EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)"

Transkript

1 E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman, organizasyon ve yönetim sorunlar n birlikte ve karfl l kl olarak Topluluk yap s içinde çözümlemek, riski da tmak, konjonktür hareketlerine karfl yat r mlar n güvenli ini sa lamak ve böylelikle Holding'in kat ld / kat lmad sermaye flirketlerine flirket çal flanlar - n n ve halk n birikimlerinin güvence içinde kat l mlar n özendirerek, sermaye piyasas n n geliflmesini desteklemek, Holding bünyesi içinde ve d fl nda sosyal hizmetler oluflturmak amac yla kuruldu. Holding'in çekirde ini, 1941'de üretime bafllayan, 1952'de stanbul / Levent'te iflletmeye aç lan Türkiye'nin ilk ilaç fabrikas Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi. ile yine 1942'de stanbul / Kartal'da bir f r nla seramik üretimine bafllayan ve 1958'de ilaç alan nda oldu u gibi, ülkenin ilk seramik sa l k ve yap gereçleri fabrikas olarak hizmete giren Eczac bafl Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi. oluflturmaktad r. Bu iki kuruluflun yan s ra, Karamürsel'de kurulan ve günümüzde y ll k üretim kapasitesi 40 bin tona ulaflan pek Kâ t Sanayi ve Ticaret A.fi. (1970) ve Gebze'de kurulan çocuk bezi, kad n ba üreten (y lda 800 milyon birim) Sanipak Sa l k Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi., armatür ve tesisat gereçleri üreten (y lda 4 milyon adedi aflk n) Artema (günümüzde Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi., 1978), Holding'in yap s n güçlendiren öteki bafll ca kurulufllar oldu. Günümüzde, söz konusu alanlarla birlikte kaynak elektrotlar ndan madencilik ve kimyasal ürünlere, hastane ürünlerinden kozmetik ürünlerine, menkul de erlerden sigortac l k, finansman ve ticari yat r mlara de- in genifl bir yelpazede etkinlik gösteren 37 kurulufl, Holding bünyesinde yer almaktad r. 1995'te ödenmifl sermayesi 1,5 trilyon TL olan, 106 milyon ABD dolar tutar nda d flsat m gerçeklefltiren, net kâr 290 milyar TL'ye ulaflan Holding'in, çat s alt ndaki kurulufllarda istihdam edilen personel say s 6 623'tür. Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin %22'si, Eczac bafl Yap Gereçleri San. ve Tic. A.fi.'nin %31'i, Eczac bafl Yat r m Holding'in %45,5'i, ntema nfl. ve Tes. Mlzm. Yat ve Paz. A.fi.'nin %48,5'i halka aç lm fl olup hisseler borsada ifllem görmektedir. Sanayi, ticaret, yat r m, finans vb. etkinliklerinin yan s ra, t p, spor, sanat, kültür alanlar nda da toplumumuza önemli katk larda bulunmaktad r. Holding'i oluflturan kurulufllar: E S Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., Eczac bafl -Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.fi., EÖS Eczac bafl Özgün Kimyasal Ürünler San. A.fi., E P Eczac bafl laç Pazarlama A.fi., ERP Eczac bafl Rhône Poulenc laç Paz. A.fi., EHP Eczac bafl Health Care Products Joint Stock Company, Dasa Da t m ve Sat fl A.fi., Eczac bafl Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi., EYAP Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi., EKS Eczac bafl Karo Seramik Sanayi ve Ticaret A.fi., EMS Eczac bafl Mutfak ve Banyo Gerç. San. ve Tic. A.fi., EBS Eczac bafl Banyo Küvetleri San. ve Tic. A.fi., Esan Eczac bafl End. Hammaddeleri San. ve Tic. A.fi., Do a Madencilik Sanayi ve Ticaret A.fi., ntema nflaat ve Tes. Malz. Yat. ve Paz. A.fi., Ekom Sanitaermarketing GmbH, Vitra USA, Vitra (UK) Ltd., pek Kâ t Sanayi ve Ticaret A.fi., Sanipak Sa l k Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi., E B C Eczac bafl Beiersdorf Kozm. Ürün. San ve Tic. A.fi., Eczac bafl Avon Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.fi., Giriflim Pazarlama A.fi., Eczac bafl Procter & Gamble Da t m ve Sat fl A.fi., Eczac bafl Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.fi., Kaynak Tekni i Sanayi ve Ticaret A.fi., Ekom Eczac bafl D fl Ticaret A.fi., Eczac bafl Yat r m Holding Ortakl A.fi., Eczac bafl Menkul De erler A.fi., Finsan S nai ve Ticari Yat r mlar A.fi., ES Eczac bafl Sigorta Acental A.fi., EB Eczac bafl Bilgi letim Sanayi ve Ticaret A.fi., Eczac - bafl nflaat ve Ticaret A.fi., Yap - fl Emlak ve nflaat A.fi., Etrade A.G., Toplu Konut Holding A.fi., Atl Zincir ne ve Makine Sanayi A.fi. fi. Özgencil/A. Erhan Edgeworth Do rusu (Bkz. Bilateral Monopol). Edgeworth, Frnacis Ysidro ( Edgeworth, Francis Ysidro ( ) rlanda'da do du ile 1922 y llar aras nda Oxford Üniversitesi nde hocal k yapt ile 1926 y llar aras nda Economic Journal dergisinin editörlü ünü yapan Edgeworth'un en önemli eserleri flunlard r: Mathematical Physics (1881), Theory of Monopoly (1897), Theory of Distribution (1904). Ekonominin d fl nda Edgeworth istatistik metodlar - na da de erli katk larda bulunmufltur. Edgeworth, Jevons'un De er Teorisi'nin yetersizli ini göstermek amac yla, kay ts zl k e rilerini ve contract 343

2 EEC e rilerini bulmufltur. (Bkz. Bilateral Monopol, Kay ts z - l k E rileri). EEC (Bkz. Avrupa Ekonomik Toplulu u) Efektif Al m ve Sat m Hesab [Alm. Efektive-Kauf-Verkaufs-Konto] [Fr. Compte d'ac - hat et de vente des devises] [ ng. Foreign exchange sel - ling account] Bu hesap banka mal olarak al nan ve sat lan yabanc paralar n Türk liras karfl l klar n n yaz ld hesapt r. Sat n al nan her efektif için cinsine göre ayr yard mc föy tutulur. Üç ayl k dönem sonlar nda banka genel müdürlü- ünden gönderilen efektif kurlar yla yap lacak de erlendirmelerde (evalüasyonlarda), kur fark ndan do an borç,"iptidai kâr ve zarar" hesab nda, "efektif evalüas - yonlar " talî hesab na alacak yaz l r. Zarar halinde aksi madde yap l r. Evalüasyon sonucu yap lan bu kay tlar sonunda, efektif mevcutlar n n Türk liras de erleri borsa rayicine ibla edilmifl olur. S. Abaç Efektif (Gümrük) Koruma Oran Efektif Döviz Kuru [Alm. Effektive Wechsel Kurs] [Fr. Cours de change ef - fectif] [ ng. Effective exchange rate] 1970'li y llarda yay lan esnek (dalgal ) döviz kuru sistemiyle birlikte kullan m yayg nlaflan bir kavramd r. No - minal veya reel olarak hesaplanabilir. Esnek döviz kurlar yayg nlafl nca, çok tarafl kur de iflmelerinin ticari rekabet gücü aç s ndan önemi de artm flt r. Örne in, dünya piyasas nda dolar n gidiflini de erlendirirken (ikisi de dünyan n en büyük ticari gücü oldu u için) sadece ABD dolar ile F. Almanya mark aras ndaki parite de iflmesine bakmak yetmez. Kanada ABD'nin, Fransa da F. Almanya'n n en büyük ticaret orta d r. Bütün bu paralar aras ndaki parite de iflmesi önem kazan r. Bunun için döviz kurlar n n ticaret paylar ile tart lanarak hesaplanmas, efektif döviz kuru kavram n n yerleflmesine götürmüfltür. Bir paran n (ticaret paylar ile tart l olmak üzere) belli bafll di er paralar karfl s nda de erinin de iflmesi, hem döviz piyasas ndaki hem de ticari rekabet gücündeki gidiflin göstergesidir. Buna, nominal efektif kur denilmektedir. Ancak, ülkelerin yaflad enflasyon oran - n n farkl olmas dolay s yla, nominal efektif kur de iflmeleri ticari rekabet gücünü göstermekte yetersiz kal r. Bir ülkenin paras, dünya piyasas nda, ancak o ülke ile d fl dünya aras ndaki enflasyon fark n telafi edecek oranda de er yitiriyorsa, reel olarak kur ayn kalm flt r; ticari rekabet gücünde kur de iflmesinden kaynaklanan bir de iflme olmam flt r. Efektif kurlardaki reel azal fl veya art fl, döviz piyasas ndaki ve ticari rekabet gücündeki durum de iflmesinin göstergesi olarak kullan l r. Nominal de erden reel de ere varmak için, döviz kuru, ilgili ülke ile d fl dünya aras ndaki enflasyon oran ndaki fark için düzeltilir. Ancak, reel kurlar n hesaplanmas ndaki (kullan lacak fiyat istatistikleri baflta olmak üzere) çeflitli istatistikî sorunlar vard r. Bunun yan nda, ticari rekabet gücünü belirleyen di er etkenlerin varl da bir gerçektir. Efektif kurlar n hesaplanmas nda iki ayr çeflit tart k u l l a n l a b i l i r : 1 ) Çok-tarafl ticaret tart s nda, ülkelerin dünya ticaretindeki pay veya belirli bir bölge ticareti söz konusu ise (sanayileflmifl ülkeler veya B. Avrupa ülkeleri gibi) buradaki pay söz konusu olur; 2) ki-tarafl ticaret tart s yla her ülkenin birbirleriyle karfl l kl ticaretindeki paylar belirlenir. Genellikle iki tarafl ticaret tart s birinciye tercih edilmektedir. Bunun iki nedeni vard r: Birincisi, her ülke piyasas nda al c ve sat c lar n karfl laflt yerli ve yabanc fiyatlara olan ortalama döviz kuru etkilerini yans tmas d r; di eri de, reel kurlar n hesaplanmas nda, fiyat seviyesi de iflmeleri ile döviz kuru de iflmelerinin incelenmesine daha uygun olmas d r. Buna karfl l k, çok-tarafl ticaret tart s, iki ülkenin üçüncü piyasadaki rekabet gücünü saptamak aç s ndan daha uygun düflmektedir. (Bkz. Nominal Döviz Kuru, Reel Döviz Kuru, Esnek Kambiyo Kuru) G. Kazgan Efektif (Gümrük) Koruma Oran [Alm. E f e k t i v e - p r o t e k t i o n s - r a t e] [Fr. Taux effectif de protection] [ ng. Effective rate of protection] D fl ticaretteki nominal gümrük vergilerinin fiili etkilerini ölçmek için kinci Dünya Savafl ndan sonra gelifltirilmifl olan bir kavramd r. Çünkü, nominal gümrük ver - gisi oran, fiili koruma oran ndan farkl olabilmektedir. Efektif koruma oran, üretim birimi bafl na katma de e - re gümrük vergisinin etkisini inceler. Ancak, bu etkiye sadece gümrük vergilerinde rastlanmaz; d fl ticarette al - nan di er ithal vergileri de benzer sonuçlar yarat r. Efektif koruma oran n n nominal gümrük vergisinden farkl olmas nda, üzerinde durulmas gereken iki nokta vard r: Birincisi, bir üretim dal nda katma de erin, hem girdiler hem de ç kt üzerindeki gümrük vergileri dolay s yla de iflebilmesidir. kincisi, girdiler üzerindeki nominal vergi oran ç kt üzerindekinden küçükse, efektif koruma oran n n nominal gümrük vergisinden yüksek olmas d r. Tabii, ayn durum, girdi üzerindeki vergi oran daha küçükse söz konusu olur; bu kez efektif koruma oran nominal gümrük vergisinin alt nda kal r. Afla da, bir örnekle bu aç klama somutlaflt r lm flt r. Hiç gümrük vergisi ödenmeyen serbest d fl ticaret koflullar nda, otomobil sanayiinde bir otomobilin fiyat 1 milyar TL, girdi maliyeti 700 milyon TL, dolay s yla katma de eri 300 milyon TL olsun. E er otomobil ithalat nda % 10 oran nda, otomobil girdilerinde de % 5 oran nda gümrük vergisi al nmaya bafllan rsa, otomobil fiyat 1,1 milyar TL ya, girdi maliyeti 735 milyon TL ya katma de er de 365 milyon TL'ye yükselir. Bu örnekte otomobilin birim fiyat % 10, girdi maliyeti % 5, buna karfl l k katma de er % 21,66 oran nda artm flt r. flte, hiç gümrük vergisi olmad nda oluflan katma de er (V) ile gümrük vergilerinin etkisi ile oluflan kat- 344

3 Efektif Talep ma de er (V') aras ndaki fark n (V) ye oran, (V'-V) / V, bize efektif koruma oran n gösterir. Yukar daki örnekte, 365 milyon-300 milyon / 300 milyon = % 21,66, nominal gümrük vergisinin çok üstündedir. Yukardaki örnekte gümrüksüz ve gümrüklü durumdaki katma de ere göre saptanan efektif koruma oran, nominal gümrük vergileri ve girdi ç kt iliflkilerine göre, afla daki formüle göre hesaplan r. Tabii, sonuç ayn d r. e j = 0,2166 = t j a ij t i 1 a ij 0,10 (0,70) 0,05 1 0,70 e j : faaliyetinde efektif koruma oran ( %21,66) t j : faaliyetinde ç kt üzerinde nominal gümrük vergisi (%10) t i : tek girdi olan (i) üzerindeki nominal gümrük vergisi (%5) a ij : girdinin ç kt daki pay (%70) Efektif koruma oran n n nihai ç kt üzerindeki nominal gümrük vergisinden farkl olabilece i bilindi i için, gümrük vergileri buna göre düzenlenmektedir. Üretimin girdileri üzerindeki nominal vergi oran ç kt üzerindekinden daha düflük tutulmakta, hatta bazen hiç vergi a l n m a m a k t a d r. Bu nedenle, ülkede üretimi hiç olmayan do al hammaddeler hiç gümrüksüz ithal edilir ya da üretimin ilk aflamas ndaki bir yar mamul (örne in pamuk ipli i), üretimin daha ilerki aflamas ndaki bir mamule (örne in pamuklu dokuma) oranla daha düflük oranda gümrük vergisine tabi tutulur. Korumada ülkelerin baflvurdu u tek politika arac gümrük vergileri (ya da efl etkili nitelikteki vergiler) de- i l d i r. Miktar k s tlamalar, ithal yasaklar gibi birçok yolla iç üretimle ithalat n rekabeti s n rlanmaktad r. Bu durumda, yukar da nominal gümrük vergisi oran ndan hareketle hesaplad m z efektif koruma oran saptanamaz; birinci formülde, katma de ere dayanarak yap lan hesaplaman n kullan lmas gerekir. G. Kazgan Efektif Talep [Alm. Effektive Nachfrage] [Fr. Demande globale effec - tive] [ ng. Effective demand] Herhangi bir mal n parayla desteklenen talebine denilir. Keynes'çi modelde efektif talep, üretim ve istihdam dü - zeyini belirleyen taleptir. ktisatta talepten söz edildi inde de genellikle efektif talep kastedilmektedir. A. Kal n Efektif Vaziyeti ve Efektif Deposu Hesaplar [Fr. Compte de position des devises effectives et compte de dépôt des devises effectives] [ ng. Foreign exchange currency stock account] Efektif mevcudunu ve hareketini izleyebilmek amac yla defterikebirde d ü z e n l e y i c i (nâz m) kay t olarak aç lan ve sabit kur üzerinden ifllenen kambiyo hesaplar d r. S. Abaç EFTA (Bkz. Avrupa Serbest Ticaret Toplulu u) Egebank 1928'de özel sermayeli ticaret bankas olarak zmir'de kuruldu. Uzun y llar bölgesel bankac l k etkinliklerinde bulundu. 1980'lerin sonlar nda, hisselerinin ço unlu u H. Bayraktar Holding taraf ndan sat n al nd ktan sonra h zl bir at l m içine girdi; genel merkezini stanbul'a tafl d ; flube say s n art rd. 1995'te hlas Holding A.fi.'nin ortakl yla mali yap s daha da güçlendi y l itibariyle ödenmifl sermayesi 2 trilyon TL olan bankan n, yine ayn dönemde toplam mevduat 31,5 trilyon TL'ye, kulland rd krediler tutar 16,1 trilyon TL'ye, net kâr 1,031 trilyon TL'ye ulaflt. fiube say s : 38 Temsilcilik say s : 1 Personel say s : 866 A. Erhan Egemen Firma (Bkz. Duopol ve Oligopol). E riye ndirgeme E lence Vergisi Belediyeler taraf ndan tahsil edilen bir vergidir. Belediye Gelirleri Kanunu'na göre (m ), verginin konusunu belediye s n rlar ile mücavir alanlar içinde yer alan e lence iflletmelerinin faaliyetleri oluflturmaktad r. Verginin mükellefi ise e lence yerlerini iflleten gerçek ya da tüzel kiflilerdir. Verginin matrah n, biletle girilen yerlerde bilet bedeli (e lence vergisi hariç) olarak sa lanan gayrisafi has lat oluflturmaktad r. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, diskotek, bilardo salonlar vb. e lence yerlerinde iflin niteli ine göre çal fl lan her gün için, belediye meclisleri taraf ndan belirlenecek miktarlar verginin matrah n oluflturmaktad r. fi. Akkaya E riye ndirgeme [Alm. Kurvenanpassung] [Fr. Rectification d'une cour - be] [ ng. Curve fitting] Gözlemlerle elde edilmifl istatistik serilerin, e ilimlerine uygun flekilde, belirli matematiksel fonksiyonlarl a ifade edilmesi ifllemleridir. E riye indirgeme metodlar ndan en yayg n olarak kullan lan En Küçük Kareler Metodu, iki ya da daha fazla de iflkenli seriler ile zaman serilerinin ana e ilimlerinin belirlenmesinde yard mc olmaktad r. Tek de iflkenli ve gözlemlerin ço unun (frekans n) seri grafi inin ortas nda bulundu u simetrik bölünme serileri söz konusu oldu unda ise, bu serilerin normal bölünmeye uygunlu unu araflt rmaya yönelik E riye ndirgeme Meto - d u ndan yararlan lmaktad r. Bu metodun uygulanmas nda ilk olarak ilgili bölünmenin aritmetik ortalamas ve standart sapmas hesaplanmakta, daha sonra ayn ortalama ve standart sapma de erlerine sahip bir normal 345

4 Ek Maliyet bölünmenin ordinatlar, yani (Y) eksenindeki de erleri hesaplanarak elde edilen normal e ri, araflt rma konusu olan bölünmenin histogram ya da frekans poligonu fleklinde çizilmifl grafi i ile karfl laflt r lmaktad r. X = de- iflken de erleri, X = aritmetik ortalama ve σ = standart sapma olmak üzere normal e ri denklemi Y = N 1 e -1/2 X X σ = 2π ( ) olmakta, yani (σ ) ve (X) bilindi inde her (X) de eri için normal bölünmenin ordinatlar ya da (Y) de erleri hesaplanabilmektedir. Çeflitli X - X/σ de erleri için denklemin sa taraf tablolar halinde haz rlanm fl oldu- undan, (Y) de erleri kolayl kla hesaplanabilmektedir. Ancak bu metodun herhangi bir bölünmeye uygulanabilmesi, normal bölünmeye uyumun da iyi olaca anlam na gelmez. Uyumun derecesini belirlemek için, fiili (Y) de erleri (frekanslar) ile normal e ri denklemi yard m yla elde edilmifl olan teorik (Y) de erleri aras ndaki farklar n anlaml l n n, Ki-Kare bölünmesi ile test edilmesi gerekmektedir. Farklar n tesadüfi nedenlerden ileri gelemeyecek kadar fazla oldu u durumda, uyumun iyi olmad sonucuna var lacakt r. Yukar da aç klanan normal E riye ndirgeme Metodu nun yan s ra, çeflitli tür serilerinin lojistik ve Gompertz e rilerine uyumlar da araflt r labilir. Buna ek olarak Seçilmifl Noktalara Göre Enterpolasyon Metodu nda, verilerdeki boflluklar doldurmak amac yla, belirli veriler üzerinden do rusal fonksiyonlar ya da polinomlar geçirilmesi de birer E riye ndirgeme Metodu olarak kabul edilmektedir. (Bkz. Aritmetik Ortalama, Bölün - me, En KüçükKareler Metodu, Enterpolasyon, Histog - ram, Ki-Kare Bölünmesi, Normal Bölünme, Frekans Poligonu, Standart Sapma). B. A. Köksal Ek Maliyet [Alm. Extrakosten, Mehrkosten] [Fr. Coût annexe] [ ng. Incremental cost] Karar vermenin (alternatifler aras ndan bir seçim yapman n) söz konusu oldu u bir durumda, herhangi bir alternatifin ek maliyeti, bu alternatif seçildi i takdirde maliyetlerde ortaya ç kacak olan a r t fl t r. Ek maliyet, analizde temel al nan duruma ba l olarak anlam kazan r. Örne in bir firmada birim ve toplam maliyeti 5 milyar TL olan y ll k üretimi, birime ç - karma konusunda iki alternatif mevcutsa ve y ll k toplam maliyet birinci alternatifte 7 milyar, ikinci alternatifteyse 8 milyar TL olacaksa, bu iki alternatifin mevcut duruma göre ek maliyetleri s ras yla 2 ve 3 milyar TL'dir. Yönetim, y ll k üretim miktar n birime ç karmaya karar verdiyse, ikinci alternatifin birinci alternatife göre ek maliyeti de 1 milyar TL'dir. Ek maliyet kavram na bir alternatifin seçilmesi yönünden yaklafl l rsa ya da alternatif, toplam maliyette bir azalma yaratacaksa, kaç n labilir maliyet söz konusu olur. Üzerinde düflünülen alternatif reddedilirse, ek σ Ekonometri maliyetten kaç n labilecektir. Benzer flekilde, örne in üretim miktar n n azalt lmas alternafi de, mevcut maliyetlerin bir k sm ndan kaç nmaya olanak verecektir. Ek maliyet ve kaç n labilir maliyet kavramlar alternatifler aras ndaki farklar n maliyet yönünü yans tt klar ndan, karar-verme aç s ndan önemli kavramlard r. Y. Ercan/fi. Akkaya Ekoloji [Alm. Ökologie] [Fr. Ecologie] [ ng. Ecology] Yunanca "ev" anlam na gelen alkos ve "bilim" anlam - na gelen logos sözcüklerinden oluflmufl bir terimdir. Canl varl klar n çevreleriyle iliflkilerini inceleyen biyoloji biliminin bir dal d r. Ekoloji terimi ilk kez 1867 y l nda Alman biyolog Ernst Haeckel taraf ndan önerilmiflse de, ekoloji diye ayr bir bilim dal n n yayg n kabul görmesi 1900 sonras nda olmufltur. Ekoloji bilginleri önceleri belli mekân boyutlar içinde, canl lar n gerek kendi aralar ndaki, gerekse cans zlarla olan iliflkilerini belirlemeye çal flm fllard r. Bu araflt r c lar, an lan iliflkilerin tümünü kapsayan bir do al denge oldu u görüflünü savunmufllard r. Bu terim, günümüzde biyoloji bilimi d fl nda ekonomi, sosyoloji, co rafya, t p gibi bilim dallar nda da yayg n biçimde kullan lmaktad r. Canl larla çevresi aras nda karfl l kl etkileflimi araflt ran ekolojinin nüfus, örgüt, teknoloji ve d o a o l m a k üzere dört ö esi vard r. Bunlar aras ndaki karfl l kl etki ve tepki iliflkileri, inceleme konular n n bafl nda yer almaktad r. Örne in nüfusun artmas ve yer de ifltirmesi, do aya karfl giriflilen üretim eyleminde kullan lan araçlar n de iflmesi, üretim faaliyetlerinin daha karmafl k hale gelmesi, insanla do a aras ndaki iliflkilerin yeni boyutlar kazanmas na yol açm flt r. Günümüz insan, ortaya ç kan çevre sorunlar yla, do a dengesinin giderek bozuldu unu anlam fl bulunuyor. Bozulan bu dengenin düzeltilmesi için, çeflitli bilim dallar n temsil eden uzmanlar, tüm ilgilileri al nacak önlemler hakk nda ulusal ve uluslararas düzeylerde uyarmaktad rlar. E. Tokgöz Ekonometri [Alm. Ökonometrie] [Fr. Econométrie] [ ng. Economet - rics] Yunancada iktisat anlam na gelen oekonomia ve ölçüm anlam na gelen m e t r o n sözcüklerinin birlefltirilmesi ile oluflturulan "ekonometri" terimi, ekonomik olaylar aras ndaki iliflkilerin belirlenmesini, bu iliflkilerin matematik fonksiyonlarla belirtilmesini ve bu fonksiyonlar n do ruluklar n n gözlemlere dayanarak istatistik metodlarla test edilmesini amaçlayan bir ekonomik araflt rma dal n ifade etmektedir. Gözlemlere dayanarak matematiksel iliflkilerin test edilmesi düflüncesi 19. yy. iktisatç lar na kadar uzanmakta ise de, bu alandaki önemli çal flmalar 20. yy'da bafllam fl ve ekonometri sözcü ü ilk olarak 1926 y l nda Norveçli iktisatç Ragnar Frish taraf ndan kullan lm flt r. Bu dönemden itibaren iktisadi iliflkilerin belirlenme- 346

5 Ekonometri si ve bu iliflkilerin gözlemlere dayan larak test edilmesi ifllemlerinin bir arada yürütülmesi, iktisat biliminin daha somut temellere oturtulmas n da mümkün k lm flt r. Bu do rultuda, örne in tüketimi belirleyen faktörler ve tüketim aras ndaki iliflkiler tüketim fonksiyonlar ile belirtilerek, bu fonksiyonlar n gerçek tüketim davran fllar ile uyumu araflt r lm fl ya da girdiler ile ürün aras ndaki iliflkiler üretim foksiyonlar ile ifade edilerek, bu fonksiyonlar ekonominin çeflitli kesimlerine uygulanabilmifltir. Ekonometrik analizler bafll ca dört aflamadan oluflmaktad r: 1) Ekonomik iliflkilerin bir teori çerçevesinde be - lirlenmesi. Bu aflama, iktisadi bilgilerin fl alt nda bir olay ya da olaylar grubunu aç klamadaki ba ml, ba- ms z, endojen ve eksojen de iflkenlerin belirlenerek, mant k aç s ndan tutarl bir çerçeve ya da model içine oturtulmas n kapsamaktad r. Bir mal n talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler yard m yla talebin aç klanmas, bu aflamaya örnek olarak gösterilebilir. 2) liflkilerin matematiksel olarak belirtilmesi. Birinci aflamada çeflitli de iflkenleri belirlenen modelin matematiksel bir fonksiyon ya da fonksiyonlar yard - m yla ifade edilmesi, bu aflaman n bafll ca ifllemleridir. Böylelikle, milli gelir ya da nüfus zaman içinde geometrik bir art fl kaydetmekteyse, bu geliflme bir e ri fonksiyonu ile aç klanabilecek ve örne in zaman içindeki nüfus art fl, y = nüfus, A = bir sabit, g = zaman birimi ve x = nüfusun art fl h z olmak üzere y = Ag x fleklinde bir üstel fonksiyon yard m yla belirtilebilecektir. 3) Matematiksel modelin parametrelerinin tahmini (de erlendirme). Ekonometrik analizin bu aflamas istatistik verilerin kullan lmas yla matematiksel modeldeki bilinmeyenlerin (parametrelerin) yine istatistik metodlara dayan larak tahmin edilmesi ile ilgilidir. Burada en yayg n olarak kullan lan metod, gözlemlerin bir e ri ya da do ru fleklinde belirtilmesini sa layan regresyon analizidir. Örne in, nüfusun zaman içinde art fl n n y = Ag x fleklinde bir fonksiyon yard m yla aç klanabilece i düflünülmekteyse, bu fonksiyonun logaritmik flekli olan log. y = log A + x log g do rusal bir denklem olaca ndan, do rusal regresyon analizinden yararlan larak, nüfusla ilgili verilerin bu fonksiyona uygunlu u araflt r labilir. Bu yolla denklemdeki bilinmeyen (x) parametresi, yani nüfusun art fl h z ile (A) bilinmeyeni, (y) ve (g) ile ilgili veriler yard m yla hesaplanabilecektir. 4) Parametrelerin test edilmesi (do ruluk kontrolu). Matematiksel modelin bilinmeyenleri gözlemlere dayan larak tahmin edildikten sonra, çeflitli istatistik hipotez testi metodlar yard m yla modellerin uyum dereceleri test edilerek, hesaplanan parametrelerin güvenilirli i belirlenmeye çal fl l r. Bu testler ayn zamanda Ekonometrik Model modelin gerçek iktisadi iliflkileri aç klamadaki baflar s hakk nda da fikir verebilmektedir. Ekonometrik analizlerin önemli bir bölümü iktisadi de iflkenler aras ndaki iliflkilerin regresyon analizlerine dayan larak belirlenmesine yöneliktir. Ancak girdi-ç kt analizleri ve do rusal programlama da genifl anlamdaki ekonometrinin çerçevesi içinde dikkate al nmakta ve bu metodlar özellikle planlama ve öngörme (previzyon) konusunda araflt rmac lara fl k tutabilmektedirler. (Bkz. Ba ml De iflken, Hipotez Testleri, Regresyon). B. A. Köksal Ekonometrik Model [Alm. Ökonometrische Modell] [Fr. Modèle économét - rique] [ ng. Econometric model] Ekonomik de iflkenler aras ndaki stokastik i l i fl k i l e r i n eflanl bir denklem sistemi fleklinde ifade edilmesi, ekonometrik model olarak tan mlanmaktad r. Bir ekonomide belli bir zaman döneminde de iflkenler aras nda görülen davran fl iliflkileri, söz konusu de- iflkenlerin geçmifl, cari, hatta gelecekte beklenen de- erlerinden kaynaklanan çok karmafl k yap lard r. Bu yap y modellefltirir ve istatistik metodlarla parametreleri tahmin edilebilecek flekilde ifade edersek bir ekono - metrik modeloluflturmufl oluruz. Bu tip modellerin zaman m zda, özellikle geliflmifl Bat ülkelerinde, büyük önem kazanmas nda, ekonomiyi denklem sistemi olarak incelemeye çal flan öncü çal flmalar n (L. Walraz), dinamik iktisattaki geliflmelerin (R. Frisch), istatistiksel istidlâl tekniklerindeki ilerlemelerin (J. Neyman, Ke. Pearson), milli gelir hesaplama yöntemlerinin geliflmesinin ve makroekonomi ile ilgili teorilerin (J. M. Keynes) önemli katk s olmufltur. Ekonometrik modellerle ilgili olarak bugün anlafl lan anlamda ilk çal flmalar J. Tinbergen taraf ndan Milletler Cemiyeti'nde yap lm flt r. Bir ekonometrik modelde afla daki tipte denklemler yer alabilir: a ) Ö z d e fl l i k l e r : Bir kaynak harcama dengesi ya da bir harcanabilir gelir tan m böyle bir denklemdir. b) Teknik denklemler: Modele entegre edilmifl bir input-output kutusu teknik denklemlere örnektir. c) Kurumsal denklemler: Bir vergi gelirinin, vergi matrah ile kanunda belirtilen vergi haddinin çarp m fleklinde ifade edildi i bir denklemdir. d ) Davran fl denklemleri: De iflkenler aras ndaki stokastik iliflkilerin parametrelerinin, genellikle regresyon yöntemleri ile tahmin edildi i denklemlerdir. Bu tip denklemlerin oluflturulmas ve modelin ba lanmas, belli ekonomi teorilerinin fl nda gerçeklefltirilir. Ard nda geçerlili i s nanmak istenen bir ekonomik hipotezleri olmaks z n birtak m denklemlerin alt alta yaz lmas, ekonometrik model yapmak anlam na gelmez. Genellikle modelde, de erleri eflanl olarak belirlenmek istenen de iflken say s kadar denklem bulunur. Bir ekonometrik modelde yer alan de iflkenler önce ikiye ayr l r. 347

6 Ekonometrik Model 1) Endojen de iflkenler: Modelde de erleri eflanl model çözümü yoluyla bulunan de erlerdir. 2) Önceden belli de iflkenler: De erleri modelin çözümünde veri olarak al nan de iflkenlerdir. Bunlar cari e g z o j e n de iflkenlerle gecikmeli egzojen ve g e c i k m e l i endojen de iflkenlerdir. Bir de iflkenin endojen mi egzojen mi olaca büyük ölçüde araflt rmac n n yaklafl - m na ba l bir konudur. Bir modelde para arz egzojen, baflka bir modelde endojen olabilir. Fiyatlar düzeyinin endojen belirlendi i ve egzojen al nd modeller vard r. Bir ekonometrik modelin orijinal denklemleri yap - sal form'u oluflturur. E er model do rusal ise, bu yap - sal formun eflanl çözümü sonucunda belirlenme prob - l e m i afl labilmifl ise, bir indirgenmifl form elde edilir. Belirlenme problemi afl lam yorsa gözlemsel olarak efl - lenik yap lar elde edilir. Do rusal olmayan modellerde yap sal formdan indirgenmifl form'a bu flekilde geçilemez. Yak nsakl k sa lanabildi i takdirde sistem çeflitli algoritmalarla çözül ü r. Bu güçlük, pratikte do rusal modellerin daha yayg n oluflunda önemli bir nedendir. ndirgenmifl form bir çarpanlar matrisi 'dir. Egzojen de iflkenlerden endojen de iflkenlerin nas l etkilenece- ini gösterir. Ekonometrik modellerin parametrelerini tahmin etmenin çok çeflitli yöntemleri vard r. Ola an en küçük kareler (CLS), iki aflamal en küçük kareler (2SLS) s - n rl bilgi maksimum likelihood (LIML), sistemin bütünü ile ilgili bilgileri çözüm s ras nda kullanan üç aflamal en küçük kareler (3 SLS) ve tam bilgi maksimum likelihood (FIML) yöntemleri bu arada belirtilebilir. Bir ekonometrik modeli baflar l k lmak için geçerli ekonomik hipotezler kurulmas ve sa l kl istatistik veri üretmesi, daha rafine tahmin metodlar kullanmaktan çok daha önemlidir. Ekonometrik modeller bir ekip çal flmas n ve devaml flekilde gelifltirilme u rafl s n gerektiren büyük araflt rmalard r. Bu nedenle genellikle maliye bakanl klar, planlama örgütleri, merkez bankalar, bankalar gibi ekonominin bütünü ile ilgili politika düzenleyici ve uygulay c s kurumlar taraf ndan yürütülür. Ülkemiz için gelifltirilmifl ekonometrik modeller, U. Korum, S. Özmucur ve TSKB'nin modelleridir. Ekonometrik model, ekonominin dinamik yap s n anlayabilmek, iflleyiflinin kurallar n belirlemek, yap y belirleyen parametre tahminlerinden baz lar n n de ifliminin di er parametre tahminlerini nas l etkileyece ini belli hata paylar ile tahmin edebilmek, makroekonomik düzeyde uygulanan ekonomi politikalar n n etkilerini saptamak, gelecek dönemler için flarta ba l ve flarts z tahminlerde bulunmak ve bu bilgilere dayanan politika çözümlemelerini saptamak ile bunlar n modelin hangi de iflkenlerini nas l etkileyece ini ve bunlardan nas l etkilenece ini görebilmek için, iktisatç lar n elindeki en geliflkin araçt r. Ülkemizin özellikleri ve sorunlar aç s ndan bir ekonometrik modelin sektörel bir ay r m içermesi, finansman ve parasal de iflkenleri bünyesinde bulundurmas, Ekonomi ekonominin d fl dünya ile iliflkilerine ayr nt l biçimde yer vermesi, fiyat belirlemesi, arz koflullar ve maliyet yap s na a rl k vermesi ve kamu kesiminin ekonomiye etkilerini saptamaya olanak vermesi o modelin kullan lma olanaklar n ve cevap verebildi i soru miktar n önemli ölçüde art racakt r. (Bkz. Ekonometri, Regres - yon, Belirlenme Problemi, Çarpanlar Matrisi) U. Korum Ekonomi [Alm. Ökonomie, Wirtschaft] [Fr. Economie] [ ng. Eco - nomics] Ekonominin çeflitli tan mlar vard r: 1. Ekonomi, para kullan larak ya da para kullan lmadan insanlar aras nda de iflim ifllemlerine neden olan faaliyetlerin incelenmesidir. 2. Ekonomi, insanlar n çeflitli mallar (bu day, s r, pardesü, konser, yol, bombard man uçaklar ve yat gibi) üretmek ve bunlar tüketmek üzere toplumun çeflitli üyelerine bölüfltürmek için k t ya da s n rl üretim kaynaklar n (toprak, iflgücü, makine gibi sermaye mallar ve teknik bilgi) hangi biçimde kulland klar n inceler. 3. Ekonomi, insan, günlük geçimini kazan rken ve yaflam ndan zevk al rken inceler. 4. Ekonomi, insanl n tüketim ve üretim etkinliklerini nas l düzenledi ini inceler. 5. Ekonomi, servetin incelenmesidir. Bugün iktisatç lar afla daki tan m üstünde anlaflm fl görünüyorlar: "Ekonomi, insanlar n ve toplumlar n pa - ra kullanarak ya da para kullanmadan zaman içinde çeflitli mallar üretmek ve bunlar bugün ve gelecekte tü - ketmek üzere, toplumdaki bireyler ya da gruplar aras n - da bölüfltürmek için, k t üretim kaynaklar kullanmak konusundaki tercihlerini inceler." Ekonomi, tarih incelemelerinden genifl ölçüde yararlan r. Kristof Kolomb'un alt n dolu Amerika'y keflfinden sonra spanya ve Avrupa'da yüzy llarca fiyatlar n yükselmesi bir raslant eseri miydi? Buhar ve demiryolu devri neden Londra'daki gecekondu sakinlerine yararl o l d u? Tarihin yorumu için analiz araçlar gereklidir. Çünkü, olaylar kendi aç klamalar n getirmezler. Modern ekonomi biliminin ilk görevi, üretimin, iflsizli in, fiyatlar n ve bunlara benzer olaylar n davran - fl n tan mlamak, aç klamak ve aralar ndaki iliflkiyi saptamakt r. "Neden ekonomi okumal?" sorusunun en iyi yan t - n Lord Keynes birçok tart flmaya neden olmufl klasik kitab n n sonunda flöyle verir: " ktisatç lar n ve siyasi yazarlar n düflünceleri, do ru olsun olmas n, genellikle san ld ndan çok daha etkilidir. Diyebiliriz ki, dünyay bu düflünceler yönetmektedir. Her türlü entelektüel etkiden uzak oldu unu sanan pratik insanlar, genellikle art k hayatta olmayan bir iktisatç n n esiridir. ktidarda bulunan ve havadan sesler ifliten ç lg nlar, birkaç y l önce yaz yazm fl akademik bir yazardan ilham al rlar. Eminim ki, edinilmifl ç karlar n gücü, düflüncelerin dolayl etkisinden çok daha zay ft r. Bu hemen kendisini göstermez, belirli bir gecikmeye ba l d r; zira iktisadi ve siyasi felsefe alan nda 348

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı