Dual sertleþen bir yapýþtýrma simanýnýn farlý bitirme ve parlatma iþlemleri ardýndan yüzey özelliklerinin incelenmesi: sem çalýþmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dual sertleþen bir yapýþtýrma simanýnýn farlý bitirme ve parlatma iþlemleri ardýndan yüzey özelliklerinin incelenmesi: sem çalýþmasý"

Transkript

1 28 ARAÞTIRMA Dul sertleþen ir ypýþtýrm simnýnýn frlý itirme ve prltm iþlemleri rdýndn yüzey özelliklerinin inelenmesi: sem çlýþmsý Süh Türksln Süleymn Demirel Üniversitesi Diþ Hekimliði Fkültesi Protetik Diþ Tedvisi Anilim Dlý Öðretim Üyesi Özet Tm sermik mteryllerden oluþturuln veneer, inley/onley ve kron gii tm sermik restorsyonlrýn ypýþtýrýlmsýnd genellikle dul sertleþen ypýþtýrm simnlrý kullnýlýr ve qurtz-tungsten hlojen (QTH) vey ýþýk yyn diyot (LED) ýþýk kynklrýndn irisi ile polimerize edilirler. Ypýþtýrm simnlrýnýn polimerizsyonlrýnýn rdýndn restorsyon mrjinlerinde frklý itirme ve prltm iþlemleri uygulnýr. Bu çlýþmnýn mý, dul sertleþen ypýþtýrm simnýnýn (Rely X ARC, 3M-ESPE) polimerizsyonu ile frklý itirme ve prltm iþlemlerinin rdýndn yüzey özelliklerinin frklý mgnifiksyon deðerlerinde yüzey trm elektron mikroskou (SEM) kullnýlrk krþýlþtýrýlmsýdýr. Her grup için 6 mm çpýnd ve 3 mm klýnlýðýnd disk þeklinde 6 þr örnek hzýrlndý. Test mteryllerinin polimerizsyonund QTH (Optilux 501, Syron-Kerr) vey LED (Elipr Freelight 2, 3M-ESPE) ýþýk ihzlrýndn iri kullnýldý. Örneklerin yüzey özellikleri Grup 1; þefff nt, grup 2; krit itirme frezi, grup 3; lüminyum oksit itirme ve prltm diskleri, grup 4; prltm lstikleri, grup 5; prltm fýrçlrý, grup 6; krit frez rdýndn lüminyum oksit itirme ve prltm diskleri, grup 7; krit frez rdýndn prltm lstikleri ve grup 8; krit frez rdýndn prltm fýrçlrý olrk inelendi. Bitirme frezi uygulnn test örnekleri en pürüzlü yüzeyleri oluþturdu. Þefff nt diðer tüm gruplr kýysl en pürüzsüz yüzeyi sergiledi. Frklý ýþýk kynklrýnýn ypýþtýrm simný yüzey özelliklerini etkilemediði tespit edildi. Çlýþmdn elde edilen ilgiler ýþýðý ltýnd en z miktrd tutuln tþkýn simnýn uzklþtýrm iþleminde krit itirme frezleri kullnmyrk mrjinl lnd dh pürüzsüz yüzeyler elde edileeði ve u iþlemin restorsyonun klinik þrýsýný olumlu yönde etkileyeileeði elirlendi. Anhtr kelimeler: Kompozit rezin ypýþtýrm simný, yüzey pürüzlülüðü, itirme-prltm Astrt Surfe texture of dul ure omposite resin luting ement fter different finishing nd polishing regimes: sem study In order to ement ll ermi restortions, suh s ermi veneers, inlys/onlys nd rowns, dul ure omposite resin luting ements re generlly used nd photo polymerized using with different types of light uring units suh s qurtz-tungsten hlogen (QTH) nd light-emitting diode (LED). After uring luting ements, different finishing nd polishing regimes re onduted on the mrgins of the restortions. The im of this study ws to ompre surfe texture of dul ure omposite resin ements (Rely X ARC, 3M- ESPE) fter uring nd pplying different finishing nd polishing regimes, utilising snning eletron mirosope (SEM) photogrphs with different mgnifitions. Six dis shped test speimen with 6 mm dimeter nd 3 mm thikness ws prepred for eh group. Test mterils were ured using either QTH (Optilux 501, Syron-Kerr) or LED (Elipr Freelight 2, 3M-ESPE) uring units. Anlyses of the surfe texture of the ement finished nd polished with mylr strip (Group 1), ride finishing ur (Group 2), series of luminum oxide polishing diss (Group 3), polishing ups (Group 4), polishing rush (Group 5), ride ur followed y series of luminum oxide polishing diss (Group 6), ride ur followed y polishing ups (Group 7), ride ur followed y polishing rush (Group 8). Speimens finished utilising ride ur displyed the roughest surfe. Mylr strip displyed the smoothest surfe in ll test groups. Curing with different light uring units did not show signifint differenes regrding surfe texture. In the light of this study voiding the use of ride urs when removing minimlly formed exess ement, will led to smoother surfes t the mrginl re nd my hve positive effet on the longevity of the restortion. Keywords: Composite resin luting ement, surfe roughness, finishing-polishing Yzýþm Adresi: Yrd. Doç. Dr. Süh Türksln Süleymn Demirel Üniversitesi Diþhekimliði Fkültesi Protetik Diþ Tedvisi Anilim Dlý, Isprt Tel: e-post: S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

2 Türksln, Ypýþtýrm simný ve frklý itirme-prltm iþlemleri: SEM çlýþmsý 29 Giriþ Son yýllrd, diþ hekimine þvurn hstlrýn estetik eklentilerinin rtmsý diþ rengindeki restortif mteryllerin popülerlik kznmlrýný sðlmýþtýr (1). Tm sermik restorsyonlr dikktli ve özverili çlýþmlr ile estetik eklentiyi krþýlyilmektedir (2,3). Tm sermik mteryllerden oluþturuln veneer, inley/onley ve kron gii indirekt restorsyonlrýn diþ sert dokulrýn ðlmsýnd kompozit rezin esslý ve genellikle dul sertleþen ypýþtýrm simnlrý kullnýlýr. Bu ypýþtýrm jnlrý þk ir deyiþle kompozit rezin ypýþtýrm simnlrý genellikle Bis- GMA ypýsýnd hirit tipte kompozitlerdir ve klinikte nm dlg oyund ýþýk üreten qurtz-tungsten hlojen (QTH) vey ýþýk yyn diyot (LED) ýþýk kynklrý ile polimerize edilirler (4). Restortif iþlemin klinik þmlrý restorsyonun diþ sert dokulrýn ðlnm ve rdýndn mrjinl kenr itirme iþlemleri ile sonlnmktdýr. Mrjinl ln özellikleri indirekt restorsyonlrýn klinik þrýsýný etkileyen önemli fktörlerdendir (5,6). Restortif iþlemler dizisinde, önemli mçlrdn iri de restorsyonun tüm yüzeyinde ve özellikle mrjinl lnd plk irikimini en z seviyeye indiren ve dh iyi estetik özellik sðlyn pürüzsüz, prlk yüzeyler elde etmektir. Mrjinl ölgedeki pürüzlü yüzeyler, plk irikimi ile mikrosýzýntýy neden olurken, kötü yüzey özellikleri ile zmnl renklenerek estetik eklentiyi de olumsuz yönde etkiler. Pürüzlü yüzeyler plk irikimi ile yrý diþ eti iltihýn d neden olurlr (7-9). Uygun itirme ve prltm iþlemleri diþ rengindeki restortif mteryllerin klinik ömrünü ve estetik þrýlrýný rttýrýr (8, 10-12). Ýndirekt restorsyonlrýn diþ sert dokulrýn ðlnmsýnýn rdýndn mrjinl kenr düzeltmesi ve itirme iþlemleri için elms ve krit frezler, þýndýrýý diskler, þýndýrýý ntlr ve prltm ptlrý gii frklý mteryllerden yrrlnýlilir (8, 11-16). Litertürde direkt y d indirekt olrk uygulnn kompozit rezinlerin itirme ve prltm iþlemleri ile ilgili pek çok çlýþm mevuttur. Bu çlýþmlrýn üyük ölümü mteyllerin yüzey özelliklerini profilometre y d yüzey trm elektron mikroskou y d her ikisini irden kullnrk inelemiþlerdir (16-21). Fkt indirekt restorsyonlrýn diþ sert dokulrýn ðlnmsýnd kullnýln dul sertleþen kompozit rezin ypýþtýrm simnlrýnýn yüzey iþlemlerinden sonr fiziksel özelliklerinin inelendiði z syýd rþtýrmy rstlnmktdýr (6). Kompozit rezin mteryllerin yüzey özelliklerinin inelendiði çlýþmlr lüminyum oksit içeren esnek disklerin prltm ptlrý ile irlikte kullnýldýklrýnd, elms y d krit frezlere ornl dh pürüzsüz yüzeyler orty çýkrttýklrýný ifde etmektedirler (22,23). Son yýllrd üretii firmlr sdee lüminyum oksit içeren disk þeklindeki itirme uçlrýyl deðil yný zmnd elms prtikülleri içeren lstik formund vey silikon-krit içeren fýrç þeklinde itirme uçlrýný d kullným sunmuþlrdýr. Litertürde frklý itirme-prltm uçlrýnýn ypýþtýrm simný yüzey özellikleri üzerine etkisinin rþtýrýldýðý çlýþmy rstlnmmktdýr. Ayrý frklý ýþýk ihzlrýnýn restortif mteryllerin yüzey özellikleri üzerine etkilerinin rþtýrýldýðý frklý çlýþmlrdn elde edilen sonuçlr, ýþýk kynklrýnýn d mteryl yüzey özellikleri üzerinde frklý etkiler oluþturileeðini düþündürmektedir (24,25). Bu çlýþmnýn mý, tm sermik restorsyonlrýn diþ sert dokulrýn ðlnmsýnd kullnýln dul olrk polimerize oln kompozit rezin ypýþtýrm simnýnýn (Rely X ARC, 3M-ESPE) iki frklý ýþýk kynðý ile polimerizsyonu ve frklý itirme-prltm iþlemlerinin rdýndn yüzey özelliklerinin yüzey trm elektron mikroskou (JSM 560 Tokyo, Jpn) ile X 500, X1500 ve X3000 olrk 3 frklý üyütmede inelenmesidir. Gereç ve Yöntem Her grup için 6 mm çpýnd ve 3 mm klýnlýðýnd disk þeklinde 6 örnek yrýlilir-irleþtirileilir, iki prçlý metl klýp kullnýlrk hzýrlndý. Metl klýýn lt kýsmýn þefff nt yerleþtirildikten sonr hv krýðý oluþturmmk için metl klýp, iç hminden dh fzl miktrd ypýþtýrm simný ile dolduruldu. Iþýk uygulnmdn öne mterylin üst kýsmýn tekrr þefff nt yerleþtirildi ve ypýþtýrm simnýnýn z miktrd tþtýðý gözlendi. Gruplr iki frklý ýþýk kynðý uygulmsý için iki lt gru yrýldý. Her lt gru it test mteryllerinin polimerizsyonund QTH (Optilux 501, Syron- Kerr) vey LED (Elipr Freelight 2, 3M-ESPE) ýþýk ihzlrýndn iri kullnýldý. Polimerizsyon metl klýýn üst yüzeyine yerleþtirilen þefff nt üzerinden 40 s süre ile QTH (Optilux 501, Syron-Kerr) vey LED (Elipr Freelight 2, 3M-ESPE) ýþýk ihzlrýndn iri kullnýlrk gerçekleþtirildi. Üst yüzeyden 40 s süre ile ýþýk uygulnrk sertleþtirilen örnekler metl klýptn çýkrtýldý ve þefff ntlr örnek yüzeylerinden uzklþtýrýldý. Örnekler dh sonr 24 st süresine 37 C de deiyonize su içinde ekletildi. 24 stlik ekleme süresinin rdýndn örneklerin polimerizsyon ihzýn S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

3 30 Türksln, Ypýþtýrm simný ve frklý itirme-prltm iþlemleri: SEM çlýþmsý ykýn oln üst yüzeylerine her grup için frklý yüzey iþlemi uygulndý. Yüzey iþlemleri turlu letler (BienAir, Bienne, Switzerlnd) ile yklþýk devir/dk tur ile tek ir klinisyen trfýndn gerçekleþtirildi. Grup 1 için hzýrlnn örnekler þefff nt rdýndn polimerize edilerek kontrol gruu olrk lýndý ve yüzeylerine hiçir iþlem uygulnmdý. Grup 2 için hzýrlnn örnek yüzeylerine krit itirme frezi (Two-Striper, Arsive Teh In) düþük tur ile uygulndý. Grup 3 e it örneklere lüminyum oksit itirme ve prltm diskleri (Sof-Lex, 3M-ESPE) ile yüzey iþlemi uygulndý. Grup 4 örneklerinin yüzeylerine düþük tur ile elms içerikli prltm lstikleri (Enhne Composite Finishing System, PoGo, Dentsply), grup 5 örneklerinin yüzeylerine ise düþük tur ile silikon-krit içeren prltm fýrçlrý (Astrorush, Ivolr-Vivdent) ile yüzey iþlemi uygulndý. Grup 6, 7 ve 8 e it örneklerin tümüne önelikle krit itirme frezi uygulnmsýnýn rdýndn gruplrýn sýrsý gözetilerek lüminyum oksit itirme ve prltm diskleri, prltm lstikleri ve prltm fýrçlrý örnek yüzeylerine uygulndý (Tlo 1). yüzeylerde uygulnmynlr ornl dh pürüzlü yüzeyler elde edildi (Resim 2,3,4,5). Krit frez uygulnn örnek yüzeylerinde frez dönüþ yönüne göre oluklrýn oluþtuðu ve krit frez uygulmsýnýn rdýndn uygulnn yüzey iþleminden ðýmsýz olrk tüm gruplrd izlerin yok edilemediði gözlendi (Resim 6,7,8). Þefff nt gruu (Resim 1), fýrç (Resim 5), disk (Resim 3) ve lstik (Resim 4) uygulnn gruplr, krit rdýndn fýrç (Resim 5), disk (Resim 6) ve lstik (Resim 7) ve ile yüzeyin prltýldýðý gruplr ve krit frez uygulnn grup (Resim 2) sýrsýyl pürüzlülükleri rtn yüzeyler sergilemiþtir. Sonuç itirme iþlemi ne olurs olsun mteryl yüzeyine önelikle krit frez uygulndýðýnd, uygulnmyn gru göre yüzey özellikleri dh pürüzlü olrk þekillenmiþtir (Resim 3,4,5,6,7,8). Frklý ýþýk kynklrýndn (QTH y d LED) elde edilen yüzey görüntüleri rsýnd hiçir frk gözlenmediðinden kompozit rezin ypýþtýrm simný yüzey özelliði üzerinde frklý ýþýk kynklrýnýn frklý sonuçlr neden olmdýðý sonuu elde edildi. Tlo 1: Gruplr, lt gruplrýn polimerizsyon þekilleri ve uygulnn frklý yüzey iþlemleri Polimerizsyon Grup QTH LED Yüzey iþlemi Ýçerik Mrk þefff nt (kontrol) krit itirme frezi lüminyum oksit itirme ve prltm diskleri prltm lstikleri prltm fýrçlrý krit frez rdýndn lüminyum oksit itirme ve prltm diskleri krit frez rdýndn prltm lstikleri krit frez rdýndn prltm fýrçlrý krit lüminyum oksit elms prtiküller silikon-krit lüminyum oksit elms prtiküller silikon-krit Two-Striper, Arsive Teh In Sof-Lex, 3M-ESPE Enhne Composite Finishing System, PoGo, Dentsply Astrorush, Ivolr-Vivdent Sof-Lex, 3M-ESPE Enhne Composite Finishing System, PoGo, Dentsply Astrorush, Ivolr-Vivdent Tüm örnekler yüzey trm elektron mikroskound (JSM 560, Tokyo, Jpn) inelenmek üzere hzýrlndý. Örnek yüzeyleri vkumlu uhrlþtýrýý (Blzer Union, MED 010, Blzers, Liehtenstein) ile yklþýk 50 Å klýnlýðýnd ltýn ile kplnrk 20KV kým ile X500, X1500 ve X3000 olmk üzere üç frklý üyütmede inelendi. Bulgulr Çlýþmd uygulnn yedi frklý iþlemin rdýndn en pürüzsüz yüzey þefff nt ile oluþturuln kontrol gruu ile elde edildi. Ypýln yüzey trm elektron mikroskou nlizinde mteryl içeriðindeki dolduruu prtiküller ve tþýyýý mriks gözlenmektedir (Resim 1). Krit frez uygulnn Resim 1:LED ýþýk ihzý ile polimerizsyonu gerçekleþtirilen þefff nt komþu yüzey görüntüsü. ) x500 ) x1500 ) x3000 S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

4 Türksln, Ypýþtýrm simný ve frklý itirme-prltm iþlemleri: SEM çlýþmsý Resim 5: Prltm fýrçlrý (Astrorush, Ivolr-Vivdent) ile elde edilen yüzey görüntüsü (QTH) ) x500 ) x1500 ) x3000 Resim 3: Alüminyum oksit disk serisi (Sof-Lex, 3M-ESPE) ile elde edilen yüzey görüntüsü (QTH) ) x500 ) x1500 ) x3000 Resim 2: Krit itirme frezi ile elde edilen yüzey görüntüsü (LED) ) x500 ) x1500 ) x Resim 6: Krit frez ve lüminyum oksit disk serisi ile elde edilen yüzey görüntüsü (LED) ) x500 ) x1500 ) x3000 Resim 4: Elms prtikül içerikli prltm lstikleri (PoGo, Dentsply) ile elde edilen yüzey görüntüsü (LED) ) x500 ) x1500 ) x3000 Resim 7: Krit frez ve prltm lstikleri ile elde edilen yüzey görüntüsü (QTH) ) x500 ) x1500 ) x3000 S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

5 32 Türksln, Ypýþtýrm simný ve frklý itirme-prltm iþlemleri: SEM çlýþmsý Resim 8: Krit frez ve prltm fýrçlrý ile elde edilen yüzey görüntüsü (LED) ) x500 ) x1500 ) x3000 Trtýþm Kompozit rezin mteryller yüzeyine uygulnn itirme ve prltm iþlemi, restorsyonun þrýsý ve kullným ömrü çýsýndn son deree önemlidir. Þefff nt kullnýlrk oluþturuln yüzeylerin pürüzsüzlük çýsýndn diðer tekniklerle oluþturuln tüm yüzeylerden dh üstün olduðu ildirilmiþtir (17,26,27). Bgheri ve rk. nýn üç frklý restortif mteryli krþýlþtýrdýklrý çlýþmlrýnd þefff nt gruplrý diðer gruplr kýysl dh pürüzsüz yüzeyler oluþturmuþtur (21). Fkt söz konusu mteryllerin klinik uygulmlrýnd çok dikktli çlýþýln durumlr d dhil olmk üzere simntsyonun rdýndn mrjinl kenrdki tþkýn vey rtýk simnýn uzklþtýrýldýðý, htt restorsyonun dýþ htlrýnýn yeniden þekillendirildiði durumlrl sýklýkl krþýlþýlmktdýr (28). Kompozit rezin esslý mteryllerin itirme ve prltm iþlemi mterylin temel olrk iki frklý ypýd olmsý nedeniyle oldukç zordur. Mteryl içeriðindeki dolduruu prtiküller ve prtikülleri ir rd tutn tþýyýý mtriks sertlik olrk frklýdýr ve söz konusu iki frklý ypý uniform olrk þýndýrýlmyðý için pürüzsüz ir yüzey elde etmek neredeyse imknsýzdýr. Bu çlýþmd kullnýln dul sertleþen ypýþtýrm simný (Rely X ARC, 3M-ESPE) dolduruu olrk % 67,5 zirkonyum ve silik prtikülleri içerir. Ortlm oyutlrý 1.5m oln prtiküller tþýyýý mtrix ile ir rd tutulurlr. Bitirme ve prltm iþleminde dh pürüzsüz yüzeyler elde etmek için uygulnn ve çoðunlukl lüminyum oksitten oluþn þýndýrýý prtiküller, üzerinde çlýþýln restortif mteryl içeriðindeki prtiküllerden dh yüksek sertlik dereesine ship olmlýdýr. Aksi hlde prltm mteryli prtikülün sdee ortmdn uzklþmsýný sðlyktýr. Bu iþlem sonuund kompozit yüzeyinde prtikülün sdee yeri oþ klmyk yrý tþýyýý mtriks üzerinde sürüklenme izleri oluþktýr (29). Prltm iþleminin rdýndn mterylin yüzey özellikleri mteryl içeriðindeki prtikül oyutlrý ile de ilgilidir. Bzý rþtýrmýlr üyük prtiküller içeren mteryller ile dh pürüzlü yüzeyler oluþturulduðunu ildirmiþlerdir (29,30). Bunun yný sýr dh küçük prtikül içerikli mteryllerin dh pürüzlü sonuçlr verdiðine iþret eden rþtýrmlr d mevuttur (30,31). Bitirme-prltm iþlemlerinin rdýndn yüzey özelliklerini etkileyen fktörler rsýnd mteryl prtikül üyüklüðünün yný sýr prtikül þekillerindeki frklýlýk, sertlik dereeleri, prtiküllerin dðýlýmlrý, miktrlrý ve prtiküller ile r fzýn ðlntý dynýklýlýðý gii fktörler de mevuttur (21,29,30). Çlýþmdn elde edilen ulgulrýn ýþýðý ltýnd, klinikte mrjinl kenr düzeltme iþlemlerinde krit frez kullnýmýndn mümkün olduðun kçýnmk gerektiði, simntsyonun rdýndn tþkýn simnýn uzklþtýrýlmsý iþleminin simnýn polimerizsyonundn sonry ýrkýlmmsý gerektiði sonuu elde edildi. Bu sonuç Mnsour ve rk. nýn tm sermik restorsyonlrýn simntsyonunun rdýndn tþkýn simnýn frklý yöntemler ile uzklþtýrýldýðý ve tþkýn simnýn polimerize edilmeden öne uzklþtýrýldýðý gruun polimerizsyondn sonr uzklþtýrýln grupl kýyslndýðýnd dh pürüzsüz yüzey oluþturduðu rþtýrmnýn sonuçlrý ile enzerlik göstermektedir (32). Frklý ir rþtýrmý ise simntsyon sýrsýnd diþ ipinden yrrlnrk mrjinl kenrdn tþkýn simnýn frklý enstrümnlr gerek duyulmdn dh koly ir lterntif teknik ile uzklþtýrýlildiðini ifde etmiþtir (33). Teknik ne olurs olsun simntsyonun rdýndn minimum miktrd ypýþtýrm simnýnýn tþmsýný sðlmk ve tþn simnýn d polimerizsyonundn öne uzklþtýrýlmsý mrjinl lnd dh pürüzsüz yüzeyler elde etmemizi sðlyktýr. Uygun himde simnýn restorsyon iç yüzüne yerleþtirilmesi için zý ypýþtýrm simný setlerinde ulunn deneme ptlrýndn yrrlnýlilir. Çlýþmd QTH ve LED olmk üzere iki frklý ýþýk kynðýndn yrrlnýldý. QTH ýþýk kynklrýnd tungsten filment yüksek dereede ýsý ile kkor hline gelir ve ýþýk sçr nm dlg oyundki ýþýk filtre edilerek kompozit rezin polimerizsyonund kullnýlýr. Iþýk kynklrýnd yeni ir geliþme ise LED lmlrýdýr. Mvi LED ýþýk kynðýnýn S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

6 Türksln, Ypýþtýrm simný ve frklý itirme-prltm iþlemleri: SEM çlýþmsý 33 geleneksel hlojen lmlr kdr reksiyon þltýýlrý etkin ir þekilde ktive ettiði ve nm gii güven uyndýrn yüksek ýþýk yoðunluðun ship olduðu ildirilmiþtir (34). LED ess olrk tek renk ýþýk yyn yrý iletken diodlrdn oluþur. Iþýk dlg oyunu düzenlemek için filtreye gereksinim duyulmz. Hlojen lmlr gii üyük miktrd ýsý oluþturmzlr. Çlýþmd kullnýln iki frklý ýþýk kynðý d rdyometre (Rdiometer Model 100, Demetron, ABD) ile test edildi ve kompozit rezin mterylleri güvenle polimerize edeek yoðunlukt ýþýk üretmekteydiler. Litertürde þýnm dynýklýlýðý üzerine ypýln çlýþmlrd ýþýk kynklrýnýn frklý sonuçlr neden olildiði ildirilmiþtir (24,25) fkt yný mterylin yüzey özellikleri söz konusu olduðund frklý ýþýk ihzlrý ile polimerizsyonunun rdýndn frklý yüzey görüntülerin elde edilmemesi þþýrtýý deðildir. Sonuç Bu çlýþmd, indirekt restorsyonlrýn diþ sert dokulrýn ðlnmsýnd kullnýln ypýþtýrm simnlrýnýn polimerizsyonu için kullnýln frklý ýþýk ihzlrýnýn simn yüzey özelliklerinde frk oluþturmdýðý tespit edildi. Çlýþmdn elde edilen ilgilerin ýþýðý ltýnd mrjinl lndn tþkýn simnýn uzklþtýrýlmsý sýrsýnd krit frezler kullnmktn kçýnmnýn dh pürüzsüz mrjinl lnlr oluþturrk indirekt retorsyonlrýn klinik þrýsýný olumlu yönde etkileyeeði elirlendi. Kynklr 1. Toh CG, Setos JC, Weinstein AR. Indiret dentl lminte veneers- n overview. J Dent 1987;15: Burke FJ, Qultrough AJ. Follow-up evlution of series of dentin-onded ermi restortions. J Esthet Dent 2000;12: Nert I, Vn der Donk A, Bekers L. Preision of fit nd linil evlution of ll-ermi full restortions followed etween 0.5 nd 5 yers. J Orl Rehil 2005;32: Jung H, Friedl H, Hiller A, Hller A, Shmlz G. Curing effiieny of different polymeriztion methods through ermi restortions. Clin Orl Invest 2001;5: Svrino L, Breshi L, Tedldi M, Cipetti G, Trusi C, Greo M, Giunti A, Prti C. Aility of restortive nd fluoride relesing mterils to prevent mrginl dentine deminerliztion. Biomter 2004;25: Irie M, Suzuki K, Wtts DC. Mrginl nd flexurl integrity of three lsses of luting ement, with erly finishing nd wter storge. Dent Mter 2004;20: Shintni H, Stou J, Stou N, Hyshihr H, Inoue T. Effets of vrious finishing methods on stining nd umultion of Streptoous mutns HS-6 on omposite resins. Dent Mter 1985;1: Jefferies SR. The rt nd siene of rsive finishing nd polishing in restortive dentistry. Dent Clin North Am 1998;42: Lopes GC, Frnke M, Mi HM. Effet of finishing time nd tehniques on mrginl seling ility of two omposite restortive mterils. J Prosthet Dent 2002;88: Berstegui E, Cnld C, Bru E, Miquel C. Surfe roughness of finished omposite resins. J Prosthet Dent 1992;68: Jefferies SR, Brkmeier WW, Gwinnett AJ. Three omposite finishing systems: multisite in vitro 27 evlution. J Esthet Dent 1992;4: Tte WH, DeShepper EJ, Cody T. Quntittive nlysis of six omposite polishing tehniques on hyrid omposite mteril. J Esthet Dent 1992; 4: Goldstein, RE. Finishing of omposites nd lmintes. Dent Clin North Am 1989;33: Wilson F, Heth JR, Wtts DC. Finishing omposite restortive mterils. J Orl Rehil 1990;17: Stoddrd JW, Johnson GH. An evlution of polishing gents for omposite resins. J Prosthet Dent 1991;65: Hondrum SO, Fernndez R. Contouring, finishing nd polishing Clss 5 restortive mterils. Oper Dent 1997;22: Lutz, F, Setos JC, Phillips RW. New finishing instruments for omposite resins. J Am Dent Asso 1983;107: Ashe MJ, Tripp GA, Eihmiller FC, George LA, Mejers JC. Surfe roughness of glss-ermi insert-omposite restortions: Assessing severl polishing tehniques. J Am Dent Asso 1996;127: Kpln BA, Goldstein GR, Vijyrghvn TV, Nelson IK. The effet of three polishing systems on the surfe roughness of four hyrid omposites: A profilometri nd snning eletron mirosopy study. J Prosthet Dent 1996;76: Roeder LB, Tte WH, Powers JM. Effet of finishing nd polishing proedures on the surfe roughness of pkle omposites. Oper Dent 2000;25: Bgheri R, Burrow MF, Tys MJ. Surfe hrteristis of estheti restortive mterils n SEM study. J Orl Rehil 2007;34: Christensen RP, Christensen GJ. Comprison of instruments nd ommeril pstes used for finishing nd polishing omposite resin. Gen Dent 1981;29: Mnhrt J, Kunzelmnn KH, Chen HY, Hikel R. Mehnil properties nd wer ehviour of light- S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

7 34 Türksln, Ypýþtýrm simný ve frklý itirme-prltm iþlemleri: SEM çlýþmsý ured pkle omposite resins. Dent Mter 2000;16: St-Georges AJ, Boll M, Fortin D, Muller-Boll M, Thompson JY, Stmtides PJ. Surfe finish produed on three resin omposites y new polishing systems. Oper Dent 2005;30: Mrtinelli J, Pires-de-Souz Fde C, Csemiro LA, Tirpelli C, Pnzer H. Arsion resistne of omposites polymerized y light-emitting diodes (LED) nd hlogen light-uring units. Brz Dent J 2006;17: Chung KH. Effets of finishing nd polishing proedures on the surfe texture of resin omposites. Dent Mter 1994;10: Yp AUJ, Lye KW, Su CW. Surfe hrteristis of tooth-olored restortives polished utilizing different polishing systems. Oper Dent 1997;22: Yp AUJ, Tn S, Teh TY. The effet of polishing systems on mirolekge of tooth oloured restortives: Prt 1. Conventionl nd resin-modified glss-ionomer ements. J Orl Rehil 2000;27: Reis AF, Ginnini M, Lovdino JR, Amrosno GM. Effets of vrious finishing systems on the surfe roughness nd stining suseptiility of pkle omposite resins. Dent Mter 2003;19: Gldys S, Vn Meereek B, Brem M, Lmrehts P, Vnherle G. Comprtive physio-mehnil hrteriztion of new hyrid restortive mterils with onventionl glss ionomernd resin omposite restortive mterils. J Dent Res 1997;76: Xie D, Brntley WA, Culertson BM, Wng G. Mehnil properties nd mirostrutures of glss ionomer ements. Dent Mter 2000;16: Mnsour YF, Pintdo MR, Mithell CA. Optimizing resin ement removl round estheti rown mrgins. At Odontol Snd 2006;64: El-Attr MS. A simplified method for removing exess ement fter finl ementtion of fixed prtil dentures. J Prost Dent 1995;73: Neumnn MG, Shmitt CC, Ferreir GC, Corre IC. The inititing rdil yields nd the effiieny of polymeriztion for vrious dentl photoinititors exited y different light uring units. Dent Mter 2006;22: S.D.Ü. Týp Fk. Derg. 2008:15(1)/ 28-34

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT

Dt. Yusuf BAYRAKTAR * Dt. Damla DOĞAN * Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN * ABSTRACT Araştırma/ Research Article FARKLI POLİSAJ SİSTEM VE TEKNİKLERİNİN ÜÇ FARKLI KOMPOZİT REZİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF THE DIFFERENT POLISHING SYSTEMS AND TECHNIQUES ON SURFACE ROUGHNESS OF

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Araştırma/ Research Article TERMAL SİKLUSUN MİKROSIZINTIYA ETKİSİNİN SINIF V KAVİTELERDE KOMPOZİT RESTORASYONLARDA İN VİTRO İNCELENMESİ # IN VITRO INVESTIGATION OF EFFECT OF THERMOCYCLING ON MICROLEAKAGE

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE Cilt / Volume 12 Sayı / Number 2 2011 http://dishek.dicle.edu.tr/dergi/dergi.htm Sahibi Prof. Dr. Remzi NİGİZ Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi

Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):6-12 Özgün araştırma makalesi Farklı polimerizasyon sürelerinin adeziv sistemlerden salınan artık monomer miktarına etkisi Mustafa Altunsoy, 1 * Murat Selim Botsalı,

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 90-102 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

Diş Aşınmaları. Tooth Wear

Diş Aşınmaları. Tooth Wear DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 22-30, 2007 Diş Aşınmaları Tooth Wear *Dr. Çiğdem ÇELİK, **Prof.Dr. Gül ÖZGÜNALTAY, **Doç.Dr. Nuray ATTAR *Başkent Üniversitesi

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları

Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):202-6 DERLEME / REVIEW Kaan YERLİYURT Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa Geliş Tarihi / Received: 19.01.2012 Kabul Tarihi / Accepted:

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE KOROZYON DERNEÐÝNDEN ÖNEMLÝ BÝR ADIM: SEVÝYE 1-2 KATODÝK KORUMA EÐÝTÝM KURSU Türkiye'nin elektrik enerji gereksiniminin yaklaþýk üçte biri, halen fosil yakýt kullanan enerji üretim tesislerinden karþýlanmaktadýr.

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YÜZ PROTEZ MATERYALLERİ FACIAL PROSTHETIC MATERIALS: PAST TO PRESENT

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YÜZ PROTEZ MATERYALLERİ FACIAL PROSTHETIC MATERIALS: PAST TO PRESENT GEÇMİŞTEN BUGÜNE YÜZ PROTEZ MATERYALLERİ Cumhuriyet Üniversitesi FACIAL PROSTHETIC MATERIALS: PAST TO PRESENT Yrd. Doç. Dr. Cem KURTOĞLU* Prof. Dr. İlter UZEL** ÖZET Bu çalışmada yüz protezlerinin tarihsel

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Evaluation of the stress on attachments of mandibular two-implant overdenture

Cumhuriyet Dental Journal. Evaluation of the stress on attachments of mandibular two-implant overdenture Cumhuriyet Dental Journal Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.5000007133 available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ RESEARCH ARTICLE Evaluation of the stress on attachments of mandibular

Detaylı

KAVO YÜZ ARKI VE ARTİKÜLATÖR SİSTEMİ TANITIMI VE BU SİSTEM İLE KLİNİKTE TOTAL PROTEZ UYGULAMASI

KAVO YÜZ ARKI VE ARTİKÜLATÖR SİSTEMİ TANITIMI VE BU SİSTEM İLE KLİNİKTE TOTAL PROTEZ UYGULAMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KAVO YÜZ ARKI VE ARTİKÜLATÖR SİSTEMİ TANITIMI VE BU SİSTEM İLE KLİNİKTE TOTAL PROTEZ UYGULAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı