Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý"

Transkript

1 Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: , 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü, Çiftlikköy - MERSÝN Özet Gürültü, istenmeyen ve rahatsýzlýk veren ses olarak tanýmlanmaktadýr. Özellikle hassas bölgeler olarak adlandýrýlan; hastane, otel ve huzurevleri gibi mekanlarda gürültü düzeylerinin çok düþük olmasý gerekmektedir. Bu çalýþma kapsamýnda Mersin Ýli Þehir Merkezinde bulunan çeþitli oteller, hastaneler ve huzurevinde yýllarý arasýnda 5 yýl süreyle gürültü düzeyleri ölçülmüþtür. Çalýþma sonucunda ölçülen deðerlerin tamamýnýn, Gürültü Kontrol Yönetmeliðinde (GKY) belirtilen sýnýr deðerlerden en az 20 db(a) yüksek olduðu ve yýllara baðlý olarak artýþ eðilimi gösterdiði belirlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Gürültü kirliliði, hassas bölge, Mersin. Investigation of Noise Levels in Sensitive Zones around the City of Mersin between Abstract Noise is described as unapproved and bothering voice. Noise levels must be lower around some residences like hospitals, hotels and old age asylums which are called sensitive zones. In this study; noise level of hospitals, hotels and old age asylums in the city centre of Mersin measured during the five years is discussed. As a result of this study, it was determined that all the measured noise values were at least 20 db(a) higher than limit levels given in Turkish Noise Control Regulation and an increasing trend of noise values was identified. Keywords: Noise pollution, sensitive zone, Mersin. GÝRÝÞ Ýstenmeyen ve insaný rahatsýz eden ses olarak tanýmlanan gürültü, giderek daha geniþ kitleleri olumsuz yönde etkilemektedir (Karabiber 1991, Kumbur ve Yalçýn 2000, Acar 2001). Tepkiler kiþisel ve toplumsal olarak deðiþiklik göstermekle birlikte, ses düzeyi 65 dba ve üzerinde olduðunda insanlarýn büyük bir çoðunluðunun gürültüden rahatsýz olduðu saptanmýþtýr (Karabiber 1999). Yarattýklarý olumsuz etkilere dayanarak gürültü düzeyleri þu þekilde derecelendirilebilir (Kumbur ve Doðan 1995): 1. Derece: L= 30 db(a)- 65 db (B): Konforsuzluk, rahatsýzlýk, öfke, kýzgýnlýk, konsantrasyon ve uyku bozukluðu 2. Derece: L= db(b): Fizyolojik tepkiler; kan basýncýnýn artmasý, kalp atýþý ve solunumun hýzlanmasý, beyin sývýsýndaki basýnç azalmasý, ani refleksler 3. Derece: L= db(b): Fizyolojik tepkilerin artmasý, baþ aðrýlarý 4. Derece: L> 120 db(b): Ýç kulakta sürekli hasar ve dengenin bozulmasý 5. Derece: L> 140 db(b): Ciddi beyin tahribatý Geliþen teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çýkan gürültünün, düzeyinin yaný sýra etki süresine baðlý olarak da deðerlendirilmesi gerekmektedir. Gürültüden etkilenmenin sýnýrlarý tam olarak çizilemese de, zarar görme ve rahatsýzlýk olarak gruplandýrýlabilir. Zarar görme, kalýcý veya kýsa etki süresine sahip olan gürültüler için geçici olabilen ancak insaný fizyolojik, psikolojik ve performans yönünden olumsuz etkileyen durumlarý kapsamaktadýr. Rahatsýzlýk durumu ise, maruz kalan kiþi ya da grubun, gürültüyü azaltmaya ya da gürültü bölgesinden uzaklaþmaya çalýþtýðý durumlar olarak tanýmlanmaktadýr (Karabiber 1991) Gürültünün insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri temel olarak üç baþlýk altýnda belirtilmektedir: 1. Fizyolojik etkiler: Ýþitme kaybý, iþitme duyusu ve iþitme organýnda zarar, aþýrý adrenalin artýþýna baðlý rahatsýzlýklar. 2. Psikolojik etkiler: Davranýþ bozukluklarý, sinir sisteminde bozukluklar, huzursuzluk, zihinsel iþlevlerde yavaþlama, konsantrasyon bozukluðu, uyku düzeninin bozulmasý. 3. Sosyal yaþama etkisi: Ýþ verimi ve üretkenliðin azalmasý. Bu etkilerin yaný sýra gürültünün karakter Ekim - Kasým - Aralýk 2003, Sayý: 49 25

2 Ekoloji H. KUMBUR - H. D. ÖZSOY - Z. ÖZER deðiþikliðine yol açtýðý, eðilimli insanlarda sorunlarýn ve bunalýmlarýn aðýrlaþmasýna neden olduðu, hastalarýn iyileþme sürelerini uzattýðý ve çeþitli kalp- damar hastalýklarýna neden olduðu bilinmektedir (Liu ve Tan 2000). Gürültü kirliliðinin neden olduðu olumsuz etkileri ortadan kaldýrabilmek için öncelikle hassas bölgelerdeki gürültü düzeylerinin saptanmasý ve gerekli önlem-lerin alýnmasý gerekmektedir. Bu amaçla Mersin þehir merkezinde yer alan çeþitli oteller, hastaneler ve huzurevinde yýllarý arasýn-da 5 yýl süreyle gürültü düzeyleri ölçülmüþ, sonuçlar GKY'de (Anonim 1986) belirtilen sýnýr deðerler ile karþýlaþtýrýlmýþ ve gürültü düzeylerinin düþürülmesi amacý ile çözüm önerileri sunulmuþtur. MATERYAL VE METOT Mersin'de çeþitli oteller (4 adet), hastaneler (Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi, Mersin Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi, 4 adet Özel Hastane ve 2 adet Özel Poliklinik) ve Huzurevinde yýllarý arasýnda 5 yýl süreyle gerçekleþtirilen gürültü ölçüm sonuçlarý Gürültü Kontrol Yönetmeliðindeki sýnýr deðerlerle ve yýllara göre deðiþimlerine bakýlarak deðerlendirilmiþtir. Ölçümler; CEL/254 marka Sound Lever Meter Digital ses basýnçý ölçüm cihazý ile yapýlmýþtýr. Kalibrasyon (114 db, 1000 Hz) amacý ile cihaza ait olan, ayný marka kalibratör kullanýlmýþtýr. Bu çalýþmada yapýlan ölçümler dakikada bir yapýlan beþ ölçümün ortalamasýdýr. Birimler db(a) cinsinden verilmiþ olup, bu birim insan kulaðýnýn en çok hassas olduðu orta ve yüksek frekanslarýn özellikle vurgulandýðý bir ses deðerlendirmesi birimidir. Bu birim logaritmik olduðundan, Þekil 1-4 de yer alan (y) eksenleri logaritmik olarak verilmiþtir. Ölçüm yapýlan oteller Mersin'de faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yýldýzlý otellerdir. Bu oteller, açýk isimlerinin verilmesi sakýncalý olabileceði görüþü ile kodlanarak belirtilmiþtir. Otellerde yýllara göre ölçümler, imkanlar ölçüsünde otel sayýsý arttýrýlarak yapýlmýþtýr. 1 nolu otelde yýllarý arasýnda; 2 nolu otelde yýllarý arasýnda; 3 ve 4 nolu otellerde ise 2002 yýlýnda yapýlan gürültü ölçümleri verilmiþtir. Hassas bölgelerin bir diðer grubu olan hastanelerden Devlet Hastanesinde yýllarý arasýnda; SSK Hastanesi, 1 ve 2 nolu özel hastanelerde tarihleri arasýnda gürültü ölçümleri yapýlmýþtýr. Mersin Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi 2001 yýlýnda; 3, 4 nolu özel hastaneler ile 1 ve 2 nolu özel poliklinikler ise 2002 yýlýnda faaliyete geçtiklerinden bu tarihlere ait gürültü ölçümleri verilmiþtir. BULGULAR A) Mersin'de Yer Alan Çeþitli Otellerin Gürültü Ölçümleri Mersin Ýli sýnýrlarý içerisinde yer alan dört adet; 3,4 ve 5 yýldýzlý otellerde yýllarý arasýnda gerçekleþtirilen gürültü ölçüm sonuçlarý tablolar halinde verilmiþtir (Tablo 1-4). Tablo 1. Yýllara göre 1 no'lu otelin gürültü - Ölçüm yapýlamadý Tablo 2. Yýllara göre 2 no'lu otelin gürültü ölçüm - Ölçüm yapýlamadý Tablo 3. Gürültü ölçümü yapýlan 3 no'lu otelin 2002 yýlý Gürültü ölçümlerinin tamamý yýlýn ayný zamanlarýnda yapýlmýþ olmasýna raðmen, gürültü düzeylerinin otellerin müþteri yoðunluðuna baðlý olarak deðiþmesi ve bunun da yýlýn zamanlarýna 26 Ekim - Kasým - Aralýk 2003, Sayý: 49

3 Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin... Ekoloji Tablo 4. Gürültü ölçümü yapýlan 4 no'lu otelin 2002 yýlý Tablo 5. Yýllara göre Devlet Hastanesi gürültü ölçüm Tablo 6. Yýllara göre SSK Hastanesi ortalama gürültü baðlý olmamasý sonucu yýllara baðlý bir artýþ veya azalýþ saptanamamýþtýr. Otellerdeki gürültü düzeyleri; özellikle lobi, restoran gibi müþteri yoðunluðunun fazla olduðu mekanlarda artýþ göstermektedir. B) Mersin'de Yer Alan Çeþitli Hastanelerin Gürültü Ölçümleri Hastanelerde gerçekleþtirilen gürültü ölçümlerinde en yüksek gürültü seviyeleri hasta yoðunluðunun en fazla olduðu Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesinde saptanmýþtýr (Tablo 5, Tablo 6). Devlet Hastanesinde, hem pencerelerin açýk, hem de kapalý olduðu konumlarda gürültü düzeylerinin yýllarý arasýnda giderek arttýðý belirlenmiþtir (Tablo 5, Þekil 1). Mersin Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi, 2001 yýlýnda açýlmýþ olup bir yýl sonraki gürültü ölçüm sonuçlarý ile 2001 yýlýna ait gürültü ölçüm sonuçlarý arasýndaki farklar Þekil 2'de görülmektedir. Gürültü ölçümlerinin yapýldýðý özel hastanelerde özellikle giriþ katlarýndaki gürültü düzeylerinin, yatakhanelerin olduðu üst katlara oranla daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Hasta yoðunluklarýna baðlý olarak, kullanýlan katlar göz önünde bulundurulduðunda, hem 1 hem de 2 No'lu özel hastanelerde gürültü düzeylerinin giderek arttýðý saptanmýþtýr (Tablo 8-9). Ölçüm yapýlan diðer özel hastaneler ve iki özel poliklinik 2002 yýlýnda faaliyete geçtiðinden sadece bu yýla ait gürültü deðerleri mevcut bulunmaktadýr (Tablo10-13) (Þekil 3). C) Huzurevi Gürültü Ölçümleri Mersin Ýli Valiliðine ait Huzurevinde gerçekleþtirilen gürültü ölçümleri yýllara baðlý olarak karþýlaþtýrýldýðýnda; en yüksek ortalama gürültü düzeylerinin 1999 yýlýna ait olduðu (Þekil 4), 1. ve 2. katlarda saptanan ölçüm sonuçlarýnýn giderek arttýðý ancak bahçedeki gürültü düzeyinin azaldýðý belirlenmiþtir (Tablo 14). Tablo 7. Yýllara göre Mersin Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi gürültü Þekil 1. Yýllara göre Devlet Hastanesi gürültü ölçüm Þekil 2. Yýllara göre Mersin Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi gürültü Ekim - Kasým - Aralýk 2003, Sayý: 49 27

4 Ekoloji Tablo 8. Yýllara göre 1 No'lu Özel Hastane gürültü H. KUMBUR - H. D. ÖZSOY - Z. ÖZER Tablo No'lu Özel Poliklinik 2002 yýlý gürültü Tablo 14. Yýllara göre Huzurevi gürültü ölçüm Tablo 9. Yýllara göre 2 No'lu Özel Hastane gürültü Tablo 10. No'lu Özel Hastane 2002 yýlý gürültü ölçüm Þekil 3. Özel Hastanelerin 2002 yýlý gürültü ölçüm deðerleri (Pencereler kapalý konumda iken). Tablo No'lu Özel Hastane 2002 yýlý gürültü Tablo No'lu Özel Poliklinik 2002 yýlý gürültü Þekil 4. Yýllara göre Huzurevi gürültü TARTIÞMA VE SONUÇ Çalýþma sonucunda hassas bölgeler olarak adlandýrýlan ve gürültü düzeylerinin çok düþük olmasý gereken hastane, otel, huzurevi gibi mekanlarda ölçülen gürültü düzeylerinin, Gürültü Kontrol Yönetmeliðinde belirtilen sýnýr deðerlerini en az 20 db(a) aþtýðý saptanmýþtýr. Buratti (2002), iç ortam gürültülerinin azaltýlmasý ile ilgili çalýþmasýnda, özellikle sýcak iklimli ve dolayýsýyla pencerelerin açýk tutulduðu 28 Ekim - Kasým - Aralýk 2003, Sayý: 49

5 Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin... Ekoloji bölgelerde iç ortamdaki gürültü düzeylerinin trafik gürültüsünün etkisi ile arttýðýný belirtmiþtir. Bu çalýþma da sýcak aylar nedeniyle pencerelerin uzun süre açýk olduðu ve açýk alanlarda faaliyetlerin yaygýn olduðu kentlerden biri olan Mersin Ýlinde gerçekleþtirilmiþtir. Ölçüm sonuçlarý incelendiðinde pencereler açýk konumda iken ölçülen deðerlerin pencereler kapalý konumda iken ölçülen deðerlerden daha yüksek olduðu görülmektedir. Çalýþmada gürültü düzeyleri belirlenen polikliniklerden biri olan 2 nolu özel poliklinik araç trafiðinin yoðun olduðu ana cadde üzerinde yer almaktadýr. Ana cadde yönünde (kuzey) yer alan odalardaki gürültü düzeylerinin diðer odalara oranla daha yüksek olmasý iç ortam gürültülerinin trafik gürültüsü etkisi ile arttýðýný göstermektedir. Cabrera ve Lee (2000) hastanelerdeki gürültü düzeylerinin azaltýlmasýna yönelik yaptýklarý çalýþma kapsamýnda, ölçüm yaptýklarý hastanelerde genellikle 55 db'in üzerinde gürültü seviyeleri belirlemiþlerdir. Araþtýrmacýlar bu deðerin EPA'nýn (Environmental Protection Agency) hastaneler için belirlediði ve gün boyunca 45 db, gece 35 db olan sýnýr deðerden oldukça yüksek olduðunu bildirmiþlerdir. Benzer þekilde bu çalýþmada da hastanelerin hemen hemen hepsinde gürültü düzeylerinin 55dB'in üzerinde olduðu saptanmýþtýr. Skanberg ve Öhrström (2002) trafikten ve diðer etkenlerden kaynaklanan yüksek gürültü düzeylerinin insan saðlýðýný olumsuz etkilediðini ve dolayýsýyla iyileþme süreçlerini uzattýðýný belirtmiþlerdir. Ingel ve ark. (1997) ise farklý karakterlerdeki kiþiler üzerinde yaptýklarý çalýþmada, çevresel gürültü kirliliðinin insanlarýn ruh hallerini bozduðunu ve strese yol açtýðýný bildirmiþlerdir. Bu nedenle özellikle hastanelerde saptanan yüksek gürültü düzeylerinin hastalarýn iyileþme süreçlerini etkileyebileceðini ayrýca yeni fizyolojik ve psikolojik hastalýklara yol açabileceðini düþünmekteyiz. Yapýlan çalýþma sonucunda belirlenen yüksek gürültü düzeyleri, bazý tedbirlerin alýnmasýnýn gerekli olduðunu ortaya koymaktadýr. Gürültü denetiminde alýnacak tedbirlerin baþýnda özellikle hastane, otel, huzurevi gibi mekanlarýn kentin sakin, sessiz ve ulaþým gürültüsünden uzak bölgelerine inþa edilmesi gelmelidir. Bunlarýn yaný sýra bu tür mekanlarýn inþasýnda ses yalýtýmýna önem verilmeli, kullanýlacak malzemelerin buna göre seçilmesi saðlanmalý ve ayný özen kullanýlan cihazlardan kaynaklanan gürültünün giderimi için yapýlacak çalýþmalarda da gösterilmelidir. Þehir planlarý yapýlýrken gürültüden kaynaklanabilecek olumsuz etkiler göz önünde bulundurulmalý ve özellikle çevre yollarý, kavþaklar gibi trafikten kaynaklanan gürültü kirliliðinin yoðun olacaðý bölgeler, hassas bölgeleri etkilemeyecek þekilde planlanmalýdýr. Yaþam ile iç içe olan atölyelerin (panjur, marangoz, mermer, demir-doðrama v.b.) yerleþim merkezlerinden uzak olmasý saðlanmalýdýr. Gürültü ile ilgili gerek idari (hýz kontrolü, trafik akýþý v.b.) gerekse teknik (otomobillerin düzenli bakýmý, teknik muayeneleri, eksoz borularýnýn kontrolü v.b.) denetimler þehir merkezine uzak olan yerleþim yerlerini de kapsayacak þekilde düzenli olarak gerçekleþtirilmeli ve Gürültü Kontrol Yönetmeliðinde; hastaneler ve huzurevleri için verilen 35 db(a), oteller için verilen 30 db(a) sýnýr deðerlerinin aþýlmamasý saðlanmalýdýr. Gürültüye hassas mekanlarýn çevreleri için uygun bitki örtülerinin seçimi ve ses yalýtýmý saðlayan perdelerin oluþturulmasý da alýnabilecek tedbirlerdendir (Lertsawat ve ark. 1999). KAYNAKLAR Acar M (2001) Ülkemizde Gürültü Mevzuatýnýn Uygulanmasý ve Karþýlaþýlan Sorunlar; Gürültü Kontrol Yönetmeliðinin Revizyon Çalýþmalarý. In: Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu Bildirileri, Nisan 2001, Mersin, Anonim (1986) Gürültü Kontrol Yönetmeliði. Resmi Gazete, Sayý: Buratti C (2002) Indoor Noise Reduction Index with Open Window. Applied Acoustics 63, Cabrera IN, Lee MHM (2000) Reducing Noise Pollution in the Hospital Setting by Establishing a Department of Sound: A Survey of Recent Research on the Effects of Noice and Music in Health Care. Preventive Medicine 30, Ingel F, Tsutsman T, Kivtsova E, Khripach L, Yurchenko V, Yurtseva N, Revazova J (1997) Transport Pollutions and their Influence to Homan Emotional Stress. Mutation Research 379, 1, Karabiber Z (1991) Gürültü-Ýnsan Etkileþimi. In: Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu Bildirileri, I. Cilt, Mayýs 1991, Ýstanbul, Karabiber Z (1999) Gürültü Denetiminde Ulusal ve Uluslararasý Politikalar. In: 3. Ulusal Çevre Mühendisliði Kongresi Bildirileri, Kasým 1999, Ýzmir. Kumbur H, Doðan N (1995) Mersin'de Gürültü Sorunu. Beþinci Ergonomi Kongresi Bildirileri, Kasým 1995, Ýstanbul, Ekim - Kasým - Aralýk 2003, Sayý: 49 29

6 Ekoloji H. KUMBUR - H. D. ÖZSOY - Z. ÖZER Kumbur H, Yalçýn E (2000) Mersin'de Gürültü Düzeylerinin Yýllara Göre Deðiþimi ve Gürültü Kirliliði Haritasýnýn Oluþturulmasý. In: 2000-GAP Çevre Kongresi Bildirileri, Ekim 2000, Þanlýurfa, Lertsawat K, Tangjaitrong S, Areebhol P (1999) Prediction of Noise Emission from Power Plant by a Mathematical Model. Applied Acoustics 58, Liu EHC, Tan SM (2000) Patients' Perception of Sound Levels in the Surgical Suite. Journal of Clinical Anesthesia 12, Skanberg A, Öhrström E (2002) Adverse Health Effects in Relation to Urban Residential Soundscapes. Journal of Sound and Vibration 250, 1, Ekim - Kasým - Aralýk 2003, Sayý: 49

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým

Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým Dr. Ali Koyuncuer* Ülkemizde gündeme yeni giren uçucu madde kullanýmý, alkol ve sigara dýþý madde baðýmlýðý içinde önemli bir yere sahiptir. Genellikle

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði DERLEME Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814 Yaprak Döken Quercus cerris var. cerris ve Herdemyeþil Phillyrea latifolia da SLA ve LMA'nýn Yöne, Mevsime ve Ýklimsel Parametrelere Baðlý Olarak

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı