BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama"

Transkript

1 BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama

2 Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren tahmini bir tablodur. - Uygun maliyetler için tavan niteliğindedir.

3 Bütçe Bütçe hazırlanırken dikkate alınması gereken noktalar: Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak uygun bütçe kalemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemek Piyasa araştırmasının yapılarak alınacak olan ekipman ve hizmetlerin değerlerini tespit etmek Bütçe kalemlerinin Başvuru Rehberi nde belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamasını sağlamak Sistem üzerinden Bütçe Kısıtları Alanı ndaki kısıtları kontrol etmek Her bir kalemin maliyetini, İZKA başvuru rehberinde belirtilen KDV'ye yönelik şartlara (KDV'nin dahil mi hariç mi olacağı) göre belirlemek Zorunlu olarak yabancı para cinsinden düzenlenmiş proforma fatura sunulması durumunda, bu miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürmek Eş-finansman kaynaklarını belirlemek

4 Maliyetlere İlişkin Kavramlar Maliyetler niteliğine göre 2 gruptur: Uygun maliyetler Uygun olmayan maliyetler (Bütçede yer alamaz!) Doğrudan maliyetler Dolaylı maliyetler (İdari maliyetler)

5 Uygun Doğrudan Maliyetler Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli (Nihai denetim maliyeti hariç) Projenin yürütülmesi için gerekli olmalı Ödeme proje hesabından yapılmalı Yararlanıcı ya da ortağı tarafından gerçekleştirilmeli Orijinal harcama belgeleriyle desteklenmeli

6 Uygun Dolaylı Maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere, projenin doğrudan maliyetleri toplamının % 1 ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

7 7 Uygun Olmayan Maliyetler Başvuru sahibi ve/veya proje ortaklarının mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Borçlar, zarar ya da borç karşılıkları, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi ya da bina alımları, Taşıt alımları, İkinci el ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortaklar dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

8 Uygun Olmayan Maliyetler Üretime yönelik canlı materyal (tohum, fide, fidan, damızlık hayvan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, Eğitim ve deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri, İç mekânların tefrişatına yönelik eşya alımları (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.), Sarf malzemesi alımları, proje ofisi oluşturulmasına yönelik ekipman malzeme alımları, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler, Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin maliyetler, Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, Bayilik, franchise, zincir işletme bedeli, isim hakkı bedeli vb. maliyetler, Kar amacı güden kuruluşlar için KDV uygun maliyet değildir. Kar amacı güden başvuru sahipleri için yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet değildir. (Bunun dışında gömülü yazılım vb. özel ürünler geliştirme amaçlı projelerde, bu ürünlerin testi, kontrolü vb. amaçlarla alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyettir.)

9 Uygun Olmayan Maliyetler Başvuru formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün değildir. Bütçede yer alan tüm maliyetler başvuru formundaki faaliyetlerle uyumlu olmalıdır.

10 Bütçe Proje bütçesi, başvuru formu gibi KAYS üzerinden hazırlanmalıdır. Hesaplamalar sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

11 Bütçe Proje Bütçesi Ekranı nda proje başvurusuna ilişkin yapılacak harcamalar kalem kalem belirtilmektedir. Sistem e bütçe kalemlerini girmek için Ekle düğmesine tıklanır. Bütçe

12 Bütçe Bütçe Kalemi Bilgileri Penceresinde, Sisteme eklenecek her bir bütçe kaleminin adı, birimi, miktarı ve birim maliyeti yazılır. Gerekçe alanında her bir bütçe kaleminin maliyetini ayrıntılı bir şekilde açıklamanız istenmektedir. Maliyet gerekçeleri, her bir bütçe kalemi için maliyet uygunluğuyla ilgili bilgi sağlar. Maliyetleri gerekçelendirirken ilgili olduğu faaliyeti de belirtin.

13 Örnek 5.1 Yayın Giderleri Tanıtım Kitapçığı Kitapçığın grafik tasarımını, düzenlenmesini ve 300 kopyanın baskısını kapsar; doküman yüksek kaliteli kağıtlara basılacak (200 g/ m2) ve 78 sayfadan oluşacaktır. Her bir kitapçıkta 10 tane renkli fotoğraf vardır, sayfa düzeni gazete formatındadır. 3.2 Mobilya, Bilgisayar Ekipmanı Bilgisayar Proje ile ilgili raporlamalar ve proje kapsamında XXX faaliyeti için kullanılacak olan bilgisayarlar aşağıda belirtilen asgari özelliklere sahip olacaktır: 2.4 Ghz CPU, 512 MB RAM, 17 Monitor, 40GB HD, CD/CD-RW

14 Beklenen Finansman Kaynakları Bütçe Katkı Tutarı alanında, başvuru sahibinin projeye yapacağı katkı tutarı belirtilir. Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı alanında, başvuru sahibinin projeye destek amacıyla Ajanstan istediği destek tutarı belirtilir. Doğrudan Gelir alanında, (varsa ) projeden elde edilecek gelir bilgisi belirtilir.

15 Beklenen Finansman Kaynakları Beklenen Finansman Kaynakları, proje faaliyetlerinin finansmanı için gereken mali kaynakların ne şekilde karşılanacağını gösteren bilgileri içermektedir. Proje bütçesinin finansmanının kimler tarafından, hangi miktarda karşılanacağı ve yüzdesinin ne olacağı bu bölümde belirtilmelidir. Yüzdeler hesaplanırken söz konusu mali destek programı kapsamında belirtilen asgari ve azami destek limitleri göz önüne alınmalıdır.

16 Beklenen Finansman Kaynakları Projede başvuru sahiplerinin yanı sıra ortaklar ve/veya iştirakçiler proje bütçesine maddi katkı (eş-finansman) sağlamaya hazırsa her bir kuruluş için açıkça belirtilmesi gerekir. Proje bütçesine yapılacak olan nakdi katkının hangi yolla (öz kaynaklar, bağış, kredi vb.) karşılandığı önemli değildir. Her halükarda başvuru sahibi, proje eşfinansmanının proje süresi içinde ilgili proje hesabına yatırılmasından sorumludur.

17 Bütçe Kalemleri 1.İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3.Ekipman-Malzeme 4.Yerel Ofis Maliyetleri 5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer 7.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1 den 6 ya Kadar) 8. İdari Maliyetler 9. Toplam Uygun Proje Maliyeti (7+8)

18 İnsan Kaynakları Sadece projede çalıştırılmak üzere, mali destek sözleşmesinin imzalanması tarihinden sonra tam ya da kısmi zamanlı olarak yeni istihdam edilecek personelin ücretleri bu kalemde yer alır. Proje kapsamında idari işlerin veya destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla (proje koordinatörü / yürütücüsü, proje asistanı vb.) en fazla 1 kişinin istihdamı uygun maliyettir.

19 İnsan Kaynakları Teknik personel: Projenin faaliyetlerinin uygulanması sürecine doğrudan dahil olan eğitimci, danışman, mühendis, teknisyen, araştırmacı, istatistikçi, ekonomist, laborant vb. tüm personel bu kısımda bütçelenecektir İdari / destek personeli: Projenin yürütülmesinde idari işleri veya destek hizmetlerini yürüten personel (proje koordinatörü, proje asistanı vb.) bu kısımda bütçelenecektir.

20 İnsan Kaynakları Bu kalem işverenin toplam maliyetini "Brüt Ücret + Sosyal Güvenlik Primi İşveren Payı + İşsizlik Sigortası İşveren Payı"nı kapsar. (Brüt Ücret = Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı + İşsizlik Sigortası Pirimi İşçi Payı + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) Bu başlık altındaki tüm proje personeliyle yazılı ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılmalı, sözleşmenin bir nüshası işgörene teslim edilmelidir. Ücret ödemeleri sözleşmede belirtileceği şekilde işgörenin banka hesabına aktarılmalıdır.

21 İnsan Kaynakları Günde 8 saat çalışma tam zamanlı kabul edilmektedir. Proje kapsamında tam zamanlı istihdam edilen personel, bu dönem içerisinde başka bir yerde tam veya kısmi zamanlı çalışmamalıdır. Yarı zamanlı personel için, çalıştığı zaman yüzde (%) olarak bütçe kaleminin tanımında yer almalıdır.

22 İnsan Kaynakları Mevcut personele yapılacak maaş ödemeleri uygun maliyet değildir. 657 sayılı Kanuna bağlı memurlar ile aynı kanuna bağlı olarak kadro karşılığı sözleşmeli personel (4/b) ve diğer kamu görevlilerine proje bütçesinden harcırah ve seyahat gideri haricinde bir ödeme yapılamaz. Kamu çalışanlarının maaşları projede eş-finansman olarak gösterilemez.

23 İnsan Kaynakları Personel maaşlarının hesaplanmasında mevzuattan kaynaklanan kesintiler dikkate alınmalıdır. Ücretler, piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden, yararlanıcının ve/veya ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır. Maaşlarda alt limit brüt asgari ücret olmalıdır. Sene boyunca asgari ücrette yapılabilecek değişiklikler, olabildiğince öngörülmeye çalışılmalıdır.

24 İnsan Kaynakları Eğitmen/Danışman proje faaliyetleri kapsamında vereceği hizmetlere ilişkin fatura kesebiliyorsa 6.Diğer başlığı altına yazılmalıdır. Serbest meslek makbuzu düzenleyebilen muhasebeci vb. kişilerin de 6.Diğer başlığı altında yer alması gerekmektedir.

25 Harcırah /Gündelikler Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. Harcırahlara "Seyahat" masrafları dahil değildir. Harcıraha konu faaliyete katılacak personelin sayısı, kaç gün ve nereye (il/ilçe/kasaba) gidileceğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Projede görevli personelin projede belirtilen yurt içi seyahatleri için günlük harcırahları, ilgili yıla ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde (2014 yılı için yaklaşık 93 TL) belirlenmelidir. Projede görevli personelin (teknik/idari personel) projede tanımlı yurt dışı seyahatleri için günlük harcırahları ilgili yıla ilişkin Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, TL bazında bütçelendirilir. Harcırah giderleri yararlanıcının ve/veya ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.

26 1. İnsan Kaynakları Bütçe Kalemi Adı Birim Miktar 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) İnsan Kaynakları Teknik Aylık Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Bilgisayar Mühendisi (%50) Aylık İdari / destek personeli Aylık Proje Koordinatörü (%100) Aylık Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık Gündelikler Yurt dışı (proje personeli) Gündelik Yurt içi (proje personeli) Gündelik Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00 İnsan Kaynakları Ara Toplamı

27 Seyahat Yurt dışı seyahat: Proje dahilinde yapılması planlanan uluslararası seyahatleri kapsar. Pasaport giderleri ve yurtdışı çıkış harçları uygun maliyet değildir. Yurt içi seyahat: Proje dahilinde otobüs, tren, uçak vb ulaşım araçlarıyla yapılması planlanan şehirlerarası seyahat maliyetlerini kapsar. Proje dahilinde yapılması planlanan seyahatlerin hareket ve varış noktaları, seyahat aracı (uçak, otobüs, vb.) ve kaç kişinin katılacağı Başvuru Formunun Faaliyetler bölümünde açıkça belirtilmelidir. Yurt dışı ve yurt içi seyahatlerin ulaşım maliyetleri harcırah kapsamında olmayıp bu bölümde ayrı olarak belirtilmelidir. Yapılacak olan seyahatler proje faaliyetleri ile ilgili olmalı ve proje için mutlaka gerekli olmalıdır.

28 Seyahat 2. Seyahat Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş için İzmir-Berlin (Uçak) Her uçuş için Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00 Seyahat Ara Toplamı 2.400

29 Ekipman ve Malzeme Proje süresinde kullanılması planlanan satın alınacak ya da kiralanacak ekipman ve malzeme maliyetlerini kapsar. Bütçe kalemleri isimlendirilirken herhangi bir markaya işaret edilmemeli, ilgili ekipman veya malzemenin genel teknik ismi kullanılmalıdır. Her bir makine/ekipmanın adedi ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Çok fazla sayıda gerçekleştirilecek küçük çaplı alımlarda birim tanımı "set" olarak da belirtilebilir. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için satın alınması "zaruri" olan makine ve teçhizatın rayiç bedeli yazılmalıdır. Proje süresince kullanıma almak koşuluyla makinelere ait yedek parça, ekipman ve aletler ayrıca bu başlık altında bütçelendirilebilir.

30 Ekipman ve Malzeme İç mekânların tefrişatına yönelik eşya alımları (mobilya, beyaz eşya, dekorasyon malzemesi vb.) uygun değildir. Sarf malzemesi alımları, proje ofisi oluşturulmasına yönelik ekipman malzeme alımları uygun değildir. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için "zaruri" olarak araç kiralanması gerekiyorsa bunlar rayiç bedel üzerinden 'günlük/aylık' ya da 'her araç için' birimleriyle bütçelenecektir. Taşıt alımı uygun maliyet değildir. Finansal kiralama yöntemi veya ikinci el makine alımı uygun değildir.

31 Ekipman ve Malzeme Satın alınan veya kiralanan her türlü makine ve ekipman projede öngörülen faaliyetler ve amaçlar için gerekli ve tutarlı olmalıdır. Bu makine ve ekipmanlar uygun nitelikte ve kalitede olmalıdır. Makine ekipman ithalatında söz konusu olabilecek sigorta, nakliye, gümrük bedelleri vb. maliyetleri bütçe hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

32 Ekipman ve Malzeme 3. Ekipman ve malzeme Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0, Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0, Sunucu Bilgisayar Adet Mobil İş İstasyonu Set Makineler, teçhizat 0, Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0, Diğer (lütfen belirtiniz) 0,00 Ekipman ve Malzeme Ara Toplamı ,00

33 Yerel Ofis Maliyetleri Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yalnızca proje faaliyetleri kapsamında kullanılacak ofisin kiralanması durumunda, bu ofise ait maliyetler bu başlık altında bütçelendirilebilir. 4.1 Araç maliyetleri: Başvuru sahibinin/proje ortaklarının projeye tahsis edilmiş kurumsal araçlarına veya proje kapsamında kiralanmış araçlara ait maliyetler (akaryakıt vb.) bu kalemde bütçelendirilir. 4.2 Ofis kirası: Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kiralanan ofisin kirası, yapılacak kira sözleşmesine istinaden piyasa fiyatlarını aşmayacak şekilde bu kalemde bütçelendirilir. 4.3 Tüketim malzemeleri ofis malzemeleri: Sarf malzemesi alımları uygun değildir. 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım): Proje ofisine ait telefon, faks, internet, elektrik, su, ısınma ve bakım giderleri bu kalemde bütçelendirilebilir.

34 Yerel Ofis Maliyetleri 4. Yerel ofis maliyetleri Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 4.1 Araç maliyetleri Aylık 0, Ofis kirası Aylık Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0, Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0,00 Yerel Ofis Maliyetleri Ara Toplamı

35 Diğer maliyetler, hizmetler Projenin uygulanması esnasında yapılması gereken yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, konferans, seminer ve tanıtım faaliyeti türündeki giderleri kapsar. Bu başlık altında belirtilen tüm kalemlerin "hizmet alımı" yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 5.1 Yayınlar: Proje kapsamında gerçekleştirilecek yayınlar bu kalemde bütçelendirilecektir. Basılacak yayının toplam sayısı, içeriği/konusu, sayfa sayısı ve baskı kalitesi ile ilgili bilgiler Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi bölümünde açıklanmalıdır. Yayın sayısının artırılması baskı maliyetini düşürmekle beraber, nihai faydalanıcıların ihtiyaçlarının ötesinde gerçekleştirilen baskılar atıl olarak kalmakta, israfa ve çevre zararlarına yol açabilmektedir. 5.2 Etüd, araştırma: Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için hizmet alımı yoluyla yaptırılacak etüd ve araştırma faaliyetlerinin maliyetleri bu kalemden karşılanacaktır.

36 Diğer maliyetler, hizmetler 5.3 Denetim maliyetleri: İZKA destek miktarı TL ve üzerinde olan projelerden denetim raporu talep etmektedir. Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yapılmalıdır. 5.4 Değerlendirme maliyetleri: Proje faaliyetlerinin belirlenen hedefe ulaşıp ulaşmadığını ölçmek amacıyla yapılan çalışmaya ilişkin maliyetler bu kalemde bütçelendirilebilir. 5.5 Tercüme, tercümanlar: Proje faaliyetleri (seminer, konferans, vb.) veya çıktıları için gereken tercüman/mütercim tercüman veya tercüme hizmeti maliyetleri bu kalemde bütçelendirilir. Tercüme edilecek dokümanın ve sayfa sayısının, toplantı/seminerlerde ise tercümanlık hizmeti süresinin "gün" üzerinden bütçelendirilmesi gerekmektedir.

37 Diğer maliyetler, hizmetler 5.6 Mali hizmetler: Bankacılık hizmetlerine ilişkin ücret ve komisyonlar (havale, EFT ücretleri vb.) bu kalemden karşılanabilir. Sözleşme öncesinde İZKA ya sunulacak teminat mektubu için banka tarafından alınan ücret ya da diğer komisyonlar yararlanıcının sorumluluğundadır; bu kaleme yansıtılamaz. 5.7 Konferans/seminer maliyetleri: Proje kapsamında hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek konferans/seminer/çalıştay masrafları bu kalemde belirtilecektir. Konferansın amacı, süresi, yeri, katılımcıların sayısı, katılımcıların hangi masraflarının (konaklama/yemek vb.) karşılanacağı, Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi bölümünde açıklanmalıdır.

38 Diğer maliyetler, hizmetler 5.8 Tanıtım faaliyetleri: İZKA ve Kalkınma Bakanlığı nın projeye olan katkısını gösterecek alımlar gösterilecektir. Görünürlük için kullanılacak tabelalar, alınan ekipman malzeme üstüne yapıştırılacak etiketler, afiş, reklam panosu, ilan vb. bu kalem altında yer almalıdır. Görünürlük maliyetleri Ajanstan talep edilen mali desteğin %3 ünü geçemez. Götürü maliyetler kabul edilmeyecektir.

39 Diğer maliyetler, hizmetler 5.9 İnşaat İşleri: Proje kapsamında yapılması gereken küçük tadilatların/yenilemelerin masrafları, yeni bina ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki küçük ölçekli yapım işleri bu kalemde belirtilmelidir. Bu kalem, Ajanstan alınan mali desteğin %30 unu geçemez. Küçük ölçekli yapım işleri içeren projelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın belirlediği son birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti (malzeme/metraj, keşif listesi ve maliyet tahmini) sunulmalıdır Kontrolörlük işleri ve diğer: Proje kapsamında kontrolörlük ve benzeri hizmetlerin satın alım maliyetleri bu kalem altında bütçelendirilebilir.

40 Diğer maliyetler, hizmetler 5. Diğer maliyetler, hizmetler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet (TL) (TL) 5.1 Yayınlar Adet 0, Etüd, araştırma 0, Denetim maliyetleri Adet Değerlendirme maliyetleri 0, Tercüme, tercümanlar 0, Mali hizmetler (havale vb.) 0, Konferans/seminer maliyetleri 0, Proje Kapanış Toplantısı Adet Farkındalık Seminerleri Adet Tanıtım faaliyetleri 0, İnşaat İşleri 0, Kontrolörlük işleri ve diğer 0,00 Diğer maliyetler, hizmetler Ara Toplamı ,00

41 Diğer Projenin yürütülmesi için gerekli olan ancak yukarıdaki başlıklarda bütçelendirilemeyen kalemler bu kalemde bütçelenecektir. Bu başlık altına yazılan maliyetlerin her biri ayrı birer kalem olarak eklenmelidir. Yukarıdaki başlıklar altında belirtilemeyen her türlü hizmet alımını (eğitim, danışmanlık, yazılım vb.) bu başlık altında belirtiniz.

42 Diğer 6. Diğer Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 6.1 X Yazılımı Adet Üniversite Danışmanlık Hizmeti Adet Diğer Alt Toplamı

43 İdari Maliyetler Projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel idari giderler ile genel müşterek masrafları kapsar. İdari maliyetler dolaylı maliyetler olup, doğrudan maliyetler (7 no.lu bütçe kalemi) toplamının en fazla %1'i üzerinden hesaplanır. Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan maliyet olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır.

44 İdari Maliyetler Değerlendirme dönemi bütçe revizyonu aşamasında, idari giderler üzerinde ajans tarafından gerekli görülürse kesintilere gidilebilecektir. Bütçede bu başlığın maliyeti götürü olarak yazılmakla birlikte, uygulama dönemi raporlama aşamasında İZKA, harcamalara ilişkin faturaları ve diğer destekleyici belgeleri talep etmektedir. İdari maliyetler yedek akçe olarak değerlendirilemez.

45 İdari Maliyetler 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 8. İdari maliyetler (Kalem 7 nin maksimum yüzde 1 i) Toplam uygun proje maliyeti (7+8)

46

47 Dikkat! Proje kapsamında gerçekleştirilecek satın alma maliyetlerinin detaylı şekilde gerekçelendirilmesi önem arz etmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek toplam maliyeti TL ve üstü makine-ekipman, araç, hizmet vb. satın alımlarına yönelik olarak genel ve teknik özelliklerin belirtildiği teknik şartnameler sunulmalıdır. Farklı tedarikçilerden ıslak imzalı şekilde alınmış en az 3 adet proforma fatura veya fiyat teklif mektubu sunulmalıdır.

48 Dikkat! Farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 adet proforma fatura veya fiyat tekliflerinin ortalaması esas alınarak bütçeye yansıtılabilir. Teknik şartnameler ve proforma faturaların üzerine ilişkili olduğu bütçe kalemi numarası ve ismi yazılmalıdır. Hangi kaleme ait olduğu anlaşılmayan, gruplandırılmamış, ilişkilendirilmemiş proforma faturalar geçersiz sayılacaktır.

49 Dikkat! Yapay bölünme yapılmamalıdır. Örneğin; bilgisayar, yazıcı, LCD TV gibi aynı yerden tedarik edilebilecek bütçe kalemleri için toplu halde proforma fatura alınabilir. Ancak bütçe kalemleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Anahtar teslim işler olabilir, bu durumda işin ayrıntısı teknik şartnamede detaylı sunulmalıdır. Proformalar şartnamedeki detayla örtüşmelidir.

50 Örnek

51 Başvurunuzda 3 ten az sayıda proforma fatura/fiyat teklifi sunulması durumunda bunu gerekçelendiren EK-E Destekleyici Belgeler Örnek -6 daki Beyan doldurulmalıdır. Dikkat!

52 Teşekkürler..

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı