( tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( 21.04.2006 tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. )"

Transkript

1 ( tarihi itibariyle Kültür Dairesi Başkanlığı na sunulan yazılardaki konular. ) Şehirlilik bilinci İstanbul daki Türkiye/Bugün Eskişehirliler Günü. 1) Ġstanbul da; ġehirlilik bilincinin geliģmesine katkıda bulunmak ve her ferdin kendisinde önceden var olan örf ve adetler hakkındaki bilgilerini hatırlatarak müģterek bir zeminin oluģması veya pekiģmesine yardımcı olmak için; CRR Konser Salonu nda yapılacak ve geleneksel olarak her yıl tekrar edecek olan; Ġstanbul daki Türkiye/Bugün EskiĢehirliler Günü gibi bir Programla ġehirlerimizin her birinin ayrı ayrı iģlendiği, ilgili Ģehirlerle de irtibat kurup, tanıtım programlarının da temin edilerek, folklorik özelliklerin belirtildiği veya bazı örneklerinin sunulduğu programlarla birlik ve beraberlik coģkusu oluģturulabilir. Ücretli programların bilet fiyatları, sembolik bir seviyeye indirilebilir. 2) Bütün ücretli programların bilet fiyatları, katılımı artırmak için, daha sembolik bir seviyeye indirilebilir. Bu suretle belki hedeflenmese de daha fazla bir kazancın elde edilmesi bile sağlanabilir. Okullar tarafından tespit edilen gurupların programları takip etmesi. 3) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat kurularak, sırayla ve her gün birkaç okuldan sınıflar olarak veya programın konusuna göre yine okullar tarafından tespit edilen özel gurupların programları takip etmesi sağlanabilir. Böylece tesisimiz daha fonksiyonel bir yapıya kavuģturulmuģ olunur. Ulaşım probleminin çözümünde otopark yapımlarının artırılması. 4) Bir kentte yapılan, yapılmakta olan veya yapılacak her türlü faaliyetin hava, su, ısınma, aydınlatma, beslenme, eğlenme, emniyet. barınma ve dinlenme, iletiģim, temizlik ve çöp, yeģil alan. park ve bahçe, spor ve sosyal tesisler, kültür ve turizm, eğitim ve sağlık, ulaģım vb. baģlıklarla ifade edilebilecek birçok problemler yumağından oluģtuğu herkesin malumudur.yukarıda ana baģlıklarla ifade edilen konulardan her birinin zaman içinde büyük çapta çözümleri gerçekleģtikçe belirtilen hususlardan herhangi biri önem derecesi bakımından diğerlerinin önüne geçmektedir. ĠĢte, son zamanlarda önem derecesi bakımından diğerlerinin önüne geçen ulaģım probleminin çözümü için; büyük projelerle büyük gayret sarf edilmesine rağmen, yapılan çalıģmaların kısmî ferahlıklardan öteye geçemediği gözlenmektedir. UlaĢım probleminin ilk bakıģta kültürle bir alakası olmamakla birlikte, sonuçları itibariyle belediyecilikteki her faaliyetin diğer faaliyetlere olumlu veya olumsuz tesirlerinin bulunduğuna da Ģüphe olmadığı bir gerçektir. Burada söylemek istediğimiz gerçekleģtirilen kültür faaliyetlerine olan ilginin beklenenden az olmasının bir sebebinin de ulaģım probleminin etkisidir. Bu ve benzeri yazdığımız hususların hiç düģünülmemiģ gibi anlaģılması arzu edilmemektedir. Ancak; bugüne kadar yapılan çalıģmalara ilave olarak konunun üzerine biraz daha fazla ağırlık verilmesi veya konuya belki daha farklı bir zaviyeden ve yeniden bakılması gerektiği anlaģılmalıdır. Bu sebeple, önceleri düģüncelerimizi Ģifahi olarak aktarmakta veya paylaģmakta iken, faaliyet boyutu ve iģlem bakımından bazılarının Kültür ve Turizm Dairesi faaliyet alanı dıģında olduğu için, bu konular üzerinde hiç olmazsa BaĢkanlık koordinasyon toplantılarında müzakere edilebileceği cihetle bu sefer yazılı ifade etmeyi tercih etmiģ bulunuyorum. Belirtmek istediğim projelerden birisi, en kısa zamanda otopark yapımlarının eski çalıģmalarla kıyas edilemeyecek Ģekilde artırılmasıdır. ġehirdeki özellikle binek tip araçlardan, en erken 2007 yılı baģından itibaren yıllık ( YTL.) veya aylık (20.00YTL)./..

2 abonman alınarak, bütün araçların otoparklara sevk edilmesi sağlanmalıdır. Bu Ģekilde açılan tali yolların birçok ana arterin yükünü hafifleteceği tahmin edilmektedir. Toplanacak meblağın zamanla büyük değiģim veya yenilenmeye katkısını da dikkate almak gerekir. Bu konuda belki acilen bir kampanya açılarak, belki aynı zamanda süratli bir kamulaģtırma yapılarak, bunların yanı sıra büyüklü küçüklü projelerin devreye konmasıyla, iki yıl içinde bütün sokakların ve caddelerin park alanı olmaktan kurtarılmasıyla ana arterlerdeki araç yükü de azaltılmıģ olacaktır. Böylece, resmi özel bütün hizmetlere daha çabuk ulaģılacaktır. Otopark yapılacak alan için resmi özel bütün arsa ve yeni yapılacak bina ile yollar, yamaçlar, parklar, bahçeler ve bundan sonra yapılacak her yapının otopark alanlarının satın alma veya kiralama yöntemiyle iģletilmesi hedeflenebilir. Konu üzerinde ilke belirlendikten sonra uygun alternatif çalıģmalar yapılabilir. Hedef uzun vadede Ģehirliye daha ucuz ve daha güvenli bir otopark hizmeti ile mümkün olduğu kadar aracın trafik dıģında tutulmasını sağlamaktır. Toplu taģıma hizmetlerindeki iyileģtirmelerle de konunun ayrı bir koldan desteklenmekte olduğu da söylenebilir. Hizmetlerin gördürülmesinde asıl kadro sahibi olanların yetkili olmaları. 5) Hizmetlerin gördürülmesinde asıl kadro sahibi olanların, birinci derecede yetkili ve sorumlu olmaları sağlanmalıdır. YetiĢmiĢ kadroların çok iyi değerlendirildiği söylenemez. Personel atamalarında birimler arası koordinasyon yapılması gerekliliği. 6) Birimler arasında bir koordinasyon yapılmadığı için bazı birimler personel eksikliğinden kıvranırken, bazı birimler de hiç ihtiyaç olmadığı halde ve hatta ne gösterebileceği bir iģ ne de oturtabileceği bir yeri olmadığı halde, yapılan atamaların maksat ve mantığının anlaģılamadığı gözlemlenmektedir. Alt kadrolarda daha çok olduğu bilinen örnekler istendiğinde gösterilebilir. Tarihi binaların restorasyonlarının yapılması veya yaptırılması. 7) Tarihi binaların restorasyonlarının aslına uygun bir Ģekilde ve fakat süratle yaptırılması sağlanmalıdır. Kanuni düzenleme gerekiyorsa, bu konuda da teklifler hazırlanmalıdır. Çünkü; bilindiği üzere birçok bina metruk olduğu için bakımsızlıktan hem Ģehrin genel görünümüne uygun düģmemekte, hem de yanlıģ kullanımlara yol açmakta ve hatta çoğu zaman da yanarak kül olmaktadır. Kısacası, bu ve benzeri yapılar mevcut halleriyle birçok bakımdan çevreyi tehdit etmektedir. Tarihi kıymet ifade eden bu yapıların süratle kazanılması için gerekli çalıģmaların yapılması bir Kültür BaĢkenti nin öncelikli görevlerinden olmalıdır. Yap-iĢlet devret, kamulaģtırma, yapılacak masrafın karģılanarak mal sahibinin ödeyebileceği Ģekilde taksitlendirilmesi veya projeye uygun olarak mal sahiplerinin kendilerince yapmalarının sağlanması gibi alternatifleri bulunan çözüm yolları üretilerek uygulamaya konulmalıdır. İstanbul da taksi olarak çalışan araçların en fazla beş yıl kullanılması. 8) Turizmle ilgili olarak taksilerin en fazla beģ yaģına kadar ve eģit, iki taraflı güvenlikli, elektronik donanımlı gibi özellikleri de bulunan, bölge ve mahal bilgisine sahip Ģoförlü taksiler olarak çalıģtırılabileceği gibi bir düzenleme yapılmasının daha iyi bir hizmet ve görüntü oluģturacağı düģünülmektedir. Kimsesiz çocukların, Dilencilerin, Fakir vatandaşların gözetilmesi. 9) Bir Kültür BaĢkentinin sadece kültürel faaliyetlerle tanıtımının yeterli olmayacağı hususunun gözden uzak tutulamayacağı muhakkaktır. Bu sebeple; Ģehirde sürekli takip edilerek tespit edilen; Kimsesiz çocukların, Dilencilerin, Fakir vatandaģların gözetilmesi -2-

3 ve her guruba uygun projeler geliģtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalıģmaların yeterli olmadığı anlaģılmaktadır. Kimsesiz çocuklarla dilencilere sığınma evleri gösterilmeli, eğitilerek kendi masraflarını çıkartabilecek çeģitli etkinliklerde değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. Muhtarlıklar vasıtasıyla da tespit edilen fakir evlerin zaruri ihtiyaçlarının gördürülmesinde halkın tercihlerine göre Ģekillenecek yardım kampanyalarının Ģeffaf bir yapıda gerçekleģtirilmesiyle toplumun yaralarının kısa zamanda sarılması sağlanmıģ olacaktır. Belediyelerin kurumsal faaliyetlerin reklamlarının yapılmaması. 10) Toplumda Belediyelerin kurumsal faaliyetlerin reklamlarının yapılması hele hele bir seçim dönemi de olmaması sebebiyle, çok anlamlı bulunmamaktadır. Birbirinden ayrı düģünülmesi doğru ve mümkün olmayan ve farklı kurumlarıyla temsil edilen kamunun, halktan beklentileri olduğu kadar halkın da olan bitene bigane kalmadığı dikkate alınmalıdır. Genel olarak; yapılan her masrafın bireyler tarafından sorgulanmakta olduğu, hizmetlerin bile bazen daha ucuz veya daha kaliteli olması gerektiği hususunda belki uzun bir süredir yaygın bir kanaatin oluģmuģ olduğu anlaģılmaktadır. Yapılan işin geçerlilik süresi, yıpranma süresi, yenilenme süresi belirtilmeli. 11) Yapılan veya yaptırılan hizmetlerin kaliteli üretilmesinin sağlanmasının yanı sıra, o iģin geçerlilik süresi, yıpranma süresi, yenilenme süresi gibi bir miadın belirtilerek korunması ve takibinin yapılması da; zaman zaman mükerrerliklerin önlenmesi bakımından iģ ve hizmetin verildiği yerde belki ilan edilmesinin ve aynı zamanda sözleģmelere de özel bir madde olarak koyulmasının, kurum vatandaģ iliģkisinde güven verici ilave bir uygulama olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul daki Dünya/Bugün Malezyalılar Günü gibi bir Program. 12) Yine CRR Konser Salonu nda yapılacak ve geleneksel olarak her yıl (dıģ iģleri ile de mutabakat yapıp öncelikleri olanlar belirlenerek) tekrar edilecek olan; Ġstanbul daki Dünya/Bugün Malezyalılar ın Günü gibi bir Programla Dünyada aktif iliģkilerimiz olan ve Ģehrimizde resmi özel kuruluģ ve vatandaģları bulunan devletlerle kültürel ve ekonomik iliģkilerimize katkı sağlayacak bir organizasyonla devletlerin her birinin ayrı ayrı iģlendiği, folklorik özellikleriyle tanıtım programlarının belirtildiği veya bazı örneklerinin sunulduğu programlarla iģ birliklerimizin geliģtirilmesine katkıda buluna bilinir. Böylece; Devletler arası iki taraflı tanıtım ve iģbirliğinin geliģmesine katkıda bulunulmuģ, taraf ülke veya devletin Ġstanbul daki potansiyelini tespit edip uygun projeler geliģtirilmesine zemin hazırlanmıģ olunur Demirbaş malzeme değişim veya yenilemelerinde değerlendirilmesi. 13) BüyükĢehir Belediye birimlerinin demirbaģ malzeme değiģim veya yenilemelerinde çoğu zaman eski malzemelerin, her ne kadar miadını doldurmuģ veya teknolojisi eskimiģ olsa da, görebildiğimiz kadarıyla bazı ufak tefek bakım, onarım ve tadilat ile kısmen değerlendirilebilecek malzemeler olduğu herkesin malumudur. Bu malzemelerin daha iyi bir Ģekilde değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacaktır. Bu sebeple, büro malzemelerinin değiģimlerinde hurda deposunda tasnif edilen malzemeler, kilogram üzerinden hurda fiyatıyla satılması yerine, malzemelerin cinsine göre ihtiyaç sahibi okullar, belediyeler, teknik veya meslek okulları, üniversiteler ve hatta AraĢtırma ve GeliĢtirme ünitelerinde temrinlik malzeme olarak kullanılması için TÜBĠTAK vb. kurumlara da istekleri halinde kullanılmıģ malzeme ve cihazların devri yapılabilinir. Böylece; kaynaklarımız hem israf edilmemiģ hem de uzun vadede daha iyi bir sonuca hizmet edilmiģ olunur kanısındayım. -3-

4 İhtiyaç fazlası kadroların, şehir içi ve şehir dışı kurumlara intikali. 14) Kurumda ihtiyaç hissedilen kadroların ihdası konusundaki çalıģmaların yanı sıra, özellikle dolu kadrolarla ilgili olarak ihtiyaç fazlası kadroların, personel ihtiyacı hissedilen Ģehir içi ve Ģehir dıģı kurumlara intikali hususunda Devlet Personel BaĢkanlığı ndan görüģ alınmak üzere birimlerde bir çalıģma baģlatılması, çalıģma performansı düģük memur ve iģçilerin rotasyona tabii tutulabileceği ihtimalinin söz konusu olması, çalıģma temposunu düģüren personelde çok etkili olacağı, belki davranıģ değiģikliğine bile sebep oluna bilineceği tahmin edilmektedir. Hatta geçici bir dönem için %o,1 nispetinde bir rotasyon veya kurumlar arası mübadele uygulaması imkanına ulaģılsa, bu bile kurum faaliyetlerine bir katkı sayılabilir. Her doğum,her evlilik veya defin işlemini yaptırma sırasında bir ağaç diktirilmesi 15) Ġstanbul da bulunan resmi ve özel bütün hastane ve doğum evleri ile irtibatlı olarak her doğum sonrasında, Nikah iģlemleri yapılan bütün Belediyelerle irtibat kurularak nikah iģlemleri yapılacak olan her evlilik müracaatı sırasında ve ayrıca; yine bir hayır maksadıyla hatırasının yaģatılması için yakınını kaybeden ailelerin defin iģlemini yaptırma sırasında bir ağaç dikilmesi veya diktirilmesi kampanyası için, birçok bölgede oluģturulacak hatıra ormanı gibi tercih kolaylıklarıyla, ada, pafta ve parsel ve ağaç numarası belirtilmiģ belge ve makbuzu da verilmek suretiyle ve hatta vatandaģın adını koyabileceği ve benim ağacım diyebileceği, gidip gelerek bakımına katkıda bulunabileceği ve belki gölgesinde oturabileceği, özellikle; Ģehrin nefes alacağı bölgeler tespit edilerek birçok piknik koru/orman alanları oluģturulabilinir. Gerektiğinde hazine arazilerinin de bu konuda değerlendirilmesi düģünülmelidir. Kardeş şehir protokolü yaptığı her şehirde, sürekli bir tanıtım-sergi-satış salonu. 16) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin kardeģ Ģehir protokolü yaptığı her Ģehirde uygun bir yerde, sürekli bir tanıtım-sergi-satıģ salonu olabilecek bir mekan tespit edilip kiralanarak, özellikle ĠSMEK çalıģmalarındaki kataloglanan el iģlerinin değerlendirilmesi düģünülmelidir. Belki, bu proje için, Türk Tanıtma Fonu ndan maddi destek alınması da düģünülebilinir. Böylece; hem nadide el iģleriyle ülke tanıtımına hizmet edilmiģ olunacak, hem de daha çok ev hanımlarının el becerileri olması sebebiyle de ev ve dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlanmıģ olunacağı tahmin edilmektedir. Kurumun bir kuruluş günü kabul edilip, her yıl geleneksel bir kutlama programı. 17) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi çalıģanlarının kurumsal aidiyetlilik ve kurumsal kimliğine sahip çıkması ile çalıģanların birbirleriyle dayanıģmasını ve oto kontrol sistemine katkıda bulunmak ile halkın da kurumu ve faaliyetlerini daha iyi tanıyıp yönetime yardımcı olmaları ve hizmetlerin korunmasına katkıda bulunmalarının sağlanması için; önce, kurumun bir kuruluģ günü tespit ve kabul edilip, her yıl geleneksel bir kutlama programıyla kutlanması, bu programın halkta da olumlu bir intiba oluģturacak Ģekilde hafızalarda kalıcı etkinlikleri içermesi, aynı gün birçok yerde, bayram coģkusuyla tertip edilip sunulan programlara halkın geniģ bir katılımın sağlanması düģünülebilinir. Bir teklif olarak; her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü böyle bir etkinlik için uygun olabilir kanısındayım. Her memura güzel bir Büyükşehir rozeti hazırlatılarak dağıtılmalı. 18) Her memura güzel bir BüyükĢehir rozeti hazırlatılarak dağıtılmalı ve bu rozetlerin kullanılması teģvik edilmelidir. -4-

5 Her personelin Doğum gününde küçük bir kutu kutlama lokumu.ve tebrik kartı. 19) Yine kurumsal bir ilgi olarak, her personelin Doğum gününde küçük bir kutu kutlama lokumu ile kurumda çalıģan arkadaģları adına kendisiyle birlikte ailesi için de sağlık ve esenlik dileği yazılı ve BaĢkan imzalı baskılı A5 boyutunda bir tebrik kartı verilebilinir. Personelin, sadece kendisiyle ilgili böyle bir jeste karģı bigane kalmamak için özel bir gayret sarf edeceği tahmin edilmektedir. Bu proje, bizim toplam mutluluğumuzu ne kadar etkiler? Belki onu hesap edemeyiz. Ancak; kendisinin, baģkaları tarafından özellikle düģünülmüģ olması, o güne kadar kendisinin fark edilmemiģ olduğunu düģünen biri için herhalde daha fazla önem arz edecektir. Uzun hizmet yılları ve emeklilik dönemlerinde hediye verilmesi geleneği. 20) Yine kurumsal bir ilgi olarak, çalıģan personelin hizmet yılı itibariyle kurumca belirlenecek dönemlerde, misal olarak 10., 15., 20., 25. hizmet yılını doldurduğunda ve emeklilik dönemlerinde her personele yine kurumca, dönemler için ayrı ayrı fakat, dönem itibariyle aynı standart hediye tespit edilerek ve her personel için aynı hediye ve Ģiltlerin verilmesi düģünülebilir. Bu uygulamanın da yine geleneksel olması sağlanmalıdır. Evlilik, çocuğu olmak, yakınını kaybetmek gibi durumlarda kurumca yakın ilgi. 21) Her personel için geçerli olan; Evlilik, çocuğu olmak, yakınını kaybetmek gibi bir insan için önemli sayılan günlerde kurumsal olarak ilgisiz kalınmaması veya her Ģeyden önce bir insanlık görevinde eksiklik ve ihmalin oluģmaması için; böyle bir bilginin değerlendirildiği bir birimce gerekli ilginin, yardımın veya paylaģımın takip edilmesi sağlanabilir kanaatindeyim. Her insan için; yakınlarının sevinçte ve tasada yanında olmasının önemi her halde tartıģılmaz bir kıymettedir. Çalışanın ailesinden birinin, ulusal ve uluslar arası önemli bir başarısı. 22) Kurumda çalıģanın aile üyelerinden herhangi birisinin ulaģtığı, ulusal ve uluslararası önemli bir baģarı, yine kurum için de ayrı bir kıvanç konusu olmalı ve ailecek yaģanılan bu baģarıların paylaģılmasının yanı sıra, devamı için de gerekli desteğin sağlanmasında, kurumun öncü rol üstlenmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiği inancındayım. Çalışanların olumlu işlere katkısını artırmak ; manen ödüllendirilmelidir. 23) Kurumda çalıģanların olumlu iģlere katkısını artırmak maksadıyla yine birçok kurumun yaptığı gibi, kendisinden beklenen iģten daha fazla iģ üreten ve üretilmesine sebep olan veya dairede önemli buluģ ve katkıları olanların, çalıģmalarının desteklenmesi ve devamının sağlanması için; manen ödüllendirilmelidir. Ülke birliği ve resmi bayram coşkusuna katkıda kumaş bayrak hediye edilmesi. 24) Ülke birliği ve resmi bayram coģkusuna katkıda bulunmak için bir kampanya açılarak, belki birçok kiģi ve kurumun sponsorluk katkısı da sağlanarak, çeģitli vesilelerle memura, iģçiye, gençliğe veya yetiģkinlere, millî günlerde evlerinde iģ yerlerinde asabilecekleri hiç olmazsa orta boy bez bayrak temin edilerek hediye edilmesi düģünülebilir. Hiçbir fonksiyonu olmayan dikilmiş reklam panoları sökülmelidir. 25) Hiçbir fonksiyonu olmayan, sadece reklam için çeģitli yerlere dikilmiģ reklam panoları sökülmelidir. Görüntü kirliliğinin yanı sıra, bazan kaldırımlarda yürümeyi dahi -5-

6 engelleyen, görme engellilere zarar veren, hatta dikkat dağıtarak trafik akıģını bile etkilemesi ihtimali olan bu panoların Ģehre katkısı sorgulanmalıdır. ġehrin güzelliğinin onun sadeliğinde olduğunu keģfettiğimiz zaman bu panolar kaldırılacaktır kanısındayım. Reklamlar; otopark binalarında dıģ duvar yüzeylerine estetiği olan bir projeyle ve ayrıca, eskisi gibi bina boģluklarında boģ duvarlara, belediye ilan-reklam panoları ve ĠETT durak panolarına yönlendirilmelidir. Belediye iştiraklerinde çalışma düzeninde kısmî statüde çalışma alternatifleri. 26) Özellikle Belediye iģtiraklerinde her birime iģ analizleri yaptırılarak süreli iģlere uygun bir istihdam alternatiflerinden kısmî statüde çalıģma alternatifleri oluģturulmalıdır. ÇalıĢma düzeninde Ġleride istihdam edilebilecek; çeģitli nitelikteki elemanlar, öğrenciler özürlüler, çocuklu hanımlar, ve benzeri bakımını üstlendiği hasta yakınları bulunanlarla ilgili bir düzenleme üzerinde düģünülüp, bir ön çalıģma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ġhtiyaç halinde geçici pozisyonlarda çalıģtırabilmek mümkün olmakla birlikte, hem kurum için, hem de çalıģan için daha uygun çalıģma süre ve Ģartları üretebilmek ve bu çalıģmalara özel bir hukuki statü kazandırmak üzere, farklı bir çalıģma yapılması gerekmektedir. Kobi oluşumunda koordine edici ve öncü rol Büyükşehir Belediyesinde olmalıdır. 27) KOBĠ oluģumunda koordine edici ve öncü rolün yine BüyükĢehir Belediyesinde olması gerektiği kanaatindeyim. KOSGEB ile iģbirliği yapılarak, ĠSMEK bünyesinde açılacak kurslarla müteģebbislerin meslekî ve hukukî bilgilerinin güncellenmesi ve Avrupa Birliği Fonlarından da istifade edebilir ve benzeri teģviklerle yeni iģletmelerin kurulmasına sebep olunmasıyla, ülke kalkınmasına önemli bir katkıda bulunulacağı kanaatindeyim. Yönetmelikler iş akışını aynı şekilde yansıtılacak şekilde hazırlanmalıdır. 28) Yönetmelikler; BüyükĢehir birimlerindeki iģ akıģının idealde ne olması gerekiyor ise, o Ģekilde fakat; nispeten daha detaylı hazırlanmalıdır. Böylece; Yönetmelikler, hem yeni kanunlarla ortaya çıkan yeni durumlara uygun bir hale getirilmiģ, güncellenmiģ olacak, hem de iģ ve sorumlulukları tarif edilmiģ olarak, keyfi uygulamalarla iģ kalitesinin veya hizmet standardının düģürülmesine engel olunacak, bir baģka önemli husus da, çalıģanların sorumlulukları açısından faaliyetlerinin, hukuki güvence altına alınması sağlanmıģ olunacaktır. Şehir tabelalarında Resmi Dil kullanılması zarureti karara bağlanmalıdır. 29) ġirket ve mağaza tabelalarında Resmi Dil kullanılması BüyükĢehir Belediye Meclisi nce karara bağlanmalıdır. Yabancı firmaların tabelalarında ise yazılarının hemen altına, yazdıkları yazının Türkçesini aynı boyutta yazmaları sağlanmalı, yerli kuruluģların tabelalarında da istisnasız olarak, Resmî Dil ve yazının kullanılması zorunluluğu getirilmelidir. Hizmet İçi Eğitim Programlarında Yöneticilerin değerlendirilmesi. 30) Hizmet Ġçi Eğitim Programlarında BüyükĢehir Belediyesi Yöneticilerinin kendi birikimleriyle ilgili ilave katkılarının da dikkate alınması gereğinin yanı sıra, ortak konularda da bir program dahilinde Eğitici ve Öğretici olarak görev yapmalarının, kurum kültürünün geliģtirilmesi ve kurum birlik, beraberlik ve tesanütünün sağlanması açısından faydalı olacağı düģünülmelidir. -6-

7 Kültür yayınlarından bazı temel eserlerin personele kazandırılması. 31) Personel ve ailesinin eğitimine katkıda bulunmak için, Hizmet Ġçi Eğitim ödeneğinden veya Belediye iģtiraklerinin kültür ve tanıtım vb. yönlendirilebilir faaliyet fasılları kullanılarak, kültür yayınlarından bazı temel eserlerin bütün personele kazandırılması düģünülmelidir. Şehir Tiyatrolarında belirli günlerde personele ücretsiz oyun sahnelenmesi. 32) BüyükĢehir Belediyesi ġehir Tiyatrolarının her salonu için yapılacak bir araģtırmayla seyircinin tercih etmediği saatler belirlendikten sonra, hem çocuk oyunları ve hem de diğer oyunlar için, her sahnede en az ayda bir defa prova saati belirleyip, personel veya çocuklarının ücretsiz olarak istifadesine sunulması, yine personele kültürel bir destek veya hizmet içi eğitim açısından anlamlı bir proje olabilir kanısındayım. Gençlik Danışma Meclisi faaliyetlerine katkı için danışmanlık desteği verilmesi. 33) Ġstanbul Gençlik Meclisi nce kurulacak komisyonlarca, yeni fikir ve görüģler oluģturulmalıdır. BüyükĢehir Belediye Meclisi nde görüģülmek üzere BaĢkanlık Makamına sunacakları yeni görüģlere ulaģılmasına sebep olmak için; ilgililere gerekli hukuki ve danıģmanlık desteği verilmelidir. Çıkacak sonuçlar itibariyle, gençlerin çevrelerine karģı sorumluluklarının ve toplu yaģama bilinçlerinin geliģmesi sağlanmıģ olunacaktır. Zaten ve ancak; gençliğin katılımıyla toplumun geliģmesinin sağlanabilmesi mümkündür. Fakir semtlerde Halkın kalkınmasında Montaj sektörüyle işbirliği yapılabilir. 34) Fakir semtlerde halkın kalkınmasında el becerilerine dayalı bazı ĠĢlerde halkın yetiģtirilerek kazanç elde etmesi sağlanmalıdır. Bazı armatür, aksesuar ve benzeri küçük parçalardan teģekkül eden imalat sanayî ürünleri veya montaj yapılmasını gerektiren diğer üretim malzemelerini üreten sektörün kurum veya kuruluģ yetkilileriyle yapılacak iģbirliği sonunda, ilgili Mahalle Muhtarlıkları ve Belde Belediyelerinden birer elemanla, sürekli sipariģlerin alınıp teslim edildiği bir irtibat bürosu kurularak çalıģmalar organize edilebilir. Veya yoksullukla mücadele eden kurumların Ģartlı desteklerinde, yine o desteklerin yerine ulaģmasında koordine edici üst kurum yine BüyükĢehir Belediyesi olmalıdır. İyi yönetimin geliştirilmesi için teklif ve değerlendirmeler toplanmalı. 35) Önceki dönemde iyi yönetimin geliģtirilmesi için bir kurul oluģturulmuģ idi. Bu oluģumdan ne kadar fayda temin edildi? Bilemiyorum. Ancak; çalıģan personelin düģüncesini önemsemek, herkesin kendi birikimine uygun katkı verebilmesine imkan sağlamak için, BüyükĢehir Belediyesi nin bütün daire ve müdürlüklerinden, kendi birimleriyle ilgili olsun veya olmasın gerçekleģtirilmesinde fayda gördükleri her nasıl bir konu, düģünce veya proje varsa, hatta bir zamana da bağlamadan, belli bir değerlendirme kuruluna intikal ettirilmesi istenebilir. Ġstenen bütün teklif ve değerlendirmelerin bir havuzda toplanması ve her birinin tek tek değerlendirilmesiyle; yeni teklif, yeni proje ve yeni çözüm yollarına kavuģulacağı, kısacası; anlamlı sonuçlara ulaģılacağı kanaatindeyim. Büyükşehir Belediyesi nde yeniden yapılanma, Daire Başkanlıkları icra birimleri. 36) Ġstanbul a mahsus olmak üzere bürokratik açıdan iģlere hız kazandırmak ve üç misli büyüyen bir hacimde artan iģ hacmi ve riskine paralel olarak temsilde ve özlük haklarında da daha iyi ve daha etkin bir yapıya kavuģturmak için, üst yapıya dokunmadan ( il Özel Ġdaresindeki yapı gibi ), konusu en yakın müdürlük birimlerini aynı dairenin Ģubeleri olacak Ģekilde tanzim ederek, koordine edici fonksiyonundan icra birimi fonksiyonuna -7-

8 değiģtirilmiģ olarak, bütün müdürlüklerin yaklaģık kırk (40) Daire BaĢkanlığı na dönüģtürülmesinin Ġstanbul için daha uygun olacağı kanaatindeyim. Bir süre önce, BüyükĢehir Belediyesi nde Müdür Yardımcılığı konumunun zaten kaldırılmıģ olması da teklifimize uygun bir pozisyon hazırlamaktadır. ġöyle ki; Ģu an için aynı müdürlüğün (müdür yardımcılığı veya Ģeflikleri gibi) farklı birimlerini oluģturan Ģubeler, daha sonra da aynı dairenin Ģube müdürlük ve Ģube Ģefliklerini oluģturacaklardır. Büyükşehir Belediyesinde Saymanlık ihdası ve idari görevlerden ayrılması. 37) Bir görevlide birleģmeyecek görevler olarak, tahakkuk memurluğu, saymanlık ve ita amirliği görevleri sayılır. Halbuki BüyükĢehir Belediyesinde Sayman aynı zamanda sayısı bir ara sekize kadar çıkan (müdürlerin) tahakkuk memurlarının da amiridir. Veya baģka bir ifadeyle diğer Daire BaĢkanlıklarında, Tahakkuk Memuru Daire BaĢkanı iken, Hesap ĠĢleri Daire BaĢkanlığında Tahakkuk Memurları Birim Müdürleridir. Belirttiğimiz zaruretten dolayı ödeme emirlerinde tahakkuk memurlukları Daire BaĢkanı nın maiyetindeki müdürlerden oluģmaktadır. Bu durum eģdeğer birimler arasındaki iģlerde farklılıklar oluģturmaktadır. Bunun yanı sıra; iģ hacmi açısından aynı daireye ilave iģler verilmesinin iģ yükü açısından da haksızlıklar oluģturmaktadır. Bu sebeple, BüyükĢehir Belediyesi nde Gelir-Gider Saymanlığının ayrıca ihdas edilmek üzere mevzuatta gerekli değiģiklik için, hukuki düzenleme hazırlığı yapılarak teklif edilmesi gerektiği görüģündeyim. Türk Patent Kurumuyla işbirliği yapılarak, yeni buluşlara patent verilmesi. 38) Türk Patent Kurumuyla iģbirliği yapılarak, her yıl devam ettirilecek bir düzenleme yapılmalıdır. Noter huzurunda tespit edilen projelere, yeni buluģlara aynı zamanda patent verileceği, belge verileceği belirtilerek, halkın buluģlarının yerini bulması, haklarının korunması ve bu uygulamanın geleneksel bir hale getirilmesi suretiyle, bir süre sonra Ģehir ve dolayısıyla ülke olarak ufkumuzun değiģeceğini düģünüyorum. ÇeĢitli kuruluģların destek vereceği bu çalıģmalarda, sponsorlarca katılımcılara çeģitli hediyeler verilmesi sağlanabilir. Ayrıca; çeģitli çalıģmalara iģtirak edebilmelerine imkan vermek, katılımcılara sanayi müze veya tesislerinde inceleme yapabilmek, araģtırma kuruluģlarınca da belki bazı katılımcıların bazı çalıģmaları kendi kurumlarında yapabilmelerine imkan sağlamak gibi, durumlarına uygun kolaylıklara ulaģmalarını sağlamak, bu tür çalıģmaların desteklenmesi ve teģvik edilmesi, daha sonraki buluģ sahiplerinin de ödüllendirilecekleri anlamına geleceğinden, gelecek yıllardaki çalıģmaların ulaģacağı seviyeyi tahmin etmek zorlaģacaktır. Ermenistan la ilgili NATOve AvrupaBirliği siyasi kanat ve Üniversitelere yazılar 39) Türkiye nin haksız bir muamele karģısında, gerek birlik üyesi sıfatıyla Nato ve gerekse birlik üyeliğinin müzakere edildiği, ilke olarak aday üye sıfatıyla Avrupa Birliği siyasi kanat ve organlarınca, Ermenistan ın uyarılması veya tarihi belgelere dayalı akademik çalıģmalara yönlendirilmesi üzerine karar çıkartılmasında ısrar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü her iki pakt için de, mezkûr devlet aynı konumdadır. Dolayısıyla pakt veya birlik kendi mensup veya üyelerinin haklarının zarar görmesini, haksız yere zaafa uğramasını, birlik menfaatleri açısından da mahsurlu görmesi gerektiği hususu, yapacağımız diğer aktif birçok faaliyetle desteklenmelidir diye düģünüyorum. Bu konuda Üniversite senatolarınca da benzer kararlar istihsal edilmelidir. Bu sebeple, fikir benimsenirse, konunun gündeme alınması ve kınama, yadırgama, uluslar arası genel kural ve sorumlulukların hatırlatılması dahil her çeģit akademik reaksiyonla ilgili kararlar alınarak, dünyada kamu oyu oluģturmak için yerli, yabancı basın kuruluģlarına gönderilerek yer almasını sağlamak ve Senatolarınca görüģülmek üzere, BüyükĢehir Belediye Meclisince görüģülüp bütün Üniversite Rektörlüklerine yazılar da yazılmalıdır. -8-

9 Ağır sanayinin şehir dışına çıkarılması için, değerleme ve alternatif üretilmesi. 40) BüyükĢehir Belediyesi Sayın BaĢkanı nın belirttiği Ağır sanayinin Ģehir dıģına çıkarılması için, mevcut Ağır Sanayi Tesisleri hakkında birer keģif yaptırılarak, mevcut tesislerin kültür sağlık ve eğitim kurumlarına dönüģmek üzere kamulaģtırılmasından önce, gösterilecek uygun hazine arazilerine, sanayi tesislerini sosyal tesisleriyle birlikte yaptırdıktan sonra devralınmasının alternatifli çalıģmalarına hemen baģlanılmalıdır. Her birimin Internet sayfasına, birimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik konması. 41) Her birimin internet sayfasına, o birimle ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler iģlenmeli. Böylece; gerek görevliler ve gerekse o konuyla ilgilenenlere büyük bir kolaylık oluģturulacağı ve hatta faaliyet konusu iģ ve iģlemlerin anlaģmazlık konusu olmasına fırsat verilmemiģ ve hem de hukuki yönden sorumluluklar ve tanıtım eksikliği de giderilmiģ olacaktır. Kriz dönemlerinin aşılmasında takas sistemiyle işleyen mağaza kurulması. 42) Ticaret ve Sanayi kuruluģlarıyla iģbirliği yapılarak gerçekleģtirilecek çeģitli faaliyetlerle Ģehrin kalkınmasına öncelik verilecek ve bu konularda öncülük edilerek Ģehrin kalkınmasında önemli bir görev ifa edilecektir. Bu faaliyetlerden bir tanesi de BüyükĢehir Belediyesinin öncülük rolü ve koordine etmesiyle, kriz dönemlerinin aģılmasında takas sistemiyle iģleyen, paranın yerine eksperlerce tespit ve kabul edilen ve esnafın ihtiyacına göre tercih edeceği birinci el malların değiģimini esas alan bir sistem kurularak, esnafın daraldığında müracaat edebileceği bir merkeze kavuģması sağlanabilir. Şadırvan veya abdest alma yeri ve standartlarının tespit edilerek üretilmesi. 43) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı veya Ġstanbul Müftülüğü nün, Türk Standartları Enstitüsü nün, BüyükĢehir Belediyesi ve ĠSKĠ nin üye verdikleri bir ortak projeyle; en iyi Ģadırvan veya abdest alma yeri ve standartları tespit edilebilir. Belki dünyada azalmakta olan, kullanılabilecek su rezervleri açısından da anlamlı olabilecek bu proje; hem tasarruflu ve hijyenik su kullanımı için, hem de armatür ve yapı üreticileri için, oturmalı ve ayakta, farklı tipteki ergonomik tasarımlarla, suyun geliģ ve akıģ biçimi, Ģiddeti ve debisinin ideali tespit edilip belirtilmesiyle, belki bilgilendirilen sanayi kuruluģları tarafından da sonuca göre yeni üretimlerin yapılarak, yurt dıģına da taģarak ve özellikle Ġslam ülkelerinde de yaygın kullanılması sağlanabilir inancındayım. GeliĢmiĢ ülkelerdeki eski tip lavaboların, suyu lavaboda havuz yapıp tutma esasına göre üretildiği ve daha sonra bu modelden vazgeçildiği veya klozetlere su bağlantısının da yine muhtemelen Türkler tarafından yapılmıģ olduğu tahmin edilmektedir. Bir kişiye uzun süreli iki görev verilmesinin maksada uygun sonuç vermediği. 44) Bir kiģiye iki görev verilmesi kesinlikle maksada uygun değildir. Bir iģe 24 saatini vermekle 2 veya 4 saatini vermek aynı Ģey olamaz. Bir iģe olan ilgi yaklaģık olarak yukarıda belirtmeye çalıģtığım tam gün 20 saat kabul edilecek olursa, ikinci iģ için ayrılacak zamanı, kullanılmakta olan bu mevcut zamandan ayırmak gerekecek, bunun için de 4 saat kabul edilse, iki iģ arasındaki intibak ve iģleyiģin takibi için en az 2 saat de kayıp olacağından, 1. iģte randıman %70 e düģecek, diğerinde ise bu durum ancak %20 seviyelerinde ve zaruri bazı iģleri yapmaktan öteye geçilemeyecek demektir. Onun için uzun süreli vekâletler sakıncalıdır. Yapılacak her iki iģ için de, eksiklik ve aksaklıklar kaçınılmazdır. Bu ise, hiçbir zaman arzu edilen bir durum olmamıģtır. -9-

10 İstanbul da boğazın, denizin ve Haliç in ulaşımdaki payını artırmak gerektiği. 45) Ġstanbul da boğazın, denizin ve Haliç in ulaģımdaki payını artırmak için, karģı kıyı iskeleleri arasında konulan seferlerin çeģidini, sayısını artırmak ve yeni hatlar açmanın dıģında, gidiģli ve geliģli olmak üzere, kıyılara paralel olarak iģleyen ve iskelelere fazla yanaģmadan, iskelelerde kumanda edilen; sağa-sola, ileri-geri ve aģağı-yukarı hareket edebilen, açılan veya uzayan tünelli veya korkuluklu transport köprülerle, yolcuları zaman kaybettirmeden süratli bir Ģekilde indirip, bindiren bir sistemle yeni hatlar ilave edilmesi halinde, bir süre sonra, birçok bölgede daha süratli bir ulaģım imkanı vereceği için, taģınan yolcu kapasitesinin kayda değer bir sayıya ulaģacağı tahmin edilebilir. Yardımlaşma Sandığı veya memur tüketim kooperatifi kurularak işletilmeli. 46) YardımlaĢma Sandığı veya memur tüketim kooperatifi kurularak insan ve ev için gerekli her çeģit malzemenin personel tarafından toptan fiyatına perakende olarak temin edilmesi sağlanmak suretiyle, personele dolayısıyla bir maddi destek sağlanmıģ olunacağı konusu değerlendirilmelidir. Teftiş ve murakabenin periyodik, güncel, geleceğe yönelik olması sağlanmalıdır. 47) 2004 Yılına kadarki uygulamalarda birimlerin teftiģlerinde, sadece yoğunluklu olarak eski dönemlerle ilgili çalıģmalar yapıldığından, yeni faydalara ulaģabilmek için; geleceğe yönelik çalıģma ve değerlendirmeler ilk sırada olmak üzere, sırasıyla güncel evrakların yorumlanması, incelenmesi ve daha sonra da, geçmiģ dönem evraklarının incelenmesinin yapılmasında fayda mütalaa ettiğimizi ifade etmiģ idik. Bugün de aynı Ģeyleri söylemek istiyorum. Aynı değerlendirmeyi Hesap iģleri açısından da yapıyorum. Murakıpların yaptıkları çalıģmalarda buna benzer bir bakıģ açısıyla, iģ ve iģlemlere yapacakları katkılar olabilir diye düģünmekteyim. Aksi takdirde mevcut halin hatalarıyla birlikte tekrarından baģka bir Ģey ifade etmeyeceği söylenirse yadırganmamalıdır. Turistik gayeyle Boğaza bir veya birkaç teleferik hattı kurulması. 48) Turistik gayeyle, Boğaza bir veya birkaç teleferik hattı kurulup kurulamayacağı araģtırılmalıdır. Belki düģünülmüģ olsa da, birbirine destek veren, gidiģ-geliģ yatay elipsoit, çelik konstrüksiyon hatların, italik iks veya kubbemsi haliyle bir miğfer kesiti gibi tarif edebileceğim bir pozisyonun da düģünülmesi gerektiğini, ayrıca ifade etmek istiyorum. Mesafe çok uzun ise, kıyılara yakın bölgelere kıyıya paralel birer sıra duba üstünde ve yine kıyılardan destek alarak daha dirençli, betonsuz karkas bir yapı oluģturularak, iki küçük bir büyük kemerli açıklıkla iki yaka birbirine bağlanırken teleferik hizmetinin de verilebileceği zannındayım. İstanbul da koordinatör Bölge Valiliği ile ilçelerinin valiliklere dönüştürülmesi. 49) Sadece Ġstanbul için olmak üzere; Ġstanbul u Bölge Valiliği ne dönüģtürüp, ilçelerini de valiliklere dönüģtürülmesi düģünülmelidir. Bu yeni il statüsünde belki bazılarında taģra kaymakamlıkları olmayacaktır. Ancak;Ġstanbul un her bölgesinde de;hem yapılan iģ ve iģlemler olarak, hem de temsil kabiliyetinin, daha yetkin ve daha etkin bir kadro ile yürütülmesinde Ġstanbul için birçok fayda olacağı kanaatindeyim. Kitap görüntülü mono blok oturma banklarının yazılarının değiştirilmesi. 50) Kitap görünümlü mono blok oturma bankları üzerine yazılan yazıların, gerek görüntü ve gerek okuma tekniği açısından daha kullanıģlı bir hale getirilmesi için teklifimiz Ģudur. Bankın yine sırtlık kısmına, yukarıdan baģlayıp aģağıya doğru devam etmekle beraber -10-

11 fakat bu sefer çapraz olarak iki parça Ģeklinde yazılmalıdır. Bölüm, kıta veya paragraf kısaca yazılar; hem sağda ve hem de solda, dıģarıdan içeriye doğru olacak Ģekilde yazılmalıdır. Belki ortada kalan üçgen boģluğa, Ģair veya yazarın daha küçük bir portresi konabilir. Ġsim ise, ya daire içindeki resmin çevresine veya yine sırtlık kısmına fakat oturak kısmına paralel olarak büyük harflerle yazılabilir. Banklar konuluģ durumu itibariyle yatık olmak zorunda olduğundan, kitap kapağının da yatık olması gerektiğinde ısrar etmeyip, arka bölümün de yine düz kullanılması ve bu defa Ġstanbul dan manzaralar ve alt bölümüne de belki yine anlamlı, veciz bir söz, bir beyit, bir atasözü yazılması düģünülebilir. Ġstenirse oturma bölümüne de her iki kenarından dıģarıdan içeriye doğru ortaya kadar yazı yazdırılması hususu da değerlendirilmelidir. İstanbul da kalabilmek için, daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. 51) Zaman zaman Ġstanbul a giriģ için, vize verilmesi konusu gündeme getirilmekte, ancak bunun hangi gerekçeleri ihtiva edeceği konusunda bir Ģey söylenememektedir. ĠĢte bu vesileyle; bu projemizle Ġstanbul a giriģte değil ama, Ġstanbul da kalabilmenin kuralları olması gerektiği, baģkalarına zarar vermeden yaģamak gerektiği, aksi takdirde, yapılan yanlıģlıkların ülke turizmine, ülke kalkınmasına, ülke imajına ve hatta ülke moraline çok büyük zarar verdiği, bu durumun da göz ardı edilmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınarak; Ġstanbul da suç iģlemeyi alıģkanlık haline getirmiģ, tekrar tekrar suç iģlemeyi sürdürenler, yaptıkları fiillerden ötürü insan ölümüne yol açanlar, birçok kiģinin ağır yaralanmasına veya sakat kalmalarına sebep olanlarla; büyük yolsuzluk Ģebekesi veya organize suç örgütü kurup çeģitli suç iģleyip, iģleten kiģi ve kiģilere; mahkeme kararıyla ceza alıp cezalarını çekmiģ olsalar da, Ģehirde oturma izni verilmemesi, varsa bunun BüyükĢehir Belediye Meclisi nce feshedilerek Ģehri terk etmelerine, geldikleri adrese veya ailelerinin geldiği adrese gönderilmelerine karar verilmesinin hukuki alt yapısı hazırlanarak, herkesin Ġstanbul da kalabilmek için, daha fazla dikkat etmesi gerektiği ortaya konmalıdır. Terörle mücadelede daha etkili olabilmek için çeşitli ödüller verilmesi. 52) Terörle mücadelede daha etkili olabilmek için, özellikle kritik Dönemlerde büyük fedakarlık yapıp, canlarını tehlikeye atarak yararlılık gösterenleri, artma eğiliminde olan büyük bir kargaģayı bir bakıma önlemiģ olmaları da dikkate alınarak, BüyükĢehir Belediye Meclisi nce ülkeye yapılan hizmete kıyasla sembolik bir nispette ama, o gün için önemli sayılabilecek çeģitli ödüller verilmesi düģünülmekle, iki yönden büyük bir iģ yapılmıģ olunur diye düģünmekteyim. Bunlardan birincisi terörle mücadele eden meģru güçlere destek vermek, onların direncini ve mücadele gücünü artıracaktır. Diğeri ise, böyle bir davranıģla aynı zamanda; çoğu zaman panikten ve görevlilerin risk almaya cesaret edemeyecekleri düģüncesiyle daha rahat hareket ettikleri anlaģılan, teröristlerin cesaretleri kırılmıģ olunarak, ya onların yanlıģ iģlerden vazgeçmeleri sağlanacak veya zorla yapmaya ikna edilmiģ olanlara da, daha fazla hata yapmalarına sebebiyet verilerek, belki kötü emellerini gerçekleģtiremeden yakalanmaları sağlanmıģ olunacaktır. Konunun böyle değerlendirilerek, meselenin üzerine gidilmesi anlamıyla da; halk, devlet/hükümet iliģkileri açısından güven tazeleyici/artırıcı ve benzeri toplumsal faydalarının da olabileceği tahmin edilmektedir. Arabalı vapur/feribotların sayısı, sefer ve iskele sayılarının artırılması. 53) Halen, mevcut olan arabalı vapur/feribot sayısının, arabalı vapur/feribot sefer sayılarının, arabalı vapur/feribotların yanaģabilecekleri iskele sayılarının uzun vadede gerekli olabilecek en fazla sayıya çıkartılması ve mevcut iģleyen hatlara mümkün olabilecek yeni hatların ilave edilmesiyle, Ģehir ulaģımında büyük kolaylık ve rahatlık sağlanacağı herkesin -11-

12 malumudur. Hatta; deniz ulaģımının tercih edilmesi için ücret politikasının tekrar gözden geçirilmesi, daha uzak mesafelerin daha ucuza taģınması ile konteynır/yük taģımacılığının deniz yoluyla yapılmasının sağlanması, ulaģımdaki denizin payını hatırı sayılır bir seviyeye yükseltecek, bu ise; zamanın daha iyi değerlendirildiği bir Ġstanbul un oluģumuna hizmet edecektir. Yeni Tespitler, Gelişmeler, Yaklaşımlar kongre, konferans, planlanmalıdır. 54) Her sene, en az 20 konuda Yeni Tespitler, Yeni GeliĢmeler ve Yeni YaklaĢımlar baģlığında 15 er günlük zaman dilimlerinde gerçekleģtirilmek üzere, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, forum, sempozyum, panel, açık oturum ve benzeri akademik etkinliklerin yapılması planlanmalıdır. Tabii ki bu tür faaliyetler için, uygun mekanların en kısa zamanda kullanılabilecek bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi dir. Bu merkez 2007 yılında faaliyete geçecek ise, Ģimdiden gerçekleģtirilmek istenen programların planlanması, duyurulması ve belki, birçok üniversitenin ilgili bölümleri yetkilileri ve öğretim üyeleriyle müģterek protokollerin yapılması için, hiç vakit kaybetmeden çalıģmalara baģlanılması gerekmektedir. Bütün dünyada öne çıkan su, çevre, iletiģim, sağlık, sosyal güvenlik, enerji kaynakları, organik tarım, kültür ve demokrasi, hayat ve hürriyet, turizm ve ticaret, menkul ve gayrimenkul kıymetler, danıģmanlık ve her iģte toplam kalitenin yükseltilmesi ve benzeri konuların yanı sıra, ülke insanımızın önceliklerinden Türkoloji, Sanat tarihi ve Mimarlık, Siyaset ve Toplum, Spor ve Sağlık, Sanayi ve Üretim, iģ ve istihdam sorun ve çözüm yolları gibi muhtelif alanlarda ulaģılan yeni bilgilerin tebliğlerle tartıģılıp gündeme taģınması ve istifade edilir bir halde kamuoyu bilgisine sunulması sağlanmalıdır. Katılımı sağlamak hususunda gerçekleģtirilecek organizasyon için, makul süre mevcut ise; yukarıda belirttiğimiz zaman aralıklarının, talep üzerine, farklı mekanlar da devreye sokularak, daha kısa aralıklarla gerçekleģtirilebilir kanaatindeyim. İstanbul Vakfı nca İstanbul Büyükşehir Üniversitesi kurulması. 55) Dünya Kültür BaĢkenti Ġstanbul da, Ġstanbul Vakfı nca Ġstanbul BüyükĢehir Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması için bir hazırlık yapılmalıdır. Böylece, büyük bir sosyal laboratuar olan Ġstanbul da yapılacak birçok faaliyetin, bilim camiasının birikiminden de yararlanılarak, bilimsel normlara uygun olarak yapılan çalıģmalarla, ulaģılan yeni bilgilerin vakit kaybedilmeden değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Buna bağlı olarak, Ġstanbul AraĢtırma Merkezi kurulması; Ģehrin kültür, sanat ve teknik birikim ve dokümanının kayda geçilmesi sağlanmalı, ayrıca ; daha çok diğer üniversitelerin açmadığı bölümler açılarak, ülke kalkınmasına katkıda bulunmak ile mahalde ihtiyaç duyulan meslek elemanı, mahalli yönetici, teknik eleman, eğitimci ve mahalli idareler çeģitli birim mensuplarının da yetiģtirilmesi hedeflenebilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 122. Maddesi nde takdirname konusu. 56) 01/05/2006 tarihli yazımızın 10. maddesinde belirtmeye çalıģtığım manen ödüllendirme, esasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 122. Maddesi nde takdirname konusu olarak iģlenmiģtir. Ancak; Ģimdiye kadar kurumda bu maddenin iģletildiğiyle ilgili, hiçbir personel bilgi sahibi değildir. Konu bu durumu itibariyle, ihmal edilmiģ veya ihmal edilmekte olan bir konu gibi algılanmaktadır. Halbuki; ölçme ve değerlendirme sonucu, tam not alan personel de vardır. Fakat, burada dikkat edilecek husus, tabii ki, sadece tam not değildir. Personel ve Eğitim Daire BaĢkanlığı nca, birimlerden olağanüstü gayret ve çalıģması ile baģarı sağlayan memurların tespit edilmesi istenerek, -12-

13 bunların arasından gerekçesi diğerlerine göre yeterli bir açıklama içermeyenler bir kurulca ayıklanarak, bu maddenin iģletilmesi sağlanmalıdır. Bu maddede sayısal bir sınır da bulunmamakla birlikte, yaklaģık olarak personelin %1 oranı seviyesinde tutulabilir. Böylece; çalıģmaların değerlendirildiğini göstermesi açısından, hem çalıģanların Ģevkinin kırılması önlenmiģ olunacak, hem de diğer personel de teģvik edilmiģ olunacaktır. Bu konunun, daha uzun vadede personel arasında bir yarıģa dönüģmesi ihtimaline bile sebep olabileceği kanaatindeyim. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Ödül başlıklı 123. Maddesi dir. 57) Bir önceki maddeyle yakın iliģkisi bulunan bir baģka madde de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Ödül baģlıklı 123. Maddesi dir. Bu maddenin de aynı Ģekilde bilinmeyen sebeplerle iģletilmemiģ olduğu anlaģılmaktadır. Bu madde kurumun yılbaģındaki serbest kadro mevcudunun binde onuyla sınırlandırılmıģtır. Bu iki madde de, çalıģkan personelin; takdir veya ödülü engelleyecek her hangi bir sakıncalı durumu söz konusu değilse, personelin lehine değerlendirilerek iģletilmelidir. Hatta; belirtilmiģ orandaki personelin tespitinde, nitelikler ortaya konup, gerekli titizliğin gösterilmesi istenerek, personelin kendi aralarında gizli bir seçim yapmaları sağlanabilir. Bu suretle, idarecilerin gözünden veya dikkatinden kaçan personel de dikkate alınmıģ olacaktır. Sonuçlar karģılaģtırılarak, daha anlamlı bir sonuca ulaģılabileceği araģtırılmalıdır Stratejik (taslak) Plan hakkında tespit edilen hususlar. 58) Stratejik (taslak) Planın Stratejik Amaç 58. baģlığında; Ġstanbul un zengin tarihe sahip bir Ģehir, Ġlahî Dinler açısından kıymetli bir belde, Siyasi bakımdan her zaman stratejik üstünlüğü olan bir bölge olma özelliklerinin yanı sıra, kıtaların, medeniyetlerin, dinlerin buluģtuğu, her yol ve ulaģım vasıtasıyla ulaģılabilen, asırlar öncesinde var olmakla birlikte, bugün için daha da önemli olduğu bilinen, kısacası; her bakımdan dünyadaki az sayıdaki büyük merkezlerden biri olduğu ilave edilebilir Döneminde uluslararası kuruluş sayısında daha fazla artış olabileceği. 59) Stratejik (taslak) Planın Eylem baģlığı hazırlanırken; Avrupa Birliği ne tam üyelik için müzakere sürecinde bulunmamızdan uluslararası kuruluģ sayısında daha fazla artıģ olabileceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple; önce uluslararası kuruluģlardan hangilerinin olup, hangilerinin olmadığı tespit edildikten sonra daha isabetli bir hedef tahmin edilebilir. Matbu veya el yazma eski eserlerin uzmanlarca güncel Türkçe ye çevrilmesi. 60) Stratejik (taslak) Planın sonuna; Bir taraftan da, Matbu veya el yazma eski eserlerin uzmanlar tarafından süratle günümüz türkçesine çevrilmesini sağlamak ve o eserlerin kitap haline getirilmesini sağlamak. ġeklinde bir paragraf eklenebilir. Her ilçede bir Halk veya yeteri kadar kütüphane, Cumartesi/Pazar günleri açık. 61) Her ilçede bir Halk Kütüphanesi veya talep yoğunluğuna göre yeteri kadar kütüphane kurulmalıdır. Ancak, açılmıģ ve açılacak kütüphaneler uzman personelle takviye edilerek muhakkak surette Cumartesi ve Pazar günleri de açık tutulmalıdır. Bu konunun belirtilen zaman diliminde gerçekleģtirilmesi planda yer almalıdır. Bütün ilçelerin tiyatro sahnelenecek bir salona kavuşturulması. 62) Bütün ilçelerin tiyatro sahnelenecek bir salona kavuģturulması hususunun, belirtilen zaman diliminde gerçekleģtirileceği planda yer almalıdır. -13-

14 Bölgesel veya kapalı devre yayın yapan bir TV kanalı kurulması. 63) Ġstanbul da bölgesel veya kapalı devre yayın yapan bir tv kanalına acilen ihtiyaç vardır. Her türlü Ģehir haberleri, Ģehrin tanıtımı, müģterek kullanılan her kaynak ve hizmetlerin bilinmesi, duyurular, ilanlar, reklamlar, faaliyetler, aksaklıklar, dikkat edilecek hususlar ve daha birçok husus, merkezi alanlarda kurulacak büyük ekranlarla halka sunulacaktır. ġeklinde bir konu planda yer almalıdır. Eğlence vergisinin, daha anlamlı ölçeklere kavuşturulması. 64) Ġstanbul için, Eğlence vergisinin piyasa Ģartları dikkate alınıp, uygulanabilir, daha anlamlı ölçeklere kavuģturulması için bir çalıģma yapılarak, yeni hedefler ortaya konmalıdır. Gelen-giden evrak kayıt sisteminde tek sayı kullanılması. 65) BüyükĢehir Belediyesi nde data hattıyla merkeze bağlı bütün birimlerin evrak kayıt takibine imkan verilmeli, gelen-giden evrak kayıt sisteminde tek sayı kullanılması hedeflenmelidir. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının yeniden tespiti gerekir. 66) Stratejik (taslak) Planın Stratejik Hedef deki % lik artıģın dönüm cinsinden ifadesi sorgulanmalıdır. Çünkü; stratejik hedefe bağlı eylemler olan ve alt baģlıkları, ve alt baģlıkları, ve alt baģlıkları ile ve alt baģlıklarındaki miktarlar dikkate alındığında; kiģi baģına düģen aktif yeģil alan miktarının tespiti zorlaģmaktadır. Atık pillerin zararsız bertaraf edilmesini sağlamak için, pile hediye verilmesi. 67) Stratejik (taslak) Planın Stratejik Hedef deki atık pillerin zararsız bertaraf edilmesini sağlamak için, (bir süre) 2 pil getirene 1 yeni pil verilmesi veya çok sayıdaki teslim merkezlerinden alınacak kuponlarla gençlerin tercihlerine göre hediyeler verilerek yeni duruma alıģtırılmaları ve benzeri promosyonlarla pillerin rasgele atılması önlenebilir. Bu konuda yapılacak toplama çalıģmalarının maliyeti de hesap edilerek, uygun kampanyalar düzenlenebilir kanaatindeyim. Vatandaşlara yönelik olarak Hukuki Danışma Bürosu ve Hattı kurulmalı. 68) BüyükĢehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde vatandaģlara yönelik olarak Hukuki DanıĢma Bürosu ve Hattı kurulmalı. Ve bu husus Stratejik (taslak) Planda yer almalı. Bu büro; yüz yüze veya telefonla 16 saat hizmet vermeli. VatandaĢlara ilk hukuki danıģmanlık desteği verilip, erken ve uygun yönlendirmeler yapılarak, hem vatandaģlara kolaylık sağlanmıģ olunur, hem de genel nizamın tesisi veya korunmasına ayrıca hizmet edilmiģ olunur düģünce ve kanaatiyle, bu hususların değerlendirilmesi için; Eve teslim kitap hizmeti verilmesi 69) Kitap okuma kulübü oluģturulup, öncelikle; ortopedik ve benzeri fiziksel özürlü vatandaģlara, yaģlılara ve çocuklara, mukim ev hanımı, esnaf ve iģ hayatı mensup ve çalıģanlarına, kütüphaneden istedikleri kitapları telefonla yazdırarak 15 er günlük periyotlarla, adreslerine teslim edilip, teslim alınmak suretiyle, yeni ve anlamlı bir hizmet baģlatılabilir. -14-

15 Hediye olarak kitap verilmesi alışkanlığı kazandırma kampanyaları. 70) Üreten ve geliģen toplum olabilmek için, okuyan, anlayan ve düģünen fert sayısının artması gerekiyor. Bunun baģlangıç hamlesini de kitap sağlıyor. Bunun için; her yerde, her seviyede, her vesileyle en uygun hediyenin kitap olduğu, toplumda hediyeleģmek isteyen herkesin; çiçek, çikolata, kolonya ve benzeri hediyeler yerine, her zaman birbirlerine kitap verebilecekleri iģlenmeli, bu alıģkanlığı kazandırmak üzere de, çeģitli kampanyalar düzenlenmelidir. Yurt dışı görevlendirmelerle ilgili yapılacak çalışma. 71) Yine titizlik gösterilmesi gereken hususlardan biri de;kurumumuzdaki Yurt dıģı görevlendirmeler konusudur. Bu konuda bir ön çalıģma yapılarak bilgiler üst yönetimde belki, Genel Sekreterlik makamında toplanmalı, yeni değerlendirmeler de mevcut durum dikkate alınarak yapılmalıdır. Çünkü; her konuda olduğu gibi, bu konuda da umumi faydanın hangi tercihlerde olduğu sorgulanıp, görevliler arasındaki hiyerarģik düzen korunarak, sıra ve töre ölçüsünün ortaya konup, gözetilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; her dairenin gerçekleģtirdiği faaliyetler, birimler arasındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle diğer birimler tarafından bilinemediğinden, hizmetlere katkısı olacak olsun veya olmasın bazı görevlilerin, birçok faaliyetin içinde yer almaları engellenememekte, bu ise çoğu zaman, her katmandaki kadro mensuplarında genel bir hoģnutsuzluğa sebep olmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak; halen yönetim kadrosunda olanların dikkate alınması için, son 12 yıl içinde yurt dıģına;(a) Kimlerin?, (b) Nerelere? (c) Kaçar günlük sürelerle? görevlendirilmiģ oldukları tespit edilebilir. En sağlıklı bilgiye ulaģmak için de; ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı kanalıyla Belediye Ġktisadi TeĢekküllerinden ve ayrıca, ĠSKĠ ve ĠETT Genel Müdürlüklerinden alınacak bilgiler, Hesap ĠĢleri Daire BaĢkanlıkları mutabakatlarıyla listelenerek, bundan sonraki çalıģmalarda değerlendirilebilir. Şehrin büyük tesislerinde bulunması gereken sosyal bölümler ve kapasiteleri. 72) ġehrin büyük tesislerinde, kampüslerinde, ticaret, spor, kongre ve kültür merkezlerinde, asgariden bulunması gereken; hizmet verilebilecek kiģi sayısıyla orantılı olarak dinlenme-oturma bölümleri; bay ve bayanlar, özürlü ve çocuklara uygun yeterli sayıda umumi tuvalet; kapalı, muhafazalı, emniyetli çocuk oyun gurupları; yeteri kadar büfe ve kantin; sıgara içme bölümleri; bekleme ve okuma salonları; bay ve bayan ibadet bölümleri, ilk yardım üniteli sağlık kliniği; cihaz donanımlı ambulans, helikopter iniģ-kalkıģ alanı ve benzeri sosyal donatı ve bölümler-alanlar bulunmalıdır.bu konuda, kapasitelere göre ne gibi zorunlulukların olması gerektiği bir yönetmelik veya hukuki bir düzenleme ile ortaya konmalıdır. Satın alınan hizmetlerin, tazminat teminatlı olması ve serbest denetlenmesi. 73) Yapı konusunda mevcut olan yapı denetimi zaruretinin diğer hizmet alanlarında da olması sağlanmalıdır. Satın alınan her türlü hizmetin, tazminat teminatı bulunan serbest denetim kuruluģları tarafından, sözleģme ve genel hizmet standartlarında olup, olmadığının denetlenip, sorgulanması sağlanmalıdır. Aksi takdirde; geliģen, büyüyen, nüfus yoğunluğu artan ülke ve Ģehrimizde yapılacak veya yaptırılacak hizmetlerin dünya standartlarında gerçekleģtirilmesini sağlamak zorlaģacaktır. Yapılaşmanın yönlendirilmesi zarureti olan yoğun bölgelerin tespiti. 74) Ġstanbul da birçok bölgede sınırsız bir yapılaģma olduğu, halen kullanılmakta olan yol ve alt yapısı yetersiz birçok bölgede, yeni fakat büyük tesis veya iģ merkezleri -15-

16 yapılmakta olduğu gözlenmektedir. Halbuki; alt yapısı itibariyle, kısa bir süre sonra, bu yoğun yapılaģma tamamlanıp, kullanılmaya baģlanınca, ilave ne bir yol yapılabilir, ne de bir aksaklık giderilebilir. O bölgelerde ileride kurulacak iģ hayatının çok büyük zorlukları olacağı daha Ģimdiden görülmektedir. Bu yoğun yapılaģmada, bölgenin ihtiyacı olan, ortak kullanılacak, fazla nüfus yoğunluğu oluģturmayacak alanlara dönüģtürmek için istimlak etmek veya yerine, bedeline ve yapılaģmaya uygun yer göstermek gibi alternatif çözümler de, artık üretilememektedir. Buna rağmen, Ġstanbul da hem yeni yapılaģma hem de yenileģme sürmektedir. Ancak; bu süreç, eski semtlerin mimarisi bozulmadan sağlanmalı, mimari yönden kıymet ifade etmeyen yapıların toplulaģması söz konusu ise; buradaki ölçü, eski bölgenin alt yapısına yine yük getirecek yeni bir yapılaģmaya müsaade edilmemesi olmalıdır. Bunun için de; Ġstanbul un her semti, caddesi ve sokağında, mevcut ve düzeltilebilir, iyileģtirilebilir altyapısı ve tabii özellikleri dikkate alınarak çevresindeki yapılaģma ile canlı veya aktif nüfus en fazla ne kadar olursa, orada daha sağlıklı, yaģanabilir bir çevreye kavuģulur. Hususunun hesabı yapılarak; (1) YenileĢme sürecinin, en erken 10. yılda baģlatılıp, en fazla belki 25. yıla kadar bir süre tanınarak, o bölgede tespit edilen sınırlar içinde yeni yapılaģmaya müsaade edilebileceği, (2) Yine aynı hesap içinde, yaklaģık %20 daha yoğun bir yapılaģmaya göre, belki aynı süre sınırlarında, yeni yol ve sosyal donatı alanları oluģturulabilecek Ģekilde yapıların geri çekilerek toplulaģmasını sağlamak üzere, daha fazla katlara müsaade edilmesi konularında, gerekli hukuki düzenleme ve çalıģmalar biran önce yapılmalıdır. Yangın önleme tedbirlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve takibi. 75) ġehirde birçok binada, yangın önleyici tedbirlerin eksik olduğu bilinmektedir. Yangın merdiveni ve benzeri tedbirlerin halka duyurularak, belli bir sürede usulünce yerine getirilmesi istenmelidir. Bütün belediyelerce bu konuda her yapı için alınması gerekli tedbirlerin alınıp, alınmadığının sorgulanması gerektiği, hususu da değerlendirilmelidir. Kültür Etkinlikleri nin tamamı toplanıp, dijital ortama kaydedilmelidir. 76) Ġstanbul da gerçekleģtirilen kültür faaliyetlerinden, bazen bütün kültür birimlerinin veya kimi görevli ve yetkililerin haberdar olmadığı bilinmektedir. Ġstanbul da resmi ve özel, kiģi ve kurumlarca gerçekleģtirilen kültür faaliyetlerinin tamamı, BaĢkanlığınızca uygun görülen bir birimde toplanıp, dijital ortama kaydedilmelidir. Bilinen kurumlardan Valilik, Ġl Özel Ġdaresi, BüyükĢehir Belediyesi, Ġlçe Belediyeleri, Kültür ve Sanat Vakıf ve Dernekleri, Ticaret ve Sanayi kuruluģlarının tanıtım faaliyetleri içinde yer alan kültür ve sanat etkinlikleri ile diğer özel kiģi ve kurumların, kültür, sanat ve turizmle ilgili bütün etkinlikleri dikkate alınmalıdır. Bütün bu kültür faaliyetleri, belirlenen ilgili birim tarafından, öncelikle kültür birimleri olmak üzere, belediyenin bütün yetkilileri ya davetiyeyle ya da sadece haberdar etmek suretiyle bilgilendirilmeli, ayrıca; etkinlik gününden bir gün önce de mail gönderilerek etkinlik gün, saat ve konusuyla hatırlatılmalıdır. Böylece; halen yaģanmakta olan, bazı protokol hataları da önlenmiģ olacaktır. Bunun yanı sıra, yapılan etkinlikler hakkındaki bilgiler, yine aynı birimce bir sonraki yıl ve yıllarda değerlendirilmek üzere arģivlenmelidir. Birimler arası Kültür Koordinasyon Kurulu kurulması. 77) BüyükĢehir Belediyesinin bütün birimlerindeki kültür faaliyetlerinde tekerrürlere yol açmamak için, birkaç daimi üyesi olan ve faaliyet yapacak birimlerin temsilcilerinin katılımıyla da oluģan birimler arası Kültür Koordinasyon Kurulu nda fikir, program ve güç birliği oluģturularak, kaynakların daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanacağı düģünülmektedir. -16-

17 Kişilerin kendi kitaplarıyla sessiz çalışma yapabileceği okuma salonları açılmalı. 78) ġehrin her yerinde, hatta; güvenlik kontrolü bulunan bazı resmi daire binalarında, fakat özellikle kütüphanelerde, dıģarıya açık müstakil, içeriyle irtibatı olması gerekmeyen, sadece küçük, tek kiģilik masa ve sandalyelerden ibaret okuma salonları açılmalı veya açılması teģvik edilmelidir. Bu bölümler sessiz çalıģma yapılacak, kiģilerin kendi kitaplarıyla gelip çalıģabilecekleri bir bölüm olmalıdır. Bu bölüm; aynı zamanda, kütüphane kapanıģ saatlerinden sonra, çalıģmalarını kendi imkanlarıyla devam ettirmek isteyen araģtırmacı ve talebelere de cevap vereceği düģünülmektedir. Her personele bir adet Büyükşehir Ailesi dergisi verilmeli. 79) BüyükĢehir Ailesi Dergisi; genel kültür, sağlık, ilk yardım, özlü sözler, temel ve pratik bilgiler ve benzeri birçok kültürel bilgilere yer verilmiģ olarak, her ay bir sayı çıkartılacak Ģekilde hazırlanmalıdır. Sayfa sayısı ve muhtevası daha zenginleģtirilmiģ derginin, ismen belirtilmiģ olarak, her personele birer adet ulaģtırılmasının mümkün olabileceği düģünülmektedir. Akademik çalışmaları destekleme vakfı. 80) Ülkemizde yapılan ilmi çalıģmaların, hem nicelik, hem de nitelik bakımdan yükselmesinin herkesin ortak hedefi olduğuna Ģüphe yoktur. Ancak; Üniversitelerimizin bugünkü kaynaklarının, yapılan bütün çalıģmaların kitaba dönüģtürülmesine imkan vermediği de bir gerçektir. Bu yönüyle birçok çalıģma yıllardır kitap haline getirilemediğinden,o konularda yapılan sonraki çalıģmalara bir katkısı olmadığı gibi, akademik çalıģmaları değerlendirilmeyen bu mesai sahipleri açısından da, hiç de cazip bir durum oluģturmamaktadır. Bu sebeple; yeni bir yapılanmayla, telifleri ödenerek bütün akademik çalıģmaların kitaplaģtırılarak, akademik çalıģmaların değerlendirilmesi, yeni çalıģmalar için hem teģvik edici bir anlam ifade edecek, hem de kendi konusundaki yeni çalıģmalar için ayrı birer kaynak teģkil edecek veya yeni çalıģmalara ıģık tutmuģ olacaktır. Ancak, bu yeni bir oluģumu gerektirmektedir. Bu oluģum; BüyükĢehir Belediyesi gibi bu konuda öncü olmaktan geri durmaması gereğiyle hareket edecek her kurumun temsilci verdiği, çeģitli kaynaklarla destek verdiği yeni bir vakfın kurulmasıdır. Özellikle, holdingleģmiģ kurumların bütçelerine koydukları/koyacakları Eğitim ve Kültüre destek ödenekleriyle birlikte, müstakil yüksek lisans/doktora tezi veya ferdi/müģterek her hangi bir akademik çalıģma bazında sponsorluğu olabilecek diğer hayır sahiplerinin, geçici veya sürekli bağıģ ve akarlarından oluģan kaynaklara sahip olacak bu vakfın kuruluģu ile ilgili çalıģma, BüyükĢehir in öncülüğünde baģlatılabileceği düģünülmektedir. Sosyal konutların eşit 2 salon ve 1 oda veya eşit 3 küçük salon olması. 81) Genellikle sosyal konutların 2 oda 1salon Ģeklinde yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bu tür konutlarda fiyatı olumsuz yönde etkileyen unsurlar mümkün olduğu kadar azaltılmaya çalıģılmaktadır. Konutların; 100M2 nin altında, daha az odalı fakat, daha ferah, daha kullanıģlı olması arzu edildiğinde, mevcut konut projelerinde odalara paylaģtırılan alan, odaların çok fonksiyonlu kullanımına imkan vermemektedir. Bu sebeple; çoğu zaman maliyeti daha yüksek ve alan itibariyle de sosyal konut statüsü dıģına taģan lüks konut projeleri daha da önem kazanmaktadır. Sosyal konut sayılan 100M2 nin altında kalan daireler ise; imkanları sınırlı olanlar tarafından zorunlu olarak tercih edilmektedir. Çok az fiyat farkıyla, daha rahat bir konut projesine kavuģturabilmek için teklifim birbirine eģit 2 salon ve 1 oda veya birbirine eģit 3 küçük salon dur. Bu projede oda sayısı artırılmadığı için, büyük bir maliyet farkı oluģmayacağı tahmin edilmektedir. Ancak; Türk Ailesi yaģama biçimi -17-

18 dikkate alındığında, dairenin kullanımında çok büyük rahatlık sağlanmıģ olunacaktır. Böylece; çok fonksiyonlu farklı kullanım imkanına kavuģan dairelerin, nüfusu daha kalabalık ailelerin bile, tercih edilebileceği, yaģayabileceği uygun mekanlar olacaktır. İhalelerin görüntülü veya internet üzerinden yapılması. 82) Ġhalelerin daha Ģeffaf ve daha emniyetli olması, rakip firma ve kiģilerin birbirini etkilememesi ve benzeri tedbirler için, ya kameralarla kaydedilen ihalenin aynı zamanda büyük ekranlarla halkın takip edebilme imkanına kavuģturulması düģünülmeli, ya da ihalelerin, Ġnternet üzerinden yapılırken, katılımcıların teminat dekont bilgileriyle satıģ bilgilerine ulaģtığı, açık arttırmalarda pey sürmek için de, önceden belirleyerek teslim ettikleri dosyalarında mevcut olan özel Ģifrelere sahip olarak iģtirak edebilmelerinin mümkün olduğu, iki aģamalı kabulle tarafı olunabilinen ihalenin, makul bir sürede sonuçlandırılabileceği konusunun bir anlamı olup, olmayacağı hususu da değerlendirilmelidir. Üniversite Kampüsleri oluşturma üzerine Kiptaşla bir çalışma yapılabilir. 83) Dünya Kültür BaĢkentlerinden biri olan Ġstanbul da yapılması gerekli iģlerden birisi de, Ģehir merkezi dıģında veya yakın çevresinde, eğitim tesisleri için kullanılabilecek farklı bölgelerde bulunan hazine arazilerinde birçok Üniversite kampüsleri oluģturmaktır. Üniversitelerin mevcut eğitim ve öğretim kapasitesiyle birlikte, uzun vadede geliģerek ulaģabilecekleri kapasite dikkate alınarak, her türlü sosyal tesis ve donatıları da içinde barındıran yaklaģık nüfuslu üniversite Ģehirlerinin kurulmasıdır. KiptaĢ ın yapacağı bir ön çalıģmadan sonra, yaklaģık iki (2) yıl içinde bu ve benzeri site Ģehirlerin yapılması gerçekleģtirilebilir. Böylece; site Ģehirlerde Üniversite Rektörlük merkez binası ve Rektörlüğe bağlı bütün fakülte, yüksekokul, enstitü, araģtırma merkezi, döner sermaye iģletmesi ve benzeri tesislerle, kız ve erkek öğrenci yurtları, açık ve kapalı spor salon ve tesisleri, yemekhaneler, sinema, tiyatro, kütüphane ve kültür merkezleri, akademik ve idari personel lojmanları, misafirhaneler, ticaret merkezleri, atölyeler, seralar, laboratuarlar, sağlık ocağı ve poliklinikler, kreģ, anaokulu, ilk ve orta öğretim kurumları, cami ve mescitler, parklar, bahçeler ve bilumum tesislerle site dıģına çıkmadan temel ve zaruri ihtiyaçların görülebileceği Türkiye Ģartlarında orta büyüklükte bir Ģehir kurulmuģ olunacaktır. Bir örnek verilecek olursa, Marmara Üniversitesi nin Ġstanbul un 22 ayrı bölgesinde kampüsü, tesisi veya birimi bulunmaktadır. Her türlü tesisi düģünülerek kurulan bu Ģehir; bütün tesisleri karģılığında protokolle üniversiteye teslim edilmesinin yanı sıra, teslim alınan merkezi bölgelerde bulunan tarihi yapıların turistik tesislere dönüģtürülmesi sağlanırken, diğer bölgelerdeki tesisler de yine sağlık, çeģitli düzeyde eğitim, öğretim faaliyetleri ile halkın ortak kültürüne hizmet edecek araģtırma geliģtirme ve benzeri muhtelif kültür merkezleri dahil, bölgenin ihtiyacı olan diğer hizmet bina ve alanlarına dönüģtürülmesi söz konusu olabilir. Bu konunun ekonomik yönü de dikkate alınsa, Üniversitenin emlaki için değerleme yaptırılsa, yeni yapılacak sitenin maliyetine eģ veya daha fazla bir değere sahip olduğu anlaģılacaktır. Ancak; yeni sitenin kapasite artırmaya müsait olması, herkes için çok kıymetli olan zaman kaybını asgariye indirmiģ olması, üniversitedeki iģ akıģ hızının eskiyle mukayese kabul etmez bir hıza kavuģacağı ve diğer aksayan bütün mekan ve teknolojik aksaklıkların bertaraf edilmesi gibi avantajlar sebebiyle tercih edileceğine Ģüphe yoktur. Böylece, Ģehirde çoğu bölgede yoğun öğrenci akıģından dolayı oluģan tıkanıklıklar aģılmıģ olunacak ve boģalan tesislere halkın geliģmesiyle ilgili çeģitli projelere imkan sağlanmıģ olunacaktır. Bunların dıģında ve fakat en önemlisi de üniversitenin; çağın ulaģtığı en yeni teknoloji kullanılarak mevcut ve muhtemel bütün ihtiyaçlara en iyi Ģekilde cevap vermek üzere düģünülerek, dünya standartlarında ve üzerinde hazırlanmıģ mekan ve alanlarına sahip bir eğitim ve öğretim kurumuna dönüģtürülmesi veya kavuģturulmasıdır. -18-

19 Yönetim ve denetim kurulu üyelikleriyle ilgili yönetmelik. 84) GeliĢmiĢ yönetim modellerinin hepsinde olduğu gibi, iģtiraklerin yönetim ve denetim kurullarının oluģumuyla ilgili olarak da, belirgin kurallar olmalı ve bu kurallar açık seçik olarak ortaya konmalıdır. Hatta; bu konu bir yönetmelik olarak belediye meclisi kararına da bağlanmalıdır. Böyle bir çalıģmanın; hem kurumsal değeri artıracağı için, kurumsal bir değeri vardır, hem de; çalıģanların/yetkililerin daha rahat, daha sağlıklı, daha aktif, daha sorumlu davranmasına yol açacağı ve ferdi değerlere katkısı sebebiyle de, ferdi bir değeri olacaktır.büyükģehir Yönetim kademeleri bellidir. Bunların kanuni karģılıkları vardır. Bu hususlar bugün dikkate alınmazsa, yarın baģka keyfiliklerle, bugünkü kadronun ulaģtığı seviyeler itibariyle, elde edilen kazanımların korunması da zorlaģır. O bakımdan hangi pozisyonlarda, hangi üyeliklerin olacağı hangi performans niteliği ile bu durumun değiģebileceği, genel ve özel hükümler olarak ortaya konup, gözetilmelidir. Aksi takdirde, pozisyonları aynı bile olsa, iģe katkısı açısından birbirinden belirgin performans farkları olduğu Ģüphesiz olan görevlilerin durumlarına uygun bir değerlendirme yapılamayacaktır. Bu sonuç; yüksek nitelikli, adil, hak hukuk bilen bunu hassasiyetle gözetmeye çalıģan ve böyle de bilinen zengin bir kadroya ulaģmıģ bir yönetim için; izahı yapılmamıģ, usulleri tespit edilmemiģ veya uzun vadeli kalıcı çözümler üretilmemiģ hiçbir konu bırakılmaması esas olan, böyle büyük bir kurumda beklenen, hedeflenen ve arzulanan bir sonuç değildir, olamaz ve de olmamalıdır. B.İ.T. nin verimlilik ve birim maliyetinin denetlenmesi ve kurulun oluşumu. 85) B.Ġ.T. Yönetimleri, üretilen hizmet ve ürünlerin verimlilik ve birim maliyet değeri itibariyle emsallerine göre konumlarının ne olduğu sorgulanmalıdır? Hangi hizmet standardı hangi maliyetle elde edilmektedir? Maliyet unsurlarına varsa; kullanılan arsa, bina, kiralık veya emanet araç-gereç ve hizmet personeli gibi bütün kamu kaynakları da dahil edilmelidir. Kısacası; bütün Ģirketler çok iyi denetlenmelidir. Bu ise; denetim mekanizmasını daha etkin kılmayı gerektirmektedir. Bu sistem içinde denetim kurulu üyelerinin, bir bakıma amirlerinden oluģan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu nun yaptığı faaliyetlerin de irdelenmesi anlamına gelen denetim görevlerini yaparlarken; çekingen bir hassasiyet ve özel bir nezaketin gösterilmesini de yadırgamamak gerekir. Bunun için; Denetim konusunu farklı bir bakıģ açısıyla ele almalı, önce Ģartları iyileģtirilmelidir. Bu iyileģtirme; ekonomik yönden yönetim kurulu üyeliğinin özlük haklarıyla ya eģitlenmeli veya malî, teknik, hukuk ve benzeri konularda uzman üyelerden 2 si aynı kurulda olmak Ģartı bulunan, yeni denetim kurulunun üye sayısı 3 e düģürülüp özlük hakları daha fazla artırılarak da gerçekleģtirilebilir. Ve bundan sonra da, kurul üyeliği temsil kabiliyeti standardı belirlenmelidir. Denetim prosedürünü takip ve yapılacak denetim faaliyetinde iģ bölümü yapılabilmesini daha kolay sağlayabilmek için, belki bu kurulda bir de kurul baģkanlığı tesis edilmeli. Kurulda Ģirketin faaliyet konusunu, malî yapıyı veya teknik konuları bilenlerin yanı sıra, BaĢkan DanıĢmanlarından da uzman olanların, kendi konularına yakın faaliyetlerde yine etkin ve hatta yol ve yöntem bakımından uyarılarla, denetim kurulu baģkan ve üye sıfatıyla da çalıģmalara olumlu olarak katkıda bulunulabileceği düģünülmelidir. Bununla beraber profesyonel denetçilerden de, özellikle genel kurul toplantısı öncesinde denetim hizmeti alınabileceği dikkate alınmalıdır. Mevcut sistemde yönetim kurulu baģkanı olanların denetim kurulu baģkanı olması ve yönetim kurulu baģkan vekilliği kaldırılarak vekillerin yönetim kurul baģkanı yapılması düģünülebilir. Bir baģka farklılık da, önceki sistemde oluģmuģ her hangi bir iģletim körlüğü de ortadan kaldırılacak, herkesin birikimine uygun katkılarına imkan vermesi bakımından, hizmet yarıģına ve aksaklıkların vakit geçmeden telafisine de imkan vereceği düģünülmektedir. Ayrıca, kurullarda bulunmayan kiģilerin kurul üyeleri kazançları üzerinden ödüllendirilmeleri düģünülecekse; iki kurulun tüm üyelerinin katılımıyla, müģterek verilen kararlar doğrultusunda yapılabileceği düģünülmelidir. 19-

20 Yapılan toplantılarda tecrübelilerden de istifade edilmesi. 86) Yapılan toplantılarda tecrübelilerden de istifade edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Çünkü; kendini iģine adamıģ uzun yıllar yönetimde bulunmuģ görevlilerin birikimleri önemli olmasa bile, çözüm aranan birçok konuda farklı çözümler üretebilecekleri ihtimali bile, onların da konu dıģında bırakılmaması için anlamlıdır. Fakat bundan önce, kurumsal bütünlük için, en azından her konuda, hiçbir görevlinin konu dıģında bırakılmıyor olması hususu, diğer hususların hepsinden daha önemlidir. Bu konunun göz ardı edilmemesi gerekir. Aksi takdirde, toplantıların daha dar bir ekiple gerçekleģtirilmesi, daha iyi sonuçlara yol açacaksa, söylenecek bir sözümüz de yoktur. T.C.D.D.Banliyö hatlarının şehir sınırlarına kadar uzatılması. 87) T.C.D.D.Sirkeci-Halkalı ve HardarpaĢa-Pendik Banliyö hatlarının yeniden ele alınması gerekmektedir. Ġstanbul un değiģen Ģartlarının yanı sıra, mevcut nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerin yükünü hafifletecek, nüfus tutacak, yeni cazibe merkezleri oluģturma gereği dikkate alınarak, banliyö hatlarının Ģehrin her iki yakasında, hem Ģehrin sınırlarına kadar uzatılması planlanmalı, hem de transit geçiģler ile Ģehirler ve ülkeler arası tren seferlerinde tıkanıklığa meydan vermemek için de, uygun yerlerde ilave ceplerle birlikte, 3. yolun muhakkak ve hatta mümkünse veya mümkün olan bölgelerde 4. yol da yapılmalıdır. Yaz aylarında bazı bölgelerde uçak ve helikopter ile önceden soğutma yapılmalı, 88) Yaz aylarında bazı bölgelerde ilave gözetleme kuleleri yapılarak, çevreyi yakın takibe almak gerekmektedir. Özellikle piknik alanı ve aģırı ısınma gibi sebeplerle yangın tehlikesi olabilecek yerler için, biraz masraf yapılması gerekmektedir. Telafisi mümkün olmayacak kayıplara meydan vermemek için; mezkûr bölgelerde, müdahale edilmesi gerektiği anlaģılan yerlere biraz masraftan kaçınmayıp, uçak ve helikopterler ile önceden soğutma yapılarak, büyük tehlikelerin bertaraf edilmesi düģünülmelidir. Web sayfasına İstanbul daki diğer haberler ve basın açıklamaları ilave edilmeli. 89) BüyükĢehir Belediyesi nin Ġnternet web sayfasının haberler bölümünün altındaki kullanılmayan, boģ bulunan alanda Ġstanbul daki diğer haberler baģlığında bir bölüm açılarak, Ģehrin diğer önemli haberleri, olumlu geliģmeler, haber baģlıklarıyla verilmeli, detay için ya yönlendirme yapılmalı veya imleç koyup, referans verilerek açıklama yapılmalıdır. Böylece; belediye faaliyetleri dıģındaki diğer bilgi ve haberler, dijital arģiv oluģtuktan sonra, geliģmelerden haberdar olmanın yanı sıra, ileride yapılacak çalıģma ve araģtırmalarda da değerlendirilir kanaatindeyim. Ayrıca; aynı web sayfasında bir de beyaz masaya gelen sıkça sorulan sorularla ilgili bir bölüm veya kısa basın bilgilendirme ve açıklamalarına da yer verilmelidir. TV Programlarına ışık tutacak,halkın kültürel taleplerinin tespiti anketi. 90) Toplumun kültürel taleplerinin çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü; bazı TV kuruluģlarının TV programlarıyla ilgili izlenme raporlarını, sadece kendi maksatlarına hizmet edecek Ģekilde hazırlattıkları veya belirli bir kültür seviyesi gözetmeden küçük guruplarla oluģturdukları bilinmektedir. Bu sebeple; toplumun gerçek kültür talepleri tespit edilerek, program yapımcı ve sponsorlarına ıģık tutulmuģ ve daha sonraki çalıģmaların istikametinin düzelmesine de hizmet edilmiģ olunacaktır. Esasında; toplumun kalkınmasında yazılı ve görsel basının hiç de az olmayan sorumluluğu ve yine hiç de az olmaması gereken katkıları vardır. ĠĢte bu sorumluluğa uygun bir bakıģ açısına dikkat çekilerek, toplumun kalkınmasındaki katkıların, eskiye göre daha çok yükseltilmesi -20-

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN EKO-OKULLAR PROGRAMI Alev KULAÇ Çevre Yüksek Mühendisi Temizlik İşleri Müdürü İÇERİK GĠRĠġ Sağlıklı ġehirler Projesi (SġP) Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar SġP Çevre Uygulamaları Eko-Okullar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ATIK KAĞIT PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016

ATIK KAĞIT PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016 ATIK KAĞIT PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016 Proje Adı: ATIK KAĞIT PROJESĠ Proje Tanıtımı: Herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvalara atık kâğıt denilmektedir.

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi,

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, teknik olanakları ve profesyonel kadrosuyla da önce İzmir,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı