( tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( 21.04.2006 tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )"

Transkript

1 ( tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. ) Şehirlilik bilinci İstanbul daki Türkiye/Bugün Eskişehirliler Günü. 1) Ġstanbul da; ġehirlilik bilincinin geliģmesine katkıda bulunmak ve her ferdin kendisinde önceden var olan örf ve adetler hakkındaki bilgilerini hatırlatarak müģterek bir zeminin oluģması veya pekiģmesine yardımcı olmak için; CRR Konser Salonu nda yapılacak ve geleneksel olarak her yıl tekrar edecek olan; Ġstanbul daki Türkiye/Bugün EskiĢehirliler Günü gibi bir Programla ġehirlerimizin her birinin ayrı ayrı iģlendiği, ilgili Ģehirlerle de irtibat kurup, tanıtım programlarının da temin edilerek, folklorik özelliklerin belirtildiği veya bazı örneklerinin sunulduğu programlarla birlik ve beraberlik coģkusu oluģturulabilir. Ücretli programların bilet fiyatları, sembolik bir seviyeye indirilebilir. 2) Bütün ücretli programların bilet fiyatları, katılımı artırmak için, daha sembolik bir seviyeye indirilebilir. Bu suretle belki hedeflenmese de daha fazla bir kazancın elde edilmesi bile sağlanabilir. Okullar tarafından tespit edilen gurupların programları takip etmesi. 3) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat kurularak, sırayla ve her gün birkaç okuldan sınıflar olarak veya programın konusuna göre yine okullar tarafından tespit edilen özel gurupların programları takip etmesi sağlanabilir. Böylece tesisimiz daha fonksiyonel bir yapıya kavuģturulmuģ olunur. Ulaşım probleminin çözümünde otopark yapımlarının artırılması. 4) Bir kentte yapılan, yapılmakta olan veya yapılacak her türlü faaliyetin hava, su, ısınma, aydınlatma, beslenme, eğlenme, emniyet. barınma ve dinlenme, iletiģim, temizlik ve çöp, yeģil alan. park ve bahçe, spor ve sosyal tesisler, kültür ve turizm, eğitim ve sağlık, ulaģım vb. baģlıklarla ifade edilebilecek birçok problemler yumağından oluģtuğu herkesin malumudur.yukarıda ana baģlıklarla ifade edilen konulardan her birinin zaman içinde büyük çapta çözümleri gerçekleģtikçe belirtilen hususlardan herhangi biri önem derecesi bakımından diğerlerinin önüne geçmektedir. ĠĢte, son zamanlarda önem derecesi bakımından diğerlerinin önüne geçen ulaģım probleminin çözümü için; büyük projelerle büyük gayret sarf edilmesine rağmen, yapılan çalıģmaların kısmî ferahlıklardan öteye geçemediği gözlenmektedir. UlaĢım probleminin ilk bakıģta kültürle bir alakası olmamakla birlikte, sonuçları itibariyle belediyecilikteki her faaliyetin diğer faaliyetlere olumlu veya olumsuz tesirlerinin bulunduğuna da Ģüphe olmadığı bir gerçektir. Burada söylemek istediğimiz gerçekleģtirilen kültür faaliyetlerine olan ilginin beklenenden az olmasının bir sebebinin de ulaģım probleminin etkisidir. Bu ve benzeri yazdığımız hususların hiç düģünülmemiģ gibi anlaģılması arzu edilmemektedir. Ancak; bugüne kadar yapılan çalıģmalara ilave olarak konunun üzerine biraz daha fazla ağırlık verilmesi veya konuya belki daha farklı bir zaviyeden ve yeniden bakılması gerektiği anlaģılmalıdır. Bu sebeple, önceleri düģüncelerimizi Ģifahi olarak aktarmakta veya paylaģmakta iken, faaliyet boyutu ve iģlem bakımından bazılarının Kültür ve Turizm Dairesi faaliyet alanı dıģında olduğu için, bu konular üzerinde hiç olmazsa BaĢkanlık koordinasyon toplantılarında müzakere edilebileceği cihetle bu sefer yazılı ifade etmeyi tercih etmiģ bulunuyorum. Belirtmek istediğim projelerden birisi, en kısa zamanda otopark yapımlarının eski çalıģmalarla kıyas edilemeyecek Ģekilde artırılmasıdır. ġehirdeki özellikle binek tip araçlardan, en erken 2007 yılı baģından itibaren yıllık ( YTL.) veya aylık (20.00YTL)./..

2 abonman alınarak, bütün araçların otoparklara sevk edilmesi sağlanmalıdır. Bu Ģekilde açılan tali yolların birçok ana arterin yükünü hafifleteceği tahmin edilmektedir. Toplanacak meblağın zamanla büyük değiģim veya yenilenmeye katkısını da dikkate almak gerekir. Bu konuda belki acilen bir kampanya açılarak, belki aynı zamanda süratli bir kamulaģtırma yapılarak, bunların yanı sıra büyüklü küçüklü projelerin devreye konmasıyla, iki yıl içinde bütün sokakların ve caddelerin park alanı olmaktan kurtarılmasıyla ana arterlerdeki araç yükü de azaltılmıģ olacaktır. Böylece, resmi özel bütün hizmetlere daha çabuk ulaģılacaktır. Otopark yapılacak alan için resmi özel bütün arsa ve yeni yapılacak bina ile yollar, yamaçlar, parklar, bahçeler ve bundan sonra yapılacak her yapının otopark alanlarının satın alma veya kiralama yöntemiyle iģletilmesi hedeflenebilir. Konu üzerinde ilke belirlendikten sonra uygun alternatif çalıģmalar yapılabilir. Hedef uzun vadede Ģehirliye daha ucuz ve daha güvenli bir otopark hizmeti ile mümkün olduğu kadar aracın trafik dıģında tutulmasını sağlamaktır. Toplu taģıma hizmetlerindeki iyileģtirmelerle de konunun ayrı bir koldan desteklenmekte olduğu da söylenebilir. Hizmetlerin gördürülmesinde asıl kadro sahibi olanların yetkili olmaları. 5) Hizmetlerin gördürülmesinde asıl kadro sahibi olanların, birinci derecede yetkili ve sorumlu olmaları sağlanmalıdır. YetiĢmiĢ kadroların çok iyi değerlendirildiği söylenemez. Personel atamalarında birimler arası koordinasyon yapılması gerekliliği. 6) Birimler arasında bir koordinasyon yapılmadığı için bazı birimler personel eksikliğinden kıvranırken, bazı birimler de hiç ihtiyaç olmadığı halde ve hatta ne gösterebileceği bir iģ ne de oturtabileceği bir yeri olmadığı halde, yapılan atamaların maksat ve mantığının anlaģılamadığı gözlemlenmektedir. Alt kadrolarda daha çok olduğu bilinen örnekler istendiğinde gösterilebilir. Tarihi binaların restorasyonlarının yapılması veya yaptırılması. 7) Tarihi binaların restorasyonlarının aslına uygun bir Ģekilde ve fakat süratle yaptırılması sağlanmalıdır. Kanuni düzenleme gerekiyorsa, bu konuda da teklifler hazırlanmalıdır. Çünkü; bilindiği üzere birçok bina metruk olduğu için bakımsızlıktan hem Ģehrin genel görünümüne uygun düģmemekte, hem de yanlıģ kullanımlara yol açmakta ve hatta çoğu zaman da yanarak kül olmaktadır. Kısacası, bu ve benzeri yapılar mevcut halleriyle birçok bakımdan çevreyi tehdit etmektedir. Tarihi kıymet ifade eden bu yapıların süratle kazanılması için gerekli çalıģmaların yapılması bir Kültür BaĢkenti nin öncelikli görevlerinden olmalıdır. Yap-iĢlet devret, kamulaģtırma, yapılacak masrafın karģılanarak mal sahibinin ödeyebileceği Ģekilde taksitlendirilmesi veya projeye uygun olarak mal sahiplerinin kendilerince yapmalarının sağlanması gibi alternatifleri bulunan çözüm yolları üretilerek uygulamaya konulmalıdır. İstanbul da taksi olarak çalışan araçların en fazla beş yıl kullanılması. 8) Turizmle ilgili olarak taksilerin en fazla beģ yaģına kadar ve eģit, iki taraflı güvenlikli, elektronik donanımlı gibi özellikleri de bulunan, bölge ve mahal bilgisine sahip Ģoförlü taksiler olarak çalıģtırılabileceği gibi bir düzenleme yapılmasının daha iyi bir hizmet ve görüntü oluģturacağı düģünülmektedir. Kimsesiz çocukların, Dilencilerin, Fakir vatandaşların gözetilmesi. 9) Bir Kültür BaĢkentinin sadece kültürel faaliyetlerle tanıtımının yeterli olmayacağı hususunun gözden uzak tutulamayacağı muhakkaktır. Bu sebeple; Ģehirde sürekli takip edilerek tespit edilen; Kimsesiz çocukların, Dilencilerin, Fakir vatandaģların gözetilmesi -2-

3 ve her guruba uygun projeler geliģtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalıģmaların yeterli olmadığı anlaģılmaktadır. Kimsesiz çocuklarla dilencilere sığınma evleri gösterilmeli, eğitilerek kendi masraflarını çıkartabilecek çeģitli etkinliklerde değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Muhtarlıklar vasıtasıyla da tespit edilen fakir evlerin zaruri ihtiyaçlarının gördürülmesinde halkın tercihlerine göre Ģekillenecek yardım kampanyalarının Ģeffaf bir yapıda gerçekleģtirilmesiyle toplumun yaralarının kısa zamanda sarılması sağlanmıģ olacaktır. Belediyelerin kurumsal faaliyetlerin reklamlarının yapılmaması. 10) Toplumda Belediyelerin kurumsal faaliyetlerin reklamlarının yapılması hele hele bir seçim dönemi de olmaması sebebiyle, çok anlamlı bulunmamaktadır. Birbirinden ayrı düģünülmesi doğru ve mümkün olmayan ve farklı kurumlarıyla temsil edilen kamunun, halktan beklentileri olduğu kadar halkın da olan bitene bigane kalmadığı dikkate alınmalıdır. Genel olarak; yapılan her masrafın bireyler tarafından sorgulanmakta olduğu, hizmetlerin bile bazen daha ucuz veya daha kaliteli olması gerektiği hususunda belki uzun bir süredir yaygın bir kanaatin oluģmuģ olduğu anlaģılmaktadır. Yapılan işin geçerlilik süresi, yıpranma süresi, yenilenme süresi belirtilmeli. 11) Yapılan veya yaptırılan hizmetlerin kaliteli üretilmesinin sağlanmasının yanı sıra, o iģin geçerlilik süresi, yıpranma süresi, yenilenme süresi gibi bir miadın belirtilerek korunması ve takibinin yapılması da; zaman zaman mükerrerliklerin önlenmesi bakımından iģ ve hizmetin verildiği yerde belki ilan edilmesinin ve aynı zamanda sözleģmelere de özel bir madde olarak koyulmasının, kurum vatandaģ iliģkisinde güven verici ilave bir uygulama olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul daki Dünya/Bugün Malezyalılar Günü gibi bir Program. 12) Yine CRR Konser Salonu nda yapılacak ve geleneksel olarak her yıl (dıģ iģleri ile de mutabakat yapıp öncelikleri olanlar belirlenerek) tekrar edilecek olan; Ġstanbul daki Dünya/Bugün Malezyalılar ın Günü gibi bir Programla Dünyada aktif iliģkilerimiz olan ve Ģehrimizde resmi özel kuruluģ ve vatandaģları bulunan devletlerle kültürel ve ekonomik iliģkilerimize katkı sağlayacak bir organizasyonla devletlerin her birinin ayrı ayrı iģlendiği, folklorik özellikleriyle tanıtım programlarının belirtildiği veya bazı örneklerinin sunulduğu programlarla iģ birliklerimizin geliģtirilmesine katkıda buluna bilinir. Böylece; Devletler arası iki taraflı tanıtım ve iģbirliğinin geliģmesine katkıda bulunulmuģ, taraf ülke veya devletin Ġstanbul daki potansiyelini tespit edip uygun projeler geliģtirilmesine zemin hazırlanmıģ olunur Demirbaş malzeme değişim veya yenilemelerinde değerlendirilmesi. 13) BüyükĢehir Belediye birimlerinin demirbaģ malzeme değiģim veya yenilemelerinde çoğu zaman eski malzemelerin, her ne kadar miadını doldurmuģ veya teknolojisi eskimiģ olsa da, görebildiğimiz kadarıyla bazı ufak tefek bakım, onarım ve tadilat ile kısmen değerlendirilebilecek malzemeler olduğu herkesin malumudur. Bu malzemelerin daha iyi bir Ģekilde değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacaktır. Bu sebeple, büro malzemelerinin değiģimlerinde hurda deposunda tasnif edilen malzemeler, kilogram üzerinden hurda fiyatıyla satılması yerine, malzemelerin cinsine göre ihtiyaç sahibi okullar, belediyeler, teknik veya meslek okulları, üniversiteler ve hatta AraĢtırma ve GeliĢtirme ünitelerinde temrinlik malzeme olarak kullanılması için TÜBĠTAK vb. kurumlara da istekleri halinde kullanılmıģ malzeme ve cihazların devri yapılabilinir. Böylece; kaynaklarımız hem israf edilmemiģ hem de uzun vadede daha iyi bir sonuca hizmet edilmiģ olunur kanısındayım. -3-

4 İhtiyaç fazlası kadroların, şehir içi ve şehir dışı kurumlara intikali. 14) Kurumda ihtiyaç hissedilen kadroların ihdası konusundaki çalıģmaların yanı sıra, özellikle dolu kadrolarla ilgili olarak ihtiyaç fazlası kadroların, personel ihtiyacı hissedilen Ģehir içi ve Ģehir dıģı kurumlara intikali hususunda Devlet Personel BaĢkanlığı ndan görüģ alınmak üzere birimlerde bir çalıģma baģlatılması, çalıģma performansı düģük memur ve iģçilerin rotasyona tabii tutulabileceği ihtimalinin söz konusu olması, çalıģma temposunu düģüren personelde çok etkili olacağı, belki davranıģ değiģikliğine bile sebep oluna bilineceği tahmin edilmektedir. Hatta geçici bir dönem için %o,1 nispetinde bir rotasyon veya kurumlar arası mübadele uygulaması imkanına ulaģılsa, bu bile kurum faaliyetlerine bir katkı sayılabilir. Her doğum,her evlilik veya defin işlemini yaptırma sırasında bir ağaç diktirilmesi 15) Ġstanbul da bulunan resmi ve özel bütün hastane ve doğum evleri ile irtibatlı olarak her doğum sonrasında, Nikah iģlemleri yapılan bütün Belediyelerle irtibat kurularak nikah iģlemleri yapılacak olan her evlilik müracaatı sırasında ve ayrıca; yine bir hayır maksadıyla hatırasının yaģatılması için yakınını kaybeden ailelerin defin iģlemini yaptırma sırasında bir ağaç dikilmesi veya diktirilmesi kampanyası için, birçok bölgede oluģturulacak hatıra ormanı gibi tercih kolaylıklarıyla, ada, pafta ve parsel ve ağaç numarası belirtilmiģ belge ve makbuzu da verilmek suretiyle ve hatta vatandaģın adını koyabileceği ve benim ağacım diyebileceği, gidip gelerek bakımına katkıda bulunabileceği ve belki gölgesinde oturabileceği, özellikle; Ģehrin nefes alacağı bölgeler tespit edilerek birçok piknik koru/orman alanları oluģturulabilinir. Gerektiğinde hazine arazilerinin de bu konuda değerlendirilmesi düģünülmelidir. Kardeş şehir protokolü yaptığı her şehirde, sürekli bir tanıtım-sergi-satış salonu. 16) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin kardeģ Ģehir protokolü yaptığı her Ģehirde uygun bir yerde, sürekli bir tanıtım-sergi-satıģ salonu olabilecek bir mekan tespit edilip kiralanarak, özellikle ĠSMEK çalıģmalarındaki kataloglanan el iģlerinin değerlendirilmesi düģünülmelidir. Belki, bu proje için, Türk Tanıtma Fonu ndan maddi destek alınması da düģünülebilinir. Böylece; hem nadide el iģleriyle ülke tanıtımına hizmet edilmiģ olunacak, hem de daha çok ev hanımlarının el becerileri olması sebebiyle de ev ve dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlanmıģ olunacağı tahmin edilmektedir. Kurumun bir kuruluş günü kabul edilip, her yıl geleneksel bir kutlama programı. 17) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi çalıģanlarının kurumsal aidiyetlilik ve kurumsal kimliğine sahip çıkması ile çalıģanların birbirleriyle dayanıģmasını ve oto kontrol sistemine katkıda bulunmak ile halkın da kurumu ve faaliyetlerini daha iyi tanıyıp yönetime yardımcı olmaları ve hizmetlerin korunmasına katkıda bulunmalarının sağlanması için; önce, kurumun bir kuruluģ günü tespit ve kabul edilip, her yıl geleneksel bir kutlama programıyla kutlanması, bu programın halkta da olumlu bir intiba oluģturacak Ģekilde hafızalarda kalıcı etkinlikleri içermesi, aynı gün birçok yerde, bayram coģkusuyla tertip edilip sunulan programlara halkın geniģ bir katılımın sağlanması düģünülebilinir. Bir teklif olarak; her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü böyle bir etkinlik için uygun olabilir kanısındayım. Her memura güzel bir Büyükşehir rozeti hazırlatılarak dağıtılmalı. 18) Her memura güzel bir BüyükĢehir rozeti hazırlatılarak dağıtılmalı ve bu rozetlerin kullanılması teģvik edilmelidir. -4-

5 Her personelin Doğum gününde küçük bir kutu kutlama lokumu.ve tebrik kartı. 19) Yine kurumsal bir ilgi olarak, her personelin Doğum gününde küçük bir kutu kutlama lokumu ile kurumda çalıģan arkadaģları adına kendisiyle birlikte ailesi için de sağlık ve esenlik dileği yazılı ve BaĢkan imzalı baskılı A5 boyutunda bir tebrik kartı verilebilinir. Personelin, sadece kendisiyle ilgili böyle bir jeste karģı bigane kalmamak için özel bir gayret sarf edeceği tahmin edilmektedir. Bu proje, bizim toplam mutluluğumuzu ne kadar etkiler? Belki onu hesap edemeyiz. Ancak; kendisinin, baģkaları tarafından özellikle düģünülmüģ olması, o güne kadar kendisinin fark edilmemiģ olduğunu düģünen biri için herhalde daha fazla önem arz edecektir. Uzun hizmet yılları ve emeklilik dönemlerinde hediye verilmesi geleneği. 20) Yine kurumsal bir ilgi olarak, çalıģan personelin hizmet yılı itibariyle kurumca belirlenecek dönemlerde, misal olarak 10., 15., 20., 25. hizmet yılını doldurduğunda ve emeklilik dönemlerinde her personele yine kurumca, dönemler için ayrı ayrı fakat, dönem itibariyle aynı standart hediye tespit edilerek ve her personel için aynı hediye ve Ģiltlerin verilmesi düģünülebilir. Bu uygulamanın da yine geleneksel olması sağlanmalıdır. Evlilik, çocuğu olmak, yakınını kaybetmek gibi durumlarda kurumca yakın ilgi. 21) Her personel için geçerli olan; Evlilik, çocuğu olmak, yakınını kaybetmek gibi bir insan için önemli sayılan günlerde kurumsal olarak ilgisiz kalınmaması veya her Ģeyden önce bir insanlık görevinde eksiklik ve ihmalin oluģmaması için; böyle bir bilginin değerlendirildiği bir birimce gerekli ilginin, yardımın veya paylaģımın takip edilmesi sağlanabilir kanaatindeyim. Her insan için; yakınlarının sevinçte ve tasada yanında olmasının önemi her halde tartıģılmaz bir kıymettedir. Çalışanın ailesinden birinin, ulusal ve uluslar arası önemli bir başarısı. 22) Kurumda çalıģanın aile üyelerinden herhangi birisinin ulaģtığı, ulusal ve uluslararası önemli bir baģarı, yine kurum için de ayrı bir kıvanç konusu olmalı ve ailecek yaģanılan bu baģarıların paylaģılmasının yanı sıra, devamı için de gerekli desteğin sağlanmasında, kurumun öncü rol üstlenmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiği inancındayım. Çalışanların olumlu işlere katkısını artırmak ; manen ödüllendirilmelidir. 23) Kurumda çalıģanların olumlu iģlere katkısını artırmak maksadıyla yine birçok kurumun yaptığı gibi, kendisinden beklenen iģten daha fazla iģ üreten ve üretilmesine sebep olan veya dairede önemli buluģ ve katkıları olanların, çalıģmalarının desteklenmesi ve devamının sağlanması için; manen ödüllendirilmelidir. Ülke birliği ve resmi bayram coşkusuna katkıda kumaş bayrak hediye edilmesi. 24) Ülke birliği ve resmi bayram coģkusuna katkıda bulunmak için bir kampanya açılarak, belki birçok kiģi ve kurumun sponsorluk katkısı da sağlanarak, çeģitli vesilelerle memura, iģçiye, gençliğe veya yetiģkinlere, millî günlerde evlerinde iģ yerlerinde asabilecekleri hiç olmazsa orta boy bez bayrak temin edilerek hediye edilmesi düģünülebilir. Hiçbir fonksiyonu olmayan dikilmiş reklam panoları sökülmelidir. 25) Hiçbir fonksiyonu olmayan, sadece reklam için çeģitli yerlere dikilmiģ reklam panoları sökülmelidir. Görüntü kirliliğinin yanı sıra, bazan kaldırımlarda yürümeyi dahi -5-

6 engelleyen, görme engellilere zarar veren, hatta dikkat dağıtarak trafik akıģını bile etkilemesi ihtimali olan bu panoların Ģehre katkısı sorgulanmalıdır. ġehrin güzelliğinin onun sadeliğinde olduğunu keģfettiğimiz zaman bu panolar kaldırılacaktır kanısındayım. Reklamlar; otopark binalarında dıģ duvar yüzeylerine estetiği olan bir projeyle ve ayrıca, eskisi gibi bina boģluklarında boģ duvarlara, belediye ilan-reklam panoları ve ĠETT durak panolarına yönlendirilmelidir. Belediye iştiraklerinde çalışma düzeninde kısmî statüde çalışma alternatifleri. 26) Özellikle Belediye iģtiraklerinde her birime iģ analizleri yaptırılarak süreli iģlere uygun bir istihdam alternatiflerinden kısmî statüde çalıģma alternatifleri oluģturulmalıdır. ÇalıĢma düzeninde Ġleride istihdam edilebilecek; çeģitli nitelikteki elemanlar, öğrenciler özürlüler, çocuklu hanımlar, ve benzeri bakımını üstlendiği hasta yakınları bulunanlarla ilgili bir düzenleme üzerinde düģünülüp, bir ön çalıģma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ġhtiyaç halinde geçici pozisyonlarda çalıģtırabilmek mümkün olmakla birlikte, hem kurum için, hem de çalıģan için daha uygun çalıģma süre ve Ģartları üretebilmek ve bu çalıģmalara özel bir hukuki statü kazandırmak üzere, farklı bir çalıģma yapılması gerekmektedir. Kobi oluşumunda koordine edici ve öncü rol Büyükşehir Belediyesinde olmalıdır. 27) KOBĠ oluģumunda koordine edici ve öncü rolün yine BüyükĢehir Belediyesinde olması gerektiği kanaatindeyim. KOSGEB ile iģbirliği yapılarak, ĠSMEK bünyesinde açılacak kurslarla müteģebbislerin meslekî ve hukukî bilgilerinin güncellenmesi ve Avrupa Birliği Fonlarından da istifade edebilir ve benzeri teģviklerle yeni iģletmelerin kurulmasına sebep olunmasıyla, ülke kalkınmasına önemli bir katkıda bulunulacağı kanaatindeyim. Yönetmelikler iş akışını aynı şekilde yansıtılacak şekilde hazırlanmalıdır. 28) Yönetmelikler; BüyükĢehir birimlerindeki iģ akıģının idealde ne olması gerekiyor ise, o Ģekilde fakat; nispeten daha detaylı hazırlanmalıdır. Böylece; Yönetmelikler, hem yeni kanunlarla ortaya çıkan yeni durumlara uygun bir hale getirilmiģ, güncellenmiģ olacak, hem de iģ ve sorumlulukları tarif edilmiģ olarak, keyfi uygulamalarla iģ kalitesinin veya hizmet standardının düģürülmesine engel olunacak, bir baģka önemli husus da, çalıģanların sorumlulukları açısından faaliyetlerinin, hukuki güvence altına alınması sağlanmıģ olunacaktır. Şehir tabelalarında Resmi Dil kullanılması zarureti karara bağlanmalıdır. 29) ġirket ve mağaza tabelalarında Resmi Dil kullanılması BüyükĢehir Belediye Meclisi nce karara bağlanmalıdır. Yabancı firmaların tabelalarında ise yazılarının hemen altına, yazdıkları yazının Türkçesini aynı boyutta yazmaları sağlanmalı, yerli kuruluģların tabelalarında da istisnasız olarak, Resmî Dil ve yazının kullanılması zorunluluğu getirilmelidir. Hizmet İçi Eğitim Programlarında Yöneticilerin değerlendirilmesi. 30) Hizmet Ġçi Eğitim Programlarında BüyükĢehir Belediyesi Yöneticilerinin kendi birikimleriyle ilgili ilave katkılarının da dikkate alınması gereğinin yanı sıra, ortak konularda da bir program dahilinde Eğitici ve Öğretici olarak görev yapmalarının, kurum kültürünün geliģtirilmesi ve kurum birlik, beraberlik ve tesanütünün sağlanması açısından faydalı olacağı düģünülmelidir. -6-

7 Kültür yayınlarından bazı temel eserlerin personele kazandırılması. 31) Personel ve ailesinin eğitimine katkıda bulunmak için, Hizmet Ġçi Eğitim ödeneğinden veya Belediye iģtiraklerinin kültür ve tanıtım vb. yönlendirilebilir faaliyet fasılları kullanılarak, kültür yayınlarından bazı temel eserlerin bütün personele kazandırılması düģünülmelidir. Şehir Tiyatrolarında belirli günlerde personele ücretsiz oyun sahnelenmesi. 32) BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrolarının her salonu için yapılacak bir araģtırmayla seyircinin tercih etmediği saatler belirlendikten sonra, hem çocuk oyunları ve hem de diğer oyunlar için, her sahnede en az ayda bir defa prova saati belirleyip, personel veya çocuklarının ücretsiz olarak istifadesine sunulması, yine personele kültürel bir destek veya hizmet içi eğitim açısından anlamlı bir proje olabilir kanısındayım. Gençlik Danışma Meclisi faaliyetlerine katkı için danışmanlık desteği verilmesi. 33) Ġstanbul Gençlik Meclisi nce kurulacak komisyonlarca, yeni fikir ve görüģler oluģturulmalıdır. BüyükĢehir Belediye Meclisi nde görüģülmek üzere BaĢkanlık Makamına sunacakları yeni görüģlere ulaģılmasına sebep olmak için; ilgililere gerekli hukuki ve danıģmanlık desteği verilmelidir. Çıkacak sonuçlar itibariyle, gençlerin çevrelerine karģı sorumluluklarının ve toplu yaģama bilinçlerinin geliģmesi sağlanmıģ olunacaktır. Zaten ve ancak; gençliğin katılımıyla toplumun geliģmesinin sağlanabilmesi mümkündür. Fakir semtlerde Halkın kalkınmasında Montaj sektörüyle işbirliği yapılabilir. 34) Fakir semtlerde halkın kalkınmasında el becerilerine dayalı bazı ĠĢlerde halkın yetiģtirilerek kazanç elde etmesi sağlanmalıdır. Bazı armatür, aksesuar ve benzeri küçük parçalardan teģekkül eden imalat sanayî ürünleri veya montaj yapılmasını gerektiren diğer üretim malzemelerini üreten sektörün kurum veya kuruluģ yetkilileriyle yapılacak iģbirliği sonunda, ilgili Mahalle Muhtarlıkları ve Belde Belediyelerinden birer elemanla, sürekli sipariģlerin alınıp teslim edildiği bir irtibat bürosu kurularak çalıģmalar organize edilebilir. Veya yoksullukla mücadele eden kurumların Ģartlı desteklerinde, yine o desteklerin yerine ulaģmasında koordine edici üst kurum yine BüyükĢehir Belediyesi olmalıdır. İyi yönetimin geliştirilmesi için teklif ve değerlendirmeler toplanmalı. 35) Önceki dönemde iyi yönetimin geliģtirilmesi için bir kurul oluģturulmuģ idi. Bu oluģumdan ne kadar fayda temin edildi? Bilemiyorum. Ancak; çalıģan personelin düģüncesini önemsemek, herkesin kendi birikimine uygun katkı verebilmesine imkan sağlamak için, BüyükĢehir Belediyesi nin bütün daire ve müdürlüklerinden, kendi birimleriyle ilgili olsun veya olmasın gerçekleģtirilmesinde fayda gördükleri her nasıl bir konu, düģünce veya proje varsa, hatta bir zamana da bağlamadan, belli bir değerlendirme kuruluna intikal ettirilmesi istenebilir. Ġstenen bütün teklif ve değerlendirmelerin bir havuzda toplanması ve her birinin tek tek değerlendirilmesiyle; yeni teklif, yeni proje ve yeni çözüm yollarına kavuģulacağı, kısacası; anlamlı sonuçlara ulaģılacağı kanaatindeyim. Büyükşehir Belediyesi nde yeniden yapılanma, Daire Başkanlıkları icra birimleri. 36) Ġstanbul a mahsus olmak üzere bürokratik açıdan iģlere hız kazandırmak ve üç misli büyüyen bir hacimde artan iģ hacmi ve riskine paralel olarak temsilde ve özlük haklarında da daha iyi ve daha etkin bir yapıya kavuģturmak için, üst yapıya dokunmadan ( il Özel Ġdaresindeki yapı gibi ), konusu en yakın müdürlük birimlerini aynı dairenin Ģubeleri olacak Ģekilde tanzim ederek, koordine edici fonksiyonundan icra birimi fonksiyonuna -7-

8 değiģtirilmiģ olarak, bütün müdürlüklerin yaklaģık kırk (40) Daire BaĢkanlığı na dönüģtürülmesinin Ġstanbul için daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bir süre önce, BüyükĢehir Belediyesi nde Müdür Yardımcılığı konumunun zaten kaldırılmıģ olması da teklifimize uygun bir pozisyon hazırlamaktadır. ġöyle ki; Ģu an için aynı müdürlüğün (müdür yardımcılığı veya Ģeflikleri gibi) farklı birimlerini oluģturan Ģubeler, daha sonra da aynı dairenin Ģube müdürlük ve Ģube Ģefliklerini oluģturacaklardır. Büyükşehir Belediyesinde Saymanlık ihdası ve idari görevlerden ayrılması. 37) Bir görevlide birleģmeyecek görevler olarak, tahakkuk memurluğu, saymanlık ve ita amirliği görevleri sayılır. Halbuki BüyükĢehir Belediyesinde Sayman aynı zamanda sayısı bir ara sekize kadar çıkan (müdürlerin) tahakkuk memurlarının da amiridir. Veya baģka bir ifadeyle diğer Daire BaĢkanlıklarında, Tahakkuk Memuru Daire BaĢkanı iken, Hesap ĠĢleri Daire BaĢkanlığında Tahakkuk Memurları Birim Müdürleridir. Belirttiğimiz zaruretten dolayı ödeme emirlerinde tahakkuk memurlukları Daire BaĢkanı nın maiyetindeki müdürlerden oluģmaktadır. Bu durum eģdeğer birimler arasındaki iģlerde farklılıklar oluģturmaktadır. Bunun yanı sıra; iģ hacmi açısından aynı daireye ilave iģler verilmesinin iģ yükü açısından da haksızlıklar oluģturmaktadır. Bu sebeple, BüyükĢehir Belediyesi nde Gelir-Gider Saymanlığının ayrıca ihdas edilmek üzere mevzuatta gerekli değiģiklik için, hukuki düzenleme hazırlığı yapılarak teklif edilmesi gerektiği görüģündeyim. Türk Patent Kurumuyla işbirliği yapılarak, yeni buluşlara patent verilmesi. 38) Türk Patent Kurumuyla iģbirliği yapılarak, her yıl devam ettirilecek bir düzenleme yapılmalıdır. Noter huzurunda tespit edilen projelere, yeni buluģlara aynı zamanda patent verileceği, belge verileceği belirtilerek, halkın buluģlarının yerini bulması, haklarının korunması ve bu uygulamanın geleneksel bir hale getirilmesi suretiyle, bir süre sonra Ģehir ve dolayısıyla ülke olarak ufkumuzun değiģeceğini düģünüyorum. ÇeĢitli kuruluģların destek vereceği bu çalıģmalarda, sponsorlarca katılımcılara çeģitli hediyeler verilmesi sağlanabilir. Ayrıca; çeģitli çalıģmalara iģtirak edebilmelerine imkan vermek, katılımcılara sanayi müze veya tesislerinde inceleme yapabilmek, araģtırma kuruluģlarınca da belki bazı katılımcıların bazı çalıģmaları kendi kurumlarında yapabilmelerine imkan sağlamak gibi, durumlarına uygun kolaylıklara ulaģmalarını sağlamak, bu tür çalıģmaların desteklenmesi ve teģvik edilmesi, daha sonraki buluģ sahiplerinin de ödüllendirilecekleri anlamına geleceğinden, gelecek yıllardaki çalıģmaların ulaģacağı seviyeyi tahmin etmek zorlaģacaktır. Ermenistan la ilgili NATOve AvrupaBirliği siyasi kanat ve Üniversitelere yazılar 39) Türkiye nin haksız bir muamele karģısında, gerek birlik üyesi sıfatıyla Nato ve gerekse birlik üyeliğinin müzakere edildiği, ilke olarak aday üye sıfatıyla Avrupa Birliği siyasi kanat ve organlarınca, Ermenistan ın uyarılması veya tarihi belgelere dayalı akademik çalıģmalara yönlendirilmesi üzerine karar çıkartılmasında ısrar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü her iki pakt için de, mezkûr devlet aynı konumdadır. Dolayısıyla pakt veya birlik kendi mensup veya üyelerinin haklarının zarar görmesini, haksız yere zaafa uğramasını, birlik menfaatleri açısından da mahsurlu görmesi gerektiği hususu, yapacağımız diğer aktif birçok faaliyetle desteklenmelidir diye düģünüyorum. Bu konuda Üniversite senatolarınca da benzer kararlar istihsal edilmelidir. Bu sebeple, fikir benimsenirse, konunun gündeme alınması ve kınama, yadırgama, uluslar arası genel kural ve sorumlulukların hatırlatılması dahil her çeģit akademik reaksiyonla ilgili kararlar alınarak, dünyada kamu oyu oluģturmak için yerli, yabancı basın kuruluģlarına gönderilerek yer almasını sağlamak ve Senatolarınca görüģülmek üzere, BüyükĢehir Belediye Meclisince görüģülüp bütün Üniversite Rektörlüklerine yazılar da yazılmalıdır. -8-

9 Ağır sanayinin şehir dışına çıkarılması için, değerleme ve alternatif üretilmesi. 40) BüyükĢehir Belediyesi Sayın BaĢkanı nın belirttiği Ağır sanayinin Ģehir dıģına çıkarılması için, mevcut Ağır Sanayi Tesisleri hakkında birer keģif yaptırılarak, mevcut tesislerin kültür sağlık ve eğitim kurumlarına dönüģmek üzere kamulaģtırılmasından önce, gösterilecek uygun hazine arazilerine, sanayi tesislerini sosyal tesisleriyle birlikte yaptırdıktan sonra devralınmasının alternatifli çalıģmalarına hemen baģlanılmalıdır. Her birimin Internet sayfasına, birimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik konması. 41) Her birimin internet sayfasına, o birimle ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler iģlenmeli. Böylece; gerek görevliler ve gerekse o konuyla ilgilenenlere büyük bir kolaylık oluģturulacağı ve hatta faaliyet konusu iģ ve iģlemlerin anlaģmazlık konusu olmasına fırsat verilmemiģ ve hem de hukuki yönden sorumluluklar ve tanıtım eksikliği de giderilmiģ olacaktır. Kriz dönemlerinin aşılmasında takas sistemiyle işleyen mağaza kurulması. 42) Ticaret ve Sanayi kuruluģlarıyla iģbirliği yapılarak gerçekleģtirilecek çeģitli faaliyetlerle Ģehrin kalkınmasına öncelik verilecek ve bu konularda öncülük edilerek Ģehrin kalkınmasında önemli bir görev ifa edilecektir. Bu faaliyetlerden bir tanesi de BüyükĢehir Belediyesinin öncülük rolü ve koordine etmesiyle, kriz dönemlerinin aģılmasında takas sistemiyle iģleyen, paranın yerine eksperlerce tespit ve kabul edilen ve esnafın ihtiyacına göre tercih edeceği birinci el malların değiģimini esas alan bir sistem kurularak, esnafın daraldığında müracaat edebileceği bir merkeze kavuģması sağlanabilir. Şadırvan veya abdest alma yeri ve standartlarının tespit edilerek üretilmesi. 43) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı veya Ġstanbul Müftülüğü nün, Türk Standartları Enstitüsü nün, BüyükĢehir Belediyesi ve ĠSKĠ nin üye verdikleri bir ortak projeyle; en iyi Ģadırvan veya abdest alma yeri ve standartları tespit edilebilir. Belki dünyada azalmakta olan, kullanılabilecek su rezervleri açısından da anlamlı olabilecek bu proje; hem tasarruflu ve hijyenik su kullanımı için, hem de armatür ve yapı üreticileri için, oturmalı ve ayakta, farklı tipteki ergonomik tasarımlarla, suyun geliģ ve akıģ biçimi, Ģiddeti ve debisinin ideali tespit edilip belirtilmesiyle, belki bilgilendirilen sanayi kuruluģları tarafından da sonuca göre yeni üretimlerin yapılarak, yurt dıģına da taģarak ve özellikle Ġslam ülkelerinde de yaygın kullanılması sağlanabilir inancındayım. GeliĢmiĢ ülkelerdeki eski tip lavaboların, suyu lavaboda havuz yapıp tutma esasına göre üretildiği ve daha sonra bu modelden vazgeçildiği veya klozetlere su bağlantısının da yine muhtemelen Türkler tarafından yapılmıģ olduğu tahmin edilmektedir. Bir kişiye uzun süreli iki görev verilmesinin maksada uygun sonuç vermediği. 44) Bir kiģiye iki görev verilmesi kesinlikle maksada uygun değildir. Bir iģe 24 saatini vermekle 2 veya 4 saatini vermek aynı Ģey olamaz. Bir iģe olan ilgi yaklaģık olarak yukarıda belirtmeye çalıģtığım tam gün 20 saat kabul edilecek olursa, ikinci iģ için ayrılacak zamanı, kullanılmakta olan bu mevcut zamandan ayırmak gerekecek, bunun için de 4 saat kabul edilse, iki iģ arasındaki intibak ve iģleyiģin takibi için en az 2 saat de kayıp olacağından, 1. iģte randıman %70 e düģecek, diğerinde ise bu durum ancak %20 seviyelerinde ve zaruri bazı iģleri yapmaktan öteye geçilemeyecek demektir. Onun için uzun süreli vekâletler sakıncalıdır. Yapılacak her iki iģ için de, eksiklik ve aksaklıklar kaçınılmazdır. Bu ise, hiçbir zaman arzu edilen bir durum olmamıģtır. -9-

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN EKO-OKULLAR PROGRAMI Alev KULAÇ Çevre Yüksek Mühendisi Temizlik İşleri Müdürü İÇERİK GĠRĠġ Sağlıklı ġehirler Projesi (SġP) Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar SġP Çevre Uygulamaları Eko-Okullar

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 21.01.2007 KARAR NO : 02 TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI 1.1. Ġl genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarımızda (O.Ö.D.K) oluģturulacak. Merkez ilçede bulunan okullarda bu kurullarda yer alacak olanların isimleri, Valilik Makam Onayına sunulmak üzere Ġl Milli Eğitim

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı