Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)"

Transkript

1 SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım gereğince, HCI, HN, HF, H C, H gibi maddeler asit, NaH, KH, Ca(H), Fe(H) gibi maddeler bazdır. Bu maddelerin suda çözünme tepkimesinin denklemlerine örnek verelim: HN (suda) H N (suda) (suda) NaH (suda) Na H (suda) (suda) Arrhenius teorisi, C, NH gibi maddelerin asit ya da baz özelliği göstermesini açıklayamaz. Genişletilmiş Arrhenius teorisi (suda çözündüklerinde H iyonu deri imini artıran maddeler asit, H iyonu deri imini artıran maddeler bazdır), bu tür maddelerin de asit ya da baz özelliği gösterdiğini açıklar. C (gaz) (sıvı) H HC (suda) (suda) NH (gaz) (sıvı) NH H 4(suda) (suda) Not : Yapısında H grubu içeren organik bileşikler baz değildir. Örneğin C H 5 H (etil alkol) nötral, CH CH (asetik asit) asittir. Yapısında H iyonu içermeyen C, S, S, P 5, N 5 gibi bazı ametal oksitleri asit özelliği gösterir. Yapısında H iyonu içermeyen Ca, Na, K gibi metal oksitleri ile NH ve NH ün bazı organik türevleri (aminler) bazik özellik gösterir. Bronsted Lowry Tanımı ve Konjuge (E lenik) Asit Baz Çiftleri Bu tanımda, karşısındaki maddeye proton (H iyonu) verebilen madde asit, karşısındaki maddeden proton (H iyonu) alabilen madde baz olarak gösterilir. Örneğin, 1 C H HC H (suda) (sıvı) (suda) (suda) tepkimesi 1 yönünde ilerlerken H, C iyonuna H iyonu verdiğinden asit, C iyonu H iyonu aldığından baz olarak; yönünde ilerlerken HC asit, H baz olarak davranmıştır. Bu tepkimede; HC ile C konjuge asit baz çiftidir. H ile H konjuge asit baz çiftidir. ÖRNEK 1 HCN (suda) (sıvı) tepkimesi ile ilgili, CN H (suda) (suda) I. CN iyonu, HCN nin konjuge bazıdır. II. H, baz olarak davranmıştır. III. HCN çözeltisi, asidik özellik gösterir. Tepkime, ürünler yönünde ilerlerken HCN, H ya proton (H iyonu) verir. Bu nedenle HCN asit, H baz davranışı gösterir. Tepkime, girenler yönünde ilerlerken H, CN ye proton (H iyonu) verir. Bu nedenle, H asit, CN baz davranışı gösterir. CN iyonu, HCN nin konjuge bazı, H, H nın konjuge bazıdır. Yanıt : I, II ve III ÖRNEK Aşağıda bazı maddeler ve bu maddelerin sulu çözeltilerinin özelliği verilmiştir: Madde Sulu çözeltisinin özelliği I NH Bazik II CH CH Bazik III S Asidik Buna göre, bu maddelerin hangilerinde sulu çözeltisinin özelli i do ru verilmi tir? NH (amonyak) sulu çözeltisinde baz davranışı gösterir. CH CH (sirke) sulu çözeltisinde asit davranışı gösterir. S, S, C, N gibi ametal oksitleri asidik oksit olup bu oksitlerin sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. Yanıt : I ve III

2 AS T VE BAZLARIN DE ERL Anorganik asitlerin değerliği formüllerindeki H iyonu sayısına, organik asitlerin değerliği formüllerindeki CH (karboksil) grubu sayısına eşittir. Öyleyse, HCI (hidroklorik asit), HCI (klorik asit), HN (nitrik asit) 1 değerli; H C (karbonik asit), H (sülfürik asit) değerli; CH CH (asetik asit) 1 değerli asitlerdir. Bazların değerliği formüllerindeki H iyonu sayısına eşittir. Örneğin, NaH (sodyum hidroksit) 1 değerli, Ba(H) (baryum hidroksit) değerli, AI(H) (alüminyum hidroksit) değerli bazlardır. AS T VE BAZLARIN KUVVET Asitlerin ve bazların değerliği, onların kuvvetini belirlemez. Örneğin, 1 değerli asitlerden HN kuvvetli asit, CH CH zayıf asittir; değerli asitlerden H kuvvetli asit, H C zayıf asittir. Asit ve bazların kuvveti, suda iyonlaşabilme yüzdeleriyle ölçülebilir. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların, suda % 1 iyonlaştığı kabul edilir. Suda iyonlaşma tepkimeleri, HN (suda) H N ( suda) ( suda) KH (suda) K H ( suda) ( suda) şeklinde tek yönlü ok ile gösterilir.,1 molar HN H = N çözeltisinde =,1 molar,,1 molar KH çözeltisinde [K ] = [H ] =,1 molardır. Zayıf asit ve zayıf baz çözeltilerinde iyonlaşma % 1 den daha düşüktür ve çok az iyonlaşırlar. Suda iyonlaşma tepkimeleri, CH CH (suda) CH C H ( suda) ( suda) NH (gaz) (sıvı) NH H 4( suda) ( suda) şeklinde çift yönlü ok ile gösterilir.,1 molar CH CH çözeltisinde [CH C ] = [H ] <,1 molar,,1 molar NH NH = H çözeltisinde <,1 molardır. 4 Asitlik ve Bazlık Kuvvetinin Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yerine Ba lı larak De i imi Elementlerin; Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe, aynı grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe hidrojenli bile iklerin asitlik kuvveti artar. Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe, aynı grupta aşağıdan yukarıya gidildikçe oksijenli bile iklerin bazlık kuvveti azalır, asitlik kuvveti artar. ÖRNEK NaH, KH, Mg(H) bile iklerinin bazlık kuvvetlerini kar ıla tırınız. ( 11 Na, 1 Mg, 19 K) Elementlerin periyodik cetveldeki yerleri ve bazlık kuvvetinin artış yönü şöyledir. 1A A. periyot Na Mg Bazlık kuvvetinin artış yönleri 4. periyot K Öyleyse, bileşiklerin bazlık kuvvetleri, KH > NaH > Mg(H) dir. ÖRNEK 4 HF, HCI, HBr bile iklerinin asitlik kuvvetlerini kar ıla tırınız. ( 9 F, 17 CI, 5 Br) Elementlerin periyodik cetveldeki yerleri ve hidrojenli bileşiklerinin asit kuvvetinin artış yönü şöyledir: 7A. periyot F. periyot CI H li bileşiklerin asitlik 4. periyot Br kuvvetinin artış yönleri Öyleyse, bileşiklerin asitlik kuvvetleri, HBr > HCI > HF dir. ÖRNEK 5 Asit ve bazlarla ilgili, I. Asitlerin formülündeki H atomu sayısı arttıkça, asitlik kuvveti de artar. II. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. III. Aynı gruptaki metallerin hidroksitli bileşiklerinin bazlık kuvvetleri birbirine eşittir. Asit kuvvetinin, asit değerliği (formüldeki H atomu sayısı) ile anlamlı bir ilişkisi yoktur. Başka bir deyişle asit kuvveti formüldeki H atomu sayısına bağlı değildir. Asitler ve bazlar suda iyonlaşarak çözünürler. Bu nedenle asit ve baz çözeltileri elektrik akımını iletir. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe, metal hidroksitlerinin bazlık kuvveti artar. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar yanlış, II. açıklama doğrudur. Yanıt : Yalnız II Not : Bir asit ya da bazın kuvveti, kimyasal tepkimelere girme oranını ve oluşan ürün miktarını değiştirmez. Örneğin, molar derişimleri ve hacimleri eşit olan HCI (kuvvetli asit) ve HF (zayıf asit) çözeltileri, yeterli miktarda Fe metali ile tepkimeye girdiğinde, aynı miktarda H gazı açığa çıkarır. Asit ve bazların tepkimeye girdiğinde oluşturdukları ürün miktarını, mol sayıları ve değerlikleri belirler. SUYUN YNLA MASI VE SULU RTAMLARDA H VE H YNLARININ DER M Su (H ) kovalent bir bileşik olmasına karşın az da olsa iyonlaşarak H ve H iyonları oluşturur.

3 Suyun iyonlaşma tepkimesinin denklemi H (sıvı) H suda H ( suda) ( HCI kuvvetli bir asit olduğundan % 1 iyonlaşır. HCI (suda) H CI (suda) (suda) denklemine göre, [H ] = [CI ] =, molardır. [H ]. [H ] = olduğundan.1. X = X = molardır. ) şeklindedir da koşullarında, arı sudaki H ve H iyonları molar derişimleri birbirine eşittir. [H ] = [H ] = mol/litredir. Bütün sulu çözeltilerde oda koşullarında, [H ].[H ] = tür. Asitlerin sulu çözeltilerinde [H ] > M > [H ] Bazların sulu çözeltilerinde [H ] < M < [H ] Nötr çözeltilerde, [H ] = [H ] = M dir. ÖRNEK 6 Kuvvetli bir asit olan HCI nin, molar çözeltisinde H iyonları deri imi kaç molardır? Yanıt : molar ÖRNEK 7 HA zayıf asit çözeltisinin,,1 molarlık çözeltisinde H iyonları derişimi, molardır. Buna göre,,1 molarlık çözeltide HA zayıf asidi yüzde kaç oranında iyonla mı tır? [H ]. [H ] = bağıntısına göre, [H ]., = [H ] = molardır İyonlaşma yüzdesi =.1 = 4 tür.,1 Yanıt : % 4 ÖRNEK 8 I.,1 M CH CH (zayıf asit) çözeltisi II.,1 M HCI (kuvvetli asit) çözeltisi III.,1 M NH (zayıf baz) çözeltisi Yukarıda molar deri imi verilen çözeltilerin H iyonu deri imlerini kar ıla tırınız. Asit çözeltilerinde, [H ] > M > [H ], Baz çözeltilerinde, [H ] < M < [H ] dir. Bu nedenle, NH çözeltisinin H iyonu derişimi, I. ve II. çözeltilerinin H iyonu derişiminden daha büyüktür. Eşit derişimli çözeltilerinde kuvvetli bir asit olan HCI nin H iyonu derişimi, zayıf bir asit olan CH CH nin H iyonu derişiminden daha büyüktür. H iyonu derişimi büyük olan çözeltinin, H iyonu derişimi daha küçüktür. Yanıt : III > I > II ÖRNEK 9 KH kuvvetli baz, NH ise zayıf bazdır. Buna göre, molar deri imleri e it olan KH ve NH çözeltileri ile ilgili, I. KH çözeltisinin H iyonu molar derişimi, NH çözeltisinin H iyonu molar derişiminden daha büyüktür. II. Elektriksel iletkenlikleri aynıdır. III. Aynı sıcaklıkta K su ([H ].[H ]) değerleri eşittir. Kuvvetli bir baz olan KH nin iyonlaşma yüzdesi daha fazla olduğu için, KH çözeltisinin H iyonu molar derişimi, NH çözeltisinin H iyonu molar derişiminden daha fazladır ve elektriksel iletkenliği daha yüksektir. Sulu çözeltilerin tümünde, aynı sıcaklıkta [H ].[H ] değeri, yani K su değeri birbirine eşittir. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar doğru, II. açıklama yanlıştır. Yanıt : I ve III SULU ÇÖZELT LERDE ph ve ph ph ve ph, çözeltilerin asitlik bazlık derecelerini gösteren kavramlardır. ph ve ph aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: ph = log [H ] ve ph = log [H ] 5 C de sulu çözeltilerde [H ]. [H ] = olduğundan, ph ph = 14 tür. Bir çözeltide [H ] = 1 X molar ise, ph = log 1 X = X, ph = 14 X tir. Bir çözeltide [H ] = 1 Y molar ise, ph = log 1 Y = Y, ph = 14 Y dir. ÖRNEK 1 H iyonları deri imi molar olan bir çözeltinin ph ve ph de erleri kaçtır? ph = log [H ] = log = 4, ph ph = 14 ph = 14 4 = 1 dur. Yanıt : ph = 4, ph = 1 ÖRNEK 11 NaH, kuvvetli bir bazdır. Buna göre, 8 gram NaH ile hazırlanan litrelik bir çözeltinin ph de eri kaçtır? (NaH = 4)

4 8 NaH nin mol sayısı, n = =, mol 4, Çözeltinin derişimi, M = =,1molar,1 molar NaH çözeltisinde [H ] =,1 M = 1 1 M dir. ph = log 1 1 = 1, ph = 14 1 = 1 tür. NH (amonyak) çözeltisi bazik, NaCI (yemek tuzu) çözeltisi nötral, CH CH (sirke) çözeltisi asidiktir. Su eklendiğinde bazik çözeltilerin ph değeri azalır, nötral çözeltilerin ph değeri değişmez, asidik çözeltilerin ise ph değeri artar. Yanıt : Yalnız I Yanıt : ph = 1 Asit ortamlarda; [H ] > M > [H ] olduğundan, ph < 7 ve ph > 7, ph < 7 < ph dir. Bazik ortamlarda; [H ] < M < [H ] olduğundan, ph > 7 ve ph < 7, ph > 7 > ph dir. Nötral ortamlarda; [H ] = M = [H ] olduğundan, ph = 7 ve ph = 7, ph = ph = 7 dir. ph ve ph kavramları, 1 molardan daha düşük derişimli çözeltiler için tanımlandığından, ile 14 arasında değerler alır. Nötral ortam Asit ortam Bazik ortam ph : 7 14 ÖRNEK 1 ph : Asitlik artar, bazlýk azalýr. Nötral ortam Bazik ortam Asit ortam 7 14 Asitlik artar, bazlýk azalýr. ph değeri olan bir çözeltiye bir miktar su ekleniyor. Buna göre, olu an çözeltinin, I. ph değeri II. H iyonu molar derişimi III. H iyonu molar derişimi niceliklerinden hangileri ba langıç de erinden daha büyüktür? ph = olan çözelti, bir asit çözeltisidir. Bu çözeltide, [H ] = 1.1 molardır. Asit çözeltisine su eklendiğinde; H iyonu molar derişimi azalır, ph değeri büyür. [H ].[H ] = olduğundan, H iyonu molar derişimi azalırsa, H iyonu molar derişimi artar. Yanıt : I ve III ÖRNEK 1 I. NH çözeltisi II. NaCI çözeltisi III. CH CH çözeltisi Yukarıdaki çözeltilere aynı sıcaklıkta su eklenirse, hangilerinin ph de eri azalır? AS T VE BAZLARIN GENEL ÖZELL KLER Asit ve bazların genel özelliklerini şöyle özetleyebiliriz. Hem asit hem de bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asit çözeltilerinde [H ] > M > [H ], Baz çözeltilerinde [H ] < M < [H ] dir. Hem asit hem de baz çözeltilerinde, 5 C sıcaklıkta, [H ].[H ] = tür. Asitlerin tadı ekşi, bazıların tadı acıdır. Örneğin limon suyu, portakal suyu ve sirke çözeltisi asit (tadı ekşi), sabunlu su, diş macunu, amonyak çözeltisi baz (tadı acı) dır. İndikatörler ile özel renkler oluştururlar. Örneğin turnusol boyası, asit çözeltileri ile kırmızı, baz çözeltileri ile mavi renk oluşturur. ÖRNEK 14 X indikatörü, ph < 4 olan ortamlarda kırmızı, ph 4 olan ortamlarda sarı renklidir. Buna göre, X indikatörü eklenmi a a ıdaki çözeltilerin, alaca ı renkler nedir? I. 1.1 M HCI çözeltisi II. H iyonları derişimi M olan Y çözeltisi III. 1.1 M NaN çözeltisi I. HCI kuvvetli bir asittir. 1.1 M HCI çözeltisinde ph = tür. X indikatörü ile, çözelti kırmızı renk alır. II. [H ] = M olan Y çözeltisinde ph = 1, ph = dir. X indikatörü ile, çözelti kırmızı renk alır. III. NaN, kuvvetli asit (HN ) ve kuvvetli bazdan (NaH) oluşan bir tuzdur. Çözeltileri nötraldir (ph = 7 dir.). NaN çözeltisi, X indikatörü ile sarı renk alır. Yanıt : I. ve II. kırmızı, III. sarı renkli ÖRNEK 15 I. Alkollü su II. Sabunlu su III. Limon suyu IV. Tuzlu su Yukarıdakilerden hangileri, a) Elektrik akımını iyi iletir? b) Turnusol ile mavi renk oluşturur?

5 Alkollü su, nötraldır, iyon içermez. Sabunlu su, baziktir, iyon içerir. Limon suyu, asidiktir, iyon içerir. Tuzlu su, nötraldır, iyon içerir. a) Suda çözündüğünde iyon oluşturan maddelerin çözeltileri elektrik akımını iletir. Yanıt : II, III ve IV b) Baz özelliği gösteren çözeltiler, turnusol ile mavi renk oluşturur. Yanıt : Yalnız II Asitler, karbonat tuzları (Na C, CaC ) ile tepkime verir ve C gazı açığa çıkar. Bazlar, karbonatlar ile tepkime vermez ve C gazı açığa çıkarmaz. CaC HN Ca(N ) C CaC KH Tepkime olmaz. CaC, asitlerle C gazı açığa çıkarır, bazlarla tepkime vermez. Turnusol boyası, bazlarla mavi, asitlerle kırmızı renk oluşturur. AI metali, amfoter özellik gösterir, hem bazlarla hem de asitlerle H gazı açığa çıkarır. Mg metali, aktif metaldir, amfoter özellik göstermez, yalnızca asitlerle H gazı açığa çıkarır. Yanıt : I, II ve IV Asitlerle bazlar birleşerek tuz oluşturur. Bu olaya nötrle me denir. Ca(H) HCI CaCI H Baz Asit Tuz NaH HN NaN Baz Asit Tuz KH K H Baz Asit Tuz Asitler, aktif metallerle (Na, K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe, ) tepkime vererek H gazı açığa çıkarır. Bazlar, aktif metallerden amfoter özellik gösteren AI, Zn gibi metallerle tepkime vererek H gazı açığa çıkarır, diğer metallerle tepkime vermezler. Fe HCI FeCI Fe KH Tepkime olmaz. Zn HCI ZnCI Zn KH K Zn Aktif özellik göstermeyen Cu, Hg, Ag, Au, Pt soy metalleri, asitler ve bazlarla H gazı açığa çıkarmaz. Bu metallerden bazıları (Cu, Ag, ), HN ve H gibi yükseltgen asitler ile tepkime verir, ancak H gazı açığa çıkarmazlar. ksijensiz asitlerle ise hiçbir koşulda tepkime vermezler. Cu H Cu S H Cu HCI Tepkime olmaz. Cu KH Tepkime olmaz. ÖRNEK 16 İki ayrı kaptan birinde NaH çözeltisi, diğerinde CH CH çözeltisi bulunmaktadır. Bu çözeltilerden hangisinin NaH çözeltisi oldu unu tanımak için, I. Katı CaC II. Turnusol boyası III. AI metali IV. Mg metali maddelerinden hangilerinin kullanılması tek ba ına yeterlidir? NaH çözeltisini tanımak için, kullanılan maddenin NaH ve CH CH çözeltileri karşısında farklı davranış göstermesi gerekir. NaH baz, CH CH asittir. ÖRNEK 17 I. KH ile CH CH II. Ca(H) ile C III. NaH ile NH Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbiri ile nötrle me tepkimesi vererek tuz olu turabilir? KH, Ca(H), NaH ve NH baz, CH CH ve C asit özellik gösteren maddelerdir. İki asit ya da iki baz birbiriyle tuz oluşturmaz. Bir baz ile bir asit ise nötrleşme tepkimesi vererek tuz oluşturur. Yanıt : I ve II ÖRNEK 18 X, Y ve Z metalleri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler veriliyor: X metali, HN çözeltisi ile H gazı açığa çıkarırken, NaH çözeltisi ile tepkime vermiyor. Y metali, hem HN hem de NaH çözeltisi ile tepkime vermiyor. Z metali, hem HN hem de NaH çözeltisi ile H gazı açığa çıkarıyor. Buna göre, X, Y ve Z metalleri ile ilgili, I. X ve Z aktif metallerdir. II. Z metali, amfoter özellik gösterir. III. Y metali, soy metaldir. Hem asit hem de bazla H gazı açığa çıkaran metaller (Z), amfoterdir. Asitle H gazı çıkaran metaller (X ve Z), aktif metaldir. HN çözeltisi ile tepkime vermeyen metaller (Y), soy metaldir. Üç açıklama da doğrudur. Yanıt : I, II ve III

6 1. LÜ TEST H P HC 4 HP H C 4 N H 4 HCH NH HC 5 Yukarıda verilen asit baz tepkimeleri ile ilgili, I. HP ve HP 4 4 iyonları asit olarak etki etmektedir. II. N H 4 ve HC baz olarak etki etmektedir. III. HC iyonu, H C ün konjuge bazıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III CH CH zayıf asidinin suda çözünme tepkimesinin denklemi, CH CH ( suda) CH C ( suda) H şeklindedir. ( suda) CH CH çözeltisine su eklenirse, çözeltideki iyonların derişimi azaldığından, çözeltinin elektriksel iletkenliği azalır. H iyonu derişimi azaldığı için, çözeltinin ph değeri artar. Zayıf asit ve zayıf baz çözeltileri aynı sıcaklıkta su ile seyreltilirse, iyonlaşma yüzdeleri artar (Le Chatelier İlkesini anımsayalım.) Tepkimenin denge sabiti (CH CH nin asitlik sabiti, K a ), yalnızca sıcaklıkla değişir. Öyleyse, sıcaklık değişmediği için K a değeri de değişmez. Yanıt : B Sulu çözeltilerde proton (H iyonu) verebilen maddeler asit, proton (H iyonu) alabilen maddeler baz özelliği gösterir. H P HC 4 HP H C 4 H H Asit 1 Baz Baz 1 Asit HP ve H 4 C asit, HC ve HP baz özelliği 4 gösterir. HP iyonu, HP iyonunun; HC iyonu 4 4 H C bileşiğinin konjuge bazıdır. N H 4 HCH NH HC 5 H H Baz Asit 1 Asit Baz 1 HCH ve NH asit, N H 4 ve HC baz özelliği gösterir. HC iyonu, HCH nin; N H 4 bileşiği, NH iyo- 5 nunun konjuge bazıdır. 5 Öyleyse, I. açıklama yanlış, II. ve III. açıklamalar doğrudur. Yanıt : D. CH CH zayıf asittir. CH CH çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su eklenirse, a a ıdaki niceliklerden hangisi de i mez? A) Çözeltinin elektriksel iletkenliği B) Asitlik sabiti (K a ) değeri C) Çözeltinin ph değeri D) Asidin iyonlaşma yüzdesi E) Çözeltinin H iyonu derişimi. I HBr çözeltisi II KH çözeltisi X metali, yalnız I. kaptaki çözelti ile, Y metali ise, I. ve II. kaptaki çözeltiler ile tepkime vererek H gazı açığa çıkarmaktadır. Z metali ise, her iki kaba atıldığında hiçbir değişiklik gözlenmemektedir. Buna göre, X, Y ve Z metalleri a a ıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) Cu Zn Na B) Fe AI Mg C) Fe Zn Ag D) Zn Cu Ba E) Zn Ag AI HBr kuvvetli asit, KH kuvvetli bazdır. Hem bazlarla hem de asitlerle H gazı açığa çıkaran metaller, amfoter özellik gösterir. AI, Zn, gibi metaller, amfoterdir. Asitlerle H gazı açığa çıkaran metaller, aktif metallerdir. Asitle tepkime vererek H gazı açığa çıkaran, baz ile tepkime vermeyen önemli aktif metaller, Na, K, Ca, Mg, Fe dir. Asitlerle ve bazlarla tepkime vermeyen metaller, soy metaldir. Cu, Ag, Hg, Pt, Au gibi metaller soy metaldir. Öyleyse, X metali, amfoter özellik göstermeyen aktif bir metaldir. Y metali, amfoter özellik gösteren aktif bir metaldir. Z metali, soy metaldir. Bu koşullara uyan metaller C seçeneğinde verilmiştir. Yanıt : C

7 KNU TEST 1. X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler verilmektedir. X çözeltisinin ph değeri 7 dir, elektrik akımını iletmez. Y çözeltisinin ph değeri 7 dir, elektrik akımını iletir. Z çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür, elektrik akımını iletir. Buna göre, X, Y ve Z çözeltileri a a ıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) Tuzlu su Şekerli su Limonlu su B) Tuzlu su Şekerli su Sabunlu su C) Şekerli su Tuzlu su Sabunlu su D) Şekerli su Tuzlu su Limonlu su E) Şekerli su Sabunlu su Tuzlu su. X, Y ve Z elementlerinden biri alkali metal, biri soy metal diğeri ise amfoter metaldir. Bu metallerin HBr ve NaH çözeltilerindeki davranışları aşağıdaki tabloda verilmiştir. NaH çözeltisinde HBr çözeltisinde X Y Z Tepkime Tepkime Tepkime verir vermez vermez Tepkime Tepkime Tepkime verir vermez verir Buna göre, X, Y ve Z metallerinin sınıflandırması a a ıdakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir? Alkali Soy Amfoter metal metal metal A) Y Z X B) Z X Y C) X Y Z D) Y X Z E) Z Y X. X maddesinin sulu çözeltisinin 5 C sıcaklıkta ph değeri 7 dir. Buna göre, bu çözeltiye 5 C sıcaklıkta, I. Arı su II. Katı NaCI III. Katı NaH IV. Limon suyu maddelerinden hangileri eklenirse, çözeltinin ph de eri de i mez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 4. A a ıdakilerden hangisi asit özelli i gösteren bir karı ımdır? A) Amonyak çözeltisi B) Sabunlu su C) Sofra tuzu çözeltisi D) Etil alkol E) Gazoz 5. Sıcaklı ı 5 C, deri imi,1 molar olan HCI nin sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta, I., molar HCI çözeltisi ekleme II. AI metali ekleme III., molar NaCI çözeltisi ekleme i lemlerinden hangileri uygulanırsa, çözeltinin ph de eri azalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 6. Birinin kuvvetli baz, birinin kuvvetli asit, diğerinin zayıf asit olduğu bilinen X, Y ve Z maddelerinin sulu çözeltileri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler veriliyor. X çözeltisi kuvvetli elektrolittir ve Mg metali ile tepkime vererek H gazı açığa çıkarır. Y çözeltisi zayıf elektrolittir ve KH ile tepkime vererek tuz oluşturur. Z çözeltisi kuvvetli elektrolittir ve Fe metali ile tepkime vermez. Buna göre, X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili, I. X çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür. II. Z çözeltisi, X çözeltisi ile nötrleşme tepkimesi verir. III. Y, zayıf asit özelliği gösterir. A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 7. I. H S H HS II. HS H H S H III. NH H NH H 4 Yukarıda denklemleri verilen tepkimelerde olu an ürünlerden asit davranı ı gösteren tanecikler a a ıdakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir? I II III A) HS H H B) H H S H C) H H H D) H H S NH E) HS H S H 8. Sulu çözeltiler ile ilgili, I. [H ] > [H ] ise, çözelti baziktir. II. ph > 7 ise çözelti, mavi turnusolu kırmızıya çevirir. III. ph = ph ise, çözelti nötraldir. açıklamalarından hangileri yanlı tır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

8 9. B zayıf bazı, B BH H denklemine göre tepkime vermektedir. Buna göre, B bazından n mol çözülerek hazırlanan bir sulu çözelti ile ilgili, I. ph değeri II. Özkütlesi III. Bazın iyonlaşma yüzdesi (%) IV. BH iyonları mol sayısı niceliklerinden hangileri bilinirse, çözünen bazın mol sayısı (n) hesaplanabilir? A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV 1. HBr kuvvetli asit, CH CH zayıf asit, NH zayıf bazdır. Buna göre, molar deri imleri e it olan bu maddelerin sulu çözeltilerinin ph de erleri için, a a ıdaki kar ıla tırmalardan hangisi do rudur? A) NH > HBr = CH CH B) NH > HBr > CH CH C) HBr > CH CH > NH D) CH CH > NH > HBr E) NH > CH CH > HBr 1. HX bileşiği, oda sıcaklığındaki sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşabilen bir asittir. Buna göre, I. Çözeltisi elektrik akımını iletir. II. Çözeltisi H iyonu içermez. III. 5 C de,1 molarlık çözeltisinin ph değeri 1 dir. yargılarından hangileri do rudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11.,1 molar HA çözeltisinde H iyonu derişimi 1.1 molardır. Buna göre, bu çözelti ile ilgili, I. HA zayıf asittir. II. HA molekülleri % 1 oranında iyonlaşmıştır. III. Su eklenerek hacmi katına çıkarılırsa, H iyonu derişimi yarıya iner. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III litre suya,1 mol NaH katısı eklenerek tamamen çözünmesi bekleniyor. Bu olayda, çözeltinin ph de erinin zamanla de i- im grafi i a a ıdakilerden hangisinde do ru olarak verilmi tir? (Hacim değişikliği önemsenmeyecektir.) A) 7 D) 7 B) 1 7 E) 14 C) İki kaptan birinde asit çözeltisi, diğerinde baz çözeltisi bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta her iki kaba da su eklenirse, çözeltilerin, I. Elektriksel iletkenlik II. Toplam iyon derişimi III. ph değeri niceliklerinden hangileri birinde azalırken, di erinde artar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 15. Arı suya N 5 gazı gönderildikten bir süre sonra oluşan çözeltinin ph değerinin 1 olduğu ve çözeltide N iyonlarının bulunduğu gözlenmiştir. Buna göre, olu an çözelti için, a a ıdaki açıklamalardan hangisi yanlı tır? A) Elektrik akımını iletir. B) Baz ile nötrleşme tepkimesi verir. C) Fe parçaları atılırsa, H gazı açığa çıkarır. D) Turnusol boyasının kırmızı rengini, maviye dönüştürür. E) NH gazı ile tuz oluşturur. 1.C.E.A 4.E 5.A 6.D 7.B 8.A 9.C 1.D 11.C 1.B 1.E 14.B 15.D

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR

ARRHENIUS KURAMI ASITLER VE BAZLAR ARRENIUS KURAMI Arrhenius kuramına göre, sulu çözeltide iyonlaşarak hidronyum iyonu, (aq), oluşturan maddelere asit; sulu çözeltide iyonlaşarak hidroksit, - (aq), oluşturan maddelere baz adı verilir. CMU,

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M

[H + ] > [OH ] ortam asidiktir. [H + ]. [OH ] = 10 14 'tür. [H + ] < [OH ] ise ortam baziktir. NİTELİK Yayıncılık [H + ] = [OH ] = 10 7 M BÖLÜM - 3 Suyun Otoiyonizasyonu Çok hassas ölçüm aletleri ile yapılan ölçümlerde suyun mutlak bir yalıtkan olmadığı az da olsa elektriği ilettiği tespit edilmiştir. Bu durum suyun çok az iyonlaşabildiğini

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma)

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) ÇÖZÜNÜRLÜ (ORTA İYON ETİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) Prof. Dr. ustafa DEİR 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA 1 ORTA İYON ETİSİ 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA ORTA İYON ETİSİ

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR Kavramlar / Terimler Asit Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Neler Öğreneceğiz? Bu ünitede, asitleri ve bazları gündelik deneyimlerimiz ile ilişkilendirerek

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ

3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ 3. ASİTLER VE BAZLAR 3.1. GİRİŞ Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir. İnsanlar, her ne kadar asetil salisilik asit ve magnezyum hidroksit gibi kimyasal isimlerini

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU

DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU DENEY 4 KUVVETLİ ASİT İLE KUVVETLİ BAZ TİTRASYONU 4.1. AMAÇ Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, nötralleşme tepkimelerinin yapılışlarının öğrenilmesi. 4.2.TEORİ Asit ve baz kavramı günlük hayatta

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014

TG 8 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 7 8 Haziran 2014 TG 8 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur.

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur. 4. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde VE ENDÜSTRİ LGS ASİTLER VE BAZLAR Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Asitler ve Bazlar ph Kavramı Asit ve Bazların Etkileri Asit Yağmurları Asitler ve Bazlar ASİTLER Suda

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI

9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI 9. SINIF KONTEXT KĐMYA UYGULAMASI DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCi MORGĐL HAZIRLAYAN: DERYA ÇAKICI 20338451 ANKARA, 2008 MİDEM NEDEN YANIYOR? Günlük yaşam olayı: Sindirim rahatsızlıklarından mide yanmasının

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI

ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI ASĐTLĐK-BAZLIK KAVRAMI DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCi MORGĐL HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA ÇECE SUPHĐ SEVDĐ SÜRE:10 DERS SAATĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF:Asitlik ve bazlık konusunu kavratabilme DAVRANIŞLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE

SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE İMYASAL DENGE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 06-İMYASAL DENGE 1 SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE Bileşikler suda, özelliklerine göre az veya çok oranda ayrışarak iyonlaşırlar. İyon içeren

Detaylı

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor.

S Kırmızı Kırmızı Öz ısıları tabloda verilen eşit kütleli A,B,C ve D maddeleri 5dk aynı kabın içinde ısıtılıyor. 2016/2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyad: No: Sınıf: Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.(10x1p) Aşağıdaki grafikte kaptaki maddenin ph değişimi

Detaylı