Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 1-8 ARAÞTIRMA Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Yusuf Tavil, Mustafa Cemri, Mehmet Güngör Kaya, Sedat Türkoðlu, Gülten Taçoy, Mehmet Rýdvan Yalçýn, Atiye Çengel Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalý, Ankara, Türkiye Özet Amaç: Akut anterior miyokard infarktüsü geçiren hastalarda miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðerini araþtýrmaktýr. Gereç ve Yöntem: Akut anterior miyokard infarktüsü tanýsý ile koroner yoðun bakým ünitesine kabul edilen 20 hasta (yaþ ortalamalarý 52.9± 9.7 yýl; en küçüðü 41, en büyüðü 78 yaþýnda; 15 erkek ve 5 kadýn) infarktlarýnýn 5-7. gününde, düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi ve düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi ile miyokard canlýlýðý yönünden deðerlendirildi. Tüm hastalara yapýlan koroner anjiyografi sonrasýnda koroner yeniden kanlandýrýlma (revaskülarizasyon) yapýldý. Koroner yeniden kanlandýrýlmadan (balon anjioplasti veya koroner bypass cerrahisi) 4-8 hafta sonra tüm hastalarýn istirahat ekokardiyografileri tekrarlandý. Koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasý sistolik fonksiyon bozukluðu olan sol ventrikül segmentlerindeki ekokardiyografik iyileþme altýn standart alýnarak her iki yöntemin miyokard canlýlýðýnýn tespit edilmesindeki deðeri Yazýþma Adresi: karþýlaþtýrýldý. Düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografide miyokard canlýlýðý kriteri olarak disfonksiyone, miyokard segmentlerinde ardýþýk en az iki segmentteki ekokardiyografik düzelme alýndý. Bulgular: Düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografinin duyarlýlýðýnýn % 80.4, özgüllüðünün % 96.5, pozitif öngörme deðerinin % 90.2, negatif öngörme deðerinin % 92.4 olduðu bulundu. Düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografide miyokard canlýlýðý kriteri olarak disfonksiyone miyokard segmentlerinde, sistolik velositede %15 ve üzerindeki artma esas alýndý. Düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi'nin duyarlýlýðýnýn % 73.9, özgüllüðünün % 88.6, pozitif öngörme deðerinin % 72.3, negatif öngörme deðerinin % 89.4 olduðu bulundu. Sonuç: Hem düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi hem de düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi miyokardiyal canlýlýðýn saptanmasýnda kullanýlabilir bir yöntem olduðu gözlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, Miyokardial canlýlýk, Stres ekokardiyografi, Doku Doppler ekokardiyografi. Dr. Yusuf Tavil Gül s. 5/23 Cebeci/Ankara Tlf: 0312, Faks: e-posta:

2 2 Tavil ve ark The evaluation of low-dose dobutamine pulse wave tissue Doppler echocardiography to establish myocardial viability after myocard infarction Objective: The aim of this study is to evaluate the efficiency of low-dose dobutamine pulse wave tissue Doppler echocardiography (LDD-PWTDE) in the detection of myocardial viability (MV) after acute anterior myocardial infarction (AAMI). Material and methods: To serve this end twenty patients admitted to coronary care unit with AAMI (with a mean age ± 9.7, 15 male, 5 female) were studied for MV through low-dose dobutamine stress echocardiography (LDD-SE) and LDD-PWTDE on 5-7th days of their infarction. After the coronary angiography, all patients underwent coronary revascularization (balloon angioplasty or coronary bypass surgery). Four to eight weeks after coronary revascularization, echocardiography of all patients repeated. Echocardiographic improvement in systolic function of left ventricular segments being the golden standart the efficiency of both methods in the detection MV was compared. In LDD-SE, the systolic functional improvement in at least two successive segments was considered MV. Results: The sensitivity, the specifity, positive and negative predictive values of LDD-SE 80.4%, 96.5%, 90.2 %, 92.4 %; respectively. In LDD-PWTDE, however an increase of 15 % and over in systolic velocity was taken as a basis in the detection of MV in dysfunctional myocardial segments. The sensitivity, the specifity, positive and negative predictive values of LDD-PWTDE 73.9%, 88.6%, 72.3 %, 89.4 %; respectively. Conclusion: In conclusion, both LDD-SE and LDD- PWTDE methods can be used in the detection of MV. Key words: Acute myocardial infarction, Myocardial viability, Stress echocardiography, tissue Doppler echocardiography Koroner arter hastalýðýnda, sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluðu prognozu birinci derecede etkilemektedir (1). Miyokard infarktüsü sonrasý fonksiyon bozukluðu deðiþik þekillerde olabilir. Miyokard nekrozu ile geri dönüþümsüz fonksiyon kaybý oluþabildiði gibi, infarktüs sonrasý miyokard tamamen canlýlýðýný yitirmeden, geri dönüþümlü fonksiyon kaybý da olabilmektedir. Fonksiyon bozukluðu olan miyokard segmentlerinde normal fonksiyona dönebilirlik potansiyelinin bulunmasý miyokard canlýlýðýný düþündürür (2). Canlý miyokard kavramý içerisine, sersemlemiþ (stunning) ve kýþ uykusunda (hiberne) miyokard girer. Sersemlemiþ miyokard, kýsa süreli tam týkanýklýk sonrasýnda, perfüzyon normale dönmesine raðmen devam eden mekanik fonksiyon bozukluðu durumudur (3,4). Kýþ uykusundaki miyokardda ise uzun süren iskemi sonucunda, yetersiz koroner kan akýmý kasýlmayý saðlayamamakta, ancak oksijen tüketiminin en aza indirildiði adaptif bir mekanizmayla canlýlýk devam ettirilmektedir (5, 6). Sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluðu ile birlikte olan koroner arter hastalýðýna etkili ve kapsamlý bir tedavi uygulayabilmek için miyokard canlýlýðýnýn deðerlendirilebilmesi büyük önem taþýmaktadýr (2, 3). Segmenter sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluðu olan hastalarda, fonksiyon bozukluðu olan segmentlerde canlý dokunun bulunmasý durumunda koroner balon anjioplasti veya koroner bypass cerrahisi gibi koroner yeniden kanlandýrýlma (revaskülarizasyon), yöntemleri faydalý olurken, nekrozun bulunmasý durumunda ise herhangi bir giriþimsel yöntem endike olmamakta ve kalp yetmezliði ve komplikasyonlar yönünden ilaç tedavisi ile yetinilmektedir. Koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasý fonksiyonel iyileþme belirli bir bölgedeki canlý dokunun belirtisi kabul edilse de iyileþmenin olmamasý canlý dokunun hiç bulunmadýðý anlamýna gelmez. Ýnfarktüs alaný hem canlý hem de nekrotik myositler içerebilir. Böyle bir bölgedeki canlý myositlerin oraný ve daðýlýmýna baðlý olarak, revaskülarizasyon sonrasý fonksiyonun geri dönebilirliði tahmin edilebilir (4). Öte yandan canlý miyokard olarak tahmin edilen sistolik fonksiyon bozukluðu olan sol ventrikül segmentlerinde revaskülarizasyon sonrasý ekokardiyografik iyileþme olmamasý, koroner yeniden kanlandýrýlmanýn baþka olumlu etkilerinin bulunmayacaðý anlamýna gelmez. Koroner revaskülarizasyonun anjina pektoris, ventriküler aritmi, ventriküler yeniden þekillenme olarak adlandýrýlan "remodelling" üzerinde olumlu etkileri söz konusudur(7,8). Miyokard canlýlýðýnýn öngörülebilmesi için, bir takým elektrokardiyografik, ekokardiyografik, anjiyografik, radyolojik ve nükleer kardiyolojik yöntemler önerilmiþtir. Ancak ideal bir yöntem konusunda literatürde görüþ birliði saðlanmýþ deðildir. Bu geleceðe yönelik çalýþmada amaç, akut miyokard infaktüsü geçirmiþ hastalarda miyokard canlýlýðýnýn saptanmasý amacý ile düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi (DDE) ve düþük doz dobutaminli stres ekokardiografi (DSE) yöntemlerinin uygulanabilirliklerini ve etkinliklerini araþtýrmaktýr. Miyokard canlýlýðýnýn tesbitinde, düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi ve düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografinin etkinlikleri, koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasý istirahatte yapýlan ekokardiyografideki, sol ventrikül duvar hareketlerindeki düzelme ölçüt alýnarak araþtýrýlmýþtýr.

3 Akut Miyokard Ýnfarktüsünden Sonra Miyokard Canlýlýðýnýn Saptanmasýnda Düþük Doz Dobutaminli Atým Dalgalý Doku Doppler Ekokardiyografinin Deðeri 3 Gereç ve Yöntem Çalýþma grubu: Bu çalýþma, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalýnda, akut anterior miyokard infarktüsü (MÝ) tanýsýyla koroner yoðun bakým ünitesinde yatarak tedavi gören 20 hastada yapýldý. Akut MÝ tanýsý klinik (30 dakikayý aþan tipik göðüs aðrýsý), elektrokardiyografik (ekstremite derivasyonlarýnda >1mV, göðüs derivasyonlarýnda >2mV aþan ST yüksekliði) ve kreatin kinaz aktivasyonunda yükselme ile konuldu. Daha önce MÝ geçiren hastalar çalýþma dýþý býrakýldý. Hastalarýn % 50'sine trombolitik tedavi verildi. Aðrýsýnýn baþlamasýnýn 6. saatinden sonra hastaneye kabul edilenler, trombolitik tedavi alýmý açýsýndan kontrendikasyonu bulunanlar ve trombolitik tedavi kullanýmý için onay alýnamayan hastalara trombolitik tedavi verilmedi. Hastalara infarktlarýnýn 5-7. gününde miyokard canlýlýðýný tespit etmek amacýyla, iki boyutlu ekokardiyografi, düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi ve düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi yapýldý. Daha sonra koroner anjiyografileri yapýlan hastalarýn tümüne koroner yeniden kanlandýrýlma (revaskülarizasyon) yapýldý. 13 hastaya balon anjýoplasti ve/veya stent uygulanýrken 6 hastaya koroner bypass yapýldý. Kontrol amacýyla koroner yeniden kanlandýrýlma iþleminden 4-8 hafta sonra hastalarýn iki boyutlu ekokardiyografileri tekrarlandý. Çalýþmaya alýnmama kriterleri olarak; Kararsýz anjina pektoris, sürekli ventriküler taþikardi mevcudiyeti, atriyal fibrilasyon-flutter varlýðý, kompanze olmayan kalp yetmezliði, ciddi doðumsal kalp hastalýðýnýn bulunmasý, ciddi kapak hastalýðý, ciddi hipertansiyon varlýðý (sistolik kan basýncý > 200 mmhg, diyastolik kan basýncý >120 mmhg ise), koroner anjiyografi olmayý ve yeniden kanlandýrýlma iþlemini kabul etmeyenler, ekokardiyografik görüntüleri teknik olarak yeterli olmayan hastalar, kronik obstruktif akciðer hastalýðý olanlar, kronik karaciðer hastalýðý veya böbrek hastalýðý olanlar alýndý. Düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi: Tüm ekokardiyografik iþlemler General Electric Wingmed System V Performans cihazýyla 1.7 mhz'lik harmonik probe kullanýlarak yapýldý. Her bir hastanýn iþlemden önce EKG monitorizasyonu yapýldý. Komplikasyonlara karþý acil müdahale olanaklarý hazýrda tutuldu. Ýstirahat ekokardiyografisinde sol yan pozisyonda, parasternal uzun ve kýsa aks, apikal 2 ve 4 boþluk görüntüleri alýndý. Daha sonra infüzyon pompasý ile 5 dakika süreyle, 5 mikrogram/kg/dk dozundan intravenöz dobutamin infüzyonu yapýldýktan sonra ekokardiyografik görüntüler alýndý. 10 mikrogram/kg/dk dozundan 5 dakika daha dobutamin infüzyonu yapýldýktan sonra tekrar ekokardiyogramlar alýndý. Tüm kayýtlar video cihazýna kaydedildi. Daha sonra video kayýtlarýndan bölgesel duvar hareketleri Amerikan Ekokardiyografi Derneðinin önerdiði þekilde, deðerlendirildi. Ardýþýk iki veya daha fazla fonksiyon bozukluðu olan miyokardiyal segmentte dobutamin infüzyonunu takiben en az bir dereceli hareket düzelmesi canlýlýk lehine kabul edildi. Düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi : EKG monitörizasyonu yapýldýktan sonra düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografisindeki dobutamin protokolu uygulandý. Ayný cihazýn doku Doppler moduna geçildikten sonra, sol yan pozisyonda apikal 4 ve 2 boþluk görüntüleri elde edildi. Bu akslardan atým dalga "sample volume"ü ölçüm alýnmak isteyen segmente getirilerek burada miyokardýn sistolik (S) velositesi ölçülerek kaydedildi. Daha sonra ayný iþlem 10 mikrogram/kg/dk dobutamin infüzyonu sonrasý tekrarlandý. Apikal görüntülerin ve velosite ölçümlerinin teknik olarak yetersizliði nedeniyle tüm hastalar 8 segment (septum bazal, septum orta, lateral bazal, lateral orta, anterior bazal, anterior orta, inferior bazal, inferior orta) esas alýnarak deðerlendirildi. Duvar hareket bozukluðu olan segmentlerde S velositesinin > % 15'den fazla oranda artmasý miyokard canlýlýðý lehine yorumlandý. Koroner yeniden kanlandýrýlmadan 4-8 hafta sonraki yapýlan 2-boyutlu ekokardiyografideki iki veya daha fazla ardýþýk infarktüslü segmentte ekokardiografik düzelme altýn standart olarak alýndý Ýstatiksel yöntem: Düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi ve düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku doppler ekokardiyografi gruplarýnýn kontrol grubuna göre miyokardiyal canlýlýðý saptama oranlarý bulundu.bu oranlara göre duyarlýlýk (sensitivite), özgüllük (spesifite), pozitif ve negatif öngörme (prediktif) deðerleri hesaplandý. Bu deðerler arasýnda uyum olup olmadýðý "Kappa uyum testi" ile deðerlendirildi. Araþtýrma grubunun yaþ, ejeksiyon fraksiyon deðiþkenlerinin ortalama ve standart sapma deðerleri hesaplandý. Cinsiyet, hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara, aile öyküsü, trombolitik tedavi almalarý, geçirdiði yeniden kanlandýrýlma iþlemleri gibi deðiþkenlerinin görülme sýklýklarý hesaplandý. Her üç grup arasýnda iliþki olup olmadýðý "Spearmen korelasyon testi" ile karþýlaþtýrýldý.tüm testler iki yönlü olarak uygulandý, p deðeri < 0,05 ise anlamlý kabul edildi. Bulgular Çalýþmaya toplam 24 hasta alýndý. 2 hasta koroner anjiyografi iþlemini, 1 hasta koroner yeniden kanlandýrýlma iþlemini kabul etmedikleri için ilk iþlemler yapýldýktan sonra kontrol yapýlmayacaðý için çalýþmadan çýkarýldýlar. 1 hasta ise infarktýnýn 5. gününde komplikasyon olarak çýkan ventriküler septal defekt nedeniyle kaybedildi. Ýþlem sýrasýnda sadece iki (%10) hastada dobutamin infüzyonu sýrasýnda bulantýlarý oldu. Ancak iþleme ara verecek kadar uzun sürmediði için iþleme ara verilmedi. Hiçbir hastada iþlem sýrasýnda akut kardiyak bir olay olmadý. Çalýþmaya alýnan hastalarýn özellikleri tablo 1'de sunulmuþtur.

4 4 Tavil ve ark Hastalarýn yeniden kanlandýrýlma öncesi yapýlan istirahat ekokardiyografisinde 8 segment üzerinden duvar hareket analizinde deðerlendirilen toplam 160 segmentin 114'ünün (%71.3) hareketlerinin normal, 46'sýnda (%28.8) ise duvar hareket bozukluðunun olduðu bulundu. Ayrýca 20 hastanýn baþlangýçtaki ortalama EF deðeri % 41.7 ± 6.7 olarak hesaplandý. Yeniden kanlandýrýlma öncesi, dobutamin verilmeden öncesi ve sonrasý yapýlan doku doppler ekokardiyografideki miyokardiyal sistolik(s) velositeleri Tablo 2 ve Tablo 3'de sunulmuþtur. Koroner yeniden kanlandýrýlma yapýldýktan 4-8 hafta sonra yapýlan kontroldeki istirahat ekokardiyografisi sonuçlarýyla düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda, düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografisi ile yapýlan bölgesel duvar analizi ile duvar hareket bozukluðu olan 46 segmentin, 37'sinde (%80.4) olan deðiþiklikler tespit edilebilmiþtir. Bunun yanýnda 4 segment yanlýþ pozitif (%2.5), 9 segment yanlýþ negatif (%5.6) olarak deðerlendirilmiþtir Düþük doz dobutaminle yapýlan atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografisi ise duvar hareket bozukluðu olan 46 segmentin, 34'ünde (%73.9) olan deðiþiklikler

5 Akut Miyokard Ýnfarktüsünden Sonra Miyokard Canlýlýðýnýn Saptanmasýnda Düþük Doz Dobutaminli Atým Dalgalý Doku Doppler Ekokardiyografinin Deðeri 5 tespit edilebilmiþtir. Bununla birlikte 13 segment yanlýþ pozitif (%11.4), 12 segment yanlýþ negatif (%10.6) olarak deðerlendirilmiþtir. Düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi, düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi yöntemlerinin duyarlýlýklarý (sensititivite), özgüllükleri (spesifite), pozitif öngörme (prediktivite), negatif öngörme (prediktivite) deðerleri Tablo 4' de sunulmuþtur. Kontrol grubu, düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi ve düþük doz atým dalgalý dobutaminli doku Doppler ekokardiyografi yöntemleri arasýndaki korelasyon (r) oranlarý Tablo 5' de sunulmuþtur. Koroner yeniden kanlandýrýlma yapýldýktan sonra yapýlan kontrol ekokardiyogramlardaki ortalama EF % ± 8.97 olarak hesaplandý Tartýþma Çalýþmamýzda, koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasýnda ekokardiyografik düzelme esas alýndýðýnda düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler'in, miyokardiyal canlýlýðý tespit etmede duyarlýlýðýnýn % 73.9 özgüllüðünün % 88.6, pozitif öngörme deðerinin % 72.3, negatif öngörme deðerinin % 89.4, testteki uyumun göstergesi olan Kappa deðerinin 0.62 (p=0.001) olduðu, düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografinin duyarlýlýðý % 80.4 özgüllüðü % 96.5 pozitif öngörme deðeri % 90.2 negatif öngörme deðeri % 92.4, Kappa deðeri ise 0.79 (p=0.001) olarak bulunmuþtur. Ayrýca, incelemeler sýrasýnda herhangi bir major kardiyak olay geliþmediði için yöntemimizin güvenilir olduðu düþünülmüþtür.

6 6 Tavil ve ark Koroner yeniden kanlandýrýlma iþlemlerinde son yýllarda kazanýlan baþarýlar miyokard canlýlýðýnýn tespitinde kullanýlan yöntemlerin önemini bir kat daha arttýrmýþtýr. Koroner arter hastalýðýna baðlý kasýlma bozukluðu geliþen segmentlerdeki miyokardiyal canlýlýðýn araþtýrýlmasýnda çeþitli yöntemler kullanýlmýþtýr. Baþlýca kullanýlan üç yöntem; PET görüntüleme, talyum-201 SPECT görüntülemesi ve dobutaminli stres ekokardiyografidir. En üstün yöntem olarak F-18 fluorodeoksiglukoz ile yapýlan PET kabul edilmektedir (9-11). PET için katý diyet ve metabolik durumlarýn hazýrlanmýþ olmasý gerekir. FDG tutulumunda bölgesel heterojenite normal kiþilerde bile görüntülerin yorumlanmasýnda problem çýkartabilir. PET, SPECT'ten üstün kabul edilmesine raðmen pahalýdýr, siklotron teknolojisine ihtiyaç duyar ve kolay eriþilebilir bir teknik deðildir (2). Yapýlan miyokard canlýlýk araþtýrmalarýnda koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasý ekokardiyografik düzelme altýn standart olarak alýndýðýnda DDDSE'nin ortalama duyarlýlýðý %84, özgüllüðü %81 olarak tespit edilmiþtir (12). DDDSE'nin canlýlýk tespitinde positron emisyon tomografi (PET)'e eþdeðer olduðu tespit edilmiþtir (2). Baumgartner ve ark. tarafýndan yapýlan bir çalýþmada iskemik kardiyomiyopatiye baðlý ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan ve transplantasyon kararý alýnan 20 hastaya transplantasyon öncesi ve sonrasý DSE, PET ve TL-201 SPECT yapýlmýþtýr. Bu üç yöntemin karþýlaþtýrýlmasý amacýyla çýkarýlmýþ olan miyokard dokularý canlýlýk açýsýndan histolojik olarak incelenmiþtir. Histolojik inceleme sonucunda DSE ile kontraktil rezerve sahip segmentlerin en az %50 canlý miyosite sahip olduðu gösterilmiþtir. Oysa PET ve TL-201 SPECT ile canlý olarak saptanan segmentlerin %50'den hatta %25'den daha az oranda canlý miyosit içerdiði belirlenmiþtir. Koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasý bir segmentin kontraktil fonksiyonlarýnda düzelme olabilmesi için en az %50 orannda canlý miyosite sahip olmasý gerekmektedir. Bu nedenle DSE'nin koroner yeniden kanlandýrýlmadan faydalanýlacak segmentleri saptamada daha özgül olduðu sonucuna varýlmýþtýr (13). Yukarýda da belirtildiði üzere, bir çok çalýþma da gösterilmiþtir ki dobutamin stres ekokardiyografi, canlý miyokardýn tanýnmasýnda ve koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasýnda kaybolan veya azalan kontraktil fonksiyonun öncesinden tespitinde faydasý gösterilen bir yöntemdir (14-16). Ancak, bu iþlem oldukça subjektif olup, görüntü kalitesine iþlemi yapan kiþinin deneyimine baðlýdýr. Doku Doppler ekokardiyografi ise rezolüsyonu yüksek, bölgesel miyokard velositelerinin analizlerini niceliksel olarak gösteren bir yöntem olduðu için dobutaminli stres ekokardiyografiye göre daha objektif bir yol olduðu düþünülmüþtür(16). Bu bilgiler ýþýðýnda dobutaminli doku Doppler ekokardiyografi ile miyokardiyal canlýlýk araþtýrmalarý yapýlmýþtýr. Rambaldi ve ark. tarafýndan yapýlan bir çalýþmada, 40 sol ventrikül fonksiyon bozukluðu olan kronik koroner arter hastasýnda, miyokard canlýlýðý ölçmek amacýyla F-18 Fluorodeoksiglukoz ile PET, DSE ve dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografi yapýlmýþtýr. Tüm deðerlendirmeler 6 segment üzerinden yapýlmýþ, apikal segmentler alýnmamýþtýr. Burada doku Doppler ekokardiyografide canlýlýk kriteri olarak sistolik (S) velositelerinde 1 ± 0.5 cm/s lik artýþý, canlý olmama kriteri olarak da 0 ± 0.5 cm/s'lik deðiþiklikler esas olarak alýnmýþtýr. Bu sonuçlar PET sonuçlarý referans alýnarak karþýlaþtýrýldýðýnda doku Doppler ekokardiyografinin duyarlýlýðý %87, özgüllüðü ise %52 olarak bulunmuþtur. Ayný çalýþmada normal dobutaminli stres ekokardiyografinin canlýlýk tespitinde, duyarlýlýðý %75, özgüllüðü %51 bulunmuþtur (17). Nishino ve ark tarafýndan yapýlan bir çalýþmada miyokard infarktüsü geçiren 56 hasta incelenmiþ, bu hastalara 7.5 mikrogram/kg/dk dozunda dobutamin infüzyonu ile doku Doppler (m-mod renkli atýmlý) incelemesi yapýlmýþtýr. Sistolik velositede %20' lik artýþ canlýlýk kriteri olarak alýndýklarýnda bu yöntemin duyarlýlýðýnýn %89, özgüllüðünün %88, pozitif öngörme deðerini %92, negatif öngörme deðerini % 87 olarak bulmuþlardýr(18). Altýnmakas ve ark. tarafýndan yapýlan bir çalýþmada sol ventrikül fonksiyon bozukluðu olan 40 hastanýn miyokardiyal canlýlýklarý atým dalgalý doku Doppler ile incelenmiþtir. Canlýlýk kriteri olarak sistolik velositede %35 oranýnda artýþý esas almýþlardýr. Sonuç olarak, bu yöntemin duyarlýlýðýnýn %89, özgüllüðünü %86 olarak belirtmiþlerdir. Bu çalýþmada apikal segmentler çalýþmaya alýnmamýþ, sadece bazal ve orta segmentlerden ölçümler alýnmýþtýr. Burada normal DSE'nin duyarlýlýðý % 76, özgüllüðü ise %81 olarak hesaplanmýþtýr. Çalýþma sonucunda atým dalgalý doku Doppler'in miyokardiyal canlýlýðýn deðerlendirmesinde daha iyi sonuçlar verebileceði belirtilmiþtir (19). Koroner yeniden kanlandýrýlma sonrasý kontroldeki ekokardiyografik düzelme, düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi ve düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler incelemelerin arasýndaki korelasyonlar incelendiðinde ise kontrol ile düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi arasýndaki korelasyonun kuvvetli olduðu (r=0.8) bulumuþtur. Kontrol ile düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler arasýndaki korelasyonun ve dobutaminli stres ekokardiyografi ile atým dalgalý doku Doppler arasýndaki korelasyonlarýn orta derecede olduðu (r=0.062, r=0.60) sonucuna varýlmýþtýr. Çalýþmamýzda, diðer birçok çalýþma olduðu gibi apikal segmentlerin alýnmamasý kýsýtlayýcý bir yöndür. Bunun nedeni apikal segmentlerdeki velosite ölçümlerinde, normal ve nekrotik segmentler arasýnda belirgin fark olmamasý ile birlikte apikal segmentlerdeki miyokard liflerin hareket yönlerinin Doppler ölçümünde kullanýlan "kursor" ile yaptýðý açýnýn dik açýya yakýn olmasý nedeniyle velosite deðerlerinin olduðundan daha

7 Akut Miyokard Ýnfarktüsünden Sonra Miyokard Canlýlýðýnýn Saptanmasýnda Düþük Doz Dobutaminli Atým Dalgalý Doku Doppler Ekokardiyografinin Deðeri 7 düþük bulunmasýdýr. Literatürdeki çalýþmalarda net olmayan bir kavramda, inotrop uyarýyla doku Dopplerdeki sistolik velosite artýþýnýn ne kadar olmasý canlýlýk kriteri olarak kabul edileceðidir. Yukarýda da belirtildiði þekilde Altýnmakas ve ark'nýn yaptýðý çalýþmada bu deðer % 35 artýþ olarak alýnmýþtýr (19), Rambaldi ve ark. sistolik (S) velositesinde 1 ± 0.5 cm/s lik artýþý kabul etmiþlerdir (17). Biz ise çalýþmamýzda %15'lik artýþý canlýlýk iþareti olarak aldýk. Bunun nedeni ise normokinetik segmentlerde bile bu artýþýn %30 ile % 40 arasýnda olduðunu, disinerjik segmentlerde düþük doz dobutamin uyarýsýyla çok fazla artýþ olmayabileceðini düþünmemizden kaynaklanmaktadýr. Düþük doz dobutamin ile yapýlan atým dalgalý doku Doppler ile yapýlan ölçümlerde fazla miktarda yanlýþ pozitif ve yanlýþ negatif sonuç elde edildi. Bunun nedeni olarak da sýnýr olarak %15 artýþýn alýnmasýnýn olabileceði düþünüldü. Ayrýca, miyokarddaki akinetik, skarlý segmentlere komþu canlý segmentlerdeki titreþim " tethering effect" nedeniyle yanlýþ pozitif sonuçlarýn artabileceði düþünüldü. Bilindiði üzere, miyokarddaki uzunlamasýna olan lifler daha çok endokard ve epikard da bulunurken dairesel ve transverse lifler daha çok miyokardýn içinde bulunmaktadýr. Bu nedenle miyokardýn kasýlmasý ve gevþemesi lineer olmayan bir düzlemde gerçekleþmektedir. Kasýlmanýn lineer olmayan düzlemde olmasý, belirli bir miyokard bölgesindeki miyokardiyal hareketlerin velositelerini ölçen bir teknik olan doku Doppler incelemelerinin güvenirliliðini azaltmaktadýr. Yanlýþ pozitif ve yanlýþ negatif sonuçlar artmaktadýr. Sonuçlarýmýzýn benzer çalýþmalardan farklý olmasýnýn bir nedeninin de; bizim çalýþmamýzdaki hastalarýn miyokardiyal canlýlýk araþtýrmalarý infarktlarýnýn ilk haftasýnda yapýlmýþ olmasýndan kaynaklanabileceði düþünüldü. Diðer çalýþmalar (17-19) infarktüsden en az üç ay sonra yapýlmakla birlikte çoðu hastanýn kronik koroner arter hastasý olmasý nedeniyle kollateral dolaþým geliþiminin ve sersemlemiþ miyokarddan ziyade kýþ uykusundaki miyokardýn geliþmiþ olmasýnýn sonuçlarý etkileyebileceði düþünüldü. Bizim çalýþmamýzda her iki yöntem arasýnda anlamlý korelasyon ile beraber, miyokardiyal canlýlýðýn saptanmasýnda belirgin bir fark gözlenmemiþtir. Sadece düþük doz dobutaminli stres ekokardiyografi ile yapýlan miyokard canlýlýk ölçümlerinin yeterli ve güvenilir olabileceði düþünülmüþtür. Ancak bu yöntemin uygulamasýnýn daha sübjektif (operatör baðýmlý) olmasý nedeniyle daha objektif bir yöntem olan düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin de tek baþýna yeterli veya tamamlayýcý bir yöntem olarak kullanýlabileceði düþünülmüþtür. Kaynaklar 1. Emond M, Mock MB, Davis KB et al. Long term survival of medically treated patients in the Coronary Artery Surgery Study (CASS) Registry. Circulation 1994;90: Dilsizian V, Bonow R. Current diagnostic techniques of assessing myocardial viability in patients with hibernating and stunned myocardium. Circulation 1993; 87: Braunwald E, Kloner RA. The stunned myocardium: prolonged, postischemic ventriculer dysfunction. Circulation 1982;66(6): Bolli R. Mechanism of myocardial stunning. Circulation (3): Braunwald E. Coronary blood flow and myocardial ischemia. E. Braunwald, Sobel BE. Heart disease 4 th ed Phidelphia: WB Saunders Company,1992: Örnek E. Saðkan O. Stunned ve hibernating miyokard. T. Klin. Kardiyoloji 1993;6: Dibs SR, Buda AJ. Koroner arter hastalýðýnda miyokard canlýlýðýnýn önemi ve gösterilmesi. Kardiyolojideki güçlükler. Yelkovan yayýncýlýk, Ýstanbul.2000: Hearse DJ, Myocardial ischemia: can we agree on a definition for the 21. century? Cardiovasc Rea (1994)28; Brunken R, Schwaiger M, Grover-McKay M, Phelps ME, Tillisch J, Schelbert HR. Positron emission tomography detects tissue metabolic activity in myocardial segments with persistent thallium perfusion defects. J Am Coll Cardiol. 1987;10(3): Cloninger KG, De Puey, Carcia EV et al. Incomplete redistribution in delayed thallium-201 single photon emission computed tomographic(spect) images: an overestimation of myocardial scarring JACC 1988;12; Brunken RC, Mody FV, Hawkins RA,Nieanaber C,Phelps ME,Schelbert HR. Psitron emission tomographydetects metabolic viability in myocardium with persistent 24 hrsingle photon emission computed tomographytl-201 defects. Circulation 1992;86: Bax JJ, Wijns W, Cornel JH et al. Accuracy of currently available techniques for prediction of functional recovery after revascularization in patients with left ventricular dysfunction due to chronic coronary artery disease: Comparison of pooled data. J Am Coll Cardiol 1997;30-6: Baumgartner M, Parenta G, Yuk-Kong L, Wutte M, Klaar U, Mehrabi M, Siegel R, Czernind L, Laufer G, Socher H, Schelbert H, Assesment of myocardial viability by dobutamine echocardiography, positron emissiom tomography,thallium-201 SPECT. JACC 1998;32: Maddaki J, Schelbert H, Brunken R, Di Carli M. Role of thallium -201 and PET imaging in evalution of myocardial viability and management of patients wih coronary artery diseas and left ventricular functýon J Nucl Med 1994;35: Duvernoy CS, Von Dahl S, Louonbacher S,

8 8 Schwanger M. The role of nitrogen-13 ammonia PET in predicting functional outcome after revascularization. J Nucl Cardiol 1995;2: Sutherland G: Doppler myocardial imaging: Rationale, principles and instrumentattýon : Proceedings of the internatýonal summit in Doppler týssue imaging. Garcia-Fernandez MA, Delcan JL(ed) Fundacion Ramon Areces, Madrid 1997; Rambaldi R, Poldermans D, Bax JJ, Boersma E, Elhendy A, Vitter W, Roelandt JRTC, Valkema R. Doppler tissue velocity sampling improves diagnostic accuracy during dobutamine stress echocardiography for the assessment of viable myocardium in patients with severe left ventricular dysfunction Eur Heart J. Tavil ve ark 2000;21: Nishino M, Tanouchi J, Tanaka K, Ito T, Kato J, Iwai K, Tanahashi H, Hori M, Yamada Y, Kamada T. Dobutamine stress echocardiography at 7,5 mik/kg/min using color tissue Doppler imaging M- mode safely predicts reversible dysfunctýon early after reperfusýon in patients with acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1999;83: Altýnmakas S, Daðdeviren B, Uyan C, Keser N, Gümüþ V, Pektaþ O. Prediction of viability by pulsed Doppler tissue sampling of asynergic myocardium during low-dose dobutamine challange. Int. J of cardiol. 2000;74:

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Efor Testinin Anteriyor Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnfarkt Alanındaki İskemiyi Göstermedeki Önemi

Efor Testinin Anteriyor Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnfarkt Alanındaki İskemiyi Göstermedeki Önemi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Efor Testinin Anteriyor Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnfarkt Alanındaki İskemiyi Göstermedeki Önemi The Importance of Exercise Stress Test to Demonstrate Ischemia

Detaylı

Ömür Ö 1 Akgün A 1 Özcan Z 1 Çalkavur İ T 2 Yavuzgil O 3 Özkılıç H 1. Özet

Ömür Ö 1 Akgün A 1 Özcan Z 1 Çalkavur İ T 2 Yavuzgil O 3 Özkılıç H 1. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 50(3): 159-166, 2011 Rest-nitrat TC-99M MIBI Gated Spect in viabilite ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesindeki

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

MİYOKART İSKEMİSİNİN DOBUTAMİNLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MİYOKART İSKEMİSİNİN DOBUTAMİNLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2009: Cilt 20: Sayı 1: 21-25 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE MİYOKART İSKEMİSİNİN DOBUTAMİNLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Sedat Türkoğlu, Gülten

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ

KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ TGKD Cilt:11 Sayý:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 May 2007 KORONER ARTER HASTALIÐINDA RÝSK FAKTÖRLERÝ VE KORONER ARTER LEZYONU YAYGINLIÐININ KALP ATIM HIZI DEÐÝÞKENLÝÐÝ ÜZERÝNE ETLÝLERÝ *Dr. Ferit Akgül,

Detaylı

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi RETROSPECTIVE RISK ANALYSIS OF MORTALITY AND MORBITIDY IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT REOPERATION

Detaylı

Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, ANKARA

Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, ANKARA TJIC Volume:11 Number:2 May 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:2 Mayýs 2007 KORONER STENT UYGULAMASI SONRASINDA TROPONÝN T, KREATÝN KÝNAZ VE KREATÝN KÝNAZ-MB ENZÝM DÜZEYLERÝNÝN MÝNÖR MÝYOKARD HASARINI VE UZUN DÖNEM

Detaylı

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya KTO nedir? En az 3 ay evvel olduğu düşünülen, koroner anjiyografide TIMI 0 akım görülen tam tıkanıklık. 3 ay nasıl anlaşılır?

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

RİSK ALTINDAKİ CANLI MİYOKARDIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNCEL DURUM

RİSK ALTINDAKİ CANLI MİYOKARDIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNCEL DURUM TGKD Cilt 15, Sayı 1 25 RİSK ALTINDAKİ CANLI MİYOKARDIN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNCEL DURUM Adnan Karan MD, Dursun Aras MD, Serkan Topaloğlu MD, Şule Korkmaz MD. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ARAÞTIRMA. 1 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalý, Ankara

ARAÞTIRMA. 1 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, 2 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalý, Ankara Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (3): 27-31 ARAÞTIRMA ST yükselmesi olan akut miyokard infarktüsünde plazma miyeloperoksidaz enzim düzeyleri ile koroner arter hastalýðý yaygýnlýðý ve erken prognoz iliþkisi

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Kötü ventrikülde tan da ve canl l k araflt r lmas nda ekokardiyografi

Kötü ventrikülde tan da ve canl l k araflt r lmas nda ekokardiyografi 45 Kötü ventrikülde tan da ve canl l k araflt r lmas nda ekokardiyografi Echocardiography for diagnosis and viability assessment in case of poor ventricle Sümeyye Güllülü Uluda Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY Enbiya Aksakal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum Özet Longitudinal ve radyal fonksiyonların

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

Günümüzden geleceðe nükleer kardiyoloji

Günümüzden geleceðe nükleer kardiyoloji DERLEME 57 Günümüzden geleceðe nükleer kardiyoloji Berna Okudan, F. Meltem Özbek Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Nükleer Týp AD, Isparta Özet Günümüzde geliþmiþ toplumlar yanýsýra geliþmekte

Detaylı

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI TGKD Cilt 12, Sayý 2 Mayýs 2008:67-74 Levosimendan ýn etkinlik ve gücenilirliði 67 DEKOMPANSE KONJESTÝF KALP YETERSÝZLÝÐÝ TEDAVÝSÝNDE LEVOSÝMENDAN'IN ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝÐÝNÝN DOBUTAMÝN ÝLE KARÞILAÞTIRILMASI

Detaylı

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar OUTCOMES OF (EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION)

Detaylı

Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7):

Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7): Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(7):419-424 419 Dilate kardiyomiyopatili hastalarda doku Doppler ekokardiyografiyle belirlenen sol ventrikül bölgesel sistolik ve diyastolik fonksiyonlar

Detaylı

Akut Ýnferior Miyokard Ýnfarktüslü Hastalarda Koroner Kollateral Dolaþýmýn Sol Ventrikül Anevrizma Oluþumu ile Ýliþkisi

Akut Ýnferior Miyokard Ýnfarktüslü Hastalarda Koroner Kollateral Dolaþýmýn Sol Ventrikül Anevrizma Oluþumu ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Akut Ýnferior Miyokard Ýnfarktüslü Hastalarda Koroner Kollateral Dolaþýmýn Sol Ventrikül Anevrizma Oluþumu ile Ýliþkisi Relationship Between Coronary Collateral Circulation

Detaylı

Enbiya AKSAKAL, Serdar SEVİMLİ. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Enbiya AKSAKAL, Serdar SEVİMLİ. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum BAŞARILI PRİMER PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ UYGULANAN AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA 1. AY SONU EJEKSİYON FRAKSİYONU İLE KORELE OLAN ERKEN DÖNEM PARAMETRELER THE CORRELATION BETWEEN

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Nihat TAŞDEMİR¹, Halil ARSLAN¹, Serhat AVCU¹, Müntecep AŞKER², Mustafa

Detaylı

Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (2): 265-270 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0400 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül

Detaylı

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET

DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Pak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 65-70, 1990 DİŞ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLER Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu klinik çalışmada endodontik tedavi gören

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (31-36)

Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (31-36) Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (31-36) Akut Anterior Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Geliş Miyokardiyal Performans İndeksi ile Lökositoz Arasındaki İlişki Önder Öztürk*, Nizamettin Toprak* ÖZET

Detaylı

Özgün Araşt rma Original Investigation

Özgün Araşt rma Original Investigation Özgün Araşt rma Original Investigation 239 Ortalama sistolik anüler velosite ve strain skor indeksi: Akut miyokart enfarktüsü hastalarının değerlendirilmesinde yeni ve invazif olmayan parametreler Mean

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Cilt: 32 Sayı: 1 Ocak 2004 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA

Detaylı

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Miyokard İnfarktüsünde nde EKG İpuçları Amaçlar Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek Ayırıcı tanıları yapmak Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TJIC Volume:11 Number:1 February 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:1Þubat 2007 SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dr. M. Timur

Detaylı

Koroner Arter Hastalığının Şiddetini Tahmin Etmek İçin P Dalga Dispersiyonunun Kullanılabilirliği

Koroner Arter Hastalığının Şiddetini Tahmin Etmek İçin P Dalga Dispersiyonunun Kullanılabilirliği Koşuyolu Heart J 2017;20(2):111-115 DOI: 10.5578/khj.27856 ORIGINAL INVESTIGATION 111 Koroner Arter Hastalığının Şiddetini Tahmin Etmek İçin P Dalga Dispersiyonunun Kullanılabilirliği Hande Kangül 1, Mehmet

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

Behçet Hastalýðý ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluðu

Behçet Hastalýðý ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluðu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Behçet Hastalýðý ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluðu Behçet s Disease and Left Ventricular Diastolic Function Abnormalities Hasan Akkaya drhakkaya@hotmail.com

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, Journal of Clinical and Experimental C. Yavuz Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, Journal of Clinical and Experimental C. Yavuz Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 108-112 108 Journal of Clinical and Experimental C. Yavuz Investigations ark. By-pass cerrahisi ve ventrikül fonksiyonları ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN

Detaylı

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN UYGULANMASI VE KARDİYOLOJİDE KULLANIMI

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN UYGULANMASI VE KARDİYOLOJİDE KULLANIMI MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN UYGULANMASI VE KARDİYOLOJİDE KULLANIMI Application of Myocardial Perfusion Scintigraphy and Its Use in Cardiology Hüseyin EDE 1, Seyhan KARAÇAVUŞ 2, Ali Rıza ERBAY 1

Detaylı

NSTE-AKS Dr Behçet AL. Gaziantep University Antalya/Turkey-2012

NSTE-AKS Dr Behçet AL. Gaziantep University Antalya/Turkey-2012 NSTE-AKS 2012 Dr Behçet AL Gaziantep University Antalya/Turkey-2012 Önerilerin sınıfları Kanıt düzeyleri Tanı Tipik semptom göğüs ağrısıdır. Pratik tanı yöntemi EKG Klinik tablo İstirahatta uzun süreli

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde infarkt lokalizasyonuna göre sağ ventrikül fonksiyonlarının ileri ekokardiografik metotlarla karşılaştırılması

ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde infarkt lokalizasyonuna göre sağ ventrikül fonksiyonlarının ileri ekokardiografik metotlarla karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / M. A. Akıl ve ark. Miyokard infarktüsünde sağ ventrikül fonksiyonları 2012; 39 (4): 561-566 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0201 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Kardiyak nükleer t p çal flmalar

Kardiyak nükleer t p çal flmalar DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2010; 41:113-127 Kardiyak nükleer t p çal flmalar Eser Lay Ergün 1, Murat Fani Bozkurt 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı,

Detaylı

Geri dönüþümlü iskeminin miyokard hasarý ile ilgili biyokimyasal belirteçlerin serum düzeyleri üzerine olan etkisinin araþtýrýlmasý

Geri dönüþümlü iskeminin miyokard hasarý ile ilgili biyokimyasal belirteçlerin serum düzeyleri üzerine olan etkisinin araþtýrýlmasý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 87-93 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Geri dönüþümlü iskeminin miyokard hasarý ile ilgili biyokimyasal belirteçlerin serum düzeyleri üzerine olan etkisinin araþtýrýlmasý

Detaylı

MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU DUVAR RÜPTÜRÜ: KALBUR KALP MULTIPLE WALL RUPTURE OWING TO MYOCARDIAL INFARCTION: SIEVE HEART

MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU DUVAR RÜPTÜRÜ: KALBUR KALP MULTIPLE WALL RUPTURE OWING TO MYOCARDIAL INFARCTION: SIEVE HEART İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):76-80 OLGU SUNUMU --------------------------------------------------------------------------------------------- MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yavaş Koroner Ak ml Hastalarda Diyastolik Fonksiyonlar n Değerlendirilmesi

Yavaş Koroner Ak ml Hastalarda Diyastolik Fonksiyonlar n Değerlendirilmesi Yavaş Koroner Ak ml Hastalarda Diyastolik Fonksiyonlar n Değerlendirilmesi Dr. Ali YILDIZ, Dr. Bülent DEVECİ, Dr. Dursun ARAS Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1969 Doğum Yeri: Üsküdar, İstanbul İş Adresi: Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Tekin Sokak, No: 8, Kadıköy, İstanbul Telefon:

Detaylı

Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi

Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(1):29-34 29 Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi The association of coronary slow flow with time to peak systolic

Detaylı

Koroner Bypass Uygulanan Diyabetik Hastalarda Kalbin Erken Dönem Elektriksel Stabilitesi

Koroner Bypass Uygulanan Diyabetik Hastalarda Kalbin Erken Dönem Elektriksel Stabilitesi Koroner Bypass Uygulanan Diyabetik Hastalarda Kalbin Erken Dönem Elektriksel Stabilitesi ELECTRICAL STABILITIY OF HEART IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN DIABETIC PATIENTS UNDERWENT CORONARY BYPASS

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım

FAZ I. Değerlendirme Eğitim Fiziksel aktivite Psikososyal yaklaşım. Bileşenler. Tanım. Değerlendirme. Koroner yoğun bakım Bileşenler KORONER YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK REHABİLİTASYON NASIL OLMALIDIR? Prof. Dr. Mehmet Uzun GATA Haydarpaşa Hastanesi Psikososyal yaklaşım 1 4 Tanım Koroner yoğun bakım merkezi = coronary care unit

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalık tanısında güncel yaklaşımlar

Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalık tanısında güncel yaklaşımlar Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalık tanısında güncel yaklaşımlar Doç Dr Dilek Yazıcı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya

Detaylı

Acil Serviste DÜŞÜK RİSK GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi - Bağcılar EAH

Acil Serviste DÜŞÜK RİSK GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi - Bağcılar EAH Acil Serviste DÜŞÜK RİSK GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi - Bağcılar EAH Giriş Risk sınıflama ihtiyacı; Uygun tedavi Yatış Taburculuk kararı? Risk sınıflama

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, ( )

Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, ( ) Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (114-119) Akut Miyokard İnfarktüsünde Kullanılan Trombolitik Ve Primer Perkütan Koroner Girişim Tedavi Yöntemlerinin Miyokardiyal Performans İndeksine Etkileri

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ

BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ Ege Tıp Dergisi 42, (1): 31 36, 2003 BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SUCCESSFUL

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu Characterization of Cervical Lymph Nodes with 16 Slice Multislice

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatma Seden (Erten) Çelik Doğum Tarihi: 01 Şubat 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Üniversite Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa

Detaylı

skemik kalp hastal kl olgularda miyokardiyal iskemi ve bölgesel fonksiyon bozuklu unun de erlendirilmesinde Doppler ekokardiyografinin önemi

skemik kalp hastal kl olgularda miyokardiyal iskemi ve bölgesel fonksiyon bozuklu unun de erlendirilmesinde Doppler ekokardiyografinin önemi 23 skemik kalp hastal kl olgularda miyokardiyal iskemi ve bölgesel fonksiyon bozuklu unun de erlendirilmesinde Doppler ekokardiyografinin önemi The role of Doppler echocardiography in the evaluation of

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Gaziantep Medical Journal

Gaziantep Medical Journal Gaziantep Medical Journal Research Article Evaluation of regional left ventricular function with strain rate echocardiography at the percutaneous ventricular septal defect closure at the childhood Çocuklarda

Detaylı

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye 276 Dicle Tıp Dergisi / Dicle A.S.Yaşar Medical ve Journal ark. Akut miyokard infarktüslü hastalarda trombolitik Cilt tedavi / Vol 37, No 3, 276-281 ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Akut miyokard infarktüslü

Detaylı

Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 22/2015 Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Uzm.Dr. Murat İNAN*, Doç.Dr. Rasim KUTLU*, Uzm.Dr. İbrahim

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı