýcý bazýnda ayrým yapmayacaksanýz, bu bilgisayarý kullanan herkes bu uygulamayý çalýþtýrabilsin istiyorsanýz all users seçeneðini iþaretleyiniz. 2. Next butonuna týklayarak yazýlýmý bilgisayarýnýza kurmaya baþlayýn yazýlýmý Bilgisayarýnýzdaki c:\prgram files\entes klasörü altýna gerekli dosyalarý kopyalayacaktýr. Farklý bir klasöre kopyalamak isterseniz yukarýdaki ekranda change butonuna týklayarak, yazýlýmýn kurulmasýný istediðiniz klasörü seçiniz yada yazýnýz. Kurulum programý yazdýðýnýz klasör adý bilgisayarýnýzda olmasa bile otomatik olarak yazdýðýnýz klasörü oluþturacaktýr. 3. Yazýlým Lisans Sözleþmenizi dikkatlice okuduktan sonra programý bilgisayarýnýza yüklemek istiyorsanýz Next butonuna basýn Kurulum(setup) programý, yukarýdaki ekranda install tuþuna bastýðýnýzda bilgisayarýnýza gerekli dosyalarý kopyalayacaktýr. 7. Finish butonu ile kurulum iþlemi bitirilir.

3 Programýn ilk kez çalýþtýrýlmasý 1. Kurulum(setup) programý bilgisayarýnýzýn Baþlat menüsüne ve masa üstüne birer 2 adýnda kýsa yol kopyalayacaktýr. Bu kýsa yollardan herhangi birini çalýþtýrýnýz. Eðer Ýþletim sisteminiz Windows XP yada Windows 2000 ise ve bu iþletim sistemlerinde bulunan Windows Güvenlik Duvarý (firewall) aktif ise aþaðýdaki gibi bir uyarý ile karþýlaþýlýr. 2 programýnýzý að yada internet üzerinden baþka 2 programlarý ile iliþkilendirecekseniz, aþaðýdaki uyarýyý Engellemeyi kaldýr butonuna basarak geçiniz. Eðer að üzerinden herhangi bir baðlantý yapýlmayacaksa bilgisayarýnýzýn güvenliði için Engellemeye Devam et seçeneðini týklayýn. Program Parametreleri Programýn ana menüsünden Program + Parametreler kýsmýna týkladýðýnýzda aþaðýdaki ekran açýlýr. 2. Açýlan ekranda Seri No (þifre) soran kutucuða CD kapaðýnda yazan þifrenizi giriniz. Eðer, RS485 kablosu ve RSC1 çeviricisi bulunduðunuz bilgisayara baðlý ise Program modu = Server olmalýdýr. Sistemi bulunduðunuz bilgisayar ile izliyorsanýz 2 programý Server (sunucu) modunda çalýþmalýdýr. Eðer, analizör sisteminiz baþka bir bilgisayara baðlý ve að üzerinden görüntülenmesi gerekiyorsa Program modu = client olmalýdýr. Bu durumda Server IP ve adýný bilmek ve ilgili alanlarý doldurmak gerekir. Kullanýcý Adý ve Þifre Þifre ekranýndan sonra açýlan Kullanýcý Adý ve þifre ekranýna; Kullanýcý Adý : Admin yazýnýz. Admin kullanýcýsý için þifre tanýmlanmamýþtýr. Sunucu Durdurma / Baþlatma Bütün ayarlar öncesi Tanýmlar menüsünden Sunucuyu durdur komutunu iþletmeniz gerekir. Ayarlarýnýzý tamamladýktan sonra yine Tanýmlar menüsünden Sunucuyu Baþlat komutunu iþleterek, programýn baðlý olan terminallerden bilgi alýþ-veriþini baþlatmasý saðlanýr. Zaman içerisinde yaptýðýnýz deðiþikliklerin etkin olmasý için Sunucu Durdurma ve baþlatma komutunu iþletmelisiniz. Þekildeki durumda RS-C1 in baðlý olduðu bilgisayar sunucu (server) diðerleri istemci (client) konumundadýr. Buna göre istemci tarafýndaki ayarlar yukarýdaki örnekte gösterilmiþtir. Client program modu ile çalýþan 2 programýnýn bilgileri görüntüleyebilmesi için SERVER tarafýnda programýn çalýþýr durumda olmasý gerekir. Program parametreleri menüsünde ayrýca þu parametreler bulunur. Otomatik Gönder : Bu seçenek programýn kendi veritabanýndan diðer veritabanlarýna Rapor Aralýðý parametresindeki bildirilen sürede bilgi aktarýr. Bu özelliði kullanmak için aktarým yapacaðýnýz veritabanýnýn veritabaný cinsini (SQL, Oracle, Dbase, Acces) bilgisayarýnýzýn veritabaný yöneticisine tanýmlamýþ olmanýz gerekir. Ayarlar butonu ile açýlan veritabaný baðlantý ekranýndan aktarým yapacaðýnýz veritabanýný iliþkilendirebilirsiniz. Tarife : Tarife tuþu ile açtýðýnýz ekranda hafta içi Cumartesi ve Pazar günleri için ayrý ayrý 8 farklý zaman diliminde tarife hesaplattýrabilirsiniz. Bu ekranda gireceðiniz tarife bilgileri ve fiyat bilgileri bu dokümanda daha sonra bahsedeceðimiz Ücretlendirme Raporuna kaynak oluþturacaktýr. Þifre Deðiþtirme : Programýn ana menusunden Program + Þifre deðiþtirme menüsünden kullanýcý þifrenizi deðiþtirebilir, böylelikle program ve ayarlarýn güvenliðini saðlamýþ olursunuz. 2

4 b.) Port adý: Kullanýcýnýn tanýmladýðý port adý. c.) COM Port : Baðlantý noktasýnýn bilgisayarýnýzdaki hangi seri port ile haberleþeceðini ifade eder. Eðer RS485 RS232(RS-C1) konvertoru kullanýyorsanýz, bilgisayarýnýzýn arkasýndaki seri port giriþinde COM numarasýna iliþkin bilgi mevcuttur. Eðer USB konvertor kullanýyorsanýz, konvertorun kurulumunu yaptýktan sonra, hangi seri porta atandýðýný bulmanýz gerekir. Bunun için masaüstünüzdeki Bilgisayarým ikonuna sað týklayarak özellikler kýsmýna girin. 3. Bu noktadan itibaren programýn cihazlarla haberleþmesi için gerekli ayar ve düzenlemeler yapýlmalýdýr.öncelikle Ana ekrandaki Tanýmlar menüsünden Baðlantý Noktasý Tanýmlarý isimli seçeneði çalýþtýrýn. Yukarýdaki ekranda, Aygýt Yöneticisi butonuna týkladýðýnýzda devamdaki menü önünüze çýkacaktýr. 4. Baðlantý Noktasý Tanýmý : Listedeki tek baðlantý noktasý olan Com1 ayarlarýný düzenlemek için sað týklayarak Deðiþ seçeneðini açýnýz. Bu menüde Com1 ile ilgili detaylý ayarlara ulaþmak mümkündür. Ayný þekilde sað týklayarak kayýt seçeneði ile yeni bir baðlantý noktasý yaratabilirsiniz. a.) Port no: Program birden fazla baðlantý noktasýný izlemenize izin vermektedir. Örneðin bilgisayarýnýzda iki adet Seri Port var ise, Com1 için Port No: 1 yada a, Com2 için 2 yada b, girebilirsiniz. Bu sayede birden fazla baðlantý noktasýný ayný uygulamada izleyebilirsiniz.bu numaranýn bilgisayarýnýzdaki seri port numaralarýyla ilgisi yoktur. Kullanýcýnýn tanýmladýðý bir numaradýr. Yukarýdaki ekranda USB-RS485 konvertorunuzun hangi Seri Port (Com port) a atandýðýný görebilirsiniz. Yukarýdaki örnekte USB konvertor COM4 seri portuna atanmýþtýr. d.) Baud Rate: Haberleþme hýzýdýr. Bu parametre haberleþme için hayatidir ve baðladýðýnýz cihaz(lar)da ve MPR-sw2 program tarafýnda ayný olmasý gerekir. e.) Time Out: Programýn terminallerden bilgilerin gelmesini beklediði milisaniye cinsinden olan süredir. 1000ms. ideal süredir. f.) Delay: Program terminallerden bilgileri her defasýnda sorgu paketleri göndererek alýr. Bu parametre iki sorgu paketi arasýnda geçen milisaniye cinsinden olan süredir. g.) Attempts: Program ile terminal bir hatadan dolayý haberleþmediðinde ayný sorgu paketini kaç kez tekrar edeceðini ifade eden parametredir. h.) Block Size: Haberleþme hattýndaki bilginin byte cinsinden boyutudur. 3

5 IP Numarasýný nereden öðrenirim? Windows XP yada Windows 2000 iþletim sistemi olan bir bilgisayarda IP numarasýný aþaðýdaki ekrandan öðrenebilirsiniz. Bu ekraný açmak için masa üstünüzdeki að baðlantýlarým ikonuna sað týklayýp özelliklerini seçiniz. Windows 98 iþletim sistemlerinde IP numarasýný öðrenmek istediðiniz bilgisayarýn Baþlat menüsünden çalýþtýr isimli menüyü týklayýp açýlan kutucuða winipcfg yazýp çalýþtýrdýðýnýzda ekranda liste halinde IP numarasý Alt að maskesi ve diðer að baðlantýlarý bilgileri gelecektir. 5. Ethernet Konvertör (EMG) - RS485 konvertör ile Baðlantý noktasý tanýmlama : Yetkili kutucuðu iþaretli olmayan kullanýcýlar; Programýn, sadece cihaz deðerlerini gerçek zamanlý izleme, ve raporlama özelliklerini kullanabilirler. Cihaz ayarlarý ve program ayarlarý ile iliþkin menulere giremezler. 8. Cihaz Tanýmlama: Satýn aldýðýnýnýz analizörün yada rölenin ölçme bilgilerini uzaktan izleyebilmek için, cihazýnýzý programa tanýmlamanýz gerekir. Bunun için programýn cihaz tanýmlarý menüsünden aþaðýdaki ekran açýlýr. Cihaz adý ve Açýklama alanýna, raporlarda ve listelerde gözükecek anlamlý bir isim ve açýklama giriniz. Cihaz tipi açýlan listesindeki modeller ile satýn aldýðýnýz röle yada analizörün tipini eþleþtiriniz. Cihazýn ait olduðu bölgeyi listeden seçin. Modbus ID kýsmýnda cihazýn haberleþme þebekesindeki adresini giriniz. 9. Raporlar : 2 programýnda, baðlý olan cihazlarýn elektriksel verilerini saklayabilirsiniz. Raporlarýnýzýn zaman aralýðý aþaðýdaki gibi parametreler menüsünden Rapor Aralýðý kutucuðuna yazdýðýnýz dakika parametresi ile belirlenir. Yukarýdaki ekranda, modbus server modunu destekleyen herhangi bir Ethernet konvertörün yazýlýma tanýtýlma ve ayar ekraný gösterilmektedir. Sisteme tanýtacaðýnýz konvertör Modbus/TCP protokolünü desteklemelidir. Host Ip alanýna Ethernet konvertörün IP adresini, Host Port alanýna ise Ethernet Konvertörün çalýþtýðý IP port adresini giriniz. Birçok Ethernet konvertörün fabrika çýkýþ portu 502 olarak ayarlanmaktadýr. Not: Baðlantý noktasýna internet üzerinden ulaþýyorsanýz, ayarlarýnýz; Time Out : 5000, Poll Delay 500, Attempts 3 þeklinde olmasýnda fayda vardýr. Ýnternet üzerindeki geçikme ve kayýplardan dolayý ayarlarýnýzý deneyerek verimli bir biçimde çalýþýr hale getirebilirsiniz. 6. Bölge Tanýmlama: 2 programý ile birlikte kullanacaðýnýz terminalleri bölgesel olarak gruplayabilirsiniz. Bunun için Tanýmlar kýsmýndan Bölge Tanýmlarý kýsmýný seçiniz. Boþ olan liste üzerinde sað týklayarak Kayýt kýsmýný seçiniz. Açýlan ekranda Bölge adýný, Bölge no sunu ve bölgedeki yetki sahibi kullanýcýlarý doldurarak Deðiþ butonunu týklayýnýz. Eðer daha önceden tanýmlanmýþ bir bölge varsa bu þekilde üstüne sað týklayarak Deðiþ seçeneði ile menü açýlabilir gerekli deðiþiklikler yapýldýktan sonra Deðiþ butonuna basýlarak yapýlandýrma saklanabilir. 7. Kullanýcý Tanýmlama: Programýn kullanýcý tanýmlama menüsünden aþaðýda resmini gördüðünüz ekran açýlýr. Bu ekranda yeni kullanýcý tanýmlayabilir yada eski bir kullanýcýnýn yetki ve þifresini deðiþtirebilirsiniz. Bu deðiþiklikleri sadece yetkili kullanýcýlar yapabilir. 4

6 Enerji Raporu : Programýn ana menüsünden menu kýsmýndan Enerji Raporu seçeneði seçildiðinde ekranda aþaðýdaki form belirir. Bu formda enerji raporunun hangi bölge, hangi cihaz tipi ve hangi ModBus adresindeki cihaz için alacaðýnýzý belirtmeniz gerekir. Ýlk Tarih ve Son Tarih arasýndaki enerji raporunuzu devamdaki örnekte olduðu gibi alabilirsiniz. Bu menüde, gördüðünüz gibi 10 adet parametreyi grafik düzleme aktarabilir ve grafik analizini yapabilirsiniz. Ayrýca program tekrar bu menüyü açtýðýnýzda son yaptýðýnýz seçimleri unutmayacaktýr. Kompanzasyon Raporu : Programýn ana menüsünden menu kýsmýndan Kompanzasyon Raporu seçildiðinde ekranda beliren formda kompanzasyon raporunun Cihaz No su girilir. Ýlk Tarih ve Son Tarih seçildikten sonra kompanzasyon raporunuzu alabilirsiniz. Ücretlendirme Raporu : Programýn ana menüsünden menu kýsmýndan Ücretlendirme Raporu seçildiðinde ekranda tarih, saat ve cihaz seçimi formu belirir. Bu seçenekleri uygun bir þekilde doldurup ücretlendirme raporunuzu alabilirsiniz. Periyodik Deðerler Raporu : Bu rapor içeriðinde, belirttiðiniz tarih zaman aralýðýnda Cihaz No su girilen cihaza ait tüm verileri, ayarlanan zaman aralýðý ile listeleyebilir yada grafik düzleminde raporlayabilirsiniz. Ayný zamanda bu raporu aldýktan sonra rapor üzerine sað týklayarak bu raporu MS EXCEL ortamýnda incelemek üzere.csv (virgül ayraçlý deðerler) uzantýlý bir dosyaya aktarabilirsiniz. Bu dosya uzantýsýný MS EXCEL programý otomatik olarak tanýr. Grafiðiniz seçtiðiniz parametrelerle ekrana gelir. Grafiði düzenleme : Grafiðin herhangi bir noktasýnýn detay görüntüsü için (zoom) butonunu kullanabilir. Ayrýca eksenlerin azami ve asgari deðerlerini deðiþtirebileceðiniz grafik konfigürasyon menüsünü butonunu kullanarak açabilirsiniz. Periyodik Deðerleri Grafik Düzlemde Ýnceleme : Üstteki þekilde sað üstte bulunan grafik butonuna týkladýðýnýzda grafik düzleminde hangi birimleri görmek istediðinizi düzenleyen bir menü açýlýr. 5 Bu menüde diðer parametreleri görüntüleyebilir yada saklayabilirsiniz. Ayrýca otomatik eksen skala özelliðini açýp kapatabilirsiniz. Ya da eksenin max. ve min. deðerlerini kendiniz girebilirsiniz. Yaptýðýnýz deðiþiklikler bir sonraki grafik analizine kadar saklanacaktýr. Depolanmýþ Bilgileri Okuma (Log okuma) : MPR-63 kullanýcýnýn ayarladýðý deðerleri hafýzasýnda saklama özelliði bulunan bir þebeke analizörüdür. Saklanan bu deðerleri okumak ve bilgisayarda analiz etmek için MPR-sw2 programýný kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle ana menüden, Tanýmlar kýsmýndan Sunucuyu durdurmak gerekir. Böylelikle Menü de, daha önce sönük kalan Depolanmýþ Bilgiler isimli menuyu aktif hale getirmiþ olduk.

7 Depolanmýþ Bilgileri çalýþtýrdýðýmýzda (yalnýzca server modu) aþaðýdaki ekran görünür. Aþaðýdaki ekranda Ayýrýcýlar kýsmýnda sekme seçeneðini kaldýrýp, virgül seçeneðini iþaretleyip ileri týklayýn. Bu ekranda 15 adet iþaretlenebilir kayýt grubu görüntülenir. Her biri 1000 kayýt içermekle birlikte içinde kayýt olanlarý yazýlým otomatik algýlayarak seçilebilir halde görüntüler. Her seferinde 1 adet 1000 kayýt okuyabileceðiniz gibi aktif olan kayýtlarýn hepsini seçip okumanýz da mümkündür. Okuma süresi seçtiðiniz kayýt miktarýna doðru orantýlý olarak artacaktýr. Son olarak aþaðýdaki ekranda Tarih alanýna týklayýp, Sütun veri biçimi seçeneklerinden Tarih i seçin ve son u týklayýn. Birinci 1000 kaydý seçip BAÞLA butonuna bastýktan kýsa bir süre sonra program cihazdaki bilgileri tabloya doldurmaya baþlayacaktýr. Bu tabloyu diðer raporlarda olduðu gibi yazdýrabilir yada sað týk ile açýlan menuden veritabanýna aktar seçeneði ile MS EXCEL programýnýn tanýdýðý.csv uzantýlý bir dosyaya aktarabilirsiniz. Oluþturduðunuz.csv uzantýlý dosyayý çift týkladýðýnýzda sütun yapýsý doðru yerleþtirilmeyebilir. Bunu önlemek için, öncelikle Excel i çalýþtýrýn. Veri menüsünden Dýþ veri Al seçeneðini týklayýn. Dosya açma menusünde *.* Bütün dosyalar All Files seçeneðini iþaretleyip, csv uzantýlý dosyanýzý seçin. Aþaðýdaki ekranda sýnýrlandýrýlmýþ seçeneðini iþaretleyin. Ýleriyi týklayýn. 10. Cihazlarýn Görüntülenmesi : Programýn ana menüsünden Menu kýsmýndan Ön Panel Görünüm e týkladýðýnýzda her cihazýn ön panel görünümünü çaðýrabilirsiniz. Ön panel görünümündeki tuþ ve led fonksiyonlarý hemen hemen Terminalin kendisi ile aynýdýr. Yukarý ve aþaðý ok tuþlarý ile terminalle ayný olan menüde gezebilir bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 6

8 RPT-01, uzak mesafelerde zayýflayan haberleþme sinyalini güçlendirmeye yarar. 800 ile 1000 metre uzaklýktaki zayýf bir RS-485 sinyalini hattýn orta noktasýna (Ör : 400. metreye) baðlanan RPT-01 cihazý sayesinde güçlendirmek mümkündür. Standartlarda belirtilen RS-485 sinyalinin 1200m. ye kadar sorunsuz gidebildiðidir. Ancak bu standart, gürültüsüz ve kaliteli bir kablo ile saðlanan koþullar için geçerlidir. Normal saha uygulamalarýnda sinyal 800. metreden sonra zayýflamaktadýr. Sinyalin zayýf olmasý, o noktadan bilgi alýnamamasý anlamýna gelmektedir. Haberleþmeyi gerçekleþtiremeyen cihaz ile bilgisayar arasýndaki kablo mesafesinin yarýsý kadar mesafeye (sinyalin zayýf olduðu noktaya daha yakýn olabilir.) RPT-01 hatta, seri biçimde takýlmalýdýr. Elektrik parametrelerinin üzerine týklayarak göstergelerde bilgileri deðiþtirebilirsiniz. BÝLGÝSAYAR BAÐLANTILI ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ Uygulama Notlarý 1. Temel Baðlantý Þemasý MPR53S optik izoleli RS-485 portuna, MODBUS seri haberleþme protokolüne sahiptir. MPR-53S, uzak noktalardan bilgi toplama ve bilgisayar yazýlýmý (2) sayesinde bu bilgileri kaydetme özelliðine de sahiptir. Aþaðýda gösterilen þemada, temel bilgisayar baðlantý blok þemasý gösterilmektedir. Bu þemada MPR-53S (MPR-63) ölçtüðü þebeke deðerlerini RS-485 hattý üzerinden dönüþtürücüye kadar iletir. Bu hat mutlaka bir kablo (CAT 5 STP) olmalýdýr. Hattýn mümkün olduðu kadar yüksek gerilim taþýyan bakýr bara, kablolardan uzak olmasý gerekir.bilgisayarlarýn RS-485 haberleþme giriþi olmadýðýndan RS-232 / RS485 dönüþtürücü kullanmak gerekir. Þemadaki RSC1 cihazý RS-232 / RS485 sinyal dönüþtürücü iþlevi görür. RSC1 24V DC bir kaynak ile beslenmelidir. RSC1 ile bilgisayar arasýndaki seri haberleþme kablosu, standart 9 pin seri haberleþme kablosudur. BÝLGÝSAYAR BAÐLANTI ÞEMASI Yukarýdaki þekilde YANLIÞ uygulama örneði verilmiþtir. Çünkü Sinyal Kuvvetlendirici RPT-01, zaten sinyalin kuvvetli olduðu noktaya baðlanmýþtýr. Burada RPT-01 in hiçbir iþlevi yoktur. Haberleþme sinyali RS-C1 konvertöründen en az 400 metre sonra zayýflamaktadýr. Bu durum göz önüne alýndýðýnda mesafe 400 metreden büyük ise RPT-01 sinyal kuvvetlendirici RS-C1 ve Bilgisayardan en az 400 metre uzaða baðlanmalýdýr. DOÐRU uygulama örneði aþaðýdaki þemada gösterilmiþtir. Çoklu Uygulamalar : 247 adet cihazý ayný þebekede kullanmanýz mümkündür. Ancak RSC1 Sinyal Dönüþtürücünün ve RPT-01 in kapasite sýnýrlarý vardýr. 1 adet RS-C1 cihazýna 31 adet MPR-53S yada 31 adet RPT-01 baðlayabilirsiniz. 1 adet RPT-01 cihazýna 24 adet MPR-53S baðlayabilirsiniz. 2. Uzak ve Çoklu Baðlantý Uygulamalarý RPT-01 Sinyal Kuvvetlendirici : Yukarýdaki þemada 247 adet MPR-53S Baðlý Þebeke uygulama örneði gösterilmiþtir. MODBUS haberleþmesinin kuralý olarak Bilgisayar (master) haberleþmeyi ilk baþlatan istek sinyalini hatta gönderir. Haberleþme sinyali belirtilen mesafeyi (400 m.den büyük) katederken kayba uðrar. Zayýflamýþ sinyal sahadaki cihazlar için anlam ifade etmediðinden haberleþme gerçekleþmez. Bu yüzden RPT-01 cihazý 400m. yada daha uzak mesafeye yerleþtirilmelidir. RPT-01 Baðlantý Klemensleri 1. DATA + (MPR-53S ten gelen (A) hattý giriþi) 2. DATA (MPR-53S ten gelen (B) hattý giriþi) V DC Besleme pozitif (+) V DC Besleme negatif (GND) 19.DATA çýkýþý 20.DATA + çýkýþý 7

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU

KONSOL CM NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI KURULUM KILAVUZU NET KONSOL CM NET NET-KONSOL SUNUCU PROGRAMI 08/2003 KURULUM KILAVUZU Net-KONSOL - Net-CM KK - REVAAC 25/08/2003 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ www.entes.com.tr HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı