İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)"

Transkript

1 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında meydana gelebilecek hastalık ve/veya kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini, belirlenen primin ödenmesi ve Sigorta Sözleşmesinin ayrılmaz ekleri olan Sağlık Sigortası Genel Şartları, bu Özel Şartlar, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu Genel hükümlerine göre poliçe/zeyilname ekindeki teminat tablosunda belirtilen limit ve katılım payı oranında teminat altına alır. Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden 0-50 yaş aralığındaki kişileri kapsar. Sigorta poliçesi 1 yıl olarak düzenlenir, başlangıç tarihinde Türkiye saati ile öğlen 12:00 de başlar ve bitiş tarihinde öğlen 12:00 sona erer. 2 - TANIMLAR Bu Sigorta Sözleşmesi metninde kullanılan sözcükler, tanımlar, deyimler ve kısaltmalar karşılıklarında belirtilen anlamları taşır. (Aşağıda yer alan tanımlar genel tanımlar olup, poliçe kapsamı, poliçe üzerinde belirtilen teminatlarla sınırlıdır.) Acil Durum: Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır. Aşağıda listelenmiş durumlar haricinde ortaya çıkabilecek vakalar " Acil " tanımında değerlendirilmez.(hastanın durumu stabil hale geldikten sonraki tedaviler acil durum kapsamında değildir.) Akut Batın, Akut Hipertansif Atak, Akut Masif Kanamalar, Akut Myokard Infarktüsü ( Kalp Krizi) ve ciddi ritm bozuklukları, Astım Krizi ve Akut Solunum Yetmezliği, Ciddi allerji, anaflaktik şok, Donma, Elektrik çarpması, Göz yaralanmaları, Menengit, Ensefalit, Beyin Absesi Renal Kolik, Sıcak/ Güneş çarpması, Suda Boğulma, Şuur kaybına neden olan her tür hal, Trafik Kazası, Travma sonucu oluşan kırık ve yaralanma ve uzuv kopmaları, Yanık, yüksek ateş (39.5 üzeri), Zehirlenme ( Kimyasal madde ve Besin zehirlenmesi.) Alternatif Tedavi: Geleneksel ve klinik tıp dışında Akupunktur, Homeoterapi, Anti-Aging, Ayurveda, Bitkisel Tedavi, Biyoenerji, Reiki, Hipnoz, Magnetoterapi, G Terapi, Nöral terapi, Balneoterapi, Oksiterapi vb. gibi geleneksel tıp sistemleri tarafından kabul görmeyen teknik, yöntem ve disiplinlerdir. Anti -Aging/ Well Being: Geleneksel ve klinik tıp dışında yaşlanmayı yavaşlatıcı, vücudun bir bütün olarak sağlıklı yaşlanmasını sağlamak amacı ile uygulanan tedavi yöntemleri ve bu tedaviye karar vermek, ölçümlemek için yapılan tetkik ve takip giderleridir. Anlaşmalı Sağlık Kurumu: Sigortacı adına yapılan bir sözleşmeyle Anlaşmalı Kurum ağını meydana getiren ve bu Sigorta Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak Sigortalının Teminat Kapsamında ve limit dahilindeki tedavi giderlerini doğrudan Sigortacıdan almayı kabul eden

2 doktorlar, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, radyolojik tanı ve görüntüleme merkezleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri. Anlaşmalı Doktor: Anlaşmalı Kurum ağı içerisinde bulunan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinin kadrolu doktorları. Anlaşmalı Olmayan Sağlık Kurumu: Sigortalının Teminat Kapsamındaki tedavi giderlerinin doğrudan Sigortacıdan alınmasıyla ilgili özel bir sözleşmesi bulunmayan doktorlar, hastaneler, klinikler, tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, radyolojik tanı ve görüntüleme merkezleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri. Anlaşmalı Olmayan Doktor: Anlaşmalı Kurum ağı içerisinde bulunan hastaneler, klinikler ve tıp merkezlerinin kadrolu olmayan doktorları ile Anlaşmalı Olmayan Sağlık Kurumları nda kadrolu veya kadrosuz çalışan doktorlar. Araştırma ve Deneysel Amaçlı Tanı ve Tedaviler: Amerikan FDA ( Food and Drug Administration ) kurumu tarafından onaylanmamış, deneysel aşamada olduğu kabul edilen, bilimselliği henüz kanıtlanmamış tüm tanı ve tedavi giderleri Başlangıç Tarihi: Sigorta Sözleşmesinin ilk kez veya varsa müteakip her yinelenmesinde yürürlüğe girdiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Bitiş Tarihi: Sigorta Sözleşmesinin süresinin bittiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Önceden Mevcut Hastalık/Rahatsızlık: Belirtisinin / bulgusunun / şikayetinin veya teşhisinin ve / veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile gelişim süreci açısından sigorta başlangıç tarihinden önceye dayalı rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar (komplikasyonlar) Coğrafi Bölge: Sigorta Sözleşmesiyle teminat altına alınan durumlarla ilgili harcamaların yapıldığı ülke veya bölge. Çocuk : Sigortalının kanuni velayeti altındaki çocukları. Doğrudan Ödeme: Sigortalının poliçesi kapsamındaki teminatları için, anlaşmalı kurumlarda sigortacıdan onay alınarak gerçekleştirilen sağlık giderlerinin sigortalı adına anlaşmalı sağlık kurumuna ödenmesidir. Genel Şartlar: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Sağlık Sigortası Genel Şartları. Gereksiz Hastane Hizmetleri: Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan veya tarama/kontrol amaçlı yapılan tüm işlem giderleri Hastalık / Rahatsızlık: Sigortalının psikolojik ya da fiziksel fonksiyonlarında, organlarında veya sistemlerinde bir doktor tarafından belirlenen bozulmanın, tıbbi bir tetkik, tedavi veya müdahale gerektiren durumlarıdır.

3 Hastane: Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak Hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kişilere tıbbi hizmet veren, kamu veya özel kurum. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, sanatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakımevleri, huzurevleri vb. ile madde (uyuşturucu, alkol) bağımlılığı konularında uzman olan kurumlar bu tanımın dışında kalır. İkinci Görüş Doktoru:Tıbbi değerlendirmelerde sigortacının gerekli gördüğü hallerde, sigortalıyı ikinci bir muayene için yönlendirdiği doktor. İlk Kayıt Tarihi: Sigortalının Sigorta Sözleşmesi ile teminat altına alındığı veya Yenileme tanımında belirtilen koşullarda tekrarladığı ilk Sözleşme ile Teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Sigortalının daha kapsamlı Plan/Teminat alması durumunda yeni alınan Teminat için İlk Kayıt Tarihi, yeni teminat planının Başlangıç Tarihi olur. İptal Tarihi: Sigorta Ettirenin yazılı olarak talep etmesi veya Sigortacı tarafından Genel Şartlarda belirtilen hususlardan dolayı cayma veya fesih nedeniyle bu Sigorta Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanununa göre iptal edildiği gün. (Türkiye saati ile saat 12:00), ay ve yıl. İstisna: Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan veya sigorta süresi içerisinde ortaya çıkan şikayet ve hastalıkların, sigortacının risk değerlendirilmesi sonucunda sigorta teminatı dışında bırakılmasıdır. Kabul Edilebilir Sağlık Giderleri: Sigortalının sağlık harcamalarının, seçilen Teminat Kapsamı (Limiti, Ödeme Yüzdesi, İstisna v.b.) ve poliçe özel/genel şartları doğrultusunda ödenebilir kısmı. Kaza: Sigortalının adli ve tıbbi olarak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına neden olan beklenmedik, ani olay. Özel Şartlar: Özel Sağlık Sgortası sözleşmesini belgeleyen evrakı, Poliçe: Sigortacı tarafından imzalanarak sigortalı/sigorta ettirene verilen,sigortalı ve sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan hak ve borçlarını gösteren belgedir. Risk Değerlendirme: Sigortalı beyan formuna dayandırılarak, sigorta yapılıp yapılmayacağına, yapılacak ise hangi şart ve primle yapılacağına karar verilmesi işlemlerinin bütünüdür. Sağlık Gideri Teslim/ Talep Formu : Sigortalının tazminat talebinde bulunulabilmesi için eksiksiz olarak doldurtarak ilgili harcama belgeleriyle birlikte Sigortacıya vermesi gereken form. Sigortacı: Bu Sigorta Sözleşmesinin tanzim edildiği ülkede tescil edilip işletme ruhsatı almış Sigorta Şirketi.

4 Sigorta Ettiren: Sigorta Sözleşmesi için başvuran ve bu Sigorta Sözleşmesinin kapsamı içerisinde sorumlu taraf olup kendisi ve sigortalanacak kişilerin adına hareket eden, prim ödemekle yükümlü kişi veya tüzel kişilik. Sigortalı: Başvurusu sigortacı tarafından kabul edilmiş ve sigortalanmak üzere ilk başvurdukları tarihte, 0 50 ( dahil ) yaş arasında olan kişiler sigorta kapsamına alınabilir. Yeni doğan bebekler, doğum tarihinden 14 gün sonra ( 15. Gün ) sigorta kapsamında bulunan aile poliçesinde veya tek başına poliçede yer alabilir. Çocuklar, bekar ve öğrenci olması durumunda 25 yaşına kadar ailesi ile birlikte poliçe kapsamında sigortalanabilir. Yaş hesaplamasında, doğum yılı ile poliçe başlangıç yılı arasındaki fark (ay ve gün hesabı dikkate alınmaksızın) kullanılır. Sigortalı Katılım Payı: Sigorta Sözleşmesi ekinde verilen Teminat Tablosunda belirtildiği oranda Sigorta Ettiren/Sigortalının Kabul Edilebilir Harcamalarından üstleneceği katılım yüzdesi.) Teminat Dışı Kalan Haller: Bütün teminatlar ve bütün sigortalılar için geçerli olan, özel şartlarda belirtilmiş kapsam dışı durumlar. Tıp Doktoru: Sağlık hizmetinin verildiği Coğrafi Bölgede geçerli olan yasalar çerçevesinde resmi olarak tıp doktoru unvanı / belgesi verilmiş olan ve/veya mesleğini T.C. sınırları içinde kanunlarla icra etmesine izin verilen kişi. Bu özel şartlarda Tıp Doktoru ibaresi DOKTOR olarak geçecektir. Teminat: Sigortacının sigorta sözleşmesi ile sigortalıya risklere karşı vermiş olduğu ilgili poliçe döneminde oluşan sağlık giderleri ile ilgili güvencedir. Yatış Gerektirmeyen Hastane Hizmetleri: Hastanede yapılması gereken ancak yatış gerektirmeyen inceleme ve işlemlerin hastaneye yatırılarak yapılması. Yenileme: Sigorta Ettirenin mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin bitiş tarihinden önce en erken 30 gün veya Bitiş Tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için Sigortacıya başvurması ve Sigortacı ile Sigorta Ettirenin yeni Sigorta Sözleşmesinin koşullarında mutabık kalarak sigorta süresinin Bitiş Tarihinden itibaren mutabık kalınan yeni koşullarla kesintisiz olarak devam ettirilmesi. Yenileme Tarihi: Daha önce mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihi ile aynı olan yeni Sigorta Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Yıllık Toplam Limit: Sigortalının Sigorta Sözleşmesi süresince Teminat tablosunda belirtilen teminatlarla ilgili harcamaların teminat limitleri dahilinde Sigortacı tarafından karşılanacak yıllık tutar.

5 3. TEMİNATLAR 3.1 YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Sigortalının aşağıda tanımları verilen; Ameliyat, Dahili Yatış-Yoğun Bakım, Ambulans, Evde Tıbbi Bakım, Kemoterapi Radyoterapi-Diyaliz, Küçük Müdahale, Suni Uzuv ile hastanede en az 24 saat yatış gerektiren medikal tedaviler Yatarak Tedavi Teminatları kapsamında ve poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Hastaneye yatırılmayı ve/veya Günlük Hastane İşlemlerini ve/veya madde 2. de belirtilen acil durum kapsamındaki acil hizmetleri gerektiren aşağıda belirtilen tedavi giderlerini kapsar. Hastanede yatarak tedavi esnasında, görülen tedaviye ilişkin, operatör doktor ücretleri, hastane hizmetleri (ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme tetkikleri), yatak yemek, refakatçi ve diğer zorunlu tıbbi hizmetler Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. Bu Teminat yurtiçinde geçerlidir Ambulans Sigortalının kaza, yaralanma veya hastalanması sonucunda hayati tehlike gösteren acil durumu nedeniyle bulunduğu yere en yakın sağlık kurumuna ulaştırılması için yapılacak ambulans ( kara ambulansı veya hava ambulansı ) giderleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. Sigortalının acil durumu nedeni ile, detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve sigortacının onayının alınmasını takiben en yakın tedavi merkezine Anlaşmalı Kara Ambulansı ile nakli kapsam dahilindedir. Sigortalının bu hizmetten yararlanması için sigortalı kartının arka yüzünde belirtilen 7/24 ulaşılabilen ACİL TIBBİ DANIŞMA ve AMBULANS HATTI ( ) nı aramaları gerekmektedir. Sigortalının, hayati tehlike gösteren acil bir hastalık/yaralanma durumunda anlaşmalı ambulans servisi dışında başka bir kurumdan hizmet alması halinde, ambulans giderleri her vakada poliçe Özel ve Genel Şartları dahilinde değerlendirmeye alınır. Sigortalının, bulunduğu yerde tedavisinin imkanı yoksa ve sağlık durumu, bulunduğu yere en yakın olan donanımlı bir sağlık merkezine kara ambulansı ile taşınması mümkün değilse, sigortalının nakli, sigortacının onay vermesi kaydıyla, sigortacının anlaşmalı Hava ambulansı ve/veya Hava Taşımacılığı ile sağlanır. Hava Ambulansı servisi için sigortacıdan önceden onay alınması ve tıbbi raporların ulaştırılması gerekmektedir. Sigortacının onayı alınmadan gerçekleştirilen Hava Ambulansı taşımaları kabul edilmeyecektir Ameliyat Sigortalının tedavisinin cerrahi müdahale gerektirdiğinin doktor raporu ve ilgili tetkiklerle belgelenmesi sonucu oluşacak hastane giderleri, ameliyat sırasında kullanılan malzeme ve ilaç giderleri (kalp pili, ICD, operatör tarafından yerleştirilen vücut içi pompalar, ilaçlı/ilaçsız stentler v.b. ), operatör doktor / ekibine (asistan ve anestezi uzmanı) ait sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Koroner Angiografi, ESWL ( Şok dalga tedavisi ile taş kırma ), dış gebelik ameliyatları, ameliyat öncesi yapılan pre-op tetkikler, kanser tedavisi sonrası yapılan rekonstrüksiyon cerrahisi(meme rekonstrüksiyonu), organ/doku nakil giderleri, poliçe süresi içerisinde zabıtlı bir trafik kazası sonucu oluşan burun, diş ve çene cerrahisi (diş kaybı sonucu oluşacak giderler hariç) ile ilgili ameliyatlar bu teminat kapsamında karşılanır.

6 3.1.3 Evde Tıbbi Bakım Sigortalının yatarak tedavi sonrası hastaneden taburcu olurken tedavisini yürüten hekim tarafından evde uygulanması istenen tedavi planının Sigortacı tarafından da tıbbi gereklilik görülerek kabul edilmesi halinde evde sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi bakım ve tedavi giderleri, bir Sigorta Sözleşmesi süresi içerisinde en fazla 60 güne kadar olmak koşuluyla bu teminat kapsamında limit ve ödeme oranı dahilinde karşılanır. Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla yapılan bakım hizmetleri, havalı yatak, yastık vb medikal malzemeler bu kapsama girmez. Bu teminat sadece yurt içinde ve sigortacının bu hizmeti verdiği Anlaşmalı Kurumlarda geçerlidir. Anlaşmalı Kurum hizmeti alınamayan illerde en fazla Anlaşmalı Kurum ücreti kadar karşılanır Kemoterapi - Radyoterapi Diyaliz Poliçe dönemi içerisinde ortaya çıkmış ve sigortacı tarafından kabul edilen malign hastalıklar için yapılan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti), bu teminat limiti ve ödeme oranı dahilinde karşılanır. Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz öncesinde; tedaviye hazırlık amacıyla yapılan kan tahlilleri ve komplikasyonunun tedavisi dahil olmak üzere bu teminattan ödenir. Kanser tedavileri dışında Hepatit C tedavisinde kullanılan interferon alpha ve peginterferon alpha etken maddeli ilaçlar bu teminattan ödenir. Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz in takibine ilişkin yapılan laboratuar tetkikleri, röntgen ve tanı yöntemleri ile ilgili sağlık giderleri, Ayakta Tedavi veya İleri Tanı Yöntemleri Teminatı kapsamı ve şartlarında karşılanır Küçük Müdahale Teminatı;Sigortalının hastanede yatırılmadan yapılan ya da kısa süreli müşahede şeklinde uygulanan medikal ve cerrahi tedavilerle ilgili tedavi giderlerini kapsar. Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesine göre birimi 150 birimin altında olan işlemler bu teminattan değerlendirilir. Alçı uygulaması, Ben ve lipom alımı vb küçük cerrahi girişimler Besin zehirlenmesi ve ishal nedeniyle kısa süreli yatışlar Basit yanık tedavileri, koterizasyon ve krioterapi işlemleri Kulak yıkama, deriden yabancı cisim ve gözden metal çapak çıkarma vb girişimler Akut ağrı tedavisi (migren, akut gastrik kriz ve renal kolik vb) Suni Uzuv Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde uzuva ait fonksiyonların yerine konması için gereken (El, kol, bacak, parmak) suni uzuv giderleri ile kanser ameliyatı sonrasında kullanılan meme protezleri(meme ucu rekonstürüksyonu ve takılan meme protezinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi hariç) ve göz kaybı nedeniyle kullanılan takma göz bu teminat limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Sigorta başlangıç tarihinden önce kullanılan suni uzuvların yenilenmesi kapsam dışındadır.

7 3.1.7 Yoğun Bakım Sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yürütülmesi gereken hallerde meydana gelen yoğun bakım yatışlarını kapsar. Yoğun bakım ünitesinde yatış esnasında yapılan tüm işlemler ( her türlü ameliyat, cerrahi müdahale, tanı ve tetkik amaçlı yapılan her türlü girişim, doktorluk ücretleri) bu teminat kapsamında değerlendirilir. Sigortalının yoğun bakım ünitesinde yattığı süre boyunca refakatçi giderleri ödenmez Dahili Yatış Sigortalının tedavisinin cerrahi işlem yapılmaksızın en az 24 saat hastanede yatarak yapılması ve bu durumun doktor ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi sonucu oluşan sağlık giderleri (tedaviye ilişkin doktor takibi, tetkik, ilaç,sarf malzeme giderleri) bu teminat kapsamında karşılanır. Yatış endikasyonu olmadan tetkik amaçlı yapılan hastane yatış masrafları bu teminat kapsamında değildir. 4. BEKLEME SÜRELERİ : Teminat dışı kalan haller 1. ve 2. maddesinde yer alan tüm şartların saklı kalması koşulu ile poliçe süresi içerisinde ortaya çıkan aşağıda belirtilen durumlar ile ilgili tüm ileri tanı, tedavi, nüks, araştırma, kontrol ve komplikasyon giderleri, yatarak yapılmış olmasına bakılmaksızın, poliçenin ilk yılında teminat kapsamında değildir. 1- Paranazal sinüs hastalıkları, bademcik, genizeti, kulak zarı ve kulak kemiği hastalıkları ve cerrahisi 2- Katarakt, Glokom, Retina, Kornea ve Göz Kapağı Hastalıkları (akut enfeksiyonlar hariç) 3- Tiroit ve paratiroit bezi rahatsızlıkları, 4- Astım, KOAH, Kronik Bronşit, Pnömotoraks, Akciğer Apsesi ve Kisti, Sarkoidoz vb. kronik akciğer rahatsızlıkları, 5- Meme hastalıkları, 6- Karaciğer(Hepatit B ve C dahil), Safra Kesesi ve Safra yolları, Dalak, Pankreas ve Yemek Borusu, Mide ve Duodenum rahatsızlıkları vb., 7- Böbrek ve Üriner Sistem ameliyatları ve taşlı hastalıkları, Hidronefroz, İdrar Yolları genişlemesi ve darlıkları, Böbrek Yetmezliği, Mesane, Üreter ve Prostat hastalıkları, 8- Kalp, Kalp İleti Bozuklukları, Damar hastalıkları (angioplasti, By-Pass, PTCA,Stent uygulamaları, disseksiyon, varis, yetmezlik, travmaya bağlı olmayan beyin kanaması vb), 9- Hipertansiyon ve Diabet ( Şeker ) hastalıkları, 10- İnflamatuar Barsak rahatsızlıkları ( Ülseratif Kolit ve Crohn ), Barsak Divertikülleri, Hemoroid, Anal Apse, Anal Fissür ve Fistül, Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) vb. anorektal hastalıklar, 11- İç organ fıtıkları ( göbek, mide, diyafram ve kasık fıtıkları vb ), 12- Omur ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyonu, sinir blokajı vb. ve degeneratif disk rahatsızlıkları vb), Karpal Tünel Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu, Kistik Higroma, Tuzak Nöropatiler, tetik parmak vb hastalıklar, 13- Eklem ve bağ doku hastalıkları (menisküs, bağ lezyonları, omuz, diz, dirsek, bilekteki bağ hastalıkları vb.), Multiple Skleroz ( MS),Romatizmal hastalıklar(romatiod artrit, SLE, ankilozan spondilit vb) 14- Varikosel, Hidrosel, Sistorektosel vb.

8 15- Rahim, yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar(myom, over kisti, endometriozis vb) 16- Doğum ve aile planlaması teminatı kapsamındaki tüm giderler 17- Her türlü kanser ve hiperplazi (tümör, kist, polip, lipom, nevüs, verrü, nodül gibi ) 18- Organ nakilleri (kaza sonucu hariç) 5. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER Aşağıda belirtilen durumların tanı, tedavi, kontrol, nüks ve komplikasyonları ile ilgili tüm sağlık giderleri poliçe teminatları kapsamı dışındadır. 1. sigorta başlangıç tarihi öncesi bilinen, fark edilen, tanısı konan ve bilindiği halde beyan edilmeyen, başlangıcı sigortalılık öncesine dayandığı sonradan belirlenen her türlü hastalık, sakatlık, rahatsızlık giderleri ile tanısı henüz konmamış olsa bile beyan edilmemiş yakınmalar ile ilgili tüm sağlık giderleri, 2. İlk tanısını ileri yaşta almış olsa bile Doğuştan gelen (Kongenital ) anomali ve hastalıklar (ilk muayene gideri hariç), genetik rahatsızlıklar, çölyak ve bunlar ile ilgili her türlü araştırma, tarama, tetkik ve tedavi giderleri, oluşum nedenine bakılmaksızın 7 yaş altı çocuklardaki tüm kasık ve göbek fıtıkları,3 yaşına kadar oluşan lakrimal kanal tıkanıklıkları, infantil pilor stenozu,infantil katarakt, hemanjiyomlar,pes planus(düz tabanlık) 3. Prematüre bebek tedavisi, kuvöz bakım giderleri ile motor mental gelişim bozuklukları, gelişimsel ve yapısal bozukluklar, büyüme ve gelişme bozuklukları, 11 yaş altı çocuklarda hirsutizm, erken ve geç ergenlik ile ilgili tüm sağlık giderleri, 4. Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kan bankası kira giderleri,süt dişi saklanması; 5. Kilo kontrol bozuklukları (obezite ve aneroksia), zayıflamaya yönelik işlemler(liposuction, manuel tedavi, LPG ve lazerli selülit tedavileri vb.), antidiabetik ilaçların obezite tedavisinde kullanımı 6. AIDS ve AIDS' e bağlı rahatsızlıklar ile HIV' in neden olduğu diğer hastalıklar ile ilgili her türlü gider, 7. Ruh ve akıl hastalıkları, psikososyal bozukluklar (gece işemeleri vb), ile psikosomatik rahatsızlıklar; psikiyatrik muayene, psikolog ve pedagog danışmanlık ücretleri, psikoterapi, psikolojik tanı ve zekâ testleri,antidepressan, uyku problemi nedeniyle kullanılan ilaçlar, anksiolitik,nöroleptik ve antipsikotik etkili ilaçlar, psikiyatrik ilaç kullanımı ve buna bağlı gelişen durumlar ile ilgili tüm giderler, 8. Geriatrik Hastalıklar, Demans Hastalıkları, uzun süreli bakım sağlayan sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabilitasyon merkezlerindeki hizmet ve tedavi giderleri 9. Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinogen madde bağımlılıkları ile bunların kötüye kullanımı sonucunda oluşan rahatsızlıklar, yoksunluk sendromu ve bu maddelerin kullanımı sırasında ve/veya bu maddelerin etkisi altında oluşan kazalar ve rahatsızlıklarla ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri, 10. Sigara, nikotin, alkol ve benzeri bağımlılık yapan maddelerden arındırma tedavi ve araçları ( nikotin bantları, çiğneme tabletleri, antabus, zyban vb) ile ilgili tüm giderler, 11. Tüm alternatif ve tamamlayıcı tedaviler ( akupunktur, homeopati, hidroterapi, ayurveda, mezoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, reiki, ozon tedavisi, şifalı su ve kaplıcalar, termal tesisler - bu merkezlerde yapılan fizik tedavi ve muayene giderleri dahil, hipnoz vb. ) 12. Tehlikeli sporların (her türlü amatör havacılık, delta kanat,planör, paraşüt, parasailing, yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, binicilik, su altı sporları, tüplü dalış, go-card, dövüş sporları, rafting, kaykay vb.) yapılması sırasında oluşabilecek tüm sağlık giderleri. Motosiklet kullanımı/kazaları sonucu oluşabilecek giderler (Yolcu olma durumu dahil ). Otomobil ve motorsiklet yarışları dahil olmak üzere her türlü lisanslı / lisanssız spor

9 müsabakası ve/veya antremanı sırasında oluşan sporculara ait sağlık masrafaları poliçe kapsamı dışındadır. 13. Her türlü estetik ve kozmetik amaçlı girişim,anti aging ve medikal estetik uygulamaları,plastik cerrahi ( poliçe döneminde oluşan kazaya bağlı durumlar hariç) tedavileri ve uygulamaları, jinekomasti, telengiektazi, cilt hemanjiyomları, vitiligo, keloid, ksantelasma, skin tags, yüzeysel varis tedavisi (skleroterapi vb); kırılma kusuru tedavisi ( myopi,excimer laser vb ) ile müdahale öncesi ve sonrasında kullanılan ilaçlar ve yapılan tetkikler -pakimetri vb-dahil; şaşılık, görme tembelliği, keratokonus, göz kayması, ses ve konuşma terapileri, aroma terapi, masaj, derinin kurumasını ve terlemesini önleyen tüm tanı ve tedaviler, cilt bakımı ve cilt lekeleri tedavisi, çamur banyoları, şifa kürleri,her tip alopesi ve saç dökülmesi ile ilgili tetkik, saç dökülmesine yönelik tüm bakım giderleri (her türlü şampuan, losyon ve sabunlar, kozmetik krem ve serumlar ), tedavi ve ilaç giderleri, diyet ve zayıflama merkezleri,sağlıklı yaşam koçluğu merkezleri,ayak bakım merkezleri, jimnastik salonları, estetik ve güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri ile lens ve optik merkezlerinde yapılan muayene giderleri, akne ile ilgili tüm giderler. 14. Koruyucu hekimlik hizmetleri, belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan veya tarama amaçlı yapılan tüm işlem giderleri( check-up,aşılama kontrol testleri, kanser markerları )Araştırma ve Deneysel Amaçlı Tanı ve Tedaviler ( Amerikan FDA ( Food and Drug Administration ) FDA kurumu tarafından onaylanmamış, deneysel aşamada olduğu kabul edilen, bilimselliği henüz kanıtlanmamış tüm tanı ve tedavi giderleri, Yatış Gerektirmeyen Hastane Hizmetleri, Ayakta tedavi katılım payı faturaları, süreli işyeri ve çalışan taramaları,doktorlarin talep etmiş oldukları kendi uzmanlık alanıyla ilintili olmayan tetkik ve tedavi bedelleri, bir tıp doktoru tarafından yapılmayan tetkik ve tedaviler ile ilgili tüm giderler, kontrol amaçlı yapılan EBT (Electron Beam Tomografi), VCT (Volumetric Computed Tomography) ve kalsiyum skorlama tetkik bedelleri, sanal kolonoskopi, sanal anjio ve buna benzer tarama amaçlı tetkikler, voiding sistoüretrografi, robotik cerrahi cihaz kullanım bedeli, 15. Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi nde yer almayan her türlü işlem, giriş,m ve tedavi yöntemleri 16. Diş ve çene cerrahisi ile ilgili tüm tanı ve tedavi giderleri ( muayene, ilaç, röntgen, diş ve dişeti ameliyatları, diş implantasyonu, periodontoloji, bruksizm, gece plağı, ortodonti ve ortodontiye bağlı tüm işlem ve tedaviler, detertraj ve estetik diş uygulamaları, protez, kaplama, dolgu ve çekim vb. giderler ile diş doktoru ve çene cerrahlarının yaptığı tetkik ve tedaviye yönelik tüm giderler, 17. Yardımcı tıbbi malzemeler (işitme cihazı, şeker ölçme cihazı, insülin pompası, yürütme cihazı,koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, terlik, bot ve tabanlık, boyunluk, dizlik, atel, eskar simidi, buz kesesi, enjektör, termometre, sıcak su torbası, sargı bezi, steril eldiven, bandaj şeker ve kan yağı ölçme stikleri ve kartuşları vb. ), genel ve kişisel hijyen ve bakım ürünleri (tıbbi alkol, kolonya, ıslak mendil, sünger, hidrofil pamuk vb) ile yapay tatlandırıcı, her türlü çocuk maması ve oral beslenme ürünleri, biberon, süt pompası, emzik, bebek bezi vb. sarf malzeme giderleri, gözlük camı ve çerçevesi, kontak lens, lens solüsyonları ile ilgili tüm giderler, 18. Uyku bozuklukları ( uyku apnesi dahil ) ve horlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler ile uyku apnesi cihazları (CPAP ve uyku odası, kalibrasyon giderleri dahil ), 19. Septum Deviasyonu, Konka Hatalıkları/Bozuklukları (Konka Hipertrofisi, Konka Bulloza vb.),nazal Valv cerrahisi,işitme cihazı uygulamaya yönelik girişimler ile ilgili tüm giderler.

10 20. İnfertilite ile ilgili tüm işlemler (tüp bebek, spermiogram, follikül takibi, histerosalpingografi-hsg, yapay döllenme, tubaplasti, adhezyolizis, mikroenjeksiyon vb), tıbbi endikasyonu olmayan her türlü küretaj, düşük araştırması ile ilgili tüm giderler,sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri (RİA, vasektomi,tüp ligasyonu) ile ilgili tüm giderler (doğum teminatı olan sigortalılar için, RİA, vasektomi,tüp ligasyonu giderleri doğum teminatının %20 sine kadar ödeme kapsamındadır), diğer doğum kontrol yöntemleri (hangi nedenle verilirse verilsin tüm doğum kontrol hapları, kondom,derialtı ve enjektabl hormon uygulamaları vb)ile ilgili giderler, iktidarsızlık, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri ( penil protez dahil) cinsiyet değiştirme operasyonları ve her türlü sünnet ( fimozis dahil ) ile ilgili tüm giderler, 21. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrol, tanı, tedavi ve komplikasyon giderleri(frengi, bel soğukluğu, kasık granülomu, genital herpes ve genital siğiller, genital ve anal molluscum kontagiosum vb ), 22. Her türlü allerji testi ve tedavisi ile allerji aşılarına ilişkin giderler malzemeler yaşındaki çocuklar için Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşılar ( suçiçeği, hepatit A ve rotavirüs ) ile kuduz ve tetanos dışındaki tüm aşılar. 24. Ülkemizde ve/ veya diğer ülkelerde ortaya çıkan,resmen ilan edilsin veya edilmesin, bölgesel ( endemik ), ülke genelinde (epidemi) veya ülkelerarası ( pandemi) ortaya çıkan salgınların tanı, ayırıcı tanı /tedavi / kontrol / komplikasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri(aşılama ve buna bağlı kopmlikasyon dahil); karantina kapsamına giren hastalıklar ve durumlar; biyolojik savaşa konu olan hastalıklar; DSÖ tarafından Faz 6 ve üzerinde alarm verilen hastalıklarla ilgili her türlü teşhis tedavi, kontrol ve komplikasyon giderleri 25. Sigortacı tarafından henüz ödeme uygunluğu onayı verilmemiş, poliçe başlangıç tarihinden sonra piyasaya yeni çıkan aşı ve ilaç giderleri ile ülkede yeni uygulanmaya başlayan tanı ve tedavi yöntemleri giderleri 26. Organ nakli ve kan transfüzyonu ile ilgili verici giderleri, organ bedelleri ve organın saklanması, taşınması ile ilgili tüm giderler, 27. Sigortalının Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev alması süresinde ortaya çıkan hastalık, yaralanma ve/veya maluliyetlerin tanı ve tedavisi ile ilgili tüm giderler, 28. Tıbbi sertifika ve sağlık raporu, havuz ve sporcu raporları, sürücü belgesi ve evlilik hazırlıkları sırasında istenen raporlar ve bunların hazırlanması ile ilgili tüm giderler 29. Özel hemşirelik giderleri, süit oda farkı, kafeterya ve telefon vb. giderleri ile tedavi için gerekli olmayan tüm paramedikal giderler, 30. Sigortalının tazminat ve risk değerlendirmeleri sırasında sigortacı tarafından istenen belgelerin hazırlanması, ulaşım ve posta giderleri ile yurtdışından getirilen ilaç ve malzemelerin gümrük giderleri, yabancı dilde yazılmış tetkik ve raporların çeviri bedelleri, 31. Meslek hastalıkları, iş kazaları, üçüncü şahıs ödeme sorumluluğunda olan sağlık giderleri, ehliyetsiz araç kullanımı sırasında oluşan kazalar, 32. Böbrek ve safra kesesi gibi organ taşları analiz giderleri, 33. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ( ilaç ruhsatı olmayan ) ilaç giderleri, 34. Skolyoz, Kifoz, Halluks Valgus, Halluks Rigidus ile ilgili tüm giderler, 35. Epilepsi, Alzheimer ve Parkinson rahatsızlıkları ile ilgili tüm giderler, 36. Sigortalıyla kan bağı ve/veya sıhri akrabalık bağı olan doktorların yaptığı tüm sağlık hizmetleri

11 6. COĞRAFİ KAPSAM Bu poliçenin teminatları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. 7. TEMİNAT UYGULAMA ESASLARI Sigortalının Kabul Edilebilir Tazminatlarının, bu Sigorta Sözleşmesi yürürlükteyken gerçekleşmiş olması gerekir. Sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği taktirde bakım nedeniyle doğan giderler veya gündelik bakım parası bu poliçenin teminatları kapsamında değildir. 7.1 Yatarak Tedavi Teminatına İlişkin Uygulamalar Madde 3 Yatarak Tedavi Teminatı tanımında belirtilen Ameliyat, Yıllık Yatış-Yoğun Bakım, Ambulans, Evde Tıbbi Bakım, Kemoterapi Radyoterapi -Diyaliz, Küçük Müdahale, Suni Uzuv ile hastanede en az 24 saat yatış gerektiren medikal tedaviler için geçerlidir. Sigortacı tarafından onaylanan ve bu poliçe teminatlarının geçerli olduğu anlaşmalı veya anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen yatarak tedavi sağlık giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Anlaşmalı veya anlaşmasız kurumlarda anlaşmasız doktor tarafından yapılan işlemlerde, doktora ödenecek ücret TTB Asgari Ücret tarifesinin poliçe üzerinde belirtilen katı kadar karşılanır. Sigortalının bir poliçe yılı içerisinde hastanede Yıllık Yatış Gün Sayısı 180 gün ile sınırlıdır. Her poliçe döneminde normal odada yatılan her gün 1 yatış günü olarak, yoğun bakımda yatılan her gün ise 2 yatış günü olarak hesaplanır ve Yıllık Yatış Gün Sayısı Limitinden düşülür. Bir poliçe yılı içerisinde Yıllık Yatış Gün Sayısı Limiti dolan sigortalının Yatarak Tedavi Teminatı Yenileme Tarihine kadar sona erer. Sigortalının bir poliçe yılı içerisindeki Yoğun Bakım Teminatı 90 gün ile sınırlıdır. 7.2 Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına İlişkin Uygulamalar Sağlık sigorta poliçesinin, hangi anlaşmalı sağlık kurumlarında, hangi şartlar ile geçerli olduğu poliçede belirtilmektedir. Anlaşmalı sağlık kurumu değişiklikleri ve güncel anlaşmalı sağlık kurumları listesi adresinden öğrenilebilir. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında gerçekleştirilen sağlık giderlerine provizyon verilerek, anlaşmalı sağlık kurumuna doğrudan ödenir. Sigortalılar poliçe teminat limiti ve kapsamı dışındaki giderleri anlaşmalı sağlık kurumuna ödemekle yükümlüdürler. Sigortacı ; Anlaşmalı Sağlık kurumlarında poliçe dönemi içinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kamuya ait resmi sağlık kurumları ve Üniversite Hastaneleri de anlaşmalı sağlık kurumu kapsamında kabul edilir. Ancak kamuya ait sağlık kurumlarına doğrudan ödeme yapılmaz. 7.3 Sigorta süresinin sona ermesinden sonraki tedaviler Poliçe bitiş tarihinden önce hastanede yatarak tedavi teminatı kapsamındaki tedaviler sırasında poliçenin sona ermesi ve yenilenmemesi durumunda, poliçe bitiş tarihinden itibaren 10 gün süre ile poliçe kapsamında değerlendirilir.

12 8 - TAZMİNAT ÖDEMESİ Sigortalının ; Anlaşmalı veya Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen sağlık giderlerinin değerlendirilebilmesi ve ödenebilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri Fatura Aslı ile birlikte sigortacıya iletmesi gereklidir. Sigortalı Anlaşmasız Sağlık Kurumunda gerçekleştirdiği tedavilere ilişkin tazminat talebinin karşılanabilmesi için; fatura ve ilgili belgelerini Sağlık Gideri Teslim / Talep Formu ekinde sigortacıya göndermekle yükümlüdür. 8.1 Tazminat Talebinde Sigortacı Tarafından İstenen Belgeler: Yatarak Tedavi Teminatı Giderleri ; Anlaşmalı kurumlarda yapılan tıbbi tedavi ve planlanan operasyonlarla ilgili yatış yapılmadan önce yatış onay formu doldurularak şirkete inceleme için 48 saat önceden iletilmelidir. Yatış ve tedavi nedenini doktor görüşü ve tedavinin konusuna ilişkin tetkik sonuçları Tedavi planı ve uygulama raporu Ameliyat ve girişim raporları Patoloji tetkik sonuçları Epikriz (çıkış özeti ) Dökümlü kurum faturaları Adli vakalarda, tutulan resmi tutanak ve adli raporlar, trafik kazası tespit tutanağı, alkol raporu vb Hastaneden çıkış aşamasında dökümlü ön fatura bilgileri ve istenen tıbbi raporlar sigortalı taburcu olmadan en az İki (2) saat öncesinde şirkete iletilmelidir. Küçük Müdahele Teminatı Giderleri; Yatış nedenini gösterir müşahede raporu Girişim doktor raporu Patoloji sonucu Epikriz Dökümlü fatura 8.2 Tazminat Ödeme Süresi: Sigortalı faturasının poliçe şartlarına uygun olan kısmına ait ödeme 8.1 de belirtilen tüm evrakların eksiksiz olması durumunda, Başvuru Formunda beyan edilen Banka hesabına en geç 7 iş günü içinde ödenir.beyan edilen banka hesabının değişmesi ve/veya kapanması durumunda yeni hesap numarasının Sağlık Gideri Teslim/ Talep Formuna yazılarak sigortacıya bildirilmesi gereklidir. 8.3 Tazminat Ödemesine İlişkin Bilgilerin Aktarımı: Sigorta şirketi, sağlık sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi aşamasında sigortalılardan almış olduğu her türlü bilgiyi ( tazminat, teminat detayları, kişisel bilgiler vb.) yasal mevzuat gereğince Sigorta bilgi Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve talep edilmesi halinde her türlü devlet kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür.sağlık sigortası satın alan her kişi bu bilgileri resmi kurumlara ibraz edilmesini peşinen kabul etmektedir. 8.4 Halefiyet Prensibi(Hakların Devri): Poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi ve sigortalıya( hak sahibine) tazminat ödemesi yapılmasından sonra, sigorta temel prensiplerinden biri olan Halefiyet Prensibi doğrultusunda Güneş Sigorta A.Ş; ilgili mevzuat gereğince sigortalı yerine geçerek, zarara

13 neden olan kişi veya kurumdan, zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir.bu hakkın kullanılabilmesi için sigortalı, Güneş Sigorta A.Ş ye her türlü bilgi, belge ve yardımı sağlamakla yükümlüdür. 8.5 İstirdat Hakkı ( Geri Alma Hakkı): Sigortacının, sigortalı adına Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına veya sigortalıların hesabına ödediği ancak poliçe özel ve genel şartlarına göre haksız nitelikte olduğu sonradan anlaşılan, tazminat dahil her türlü ödemeyi doğrudan sigortalılardan talep etme hakkı bulunmaktadır. Sigortalıların ve/veya tedaviyi düzenleyen sağlık kurumu veya doktorunun eksik ve/veya yanlış olarak gereği gibi veya hiç bilgi aktarmamasından kaynaklanan haksız ödeme de aynı sonuca tabidir.sigortacının söz konusu ödemeye ilişkin e-provizyon ve ön onay vermiş olması; haklarını kullanmasına engel teşkil etmez. 9. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE SÖZLEŞMEDE YENİLEME GÜVENCESİ VERİLMESİ 9.1 Beyan ve İhbar Yükümlülüğü Bireylerin sigorta kapsamına alınabilmesi için tamamen sağlıklı olması ve aşağıda belirtilen hastalıklar ile ilgili tanı almamış/tedavi görmemiş olmaları gerekir: Poliçe başlangıç tarihinden sonra aşağıda belirtilen hastalıkların poliçe öncesinde var olduğunun tespit edilmesi halinde sigortacının poliçeyi iptal etme hakkı saklıdır. Her türlü kanser Tüm Karaciğer hastalıkları Felç Reflü, Ülser, Crohn, Ülseratif Kolit Epilepsi Hipertansiyon AIDS ve diğer tüm bağışıklık sistem hastalıkları Ruh ve sinir hastalıkları Böbrek yetmezliği ve tüm böbrek hastalıkları Lupus, Sistemik Lupus Eritematozus, Behçet, MS ve diğer sistemik hastalıklar Boyun, bel fıtığı ve diğer omurga hastalıkları Tüm kalp ve damar hastalıkları Beyin ve sinir sistemi hastalıkları KOAH ve diğer kronik akciğer hastalıkları Kalıtımsal hastalıklar Kan hastalıkları Pankreas hastalıkları Kemik hastalıkları Şeker hastalığı Romatoid Artrid, Ankilozan Spondilit ve diğer romatizmal hastalıklar Kas, bağ dokusu veya diğer eklem hastalıkları(polimiyozit, Skleroderma, Myastenia Gravis, Gonartroz, Koksartroz vs.) Doğumsal anomali ve gelişim bozuklukları Obezite = Aşırı şişmanlık- VKE>=35

14 Sigortacı ; sigorta kapsamını ilgilendiren bütün konularda doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgililerden bilgi almak gerektiğinde Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER) den bilgi alma ya da SAGMER e bilgi verme hakkına sahiptir. 9.2 Yenileme Süresi ve Plan Değişikliği Sigortalının kazanılmış haklarının kesintisiz devam etmesi için, sigorta Ettirenin/Sigortalının mevcut olan Sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihinden önce en erken 30 gün veya Bitiş Tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için Sigortacıya başvurması gerekmektedir. Poliçenin bu süre içinde yenilenmemesi halinde yenilemeye ait kazanılmış haklar kaybedilir ve yeni poliçe ancak yeni iş olarak ve risk değerlendirmesi yapılarak tanzim edilebilir. 9.3 Sözleşmenin Yenilenmesi Sigortacı tarafından poliçe özel şartlarında, bekleme sürelerinde, teminat dışı kalan hallerde, teminatlarda, teminat limitlerinde, sigorta primlerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler her bir sigortalı için poliçenin yenileme tarihinden itibaren geçerli olur. Yenileme güvencesine ilişkin hükümler saklıdır. Devam eden poliçeler için tanzim edildiği tarihteki şartlar geçerlidir, poliçe yılı içinde veya yenileme döneminde Güneş Sigorta A.Ş nin diğer bireysel ürün/planlarına geçiş yapılamasına hiçbir şekilde İzin verilmez. Poliçenin aralıksız yenilenmesi kaydıyla ve risk değerlendirme kararları doğrultusunda sigortalının en fazla 75 yaşına kadar poliçesini devam ettirmesi mümkündür. Sigortacının yenileme döneminde, sigortalının risk durumuna göre, risk değerlendirmesi yaparak poliçeyi standart şartlarla ya da ek şart ( ek prim, istisna, limit, katılım vb.) uygulayarak kabul etme veya reddetme hakkı bulunmaktadır. 9.4 Yenileme Güvencesi Sigortalının Yenileme Güvencesi değerlendirmesinin yapılabilmesi için; Güneş Sigorta A.Ş de 36 ay kesintisiz poliçesinin devam etmesi ; Sigortalı yaşının 53 ve altında olması; Yenileme Güvencesinin verilmesine engel bir sağlık riskinin olmaması ; koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşulları yerine getiren sigortalılara sağlık durumu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılır, sigortacı, sigortalının sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla tıbbi tetkikler isteyebilir. Tıbbi tetkiklerle ilgili giderlerden sigortacı sorumlu değildir. Bu değerlendirme sonucunda sigortacı şartlı (hastalık ek primi,hastalık istisnası, limiti / katılım payı oranı uygulayarak) veya standart özel şartlarla 75 yaşına kadar Yenileme Güvencesi verebilir. Yenileme güvencesinin verilmesi durumunda güvencenin hangi şartlarla verildiği poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigortacı, Yenileme Güvencesi verildikten sonra ortaya çıkan sağlık riskleri için istisna, muafiyet ve risk ek primi uygulayamaz, limitleri değiştiremez. Yenileme güvencesi, mevcut olan plan ve teminat yapısına verilmiş anlamına gelir.

15 Sigorta Ettiren/Sigortalının; yenileme döneminde ürün/plan değişiklik talep etmesi halinde; Şirketin koşulları çerçevesinde ve kabülü halinde gerçekleşir. Diğer taraftan sigortalıların daha alt bir sigorta planına geçiş talepleri, şirket şirket taahhütlerinin ortadan kaldırılması için bir araç olarak kullanlamaz. Yenilenen poliçeler için Yenileme Güvencesi nin alındığı tarihteki özel şartlar geçerlidir. Yenileme Güvencesi almış sigortalıların poliçe primleri, yenileme döneminde tüm sigortalılar için geçerli olan ve ürün/ yaş/cinsiyet için belirlenen tarife primi üzerinden hesaplanır. Yenileme Güvencesi verildikten sonra hastalık ek primi uygulanmaz ve daha önce uygulanmış hastalık ek prim oranı değiştirilemez. Yenileme güvencesi verilen Sigortalının bu güvence verilmeden önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan ve Sigortalı tarafından bilinen ancak Sigortacının bilgisi dahilinde olmayan rahatsızlık / hastalık durumunda, Sigortacı durumu öğrendiği tarih itibari ile Yenileme güvencesi son verme ve/veya yeniden risk değerlendirmesi yapma hakkına sahiptir. Toplam Yatış Gün Sayısı Limiti tamamlanmadığı sürece, yenileme güvencesi sigortalının 75 yaşına kadar geçerlidir. Ancak Toplam Yatış Gün Sayısı Limiti dolan Sigortalının teminatları Yenileme Güvencesi hakkı kazanmış olsa dahi sona erer. Sigorta Şirketinin piyasadan kaldırma kararı aldığı ürünlerde, Yenileme güvencesi alanlar için, önceki poliçelerine benzer plan ve teminatları içeren güncel ürünlere geçiş izni verilerek sigortalının sadece ilk kayıt tarihi ve yenileme güvencesi hakkı korunacaktır. Sigortalının Yenileme Güvencesi olsa dahi, sigorta primin poliçe üzerinde belirtilen vadelerde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda, sigortacı poliçeyi ek şart (hastalık istisnası, limit, ek prim,bekleme süresi vb.) uygulayarak devam ettirme veya hiçbir koşulda devam ettirmeme hakkına sahiptir. 10. PRİM TESPİTİ 10.1 Prim Tespitine İlişkin Kriterler Tarife Primi: Tarife primleri tüm sektörde kabul gören aktüeryal metotlar ile hesaplanır. Bu hesaplamada,şirket sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet dağılımı ve teminat kullanım sıklığı ile medikal enflasyon ( TTB ye bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırmadaki değişim, özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, ilaç ve malzeme fiyatlarındaki değişim, teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri), ürün kar-zarar durumu, genel giderler, komisyon payı, portföyün yaşlanması, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak görülen hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikler, döviz kuru değişikliği gibi etkenler dikkate alınır. Bu primler kişiye özel olmayıp, ilgili ürün ve plan için yaş ve cinsiyet dağılımında sigortacının tüm sigortalıları için standart primleridir. Yenileme döneminde tarife prim artışı, risk ek primi dışında %200 ü geçemez.

16 10.2 Prime İlişkin Düzenlemeler: Risk Ek Primi Sigortalı adayının sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucunda belirlenen ek primdir. Sigortacının uygulayacağı risk ek primi her bir hastalık için %200 ü geçemez Poliçe Primi: Tarife primleri baz alınarak poliçe primleri oluşturulur. Tarife primi üzerinden Tazminatsızlık İndirimi, Ödeme Planı İndirimi, Aile İndirimi veya herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. 11. YENİ GİRİŞ İŞLEMLERİ Yürülükte olan poliçeye yıl içerisinde yeni giriş yapılması durumunda, alınacak prim gün esaslı hesaplanır ve ana poliçenin kalan taksit sayısı kadar taksitlendirilir. Yaş hesaplamasında, doğum yılı ile poliçe başlangıç yılı arasındaki fark (ay ve gün hesabı dikkate alınmaksızın) kullanılır Poliçeye Yeni Sigortalı Girişi Başvurusu sigortacı tarafından kabul edilmiş ve sigortalanmak üzere ilk başvurdukları tarihte, 0 50 ( dahil ) yaş arasında olan kişiler sigorta kapsamına alınabilir. Çocuklar, bekar ve öğrenci olması durumunda 25 yaşına kadar ailesi ile birlikte poliçe kapsamında sigortalanabilir Poliçe Dönemi içinde Sigortaya Girişler: Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden sonra eşi ve/veya çocuğunu aşağıda yazılı şartlar dahilinde poliçe kapsamına dahil ettirebilir. Sigortalının yıl içinde eşini poliçeye dahil etmek istemesi halinde,evlilik tarihin takip eden 30 gün içerisinde sigortacıya başvurması gereklidir. Bu sürenin aşılması durumunda ancak yenileme döneminde başvurulabilir. Sigortalının yıl içinde doğan bebek/leri ve/veya evlat edinilen küçük/lerini poliçeye dahil etmek istemesi halinde doğum tarihinden ve/veya evlat edinilme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortacıya başvurması gerekmektedir., sigortalanma kararı verildiği takdirde doğum tarihinden ve/veya evlat edinilme tarihinden itibaren 14 gün ( 15.gün ) sonra belirlenecek ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir. Bu sürenin aşılması durumunda aile poliçesine ancak yenileme döneminde dahil olabilir. Çocuklar, bekar ve öğrenci olması durumunda 25 yaşına kadar ailesi ile birlikte poliçe kapsamında sigortalanabilir, ancak yeni doğan dışında poliçe başlangıç tarihinden sonra ara dönemde poliçe kapsamına giremezler, yenileme dönemini beklemeleri gerekir(yeni evlat edinilen çocuklar hariç). Poliçe başlangıç tarihinden sonra yukarıda belirtilen süreleri aşan sigortalı adayları tek başına ayrı bir poliçede sigortalanma hakkına sahiptir. 12. GEÇİŞ İŞLEMLERİ VE KAZANILMIŞ HAKLAR Sağlık Sigortası nda diğer şirketten geçiş, ürünler arası geçiş uygulaması bulunmamaktadır.

17 13. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI 13.1 Sözleşme İptalleri ve Poliçeden Çıkış İşlemleri Poliçe primleri vadesinde ödenmediği taktirde, Türk Ticaret Kanunu ve Sağlık Sigortası Genel Şartları nın ilgili maddelerine göre işlem yapılır. Poliçe priminin tutarı ve ödeme şekli poliçenin ön yüzünde belirtilmiştir. Sigortacının sorumluluğu peşinatın ödenmesi halinde başlar. Türk Ticaret Kanunu madde 1434 gereği, vadesinde ödenmeyen taksitler için; sigortacı tarafından sigorta ettirene vadesi geçmiş prim borcuna dair tebliğ tarihinden itibaren 10 gün ödeme yapılması gerektiği hususunda yazılı bildirim yapılır. Bu sürenin sonunda borcun ödenmemesi halinde poliçe otomatik olarak fesh olur. Peşinatın ödenmemesi halinde ise poliçe; bildirimi takiben feshedilir Sigorta Ettirenve sigortaı, sözleşme tanzim tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde iptal talebinde bulunursa ve bu süre içerisinde sigortalıya veya adına herhangi bir tazminat ödenmemişse, ödenen primler beş iş günü içerisinde kesintisiz olarak iade edilir. Sonraki günlerde yapılan iptal talebi üzerine şirketin hak etmediği prim sözleşme özel şartlarına göre aynı süre içerisinde iade edilir. Poliçe dönemi içerisinde yazılı ve imzalı dilekçe ile poliçenin iptali veya sigortalının kapsamdan çıkarılması talebinde bulunması durumunda; prim gün esasına göre hesaplanır ve kalan gün esasına göre çıkan prim sigorta ettirene iade edilir. Ancak sigortalıya tazminat ödenmişse ve ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden az ise, hak edilen prim ile ödenen prim arasındaki fark sigortalıya iade edilir. Ödenen tazminat tutarı, gün esasıyla sigortacının hak ettiği primden fazla ise, muaccel kuralı uygulanarak prim iadesi yapılmaz. Sigortalının önceden mevcut rahatsızlıklarına ilişkin giderlerinin sehven sigortacı tarafından ödenmesi, sigorta kapsamında olmayan kişilerin teminatlardan yararlandırılması veya sağlık gider belgelerinin poliçe kapsamındaki diğer kimseler adına düzenlettirilmesi gibi kötü niyetli hareketlerin saptanması durumunda sigortacı, teminat kapsamına almış olduğu ve ödediği sağlık giderlerini geri alma( rücu) ve prim iadesi yapmaksızın poliçeyi iptal etme hakkına sahiptir Vefat Durumu Sigorta kapsamında iken sigortalının vefat etmesi durumunda, vefat tarihi itibariyle gün esasına göre poliçe kapsamından çıkarılır. Vefat eden kişinin poliçenin sigorta ettireni olması durumunda sigorta sözleşmesi hükümsüz kalır. Sigorta ettiren ile poliçede yer alan sigortalı/sigortalıların farklı olmaları durumunda kanuni varislerinin vereceği onay ile, sigorta ettiren değiştirilerek poliçe devam ettirilir. Kanuni varislerin poliçenin devamını kabul etmediği durumlarda ise, sigortacının hak kazandığı pirim gün esası üzerinden 13.1 de belirtilen şekilde iade işlemleri gerçekleştirilir. 14. EKLER Poliçe nüshası / Teminat Tablosu

YAKAMOZ BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YAKAMOZ BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YAKAMOZ BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Güneş Sigorta A.Ş., Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Bireysel Sağlık Başvuru Formunda verdiği bilgilere göre poliçe/zeyilnamede

Detaylı

YENİ OKYANUS BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YENİ OKYANUS BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YENİ OKYANUS BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Güneş Sigorta A.Ş., Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Bireysel Sağlık Başvuru Formunda verdiği bilgilere göre

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

YAKAMOZ BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

YAKAMOZ BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari YAKAMOZ BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari 1 - SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Güneş Sigorta A.Ş., Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının Bireysel Sağlık BaĢvuru Formunda verdiği bilgilere göre poliçe/zeylnamede

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO)KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO)KULLANIM KILAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO)KULLANIM KILAVUZU 1 E-PRODAN ONAY ALINIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Reçete edilen ilaçlardan eczanenizde bulunmayanlar için muadilini vermek gerektiğinde, muadil ilacın

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Acıbadem Sigorta, Grup Sağlık Sigortası kapsamında size sunulan sağlık sigortasından etkin ve doğru biçimde yararlanabilmeniz için aşağıdaki bilgiler

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME ve AYDINLANMA FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME ve AYDINLANMA FORMU SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME ve AYDINLANMA FORMU Bu form T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından öngörülen örnek forma dayanarak hazırlanmış olup, genel bilgilendirmeyi içermektedir. Bu nedenle

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI SİGORTANIN KONUSU, SÜRESİ VE KAPSAMI Madde 1 Bu sigorta, sigortalının GÜNEŞ SİGORTA A.Ş tarafından belirlenmiş Anlaşmalı Kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

1- SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKAYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR.

1- SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKAYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR. ÖNCE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından poliçe süresi içinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının;

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının; HİSS TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI 1. SİGORTANIN KONUSU, SÜRESİ VE KAPSAMI Bu sigorta, sigortalının GÜNEŞ SİGORTA A.Ş tarafından belirlenmiş Anlaşmalı Kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih ve 26684

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık Hizmetleri Acil Kara Ambulansı Hizmeti : AIG Sigorta AŞ sigortalısının Alarm Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından,

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451

Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451 Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir),

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI İçindekiler 1. SİGORTANIN KONUSU, SÜRESİ VE KAPSAMI... 3 2. TANIMLAR... 3 3. GÜNEŞİM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI... 8 3.1. Yatarak Tedavi... 8 3.1.1. Ambulans...

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK AMELİYAT SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

TAMAMLAYICI SAĞLIK AMELİYAT SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI TAMAMLAYICI SAĞLIK AMELİYAT SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1 SİGORTANIN KONUSU, SÜRESİ VE KAPSAMI Bu sigorta, sigortalının UNICO SİGORTA A.Ş. tarafından belirlenmiş Anlaşmalı Kurum listesinde yer

Detaylı

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk

Detaylı

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1

SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1 SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1 SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR? Sigortalının HALK SİGORTA A.Ş. tarafından belirlenmiş Anlaşmalı kurum listesinde

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FARKI BİZDEN SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

FARKI BİZDEN SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI FARKI BİZDEN SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 2. TANIMLAR 3. SİGORTANIN TEMİNATLARI 3.1. Yatarak tedavi 3.2. Ayakta Tedavi 3.3. Diğer Teminatlar 4. BEKLEME SÜRELERİ 5. TEMİNAT DIŞI

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Amaç : Kapsam : Dayanak :

Amaç : Kapsam : Dayanak : TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Amaç :

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Güvence Kapsamı Yatarak Tedavi Teminatları

Güvence Kapsamı Yatarak Tedavi Teminatları Güvence Kapsamı Yatarak Tedavi Teminatları Cerrahi ve dahili yatışlar Yoğun bakım Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz Küçük müdahale giderleri Özellikli tıbbi malzeme (yıllık 30.000 TL) Suni uzuv (yıllık

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 32 DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1: SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat 32 Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Yürürlük Tarihi: 04.02.2012 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin

Detaylı

FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU F128-002 FERDİ/GRUP SAĞLIK SİGORTALARI BAŞVURU FORMU SAĞLIK BEYAN FORMUNUN BÜYÜK HARFLE OKUNAKLI, TAM VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ACENTE KODU : TEKLİF NO : SEÇİLEN PLAN : PRİM :

Detaylı

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ VE AİLELERİNE ÖZEL GRUP SAĞLIK SİGORTASI

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ VE AİLELERİNE ÖZEL GRUP SAĞLIK SİGORTASI VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ VE AİLELERİNE ÖZEL GRUP SAĞLIK SİGORTASI 2017 İÇİNDEKİLER ACIBADEM SİGORTA FARK YARATAN UYGULAMALARI SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ ANLAŞMALI KURULUŞLAR SGK İLE SİGORTA

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular 4-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Doğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser sigortası Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser,

Detaylı

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular

İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI. 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular İÇİNDEKİLER DEMİR HAYAT GRUP / KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigorta Konusu 2-Tanımlar 3-Başvurular 4-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Doğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı