ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BELGE YÖNETĐMĐ VE ARŞĐV SĐSTEMĐ (BEYAS) A.Ü. SENATOSU NDA YAPILAN SUNUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BELGE YÖNETĐMĐ VE ARŞĐV SĐSTEMĐ (BEYAS) A.Ü. SENATOSU NDA YAPILAN SUNUM"

Transkript

1 A.Ü. SENATOSU NDA YAPILAN SUNUM Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci Ankara Üniversitesi Di ve Tarih-Coğrafya Fakütesi Bigi ve Bege Yönetimi Böümü E-POSTA: WEB: Neden gerekidir? Yasa zorunuukar? Birim Arşiveri ve Kurum Arşivi BEYAS nedir? BEYAS çaışmaarı Yapıması gerekener Bekenen desteker Dr.F.Özdemirci 1 Sayın Rektörüm, Değeri Hocaarım, Sizeri saygıya seamayarak konuşmama başamak istiyorum. Bugün burada sizere A.Ü. Bege Yönetimi ve Arşiv çaışmaarı konusunda bigi sunmak için buunuyorum. Arşiv deniince hemen akıara Osmanı Arşiveri geiyor. Ancak Cumhuriyet Dönemi Arşiverimizin nerede oduğunu sorguamak nedense hiç akıara gemiyor. Oysa Cumhuriyet Dönemi Arşiverimiz, üniversiteerde, bakanıkarda, devetin tüm kurumarında buunuyor ve büyük çoğunuğunun ne durumda odukarı ise biinmiyor. Kurumar etkinikerini yürütmek, yönetim eyemini gerçekeştirmek ve yasa yükümüükerini yerine getirmek için bege üretmek, bege kabu etmek; yaptıkarı işemerin deii oan bu begeeri sakamak ve tekrar kuanmak zorundadır. Đşte bu begeer mieterin hafızası oan Mii Arşiv in bigi kaynakarını ouştururar. Şayet bizer Cumhuriyet Dönemimizin arşiv kaynakarını geecek nesiere aktarmak istiyorsak, Cumhuriyetimizin tüm kurumarı gereken tedbireri bugünden amak zorundadır. Biz üniversite oarak üzerimize düşeni yapmaıyız. Ankara Üniversitesi hem etkin ve verimi bir yönetim gerçekeştirmek, hem de Cumhuriyet Dönemi arşiv kaynakarımızın ouşmasında üzerine düşen görevi yerine getirmek için çaışma başatmıştır. Bu çaışma başta yöneticier omak üzere Ankara Üniversitesi nde çaışan herkesin sorumuuk üstenmesini ve destek vermesini gerektirmektedir.

2 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ NDE BELGE YÖNETĐMĐ VE ARŞĐV SĐSTEMĐNĐ GEREKTĐREN NEDENLER a. Sistemi bir yapıanmanın buunmaması b. Yazışmaarın gereki standartar öçeğinde omaması c. Dosyaama sisteminin buunmaması ve erişim sorunu d. Kurumsa bege sakama panarının buunmaması Bege/dosyaarın gereksiz yere sakanması Biinçsizce imha edimesi e. Birim arşiverinin kötü durumda oması f. Cumhuriyet Dönemi Mii Arşiv kaynakarının durumu g. Bigi Edinme Hakkı Yasası Dr.F.Özdemirci 2 Ankara Üniversitesi nde bege ve arşiv işem süreçerine iişkin sistemi bir yapıanmanın buunmaması çeşiti sorunara yo açmaktadır. Bunar arasında; Üniversitemizde yazışmaarın gereki standartar öçeğinde gerçekeştiriememesi, Üniversitemizin dosyaama sisteminin buunmaması nedeniye bege/dosyaara gereksinim duyuduğunda erişimde sorunara karşıaşıması, Üniversitemizde kurumsa bege sakama panarının buunmaması nedeniye bege/dosyaarın ya gereksiz yere sakanması ya da biinçsizce imha edimesi, Üniversitemiz birim arşiverinin kötü durumda oması, Cumhuriyet Dönemi Mii Arşivimizin bigi kaynakarını ouşturan bu begeerin, Mii Arşiv (Devet Arşiveri Gene Müdürüğü) e transfer işemerinin (yasa zorunuukar omasına rağmen) pananıp yürütüememesi, Bigi Edinme Hakkı Yasası gereğince bigi verme yükümüükerini yerine getirmede bege ve arşiv işemerindeki yetersiziker nedeniye sıkıntıara karşıaşıması, yer amaktadır.

3 A.Ü. BĐRĐM ARŞĐVLERĐ ĐLE KURUM ARŞĐVĐ NĐN OLUŞTURULMASINI ÖNGÖREN YASAL VE ĐDARĐ DÜZENLEMELER 3473 sayıı Kanun Devet Arşiv Hizmeteri Hakkında Yönetmeik Ankara Üniversitesi Arşiv Yönetmeiği (yürürükten kaktı) Dr.F.Özdemirci 3 Üniversiteer ve bunara bağı sabit ve döner sermayei kuruuşar, tarih ve 3473 sayıı Kanun kapsamındadır. Kanun kapsamında oan kurumar, tarihi Devet Arşiv Hizmeteri Hakkında Yönetmeik hükümerine göre bege ve arşiv işemerini yürütmek zorundadır tarihinde tüm kurumarın arşiv yönetmeikeri yürürükten kadırımıştır tarihi ve sayıı T.C. Resmi Gazete de yayımanmış oan Ankara Üniversitesi Arşiv Yönetmeiği yürürükten kadırımıştır.

4 YASAL VE ĐDARĐ DÜZENLEMELER NASIL BĐR YAPILANMA ÖNGÖRÜYOR? 1. Birim Bege Merkezi (Arşivi) 2. Kurum Bege Merkezi (Arşivi) Dr.F.Özdemirci 4 1. Üniversiteye bağı birimerde Birim Bege Merkezi (Arşivi) 2. Rektörükte Kurum Bege Merkezi (Arşivi) Birim Arşivi ouşturmak zorunda oan yönetim kademeerinin her birisi, yasa ve idari düzenemeer çerçevesinde begeerini güveni ortamarda ve düzeni bir biçimde tutmaktan ve gereki işemeri yapmaktan birinci derecede sorumudur.

5 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐNDE BĐRĐM BELGE MERKEZĐ (ARŞĐVĐ) KURMASI GEREKENLER a. Rektörüğe Bağı Müşavirik/ Daire Başkanığı/ Bağımsız Müdürüker b. Faküteer c. Enstitüer d. Yüksekokuar/Mesek Yüksekokuarı e. Araştırma ve Uyguama Merkezeri f. Rektörüğe Bağı Böümer Dr.F.Özdemirci 5 Bu çerçevede A.Ü. Bege Yönetimi ve Arşiv Yapıanmasını bir şema ie açıkamaya çaışaım.

6 A.Ü. KURUM-BĐRĐM BELGE MERKEZLERĐ (ARŞĐVLERĐ) YAPISI ARAŞ. VE UYG. MERK. ARAŞ. VE UYG. MERK. ENSTĐTÜLER MESLEK YÜKSEK- OKULLARI YÜKSEK- OKULLAR MÜSTAKĐL MÜDÜRLÜKLE R Kurum Bege Merkezi (Arşivi) HASTANELE R MÜŞAVĐRLĐKLE R DAĐRE BAŞKAN- LIKLARI FAKÜLTELE R Dr.F.Özdemirci 6 Her birinin bir Birim Arşivi oacaktır. Bunara bağı üniteer (at birimer) ayrı ayrı Birim Arşivi ouşturamazar. Birim Bege Merkezeri (Arşiveri), Rektörük bünyesinde buunan Kurum Bege Merkezi (Arşivi) ie koordinei ve işbiriği içerisinde işemerini yürütmek zorundadır. (At Birim): Yazışma yapan (bege üreten) ve dosya tutan, Faküte-Enstitü, Yüksekoku, Merkezer, Daire Başkanıkarı vb. birimere bağı idari ve akademik at birimerin her birini ifade eder. Birim Arşivi: Kurumarın görev ve faaiyeteri sonucu kendiiğinden ouşan ve bu kuruuşarın çeşiti birimerinde (üniversiteer için Faküte-Enstitü, Yüksekoku, Merkezer, Daire Başkanıkarı vb.), günceiğini kaybetmemiş oarak aktif bir biçimde ve günük iş akımı içinde kuanıan bege ve materyaerin beiri bir süre sakandığı arşiv birimerini ifade etmektedir. ** Üniversite teşkiatının geniş yapısı ve bir takım birimerinin kendi içerisinde bir bütünük arz etmesi nedeniye üniversiteere bağı çeşiti birimere "AYRICALIKLI BĐRĐM ARŞĐVĐ" statüsü tanınmasını gerektirmiştir. ** Yukarıda verien şemada kırmızı renk ie gösterien birimer, üniteerde işemeri tamamanan bege/dosyaarını "Birim Arşiveri"nde tutacakardır. Ayrıcaık tanınan birim arşiveri, kurum arşivine bege/dosya devretmeke yükümü omayıp (ayrıcaık tanınan Birim Arşiveri, Rektörük Kurum Arşivi'nin beireyeceği ve daha sonra duyuracağı çok kısıtı bege/dosyaar hariç), kendierinde buunan begeeri koruma, sakama, ayıkama-imha ve arşiv bege ve materyaini Devet Arşiveri'ne devretme ie igii arşiv faaiyeterini Kurum Arşivi koordine, gözetim, denetim ve taimatarı doğrutusunda yürütecekerdir. ** Yukarıda verien şemada mavi renk ie gösterien birimer, üniteerde işemeri tamamanan bege/dosyaarını doğrudan Kurum Arşivi'ne devredecekerdir. Kurum Arşivi: Kurum ve kuruuşarın, merkez teşkiâtarı içinde yer aan, birim arşiverine göre bege ve materyaerin daha uzun sürei sakandığı ve birim arşivi çaışmaarını koordine eden ve deneteyen merkezî arşivi ifade eder. A.Ü. Bege Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörüğü: erde bege üretimi ve dosyaama işemeri ie birim ve kurum arşiv çaışmaarının uyum içerinde yürütümesini sağamak için panama, koordinasyon ve denetimden sorumu Rektörüğe bağı birimi ifade der.

7 BEYAS NEDĐR? BEYAS, Ankara Üniversitesi nde begeerin üretimiye başayan ve begeerin arşive transferiye sonuçanacak tüm süreçeri gerçekeştirmeyi hedefeyen bir yapıdır. BEYAS ın amacı, begeerin etkin yönetimi için çeşiti programar geiştirmek, uyguanmak ve işemerin sürekiiğini sağamaktır Dr.F.Özdemirci 7 Ankara Üniversitesi Bege Yönetimi ve Arşiv Sistemi nin kuruması çaışmaarı, Nisan 2007 de Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nusret Aras ın taimatarıya başatımıştır. Üniversitemizde Bege Yönetimi ve Arşiv Sistemi nin kuruması konusunda ön çaışmaar başatımış, TÜBĐTAK ie Devet Arşiveri Gene Müdürüğü ve diğer kuruuşara iişkier kurumuştur. Bu çaışmaarı Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci yürütmüştür. (Rektörüğümüzün tarihi ve B.30.2.ANK / /10726 sayıı yazısı ie Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci yetkiendirimiştir).

8 A.Ü. BEYAS ÇALIŞMALARI A.Ü. BEYAS Eğitim Çaışmaarı Diğer Kurumara Yöneik Eğitim Çaışmaarı A.Ü. BEYAS Çaışmaarı Proje Desteği Dr.F.Özdemirci 8 A.Ü. BEYAS Eğitim Çaışmaarı: Devet Arşiveri Gene Müdürüğü ie işbiriği içerisinde Üniversitemizde görev yapan Hukuk Müşaviri, Daire Başkanarı, Faküte-Yüksekoku-Enstitü Sekretereri, Đşetme Müdüreri, Şube Müdüreri ve Şefere yöneik oarak 26 Nisan 2007 tarihinde geniş katıımı bir seminer yapımıştır. Yine Üniversitemizde, Devet Arşiveri Gene Müdürüğü ie işbiriği içerisinde, 28 Haziran 2007 tarihinde Daire Başkanarı, Faküte-Enstitü-Yüksekoku Sekretereri ie Birim Arşiv Sorumuarı na yöneik, birim arşiverinde yapıması gereken çaışmaarın ee aındığı ikinci seminer gerçekeştirimiştir. Diğer Kurumara Yöneik Eğitim Çaışmaarı: Başka kurumardan da seminer taeperi gemektedir. Trakya Üniversitesi nde Bege Yönetimi ve Arşiv Đşemeri Semineri 06 Haziran 2007 günü Edirne de gerçekeştirimiştir. ANKÜSEM eğitim programarı içerinde Bege Yönetimi ve Arşiv Đşemeri konuarına yer veriecektir. Üniversitemiz, vereceği eğitimere Cumhuriyet Dönemimizin arşiv kaynakarının korunmasında, önemi bir misyon üstenmiş oacaktır. A.Ü. BEYAS Çaışmaarı Proje Desteği: Üniversitemizde yürütüecek bu çaışmaara destek sağamak için bir proje hazıranarak TÜBĐTAK a sunumuş ve destek aınmıştır. Proje ekibi Üniversitemiz öğretim eemanarı ve Devet Arşiveri Gene Müdürüğü uzmanarından ouşmaktadır. Projenin sonucunda ortaya çıkarıacak yapı ve işem süreçeri tüm üniversiteer için mode oacaktır.

9 Başatıan Çaışmaar a. BEYAS Web sayfası ( b. Açıkayıcı dokümanar/prosedürer c. Kuanıması gereken Formar d. Dosya Envanter çaışmaarı e. Đşemerin eektronik ortamdan yürütümesi Dr.F.Özdemirci 9 Dokümanar/prosedürer ve kuanıacak formar açıan Web sayfamızda yer amaktadır. Üniversitemiz web sayfasında yer aan Ankara Üniversitesi Bege Yönetimi ve Arşiv Sistemi bağantısından erişiebimektedir. Bunun için ik etapta, Üniversitemiz Bege ve Arşiv Birimeri nde yapıacak çaışmaarı içeren açıkayıcı dokümanar/prosedürer ve bu çaışmaarda kuanıması gereken Formar hazıranmıştır. Birimerimizin einde yıardır işem yapımamış bir bege birikimi vardır. Bunarın bir an önce denetim atına aınması gerekmektedir sonuna kadar Birim Arşiverinde Dosya Envanter çaışmaarı tamamanmaıdır. Yapıması gereken çaışmaar, çaışmaarın izenmesi ve yönendirmeere iişkin yazışma/habereşme tamamen eektronik ortamdan gerçekeştiriecektir.

10 BELGE/DOSYALARIN ARŞĐV SÜRECĐ Dosya/ Dosya/ Kasör Devir- Kasör Devir- Tesim ve Tesim ve Envanter Envanter Formu Formu ÜNĐTELER (DOSYA OLUŞUMU) Dosya Dosya Đçerik Đçerik Listesi Listesi Dosya/ Dosya/ Kasör Devir- Kasör Devir- Tesim ve Tesim ve Envanter Envanter Formu Formu Dosya/ Dosya/ Kasör Devir- Kasör Devir- Tesim ve Tesim ve Envanter Envanter Formu Formu Birim Arşivi Birim Arşivi Envanteri Envanteri BĐRĐM ARŞĐVĐ Kurum Arşivi Kurum Arşivi Envanteri Envanteri KURUM ARŞĐVĐ Bege/Dos Bege/Dos ya Đmha ya Đmha Listesi Listesi Dosya/ Dosya/ Kasör Devir- Kasör Devir- Tesim ve Tesim ve Envanter Envanter Formu Formu Sakanmasına Gerek Dr.F.Özdemirci Arşiv Begeeri 10 DEVLET ARŞĐVĐ NE Görümeyen Begeer ĐMHA

11 Kurumsa Yapıanma a. Koordinatörük kuruması (daha sonra daire başkanığı) b. En az iki kişinin Rektörükte istihdamı (Bigi ve Bege Yönetimi Mezunu) c. Birim Arşiveri nin yeniden yapıandırıması, omayan birimerde kuruması d. Kurum Arşivi nin yeniden yapıandırıması e. Koordinatörüğün denetim, eşgüdüm ve yönendirmesinde yürütümesi Dr.F.Özdemirci 11 Ankara Üniversitesi Bege Yönetimi ve Arşiv Çaışmaarı Koordinatörüğü kuruması, Çaışmaar ieredikten sonra bu işemeri yürütecek Rektörük makamına bağı bir birimin, tercihen Bege Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanığı nın kuruması ve Üniversitemizin örgütse yapısı içerisinde yer aması gerekmektedir. Bege yönetimi ve arşiv aanında eğitim amış en az iki kişinin önceike Rektörükte istihdam edimesi (Bigi ve Bege Yönetimi Böümü mezunu) Daire başkanıkarı, faküte, enstitü, yüksekoku ve merkezerde Birim Arşiveri nin en kısa zamanda yeniden yapıandırıması, omayanarda kuruması, Kurum Arşivi nin yeniden yapıandırıması, Üniversitemiz birimerinde yürütüecek bege yönetimi ve arşiv çaışmaarının bu Koordinatörüğün denetim, eşgüdüm ve yönendirmesinde yürütümesi,

12 Habereşme-Đetişim ve Denetim a. BEYAS çaışmaarı çerçevesinde habereşmeyi sağamak ve fikir aış-verişinde buunmak için e-posta adresi ie bir ietişim/tartışma istesi açımıştır. Bu istede; Kurum-Birim Arşiv Sorumuarı Faküte-Enstitü-Yüksekoku Sekretereri, Daire Başkanarı, Müdür Yardımcıarı, vb. Çaışmaardan sorumu Dekan Yardımcıarı, Enstitü ve Yüksekoku Müdür Yardımcıarı ie Araştırma ve Uyguama Merkezi Müdür Yardımcıarı, vb b. Deneteme ekibi Dr.F.Özdemirci 12 Bege ve Arşiv Birimeri nin çaışmaarını yerinde denetemek ve çaışanara yo göstermek için DAGM den uzmanın da yer adığı bir ekip kurumarı ziyaret edecek ve çaışmaar hakkında yetkiierden bigi aacaktır.

13 Yapıacak Çaışmaar Kurumsa Anaiz Çaışmaarı a. Bigi Dereme Formarı b. Eektronik ortamdan işemerin yürütümesi c. Birim yetkiieri ie yüz yüze görüşmeer Dr.F.Özdemirci 13 Ankara Üniversitesi nde bege ve arşiv işemerine yöneik kurumsa anaiz çaışmaarı yapıacaktır. Bu anaiz çaışması için Bigi Dereme Formarı geiştirimektedir. Bigi Dereme Formarı nı tüm birimerin dodurması gerekmektedir. Bu çaışmada da eektronik ortam kuanıacaktır. Birim yetkiieri ie yüz yüze görüşmeer yapıacaktır.

14 Kurumsa Anaiz Çaışması Neer Sağayacaktır? Organizasyon şeması Yazışma kodarı Devet Teşkiatı Veritabanında doğru kodarın yer aması Đç yazışma yönergesi Kurum Dosyaama Sistemi Kurum Bege Sakama Panarı Değerendirme-Ayıkama-Đmha işemeri Eektronik Bege Yönetimi ve Arşiv uyguamaarı Eektronik yazışmaya geçiş e-devet uyguamaarı A.Ü. Bege Yönetimi ve Arşiv Đşemeri E Kitabı (kıavuzu) nın hazıranması ve tüm personein kuanıma sunuması Dr.F.Özdemirci 14 Bu verier Üniversitemiz bege yönetimi ve arşiv sisteminin yapıandırımasında kuanıacaktır. Üniversitemizin yazışma yapan en at birimine kadar ayrıntıı bir organizasyon şeması çıkarıacaktır. Organizasyon şeması doğrutusunda Üniversitemiz yazışma kodarı gözden geçirierek gereki düzetmeer yapıacak ve günce durumun Devet Teşkiatı Veritabanı nda yer aması sağanacaktır. Yazışma (habereşme) kodarının doğru kuanıması verimi yönetimin ve eektronik yazışmayı gerçekeştirmenin temeini ouşturacaktır. Bu çaışma yapıdıktan sonra Üniversitemiz için bir iç yazışma yönergesi hazıranacak ve tüm birimerin buna uyması sağanacaktır. Bunun için muhteme başangıç tarihi oarak Ocak 2008 hedefenmektedir. Bigi Dereme Formarı ie derenen bigier Kurum Dosyaama Sistemi nin ve Kurum Bege Sakama Panarı nın ouşturumasında da kuanıacaktır. Bu çaışmaar, Üniversitemizde Eektronik Bege Yönetimi ve Arşiv uyguamaarının temeini ouşturacaktır. Eektronik yazışmaya geçişin at yapısını ouşturacaktır. Böyece, Üniversitemizin e-devet uyguamaarı içerisinde etkin bir biçimde yer aması sağanacaktır. A.Ü. Bege Yönetimi ve Arşiv Đşemeri E Kitabı (kıavuzu) nın hazıranması ve tüm personein kuanıma sunuması gerçekeştiriecektir.

15 Bekenen Desteker a. Birim Arşiverinin yeniden yapıandırıması ve omayan birimerde kuruması işemerinin bir ay içerisinde tamamanması b. Birim Arşiverine, birim arşiv işemerini yürütecek niteikte sorumuarının ataması c. Birim Arşiv çaışmaarının bege yönetimi ve arşivciik ike ve yöntemerine göre yürütümesinin sağanması d. BEYAS kapsamında yapıacak çaışmaarın tüm kurum personei tarafından destekenmesinin sağanması Dr.F.Özdemirci 15 Daire başkanıkarı/müdürüker, faküte- enstitü- yüksekokuar ve merkezerin Birim Arşiveri ni en kısa zamanda yeniden yapıandırmaarı, omayanarın ouşturmaarı, gereki raf, araç-gereçe donatmaarı, çaışmaar eektronik ortamdan yürütüeceği için birim arşiv işemeri için kaitei bigisayar sağamaarı, Birim Arşivi sorumuarını beiremeeri (bu işeri yürütecek niteikte persone omaı), Birim Arşiverinde gereki çaışmaara henüz başamamış oanarın en kısa zamanda çaışmaarı başatmaarı ve bu çaışmaarın bege yönetimi ve arşivciik ike ve yöntemerine göre yapımasını sağamaarı ve denetemeeri, BEYAS kapsamında yapıacak çaışmaar için gereken titiziği göstermeeri ve istenen bigieri doğru bir biçimde ve zamanında vermeeri gerekmektedir.

16 Bege ve Arşivin Önemini Ortaya Koyan Üç Oay Devetin bir kaem begesi zayi omamıştır. Devet (ABD) krizi başarıya yönetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruuş begesi Lozan 17 Ağustos 1999 Adapazarı-Kocaei-Göcük Depremi Dr.F.Özdemirci 16 Devetin bir kaem begesi zayi omamıştır, hepsi kurtarımıştır. Hernando De Soto, KALDER in 16 Kasım 2005 te düzenediği 14. Uusa Kaite Kongresi de soruan bir soru üzerine verdiği cevap dikkat çekicidir: Katrina Kasırgası nda Devet (ABD) kriz yönetiminde başarıı oamamıştır. Güçü bir yönetime sahip oan ABD nin bu durumunu nası değerendirdiği kendisine sorumuştur. Hernando De Soto, Hayır Devet (ABD) krizi başarıya yönetmiştir. Devetin bir kaem begesi zayi omamıştır, hepsi kurtarımıştır cevabını vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruuş begesi Lozan Antaşması Eski büyükeçi Kema Girgin in Dipomatik Anıara Dış Đişkier adı kitabında anattığı ve 10 Mayıs 2007 tarihi Hürriyet Gazetesi nde de yer aan Lozan ın büyük sırrı başıkı haberdir. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruuş begesi oan ve buna rağmen nerede buunduğu biinmeyen Lozan Antaşması nın tek orijina nüshası, mezbeeik haindeki Dışişeri Bakanığı arşivinde tesadüfen buunmuştur. 17 Ağustos 1999 Adapazarı-Kocaei-Göcük Depremi Ankara Đ Sağık Müdürüğü deprem bögesine sağık personei göndermek için hemen görevendirme yapmaya başıyor. Ancak sorunar baş gösteriyor. Çünkü tutuan kayıtar yetersiz. Görevendirme yazıarı hemen sağık personeine tebiğ ediecek ve igii persone hazırıkarını tamamayıp görev yerine gidecek. Ancak deprem bögesine gönderimek istenen persone, yakaşık bir yıdır Ankara da deği, Van da görevendirimiş. Deprem bögesine sağık personei sevkıyatında gecikmeer ouyor. Ankara Sağık Đ Müdürüğü personeinin nerde görev yaptığını bimiyor.

17 Arşiver ve Kurumsaaşma Bir kurumda sorunarı şahısar yerine sistemerin çözdüğü bir yapı ouşturuabiirse kurumsaaşma gerçekeştiriebiir Dr.F.Özdemirci 17 Kurumsaaşma ve kaıcı oma becerisi geçmişten geeceğe bir devamıık sağamaka gerçekeşebiir. Bu devamıık ise ancak kayıtı bigierin sakandığı bege ve arşiv merkezerinin düzeni, sistemi, erişiebiir omasıya doğru orantııdır. Bir kurumda sorunarı şahısar yerine sistemerin çözdüğü bir yapı ouşturuabiirse kurumsaaşma gerçekeştiriebiir. Bege ve arşiv birim/merkezerinin kurumsa yapı içerisinde yer aması, bege ve arşiv işemerinin bir sistem dâhiinde yürütümesi, kurumsaaşmanın sağanmasında göz ardı edimemesi gereken bir konudur. Çünkü bir kurumun bigi birikimi, o kurumun aynı zamanda geçmişten geeceğe taşınan gücünü ve konumunu beireyen teme unsurdur. Böye bir çaışmanın başatımasını sağayan ve destek veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nusret Aras hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu çaışmaya A.Ü. Cumhuriyet Dönemi arşiv begeerimizin ouşmasında önemi bir katkı sağayacak ve tüm üniversiteere öncüük edecektir.

18 SAYGILARIMLA Dr.F.Özdemirci 18

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu

TıbbiHızİstatistik. Prof.Dr.İhsan Halifeoğlu TıbbiHızİstatistik ve Oran Prof.Dr.İhsan Haifeoğu Sağık Hizmeterinde Kuanıan Hız ve Oranar Çeşiti sağık sorunarının ve sağık hizmeterinin somut oarak görüebimesi ve değerendiriebimesi amacıya birçok sağık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

1.15 Hazırlanan İşlem Kılavuzları, Esaslar ve Yönergeler Hazırlanan Formlar Dosya/Klasör Etiketi ve İçerik Listesi Oluşturma ve U

1.15 Hazırlanan İşlem Kılavuzları, Esaslar ve Yönergeler Hazırlanan Formlar Dosya/Klasör Etiketi ve İçerik Listesi Oluşturma ve U Sunuş.. Önsöz... İçindekiler.... Kısaltmalar Yönergeler-Kılavuzlar-Standart Formlar Listesi. v vii xi xviii xix GİRİŞ. 1 Çalışmanın Amacı... 4 El Kitabının Kapsamı.. 5 El Kitabının Yapısı. 5 El Kitabının

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

E-TUĞRA, Zile TSO İLE ANLAŞMA YENİLEDİ

E-TUĞRA, Zile TSO İLE ANLAŞMA YENİLEDİ E-TUĞRA, Zie TSO İLE ANLAŞMA YENİLEDİ Eektronik Sertifika Hizmet Sağayıcı E- Tuğra EBG A.Ş., Zie Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ie eektronik imza (e-imza) çözümü için anaşma yeniedi. Geçtiğimiz yıarda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katıım Panı 2017 Doküman Numarası ACACIA-2017-E&S-SRM-STR-201 Yayınanma Tarihi 29.09.2017 Hazırayan Çevre ve Haka İişkier Departmanı, SRM Danışmanık

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1)

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1) ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 152 Mayıs - Haziran 2017 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI SÜREÇ RAPORU Kurumumuz stratejik pan çaışmaarına 3 Nisan tarihinde yapıan topantı neticesinde başamış Bağar Beediye

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2016-2017 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ZİLE TSO B KALİTE ODA

ZİLE TSO B KALİTE ODA Sahibi : Ýhan ULUÖZLÜ (01 OCAK 1997) 8 OCAK 2018 PAZARTESİ YIL: 21 SAYI: 5624 FÝYATI: 2 ira+kdv HAFTALIK SİYASİ GAZETE ZİLE DEN URGE PROJESİ Zie Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Sargın Zie deki gıda

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

Saatinizi aydınlık yerde tutmanızla ilgili diğer bilgiler için Güç Kullanımı bölümüne bakınız. Saatiniz kolunuzda değilken saatin ekranını parlak

Saatinizi aydınlık yerde tutmanızla ilgili diğer bilgiler için Güç Kullanımı bölümüne bakınız. Saatiniz kolunuzda değilken saatin ekranını parlak MO004-E Kuanım Kıavuzu 397 Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır Ekran ışığının çok sık kuanımı pi gücünü çabuk harcar ve piin şarj edimesi gerekebiir şağıdaki

Detaylı

MO1004-EA Kullanım Kılavuzu 3197

MO1004-EA Kullanım Kılavuzu 3197 MO004-E Kuanım Kıavuzu 397 Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır Ekran ışığının çok sık kuanımı pi gücünü çabuk harcar ve piin şarj edimesi gerekebiir şağıdaki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

S. AFRICA. S t a n d a r d P r o f i l i n k u r u m i ç i y a y ı n ı d ı r. P a r a i l e s a t ı l a m a z.

S. AFRICA. S t a n d a r d P r o f i l i n k u r u m i ç i y a y ı n ı d ı r. P a r a i l e s a t ı l a m a z. TURKEY BULGARIA CHINA S. AFRICA SPAIN MOROCCO MEXICO S t a n d a r d P r o f i i n k u r u m i ç i y a y ı n ı d ı r. P a r a i e s a t ı a m a z. Y I L : 3 SAY I : 1 1 O CA K 2 0 1 8 www.standardprofi.com

Detaylı

İstihdama 1Bir Adım Projesi Hayata Geçiyor

İstihdama 1Bir Adım Projesi Hayata Geçiyor Büyükşehir den Datça Yoarına 9 Miyon TL ik Yatırım Yı:1 Sayı:3 İstihdama 1Bir Adım Projesi Hayata Geçiyor YA Syf: 2 Büyükşehir Muhtararın ATATÜRK Büstü İsteğini Gerçekeştirdi Syf: 3 Syf: 5 Kaçak Hafriyata

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Zorunlu Belgeleri Eksik Olanların Listesi

Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Zorunlu Belgeleri Eksik Olanların Listesi T.C. SAMSUN BİİRKİŞİİK BÖGE KURUU BAŞKANIĞI Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Zorunlu Belgeleri Eksik Olanların istesi SIRA NO BAŞVURU NUMARASI İSİM SOYİSİM MESEK AT K AANARI EKSİK EVRAK 1 585951 FEHMİ GÜ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER GEOMETRİK ER ve ÇİZİMLER LVIII rş. Gör. Dr.Gönü ZGN-SĞ Gazi Üniversitesi Dr. Eçin EMRE-KDOĞN Gazi Üniversitesi İnsanoğu, ik önce doğruarı ve çembereri haya etti ve böyece geometrinin doğumu gerçekeşti

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsa Araştırmaar ve Poitikaar Gene Müdürüğü YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER Dr. Dürdane MART Dr. Metem TÜRKERİ Dr. Hia YILMAZ Dr. C. Ayin OLUK

Detaylı