ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar"

Transkript

1 Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HER TÜRK BEBEK DOÐAR, ASKER DOÐMAZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Eylemcilerin ilk zaferi! Erdoðan Baybars AZRAÝLLERÝN ÇÖPLÜÐÜ... Ali Osman ATATÜRKÇÜ YAÞAMDAN CEMAATÇI YAÞAMA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu YOL AYIRIMI MI YOKSA? Dolgun Dalgýçoðlu AZRAÝL Mehmet Levent Tetikçi Mustafa Yalçýn cezaevinde de cinayet tasarýlarý yapýyor... Gazetemizi kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn dün ikinci kez çýkarýldýðý duruþmadan sonra, mahkeme koridorundaki arkadaþlarýmýza polisin önünde de bir tehdit savurdu... Azrailiniz olacaðým lan! n Þener Levent'i öldürmek için gazetemize silahlý saldýrý düzenlediðini polise verdiði ifadede itiraf eden Mustafa Yalçýn'ýn sinirli tavýrlarý nedeniyle, polis arkadaþýmýz Ali Osman'ýn ikinci kez duruþma salonuna girmemesini uygun buldu... n Savcý Damla Güçlü dosyanýn tamamlanmasý ve aðýr cezaya sevk talebinin hazýrlanmasý için mahkemeden ek süre talep etti... n Mustafa Yalçýn'ýn avukatlýðýný Yünsal Ýlhan üstlendi ve savcýnýn talebine itiraz etmedi... n Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin duruþmayý 1 Kasým 2011 Salý gününe erteledi... l 2. sayfada Ülkücülerin araçlarýndan bakýn neler çýktý... Pala, sopa, demir çubuk n YDÜ nün giriþ-çýkýþlarýný kontrol altýna alan ve yoklama yapan polis ekipleri ülkücülerin araçlarýnda balta, pala, cop, zýpkýn, satýr, taþ ve sopa ele geçirdi... n Yoklanan araçlardan birinde, uyuþturucu olduðuna inanýlan madde de bulundu ve Kaþif Pehlivan isimli öðrenci narkotik ekipleri tarafýndan göz altýna alýndý... l 3. sayfada Sosyalist Parti: Sýnýrdýþýlar durdurulmalý, faþist Ülkü Ocaklarý kapatýlmalý... n 7. sayfada

2 ROCKS OTEL'ÝN MUTFAÐINDA YANGIN Girne bölgesinde önceki gün iki yangýn çýktý. Rock Hotel mutfaðýnda dün geceki yangýnda iki kiþi yaralandý. Polis bültenine göre, önceki gece saat 21.00'de Girne'deki Rock Hotel'in mutfaðýnda, gaz sýkýþmasý sonucu çýkan yangýn itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangýn sýrasýnda, Mehmet Önalýr ve Abdullah Coþkun yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlar ilkyardým tedavilerinin ardýndan kontrol altýna alýndý. Yangýnýn çýktýðý mutfak ve içindeki eþyalar yandý. ÇAÐINER'ÝN ÇÝFTLÝÐÝNDE YANGIN ÇIKTI Çatalköy'de Ünal Çaðýner'e ait küçükbaþ hayvan çiftliðinde de önceki gün öðle saatlerinde yangýn çýktý. Muhtemelen gübre sýkýþmasý sonucu oluþan gazýn alev almasýyla baþlayan yangýnda 30 kamyon gübre, bir zeytin aðacý kýsmen ve bir alýç aðacý tamamen yandý. Yangýn itfaiye ekiplerince söndürüldü. TUTUKLANMAKTAN KURTULAMADI Gazimaðusa'da, Türmen Elektronik adlý iþyerine suç iþlemek amacýyla giren ancak hiçbir þey çalmadan çýkan genç, tutuklanmaktan kurtulamadý. Polis bültenine göre, önceki sabah meydana gelen olayda 26 yaþýndaki Ý.P, sabah 07.00'de Türmen Elektronik'e girdi ve bir þey çalmadan çýktý. Polis zanlý genci tutukladý ve hakkýnda soruþturma baþlattý. HAVA SICAKLIÐI AZALACAK Ilýk havanýn hakim odluðu bölgede, cuma gününden itibaren serin hava hakim olacak ve hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, derece dolaylarýnda seyreden hava sýcaklýðý, cuma gününden itibaren dereceye kadar inecek. Cuma günü kuzey ve batý yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor. YENÝCEKÖY, KALAVAÇ VE DÝPKARPAZ'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yeniceköy ve Kalavaç'ta bugün , Dipkarpaz köyü ve sahil bölgesinde de saatleri arasýnda elektrik kesintisi olacak. Kýb- Tek'ten yapýlan açýklama göre, kesintiler Orta Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalardan dolayý yapýlacak. ÝSKELE-SINIRÜSTÜ KAVÞAÐI BUGÜN KAPALI Karayollarý Dairesi, bakým çalýþmalarý nedeniyle Ýskele Sýnýrüstü kavþaðýnýn bugün saatleri arasýnda trafiðe kapanacaðýný bildirdi. Daireden yapýlan yazýlý açýklamada, Ercan - Ýskele yolunu kullanarak Karpaz ve Maðusa'ya gidecek sürücülerin, Ýskele - Sýnýrüstü tali yolunu kullanarak Ýskele içerisinden ulaþabilecekleri belirtildi. Açýklamada, sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretçilerine uymalarý istendi. Kurþundan sonra bir tehdit daha... "Azrailiniz olacaðým lan!" Afrika (Özel)- 1 Temmuz tarihinde Girne Limaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan ve 3 Temmuz tarihinde Þener Levent'i öldürmek için gazetemize gelen Mustafa Yalçýn, kendisine kapýyý açan arkadaþýmýz Ali Osman'a ateþ ettikten sonra olay yerinden ayrýlmýþtý. Kýsa sürede polisler tarafýndan yakalanan Mustafa Yalçýn, dün ikinci kez Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde yargýç huzuruna çýkarýldý. KKTC Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Yalçýn, 14 Ekim tarihinde mahkeme huzuruna çýkarýldýðýnda çok þýk ve neþeliydi ancak dünkü duruþmada sinirli olduðu gözden kaçmadý. Duruþmayý izlemek için salonda bulunan arkadaþýmýz Ali Osman'a "Gülme lan" diyerek laf attý... Tutuklandýktan sonra polise verdiði ifadesinde Þener Levent'i öldürmeye geldiðini gizlemeyip itiraf eden Mustafa Yalçýn dün çýkarýldýðý Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne avukatýyla birlikte geldi. Savcý Damla Güçlü dosyanýn tamamlanmasý ve aðýr cezaya sevk talebinin hazýrlanmasý için mahkemeden ek süre talep etti. Yalçýn'ýn avukatý Yünsal Ýlhan savcýnýn ek süre talebine itiraz etmedi. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin de savcýlýðýn gereken iþlemleri tamamlamasý için mahkemeyi 1 Kasým 2011 Salý gününe erteledi. Geçtiðimiz duruþmada mahkeme kordidorlarýnda "Benim Felek'lerle bir iliþkim yok, benim tek reisim Sedat Peker'dir. Ayrýca Mehmet Çangar çok iyi bir insan, ona çamur atmayý býrakýn" diye haykýran Mustafa Yalçýn, dün de mahkeme salonundan ayrýldýktan sonra fotoðrafýný çeken gazeteciler arasýnda bulunan muhabirimize "Azrailiniz olacaðým lan" diye tehdit savurdu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HER TÜRK BEBEK DOÐAR, ASKER DOÐMAZ Meydana dökülmüþ yine ülkücüler... Bayraklarýný havaya dikerek, -Her Türk asker doðar, diye nara atýyorlar. Kaç kere yazdýk... Türk de insan ve bütün insanlar gibi bebek doðar. Asker doðmaz... Biz yazdýkça daha da azýtýyorlar, daha da yüksek sesle haykýrýyorlar... Fotoðraflarýný çeken muhabirimize küfür ve tehdit sallýyorlar: -Sen çekemezsin resmimizi... Vatan hainisin sen... Vatan hainleriyle birliktesin... Üniversitede Kürtlere karþý gösteri yapmaya hazýrlananlar kontroldan geçirilmiþ güvenlik görevlileri tarafýndan... Bakýn neler çýkmýþ araçlarýndan... Kesici aletler... Palalar... Sopalar... Ruanda'daki palalar gibi palalar... Dahasý var... Dün yargýç huzuruna çýkarýlmýþ, gazetemizi kurþunlayan ülkücü... Cezaevinde daha da bilenmiþ bize karþý anlaþýlan... Duruþmayý izlemeye giden arkadaþlarýmýza polisin önünde tehdit savurmuþ: -Azrailiniz olacaðým! Azrail tutuklu þimdilik... Ama dýþarýda boþta gezen azrail çok... Külahý yok... Palalarý ve bayraklarý var... Üç bayrak: Türk bayraðý KKTC bayraðý Ve bir de üç hilalli bayrak... Milliyetçilik hortladý diyemem... Hiç ölmedi ki çünkü buralarda... 50'li yýllarýmýzdan beþ beter bir hava... "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye nara atarlardý o zamanlar... Þimdi ise "Þehitler ölmez, vatan bölünmez" diye baðýrýp duruyorlar... Bölünmez de ne demek? Bizi bölmediler mi çoktan? Bölünmez dedikleri vatan hangi vatan? 82. vilayeti miyiz biz o vatanýn? Ve sen sevgili Kýbrýslýrum kardeþ... Bilirim, bu derslere ihtiyacýn yok elbette... Ama hele dur, biraz dinle... Kendi ýrkçýlarýný ve þövenistlerini yerden yere vururken, kuzeydekileri aklamaya kalkma... Sizin taraftaki milliyetçiliðin bizim taraftaki milliyetçiliði körüklediðini anlatma bana... Sizinkiler milliyetçi olmazsa bizimkiler de olmaz demeye getirme sözü... Ýki taraftaki milliyetçilik birbirini besler mutlaka... Ama böyle olmasa da milliyetçi ruhumuzdan bir þey eksilirdi sanma... Ne sizin, ne de bizim milliyetçiliðimizin beslenmeye çok ihtiyacý olduðunu sanmýyorum ben... Yani Kýbrýs'ta hiç Rum olmasa da farketmezdi Türk milliyetçiliði için... Birþey deðiþmezdi yine... Bak, "Her Türk asker doðar" diyorlar sana... Adada yalnýz Türk deðil, Rum da olduðu için mi asker doðar sanýrsýn? Ya da Türkiye'de Kürt olduðu için... Kürt olmasa Türk asker doðmaz mýydý yani? Pusuya yatan Azrailimiz Kýbrýs'ta hiç Rum olmasa da pusuya yatardý... 'Yurtsever' ve 'vatan haini' diye bölünmüþlüðümüzün hiçbir ilgisi yok Kýbrýs sorunuyla... Ýki toplumlu yapýmýz tuzu biberidir sadece bunun... Ve herkes sanýr ki Kýbrýs'ta milliyetçilik týrmanýrsa bunun için týrmanýr... Ne münasebet! Her Türk asker doðduðuna göre, doðuþtan milliyetçiyiz biz! Kendi aramýzda 'yurtsever' ve 'vatan haini' diye bölünmek için baþka bir düþmana ihtiyacýmýz yok! Sizin de yok Rum kardeþ... Adada hiçbir Türk olmasa, sizin içinizdeki milliyetçi ruhtan da bir þey eksilmez... Siz de bölünürsünüz bizim bölündüðümüz gibi... Neden bilir misin? Alçaklarýn son sýðýnaðý milliyetçiliktir çünkü... Hakyiyiciler bayraða sarýlýrlar hep... Asýl mesele Türk-Rum, ya da Türk-Kürt meselesi deðil ki... Açlýk ve tokluk meselesi asýl mesele... Yalnýz iki millet var zaten þu bedbaht yeryüzünde... Açlar ve toklar... Milliyetçilik de bunun eseri iþte... Ne Kýbrýs meselesi milliyetçiliðin eseri, ne de milliyetçilik Kýbrýs sorununun eseri... Alçaklýktýr milliyetçiliðin en büyük yemi!

3 AFRÝKA dan mektup... SARAYÖNÜ'NDEN BAKANLAR DÜNYAYI GÖREMEZLER MÝ? Mehmet Ali Talat'a bakýlýrsa Derviþ Eroðlu dünyalý deðilmiþ! Ya nereli? Uzaylý mý? Mars'tan mý, Merih'ten mi, hangi cehennemden geldi? Dünyalý deðil de ne demek? Talat "Sarayönülü" diyor... Peki Sarayönü bu dünyada deðil mi? Dünyaya Sarayönü'nden bakmakta bir kusur mu var? Sarayönü'nün en kýdemli emektarý, rahmetli Boyacý Rauf dayý hep o pencereden bakmadý mý dünyaya? Neyi eksik gördü ki? Rauf Denktaþ'ýn veya Mehmet Ali Talat'ýn gördüklerini Rauf dayýnýn göremediðini kim iddia edebilir?. Ya Rauf dayýnýn gördüðünü onlar görebildi mi acaba? * Moda haline gelmiþ toplumumuzda... Baþkalarýna hava atmak isteyenler, "Ben dünyalýyým" diye hava atýyor... Onlar dünyalý! Gerisi Sarayönülü! Sarayönü'nü dünyanýn merkezi sanýrlarmýþ... Ne var bunda? Ýngilizler Trafalgar'ý... Ruslar Kýzýl Meydan'ý... Fransýzlar Eyfel Kulesi'ni... Çinliler Tienenman Meydaný'ný... Dünyanýn merkezi saymazlar mý? Onlar da dünyaya o meydanlarýn pencerelerinden bakmazlar mý? Onlarýn bunu yapmaya hakký var da, bizim neden yok? Sarayönü'nün ne eksiði var ki? * Dünyalýyým diyenlere gidin sorun isterseniz... Zambiya nerde? Gösteremezler haritada size... Avustralya'nýn baþkentini sorun... Bilmezler... Volga nehrinin hangi denize döküldüðünü, Malta'nýn yüzölçümünü ve Hazer Denizi'nin kýyýsýnda hangi ülkelerin sýnýrlarý olduðunu bilirler mi? Bilmezler! Ho Þi Min'in hangi tarihte öldüðünü bilirler mi? Bilmezler... Araç emniyet kemerini, Amerika'nýn ünlü Savunma Bakaný McNamara'nýn keþfettiðini bilirler mi? Bilmezler... Meþhur Mona Lisa tablosunu hangi ressamýn yaptýðýný bilip bilmediklerinden de emin deðilim ben... Ama siz sorun yine de... "Dünyalýyým" diye övünenlere sorun... * Ne enteller, ne danteller yetiþtirmiþ meðer bu ülke... Yýlda bir kitap bile okumazlar, ama dünyalýyým diye efelenirler... Sarayönü'nü küçümserler... Sarayönü'nde yedikleri sandüviçi dünyanýn baþka hiçbir yerinde yiyemezler oysa... Ve öyle bir Dikilitaþ'ý da göremezler baþka hiçbir yerde! Baþka yerden bakýnca dünya yuvarlak görünür de, Sarayönü'nden bakýnca mý yuvarlak görünmez? Dikilitaþ mý batar size? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YDÜ'de giriþ çýkýþlarda yoðun denetimlerini sürdüren polis, sabah saatlerinden itibaren Lefkoþa Fuar Alaný önünde araçlarý durdurarak arama yaptý. YDÜ'ye giren tüm araçlar, sürücü ve yolcular da dahil olmak üzere arandý. Polisin güvenlik önlemi nedeniyle, saat 11.00'de yapacaðý duyurulan eylem yapýlamadý. Polis ekipleri, YDÜ okul giriþine barikat kurarak, araçlarda yaptýðý aramada bazý araçlarda, çok sayýda suç aleti bulunarak, polis tarafýndan el konuldu. Polisin bulduðu aletler arasýnda balta, pala, cop, zýpkýn, satýr, taþ ve sopa olduðu gözlemlendi. Araçlarýn birinde, uyuþturucu olduðuna inanýlan madde de bulunduðu öðrenildi. Bununla ilgili olarak Kaþif Pehlivan isimli öðrenci narkotik ekipleri tarafýndan göz altýna alýndý. Üniversite içerisinde yapýlacaðý duyurulan eylem, polisin güvenlik önlemleri nedeniyle iptal edilerek, TC Büyükelçiliði önüne yürüyüþ gerçekleþtirildi. YARDIM KAMPANYASI DAÜ-SEN ve DAÜ BÝR-SEN den yapýlan ortak açýklamada, Van'da meydana gelen depremde yüzlerce insanýn hayatýný kaybettiði, binlercesinin yaralandýðý ve onbinlerce insanýn da evsiz kaldýðýna dikkat çekilerek, yardýma ihtiyacý olanlara iletilmek üzere insani yardým kampanyasý baþlatýldýðý kaydedildi. Sendikalar tüm halký, (Koop bank " numaralý hesaptan kampanyaya katkýda bulunmaya çaðýrdý. Ülkücülerin araçlarýndan pala ve sopalar çýktý!

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Adalet de alnýndan vurulacaksa böyle Memleket tepetakla gitti demektir artýk Yazan kim alnýmýza bu kaderi söyle Adalet terazisinden bu kadar mý saptýk? Kalay KURTLARIN UCUZ KAHRAMANLIÐI Sokaklarýmýzda "Her Türk Asker Doðar" ya da "Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarý baðýrýlýyor son günlerde. Nefret, savaþ histerisi almýþ baþýný gidiyor. Irkçýlýk dizboyu. Memlekette baþlattýklarý Kürt avýna bu saçmasapan sloganlar fon müziði oluyor. Pis bir filmin seyircileri oluyoruz yine. Nu arada sokaklarda uluyanlara terhis belgesi sormayýn sakýn. Çoðu ya asker kaçaðýdýr, ya da sýrf askerlik yapmamak için üniversiteye yazýlmýþ, öðrenci ayaklarýnda memleket kurtarmaktadýr. Madem "þehitler ölmez" sen neden askerlikten kaçýyorsun Kurt kardeþ? Söylesene Kalaycý Ali OSMAN Periyodik AZRAÝLLERÝN ÇÖPLÜÐÜ... Son zamanlarda yaþadýklarýmýz karþýsýnda bazý dostlar soruyorlar: -Be ama hiç korkmaz mýsýnýz? -Korkmamak mümkün mü? Üç kuruþa adam öldüren bir zihniyetle karþý karþýyayýz... "Yazdýðýnýz yazýlarý beðenmedim" diyor birisi ve gelip seni kurþunluyor. Rastgele hayatta kalýyorsun... Diðeri, esrar, eroin, tehdit, kaçakçýlýk iþlerine giriyor, etrafý haraca baðlýyor, çeteleri yönetiyor.. Bunlarý da yazýyorsun... Yazdýðýn zaman onlar da gelip sana kurþun sýkýyorlar... Sebebi ortada... Düzenlerine takoz koyuyorsun... Öldüreceklerse öldürecekler... Korkunun ecele faydasý var mý? -Karayýlan'ýn hikayesi geldi aklýma... -Bu Karayýlan'lýk hikaye deðil... KKTC'nin gerçeðidir. -Neden yazmaya devam ediyorsunuz? -Gelecek nesillere birþeyler býrakmak için... Korkuyoruz dedimse teslim oluyoruz demedim. Ülkemizin, çocuklarýmýzln geleceðindendir korkumuz.. Geleceðinden deliler korkmazmýþ derler hem... Dediðim gibi, bizim insanýmýz yazýlan bir yazýyý beðenmezse okumaz... Uyuþturucuyla iliþkisi olduðu iddialarýna iliþkin bir yazý yazdýðýnýzda, dahasý o kiþi büyük miktarda uyuþturucuyla da yakalanýrsa, bizim insanýmýz alkýþ tutar böylesi yazýlarý yazanlara... Ama deðiþen insan yapýmýz nedeniyle tepkiler baþka türlüdür þimdi... Yazdýðýnýzý beðenmedim der size kurþun sýkar, uyuþturucuyla ilgisini yazdýnýz diye tetikçi gönderir sizi öldürmesi için... Boku bokuna ölmektendir korkmamýz... Bugün olmazsa bir gün öleceðimizi biliyoruz... -Dün sizin ikinci tetikçi mahkemeye çýkmýþ... -Evet... Ben de rastgele ordaydým. Arkadaþýmýn ýsrarý ile salona girdim... Nerede oturduðunu ilk anda görmedim bile... Hakimin verdiði arada dýþarýya çýkarken etrafa baktýðýmda onu gördüm. Ne müthiþ bir kin vardý gözlerinde... O anda onu býraksalar ve eline otomatik bir silah verseler herhalde þarjörü üzerime boþaltýrdý.. Eminim onun aklýndan geçiyordu benim aklýmdan geçenler de... -Ne oldu sonra? -Aklýmdan geçenlerin mümkün olamayacaðýný düþündüm ve kendi kendime gülümsedim sadece... Ve kapýdan çýkarken bir ses duydum... -Gülme lan... Ölür müsün, öldürür müsün... Hakim davayý erteledi... Dava 1 Kasým'da... Polisler arasýnda götürülürken efelenmesi görülmeye deðerdi... Fotoðrafýný çeken arkadaþýmýza baðýrdý: -Azrailiniz olacaðým, dedi... Öðleden sonra çoðunluðu TC plakalý araçlarla ülkücüler Lefkoþa sokaklarýna daldýlar... "Þehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doðar" sloganlarý arasýnda geldiler... Aslýnda birisinin "Nedir be ama yaptýðýnýz bu taþkýnlýk" demesini bekliyorlardý... Kimse birþey söylemedi... Fotoðraflarýný çeken arkadaþýmýzý tehdit ettiler ve gittiler... Her geçen gün birisi öldürülüyor bu diyarda... Üç kuruþa hem de... Borcu olan alacaklýsýný öldürüyor... Düþüncesini beðenmediðine kurþun sýkýyor... Tam bir çöplük burasý... Azraillerin çöplüðü... Korkmayan delidir! Ülkücü gösterilerine devam n Ülkücü gençler fuar alanýnda toplandý ancak YDÜ yerine meclis önüne yürüdü... "Türkiye'de yaþanan terör olaylarýnda þehit olanlarý anmak ve terörü lanetlemek" amacýyla önceki gün Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ)'de, hafta sonu da Girne'de eylem yapan ülkücü gençler, dün fuar alanýnda yeniden toplandý. Ülkücüler, daha önceki açýklamalarýnýn aksine YDÜ yerine, Meclis önüne doðru yürüyüþe geçti. Polis Genel Müdürlüðü'nün ve çevik kuvvetin yoðun güvenlik önlemi aldýðý protesto gösterisinde, konvoy halinde Türk bayraklarýyla Meclis önüne giden grup, burada "Þehitler Ölmezi, Vatan Bölünmez; Ne Mutlu Türküm Diyene" þeklinde sloganlarý attý. Meclis/ Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði önüne yürüyen ülkücü grup, burada bildiri okuyarak daðýldý. MECLÝS ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI Bir grup ülkücü öðrenci, Cumhuriyet Meclisi önünde basýn açýklamasý yaptý. Yakýn Doðu Üniversitesi'nde, Türkiye'de terör örgütü PKK'nýn gerçekleþtirdiði saldýrýyý protesto eden ülkücü öðrencilere yönelik þiddet kullanýldýðýný belirterek bunu kýnayan yaklaþýk 30 kiþilik ülkücü öðrenci grubu, Meclis önünetekbir getirerek ve sloganlar atarak geldi. Polisin bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldýðý gözlemlendi. Lefkoþa Fuar Alaný'nda toplanýp araçlarýyla bölgeye gelerek, TC Lefkoþa Büyükelçisi Ýbrahim Akça ile görüþme talebinde bulunan gençler, bu talepleri kabul görmeyince dýþarýda bir basýn açýklamasý yaptýlar. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Buray Büsküvütçü, "KKTC makamlarýnýn her yýlýn Kasým ayýnda hazýrladýðý terör örgütü listesine PKK'yý almasýna raðmen bu tür olaylarý önleyici tedbirler almadýðýný" savundu. Büsküvütçü, "PKK'nýn Türkiye'de gerçekleþtirdiði eylemlerin aynýný burada da gerçekleþtirebileceðini gösteren bu tür olaylarýn, bu tip terörist eylemlerin sadece Türkiye'nin deðil tüm Türk milletinin sorunu olduðunu açýkça gösterdiðini" ifade etti. Büsküvütçü, KKTC makamlarýna, ellerindeki delilleri de kullanarak olaylarda baþrolü üstlenenleri sýnýr dýþý etmesinden ve güvenlik güçlerine gösterdikleri yardýmdan dolayý teþekkür etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AZRAÝL Yazýma tam baþlamak üzereydim. Evrim girdi kapýdan. Mahkemeden geliyordu. Þener Levent'i öldürmek maksadýyla gelen ve içeriye giremeyince, Afrika'nýn kapýsýný kurþunlayan tetikçi Mustafa Yalçýn'ýn duruþmasýndan... Sabah mahkemeye giderken "Mustafa'ya selâmýný götüreyim mi?" diye þaka yapmýþtý Evrim. "Götür tabii" demiþtim ben de þaka yollu. Bu þakalar yapýldýðý yerde kaldý tabii. Selâmýmýzý falan götürmedi Evrim tetikçiye. Ama onun selâmýný bize getirdi! Hem de þaka falan deðil... Büyük bir ciddiyet içinde! Fotoðrafýný çekerken parmaðýný sallayarak þöyle demiþ Mustafa, Evrim'e: "Azrailiniz olacaðým"! Tetikçinin bu soðuk "selâmýný" alýnca, hazýr kalem de elimdeyken sizinle de paylaþmak istedim... Bu arada tabii hazreti Azrail'e de duyurmuþ olayým. Makamýna göz koyanlar var! Hem de münhalsiz olarak! Benden söylemesi! Ha unutmadan... Öyle bir beklentim yok ama... Belki polisimiz de bu selâmý bir yerciðe not eder mi dersiniz?! YDÜ'de dün, PKK "terörüne" karþý bir gösteri yapýlacaðý duyurulmuþtu. Haber, okulda çocuklarý bulunan ailelerde korku ve endiþe yarattý. Geçen Cuma günü, YDÜ kampüsünde ülkücülerle Kürtler arasýnda yaþanan þiddet olaylarý, bu endiþe ve korkuyu büyük ölçüde körükledi. Bilindiði gibi YDÜ'nün okul öncesi, ilkokul ve kolej bölümlerinde okuyan yüzlerce öðrenci var. Cuma günü yer alan þiddet olaylarý nedeniyle aileler çok büyük bir endiþe, korku ve telâþ yaþadýlar. Çocuklarý eve gelene kadar çekmedikleri kalmadý... Dün de PKK "terörüne" karþý gösteri yapýlacaðý duyurulunca, bazý aileler çocuklarýný okula göndermemiþ. Ayný korku ve endiþeleri yaþamamak için. Üniversitelerimize böylesine korku tohumlarý serpilmesi, kuþkusuz kimsenin arzu etmediði bir þeydir. Bilerek ya da bilmeyerek bu tohumlarý serpen ve korkuyu besleyenler, çocuklarýmýzýn eðitim ve öðretimine kurþun sýktýklarýný bilmeldirler. Hiçbir aile, iki gözü gibi koruduðu çocuðunu böylesine þiddet fýrtýnalarý içine atmak istemez. Ýntikam çaðrýlarý yaparak, belirli kesimleri kýþkýrtanlar, bu çaðrýlarýn nerelere varabileceðini de iyice hesaplamalýdýrlar. Aksi halde sorumluluktan kaçmalarý mümkün olmayacaktýr. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý hazýrlýklarý hýzlandý. Bugün tören provasý var yine... Yollar kapanacak! Bir kez daha trafik felci yaþanacak Lefkoþa'da. Stres, gerilim, telâþ, yürekleri bir kez daha vuracak! Bugün sabah saat 08.00'den tören provasýnýn sona ereceði saate kadar kapalý olacakmýþ yollar! Tören provasý kaçta sona erecek? Belli deðil. Komutan bitti deyene kadar! En iyisi mecbur kalmadýkça bugün trafiðe çýkmamak. Hele hele o bölgelere hiç uðramamak diyeceðim ama, böyle birþeyin mümkün olmayacaðýný da biliyorum. Ne yazýk, galiba daha çekecek çok çilemiz var...

5 25 Ekim 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Olur da bizim tarafta eski Rum bakanlara rastlarsanýz lütfen polise haber vermeyin Ýþler çok karýþýyor... Eylemcilerin ilk zaferi! * Yakýþ "Mevcut koþullarda sorunun çözümü mucize olur" demiþ. - Anladým 2 "hayýrcý" dan bir "evet" çýkmaz demek istiyor. * Hükümet 25 öðrenciyi sýnýrdýþý etmiþ. - Al alnýna bir kara leke daha.! * Güzelyurt'ta yol kenarýnda bulunan 50 yýllýk efgaliptolar, arabalarýn üstüne düþebilir gerekçesi ile kesilmiþ. - Ýþte KKTC dedikleri budur abi "Gereði ne ise anýnda yapýlýr, hiçbir iþ savsaklanmaz" zaneden ama yanýlýn Yapýlan her iþe bir kýlýf uydurmakta üstümüze yok.! Gelirler de Maðusa'dakileri de keserlerse o zaman söylediklerine inanýrýz. * Oceanic Challenger gemisi Türkiye adýna, Akdenizde 40 gün petrol araþtýrmasý yapacakmýþ. - Oh oh, Aramadan sonra da 40 gün 40 gece kutlama yapacaðýz herhalde. * Aydoðdu "Bu saatten sonra aðlayarak deðil, aðlatarak hesap soracaðýz" demiþ. - Oldu Gözlerim doldu * Sarris mahkum olursa, Avrupa'dan aleyhimize ceza yaðacakmýþ. - Yaðsýn anasýný satayým. Ne Ýsa'ya yaranabildik, ne Musa'ya Bu memlekette ne yaparsak hepsi kabahat zaten! * Bir vatandaþ "Çangar'ýn tefecilik yapma izni olup olmadýðýný" sormuþ. - Bu bizim insanýmýz da üstüne vazife olmayan iþlere karýþmaya bayýlýr Sana ne Çangar'ýn tefeciliðinden be adam Yoksa borç istemeye mi gidecen? Müjdeler olsun Hepimize kutlu ve mutlu olsun. En sonunda, yurdum insaný da bir zafer kazandý, bu "kör tuttuðunu" düzenine karþý! Pembe Ulusoy'u hatýrlayacaksýnýz.. 4 bin TL'ye yakýn faturayý ödeyemeyince, elektrikleri kesilmiþti. Parasýzdý.. Çaresizdi Ve en önemlisi "kimsesiz"di. Seçilmiþlere de gitti, atanmýþlara da.. Yüzüne bile bakmadýlar! Kimseden yardým gelmeyince, Baþbakanlýk önünde açlýk grevine baþladý. Eylemden sonra Baþbakan Küçük "Baðlayýn" dedi, baðladýlar, Pembe haným da evine döndü. Oh be, rahatladým! Nihayet bir "eylemci" de zafer kazanmýþ oldu ilk defa! DAÐBAÞINDAYDIM DÜN! Ben dað baþýndaydým dün. Dilekçeme imza atacak müdür meydanda yoktu ve personel de nerde olduðunu bilmiyordu. Ben dað baþýndaydým dün. Bir adam, töööeee diye kaldýrýma tükürdü avuç dolusu! Ben dað baþýndaydým dün. Bazýlarýnýn elekrik borçlarýný silerken, bazýlarýnýn elektriklerini kesiyorlardý. Ben dað baþýndaydým dün. Saat 10 olmuþtu ama doktor görünürde yoktu henüz. Ben dað baþýndaydým dün Bir adam hiç durmadan, duraksamadan hýzla anayola fýrladý, az kalsýn çarpýþýyorduk. Ben dað baþýndaydým dün. Bir adam, bir genç kadýný yol ortasýnda sille tokat dövüyordu. Ben dað baþýndaydým dün. Gençler geçiyordu sokaktan "Analarýný aðlatacaðýz" diye baðýra baðýra... BÖYLE BÝR ANDI GAZETECÝLERÝN DURUMU Bir gazeteci þöyle yazdý köþesinde: "Bir gece geç saatte evimin kapýsý çalýndý.. Kapýdaki genç bizim bölgedendi. Çok acil 200 TL'ye ihtiyacý olduðunu söyledi Ben belki ihtiyacý daha çoktur diye düþünüp 300 TL verdim" Bunu okuyan diðer gazeteci söyle anlattý durumunu: "Bütün gazetecileri böyle zengin ve bonkör sanmayýn Ben bir gazeteci dosttan 50 TL ödünç istedim, 'sende varsa bana ver' dedi. Gerçek durum budur.." Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sirenlerini çala çala bir ambulans geçti hýzla Bu sürate raðmen, nasýl oluyor da çaðrýlara geç kalýyorlar? Zaman kaybý yolda deðil, yola çýkýncaya kadar da ondan...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YOL AYIRIMI MI YOKSA? (Ýstanbul) -Yahu Dolgun hep söylersin ama Rumlar da sizi keserlerdi. Hala eskisi gibi birlikte yaþayabileceðinize inanýyor musun? 1963'e, oradan 1974'e gidilen süreci anlattým, pek anlamadý arkadaþým. Pazar günü neredeyse tüm gün birlikteydik. Fotoðraf çektik Balat Fener Ýskelesi'nde. Güneþ yükselmiþti gittiðimizde. Galata Kulesi neredeyse güneþin haleleri arasýnda kaybolmuþtu. Yine de tarihi bölgeyi çektik durduk. Nedense milyonlarca kere çekilmiþ yerleri hepimiz de defalarca çekeriz... Çünkü köþe ayný köþedir ama günler farklý. Oradan geçenler, aðaçlar, toz toprak, hava farklý. En önemlisi siz farklýsýnýz. Bostancý'da arkadaþýmýn yakýnýnýn heykel sergisi varmýþ, "Birlikte gidip katalog için eserlerini çeker miyiz?" diye sordu, ben de "Gideriz" diyerek Fener'den sonra birlikte oraya gittik. Trafik belki Pazar oluþundan, belki baþka þeyler vardý, rahattý. Epey geç saatte dönerken arabadaki diðer arkadaþ, "Van'da büyük bir deprem olmuþ, çok sayýda ölü varmýþ duydunuz mu?" diye sordu. Ýþ varken radyo yoktu. Haberimiz olmadý o yüzden. Ýstanbul depremini yaþamýþ biri olarak dondum. Telaþlandým. "Ýnsanlar kim bilir ne kadar zordadýrlar" dedim. Yýkýlmýþ binalarýn altlarýnda ezik bacaklarý ile bekleyenler, þuurunu yitirmiþ ölüme çok yakýn, kucaðýnda çocuðu olduðu halde çýkartýlmayý bekleyenler. Dýþarýda kalmýþlarýn içerideki yakýnlarýný umutla beklemeleri. Gecenin soðuk yüzü. Karanlýk. Ve daha bir sürü olumsuzluk geçti içimden. Tekrar yaþamýþ gibi oldum ve ne yapabiliriz diye sorguladým kendimi O an için üzülmekten baþka hiçbir þey. Sabahtan beridir aç olmama raðmen iþtahým da kaçmýþtý üstelik. -Pide yiyelim mi diye sordu arkadaþým. -Fark etmez, dedim, dalgýn bakarken Onun yýllardýr gittiði pidecisine gittik, saat 19:00 civarlarý. Lokantadaki televizyon, depremle ilgili haberleri verirken lokantacý haberleri kapatýp baþka kanalý açtý. Fenerbahçe- Samsun maçý varmýþ. Kollarýna siyah bant takarak çýktý oyuncular, depremden dolayý matemleri vardý. -Birkaç gün önceki 24 þehit için memleket, hem aðladý hem de protesto için yürüdü Bu büyük felaket karþýsýnda bir gün bile yas ilan edilmedi. Yazýk. O seyirciler, insanlar ölümle pençeleþirlerken baðýracaklar, hele gol olursa. Fakat o anlarda beton altýnda inleyen yavrular, analar ve kýsaca insanlar olacak. Lokantacý, "Biz Türkler yine de çok insaflýyýz" dedi -? Devam etti, "Onlara hiç yardým etmemek lazým çünkü onlar bizim askerlerimizi vuruyorlar ama yine de biz yardýma koþuyoruz", dedi ve maça konsantre oldu. Hiçbir þey duymadým o andan sonra. Maç mý vardý, lokantacý bir þeyler daha mý söyledi bilemiyorum. Arkadaþýma dönerek, "Biz de önce 1963'e, oradan 1974'e iþte böyle geldik" dedim. Önce ne dediðimi anlamadý sonra uyandý Bugün Türkiye tehlikeli bir ayrýþma yolunda ilerletiliyor. Uyanmazlarsa bizim yaþadýklarýmýzý aynen yaþayabilirler. Ve baþka ülkeler onlarý ayýrmak için týpký bize yaptýklarý gibi onlarý da bölerler. HÜKÜMET GÖRÜÞMEYE ÇAÐRILDI n KTOEÖS: HÜKÜMET ASGARÝ ÜCRET VE DÝÐER MAAÞ DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNÝ SENDÝKALARLA GÖRÜÞMEYE BAÞLAMALI KTOEÖS, hükümetin asgari ücret ve diðer maaþ deðiþiklikleri için sendikalarla toplu sözleþmeye derhal oturmasý gerektiðini belirtti. KTOEÖS Yönetim Kurulu adýna dün yazýlý bir açýklama yapan Mali Sekreter Vedat Tek, hazýrlanan yasalarla maaþlarýn düþürüldüðünü, çalýþanlarýn alým gücünün eritildiðini, ülke ekonomisinin daraldýðýný ve özellikle akaryakýtta yeni zam dalgasýnýn gündeme geldiðini belirterek uygulamalarýn "ekonomik akýldan yoksun olduðunu" ifade etti. Tek, Maliye Bakaný Tatar'ýn bir gazeteye verdiði söyleþide yýl sonuna doðru elektriðe ve harçlara zam yapýlacaðýný, maaþlara ise 2012 yýlýnda artýþ yapýlmayacaðý yönünde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, çalýþma yaþamý ile ilgili affý öngören Gecikmiþ Sosyal Güvenlik Prim Borçlarý ve Gecikme Zamlarýnýn Ödeme Planý Ýle Ýlgili Kurallarýn Düzenlenmesine Ýliþkin Yasa Tasarýsý ile Gecikmiþ Sosyal Güvenlik Prim Borçlarý ve Gecikme Zamlarýnýn Ödeme Planý Ýle Ýlgili Kurallarýn Düzenlenmesine Ýliþkin Yasa Tasarýsý'ný oyçokluðuyla onayladý. Meclisin dünkü toplantýsýnda YDÜ'de olaylara karýþan öðrencilerin sýnýr dýþý edilmesiyle ilgili sert tartýþmalar yaþandý. Avcýlýk Federasyonu, 30 Ekim'de baþlayacak Büyük Av mevsimi nedeniyle avcýlara uymalarý gereken kurallarý hatýrlattý ve av ruhsatlarýný 28 Ekim'e kadar yenilemeleri gerektiðini bildirdi. Federasyon, "140" numaralý ihbar telefon hattýna avla ilgili ihbarlarýn 24 saat süreyle iletilebileceðini de duyurdu. Federasyon Basýn Yayýn Propaganda Sorumlusu Ýbrahim Teksamancý'nýn açýklamasýna göre, Büyük Av 30 Ekim-31 Aralýk tarihleri arasýnda toplam 11 gün sürecek. Avcýlar 30 Ekim'de Rum Savunma Bakanlýðý, Ýsrail helikopterlerinin önceki gün ikmal için Larnaka havalimanýna indiðini açýkladý. Rum radyosu RÝK'in haberine göre, Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis bugünkü açýklamasýnda, 6 Ýsrail helikopterinin Rum yetkili makamlarýndan onay aldýktan sonra önceki gün öðle üzeri ikmal için Larnaka havalimanýna indiðini söyledi. Rum basýnýnda dün yer alan bir haberde ise, Ýsrail Hava Kuvvetleri'nin Güney Kýbrýs'ta Rusya ve Rus enerji devi Gazprom'un, adanýn güneyinde Rum Yönetimi tarafýndan "münhasýr ekonomik bölge" ilan edilen parsellerde hidrokarbon araþtýrmalarýna yakýn ilgi gösterdiði bildirildi. Rum Radyo ve Televizyon Kanalý RÝK'in Moskova muhabirinin bildirdiðine göre Rus enerji devi Gazprom, "doðal gaz yataklarý bulunmasý için MEB'de jeolojik araþtýrmalar yapmaya herhangi bir zamanda hazýr olduðunu" ifade etti. Haberde, Rusya'nýn bu konuya açýklamalarda bulunduðuna iþaret ederek, Türk Lirasý'nýn deðer yitirmesi ve akaryakýt zammýyla çalýþanlarýn alým gücünün günden güne azaldýðýný bildirdi. Eþel-Mobilin terk edilmesi ile alým gücü azalan çalýþanlarýn hýzla fakirleþtiðini ve orta sýnýfýn yok olmaya baþladýðýný savunan Tek, "Artan iþsizlikle beraber, halk kesimlerinin fakirleþmesi yeni sosyal sorunlarýn habercisi olarak karþýmýza çýkmaktadýr." ifadelerini kullandý. UBP hükümetinin "Sosyal Sigortalar Yasasý deðiþikliði ile dürüst, namuslu vatandaþlarý cezalandýrýp, yýllardýr prim yatýrmayan iþverenleri ödüllendirmekle" suçlayan Tek, UBP'nin bu þekilde ülke sorunlarýna çare ürettiðini zannettiðini söyledi. "UBP'nin yasalarla oynamaktan, hak budamaktan vazgeçmesi gerektiðini" ifade eden Tek, hükümetin asgari ücret ve diðer maaþ deðiþiklikleri için sendikalarla toplu sözleþmeye derhal oturmasý gerektiðini kaydetti. ÝVEDÝ YASALAR MECLÝSTEN GEÇTÝ n ÇALIÞMA YAÞAMI ÝLE ÝLGÝLÝ AFFI ÖNGÖREN 2 TASARI OY ÇOKLUÐU ÝLE ONAYLANDI... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ilk olarak Gecikmiþ Sosyal Güvenlik Prim Borçlarý ve Gecikme Zamlarýnýn Ödeme Planý Ýle Ýlgili Kurallarýn Düzenlenmesine Ýliþkin Yasa Gücünde Kararname'yi görüþtü. Çalýþma yaþamý ile ilgili affý öngören ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nde tasarý haline getirilen Gecikmiþ Sosyal Güvenlik Prim Borçlarý ve Gecikme Zamlarýnýn Ödeme Planý Ýle Ýlgili Kurallarýn Düzenlenmesine Ýliþkin Yasa Tasarýsý hakkýndaki raporu UBP Milletvekili Mutlu Atasayan okudu. BÜYÜK AV 30 EKÝMDE BAÞLIYOR baþlayýp 5, 9, 13, 20 ve 27 Kasým ile 4, 11, 18, 25 ve 31 Aralýk'ta avlanabilecek. NÜFUS SAYIMI Avcýlarýn, 27 Kasým veya 4 Aralýk günü yapýlmasý planlanan nüfus sayýmý ve her iki tarihin de avlanýlacak günler içerisinde olmasý nedeniyle, sayýmýn yapýlacaðý tarihten bir gün önceki cumartesi günü avlanacaðýný bildiren Teksamancý "Nüfus sayýmýnýn 27 Kasým'da yapýlmasý halinde av 26 Kasým Cumartesi gününe, sayýmýn 4 Aralýk'ta yapýlmasý halinde ise av 3 Aralýk Cumartesi gününe alýnacak" dedi. ÝSRAÝL HELÝKOPTERLERÝ LARNAKA'YA ÝNDÝ gerçekleþtirdiði tatbikat çerçevesinde önceki gün Ýsrail'e ait savaþ helikopterlerinin Larnaka Havaalaný'na iniþ ve kalkýþ gerçekleþtirdiði belirtilmiþti. Öte yandan, yine geçtiðimiz günlerde Rum basýnýnda yer alan bir haberde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, 12. parselde doðal gaz araþtýrma sondajlarý yapan "Homeros" adlý platformu bugün ziyaret edeceði haber verilmiþti. Ancak ziyaretle ilgili henüz resmi bir açýklama gelmedi. "KIBRIS DOÐAL GAZINA" RUS ÝLGÝSÝ büyük ilgi gösterdiði de kaydedildi. Haberde, Rus uçak gemisi "Admiral Kuznetsov"un büyük bir kruvazör eþliðinde, Doðu Akdeniz'e inmek için 19 Kasým'da yola çýkacaðý da bildirildi. Rus donanmasýnýn bulunduðu Kuzey denizindeki deniz üslerinde büyük bir hareketlilik gözlemlendiðini belirten RÝK, Rum tarafýndaki bir limana demirleme ihtimali bulunan Rus donanmasý ile uçak gemisinde yaklaþýk 25 uçak ve helikopterler bulunduðunu kaydetti. GÜNLÜK VAN DEPREMÝ VE MÜGE ANLI'NIN IRKÇILIÐI Habertürk spikeri Duygu Canbaþ canlý yayýnda "Deprem Van'da olsa da acýmýz büyük" dedi ve gelen tepkilerden sonra özür dilemek zorunda kaldý. ATV'de yayýnlanan Tatlý Sert programýnýn sunucusu Müge Anlý ise daha da ileriye giderek canlý yayýnda þu ifadeleri kullandý: "Herkes haddini bilecek. Yeri geldi mi taþ atacaksýn, Mehmetçik'i kuþ avlar gibi avlayacaksýn sonra zor günlerde yardým isteyeceksin." Cevat Beþi ve Fatih Mehmet Þahin, Müge Anlý hakkýnda TCK'nýn "Halký kin ve düþmanlýða tahrik veya aþaðýlama" maddesinden dava açacaklarýný duyurdular. Çok sayýda kiþi de dava açmaya hazýrlanýyor. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði ise açýklama yaparak medya yöneticilerini acil önlem almaya çaðýrdý. Açýklamada þöyle denildi: "Irkçýlýk, müsamaha gösterilemeyecek, düþünce özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirilmesi söz konusu bile olamayacak bir insanlýk suçudur. Medya yöneticilerinin bu tip haber ve yorumlara ekranlarda, gazetelerde ve internet sitelerinde yer vermemeleri hem mesleki hem insani bir zorunluluktur." SPONSOR VE AZRAÝL Gazetemizi kurþunlayan Mustafa Yalçýn cezaevinde yeni cinayet tasarýlarý yapýyor anlaþýlan... Dünkü duruþma sýrasýnda arkadaþlarýmýza "Azrailiniz olacaðým" dedi. Gördünüz mü, kimisi sponsor bulur bu toplumda, kimisi de Azrail! SÝVÝL OTORÝTE Ferdi Sabit Soyer Sarris'i tutuklamanýn sivil otoritenin iþi olmadýðýný söyledi mecliste... Anlayamadýk doðrusu... Bunu sivil deðil, askeri otorite mi yapmalýydý yani? YORGAN Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! TEPKÝ Polisin Kürt öðrencileri apar topar, yargýsýz sýnýrdýþý etmesine CTP ve TKP'den herhangi bir tepki gelmedi. Oysa bu konuda meclisi dün sallamalarý gerekirdi deðil mi? PALA Ülkücü gençlerin araçlarýnda pala da bulunmuþ... Kelle istediklerine inandýnýz mý þimdi? Týrnak... "Bu satýrlarý yazarken de fonda Kaddafi'nin çýðlýklarýný dinliyorum. Eðer 'özürlük güçleri' denilenler bu çapulcularsa, istemez, kalsýn! Biri ayakkabýsýný çalýyor adamýn, öteki yüzüðünü, beriki tabancasýný ve canlý yakaladýklarý adamý, on dakikada döve döve öldürüyorlar Ve herzeyi yerken de avazlarýnýn çýktýðý kadar, 'allahu ekber' diye baðýrýyorlar Dilimin ucuna çok kötü lâflar geliyor ama bunlara edeceðim lâflarý Allah'a söylediðim sanýlýr diye, susuyorum!" Nazým BERATLI (Haberdar) " 'Azgýn Fatma'ya göre biraz þarap içip seviþince, herkes ve her þey özgürlükçü olabiliyor' diyen sözümona yazar, 'azmýþ' bir terbiyesizlik sýnýrýnda olabilir. Ama doðrusu, beni asýl düþündüren, bu satýrlarýyla 'yaranmaya' çalýþtýklarýnýn kültür ve medeniyet düzeylerindeki acizliktir." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Kaddafi tüm dünyanýn gözü önünde linç edildi. Kimdi dünyanýn gözü önünde Kaddafi'yi linç edenler? Bir taraftan kendini Müslüman sayarken diðer taraftan en kudurmuþ vahþi hayvandan beter olanlar, aðýzlarýndan köpüklü kan saçanlar, Libyalý 'Müslümanlar'... Peki bu kudurmuþlarýn arkasýnda kim vardý? NATO ve ABD..." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Çalýþma hayatý ve afla ilgili yasa tasarýlarýnýn görüþüldüðü dünkü mecliste bir konuþma yapan TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, toplumumuzda unutulmaya yüz tutmuþ olan kaçak iþçinin iþ kazasýný ve ölümünü gündeme taþýdý ve bu konuda neler yapýlacaðýný sordu. Çakýcý bu arada 'doðaya aykýrý cinsel iliþki' suçlamasýyla tutuklanan Mihailis Sarris olayýna da deðindi ve eþcinselliðin bir hastalýk olmadýðýný söyledi. Dünya Psikiyatri Birliði'nin de eþcinselliði bir hastalýk saymadýðýný vurgulayan Çakýcý, bu konuyla ilgili çalýþmalarýný bugün Meclis Baþkanlýðýna ileteceklerini açýkladý. Keþke TDP gibi CTP de mecliste bu konunun daha çok üstüne gitseydi...

7 25 Ekim 2011 Salý 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Meme Kanseri Farkýndalýk ve Bilinçlendirme Ayý n Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Meclis önünde etkinlik düzenledi... Dernek üyeleri meme kanserine karþý "pembe umut balonlarýný" gökyüzüne býraktý... Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, "Meme Kanseri Farkýndalýk ve Bilinçlendirme Ayý" dolayýsýyla dün Meclis önünde etkinlik düzenledi ve meme kanserinde erken tanýnýn hayat kurtardýðýna dikkat çekti. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, milletvekilleri, öðrenciler, hastalar ve dernek yetkililerinin katýldýðý etkinlikte, göklere yüzlerce "pembe umut balonlarý" býrakýldý. Ellerinde "Devlet dernek halk el ele, kanser sana güle güle" yazýlý pankartlar taþýyan dernek üyeleri, Meclis önünde yapýlan etkinlik ardýndan Kuðulu Park'a giderek burada dernek yararýna düzenlenen "Lokma Günü"ne katýldý. Burada da gökyüzüne pembe balonlarý býrakan hastalar, bu hastalýðýn kimseye ulaþmamasý temennisinde bulundu. Kýbrýs Sosyalist Partisi: Meclis Baþkaný Hasan Bozer de Meclis önünde düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, kanser hastalýðýnda bilinçlenmenin önemine iþaret ederek, önemli olanýn yasa çýkarmak deðil, vatandaþlarýn hastalýða karþý bilinçini artýrmak olduðunu vurguladý. Dernek Baþkaný Raziye Kocaismail de, meme kanserine karþý bilincin yerleþmesi için düzenledikleri etkinlikte pembe umut balonlarýný gökyüzüne býraktýklarýný ifade ederek, kanserde erken tanýnýn hayat kurtardýðýna vurgu yaptý. Kocaismail, bu etkinliði hastalara destek ve moral vermek için yaptýklarýný, meme kanserinin önlenebilir bir hastalýk olduðunu, amaçlarýnýn dernek devlet iþbirliðiyle bu hastalýðýn önüne geçmek olduðunu kaydetti ve kimsenin bu süreci yaþamamasýný temenni etti. Sýnýrdýþýlar durdurulmalý, fasist Ülkü Ocaklarý kapatýlmalý Kýbrýs Sosyalist Partisi son olaylarla ilgili aþaðýdaki açýklamayý yaptý: "Türkiye'nin Güney Doðusunda devletin kolluk güçleri ile PKK arasýnda yaþanan kanlý çarpýþmalarýn hemen ardýndan tüm Türkiye'de olduðu gibi Kuzey Kýbrýs'ta da þöven milliyetçi propaganda yükseltilmiþ, ýrkçý Ülkü Ocaklarýna baðlý faþist kurtlar sokaklara dökülmüþtür. Özellikle üniversitelerde ve Kürt kökenli nüfusun yaþadýðý bölgelerde provokasyona varacak düzeyde kýþkýrtýlan ülkücüler Kürt gençlerle tartýþmalara ve özellikle Near East Üniversitesinde sopalý kavgalara giriþmiþlerdir. Yaþanan olaylardan sonra polis sadece Kürt kökenli öðrencileri tutuklamýþ ve hiçbir hukuk kuralýna saygý göstermeksizin derhal sýnýr dýþý etmiþtir. Suçlu olduklarý bile Baraka Kültür Merkezi: Polis devleti mantýðý bir kez daha öne çýktý Baraka Kültür Merkezi adýna bir açýklama yapan Nazen Þansal, ülkemizdeki son öðrenci olaylarý, tutuklamalar ve sýnýrdýþý ile ilgili olarak aþaðýdaki açýklamayý yaptý: "Yakýn Doðu Üniversitesi'nde son günlerde yaþanan olaylarýn ardýndan bazý öðrencilerin tutuklanmasý ve eðitim hakkýnýn hiçe sayýlarak sýnýrdýþý edilmesi, KKTC'deki hukuksuzkuðu ve polis devleti mantýðýný bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Tamamen hukuk dýþý ve keyfi olarak sýnýrdýþý edilen öðrencilerin sayýsýnýn artacaðý endiþesi taþýnmakta ve özgür bir eðitim ortamý sunmasý gereken üniversitelerde ciddi bir baský ve huzursuzluk yaþanmaktadýr. Milliyetçilik ve etnik ayrýmlar üzerinden beslenen ve kanýtlanmamýþ insanlarýn yasa dýþý bir þekilde ve sivil mahkemelerin tutukluluk emrini hiçe sayarak sýnýr dýþý edilmesi, Kuzey Kýbrýs'ta militarist bir baský düzeni altýnda yaþadýðýmýzý, hukuk devleti diye bir devletin bulunmadýðýný bir kez daha belgelemiþtir. Kýbrýslý Rumlarýn Kuzeyde eylem yapmasýna, "vatandaþ olmayanlar eylem yapamaz" diyerek engel olan militarist yönetim, Türkiye'den gelen Ülkücü faþist, paramiliter güçlerin Kuzey Kýbrýs'ta eylem yapmasýna ses çýkarmak þöyle dursun, bunu teþvik etmektedir. Açýklamada þöyle denildi: Bu sýnýrdýþýlar yasadýþýdýr ve derhal durdurulmalýdýr. Ülkü Ocaklarý kapatýlmalýdýr. Kuzey Kýbrýs'ta iþgale ve TC tarafýndan oluþturulan militarist alt yönetime derhal son verilmelidir. Yaþasýn halklarýn kardeþliði þiddet kusan hareketlere taviz verilmemeli, "katliam yapacaðýz" gibi kýþkýrtýcý yaklaþýmlara karþý gereken tedbirler alýnmalýdýr. Aksi halde gerilim týrmandýrýlacak ve bunun sonuçlarýndan, tedbir almayan, açýkça taraf tutan polis teþkilatý sorumlu olacaktýr. Baraka Kültür Merkezi olarak, hukuksuzca sýnýrdýþý edilen öðrencilerin ülkeye dönmesini ve eðitim haklarýnýn engellenmemesini, baþka sýnýrdýþý iþleminin yapýlmamasýný ve kürt öðrencilerin baský altýnda tutulmamasýný savunuyoruz. Gerek kendi coðrafyamýzda gerekse Türkiye'de tek yolun barýþ olduðunu vurguluyor, tüm duyarlý kiþi ve örgütleri insan hak ve özgürlüklerine sahip çýkmaya çaðýrýyoruz." ERSÝN TATAR'A AÇIK MEKTUP... Adýnýn yayýnlanmasýný istemeyen ve Gümrük Dairesi çalýþaný olduðunu belirten vatandaþýmýz, gazetemize bir mektup gönderdi. Vatandaþýmýzýn þikayaeti angarya çalýþtýrýlmasý... Maliye Bakaný Ersin Tatar Bey'in de verdiði sözlerde durmamasý... Vatandaþýmýzýn elektronik mektubu þöyle: "Ben yýllardýr Gümrük Dairesi'nde çalýþmaktayým. Dairemiz ek mesaisi olan bir dairedir. Bu yüzden de birçok insanýn gözü bu dairededir. Ancak þunu söylemem gerekiyor ki eðer ihtiyacým olmasa aksi vakitlerde ek mesaiye gitmek, ardýndan da normal mesaiye devam etmek istemezdim. Hem mental, hem de fiziksel olarak çok yorgun düþüyorum. Ne eþime ne de çocuklarýma gerekli ilgiyi gösteremiyorum. Son hükümetin geçirdiði yasalarla, haftaiçi 1 saat çalýþmanýn karþýlýðý birbuçuk iken, 1.1'e hafta sonu ise 2 iken bir buçuða düþürüldü. Eylemler, grevler de iþe yaramadý ve bu yasalar geçti. Ancak yeni uygulamanýn gerekli olduðunu düþünen Ersin Tatar, Lefkoþa personelinin önünde düzenli ödeme yapacaðýna söz vermesine karþýn her zamanki gibi sözünde durmayarak ödememeye baþladý. Hatta bir gümrük amirine, 'bu mesaileri haketmediðinizi düþünüyorum' dediðini bir arkadaþtan duydum. Ben geçenlerde Ersin Tatar'ýn yanýnda uzun yýllar çalýþmýþ bir bayanla karþýlaþtým. Bana kaç sene Ersin beyin þirketinde çalýþtýðýný ancak yatýrýmlarýnýn yapýlmadýðýný ve iþten o yüzden ayrýldýðýný söyledi. Demek ki Ersin beye göre hiç kimse ne maaþý, ne ek mesaiyi, ne de yatýrýmlarý hak etmiyor. Zaten yakýn çevresinin anlattýðýna göre kendi þirketinin ve devletin tüccara olan borçlarýný da mümkün olduðu kadar çok geç ödeyen hatta faturalara sürekli itiraz eden bir yapýya sahip bir kiþi. O yüzden maliye bakaný olarak hiç kimseyi ödemek istememesi heralde normal. Ancak ne Gümrük Dairesi, ne Saðlýk Bakanlýðý, ne Vergi Dairesi, ne de doktorlar artýk ona inanmýyor. Sadece konu ek mesai konusu deðil. Bu hükümet KKTC tarihinin en rezalet 3 yýlýný bizlere yaþatmakla gurur duysun. Cebimizde 10 TL nin olmadýðý günlerden geçiyoruz. Siz sürekli açýlýþlarda, cenazelerde, düðünlerde, konferanslarda, futbol maçlarýnda þov yaparken ben ise ordan oraya borç para bulmak için koþturuyorum. Ýçinde bulunduðum kötü psikolojiden dolayý ne eþime, ne de çocuklarýma haketmedikleri davranýþlar sergiliyorum Ersin bey. Büyük çocuðum yurtdýþýnda okumak istiyor ve onu gönderecek param yok. Ne söyleyim çocuðuma, 'Ersin bey beni ödemiyor' mu diyeyim. Para yok diyorsunuz, baþa geldiniz geleli torpilli 1200 kiþiyi sýnavsýz, münhalsiz iþe aldýnýz. Bunlarý hangi paradan ödüyorsunuz. Bu bakanlýðý kendi iþyeriniz gibi yönetmeye devam ettiðiniz sürece bizler sefalet içinde yaþamaya devam edeceðiz. Ama çok kalmadý. Hepinizi tarihe gömeceðiz." BÝZÝM DUVAR EY TÜRK BÝRAZ TÝTRE, BÝRAZ ÜRK Bizim Mandra Afrika gazetesi binasý önünden gösteri yürüyüþüyle geçerken Afrika çalýþanlarýna bir aðýzdan "Hepiniz orospu çocuðusunuz" diye küfreden ve Girne'deki gösterilerde de, "Kýbrýs'ta katliam yapacaðýz" diye ortaçaðdan kalma barbarlýk narasý atan ülkücüler hakkýnda polisin hiçbir iþlem yapmamasý, "Ülkücülerin bu ülkede dokunulmazlýðý mý var?" sorusunu gündeme getirir. Vatandaþlar, sergilenen rezalete büyük tepki gösterirken, sokaktaki adam, "Gül'ün intikam çaðrýlarý, katliamýn parolasý mýydý?" diye kendi kendine söylenir.

8 8 25 Ekim 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ATATÜRKÇÜ YAÞAMDAN CEMAATÇI YAÞAMA... "Afrika" ilkeli, aydýn ve dürüst insanlarýn, toplumsal sorumluluk üstlenerek bir araya geldiði... Milli koroya katýlýp Ankara havalarý çalmayý reddetmiþ, alaturka milliyetçiliðinin egemenliði altýnda göz göre göre yok edilmeye çalýþýlan toplumun sesi, kulaðý oldu... Yayýna baþladýðý günden itibaren milliyetçilik örtüsü altýna saklanmýþ sahtekarlar çamur attýlar, iftira ettiler, tehditler savurdular. Zaman zaman milli ahlaksýzlarýn "ikna" ve "keþif" turlarý sonrasýnda kurþunlandýlar, bombalandýlar da... Buna raðmen; memleketimizin içinde bulunduðu dramatik gerçekleri yazýyor, söylüyorlar... Toplumumuzun, nasýl bir milliyetçilik zihniyetiyle karþý karþýya bulunduðunu, hýzla yokoluþa doðru sürüklendiðini, toplumun duyulmayan sesini duyurmaya, insanlarýmýzý uyandýrmaya, yüreklerinde gerçek vatan sevgisi bulunan insanlarýn da, en az bu sahtekar, Atatürk ve uygarlýk düþmanlarý kadar cesur olmalarý ve memlekete sahip çýkmalarý için zaman zaman sayfalarýndan feryatlar yükseliyor. Yükselmeye de devam edecek... Ta ki, memleketimizde; "postal" (ayak) kokularýndan arýnýp, yasemin kokularýmýzýn egemen olacaðý güne kadar. Afrika'nýn ve onurlu insanlarýn çýktýðý "toplumsal varoluþ" yolunda tabii ki aç kurtlar uluyacaktýr. Belki karanlýk bir köþeden kalleþçe arkadan saldýracaklar. Belki, birkaçýný diþleyerek içimizden çekip alacaklar. Geçmiþte yaptýklarý gibi... Nedir be bu toplumun sizden çektiði ama? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz Afrika'dan? Ne istiyorsunuz Þener Levent'ten? Cellatlara, kasideler mi düzsün sayfalarýnda? Geçmiþte toplumumuzun, bu milli kurtarýcýlara gösterdiði ve Atatürk sevgisinden kaynaklanan sevgiyi ve saygýyý bilerek istismar ettiler. Ve baþýmýza yarý ilah olarak oturdular. Rum faþist çomarlar soyumuza söyleyebilecek sözler bulamazken... Bunlar soyumuzun arýzalý olduðunu keþfettiler ve analarýmýza orospu, bizlere de orospu çocuklarý diyecek kadar alçaldýlar... * Ýþte; kin, nefret ve intikam duygularýyla dolu bu Osmanlý zorbalarý, buradaki varlýk nedenlerini, toplumun varlýðý için, Rum faþistlerine her türlü imkansýzlýk içinde direnen Kýbrýslýtürklere borçlu olduklarýný unuttular. Ve terbiye sýnýrlarýný da aþarak içlerindeki intikam duygularýný, bir "diþikurt"un salyalý aðzýndan bakýn nasýl dile getirdiler: "Siz Kýbrýslýtürkler cahil, soysuz, geçmiþini bilmeyen, ne soydan geldiði belli olmayan, ne kültürü, ne dini, ne de ahlaký olmayan, uzaydan inme ucubenin tekisiniz. Kýbrýs 'Türk'lerindir. Orasý Türklerin sayesinde geçiniyor. Yatarak para kazanýyorsunuz. Ancak göt büyütmeyi bilirsiniz. Her türlü ahlaksýzlýðý yapýyorsunuz. Haddinizi bilin. Eðer 'Türk' olmayý istemiyorsanýz s...tirir gidersiniz adadan. Sizin gibi soysuz, þerefsiz, beyinsiz, cahil insanlara asla býrakmayýz Kýbrýs'ý." Bu yüzden, züccaciye dükkanýna giren filler gibi memleketimizin içine destursuz daldýlar ve her tarafý kýrýp geçirdiler. Talan ettiler, ne dað dediler ne ova, ne dere yataðý, ne deniz, her yeri dümdüz ettiler. Ormanlarýmýzý yaktýlar, bedelini de bizlere ödettiler... * Kendi ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti'ni; herkesi Türkleþtirme uðruna mezbahaya çevirip her gün onlarca gencini öldürüp topraða gömen, Atatürk'ün uygarlýk yolundan sapmýþ, cumhuriyetinin geleceðini ve onurunu tüketen bu hoyrat beyinli insan müsveddelerini utandýracak ne söyler, ya da ne yazarsýnýz? Siz ne diyorsunuz ey Atatürk gibi düþünen, Atatürk gibi yaþayan milli koronun kahraman evlatlarý?! Sizlerin bu Osmanlý zorbalarýna söyleyecek hiç mi sözünüz yoktur? Yoksa; Atatürkçü yaþamdan, cemaatçý imamlarýn yaþamýna mý geçtiniz? VAN DEPREMÝ ÖLÜ, 1300 YARALI, 500 BÝN KÝÞÝ SOKAKTA Türkiye Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), Van'daki depremde 279 vatandaþýn hayatýný kaybettiðini, 1300 vatandaþýn yaralandýðýný bildirdi. Baþbakanlýk internet sayfasýndaki duyuruda, Van Valiliði emrine acil ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için ilk etapta 3 milyon lira Acil Yardým Ödeneði gönderildiði bildirildi. Duyuruda þu bilgi verildi: ''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, saðlýk ve ilk yardým personeli ile ekipmanlarý, 11 Türk Hava Yollarý, 16 askeri ve 1 adet özel kargo uçaðý olmak üzere toplam 28 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi. Baþkanlýðýmýzdan 20 kiþilik bir teknik heyet Van'a intikal etti. Ayrýca, çeþitli illerden 200 teknik personel görevlendirildi. 3 adet askeri kargo uçaðý ile personel ve malzeme transferi yapmak üzere, Ankara-Van arasýnda ulaþým zinciri oluþturuldu. Bugün sabah Kýzýlay tarafýndan hazýrlanan 11 ton aðýrlýðýnda kahvaltýlýk malzeme gönderildi. Bölgeye toplam 3 bin 71 arama-kurtarma personeli, 718 saðlýk personeli, 12 arama köpeði, 496 iþ makinesi ve araç, 7'si hava ambulansý olmak üzere 116 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 8 bin 964 çadýr, 25 bin 229 battaniye, bin 120 gýda paketi, 10 bin 64 gýda kolisi, 21 seyyar mutfak, 2 bin 619 mutfak seti, 4 bin 132 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fýrýn ve 500 kumanya gönderildi. Bölgeye gönderilen arama-kurtarma, ilk yardým ve saðlýk personeli ile ayni yardýmlarýn organizasyonunu yapmak üzere Baþkanlýðýmýzca, Ankara Esenboða, Ýstanbul Atatürk ve Ýzmir Adnan Menderes havalimanlarýna birer koordinatör ve yeterli sayýda personel görevlendirildi. Ýlgili bakanlýklar, arama-kurtarma, geçici barýnma, enkaz kaldýrma, saðlýk, psikososyal destek çalýþmalarýnýn kesintisiz olarak yürütülmesi amacýyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalýþma esasýna göre faaliyete geçirildi. Van Valiliði emrinde psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayýda personel görevlendirildi. Arama-kurtarma ve ilk yardým çalýþmalarý kesintisiz olarak devam ediyor.'' Duyuruda, saat itibarýyla depremde 279 vatandaþýn hayatýný kaybettiði, 1300 vatandaþýn yaralandýðý, 2 bin 262 binanýn da yýkýldýðý bildirildi. 213 ARTÇI SARSINTI Van'da önceki gün saat 13.41'de meydana gelen depremin ardýndan dün saat 07.30'e kadar 213 artçý sarsýntý meydana geldi. AA muhabirinin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi (UDÝM) verilerinden derlediði bilgilere göre, önceki gün 13.41'de meydana gelen 7,2 olan depremin ardýndan en þiddetlileri 5,7 ve ve iki defa 5,5 olan birçok artçý sarsýntý oluþtu. Van'daki sarsýntýlarýn yaný sýra Aðrý, Bitlis, Muþ, Iðdýr, Kars ve Erzurum'da da ayrýca en büyüðü 3,8 þiddetinde olan toplam 37 deprem oldu. 7.2'lik depremin ardýndan gece boyunca toplam 213 artçý sarsýndý meydana geldi. KKTC'DEN YARDIM Van'da meydana gelen deprem felaketinde zarar görenlere KKTC'den de yardým eli uzanýyor. Baþbakan Ýrsen Küçük, Sivil Savunma Teþkilatý'na baðlý 16 kiþilik arama kurtarma ekibi ile 2 doktor ve 4 hemþireden oluþan saðlýk ekibinin bu sabah Van'a gideceðini ayrýca depremzedeler için yardým kampanyasý baþlatýldýðýný açýkladý. Baþbakan Küçük, TAK'a yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Türk halkýný da derinden üzen Van'daki deprem felaketindeki arama kurtarma çalýþmalarýna katýlmak üzere 16 kiþilik Sivil Savunma ekibiyle 6 kiþilik saðlýk ekibinin bugün 07.00'de Van'a gitmek üzere adadan ayrýlacaðýný ve 09.30'da Van'a ulaþacaðýný söyledi. Van'a gidecek saðlýk ekibi 2 doktor 4 hemþireden oluþuyor. Küçük, Baþbakanlýk'ýn detaylarý daha sonra açýklanacak Van depremzedelerine yardým kampanyasý baþlattýðýný da ifade etti.

9 25 Ekim 2011 Salý 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar HÝÇBÝR ÇATIÞMANIN ÇÖZÜMÜ ÝMKÂNSIZ DEÐÝL Ýnsanlar þiddete, alternatifsiz kaldýklarýnda baþvuruyorlar. Bir durumu çatýþmadan barýþa dönüþtürmek için alternatif yaratmak gerekiyor. Bunu yapmak çok zor. Tüm konular masada olmalý. Ön koþul, veto, sonucu önceden belirleme olmamalý. Ve herhangi bir takvim de olmamalý. Uzlaþmayý desteklemek, kurbanlarla ilgili meseleleri halletmek ve hem insan hem toplum bazýnda yaralarýn sarýlmasý için ciddi çaba göstermek gerekir. Yaþadýðýmýz deneyimler sayesinde barýþ saðlamanýn zor olduðunu öðrendik. Hem Ýrlanda'daki hem de Güney Afrika'daki barýþ süreçleri, hiçbir çatýþmanýn çözümünün imkansýz olmadýðýný gösterdi. Siyasi irade, hayal gücü ve barýþ için risk almak söz konusuysa, o zaman senaryoyu yeniden yazmak ve uzlaþma saðlamak da mümkün olur. Gerry ADAMS (Sinn Fein Lideri/ Ýrlanda) DÝPNOT BM rakamlarýna göre Ýran'da 2011 yýlýnda 200'den fazla kiþinin idam edildi, sadece Ocak ayýnda idam edilenlerin sayýsý. BU DURUMDA, SÝZ "ET" MÝ OLUYORSUNUZ, "TIRNAK" MI? TARÝH 21 EYLÜL 2010 Toplumumuzda uyuþturucu baronlarý serbestçe cirit atarken, bunlarýn üstüne gitmeyen ve polisi garibanlara karþý yönlendiren üst rütbelilerine bir polisin isyaný... Vicdan azabýndan hiç uyuyamadým.. Gözden kaçmayanlar... BAY DÜRÜST'E MADALYA Eðitim Bakaný Kemal Dürüst, üniversite rektörlerine huzur bozucu davranýþlarý engelleyici önlem almalarý nedeniyle teþekkür etti. Bay Dürüst'ün "önlem" dediði Kürt öðrencilerin sýnýrdýþý edilmesi. Huzur bozan Kürt öðrenciler, sýnýrdýþý edilmeleri de huzur bozan davranýþlarý engelleyen önlem. Irkçýlýðýn ve faþizmin önünde esas duruþa geçen bir Eðitim Bakaný madalyayý hak etmez mi þimdi? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sizin kalbiniz burada attýðýnda biz Türkiye'de hissediyoruz." Volkan BOZKIR (TBMM Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný) VÝRGÜL... HER KÜRT "SUÇLU" DOÐAR Kürt öðrencileri sýnýrdýþý edenlere gerekçe lazým deðildi. Yakýn Doðu Üniversitesi'ne de öðrencilerin kayýtlarýný silmek için gerekçe lazým deðildi. Öðrencilerin Kürt olmasý yeterliydi. "Her Türk asker doðar"sa, her Kürt de suçlu doðardý, deðil mi? Bu yüzden Türklüðün þanýndan sayacaksýnýz, PKK saldýrýsýný protesto etmek için eylem yapan ülkücülerin, arabalarýnda taþýdýklarý palalarý "Anavatan Türkiye ile bizler et ve týrnaðýz, Anavatan'daki acý bizim de acýmýzdýr." Suat GÜNSEL (Yakýn Doðu Üniversitesi Kurucu Rektörü) Robert Fisk: "Kaddafi'yi suçlayabilir misiniz?" Onu sevdik. Ondan nefret ettik. Sonra tekrar sevdik. Blair'in aðzýnýn suyu akýyordu. Ardýndan tekrar nefret ettik. Derken BlackBerry'sindeki mesajý görünce, La Clinton'ýn da aðzýnýn suyu aktý ve ondan yine nefret ettik. "Ele geçirilirken aldýðý yaralardan dolayý öldü." Bu ne anlama geliyor? O, Don Corleone ile Donald Duck'ýn çýlgýn bir bileþimiydi ve onun saçmasapan geçit törenlerini ve nutuklarýný seyretmek zorunda kalan bizler dudaklarýmýzý ýsýrýyor ve Libya tanklarý ve füzeleri hakkýnda GÜNÜN FOTOÐRAFI yazýyorduk; bu saçmalýðý ciddiye almamýz lazýmdý. Ýsrail'e yönelik gerçek bir tehdit olduðu numarasý yapmalýydýk. Blair bizi Kaddafi'nin 'kitle imha silahlarý' üretmek yönünde çabalarý olduðuna ikna etmeye çalýþýyordu. Velhasýl o artýk yok; vaktiyle Kral Ýdris'e düzenlenen darbenin ardýndan Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn gözdesi olan, sonra 'güvenilir lider' diye korunan, sonra IRA'ya silah gönderdiði için lanet okunan, sonra tekrar sevilen Kaddafi'yi suçlayabilir misiniz? Peki nasýl can verdi? Direnmeye çalýþýrken mi? Diktatörler niye böyle ölmesin ki? Ýlginç soru. Kaddafi'nin ölüm emrini Ulusal Geçiþ Konseyi'ndeki dostlarýmýz mý verdi? Düþmanlarýnýn eline düþen kötü adam için onurlu bir son muydu? Duruþmalarýn yapýlmayacak olmasý, Büyük Lider'in nutuklar atmayacak olmasý, rejimini savunmayacak olmasý, Batý'yý nasýl da rahatlatmýþtýr. Duruþma yoksa iþkencelerin hesabýný vermek de yok. Kaddafi'ye nasýl yaltaklandýðýmýzý da unutalým gitsin. 30 yýl önce Trablus'a gitmiþ, Ýrlanda'ya Semtex gönderen ve Libya'daki Ýrlanda vatandaþlarýný koruyan IRAsever adamla görüþmüþtüm; Libyalýlar onunla görüþmemden pek memnundu. Niye olmasýndý? O günlerde Kaddafi, Üçüncü Dünya'nýn lideriydi. Kaddafi rejiminin iþkencelerinin Britanya hükümetinin eliyle yapýldýðýna dair hukuki kanýtlarýn ortadan kalkmasý ne güzel olurdu, deðil mi? Belki. Fakat geçmiþi unutmayalým. Kaddafi, Libya'daki iðrenç Ýtalyan sömürge tahakkümünü unutmamýþtý: Bütün Libyalýlar bir Ýtalyanla karþýlaþtýðýnda yan yoldan yürümek zorundaydý; Libyalý kahramanlar halkýn gözü önünde asýlýyordu; Libya'nýn özgürlüðü 'terörizm' sayýlýyordu. O günler geçti, petrolcüler ve IMF elemanlarý karþýlarýnda boyun eðen köleler bulmayacak. Libyalýlar, zeki insanlar. Kaddafi bunu biliyordu; fakat kendisinin daha zeki olduðunu düþündü ve bu, hayatýna mal oldu. Bu aþiret insanlarýnýn aniden 'küreselleþeceði' düþüncesi abesle iþtigal. Kaddafi, 'kaçýk' lakabýnýn yakýþtýðý Arap muktedirlerinden biriydi, fakat mantýklý yönleri de vardý. 'Filistin'e' inanmýyordu, çünkü Ýsraillilerin çok fazla Arap topraðý çaldýðýný düþünüyordu; Arap dünyasýna da inanmýyordu. Ýçiniz rahat olsun -La Clinton 'öldürülmüþ' olmasýndan mutlu. (Independent/21 Ekim 2011)

10 10 25 Ekim 2011 Salý GÜNEYDEN... DENKTAÞ'I ZÝYARET ETTÝ- Derviþ Eroðlu, Rauf R. Denktaþ'ýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi almak için dün öðleden sonra YDÜ Hastanesi'ni ziyaret etti. Eroðlu, Denktaþ'ýn doktorlarýndan bilgi aldýktan sonra basýna yaptýðý kýsa açýklamada, Denktaþ'ý görebilme ve sohbet edebilme fýrsatý da bulduðunu belirterek "Sayýn Denktaþ'ý iyileþiyor ve daha saðlýklý olabildiðini görebilmek bizleri bir kez daha umutlandýrdý" dedi. Eroðlu, Denktaþ'ýn doktorlarýný da tebrik ederek "Þahsým ve Kýbrýs Türk halký adýna tüm hastane personelini tebrik ediyorum" diye konuþtu. Gazeteciler Birliði, Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi'nin medyaya yönelik çalýþmasýnýn sonuçlarýný açýkladý... "Ýntihar ve trafik kazalarý daha az detaylý verilmeli" Baðýmsýz Psikologlar Birliði, hem intihar hem de trafik kazalarýna iliþkin haberlere, manþetlerden deðil de gazetelerin iç sayfalarýnda, daha az detayla yer verilmesini ve hayatýný kaybeden kiþilerin haberinin sunuluþunda "sevenlerini gözyaþlarýna boðdu", "naaþý sevenleri tarafýndan dakikalarca alkýþlandý", "naaþý omuzlardan inmedi" gibi, habere aþýrý duygusal içerik yükleyen söylemlerin, ergenler açýsýndan özendirici olabileceðinden ötürü kaçýnýlmasýný istedi. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði ise, gazeteciler ve gazete yöneticilerinin uzman uyarýlarýnýn sorumlulukla ele alýnmasýný istedi. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði; "profesyonel ve etik ilkelere baðlý kalarak çalýþan" bir grup psikolog tarafýndan kurulan "Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi"nin, medyaya yönelik, toplumu olumsuz etkilediðini ortaya koyduðu unsurlarla ilgili deðerlendirmesini kamuoyu ile paylaþtý. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, "Tüm gazetecileri ve özellikle editörler ile medya yöneticilerini, Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi'nin deðerlendirmeleri ýþýðýnda, yayýnlarýnda sorumlu davranmaya çaðýrýrýz" dedi. "ERGENLERCE OLUMSUZ ETKÝ YARATACAK UNSURLAR " Gazete okurlarý ile televizyon izleyicilerine, yani sorumluluk sahibi tüm vatandaþlara düþen görevin de, medya okur - yazarlýðý konusunda bilinçlenmeleri, seçici ve uyarýcý olmalarý; ayrýca gerektiðinde, çocuk ve ergenleri de koruma bilinciyle hareket etmeleri olduðuna iþaret eden Mutluyakalý, Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi'nin, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði yönetimi ile paylaþtýðý ve kendilerinin de benimsediði deðerlendirmede öne çýkan unsurlarý þöyle sýraladý: "Kuzey Kýbrýs'ta, son yýllarda, gerek trafik kazalarý gerekse intihar nedenleriyle ölümle sonuçlanan çok sayýda travmatik olayla sýklýkla karþýlaþtýðýmýz bilginizdedir. Kuzey Kýbrýs'ýn; küçük, bireylerin birbirinden kolaylýkla haberdar olduðu, kiþiler arasý etkileþim - iletiþimin yoðun olarak yaþandýðý ve 'kolektif yaþam'ýn hakim olduðu bir toplum yapýsýna sahip olduðu bilinmektedir. Dolayýsýyla; kalabalýk ve sanayileþmiþ toplumlarla kýyaslayacak olursak, trafik kazalarý veya intihar gibi üzücü olaylarýn Kuzey Kýbrýs toplumu üzerindeki psikolojik etkisinin daha olumsuz olabileceðini söylemek yanlýþ olmaz. Görsellik eþliðinde desteklenerek sunulan ve genellikle gazetelerin ilk sayfalarýnda yer alan birtakým konular, özellikle ergenlik dönemindeki (11-21 yaþ arasý) bireylerin üzerinde olumsuz etki yaratmaktadýr. Bu konulardan biri, son dönemlerde de medyada sýkça iþlenen intihar haberleridir. Ýntihar düþünceleri, riskli ergen davranýþlarýndan bir tanesidir. Bununla birlikte, ergenlik döneminde popüler olana özenme, 'kahraman' olarak yansýtýlaný model alma eðilimi, diðer yaþ dönemlerine oranla daha fazladýr. Dolayýsýyla, intihar yönteminin, örnek alýnmamasý açýsýndan detaylý yazýlmamasý ve intihar eden kiþilerin medyada 'kahraman'mýþ gibi yansýtýlmamasý son derece önemlidir. Ergenlerde olumsuz etki yaratabilecek bir diðer konu ise, trafik kazalarý haberleridir. Riskli sürücülük davranýþlarý da, ergenlik döneminde diðer yaþ dönemlerine oranla sýkça görülen bir durumdur. Bu nedenle, trafik kazalarýnýn ve kazalarda hayatýný kaybedenlerin medyada yansýtýlma þekli de önemlidir. 'Hýzlý yaþadý genç öldü' ve benzeri ifadeler, genç sürücülerde hýz yapma isteði ve eðilimini artýrabilmektedir. Bu sebeplerle, hem intihar hem de trafik kazalarýna iliþkin haberlere, manþetlerden deðil de gazetelerin iç sayfalarýnda, daha az detayla yer verilmesi ve hayatýný kaybeden kiþilerin haberinin sunuluþunda 'sevenlerini gözyaþlarýna boðdu', 'naaþý sevenleri tarafýndan dakikalarca alkýþlandý', 'naaþý omuzlardan inmedi' gibi, habere aþýrý duygusal içerik yükleyen söylemler, ergenler açýsýndan özendirici olabileceðinden ötürü, bu gibi söylemlerden de kaçýnýlmasý büyük önem arzetmektedir. Bununla birlikte, hem ergenleri hem de diðer yaþlardaki okuyucularý olumsuz etkileyebilecek ve ayrýca travmayý bizzat yaþayan bireylerin de özel yaþam ve mahremiyetini bozacak nitelikte birtakým haber içeriklerine de dikkat edilmesi önemlidir." KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Açýklamaya göre kaçýnýlmasý gereken durumlardan en önemlileri ise þöyle sýralandý: "Okuyucuda travma yaþatabilecek, intiharýn ya da trafik kazasýnýn yaþandýðý olay yerinin fotoðraflarýný yayýnlamak. Trafik kazalarýnda, polis tahkikatý kesinleþmeden bireyleri suçlayýcý ifadeler kullanmak. Ýntihar eden kiþinin ve de ailesinin isimlerini açýk olarak yazmak. Ýntihar eden bireyin ev adresi bilgilerini vermek, cenaze esnasýnda ölen bireyin aile ve yakýnlarýnýn fotoðraflarýný yayýnlamak". Açýklamasýnýn sonunda uzmanlarýn tüm bu uyarýlarýnýn, yazar - muhabir ve özellikle de editör düzeyindeki gazeteciler, ayrýca medya yöneticileri tarafýndan sorumlulukla ele alýnmasýný arzuladýðýný ifade eden Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý, Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi'ne de deðerlendirmesi nedeniyle teþekkür etti. ÖZEL EÐÝTÝM VE ÝÞ EÐÝTÝM MERKEZÝ ÖÐRENCÝLERÝ- Derviþ Eroðlu, Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ Eðitim Merkezi öðrencileri ile öðretmenlerini kabul etti. Heyeti kabulünde konuþan Eroðlu, özürlü çocuklarýn eðitiminin zor olduðunu; sabýr ve özveri gerektirdiðini belirterek öðretmenleri kutladý. Bu çocuklarýn eðitimi için hükümetlerin yasalar yaptýðýný ancak sadece yasanýn yeterli olmadýðýný, zaman zaman katký da gerektiðini ifade eden Cumhurbaþkaný, "bize, hükümetlere düþen görevler neyse yapmak durumundayýz" dedi. AÝHM'DEKÝ AYÝN DAVASINDA GELÝÞME KKTC'deki St. Barnabas kilisesinde 2008 yýlýnda Kýbrýslý Rumlar tarafýndan düzenlenmek istenen ancak izinsiz olduðu gerekçesiyle KKTC polisinin müdahalesiyle son bulan ayin konusunda iki Kýbrýslý Rum'un Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) yaptýklarý baþvuruda geliþme yaþandýðý bildirildi. Politis gazetesi, 2009 yýlýnda iki Kýbrýslý Rum'un AÝHM'ye yaptýklarý ve KKTC polisinin Ýnsan Haklarý Bildirgesinin 3, 5 ve 9 sayýlý maddelerini çiðnediði iddia edilen baþvurunun henüz kabul edilme aþamasýnda olduðunu, bu çerçevede AÝHM'nin taraflara görüþlerini talep eden bir mektup gönderdiðini yazdý. Habere göre AÝHM, davaya taraf olan iki Kýbrýslý Rum ve Türkiye'den, KKTC polisinin eyleminin Ýnsan Haklarý Bildirgesi'nin 3,5 ve 9'ncu maddelerinin ihlali anlamýna gelip gelmediðine dair görüþlerini sunmalarýný talep etti. KAPARÝ BÝTKÝSÝNDEN BAL Güney Kýbrýs'ta bu yýl çok ender görülen bir olayýn gerçekleþtiði, çiçek açan bitkilerin sayýsýnýn az olmasýndan ötürü bal arýlarýnýn Kapari (Gabbar) adýyla bilinen bitkiye yönelerek bal ürettikleri bildirildi. Politis gazetesi, arýlarýn Kapari bitkisine yönelmeleri sebebiyle çok nadir bir bal elde edildiðini belirtirken balýn en büyük özelliðinin taze Kapari bitkisinin kokusunu taþýmasý olduðunu vurguladý. GUÝNESS REKORLAR KÝTABINA GÝRMEYE ADAY OLDULAR En büyük þeftali kebabý ve en büyük þarap bardaðýnýn ardýndan Rumlar, bu sefer de birlikte en çok "Hasapiko" (Kasap oyunu) oynayan insan rekorunu kýrmaya çalýþýyor. Fileleftheros gazetesi, Limasol'da dün akþam, bazý dans okulu ve dans gruplarýnýn da iþbirliðiyle, Limasol Belediyesi himayesinde kasap oyunu oynama etkinliði düzenlendiðini, 886 kiþinin katýldýðý etkinlikte 850 metrelik halay oluþturulduðunu ve bu uzunluktaki bir halay ve kiþi sayýsýyla, Guiness rekorlar kitabýna girmeye aday olduklarýný yazdý. Haberde, 886 kiþinin 11 Temmuz'da Mari'deki patlamada hayatýný kaybeden 13 kiþi anýsýna dans ettikleri belirtildi. ÝSRAÝL HELÝKOPTERLERÝ LARNAKA'DA Ýsrail Hava Kuvvetleri'nin Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirdiði tatbikat çerçevesinde dün 8 Ýsrail savaþ helikopterinin, Larnaka Havaalaný'na iniþ ve kalkýþ gerçekleþtirdiði bildirildi. Fileletheros gazetesi haberinde; Ýsrail'in Doðu Akdeniz bölgesinde geniþ çaplý bir hava tatbikatý gerçekleþtirdiðini ve helikopterlerinin Larnaka Havaalaný'na birçok kez iniþ ve kalkýþta bulunduklarýný yazdý. Gazete, dün sabah 10 sularýnda baþlayan ve öðleden sonra da devam eden tatbikat çerçevesinde helikopterlerin havaalanýna tüm iniþ ve kalkýþ prosedürlerini denediklerini, iki helikopterin ise tam yakýt ikmali yaptýklarýný vurguladý. KAYIP CENAZESÝ Ýoannis Andru Savvidis isimli, 1974'ten beridir kayýp olan ve kemikleri Kaynakköy'de (Sinhari) yapýlan kazýlarda bulunan þahsýn cenaze töreninin önceki gün gerçekleþtirildiði, cenazede konuþan Rum Baþkanlýk Bürosu Þefi Hristos Hristofidis'in çözümsüzlükten Türkiye'yi sorumlu tuttuðu bildirildi. Haravgi ve diðer gazeteler, Hristofidis'în yaptýðý konuþmada özetle, Türkiye'nin gerek Kýbrýs sorunu gerek diðer konulardaki uzlaþmaz ve saldýrgan tutumundan bahsederek BM'nin bu tutuma göz yummamasý gerektiðini vurguladýðýný yazdýlar. Hristofidis konuþmasýnda; doðrudan müzakerelerde ilerleme olmasýna karþýn bu ilerlemenin kendilerini memnun edecek düzeyde olmadýðýný savundu ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun daha önce üzerinde uzlaþýya varýlan noktalardan geri adým attýðý iddiasýný yineledi.

11 25 Ekim 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Yine eksik malzeme yine ihmal Van merkezli 7.2 büyüklüðündeki depremin yarattýðý büyük hasar, malzemeden çalan müteahhitleri bir kez daha gündeme getirdi. Van ve özellikle de Erciþ'teki manzara, 17 Aðustos 1999 Gölcük depreminden sonra yenilenen deprem þartnamesine hiç uyulmadýðýný gösterdi. Van'da Kazýmkarabekir caddesi üzerinde bulunan 7 katlý binanýn iskambil kaðýdý gibi yýkýlmasýna karþýn hemen yanýndaki baþka bir binanýn hiç hasar görmemesi eksik malzemeli inþaatlarýn, ihmalin ve denetimsizliðin kanýtý oldu. 600 BÝN KÝÞÝ EVSÝZ KALMIÞTI 17 Aðustos depreminde resmi raporlara göre, 17 bin 480 kiþi öldü, 600 bin kiþi evsiz kaldý. Depremin bu kadar çok can kaybýna yol açmasýnýn sebebi standartlara uygun olmayan binalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitlerdi. Müteahhitlere 2 bin 100 dava açýldý. Bu davalardan 1800'ü cezasýz sonuçlandý. 110 davada ceza verilse de çoðu ertelendi. Bunun dýþýnda kalan davalar ise 16 Þubat 2007'de zaman aþýmýna uðradý ve düþtü. Ceza aldýðý bilinen tek isim Veli Göçer 18 yýl 9 ay hapse mahkum edildi. BÝNALAR DEPREM ÞARTNAMESÝNE UYGUN DEÐÝL Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yýldýrým þunlarý söyledi: ''Problem, binalarýn deprem þartnamesine uygun yapýlmamasýndan kaynaklanýyor. 'Bundan sonra ne zaman deprem olacak, artçý mý öncü mü olacak?' þeklindeki konuþmalarýn fayda getireceðini düþünmüyorum.'' (t24) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ÜÇLÜ GÖRÜÞMEYLE ÝLGÝLÝ BEKLENTÝLER DÜÞÜK Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon arasýnda Ekim tarihlerinde New York'ta yapýlacak üçlü görüþmeyle ilgili olumsuz bir havanýn hüküm sürdüðü belirtildi. Rum gazeteleri, görüþmeyle ilgili beklentilerin oldukça düþük olduðunu yazarken, üçlü zirve öncesinde Eroðlu ile Hristofyas arasýnda yapýlan görüþmelerden de yapýcý bir sonuç alýnamadýðýný savundular. Fileleftheros gazetesi; "Deniz Baþka Yerde, Gemi Baþka Yerde" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, liderlerin New York zirvesine temel konularda birçok anlaþmazlýk ve kapanmayan konularla gideceklerini ve BM'nin, liderler arasýnda üçlü görüþme öncesinde birçok konuda uzlaþý saðlanmasýyla ilgili planlarýnýn suya düþtüðünü yazdý. Gazete, 7 Temmuz'da gerçekleþtirilen Cenevre üçlü zirvesinden bu yana, Eroðlu - Hristofyas ve danýþmanlarý Yakovu - Özersay arasýnda yapýlan çok sayýda görüþmenin bekleneni vermediðini kaydederken, özellikle Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde (MEB) baþlayan doðalgaz sondaj çalýþmalarýyla birlikte "patlak veren Türk tehditlerinin", Türkiye'nin bölgedeki askeri varlýðýný da güçlendirmesiyle birlikte, siyasi bir mesele olan Kýbrýs sorununu "askerileþtirdiðini" öne sürdü. Gazete; "Downer Baþkaný Yanýtladýðýnda... New York Zirvesi Öncesinde Müzakerelerin Görüntüsü Çok Olumsuz" baþlýklý haberinde ise, Eroðlu - Hristofyas arasýnda yapýlan son görüþmenin ardýndan, Hristofyas'ýn ilk defa müzakere masasýnda "gerçekten ne olduðu" ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamanýn da, durumun vahametini kanýtlar nitelikte olduðunu yazdý. Haberde, Cenevre'de yapýlan üçlü görüþmenin ardýndan Ban'ýn, iki liderden talep ettiði þeylerle bugünkü vaziyet göz önünde bulundurulduðunda, müzakerelerle ilgili olumsuz durumun daha da olumsuz hale geldiði ifade edildi. Öte yandan Politis gazetesi ise; "Ban'ýn Elinde" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Ban'ýn New York görüþmesinde, BM uzmanlarýnýn üzerinde çalýþmýþ olduðu köprü görevi görecek önerilere aðýrlýk vermeye gayret göstereceðini yazdý. Haberde, diplomatik kaynaklardan alýnan bilgilere dayanýlarak Ban'ýn, Eroðlu'nu çapraz oyla ilgili "sýkýþtýracaðý", Hristofyas'a da mülkiyet konusunda baský yapacaðý iddia edildi. RUSYA'YLA DOÐALGAZ ANLAÞMASI Güney Kýbrýs ile Rusya arasýnda, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde (MEB) bulunan iki parseli kapsayan doðalgaz çýkarma anlaþmasý imzalandýðý iddia edildi. Simerini gazetesi; "Kýbrýs MEB'sinin Ýki Parseli Rusya'ya - Doðalgaz Çýkarýlmasý Konusunda Lefkoþa ve Moskova Arasýnda Anlaþma" baþlýklarý altýnda manþetten verdiði haberinde, Güney Kýbrýs ile Rusya arasýnda doðalgaz çýkarýlmasý konusunda anlaþmaya varýldýðýný yazdý. Gazete, Güney Kýbrýs ile Rusya arasýnda, Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'inde yer alan en az iki parselde doðalgaz çýkarýlmasý konusunda "anlaþmaya varýlmýþ gibi göründüðünü", "Amiral Kuznetsov" isimli Rus uçak gemisinin gelecek ay Akdeniz'e inecek olmasýnýn sebebinin de bu anlaþma olduðunu öne sürdü. Rusya'nýn Güney Kýbrýs'a vermeyi kararlaþtýrdýðý borcun da bu anlaþma çerçevesinde yer aldýðýný iddia eden gazete, geminin gövde gösterisi olarak Güney Kýbrýs'taki limanlardan birine yaklaþmasýnýn da ihtimal dahilinde olduðunu yazdý. Gazete ayrýca Fransa, Ýngiltere ve Norveç'in de Güney Kýbrýs'ýn diðer parsellerinde iþbirliði yapma konusunda "flört eden ülkeler olduklarýný" iddia etti. HRÝSOSTOMOS: KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESÝ MÜMKÜN DEÐÝL Deprem vergileri nereye gidiyor? Van'da yaþanan 7,2 þiddetindeki deprem sonrasýnda bölgeye giden CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu þöyle konuþtu: "Yarýndan itibaren kar yaðýþý ihtimali var. Bu ortamda evleri olan insanlarý bile evlerinde tutmak mümkün deðil. Çadýr ve yiyecek konusunda koordinasyonun çok daha hýzlý olmasý lazým. Ödenen deprem vergileri hakkýnda bir meclis araþtýrmasý yapýlmasý lazým." DIÞ YARDIM REDDEDÝLMEMELÝ Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Harp ise þu deðerlendirmeyi yaptý: "Azerbaycan ve Pakistan'ýn yardýmlarý dýþýndaki dýþ yardýmlar reddedildi. Bu tür afetlerde her türlü yardýma ihtiyaç vardýr. Ýnsani yardýmdýr, bu teklifleri geri çevirmemek gerek. Reddedilmesini anlamlý bulmuyorum." Dýþ yardým teklifleri ilk olarak Ýsrail, ABD, Almanya, Polonya, Yunanistan ve Ermenistan'dan geldi ancak yardým önerileri Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan "ihtiyaç yok" denerek kabul edilmedi. 17 Aðustos 2009'da Ýstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý "Deprem Vergileri Araþtýrmasý" yapmýþtý. Marmara Depremi'nin ardýndan 10 yýl içinde 24,1 milyar lira "deprem vergisi" toplandýðýný fakat bu kaynaðýn nasýl harcandýðýnýn açýklanmadýðý ortaya çýkmýþtý. "500 BÝN ÝNSAN AÇIKTA" Depremin üzerinden 24 saat geçtikten sonra Van halkýnýn ihtiyaçlarýnýn ne denli büyük olduðu ortaya çýkýyor. Van Belediye Meclis Baþkaný Sabri Abi yardýmlarýn yetersizliðini, kentte 500 bin kiþinin dýþarýda olduðunu söylüyor. Van Belediye Meclis Baþkaný Sabri Abi, yaptýðý açýklamada henüz yeterli yardýmýn ulaþmadýðýný belirtti. Sabri Abi "Çevre illerden, belediyelerden yardým geliyor ama yetmiyor. Kýzýlay aþaðý yukarý sekiz bin çadýr olduðunu söylüyor ama 100 bin de yetmez, halkýn tamamý dýþarýda. Van'ýn yüzde 60'ý yýkýlmýþ durumda. Köylerde durum çok kötü; köy yerle bir olmuþ. Van'da en az 500 bin insan dýþarýda." Türk Kýzýlayý 96 kiþilik uzman ekiple deprem bölgesine ulaþtý. Kýzýlay, Van-Erciþ yolunda iki çadýrkent oluþturdu. Van'daki aþevi de afetzedeler için yemek çýkarýyor. (bianet, t24) Dimitris Hristofyas'ýn New York'ta yapýlacak üçlü zirve öncesinde Ulusal Konsey'e yaptýðý bilgilendirme ve üçlü zirveyle ilgili Rum siyasi partilerin eleþtirileri devam ediyor. Fileleftheros gazetesi; "Kýbrýs Sorunu Hakkýnda Çatýþma" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, New York üçlü zirvesi ve geçtiðimiz Cuma yapýlan Ulusal Konsey toplantýsýnýn, Kýbrýs sorununu iç cephedeki çatýþmalarýn gündemine yeniden getirdiðini ve muhalefetin Hristofyas'ý, Ulusal Konsey kurumunu alçaltmakla ve üçlü zirveye gerekli ön hazýrlýðý yapmadan gidecek olmakla suçladýðýný yazdý. Habere göre, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, Ulusal Konsey'in üçlü zirveyle ilgili senaryolar konusunda hiçbir tartýþma yapmadýðýný ve Hristofyas'ýn, tüm ýsrarlara raðmen konseyi, gündemle veya zirvedeki hedeflerle ilgili yeterli derecede bilgilendirmediðini söyledi. Anastasiadis, Hristofyas'ýn BM'nin üçlü zirveyle ilgili hedeflerinin büyük bir olasýlýkla bilincinde olmasý veya üçlü zirvede ne yapacaðýný bilmiyor olmasýndan dolayý, Ulusal Konsey'e yeterli bir bilgilendirme yapmadýðý yorumunda bulundu. Gazete, Anastasiadis'in bu açýklamasýna AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'dan yanýt geldiðini ve Kiprianu'nun DÝSÝ'ye, sorun yaratmak yerine görüþlerini ortaya koymasýný tavsiye ettiðini yazdý. KS EDEK Baþkaný ve Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru ise, Hristofyas'ýn siyaset yapma biçimini eleþtirdi. Omiru, partisinin Hristofyas'a verdiði desteðin, Kýbrýs sorununun adil ve demokratik çözümüyle ilgili ilkeler temelinde olduðunu ve Hristofyas'ýn bu ilkelerden caymasý durumunda, bunun EDEK'in sorumluluðunda olmayacaðýný söyledi. EURO. KO Genel Sekreteri Rikkos Erotokritu da, Hristofyas'ýn kendi trajik hatalarý içerisinde mahsur kaldýðýný ve New York zirvesini yönetmek adýna çok fazla bir seçeneði bulunmadýðýný kaydetti. Ekologlar ve Çevreciler Genel Sekreteri Yoanna Panayotu da, Hristofyas'ýn Ulusal Konsey'i yeterince bilgilendirmediðinden yakýndý ve bu nedenle de Ulusal Konsey'den, üçlü zirveyle ilgili herhangi bir sonuç çýkamadýðýný ifade etti. RUM HÜKÜMETÝ TÜRK GEMÝLERÝNÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝYOR Politis gazetesi, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüðü sismik araþtýrmalarýn sadece Piri Reis gemisiyle gerçekleþmediðini belirtirken, Rum hükümetinin konu hakkýnda bilgi sahibi olduðunu ve geliþmeleri yakýndan takip ettiðini yazdý. Türkiye Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn Türkiye'nin Akdeniz'deki araþtýrmalarýna iliþkin açýklamalarýný yansýtan gazete, Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Efthimios Flurentzu'nun açýklamalarýna da yer verdi. Flurentzu; Rum hükümetinin Türkiye lehine Akdeniz'de faaliyet gösteren araþtýrma gemilerini sakin ve aklý baþýnda bir þekilde izlemekte olduðunu belirtirken, gerekli görüldüðü taktirde belirli yönlere müdahalelerin de yapýldýðýný ifade etti. Flurentzu; Türkiye adýna araþtýrma yapan Norveç bandýralý iki gemi ile Faroe Adalarý'na ait bir geminin Akama Burnu'nun 90 deniz mili kuzey batýsýnda bulunduklarýný, Piri Reis gemisinin ise, Türkiye tarafýndan "G" noktasý olarak adlandýrýlan 9'uncu parselde bulunduðunu iddia etti.

12 12 25 Ekim 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bu yollar uzar gider Kaderi yazar gider Yarin bir bakýþý var Yüreðmi ezer gider KAMELYASIZ KADINLAR Selim Ýleri, Everest Yayýnlarý, 265 sayfa "Halk özgürleþtikçe korku ve propagandaya daha çok baþvurulur." Noam Chomsky Ýþitmek istediðini bir saðýrýn Sezdi havamýzdan geçen þarký Duyuramadý sesini bu saðýra Eridi gitti! Yürümek hasretini bir kötürümün Hissetti koltuk deðnekleri Kaldýramadý yataðýndan hastasýný Çürügü gitti Celal Sýlay "Gitti" adlý þiirinden Nobel Edebiyat Ödüllü þairden- EVÝNÝN ÇATISINDA ÝÞÝTTÝÐÝ ÞARKIYLA UYANAN ADAM Sabah. Mayýs yaðmuru. Kent, çoban kulübesi sessizliðinde hâlâ. Ve gökyüzünde bir uçaðýn motoru mavimsi-yeþil gürlüyor- Pencere açýk. Yataðýna uzanmýþ adamýn rüyasý o anda birdenbire saydamlaþýr. Döner, bilincinin anahtarýna el yordamýyla ulaþmak için- Sanki boþlukta. Tomas Tranströmer* Yarý Tamamlanmýþ Cennet Greywolf Press-USA Seçim ve çeviri (Ýngilizce ye) Robert Bly Türkçe çeviri: M. KANSU *:... Çok uzaklardan gelen trenlerin, kýsa süreliðine durak yaptýðý tren garýna benzer Tranströmer in þiirleri. Trenlerin birinde Rusya dan kar tanelerine, diðerinin kompartýmanlarýnda yeni derlenmiþ Akdeniz çiçeklerine, bir baþka trenin çatýsýnda Ruhr Bölgesi nden kömür isine rastlanabilir... Robert Bly PÝYANÝST TANER, NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURÝYETÝ'NDE KONSER VERDÝ Piyanist Rüya Taner, Türkiye Nahçývan Konsolosluðu'nun davetiyle ve himayesinde Nahçývan Özerk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Yerel basýnýn "Bir Nahçývan Rüyasý" adý altýnda lanse ettiði konserde Taner, 2011'in Franc Liszt yýlý olmasý nedeniyle Liszt'ten ve Schumann'dan eserlerin yaný sýra genç nesil Türk bestecilerden Kamran Ýnce'den de eserlerden oluþan bir resital sundu. Konserde, Türkiye Baþkonsolosu'nun yaný sýra Nahçývan Devlet Üniversitesi (NDÜ) Rektörü ve Azerbaycan Milli Meclis Üyesi Ýsa Habibbeyli, Nahçývan Özerk Cumhuriyet Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Mehemmed Hasanov, Azerbaycan Dýþiþleri'nin Nahçývan Temsilci Yardýmcýsý Abbas Cabbarov da hazýr bulundu. SMOKÝN 150. YAÞINI SERGÝYLE KUTLUYOR Tuxedo Park, Resmi yemeklerin, özel günlerin ve kutlamalarýn en önemli davetlilerinden "smokin" (tuxedo), 150. yaþýný bir sergiyle kutluyor. Londra Moda Koleji'nin hazýrladýðý "Tarihi Smokin Cemiyeti" adlý gezici sergi, New York'da açýldý. Ýlk kýsa yemek ceketi, Londra'da Savile Row tarafýndan 1860'da VII. Kral Edward için dikilmiþti. Amerikalý milyoner James Potter, 1880'lerde Ýngiltere'yi ziyaret ettiðinde, bu yeni stil ceketlerden edindi ve evine götürdü. Potter'ýn "Tuxedo Park"taki þehir kulübündeki erkekler, onu örnek alarak giyinmeye baþlayýnca moda New York'a yayýldý ve bu ceketler özellikle ABD'de "tuxedo" ya da "tux" olarak anýlmaya baþladý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa "RENKLER VE GÖLGELER" AKM'YE RENK KATTI (Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan) yýlýnda Cihangir'de (Abohor) doðan Hasan Daniþ yaðlýboya resim yapmaya 1995 yýlýnda tanýþtýrýldýðý bir sanatçýnýn yüreklendirmesi ile baþladý yýllarýnda Feridun Iþýman'a ait "Art Studio 110"da çalýþmalar yaptý. Kendini geliþtirerek karma sergilere katýldý 'den sonra da kendi atölyesinde çalýþmalarýna devam etti. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde 18 Ekim 2011 tarihinde "Renkler ve Gölgeler" isimli ilk kiþisel resim sergisini açtý. Sergi çalýþmalarýyle ilgili bize verdiði bilgi þöyle: "Atölye dýþýnda baþka bir eðitim almadým Pratik olarak renkleri, tuval üzerinde gölgelerin kullanýmý ve teknik bilgileri alarak kendimi geliþtirmeye çalýþtým. Beðendiðim konularý fotoðraflarým, daha sonra tuvale aktarýrým. Ünlü ressamlarýn sevdiðim resimlerini de kendim tuvale aktarmayý severim. Portreler ilk zamandan beri ilgi alanýmdýr. Ben kendimi ne ressam, ne de sanatçý olarak görüyorum. Sýrf vakit deðerlendirme ve resim yaptýkça mutlu olduðum için yapýyorum" dedi.. Mýsýrlýzade Galeria Aslan Kral 3D ( ) 1. salon Korku Gecesi 1. Salon (20.30-Cuma-Cumartesi23.00 Babamýn Penguenleri ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çelik Yumruklar ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Üç Silahþörler Cuma-Cumartesi Aslan Kral 3D ( )) 1. salon Korku Gecesi 3D ( Cuma-Cumartesi) 2. salon

13 25 Ekim 2011 Salý 13 Çýngý Memduh ENER POLÝS DEVLETÝ (1) Býrakýp bir kenara yasal tüm iþlerini Vampir polis devleti gösterip diþlerini Bahçede tutuklayýp kola kelepçe taktý Hiçbir suçum yok iken bana iþkence yaptý Ülkenin tükenmekte olan bitkilerini Lale, sümbül, orkide benzeri türlerini Üretip kutularda torbalara dikerim Uygun yaþa gelinca Beþparmaða ekerim Nem tutan vadi türü kuytu yamaçlarýna Ýþtah kabartmamayý umarak açlarýna Bilirsiniz endemik türlere dadanan çok Korsan devletinizde korumaya takat yok Nergis, buðday çiçeði, medoþ türü laleler Yok edilir günbegün sökülüp orkideler Nergis kesmek yasaktýr. Satýlýr demet demet Orkide sökmek yasak, salep serbesttir hayret! Orkide soðanýndan yapýyorlar salebi Türler var çorba olur. Kiminden mahallebi Yabancýlar toplatýp gümrükten kaçýrýrlar Deveyi hamuduyla sýnýrdan aþýrýrlar Genetik müdahale ederek tohumlara Laboratuvarlarda þekil verip onlara Dev boyutta o türden çiçekler üretirler Bu yolla ülkemizde türleri tüketirler Kimler ne çýkar saðlar? Var mýdýr iþbirlikçi? Organize edenler? Yardýmcýsý? Tetikçi? Hakkýmýzda oynanan senaryo gayet yaman Etraflý anlatýrým konuyu baþka zaman Bunca silahlý varken devam eder bu oyun Bilemeyik arkadaþ nasýl sürer bu soygun Duyarlýysanýz eðer bulut bilene sorun Konuya dahil olup azacýk kafa yorun Böcek kaçakçýlýðý iþin bir diðer yaný Ýnsanýn öðreninca donar damarda kaný Kutularda tohumdan fideler üretirim Hýrsýzlardan yýlmadan inatla diretirim Polis karakoluyla aramýz 5-10 metre Elliden fazla rapor, iþ yapmazlar bir kadre Ýçeri giremezsin sanki tilki boðarlar Þikayete geleni gözleriyle kovarlar Bir afra bir tafradýr tavrý adli þubenin Ölçüsünü alýrlar görür görmez ensenin Konuþurken sigara tüttürürler bir yandan Hele astýmýn varsa boðulursun dumandan Zeytin, harup, zerdali, turunç, adaçayý, dut Badem, hurma, kayýsý, çam, selvi, erik, armut Mersin, alýç, þeftali, yenidünya, kiwano Avokado, pepino, guava, kiwi, mango Papaya, tamarillo, persimmon, gabbar, çilek Lale, sümbül, yasemin, fitne, Çin gülü çiçek Herkes bilir lasanlar ya tarlaya dikilir Ya da satýþ amaçlý torbalara ekilir Torbaya aktarýlan fideler büyütülür Hazýr olana kadar torbada dürütülür Su ister, ilaç ister, yabancý otla savaþ Yüzde beþ kayýp olur iþçi sorununu aþ Tamam da torbalarý dikecek yerim dardýr Zira yetiþen fidan bin kadardýr Fena zorladý beni baþlangýçta bu durum Lefkoþa Gönyelide kirada otururum 99'da girdim. 3 hane apartman Batý kuzey daðlara kadar boþ alan yaman Üç yanýmda boþ arsa manzara güzel sakin Bitiþikte olanýn acaba sahibi kim Lasanlý torbalarýmý dizmek için çok uygun Gözüm önü olunca zor dur hýrsýzlýk soygun Yalnýz ben mi? Apartman sakinleri var bir de Polis-gardiyan vardýr komþum evvel emirde (SÜRECEK) LEFKE SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝNDEN SU DEKLARASYONU "MEVCUT SU REZERVÝ, BÖLGE ÝNSANININ ÝHTÝYACI ÝÇÝN KULLANILMALI" Lefke'deki bir grup sivil toplum örgütü, sulama suyu ihtiyacý ve baþ gösteren tuzlanma tehlikesinden dolayý mevcut su rezervinin öncelikle bölge insanýnýn ihtiyacý için kullanýlmasýný istedi. Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði, Lefke Vakfý, Lefke Toplum Merkezi Derneði, Denizli - Gemikonaðý Kalkýndýrma Derneði, Lefke Kadýnlar Konseyi, Lefke Maratasa Ýskaiye Cemiyeti, Lefke Kafizes Sulama Kooperatifi, Lefke Üreticiler Birliði, Güzelyurt - Lefke Üreticiler Birliði, Lefke Muhtarlýðý, Denizli Muhtarlýðý, Gemikonaðý Muhtarlýðý, Cengizköy Muhtarlýðý, Emekliler Cemiyeti Lefke Þubesi, Lefke Turizm Derneði ile Lefke ve Çevre Köyleri Dayanýþma MAÐUSA GÜÇBÝRLÝÐÝ PLATFORMU: LÝMANI PARSEL PARSEL BÖLEREK DAÐITMAYIN Gazimaðusa limanýnda faaliyet gösteren kuruluþlarýn oluþturduðu "Gazimaðusa Limaný Güçbirliði Platformu", "limanýn geleceðini ipotek altýna alacaðýný" öne sürdüðü "kiralama olayýna" karþý olduklarýný belirtti. Platform'dan yapýlan açýklamada, "limanýn parsel parsel bölünerek daðýtýlmasý yanlýþlýðýndan bir an önce dönülerek liman sahasýnýn tümünün, mesleði limancýlýk olan iþletmelerin kullanýmýna býrakýlmasý" talebi dile getirildi. "Gazimaðusa limanýnda aktif olarak 1960'lý yýllardan beridir faaliyet gösteren Armatörler, Gemi Acenteleri, Gümrük Komisyoncularý ve Nakliyeciler olarak" limanýn bugünkü durumundan daha ileri ve çaðdaþ bir yapýya dönüþtürülerek daha verimli bir yapýya kavuþturulmasý için çaba sarfettikleri n "ZARAR VEREN, CAN KAYIPLARINA SEBEP OLAN MÜHENDÝSLÝK HÝZMETÝ ALMAMIÞ VE KALÝTESÝZ ÝNÞAA EDÝLMÝÞ YAPILARDIR" Kýbrýs Türk Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Van Depremi'nin etkili olduðu alanýn büyüklüðü, yarattýðý hasarlar ve can kayýplarý ile kamuoyunu bir kez daha deprem gerçeði ile yüz yüze getirdiðini kaydetti ve can kayýplarýna sebep olanýn deprem deðil, mühendislik hizmeti almamýþ, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmayan, depremde çalýþacak detaylarýn uygulanmadýðý, kalitesiz inþa edilen yapýlar olduðuna dikkat çekti. Oda tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Van ve ilçelerinde herhangi bir deprem anýnda hasar dahi görmemesi, deprem sonrasýnda da kullanýlmasý gereken, yapý önem katsayýsý büyük olan aralarýnda öðrenci yurtlarý, okul, hastaneler ve hükümet binalarýnýn bulunduðu yapýlarýn da depremdeyýkýldýðýnýn görüldüðü ifade edildi. Açýklamada, "Ayný deprem etkisine maruz kalmýþ komþu binalarýn bir tanesi hasarsýz ve/veya az hasarlý iken, Mühendislik denetim hizmeti almamýþ, kalitesiz, standartlara ve yönetmeliklere ARANIYOR Derneðimiz çatýsý altýnda Part- Time çalýþtýrýlabilecek bayan personel alýnacaktýr. Ýletiþim: Telefon: / / Adres: Ýnternet Sitesi: E-posta: ve Kalkýndýrma Derneði konuyla ilgili ortak bir deklarasyon yayýnladý. Bölge dýþýna su pompalanmasýnýn bölge kuyularýný tuzlandýrmaya baþladýðýna iþaret edilen deklarasyonda, bu nedenle Lefke ve yakýn çevresi dýþýna su pompalayacak su kuyusu açýlmasýna kesinlikle izin verilmemesi ve ayný amaçla kullanýlan mevcut kuyulardan su pompalanmasý uygulamasýnýn durdurulmasý talep edildi. Deklarasyonda, "Lefke ve yakýn çevresinin doðu kýsmýnda bulunan kardeþ köylerdeki üreticilerin sulama suyu ihtiyacý Gemikonaðý göletine veya bölgemiz yer altý suyuna yüklenmekle deðil, Gargot Deresi üzerine gölet ifade edilerek "özlenen yapýya kavuþturmanýn tek yolunun, limanýn tek elden ve profesyonel bir anlayýþla yönetilmesi, her noktasýnýn en ekonomik ve verimli biçimde kullanýlabilinir hale getirilebilmesi" olduðu görüþü yinelendi. "Kýbrýs Türk Armatörler Birliði, Beynelminel Nakliyeciler Birliði, Özkam Nakliyat Þti., Komisyoncular Birliði ve Kýbrýs Türk Gemi Acenteleri Birliði"nin oluþturduðu platform açýklamasýnda, "bu anlayýþla yönetilen limanlarda, gerek verimlilik gerekse rekabetçi koþullarýn baþarýlý bir þekilde uygulanýr olduðu" görüþü dile getirilerek þunlar kaydedildi: "Hal böyle iken çok kýsýtlý ve büyüme imkaný olmayan liman sahasýný parsellere ayýrarak liman iþletmeciliði ile baðdaþmayan bir anlayýþ ile ve uygun olmayan, komþu yapýlarýn toptan göçtüðü ve/veya ciddi hasara uðradýðý görülmektedir. Bu da göstermektedir ki zarar veren ve can kayýplarýna neden/sebep olan deprem deðil, Mühendislik hizmeti almamýþ, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmayan, depremde çalýþacak detaylarýn uygulanmadýðý, kalitesiz inþa edilen yapýlardýr" denildi. YAPILMASI GEREKENLER Deprem tehlikesi ile ilgili olarak devletin ve kurumlarýnýn yapmasý gerekenleri de açýklamada þöyle sýralandý: "Kýbrýs adasýnýn önemli bir kýsmýnýn 1. ve 2. Derece deprem bölgesi içinde yer almasý nedeniyle program oluþturulmalýdýr. Program kapsamý; yapým, onarým ve güçlendirme iþlerinin kamusal bir anlayýþ içersinde ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi olmalýdýr. Ýnsanlarýmýz deprem ve doðal afetler konusunda sürekli bilinçlendirilmelidir. Bu konudaki eðitimler, Ýlköðretimden baþlayan ve belirli bir program çerçevesinde süreklilik taþýyan bir nitelikte olmalýdýr. Özele veya kamuya ait her türlü yapýnýn yürürlükteki þartname ve standartlara uygun yapýlýp yapýlmadýðýnýn ciddi olarak denetiminin Reþadiye Sokak No: 11/A-B Çaðlayan, LEFKOÞA - K.K.T.C Ýlginize ve duyarlýlýðýnýza tekrar teþekkür eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dileriz... inþa etmek veya Anavatandan gelecek sudan kendilerine yeterince pay ayýrmakla mümkün olacaktýr" denildi. Deklarasyon, þu þekilde devam etti: "Lefke-Gemikonaðý göletinin 2.5 milyon m3'lük suyu Lefke ve yakýn çevresi üreticilerine ayrýlmalý ve bunun üzerinde su birikmesi halinde bölge dýþýna verilmeli. Lefke ve yakýn çevresine ayrýlacak sulama suyu Gemikonaðý Göleti doðu ve batý kesimleri için kurulacak 2 adet Sulama Birliði aracýlýðýyla daðýtýlmalý. Lefke Maratasa Barajý'nýn Lefke'ye sulama suyu taþýyan boru hattýnýn yenilenmesi çalýþmalarý süratlendirilmeli. Lefke Merkez ve Yedidalga'nýn damlama sulama projesi için kaynak ayrýlmalý" etik dýþý bir þekilde kiralanmasý ülke ekonomisinin muhtemel geliþmelerini engelleyici bir tasarruf olup, ayrýca limanýn geleceðinin de ipotek altýna alýnmasý demektir. Tüm ilgili taraflarý Limanýn geleceðini ipotek altýna alýcý tasarruflarda bulunmaktan kaçýnmaya çaðýrýyoruz." Açýklamada, "ülkemize gerek yük gerekse yolcu ulaþýmýnýn saðlanmasý için dýþ ambargolarla uðraþýrken,böyle bir tasarruftan dönülmemesi halinde, ülke içinden de ayný ambargolara muhatap býrakýlmaya çalýþýlmasýnýn kaderimiz olmamasý gerektiðine inanýyoruz" denildi. Platformu oluþturan kuruluþlarýn diyalogdan yana olduðu ve ileriye dönük adýmlarýn atýlmasýnda olumlu katkýlarýný esirgemeyecekleri de ifade edildi. ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ DEPREM GERÇEÐÝNE DÝKKATÝ ÇEKTÝ ve takibinin yapmalýdýr. Ülkemizde yapý sektörü teknik ve bilimsel boyutuyla ele alýnmalýdýr. Yapý Denetim Sistemi"nin yasallaþmasý için gerekli çalýþmalarý baþlatmalý ve en erken zamanda sonuçlandýrmalýdýr. Buna baðlý olarak yapý malzemelerinin standardýnýn yasal altyapýsý oluþturulmalýdýr. Yapý denetimi de sigorta sistemi kapsamýnda olmalýdýr. Deprem sonrasý kullanýlmasý gereken ve deprem katsayýsý yüksek yapýlar olan hastaneler, itfaiye, okullar, kamu binalarýn...vb. deprem performanslarýnýn tespit edilmesi için yapýlacak çalýþmalar için gerekli kaynak mutlaka yaratýlmalýdýr. Güçlendirilmesi gerekli olan ancak bugüne kadar herhangi bir çalýþma yapýlmayan kamu binalarý, okul ve hastane binalarýnýn güçlendirme projeleri hazýrlanmalý ve hýzla güçlendirme iþlemleri yapýlarak tamamlanmalýdýr. 21/2005 sayýlý KTMMOB yasasýna ve Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasý (Fasýl 96) yasal zorunluluk olan projelerin ilgili odalardan inþaat yapýmý öncesi mesleki denetimden geçirilmelidir.ýnþaatlarýn kaçak müteahhitler ve/ veya kaçak taþeronlar tarafýndan inþa edilmemesi için gerekli denetimi yapmalýdýr." Kiralýk Daire Yenikent'te özenle bitirilmiþ zemin kat daire kiralýktýr. Tel:

14 14 25 Ekim 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Mecazi anlamda "Çok kýzmak, birdenbire öfkelenip taþmak, feveran etmek". Harf okunuþu. 2-Yolcu ve turistlere geceleme imkâný saðlamak amacýyla kurulmuþ iþletme. Sona "S" konursa "Çok sevilen bir kavun cinsi" olur. 3-Tüberküloz hastalýðýna yakalanan kimse. Gelecek. 4-Gemiyi baþtan veya kýçtan halatla karaya baðlama. Eski dilde "Kuzey". 5-Tersi "Baþýnda saçý olmayan". Kiþi. Rumcada "Bir". 6-Amfiteatrýn ortasýnda, boða güreþi, yarýþ, oyun gibi türlü gösteriler yapýlan alan. Ünlü Türk erkek Arabesk müzik sanatçýsý. 7-Ezan okunan yer. Binek hayvaný. 8-Yün, pamuk gibi þeyleri tellere ayýrarak kabartmak. Baðýþlama. 9-Hayvan yiyeceði. Operalarda solistlerden birinin, orkestra eþliðinde söylediði þarký. 10-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Dünya ölçüsünde, dünya çapýnda. 11-Ýyi, pek iyi. Yýl, Neon'un kýsaltmasý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 (Otobüs Terminali Yaný) Tel: Yeniþehir Eczanesi: Osman Paþa Cad. Hüseyin Rifataða Apt. No:3 K. Çiftlik Ýktisat Bankasý Yaný Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K:166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kaçanýn arkasýndan koþma, yakalamaya çalýþma. Uzaklýk bildirir. 2-Türlü, önemsiz, ufak tefek þeyler. Havanýn yer deðiþtirmesinden oluþan esinti, rüzgâr. 3-Mallarýn teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satýlmasýna dayanan satýþ biçimi. 4-Pay. Bir kadýn ismi yýllarý arasýnda yaþamýþ, Avusturyalý, dünyanýn en iyi bestecilerindendir. "Vesaire" kelimesinin kýsa yazýlýþý. 6-Bir kimsenin mülkiyeti altýnda bulunan taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. Ýz, belirti. 7-Bir kimsenin kýzkardeþinin veya kadýn hýsýmlarýndan birinin kocasý. Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. 8-Tersi "Beyaz". Bir alet veya taþýtýn hareket saðlayan mekanizmasý. 9-Mert olmayan. Ýskambil oyununda "Birli". 10-Bir cins iri at. Geniþlik. 11-Mecazi anlamda "Bir alanda yaratýcýlýðý ile hayranlýk uyandýran, çok beðenilen, çok tutulan". Alýþveriþte kullanýlan ilmeklerden oluþmuþ að torba. TV'DE BU AKÞAM Tnt Tatil Saat: 20:30 Iris Simpkins, Londra'da yaþayan, bir gazetede evlilik köþesi yazan ve meslektaþý Jasper Bloom'a karþý karþýlýðý olmayan bir aþk besleyen biridir. Noel yaklaþýrken Jasper'ýn baþka bir meslektaþýyla niþanlandýðýný ve evleneceðini öðrenir ve yaþamý alt üst olur. Los Angeles'da yaþayan ve film fragmanlarý hazýrlayan amanda Woods ise, erkek arkadaþý Ethan'dan ayrýlýr ve onu unutmak istemektedir. Orijinal Adý : The Holiday Yönetmen : Nancy Meyers Oyuncular : Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallah, Edward Burns, Ruus Sewell, Miffy Englefield. Yapým : 2006 Komedi/ Dram Fox Hannah Montana Saat: 21:30 Miley Stewart, gizli pop-star kimliði ile okulu ve arkadaþlarý arasýnda denge kurma mücadelesi vermektedir. Ancak hýzla artan þöhreti ve popülerliði özel hayatýna egemen olunca her þeyi oluruna býrakýr. Bunun üzerine babasý, gerçeklerle yüz yüze gelmesi için onu Tennesse'deki Crowley Corners'taki evine çaðýrýr. O andan itibaren Hannah Montana'nýn bile hayal edemeyeceði çapta eðlence, kahkaha ve romantizm dolu bir macera baþlayacaktýr. Orijinal Ýsmi: Hannah Montana: The Movie Türkçe Ýsmi: Hannah Montana Yapým Yýlý: 2009 Tür: Aile, Komedi Yönetmen: Peter Chelsom Oyuncular: Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Emily Osment Tnt DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Þanslý Sayýlar Saat: 23:00 Bu yýl havalarýn mevsim normallerinde seyretmemesi hava durumu sunucusu Russ Richards'ýn canýný çok sýkýyor. Parasýný yatýrdýðý kar araçlarý iþi, beklenen kar yaðmadýðý için ona para kazandýrmýyor. Bu arada üçkaðýtçý arkadaþý Gig'in aklýna uyarak, televizyonda piyango toplarýný çeken Crystal'ýn yardýmýyla piyangoda hile yapmayý kafasýna koyuyor. Ýster istemez bu iþe bulaþan diðer yarým akýllý arkadaþlarýnýn sessiz kalmasýný saðlayabilecek mi? Harcadýðý çaba kazanacaðý paraya deðecek mi? Bu eðlenceli komedide yýllarýn eskitemediði John Travolta'ya, Friends dizisindeki Phoebe rolüyle Emmy ödülü kazanmýþ olan Lisa Kudrow eþlik ediyor. Y: Nora Ephron O: John Travolta, Lisa Kudrow Komedi 2000 Tnt Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Kayýp Yüzük Saat: 01:30 Genç bir adam, ikinci dünya savaþý sýrasýnda, 1 Haziran 1944'de Kuzey Ýrlanda, Belfast dýþýndaki Cave Hill'e düþen Birleþik Devletler pilotuna ait olan yüzüðün kime teslim edilmesi gerektiðini araþtýrmaktadýr. Orijinal Adý : Closing The Ring Yönetmen : Richard Attenborough Oyuncular : Shirley Mclaine, Christopher Plummer, Dylen Roberts, Neve Camphell ALZHEÝMER HASTALARI ÝÇÝN GPS'LÝ AYAKKABI Alzheimer hastalarý için geliþtirilen GPS'li ayakkabýlar bir hafta içerisinde ABD'de piyasaya sürülecek. Yaklaþýk 300 dolara satýlacak ayakkabýlar sayesinde Alzheimerlilerin kaybolma sorununun engellenebileceði belirtiliyor. Topuk bölümüne yerleþtirilen GPS cihazý sayesinde ayakkabýyý giyen kiþinin nerede olduðu belirlenebiliyor KANADA SAHÝLLERÝNE BÝNLERCE ÖLÜ KUÞ VURDU Toronto'nun kuzeyindeki Georgia Körfezi'nin sayfiye yerlerinden Wasaga Beach'de binlerce ölü kuþ sahile vurdu. Toronto'nun 131 kilometre kuzeyindeki sahil þehri Wasaga Beach'de karaya vuran ölü dalgýç kuþu, martý ve ördekler, görenleri hayrete düþürdü. Þehir sakinleri, kuþlarýn ölümüne muhtemel bir atýk ya da petrol sýzýntýsýnýn neden olabileceðini ileri sürdü. Kanada Ulusal Kaynaklar Bakanlýðýnýn pazartesi gününden itibaren olayýn oluþ nedenlerini araþtýrmaya baþlacaðý açýklandý. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, olayýn muhtemel bir gýda zehirlenmesi olduðu belirtilerek, bölgede daha önce de benzer bir olayýn yaþandýðý hatýrlatýldý. SURÝYE'DEKÝ OLAYLARDA 16 KÝÞÝ ÖLDÜ Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen gösteri ve operasyonlarda 16 kiþinin öldüðü bildirildi. Yerel aktivistler, baþta baþkent Þam'ýn banliyöleri olmak üzere Hama, Humus, Ýdlib ve Dera kentinde düzenlenen yönetim karþýtý gösteri ve operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtýðý ateþte 16 kiþinin yaþamýný kaybettiðini belirtti. LÝBYA'NIN "KURTULUÞU" RESMEN ÝLAN EDÝLDÝ Libya'nýn "kurtuluþu" resmen ilan edildi. "Þehitler ve yaralýlarýn bakaný" olarak tanýnan avukat Abdülrahman el Kebisi, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi rejimi karþýtý ayaklanmanýn baþladýðý Bingazi kentinde düzenlenen törenin açýlýþ konuþmasýnda, "Tüm dünyaya ülkemizin, kentleri, köyleri, daðlarý, tepeleri, çölleri, gökyüzüyle kurtardýðýmýzý ilan ediyoruz" dedi. Tarihi bir anda olunduðunu belirten Kebisi, "Biz Libyalýyýz, Kim olduðunu sana gösterdik yüzyýlýn firavunu, Kaddafi. Tarihin çöp kutusuna atýldýn. Cehenneme git" diye konuþtu

15 25 Ekim 2011 Salý 15 SAHÝBÝNDEN SATILIK Elektronik oyun makineleri, bingo vb. makineler mevcuttur. Ýlgilenenler aþaðýdaki telefona müracaat edebilirler. Tel: KAYIP DÝPLOMA Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat Duran KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Duygu Ýmre KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Topuz KÝRALIK VEYA SATILIK Hamitköy Aldora Evleri'nde (Hamitköy merkez) 180 metrekare sendeli ve bodrum katlý dükkan kiralýk veya satýlýktýr. Tel: SATILIK EV Minareliköy de HEBO karþýsý 3+1 bahçeli ev Tel: KÝRALIK DÜKKAN Maliye Bakanlýðý karþýsý klinik veya ofis olmaya müsait dükkan. Tel: ÖZEL DERS Ýngilizce, Ortaokul ve Lise düzeyinde Türkçe, Ýngilizce, Matematik dersleri verilir. Tel: The English School Nicosia mezunlarýnýn üyelik baþvuru formlarýný Zübeyir Aðaoðlu ndan temin ede bilirler. Tel: Mail: ARANIYOR Ev iþlerinde çalýþabilecek part-time yardýmcý bayan aranýyor. Tel: ÇEVÝRÝ YAPILIR Ýngilizce-Türkçe, Türkçe- Ýngilizce çeviri yapýlýr. Tel: KÝRALIK OFÝSLER Mahkemelerin tam karþýsýnda 2 tane kiralýk ofis. Avukat yazýhanesi olabilir. Ýkisinin de tuvalet, duþ ve mutfaðý vardýr. Biri 1 odalý, diðeri 3 odalýdýr. (Baraka Kültür Cemiyeti binasý) Tel: SATILIK 2007 model Toyota Axio. 12 bin Stg. Tel: Ödüllü Bilgi Yarýþmasý Kurallar: Aþaðýda yazýlý olan 10 adet seçmeli genel kültür sorusunu doðru yanýtlayýp, gazetemize en geç 28 Ekim 2011 Cuma günü saat 18.00'e kadar soru kupürünü kesip ileten okurlar arasýnda yapacaðýmýz kurada kazanan okurumuz Khora Yayýnlarýndan çýkmýþ olan Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý - Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri 1958 e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler - Paþalar Ve Papazlar - Tarihe Iþýk Tutan Anýlar Kelebekler Eksilmesin Baþýndan, isimli kitaplardan veya gazetemiz yazarlarýndan (Þener Levent Faize Özdemirciler Ümit Ýnatçý) kitaplarýndan birini seçme þansý bulacaktýr. Sorular: 1. Dünyada en uzun süre yaþayan canlý türü hangisidir? a ) Maymun b ) Mamut c ) Ýnsan d ) Aðaç 2. Ýnceleme hangisidir? a ) Tetkik b ) Tatkim c ) Analiz d ) Tahkim 3. MERSÝN 10- TURKEY isimli kitabýn yazarý kimdir? a) Þener Elcil b) Þener Levent c) Fuat Veziroðlu d) Ýlhan Selçuk 4. KKTC nin ilk Baþbakaný kimdir? a) Rauf Denktaþ b) Dr. Derviþ Eroðlu c) Osman Nejat Konuk d) Ýrsen Küçük 5. Kýbrýs ýn Osmanlýlar tarafýndan iþgali sýrasýnda Maðusa bölgesini Savunan ve derisi yüzülerek öldürülen Venedikli komutan kimdi? a) Marco Antonio Bragadino b) Ýsak Komnen c) Marco Aurélio d) Dandalo 6. Yakalandýðý AIDS hastalýðý yüzünden hayatýný kaybeden ünlü QUEEN topluluðunun solisti kimdir? a ) Freddy Mercury b ) Steve Wonder c ) John Taylor d ) Kimi Rogers 7. Bayrak radyosunda her Pazar sabahý yýllarý arasýnda Alikko ile Caher ismiyle skeçleri yayýnlanan tiyatro oyuncularýmýz kimdir? a) Osman Alkaþ Tolgay Tarýman b) Kemal Tunç Üner Ulutuð c) Kemal Tunç Osman Alkaþ d) Erol Refikoðlu Merter Refikoðlu ta kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti nin resmi bayraðýný çizen ressam kimdir? a) Pablo Picasso b) Emin Çizenel c) Ýsmet Vehit Güney d) Hikmet Uluçam 9. Kýbrýs ta Ýngiliz sömürge döneminin son valisi kimdir? a) Sir Stors b) Sir Hugh Foot c) Sir Münür d) Sir Alex Ferguson 10. Khora yayýnlarý tarafýndan basýlan 1974 Baf Çarpýþmalarý vekocatepe olayý adlý kitabýn yazarý kimdir? a) Ahmet An b) Ulus Irkad c) Panikos Neokluos d) Ziya Ormancýoðlu Sponsorluðunda hazýrlanmaktadýr

16 16 25 Ekim 2011 Salý

17 25 Ekim 2011 Salý 17

18 18 25 Ekim 2011 Salý

19 25 Ekim 2011 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Çetinkaya Haftanýn On Biri: Mehmet...(Lefke) Serkan... (Çetinkaya) Çaðan... (Kaymaklý) Emre... (Tatlýsu) Neval... (Yenicami) Hüseyin Taþçý... (Çetinkaya) Çaðrý... (Kaymaklý) Emrah... (Yenicami) Batshi... (Çetinkaya) Allen... (Tatlýsu) Kabore...(Göçmenköy) Haftanýn Kareasý Neval... (Yenicami) Çaðrý... (Kaymaklý) Batshi... (Çetinkaya) Allen... (Tatlýsu) Gol Krallýðý 7 gol atanlar Kasým Taðman (Lefke) 6 gol atanlar Ertaç Taþkýran (K.Kaymaklý) Massa (Yenicami) 5 gol atan Sabri Selden (DTB) Batshi (Çetinkaya) TELSÝM SÜPER LÝGÝ PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Lefke Doðan T.B Maðusa T.G Çetinkaya Tatlýsu Lapta T.O.L B. Baðcýl Göçmenköy Gönyeli Cihangir Düzkaya Haftanýn Futbolcusu: Batshi (Çetinkaya) Haftanýn Hakemi: Serkan Þimþek (Gönyel-Kaymaklý maçý) 29 Ekim Cumartesi Küçük Kaymaklý-Düzkaya Doðan Türk Birliði-Yenicami Tatlýsu-Göçmenköy Cihangir-Türk Ocaðý Haftanýn Teknik Adamý: Tayfun Kurtarýcýoðlu (Tatlýsu) 30 Ekim Pazar Çetinkaya-Gönyeli Lapta-Bostancý Baðcýl Lefke-Maðusa Türk Gücü

20 Sporting yarýþmasý ödülleri veriliyor Gönyeli Avcýlýk ve Atýcýlýk Kulübü tarafýndan düzenlenen geleneksel sporting yarýþmasý Ekim 2011 tarihlerinde Atýcýlýk Federasyonuna baðlý Gönyeli Atatürk Atýþ Poligonunda 25 vuruþ üzerinden 115 kisinin katilimi ile gerçekleþti. Yarýþmanýn ödül töreni bu akþamý Gönyeli Avcýlýk ve Atýcýlýk Kulübü Lokalinde gerçekleþecek. Kartal 5'de 5 yaptý n Telsim Süper Liginde 5. hafta maçlarý sonunda Cihangir'i de farklý maðlup eden lider Yenicami yenilgisiz yola devam ediyor. Son sýradaki Düzkaya takýmý bu haftayý da puanla tanýþamadan geride býraktý (Necati Özsoy) Telsim Süper Ligi'nde 5. Hafta karþýlaþmalarý geride kalýrken zirvede galibiyet serisine devam eden Yenicami 5 haftada 15 puanla yola devam ediyor. Konuk ettiði Cihangir karþýsýnda 4-0 galibiyet elde eden Yenicami rakiplerinin de puan kaybetmesi ile moralini daha da yükseltti. Haftanýn en önemli karþýlaþmasýnda Maðusa Türk Gücü ile Doðan Türk Birliði puanlarý paylaþtýlar. Bir önceki hafta Yenicami'ye maðlup olan Maðusa bu kez sahasýnda konuk ettiði Doðan'ý maðlup etmek istedi. Ancak karþýlýklý atýlan birer gol sonrasýnda iki takým da sevinemedi. Bu karþýlaþmada yaþanan hoþ olmayan olaylar da maça damgasýný vurdu. Zirve yarýþýnda liderliði kovalayan Küçük Kaymaklý, Gönyeli karþýsýnda rahat bir galibiyet elde etti. Klas futbolcularýn ön plana çýktýðý karþýlaþmada 1-0 yenik durumdan 3-1 galibiyet elde eden kaymaklý 2. Sýraya yükseldi. Zorlu Göçmenköy deplasmanýnda 1-0 maðlup durumda iken son saniyelerde gelen gol ile beraberlik yakalayan Lefke son anda aldýðý bir puanla 3. Sýrada yer almayý baþardý. Bu maçta 2 puan kaybeden Göçmenköy hakem hatalarýna ve son dakika yenen gole itiraz ederek haklarýnýn yenildiðine veryansýn etti. Ligde 5. Haftada 1-1 tamamlanan bir diðer karþýlaþma ise Türk Ocaðý ile Lapta arasýnda oynandý. Türk Ocaðý ligde 3. haftada da beraberlik almýþ oldu. Bostancý Baðcýl'da kötü gidiþ devam ediyor. Baþkent ekibi Çetinkaya eksik kadrosuna raðmen bu deplasmandan attýðý tek golle 3 puaný aldý ve 6. sýraya yükseldi. Ligin tek puansýz takýmý Düzkaya komþu rakibi Talýsu karþýsýnda 2-1 maðlup oldu ve 5. Haftayý da puansýz tamamladý. Tatlýsu bu zor 90 dakikadan da 3 puan elde ederek 7. Sýraya yükseldi. Hasan Sertoðlu kulüp baþkan ve yöneticilerini uyardý Bazý taraftarlar camialarýna zarar veriyorlar n KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu "Sporla ve futbolla alakasý olmayan, sadece statlara olay çýkarmak ve küfür etmek zihniyetiyle giden kiþiler; takýmlarýn alacaðý cezalarý ve takýmlarýna vereceði maddi-manevi zararlarýn farkýnda deðildirler"... KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu taraftara uyarýlarda bulundu. Açýklama aynen þöyle: " Futbol Sezonu'nun baþlamasýyla birlikte futbol liglerimiz geçmiþ yýllara oranla daha da büyük bir çekiþmeye ve mücadeleye sahne olmaktadýr. Uzun yýllardan beridir sahalarýmýzda görmek istediðimiz ve özlediðimiz seyirci topluluðunu tribünlerde görmekten son derece keyif almaktayýz ve özellikle de bayan, çocuk ve genç seyircilerin futbola olan ilgilerinin artmasý futbolun geleceði açýsýndan son derece önemli ve sevindiricidir. Hal böyle iken, saha içerisinde artan rekabetin daha da önem kazanmasý ve herkese daha fazla keyif verebilmesi için; tribünlerdeki seyircilerin sadece takýmlarýna destek vermeleri ve saha olaylarýna sebebiyet verecek davranýþlardan ve küfürlü tezahürattan kaçýnmalarýyla mümkün olacaktýr. Tüm seyirci ve taraftarlar bilmelidirler ki; kendilerinin davranýþlarýndan dolayý kulüpler maddi ve manevi zarar görmektedir. Tribünlerde yapýlan kötü ve küfürlü tezahüratlarýn ilerleyen haftalarda bu güzel seyirciyi de etkileyeceði aþikârdýr. Sporla ve futbolla alakasý olmayan, sadece statlara olay çýkarmak ve küfür etmek zihniyetiyle giden kiþiler; takýmlarýn alacaðý cezalarý ve takýmlarýna vereceði maddi-manevi zararlarýn farkýnda deðildirler. Bu sorumsuz kiþileri, statlardan uzaklaþtýrmak için herkesin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Futbolu seven herkes, bu kiþileri statlarda görmek istememektedir. Deðerli futbolseverler; Bu anlamda, ne federasyonun vereceði cezalar ne de polis teþkilatýnýn alacaðý güvenlik tedbirler bunlarý önlemeye yeterli deðildir. En önemli faktör, kulüp baþkan ve yöneticilerinin olaylara müdahale etmesi ve futbolla alakasý olmayan bu kiþilere karþý alacaðý tedbirler, hem kendi camialarýnýn geleceði hem de futbolumuzun geleceði açýsýndan elzemdir. Futbol Federasyonu olarak bugünden itibaren, bu ve benzeri türden olacak her türlü küfürlü tezahürat ve diðer olaylara karþý; federasyon gözlemcileri ve diðer görevlileri aracýðýyla polise þikâyette bulunacaðýmýzý bildirir, tüm futbolseverleri ve tüm kulüp camialarýný saðduyuya ve futbolun güzelliðini yaþamaya davet ederiz". Daireler futbol sýnavýna baþlýyor KKTC'deki bakanlýklara baðlý devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasý bugün baþlýyor. Spor Yazarý Ýbrahim Özsoy tarafýndan organize edilen turnuvada 18 daire yer alacak. Ýki grup tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek olan devlet dairelerinin maçlarý Metehan Kemal Küçük Halý Sahasý'nda Salý ve Cuma akþamlarý oynanacak. "A" ve "B" Grubu'nda yer alacak 8 takýmýn tek devreli lig usulüne göre mücadelesi bugün baþlayýp 27 Aralýk Salý gününe kadar sürecek. 27 Aralýk Salý günü grup maçlarý tamamlanacak olan turnuvada gruplarýný ilk 4 sýrada tamamlayan takýmlar çeyrek finale ve çeyrek final galipleri ise yarý finale yükselecekler. Turnuvanýn çeyrek final maçlarý 3 Ocak 2012 Salý, yarý final maçlarý ise 6 Ocak 2012 Cuma oynanacak. Final ve üçüncülük maçý 10 Ocak 2012 Salý günü oynanacak ve devlet daireleri arasý halý saha futbol turnuvasý tamamlanmýþ olacak. Turnuvada "A" grubu maçlarý Salý günü, "B" Grubu maçlarý ise Cuma günü oynanacak. Kurban bayramýna denk gelen Salý günü ve 30 Aralýk tarihine denk gelen Cuma günü maçlarýn oynanmayacaðý turnuvanýn bugünkü açýlýþ maçý, Jeoloji ve Maden Dairesi ile Ýçiþleri Bakanlýðý arasýnda oynanacak. Saat 18.00'da baþlayacak ilk maçýn ardýndan saat 22.00'da kadar 3 maç daha oynanacak. BUGÜN "A" Grubu Saat 18.00: Jeoloji ve Maden Dairesi- Ýçiþleri Bakanlýðý Saat 19.00: Þehir Planlama Dairesi - Devlet Hastanesi Saat 20.00: Tarým Dairesi- Orman Dairesi Saat 21.00: Ekonomi Bakanlýðý- Gümrük Dairesi ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi 22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi GÜNAH KEÇİSİ BULUNDU! Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, Soma daki kömür faciası hakkında çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı