De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir."

Transkript

1

2 ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru una ulaflt ran internet, teknolojik geliflmelerin bafl döndürücü bir h zla yafland günümüzde giderek yayg nlafl yor. nternete ba lanabilen cep telefonu, cep bilgisayar, dizüstü bilgisayar gibi mobil araçlar n yayg nlaflmas, bunun üzerine kablosuz a lar n da eklenmesiyle birlikte, internet hayat m z n temel unsurlar ndan biri hâline geldi. Cep telefonumuzu kullan rken nas l kapsama alan içinde oldu umuz her yerden görüflme yapabiliyorsak, giderek yayg nlaflan hot spot denilen kablosuz internet ba lant s sa layan noktalar sayesinde de bilgiyarlar m zla kapsama alan içindeki her yerden internete ba lanabiliyoruz. Oteller, hava alanlar, fuar merkezleri, üni- 7

3 versite kampüsleri, metropollerdeki önemli caddeler ve birçok mekân bugün hot spot antenleriyle bizi sokakta bile internete ba l yor. Hot spot lar o kadar h zl yay l yor ki, telefon görüflmelerimizi internet üzerinden yapt m z takdirde GSM flebekelerinin bile pabucunun yak n gelecekte dama at laca ndan söz edebiliriz. Neredeyse herkesin cep telefonu sahibi oldu u günümüzde, ankesörlü telefonlar n kullan m n n azald biliniyor. Cep telefonu kullan m n n yayg nlaflmas yla birlikte sabit telefonun, özellikle de ankesörün gözden düflece i tahmin ediliyordu. Bununla birlikte bugün baz ülkelerde ankesörlü telefon kulübeleri bile hot spot antenleri ilave edilerek yeni bir ifllev kazanmaktad r. Bu projelerle ankesörlü telefon bulunan her nokta yaklafl k 100 metre çap nda bir hot spot teknolojili kapsama alan hâline dönüflmektedir. Öte yandan ülkemizde ankesörlü telefon kulübelerinden tafl nabilir bilgisayar m za internet eriflimi sa layacak sistem de plânlanmaktad r. Günümüz insan sürekli on line, sürekli internete ba l connect olmak istiyor. Bu amaçla, otoyol güzergâhlar na da hot spot antenleri yerlefltirilmesi gündemde. Bu proje hayata geçti- inde, stanbul dan Ankara ya giden bir otomobilden internete ba lanmak, sürekli ba l kalmak mümkün olabilecek. 8

4 nternete ba lanabilen tafl nabilir bilgisayarlar baflta olmak üzere birçok arac n boyutlar n n küçülmesi, giderek hafiflemesi, tafl nabilir ve güçlü araçlarla çal flmam za imkân sa l yor. Tablet PC gibi ka da yazma gelene ini teknoloji arac l yla tekrar yaflamaya bafllad m z da düflünülürse, teknolojiden kaçman n mümkün olmad n aksine kaçmak yerine onu anlamak, ona hâkim olmak gerekti ini söylemeliyiz. Cep telefonlar m - z n bile art k bilgisayarlar m zda kulland m z iflletim sistemiyle çal flmas ve bilgisayara dönüflmesi, teknolojiden kaçamayaca m z n bir kan - t. Öyleyse gelin birlikte yaflamak zorunda oldu- umuz bu teknolojiye yak ndan bakal m. Melih Bayram Dede Gebze, Ocak

5 10

6 I. BÖLÜM NTERNETE G R fi A-DÜNYAYI SARAN A nternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine ba l oldu u, dünya çap nda yayg n olan ve sürekli büyüyen bir iletiflim a d r. nternet dünyay saran a anlam na gelen World Wide Web in k saltmas olarak www ile simgelenir. Bu a n en büyük özelliklerinden biri, ba l olan bilgisayarlar n farkl marka ve farkl iflletim sistemleri kullanabiliyor olmas na ra men birbirleriyle iletiflim kurabilmeleridir. nternetin gelifltirilmesinin ana fikri, so uk savafl döneminde ortaya at lm flt r. Olas bir nükleer sald r da iletiflimin zarar görebilece i varsay m ndan hareketle, böyle bir durumda dahi haberleflmenin kesintisiz olarak devam etmesi amaçlanm flt r. Askerî bir ihtiyaçtan do an internet ilk dönemde askerî amaçlar için kullan lm flt r. Bu nedenle internet teknolojisinin gelifliminde askerî 11

7 amaçlar n oldukça etkili oldu u görülmektedir. nternet fikri ortaya at lmadan önce gelifltirilen ilk bilgisayar Eniac da 1945 y l nda askerî uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt. Bugün internet ilk kurulufl amac n n çok ötesine geçmifl ve dünya yüzeyine yay lm fl en büyük bilgisayar a hâline gelmifltir. Grafik a rl kl Web in internet üzerinde kullan lmaya bafllanmas ve kiflisel bilgisayarlar n yayg nlaflmas internetin aktif bir bilgi denizi olmas n sa lam flt r. Kullan c lar kendilerine yak n servis sa lay c lardan ald klar hatlarla günün her saatinde internete ba l herhangi bir bilgisayara ba lanabilir, buradaki bilgilerden istifade edebilirler. Bu müthifl iletiflim tekni i çok k sa zaman içinde her alanda etkisini göstermifl ve özellikle ticarette etkin bir sunum ve iletiflim arac olarak kullan lmaya bafllanm flt r. lk k v lc m 1957 de ortaya ç kt nternetin tarihsel geliflimine göz atarsak, bilgisayarlar birbirleriyle konuflturma çal flmalar n n 1957 ye kadar geri gitti ini görürüz. 4 Ekim 1957 de Sovyetler Birli i nin ilk uydu Sputnik i dünya yörüngesine sokmas sonucunda ABD so- uk savafl ortam nda bu harekete karfl l k vermek amac yla çal flmalara bafllar. Bu geliflmenin ar- 12

8 d ndan ABD ve Rusya, karfl l kl olarak uydular f rlatarak, uzayda da rekâbet içine girer. Bu rekâbetin sonucu olarak 1958 de ABD Savunma Bakanl n n araflt rma ve gelifltirme birimi olarak Savunma Bakanl leri Araflt rma Projeleri Ajans (Defence Advanced Research Projects Agency - DARPA) kurulur. Araflt rma ve gelifltirme alan nda konvansiyonel askerî anlay fla yarat c bir efl kuvvet oluflturmas amaçlanan DARPA, resmi misyon ifadesine göre, ABD nin askerî yetiler için en yeni teknolojilerin uygulanmas nda bafl çekmesini sa lamak ve karfl tlar ndan gelebilecek teknolojik sürprizleri engellemek için kurulmufltu. DARPA mühendisleri yapt klar çal flmalar sonucunda ARPANET ad verilen yeni ve güçlü bir iletiflim a kurdular. Bu a zamanla internet hâline gelecek fleyin temeliydi. DARPA n n kurulmas nda oynad aktif rol nedeniyle y llar aras nda Amerikan Baflkanl yapan Dwight D. Eisenhower için internetin dedesi tabiri kullan lmaktad r. nternetin temeli Galaktik A kavram na dayan r nternetin temelleri 1962 de J.C.R. Licklider in Amerika n n en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology de (MIT) tart flmaya açt Galaktik A kavram na 13

9 dayan yor. Bilgisayar a lar sayesindeki toplumsal etkileflim konusu üzerinde ilk tan mlamalar, Licklider 1962 A ustos unda yazd makalelerle yapm flt r. Bu makalelerde, insanlar n bulunduklar yerlerden ba ms z bir flekilde bilgiye çabuk bir flekilde eriflebilmeleri ve bilginin paylafl m tasavvur ediliyordu. Bu yaklafl m, bugünkü internet ile büyük bir paralellik gösteriyordu. Bu alanda çal flmalar yapan Licklider, 1962 y l n n Ekim ay nda DARPA n n bilgisayar araflt rma bölümünün bafl na geçti inde haleflerinden Ivan Sutherland, Bob Taylor ve MIT araflt rmac lar ndan Lawrence G. Roberts i bilgisayar a lar n n önemi konusunda ikna etmeyi baflarm flt r. Bilgisayarlar n ilk konuflmas 1965 te gerçekleflti nternetin temel teknolojisi verilerin küçük paketlere bölünerek gidece i noktaya ulaflt r lmas na dayan r. Licklider, internet denilen fley henüz ortaya ç kmadan galaktik a kavram üzerine çal fl rken, MIT den Leonard Kleinrock n da 1961 Temmuz unda paket anahtarlama teorisi ile ilgili ilk makaleyi kaleme ald n görüyoruz. Kleinrock, bilgisayar haberleflmesinde paket anahtarlama kavram n n devre anahtarlamaya göre daha etkin bir çözüm oldu u konusunda Lawrence G. Roberts i ikna etmeyi baflarm flt r. Bu olay, bilgi- 14

10 sayar a lar na do ru giden yolda önemli bir ad m olmufltur. Di er bir önemli ad m da bilgisayarlar n birbirileri ile haberleflmesini sa lamak olmufltur. Bunu denemek için 1965 te Roberts, Thomas Merrill ile birlikte Mass taki bir TX-2 bilgisayar ile California daki bir Q-32 bilgisayar n düflük h zl telefon hatt üzerinden birbirileri ile haberlefltirmeyi baflarm flt r. Bu kurulan ilk genifl-alan (wide-area) bilgisayar a olmufltur. Bu deney bilgisayarlar n birbirleriyle verilerini paylaflabileceklerini göstermifltir. Devre anahtarlamal telefon sistemleri ise bu ifl için uygun de ildir. Kleinrock paket anahtarlama konusundaki gereksinimi kabul ettirmifltir. Bilgisayarlar n ilk konuflmas gerçeklefltikten sonra bu alandaki çal flmalar daha da h zland ya gelindi inde fiber optik kablolar n ilk kez telefon sinyalleri iletifliminde kullan ld n görüyoruz. Ayn y l meydana gelen en önemli olay ARPA da Bob Taylor n üniversiteler aras bir a kurmak için fonlar almas olmufltur. Bilgisayar a lar kavram 1966 y l sonunda Lawrence G. Roberts DAR- PA da çal flmaya bafllad ve ARPANET isimli projenin önerisini yaparak bilgisayar a lar kavram n gelifltirdi. ARPANET çerçevesinde ilk 15

11 ba lant 1969 da dört merkezle yap ld ve ana bilgisayarlar aras ba lant lar ile internetin ilk flekli ortaya ç kt. Roberts, 1967 de plânlar n ARPANET ad alt nda yay nlad. Roberts n makalesini anlatt konferansta paket anahtarlama konusunda ngiltere deki NPL den (The National Physical Laboratory) Donald Davies ve Roger Scantlebury taraf ndan yaz lm fl baflka bir makale daha tan t ld. Ayn dönemde RAND grubu ad ndaki baflka bir araflt rma grubunun da askerî alanda güvenlik için paket anahtarlamal a lar konusunda 1964 te bir makale yazd görülmektedir y llar aras nda MIT te, y llar aras nda RAND ta ve y llar aras nda da NPL de paket anahtarlama konusunda birbirinden habersiz paralel çal flmalar yap lm flt r. nternetteki verilerin paketler hâlinde tafl nmas nda kullan lan paket sözcü ü ilk kez NPL deki çal flmalarda ortaya ç km flt r. B- TAR H 2 EYLÜL 1969, ARPANET KURULUYOR 2 Eylül 1969 da ARPANET adl bilgisayar a lar flebekesi kuruldu. Ço u uzmana göre ARPANET internetin babas olarak kabul ediliyor. ARPA- 16

12 NET i oluflturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi. K sa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET a na ba land. A a ba l bilgisayar say s daha sonralar 15 e ç kar ld. nternet 1971 de A Kontrol Protokolü (NCP-Network Control Protokol) ad verilen bir protokol ile çal flmaya bafllad. lk e-posta 1971 de gönderildi nternette en fazla kullan lan araç olan elektronik posta (e-posta) ilk web sitesinin oluflturulmas ndan tam 20 y l önce 1971 de Ray Tomlinson taraf ndan gönderildi. E-posta ARPANET içinde yayg n olarak kullan lmaya baflland. Tomlinson, 1972 de ilk e-posta program n gelifltirdi. ARPA- NET a içinde o dönemde e-posta kullan m yüzde 35 oran nda seyrediyordu y l Ekim ay nda gerçeklefltirilen Uluslararas Bilgisayar letiflim Konferans (ICCC- International Computer Communications Conference) isimli konferansta, ARPANET in NCP ile baflar l bir demostrasyonu gerçeklefltirildi. 17

13 Önemli bir ad m Ethernet 1973 te iletiflim protokolleri konusunda bir önemli geliflme de, Xerox Parc tan Bob Metcalfe n Harvard Üniversitesi nde doktora tezi olarak daha sonra Ethernet olarak bilinecek sistemi gelifltirmesidir. Ethernet flu an en çok kullan lan a teknolojisidir. Bob Metcalfe ve David Boggs ilk ethernet ba lant s n Michelson ve Morley adl iki bilgisayar aras nda kurmufllard r. Ayn y l Londra Üniversitesi ve Norveç Kraliyet Radar Kurumu ARPANET in ilk uluslararas üyeleri oldu y l na gelindi inde Vinton G. Cerf ve Robert E. Kahn taraf ndan hâlen kullan mda olan TCP (Transmisyon Kontrol Protokolü) ilk defa yay nlanm flt r. Ayn y l di er flebekelerle de iletiflim imkân sa lamas yla gerçek anlamda internetin temeli oluflturulmufltur da Leonard Kleinrock, ARPANET ile ilgili ilk kitab n yay nlad. Bu kitapta daha çok protokollere yer veriliyordu. Bu eser, anahtarlama kavram - n n topluma anlat lmas nda önemli rol oynad. Ayn y l ngiltere Kraliçesi nin ilk e-postas n göndermesiyle elektronik posta daha popüler hâle geldi. Y l: 1977, Amerika da bilgisayarlar evlere giriyor 1977 y l nda Amerika bilgisayarlar n evlere girmesinin h zla artt na flahit oldu. Digital Equip- 18

14 ment n Genel Müdür ü Ken Olsen in 1977 de Kim evinde kiflisel bir bilgisayar sahibi olmak ister ki fleklindeki sorgulamas na ra men IBM PC (kiflisel bilgisayar) ilk y l nda yüksek fiyat na karfl n 65 bin adet satarak kiflisel bilgisayar pazar n n kal c oldu unu gösterdi da kullan c gruplar (USENET) ortaya ç kt. Kullan c gruplar AR- PANET in genel amaçlar d fl ndaki konularda iletiflime imkân sa lam flt r y l nda IBM PC sat fllar artmaya devam etti ve kitlesel kiflisel bilgisayar pazar giderek önem kazanmaya bafllad li y llar n bafl nda Yerel Alan A lar (LAN), kiflisel bilgisayarlar ve ifl istasyonlar n n yayg nlaflmas internetin de h zla büyümesine yol açt ortas nda Savunma Bakanl na ba l (DoD/Department of Defence) Amerikan askerî bilgisayar a, ARPANET ten ayr ld ve MILITARY NET ad ile kendi a n kurdu de kurulan BITNET (Because It s Time NETwork), 9 Aral k 1987 tarihinde virüs sald r s na u rad. Bu sald r sonucunda a daki tüm posta sunucular çöktü. C-STANDARTLAR BEL RLEN YOR NCP den daha fazla yeni olanaklar getiren yeni bir protokol, 1 Ocak 1983 te letiflim Kontrol Protokolü (Transmission Control Protokol/ Internet Protokol - TCP/IP) ad yla ARPANET içinde kulla- 19

15 n lmaya bafllad. Bu tüm makinelere uygulanmas gereken bir de ifliklik oldu undan uzun süreli bir plânlama ile gerçeklefltirilmifltir. TCP/IP bugün varolan internet a n n ana halkas olarak yerini ald. Ayn y l ARPANET askerî ve sivil olarak ikiye bölündü ve bugünkü internet kuruldu teki bir di er önemli geliflme, Domain Name Server (DNS) sisteminin gelifltirilmesidir. Bu flekilde gibi tan mlanan sunucu sitelerinin anlaml isimlerle an lmalar mümkün olmufltur. DNS sisteminin gelifltirilmesi bugünkü internetin temelinin at lmas olarak kabul edildi- i için, internetin do um günlerinden biri say l r. Ancak internetin do um tarihi olarak 1969, 1974 ve 1983 y llar kabul edilir. Çünkü 1969 da AR- PANET kurulmufl, 1974 te di er flebekelere de bu a la iletiflim kurulma imkân verilmifl ve 1983 te oluflturulan DNS standard ile de internet halka aç lm flt r. Uzmanlar n ço u internetin halka indi- i an n, Eylül 1993 ile Mart 1994 aras nda bir noktada oldu u görüflünde birleflirler te internet sunucu site say s n n bini geçti ine tan k olunmufltur. Teknolojik olarak bir önem tafl mamakla beraber, siberuzay (cyberspace) terimi ilk defa William Gibson taraf ndan kullan lm flt r ten itibaren internet art k de iflik kesimler taraf ndan kullan lmaya bafllanm fl, e-posta uygulamas farkl sistemler kullanan de iflik kurumlar aras nda yayg nlaflm flt r. 20

16 Yayg n altyap ya geçifl nternetin kullan m n n yayg nlaflmas ile birlikte di er ticarî ve idarî kurumlar da kendi a lar n kurmaya bafllad lar te Dennis Jennings, Birleflik Devletler Ulusal Bilim Vakf için (United States National Science Foundation) NSFNET i oluflturdu. Federal kurumlar taraf ndan bugünün internetinin flekillenmesi için Federal Networking Council (FNC) kuruldu. Bu kurulufl di er uluslararas kurulufllarla birlikte çal flt, internetin dünya çap nda yayg nlaflmas hedeflendi da NSF, ARPANET için ülke çap nda befl büyük süper bilgisayar merkezi kurulmas n içeren kapsaml bir öneri paketi haz rlad. ARPANET Amerikan hükümetinin sübvansiyonu ile NSFNET olarak düzenlendi de yeniden düzenledi i internet yap lanmas plân ile NSFNET yedi bölgesel nokta üzerinde 1.5 Mb/s (daha önce 56 Kb/s idi) güçlü bir omurgay iflletece ini duyurdu de teknolojik anlamda önemli geliflmelerin yafland bir y ld r. Bugünkü sohbet programlar - n n temeli olarak kabul edilen IRC (Internet Relay Chat), Jarkko Oikarinen taraf ndan yaz lm fl, Kuzey Amerika ve Avrupa aras ndaki ilk fiber optik transatlantik kablo döflenmifltir. Ayr ca NSFNET, günde 75 milyon paket kapasiteli T1 s n f omurga (1.544 Mbps) hâline getirilmifltir. 21

17 1988 de Leonard Kleinrock baflkanl nda Robert E. Kahn ve David D. Clark in da yer ald National Research Council (NRC) adl komite Ulusal Araflt rma A na Do ru (Towards a National Research Network) adl bir bildiri yay nlad. Bu bildiri hükümetten de destek gördü. Ayn komite 1994 y l nda bu kez Realizing The Information Future: The Internet and Beyond (Enformasyonun Gelece ini Anlamak: nternet ve Gelece i) isimli bir bildiri daha yay nlad. Bu geliflmelerin ard ndan internet büyüdü ve yedi k tada toplam a a, Amerika da ise a a ulaflt da ARPANET kullan mdan kald r ld. Yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticarî ve hükümet iflletimindeki omurgalar (backbone) ald. ARPANET in kald r lmas na ra men, TCP/IP protokolü kullan lmaya devam etti y l nda internetin bugün kullan lan metin protokolü olan hypertext için ilk öneri Avrupa Nükleer Araflt rmalar Merkezi CERN den Tim Berners-Lee taraf ndan getirilmifltir. Daha sonra World Wide Web (WWW) olarak bilinecek bu protokol, internetin en önemli özelli i olmufl ve elektronik ticaret için gerekli altyap n n haz rlanmas nda son derece ciddi bir rol oynam flt r. Bir di er önemli geliflme, 1990 da Sun Microsystems dan Patrick Naughton n platformdan ba- 22

18 ms z web sayfalar yarat lmas için yeni bir yaz l m dili gelifltirme çal flmas n bafllatmas d r. Bu çal flma daha sonra Java olarak bilinecek yaz l m dilinin gelifltirilmesiyle sonuçlanacakt r. NSF- NET in iflletilmesine bir süre sonra Merit in yan nda ABD nin dev bilgisayar firmas IBM ve haberleflme firmas MCI dahil oldu. NSFNET in iflletilmesine yönelik 1990 da oluflturulan bu birlik leri A Hizmetleri (ANS-Advance Network Services) olarak adland r ld. ANS nin kuruluflu süreci ABD de 1990 lara kadar devlet deste inde geliflen internet omurgas n n özellefltirilmesi sürecinin de bafllang c olmufltur. Bu çerçevede ilk servis sa lay c da 1990 da kuruldu. lk web sitesi 1991 de oluflturuldu nternetin temeli say lan ilk web sitesi 12 Aral k 1991 de Stanford Üniversitesi nden ABD li Paul Kunz taraf ndan yarat ld. lk web sitesi üç sat rdan olufluyordu den sonra birçok kurum internet tabanl çal flacak yaz l mlar gelifltirmeye bafllam flt r. lk web taray c s 1992 de Line Mode Browser ad yla kullan lmaya bafllanm flt r. Sörf deyimi ilk defa ayn y l kullan lm flt r. Taray c lar konusundaki en büyük geliflme 1993 Eylülünde Mosaic taray c s n n piyasaya sunulmas yla gerçekleflmifltir y l May s ay na gelindi inde 23

19 NSFNET in özel flirketlerin ortakl yla iflletilmesiyle bafllayan özellefltirme sürecinin NSF nin internet omurga iflletmecili inden tamamen çekilmesi ile tamamland n görüyoruz ten itibaren ABD internet omurga iflletimi tamamen özel iflleticilerinin elindedir. Ayn y l alan ad isimleri (domain name) paral oldu. Netscape ve Microsoft aras nda yaz l m savafllar bafllad. Bill Gates: nternet yarars z ve gelip geçici bir ortam lk elektronik (sanal) ortam flirketi, 1994 te First Virtual ad yla bankac l k hizmetleri vermek üzere kurulmufltur. Ancak 1995, nokta kom flirketlerinin at l m yapt y ld r te Microsoft un kurucusu Bill Gates in internet in görece yarars z ve gelip geçici bir ortam oldu unu, ve sayg n baz yönetim dan flman akademisyenlerin internet in ticarî bir de eri bulunmad n belirtmelerine ra men, sanal ticaret ilk ve en çok gösterilen örne ini 1995 te Amazon.com ile yaflam flt r. nternet patlamas yaflan rken, birkaç y l Microsoft kenarda kald. Ancak milyonlarca Amerikal PC lerini bir iletiflim arac olarak kullanmaya bafllay nca, Microsoft da piyasaya girmeye karar verdi in bafl nda flirket, America On-Line a rakip olarak Microsoft Network ismiyle kendi eriflim servisini kurdu. O y l n A ustos ay nda ç ka- 24

20 r lan Windows 95 de kullan c lar n interaktif bilgisayar sistemlerine, özellikle de Microsoft Network e kat lmalar n kolaylaflt racak unsurlar haz r bulunuyordu da Microsoft flirketi, internet taray c s Internet Explorer ile Netscape flirketine rakip duruma gelmifltir. Ancak ABD Adalet Bakanl, Internet Explorer n Windows iflletim sistemiyle beraber ücretsiz olarak verilmesi nedeniyle Microsoft aleyhine antitröst soruflturmas bafllatm fl ve Netscape in flikayeti sonucunda Microsoft aleyhine dava aç lm flt r. lk karar Microsoft un rakiplerini ezmek için tekel gücünü s k s k kulland ve toplumsal bir sorun oldu u fleklinde verilmifltir. En son antitröst davas AT&T nin 1982 de parçalara ayr lmas yla sonuçlanm flt, ancak yaz l m konusunda co rafî veya fonksiyonel s n rlamalar n bulunmamas, Microsoft davas n n sonucunun merakla beklenmesine yol açm flt r. Biliflim sektöründeki ilk antitröst örne inde 1970 li y llarda ABD Adalet Bakanl IBM in üzerine gitmifl, ancak IBM in pazardaki gücünü kaybetmesi sonucunda davadan vazgeçilmiflti. Daha sonra Internet Explorer adl internet taray c s n n patent haklar konusunda aç lan bir davay kaybeden Microsoft, yaz l m alan nda en büyük flirket ve tekel olman n sanc lar n hâlâ yafl yor. 25

21 D- TÜRK YE DE NTERNET N GEL fi M nternet teknolojisi Türkiye ye ilk olarak, 1987 de Ege Üniversitesi nin öncülü ünde kurulan, Türkiye Üniversite ve Araflt rma Kurumlar A ile geldi. Ancak Türkiye nin internetle as l tan flmas 12 Nisan 1993 te Ankara-Washington aras nda kiral k hatla kurulan ba lant ile olmufl, Türkiye AR- PANET in yerini alan NFSNET a na dahil olmufltur. Bu yüzden 12 Nisan, Türkiye de internetin do um günü olarak kabul edilmifltir. Ayn y l ODTÜ ve Bilkent üniversiteleri ilk Türk web sitelerini yay na verdi te de kurumlara ve firmalara internet hesaplar verilmeye baflland. Bu arada ilk internet servis sa lay c TRNET, 1996 da da Türkiye nin ilk internet altyap s olan TURNET devreye girdi de Ulaflt rma Bakanl bünyesinde nternet Üst Kurulu oluflturuldu. Daha sonra bu kurul, nternet Kurulu olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Kurul, 8-21 Nisan tarihleri aras n nternet Haftas ilan etti. Her y l kutlanan hafta her ne kadar son y llarda sönük geçiyorsa da, Türkiye de internetin kamuoyuna ulaflmas nda büyük bir ifllev yüklendi. Di er yandan Rekâbet Kurulu nun Türk Telekom a internet servis sa lay c firmalarla haks z rekâbet yapt gerekçesiyle 1.1 trilyon ceza vermesi üzerine nternet Servis Sa lay c lar Derne- 26

22 i (T SSAD), (yeni ad yla Tüm nternet Derne i - T D), karar n al nd 4 Ekim 2002 yi Türkiye de internetin do um günü olarak kutlama karar ald. Ancak bu tarih internet servis sa lay c lar aç s ndan sembolik bir anlam tafl maktan öteye geçmiyor ye gelindi inde, akademik kurulufllar n internet ba lant s n sa layan ULAKNET çal flmaya bafllam fl ve üniversiteler, nispeten h zl bir omurga yap s yla birbirlerine ba lanm fl ve internet kullan r hâle gelmifllerdir y l içerisinde, ticarî a altyap s nda büyük de ifliklikler olmufl ve TURNET in yerini TTNET ad nda yeni bir oluflum alm flt r lerin bafl nda; ticarî kullan c lar TTNet omurgas üzerinden; akademik kurulufllar ve ilgili birimler de ULAKNET omurgas üzerinden internet eriflimine sahiptir. Ayr ca bu iki omurga aras nda yüksek h zl ba lant mevcuttur. Bizi Türk Telekom internete ba l yor Günümüzde Türkiye de internete eriflmemizi sa layan altyap n n büyük ço unlu u bir kamu kuruluflu olan Türk Telekom un (Türk Telekomünikasyon A.fi.) tekelindedir. nternet servis sa lay c lar internet yurt d fl ç k fllar n ve yurt içi ba lant lar n Türk Telekom dan kiralad klar hatlar üzerinden yapmaktad rlar. Bunun yan nda inter- 27

23 net sa lay c lar küçük çapta da olsa yurtd fl na ba lant için uydu servisleri kullanmaktad r. Özellikle 21 May s 2003 te meydana gelen Cezayir Depremi sonucu Türkiye nin yurtd fl ba lant kapasitesinin büyük bir bölümünün devred fl kalmas ve bu durumun bir aya yak n bir süre devam etmesi sonucu, internet servis sa lay - c lar bu gibi durumlardan etkilenmemek için uydu servislerine a rl k vermeye bafllam fllard r. nternet kullan c s en h zl artan ülke Türkiye! Amerikan strateji flirketi The Roper Reports Worldwide n 30 ülkede yapt bir araflt rmaya göre, Türkiye internet kullan c s en h zl artan ülke. Son iki y lda internet kullan m ndaki geliflmeler kategorisindeki de erlendirmeye göre de Türkiye, 30 ülke aras nda internet kullan c say s en h zl artan ülke olarak gösterilmifltir. Araflt rmada flafl rt c bir flekilde Türkiye de internet kullan m - n n yüzde 19 oldu u belirtildi. Ayn araflt rmada nüfusunun yüzde 44 ü internet kullanan ABD ise, son iki y lda kullan c oran ndaki art fl h z ile Türkiye nin ard ndan ikinci s rada yer ald. Türkiye de internet kullan c say lar Uydu operatörü Eutelsat n 2003 te yapt bir araflt rmaya göre Türkiye de 931 bin ev internete 28

24 ba lan yor y l rakamlar na göre Türkiye de internet kullan c say s 2.5 milyon kiflidir. IBS nin yapt bir araflt rmada ise Türkiye de internet kullan c say s n n 3.7 milyon oldu u sonucu ortaya ç km flt r. IDC araflt rma flirketine göre Türkiye deki internet kullan c say s 2005 te 8 milyonu bulacak. Türkiye de nüfusun yüzde 5.56 s internet kullan c s. Bu oran ABD de yüzde 60.4, Avrupa ülkelerinde yüzde Bu sonuca bak ld nda Türkiye geliflmifl ekonomilerin çok gerisinde olmakla birlikte, 3.7 milyon kullan c say s ile Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, G. Afrika, Hong Kong, rlanda, srail, zlanda, sviçre, Malezya, Norveç ve Portekiz gibi Türkiye ye göre daha kuvvetli ekonomilere sahip ülkelerdeki internet kullan c say s ndan daha fazla internet kullan c - s na sahiptir. 30 ülkede ortalama her on bilgisayar kullan c - s ndan üçü kiflisel bilgisayara sahip. K talara göre, kiflisel bilgisayar sahipli i kategorisinde Asya ilk s rada yer al rken, bu k tada bilgisayar kullanan 10 kifliden 6 s n n kendisine ait bilgisayar bulunuyor. Türkiye de bilgisayarlaflma oran yüzde 4 tür. AB üyeli i kesinleflen 10 ülkede ise evlerde bilgisayarlaflma oran yüzde 20-22, AB 29

25 üyesi ülkelerde yüzde 40 aflk n, ABD de ise yüzde 65 in üzerinde. E- NTERNET TEKNOLOJ LER NE BAKIfi nternet alan adlar nternette ziyaret etti imiz sitelerin adreslerinin uzant lar yani nas l bitti i bize o site hakk nda bir fikir verir. Örne in bir sitenin adresi, gov.tr ile sonlan yorsa bu sitenin bir kamu kurumuna ait oldu unu anlar z. Ayn flekilde, edu.tr ile biten bir sitenin de bir üniversite sitesi oldu unu anlar z. Bu internet adreslerinin s n fland r lmas ve ak lda tutulmas için büyük kolayl k sa lar. Örne in, Adalet Bakanl n n web sitesinin adresinin ne oldu unu merak ederken flöyle sonuca varabiliriz. Adalet Bakanl bir kamu kurumudur. Dolay s yla adresi gov.tr ile sonlanmal d r. Öyleyse tahmini olarak, adresine girdi imizde bu sitenin gerçekten de Adalet Bakanl na ait oldu unu görürüz. nternet alan adlar yukar da verdi imiz örnekten de anlafl ld gibi kullan c lara kolayl k sa lamas için s n fland r lmaktad r. S n fland rma iki aflamada yap l r. Birincisi sitenin ticarî bir site mi yoksa bir kamu sitesi mi oldu unu anlamam za yarayan com, net, org, edu gibi eklerdir. kinci aflamada ise ülke ekleri yer al r. Örne in Türkiye nin alan ad uzant s tr dir. 30

26 Türkiye de da t lan tr uzant l alan adlar Türkiye nin internet alan ad uzant s olan tr ile biten adresleri verme yetkisine sahip kurulufl, Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) nternet Alan Ad Yönetimi dir. nternet Alan Ad (Domain Names Sistems-DNS) olarak ifade edilmektedir. ODTÜ Alan Ad Yönetimi, internette.com.tr,.net.tr,.info.tr,.biz.tr,.org.tr,.web.tr,.gen.tr,.av.tr,.name.tr,.tel.tr,.gov.tr,.bel.tr,.pol.tr,.mil.tr,.k12.tr ve.edu.tr uzant l adreslerin tescilini yapmaktad r. Alan adlar uzant lar ne anlama geliyor? av.tr - Avukatlar için web.tr - nternet hizmeti veren kurulufllar için name.tr - Kifliler için ad ve soyad tescil etmek için kullan l r bel.tr Belediyeler için com.tr - Ticarî kurulufllar için gen.tr - Genel amaçl adresler için pol.tr - Emniyet teflkilat için biz.tr - Ticarî kurulufllar için info.tr - Ticarî kurulufllar için edu.tr - Yüksek ö retim kurumlar, üniversiteler için 31

27 gov.tr - Devlet kurumlar için org.tr - Sivil toplum kurulufllar için (dernek, vak f vb.) net.tr - nternet alt yap s hizmeti veren firmalar için. ( ngilizce network kelimesinin k saltmas d r, a, flebeke anlam ndad r.) mil.tr - Askerî kurumlar için bbs.tr - Bulletin Board System k12.tr - Orta ö retim kurumlar için tel.tr - Telefon numaras kullan larak adres almak isteyenler için 2003 verilerine göre Türkiye de tr uzant l kay tl adres say s : com.tr (ticarî kurulufllar): org.tr (organizasyonlar): 1905 edu.tr (üniversiteler): 158 k12.tr (ortaö retim kurumlar ): 477 gov.tr (kamu kurumlar ): 1317 net.tr (servis sa lay c lar): 151 mil.tr (askerî kurumlar): 8 gen.tr (genel): 5365 nom.tr (kiflisel ada kay t):

28 Uluslararas geçerlili e sahip global üst seviye alan adlar Türkiye nin uluslar aras internet adresi uzant s olan tr ile biten adresler kullan labilece i gibi küresel geçerlili i olan üst seviye alan adlar da bulunmakta ve bu adresler de büyük oranda tercih edilmektedir. Bu adreslerin al nmas yani tescilinde Türkiye deki gibi fazla bürokratik ifllem gerekmedi inden giderek yayg nlaflmaktad r. Global üst seviye alan adlar ve anlamlar flöyledir: com - Ticarî kurulufllar (commercial) edu - Üniversiteler (education) gov - Devlet kurumlar (government) mil - Askerî kurumlar (military) net - A organizasyonlar (network) internet alt yap s hizmeti veren firmalar genellikle bu uzant y kullan r. Net ngilizce network kelimesinin k saltmas d r, a, flebeke anlam ndad r. org - Kâr amac gütmeyen kurulufllar. Vak f, dernek gibi sivil toplum kurulufllar içindir. E-Posta n n olmazsa iflareti nternette en çok kullan lan servis e-postad r. E- posta adreslerinin ortak özelli i iflareti bulunmas d r. E-posta adresleri genellikle 33

29 üç bölümden oluflur. Birinci bölümde o e-posta adresinin sahip oldu u kifli ya da kurumu tan mlayan bölüm, ikinci iflareti ve üçüncü bölümde ise e-posta adresinin ba l bulundu u e-posta sunucusu ad yer al r. adresini inceledi- imizde bu üç bölümü daha net görürüz. Türkiye de internetle yeni tan flanlar n en s k yapt hata posta adreslerini yazarken önüne www yazmalar d r. Genellikte gibi hatal yaz mlarla karfl laflmaktay z. Böyle bir e-posta adresi olmayaca aç kt r. www ile bafllayan bir fley olsa olsa web adresidir. Biraz önceki örnekte oldu u gibi içinde hem www hem iflareti bulunan bir metin ne web adresi ne de e-posta adresi olabilir. Böyle bir adrese gönderece iniz mesaj tabi ki hedefe ulaflmayacakt r. Bu adresten www yi ç kar rsan z bu bir e-posta iflaretini ç kar rsan z da bir web adresi olabilir. ngilizce den çevirerek at sign-at iflareti dedi imiz ve et diye okudu umuz bu sembolün 500 y ll k bir tarihi vard iflareti e-posta adresinin bir parças olarak ilk kez 1971 de Ray Tomlinson taraf ndan kullan ld. Bilgisayar mühendisi Tomlinson kendisine gönderdi i ilk elektronik mesaj k saca ifade etmek iflaretini seçti. 34

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA II. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK İletişimin Tarihsel Gelişimi İnternet in Tarihsel Gelişimi

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? İNTERNET İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü...

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 44 Doç Dr. Hüseyin ALTAfi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Türk Telekom ve Türksat

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Bilgi ve iletişim NETWORK, I NTERNET

Bilgi ve iletişim NETWORK, I NTERNET Bilgi ve iletişim NETWORK, I NTERNET internet Nedir? Bir bilgisayarın birden fazla bilgisayarla bağlanması sonucu oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Dünyada bilinen en büyük bilgisayar ağına ise İnternet

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 27 Yaflam n çinden kayna ; Kaynak: Ali Tezel, Habertürk, 21 Mart

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı