Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi"

Transkript

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi 2009 Ankara NOT: Bu rehber, Yenilik Transferi (TOI) proje sahibi kurumlarımıza, projelerine ilişkin Ara Rapor hazırlama sürecinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge ile Avrupa Komisyonun temel belge ve usulleri arasında farklılıklar olması durumunda resmi dokümanlar esas alınacaktır. 1

2 I. GİRİŞ LdV Yenilik Transferi projelerinde proje süresi 24 ay olan projeler birinci yılının sonunda ilk yıla ilişkin faaliyetler ve harcamalar hakkında bir Ara Rapor sunmak zorundadır. 1. Ara Rapor Nedir? Ara Rapor, sözleşme süresi 24 aylık olan tüm projeler için sunulması sözleşme gereği zorunlu olan bir yükümlülüktür. Projenin değerlendirmesinde önemli bir aşamadır. İkinci ödeme dilimi için (maksimum %40) ön koşuldur. Ara Raporda, gerçekleştirilen faaliyetlerin, elde edilen proje sonuçlarının ve harcamaların sözleşmede belirtilen plan ve programa uygunluk kontrolü ve denetlenmesi yapılmaktadır. 2. Ara Raporda Neler Değerlendirilmektedir? Ara raporda şu noktalar değerlendirilmektedir: Projenin ilk döneminde yapılan ilerlemenin ve faaliyetlerin iş programına uygunluğu, Projenin ürünlerinin ve sonuçlarının kalitesi, Projenin uluslara arası boyutu ve ortaklara arası işbirliği düzeyi, Yapılan transfer ile ilgili ilerleme ve transferin etkisi, Proje harcamalarının program kuralları ile proje bütçesine uygunluğu, Ortaklara yapılan transferler vb. 3. Ara Raporun Puanlaması Nasıldır? Proje ara raporunun değerlendirilmesinde Yeşil, Sarı ve Kırmızı olmak üzere üç değerlendirme kriteri kullanılmaktadır. Bunlardan; Yeşil (Green) yapılan değerlendirme sonucunda proje faaliyetlerinin ve harcamaların uygun bulunduğu durumlarda verilecek nottur. Proje sahibine küçük düzeltmelerle ikinci ödemenin yapılabileceği anlamına gelmektedir. Sarı (Orange) proje faaliyetlerinin planlamadan daha geride olması ve/ya finansal harcamalarda bazı problemlerin tespit edildiği durumlarda verilecek nottur. Bu durumda ikinci ödeme dilimi, proje sahibinden istenen 2

3 kabuledilebilir gerekçe ve açıklamalar sunulana ya da gerekli düzeltmeler yapılana kadar ertelenebilir. Kırmızı (Red) - Projenin hem faaliyetleri hem de harcama açısından son derece yetersiz bulunduğu durumlarda verilecek nottur. Ödeme ertelenir ve/ya proje askıya alınabilir. 4. Rapor Ne Zaman Sunulmalıdır? Yenilik Transferi projeleri ile ilgili ara rapor sunmak için son tarih proje başlangıç tarihinden itibaren 12 ay artı 2 aydır. 5. Ara Raporla sunulması gereken ek belgeler Nelerdir? Proje ara raporu sunulurken aşağıdaki belgelerin ara raporla birlikte sunulması zorunludur. Harcama kanıt belgelerinin tamamı Final raporunda sunulmak zorunda olduğu için, aşağıda listelenen belgelerinin dışında harcama belgelerinin Ara Rapor ile birlikte sunulmasına gerek yoktur. Bu belgelerden biri eksik sunulduğu durumda, eksik belge tamamlanıncaya kadar raporun değerlendirmesi askıya alınacaktır. a) Islak imzalı bir orijinal nüsha halinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve kurum yetkilisince imzalanmış ara rapor formu ve finansal tablolar (imzasız olarak sunulan rapor formu ve bütçe tabloları kabul edilmeyecektir). b) Ara rapor ile finansal tabloların elektronik kopyaları, c) Ortaklara yapılan banka transfer belgelerinin kopyaları, (bu belgede havalenin yapıldığı ortağın adı ve banka hesap numarası yazılı olmalıdır). d) Taşeronluk harcamaları ile ilgili anlaşmalar, ödeme belgeleri ve ilgili diğer belgeler. e) Önceden gönderilmemiş ise Ortaklarla Yapılan Sözleşmelerin birer kopyası Ayrıca şu eklerinde ara raporla birlikte sunulması zorunludur: f) Ortaklık toplantılarının tutanakları (minutes of meetings), g) Toplantı katılımcı listesi, h) Proje ürünlerinin/çıktılarının kopyaları(online ise internet adresi), i) Var ise yayınlar vb. 6. Ödemenin İkinci Dilimi Ne Zaman Yapılacaktır? Ara raporda %40lık ilk ödemenin %70lik bölümü harcanmış ve ara raporda bu durum beyan edilmiş ise ikinci ödeme dilimi serbest bırakılacaktır. 3

4 Eğer %40lık ilk dilimin %70lik bölümü harcanmamış ise proje sahibine ikinci ödeme yapılmayacaktır. Proje sahibi projenin ileri ki zamanlarında harcamalarda %70lik eşiği aşınca yeni bir finansal tablo sunacak ve sunulan yeni finansal tablolar değerlendirildikten sonra ödemenin ikinci dilimi serbest bırakılacaktır. II. ARA RAPOR FORMU VE FİNANSAL TABLOLAR Sunulacak ara rapor iki bölümden oluşmaktadır. Ara Rapor Formu (Word belgesi) ve Finansal Tablolar (Excel Tablo) 1. Ara Rapor Formu Ara Rapor formu proje faaliyetlerinin anlatıldığı belgedir. Bu belgenin tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Rapor şu bölümlerden oluşmaktadır: Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) A. Yararlanıcı Kurum (Beneficiary Organisation) B. Ortaklık (Consortium) C. İş Programı (Work Programme) D. Sonuçlar, Ürünler Ve Kat Edilen İlerleme( Results, Products & Processes) E. Ürünlerin Yaygınlaştırılması İle İlgili Çalışmalar Vb. (Dissemination And Exploitation Of Results, Products & Processes) F. Etki (Impact) G. AB Politika Ve Önceliklerine Sağlanan Katkı (Contribution To Eu Policies) H. Genel Değerlendirmeler (General Comments) I. Ekler (Annexes) Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) Bu bölümde kuruma ve projeye ilişkin genel bilgiler yer alacaktır. Bu bölüm kurum yetkilisince imzalanmalı ve raporun kapsadığı tarih aralığı da tam olarak yazılmalıdır. 2. Finansal Rapor ve Finansal Tablolar Projenin finansal bölümü sunulurken matbu ve kendinden hesaplamalı resmi finansal tablolar (Excel Tablo) kullanılmalıdır. Bu tablolar doldurulurken harcamaların beyanı için tablodaki mevcut satır sayısı yeterli gelmez ise Ulusal Ajans tan yardım istenmelidir. 4

5 Finansal tablolar H1-H7 aralığında tablolardan oluşmaktadır. Bu tablolardan ilki olan H1(a+b+c) Toplam bütçeyi ve toplam harcamaları göstermektedir. H2(a+b) toplam sözleşme bütçesi ile bu bütçenin ortaklara dağılımı ve harcamaların ortaklara göre dağılımını göstermektedir. H2c tablosu ise proje ortaklarına yapılan banka havalelerine lişkin bilgiler içindir. Diğer tablolar ise sırasıyla şunlardır: Tablo H 3- Personel Giderleri (Staff Cost) Bu harcama kalemi ile ilgili şu noktalara dikkate edilmelidir. Personel ödemeleri gerçek kazanç (actual costs) üzerinden yapılmalıdır. Beyan edilen rakam istendiği zaman ispatlanabilmelidir. Aynı süre aralığında iki farklı kategoride ücretlendirme yapılmamalıdır. Personel kaleminden ücretlendirlen kişiler proje sahibi ve ortak kuruluşların personeli olmalıdır. Taşeronların personel ücretleri bu kalemede beyan edilmemelidir. Personel olarak beyan edilen her kişi tek tek beyan edilmelidir. Toplu ve isimsiz beyanlar yapılmamalıdır. Örn. working-group, reaserch- group gibi. Tablo H 4 Seyahat ve İaşe-İbate (Travel And Subsistance) Bu harcama kalemi ile ilgili şu noktalara dikkate edilmelidir. a. Seyahat Giderleri (Travel Cost) Her seyahate ilişkin masraflar tek satırda gösterilmelidir. Toplu beyanlar kabul edilmeyecektir. Ör. iki kişiye ait yol masrafının tek satırda gösterilmesi gibi. Yol ve iaşe harcamaları doğru sütunlarda gösterilecektir.. Sadece gidiş ve dönüş günlerindeki harcamaları kapsamalıdır. (Ör. taksi, otobüs, uçak bileti, havaş, vize, yurtdışı çıkış harcı vb.) b. İaşe (Harcırah) (Subsistance Cost) Beyan edilen gün sayısı resmi toplantı günlerinden fazla olmamalıdır. Seyahat gün sayısı minimum da tutulmalıdır. (başvuruda belirtilenden fazla olursa gerekçelendirilmelidir.) Her kişi ayrı ayrı satırda gösterilmelidir. 5

6 Harcamalar ilgili sütunda gösterilmelidir (Subsistance Cost). Yol masrafları ile ilgili olan harcamalar bu kalemde gösterilmemelidir. Üçüncü şahısların masrafları burada gösterilmemelidir (bu harcamalar other cost kaleminde beyan edilmelidir. ). İaşe-ibate ödemelerinde ülkeler için belirlenen maksimum günlük bedeller aşılmamalıdır. İaşe günü hesaplanırken, TAM günlük iaşe bedeli için gece kalış esası kabul edilmeli ve dönüş günü yarım gün olarak kabul edilmelidir. Ör. yol dahil 4 günlük bir toplantı için iaşe gün sayı en fazla 3.5 gün olabilir. Tablo H5- Araç-Gereç Giderleri (Equipment Cost) Bu gider kalemi altında; yeni veya ikinci el araç-gerecin alımı, kiralanması veya leasing yoluyla alımı ve sigorta masrafları da dahil harcamaların ödemesi yapılabilir. alınan ekipman ile ilgili olarak amortisman bedeli ile ekipmanın projedeki kullanım yüzdesi önemlidir. Bu türden alımlarda ilgili kurallar uygulanmalıdır. alınan ekipman başlangıçta öngörülmüş olmalıdır. Değilse bu konuda kabul edilebilir gerekçeler sunulmalıdır. Tablo H6- Diğer Giderler (Other Cost) Bu harcama kalemi ile ilgili şu noktalara dikkate edilmelidir. Üçüncü tarafların masrafları buraya yazılmalıdır. Proje sahibi ve ortakların personelinin harcamaları bu başlık altında beyan edilmemelidir. Ortak yemek vb. burada beyan edilebilir ancak bu masraf ortakların ve taşeronların personeli ile ilgili bir harcama olmamalıdır. Masrafları beyan edilen proje sahibi ve ortakların personelinin dışındaki katılımcılara ilişkin katılımcı listesi sunulmalıdır. Pilot uygulama vb için katılımcıların masrafları bu bütçe başlığı altında beyan edilmelidir. Konferans katılım ücretleri bu başlık altında beyan edilmelidir. Ancak benzer harcamalar aktif katılımcı olarak durumlarda karşılanacaktır. Aksi takdirde katılım ücretleri ve diğer masraflar ödenmeyecektir. 6

7 Tablo H7- Taşeronluk Giderleri (Subcontracting Cost) Bu harcama kalemi ile ilgili şu noktalara dikkate edilmelidir. Üçüncü taraflarca yapılan harcamalar bu bölümde beyan edilmelidir(external costs). Tüm harcamalar için kanıtlar sözleşmeler ve faturalar vb. sunulmalıdır. Harcamalarda ilgili yıla ait İdari ve Mali Rehberde belirtilen harcama aralıklarına uygun prosedürler tatbik edilmelidir. Kişilerden yapılan alımlarda da makbuz konulacaktır. NOT: Yukarıda belirtilen bütçe kalemleri ile ilgili harcama kuralları, istisnalar ve kabul edilebilir harcamalara ilişkin daha fazla bilgi Merkez Başkanlığımız ile kurumunuz arasında imzalanmış olan Hibe Sözleşmesinin eki olan ilgili yıla ait İdari ve Mali Rehberde bulunabilir. III. GENEL HATIRLATMALAR Ara rapor sunulurken aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalı ve sunulan raporun bu şartları taşıdığından emin olunmalıdır. Her harcamanın ilgili bütçe kalemi altında beyan edilmelidir. Rapor resmi Ara Rapor Formu ile sunulmalıdır. Ara rapor ile finansal tabloların elektronik kopyaları sunulmalıdır. Ara raporda verilen bilgiler ile sözleşme ve başvuru belgelerindeki bilgilerin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Harcamalarda çift beyan olmamasına dikkat edilmelidir. Ör. bir harcama hem Seyahat harcama kaleminde hem de Diğer Giderler harcama kaleminde gösterilmemelidir. Ara Rapor finansal tablosunda harcamalara ilişkin kesin tarihler yazılmalıdır. İki tarih aralığını kapsayan harcamalar için ise başlangıç ya da bitiş tarihlerinden uygun olanlardan biri esas alınabilir. Harcamalar KDV den muaf olarak beyan edilmelidir. Her ortağa ilişkin harcama ayrı ayrı gösterilmelidir Ortağın ilgili kalemdeki harcaması aynı anda gösterilmelidir. Ör. Other Cost kalemi ile ilgili P1 in tüm harcaması gösterildikten sonra ikinci ortağın harcaması listelenmelidir. 7

8 IV. FAYDALI DOKÜMANLAR 1) Ara Rapor Formu: 2) Ara Rapor Bütçe Tablosu Daha fazla bilgi için: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA/ANKARA Tel: Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Hibe Olanakları Hakkında Sorular ve Cevapları (Lütfen teşvik olanakları ile ilgili ek bilgileri de dikkate

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı