Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÇARAMBA DA YIKILMAK ÜZERE OLAN AHAP CAMLERDEN BR: PAAYAZI KÖYÜ CAM ONE OF TO FALL AS WOODEN MOSQUES IN CARSAMBA: PASAYAZI KOYU MOSQUE Eyüp NEFES Özet Samsun yöresi ahap camiler bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Yöredeki ahap cami yapım gelenei yakın zamana kadar geliimini sürdürerek devam ettirmi gözükmektedir. Son yıllarda yapılan deerli çalımalarla bu eserlerin çou tanıtılmıtır. Biz bu çalımamızda, yıkılmak üzere olan Osmanlının son dönemine ait Paayazı Köyü Camii ni tanıtmaya çalıacaız. Anahtar Kelimeler: Samsun, Ahap (Çantı) Camiiler. Abstract Samsun region is highly rich in terms of wooden mosques. It seems that the tradition of constructing wooden mosques has continued up till the present century. They were mostly discovered and analyzed within different scientific studies. In this study we ll try to recognize Pasayazi Willage Mosque which is about to be falled down and from the last period of Ottoman Empire. Key Words: Samsun, Wooden Mosques. Giri Karadeniz Bölgesi, önemli ölçüde yaı aldıından dolayı oldukça zengin bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Türkiye ormanlarının üçte ikisini oluturan söz konusu ormanlarda kayın, ıhlamur, kestane, gürgen, mee, köknar, sarıçam, karaçam, ladin, kızılaaç, akçaaaç gibi zengin bir aaç çeitlilii bulunur (Gözenç, 1998: 48). Yörede, aacın bol bulunmasından kaynaklanan malzeme temini kolaylıı nedeniyle ahabın, mimaride olduu kadar seranderlerde, köprülerde, teknelerde, iç mimaride ve çeitli el sanatlarında yaygın bir biçimde kullanıldıı bilinmektedir. Mevcut yayınlardan anlaıldıına göre bölgede, ahap malzeme kullanılarak ina edilen yapı grubu arasında ahap camiler önemli bir yer tutmaktadır (Karpuz, 1990: ; 1992; 1993: ; Yavuz, 2009; Nefes, 2009: ; Bayhan, 2005: 1-22; 2006: 33-48; 2009: 55-84; Danıman, 1998: ; Can, 2003: ; 2004; 2007: ; Nemliolu, 2001: ; Yılmaz, 2001: 2; Bayraktar, 2005; 2006: ; 2007: ; 2009: ; Dönmez, 2008; Ayverdi, 1989: ). Yine bu yayınların iaret ettii üzere Samsun ve çevresindeki ahap camilerin tarihi eskidir. Zira dendrokronoloji uzmanı P.. Kuniholm un Karadeniz Bölgesi ndeki ahap camilerden numuneler almak suretiyle aaç halkalarından tarihlendirme metoduyla (Bu yöntemle, belli bir iklim çevresinde yetien aaçların yıllık halkalarının dönüümlü karılatırılması ve yıldan yıla büyümenin profilinin çıkarılması için elde edilen bilgilerin karılatırılması sonucuyla tarihlendirme yapılır. Söz konusu yöntemle yapının ina edildii tarih bulunabilecei gibi aacın kesildii yıl bile hesaplanabilir. Bkz. Bayhan, 2009: 59). elde ettii sonuçlara göre Çaramba/Gökçeli Camii 1206, Yaycılar Köyü eyhhabil Camii ise 1211 yılında ina edilmi olmalıdır (Kuniholm, 1992: 127; 1996: 183). Yöredeki ahap camilerle ilgili çalımalarda Kuniholm un verdii bu bilgiden hareketle yapının 1206 yılında yapıldıı kabul görmektedir (Can, 2004: 26; Nemliolu, 2001: 118; Bayraktar, 2005: 23; Dönmez, 2008: 14). Bu tespitle birlikte söz konusu iki yapı halen Anadolu nun mevcut en eski ahap camileri konumunu kazanmaktadır Ondokuz Mayıs Üniversitesi, lahiyat Fakültesi.

2 yılında kazanılan Malazgirt Savaı nın Türklere Anadolu nun kapılarını açtıı düünülürse 100 küsur yıl sonra Samsun/Çaramba da tamamen ahap, çivisiz ve çantı tekniinde ina edilmi camilerle karılaıyor olmamız oldukça dikkat çekicidir. Samsun yöresindeki ahap camilerle ilgili yayınlarda son yıllarda bir artı söz konusudur. Bunda yöredeki ahap eserlerin miktarı kadar camilerin ina tarihlerinin erken devirlere kadar ulatıının tespiti de etkili olmu gözükmektedir. Bayraktar, Samsun çevresinde orman bulunan hemen her köyde eskiden ahap bir cami olduu izlenimi edindiini ifade etmektedir de kâgir olarak ina edilmeden önce Samsun merkezdeki ehrin ulu camisinin de ahap malzemeden mamul olması, ehrin ahap cami inası bakımından kıyaslanamayacak bir zenginlie sahip olduunun önemli göstergelerindendir (Bayraktar, 2005: 381). Söz konusu çalımalarda Samsun yöresinde, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait toplam 20 ahap cami tespit edilebilmitir (Can, 2004; Bayraktar, 2005). Yakın tarihlerde, Samsun yöresinde ina edilmi olan son dönem ahap camiler (Nefes, 2009) konusunda aratırma yaparken, henüz hiçbir yayında ele alınmamı Osmanlı dönemine ait birkaç camiye rastlamıtık. Bu camilerden biri de Paayazı Köyü Camii dir. Biz bu çalımamızla, Paayazı Köyü Camii ni tanıtarak, yıkılmak üzere olan bu esere dikkatleri çekmeye çalıacaız. Paayazı Köyü Camii Paayazı Köyü ne, Çaramba ilçe merkezinden deniz istikametine yaklaık 15 km. lik asfalt bir yol vasıtasıyla ulaılmaktadır (Harita 1). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından nolu kararıyla tescil edilen ahap cami (Anonim, 2009: 357), Yeilırmak ın kıyısında, eski bir mezarlık içinde bulunmaktadır (Resim 1, 2, 3, 4). Caminin dousunda yer alan giriin saındaki ahap perdeler üzerine kazılan Bu cami-i erifin yapılıı 15 Câ sene 1324 yazısı, caminin ina tarihini H. 15 Cemâziye l-âhir 1324 (M. 6 Austos 1906) olarak belirtmektedir. Köydeki yalı insanların anlattıklarına göre söz konusu cami, eskiden Akçaaltı, Paayazı, Vakıfköprü, Kumtepe ve Kadıllı köylerinin ortaklaa kullandıkları Cuma Camii hüviyetindeymi (yeri gelmiken Cami ile ilgili bilgilerinden istifade ettiimiz kent konseyi bakan yardımcısı ve emekli öretmen Hasan Topuz a teekkür ederim). Caminin ustası olarak belirtilen Battal ustanın kabri, kıble duvarının önünde yer almaktadır. Mezar taında u ifadeler yazılmıtır: Of Mesora Köyü nden Ahmet Olu Battal Mollaolu Caminin 1906 yılında ina edildii göz önüne alındıında ustanın Paayazı Köyü nde kaldıı ve vefatından sonra yaptıı caminin yanına gömüldüü anlaılmaktadır. Paayazı Köyü Camii, halen metruk halde olup, yıkılma tehlikesi ile karı karıyadır. Özellikle kaçak definecilerin harim altında yaptıkları kazılar sırasında caminin temelini oluturan kirileri kesmeleri nedeniyle cami, hafif batı yönüne doru kaymı ve yapı içindeki mahfili taıyan direkler eilmi olup bunun sonucunda batı cephedeki perdeler kısmen çivilendikleri yerlerden çıkmıtır (Resim 5, 6, 7). Öyle anlaılıyor ki zemindeki kirilere ilave salamlatırıcı ek tedbirler düünülüp direkler dorultulmazsa çok yakın bir zamanda cami bütünüyle yıkılacaktır. Tamamen ahap malzemeyle mamul yapı, çantı (yıma) tekniinde (çantı, yontulmamı ya da kereste haline getirilmi uzun ahap perdelerin geçmeler aracılııyla birbiri üstüne oturtulması suretiyle oluturulan bir yapım tekniidir. Bu yapım tekniinde genellikle köelere gelen uçlar oyulur ve bu suretle ahap perdeler birbirine geçmelerle köelerde balanır. Ormanlık alanın bol olduu Türkiye de dâhil hemen her ülkede görülen bu yapım teknii ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesindeki yapılarda görülür (Arseven, 1983: 368; Sözen-Tanyeli, 1992: 56; Anonim, 1997: 386) ina edilmi olup içten kubbeli düz tavan, dıtan alaturka tipi kiremitlerle kaplanmı olup dört omuz kırma çatı ile örtülüdür. Yapının saçakları duvardan yaklaık 80 cm dıa takındır. Cami, taban kısmına konan iri talar üzerine bindirilmi ahap kalaslar üzerine bina edilmitir. ki katlı cephe düzeni görünümünde ina edilen yapının dousunda revak bulunmakta olup son cemaat yeri ve minaresi yoktur. Yapıyı oluturan mee (yöre halkı mee aacına pelit ismini vermektedir) aacından mamul ahap perdeler, 4 ile 4,30 cm kalınlıında ve 20 ile 37 cm arasında deien geniliklere sahiptir. Yapı, her bir katta, 7-8 sıra ahap perde ve arada yapıyı enlemesine dolanan bir kat kirii ile oluturulmutur. Kavilalarla (ahap parçaları birbirine balamak için kullanılan tahta çivi (Sözen Tanyeli, 1992: 126) esnemeleri engellenen perdeler, köelerde kurt boazı geçme teknii ile birbirlerine balanmıtır. Perde boyları bir uçtan dier uca yetimediinden, aralara, iki kanallı çalma boaz geçme ile perdeleri birbirine balayan, dikmeler yerletirilmitir.

3 Yapının giri kapısının da bulunduu, dou cephesinde bir revak göze çarpmaktadır (Resim 8). Revak kısmın üstü, mahfil katının revak boyunca geniletilmesiyle örtülmütür ki bu ekildeki bir uygulama bölgedeki ahap camiler arasında tek örnek olarak dikkatimizi çekmitir. Mahfil katının söz konusu çıkıntısına alttan kare kesitli basit altı ahap direk destek vermektedir. 9,95 x 7,65 m ölçülerinde dikine dikdörtgen planlı camiye, dou cephedeki revaklı kısmın kuzey cepheye yakın yerinde bulunan iki kanatlı ahap bir kapı ile girilmektedir. Harimin içi, dou ve güney cephede alt ve üst katlarda ikier, kuzey ve batı cephelerde üst katta birer pencere olmak üzere toplam 10 pencere ile aydınlatılmaktadır. çten ve dıtan düzgün ahap çerçeve içine alınan dikine dikdörtgen açıklıklı ve giyotin kanatlı pencereler, dıtan yatay çubukluklu demir ebekelerle muhafaza altına alınmıtır. Alt kat pencereleri ayrıca ikili pencere kanatları ile donatılmıtır. Pencere sayısının yeterli olmasından dolayı harimin içi aydınlık sayılabilir. Kıble duvarının ortasında, güney cephedeki iki pencerenin arasında görülen mihrap, harime hafif çıkıntı yapan yarım yuvarlak ni formundadır. Dikine çakılmı ince tahtalardan oluturulan mihrabın taç kısmı, halen renkleri solmu, kalem ileriyle süslenmi üçlü baklava dizisi ile bezelidir. Mihrabın saında yer alan mahfil koluna yaslı minber, yapıyla uyumlu sayılabilecek sade bir unsurdur. Minber kapı tacındaki kalem ii süslemeler de oldukça solgundur. Yine de fark edilebilen süslemeler arasında, iki yanda servi aacı göze çarpmaktadır. Kalan boluklar ise, tara üslubunda düzenlenmi baklava dilimleri, ematik eriler ve damlalar ile dolguludur. Kenarları dilimlerle hareketlendirilmi tacın tam ortasında ise iri bir çarkıfelek motifi göze çarpmaktadır (Resim 9, 10). U eklinde harimi dolanan kadınlar mahfilinin tasarımı ilginçtir. Mahfilin batı koluna, kıbleye dikey yerletirilmi, yaklaık 10x10 cm ölçülerinde üç adet kare kesitli ahap direk destek vermektedir. Mahfilin kuzeyine ise kıbleye paralel dört direk destek vermektedir. Harimin batı yönüne doru kaymasından dolayı halen eik duran direklerin profilli balıkları oldukça sade tutulmutur. Batıdaki kol ise mahfilin dou istikametinde geniletilmesiyle oluturulmu olduundan bu kısım, alt kat cephe duvarlarına dayanmaktadır (Resim 11). Kadınlar mahfiline, harimin kuzey-dou köesinde yer alan iskele biçimli oldukça basit bir merdivenle çıkılmaktadır. Mahfilin batı koluna destek veren ahap direkler, akuli hizada mahfil katında da devam ederek tavana destek verirken, mahfilin kuzeyindeki tavana destek veren direkler, alt kat direklerin akuli hizasında deildir. Kıble aksında mahfilin kuzeyinde dikdörtgen bir çıkıntısı olan mahfilin korkulukları ince çıtaların çakılmasıyla oluturulmu olup oldukça sade tutulmutur. Mahfilin güneyinde kıble duvarı boyunca uzanan ve süsleme amaçlı yapıldıını düündüümüz dar, balkonumsu kısım ise mahfilin kollarına bitimektedir. Harimin düz ahap tavanı ortasında, dıarıdan belli olmayacak biçimde çatı arasına gizlenmi, yaklaık 3 m çapında süsleme amaçlı yapılmı ahap bir kubbe bulunmaktadır (Resim 12). Oldukça sade tutulan kubbe, çou merkezden etee çakılan dıa kavisli tahtalarla oluturulmutur. Kubbeyi oluturan kimi çıtaların farklı olmasından dolayı ahap tavanın yakın zamanlarda onarım gördüü anlaılmaktadır. Deerlendirme ve Sonuç ncelemi olduumuz Paayazı Köyü Camii, eski bir mezarlık içinde Cuma Camii olarak ina edilmitir. slam ın ilk yıllarında bir ehirde sadece tek bir yerde Cuma Namazı kılınmaktaydı. Cuma Namazı kılınan bu camilere Mescidi l-cuma (Cuma Mescidi, Cuma Camii), Cuma namazının kılınmadıı, yalnızca vakit namazlarının kılındıı camilere de mescid deniliyordu. Günümüzde de Cuma namazlarının kılındıı camilere kısaca cami, Cuma namazlarının kılınmadıı camilere de mescit denilmektedir. Zamanla artan ihtiyaca binaen yerleim birimlerinde birden çok camide Cuma namazı kılınabilecei fetvası verilmi ve uygulanmıtır. Fakat yine de sadece merkezi tek bir yerde Cuma namazının kılınması tavsiyesi edildiinden, bu ekilde bir kaç yerleim biriminin ortaklaa kullandıkları Cuma camilerinin ina edilmesi tevik edilmitir (Çam, 1990: 377, 378; Can, 1996: 123, 124; Fatsa, 2008: 19). Bölgede ina edilen pek çok caminin konumlarını dikkate aldıımızda bu uygulamanın, istisnaları olmakla beraber genel bir kabul gördüünü söyleyebiliriz. Çaramba/Gökçeli Camii, eyhhabil Camii, Porsuk Köyü Camii, Kavak /Bekdemir Camii, Terme/Karacalı Camii, Tatarmuslu Camii, Dere Camii, Dadıralı Camii, Aaı Söütlü Camii, Ondokuz Mayıs/Engiz Camii, Asarcık/Koaca Camii, Salıpazarı/Gökçeli Camii, Ordu, Kumru/enyurt Köyü Camii, kizce/laleli Camii, Çaybaı/Eski Asak

4 Camii, Kumru/enyurt Köyü Eski Camii, Perembe /Soukpınar Köyü Hatipli Mahallesi Camii, Ünye/Tekkiraz Kabadirek Camii, Akku/Çaldere Köyü Camii, Giresun, Çalda/Melikli Mahallesi Tahtalı Camii, Kastamonu, Tosya/ Geyikli Camii, Çatalzeytin/Çalar Köyü Merkez Camii, Alaçam/Aaıkoçlu Köyü Eski Camii, Çaramba/ Muslubey Köyü Mezarlık Camii, Aaıkavacık Köyü Cuma Camii, Musçalı Köyü Eski Camii, Salıpazarı /Yeil Köyü Kayadibi (Albak) Mahallesi Camii, Esatçiftlii Köyü Çatak Mahallesi Camii, Merkez Yavabey Camii, Karadere Köyü Camii, Karaman Köyü Camii, Alanköyü Camii, Esenli Mahallesi Cuma Camii, Yenidoan Köyü Camii, Tekkeköy/Güzelyurt Köyü Eski Camii, Sarıyurt Köyü Eski Camii, Ayvacık/Ardıç Köyü Camii leri mezarlık içinde Cuma Camii olarak ina edilmitir (Can, 2004: 15, 26, 34, 42, 46, 49, 52, 57, 60, 63, 66; 2003: 119, 121; Bayraktar, 2007: 539; Bayhan, 2006: 37; 2005: 6; Bayhan, 2009: 66, 68, 69, 69, 71; Nefes, 2009: 190; 2009: 18, 21, 31, 34, 37, 49, 55, 61, 67, 70, 72, 78, 82, 84, 87). Ahap camilerle ilgili ilk aratırıcılardan olan ve tespit ettii camileri Cantı Camiler balııyla inceleyen Ayverdi, Batı Karadeniz bölgesindeki pek çok çantı caminin de birkaç köyün ortaklaa kullandıkları Cuma Camii olarak ina edildiklerini ifade etmektedir (Ayverdi, 1989: 122). Samsun yöresi ahap camileri, Y. Can ın ilgili aratırmasında plan bakımından iki gruba ayrılmıtır (Can, 2004: 70). Bu sınıflamaya göre, birinci grubu oluturan ve nispeten daha eski tarihli camilerde, derinlemesine bir harim, harimi iki yandan kuatan revaklar ve yapının önünde yer alan son cemaat mahalli görülmektedir. Çaramba/Gökçeli Camii, Çaramba/Yaycılar Köyü eyhhabil Camii, Ordu Köyü Camii, Porsuk Köyü Camii, Kavak/Bekdemir Köyü Camii, Terme/Karacalı Köyü Camii, Ondokuz Mayıs Engiz Camii, Asarcık/Akyazı Köyü Gökgöl Camii, Asarcık/Kılavuzlu Köyü Camii, Asarcık/Alan Köyü Camii lerinin revakları yapıyı U eklinde dolanmaktadır (Can, 2004: 20, 31, 35, 44, 61; Bayraktar, 2005: 25, 31, 39, 62, 87, 90, 97, 99, 100, 102, 127). kinci gruptaki camiler ise, genellikle revaksız olup bir harim ve önünde yer alan son cemaat mahallinden ibarettir. S. Bayraktar da söz konusu yapıları iki gruba ayırmakla birlikte, biraz ayrıntıya girerek, iki grup arasında birçok farkın bulunduunu ifade eder. öyle ki; birinci grubu oluturan yapılarda, kaba bir içiliin ürünü olarak kapalı bir cephe düzeni hâkimdir (Bayraktar, 2005: ). Genellikle dikine dikdörtgen planlı ina edilmi bu yapılar, dıtan üç omuz kırma çatı, içten ise bakkal tavan ile örtülüdür. Bu grubun abidevi tesir uyandıran örnekleri bulunmasına ramen genellikle tek katlı ve basık görünümlüdürler. kinci grubu oluturan yapılarda ise, ince içilikle birlikte yüksek ve ferah bir cephe düzeni hâkimdir. Yapılar çounlukla dıtan dört omuz kırma çatı, içten düz ahap tavan ile örtülüdür. Bu grubu oluturan camiler genellikle küçük boyutlu olmasına ramen yapılarda, kat kirileri ve duvarlardaki dikmelerle belirginleen iki katlı ve büyük ölçüde simetrik pencere düzeniyle desteklenen hareketli bir cephe tasarımı söz konudur. Paayazı Köyü Camii, yukarıda ifade ettiimiz sınıflamada ikinci grup camilerle planlama bakımından oldukça benzemektedir. Yalnız bu camilerin daha sade bir örnei olarak görülebilir. kinci gruptaki camilerde fazla görülmeyen revak, Paayazı Köyü Camii nin dousunda yer almaktadır. Terme Yeni Karacalı Camii nin dousunda bu ekilde tek bir revak bulunmaktadır (Nefes, 2009: 101). Bayraktar, birkaç camide görülen revaın douda yer almasını, güne ııından istifade imkânı olarak deerlendirmektedir. Ayrıca sayıca az olmasına ramen benzer uygulamalara Dou Karadeniz Bölgesi ndeki camilerde de rastlanılmaktadır (Bayraktar, 2005: 324. Samsun yöresinde ina edilen camilerde mahfil genellikle U eklindedir. Çaramba/Ordu Köyü Camii, Porsuk Köyü Camii, Kavak Bekdemir Camii, Asarcık/Kılavuzlu Köyü Camii, Koaca Camii, Salıpazarı/ Gökçeli Camii, Terme Aaısöütlü Camii lerinde mahfil U eklindedir (Can, 2004: 35, 63, 68, 58; Bayraktar, 2005: 40, 63, 101, 130). Salıpazarı/Muslubey Köyü Mezarlık Camii, Konakören Köyü Bakacak Mahallesi Camii, Esatçiftlii Köyü Çatak Mahallesi Camii, Muslubey Köyü Bayramyurt Mahallesi Camii, Biçme Köyü Aaı Mahalle Tahta Camii, Güzelvatan Köyü Merkez Camii, Konakören Köyü Merkez Camii, Merkez Yavabey Camii, Kızılot Köyü Merkez Camii, Karadere Köyü Camii, Karaman Köyü Camii, Yeil Köyü Camii, Alanköy Camii, Yenidoan Köyü Camii, Çaramba/ Aaıkavacık Köyü Cuma Camii, Tekkeköy/Güzelyurt Köyü Eski Camii, Sarıyurt Köyü Eski Camii, Ayvacık/Gülpınar (Balavur) Merkez Camii, Ardıç Köyü Camii, Terice Köyü Merkez Camii, Karı Döngel Köyü Camii lerinin mahfilleri U eklinde planda yerini almıtır (Nefes, 2009: 21, 38, 31, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 70, 72, 75, 78, 84, 87, 89, 93). Yöreye yakın bölgelerdeki ahap camilerde görülen mahfiller de genellikle aynı formda düzenlenmitir. Ordu/kizce Laleli Eski Camii, Çaybaı/Yeni Cuma Camii, Çayır Camii, Kargalı Camii, Eski Asak Camii, Kumru enyurt Köyü Camii, Perembe Soukpınar Köyü Hatipli Mahallesi Camii, Akku Çaldere Camii, Trabzon/ Uzungöl Filak Mahallesi Camii, Taören Köyü Camii, Uzuntarla Camii, Çaykara Çambaı Köyü Düz Mahalle Camii, Çamlıbel Köyü Merkez Camii, Rize/Çayeli Ormancık Köyü Camii, Kastamonu/ Çatalzeytin Çalar Köyü Merkez Camii lerindeki mahfiller U eklindedir (Bayhan, 2009:62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71; Karpuz, 1990: 292,

5 , 298; 1993: 255; Can, 2003: 121; Yavuz, 2009: 16, 48). Paayazı Köyü Camii nde harime U eklinde yerletirilmi olan kadınlar mahfili bu yönüyle yöredeki uygulamalara benzemektedir. Fakat dier ahap camilerde mahfillerin kolları genellikle harim içinde direkle taınmasına ramen Paayazı Köyü Camii nde mahfilin dou kolu, alt katın dou cephesine yaslanmakta ve dou cephedeki revak boyunca geniletilmesiyle mahfil kolu elde edilmektedir ki mevcut ahap camiler arasında bu tasarım bir farklılık olarak belirmektedir. Paayazı Köyü Camii süsleme açısından oldukça fakirdir. Süsleme olarak sadece mihrap ve minber kapı taçlarında, kısmen silinmi, kalem ii süslemeler görünmektedir. Süslemeler arasında servi aacı ve çarkıfelek motifi fark edilebilmektedir. imdiye kadar hiçbir yayında tanıtılmamı olan Paayazı Köyü Camii nin onarılması ve kurtarılması ile ilgili u teklifleri yapabiliriz. Kaçak define avcıları tarafından kesilen yapının taban kirileri arasındaki balantı yeniden salanmalıdır. Yapı içindeki direklerin düzeltilmesi ile cami tekrar düzgün hale gelebilir. Ayrıca caminin batı yöne yaslanması nedeniyle açılan perdeler yeniden yerlerine çivilenmelidir. Bundan baka yapının aır olan alaturka kiremitleri kaldırılarak tavan daha hafif örtü malzemeleriyle örtülmelidir. Zira tavanı kiremitle örtülü, Tekkeköy Sarıyurt Köyü Eski Camii ndeki tavana destek veren merteklerin zamanla çürümeye balaması nedeniyle tavanın göçme tehlikesiyle karı karıya olduunu görmütük (Nefes, 2009: 55-58). Son olarak yapının çevre düzenlemesi yapılarak Paayazı Köyü Camii kültürümüze yeniden kazandırılmalıdır. KAYNAKÇA Anonim (2009). Taınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Samsun: Samsun l Özel daresi. Anonim (1997). Eczacıbaı Sanat Ansiklopedisi, C. 1, stanbul: Yapı-Endüstri Yayınları. ARSEVEN, C. Esat (1983). Sanat Ansiklopedisi, C. 1, stanbul: MEB. ATAOUZ, Özlem (1995). Kastamonu nun Tarihi Evlerinden Örnekler, Kültür ve Sanat, S. 27, AYVERD, E. Hakkı (1989). Osmanlı Mimarisinin lk Devri (Erturul, Osman, Orhan Gaziler, Hüdavendigar ve Yıldırım Beyazıt ( ) I, stanbul: stanbul Fetih Cemiyeti Yayınları. BAYHAN, Ahmet Ali (2005). Ordu/kizce den Bir Ahap Camii: Laleli (Eski) Camii, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 14, s BAYHAN, Ahmet Ali (2006). Ordu da Yeni Tespit Edilen Camiler, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 16, s BAYHAN, Ahmet Ali (2009). Ordu dan Bazı Tarihi Ahap (Çantı) Camiler, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, C. 2, S. 7, s BAYRAKTAR, M. Sami (2007). Samsun Çaramba da Taceddinoulları ve Osmanlı Dönemine Ait ki Ahap Eser; Ordu ve Porsuk Köyü Camileri, Geçmiten Gelecee Samsun 2. Kitap,s BAYRAKTAR, M. Sami (2009). Samsun da Anadolu Selçuklu ve lhanlı Döneminden Kalan Tarihi Yapılar, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, C. 2, S. 7, s BAYRAKTAR, M. Sami (2006). Samsun da Türk Mimarisinin Geliimi, Geçmiten Gelecee Samsun 1. Kitap, s BAYRAKTAR,M. Sami (2005). Samsun ve lçelerinde Türk Mimari Eserleri, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Samsun: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü CAN, Yılmaz (1996). lk slam ehirlerinin ki Önemli Unsuru: Cuma Mescidi-Daru l-imara likisi Üzerine Bir Deerlendirme, OMU lahiyat Fakültesi Dergisi, S. 8, s CAN, Yılmaz (2003). Kastamonu ve Sinop Yöresinde Bulunan Ahap Camiler, OMÜ lahiyat Fakültesi Dergisi, S , s CAN, Yılmaz (2004). Samsun Yöresinde Bulunan Ahap Camiler, stanbul: Etüt Yayınları. CAN, Yılmaz (2007). Samsun da Bulunan ki Önemli Ahap Eser Gökçeli ve Bekdemir Camileri, Geçmiten Gelecee Samsun 2. Kitap, s ÇAM, Nusret (1990). slam da Bazı Fıkhi Meselelerin ve Mezheplerin Türk Cami Mimarisine Etkisi, Vakıflar Dergisi, S. 21, s ÇETNOR,, Bülent (1986). Dou Karadeniz ve Evleri, lgi, S. 44, s DANIMAN, H. H. Günhan (1988). Samsun Yöresi Ahap Mimarisinin Geleneksellii Bafra, kiztepe Arkeolojik Verilerinin ııında Çaramba Gölçeli Camii nin ncelenmesi, IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. 1, s DEMR, Necati (1997). Ordu ve Yöresinde Serendiler, Kültür ve Sanat, S. 36, s

6 DÖNMEZ, E. Emine Naza (2008). Wooden Mosques of the Samsun Region, Turkey from the Past to the Present, England: Bar International Series FATSA, Mehmet (2008). Giresun Yöresinde Osmanlı Vakıfları ve Vakıf Eserleri, Giresun: Giresun Belediyesi Yayınları. GÖZENÇ, Selami (1998). Türkiye nin Doal Bitki Örtüsü ve Hayvan Toplulukları, (http://www.aof. anadolu.edu.tr/kitap/ioltp/2291/unite05.pdf): Anadolu Üniversitesi Yayınları. GÜR, engül Öymen (2000). Dou Karadeniz Örneinde Konut Kültürü, stanbul: Yapı Endüstri Merkez. SKENDER, Suat (1998). Trabzon un Vakfıkebir lçesinde Geleneksel Ahap Mimari çin Bir Örnek Refik Komut Seranderindeki Mimari Süsleme, Sanat Tarihi Aratırmaları Dergisi, S. 14, s. 16. KARPUZ, Haim (1990). Trabzon un Çaykara lçesi Köylerinde Bulunan Bazı Camiler, Vakıflar Dergisi, S. XXI, s KARPUZ, Haim (1992), Rize, Ankara: Kültür Bakanlıı. KARPUZ, Haim (1993). Geleneksel Trabzon Evleri, Kültür ve Sanat, S. 18, s. 19, 22. KARPUZ, Haim (1993). Rize Çayeli Ormancık Köyü Camii, S. Ü. Selçuklu Aratırma Merkezi Prof. Dr. Yılmaz Önge Armaanı, s KUNIHOLM, Peter Ian (1992). A Year Chronology For The Bronze And Iran Ages: Progrest Report of The Aegean Dendrochronology Project, VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, s KUNIHOLM, Peter Ian, (1996). Aegean Dendrochronoloji Project: , XI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, s NEFES, Eyüp (2009). Giresun da Yeni Tespit Edilen Bir Ahap Camii, Çalda Beldesi Melikli Mahallesi Tahtalı Camii, Dinbilimleri Akademik Aratırma Dergisi, s , pdf. NEFES, Eyüp (2009). Samsun Yöresindeki Son Dönem Ahap Camiler, Samsun: Etüt Yayınları. NEMLOLU, Candan (2001). Göçeli (Gökçeli) Camii, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, C.II, s. 117, 136. SÖZEN, Metin Tanyeli, Uur (1992). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüü, stanbul: Remzi Kitabevi. TAN, Nail (1997). Batı Karadeniz Bölgesinde Ahap Kapı Kilitleri, Kültür ve Sanat, S. 34, s TAN, Özdemir (1995). Kastamonu Köylerinde Geleneksel Mimari, Kültür ve Sanat, S. 27, s YAVUZ, Mehmet (2009). Çaykara ve Dernekpazarı nda Geleneksel Köy Camileri, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. YILMAZ, Emine (2001). Tacüddinoulları Beylii nden Günümüze Açılan Pencere Ordu Köyü, Barı Gazetesi, Samsun, s. 2. YÜCEL, Erdem (1990). Trabzon un Ev ve Konakları, Kültür ve Sanat, S. 5, s EKLER Çizim 1: Paayazı Köyü Camii nin planı

7 Harita 1: Google Maps ten Paayazı Köyü Resim 1: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin dou cepheden görünümü.

8 Resim 2: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin kuzey cepheden görünümü. Resim 3: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin dou cepheden görünümü.

9 Resim 4: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin güney cepheden görünümü. Resim 5: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin tabanındaki kirilerin durumu.

10 Resim 6: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin tabanındaki kaçak define avcılarının açtıkları çukur. Resim 7: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin batı cephesindeki yerlerinden çıkan perdeler.

11 Resim 8: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin dousunda yer alan revaklı kısım. Resim 9: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin mihrap ve minberi.

12 Resim 10: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin minber kapı tacındaki süslemeler. Resim 11: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin mahfili.

13 Resim 12: Çaramba/Paayazı Köyü Camii nin çatı arasına yerletirilmi kubbesi.

SAMSUN DA AHŞAP BİR OSMANLI ESERİ, AYVACIK/TİRYAKİOĞLU CAMİİ

SAMSUN DA AHŞAP BİR OSMANLI ESERİ, AYVACIK/TİRYAKİOĞLU CAMİİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı: 28, ss. 151-174. SAMSUN DA AHŞAP BİR OSMANLI ESERİ, AYVACIK/TİRYAKİOĞLU CAMİİ EYÜP NEFES * Ayvacik/Tiryakioglu Mosque: A recently discovered

Detaylı

SAMSUN/BAFRA İLÇESİ NDE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİR GRUP AHŞAP CAMİİ

SAMSUN/BAFRA İLÇESİ NDE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİR GRUP AHŞAP CAMİİ SAMSUN/BAFRA İLÇESİ NDE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİR GRUP AHŞAP CAMİİ Eyüp NEFES * Recep GÜN ** Ahmet ÇAKIR *** Öz Anadolu nun en eski ahşap camilerinden biri olarak kabul edilen Çarşamba Göğceli

Detaylı

GĠRESUN DA YENĠ TESBĠT EDĠLEN BĠR AHġAP CAMĠĠ; ÇALDAĞ BELDESĠ MELĠKLĠ MAHALLESĠ TAHTALI CAMĠĠ

GĠRESUN DA YENĠ TESBĠT EDĠLEN BĠR AHġAP CAMĠĠ; ÇALDAĞ BELDESĠ MELĠKLĠ MAHALLESĠ TAHTALI CAMĠĠ GĠRESUN DA YENĠ TESBĠT EDĠLEN BĠR AHġAP CAMĠĠ; ÇALDAĞ BELDESĠ MELĠKLĠ MAHALLESĠ TAHTALI CAMĠĠ Eyüp NEFES * ÖZET Bu çalışmanın konusunu Giresun ili Çaldağ Beldesi nde bulunan Melikli Mahallesindeki Tahtalı

Detaylı

ORDU DAN BAZI TARH AHAP (ÇANTI) CAMLER SOME HISTORICAL WOODEN (ÇANTI) MOSQUES FROM ORDU

ORDU DAN BAZI TARH AHAP (ÇANTI) CAMLER SOME HISTORICAL WOODEN (ÇANTI) MOSQUES FROM ORDU ORDU DAN BAZI TARH AHAP (ÇANTI) CAMLER SOME HISTORICAL WOODEN (ÇANTI) MOSQUES FROM ORDU Ahmet Ali BAYHAN Özet Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi nde, uzun bir tarihî geçmie sahip olan ve eskiden Kotyora olarak

Detaylı

SAMSUN/KAVAK TA ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLEN ALAGÖMLEK KÖYÜ RAHMİOĞLU MAHALLESİ CAMİİ

SAMSUN/KAVAK TA ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLEN ALAGÖMLEK KÖYÜ RAHMİOĞLU MAHALLESİ CAMİİ SAMSUN/KAVAK TA ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLEN ALAGÖMLEK KÖYÜ RAHMİOĞLU MAHALLESİ CAMİİ EYÜP NEFES * RECEP GÜN ** Rahmioğlu Quarter Mosque Built with Cantı Technique in Alagömlek Village in Kavak, Samsun

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN VE FAALİYETLER

BİLİMSEL YAYIN VE FAALİYETLER BİLİMSEL YAYIN VE FAALİYETLER BİLİMSEL YAYINLAR TEZLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Tire de Osmanlı Dönemi Cami ve Mescitleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 SAMSUN 2006 ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 SAMSUN 2006 Sahibi: OMÜ ilahiyat Fakültesi Adına: Prof. Dr. Ferit BERNAY Yazı İşleri Müdürü:

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

DOU KARADENZ KÖY CAMLERNDE BEZEME ANLAYII * THE ORNAMENTATION PERCEPTION OF THE VILLAGE MOSQUES IN THE EAST BLACK SEA REGION

DOU KARADENZ KÖY CAMLERNDE BEZEME ANLAYII * THE ORNAMENTATION PERCEPTION OF THE VILLAGE MOSQUES IN THE EAST BLACK SEA REGION DOU KARADENZ KÖY CAMLERNDE BEZEME ANLAYII * THE ORNAMENTATION PERCEPTION OF THE VILLAGE MOSQUES IN THE EAST BLACK SEA REGION Mehmet YAVUZ Özet Bu aratırmada, Dou Karadeniz Köy camilerindeki bezeme anlayıı

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY

AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 AYDIN ESK ÇNE AHMET

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ TWO MOSQUES FROM NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Bahar-2015 Cilt:14 Sayı:53 (37-47) Spring-2015 Volume:14 Issue:53 İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL

Detaylı

ORDU / PERŞEMBE'DEN İKİ AHŞAP ÇANTI CAMİ ÖRNEĞİ TWO WOODEN MOSQUE SAMPLES IN ORDU/PERŞEMBE

ORDU / PERŞEMBE'DEN İKİ AHŞAP ÇANTI CAMİ ÖRNEĞİ TWO WOODEN MOSQUE SAMPLES IN ORDU/PERŞEMBE 99 TÜBA-KED 12/2014 ORDU / PERŞEMBE'DEN İKİ AHŞAP ÇANTI CAMİ ÖRNEĞİ TWO WOODEN MOSQUE SAMPLES IN ORDU/PERŞEMBE Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN* Özet Mimaride kullanımı insanlık tarihi kadar eski olan ahşabın,

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE ÇANDI (AHŞAP YIĞMA) TEKNİKLE YAPILMIŞ CAMİLER

KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE ÇANDI (AHŞAP YIĞMA) TEKNİKLE YAPILMIŞ CAMİLER KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE ÇANDI (AHŞAP YIĞMA) TEKNİKLE YAPILMIŞ CAMİLER Yusuf Burak * Giriş Çandı 1 kertilip birbirine geçirilen uzun kütüklerle, çivisiz olarak yapılmış binalara verilen isimdir 2. Kuzey Anadolu

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

OSLU MÜDERRS HACI HASAN EFEND VE ONUN MANEV ETK ALANINDA OLUAN MMAR YAPILAMA

OSLU MÜDERRS HACI HASAN EFEND VE ONUN MANEV ETK ALANINDA OLUAN MMAR YAPILAMA OSLU MÜDERRS HACI HASAN EFEND VE ONUN MANEV ETK ALANINDA OLUAN MMAR YAPILAMA OSLU MÜDERRIS HACI HASAN EFENDI AND THE ARCHITECTURE DEVELOPED IN HIS MENTAL SPHERE OF INFLUENCE Mehmet YAVUZ * Özet Bu çalımada

Detaylı

GRESUN YALIDERE TEKKE KÖYÜ CAM KALEM BEZEMELER* WALL PAINTINGS OF TEKKE VILLAGE MOSQUE AT YALIDERE IN GIRESUN erife TAL**

GRESUN YALIDERE TEKKE KÖYÜ CAM KALEM BEZEMELER* WALL PAINTINGS OF TEKKE VILLAGE MOSQUE AT YALIDERE IN GIRESUN erife TAL** GRESUN YALIDERE TEKKE KÖYÜ CAM KALEM BEZEMELER* WALL PAINTINGS OF TEKKE VILLAGE MOSQUE AT YALIDERE IN GIRESUN erife TAL** Öz Bu çalımada, Giresun ili Yalıdere ilçesine balı Tekke Köyünde yer alan caminin

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon 2- Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE Kabataş Köyü Merkez Camii/ Çaykara/Trabzon KABATAŞ KÖYÜ MERKEZ CAMİİ/CAYKARA-TRABZON Kabataş Köyü, Çaykara'nın kuzeydoğusunda ve buraya 7 km. mesafededir. Arazinin hafredilmesiyle

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kendine

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kendine TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİ KÖYLERİMDE BULUNAN BAZI CAMİLER Doç.Dr.Haşim KARPUZ Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kendine has coğrafi yapısının yanısıra küuür ve sanat alanında da farklı özelliklere sahip olduğu

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Barış AYDIN 1 OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM BOYAHANE CAMİ

Barış AYDIN 1 OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM BOYAHANE CAMİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s. 378-385 Barış AYDIN 1 OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM BOYAHANE CAMİ Özet Tarihi süreçte önemli coğrafik bir konumda bulunan Erzurum ili, Osmanlı

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK

K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK K TELL CURA (KOZAAÇ CURASI) Çetin KORUK ÖZET Teke bölgesinde kitelli ismi ile anılan kitelli Kozaaç Curası yapısal ve çalımsal özellikleri bakımından Üçtelli Curadan farklılıklar göstermektedir. Bu çalımada

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

İLİMİZDE BULUNAN TESCİLLİ TABİAT VARLIKLARI VE SİT ALANLARININ UYDU GÖRÜNÜMÜ VE FOTOĞRAFLARI

İLİMİZDE BULUNAN TESCİLLİ TABİAT VARLIKLARI VE SİT ALANLARININ UYDU GÖRÜNÜMÜ VE FOTOĞRAFLARI İLİMİZDE BULUNAN TESCİLLİ TABİAT VARLIKLARI VE SİT ALANLARININ UYDU GÖRÜNÜMÜ VE FOTOĞRAFLARI İlimiz Merkez İlçesi Fener Mahallesi yaklaşık 25 hektar büyüklüğünde olup, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 OSMANLI MMARLIINDA XVI. YÜZYILIN ÖNEML BR BANS: YEMEN FATH

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Kemal Esmek, 019 2014, MANİSA Hindistan a gelen Türkler, Hint mimarisine ilgi göstermeseler de, eski tapınakların

Detaylı

RİZE - KALKANDERE HÜSEYİN HOCA KÖYÜ SAHİL CAMİİ

RİZE - KALKANDERE HÜSEYİN HOCA KÖYÜ SAHİL CAMİİ Tarihinde İkinci Kez Taşınan Ahşap Cami: RİZE - KALKANDERE HÜSEYİN HOCA KÖYÜ SAHİL CAMİİ The Timber Mosque Moved Twice In Its History: Rize/Kalkandere-Hüseyin Hoca Village Coastal Mosque Murat Sav Arkeolog,

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ * The Evolution Of Mosque Architecture In Adana City Centre From Past To Present

ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ * The Evolution Of Mosque Architecture In Adana City Centre From Past To Present ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ * The Evolution Of Mosque Architecture In Adana City Centre From Past To Present Tolga KIRKIL Mimarlık Anabilim Dalı Erkin ERTEN Mimarlık

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi

Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Geleneksel Ahşap Yapıların Özgün Çatı ve Cephe Detaylarının Bursa Görükle Köyü Örneklerinde İncelenmesi Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 1 M.Bilal BAĞBANCI 2 Elif ACAR BİLGİN 3 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ZONGULDAK SAFRANBOLU VAKIF ESERLER VE CİNCİ HANI

ZONGULDAK SAFRANBOLU VAKIF ESERLER VE CİNCİ HANI ZONGULDAK SAFRANBOLU VAKIF ESERLER VE CİNCİ HANI Hüdavendisâr AKMAYDAU Şehrin Tarihçesi: afranbolu kenti Türk hakimiyetinden önce Bizans'ın PAFLAGONYA eyaleti hudutlan içinde yer almaktadır. 1071 Malazgirt

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

FAS IN FES EHRNDEK KARAVYYN CAM QARAWIYIN MOSQUE IN FEZ CITY OF MOROCCO Hayrunnisa TURAN

FAS IN FES EHRNDEK KARAVYYN CAM QARAWIYIN MOSQUE IN FEZ CITY OF MOROCCO Hayrunnisa TURAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 FAS IN FES EHRNDEK

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ "üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları Utarit İ7fil Rpldp Ratum AYSFI > \dumdl 1 hafif bölmeler detaylar \ s. \ i* "üniiiiıı yapı-endüstri merkezi yayınları 2 KAVRAM-GELİSME Kapının Evrimsel Süreci KAPININ İŞLEVLERİ (GEÇİŞ-KORUMA-YAUTIM) Kapının

Detaylı

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir.

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir. Ahşap pencere kullandığınızda kesilen ağaçlara mı üzülüyorsunuz. Buna bir son verin çünkü sizin için kullandığımız ürünler FSC damgalı sürdürülebilir orman politikasına uygun olarak kesilmiş ağaçlardır.

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

Prof. Dr. Ali YILMAZ ın bilimsel çalışmaları (Ekim 2013)

Prof. Dr. Ali YILMAZ ın bilimsel çalışmaları (Ekim 2013) Prof. Dr. Ali YILMAZ ın Özgeçmişi: Uşak ta doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Uşak ta tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü nden mezun oldu. 1987 yılında Türkiye Faal

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÇAYBAŞI İLÇESİNİN TARİHİ

ÇAYBAŞI İLÇESİNİN TARİHİ ÇAYBAŞI İLÇESİNİN TARİHİ İlçemizin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına yani eski Yunan ın en parlak devri olan klasik döneme dayanır. İlçemizde yaşayan halkın büyük kısmı 1778 1779 Osmanlı Rus savaşından sonra

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı