Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi"

Transkript

1 Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

2 A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius e göre suda çözündüklerinde H + iyonu veren maddeler asit, OH - iyonu veren maddeler ise baz olarak tanımlanır. H + (suda) + Cl- (suda) HNO 3(suda) H + (suda) + NO- 3(suda) KOH (k) K + (suda) + OH- (suda) Ba(OH) 2(k) Ba 2+ (suda) + 2OH- (suda) asit asit baz baz Bazı maddeler H + ve OH - iyonları bulundurmadıkları halde asit ve baz özelliği gösterir. (SO 2, CO 2, NH 3...) Arrhenius tanımı bu maddelerin asit mi baz mı olduğunu açıklayamaz. Bunu açıklamak için asit - baz tanımı, sulu çözeltilerde H + iyonu derişimini artıran maddeler asit, OH - iyonu derişimini artıran maddeler baz olarak geliştirilmiştir. Bilgi Kavrama HCN (suda) CN - (suda) + H 3 O+ (suda) asit 1 baz 2 baz 1 asit 2 NH 3(suda) OH - + NH + (suda) 4 (suda) baz 1 asit 2 baz 2 asit 1 OCl - (suda) HOCl (suda) + OH- (suda) baz 1 asit 2 asit 1 baz 2 HCN (suda) CN - (suda) + H 3 O+ (suda) CH 3 NH + 3(suda) CH 3 N(suda) + H 3 O+ (suda) HS - (suda) S (suda) + OH- (suda) NOT: H + iyonu, elektron kaybetmiş hidrojen atomudur. H + iyonuna proton da denir. HSO - 4(suda) + NH 3(s) NH+ 4(suda) + SO2-4(suda) Protonun çapı çok küçük olmasına rağmen yük yoğunluğu oldukça fazladır. Bu yüzden H + iyonu su molekülleri tarafından sarılarak hidronyum iyonunu (H 3 O + ) oluşturur. Örneğin; Cl - (suda) + H 3 O+ (suda) Brönsted - Lowry Asit ve Baz tanımı Bu tanıma göre, suda çözündüğünde H + (proton) veren madde asit, H + (proton) iyonu alan madde bazdır. Örneğin; Cl - (suda) + H 3 O+ (suda) asit 1 baz 2 baz 1 asit 2 İleri yöndeki tepkime incelendiğinde HCl, O ya H + (proton) iyonu verdiği için asit, O ise H + (proton) iyonu aldığı için bazdır. Geri yöndeki tepkime incelendiğinde ise H 3 O + iyonu H + iyonu verdiği için asit, Cl - iyonu ise H + iyonu aldığı için bazdır. Burada HCl ile Cl - iyonu arasında ve O ile H 3 O + iyonu arasında H + kadar fark var. Aralarında 1 tane H + kadar fark olan asit - baz çiftine konjuge (eşlenik) asit - baz çifti denir. Tepkimelerde konjuge asit - baz çiftleri aynı numara ile numaralandırılır. Bazı maddeler hem asit hemde baz gibi davranabilir. Bu tür maddelere amfoter maddeler denir. Asit HClO 4 (perklorik asit) Konjuge (eşlenik) Baz ClO - (perklorat iyonu) 4... I - (iyodür iyonu) (sülfürik asit) SO 2- (sülfat iyonu) 4 HNO 3 (nitrik asit) HCOO - (format iyonu) CH 3 COOH (asetik asit)... CO 3(suda) HCO - (suda) + H 3 O+ (suda) Tepkimesiyle ilgili olarak; I. O, H + iyonu vermiştir. II. CO 3 ile HCO - konjuge asit - baz çiftidir. III. O ve HCO - baziktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (II ve III) 2

3 1. Asitlerin Genel Özellikleri Sulu çözeltilerinde H + iyonu derişimi OH - iyonu derişiminden fazladır. Suda iyonlaşarak çözünürler. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Çözeltilerinin tadı ekşidir. Aktif metallerle (Li, K, Na, Mg...) asit çözeltileri tepkimeye girerek tuz ve gazı oluştururlar. Örneğin; K (k) + KCl (suda) + 1/2(g) Mg (k) (suda) Mg(suda) (g) Aktifliği hidrojenden az olan metallere soy metaller denir. Soy metallerle (Au, Pt) tepkimeye girmezler. Oksijenli asitler metallerin yükseltgenmesini sağlar. Yarı soy metaller (Cu, Hg, Ag) normal asitlerle tepkimeye girmezler. Ancak kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girerek tuz, su ve gaz oluştururlar. 7A grubundaki elementlerin (halojenler) hidrojenli bileşikleri asidiktir. Asitlik kuvvetliliği pediyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru artar. Bunun sebebi aşağıya doğru çap arttığı için sulu çözeltilerinde H + iyonunu daha kolay bırakmalarıdır. HF < HCl < HBr < HI Aynı atomlardan oluşan oksijenli asitlerde oksijen sayısı arttıkça (merkez atomun yükseltgenme basamağı arttıkça) asit daha kolay iyonlaşır. Asidin kuvvetliliği artar. HClO 4 > HClO 3 > HClO 2 > HClO HNO 3 > HNO 2 > SO 3 Yükseltgenme basamağı aynı, merkez atomu farklı olan asitlerde elektronegatiflik değeri yüksek olan merkez atomu içeren asitler daha kuvvetlidir. HBrO 2 > HIO 2 HBrO > HIO Cu (k) + Tepkime olmaz. Cu (k) (suda, seyreltik) Tepkime olmaz. Cu (k) + 2 (suda, derişik) Cu(suda) SO 2(g) Cu (k) + 4HNO 3(suda, derişik) Cu(NO 3 ) 2(suda) NO 2(g) Cu (k) + 8HNO 3(suda, seyreltik) 3Cu(NO 3 ) 2(suda) NO (g) Asitlerle bazlar tepkimeye girerek genellikle tuz ve su oluştururlar. Bu tepkimelere nötürleşme tepkimesi denir. Asitlerin NH 3 ile tepkimesinden su çıkışı olmaz. HClO > HBrO HClO 2 > HIO 2 b. Asitlerin Etki (tesir) Değeri Suda iyonlaşırken vermiş oldukları H + sayısına asitlerin etki değeri denir. z ile gösterilir. Asidin değerliğinin fazla olması kuvvetliliğinin fazla olması anlamına gelmez. H + (suda) + Cl- (suda) z = 1 (suda) 2H + (suda) + SO2-4(suda) z = 2 H 3 PO 4(suda) 3H + (suda) + PO3-4(suda) z = 3 + NaOH (suda) NaCl (suda) Karbonatlı ve bikarbonatlı bileşiklerle tepkimeye girerek tuz, su ve CO 2 gazı oluştururlar. CaCO 3(k) + 2 CaCl 2(suda) + CO 2(g) NaHCO 3(k) + HNO 3(suda) NaNO 3(suda) + CO 2(g) Asitler, değerlik sayısına eşit sayıda tuz oluşturabilir. Örneğin; H 3 PO 4 3 değerlikli bir asittir. Bu nedenle 3 tür tuz oluşturabilir. K PO 4 : Primer potasyum fosfat K 2 HPO 4 : Sekonder potasyum fosfat K 3 PO 4 : Tersiyer potasyum fosfat a. Asitlerin Kuvvetliliği Suda % 100 e yakın iyonlaşan asitler kuvvetli, az iyonlaşanlar ise zayıf asittirler. Asidin kuvvetliliği arttıkça sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliği de artar. Kuvvetli asitlerin iyonlaşma denklemi tek okla ( ), zayıf asitlerin iyonlaşma denklemi çift okla ( ) gösterilir. Ogranik asitlerin hepsi zayıf asittir. Asitlerin kuvvetlerinin karşılaştırılmasında asidin yapısındaki atomların çapları, elektronegatiflikleri dikkate alınır. Bazı Kuvvetli Asitler Bazı Zayıf Asitler HCl HF HNO 3 HCN CO 3 HClO 4 CH 3 COOH HBr S HI HCOOH 3

4 2. Bazların Genel Özellikleri Sulu çözeltilerinde OH - iyonu derişimi H + iyonu derişiminden fazladır. Suda iyonlaşarak çözünürler. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Çözeltilerinin tadı acıdır. Kuvvetli bazlar metallerden sadece amfoter metallerle (Zn, Al, Sn, Pb, Cr) tepkimeye girerler. Amfoter metallerin oksitli (ZnO, Al 2 O 3...) ve hidroksitli (Zn(OH) 2, Al(OH) 3...) bileşikleride amfoterdir. Tepkime sonunda tuz ve gazı oluşur. Al (k) + 3KOH (suda) K 3 AlO 3(suda) + 3/2 (g) Zn (k) + 2NaOH (suda) Na 2 ZnO 2(suda) (g) 3. Tesir Değeri Maddelerin tesir değeri kimyasal tepkimdeki etkileşime göre değişebilir. Asit-baz tepkimelerinde maddelerin molekül başına verdikleri veya aldıkları H + (proton) sayısı tesir değerine eşittir. + KOH (suda) KCl (suda) HCl nin tesir değeri 1, KOH un tesir değeri 1 dir. (suda) + 2NaOH (suda) Na 2 (suda) + 2 ün tesir değeri 2, NaOH ın tesir değeri 1 dir. Redoks tepkimelerinde alınan ya da verilen elektron sayısı tesir değerini verir. Zn + HCl ZnCl 2 Zn nin tesir değeri 2, HCl nin tesir değeri 1 dir. Asitlerle tepkimeye girerek genellikle tuz ve su oluştururlar. + KOH (suda) KCl (suda) a. Bazların Kuvvetliliği Suda % 100 e yakın iyonlaşan bazlara kuvvetli baz, az iyonlaşanlara ise zayıf baz denir. 1A grubu metallerin oluşturduğu bazlar kuvvetlidir. Metallerin hidroksitli (OH - ) bileşikleri baziktir. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metallerin çapı artacağından (OH - ı daha kolay bırakacağı için) bazın kuvveti artar. KOH > NaOH > LiOH Çözünme-Çökelme tepkimelerinde iyonların yükü tesir değerini verir. Cu 2+ + (suda) 2OH- Cu(OH) (suda) 2(k) Cu 2+ nın tesir değeri 2, OH - nin tesir değeri 1 dir. 4. Eşdeğer Kütle Bir maddenin atom veya molekül kütlesinin, tesir değerlğine bölünmesiyle elde edilen değere eşdeğer kütle denir. Eşdeğer kütle = Mol kütlesi / Tesir değeri (M A / z) NaOH in eşdeğer kütlesi = 40/1 = 40 gramdır. Ca(OH) 2 nin eşdeğer kütlesi = 74/2 = 37 gramdır. b. Bazların Etki (tesir) Değeri Suda iyonlaşırken vermiş oldukları OH - sayısına bazların etki (tesir) değeri denir. Bazın tesir değerinin fazla olması kuvvetliliğinin fazla olması anlamına gelmez. KOH (k) K + (suda) + OH- (suda) z = 1 Ba(OH) 2(k) Ba 2+ (suda) + 2OH- (suda) z = 2 Al(OH) 3(k) Al 3+ (suda) + 3OH- (suda) z = 3 Bir maddein kütlesinin eşdeğer kütlesine oranına eşdeğer sayısı denir. Eşdeğer sayısı = Kütle / Eşdeğer kütle 40 gram NaOH ın eşdeğer sayısı = 40/40 = 1 dir. 80 gram NaOH ın eşdeğer sayısı = 80/40 = 2 dir. Bazı Kuvvetli Bazlar Bazı Zayıf Bazlar LiOH NH 3 NaOH AgOH KOH Fe(OH) ar gram, H 3 PO 4 ve NaOH ın eş değer sayıları kaçtır? (Mol kütleleri (g/mol): =98, H 3 PO 4 = 98, NaOH = 40) (4, 6 ve 4,9) Ba(OH) 2 CH 3 N 4

5 Mini Test 1. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar ile ilgili; I. İyi elektrolittirler. II. Amfoter metallerle oluştururlar. III. Turnusol kağıdına etki etmezler. yagrılarından hangileri doğrudur? 4. NH 3(g) CO (g) He (g) Çıkış borusu A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III HBr çözeltisi KOH çözeltisi Şekildeki düzenekte kaplardan birinde HBr diğerinde KOH çözeltisi bulunmaktadır. Karışımın musluğu açılarak gazlar bu kaplardaki çözeltilerden geçirilmektedir. Buna göre, çıkış borusundan hangi gazlar çıkabilir? 2. X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. X çözeltisinde H + iyonu sayısı OH - iyonu sayısından fazladır. Y mavi turnusolu kırmızıya çeviriyor. Y ile Z nötürleşme tepkimesi veriyor. Buna göre, bu çözeltiler için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? Asit Baz A) Yalnız X Y ve Z B) Yalnız Y X ve Z C) X ve Y Yalnız Z D) X ve Z Yalnız Y E) Y ve Z Yalnız X A) Yalnız He B) Yalnız CO C) He ve CO D) NH 3 ve He E) CO, NH 3 ve He o C de HBrO 4 sulu çözeltisi için, I. Amfoter metaller ile tepkimesinde (g) çıkarır. II. Tesir değeri 4 tür. III. Çözelti içine Ag metali batırıldığında SO 2(g) çıkarır. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. K (k) NH 3(g) MgO (k) 3. NH 3, CO, Ne, NO 2 gazlarından oluşmuş bir gaz karışımı NaOH çözeltisinden geçiriliyor. Buna göre, I. Yalnızca NO 2 gazı baz tarafından tutulmuştur. II. Gaz karışımının toplam hacmi azalmıştır. III. Ne un dışındaki gazlar reaksiyona girer. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III I II III İçlerinde su bulunan üç kaptan I. de K, III. MgO katıları çözülüyor. İkinci kapta bulunan sudan NH 3 gazı geçiriliyor. Bu işlemlerden sonra her üç kaba birkaç damla turnusol boyası damlatılıyor. Buna göre, gözlenen renkler ne olur? I II III A) Mavi Mavi Kırmızı B) Mavi Mavi Mavi C) Kırmızı Kırmızı Mavi D) Mavi Kırmızı Kırmızı E) Mavi Kırmızı Mavi 1 C 2 C 3 D 4 E 5 A 6 B Kimya Elbistan

6 B. Suyun Otoiyonizasyonu Saf su polar bir yapıya sahip olup molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi ve hidrojen bağı vardır. Saf su çok az olsada elektriği iletmektedir. Bundan dolayı saf suyun çok az iyonlaştığı anlaşılmaktadır. Suyun iyonlaşma denklemi; ısı H + (suda) + OH- (suda) Yukarıdaki denkleme göre saf suyun iyonlaşma denge bağıntısı K su = [H + ] [OH - ] K su ya iyonlaşma sabiti denir. şeklinde olur. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına otoiyonizasyon (otoprotoliz) denir. Endotermiktir bir olaydır. Sıcaklık arttığında iyonlaşma miktarı artar. Saf suyun çeşitli sıcaklıklardaki iyonlaşma sabitleri (K su ) aşağıda verilmiştir. Sıcaklık K su değeri 10 o C 0, o C 1, o C 1, o C 5, o C de (oda şartlarında) suyun iyonlaşma sabitinin değeri tür. Buna göre; K su = [H + ] [OH - ] = olur. 25 o C de bütün sulu çözeltiler için H + iyon derişimi ile OH - iyon derişi çarpımı tür. H + veya OH - iyonlarının derişimleri artıp azalabilir ama çarpımları sabittir. Yani K su değeri değişmez. H + ile OH - molar derişimleri arasındaki grafik ise aşağıdaki şekildeki gibi olur [H + ] (mol/l) [OH - ] (mol/l) 25 o C deki bir sulu çözelti için; I. [H + ] > [OH - ] ise ortam asidiktir. II. [OH - ] < ise ortam asidiktir. III. [OH - ] > ise ortam baziktir. Sıcaklığı bilinmeyen bir sulu çözelti için; I. [H + ] > ise ortam asidiktir. II. [H + ] < ise ortam asidiktir. III. K su < tür. yargılarından hangileri doğru olabilir? (I, II ve III) (I, II ve III) Oda koşullarında 14 gram KOH tamamen çözülerek 25 litre sulu çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre bu çözelti ile ilgili olarak, I. [H + ] < [OH - ] dir. II. [H + ] > dir. III. [OH - ] = dir. yargılılarından hangileri doğrudur? (KOH:56 g/mol) (I ve III) H + (suda) + OH- (suda) x molar x molar K su = [H + ] [OH - ] = x 2 = x =10-7 M olur. Saf suda [H + ] = [OH - ] = molar olur. 25 o C de bütün sulu çözeltilerde, [H + ] = [OH - ] = ise çözelti nötrdür. [H + ] > [OH - ] ya da [H + ] > ise çözelti asidiktir. [H + ] < [OH - ] ya da [OH - ] > ise çözelti baziktir. 0,8 gram NaOH 50 litre çözelti içerisinde çözünmüş olarak bulunuyor. Buna göre, çözeltideki H + iyonları derişimi kaç molardır? (NaOH = 40 g/mol) (2, ) 6

7 C. ph ve poh Kavramları Sulu çözeltilerdeki H + ve OH - iyon derişimleri genellikle çok küçüktür. Bu nedenle asitliği ve bazlığı ifade etmek için ph ve poh kavramları kullanılır. ph ve poh kavramları H + ve OH - iyonları derişiminin eksi (-) logaritmasıdır. ph = - log[h + ] ve poh = - log[oh - ] K su = [H + ] [OH - ] = logaritması alınırsa; (- log[h + ]) + (- log[oh - ]) = - log10-14 ph + poh = o C de ph + poh = 14 Nötr çözeltilerde; ph = poh = 7 Asidik çözeltilerde; ph < 7 < poh Bazik çözeltilerde; poh < 7 < ph eşitliğinde her iki tarafın eşitliği elde edilir. H + iyon derişimi arttıkça ph küçülür, poh büyür. Bir asit çözeltisinin H + iyon derişimi molardır. Buna göre, bu çözeltinin ph ve poh ı kaçtır? (ph = 3, poh = 11) Bir sulu çözelti için; I. 2,5.pH = poh ise çözelti asidiktir. II. [H + ] < M ise çözelti asidiktir. III. [H + ] > [OH - ] ise ph < poh yargılarından hangileri yanlıştır? (Yalnız II) OH - iyon derişimi arttıkça ph büyür, poh küçülür. 25 o C de (oda koşullarında) ph - poh grafiği, 14 7 ph B Bazik A Nötr C 7 14 Asidik poh A noktasında ph 7 dir ve ortam nötrdür. A ile B arasında ph > 7 olduğundan ortam baziktir. A ile C arasında ph < 7 olduğundan ortam asidiktir. 0 0 Asidik Bazik ph skalası 7 14 Nötr Bazik ph artar [H + ] azalır [OH - ] artar poh azalır poh skalası 7 14 Nötr Asidik poh artar [OH - ] azalır [H + ] artar ph azalır 0,8 gram katı NaOH çözülerek hazırlanan 20 litre çözeltinin ph ı kaçtır? (NaOH = 40 g/mol) (ph = 11) poh değeri, ph değerinin 6 katı olan sulu çözelti için, I. [OH - ] iyonları derişimi molardır. II. [H + ] iyon derişimi, [OH - ] iyon derişiminin katıdır. III. Asit çözeltisidir. (I, II ve III) Sıcaklığı bilinmeyen ve ph değeri 6,8 olan bir sulu çözelti için; I. Asidiktir. II. OH - iyonları içermektedir. III. Nötrdür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Yalnız II) 7

8 a. Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Bazlarda ph ve poh Hesaplama Kuvvetli asit ve bazlar suda tamamen iyonlaştıkları için H + ve OH - iyon derişimi bulunur. Buna göre, ph ve poh hesaplaması yapılabilir. Oda koşullarındaki 0,4 molar 100 ml HNO 3 çözeltisine 900 ml saf su ilave edilirse son çözeltinin ph ı kaç olur? (log4 = 0,6) (1,4) Bilgi Kavrama Oda koşullarında 10-1 M HBr çözeltisinin ph, poh, [H + ] ve [OH - ] değerlerini hesaplayınız. HBr (suda) H + (suda) + Cl- (suda) Başlangıç: 10-1 M - - Değişim: M M M [H + ] = 10-1 M ph = -log(10-1 ) = 1 [H + ] [OH - ] = [OH - ] = [OH - ] = poh = -log(10-13 ) = 13 Oda koşullarında 3,9 gram K metalini, K (k) + HI (suda) KI (suda) + 1/2 (g) tepkimesine göre tamamen çözmek için 100 ml lik HI çözeltisi kullanılıyor. Buna göre kullanılan HI çözeltisinin poh ı kaçtır? (K:39 g/mol) (14) Oda koşullarında 10-2 M lik HCl çözeltisinin ph ı kaçtır? (2) Oda koşullarında 0,2 mol CuO, CuO (k) + 2HNO 3(suda) Cu(NO 3 ) 2(suda) 25 o C de 0,8 gram NaOH un tamamen çözünmesi ile hazırlamış 500 ml lik çözeltinin ph ı kaçtır? (NaOH: 40 g/mol, log4 = 0,6) (12,6) tepkimesine göre tamamen çözebilmek için, poh değeri 12 olan HNO 3 çözeltisinden en az kaç litre gerekir? (40) 25 o C de ph ı 12 olan 500 ml lik NaOH çözeltisinde kaç gram NaOH çözünmüştür? (NaOH: 40 g/mol) (0,2) Na (k) NaOH (suda) + 1/2 (g) tepkimesine göre, normal koşullarda 1,12 litre gazı ve 500 ml NaOH çözeltisi oluşuyor. Buna göre, çözeltinin ph değeri kaçtır? (13) 8

9 b. Zayıf Asitler ve Bazlarda ph ve poh Hesaplamaları Zayıf asitler ve bazlar suda az iyonlaştıklarından dolayı çözünen molekül ve iyonlar arasında denge kurulur. Dengedeki H + ve OH - iyonlarının molar derişimleri bulunduktan sonra ph ve poh değerleri bulunur. Zayıf asitler için iyonlaşma denklemi aşağıda verilmiştir HA (suda) H + (suda) + A- (suda) Bu denklemin denge bağıntısı aşağıdaki gibidir. [H K + ]. [A - ] a = [HA] 0,1 M lık HA asidinin ph değeri 3 tür. Buna göre, HA nın asitlik sabiti K a değeri kaçtır? (10-5 ) K a, asitler için iyonlaşma sabitidir. Zayıf bazlar için iyonlaşma denklemi aşağıda verilmiştir XOH (suda) X + (suda) + OH- (suda) Bu denklemin denge bağıntısı aşağıdaki gibidir. [X K + ]. [OH - ] b = [XOH] K b, bazlar için iyonlaşma sabitidir. Zayıf asit ve zayıf bazların her bir denge sabiti vardır. 25 o C de K a. K b = K a değeri asitlerin kuvvetliliği için bilgi verir. K a değeri büyüdükçe asidin kuvveti artar. K b değeri bazların kuvvetliliği için bilgi verir. K b değeri büyüdükçe bazın kuvveti artar. 0,1 molar NH 3 çözeltisindeki H + iyon derişimi kaç molardır? (NH 3 için K b = ) ( ) Zayıf asit ve bazların sulu çözeltilerinde daima bir denge olduğundan Le Chatelier Prensibine göre dengeye etki eden tüm faktörler asit ve bazların sulu çözeltileri için de geçerlidir. Zayıf bir asidin sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta saf su eklenirse, Bilgi Kavrama Oda koşullarında 0,1 M HA asidiyle hazırlanmış 100 ml çözeltinin ph ı kaçtır? (HA için K a = , log2 =0,3) HA (suda) H + (suda) + A- (suda) Başlangıç: 0,1 M - - Değişim : - x M +x M +x M Sonuç : (0,1 -x) M x M x M [H K + ]. [A - ] a = [HA] x. x = 0,1 - x x 2 = x = molardır. ihmal edilir [H + ] = molar ise ph = -log( ) ph = 3 - log2 ph = 2,7 HA (suda) H + (suda) + A- (suda) Hacim arttığından derişimler azalır ve denge, azalan iyon derişimlerinin bir miktar artırmak için sağa kayar. İyonlaşma yüzdesi artar. H + iyonunun toplam mol sayısı artar. Ancak hacim arttığından dolayı [H + ] iyon derişimi ilk duruma göre azalır. Bu nedenle ph değeri artar ve poh değeri azalır. Asitlik denge sabiti değeri (K a ) sıcaklık sabit olduğundan değişmez. Zayıf bir bazın sulu çözeltisinden sabit sabit sıcaklıkta saf su buharlaştırılırsa, Hacim azaldığından derişimler artar ve denge artan iyon derişimlerini bir miktar azaltmak için sola kayar. İyonlaşma yüzdesi azalır. OH - iyonunun toplam mol sayısı azalır. Ancak hacim azaldığından dolayı [OH - ] iyon derişimi ilk duruma göre artar. Bu nedenle poh değeri azalır ve ph değeri artar. Bazlık denge sabiti değeri (K b ) sıcaklık sabit olduğundan değişmez. 9

10 Mini Test 1. 0,1 M lık HCN zayıf asitinin çözeltisi için, I. %100 iyonlaşmamıştır. II. [H + ] < 0,1 mol/l dir. III. ph = 1 dir. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Asit Asitlik Sabiti HX HY HZ o C de asitlik sabitleri (K a ) verilen 1 molarlık HX, HY ve HZ asit çözeltilerine ilişkin, I. İyonlaşma yüzdeleri II. ph değerleri III. H + iyon derişimleri niceliklerden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 2. Asitlik sabiti olan HA asitinin 0,1 M lık çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi kaçtır? D) II ve III E) I, II ve III A) 0,2 B) 1 C) 2 D) 5 E) M HA asiti çözeltisinde HA nın % ü iyonlaşmaktadır. Buna göre, HA nın asitlik sabiti (K a ) kaçtır? ml NH 3 sulu çözeltisinin poh değeri 4 tür. Buna göre, A) B) C) D) E) I. İyonlaşma yüzdesi % 5 tir. II. Çözünen NH 3 ün mol sayısı moldür. III. Çözeltinin derişimi M dır. 7. (NH 3 için K b = ) 4. A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 0,1 molar HA asidinin %1 i iyonlaştığına göre, aynı sıcaklıkta HA nın asitlik sabiti (K a ) kaçtır? A) B) C) D) E) ,1 M 0,1 M HF (suda) HCl, kuvvetli asit, HF zayıf asittir. Bu iki çözelti ile ilgili, I. İyonlaşma yüzdeleri II. Nötürleştikleri KOH mol sayısı III. ph değerleri niceliklerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 1 D 2 C 3 E 4 B 5 E 6 A 7 B Kimya Elbistan

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma)

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) ÇÖZÜNÜRLÜ (ORTA İYON ETİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) Prof. Dr. ustafa DEİR 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA 1 ORTA İYON ETİSİ 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA ORTA İYON ETİSİ

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI

TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI Genel tanımlamalar TAMPONLAR-pH ve pk HESAPLAMALARI YRD. DOÇ.DR SEDAT MOTOR Tamponlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce asit, baz, ph ve pk kavramlarını hatırlayalım. Suda çözündügü zaman (H + ) iyonu

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1

TAMPON ÇÖZELTİLER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 TAMPON ÇÖZELTİLER-2 Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 12-TAMPON ÇÖZELTİLER-2 1 Tampon çözelti Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve ph değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ

ASİT BAZ TİTRASYONU TEORİ ASİT BAZ TİTRASYONU AMAÇ Bu deneyde öğrenciler asit-baz titrasyonu ve standart çözelti hazırlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca aspirin tableti içindeki asetil salisilik asit yüzdesini ve aspirin çözeltisinin

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kilis Nedim Ökmen A.L ASİTLER BAZLAR 1

Kilis Nedim Ökmen A.L ASİTLER BAZLAR 1 ASİLER VE BAZLAR Asit, Latince acidus kelimesinden türetilmiş ve Acidus ekşi anlamına C 6 H 12 O 6 (k) C 6 H 12 O 6 (suda) Moleküler Çözünme gelmektedir. Glıkoz Bazlar alkali olarak da adlandırılır. Alkali

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-199-6 Kitata yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)]

4. ÇÖZÜNÜRLÜK. Çözünürlük Çarpımı Kçç. NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) K = [AgCl(k)] 4. ÇÖZÜNÜRLÜK Çözünürlük Çarpımı NaCl Na+ + Cl- (%100 iyonlaşma) AgCl(k) Ag + (ç) + Cl - (ç) (Kimyasal dengeye göre iyonlaşma) + - [Ag ][Cl ] K = [AgCl(k)] K [AgCl(k)] = [Ag + ] [Cl - ] = [Ag + ] [Cl -

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı