ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ"

Transkript

1 1

2 2

3 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK 17 Haziran 2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ANKARA

4 İçindekiler MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU I. Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 3 II. İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması 38 III. Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması 60 IV. İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi 96 I. Bilişim Sektörü 115 II. Finans Sektörü 126 III. İnşaat Sektörü 135 IV. Sağlık Sektörü 147 V. Tarım Sektörü 159 VI. Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü 174 VII. Turizm Sektörü 189 Ek-1 Koordinasyon Kurulu - Yürütme Kurulu 200 Ulusal İstihdam Stratejisi, 6 Mayıs 2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilmiş, 30 Mayıs 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

5 1

6 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 1. MEVCUT DURUM Eğitim tarihsel süreç içerisinde toplumların gelişmesine katkı sağlayan en önemli etkenlerden birisi olarak bireylere toplumsal hayatın devamı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak ülkelerin kalkınmasında itici bir role sahiptir. Kalkınmanın en önemli dinamiklerinden birisi olan sanayileşme sürecinin çağın koşullarına uygun bir şekilde gerçekleşmesi için nitelikli/ beceri düzeyi yüksek işgücü ihtiyacının karşılanmasında eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin sağlam bir şekilde kurulması oldukça önemlidir. Küreselleşme sürecinde ülkelerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi olan işsizlik sorununun çözülmesinde, istihdamın artırılmasında eğitim önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye de eğitim durumuna göre istihdam oranlarına bakıldığında eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranlarının da yükseldiği gözlenmektedir. TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre; en yüksek istihdam oranları yüksekokul ve fakülte mezunlarında görülürken, en düşük istihdam oranları ise okuma yazma bilmeyenlerde görülmektedir. İşgücüne katılma oranlarına bakıldığında işgücüne katılma oranlarının toplam nüfus içerisinde yüzde 50,1 okur-yazar olmayanlarda yüzde 17,8 ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim alanlarda yüzde 80,4 olduğu görülmektedir. İşgücüne katılma oranlarına cinsiyet açısından bakıldığında ise erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,6 iken; kadınlarda bu oranın yüzde 30 seviyelerinde kaldığı görülmektedir. (TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Şubat 2015). Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. Aktif İşgücü Programları (AİP) kapsamında temel faaliyetleri Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları, İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Programlar bulunmaktadır.ulusal İstihdam Stratejisi Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Temel Politika Ekseninde ise; erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılması, genel ve mesleki eğitimin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması, Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) kapsamında açık öğrenme ortamlarının oluşturulması ve HBÖ nün özendirilmesi, eğitim-işgücü piyasası arasında uyumun sağlanması, Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP) yaygınlaştırılarak etkinliğinin artırılması, eğitim sistemi ve AİPP ile proje merkezli yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesini kapsayan 6 öncelikli alan içerisinde 42 tedbir bulunmaktadır. Bu tedbir maddelerinden 10 tanesinde Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), 6 tanesinden Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK), 3 tanesinden Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK), 16 tanesinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 1 tanesinden Maliye Bakanlığı, 6 tanesinden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 1 tanesinden ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sorumlu kuruluş olarak yer almaktadır. Eylem maddelerinin13 tanesi sürekli eylem maddesi olup 9 tanesi 2014 yılına, 13 tanesi 2015 yılına, 6 tanesi ise 2016 yılına kadar süresi olan eylemlerdir. Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 2 3 Farklı öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek, öğrenmeye erişimlerini artırarak öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek hedefiyle oluşturulan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ), Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarih ve 2014/7 kararı onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

7 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Tablo 1: Aktif İşgücü Programları Kurs Türü Açılan Kurs Sayısı 2015 Ocak - Mart Dönemi Katılan Kursiyer Sayısı Erkek Kadın Toplam Çalışanların Mesleki Eğitimi İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Mesleki Eğitim Kursu (MEK) (İstihdam Garantili) UMEM (MEK) MEK (İstihdam Garantisiz) Girişimcilik Eğitim Prog UMEM (İEP) MEK (Özel Politika) Engelli Kursu (Komisyon Kaynaklı) Engelli Kursu (Kurum Kaynaklı) Hükümlü Kursu (Kurum Kaynaklı) Eski Hükümlü Kursu (Kurum Kaynaklı) KAYNAK: İŞKUR konusu programda eğitim sisteminin işgücü piyasasıyla uyumlaştırılması, eğitim çağındaki gençlerin temel becerilerinin geliştirilmesi, genç işgücünün temel becerilerinin geliştirilmesi, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve mesleki yeterliliklerin artırılması bileşenlerinden oluşmaktadır. Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarih ve 2014/7 kararı onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiş olan Türkiye Hayat Boyu Öğrenme ( ) Strateji Belgesi ve Eylem Planı, toplumda farkındalığı artırmak, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere herkes için hayat boyu öğrenme (HBÖ) fırsatlarını yaygınlaştırmak ve yeni kurulmakta olan hayat boyu öğrenme sistemini güçlendirilmek üzerine odaklanmaktadır. Söz konusu belgede Toplumda HBÖ Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması, HBÖ Fırsatlarının ve Sunumunun Artırılması, HBÖ Fırsatlarına Erişimin Artırılması, Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi, Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi, HBÖ İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi önceliklerine yer verilmiştir. Öncelikler altında yer alan 29 tedbir maddesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması ve mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan ve 15 Temmuz 2010 tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) nun sekretaryasında sürdürülmektedir. Tablo 2: Aktif İşgücü Programları İçinde Eğitime Ayrilan Kaynak(Nisan 2015) Yıllar Tahsis Edilen Kaynak (Milyon TL) Kullanılan Kaynak (Milyon TL) Harcama Oranı (%) , , ,4 2013* 507,7 323,7 63,8 2014* 494,1 229,8 46,5 2015* 1025,5 - - KAYNAK: İŞKUR yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programın büyüme politikalarında Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümün sürdürülecektir ifadesi yer almaktadır. Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi belgemizde eğitim istihdam ilişkisini güçlendirilmesine yönelik politika tedbirleri belirlenmiş, bu konu özellikle vurgulanmıştır dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında yer alan öncelikli dönüşüm programlarından Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Programı bu çerçevede oluşturulmuştur. Söz 4 5 İMEİGEP faaliyet tablosunun öncelik alanları arasında; ulusal yeterlilik çerçevesinin oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesinin sağlanması, işgücü piyasasına uygun insan gücü yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğiticilerin niteliğinin artırılması ve yeni bir okul yönetim sisteminin tasarlanması, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin uyumlaştırılması, hareketlilik, yeterlilik ve mesleki eğitimle ilgili geliştirilen araçların uygulamaya konması, hayat boyu öğrenme kapsamında açık öğrenme ortamlarının oluşturulması, aktif işgücü piyasası politikalarının (AİPP) yaygınlaştırılarak etkinliğinin arttırılması, olmak üzere 6 öncelikli alan içerisinde 39 eylem bulunmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından koordine edilen Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIAAC) kapsamında ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. İş gücünün sahip olduğu becerilerin daha verimli ve tesirli şekilde ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan söz konusu proje, yaş grubu arasındaki yetişkinlerin eğitim seviyeleri ile işgücü piyasasındaki durumlarını değerlendirmektedir. Projeye ülkemiz de dahil (I. tur ve II. tur) toplamda 33 ülke katılmıştır. Ülkemizin dahil olduğu II. tur çalışması yıllarını kapsamaktadır. Pilot ve ana çalışma olmak üzere iki aşamadan oluşan projenin pilot çalışma faaliyetleri 2013 yılında tamamlanmış olup ana çalışma faaliyetleri 2015 yılının ikinci yarısında neticelenecektir yıllında ise projenin raporlama süreci gerçekleştirilecektir YPK nın tarihli ve 2014/5 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı( ) ında 3 politika ekseni, 8 öncelik bulunmaktadır. Mesleki Ve Teknik Eğitime Erişim politika ekseni altında 1.1. Mesleki ve

8 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Teknik Eğitime Erişim İmkânları Geliştirilecektir. önceliğine; Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kapasite politika ekseni altında 2.1.Mesleki ve Teknik Öğretim Programları Geliştirilecek ve Yeterlilik Sistemi Güçlendirilecektir., 2.2. Mesleki ve Teknik Eğitimde Mesleki Rehberlik ve Kariyer Gelişimi Güçlendirilecektir., 2.3. Mesleki ve Teknik Eğitimde Etkin ve Verimli Bir Yönetim Sistemi Oluşturulacaktır., 2.4. Mesleki ve Teknik Eğitimde Etkin ve Sürdürülebilir Bir Finansman Yönetimi Sağlanarak Okul ve Kurumların Eğitim Ortamları Geliştirilecektir. Ve 2.5. Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Kurulacaktır. önceliklerine; Mesleki ve Teknik Eğitim İle İstihdam politika ekseni altında ise 3.1.Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurum Öğrencileri ve Mezunlarının İş Piyasasına Geçişleri Desteklenecektir., 3.2. MTE Okul ve Kurum Öğrenci ve Mezunlarının Ulusal ve Uluslararası Hareketliliği Etkinleştirilecektir. önceliklerine yer verilmiştir. 2. EYLEM PLANLARI GÜNCEL DURUMLARI 1. Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacaktır. 1.1 Eğitime erişimde özel gruplara (kız çocukları, engelli çocuklar, coğrafi konum sebebiyle veya sosyo ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocuklar) odaklanılarak bu grupların eğitime erişimi ve devamının önündeki engeller kaldırılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi Hazırlanan Okuma Yazmaya Giriş Eğitim Planı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı uygulanmaya başlamıştır. Devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Öğrenci İzleme Modülü hazırlanmıştır. Kamuda farkındalık oluşturmak adına hazırlanan Kamu Spotu Filmi Onay,için Radyo ve televizyon Üst Kuruluna sunulmuştur. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Projesi kapsamında, 3-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Madrid ve Lizbon a çalışma ziyareti yapılmiştır. Devam oranlarının arttırılmasına yönelik olarak bu ülkelerde yapılan sistem geliştirme çalışmaları incelenerek, ilgili ülkelerin okullarına ve eğitim bakanlıklarına ziyaret gerçekleştirilmiştir. Karşılıklı soru ve cevaplarla eğitim sistemi karşılaştırması yapılmıştır. Kurum Standartları 27 Mart 2015 tarihinde yurt genelindeki okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokuıl ve YBO larda açılmıştır. 01 Temmuz 2015 tarihine kadar veri girişleri devam edecektir. Sistem içerisinde okula erişim sağlanamayan ve devam konusunda sorunlar yaşayan çocukların tespit edilerek, yerel ve merkezi düzeyde iyileştirici politikaların yapılmasına katkı sağlanacaktır. Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Arttırılması Projesi (KEP-2) Proje Süresi: 24 Ay (AB-IPA kapsamında fonlanan projenin 2015 te başlaması beklenmektedir.) 2- Hazırlık aşamasında olan Engelli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi projesi. 3- ASPB koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı ve MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) ortaklığında AB IPA 4 kapsamında Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu Operasyon Tanımlama 6 7

9 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Belgesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje, 12 pilot ilde kurulması öngörülen 20 Sosyal Hizmet Koordinasyon Biriminde ve 44 okulda yürütülecektir. Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde sosyal içermenin desteklenmesi projesinin amacı öğrencilerin nitelikli devamını sağlamak gelişimlerini desteklemekdir. Sosyal içermenin arttırılması amacıyla 12 il 44 pilot okul ve sosyal hizmet birimleri ile çalışılacaktır. Proje illeri Ankara Adana Balıkesir Edirne Eskişehir Hatay İstanbul İzmir Kırıkkale Manisa Mersin Tekirdağ illeridir. Okullara Konteynır eklenecek ve ders dışı eğitim materyalleri hazırlanacaktır. Proje 36 ay sürecek olup henüz ihale sürecindedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için her tür ve kademede özel eğitim hizmetlerine erişimin ve niteliğin artırılması kapsamında çalışmlar devam etmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılacak okul/kurumlara yönelik standartların geliştirilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği kaynaklı Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çıktıları kapsamında geliştirilen modellere yönelik çalışmlar devam etmektedir. Proje ara rapor sunum toplantısı Sayın Bakanımızın katılımıyla Temmuz ayında Ankarada gerçekleştirilecektir. Prorje kapsamında alınan kararların uygulanmasına ilişkin çalışmalar öngörülen takvim doğrultusunda yapılacaktır. 2. Valiliklerce iletilen talepler doğrultusunda özel eğitim okul/kurumlarının açılması ile ilgili iş ve işlemler yürütülmüş olup bu kapsamda 2015 yılının ilk altı aylık döneminde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için 14 farklı ilde 22 özel eğitim okul/kurumu açılmıştır. 3. Bulunduğu ilde bir okul/kuruma yerleştirilemeyen görme, işitme veya ortopedik engelli bireylerin özel eğitim meslek liselerine yatılı olarak yerleştirilmeleri ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler yürütülmüştür. 4. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kademesinde sunulan eğitim hizmetlerine erişimini arttırmak üzere MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumları bünyesinde özel eğitim iş uygulama merkezi ve özel eğitim mesleki eğitim merkezi programlarının uygulanacağı özel eğitim sınıfları açılması, açılan bu sınıfların işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi ve e-okul Yönetim Bilgi Sisteminde tanımlanması ile ilgili iş ve işlemler yürütülerek konuya ilişkin valiliklere gerekli duyurular yapılmıştır Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında Bütünleştirme Uygulamaları Semineri Eğitici Eğitimi Kursu, Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulamaları Semineri, Özel Eğitim Uygulamaları Semineri, Erken Çocukluk ve Okulöncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri Semineri, Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim Hizmetleri Semineri olmak üzere toplam yedi hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu eğitim faaliyetlerinden standart programlarının içeriği hazırlanarak MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) MESGEP de; özel politika gerektiren gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, mesleki teknik eğitim kurumlarındaki insan kaynakları kapasitesini arttırmak amaçlanmıştır. Projede; ülkemizdeki işsizliğin en büyük etkeni olan mesleksiz bireylerin, özellikle ve öncelikle Özel Politika Gerektiren gruplarının mesleki beceri edinmeleri projenin öncelikli hedefidir. Bu kapsamda hedef kitlede; ortopedik, zihinsel, görme ve işitme engelliler ile hükümlüler/ eski hükümlüler, güvenlik sebebiyle göç edenler, muhtaç durumdaki dul/yetimler ve şiddet gördüğü için evinden ayrılmış kadınlar bulunmaktadır. 04 Mayıs gov.tr WEB sayfasından alınan verilere göre, 35 il toplamında; kişi kurs programlarına başvuru yapmıştır. Proje kapsamında eğitime alınan kişiden ni kursu bitirip belge almaya hak kazanmıştır. Proje ara rapor sunum toplantısı Sayın Milli Eğitim Bakanının katılımıyla Temmuz ayında Ankara da gerçekleştirilecektir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini artırmak ve sunulan özel eğitim hizmetlerinin niteliğini iyileştirmek için yapılacak çalışmalar kapsamında gerçekleşen faaliyetler: 1. Özel eğitim ihtiyacı olan ve sağlık problemleri nedeni ile örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bireyler için sunulan evde eğitim veya hastanede eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ile ilgili çalışımalar yürütülmüştür. Bu kapsamda MEB ile SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. arasında imzalanacak protokole istinaden evde eğitim hizmetinden yararlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin Vitamin ve Lise Go online eğitim platformlarından ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanacaktır Mart 2015 tarihleri arasında Mersin Öğretmenevinde 81 katılımcıyla Bütünleştirme Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu gerçekleştirilmiştir. 7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan Engelsiz Bilişim Projeleri İşbirliği Protokolü ne istinaden yürütülen 3.El Projesi kapsamında dağıtılacak olan Engelli Erişebilirlik Cihazı ve Tablet Bilgisayar ların her tür ve kademedeki resmi okulda öğrenim gören özel eğitim ihtiyacı olan 1000 öğrenciye dağıtılması sürecine ilişkin yapılan pilot uygulama yürütülmüştür. 8. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara Plaza Otel de 60 katılımcıyla Erken Çocukluk, Okul Öncesi Dönem ve Özel Eğitim Hizmetleri Çalıştay düzenlenmiştir. 1.2 Okul öncesi eğitimde yaygınlaştırma çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları 8 9

10 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Yapılan çalışmalar öngörülen takvim doğrultusunda sürdürülecektir. Dezavantajlı bölgelerde bulunup fiziki yetersizlik nedeniyle erken çocukluk eğitiminden faydalanmayan çocukların maduriyetini gidermek adına 26 atıl bina/sınıf erken çocukluk eğiitmi merkezine dönüştürülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde erken çocukluk eğitimi merkezi sayısı 115 e yükseltilmiştir. Maddi durumu yetersiz çocukların okul öncesi eğitimden faydalanması için çocukların kırtasiye, giyim,temizlik vb. giderlerinde kullanılmak üzere Aylık 25 TL ile Bir Çocuk Okul Öncesinde Kampanyası kapsamında ocak ayında 849 çocuğa maddi destek sağlanmıştır Yükseköğretimde okullaşma oranı yükseltilecektir. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) - Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Özel sektör tarafından açılan mesleki ve teknik eğitim veren okulların Ocak tarihi itibari ile MEBBİS modülünden alınan verilere göre Anadolu sağlık meslek liseleri dahil 427 özel meslek teknik eğitim lisesi açılmıştır. Bunların 19 u organize sanayi bölgesinin içindedir. Organize Sanayi Bölgelerdeki (OSB) Mesleki Teknik Okulları Yöneticileri ile toplantı yapıldı. Okullarla sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, yeni okullar için OSBL lerde yer tahsisi sorunlarının araştırılması, Mezun veren Okullarla istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, OSB lerde Neden Mesleki Teknik Okullar Açılmalı vb.kararlar alanarak bununla ilgili olarak 12 Mayıs ta sektör temsilcileri ile bir günlük çalıştay yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu işbirliğinde II. OSB Eğitim Zirvesi 12 Mayıs 2015 tarihinde Ankara ASO I. OSB konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programa, OSBÜK Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci bakanlık yetkilileri ve OSB temsilcileri olmak üzere yaklaşık 100 kişi iştirak etmiştir. b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, MEB, İçişleri Bakanlığı,Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Bütün üniversitelerde mevcut altyapı, bina ve tesis eksikliklerinin giderilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Sürekli olan bu faaliyet üniversitelerde ihtiyaca göre ilgili üniversitelerce planlanmaktadır. Üniversiteler kendi öz kaynakları, bütçe vb. imkanlarla bu tür faaliyetleri yürütmektedirler. Özellikle son yıllarda yükseköğretim alanındaki genişlemeyle birlikte yükseköğretim brüt okullaşma oranı 2014 yılı itibarıyla yüzde 81,41 e ulaşmıştır. Ayrıca 2014 yılı sonunda 176 olan üniversite sayısı Mayıs 2015 itibarıyla 184 e yükselirken yaklaşık 5.5 milyon olan öğrenci sayısı ya yükselmiştir. Bu durumda 2015 yılı yükseköğretim okullaşma oranının artacağını göstermektedir. Programın açılış konuşmaları bölümünde konuşan OSBÜK Başkan Yardımcısı Ahmet KAYA Özellikle 90 lı yıllarda mesleki eğitimin ihmal edilmesi, malum sebeplerle meslek liselerinin üniversiteye girişlerinin zorlaştırılarak itibarsızlaştırılması sonucu; sanayide nitelikli ara personel sıkıntısı azami seviyeye yükselmiştir. Bu durum, halen devam etmekte olup, fabrikaların duvarları daimi iş ilanlarının bulunduğu bilbordlar haline gelmiştir. Bu gün itibarıyla ülkemizde 292 OSB bulunmakta olup, bunlardan 212 OSB işletme aşamasında olup, 61 bin sanayi tesisinde 1,6 milyondan fazla istihdam sağlanmaktadır. Bu sebeple, 2023 ekonomik hedeflerimizin gerçekleşmesi için OSB lerin ve sanayimizin diğer sorunları yanında nitelikli iş gücü sorununa da çözüm bulunması gerekmektedir. Bu durum OSBÜK tarafından 2011 yılında zamanın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer Beye anlatılmış ve Organize Sanayi Bölgelerine meslek lisesi açma ve işletme yetkisi ve devlet desteği talep edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu talebimiz yerinde görülerek 4 Temmuz 2012 tarih ve 6353 sayılı kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu nun 12 nci maddesinde değişiklik yapılarak Organize Sanayi Bölgelerinde Açılacak Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarının Teşvik Edilmesi yasalaşmıştır. 2. Genel ve mesleki eğitimin kalitesi ve etkinliği artırılacaktır Mesleki ve teknik eğitim veren özel okulların desteklenmesi ve yenilerinin açılabilmesi amacıyla özel sektör finansal olarak teşvik edilecektir. Programda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, mesleki ve teknik eğitim okullarının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Organize Sanayi Bölgelerinde açılan mesleki ve teknik okullarının tüm OSB lerde yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, zirvenin gerçekleştirilmesinden dolayı OSBÜK Yönetim Kuruluna teşekkür etmiştir. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB), Maliye Bakanlığı, YÖK, Meslek Kuruluşları 10 11

11 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 2.2. İl Sanayi ve Ticaret Odalarının mesleki eğitime katkı yapması sağlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) - Mali Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(BSTB), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MEB, Meslek Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: UMEM Beceri 10 Projesi Eğitim Merkezleri - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan BUTGEM başta olmak üzere Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Ceyhan Ticaret Odası vb. oda ve borsalar bünyesinde eğitim merkezleri kurularak, sanayi sektörleri başta olmak üzere işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eğitimler, bu merkezlerde düzenlenmektedir. - Konya Ticaret Odası bünyesinde de kapsamlı bir eğitim merkezi kurulma çalışmaları devam etmekledir. - Ankara Sanayi Odası başta olmak üzere bazı odalar, illerinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde meslek lisesi kurmuştur. Ankara Sanayi Odası tarafından yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde, OSB bünyesinde kurulan meslek lisesi, kısa zamanda tercih edilen bir okul haline gelmiştir. - Birliğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eleman yetiştirilmesi ve işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla UMEM Beceri 10 projesi yürütülmektedir. - Yerelde oda/borsalar, İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri işbirliğinde yürütülen projede, bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişi eğitim almış, bunların 110 binden fazlası istihdam edilmiştir. Söz konusu tedbire ilişkin, ayrıca MEB tarafından, 3308 sayılı Kanun ve Diğer Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun taslağında tedbir ile ilgili gerekli değişiklik yapılması planlanmıştır. - Oda/borsalar bu proje ile İŞKUR işbirliğinde, piyasanın nitelikli işgücü talebini tespit ederek, ihtiyaca yönelik eğitim ve istihdam faaliyetleri yürütmektedir. Teknik Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına İşyeri Eğitimi Sağlanması - MEB, YÖK, TOBB, TİSK ve TÜSİAD işbirliğinde 12 Eylül 2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. - Protokol kapsamında, meslek öğretmenlerinin ve yüksekokullarda görev yapan teknik öğretim görevlilerinin, özel sektör işyerlerinde eğitim almasını amaçlamaktadır. - Oda, borsalar aracılığıyla 2015 yılında meslek liselerinde eğitim veren toplam 300 alan öğretmeninin özel sektörde eğitim görmesi sağlanacaktır. Oda ve Borsalar nezdinde yürütülen diğer faaliyetler: MYK Sınav ve Belgelendirme Merkezleri - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bazı alanlarda mesleki yeterlilik sertifikası vermek üzere sınav ve belgelendirme merkezi olarak yetkilendirilmiştir. - Başta çok tehlikeli ve tehlikeli meslekler olmak üzere diğer alanlarda da sınav ve belgelendirme çalışmaları yürütülmektedir. - Ayrıca oda ve borsalar tarafından ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları yürütülmektedir MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ne bağlı okul/kurumların atölyeleri modernize edilerek örgün ve yaygın öğretim ile işgücü eğitimlerinde kullanılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: BSTB, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mülki İdareler d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 2015 yılı Mayıs ayında; Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, İnşaat teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Makine Teknolojisi, Pazarlama ve Perakende, Raylı Sistemler Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarının standart donatım listeleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak güncellenmek üzere planlanmış ve gerekli onayları alınmıştır. Bu eylem ile ilgili olarak ayrıca; Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) de tedbir maddesi 1. faaliyette mevcut durum analizi yapılacak, 2. faaliyette veri tabanı oluşturulacaktır. Gerekli mevcut bilgiler alındıktan sonra Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak standartlara uygun atölye ve laboratuvarlar yapılarak örgün ve yaygın öğretim ile işgücü eğitimlerinde kullanılacaktır. İŞKUR ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce de kurslarda kullanılmaktadır Mayıs 2015 tarihinde yapılan 5 günlük donatım standartları çalışması yapılmıştır.

12 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Haziran 2015 tarihinde yapılacak 5 günlük donatım standartları çalışması programı hazırlanmış çalışma komisyonu oluşturulmuş ve gerekli onaylar alınmıştır Mayıs 2015 tarihinde belirlenen alanlarda 5 günlük mimari plan çizilmesi çalışması yapılmıştır. Atölyelerin modernize edilebilmesi için mevcut alt yapının belirlenmesi ve gerekli raporların hazırlanarak durumun görülmesi amacıyla veri tabanı oluşturmak için veri tabanında yer alacak veri giriş bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için tarihinde toplantı yapılmış ve bir komisyon çalışmasına ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile görüşülmesine karar verilmiştir Mayıs 2015 te ilgili tarafların katılımıyla toplantı yapılarak listeler hazırlanmıştır. 5- MYO nun bölüm ve programlarının ISCED 97 ve ISCO 88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden adlandırılarak düzenlenmesine dair karar doğrultusunda MYO ların bünyesindeki tüm bölüm ve programlar ISCED 97 ye göre yeniden adlandırılmıştır. 3. Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) kapsamında açık öğrenme ortamları oluşturulacak ve hayat boyu öğrenme özendirilecektir. Diğer Mesleki ve Teknik Eğitim alanları için Haziran 2015 planlaması yapılmıştır Zorunlu eğitim dışındaki öğrenme fırsatları çeşitlendirilecektir. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: YÖK, İŞKUR, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar 2.4. Meslek yüksekokulları yapı ve işleyiş olarak etkinleştirilmek üzere yeniden yapılandırılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: YÖK - Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, MEB, Meslek Kuruluşları c) Süre: 2015 c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı, 1343 yaygın eğitim kurumunda Nisan 2015 itibarıyla 2283 çeşit farklı seviye sürede genel/mesleki kurs programı mevcut olup, katılmak isteyen tüm bireylere ücretiz kurs verilebilmektedir. Zorunlu eğitim dışına çıkan bireylere açık öğretim imkanı sunulmaktadır. Açık öğretim okullarında eğitim-öğretim dönemi verilerine göre kişi eğitim almaktadır. Ayrıca, açık öğretim liselerine şubat ara döneminde yeni kayıt alınmıştır d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Meslek Yüksek Okullarının (MYO) nasıl yapılandırılacağı konusundaki çalışmalar yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu kapsamda yapılan bazı önemli çalışmalar şunlardır: sayılı (torba) yasayla 2547 sayılı kanunun 3 (ı)maddesinde yer alan MYO tanımında değişiklik yapılarak, toplam 2 yıl veya 6 dönem (trimester) olarak öngörülen MYO eğitiminin yarısının okul yarısının işyeri eğitimi şeklinde yapılmasına imkân sağlanması amaçlanmıştır. Madde 2547/3(ı): (Değişik: 13/2/ /170 md.) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur sayılı (torba) yasayla Mesleki ve Teknik Yükseköğretim de 3308 sayılı kanun kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda mesleki teknik yükseköğretim öğrencileri de iş yeri eğitimi (stajları) sırasında hastalık ve kazalara karşı sigorta edilecek ve sigorta masrafları ilgili yükseköğretim kurumu tarafından sağlanacaktır sayılı (torba) yasayla Mesleki ve Teknik Yükseköğretim Kurumu öğrencilerine işyeri eğitimi (staj) sırasında net asgari ücretin yüzde 30 u ödenecektir hükmü eklenmiştir. 4- En az on işçi çalıştıran işyeri sahiplerine stajyer öğrenci alma zorunluluğu getirilmiştir. 10 işçi sayısı Bakanlar Kurulu kararı ile 5 e indirilebilinir Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan eğitim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: YÖK, TÜBİTAK, BTK, Özel Sektör Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Uzaktan eğitim uygulamalarını kapsayan mevzuat düzenlemesi (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği) devam etmektedir. Ayrıca, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) projesinde açık öğretim öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim olanaklarının yer alması için çalışmalar devam etmektedir

13 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 3.3. Hayat boyu öğrenme portalı kurulacak, bu çerçevede kamu ve özel kesim ile sosyal taraflar ve STK lar tarafından gerçekleştirilen tüm eğitimlere ilişkin bilgiler bu portalda toplanacaktır a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İŞKUR, TÜİK, YÖK, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Taraflar c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Türkiye de hayat boyu öğrenme veri tabanı (HBÖ Web Portalı) kurulmuş adresinden hizmet vermektedir. Bu veri tabanı, hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında bilgileri içermektedir. Mevcut Web Portalı MEB ve İŞKUR bünyesindeki öğrenme ve istihdam fırsatlarını içermektedir. Ancak, hayat boyu öğrenme sistemi hakkında daha fazla bilgi temin etmek amacıyla, Web Portalı hayat boyu öğrenme hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşların verilerini de içerecek şekilde geliştirilecektir. Resmi istişare sürecinin başlayabilmesi için öncelikle MEB YÖK ve MYK ile birlikte ve tüm tarafların görüşü alınarak hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Yönetmelik Taslağı ve eki TYÇ Belgesi nin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda MYK Yönetim Kurulu Kararı gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan TYÇ Yönetmeliği ve eki TYÇ Belgesi, Bakanlığımızın 02/10/2014 tarihli ve /010/21 sayılı yazısıyla Bakanlar Kuruluna arz edilmek üzere Başbakanlığa sunulmuştur. TYÇ Yönetmeliğini değerlendirmek üzere Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından 12/11/2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, daha önce mutabık kalınan çeşitli hususlarda farklı görüş bildiren bazı bakanlık ve kurum temsilcilerinin muhalefetiyle karşılaşılmıştır. Başbakanlık yetkilileri ihtilaflar giderildikten sonra Yönetmeliğin Bakanlar Kuruluna sunulacağını ifade etmiştir. TYÇ Yönetmeliği ve TYÇ ye yönelik ihtilaf noktalarının ortadan kaldırılması ve kanun boşluklarının giderilmesi amacıyla, 5544 sayılı MYK Kanununun 23/A Maddesiyle ilgili değişiklik önerisi hazırlanmış, bu öneriler 23 Nisan 2015 tarihli Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile yasalaşmıştır. TYÇ Yönetmeliğinin ve eki TYÇ belgesinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Türkiye Referanslama Raporu taslağına yönelik ulusal istişare süreci başlatılacaktır. 4. Eğitim-işgücü piyasası arasında uyum sağlanacaktır. 4.1 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) hazırlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) - Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar BSTB, MEB, YÖK, İŞKUR, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: MYK koordinasyonunda yürütülen TYÇ-AYÇ referanslama çalışmaları kapsamında 2014 yılı içinde; Referanslama Raporu Yazım Ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda TYÇ nin AYÇ ile referanslanmasını ve Avrupa Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ) ile uyumluluğunu da içeren bütünleşik bir rapor olan Türkiye Referanslama Raporu Taslağı hazırlanarak Referanslama Komitesinin görüşüne sunulmuştur. Referanslama Komitesinin görüş ve önerileri doğrultusunda iyileştirilen Türkiye Referanslama Raporu Taslağı resmi istişare sürecine hazır hale getirilmiştir. TYÇ-AYÇ referanslama çalışmalarının tamamlanması, Referanslama Raporuna yönelik istişare sürecinin tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmesi ve üzerinde ulusal mutabakat sağlanan Referanslama Raporu nun AYÇ Danışma Grubuna sunulması için AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası 2015 Projesi için başvuru işlemleri MYK tarafından tamamlanmış olup proje başlatılmıştır İş piyasasının önceliklerine göre belirlenen ulusal meslek standartları hazırlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK - Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar BSTB, MEB, YÖK, İŞKUR, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 11 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla; kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla 23 sektörde 774 meslek standardının hazırlanmasını kapsayan 90 işbirliği protokolü yapılmıştır. Protokoller çerçevesi 593 ulusal meslek standardı Resmı Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Protokoller kapsamında 114 meslek standardı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 4.3.MYK nın kurumsal kapasitesinin idari ve mali yönden güçlendirilmesine ilişkin gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK - Hukuk Müşavirliği b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar BSTB, MEB, Maliye Bakanlığı

14 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: MYK nın kurumsal kapasitesinin idari ve mali yönlendirilmesi yönelik düzenlemelere 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer verilmiş olup, bu tedbirde çalışmalar tamamlanmıştır Resmi Gazete de yayımlanan ulusal meslek standartları yükseköğretim düzeyinde bir yıl içinde eğitim programlarına yansıtılacak ve takip eden eğitim yılında uygulamaya konulacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: YÖK b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, MYK, İŞKUR, Meslek Kuruluşları 4.4.Resmi Gazete de yayımlanan ulusal meslek standartları ortaöğretim düzeyinde bir yıl içinde eğitim programlarına yansıtılacak ve takip eden eğitim yılında uygulamaya konulacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Bakanlıklar, YÖK, MYK, İŞKUR, Kurum ve Kuruluşlar, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Mesleki ve teknik eğitim örgün ortaöğretim programwları ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler referans alınarak sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımı ile güncellenmekte ve Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda 22 alan 104 dala ait öğretim programları güncelleme çalışması devam etmektedir. Söz konusu tedbire ilişkin, işbirliği yapılan kurum olan İŞKUR tarafından Kurumları tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları, MYK tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlendiği belirtilmiştir.ayrıca, söz konusu standartlara göre MEB veya üniversiteler eğitim programlarını revize etmektedirler. İşgücü piyasasına göre programların revize edilmesi için gerekli yazışmalar MEB ile yapıldığı bilgisi verilmiştir Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya da Program Geliştirme Komisyon Çalışması yapılmış olup toplantıda alınan kararlar ise; Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullarında uygulanan 22 alan 104 dalda Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 gün süreyle 78 Katılımcı ile Yeterliliğe Dayalı Modüler Öğretim Programları geliştirme faaliyeti planlanmıştır. Faaliyet gerçekleştirilmiş olup çalışılan alanlara ait ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler ile uluslararası standartlar ve sınıflamalar dikkate alınarak alanların yeterlilik tablosu ve işlem analiz formları hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmaların Aralık 2015 tarihinde tamamlanması planlanmakta olup hazırlanan taslak öğretim programlarının sektör program komitesi istişare sürecine bu tarihten itibaren başlanılacaktır. d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Yükseköğretimde müfredat belirleme yetkisi üniversite senatolarındadır. Üniversite çağın ve ülkenin değişen koşullarına ve ihtiyaçlarına göre müfredatları sürekli olarak gözden geçirmektedir. Gerekli değişikliklerle ilgili üniversitelerimizde çalışmalar başlatılmış; her bir program için yeterlikler, ilgili beceriler, program eğitim amaçları, öğrenim çıktıları ve benzeri tanımlanmıştır. Bu tanımlamalara göre, müfredat, ders içerikleri, sınav şekilleri ve benzeri yeniden tasarlanmaktadır. Ayrıca; üniversitelerimizde yürütülen akreditasyon ve kalite çalışmaları bu tür düzenlemeleri de kapsamaktadır. Çünkü bu çalışmalar, üniversitelerin mevcut durumunu sorgulamalarına, uzun vadeli hedefler koyarak bu hedeflere varabilme adına kendilerine misyon biçebilmelerine, kendilerini sürekli olarak iç ve dış rakipleriyle de mukayese ederek bulundukları durumu ve konumu sorgulamalarına, iç ve dış değerlendirmelere açık olmalarına ve çağın değişen koşullarına ve ihtiyaçlarına göre dinamik bir şekilde yenilenebilmelerine fırsat vermektedir. Birçok üniversitemizde, bölümler bazlı akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, üniversitelerin başta özel sektör olmak üzere doğrudan işbirliği halinde oldukları paydaşları ile etkileşimlerini disipline etmekte ve geliştirmektedir. Son yıllarda, bu ve benzeri uluslararasılaşma (Bologna süreci gibi), kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları neticesinde üniversitelerimizde farklı programlarda, uygulanmakta olan müfredatlarda uluslararası eğilimleri, çağın değişen koşulları, teknolojide yaşanan hızlı değişimleri ve paydaş beklentileri dikkate alınarak önemli değişikler yapılmıştır. Sürdürülebilir gelişme anlayışıyla yapılan bu değişimler, günden güne daha iyiyi arama arzusuyla devam edecektir. 4.6.MBRD Hizmetleri çerçevesinde İŞKUR ve MEB hizmetleri artırılıp yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede İŞKUR söz konusu hizmetleri kısa vadede gerektiğinde hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: MBRD doğrultusunda tarafların ortak çalışmasına zemin oluşturan ve Kurumumuzun sekreterya görevini üstlendiği MEDAK toplantıları 3 ayda bir yapılarak meslekler ve Meslek Bilgi Dosyaları üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

15 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Ayrıca Kurumumuz mesleki rehberlik boyutunda MEB le işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. MEB e bağlı ortaokul ve liselerde ilk iki sayısı dağıtılan Meslek Seçimine Destek dergisinin üçüncü sayısının hazırlığı tamamlanarak iş ve meslek danışmanları tarafından okullarda düzenlenen seminerlerde öğrencilere dağıtılması amacıyla İl Müdürlüklerine gönderilmiştir. İllerde yapılması planlanan Meslek Tanıtım Günleri yle üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Meslek Tanıtım Günlerine ilişkin iyi örnekler incelenmiş ve bu etkinliklerin icra aşamasına geçilmiştir. Meslek Tanıtım Günleri, temel olarak mesleğin, erbabı tarafından tanıtılması şeklinde kurgulanmıştır. İl Müdürlüklerince belirlenecek program çerçevesinde Türkiye de en çok tercih edilen 9 meslek dahil birçok mesleğin tanıtılması planlanmaktadır. Meslek Tanıtım Günleriyle yanlış meslek seçiminin bireysel ve toplumsal anlamdaki olumsuz etkilerinin giderilmesi, Kurumumuzun bilinirliği ve tanınırlığının artırılması ve kariyer yolunda gençlerimizin yalnız kalmaması amaçlanmaktadır. Bu hizmet vasıtasıyla, İŞKUR un özel politika gerektiren gruplara yönelik hizmetlerine bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. Nisan sonu itibarıyla yaklaşık 2500 genç bu faaliyetlere katılmıştır. 4.8 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı(İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB - Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR, SGK, MEB, ASPB d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Ulusal İstihdam Stratejisi nin önceliklerine uyumlu olarak hazırlanan İKGSOP kapsamında, Hayat Boyu Öğrenme ve Uyum Yeteneklerinin Geliştirilmesi başlığı altında işgücü piyasası ile eğitim arasındaki bağlantıların kuvvetlendirilmesi alanlarında projeler yürütecek olan kurum ve kuruluşlara fon desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda; Kültür ve Turizm Bakanlığı nın faydalanıcısı olduğu Turizm Sektöründe Çalışan ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Artırılması Operasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin faydalanıcısı olduğu Kobi Çalışan Ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılmasi Projesi (Kuyap), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu nun faydalanıcısı olduğu Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu uygulanmaktadır Bireylere eğitimde yatay ve dikey hareketlilik fırsatları sağlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MYK, İŞKUR, YÖK Bunun yanı sıra hazırlıkları devam etmekte olan operasyonlar bulunmaktadır: İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Operasyonu (ODTÜ), İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu (HAK-İŞ), Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu-II (MEB). d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Örgün eğitimde 9 uncu sıınflarda ortak haftalık ders çizelgesi uygulanmaktadır. Onuncu sınıfta alan eğitimi, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara ait dal eğitim uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim programlarına, örgün eğitim programlarından da mesleki açıköğretim lisesine (yatay) geçiş mümkündür. Ayrıca örgün mesleki ve teknik okullardan mezun olan öğrenciler ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olanlar alanlarının devamı niteliğindeki Meslek Yüsek Okullarına sınavsız olarak (dikey) geçiş yapabilmektedir. Örgün mesleki eğitim verilen alanlardan mevzuatla düzenlenmiş alanlar(örn. denizlcilik, havacılık, sağlık sektörü alanları) dışındaki tüm alanlarda mesleki açık öğretim programları da mevcuttur. MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Yaygın Eğitim Yönetmeliği, Mesleki ve Açık Öğretim Yönetmeliği, Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği kapsamında geçişler yapılmaktadır. 5. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP) yaygınlaştırılarak etkinliği artırılacaktır İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin periyodik olarak ve etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, TÜİK, TOBB, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları, Kalkınma Ajansları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 16 Mart -30 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) hazırlık çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda il bazında sektörler bazında analiz yapılıp sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır

16 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 5.2. Tüm AİPP lere ilişkin bir analiz yapılıp, veri bankası oluşturulacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, MEB, MYK, TÜİK c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi tamamlanmış olup proje çıktıları arasında yer alan AİPP İzleme Sisteminin mevcut sistem ile entegrasyonu sağlandıktan sonra 2016 yılı başı itibari ile iç ve dış kullanıcılara açılması planlanmaktadır İşgücü Piyasası Araştırması nın saha çalışması 16 Mart 2015 tarihi itibarıyla başlamış olup 30 Nisan 2015 tarihine kadar devam edecektir. 75 ilde tamsayım 6 ilde örneklem yöntemi ile yürütülecek çalışmada Türkiye genelinde istihdamlı i 2-9 istihdamlı işyerleri olmak üzere toplam işyeri ziyaret edilecektir. Araştırmanın saha çalışmasının tamamlanmasının ardından tüm iller ve Türkiye geneli için işgücü piyasası analizi raporu hazırlanacaktır. edilmiştir. İstihdam edilen İş ve Meslek Danışmanlarına önümüzdeki dönemlerde verilecek ek eğitimler ve bu hizmetlerin sunumunda yapılacak yapısal değişiklikler neticesinde özel gruplara yönelik özelleşmiş hizmetler sunumu planlanmaktadır. Bu amaçla İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 2015 yılı yatırım programına alınan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında gönderilen İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi proje teklifimiz kabul edilmiştir. Kadınlara, gençlere, engellilere, uzun dönemli işsizlere ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik özelleşmiş hizmet sunumunun sağlanabilmesi için İŞKUR iş eşleştirme sistemine yönelik olarak portföy sisteminin geliştirilmesi ve mevcut kayıtların bu sisteme aktarılmasının sağlanması da proje amaçları arasında sayılmıştır. Projenin 2015 yılı içerisinde başlaması planlanmakla birlikte UİS 5.3 sayılı tedbire yönelik faaliyetlerin ne zaman hayata geçebileceği henüz takvime bağlanamamıştır. İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Toplum Yararına Program Genelgesi ile kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler,terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar gibi özel politika gerektiren grupların öncelikli olarak söz konusu programdan yararlanma imkanı getirildiği belirtilmiştir. 5.4.Aktif işgücü piyasası programları için izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilerek programlar daha etkin hale getirilecektir. 5.3.AİPP lerin hedef gruplara göre özelleştirilmesi sağlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları, Kalkınma Ajansları c) Süre: 2015 a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, MEB, Meslek Kuruluşları c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından AB projesi kapsamında oluşturulan AİPP izleme modelinin testleri yapılmakta olup sistemin etkin kullanılması sağlanacaktır. d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Özel politika gerektiren grupların istihdamına ve mesleki niteliklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen AİPP ler yanında programların etkinliği araştırılarak hedef gruba özel tasarlanması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda AİPP lerin etki değerlendirmesine yönelik de çalışmalara başlanmıştır. İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı: Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Temel Politika Eksenlerinde yer alan 5.3 AİPP lerin hedef gruplara göre özelleştirilmesi sağlanacaktır tedbirine ilişkin Daire Başkanlığımızca önümüzdeki dönemde bir takım çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bilindiği üzere aktif istihdam politikaları arasında sayılan Kamunun Rehberlik ve İşe Yerleştirme İşlemleri ülkemizde İŞKUR tarafından yürütülmektedir. Bu politikayı başarıyla yürütebilmek için İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırması amacıyla 2012 ve 2013 yıllarında 4000 İş ve Meslek Danışmanı istihdam İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı tarafından ise bu tedbir kapsamındaki çalışmalar Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği halinde yürütülmektedir. 5.5.Özel İstihdam Büroları ile AİPP hizmet sağlayıcılarının bünyelerinde iş ve meslek danışmanı bulundurmaları veya bu hizmeti sunmaları sağlanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

17 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, Maliye Bakanlığı, DPB, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesiyle özel istihdam bürolarına, tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumunca onaylanan iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesi ya da işe alım personeli yeterlilik belgesine sahip olan veya insan kaynakları alanında en az yüksek lisans eğitimi almış bir kişiyi nitelikli personel olarak istihdam etme zorunluluğu getirilmiş, ancak, aracılık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sorun yaşanmaması ve hizmetlerin kesintiye uğramaması için bu zorunluluk 27/10/2014 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1/1/2016 tarihine ertelenmiştir. Böylece, özel istihdam bürolarının sundukları hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu itibarla, özel istihdam bürolarının 1/1/2016 tarihinden itibaren belirtilen bu kişilerden en az bir tanesini istihdam etmemeleri durumunda izin alma veya izin yenileme başvuruları kabul edilmeyecektir. d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 30 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2014/4 sayılı kararı ile kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisi ( ) ve Eylem Planları ( ) Temel Politika Eksenleri başlıklı İkinci Bölümünün, I. Eğitim- İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi başlığı altında yer alan C. Hedefler alt başlığının 2. maddesinde 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla 8 bin 436 olan İŞKUR personel sayısının 2015 yılında 12 bine çıkarılacağı ifade edilmektedir. İlgi hedef kapsamında kadro planlaması yapılmış olup 400 kadronun iptali ve 3600 kadronun ihdası için Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına yazı hazırlanmaktadır. 01/01/ /12/2014 tarihleri arasında kota kapsamında 69, kota kapsamı dışında 116 personelin Kuruma alım işlemleri tamamlanmıştır.hedef kapsamında kadro planlaması yapılmış olup 400 kadronun iptali ve 3600 kadronun ihdası için Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına yazı hazırlanmaktadır İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlevselliği ve etkinliği artırılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5.6. Uygulanacak plan ve programların izleme- değerlendirme ve koordinasyonunun etkin şekilde yapılması sağlanacaktır. b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, ÇSGB, BSTB, Kalkınma Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Üniversiteler a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, DPB c) Süre: 2015 c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: İİMEK leri işleyiş yönünden daha etkin hale getirmek ve merkez-yerel işbirliğini güçlendirmek amaçlı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri ile farkındalık artırma toplantıları yapılmıştır. Halihazırda 70 ilin Müdürlerini kapsayan 8 üst düzey toplantı yapılmış, 1 toplantının da Haziran ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 2014 yılında 23 İstihdam Uzman Yardımcısı alımı yapılmış olup, 2015 yılı açıktan atama müsadesi tarih ve sayılı yazıyla talep edilmiştir. Bu çerçevede, Gelecek Kota sayısına göre ne kadar uzman personel alınacağı konusunda planlama yapılacaktır. Konuyla ilgili amaçlanan diğer bir gelişme de mevzuat yönüyle etkinliğin artırılması çalışmasıdır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te yapılması planlanan değişiklik ile İİMEK leri işleyiş yönüyle daha etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır Yerel düzeyde hedef gruplara yönelik hizmetlerin daha aktif ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli personel alımı yapılacaktır Girişimcilik ve AİPP izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, DPB c) Süre: a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı, Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: BSTB, ÇSGB, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MEB, KOSGEB, SGK, Meslek Kuruluşları

18 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Kurumumuzca tedbirle ilgili/ilişkili olan bütün kurum/kuruluşlara yazı yazılmış olup; bir komisyon kurulması adına yetkili temsilcilerin isim/iletişim bilgileri talep edilmiştir. Ayrıca Ulusal İstihdam Stratejisinin Kurum nezdinde izlenmesine ve paydaş kurum/kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik olarak tarihinde kurumlara yazılan yazı sonrasında bir sistem oluşturulma çalışmaları başlamıştır. Kurumlardan gelecek temsilci bilgilerinin akabinde veri bankası oluşturmaya yönelik hangi verilerin temin edilebileceğine ilişkin protokol ve veri bankası çalışması başlayacaktır. Buna ek olarak; Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi tamamlanmış olup proje çıktıları arasında yer alan AİPP İzleme Sisteminin mevcut sistem ile entegrasyonu sağlandıktan sonra 2016 yılı başı itibari ile iç ve dış kullanıcılara açılması sağlanacaktır. 6. Eğitim sistemi ve AİPP ile proje merkezli yenilikçilik ve girişimcilik desteklenecektir Yükseköğretim müfredatlarında yenilikçilik ve girişimcilik bölümlerine yer verilecektir. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: YÖK b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İŞKUR, MEB, KOSGEB, MYK, Meslek Kuruluşları c) Süre: 2015 çalışmalar, üniversitelerin başta özel sektör olmak üzere doğrudan işbirliği halinde oldukları paydaşları ile etkileşimlerini disipline etmekte ve geliştirmektedir. Son yıllarda, bu ve benzeri uluslararasılaşma (Bologna süreci gibi), kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları neticesinde üniversitelerimizde farklı programlarda, uygulanmakta olan müfredatlarda uluslararası eğilimleri, çağın değişen koşulları, teknolojide yaşanan hızlı değişimleri ve paydaş beklentileri dikkate alınarak önemli değişikler yapılmıştır. Sürdürülebilir gelişme anlayışıyla yapılan bu değişimler, günden güne daha iyiyi arama arzusuyla devam edecektir. Ayrıca, son yıllarda giderek artan ve çeşitlenen Ar-Ge fon kaynakları ve bu kaynaklar sayesinde devam eden ve tamamlanan üniversite-özel sektör ortaklığındaki birçok proje, son yıllarda kurulan ve üniversite-sanayi işbirliği için önemli bir arayüz olan teknokentler ve benzeri araçlarla üniversite-özel sektör ilişkisi önemli derecede iyileşmiş ve giderek daha da güçlenmektedir. Bu işbirliği, üniversitenin girişimciliğinin daha iyi algılamasını sağlamaktadır. Teknokentler bünyesinde Ön Kuluçka, Kuluçka ve benzeri merkezler kurulmuş ve çok sayıda girişimci desteklenmiştir. Ayrıca, BTİK Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, sorumluluğumuzda olan bu eylem planı ile ilgili YÖK olarak üniversitelerimizle yaptığımız yazışmalar ve ilgili kurumlarla yapılan toplantılar, üniversitelerimizde bu eylem maddesi ile ilgili farkındalığı artırmış ve önemli bir motivasyon olmuştur. Üniversitelerimizden gelen yazılar incelendiğinde, birçok üniversitemizde uygulanmakta olan lisans ve lisansüstü seviyesindeki müfredatta, bu eylem maddesinin doğrudan hedefine yönelik çok sayıda ders ve benzeri uygulamaların olduğu, müfredatın bu kapsamda yenilendiği veya yenilenmekte olduğu memnuniyetle gözlenmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından üniversitelerin teknoloji transfer ofislerine verilen 1513 destek programı kapsamında üniversitelerin birçoğunda TTO ların kurulmasının sağlandığı, 2013 ve 2014 yıllarında 10 ar üniversitenin bu programdan yararlandığı burada not düşülmüştür. TTO lar üniversitelerimizdeki girişimcilik kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. TTO lar modüler bir çalışma sistematiği vardır. Herbir modülde uzman personel istihdam edilmiştir. Modül 5, şirketleşme ve girişimcilik üzerinedir. Bu kapsamda TTO lar üniversite öğrencilerine ve araştırmacılara şirketleşme ve girişimcilik konusunda rehber olmakta ve önemli destekler sağlamaktadır. d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Bu eylem maddesi ile ilgili, BTYK İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında da çalışılmıştır. Üniversitelerimizle yazışmalar yapılmış ve gelen cevaplar incelenerek mevcut durum değerlendirilmiştir. Üniversitelerimizde, birçok bölümde, bu eylem maddesinin hedeflediği gibi girişimciliğe ilişkin derslerin müfredatta yer aldığı görülmüştür Yükseköğretimdeki tüm bölümlere girişimcilik seçmeli ders olarak konulacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: YÖK Üniversitelerden gelen yazılardan da değerlendirildiği gibi bu eylem maddesi ile ilgili üniversitelerimizin günden güne potansiyellerini geliştirdikleri görülmüştür. Benzer şekilde, üniversitelerimizde, bu konularla ile ilgili çok sayıda konferans, seminer, panel, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlenmiştir. Ayrıca, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve benzeri kurumlarca desteklene çok sayıda sertifikalı girişimcilik eğitimleri düzenlenmiş ve eğitimlere çok sayıda üniversite öğrencisi veya mezunu katılmıştır. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızda uğraş verilen akreditasyon ve kalite yönetim çalışmalarının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu çalışmalar, üniversitelerin mevcut durumunu sorgulamalarına, uzun vadeli hedefler koyarak bu hedeflere varabilme adına kendilerine misyon biçebilmelerine, kendilerini sürekli olarak iç ve dış rakipleriyle de mukayese ederek bulundukları durumu ve konumu sorgulamalarına, iç ve dış değerlendirmelere açık olmalarına ve çağın değişen koşullarına ve ihtiyaçlarına göre dinamik bir şekilde yenilenebilmelerine fırsat vermektedir. Birçok üniversitemizde, bölümler bazlı akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, KOSGEB d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Bu eylem maddesi ile ilgili, BTYK İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında da çalışılmıştır. Üniversitelerimizle yazışmalar yapılmış ve gelen cevaplar incelenerek mevcut durum değerlendirilmiştir. Üniversitelerimizde, birçok bölümde, bu eylem maddesinin hedeflediği gibi girişimciliğe ilişkin derslerin müfredatta yer aldığı görülmüştür. Üniversitelerden gelen yazılardan da değerlendirildiği gibi bu eylem maddesi ile ilgili üniversitelerimizin günden güne potansiyellerini geliştirdikleri görülmüştür. Benzer şekilde, üniversitelerimizde, bu konularla ile ilgili çok sayıda konferans, seminer, panel, çalıştay ve

19 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi benzeri bilimsel etkinlikler düzenlenmiştir. Ayrıca, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve benzeri kurumlarca desteklene çok sayıda sertifikalı girişimcilik eğitimleri düzenlenmiş ve eğitimlere çok sayıda üniversite öğrencisi veya mezunu katılmıştır. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızda uğraş verilen akreditasyon ve kalite yönetim çalışmalarının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu çalışmalar, üniversitelerin mevcut durumunu sorgulamalarına, uzun vadeli hedefler koyarak bu hedeflere varabilme adına kendilerine misyon biçebilmelerine, kendilerini sürekli olarak iç ve dış rakipleriyle de mukayese ederek bulundukları durumu ve konumu sorgulamalarına, iç ve dış değerlendirmelere açık olmalarına ve çağın değişen koşullarına ve ihtiyaçlarına göre dinamik bir şekilde yenilenebilmelerine fırsat vermektedir. Birçok üniversitemizde, bölümler bazlı akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, üniversitelerin başta özel sektör olmak üzere doğrudan işbirliği halinde oldukları paydaşları ile etkileşimlerini disipline etmekte ve geliştirmektedir. Son yıllarda, bu ve benzeri uluslararasılaşma (Bologna süreci gibi), kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları neticesinde üniversitelerimizde farklı programlarda, uygulanmakta olan müfredatlarda uluslar arası eğilimleri, çağın değişen koşulları, teknolojide yaşanan hızlı değişimleri ve paydaş beklentileri dikkate alınarak önemli değişikler yapılmıştır. Sürdürülebilir gelişme anlayışıyla yapılan bu değişimler, günden güne daha iyiyi arama arzusuyla devam edecektir. Ayrıca, son yıllarda giderek artan ve çeşitlenen Ar-Ge fon kaynakları ve bu kaynaklar sayesinde devam eden ve tamamlanan üniversite-özel sektör ortaklığındaki birçok proje, son yıllarda kurulan ve üniversite-sanayi işbirliği için önemli bir arayüz olan teknokentler ve benzeri araçlarla üniversite-özel sektör ilişkisi önemli derecede iyileşmiş ve giderek daha da güçlenmektedir. Bu işbirliği, üniversitenin girişimciliğinin daha iyi algılamasını sağlamaktadır. Teknokentler bünyesinde Ön Kuluçka, Kuluçka ve benzeri merkezler kurulmuş ve çok sayıda girişimci desteklenmiştir. Ayrıca, BTİK Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, sorumluluğumuzda olan bu eylem planı ile ilgili YÖK olarak üniversitelerimizle yaptığımız yazışmalar ve ilgili kurumlarla yapılan toplantılar, üniversitelerimizde bu eylem maddesi ile ilgili farkındalığı artırmış ve önemli bir motivasyon olmuştur. Üniversitelerimizden gelen yazılar incelendiğinde, birçok üniversitemizde uygulanmakta olan lisans ve lisansüstü seviyesindeki müfredatta, bu eylem maddesinin doğrudan hedefine yönelik çok sayıda ders ve benzeri uygulamaların olduğu, müfredatın bu kapsamda yenilendiği veya yenilenmekte olduğu memnuniyetle gözlenmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından üniversitelerin teknoloji transfer ofislerine verilen 1513 destek programı kapsamında üniversitelerin birçoğunda TTO ların kurulmasının sağlandığı, 2014 ve 2014 yıllarında 10 ar üniversitenin bu programdan yararlandığı burada not düşülmüştür. TTO lar üniversitelerimizdeki girişimcilik kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. TTO lar modüler bir çalışma sistematiği vardır. Herbir modülde uzman personel istihdam edilmiştir. Modül 5, şirketleşme ve girişimcilik üzerinedir. Bu kapsamda TTO lar üniversite öğrencilerine ve araştırmacılara şirketleşme ve girişimcilik konusunda rehber olmakta ve önemli destekler sağlamaktadır Temel eğitimden itibaren üniversite eğitimine kadar tüm öğretim süreçlerinde yer alan öğrencilerde girişimciliğin önemi konusunda farkındalık yaratılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MYK, KOSGEB, TOBB, Meslek Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı okul/kurumlarda görev yapan müdür baş yardımcısı/müdür yardımcılarına yönelik 16 faaliyet (Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi Semineri) düzenlenecektir. Bu faaliyetlere toplamda 2400 müdür başyardımcısı/ müdür yardımcısının katılması planlanmıştır. Ancak 2000 müdür başyardımcısı/müdür yardımcısının Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi Seminerine katılımları sağlanmıştır Girişimcilik eğitimlerinin AİPP ler içindeki payı artırılacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: KOSGEB, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 2015 yılında 30 bin kişiye eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Eğitimlerin nitelik ve nicelik olarak yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir Mart ayı sonu itibarıyla 171 tane girişimcilik eğtim programı düzenlenmiş olup kişi katılmıştır Girişimcilik eğitimleri konusunda İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları işbirliği geliştirilecektir. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: KOSGEB, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: Girişimcilik eğitim içeriklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve sürekli eğitim merkezi eğitmenleri ile İŞKUR da Toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İŞKUR eğitim içeriklerinin eğiticilerle yapılması planlanan ileri tarihli ve daha geniş katılımlı bir toplantıda geliştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması kararı alınmıştır. KOSGEB ile İŞKUR işbirliği eğitimler ve eğitimlere yönelik düzenlenen iyileştirme ve Geliştirme çalıştaylarında devam etmektedir. Kalkınma Ajansı ile girişimcilik eğitimlerinin geliştirilmesi, girişimci danışmanlığı sisteminin kurulması, mentorluk hizmetlerinin nasıl verilebileceği ve finansal destek konularında istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda Ankara kalkınma Ajansı eğitimleri ve altyapısının kullanılabileceği konusunda mutabakata varılmış ve olası işbirliği konuları görüşülmüştür

20 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi İlgili kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol vb. çalışma yapılmamıştır. İŞKUR ile KOSGEB arasında 2009 yılında imzalanan Girişimcilik Eğitimleri İşbirliği Protokolü kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Eğitim içeriğinin ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve geliştirilmesine yönelik Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliğinin protokol kapsamında yürütülmesi mümkündür. Eğitimlerin geliştirilmesine yönelik Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesinde ihtiyaç duyulan esnek düzenleme 2013 ve 2014 yıllarında yapılmış olup; ek bir mevzuat düzenlemesine İŞKUR özelinde ihtiyaç bulunmamaktadır. Mevzuat girişimciliğin geliştirilebilmesine uygun olarak tasarlanmıştır. İŞKUR, KOSGEB aracılığı ile 2009 yılından Nisan 2015 dönemine kadar girişimcilik eğitim programı düzenlemiş; bu eğitimlerden kadın ve erkek olmak üzere toplam kişi faydalanmıştır Ocak-Nisan itibarıyla yararlanıcı sayısı dur. Girişimcilik eğitim programları kapsamında 2012 yılında 7 Milyon TL, 2013 yılında 6,5 Milyon TL ve 2014 yılında 9,7 Milyon TL kaynak kullanılmıştır. Önceki yılların bütçesi mesleki eğitim bütçesi içinden karşılanmıştır. Bu tedbir maddesi katılımcıların KOSGEB işbirliğinde belirlenmesini kapsadığından tamamlandı olarak belirtilmiştir. Mevzuat gereğince katılımcılar İŞKUR, KOSGEB ve hizmet sağlayıcı kurum/kuruluş ile işbirliği halinde belirlenmiştir e) Tamamlanma Durumu: Tamamlandı İŞKUR a iletilen girişimcilik eğitim talepleri, talebin belli bir sayıya ulaşması halinde anında karşılanacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: KOSGEB 6.8 Girişimcilik eğitimi alanların ve girişimcilerin izlenebildiği bir veri tabanı oluşturulacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: BSTB, MEB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, SGK, Meslek Kuruluşları c) Süre: 2014 c) Süre: 2015 d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: 2015 yılı Mart ayı sonu itibarıyle 171 tane girişimcilik eğtim programı düzenlenmiş olup kişi katılmıştır. e) Tamamlanma Durumu: Tamamlandı. 6.7 KOSGEB tarafından koordine edilmekte olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden İŞKUR aracılığı ile yürütülecek olanlara katılacakların belirlenmesi sağlanacak ve eğitimlerin her aşamasında İŞKUR-KOSGEB temsilcileri birlikte çalışacaktır. a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR - Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: KOSGEB d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: İŞKUR ile KOSGEB arasında 2009 yılında imzalanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri İşbirliği Protokolü kapsamında girişimcilik eğitim programları düzenli ve mutad bir faaliyet olarak yürütülmektedir. Protokol kapsamında istihdamın korunması artırılması geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere girişimcilik eğitim programları düzenlenmekte ve bu eğitimlerden mezun olan kişiler kendi işlerini kurmak üzere KOSGEB in Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmektedir. Protokol 2013 yılında yenilenmiş olup; 3 yıl süre ile düzenli olarak yenilenmektedir. Protokol tarafların karşılıklı anlaşmaları neticesinde revize edilebilmektedir d) Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları: İlgili kurum/kuruluşlarla yapılacak işbirliği ve girişimcilerle ilgili bilgilerin paylaşımı sistemi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. Girişimcilik eğitiminden yararlananlardan iş kuranların bilgisi farklı kurum/kuruluş görev alanında bulunduğundan bu verilerin izlenebildiği bir veri tabanı Kurum içinde bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu kişilerin izlenip programların etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve TESK ile resmi yazışmalarla çeşitli veriler edinilmiştir. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Girişimci Bilgi Sistemi 8 paydaş kurum ve kuruluşun yer aldığı ve girişimcilerin izlenmesine yönelik bir sistem olup; İŞKUR sisteme dahil olabilmek amacıyla ilgili bakanlık ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiş; akabinde Bakanlıkta yapılan toplantılara davet edilerek Girişimci Bilgi Sisteminde yer almak üzere görüşmelere başlamıştır. Girişimcilik kapsamında katılımcıların izlenebilmesi ve akabinde etkin bir izleme değerlendirme mekanizmasının kurulabilmesi için; Girişimci Bilgi Sistemi ne bir protokol ile dahil olmak gerekmektedir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü de girişimci bilgi sisteminde yer alan pek çok veriyi ve desteği kapsamakta olup; söz konusu verilerin sağlanması için Hazine Müsteşarlığı ile de bir işbirliği opsiyonu değerlendirilmelidir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER RAPOR EKİBİ... 1 GİRİŞ... 3 1.

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı