( tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( 21.04.2006 tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )"

Transkript

1 ( tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. ) Şehirlilik bilinci İstanbul daki Türkiye/Bugün Eskişehirliler Günü. 1) Ġstanbul da; ġehirlilik bilincinin geliģmesine katkıda bulunmak ve her ferdin kendisinde önceden var olan örf ve adetler hakkındaki bilgilerini hatırlatarak müģterek bir zeminin oluģması veya pekiģmesine yardımcı olmak için; CRR Konser Salonu nda yapılacak ve geleneksel olarak her yıl tekrar edecek olan; Ġstanbul daki Türkiye/Bugün EskiĢehirliler Günü gibi bir Programla ġehirlerimizin her birinin ayrı ayrı iģlendiği, ilgili Ģehirlerle de irtibat kurup, tanıtım programlarının da temin edilerek, folklorik özelliklerin belirtildiği veya bazı örneklerinin sunulduğu programlarla birlik ve beraberlik coģkusu oluģturulabilir. Ücretli programların bilet fiyatları, sembolik bir seviyeye indirilebilir. 2) Bütün ücretli programların bilet fiyatları, katılımı artırmak için, daha sembolik bir seviyeye indirilebilir. Bu suretle belki hedeflenmese de daha fazla bir kazancın elde edilmesi bile sağlanabilir. Okullar tarafından tespit edilen gurupların programları takip etmesi. 3) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat kurularak, sırayla ve her gün birkaç okuldan sınıflar olarak veya programın konusuna göre yine okullar tarafından tespit edilen özel gurupların programları takip etmesi sağlanabilir. Böylece tesisimiz daha fonksiyonel bir yapıya kavuģturulmuģ olunur. Ulaşım probleminin çözümünde otopark yapımlarının artırılması. 4) Bir kentte yapılan, yapılmakta olan veya yapılacak her türlü faaliyetin hava, su, ısınma, aydınlatma, beslenme, eğlenme, emniyet. barınma ve dinlenme, iletiģim, temizlik ve çöp, yeģil alan. park ve bahçe, spor ve sosyal tesisler, kültür ve turizm, eğitim ve sağlık, ulaģım vb. baģlıklarla ifade edilebilecek birçok problemler yumağından oluģtuğu herkesin malumudur.yukarıda ana baģlıklarla ifade edilen konulardan her birinin zaman içinde büyük çapta çözümleri gerçekleģtikçe belirtilen hususlardan herhangi biri önem derecesi bakımından diğerlerinin önüne geçmektedir. ĠĢte, son zamanlarda önem derecesi bakımından diğerlerinin önüne geçen ulaģım probleminin çözümü için; büyük projelerle büyük gayret sarf edilmesine rağmen, yapılan çalıģmaların kısmî ferahlıklardan öteye geçemediği gözlenmektedir. UlaĢım probleminin ilk bakıģta kültürle bir alakası olmamakla birlikte, sonuçları itibariyle belediyecilikteki her faaliyetin diğer faaliyetlere olumlu veya olumsuz tesirlerinin bulunduğuna da Ģüphe olmadığı bir gerçektir. Burada söylemek istediğimiz gerçekleģtirilen kültür faaliyetlerine olan ilginin beklenenden az olmasının bir sebebinin de ulaģım probleminin etkisidir. Bu ve benzeri yazdığımız hususların hiç düģünülmemiģ gibi anlaģılması arzu edilmemektedir. Ancak; bugüne kadar yapılan çalıģmalara ilave olarak konunun üzerine biraz daha fazla ağırlık verilmesi veya konuya belki daha farklı bir zaviyeden ve yeniden bakılması gerektiği anlaģılmalıdır. Bu sebeple, önceleri düģüncelerimizi Ģifahi olarak aktarmakta veya paylaģmakta iken, faaliyet boyutu ve iģlem bakımından bazılarının Kültür ve Turizm Dairesi faaliyet alanı dıģında olduğu için, bu konular üzerinde hiç olmazsa BaĢkanlık koordinasyon toplantılarında müzakere edilebileceği cihetle bu sefer yazılı ifade etmeyi tercih etmiģ bulunuyorum. Belirtmek istediğim projelerden birisi, en kısa zamanda otopark yapımlarının eski çalıģmalarla kıyas edilemeyecek Ģekilde artırılmasıdır. ġehirdeki özellikle binek tip araçlardan, en erken 2007 yılı baģından itibaren yıllık ( YTL.) veya aylık (20.00YTL)./..

2 abonman alınarak, bütün araçların otoparklara sevk edilmesi sağlanmalıdır. Bu Ģekilde açılan tali yolların birçok ana arterin yükünü hafifleteceği tahmin edilmektedir. Toplanacak meblağın zamanla büyük değiģim veya yenilenmeye katkısını da dikkate almak gerekir. Bu konuda belki acilen bir kampanya açılarak, belki aynı zamanda süratli bir kamulaģtırma yapılarak, bunların yanı sıra büyüklü küçüklü projelerin devreye konmasıyla, iki yıl içinde bütün sokakların ve caddelerin park alanı olmaktan kurtarılmasıyla ana arterlerdeki araç yükü de azaltılmıģ olacaktır. Böylece, resmi özel bütün hizmetlere daha çabuk ulaģılacaktır. Otopark yapılacak alan için resmi özel bütün arsa ve yeni yapılacak bina ile yollar, yamaçlar, parklar, bahçeler ve bundan sonra yapılacak her yapının otopark alanlarının satın alma veya kiralama yöntemiyle iģletilmesi hedeflenebilir. Konu üzerinde ilke belirlendikten sonra uygun alternatif çalıģmalar yapılabilir. Hedef uzun vadede Ģehirliye daha ucuz ve daha güvenli bir otopark hizmeti ile mümkün olduğu kadar aracın trafik dıģında tutulmasını sağlamaktır. Toplu taģıma hizmetlerindeki iyileģtirmelerle de konunun ayrı bir koldan desteklenmekte olduğu da söylenebilir. Hizmetlerin gördürülmesinde asıl kadro sahibi olanların yetkili olmaları. 5) Hizmetlerin gördürülmesinde asıl kadro sahibi olanların, birinci derecede yetkili ve sorumlu olmaları sağlanmalıdır. YetiĢmiĢ kadroların çok iyi değerlendirildiği söylenemez. Personel atamalarında birimler arası koordinasyon yapılması gerekliliği. 6) Birimler arasında bir koordinasyon yapılmadığı için bazı birimler personel eksikliğinden kıvranırken, bazı birimler de hiç ihtiyaç olmadığı halde ve hatta ne gösterebileceği bir iģ ne de oturtabileceği bir yeri olmadığı halde, yapılan atamaların maksat ve mantığının anlaģılamadığı gözlemlenmektedir. Alt kadrolarda daha çok olduğu bilinen örnekler istendiğinde gösterilebilir. Tarihi binaların restorasyonlarının yapılması veya yaptırılması. 7) Tarihi binaların restorasyonlarının aslına uygun bir Ģekilde ve fakat süratle yaptırılması sağlanmalıdır. Kanuni düzenleme gerekiyorsa, bu konuda da teklifler hazırlanmalıdır. Çünkü; bilindiği üzere birçok bina metruk olduğu için bakımsızlıktan hem Ģehrin genel görünümüne uygun düģmemekte, hem de yanlıģ kullanımlara yol açmakta ve hatta çoğu zaman da yanarak kül olmaktadır. Kısacası, bu ve benzeri yapılar mevcut halleriyle birçok bakımdan çevreyi tehdit etmektedir. Tarihi kıymet ifade eden bu yapıların süratle kazanılması için gerekli çalıģmaların yapılması bir Kültür BaĢkenti nin öncelikli görevlerinden olmalıdır. Yap-iĢlet devret, kamulaģtırma, yapılacak masrafın karģılanarak mal sahibinin ödeyebileceği Ģekilde taksitlendirilmesi veya projeye uygun olarak mal sahiplerinin kendilerince yapmalarının sağlanması gibi alternatifleri bulunan çözüm yolları üretilerek uygulamaya konulmalıdır. İstanbul da taksi olarak çalışan araçların en fazla beş yıl kullanılması. 8) Turizmle ilgili olarak taksilerin en fazla beģ yaģına kadar ve eģit, iki taraflı güvenlikli, elektronik donanımlı gibi özellikleri de bulunan, bölge ve mahal bilgisine sahip Ģoförlü taksiler olarak çalıģtırılabileceği gibi bir düzenleme yapılmasının daha iyi bir hizmet ve görüntü oluģturacağı düģünülmektedir. Kimsesiz çocukların, Dilencilerin, Fakir vatandaşların gözetilmesi. 9) Bir Kültür BaĢkentinin sadece kültürel faaliyetlerle tanıtımının yeterli olmayacağı hususunun gözden uzak tutulamayacağı muhakkaktır. Bu sebeple; Ģehirde sürekli takip edilerek tespit edilen; Kimsesiz çocukların, Dilencilerin, Fakir vatandaģların gözetilmesi -2-

3 ve her guruba uygun projeler geliģtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalıģmaların yeterli olmadığı anlaģılmaktadır. Kimsesiz çocuklarla dilencilere sığınma evleri gösterilmeli, eğitilerek kendi masraflarını çıkartabilecek çeģitli etkinliklerde değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Muhtarlıklar vasıtasıyla da tespit edilen fakir evlerin zaruri ihtiyaçlarının gördürülmesinde halkın tercihlerine göre Ģekillenecek yardım kampanyalarının Ģeffaf bir yapıda gerçekleģtirilmesiyle toplumun yaralarının kısa zamanda sarılması sağlanmıģ olacaktır. Belediyelerin kurumsal faaliyetlerin reklamlarının yapılmaması. 10) Toplumda Belediyelerin kurumsal faaliyetlerin reklamlarının yapılması hele hele bir seçim dönemi de olmaması sebebiyle, çok anlamlı bulunmamaktadır. Birbirinden ayrı düģünülmesi doğru ve mümkün olmayan ve farklı kurumlarıyla temsil edilen kamunun, halktan beklentileri olduğu kadar halkın da olan bitene bigane kalmadığı dikkate alınmalıdır. Genel olarak; yapılan her masrafın bireyler tarafından sorgulanmakta olduğu, hizmetlerin bile bazen daha ucuz veya daha kaliteli olması gerektiği hususunda belki uzun bir süredir yaygın bir kanaatin oluģmuģ olduğu anlaģılmaktadır. Yapılan işin geçerlilik süresi, yıpranma süresi, yenilenme süresi belirtilmeli. 11) Yapılan veya yaptırılan hizmetlerin kaliteli üretilmesinin sağlanmasının yanı sıra, o iģin geçerlilik süresi, yıpranma süresi, yenilenme süresi gibi bir miadın belirtilerek korunması ve takibinin yapılması da; zaman zaman mükerrerliklerin önlenmesi bakımından iģ ve hizmetin verildiği yerde belki ilan edilmesinin ve aynı zamanda sözleģmelere de özel bir madde olarak koyulmasının, kurum vatandaģ iliģkisinde güven verici ilave bir uygulama olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul daki Dünya/Bugün Malezyalılar Günü gibi bir Program. 12) Yine CRR Konser Salonu nda yapılacak ve geleneksel olarak her yıl (dıģ iģleri ile de mutabakat yapıp öncelikleri olanlar belirlenerek) tekrar edilecek olan; Ġstanbul daki Dünya/Bugün Malezyalılar ın Günü gibi bir Programla Dünyada aktif iliģkilerimiz olan ve Ģehrimizde resmi özel kuruluģ ve vatandaģları bulunan devletlerle kültürel ve ekonomik iliģkilerimize katkı sağlayacak bir organizasyonla devletlerin her birinin ayrı ayrı iģlendiği, folklorik özellikleriyle tanıtım programlarının belirtildiği veya bazı örneklerinin sunulduğu programlarla iģ birliklerimizin geliģtirilmesine katkıda buluna bilinir. Böylece; Devletler arası iki taraflı tanıtım ve iģbirliğinin geliģmesine katkıda bulunulmuģ, taraf ülke veya devletin Ġstanbul daki potansiyelini tespit edip uygun projeler geliģtirilmesine zemin hazırlanmıģ olunur Demirbaş malzeme değişim veya yenilemelerinde değerlendirilmesi. 13) BüyükĢehir Belediye birimlerinin demirbaģ malzeme değiģim veya yenilemelerinde çoğu zaman eski malzemelerin, her ne kadar miadını doldurmuģ veya teknolojisi eskimiģ olsa da, görebildiğimiz kadarıyla bazı ufak tefek bakım, onarım ve tadilat ile kısmen değerlendirilebilecek malzemeler olduğu herkesin malumudur. Bu malzemelerin daha iyi bir Ģekilde değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacaktır. Bu sebeple, büro malzemelerinin değiģimlerinde hurda deposunda tasnif edilen malzemeler, kilogram üzerinden hurda fiyatıyla satılması yerine, malzemelerin cinsine göre ihtiyaç sahibi okullar, belediyeler, teknik veya meslek okulları, üniversiteler ve hatta AraĢtırma ve GeliĢtirme ünitelerinde temrinlik malzeme olarak kullanılması için TÜBĠTAK vb. kurumlara da istekleri halinde kullanılmıģ malzeme ve cihazların devri yapılabilinir. Böylece; kaynaklarımız hem israf edilmemiģ hem de uzun vadede daha iyi bir sonuca hizmet edilmiģ olunur kanısındayım. -3-

4 İhtiyaç fazlası kadroların, şehir içi ve şehir dışı kurumlara intikali. 14) Kurumda ihtiyaç hissedilen kadroların ihdası konusundaki çalıģmaların yanı sıra, özellikle dolu kadrolarla ilgili olarak ihtiyaç fazlası kadroların, personel ihtiyacı hissedilen Ģehir içi ve Ģehir dıģı kurumlara intikali hususunda Devlet Personel BaĢkanlığı ndan görüģ alınmak üzere birimlerde bir çalıģma baģlatılması, çalıģma performansı düģük memur ve iģçilerin rotasyona tabii tutulabileceği ihtimalinin söz konusu olması, çalıģma temposunu düģüren personelde çok etkili olacağı, belki davranıģ değiģikliğine bile sebep oluna bilineceği tahmin edilmektedir. Hatta geçici bir dönem için %o,1 nispetinde bir rotasyon veya kurumlar arası mübadele uygulaması imkanına ulaģılsa, bu bile kurum faaliyetlerine bir katkı sayılabilir. Her doğum,her evlilik veya defin işlemini yaptırma sırasında bir ağaç diktirilmesi 15) Ġstanbul da bulunan resmi ve özel bütün hastane ve doğum evleri ile irtibatlı olarak her doğum sonrasında, Nikah iģlemleri yapılan bütün Belediyelerle irtibat kurularak nikah iģlemleri yapılacak olan her evlilik müracaatı sırasında ve ayrıca; yine bir hayır maksadıyla hatırasının yaģatılması için yakınını kaybeden ailelerin defin iģlemini yaptırma sırasında bir ağaç dikilmesi veya diktirilmesi kampanyası için, birçok bölgede oluģturulacak hatıra ormanı gibi tercih kolaylıklarıyla, ada, pafta ve parsel ve ağaç numarası belirtilmiģ belge ve makbuzu da verilmek suretiyle ve hatta vatandaģın adını koyabileceği ve benim ağacım diyebileceği, gidip gelerek bakımına katkıda bulunabileceği ve belki gölgesinde oturabileceği, özellikle; Ģehrin nefes alacağı bölgeler tespit edilerek birçok piknik koru/orman alanları oluģturulabilinir. Gerektiğinde hazine arazilerinin de bu konuda değerlendirilmesi düģünülmelidir. Kardeş şehir protokolü yaptığı her şehirde, sürekli bir tanıtım-sergi-satış salonu. 16) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin kardeģ Ģehir protokolü yaptığı her Ģehirde uygun bir yerde, sürekli bir tanıtım-sergi-satıģ salonu olabilecek bir mekan tespit edilip kiralanarak, özellikle ĠSMEK çalıģmalarındaki kataloglanan el iģlerinin değerlendirilmesi düģünülmelidir. Belki, bu proje için, Türk Tanıtma Fonu ndan maddi destek alınması da düģünülebilinir. Böylece; hem nadide el iģleriyle ülke tanıtımına hizmet edilmiģ olunacak, hem de daha çok ev hanımlarının el becerileri olması sebebiyle de ev ve dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlanmıģ olunacağı tahmin edilmektedir. Kurumun bir kuruluş günü kabul edilip, her yıl geleneksel bir kutlama programı. 17) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi çalıģanlarının kurumsal aidiyetlilik ve kurumsal kimliğine sahip çıkması ile çalıģanların birbirleriyle dayanıģmasını ve oto kontrol sistemine katkıda bulunmak ile halkın da kurumu ve faaliyetlerini daha iyi tanıyıp yönetime yardımcı olmaları ve hizmetlerin korunmasına katkıda bulunmalarının sağlanması için; önce, kurumun bir kuruluģ günü tespit ve kabul edilip, her yıl geleneksel bir kutlama programıyla kutlanması, bu programın halkta da olumlu bir intiba oluģturacak Ģekilde hafızalarda kalıcı etkinlikleri içermesi, aynı gün birçok yerde, bayram coģkusuyla tertip edilip sunulan programlara halkın geniģ bir katılımın sağlanması düģünülebilinir. Bir teklif olarak; her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü böyle bir etkinlik için uygun olabilir kanısındayım. Her memura güzel bir Büyükşehir rozeti hazırlatılarak dağıtılmalı. 18) Her memura güzel bir BüyükĢehir rozeti hazırlatılarak dağıtılmalı ve bu rozetlerin kullanılması teģvik edilmelidir. -4-

5 Her personelin Doğum gününde küçük bir kutu kutlama lokumu.ve tebrik kartı. 19) Yine kurumsal bir ilgi olarak, her personelin Doğum gününde küçük bir kutu kutlama lokumu ile kurumda çalıģan arkadaģları adına kendisiyle birlikte ailesi için de sağlık ve esenlik dileği yazılı ve BaĢkan imzalı baskılı A5 boyutunda bir tebrik kartı verilebilinir. Personelin, sadece kendisiyle ilgili böyle bir jeste karģı bigane kalmamak için özel bir gayret sarf edeceği tahmin edilmektedir. Bu proje, bizim toplam mutluluğumuzu ne kadar etkiler? Belki onu hesap edemeyiz. Ancak; kendisinin, baģkaları tarafından özellikle düģünülmüģ olması, o güne kadar kendisinin fark edilmemiģ olduğunu düģünen biri için herhalde daha fazla önem arz edecektir. Uzun hizmet yılları ve emeklilik dönemlerinde hediye verilmesi geleneği. 20) Yine kurumsal bir ilgi olarak, çalıģan personelin hizmet yılı itibariyle kurumca belirlenecek dönemlerde, misal olarak 10., 15., 20., 25. hizmet yılını doldurduğunda ve emeklilik dönemlerinde her personele yine kurumca, dönemler için ayrı ayrı fakat, dönem itibariyle aynı standart hediye tespit edilerek ve her personel için aynı hediye ve Ģiltlerin verilmesi düģünülebilir. Bu uygulamanın da yine geleneksel olması sağlanmalıdır. Evlilik, çocuğu olmak, yakınını kaybetmek gibi durumlarda kurumca yakın ilgi. 21) Her personel için geçerli olan; Evlilik, çocuğu olmak, yakınını kaybetmek gibi bir insan için önemli sayılan günlerde kurumsal olarak ilgisiz kalınmaması veya her Ģeyden önce bir insanlık görevinde eksiklik ve ihmalin oluģmaması için; böyle bir bilginin değerlendirildiği bir birimce gerekli ilginin, yardımın veya paylaģımın takip edilmesi sağlanabilir kanaatindeyim. Her insan için; yakınlarının sevinçte ve tasada yanında olmasının önemi her halde tartıģılmaz bir kıymettedir. Çalışanın ailesinden birinin, ulusal ve uluslar arası önemli bir başarısı. 22) Kurumda çalıģanın aile üyelerinden herhangi birisinin ulaģtığı, ulusal ve uluslararası önemli bir baģarı, yine kurum için de ayrı bir kıvanç konusu olmalı ve ailecek yaģanılan bu baģarıların paylaģılmasının yanı sıra, devamı için de gerekli desteğin sağlanmasında, kurumun öncü rol üstlenmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiği inancındayım. Çalışanların olumlu işlere katkısını artırmak ; manen ödüllendirilmelidir. 23) Kurumda çalıģanların olumlu iģlere katkısını artırmak maksadıyla yine birçok kurumun yaptığı gibi, kendisinden beklenen iģten daha fazla iģ üreten ve üretilmesine sebep olan veya dairede önemli buluģ ve katkıları olanların, çalıģmalarının desteklenmesi ve devamının sağlanması için; manen ödüllendirilmelidir. Ülke birliği ve resmi bayram coşkusuna katkıda kumaş bayrak hediye edilmesi. 24) Ülke birliği ve resmi bayram coģkusuna katkıda bulunmak için bir kampanya açılarak, belki birçok kiģi ve kurumun sponsorluk katkısı da sağlanarak, çeģitli vesilelerle memura, iģçiye, gençliğe veya yetiģkinlere, millî günlerde evlerinde iģ yerlerinde asabilecekleri hiç olmazsa orta boy bez bayrak temin edilerek hediye edilmesi düģünülebilir. Hiçbir fonksiyonu olmayan dikilmiş reklam panoları sökülmelidir. 25) Hiçbir fonksiyonu olmayan, sadece reklam için çeģitli yerlere dikilmiģ reklam panoları sökülmelidir. Görüntü kirliliğinin yanı sıra, bazan kaldırımlarda yürümeyi dahi -5-

6 engelleyen, görme engellilere zarar veren, hatta dikkat dağıtarak trafik akıģını bile etkilemesi ihtimali olan bu panoların Ģehre katkısı sorgulanmalıdır. ġehrin güzelliğinin onun sadeliğinde olduğunu keģfettiğimiz zaman bu panolar kaldırılacaktır kanısındayım. Reklamlar; otopark binalarında dıģ duvar yüzeylerine estetiği olan bir projeyle ve ayrıca, eskisi gibi bina boģluklarında boģ duvarlara, belediye ilan-reklam panoları ve ĠETT durak panolarına yönlendirilmelidir. Belediye iştiraklerinde çalışma düzeninde kısmî statüde çalışma alternatifleri. 26) Özellikle Belediye iģtiraklerinde her birime iģ analizleri yaptırılarak süreli iģlere uygun bir istihdam alternatiflerinden kısmî statüde çalıģma alternatifleri oluģturulmalıdır. ÇalıĢma düzeninde Ġleride istihdam edilebilecek; çeģitli nitelikteki elemanlar, öğrenciler özürlüler, çocuklu hanımlar, ve benzeri bakımını üstlendiği hasta yakınları bulunanlarla ilgili bir düzenleme üzerinde düģünülüp, bir ön çalıģma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ġhtiyaç halinde geçici pozisyonlarda çalıģtırabilmek mümkün olmakla birlikte, hem kurum için, hem de çalıģan için daha uygun çalıģma süre ve Ģartları üretebilmek ve bu çalıģmalara özel bir hukuki statü kazandırmak üzere, farklı bir çalıģma yapılması gerekmektedir. Kobi oluşumunda koordine edici ve öncü rol Büyükşehir Belediyesinde olmalıdır. 27) KOBĠ oluģumunda koordine edici ve öncü rolün yine BüyükĢehir Belediyesinde olması gerektiği kanaatindeyim. KOSGEB ile iģbirliği yapılarak, ĠSMEK bünyesinde açılacak kurslarla müteģebbislerin meslekî ve hukukî bilgilerinin güncellenmesi ve Avrupa Birliği Fonlarından da istifade edebilir ve benzeri teģviklerle yeni iģletmelerin kurulmasına sebep olunmasıyla, ülke kalkınmasına önemli bir katkıda bulunulacağı kanaatindeyim. Yönetmelikler iş akışını aynı şekilde yansıtılacak şekilde hazırlanmalıdır. 28) Yönetmelikler; BüyükĢehir birimlerindeki iģ akıģının idealde ne olması gerekiyor ise, o Ģekilde fakat; nispeten daha detaylı hazırlanmalıdır. Böylece; Yönetmelikler, hem yeni kanunlarla ortaya çıkan yeni durumlara uygun bir hale getirilmiģ, güncellenmiģ olacak, hem de iģ ve sorumlulukları tarif edilmiģ olarak, keyfi uygulamalarla iģ kalitesinin veya hizmet standardının düģürülmesine engel olunacak, bir baģka önemli husus da, çalıģanların sorumlulukları açısından faaliyetlerinin, hukuki güvence altına alınması sağlanmıģ olunacaktır. Şehir tabelalarında Resmi Dil kullanılması zarureti karara bağlanmalıdır. 29) ġirket ve mağaza tabelalarında Resmi Dil kullanılması BüyükĢehir Belediye Meclisi nce karara bağlanmalıdır. Yabancı firmaların tabelalarında ise yazılarının hemen altına, yazdıkları yazının Türkçesini aynı boyutta yazmaları sağlanmalı, yerli kuruluģların tabelalarında da istisnasız olarak, Resmî Dil ve yazının kullanılması zorunluluğu getirilmelidir. Hizmet İçi Eğitim Programlarında Yöneticilerin değerlendirilmesi. 30) Hizmet Ġçi Eğitim Programlarında BüyükĢehir Belediyesi Yöneticilerinin kendi birikimleriyle ilgili ilave katkılarının da dikkate alınması gereğinin yanı sıra, ortak konularda da bir program dahilinde Eğitici ve Öğretici olarak görev yapmalarının, kurum kültürünün geliģtirilmesi ve kurum birlik, beraberlik ve tesanütünün sağlanması açısından faydalı olacağı düģünülmelidir. -6-

7 Kültür yayınlarından bazı temel eserlerin personele kazandırılması. 31) Personel ve ailesinin eğitimine katkıda bulunmak için, Hizmet Ġçi Eğitim ödeneğinden veya Belediye iģtiraklerinin kültür ve tanıtım vb. yönlendirilebilir faaliyet fasılları kullanılarak, kültür yayınlarından bazı temel eserlerin bütün personele kazandırılması düģünülmelidir. Şehir Tiyatrolarında belirli günlerde personele ücretsiz oyun sahnelenmesi. 32) BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrolarının her salonu için yapılacak bir araģtırmayla seyircinin tercih etmediği saatler belirlendikten sonra, hem çocuk oyunları ve hem de diğer oyunlar için, her sahnede en az ayda bir defa prova saati belirleyip, personel veya çocuklarının ücretsiz olarak istifadesine sunulması, yine personele kültürel bir destek veya hizmet içi eğitim açısından anlamlı bir proje olabilir kanısındayım. Gençlik Danışma Meclisi faaliyetlerine katkı için danışmanlık desteği verilmesi. 33) Ġstanbul Gençlik Meclisi nce kurulacak komisyonlarca, yeni fikir ve görüģler oluģturulmalıdır. BüyükĢehir Belediye Meclisi nde görüģülmek üzere BaĢkanlık Makamına sunacakları yeni görüģlere ulaģılmasına sebep olmak için; ilgililere gerekli hukuki ve danıģmanlık desteği verilmelidir. Çıkacak sonuçlar itibariyle, gençlerin çevrelerine karģı sorumluluklarının ve toplu yaģama bilinçlerinin geliģmesi sağlanmıģ olunacaktır. Zaten ve ancak; gençliğin katılımıyla toplumun geliģmesinin sağlanabilmesi mümkündür. Fakir semtlerde Halkın kalkınmasında Montaj sektörüyle işbirliği yapılabilir. 34) Fakir semtlerde halkın kalkınmasında el becerilerine dayalı bazı ĠĢlerde halkın yetiģtirilerek kazanç elde etmesi sağlanmalıdır. Bazı armatür, aksesuar ve benzeri küçük parçalardan teģekkül eden imalat sanayî ürünleri veya montaj yapılmasını gerektiren diğer üretim malzemelerini üreten sektörün kurum veya kuruluģ yetkilileriyle yapılacak iģbirliği sonunda, ilgili Mahalle Muhtarlıkları ve Belde Belediyelerinden birer elemanla, sürekli sipariģlerin alınıp teslim edildiği bir irtibat bürosu kurularak çalıģmalar organize edilebilir. Veya yoksullukla mücadele eden kurumların Ģartlı desteklerinde, yine o desteklerin yerine ulaģmasında koordine edici üst kurum yine BüyükĢehir Belediyesi olmalıdır. İyi yönetimin geliştirilmesi için teklif ve değerlendirmeler toplanmalı. 35) Önceki dönemde iyi yönetimin geliģtirilmesi için bir kurul oluģturulmuģ idi. Bu oluģumdan ne kadar fayda temin edildi? Bilemiyorum. Ancak; çalıģan personelin düģüncesini önemsemek, herkesin kendi birikimine uygun katkı verebilmesine imkan sağlamak için, BüyükĢehir Belediyesi nin bütün daire ve müdürlüklerinden, kendi birimleriyle ilgili olsun veya olmasın gerçekleģtirilmesinde fayda gördükleri her nasıl bir konu, düģünce veya proje varsa, hatta bir zamana da bağlamadan, belli bir değerlendirme kuruluna intikal ettirilmesi istenebilir. Ġstenen bütün teklif ve değerlendirmelerin bir havuzda toplanması ve her birinin tek tek değerlendirilmesiyle; yeni teklif, yeni proje ve yeni çözüm yollarına kavuģulacağı, kısacası; anlamlı sonuçlara ulaģılacağı kanaatindeyim. Büyükşehir Belediyesi nde yeniden yapılanma, Daire Başkanlıkları icra birimleri. 36) Ġstanbul a mahsus olmak üzere bürokratik açıdan iģlere hız kazandırmak ve üç misli büyüyen bir hacimde artan iģ hacmi ve riskine paralel olarak temsilde ve özlük haklarında da daha iyi ve daha etkin bir yapıya kavuģturmak için, üst yapıya dokunmadan ( il Özel Ġdaresindeki yapı gibi ), konusu en yakın müdürlük birimlerini aynı dairenin Ģubeleri olacak Ģekilde tanzim ederek, koordine edici fonksiyonundan icra birimi fonksiyonuna -7-

8 değiģtirilmiģ olarak, bütün müdürlüklerin yaklaģık kırk (40) Daire BaĢkanlığı na dönüģtürülmesinin Ġstanbul için daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bir süre önce, BüyükĢehir Belediyesi nde Müdür Yardımcılığı konumunun zaten kaldırılmıģ olması da teklifimize uygun bir pozisyon hazırlamaktadır. ġöyle ki; Ģu an için aynı müdürlüğün (müdür yardımcılığı veya Ģeflikleri gibi) farklı birimlerini oluģturan Ģubeler, daha sonra da aynı dairenin Ģube müdürlük ve Ģube Ģefliklerini oluģturacaklardır. Büyükşehir Belediyesinde Saymanlık ihdası ve idari görevlerden ayrılması. 37) Bir görevlide birleģmeyecek görevler olarak, tahakkuk memurluğu, saymanlık ve ita amirliği görevleri sayılır. Halbuki BüyükĢehir Belediyesinde Sayman aynı zamanda sayısı bir ara sekize kadar çıkan (müdürlerin) tahakkuk memurlarının da amiridir. Veya baģka bir ifadeyle diğer Daire BaĢkanlıklarında, Tahakkuk Memuru Daire BaĢkanı iken, Hesap ĠĢleri Daire BaĢkanlığında Tahakkuk Memurları Birim Müdürleridir. Belirttiğimiz zaruretten dolayı ödeme emirlerinde tahakkuk memurlukları Daire BaĢkanı nın maiyetindeki müdürlerden oluģmaktadır. Bu durum eģdeğer birimler arasındaki iģlerde farklılıklar oluģturmaktadır. Bunun yanı sıra; iģ hacmi açısından aynı daireye ilave iģler verilmesinin iģ yükü açısından da haksızlıklar oluģturmaktadır. Bu sebeple, BüyükĢehir Belediyesi nde Gelir-Gider Saymanlığının ayrıca ihdas edilmek üzere mevzuatta gerekli değiģiklik için, hukuki düzenleme hazırlığı yapılarak teklif edilmesi gerektiği görüģündeyim. Türk Patent Kurumuyla işbirliği yapılarak, yeni buluşlara patent verilmesi. 38) Türk Patent Kurumuyla iģbirliği yapılarak, her yıl devam ettirilecek bir düzenleme yapılmalıdır. Noter huzurunda tespit edilen projelere, yeni buluģlara aynı zamanda patent verileceği, belge verileceği belirtilerek, halkın buluģlarının yerini bulması, haklarının korunması ve bu uygulamanın geleneksel bir hale getirilmesi suretiyle, bir süre sonra Ģehir ve dolayısıyla ülke olarak ufkumuzun değiģeceğini düģünüyorum. ÇeĢitli kuruluģların destek vereceği bu çalıģmalarda, sponsorlarca katılımcılara çeģitli hediyeler verilmesi sağlanabilir. Ayrıca; çeģitli çalıģmalara iģtirak edebilmelerine imkan vermek, katılımcılara sanayi müze veya tesislerinde inceleme yapabilmek, araģtırma kuruluģlarınca da belki bazı katılımcıların bazı çalıģmaları kendi kurumlarında yapabilmelerine imkan sağlamak gibi, durumlarına uygun kolaylıklara ulaģmalarını sağlamak, bu tür çalıģmaların desteklenmesi ve teģvik edilmesi, daha sonraki buluģ sahiplerinin de ödüllendirilecekleri anlamına geleceğinden, gelecek yıllardaki çalıģmaların ulaģacağı seviyeyi tahmin etmek zorlaģacaktır. Ermenistan la ilgili NATOve AvrupaBirliği siyasi kanat ve Üniversitelere yazılar 39) Türkiye nin haksız bir muamele karģısında, gerek birlik üyesi sıfatıyla Nato ve gerekse birlik üyeliğinin müzakere edildiği, ilke olarak aday üye sıfatıyla Avrupa Birliği siyasi kanat ve organlarınca, Ermenistan ın uyarılması veya tarihi belgelere dayalı akademik çalıģmalara yönlendirilmesi üzerine karar çıkartılmasında ısrar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü her iki pakt için de, mezkûr devlet aynı konumdadır. Dolayısıyla pakt veya birlik kendi mensup veya üyelerinin haklarının zarar görmesini, haksız yere zaafa uğramasını, birlik menfaatleri açısından da mahsurlu görmesi gerektiği hususu, yapacağımız diğer aktif birçok faaliyetle desteklenmelidir diye düģünüyorum. Bu konuda Üniversite senatolarınca da benzer kararlar istihsal edilmelidir. Bu sebeple, fikir benimsenirse, konunun gündeme alınması ve kınama, yadırgama, uluslar arası genel kural ve sorumlulukların hatırlatılması dahil her çeģit akademik reaksiyonla ilgili kararlar alınarak, dünyada kamu oyu oluģturmak için yerli, yabancı basın kuruluģlarına gönderilerek yer almasını sağlamak ve Senatolarınca görüģülmek üzere, BüyükĢehir Belediye Meclisince görüģülüp bütün Üniversite Rektörlüklerine yazılar da yazılmalıdır. -8-

9 Ağır sanayinin şehir dışına çıkarılması için, değerleme ve alternatif üretilmesi. 40) BüyükĢehir Belediyesi Sayın BaĢkanı nın belirttiği Ağır sanayinin Ģehir dıģına çıkarılması için, mevcut Ağır Sanayi Tesisleri hakkında birer keģif yaptırılarak, mevcut tesislerin kültür sağlık ve eğitim kurumlarına dönüģmek üzere kamulaģtırılmasından önce, gösterilecek uygun hazine arazilerine, sanayi tesislerini sosyal tesisleriyle birlikte yaptırdıktan sonra devralınmasının alternatifli çalıģmalarına hemen baģlanılmalıdır. Her birimin Internet sayfasına, birimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik konması. 41) Her birimin internet sayfasına, o birimle ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler iģlenmeli. Böylece; gerek görevliler ve gerekse o konuyla ilgilenenlere büyük bir kolaylık oluģturulacağı ve hatta faaliyet konusu iģ ve iģlemlerin anlaģmazlık konusu olmasına fırsat verilmemiģ ve hem de hukuki yönden sorumluluklar ve tanıtım eksikliği de giderilmiģ olacaktır. Kriz dönemlerinin aşılmasında takas sistemiyle işleyen mağaza kurulması. 42) Ticaret ve Sanayi kuruluģlarıyla iģbirliği yapılarak gerçekleģtirilecek çeģitli faaliyetlerle Ģehrin kalkınmasına öncelik verilecek ve bu konularda öncülük edilerek Ģehrin kalkınmasında önemli bir görev ifa edilecektir. Bu faaliyetlerden bir tanesi de BüyükĢehir Belediyesinin öncülük rolü ve koordine etmesiyle, kriz dönemlerinin aģılmasında takas sistemiyle iģleyen, paranın yerine eksperlerce tespit ve kabul edilen ve esnafın ihtiyacına göre tercih edeceği birinci el malların değiģimini esas alan bir sistem kurularak, esnafın daraldığında müracaat edebileceği bir merkeze kavuģması sağlanabilir. Şadırvan veya abdest alma yeri ve standartlarının tespit edilerek üretilmesi. 43) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı veya Ġstanbul Müftülüğü nün, Türk Standartları Enstitüsü nün, BüyükĢehir Belediyesi ve ĠSKĠ nin üye verdikleri bir ortak projeyle; en iyi Ģadırvan veya abdest alma yeri ve standartları tespit edilebilir. Belki dünyada azalmakta olan, kullanılabilecek su rezervleri açısından da anlamlı olabilecek bu proje; hem tasarruflu ve hijyenik su kullanımı için, hem de armatür ve yapı üreticileri için, oturmalı ve ayakta, farklı tipteki ergonomik tasarımlarla, suyun geliģ ve akıģ biçimi, Ģiddeti ve debisinin ideali tespit edilip belirtilmesiyle, belki bilgilendirilen sanayi kuruluģları tarafından da sonuca göre yeni üretimlerin yapılarak, yurt dıģına da taģarak ve özellikle Ġslam ülkelerinde de yaygın kullanılması sağlanabilir inancındayım. GeliĢmiĢ ülkelerdeki eski tip lavaboların, suyu lavaboda havuz yapıp tutma esasına göre üretildiği ve daha sonra bu modelden vazgeçildiği veya klozetlere su bağlantısının da yine muhtemelen Türkler tarafından yapılmıģ olduğu tahmin edilmektedir. Bir kişiye uzun süreli iki görev verilmesinin maksada uygun sonuç vermediği. 44) Bir kiģiye iki görev verilmesi kesinlikle maksada uygun değildir. Bir iģe 24 saatini vermekle 2 veya 4 saatini vermek aynı Ģey olamaz. Bir iģe olan ilgi yaklaģık olarak yukarıda belirtmeye çalıģtığım tam gün 20 saat kabul edilecek olursa, ikinci iģ için ayrılacak zamanı, kullanılmakta olan bu mevcut zamandan ayırmak gerekecek, bunun için de 4 saat kabul edilse, iki iģ arasındaki intibak ve iģleyiģin takibi için en az 2 saat de kayıp olacağından, 1. iģte randıman %70 e düģecek, diğerinde ise bu durum ancak %20 seviyelerinde ve zaruri bazı iģleri yapmaktan öteye geçilemeyecek demektir. Onun için uzun süreli vekâletler sakıncalıdır. Yapılacak her iki iģ için de, eksiklik ve aksaklıklar kaçınılmazdır. Bu ise, hiçbir zaman arzu edilen bir durum olmamıģtır. -9-

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 0 ...Hususi İdareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı