SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı"

Transkript

1 AYDIN TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI

2 SUNUŞ Her geçen gün küreselleşen dünya ekonomisi sayesinde tüm ekonomik parametreler değişiklik göstermiştir. Her ülke ve o ülke içerisindeki kamu ve özel sektör kuruluşları değişen dünya düzeninde stratejilerini bugünkü şartlarda ve dünya ölçeğinde belirlemek durumundadırlar. Küreselleşen dünya ekonomisi acımasız bir rekabet ortamı yaratmıştır. Kurum ve kuruluşlar ile işletmeler; bu ortamda varlıklarını sürdürebilmek, rekabet edebilmek, avantajlı durumda olabilmek için teknolojik yenilik, kalite, verimlilik, inovasyon, stratejik plan kavramlarına daha da önem vermek durumunda kalmışlardır. Bu gelişmeler ışığında, Aydın Ticaret Odası gibi meslek kuruluşlarının yaşadıkları çevreye ve ülkelerine en büyük katkıyı sağlamak için çalışmak misyonları vardır. Bu çalışmaların amaca yönelik ve verimli bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bir başka deyişle mevcut kalite ve akreditasyon altyapısına entegre, yol gösterici, gerçekçi ve uygulamaya geçirilebilen bir planlamaya ihtiyaç vardır. İşte bu planlama, stratejik planlama olarak adlandırılmaktadır. Bu planda kurumun zayıf ve kuvvetli olan yönleri irdelenmekte, karşılaşmış olduğu çevresel fırsatlar ve tehditler analiz edilmektedir. Ayrıca, odanın vizyonu, misyonu ve stratejik amaç ve hedefleri yazılı hale getirilmektedir. Stratejik planımızın Odamıza, ilimize, paydaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, stratejik planlama kurulu üyelerine ve Prof.Dr. Fuat ÖNDER hocamıza teşekkür ederiz. İsmail Hakkı DOKUZLU Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ali PARMAKSIZ Meclis Başkanı 2

3 AYTO DA STRATEJİK PLAN SÜRECİ I. DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi Kurum içi Analiz Dış Çevre Analizi PEST Analizi, SWOT Analizi II. STRATEJİK TASARIM Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Gelişme Alanları Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Faaliyetler, Projeler Performans Göstergeleri Maliyetlendirme ve KaynakTablosu İzleme-Değerlendirme Performans Göstergeleri III. STRATEJİK PLAN Uygulama IV. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı Şartları Yönetimin Gözden Geçirme ve Stratejik Plan Prosedürü İzleme ve Değerlendirme Prosedürü Akreditasyon Gereklilikleri İŞ PLANLARI V. STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ 3

4 1. GİRİŞ Türkiye, Avrupa Birliği ne üyelik süreci ve küresel ekonominin gereklerini yerine getirmek amacıyla bir dizi uyumlaştırma çabasına girmiştir. Bu çabalardan biri de başta kamu kurumları olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının Stratejik Plan hazırlama girişimleridir. Stratejik planlama, kurumların dışa dönük planlama çabalarından oluşur ve arzulanan amaçlara ulaşabilmek için dış çevrenin her unsuru stratejik yaklaşımla incelenerek kurumun geleceği şekillendirilmeye çalışılır. Stratejik planlar Türk kamu yönetimi ve girişimcisi için yeni olgulardır. Devlet Planlama Teşkilatı odaklı planlama kültürümüz 1980 lere kadar dışa kapalı ekonominin varsayımlarına göre kurgulanmıştır. Bu kurguda küresel ekonomiye göre şekillendirilmiş stratejik kaygıları olan bir planlama yaklaşımı mevcut değildir. Ayrıca kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının gelecek planları bütçeden ibaret olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren kamu kurumları stratejik planlarını hazırlamaya başlamışlardır. Bu planlamalar bütçe esaslı yapılsa da TOBB bünyesindeki oda ve borsalar icin bütçeyi plan icine alma zorunluluğu yoktur lı yıllardan itibaren başlayan, yeni dönemin girişimcileri ve girişimcilerin dahil oldukları organizasyonlar; geleceğe yönelik vizyon ve misyon sahibi olmak, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkililik ve tutarlılık gibi iyi yönetişim ilkelerini benimsemeye başlamışlardır. Ulusal ekonomilerin küresel trendler karşısında daha kırılgan hale geldiği çağımızda girişimcilerin ve girişim organizasyonlarının yerel düşünme alışkanlıklarıyla büyüme şansları giderek azalmaktadır. Geleceğe yönelik iddiası olan Aydın girişimcilerinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Aydın Ticaret Odası nın ilk olarak dönemi ve şimdi de dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ Aydın Ticaret Odası STRATEJİK PLAN çalışmalarını katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi kararlaştırmış ve bu nedenle Yönetim Kurulu TOBB ve TOBB ETÜ SEM ile ilişkiye geçmesi için Genel Sekreterini yetkilendirmiştir. TOBB ETÜ SEM ile protokol yapıldıktan sonra ilk olarak Prof.Dr.Fuat Önder in de içinde bulunduğu stratejik planlama ekibi belirlenmiştir. Ekip aşağıda yer alan kişilerden oluşturulmuştur: Meclis Başkanı Yön.Krl.Başkanı TOBB ETÜ SEM Genel Sekreter Akreditasyon ve SP Sorumlusu Mustafa Ali PARMAKSIZ İsmail Hakkı DOKUZLU Prof.Dr. Fuat ÖNDER Alaattin ARSLAN İlknur KABASAKAL Bundan sonra yapılan 3 aylık zaman planlamasına göre, önce 2 tam gün, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve çalışanlardan oluşan gruba Stratejik Plan Eğitimi verilmiştir. Daha sonra iç ve dış paydaşların birlikte katıldığı, 1 tam gün devam eden Paydaş Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Odamızın kurum düzeyinde güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehditler araştırılmış (SWOT Analizi), aynı anda ulusal ve uluslararası boyutta politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler gündeme getirilmiştir (PEST Analizi). Çalıştay sırasında görüşler toplanırken Paydaş Görüş Toplama Formu da 4

5 uygulanarak müşteri memnunuiyeti konusunda fikirler toplanmış ve paydaşlar AYTO nun gelişme alanlarını belirlemişlerdir. Yine bu hazırlıklar ile eş zamanlı olarak danışmanlık hizmetleri ile birlikte stratejik planlama ekibi Durum Analizi çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda hizmet-faaliyet analizi, doküman analizi, son projelerin sonuçları ve ekonomik değerlendirmeler de incelenmiştir. Ayrıca SWOT ve PEST analizleri uygulanarak güçlü ve zayıf yanlarımız ile fırsatlar ve tehditler birimler bazında tespit edilmeye çalışılmıştır. Birimlerin misyon, visyon ve hedefleri de belirlenmiş ve Stratejik Plan sonuçları içinde kullanılmıştır. Durum analizinden sonra Stratejik Tasarım a geçilmiş ve üst yönetimin görüşleri alınarak çalıştay sonuçlarıyla birlikte yorumlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda tüm paydaşların da görüşleri dikkate alınarak kurumsal anlamda AYTO nun Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri güncellenerek yeniden belirlenmiştir. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan 4 ana başlık Gelişim Yönleri olarak tespit edilmiş ve sırasıyla Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri bu gelişim yönlerine paralel olarak ortaya konmuştur. Burada faaliyetlere göre belirlenen göstergeler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin zorunlu bir sonucu olan ve kurumda dokümante edilerek Süreç Yönetim Sistemi olarak hayata geçirilmesi gereken, Aydın Ticaret Odası nın süreçlerinin hedefleri ya da birer çıktı göstergeleridir. Böylece faaliyet ve projeler için gerçekçi maliyet, kaynak ve izleme tabloları hazırlanabilmiştir. Stratejik Plan uygulamaları esnasında bu yöntemle tüm çalışanlar, mevcut olan Fonksiyonel Yönetim Sistemlerinin Kalite Yönetim Sistemiyle bütünleşip, Süreç Yönetimi ve sonucunda performans göstergelerinin de bir araç olarak kullanılabildiği Stratejik Yönetim tarzına nasıl dönüştüğünü daha iyi anlamışlardır. Bu hazırlıklar sırasında, akreditasyon gereklilikleri dikkate alınarak yapılan bu çalışmada ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda var olan Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü güncellenerek Yönetimin Gözden Geçirme ve Stratejik Plan Prosedürü haline getirilmiş ve bu prosedüre Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu eklenmiştir. Ayrıca ISO 9001:2008 KYS dokümantasyonu içindeki İç Denetim Prosedürü de revize edilerek Stratejik Planın izlenebilirliği sağlanmıştır. Kurumsal Performans Yönetimi, İzleme - Değerlendirme ve Planın Geliştirilmesi konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiş; ayrıca en az yılda bir kez, plan sonuçlarının, ilgili prosedür gereği, yönetimin gözden geçirme toplantılarının gündemine alınarak planın geliştirilebileceği, bu sayede kalite ve akreditasyon gerekliliklerinin hayata geçebileceği ve kurumsallaşmanın sağlanacağı gibi konular hakkında bilinç yaratılmaya çalışılmıştır. Burada sözü edilen birçok yönetim sisteminin nasıl birleşik kullanılabildiği ve ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ne dönüşerek Oda ve Borsalar için en uygun ODA/BORSA YÖNETİM SİSTEMİ örneği olduğu bu çalışmayla ortaya konulmuş olmaktadır. Böylece hazırlanan STRATEJİK PLANLAR kuruluş için uygulanabilir, aktif ve geleceğin şekillendirilmesi anlamında hayata geçirilebilir olacaktır. Böylece Aydın Ticaret Odası Stratejik Planı; üyelerine yılları arasında yapacağı faaliyetlerin ve geleceğe yönelik planlarının, stratejik yönetim ilkeleri açısından nasıl gerçekleşeceğine dair bir yol haritası önermektedir. Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Stratejik Plandaki stratejik amaç ve hedefleri 19 Nisan 2010 tarih ve 61/2426 sayılı kararı ile kabul etmiştir. 3. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK Kamu kurumlarında Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu, tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlamıştır. Ancak stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 5

6 Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans metinler olarak kabul edilebilir. Aydın Ticaret Odası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni tanımlayan tarihli 5174 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır şeklinde tanımlanmıştır. Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Aydın Ticaret Odası nın stratejik planının temel dayanağı 2010 tarihi itibarıyla güncelleştirilmiş Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleridir. Aydın Ticaret Odası nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon; malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işlerini yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanmasıdır. Stratejik plan akreditasyon sürecinin oluşturmaya çalıştığı standardizasyonunun önemli bir bileşenidir. Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm Odaların ve Borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken birtakım temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayanmaktadır. I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe Aydın, Tralles antik kentinin üzerine kurulmuştur. Eski çağlarda Ege Bölgesi'nin en önemli kentlerinden birisidir. Antik dönemin birçok bilgin, mimar ve heykeltıraşı Aydın'da yetişmiştir. Bunlar arasında Antemiyus, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Hekotaios, Hippodamos ve Isodor sayılabilir. Depremle yıkıldıktan sonra yeniden imar edilen kentte, Traklardan sonra Spartalılar, Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalilar, Persler ve Romalılar zaman zaman hakimiyetlerini kurarak kendi kültürlerini bölgeye taşımış ve yörenin gelişmesine öncü olmuşlardır yılında Selçukluların, 1300 yılında Aydınoğullarının eline geçen şehrin adı Aydın Güzelhisar olmuştur. Bu ad Aydın şekline dönüşmüştür da Osmanlıların eline geçen Aydın bugünkü yerine kurulmuş ve 1923 yılında il olmuştur. Aydın, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağlarını yaşamış ve bu tarihi akış içinde aşağıda sıralanan ülke ve uygarlıklarının etkisi altında kalmıştır. Aydın ili toprakları büyük Eti Birliği nin bir parçasıdır. Bu dönemde kurulan kentlerin birçoğu büyük depremler, su baskınları ve diğer ulusların saldırılarına uğramıştır ve bu nedenle toprak altında bulunmaktadır. M.Ö yıllarında Doğu Etilerin zayıflamasından sonra, Aydın ili toprakları da, diğer komşu iller gibi, Kumanların yönetimine geçmiş ve yıl prensliklerle idare edilmiştir. Süregelen göç ve saldırı dalgaları arasında Türk boylarından olan Meonlar-Lidler-Kariler- İyonlar M.Ö. 12. yüzyılda bu toprakları kendilerine yurt edinerek bölüşmüşlerdir. Aydın ili toprakları M.Ö.192 yılından itibaren Romalıların saldırısına uğramaya başlamış, Bergama ve Roma orduları Efes üzerinden Aydın topraklarına girerek Söke-Milet önünden geçtikten sonra, Dalama, Yenipazar üzerinden ilerlemiş, Nazilli-Esenköy Arpaz Kalesi önüne gelmiş ve kısa zamanda Arpaz, Alinda, Alabanda, Afrodisias, Tral, Priyen, Milet, Nysa, Mağnezi gibi bölgenin önemli kentleri işgal edilmiştir. 6

7 M.S.395 yılında, Roma topraklarını İmparator Teodos iki oğlu arasında paylaştırmış ve Aydın ili Doğu Roma sınırları içerisinde kalmıştır. Selçuklu Türklerinin Anadolu ya güçlü akınları başlayıncaya dek, Aydın ili Bizans egemenliği altında kalmış, Etilerden Selçuklulara kadar Türk Uygarlığı tüm saldırı ve ağır baskılara rağmen benliğini yitirmemiştir.bir Türk ülkesi olan Anadolu'ya 10. asırdan bu yana Oğuz Türklerinin akınları başlamıştır. Bu durumdan korkan Bizans İmparatoru güvendiği büyük ordusunu M.S tarihinde Türklere karşı çıkarmış ve Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusu yenilgiye uğramıştı. Türklerin kısa zamanda gösterdiği bu başarı Avrupalı Hristiyan ulusları korkutmuştu. M.S yıllarındaki savaşlardan sonra Sultan Mesut Haçlı Ordularını Tarsus geçitlerinde bozguna uğratarak dağıtmıştır. Konya başkent olmuş. Ege Bölgesi ve Aydın (Tral) Türklerin eline geçmiştir. (M.S. 1177). Aynı yıl içerisinde Manuel'in ordusu Aydın ili çevrelerini tekrar işgale kalkışmış ancak başaramamıştır. II.Kılıçarslan 1186 yılında Aydın'ı tekrar fethetmiştir. Osmanlılar devrinde Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt kuvvetli ordusu ile Aydınoğulları üzerine yürümüştür. İsabey savaşı kabul etmeyerek 60 kentini, 300 kalesini, askerini ve topraklarını Yıldırım'a bırakmıştır. Yıldırım Beyazıt Aydın çevresini bir eyalet olarak Osmanlı Devleti ne bağlamıştır.(m.s.1390). Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca Aydın gelişmiş ve bayındırlaştırılmıştır yılında Vali Halid Paşa vilayet merkezini İzmir e naklederek, Osman Paşa yı da Aydın sancağına mutasarrıf olarak göndermiştir yılında II. Meşrutiyet Devriminin yeşerttiği yeni umutlar Aydın da büyük bir sevinçle karşılanmış fakat, Osmanlı İmparatorluğu bunalımlardan ve parçalanmaktan kendini kurtaramamıştır. Yunanistan Girit i, İtalyanlar Mısır a kadar Trablusgarp Vilayetini ve 12 adayı işgal etmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu bu durumda iken I.Dünya Savaşı na girmek zorunda bırakıldı. Karşı büyük devletler göz diktikleri toprakları aralarında paylaşmak, Türk toplumunu tarihten silmek, bu ülkeyi rahatça sömürmek amacındaydılar. Sonuçta, 1919 da Aydın Yunan birlikleri tarafından işgal edildi. 27 Mayıs 1919 da adı geçen birlikler Aydın ın içine kadar girdiler. Gönüllü olarak oluşturulan ulusal birlik güçleri çeşitli baskınlarla düşmanı yıprattı ve geriletti. Ordumuz 5 Eylül 1922 tarihinde Aydın a girdi ve 7 Eylül de Aydın kurtarıldı. Aydın Ticaret Odasının ilk kuruluşu ülkedeki diğer odaların kuruluşuyla aynı döneme rast gelmektedir lı yıllarda Ziraat ve Ticaret Odalarının var olduğunu Aydın iline ait salnamelerden biliyoruz tarihlerinde Reis Aziz Efendi, azalar Hacı Apostol Efendi, Barutçu Dimitri Efendi, Kulaksızzade Hacı Mehmet Efendi, Andon Ağa ve Hacı Nikokaki Efendi idi. Genellikle Ticaret ve Ziraat Odası başkanı ziraat ile uğraşan Müslüman Türklerden, azaları ise ticaret ile aktif olarak uğraşan Rum ve Yahudilerden seçilmekte idi. Bu durum ülke genelinde olduğu gibi Aydın da da ticaretin ağırlıklı olarak Yahudi ve Rumlar tarafından yapıldığı, ziraat sektöründe ise Müslüman Türklerin söz sahibi olduğunun göstergesiydi. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ticaret odalarının örgütsel gelişimi 25 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası ile yeniden sağlanmıştır. Bu yeni düzenleme sonrasında 1926 yılında Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Veysi Paşa Mahallesindeki bir binanın üst katında yeniden faaliyete geçmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası o yıllarda Aydın da ticaretle uğraşan Kadıköylü Zâde Hasan Kamil, Keresteci Zâde Rifat, Şahin Zâde Eyüp, İstanbullu Raif Fevzi, Dumni Zâde Ahmet, Pehlivan Zâde Hacı Şerif, Habip Efendioğlu, Mustafa Necati Beylerin öncülüğü ile 207 üye kaydı yapılmak suretiyle kurulmuştur. Kanun gereğine uyularak seçim yapılmış, Meclis ve Yönetim Kurulları belirlenmiş, 9 Meslek Komitesi kurularak hizmete başlamıştır tarihinde ülkemizde Ticaret Borsalarının da kuruluşuna imkân sağlayan 5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu yürürlüğe konmuştur. Bu Kanun kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin uygun görüşü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın da özel izniyle 1954 yılında Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Balıkesir illerini kapsayan Ege Bölgesi 7

8 Sanayi Odası (EBSO)nın kuruluşuyla, Odamız Aydın Ticaret Odası unvanıyla faaliyetine devam etmiştir yılına kadar uygulanan 5590 sayılı Kanunun bazı maddeleri tarih ve 2567 sayılı kanunla değiştirilmiş, Odaların temel organları olan Meslek Komiteleri seçimlerinin 4 yılda bir yapılması esası getirilmiştir. Meslek Komitelerine paralel olarak Oda Meclisinin de görev süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Oda Yönetim Kurullarının görev süreleri ise 2 yıl olarak tespit olunmuştur. Ayrıca, Odaların organ seçimlerinin şekil ve usulleri yeniden düzenlenerek bu seçimlerin Yargı gözetiminde yapılması esası getirilmiştir. Bugün; tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini sürdüren Aydın Ticaret Odası, yıllık 2 milyon TL bütçesi, 6600 üyesi ve 16 personeliyle mülkiyeti kendisine ait 5 katlı binasında ISO 9001:2008 Kalite Belgesine ve Uluslararası Akredite olmuş Oda sertifikasına sahip olarak hizmet vermektedir. I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Odanın yasal olarak yapmak zorunda olduğu görevler tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 12. maddesinde açık olarak belirtilmektedir. Bu madde uyarınca odanın yapmak zorunda olduğu görevler şunlardır: Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin, kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait indeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ederek kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 26. maddede sayılan aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve onaylamak: - Fatura suretlerinin onayı, - Rayiç fiyatların onayı, - Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı, - Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları, - Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler, - Ticarî kefalet onayları, - Tahsis ve sarfiyat belgeleri, - Kalite, yeterlilik ve numune belgeleri, - Yerli malı belgeleri, - Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı, - Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri - Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 22. maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi, - TIR ve ATA karneleri, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UUC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslar arası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler, - Mücbir sebep belgeleri, - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretleri, - Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslar arası sektörel hizmetler, 8

9 - Ticaret sicili hizmetleri, - Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde Meclis kararı ile bu üyeleri adına dava açmak, Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek, Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî kararları almak, Yurt içi ve yurt dışı fuar ve seminerlere katılmak, Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek, Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak, Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, Üyeleri hakkında, tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak, Ticaret ve Sanayi Odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek, İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, Açılmış ve açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve bunları yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işletici olmak, antrepo işletmek, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Yukarıda sayılan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunundan kaynaklanan yasal yükümlülüklerinin dışında aşagidaki görevleri de yapmaktadır: Aydın iline mahsus sarılop cinsi incirin ildeki katma değerini arttırmak için Aydın İnciri rumuzuyla coğrafi işaret tescilinin Türk Patent Enstitüsüne yaptırmıştır. Aydın ili ve yöresinde yaygın olarak dikimi yapılan gemlik cinsi zeytinin hatalı bir uygulama olduğunun tespiti, devletçe bu fidanın dikimine verilen dekar başına 250-TL kaynak israfının durdurulması için ADÜ Ziraat Fakültesi ile müşterek araştırma yapılarak memecik cinsi zeytin fidanının dikiminin yaygınlaştırılması için fidan üretimi ve dağıtımı sağlanmış ve devam etmektedir. Stant açarak yurtiçi fuarlara katılan Oda üyelerine yılda dört fuar üzerinden fuar başına 500-TL, yurtdışı fuarlarına da 1000-$ nakit teşvik desteği verilmektedir. Bünyesinde kurduğu Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı sayesinde ihtiyaç sahibi lisans düzeyinde eğitim gören 100 öğrenciye faizsiz kredi verilmektedir. Eğitime gösterilen önem ve hassasiyetten dolayı Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol ile Aydın Ticaret Odası İlköğretim Okulu yaptırılmıştır. Çevre duyarlılığını zihinlerde canlı tutmak düşüncesiyle Merkez Gölhisar Köyü hudutlarında yeralan orman arazisinden m2 araziye fıstık çamı fidanı dikilerek 49 yıllığına Aydın Ticaret Odası ormanı oluşturulmuştur. Faaliyetlerini destekleyici yönde hizmet veren Türk Standardları Enstitüsü (TSE), İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) nun temsilcilikleri Oda bünyesinde açılmıştır. 9

10 Üst kuruluşumuz TOBB tarafından yapılan görevlendirme ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki K1, K2, K3 yetki belgelerinin tanzimi ve değişiklik hizmetleri ve Hazine Müsteşarlığı adına Sigorta Acentelerinin levhaya kayıt işlemleri ile TAPDK nun tütün ve alkol satış ruhsatlarının tanzimi hizmetleri Odamızca yürütülmektedir. Aydın ilinin verimliliğini arttırma projesi çalışmaları Odamız, Aydın Sanayi Odası ve Milli Prodüktivite Merkezince (MPM) yürütülmektedir. Aydın ilinin tarihi ve kültürel değerlerinin sahiplenerek yaşatılması düşüncesiyle Oda binamızın batı bitişiğindeki tarihi Gümrük Önü Hanının restore edilmesi projesi Odamız, Aydın Valiliği ve Belediye Başkanlığınca müştereken devam ettirilmektedir. 10

11 I.3 Faaliyet Alanları ve Hizmetler Tablo 1: AYTO da Faaliyet Alanları ve Hizmetler AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı ODA SİCİLİ TOBB ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ Sicil / Üye işlemleri 10.madde Ürün/Hizmet 1 ÜYE KAYIT 5174 sayılı kanunun 9. Maddesine istinaden Ticaret Sicil Memurluğuna tescil islemini yaptırmış tacirler ve bunlarin subeleri bu kanun gereğince Odaya kayıt yaptırmak zorundadır. Üye başvurusu, gerekli evrakların temin edilerek sicil dosyasının oluşturulması / yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca kaydı onaylanan üyenin ETA TOBBNET programlarına kaydı, oda sicil kayıt sureti ve levhasının verilmesi, tahsil servisine dosyanın devri. Terkin (Üye Kaydının Silinmesi) 5174 Sayili Kanunun 2567 Sayili Kanunla degisik 65. Maddesine istinaden düzenlenen muamelat yönetimeliginin 16. Maddesi geregi üyeler ticaret sicilindeki kayitlarinin terkinini bildiren Ticaret Sicil Gazetesi'ni ibraz suretiyle mensup bulunduklari Odadan yazili olarak kayitlarin silinmesi isteginde bulunabilirler. Bu takdirde, Ticaret Sicilinin mesnedi olan muameleler tamamen veya kismen sona erer veya ortadan kalkarsa, Odadaki kayitlari da tamamen veya kismen silinir. 2 ÜYE TERKİN Esnaf Oldugundan Terkin: 5362 Sayili Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 5.Maddesi geregince Esnaf ve Sanatkarlar Ticaret Sanayi veya Deniz Ticaret Odalarina kaydedilemezler, Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odalarina kayitli bulunanalar ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasina kayitli olmayacagindan her iki Odaya kayitli olanlar ayni kanunun 6.Maddesince olusturulacak üçlü komisyon (Aydın Valiligi Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügü Baskanliginda Aydın Ticaret Odasi'ndan bir temsilci ve Esnaf Odalarindan bir temsilciden tesekkül eder) tarafindan esnaf veya tüccar oldugu tespit edilir. Tüccarsa Odadaki kaydi devam eder,esnaf Sicilinden ve Odasindan kaydi silinir. Esnaf ise alinan karar Aydın Ticaret Sicili Memurluguna tescil ettirilir ve oda kaydi silinir. Ayrıca, Bu Kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur. Bu komiteler anlaşmazlıkları, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde çözüme kavuştururlar. Mutabakat komiteleri, İl ve ilçelerde mülkî amirin başkanlığında ilgili odaların ve birliğin birer temsilcisinden oluşur. Mutabakat komitesi kararlarıyla Esnaf Sanatkarlar Sicilinde ve Odasında kayıtlı olup, Ticaret Sicili ve Ticaret, Sanayi Odası na kayıt olması gerekenler ya da Ticaret Sicilinde ve Ticaret, Sanayi Odasında kayıtlı olupta Esnaf Siciline ve Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı olması gereklenler hakkında karar verirler. Kararlara 10 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. 3 4 ODA SİCİL KAYIT SURETİNİN DÜZENLENMESİ SERVİSİN TANZİM ETTİĞİ DİĞER BELGELER ( İHALE DURUM BELGESİ- FAALİYET BELGESİ- TİCARİ Sanayici Oldugundan Terkin: Aydın Ticaret Odasi'na ve aynı zamanda Aydın Sanayi Odasi'na kayitli bulunan firmalarin dilekçe ile müraacatlari halinde, yapilan istihbarat sonucu 5174 Sayili Kanunun 5 maddesinin (Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.) bendinde yazili sanayici vasfini tasidigi belirlenince Ticaret Odası kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Üye başvurusu, üye kaydının sicil programından bulunarak belgenin yazdırılması, giden evrak defterinden çıkış sayısının verilmesi, belgenin mühürlenerek imzalanması, ücretinin tahsili için tahsil servisine devri. Üye başvurusu, üye kaydının sicil programından bulunarak belgenin yazdırılması, giden evrak defterinden çıkış sayısının verilmesi, belgenin mühürlenerek imzalanması, ücretinin tahsili için tahsil servisine devri. İhale Durum Belgesi : 4734 Sayılı Kamu Ihale kanununun10 Maddesi (g) bendinde 11

12 İKAMETGAH- ORTAKLIK PAY DURUMU BELGESİ YERLİ İSTEKLİ BELGESİ İMZA ONAY BELGELERİ- BAĞ-KUR BELGELERİ, KREDİ TALEP BELGESİ) yer alan yönetmelik gereğince mesleki faliyetten men olmadigini gösteren belgedir. Faaliyet Belgesi : Devlet ihaleleri, Bankalar, Vergi Daireleri, Müteahhitlik karnesi için Bayındırlık Bakanlığı, Belediyeler, Vize için Konsolosluklar, Pasaport için Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi, şirket adına alınan araçlar için Trafik Tescil Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına ve işletme faaliyetinin devam ettiğini belgelemek için kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara verilir. Ticari İkametgah: İhalelerde kullanılan belgedir. Ortaklık Pay Durumu Belgesi : Şirketin son ortaklık pay dağılımını gösteren belgedir. Yerli İstekli Belgesi : Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu nun 53.maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliklere göre yabancı sermayesi olmadığı ve dolayısıyla Yerli İstekli olduğuna ilişkin düzenlenen belgedir. İmza Onay Belgesi : İmza sirküleri yerine kullanılan belgedir. 5 BAĞ-KUR İLE İLGİLİ BELGELERİN TANZİMİ Kredi Talep Belgesi : AYTO nun anlaşmalı olduğu bankalar a kredi talep başvurusu yapılmak üzere verilen belgedir. Üye başvurusu, üye kaydının sicil programından bulunarak belgenin doldurulması (şirket ise sicil dosyasından yararlanılarak), belgenin mühürlenerek imzalanması. Gerçek ve tüzel kişi ortakların, Bağ-kur İşi Bırakma formu, Bağ-kur Sağlık Sigortası formu, Bağ-kur Giriş Bildirgesi, Yaşlılık Aylığı formu tasdiki ve Bağ-kur Sigortalılığı devam yazısı verilmesi bağ-kur karnesi vizesi, bağkur dan emeklilik vb. işlemleri için Bağ-kur tarafından istenen bilgileri talep uyarınca vermektir. Gerçek ve tüzel kişiler, Bağ-kur'dan temin ettikleri form ile odamıza baş vurduklarında, form üzerinde bulunan ilgili bölüm üyemizin dosyasının tetkiki sonucunda doldurularak, talep sahibine verilir. Lüzumu halinde, ayrıca detaylı bilgi yazılı olarak üyelerimize verilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu talepleri odamız tarafından yerine getirilirken, dilekçe ile başvurmaları istenir. Her iki hizmet türü gerçekleşirken üyelerimizin odaya borçlarının bulunmaması gerekir. 6 SERMAYE ARTTIRIMI ( ŞAHIS / ŞİRKET ) Üye başvurusu, gerekli evrakları temini / incelenmesi, oda sicil progamlarından gerekli değişikliğin yapılması, yeni haliyle oda sicil kayıt suretinin tanzimi (sayı-mühürimza), ücretinin tahsili için tahsil servisine devri. 7 HİSSE DEVRİ / TASFİYE / MADDE TADİLİ Üye başvurusu, gerekli evrakın incelenip yönetim kurulunun oluruna sunulması, oda sicil progamlarından gerekli değişikliğin yapılması, yeni haliyle sicil kayıt suretinin tanzimi (sayi mühür imza), ücretinin tahsili için tahsil servisine devri. 8 ASKIYA ALMA 9 RE SEN TERKİN 5174 sayılı Kanunun 10.maddesi ikinci fıkrası (İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tesbit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararı ile meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir;durdurulur) hükmü gereğinde her yıl Ocak ayında askıya alınacak üyenin tespiti, belirlenen üyelere yapılacak işlem hakkında üyelerimize gerekli yazışmaların yapılması, yönetim kurulunun oluruna sunulması, oda sicil progamlarından gerekli değişikliğin yapılması sayılı Kanunun 10.maddesi üçüncü fıkrası gereğince ( Askıya çıkan üyeler, Oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, Oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbaerda bulunur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş olur. ) Her yıl Ocak ayında re sen silinecek üyenin tespiti, belirlenen üyelere yapılacak işlem hakkında yazışmaların yapılması, yönetim kurulunun ve meclsin onayına sunulması, kaydı silinecek üyelerin ticaret siciline silinmesi için ihbarı, üyenin kaydının silinmesi. 12

13 10 ASKIDAN DÜŞÜRME 11 ÜYE İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR Üyenin başvurusu, yönetim kurulu kararıyla askıya alınan üyenin takip eden 2 yıl içinde askıya konu durumunu ortadan kaldırması (aidat borcunun tamamını ödemesi / durumunu bildirmesi), askıdan düşürme dilekçesinin alınarak yönetim kurulunun oluruna sunulması, oda sicil progamlarından gerekli değişikliğin yapılması, yeni haliyle oda sicil kayıt suretinin tanzimi. Resmi Kurumlardan gelen yazının evrak istatistik bölümünden oda siciline sevki, yazı içeriğine göre gerekli incelemenin yapılması / yazı üyemiz ile ilgili ise gerekli araştırma sonrası cevabının yazılması değil ise üye olmadığına dair cevap yazılması, giden evrak defterinden çıkış sayısının alınması, 2 nüsha halinde yazılan yazının Genel Sekreterin imzasına sunulması, evrakın 1 nüshasının ilgili kuruma diğer nüshanın üye dosyasına kaldırılması/ üyemiz değilse evrak kayıt bölümünde muhtelif dosyasına devri. 12 ÜYE KİMLİK KARTININ DÜZENLENMESİ Üyenin Başvurusu, kimlik kartı için gerekli olan 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı suretinin üyeden talebi, kimlik kartının doldurularak Genel Sekretere imzalatılması, kimlik kartının üyeye ibrazı 13

14 AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı 1 ODANIN ETKİNLİKLERİNİN BASIN ARACILIĞI İLE DUYURULMASI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER TOBB ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ Ürün/Hizmet Basın mensuplarına mail yoluyla duyurulması istenen etkinlikler duyurulur, basında yer alan haberler arşivlenir. 2 3 ODANIN YAYIN ORGANININ HAZIRLANMASI MESLEK KOMİTE TOPLANTILARININ DÜZENLENMESİ Dergi komisyonunda yapılacak çalışmalar belirlenir. Odanın etkinlikleri, yapılan hazırlıklar ve dergi komisyonunda belirlenen yazılar cd yolu ile ajansa iletilir. Dergi çıkmadan önce dergi komisyonu ile son taslak incelenir ve basıma hazır hale getirilir. Odamızın 17 meslek komitesi için alınan karar doğrultusunda belirlenen tarihte sms yolu ile komite üyelerine toplantı tarihi bildirilir. Toplantıda alınan kararlar yönetim kurulu toplantısından önce yazılı olarak Genel Sekretere iletilir. Yönetim Kurulu toplantısından sonra Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılır. 4 GENEL YAZIŞMALARIN YAPILMASI Genel Sekreterin tebliğ etmiş olduğu yazılara cevap yazılır. 5 ODA WEB SİTESİNİN TAKİBİ Odamızın internet adresine Genel Sekreterin tebliğ ettiği duyurular yazılır. 6 KÜTÜPHANENİN TAKİBİ Kütüphane için alınan kitaplar belirlenen konulara göre tasnif edilir ve kayıt defterine işlenir. AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı 1 TAHSİL-TEDİYE-MAHSUP FİŞLERİNİN KAYDI 2 MUHASEBE KAYITLARI MUHASEBE TOBB BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Odanın muhasebe kayıtlarını tutmak, bütün ana ve yardımcı defter kayıtlarını işlemek. Ürün/Hizmet Muhasebe fişlerinin işlenmesi, vezneden tahsil-tediye fişlerinin ve kasa raporunun temin edilmesi, temin edilen fişlerin usulüne uygun olarak Eta Muhasebe İşlemlerine kaydı, tahsil-tediye-mahsup fişlerinin düzenlendikten sonra imzalanarak dosyalara konulması, Genel Sekreterin onayı-imzası Yevmiye, Defter-i Kebir, Muavin defterlerin işlenmesi, aylık defterlerin, gelir-gidermizan cetvellerinin, bilançonun çıkarılması, mizanların defterlerin dosyalara konulması, defterlerin Hesap Komisyonuna hazırlanması, Genel Sekreterin onayıimzası 14

15 3 HESAP KOMİSYONU RAPORUNUN HAZIRLANMASI Aylık gelir-gider defterlerinin, yardımcı defterlerin, mizanların, banka hesaplarının çıkarılması, mizanların, defterlerin dosyalara konulması, hesap komisyonu adına raporun hazırlanması, hesap komisyonu toplantısının yapılması, aylık hesapların incelenmesi, Hesap Komisyonu raporunun komisyon üyeleri tarafından imzalanması, Meclise sunumu. 4 5 HER TÜRLÜ HARCAMALARIN- ÖDEMELERİN YAPILMASI MAAŞLARIN HESAPLANMASI, MAAŞ BORDROLARININ HAZIRLANMASI Odanın her türlü borçlarının, her türlü aidatlarının ödenmesi (fatura-vergiler-elektrik-su vb.), harcamaların ve ödemelerin Kanuna ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak ödenmesini sağlamak, ödemelerin kasa veya banka aracılığıyla yapılmasını sağlamak, banka talimat yazısı yazılması, Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Sekreter imzası. Personelin kıdem-kademe artışlarının takip edilmesi, matrahların tahakkuku, maaş bordrolarının çıkarılması, Genel Sekretere sunumu, Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Sekreter imzası. 6 MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLENMESİ-ÖDENMESİ Önceki dönem stopaj, gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintilerinin hesaplanması, muhtasar beyannamenin usulüne uygun doldurulması, her ayın 20 sinde tahakkuk ettirilmesi, her ayın 26 sında ödenmesi, Genel Sekreterin tasdik ve imzası. 7 SIGORTA PRİM BORDROLARININ HAZIRLANMASI-ÖDENMESI Sigorta primlerinin hesaplanması, emekli personele sağlık harcaması çıkarılması toplanması ve primlerden düşürülmesi, personel sigorta prim bordrosunun hazırlanması, her ayın 20 sinde ödenmesi, prim bordroları ödeme dekontunun ve emekli sağlık faturaların TOBB Emekli Sandığına gönderilmesi, evrakların dosyalanması. 8 İŞSIZLIK SIGORTASI PRİMİ BORDROSU HAZIRLANMASI İşsizlik sigortası primlerinin hesaplanması, işsizlik sigortası primi ile ilgili evrakın doldurulması, her ayın 15 ine kadar Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ne tahakkuk ettirilmesi, her ayın 30 una kadar ödenmesini sağlamak, ilgili dosyaya kaldırılması HARCIRAH BEYANNAMESİ DÜZENLEMEK DEMİRBAŞ KAYIT DEFTERİ TUTMAK Oda tarafından görevlendirilen personelin harcamalarını gösteren fatura, belge, bilgileri toplamak, harcırah beyannamesinin düzenlenmesi, harcırah beyannamesinin imzalanması, Genel Sekretere sunumu, onay ve imza, imzalanarak vezneye verilmesi. Odanın demirbaşlarını aynı yıl içinde tespit etmek, tespit edilen demirbaşları deftere kaydetmek, kayıttan düşürülmesi gerekenleri tespit etmek, Genel Sekreterin onayını alarak Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu kararınca kayıttan düşürmek. 11 BÜTÇE HAZIRLAMA Tahmini gelir-gider bütçesi taslak çalışması yapmak, taslak bütçenin Yönetim Kuruluna sunulması, Yönetim Kurulu tarafından Hesap Komisyonuna Sunulması, Hesap Komisyonu tarafından Meclise sunumu, Mecliste görüşülerek onaylanması. AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı EVRAK KAYIT TOBB EVRAK YÖNETMELİĞİ Ürün/Hizmet 15

16 1 EVRAK KAYIT Evrakların gelen evrak defterine kaydı, Genel Sekretere sunumu, Genel Sekreterlikten havalesinin yapılarak ilgili birime dağıtımının yapılması, ilgili birimlerde işlem gören evrakların servise dönmesi, işlem görmüş evrakların ilgili dosyasına konulması, dosyalanan evrakların dolmasıyla arşivde ilgili bölüme konulması. 2 YÖNETİM KURULU KARARLARINI YAZMAK Yönetim Kurulu kararlarının ve gündemin hazırlanarak Genel Sekretere sunumu, gündem ve kararların Genel Sekreter tarafından Yönetim Kuruluna imzaya sunumu, imzalanan gündem ve kararların servise dönmesi, imzası tamamlanan gündemin ilgili dosyasına konumu, Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine yapıştırılması, karar defterine yapıştırılan kararların Oda mührü basılarak sabitlenmesi. 3 TOPLANTI SALONU TAHSİSİ Odamız toplantı salonunun talep edilen tarihlerde tahsisi, talep ile ilgili olarak dilekçe alınması, toplantı salonu kira bedelinin Odamız veznesine yatırtılması, toplantı için talep edilen malzemelerin temini, toplantı tarihinde ilgili personelin görevlendirilmesi. 4 5 MALİYE POSTASI VE KÜLLİYATLARIN GÜNCELLEMESİ ODAYA GELEN HER TÜRLÜ YAYININ TAKİBİ 15 günde bir yayınlanan Maliye Postası nın Güncellemesinin Yapılması, 3 ayda bir yayınlanan Kanunlar, KHK, Tüzükler, Yönetmelikler Külliyatlarının titizlikle güncellenmesi, eksik sayfa ya da eksik bölümlerinin tespitinin yapılması, herhangi bir aksamada Genel Sekretere bilgi vermek kaydıyla gerekenin yapılması. Odaya posta, kargo veya elden gelen tüm yayınların takibi, Odamız kütüphanesinde bulunması gereken yayının Genel Sekretere bilgi verilerek sevki, Odamız üyelerinin faydalanabileceği yayınların sergilenmesi, Başkanlık makamına gelen yayınların Başkanlığa sunumu. 6 ODA SANTRALİ Odaya gelen telefonların ilgili birime aktarımının yapılması, Başkanlık ve Genel Sekreter tarafından talep edilen telefon görüşmelerinin sağlanması, 16

17 AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı 1 AİDAT TAHAKKUK 2 MUNZAM AİDAT TAHAKKUK TAHSİL TAKİP TAHAKKUK TOBB ODA MUAMELAT YÖNETMELİGİ TOBB KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİ Üye aidat ve munzam aidatlarının tahakkuku ve tahsili ile belge ücretlerinin tahsili Ürün/Hizmet Kaydı devam eden üyelerin tespiti, içinde bulunulan yılın derece bazında aidatlarının oda tahsilat programına girilmesi, Oda tahsilat programına yüklenen derece bazında aidatların üyenin hesabına tahakkuk ettirilmesi, aidatların tahsili için vade tarihinin beklenmesi. Kurumlar ve gelir vergisi matrahlarının Vergi Dairelerinden yazıyla talep edilmesi, Vergi Dairelerinden gelen listelerdeki isimlerin tahsilat programında tespiti, tespit edilen üyelerin ticari kârlarının oda tahsilat programına yüklenmesi, aidatın tahsili için vade tarihinin beklenmesi AİDAT VE MUNZAM AİDAT TAHSİLATI BELGE ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ KAYIT ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ Üye listelerinin oda tahsilat programından alınmasi, aidat tebligat yazısının hazırlanarak Genel Sekretere imzalatılması, imzalatılan tebligat yazısının borçlu sayısı kadar çoğaltılması yazının her üyeye posta yoluyla gönderilmesinin temini, aidatın vade tarihinde tahsili ve karşılığında üyeye makbuz tanzimi, tahsil edilen aidatların gün sonunda vezneye teslimi Üye başvurusu, talep edilen belgenin ilgili departmanlarca hazırlanması ve üyeye sunulması, üyenin oda tahsilat programından tespiti ve bütçede belirtilen belge ücretinin kayıtlara tahakkuku, tahakkuk ettirilen ücretin tahsili ve karşılığında üyeye makbuz tanzimi, tahsil edilen belge ücretlerinin gün sonunda vezneye teslimi. Oda sicil servisinin talebi, Oda sicil memurluğundan alınan dosyanın tahsilat programına kaydı, Yönetim Kurulunun tespit ettiği derece bazında kayıt ücretinin tahsili, tahsil edilen kayıt ücreti karşılığında üyeye makbuz tanzim edilmesi, tahsil edilen kayıt ücretlerinin gün sonunda vezneye teslimi. 6 STAJ 7 ADRES TESPİTİ YÖK ün yazılı talebinde belirtilen bölümlerle ilgili faaliyette bulunan üyelerin eta oda sicil programından tespiti, ilgili üyelerin adres listesinin hazırlanması, staj ile ilgili yazının hazırlanmasi ve Genel Sekretere imzalatılması, yazının ilgili üyelere posta yoluyla gönderilmesi, üyelerden gelen taleplerin toplanması, talepler doğrultusunda yazının hazırlanarak YÖK e gönderilmesi Posta, kargo vb. bildirimlerin geri dönmesi durumunda üyenin eta oda sicil programında kayıtlı bulunan telefonlarından aranması, telefonla ulaşılamayan üyelerin ikamet adreslerinin tespiti, ilgili muhtarlıiktan doğrulatılması, adresi tespit edilen üyelerin yeni adreslerinin eta oda sicil-tahsilat ve tobbnet programlarına işlenmesi, ulaşılamayan üyenin durumunun eta oda sicil-tahsilat ve tobbnet programına işlenmesi. 17

18 AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı 1 KAPASİTE RAPORU 2 EKSPERTİZ RAPORU 3 İŞ MAKİNESİ TESCİLİ PERSONELŞEFLİĞİ TOBB ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ Ürün/Hizmet Üyenin başvurusu üzerine işyerinde ve evraklar üzerinde inceleme yapılır, TOBB kapasite esasları çerçevesinde kapasite raporu hazırlanır internet ortamında TOBB a gönderilir, TOBB tarafından onaylandıktan sonra 3 suret çıktı alınarak ilgililerce mühürlenip imzalanır, 2 suret üyeye verilir, 1 suret de dosyasına kaldırılır, ücretinin tahsili için vezne servisine devredilir. Üyenin başvurusu üzerine işyerinde ve evraklar üzerinde inceleme yapılır, ekspertiz raporu hazırlandıktan sonra ilgili eksperler tarafından mühürlenip imzalanır, 4 suret üyeye verilir, 1 suret de dosyasına kaldırılır, ücretinin tahsili için vezne servisine devredilir. Firmanın başvuru dosyası incelenir. Araç bizzat gidilerek yerinde görülür, ilk tescil değilse ilgili odadan pasif duruma getirmesi talep edilir, internet üzerinden TOBB iş makineleri bilgi sistemine kayıt yapılır, İş makinesi tescil belgesi tanzim edilir, ilk tescil ise plaka belgesi de tanzim edilir, ilgililerce mühürlenip imzalanır, ücretinin tahsili için vezne servisine devredilir. 4 YERLİ MALI BELGESİ Üyenin başvurusu üzerine evrakları incelenir, belge mühürlenerek imzalanır, ücretinin tahsili için tahsil servisine devredilir. 5 VEZNE (KASA) İŞLEMLERİ Gün içerisinde Oda ve Ticaret Sicili Memurluğu nun işlemleri neticesinde ilan ücretleri, oda gelirleri ve ödemeleri doğrultusunda alındı makbuzu, tahsil ve tediye fişleri düzenlenir, imzalanır, saat da tahsil servisinden tahsilat miktarı alınır, mevcut para bankaya gönderilir, kasa raporu alınır, evraklar muhasebe servisine devredilir. AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı 1 ŞAHIS FİRMASININ TESCİLİ 2 ŞİRKET TESCİLİ TİCARET SİCİL TÜRK TİCARET KANUNU - TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ Ticari işletmelerin sicil tescil, tadil ve terkin işlemlerinin yapılması Ürün/Hizmet Üyenin başvurusu üzerine gerekli evrakların incelenerek sicil dosyasının oluşturulması, ticaret sicil tescil harçlarının ve ticaret sicil gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, firmanın programa kaydı ve ticaret sicil tasdiknamesinin verilmesi, şahıs firması tescil ilan metninin hazırlanarak ticaret sicil gazetesine gönderilmesi, yayınlanan ticaret sicil gazetesinin firma adresine gönderilmesi. Üyenin başvurusu üzerine şirket ünvanının sorgulanması ve hazırlanan şirket anasözleşmesinin incelenmesi, gerekli evrakların incelenerek sicil dosyasının oluşturulması, Rekabet Kurumu na sermayenin onbinde dört tutarının ödenmesi, Notere verilmek üzere Kayda derdestir. yazısının hazırlanması ve ticaret sicil tasdiknamesinin verilmesi, ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne ilgili evraklarla birlikte şirket kuruluş bildirim yazısının gönderilmesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanliğina şirket bilgilerinin yüklenmesi, şirket ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi ve yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesinin firma adresine ulaştırılması. 18

19 3 KOOPERATİF TESCİLİ Üyenin başvurusu üzerine, ilgili Bakanlıkça onaylanmış anasözleşmelerin statü tasdiğinin yapılarak gerekli evraklarla birlikte sicil dosyasının oluşturulması, ticaret sicil tescil harçlarının ve Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, ticaret sicil tasdiknamesinin verilmesi, kooperatif tescil ilan metninin yazılarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin kooperatif adresine gönderilmesi. 4 GENEL KURUL TESCİLİ KOOPERATİF / ANONİM ŞİRKET Üyenin başvurusu üzerine, ilgili makama verilmek üzere; kooperatif adına Genel Kurula çağrı yapmaya yetkilidir. yazısının verilmesi, ilgili dilekçe ekindeki genel kurul evraklarının incelenmesi, ticaret sicil harçlarının ve Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, genel kurulda yönetim kurulu seçimi varsa notere verilmek üzere Kayda derdestir. yazısının hazırlanması, genel kurul tescil ilan metninin yazılarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin kooperatif / şirket adresine gönderilmesi. 5 ŞİRKET MADDE TADİLİ Üyenin başvurusu üzerine gerekli evrakların temini / incelenmesi, ticaret sicil harçlarının ve Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, ticaret sicil tasdiknamesinin verilmesi, şirket ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin şirket adresine gönderilmesi. 6 ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI Üyenin başvurusu üzerine gerekli evrakların temini / incelenmesi, artan sermayenin onbinde dört tutarının Rekabet Kurumu na ödenmesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, şirket ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin şirket adresine gönderilmesi. 7 ŞİRKET HİSSE DEVRİ TESCİLİ Üyenin başvurusu üzerine şirket son ortaklık durumunu gösteren belgenin hazırlanarak noterde hisse devir sözleşmesinin yapılması, gerekli evrakların temini / incelenmesi, ticaret sicil harcının ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, şirket ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesinin şirket adresine gönderilmesi. 8 ŞİRKET MERKEZ NAKLİ 9 ŞİRKET ŞUBE TESCİLİ 10 ŞİRKET TASFİYE Üyenin başvurusu üzerine sicil dosyasının tasdikli suretinin hazırlanması, ticaret sicil belge suret tasdik harçlarının tahsil edilmesi, Ticaret Sicil Nizamnamesinin 47. Maddesine istinaden belge düzenlenmesi, giden evrak defterinden çıkış sayısının verilmesi, programa ve sicil dosyasına terkin işlenerek arşivde saklanması. Üyenin başvurusu üzerine, Ticaret Sicil Nizamnamesinin 55. Maddesine istinaden hazırlanan belge ve tasdikli dosyanın incelenmesi, sicil dosyasının oluşturulması, ticaret sicil harcının ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, şubenin programa kaydı ve ticaret sicil tasdiknamesinin verilmesi, şube ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin şube adresine gönderilmesi. Üyenin başvurusu üzerine gerekli evraklarin temini / incelenmesi, ticaret sicil harçlarının ve Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretinin tahsil edilmesi, ticaret sicil tasdiknamesinin verilmesi, şirket tasfiye ve ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin tasfiye memurunun adresine gönderilmesi. 11 ŞİRKET FESİH Üyenin başvurusu üzerine gerekli evraklarin temini / incelenmesi, ticaret sicil terkin harcının tahsil edilmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereği; Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne sigortali işten ayrılış bildirgesinin gönderilmesi, şirket ilan metninin hazırlanarak Ticaret Sicil Gazetesine gönderilmesi, yayınlananan Ticaret Sicil Gazetesinin şirket sicil dosyasında diğer evraklarla birlikte arşivde saklanması. 12 SERVİSİN TANZİM ETTİĞİ DİĞER BELGELER (TASDİKNAME-İHALE DURUM-ORTAKLIK PAY Üyenin başvurusu üzerine, ticaret sicil belge harç ücretinin tahsil edilmesi, ticaret sicil dosyasının incelenerek belgenin hazırlanması, giden evrak defterinden çıkış sayısının verilmesi, belgenin mühürlenip imzalanarak üyeye verilmesi. 19

20 DURUMU-YETKİ BELGESİ) 13 YAZIŞMALAR Resmi dairelerden gelen müzekerelerin gelen defterine giriş sayısının verilmesi, sicil dosyasının incelenerek yazının cevaplandırılması, talep halinde şirket ortağının hisselerinin üzerine haciz şerhinin düşürülmesi, giden evrak defterinden çıkış sayısının verilmesi, yazının posta, kargo ile gönderilmesi veya zimmet defteri aracılığı ile elden teslim edilmesi. AYDIN TİCARET ODASI Birim Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı 1 İHRACAT İŞLEMLERİ İç - Dış Ticaret Ürün/Hizmet İhracat işlemlerinde kullanılacak olan belgelerin (eur-1, atr, ABC Menşei Şehadetnamesi ve özel menşei şehadetnamesi) TOBB dan talep edilmesi, firmanın Odamızdan dilekçe ile talep ettiği belgelerin bilgisayarda belge takibi dosyasına işlenmesi, firma tarafından ihracat işlemleri için dilekçe ekinde sunulan gerekli evrakların belge ve işlemler olarak kontrolü, işlem yapılan belge atr belgesi ise bilgisayarda TOBB atr otomasyon sisteminden onaylanması ve tasdik edilen diğer belgelerden Odamızda kalması gerekenlerin haricindeki belgelerin ihracatçıya iadesi, Odamızca tasdik edilen belgelerin belge takibi dosyasına işlenmesi, ürünün gümrük çıkış işleminden sonra Odamıza gelen eur-1 ve atr belgelerinin Odamızda mevcut olan belgeler ile karşılaştırılması, firmalarin ihracat sicil dosyasına konması ve ayrıca atr belgelerinin bilgisayarda TOBB atr otomasyon sisteminden karşılaştırma işleminin yapılmasi, her ayın ihracat işlemlerinin (kaç adet belge tasdik edildiği ve $ cinsinden istatistiki bilgiler) takip eden ay içerisinde bilgisayara işlenmesi ve ihracat evraklarının 5 yıl saklanmak üzere firmaların ihracat sicil dosyalarına konması. 2 RAYİÇ FİYAT-YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ Resmi, özel kurum, kuruluş ve kişilerin yazılı başvurusu üzerine, fiyat talep eden yazıya istinaden bigisayarda rayiç fiyat veya yaklaşık maliyet tespit formu hazırlanmasi (Formda fiyat talep eden kurumun unvanı, talep edilen ürünlerin dökümü, ürün veya hizmetin özellikleri, varsa satın alma miktarı ve teknik şartnameler gibi bilgiler yer alır.), Eta programındaki meslek grupları ve nace kodlarına göre tespit edilen firmalara rayiç fiyat-yaklaşık maliyet tespit formlarının faks yoluyla gönderilmesi, firmalardan gelen fiyat veya fiyatların aritmetik ortalamasının alınarak fiyat talep eden kurum veya kişilere bildirilmesi. 3 İHALE DUYURULARI Resmi veya özel kurumlarıin satınalma veya satış işlemleri için Odamıza yazılı başvurusu, ihale ilanının Odamızın web sitesinde yayınlanması (www.atob.org.tr) Odamızın ilan panosuna asılması, satın alınacak veya satışı yapılacak ürün veya hizmetin yer aldığı sektörde Odamıza kayıtlı üyeler varsa, yazılı olarak kendilerine faks veya posta ile bilgi verilmesi. 4 FATURA TASDİK İŞLEMİ Resmi, özel kurum, kuruluş ve kişilerin satın aldığı ürün veya hizmetin fiyatının piyasa rayiç fiyatlarına uygunluğunun tespiti 5 İNŞAAT ÜRÜNLERİ FİYAT TALEPLERİ Resmi, özel kurum, kuruluş ve Odamıza kayıtlı inşaat müteahhidi üyelerin talepleri üzerine, her ayın son günü muhtelif fabrikalardan fiyat listelerinin yazılı olarak talep edilmesi (demir, sac çimento,hazir beton, kum,kereste, akaryakit ürünleri), Odamız fiyat dosyalarında mevcut olan fiyat listelerinin ilgili kurumlara, kuruluşlara ve kişilere üst yazı hazırlanarak verilmesi. 20

21 6 ÇIRAKLIK BELGESİ TANZİM İŞLEMİ 3308 sayili Kanuna göre usta öğretici belgesi olan Odamız üyelerinin işyerinde çırak çalıştırmak üzere Odamıza başvurusu, çıraklık ve veli çıraklık sözleşmelerinin üyeye imzalatılması, imzalanan 4 adet çıraklık sözleşmesinin tanzim edilmesi, mühürlenmesi ve imzalanması, çıraklık defterine kayıt edilmesi, çıraklık sözleşmelerinin çıraklık okulunda imzalanmasından sonra 1 adedinin Odada dosyalanması. 7 ROMANYA VİZE TALEPLERİ Odamıza kayıtlı üyelerimizin, çalışanlarının veya temsilcilerinin Romanya ya iş görüşmesi ve pazar araştırması yapmak, ticari ilişkileri geliştirmek veya kurulacak olan bir tesisin yapımında çalışmak amacıyla gidişlerinde belge verilmesi, vize talep eden üyemizin bilgilerinin alınması, alinan bilgilere göre İngilizce oda kayıt belgesi ve referans yazısının verilmesi. 8 TAPDK SATIŞ BELGE TALEPLERİ Tütün ve alkol perakende veya toptan satışı yapmak isteyen firmaların belge talebi üzerine, 5752 sayılı Kanun ile değişik 4733 sayılı Kanunun ek madde-1 hükmü gereğince TOBB ile TAPDK arasında yapılan protokole istinaden, ilimizde ticaret odalarına kayıtlı firmalara, gerekli bilgi ve belgelerini tamamlamaları üzerine, TAPDK satış belgelerinin TAPDK web sitesinden tanzim edilerek verilmesi. I.4 Paydaş Analizi Aydın Ticaret Odası, stratejik plan oluşturma sürecinde, paydaşlarının Odanın gelişimine yönelik görüşlerini, önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla Paydaş Çalıştayı düzenlemiştir. İç ve dış paydaşların katılımının sağlanmasıyla stratejik planın sahiplenilmesi sağlanacak ve uygulama şansı artacaktır. Paydaşlar, Odamızın hizmetleri ile ilgisi olan, Odamızdan doğrudan-dolaylı, olumlu-olumsuz yönde etkilenen veya Odamızı etkileyen kişi, grup veya kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Belirlenen paydaşların öncelikleri tespit edilmiştir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar: paydaşın kuruluş faaliyetlerini etkileme gücü ve paydaşın kuruluş faaliyetlerinden etkilenme derecesi olarak belirlenmiştir. Paydaşların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken paydaşın etki derecesi (zayıf güçlü), paydaşın önem derecesi ( önemli önemsiz ) matrisi kullanılmış olup sonuçlar aşağıdaki tabloda önceliği başlığı altında verilmiştir.ayrıca bu çalışmada Paydaş Görüş Toplama Formu da kullanılmış ve tüm analiz sonuçları STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır. 21

22 Tablo 2: AYTO nun Paydaşları Paydaş İç Paydaş/Dış Paydaş Müşteri Neden Paydaş Önceliği TOBB Dış Paydaş Temel ve Birlikte Çalış Stratejik Ortak TOBB ETÜ Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et TBMM Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Birlikte Çalış Maliye Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Çevre ve Orman Bakanlığı Dış Paydaş Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Temel ve Stratejik Ortak Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Birlikte Çalış Birlikte Çalış Ulaştırma Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Valilik Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Belediye Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et İlçe Belediye Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tarım İl Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Sağlık Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Tapu Sicil Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Milli Emlak Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Vergi Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle SGK İl Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Gümrük Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İcra Müdürlükleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et İş Mahkemeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Aydın Barosu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Birlikte Çalış TSE Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et KOSGEB Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et MPM Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İGEME Dış Paydaş Temel ve Birlikte Çalış Stratejik Ortak TÜBİTAK Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle PTT Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türk Telekom Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kalkınma Ajansları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Hastaneler Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Merkezi Finans ve İhale Birimi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et 22

23 AB Genel Sekreterliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Noterler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Aydın Milletvekilleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Esnaf Odaları Birliği Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Aydın Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Aydın Ticaret Borsası Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Ziraat Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İlçe Ticaret Odaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Mühendisler Odası (Ziraat, Gıda, İnşaat, Makine, Elektrik ) Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Ulusal Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Bölgesel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yerel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış AYTO Üyeleri İç Paydaş / Müşteri Temel Ortak Birlikte Çalış AYTO Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış AYTO Meclis Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış AYTO Meslek Komitesi Üyeleri AYTO Disiplin Kurulu Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış AYTO Çalışanları İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış AYTO Bilirkişiler ve Eksperler AYTO Kadın Girişimciler Birliği AYTO Genç Girişimciler Birliği İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış İç Paydaş Temel Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et AYTO Tedarikçileri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış AYTO Üyesi Olmayan İşletmeciler Meslek Liseleri ve Yüksek Okullar Kredi Verilen Öğrenciler Aydın İlindeki Bankalar Dış Paydaş /müşteri Hizmet Alan, Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Dernekler Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et AYTO Üyesi olmayan Kooperatifler Dış Paydaş /müşteri Hizmet Alan, Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Mahalle Muhtarlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İhracatçı Birlikleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Üretici Birlikleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Sendikalar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Eğitim ve Danışmanlık Şirketleri Proje Danışmanlık Şirketleri Fuar Organizasyon Şirketleri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Yapı Denetim Şirketleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Dış Paydaş /müşteri Stratejik Ortak, Hizmet alan Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Yeni İş Kuracak Dış Paydaş /Müşteri Stratejik Ortak, Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et 23

24 Girişimciler Hizmet Alan Aydın Kamuoyu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İŞ-KUR Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle I.5 Çevre Analizi Durum Analizi süreci son olarak bilgi toplama ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ile sürdürülür. Bu arada Aydın Ticaret Odası nda kurum içi unsurların değerlendirilmesi ile elde edilen kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışı unsurların değerlendirilmesi sonucunda da fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Sonuçlar SWOT matriste sınıflandırılarak toplanmıştır. Dış çevre analizi ise, AYTO nun uzak çevrede kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi olarak uygulanmıştır. Sonuçlar PEST matrisinde sınıflandırılarak toplanmıştır. Tüm analiz sonuçları SONUÇLAR bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır. Kurum içi Analiz Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. 24

25 AYTO Organizasyon Şeması Organizasyon Yapısı Aydın Ticaret Odası, 01.Haziran.2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Oda Organ Seçimleri Yönetmeliği gereği, ilk kez Avrupa Birliği Mesleklerin Sınıflandırılması (NACE) Sisteminde belirlenen 17 meslek grubuna dahil üyelerin iştiraki ile, 25.Ocak.2009 tarihinde yapılan Oda Organ Seçimleri neticesinde; 17 meslek grubundan toplam 115 Meslek Komitesi Üyesi, Meslek Komitesi asil üyeleri arasından 49 Meclis Üyesi, Meclis Üyeleri arasından 11 Yönetim Kurulu Üyesi ve 3 Hesapları İnceleme Komisyonu üyesi ile Oda üyeleri arasından 6 Disiplin Kurulu Üyesi seçimlerini tamamlayarak organlarını oluşturmuş ve dönemi faaliyetine başlamıştır. Yapılan bu son organ seçimlerinde ilk kez mesleklerin NACE kodlama sistemine göre sınıflandırılmış olmasından dolayı meslek grubu sayısının 14 ten 17 ye artması sonucu 98 olan meslek komitesi üye sayısı 115, 42 olan meclis üye sayısı 49 kişiye çıkarılmıştır. Aydın Ticaret Odası Meclis üyelerinin % 28 i geçen dönemde meclis üyesi olan üyelerden, % 72 si ilk kez meclis üyeliğine seçilmiş kişilerden oluşmaktadır. Meclisin % 75 i Aydınlı dır. % 56 sı üniversite, % 28 i lise, % 14 ü ortaokul ve % 2 si ilkokul mezunudur. 25

26 Meslek Komiteleri: Oda bünyesinde 17 Meslek Komitesi vardır. Bu komiteler meslek grubu üye sayısı 150 nin üstünde olanlar için bir başkan ve bir başkan vekili dahil olmak üzere toplam 7 üyeden, 150 nin altında olanlar içinse bir başkan ve bir başkan vekili olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Meslek komitelerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir: Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Oda Meclisi Odanın nihaî karar organıdır ve şu an 49 üyesi bulunmaktadır. Görevleri şu şekilde sıralanabilir: Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından Birlik Genel Kurulu delegelerini seçmek. Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. Aylık mizanı aktarmak, taleplerini incelemek ve onaylamak Üyeler arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde, bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere, tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karar bağlamak. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. Oda iç yönergelerini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Disiplin Kurulu Disiplin Kurulu seçimle gelir ve 6 üyeden oluşur. Görevleri: Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. Meclise, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. 26

27 Yönetim Kurulu Oda Yönetim Kurulu, Oda'nın en yüksek icra organı olup Meclisin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtiği (11) kişiden oluşur. Görevleri: Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait indeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerinin piyasa fiyatlarını takip ederek kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. Oda personelinin disiplin işlerini Kanunda ve ilgili mevzuata öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklenmek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Hakem veya hakem heyeti seçmek Sayılı Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. İnsan Kaynakları İlgili Birim : GENEL SEKRETERLİK Derleyen : ALAATTİN ARSLAN İrtibat Tel : Hizmet Tipi 5590 a göre çalışan sayısı 5174 e göre çalışan sayısı Toplam Öğrenim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Üniversite Y.Lisans Doktora Toplam Görev Süresi 0-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl 31 ve fazlası Çalışanların Ortalama Görev Süresi 15 YIL 27

28 Aydın Ticaret Odası 2010 yılı itibariyle 16 personeliyle görev yapmaktadır. Oda personelinin % 53 ünü erkekler, % 47 sini kadınlar oluşturmaktadır. Alaattin ARSLAN Özer AKALIN Nurettin KARA Aliye SEVİM Nurcan ÜNLÜ Turan ERDOĞAN Nuray UZA İlknur KABASAKAL Kaan İrfan Devli Ayşe Kavruk Rabia DERİLGEN Murat BAŞKAR Lale YILDIRIM Süleyman OLUK Hakan GARİP Hatice ARSLAN Genel Sekreter Personel Şefi İç-Dış Ticaret Memuru Evrak İstatistik Memuru Ticaret Sicil Memuru Danışman Basın ve Halkla İlişkiler Memuru Oda Sicil Memuru / Kalite Yönetim Temsilcisi Tahsil Takip Memuru Muhasebe Memuru Ticaret Sicil Memur Yardımcısı Ticaret Sicil Memur Yardımcısı AR-GE Memuru Şoför Hizmetli Hizmetli Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan Genel Sekreter, Ticaret Odasının idari yapısının en yüksek atamayla gelen yöneticisi olarak, Oda Meclisinde, Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulunun görevlendirdiği AYTO iştiraklerinde Odayı temsil eder.oda Genel Sekreteri, Oda memur ve hizmetlilerinin amiri olup, başlıca görevleri şunlardır: Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. Yayın işlerini yönetmek. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınaî durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 28

29 Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. Kalite Yönetim Temsilcisi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin oda kalite politikası, hedef ve taahhütlerine, kalite el kitabına ve dokümante edilmiş sistem dokümanlarına uygun olarak kurulması ve yürütülmesini sağlamak, denetlemek, aksaklıklarda derhal müdahale ederek gerekli düzeltici, önleyici faaliyetleri başlatmak ve takip etmekle yükümlüdür. Ayrıca kalite politikasını çalışanlara duyurmak ve çalışanların kalite bilincinin gelişmesini sağlamak, yıllık iç kalite tetkik planını hazırlamak, tedarik kaynaklarının değerlendirilmesi için yıllık tetkik planını hazırlamak, kalite el kitabını hazırlamak ve güncelliğinin korunması için çalışmalar yapmak, üye talep ve beklentilerinin organizasyon içerisinde yaygın olarak anlaşılmasının sağlanması için ilgili bölümlerle koordineli olarak çalışmaları yürütmek, kalite yönetim sistemi kapsamındaki süreçleri belirlemek, tanımlanmasını sağlamak ve süreç iyileştirme projelerine önderlik etmek gibi görevleri vardır. Müşteri memnuniyetini ölçer ve gereğini yapar. Ayrıca stratejik planın hazırlanmasından ve uygulanmasından da sorumludur da yapılan son üye memnuniyet anketinin sonuçları aşağıda verilmiştir: Ankette aşağıdaki sorular yer almaktadır: 1- Odamızca size verilen hizmetleri yeterli buluyor musunuz? 2- Odamızdan temin edilebilen hizmetleri ve bu hizmetleri temin eden personelin hizmet kalitesi sizin için yeterli midir? 3- Odamızca size sunulan hizmetleri veren personeli yeterli buluyor musunuz? 4- Odamız personelinden talep ettiğiniz hizmetin, personelimizce temin edilme süresi sizce yeteri kadar hızlı mı? 5- İhale, Seminer, eğitim, fuar vb. gibi duyurularımızın size ulaşım hızını ve yeterliliğini nasıl buluyorsunuz? 6- İstek ve şikayetlerinizle odamızın yeterli derecede ilgilendiği kanaatine misiniz? 7- Web sitemizdeki bilgileri yeterli buluyor musunuz? 8- Web sitemizdeki ihale, seminer, eğitim, fuar vb. gibi duyurularımızı takip ediyor musunuz? 9- Odamız web sitesini hangi periyotlarda ziyaret ediyorsunuz? Her gün ---- her hafta her ay-----daha sık----- hiç diğer 10- Odamızla ilgili istek, beklenti soru ve çözüm önerileriniz değerlendiriliyor mu? 29

30 Departmanlar ve Görevleri: a) Ticaret Sicili Departmanı: Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin işletmelerinin tescilini yapmak Ticaret Siciline kayıtlı işletmelerde meydana gelen tadilleri tescil etmek (hisse devri, madde tadili, tasfiye vb. ) Kapanan firmaların sicil kayıtlarının terkinini sağlamak Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin üçüncü kişilere akdettikleri ticari işletme rehini sözleşmelerinin tescil işlemini yapmak, Sicil dosyalarının arşiv düzeninin işler şekilde kalmasını sağlamak, İlgili sicil dosyalarına ilişkin bilgi ve belge takiplerini yapmak Bu departmanda üç kişi çalışmaktadır. b) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Departmanı: Odanın medya kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek, Odanın çalışmaları ve vizyonu ile ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışmak, Ekonomik sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili çalışmaları duyurmak, Basın bültenleri, basın toplantıları, dergiler aracılığı ile duyurular yapmak, Basında yer alan Oda haberlerini takip etmek, bununla ilgili arşiv çalışması yapmak, Meslek komite toplantılarını takip etmek, toplantılarda alınan kararları yönetim kuruluna iletmek, Genel Sekreterin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek. Bu departmanda bir kişi çalışmaktadır. 30

31 c) İç - Dış Ticaret Departmanı: Dış ticaret departmanının görevleri şunlardır; İhracat uygulamalarında Aydın Ticaret Odası onayını gerektiren; A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ABC Menşe Şahadetnamesi, FORM A ( Özel Menşe Şahadetnamesi ) belgelerini onaylamak, İhracatla ilgili AYTO üyelerinin yazılı ya da sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmak, Romanya ya iş ve inceleme gezisinde bulunmak üzere ya da mevcut fabrika, tesis v.b. ticari işletmelerde tesis kurmak üzere gidecek olan üye firma veya personeli için gerekli olan vize belgelerini tanzim etmek. İç ticaret departmanının görevleri şunlardır: Rayiç fiyat tespiti yapmak, Yaklaşık maliyet tespiti yapmak Bilirkişi incelemeleri yaptırmak, Fire, zayiat ve randıman oranlarını incelemek, Fatura tasdikleri ve mahkemeler ile diğer resmî dairelerden gelen talep ve sorunlarla ilgili yazışmalarda bulunmak, Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu Satış Belgesi,(ambalajlı veya ambalajsız tütün ve alkol ürünleri satışı yapan yerler için) Çıraklık Sözleşmelerini tanzim etmek, İnşaat müteahidi üyelerimizin hakediş raporlarında kullanılmak ve özel veya resmi kurumların taleplerine cevap vermek üzere her ay sonunda üretici firmardan İnşaat Malzemeleri Fiyat Listelerini talep etmek Kamu Kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün satın alacakları veya satacakları mal ve hizmetlerin üyelerimize duyurusunu yapmak. Bu departmanda bir kişi çalışmaktadır. 31

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI %

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % 1 376,00 TL 410,00 TL 9,04 2 262,00 TL 285,00 TL 8,78 3 218,00 TL 238,00 TL 9,17

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin 17 İŞLEMLERİ 17 ÜYE 17.1. Kayıt ve Terkin KAYITLARI VE GÜNCELLEME 2009 yılında 187 firmanın Odamız a kaydı yapılmıştır. Terk, vefat ve benzeri sebeplerle sınaî faaliyeti kalmayan gayrifaal firmaların durumları

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü

tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinin yürü ASANSÖR KONTROLLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çankaya Belediyesi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi arasında 11.01.2002 tarihinde imzalanan protokol gereği

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Belgelendirme TAPDK TÜTÜN TİCARET YETKİ BELGESİ ALMA DANIŞMALIK HİZMETLERİ TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ TALEBİ TÜTÜN ÜRETİMİ, ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNİN PAZARLANMASI, İÇ VE DIŞ TİCARETİ, DENETİMİ VE TÜTÜN EKSPERLİĞİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı