ahip olan uns nolojiyle dest n yetkinli ini s üstünlüklerin metleri ve en i yle birlefltirere 2,4 milyar YTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ahip olan uns nolojiyle dest n yetkinli ini s üstünlüklerin metleri ve en i yle birlefltirere 2,4 milyar YTL"

Transkript

1 ahip olan uns nolojiyle dest n yetkinli ini s üstünlüklerin metleri ve en i yle birlefltirere 2,4 milyar YTL

2 Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Finansal Göstergeler 10 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Vazgeçilmez De erleri 12 Garanti'nin Sektördeki Konumu 13 Kârl l k Oranlar ve Bafll ca Rekabet Üstünlükleri 14 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri Y l nda Garanti 20 Ödüller 22 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 24 Genel Müdür'ün Mesaj 28 Araflt rma Gelifltirme Uygulamalar Y l Faaliyetleri Bireysel Bankac l k Konut Finansman Özel Bankac l k Yat r m Bankac l fiubesiz Bankac l k/alternatif Da t m Kanallar Ödeme Sistemleri/Kredi ve Banka Kartlar Sigorta ve Bireysel Emeklilik KOB Bankac l Ticari Bankac l k Kurumsal Bankac l k Nakit Yönetimi ve fllem Bankac l Proje Finansman Uluslararas Bankac l k Hazine ABACUS nsan Kaynaklar Toplumsal Paylafl m Projeleri 60 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri'nin Faaliyetleri 72 Türkiye'de 2007 Y l Geliflmeleri BÖLÜM II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 76 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 78 Üst Yönetim 80 Komiteler ve Komite Toplant lar na Kat l m 82 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 83 ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin flleyifllerinin Denetim Komitesi Taraf ndan De erlendirilmesi 84 nsan Kaynaklar Uygulamalar 85 Banka'n n Dahil Oldu u Risk Grubuna liflkin Aç klamalar 87 Destek Hizmeti Al nan Kifli ve Kurulufllar 88 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu BÖLÜM III - Konsolide Olmayan Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 98 Ba ms z Denetim Raporu 102 Türkiye Garanti Bankas Afi nin 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu 170 Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücüne liflkin De erlendirme 173 Risk Yönetimi Politikalar BÖLÜM IV - Konsolide Finansal Bilgiler 183 Ba ms z Denetim Raporu 184 Türkiye Garanti Bankas Afi ve Finansal Kurulufllar n n 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Haz rlanan Y l Sonu Konsolide Finansal Raporu 264 Garanti Hisselerinin Performans 264 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Adresler

3 Bugün Türkiye'nin ikinci büyük özel sektör bankas * olan Garanti Bankas, 61 y ll k köklü tarihinin en baflar l y l n geride b rakt. Fark yaratma yetkinli ine sahip dinamik insan kayna, Garanti'nin bu ola anüstü baflar s nda en büyük paya sahip olan unsurdur. Faaliyetlerini en geliflkin teknolojiyle destekleyen Garanti, böylece çal flanlar n n yetkinli ini sürekli güçlü k lmay baflar yor. Banka, bu üstünlüklerini müflteri odakl yenilikçi ürün ve hizmetleri ve en iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleriyle birlefltirerek sektörde yaratt farkla 2007 y l nda 2,4 milyar YTL'lik rekor bir kâr elde etmeyi baflard. Öte yandan güçlü marka alg s ve sayg nl sayesinde Euromoney Mükemmellik Ödülünü (The Euromoney Award for Excellence) sekizinci kez alarak Türkiye'nin En yi Bankas seçildi. Geçti imiz bir y l içinde 105 yeni flube açan Garanti, genifl flube a n merkezilefltirilmifl operasyonlar yla, üstün veri ambar ve yönetici raporlamas yla, entegre finansal hizmet sunumuyla ve alternatif da t m kanallar n n etkin kullan m yla destekliyor. Uluslararas baflar lar n ve itibar n her geçen gün daha da art ran Garanti Bankas, sahip oldu u rekabet üstünlüklerinden ald güçle, gelece e güvenle bak yor. * 2007 Konsolide mali tablolar na göre

4 Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Genel Kurulu'na: Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla 5411 say l Bankac l k Kanununun 40' nc maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Banka'n n finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ve aç klay c notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. stanbul, 14 Mart 2008 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

5 OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 1- Aç l fl, Baflkanl k Divan 'n n teflkili, 2- Baflkanl k Divan 'na Ola an Genel Kurul Tutana n n imzalanmas için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulu veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakk ve ücretlerinin tespiti, 7- Yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile ifl yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gere ince izin verilmesi.

6 4 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT HAKKINDA Garanti Hakk nda Kurumsal Profil 1946 y l nda Ankara'da kurulan Garanti Bankas, y llar içinde sürekli artan baflar grafi iyle bugün Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankas * konumundad r. Kurumsal bankac l k, ticari bankac l k, KOB bankac l ve bireysel bankac l k alanlar nda faaliyet gösteren Garanti, müflteri odakl bir yaklafl mla, kaliteden ödün vermeksizin çok yönlü finansal hizmetler sunmaktad r. Banka'n n ana hissedarlar Do ufl Holding ve GECF, eflit ortakl k ilkesiyle hareket etmektedirler. H zl büyüme trendini sürdürmeyi hedefleyen Garanti'nin, yurtiçinde 583 flubesi ve 'ü aflan çal flan vard r. Banka, yurtiçindeki organizasyonunun yan s ra yurtd fl ndaki Lüksemburg, Malta ve K br s flubeleri; fianghay, Londra, Moskova, Düsseldorf temsilcilikleri ve dokuz finansal hizmet ifltirakiyle entegre bir finansal hizmetler grubu niteli indedir. Sektöründe bölgesel bir oyuncu olma vizyonu tafl yan Garanti, çevresindeki genifl bir co rafyada bulunan pazarlarla yak n ve kal c bir iliflki içindedir y l sonu itibarıyla Garanti'nin toplam aktifleri 65,6 milyar ABD dolar, kredi toplam 33,6 milyar ABD dolar ve mevduat toplam ise 37,7 milyar ABD dolar d r.* Garanti, Öncü ve Yenilikçi Ürünlerle Büyüyor Garanti Bankas, Türk ve dünya bankac l nda ilk kez uygulanan çok say da ürün ve hizmet gelifltirmifltir. Garanti, rekabet stratejilerini sadece fiyatlama üzerine kurmamakta, hizmette rekabeti ön plana ç karmaktad r. Bu amaçla müflterileriyle daha kal c ve yak n iliflkiler kurmaya, yenilikçi olmaya, fark yaratmaya ve dinamizme büyük önem vermektedir. Kredi Kartlar nda Örnek Uygulamalar Garanti'nin en baflar l oldu u alanlardan biri kredi kartlar d r. Bugüne dek pek çok ilke imza atan Garanti, 6,5 milyon kredi kart na hizmet sunan dev bir ödeme sistemleri altyap s n yönetiyor. Garanti, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal kredi kart Bonus'u, 2000 y l nda pazara sundu. Bugüne dek pek çok ödüle lay k görülen Bonus, k sa zamanda Garanti'nin, kredi kart programlar hakk nda dünyan n dört bir yan nda dan flmanl k vermeye bafllamas n sa lad. Ayn y l Türk Hava Yollar ile gerçeklefltirdi i iflbirli i çerçevesinde, kart sahiplerine harcamalar karfl l nda uçufl mili kazand ran Shop&Miles' hizmete sundu. 2004'te Shop&Miles' n tüm özelliklerine sahip olman n yan s ra, üyelerinin özel hayatlar na daha fazla vakit ay rmalar ve keyifli zaman geçirmeleri için çözümler sunan shop&miles&club' gelifltirdi. Garanti, 2006 y l nda, faydalar iyi analiz eden, kendi tercihlerine göre yaflayan ve yenilikleri yak ndan izleyen müflterileri için Flexi'yi tasarlad. Farkl harcama ve ödeme al flkanl klar na göre haz rlanan seçenekleri tercih edebilen kart sahipleri, dilerlerse kart n tasar m n, bonus oran n, kampanyas n, faiz oran n hatta taksit özelli ini kendileri belirleyebiliyorlar. Garanti, 2006'dan bu yana, Türkiye'de American Express Centurion Line ve Business kartlar n verme ve üye iflyeri kabul etme yetkisine sahip tek banka konumunda bulunuyor. Ayn y l, MasterCard' n ödeme sistemlerinde dünya çap nda devrim yaratan, düflük bedelli harcamalar için sunulan Öde-Geç uygulamas, Avrupa'da ilk kez Garanti'nin Bonus Trink kredi kart yla hayat buldu y l nda ise Garanti, yine Avrupa çap nda bir ilke imza atarak, kredi kartlar n al fl lm fl formundan ç kartarak, kol saati, etiket ve anahtarl klara tafl d. Mortgage Uzman Garanti! Mortgage alan nda piyasa lideri olan Garanti, 2007 y l nda, emlak ofislerini konut finansman konusunda bilgilendirmek amac yla e itimler düzenlemeye bafllad. Garanti, flube çal flanlar n bu alanda uzmanlaflt rmak amac yla, stanbul Bilgi Üniversitesi'nin iflbirli iyle bir sertifika program oluflturdu. Ekonominin Belkemi i KOB 'ler, Garanti Alt nda KOB 'lere yönelik bankac l k hizmetlerini ayr bir iflkolu olarak ele alan ilk Türk bankas olan Garanti, giriflimcilerin ticari ve bireysel bankac l k ihtiyaçlar na tek elden çözüm sunuyor. Garanti, iflletmelere nakit ak fllar n planlama ve fiyatland rma konular nda destek olmak amac yla 2004 y l nda Gani (Garantili Nakit daresi) ürün paketini hizmete sundu. 2005'te ise de iflik sektörlerin ve yörelerin yat r m ihtiyaçlar na, yap lar na göre farkl laflt r lan ürünler sunmaya bafllad. Türkiye'de ilk kez kad n giriflimcilere özel destek paketi haz rlayan Garanti, Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i'yle (KAG DER) birlikte kad nlara özel e itim programlar yürütüyor. Garanti, Anadolu'daki sanayici ve yöneticilerle ülkenin önde gelen uzmanlar n buluflturmak ve bölgesel çözümleri birlikte gelifltirmek amac yla 2002 y l nda Garanti Anadolu Sohbetleri'ni bafllatt. Dünya gazetesinin iflbirli iyle 37 ilde düzenlenen 48 toplant da, 'e yak n KOB ile buluflma olana yakaland. Garanti, 2005 y l nda da, KOB 'leri Basel II sermaye uzlafl s hakk nda bilgilendirmek üzere Basel II Toplant lar düzenlemeye bafllad. 14 ilde gerçeklefltirilen 17 toplant arac l yla, yaklafl k KOB 'ye, Basel II'nin yarataca f rsatlar hakk nda bilgi verildi. * 2007 Konsolide mali tablolar na göre

7 5 fiubesiz! Alternatif da t m kanallar na sürekli yat r m yapan Garanti, bu sayede operasyonel etkinli ini ve kârl l n önemli ölçüde art r yor. Garanti'de, para çekme dahil tüm bankac l k ifllemlerinin %85'i, alternatif kanallardan gerçeklefltiriliyor. Ülkenin en büyük ça r merkezlerinden (Alo Garanti: ) birine sahip olan Garanti, internet bankac l nda (garanti.com.tr) da lider konumda bulunuyor. Garanti, internet flubesinin 10. y ldönümünü kutlad 2007 y l nda, Cep fiubesi'ni hizmete sundu. nternet üzerinden gerçeklefltirilen bankac l k ifllemlerinin ço unu, WAP veya internet eriflimi bulunan cep telefonlar na tafl d. Garanti, Daha Kaliteli Bir Yaflam çin Çal fl yor Verimli, kârl ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izleyerek, ekonomiye ve topluma de er katan bankac l k hizmetleri tasarlayan Garanti, ayn yaklafl m toplumsal paylafl m projelerine de yans t yor. Garanti, kültür, sanat, çevre, e itim, spor gibi bireyin ve toplumun vizyonunu gelifltiren alanlarda uzun soluklu projeler yarat yor ya da sponsorluk deste i veriyor. Üstlendi i misyonu bir ad m ileriye tafl yan Garanti, bünyesinde oluflturdu u kurumlarla (Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Garanti Galeri, Osmanl Bankas Müzesi), toplumun kültürel birikiminin yan s ra kendi kurum kültürünü de gelifltirmeyi amaçl yor. Dünya çap nda birçok önemli sanat etkinli ine sponsorluk deste i veren Garanti, bu projelerle geçmiflten gelece e fl k tutmay ve Türkiye'nin tan t m na katk da bulunmay hedefliyor. Garanti'nin Tarihindeki Kilometre Tafllar 1946 y l nda Ankara'da kurulan Garanti, 1983'te finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Do ufl Grubu'na kat ld y l nda ilk halka arz n gerçeklefltirdi. Banka'n n hisseleri MKB'de ifllem görmeye bafllad. 1993'te Türkiye'de ilk kez yurtd fl na hisse ihrac gerçeklefltiren kurum oldu. 1995'te Türkiye'nin ilk Nakit Yönetimi Hesab E.L.M.A.'y sundu. 1997'de Türkiye'nin gerçek zamanl online hizmet sunan ilk çok flubeli özel bankas oldu. 1997'de internet ve telefon bankac l n bir arada sunan ilk Türk bankas oldu. 1999'da dünyada ilk ihracat alacaklar seküritizasyonunu gerçeklefltirdi. 2000'de Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal kredi kart Bonus Card' sundu. 2001'de Do ufl Grubu'nun di er bankac l k ifltiraki olan Osmanl Bankas ile birleflti. 2002'de Türkiye'nin ilk bankalararas kart platformunu Bonus ile kurdu. 2005'te cep telefonuyla havale hizmeti CepBank uygulamas n bafllatan dünyadaki ilk banka oldu. 2005'te finansaldan görsele tüm parametreleri kiflisellefltirilebilen, dünyan n ilk esnek kredi kart Flexi Card' sundu. 2005'te General Electric, Do ufl Grubu ile yapt anlaflma ile Garanti'ye eflit stratejik ortak oldu. 2006'da temass z çip teknolojsiyle Dokun&Geç özelli ine sahip Bonus Trink'i hizmete sunarak banka kart n plastik kart olma özelli inden ç kar p farkl bir boyuta tafl d. 2007'de Türkiye'de ilk kez mobil internet bankac l n bafllatt. Garanti, yenilikçi ürünleri ve üstün hizmet kalitesiyle bireylerin hayat nda fark yaratma ya 2008 ve sonras nda da devam edecektir.

8 6 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT HAKKINDA Ortakl k Yap s T. Garanti Bankas Afi Ortakl k Yap s (31 Aral k 2007) Hisse Adedi Nominal (YTL) Hisse Oran (%) Do ufl Holding Afi ,36 26,6619 Do ufl Araflt rma Gelifltirme ve Müflavirlik Hizmetleri Afi ,56 3,7989 Do ufl Nakliyat ve Tic. Afi ,79 0,0550 Do ufl Grubu Toplam ,71 30,5158 GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiirketi ,49 20,8503 Di er Ortaklar ,80 48,6339 Genel Toplam ,00 100,0000 Do ufl Grubu Toplam %30,52 Di er Ortaklar %48,63 GE Araflt rma ve Müflavirlik Limited fiirketi %20,85 Yönetici Hisseleri Banka'n n yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür ve yard mc lar Banka'da pay sahibi de ildirler.

9 7 Ana Sözleflme De ifliklikleri Garanti Bankas 'n n 4 Ekim 2007 tarihindeki Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda, Banka Ana Sözleflmesi'nin "Rey" bafll kl 38. maddesinin ve "Kâr n Taksimi" bafll kl 45. maddesinin yeniden düzenlenen metinleri oy çoklu uyla kabul edilerek onaylanm flt r. T. Garanti Bankas Afi Ana Sözleflmesi 38. ve 45. Madde De ifliklikleri: ESK MET N REY: Madde 38- Befl yüz lira itibari de erde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakk verir. KÂRIN TAKS M : Madde 45- Banka'n n bir y ll k çal flmalar ndan elde edilen gelirlerden bütün giderler ç kar ld ktan sonra kalacak net kâr afla da yaz l s raya uyularak ifllem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan k s mdan ödenmifl sermayenin %5'i oran nda ilk kâr pay olarak pay sahiplerine da t l r. C) Kalan k sm n %5'i ola anüstü yedek akçeye ayr l r, D) Yukar da A-C f kralar nda belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalan n: - %5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine, - %5'i Banka'n n müdür ve memurlar na, - %10'u kurucu (intifa) senetlerine da t l r. Bu kâr paylar en son esas sermayeye düflen safi kâra göre belirlenir. E) Kalan kâr n k smen veya tamamen kâr pay olarak pay sahiplerine da t lmas na veya k smen yahut tamamen ola anüstü yedek akçeye ayr lmas na Genel Kurul yetkilidir. F) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nc maddesinin 2'nci f kras n n 3'üncü bendi hükmü sakl d r. Kanuni yedek akçeler ile flirket tüzel kiflili ine düflen mali yükümlülükler karfl l tamamen ayr lmad kça, yukar da C-D-E bentlerinde yaz l da t m yap lamaz. YEN MET N REY: Madde 38- Bir yeni kurufl itibari de erde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakk verir. KÂRIN TAKS M : Madde 45- Banka'n n bir y ll k çal flmalar ndan elde edilen gelirlerden bütün giderler ç kt ktan sonra kalacak net kâr afla da yaz l s raya uyularak ifllem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan k s mdan ödenmifl sermayenin %5'i oran nda ilk kâr pay olarak pay sahiplerine da t l r. C) Kalan k sm n %5'i ola anüstü yedek akçeye ayr l r, D) Yukar da A-B-C f kralar nda belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalan n: - %10'u kurucu (intifa) senetlerine da t l r. Bu kâr paylar en son esas sermayeye düflen safi kâra göre belirlenir. E) Kalan kâr n k smen veya tamamen kâr pay olarak pay sahiplerine da t lmas na veya k smen yahut tamamen ola anüstü yedek akçeye ayr lmas na Genel Kurul yetkilidir. F) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nc maddesinin 2'nci f kras n n 3'üncü bendi hükmü sakl d r. Kanuni yedek akçeler ile flirket tüzel kiflili ine düflen mali yükümlülükler karfl l tamamen ayr lmad kça, yukar da C-D-E bentlerinde yaz l da t m yap lamaz.

10 8 BÖLÜM I: SUNUfi F NANSAL GÖSTERGELER Finansal Göstergeler* AKT F (milyar YTL) Nakit De erler ve Bankalar 7,8 12,8 Menkul K ymetler 16,0 18,8 Krediler 29,2 39,0 Di er 4,1 5,6 Toplam Aktifler 57,1 76,2 TL Krediler (milyar YTL) Garanti nin TL kredileri bir önceki y la oranla %34 artm flt r. 16,9 %34 22,7 YP Krediler (milyar ABD dolar ) , Garanti nin YP kredileri bir önceki y la oranla %60 artm flt r. %60 14,1 PAS F (milyar YTL) Mevduat 33,8 43,7 Al nan Krediler ve Repo 15,1 20,2 Di er 3,4 5,2 Özkaynaklar 4,8 7,1 TL Mevduat (milyar YTL) Garanti nin TL mevduat bir önceki y la oranla %41 artm flt r. 14,3 %41 20,2 YP Mevduat (milyar ABD dolar ) , Garanti nin YP mevduat bir önceki y la oranla %45 artm flt r. %45 20,3 * 2007 Konsolide mali tablolar na göre

11 9 (milyar YTL) Düzeltilmifl Net Faiz Marj 1,8 2,7 Net Ücret ve Komisyonlar 1,0 1,3 Ola an Bankac l k Gelirleri 2,9 3,8 Faaliyet Giderleri (1,8) (2,1) Normalize Kâr* 1,2 1,6 Bir Defaya Mahsus Gelirler-net - 0,8 Net Kâr 1,2 2,4 Normalize Kâr (milyar YTL) , Garanti nin normalize kâr bir önceki y la oranla %41 artm flt r. %41 1,6 Net Kâr (milyar YTL) * Garanti Sigorta ve Emeklilik flirketlerinin hisselerinin sat fllar ndan 2006 kaynaklanan tek seferlik 669 milyon YTL lik (vergi sonras ) ve 1,2 112 milyon YTL lik (vergi sonras ) gelirlerden ar nd r lm flt r ,4 Garanti nin net kâr bir önceki y la oranla %108 artm flt r. %108 Garanti'nin Kredi Notlar Standard&Poor's Uzun Vadeli YP Karfl Taraf BB- (Dura an) Uzun Vadeli YP Mevduat BB- (Dura an) Moody's Uzun Vadeli YP Mevduat B1 (Dura an) Uzun Vadeli TL Mevduat A3 TL Mevduat Görünüm Dura an K sa Vadeli TL Mevduat Prime-2 Finansal Güç C- Finansal Güç Görünüm Dura an Ulusal-Uzun Vade/K sa Vade Aaa.tr / TR-1 Fitch Ratings Uzun Vadeli YP* K sa Vadeli YP Bireysel Destek 4 Uzun Vadeli TL* K sa Vadeli TL Ulusal Not BB (Dura an) *2007 sonu itibarıyla Garanti Bankas 'na Fitch Ratings taraf ndan verilen uzun vadeli TL temerrüt notu "BBB-" ve uzun vadeli YP temerrüt notu "BB", s ras yla, Türkiye'ye verilen ülke notlar n n iki ve bir barem üzerindedir. B C BBB- (Dura an) F3 AAA (TUR) (Dura an)

12 10 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT N N V ZYONU, M SYONU, STRATEJ S VE VAZGEÇ LMEZ DE ERLER Garanti nin......vizyonu Avrupa'da en iyi banka olmakt r....misyonu Etkinli i, çevikli i ve örgütsel verimlili iyle müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlar na, topluma ve çevreye katt de eri sürekli ve belirgin bir biçimde art rmakt r....stratejisi Sürekli de er yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir....stratejisinin Temel Yap tafllar Müflteriye odakl l k - Yenilikçi ürün ve yüksek hizmet kalitesi - Rakipsiz bir yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi - Banka çap nda üstün ifl süreçleri - Müflteri memnuniyeti anayasas Teknolojik yenili in süreklili ine odakl l k - fl alanlar yla bütünleflik, sürekli geliflen, en iyi ve h zl teknolojik donan m - En güncel biliflim altyap s Yetkin insan kayna na odakl l k - nsan kaynaklar n n yetkinlik ve verimlili inin sürekli gelifltirilmesi - Performans tabanl teflvik sistemi Disiplinli büyümeye odakl l k - Gerçek bankac l k do rultusunda, sürdürülebilir ve kârl bilanço büyümesi - Güçlü aktif kalitesi - Hedef piyasalara ve yayg n müflteri taban na ulaflmak için üstün hizmet ve da t m yetkinlikleri Sürdürülebilir gelir kaynaklar na ve kârl l a odakl l k - Yüksek getirili ürünlere ve kârl ifl alanlar na yo unlaflmak - Faiz d fl gelirleri art rmak - Müflteri kaynakl gelir yaratmaya önem vermek - Fonlama maliyetini ve serbest sermayeyi sürekli olarak gelifltirmek - Müflteri ba l l yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz sat fl f rsatlar n gelifltirmek Operasyonel etkinli e odakl l k - Verimlilik art fl na odakl l k - Maliyet ve gelir sinerjilerine odakl l k Güçlü da t m kanallar na odakl l k - Yayg n ve verimli flube a - Alternatif da t m kanallar n n etkin ve a rl kl kullan m Risk yönetimi ve denetimine odakl l k - Uluslararas standartlarda risk ölçümlemeleri - Riskin getiri ile iliflkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum da l m n sa layan portföy baz nda risk yönetimi - Proaktif denetim sistemleri Kurumsal yönetim ve sosyal sorumlulu a odakl l k - Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal de erlere ba l l k - Toplum ve çevre için de er üretmeyi gözeten bir yaklafl mla, toplumsal geliflim için yüksek standartlar gelifltirmek ve bu alanda aktif bir rol oynamak

13 11...Vazgeçilmez De erleri Garanti, vizyon ve misyonunu gerçeklefltirmek için izleyece i stratejilerini belirlerken tüm çal flanlar n n uyaca kurumsal de erlerini de tan mlam flt r. Her kademedeki Garanti çal flan için vazgeçilmez olan bu de erler, onlar n ayn zamanda özümsedikleri birer ifl ve yaflam biçimi kural d r. Müflterilerimiz... - Müflterilerimiz, tüm faaliyet ve çabalar m z n odak noktas d r. - Müflterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sa lamay hedefleriz. - Dürüst, sayg l, nazik, yard mc, çözümcü ve güler yüzlüyüz. yi ahlakl banka ve bankac lar z - Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar z, bundan taviz vermeyiz. - Birey ve örgüt olarak vicdan m z n rahat olmas çok önemlidir. Bizim için en önemli unsur insand r - En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yat r m yapar z. - Kalitemizin gücü ve teminat tüm çal flanlar m zd r. - Her bir çal flan m z kaliteyi amaç edinmifltir. - Elemanlar m z n yetkilendirilmesine önem veririz. - nsanlar inisiyatif kullanmaya özendiririz. - Onlar yarat c ve üretken k lan stek enerjisine inan r z ve bunu sa lar z. - Bankam zda çal flan herkesin Kendi flinin Lideri oldu una ve yapt ifli en iyi onun bildi ine inan r z. Ekip çal flmas - Etkin ekip çal flmas na ve aç k iletiflime inan r z. Bunlardan ödün vermeyiz. - Kat hiyerarfliye karfl y z. - Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize ve iliflkide bulundu umuz tüm kurulufllara kadar vizyonumuza ulaflmak için, tek vücut halinde çal fl r z. - Etkin ekip çal flmas n artan bir iflbirli iyle, karfl l kl güven ve sayg içinde sürdürürüz. Sürekli geliflim - Kalitemizi -statükoyu korumak yerine- sürekli geliflimle sürdürürüz. - Sürekli geliflim için çal flanlar m za ve teknolojiye yat r m yapmak, politikam z n ayr lmaz bir parças d r. - Hepimizin asli görevi, kalite standartlar m z sa lamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli gelifltirmektir. - Kalitemizi gelifltirme konusundaki yaklafl m tarz m z proaktiftir. Yani, müflterilerimiz, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmeden önce, bizler bunlar saptay p, giderme yönünde çaba gösteririz. Sosyal sorumluluklar m z - Topluma, do al çevreye ve insanl a yararl olmak için azami çaba gösteririz. - Garanti'nin ortaya koydu u mükemmel örne in, sadece bankac l k sektöründe de il, ülke ekonomisi genelinde örnek al naca na ve ülkemizin geliflmesine büyük katk s olaca na inan r z.

14 12 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT N N SEKTÖRDEK KONUMU Garanti nin Sektördeki Konumu Garanti, 2007 y l nda, faaliyet gösterdi i her alanda pazar pay n art rm flt r. Toplam aktiflerini %33 büyüterek Türkiye nin konsolide bazda ikinci büyük özel sektör bankas olmufltur. Nakdi ve gayri nakdi krediler toplam nda sektör liderli ini ele geçiren Garanti, aktiflerde ve mevduattaki büyümesiyle sektör ortalamas n n yaklafl k iki kat üstüne ç km flt r. Garanti/Sektör* Büyüme Oranlar Garanti nin Pazar Paylar * (%) Toplam Aktifler (%) Garanti Sektör 15,4 Toplam Krediler (%) Garanti Sektör Toplam Mevduat (%) Garanti Sektör fiube Say s (%) Garanti Sektör Çal flan Say s (%) Garanti Sektör 15,4 11,3 10,6 21,6 21,8 33,3 33,4 29,7 29,3 De iflim (Puan) Toplam Aktifler 10,7 12,4 1,7 Toplam Krediler 13,0 13,8 0,9 TL Krediler 10,6 11,1 0,5 YP Krediler 19,3 22,1 2,8 Toplam Mevduat 9,7 11,0 1,3 TL Mevduat 7,5 8,6 1,1 YP Mevduat 13,3 15,6 2,3 Vadesiz Mevduat 12,0 13,1 1,1 Vadeli Mevduat 9,3 10,6 1,4 Kredi Kart Say s 17,3 17,4 0,1 Banka Kart Say s 6,2 7,1 0,9 Acquiring fllem Hacmi** 22,2 23,0 0,8 ATM Say s 8,8 9,9 1,1 Toplam D fl Ticaret 14,5 15,5 1,0 hracat 15,3 16,9 1,6 thalat 14,0 14,6 0,6 Toplam Çek fllemleri 10,2 11,5 0,9 * Sektör verilerinde mevduat bankalar baz al nm flt r. ** Acquiring fllem Hacmi: Üye flyeri ve ATM fllem Hacmi

15 KÂRLILIK ORANLARI VE BAfiLICA REKABET ÜSTÜNLÜKLER 13 Kârl l k Oranlar Ortalama Aktif Kârl l (%) , ,52* 3,71 Gider/Gelir Oran (%) , ,8* 50,1 Ortalama Özkaynak Kârl l (%) , ,4* 40,4 Hisse Bafl na Kâr (%) , ,78* 1,15 *Garanti Sigorta ve Emeklilik fiirketlerinin hisselerinin sat fllar ndan kaynaklanan 669 milyon YTL lik (vergi sonras ) ve saklama hizmeti faaliyetlerinin sat fl ndan kaynaklanan 112 milyon YTL lik (vergi sonras ) tek seferlik gelirlerden ar nd r lm flt r. Bafll ca Rekabet Üstünlükleri Fark yaratma yetkinli ine sahip dinamik insan kayna En geliflkin teknoloji Müflteri odakl yenilikçi ürün ve hizmetler En iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleri Güçlü marka ve sayg nl k Üstün veri ambar ve yönetici raporlamas Merkezilefltirilmifl operasyonlar Entegre finansal hizmet sunumu Genifl flube a Alternatif da t m kanallar kullan m

16 14 BÖLÜM I: SUNUfi GARANT F NANSAL H ZMETLER GRUBU fi RKETLER Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri Bank International N.V. Hollanda'n n yan s ra Romanya, sviçre, Almanya, Çin, Ukrayna ve Kazakistan'da faaliyet gösteren GarantiBank International, 1991 y l ndan bu yana ticaret finansman ifllemlerinde bölgesel uzmanl na s kça baflvurulan bir bankad r. Türk sermayeli bir bankan n flu ana dek ald en yüksek derecelendirme notuna sahip olan GBI, gerek bireysel ve özel bankac l k hizmetleri gerekse kurumlara yönelik do rudan ve yap land r lm fl ifllemlerle genifl bir yelpazede finansal ürünler sunmaktad r. (Bkz. s. 60) Bank Moscow Ana faaliyet alan kurumsal ve ticari bankac l k olan GarantiBank Moscow, 1996 y l ndan bu yana deneyimi ve hizmet kalitesiyle Rus ekonomisinin çeflitli sektörlerinde yer alan Rus firmalar ile Rusya'da faaliyet gösteren önde gelen Türk ortakl firmalar n öncelikli tercihidir. Uluslararas fon ak fllar nda, küçük ve orta ölçekli firmalar n para transferleri ihtiyaçlar na da çözümler sunan GBM, Türkiye-Rusya turizm ifllemlerinde de sahip oldu u pazar pay ile lider konumdad r. (Bkz. s. 61) Yat r m 1991 y l nda kurulan Garanti Yat r m, kurumsal finansman, araflt rma ve arac l k faaliyetleri alanlar nda verdi i hizmetlerle Türkiye'nin önde gelen arac kurumlar ndan biridir. fiirket birleflme ve sat n almalar, halka arzlar ve özellefltirmeler, özel sektör borçlanmalar, yurtiçi ve yurtd fl arac l k faaliyetleri, takas ve saklama hizmetleriyle Garanti Yat r m, sermaye piyasalar ndaki lider konumunu sürdürmektedir. (Bkz. s. 62) Portföy Sektörünün ilk ve öncü flirketi olarak 1997 y l nda faaliyete bafllayan Garanti Portföy Yönetimi Afi, müflterilerine yat r m ve bireysel emeklilik fonlar ile kurumsal ve bireysel portföylerin yönetimi konular nda hizmet vermektedir. Garanti Portföy, analitik düflünceye dayanan kurumsal yat r m ve yönetim anlay fl, yetkin insan kayna ve geliflkin teknolojik altyap s yla Türkiye'nin en iyi portföy yönetimi hizmet sa lay c lar ndan biridir. (Bkz. s. 63) Leasing Finansal kiralama sektöründe 1990 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Garanti Leasing, sektördeki en yayg n da t m kanal ile kurumsal, ticari ve küçük ve orta boy iflletmelerin kara ulafl m araçlar, ifl makineleri, imalat makineleri, tar m makineleri, tekstil makineleri ve matbaa makineleri gibi mal ve ekipman yat r mlar ile gayrimenkul yat r mlar n leasing yoluyla finanse etmektedir y l ndan bu yana Türkiye'de al nabilecek en yüksek kredi notlar yla de erlendirilen Garanti Leasing, sektöründe lider konumda bulunmaktad r. (Bkz. s. 64)

17 15 Factoring 1990 y l nda Türkiye'nin ilk factoring flirketlerinden biri olarak faaliyete bafllayan Garanti Factoring, yayg n bayi veya tedarikçi a na sahip kurulufllar, ithalatç ve ihracatç kimli i ile ön plana ç kan kurumsal flirketler ve KOB 'ler için karfl l kl kazan m ilkesine dayanan ürünler sunmaktad r. Geleneksel faktoring ürünlerinin yan s ra sektör ve müflteri özelliklerine göre yap land r lm fl faktoring ürünleriyle hizmetlerinde çeflitlilik yaratan Garanti Factoring, yenilikçi, yarat c, dinamik ve müflteri odakl hizmet anlay fl yla Türkiye'nin önde gelen faktoring flirketlerinden biridir. (Bkz. s. 65) Emeklilik ve Hayat 1992 y l nda kurulan Garanti Emeklilik ve Hayat, sektördeki önde gelen konumunu Mart 2007'de Eureko B.V. (%15) ile yapt ortakl k anlaflmas yla pekifltirerek, Avrupa'daki ürün çeflitlili ini ülkemize tafl maya, tüm yurt çap nda hizmet verme kabiliyeti ve sa lam mali yap s yla bireysel emeklilik ve hayat sigortac l alan nda müflterilerine en iyi hizmeti vermeye odaklanm flt r. (Bkz. s. 66) Konut Finansman Garanti Mortgage, dünya finansal sisteminin en önemli yap tafllar ndan biri olan Konut Finansman 'n n Türkiye'deki büyüme potansiyeline paralel olarak, 2007 Ekim ay nda sektörde bir ilk olarak kurulmufl olup, Garanti Bankas 'n n bu konudaki uzman konumunu gelifltirip, sektördeki liderli ini pekifltirmeyi hedeflemektedir. (Bkz. s. 32) Ödeme Sistemleri Garanti Bankas taraf ndan 1999 y l nda Türkiye'de ilk defa kredi kart operasyonlar di er bankac l k operasyonlar ndan ayr larak kurulan Garanti Ödeme Sistemleri Afi, Garanti'ye çip bazl çok markal ve ortak markal kart programlar, ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri vermektedir. Ülkemizin kredi ve banka kart pazar n n lider hizmet sa lay c s olan GÖSAfi, yenilikçi ve vizyoner yap s yla gerek Türkiye gerekse uluslararas alanda birçok ilkin öncüsü konumundad r. (Bkz. s. 68) Teknoloji Garanti Teknoloji, bankac l k ve finansal hizmetler baflta olmak üzere, otomotiv, inflaat, medya ve turizm alanlar nda faaliyet gösteren flirketlere teknoloji altyap s, çeflitli platformlarda yaz l m gelifltirme, internet uygulamalar, entegrasyon, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve ofis uygulamalar hizmetleri sunmakta ve bu konularda dan flmanl k hizmetleri vermektedir. Üstün hizmet kalitesi, altyap güvenli i, kesintisiz ifllem yetkinli i ve yarat c teknolojik çözümler sunma becerisiyle Garanti Teknoloji, kendini farkl laflt rm fl ve sektörde "ilk"leri sunan kurum olarak tan nm flt r. (Bkz. s. 68)

18 16 BÖLÜM I: SUNUfi 2007 YILINDA GARANT 2007 Y l nda Garanti Ocak Uluslararas derecelendirme kuruluflu Moody's Investors Service, GarantiBank International' n (GBI) "Baa2" olan uzun vadeli banka mevduat notunu iki derece yükselterek "A3"e ç kard. Garanti Bankas 'n n Hollanda merkezli ifltiraki olan GBI'n n yeni A3 derecesi, Türk sermayeli bir bankan n o güne dek ald en yüksek yat r m s n f seviyesini temsil ediyor. T.C. Hazine Müsteflarl 'n n borçlu oldu u projeler kapsam nda Deriner Baraj için sa lanan krediye düzenleyici banka olarak kat lan Garanti, 375 milyon ABD dolar kaynak sa lam flt r. fiubat Garanti Bankas, yurtd fl piyasalardan 500 milyon ABD dolar tutar nda Sermaye Benzeri Kredi elde etti. 10 y l vadeli ve befl y l n sonunda geri ödeme opsiyonuna sahip olan kredinin faiz maliyeti %6,95'tir. Garanti, bankac l k ifllemlerini tamamen dijital ortama tafl mak amac do rultusunda, Turkcell ile yapt iflbirli iyle dünyada bir ilk olan Mobil mza uygulamas n internet bankac l alan nda bafllatt. Garanti, Turkcell'e uluslararas büyüme f rsatlar ve potansiyel sat n al m projeleri kapsam nda sa lanan 3 milyar ABD dolar sendikasyon kredisine, yetkilendirilmifl lider düzenleyici olarak 625 milyon ABD dolar kat l m sa lad. Garanti, y ll k 1,5 milyar ABD dolar ciroya sahip Türkiye'nin petrokimya devi Petkim ile do rudan tahsilat sistemi kuran ilk banka oldu. Finansal tedarik zinciri yönetiminin en iyi örneklerinden biri olan sistem, Petkim'in 1.000'in üzerindeki kurumsal müflterisine uygun maliyetli finansman ve ileri tarihli sat n almalar için kredi limiti sa larken, ayn zamanda Petkim ile müflterileri aras ndaki sat n alma, ödeme ve mutabakat ifllemlerinin tamam n elektronik ortama tafl yarak Petkim'in tahsilat riskini de ortadan kald rmaktad r. Garanti, Türkiye'de ilk kez pazarlama ve da t m a na sahip flirketlerin ihtiyaç ve harcama al flkanl klar na yönelik olarak gelifltirilen Filo Card ile flirketlere harcamalar kontrol edebilme, s n rland rma ve raporlama olana sunmaya bafllad. Filo Card sahibi firmalar, ihtiyaç halinde, internet bankac l n kullanarak Filo Card' n sektörel limitlerini belirleme, de ifltirme; kart n kullan lmayaca dönem için geçici kullan ma kapama gibi ifllemleri kolayl kla yapabilmekteler. Türkiye'nin ilk do ay koruma projelerine destek veren kredi kart Çevreye Duyarl Bonus Card kullan ma sunuldu. Harcama tutar na ve kart çeflidine göre kazan lan bonusun belirli bir k sm ile WWF Türkiye'nin (Do al Hayat Koruma Vakf ) do a koruma çal flmalar na katk da bulunan Çevreye Duyarl Bonus Card' n yap m nda, mümkün olan en az seviyede PVC kullan larak, kart n do ada daha h zl yok olmas sa lan yor. Çevreye Duyarl Bonus'un iletifliminde kullan lan zarf, mektup ve broflürler gibi tüm bas l malzemeler, geri dönüflümlü kâ ttan üretiliyor. Hesap ekstrelerinin sadece e- posta yoluyla gönderilmesi, kâ t tasarrufunun yan s ra WWF- Türkiye'ye ekstra ba fl da sa l yor. Mart Garanti Bankas, Avrupa'n n önde gelen sigorta flirketlerinden Eureko B.V. (Hollanda) ile ortakl k anlaflmas imzalad. Hem ana faaliyet alanlar nda daha fazla yo unlaflmak hem de bilgi transferiyle de er yaratmak amac yla, Garanti Sigorta'daki %80 ve Garanti Emeklilik'teki %15'lik hissesini, Eureko'ya, gerekli izinler al nd ktan sonra toplam 465 milyon avro karfl l nda devretmek üzere anlaflt. Garanti Bankas ve fiekerbank aras nda, fiekerbank müflterilerinin Bonus Card' n sundu u tüm kart ve üye iflyeri hizmetlerinden yararlanmas n sa layacak lisans anlaflmas imzaland. DenizBank ve TEB'den sonra fiekerbank' n da dahil oldu u Bonus Card, dört banka taraf ndan sunulan Türkiye'nin ilk kart platformu oldu.

19 17 Nisan Bölgesel geniflleme stratejisi kapsam nda, Garanti Bankas 'n n Hollanda merkezli ifltiraki Garanti Bank International' n (GBI) Romanya'daki flubeleriyle, hissedarlar ndan GE Consumer Finance' n (GECF) Romanya'da faaliyet gösteren üç flirketinin Motoractive Leasing bünyesinde ve mevcut lisans bankac l k lisans na çevrilerek birlefltirilmesine karar verilmifltir. Garanti Bankas 'n n ParaCard'lar, 17 Nisan 2007'den itibaren Çanakkale'de toplu ulafl m sa layan 120 otobüste kullan lmaya baflland. Toplu tafl maya kolayl k ve h z kazand ran uygulama, ParaCard kullan c lar n bozuk para tafl ma, s ra bekleme gibi zahmetlerden kurtar rken, bilet unutma derdine de son veriyor. Garanti, birikimlerini alt n olarak de erlendirmek isteyen yat r mc lar için Alt n Fonu'nu hizmete sundu. May s Garanti, uluslararas piyasalardan 600 milyon avro tutar nda, EURIBOR + %0,475 toplam maliyetli, 1 y l vadeli sendikasyon kredisi ald. Kendisinin koordine etti i ilk sendikasyon kredisi ifllemiyle Garanti, "1 y l vadede en düflük maliyetle borçlanan banka" unvan n korudu. Ülkemizin en önemli konteyner limanlar ndan olan Mersin Liman 'n n özellefltirilmesi kapsam nda Garanti, PSA-Akfen ortak giriflimine yetkilendirilmifl lider düzenleyici banka olarak 13 y l vadeli 100 milyon ABD dolar tutar nda proje finansman sa lad. Garanti, Kipafl Grubu'na ba l KÇS Çimento'ya K.Marafl'ta 1,3 milyon ton/y l klinker kapasiteli çimento fabrikas yat r m kapsam nda 50 milyon avro finansman sa larken, Sanko Grubu'na ba l Çimko hisselerinin %30'unun sat n al m kapsam nda da talyan Barbetti Cement'e bir yabanc banka ile birlikte toplam 50 milyon avro sat n al m kredisi sa lad. Garanti Bankas ve MasterCard, Bonus Trink lansman n n üzerinden 10 ay gibi k sa bir süre geçmesinin ard ndan May s ay nda PayPass teknolojisini kredi kart formundan ç kartarak kol saatine tafl d. Bonus Trink Saat, Avrupa'da bir ilke imza atarak, kredi kart özelli ine sahip ilk saat oldu. stanbul Modern Sanat Müzesi, Paris Centre Georges Pompidou ile gerçeklefltirdi i iflbirli iyle Genç stanbul Modern bafll kl bir e itim program dizisini hayata geçirdi. Garanti Bankas, çocuklar ve gençlere yönelik olan üç y ll k program n e itim sponsoru oldu. Haziran Garanti-Eureko aras nda imzalanan sigortac l k alan ndaki 465 milyon avro tutar ndaki ortakl k anlaflmas n n resmi onay süreci tamamland. Garanti, Çin'in en büyük elektronik ödeme a n temsil eden China Union Pay ile olan iflbirli i olanaklar n, imzalanan yeni bir anlaflma ile geniflletti. Bu anlaflmayla Çin'i ziyaret edecek turist ve ifladamlar Bonus kredi ve ATM kartlar n bu ülkede kullanabilecekler. Garanti, bu kartlar iki ülke aras ndaki para transferleri için de kullanmay planl yor. Mart ay nda yürürlü e giren Mortgage Kanunu'nun ard ndan, Garanti Bankas müflterilerin istek ve ihtiyaçlar n anlayan ve bu do rultuda uygun ürünler sunabilen Mortgage Uzman Garanti yaklafl m alt nda birçok yeni ve öncü ürün uygulamaya al nm flt r. Garanti, de iflken faizli, esnek vadeli ve azalan faizli gibi pek çok farkl faiz seçenekleri ve uygulamalar n n yan s ra, s n rs z ödeme kolayl klar da sa lamaktad r. Bölgesel genifllemeye yönelik faaliyetler çerçevesinde ortaya ç kabilecek olanaklar n araflt r lmas ve de erlendirilmesi hususunda çal flmalar yapan Garanti, Ukrayna'da bu amaçla giriflimlerde bulunarak çeflitli kurumlarla görüflmelere bafllad.

20 18 BÖLÜM I: SUNUfi 2007 YILINDA GARANT Garanti, havale ak mlar na dayal seküritizasyon ifllemi çerçevesinde 600 milyon ABD dolar tutar nda d fl finansman sa lad. 28 Haziran 2007 tarihinde Banka hesaplar na giren kayna n 550 milyon ABD dolar tutar ndaki üç dilimi 10 y l vadeli ve sigortal, 50 milyon ABD dolar tutar ndaki dilimi ise 8 y l vadeli ve sigortas zd r. Temmuz Garanti, yabanc kurumsal yat r mc lara vermekte oldu u saklama hizmetlerini 115 milyon ABD dolar karfl l nda devretmek üzere Deutsche Bank ile mutabakata vard. Saklama hizmetleri, devri takip eden on ayl k süre boyunca Banka taraf ndan yerine getirilmeye devam ederken, yerli yat r mc lar için verilmekte olan saklama hizmetleri aynen sürdürülecektir. Garanti, e-ticaret sektörünün önde gelen firmalar yla birlikte gerçeklefltirilen lansman ile yeni bir mobil ödeme yap s olarak CepBank Al flverifl'i hizmete sundu. CepBank Al flverifl, internetten yap lan al flverifllerde kredi kart veya hesap bilgilerini paylaflmaya gerek kalmadan, sadece cep telefonu numaras girilerek ödeme yap lmas n sa lamaktad r. Garanti, temass z ödemede dünyada bir ilke imza atarak Dokun&Geç özellikli Bonus Trink Sticker' kullan ma sundu. Pratik ve h zl kullan m yla düflük bedelli harcamalarda bozuk para derdine son veren, 5 x 3 cm boyutlar ndaki Bonus Trink Sticker, cep telefonu gibi düz, plastik yüzeylere yap flt r larak kullan labiliyor Temmuz tarihleri aras nda stanbul Kültür Sanat Vakf taraf ndan düzenlenen 14. Uluslararas Caz Festivali'nde Garanti Bankas 'n n ana sponsorlu u 10. y l na ulaflt. Festivalde geçti imiz y l yitirdi imiz iki dev müzik adam, Arif Mardin ve Ahmet Ertegün'e sayg niteli indeki bir konsere de yer verildi. Festivalde, de iflik mekânlarda caz n yan s ra pop, klasik ve alternatif rock, dünya müzi i, Latin gibi de iflik türlerde 40'a yak n konser gerçeklefltirildi. A ustos Bu y l 10 Haziran-21 Kas m tarihleri aras nda düzenlenen Venedik Bienali 52. Uluslararas Sanat Sergisi'nde Türkiye'yi "Don't Complain" bafll kl enstelasyonuyla Hüseyin Alptekin temsil etti. Garanti Bankas sponsorlu unda gerçekleflen sergiye, T.C. D fliflleri Bakanl, T.C. Baflbakanl k Tan tma Fonu Kurulu ve Venedik Bienali/Türkiye Pavyonu Dostlar destek verdi. Türkiye'de bugüne dek gerçeklefltirilmifl en yüksek tutarl özellefltirme olan Türk Telekom'un sat n al m için Garanti, yetkilendirilmifl lider düzenleyici bankalar aras nda yer alarak 465 milyon ABD dolar kredi sa lad. Garanti, SWIFT-TSU (Trade Services Utility) üyeli ini gerçeklefltiren ilk ve tek Türk bankas oldu. TSU sistemine bugün itibarıyla dünya çap nda birçok ülkeden toplam 52 banka üyedir. Garanti, finansal tedarik zinciri yönetimi alan nda ülkemiz için bir ilk olan Garanti skonto uygulamas n hayata geçirdi. Bu sistemde sat c lar (tedarikçiler), al c n n ödemeyi onaylad ve sisteme yükledi i ileri vadeli alacaklar n Garanti Bankas nternet fiubesi nden hiçbir teminat göstermeden an nda nakde çevirebilmektedir.

21 19 Eylül Garanti Bankas, yurtd fl genifllemelerde kullan lmak üzere Hollanda'da Garanti Financial Services N.V. unvan yla flirket kurulmas na; ayr ca bankalara, konut finansman ve ipotek finansman kurulufllar na her türlü dan flmanl k ve destek hizmetlerinin sa lanmas konular nda faaliyet göstermek üzere Garanti Konut Finansman Dan flmanl k Hizmetleri Afi unvan yla flirket kurmaya karar verdi. Garanti, Antalya Havaliman 'n n iflletme hakk n kazanan Fraport-IC'ye yetkilendirilmifl lider düzenleyici olarak 200 milyon avro proje finansman kredisi ve Fraport-IC'nin DHM 'ye hitaben verdi i 142 milyon avro tutarl 18 y l vadeli teminat mektubu sa lad. Garanti Bankas, nternet fiubesi'nin 10. y ldönümünde, Cep fiubesi'ni hizmete sundu. wap.garanti.com.tr adresinden ulafl labilen Cep fiubesi sayesinde, bugüne dek internet üzerinden gerçeklefltirilen bankac l k ifllemlerinin ço u, WAP veya internet eriflimi bulunan tüm cep telefonlar ndan yap labilecek. Ekim Garanti, yetkilendirilmifl lider düzenleyici olarak, KKR taraf ndan UN Ro-Ro ve ifltiraklerinin sat n al m çerçevesinde 12 y l vadeli 285 milyon avro tutar nda finansman sa lam flt r. Bu proje özel sermaye fonlar taraf ndan Türkiye'de gerçeklefltirilen en büyük sat n al m ifllemi olmas n n yan s ra tamamen Türk bankalar taraf ndan finanse edilen en büyük sat n al m projesidir. Kas m TÜRSAK Vakf taraf ndan düzenlenen ve Bonus Card' n sponsorlu unda alt nc yafl na basan Bonus Card Uluslararas Komedi Filmleri Festivali, Kas m 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Aral k GE ve Do ufl, GE'nin Garanti'deki %4,65 hissesinin ABD dolar karfl l nda Do ufl'a devri konusunda mutabakata vard. Devir sonras nda, GE %20,85, Do ufl %30,52 pay ile stratejik ortakl klar n sürdürmekte olup Garanti'nin yönetiminde herhangi bir de ifliklik bulunmamaktad r. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye'nin YTL cinsinden kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmesinin ard ndan Garanti Bankas 'n n uzun vadeli yerel para cinsinden borçlanma notunu BBB-'ye, k sa vadeli yerel para cinsinden borçlanma notunu F3'e, ulusal kredi notunu ise AAA (tur)'a art rd. Bonus Card' n baflar s, Türkiye'nin s n rlar n aflt. Bonus Card, Romanya'da kullan ma sunuldu. Garanti, Romanya'da kazan lan bonuslar n Türkiye'de, Türkiye'de kazan lan bonuslar n Romanya'da harcanabilmesiyle, dünyada ilk defa ülkeleraras bir ödül program n hayata geçirdi. Paracard' n ard ndan düflük mebla l ödemelerde sahip oldu u Dokun&Geç özelli i ile bozuk para tafl ma mecburiyetine son veren Bonus Trink kredi kart, Avrupa'da ilk kez Çanakkale ve Samsun'da toplu tafl mada bilet yerine kullan lmaya baflland. Do ufl Grubu, GE Money'nin Romanya'daki tüketici finansman faaliyetlerine %49,9 oran nda ortak oldu. Eflit ortakl k ilkeleriyle yönetilecek olan tüketici finansman faaliyeti, leasing, sat fl finansman ve oto finansman alan nda faaliyet gösteren üç ayr flirketten oluflmaktad r. Garanti Eren Enerji'nin toplam MW kurulu gücü ile özel sektöre ait en büyük kömür yak tl termik santral olma özelli ine sahip yeni projesi için 500 milyon ABD dolar tutar nda proje finansman düzenlenmesi amac yla yetkilendirildi.

22 20 BÖLÜM I: SUNUfi ÖDÜLLER Ödüller Garanti sekizinci kez Türkiye'nin en iyi bankas seçildi Garanti Bankas, dünyan n en önemli finans dergilerinden biri olan Euromoney'den Euromoney Mükemmellik Ödülü nü (The Euromoney Award for Excellence) sekizinci kez alarak Türkiye'nin En yi Bankas " seçildi. Euromoney Mükemmellik Ödülü, bankac l k ve sermaye piyasalar nda mükemmellik standartlar n n belirlenmesine önderlik eden kurulufllara verilmektedir. Euromoney'deki de erlendirmede, Garanti'nin, baflta net kâr olmak üzere 2006'da elde etti i etkileyici mali sonuçlar sayesinde, di er Türk bankalar aras ndan s yr larak Türkiye'nin en iyi bankas seçilmesinin bafll ca nedeni oldu u vurgulan yor. "STP Mükemmellik Ödülleri" yine Garanti'nin Garanti Bankas, dünyan n önde gelen bankalar olan The Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase Bank NA ve Deutsche Bank taraf ndan verilen Straight Through Processing (STP/Uçtan Uca Otomasyon) Mükemmellik Ödülleri'nin tekrar sahibi oldu. Garanti, 2006 y l nda swift üzerinden gerçeklefltirilen gerek ABD dolar gerekse avro transferlerinde, %98'e varan hatas zl k oranlar yla her bir banka taraf ndan ödüle lay k görüldü. Türkiye'de ilk kez verilen Standard Chartered Bank STP Mükemmelik Ödülü de yine Garanti Bankas 'n n oldu. Türkiye'nin en be enilen flirketleri araflt rmas nda Garanti yine en ön s ralarda yer ald Capital ve Platinum dergilerinin gerçeklefltirdi i Türkiye'nin en be enilen flirketleri araflt rma sonuçlar na göre Garanti Bankas bu y l ilk üç içinde yer alan tek finansal kurulufl oldu. Visa'da liderlik ödülü VisaCard' n 2006 y l - Visa flirket kartlar ifllem hacmindeki lider banka ödülünü Garanti Bankas ald. Garanti Flexi Card ödüle doymuyor! Interactive Media Awards, S n f n n En yisi Ödülü: internet sitesi Interactive Media Council' n verdi i "Media Awards" kapsam nda rekor bir puan alarak Finansal Bilgi ve Pazarlama kategorilerinde s n f n n en iyisi (Best in Class) seçildi. WebAward; Mükemmellik Standard Ödülleri: Flexi Card web sitesi, Web Marketing Association taraf ndan düzenlenen ve sektörün en prestijli yar flmalar ndan biri olan uluslararas WebAward yar flmas nda, Bankac l k Sektöründe Mükemmellik Standard ve Finansal Hizmetlerde Mükemmellik Standard ödüllerine lay k görüldü. Cards International; En yi Yeni Kredi Kart Ürünü: Flexi Card, 2006 Y l nda Lanse Edilen En yi Kredi Kart (Best Launch in 2006) ödülünü ald. Marketing-ist 2006; En Yenilikçi Yeni Ürün: 2006 y l n n bafl nda ç kart lan Flexi Card, Marketing-ist kapsam nda Thinkmarketing 2006 Yenilikçi Ürün Ödülü ne lay k görüldü. Flexi Card, General Electric Global Bank Card Forum; Büyük Yenilik Ödülü ve GE Money; En yi Yeni Ürün Lansman ödüllerinin de sahibi oldu. OSCARD çevreye duyarl Bonus'un Çevreye duyarl Bonus Card gerek tasar m gerekse bar nd rd sosyal sorumluluk bilinci sayesinde ba ms z kurulufl Publi- News'un verdi i ve Kart Oscar lar olarak gösterilen OSCARDS ödülüne lay k görüldü. Y l n pazarlama buluflu Bonus Trink Pazarlama alan nda Türkiye'nin en sayg n ödülü olarak gösterilen Think Marketing ödüllerinde Bonus Trink, tüketicinin hayat n kolaylaflt rmas ve al fl lm fl kredi kart formu yerine günlük aksesuarlar n üzerinde kullan lmas nedeniyle Y l n Pazarlama Buluflu ödülünün sahibi oldu.

23 21 Garanti, Global Finance taraf ndan "Avrupa'n n En yi Bireysel nternet Bankas " seçildi Dünyan n en sayg n finans dergilerinden Global Finance, 20 y ld r yapt de erlendirmeler kapsam nda, ilk kez bir Türk bankas n -Garanti'yi- Avrupa'n n En yi Bireysel nternet Bankas seçti. Türkiye'nin En yi Bireysel nternet Bankas ödülünü yedinci kez üst üste alan Garanti, alt kategorilerde Bireysel nternet Bankac l alan nda Avrupa'n n En yi nternet Sitesi Tasar m, En yi Yat r m Yönetim Hizmetleri ve En yi Güvenlik Yönetimi konular nda birinci oldu. Garanti Bankas nternet fiubesi, online müflterileri çekme, nitelikli hizmet verme, genifl ürün yelpazesi, kullan c say s ndaki art fl ve fonksiyonel internet sitesi tasar m gibi kriterlerle de erlendirildi. Interpromedya&Birleflik Araflt rmac lar taraf ndan 16 il ve kifliyi kapsayan Omnibus Anketi'ne göre; Garanti Bankas kat l mc lar aras nda %23,3 ile tercih edilen en iyi internet bankas oldu. Alt n Örümcek Web Ödülleri Garanti'nin 2002 y l ndan bu yana DorukNet taraf ndan düzenlenen ve biliflim sektörünün önde gelen gazeteci, yazar, ifladam ve akademisyenlerinden oluflan uzmanlar n de erlendirmesi sonucu belirlenen Alt n Örümcek Web Ödülleri'nde Garanti Bankas befl dalda ödüle lay k görüldü. dört y ld r oldu u gibi 2006 Alt n Örümcek Web Ödülleri'nde de "Çevrimiçi Bankac l k" kategorisinde birincilik ödülü al rken, "Kurumsal letiflim" kategorisinde de birincili i kazand. "Finansal Servisler" kategorisi Garanti damgas n tafl d : paragaranti.com birinci olurken evimgaranti.com ikincilik ödülünü ald. evimgaranti.com ayn zamanda "Profesyonel Servisler" kategorisi birincili inin de sahibi oldu. Garanti Emeklilik web sitesine uluslararas ödül ya d Garanti Emeklilik, Web Marketing Association taraf ndan düzenlenen WebAward ödüllerinin 2007 y l galipleri aras nda yer ald. Garanti Emeklilik, dünyan n ve Türkiye'nin önde gelen bankac l k ve sigorta sektörleri baflta olmak üzere çok say da finans kuruluflunun yar flt WebAward'da, sigortac l k sektörüne özel "Sigorta Sektöründe Mükemmellik Standard " ve ayr ca tüm finans sektörüne yönelik "Finansal Hizmetlerde Mükemmellik Standard " ödüllerine hak kazand. Garanti Emeklilik, Interactive Media Council, Inc. taraf ndan gerçeklefltirilen ve web site tasar m nda en yüksek standartlar temel alan Interactive Media Awards'da, yüzlerce ulusal ve uluslararas siteler aras ndan s yr larak iki büyük baflar ya imza att. 234 sitenin yar flt ve sadece 11 sitenin ödül ald "Finansal Hizmetler" ve 473 websitesi aras ndan sadece 9 sitenin ödüle lay k görüldü ü "Pazarlama" konular nda "Üstün Baflar " ödülleri Garanti Emeklilik web sitesine verildi. Garanti Yat r m, En yi Yat r m Bankac l Kuruluflu Garanti Yat r m, Haziran 2007'de uluslararas finans dergisi Global Finance taraf ndan ilk defa En yi Yat r m Bankac l Kuruluflu olarak seçildi. Ayr ca Aral k 2007'de Türkiye'nin lider finans dergisi Capital taraf ndan beflinci defa Türkiye'nin En Be enilen Arac Kurumu ödülüne lay k görüldü. Garanti Leasing, Türkiye'nin En Be enilen Leasing fiirketi Garanti Leasing Capital dergisi taraf ndan 2007 y l nda Türkiye'nin En Be enilen Leasing fiirketi seçildi.

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KURUMSAL PROFİL. Garanti: Üstün Bankacılık İş Modeli. T. Garanti Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı 31.12.2012 itibarıyla

KURUMSAL PROFİL. Garanti: Üstün Bankacılık İş Modeli. T. Garanti Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı 31.12.2012 itibarıyla GARANTİ HAKKINDA KURUMSAL PROFİL Garanti: Üstün Bankacılık İş Modeli 1946 yılında kurulan Garanti Bankası, 102 milyar ABD Doları nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük ikinci özel bankası

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Finansal Göstergeler GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 21 20 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR

Finansal Göstergeler GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 21 20 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR Mutluluğa giden yol sakince yapılan güzel bir kahvaltıdan geçer. John Gunther / Amerikalı gazeteci-yazar Finansal Göstergeler Operasyonel etkinliğindeki istikrar, dinamik bilanço yönetimi, öngörülü yaklaşımı

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Garanti Hakkında GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 7 6 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR

Garanti Hakkında GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 7 6 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR Bir insanın jelibon yeme şekli, karakteri hakkında çok şey ifade eder. Ronald Reagan / ABD Eski Başkanı Garanti Hakkında Garanti, iç ve dış piyasalarda artan risklere yönelik gerçekçi politikaları, verimlilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Holding ve Grup çi Hizmet Masraflar n n Da Transfer Fiyatland rmas t m nda 10 Nisan 2008 Grup çi Hizmetlerin Tan m ve Kapsam Holding veya Grup irketlerinden al nan hizmetler;

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı