10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERDE HEDEFLİ VE HEDEFSİZ UYGULANAN TENİS EĞİTİMİNİN VURUŞ İSABETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERDE HEDEFLİ VE HEDEFSİZ UYGULANAN TENİS EĞİTİMİNİN VURUŞ İSABETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖZET"

Transkript

1 10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERDE HEDEFLİ VE HEDEFSİZ UYGULANAN TENİS EĞİTİMİNİN VURUŞ İSABETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ FİRDEVS GEZER*, GAZANFER GÜL*, MİNE GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu ÖZET Bu araştırmanın amacı, yaş grubu 20 kişilik bayan grubuna 8 hafta boyunca haftada 4 gün forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefsiz eğitim yöntemi ve hedefli eğitim yönteminin vuruş isabeti değerlerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Marten tenis kulübünde antrenman yaşı ±1 yıl olan, yaş grubu 20 kişilik gönüllü bayan grubu ile çalışılmıştır. Rastgele yöntem ile iki gruba ayrılan öğrencilerden kontrol grubundaki deneklerin yaş 11±0,42(yıl), boy 128,1±2,17(cm) ve ağırlık ortalaması 39,2±5,25(kg) olarak tespit edilmiş, deney grubundaki deneklerin yaş 11± 0,63(yıl), boy 131,5±1,9(cm) ve ağırlık ortalamaları 39,1 ±1,82(kg) olarak tespit edilmiştir. 8 hafta boyunca haftada 4 gün forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefsiz eğitim yöntemi, deney grubuna forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefli eğitim yöntemi ile öğretilmiştir. Bu 8 haftalık periyot sonunda, kontrol ve deney grubuna dewitt-dugan testi uygulanarak sporcuların forehand, backhand, servis vuruş tekniklerindeki becerileri ölçülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra SPSS 11,5 programında Her grubu kendi içinde ilk ve son test sonuçlarını karşılaştırmak için WİLCOXON SİGNED RANK, iki grubun ilk ve son test sonuçlarını karşılaştırmak için ise MANN-WHİTNEY U ile analizi yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Antrenmanlar sonucunda Kontrol grubunun Servis p=0,007, backhand p=0,018 ve sürat p= 0,02 istatistik değerlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). Deney grubunun servis p=0,007, pano p=0,005, forehand p=0,005, backhand p=0,005, isabet p=0,005 ve sürat p=0,026 istatistik değerlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). İki grup arasındaki ölçüm sonucunda sadece panoya atış testinde p=0,003 anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; hedefli çalışmaların tenis branşında etkili olduğundan tenis antrenmanlarında da kullanılabilir bir yöntem olabilir, bu yöntemle sporcuların performansına olumlu yönde etkisini isabetli atış ve hedefe yönlenebilme gibi sonuçlar gösterdiği söylenebilir. ANAHTAR KELİMELER: Forehand, Backhand, Hedefli, Hedefsiz. 1

2 ABSTRACT The purpose of this research, the age group 20-person female group for 8 weeks 4 days a week, forehand, backhand, untargeted training method and targeted training service stroke techniques hit the shot of the effects of the values to compare. For this purpose, does anyone know how to play tennis at the Tennis Club, Marten age group 20-person volunteer miss four days a week for 8 weeks to forehand, backhand, untargeted training method, experiment group service stroke techniques forehand, backhand stroke techniques taught with targeted training method, service. At the end of this 8-week period, by applying the test of the control and experimental group dewitt-backhand, forehand, dugan batting techniques of athletes skills. The data obtained is transferred onto a computer in each group their own SPSS 11.5 program after the first and the last test to compare the results of the Wilcoxon Signed Rank, the two groups to compare the results of the first and last test, the Mann-Whitney U analysis were made and compared with. As a result, the Control Group, Service trainings, no significant difference was detected in the backhand and speed values (p < 0,05). Experiment group has been no significant difference detected in all of the wall, forehand, backhand, serve hit and speed measurement values (p < 0,05). Between the two groups as a result of the significant differences have been found measuring only Clipboard shot test (p < 0,05). As a result; targeted studies can also be used in a branch is effective tennis tennis exercise method, with this method, the effect of the performance of athletes in a positive direction as it can be said that the results showed accurate shooting and target dative. Keywords: Forehand, Backhand, Targeted, Indiscriminate. 2

3 GİRİŞ Sportif becerilerin nasıl öğretileceği ve öğrenileceği konusunda birçok yaklaşımdan söz edilebilir. Yaklaşımlardaki farklılıklar, denenecek yolların farklılığından kaynaklanmaktadır. Öğretme ve öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde strateji, yaklaşım, model, yöntem, stil ve taktik kavramları kullanılır (Demirhan, 2006). Performansın belirlenmesi, sportif başarının en önemli unsurudur. Sporcular performans durumlarına göre sınıflandırılarak antrene edilmeleri, başarının en önemli unsuru olacaktır. Test sonucu eğer sporcularda arzu edilen hedef performans gözlenemiyorsa, uygulanmakta olan antrenman yöntemi değiştirilir (Kamar, 2003). Çocuklar ve spora ilişkin gerçekçi yaklaşımlar, düzenli spor yapan küçük çocukların erken dönem gelişimsel gereksinimlerine ilişkin bazı önemli bilgiler vermektedir. Spor çocuklara yeni beceriler kazanma ya da yeni işler başarma fırsatı sağlamaktadır. Küçük çocuklar spor dünyasına girdiklerinde çoğunlukla çok hızlı bir biçimde yeni beceriler kazanmaktadır (Alptekin ve Gönülalan, 2004). Öğrenmede, öğrencinin daha başarılı olabilmesi için işitme duyusuna hitap yanında gösteri yoluyla görme duyusuna da hitap edilmelidir. Öğrenmede görme duyusunun %75 lik işitmenin ise %13 lük payı vardır. Bu yöntemde hareketin model olarak öğretilmesinde, başarılı olabilmek için hareketin yeterince algılanıp algılanmadığının tam olarak bilinmesi gerekir. Öğretimde gösteri tekniğinin uygulanması öğrencinin dikkatini çeker, motivasyonunu artırarak, hareketin standartlarını, sırasını, gövde parçalarının birbiri ile ilişkilerini belirler ve hareketin görüntüsünü verir (Çöndü, 2004). Yöntemin özünde bireye kazandırılmaya çalışılan davranışların, bireyin ilgi, ihtiyaç, düzey ve kapasiteleri ile tutarlı olmalıdır görüşü yatmaktadır. Bu yöntem bireysel eğitime dönüktür. Bu yöntemle izlenen yolda öğrencilerin neleri öğreneceği alanında karar verebilmesine imkân tanımakla birlikte birçok amacın gerçekleşmesini sağlamaktır (Harmadır, 2004). MATERYAL METOD Bu araştırmanın amacı, Marten tenis kulübünde tenis oynamasını bilen yaş grubu 20 kişilik bayan grubuna 8 hafta boyunca haftada 4 gün forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefsiz eğitim yöntemi, deney grubuna forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefli eğitim yöntemi ile öğretilmiştir. Bu 8 haftalık periyot sonunda, kontrol ve deney grubuna Dewitt-Dugan testi uygulanarak sporcuların forehand, backhand, servis vuruş tekniklerindeki becerileri ölçülerek karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, Marten tenis kulübünde tenis oynamasını bilen yaş grubu 20 kişilik bayan sporcu kullanılarak yapılmıştır. 3

4 Öğrenciler tesadüfî yöntemle seçilmiştir. Çalışma öncesi öğrencilerin ağırlıkları ve boyları ölçülmüş, SPSS 11,5 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiği yapılmıştır. Kontrol grubundaki deneklerin yaş 11±0,42(yıl), boy 128,1±2,17(cm) ve ağırlık ortalaması 39,2±5,25(kg) olarak tespit edilmiştir. Deney grubundaki deneklerin yaş 11± 0,63(yıl), boy 131,5±1,9(cm) ve ağırlık ortalamaları 39,1 ±1,82(kg) olarak tespit edilmiştir. Gruptaki deneklerin antrenman yaşı ±1 yıldır. Kontrol ve deney gruplarının Dewitt-Dugan tenis testi ile ilk ölçümleri alınan sporcular tesadüfi yöntemle iki eşit gruba ayrılmıştır. Ölçümleri alınan deneklere haftada 4 gün, günde 60 dakika olmak koşulu ile 8 hafta boyunca, kontrol grubuna forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefsiz eğitim yöntemi ile deney grubuna forehand, backhand, servis vuruş teknikleri hedefli eğitim yöntemi ile öğretilecektir. Kontrol ve deney grubuna yaptırılacak antrenmanların süreleri ve kapsamları birbirine yakın değerlerdedir. Kontrol grubuna hedefsiz eğitim yöntemiyle çalışma yaptırılmıştır. Hiçbir sınırlama olmaksızın hedef ya da alan verilmeden yapılmıştır. Deney grubuna hedefli eğitim yöntemiyle çalışma yaptırılmıştır. Bu çalışmada antrenör hedefi gösterir, destek bilgileri verir. Öğrencilerin görevi çalışmanın açıklamasını almak, antrenörün verdiği teknik bilgileri almaktır. 8 hafta sonunda öğrencilerin Dewitt-Dugan tenis testi ile son ölçümleri alınmıştır. Alınan ölçümler Microsoft Excel paket programına girilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Dewitt-Dugan tenis testinde Servis Test: Denek kurallara uygun olarak 10 servis atışı yapar. Her başarılı atış için bir puan kaydedilir. Eğer atış kurallara uygun yapılmış fakat isabet kaydedilememişse yarım puanla değerlendirilir. Skor, 10 atış sonunda puanların kaydı şeklindedir. Panoya Servis Atışı: Bu test 5 daireden oluşan panoya 5 servis atışından oluşur. Pano 1,5 metre yüksekliktedir. Ortadaki çemberin çapı 30 cm dir, ikinci çemberin çapı 90 cm dir, onun dışındaki çemberin çapı 150 cm dir, onun dışındaki çemberin çapı 210 cm dir, en dıştaki çemberin çapı 270 cm olarak bildirilmiştir. Denek panoya 12,5 m uzaklıktan 5 servis atışı yapar. En içteki daire 9 puan olmak üzere dışa doğru 7, 5, 3 puan olarak değerlendirilir. Backhand ve Forhand Testi: Bu tip bir test otomatik tenis topu atma makinesi ile daha etkili olmaktadır. 10 veya 15 top forhand aynı sayıda top backhand için atılır. Oyun sınırları içinde karşılanan her top için 1 puan kaydedilir. Bu testin farklı versiyonları olabilir, karşılanan topu korttaki belirlenen bir noktaya isabet ettirebilme gibi. 4

5 İsabet Vuruş Testi: Duvarda belirlenmiş bir bölgeye denek atış yapar top geri geldiğinde yine aynı bölgeye atmaya çalışır. Skor 5 atış sonunda aldığı puanların toplamı şeklindedir. Sürat Testi: Denek duvardan en az 3 m uzaklıkta olmak üzere istediği vuruş tekniğini kullanarak, topu 1 dakika süreyle duvara atar. Skoru bu süre zarfında duvara çarptırdığı topların sayısı belirler. Elde edilen verilerin ilk ve son ölçüm sonuçları SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. BULGULAR Tablo 1: Deney ve kontrol grubu yaş, boy ve ağırlık minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri tanımlayıcı istatistik tablosu. Parametreler N En Düşük En Yüksek Ortalama Standart Sapma Deney Yaş (yıl) ,63 Boy (cm) ,5 1,9 Ağırlık (kg) ,1 1,82 Kontrol Yaş (yıl) ,42 Boy (cm) ,1 2,17 Ağırlık (kg) ,2 5,25 Tablo 2: Kontrol grubu ilk ve son ölçüm tanımlayıcı istatistikleri SERVİS PANO FOREHAND BACKHAND İSABET SÜRAT (*p<0,05) KONTROL N En Düşük En Yüksek Ortalama Standart Sapma P İLK 10 6,5 8,5 7,6 0, ,1 0,699 İLK ,8 2, ,899 İLK ,5 1, ,219 İLK ,3 1, ,091 İLK ,3 1, ,055 İLK ,2 1, ,3 1,16 0,007* 0,257 0,345 0,018* 0,109 0,02* 5

6 Tablo 3: Deney grubu ilk ve son ölçüm tanımlayıcı istatistikleri SERVİS PANO FOREHAND BACKHAND İSABET SÜRAT (*p<0,05) DENEY N En Düşük En Yüksek Ortalama Standart Sapma P İLK ,5 7,3 0, ,5 9 8,25 0,589 0,007* İLK ,5 2, ,8 3,084 0,005* İLK ,8 2, ,1 4,149 0,005* İLK ,9 1, ,082 0,005* İLK ,5 1, ,625 0,007* İLK ,9 0, ,7 1,252 0,026* Tablo 4: Kontrol ve Deney grubu sporcularının Dewitt-DuganTenis testi son ölçüm istatistiği SERVIS PANO FOREHAND BACKHAND ISABET SURAT P,641,003*,381,118,319,483 (*p<0,05) TARTIŞMA Grupların Dewitt-Dugan Tenis testi ilk ve son ölçümlerini değerlendirilecek olursa; Servis: Tüm sporcuların ilk ölçümlerinin ortalama değerleri 7,45±0,667 son ölçüm ortalama değerleri 8,175±0,634 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,000 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 7,6±0,658 son ölçüm ortalama değerleri 8,1±0,699 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,007düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Yapılan teknik antrenmanların içeriğinde kuvvete yönelik teknik çalışmalar olması, çalışmaların içinde üst ekstremitede kuvvete yönelik çalışmalar yapılması etkili olduğu söylenebilir. Deney grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 7,3±0,675 son ölçüm ortalama değerleri 8,25±0,589 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,007 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında olumlu yöndeki bu artışın sebebi kuvvet çalışmalarının sporcuların hızlanması ve dengeli vuruş yapabilme kabiliyetinin artmasında 6

7 etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalar teknik çalışmalarla birleştiğinden sporcuların koordinasyon ve kinestetik yeteneklerin geliştirdiği gözlenmiştir. Gruplararası ilk ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş olup, son ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuca bakıldığında servis atışı öğrenme açısından hedefli ya da hedefsiz çalışma yönteminin etkili olmadığı, servis atışını öğretirken hedefli çalışmanın öğrenme üzerinde etkili olmadığı, yapılan teknik çalışmaların sonucunda sporcularda gelişen teknik kapasite ve koordinasyonel yeteneğin gelişmesinin daha etkili olduğu düşünülmektedir. Panoya servis: Tüm sporcuların ilk ölçümlerinin ortalama değerleri 12,65±2,758 son ölçüm ortalama değerleri 17,4±5,295 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,003 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. İki grup karşılaştırıldığında hedefli çalışma geçerli olarak uygulanabilir. Öğrenmede geçerli bir yöntem olarak kabul edilebilir. Kontrol grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 12,8±2,936 son ölçüm ortalama değerleri 14±4,899 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,257 düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamıştır, hedefsiz çalışma yönteminde öğrenme açısından olumlu artış yoktur. Artış göstermemesinin sebebi 8 hafta boyunca yapılan teknik antrenmanların servis atabilme becerisinin gelişiminde yardımcı olduğu fakat isabet oranında etkili olmadığı düşünülebilir. Deney grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 12,5±2,718 son ölçüm ortalama değerleri 20,8±3,084 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,005 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu artışın sebebi yapılan teknik antrenmanların yanında hedefli çalışmalarının uygulanması sonucu sporculardaki dikkat gelişimini ve isabet oranını arttırdığı söylenebilir. Gruplararası ilk ve son ölçümlerinde istatistiksel verilere bakıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farkın ortaya çıkmasında deney grubunun hedefli çalışması etkili olmuştur. Kontrol ve deney grubu kendi içinde panoya servis öğreniminde farklılık göstermiştir. Bu çalışmadan ortaya çıkan sonuç panoya servis atışı öğretirken hedefli çalışmanın öğrenme üzerinde etkili olduğu düşünülmekte ve öğretimde kullanılacak etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Forehand: Tüm sporcuların ilk ölçümlerinin ortalama değerleri 24,15±2,434 son ölçüm ortalama değerleri 27,55±6,533 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,007 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 25,5±1,841 son ölçüm ortalama değerleri 26±8,219 olup, istatistiksel verilere bakıldığında 7

8 p=,345 düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamıştır. Kontrol grubu için hedefsiz çalışma yöntemi forehand öğretimde bir farklılık oluşturmamıştır. Deney grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 22,8±2,251 son ölçüm ortalama değerleri 29,1±4,149 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,005 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Deney grubunda hedefli çalışma yöntemi forehand öğretiminde yararlanılabilecek bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Öğrenme pozitif yönde gelişme göstermiştir. Gruplararası ilk ve son ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Gruplar arasında bir fark oluşmamıştır. Yapılan teknik antrenmanların ve hedefli çalışmaların forehand becerisinin gelişmesinde etkili olduğu söylenebilir. Her iki yöntemde forehand öğretiminde kullanılabilir. Backhand: Tüm sporcuların ilk ölçümlerinin ortalama değerleri 18,6±1,501 son ölçüm ortalama değerleri 24,5±3,846 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,000 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 19,3±1,567 son ölçüm ortalama değerleri 23±3,091 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,018 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubu için hedefsiz çalışma ve uygulanan backhand teknik antrenmanları öğretimde farklılık oluşturmuştur. Deney grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 17,9±1,101 son ölçüm ortalama değerleri 26±4,082 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,005 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Deney grubunda isabet oranına bakılmaksızın sadece vuruş tekniğinin geliştirmeye yönelik yapılan antrenmanların backhand öğretiminde etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Gruplararası son ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Gruplar kendi içinde bakıldığında anlamlı farklılık bulunmuş hedefli ve hedefsiz yöntemlerin kullanılabileceği düşünülmektedir. İsabet için vuruş testi: Tüm sporcuların ilk ölçümlerinin ortalama değerleri 11,9±2,174 son ölçüm ortalama değerleri 14,5±2,351 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,002 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 13,3±1,767 son ölçüm ortalama değerleri 14±2,055 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,109 düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamıştır. Kontrol grubu için yapılan hedefsiz antrenman çalışmalarının isabet oranına etkili olmadığı tespit edilmiştir. Deney grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 10,5±1,581 son ölçüm ortalama değerleri 15±2,625 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,007 düzeyinde anlamlı farklılık 8

9 bulunmuştur. Bu farkın oluşmasında deney grubuna yaptırılan hedefli çalışmalarının isabet oranına etkili olduğu düşünülmüş ve grup ilk dönemine göre gelişme göstermiştir. Gruplararası son ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçlara göre iki grup arasındaki farklılığın oluşmasında deney grubunun hedefli çalışması etkili olmuştur. İsabet için vuruş testini geliştirmede hedefli çalışmanın olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir. İsabet için vuruş testinin öğretiminde ya da geliştirilmesinde hedefsiz çalışma yönteminin isabeti geliştirmeyeceği gibi isabet üzerinde olumsuz etkisi olabileceği düşünülmektedir. Sürat Testi: Tüm sporcuların ilk ölçümlerinin ortalama değerleri 6,05±1,050 son ölçüm ortalama değerleri 7,5±1,192 olup istatistiksel verilere bakıldığında p=,002 anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 6,2±1,229 son ölçüm ortalama değerleri 7,3±1,160 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,020 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Yapılan testlerin anlamlı bulunmasının sebebi sporcuların teknik antrenmanlarla birleştirilmiş oyun sürati çalışmalarının, sürat becerisinin gelişmesinde yardımcı olduğu, teknik becerisinin gelişmesiyle sporcuların kendine olan güvenlerinin artmasına da sebep olduğundan dolayı başarı yüzdelerinin arttığı söylenebilir. Deney grubu kendi içinde ilk ölçümlerin ortalama değerleri 5,9±0,876 son ölçüm ortalama değerleri 7,7±1,252 olup, istatistiksel verilere bakıldığında p=,026 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında olumlu yöndeki bu artışın sebebi ayak çabukluğu ve merdiven çalışmalarının sporcuların hızlanması çabukluğun artmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalar teknik çalışmalarla bütünleştiğinde sporcuların koordinasyonel yeteneklerinin dripling hızlarının geliştirdiği gözlenmiştir. Gruplararası son ölçümleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçlara göre kontrol ve deney grubu hedefli ve hedefsiz çalışma yöntemini kullanabilir bu iki yöntem ile öğrenim gerçekleşebilir. Kontrol ve deney grubundan alınan Dewitt-Dugan testi ölçümlerinin Wilcoxon Signed Rank testinin sonuçlarına göre panoya servis, forehand ve isabet için vuruş testinde anlamlı farklılık bulunamazken,deney grubunun servis, panoya servis, forehand, backhand, isabet için vuruş testi ve sürat testinde anlamlı farklılık bulunmuştur.bu sonuç deney grubuna uygulanan 8 haftalık süreyle haftada 4 gün, günde 60 dakika tenis antrenmanı içerisinde hedefli çalışma yönteminin sürelerinin, yüklenme şiddetlerinin ve kapsamlarının yeterli olduğunu göstermektedir. 9

10 Tüm spor branşlarında teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları dışında özellikle toplu spor branşlarında hedefe yönelik çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların performansa etkisi ancak müsabakalardaki olumlu atışlar, isabetli ve sayıya götüren vuruşlar ile tespit edildiği söylenebilir. Literatür araştırmaları sonucunda hedefli veya hedefsiz çalışmalar üzerine yapılan çalışmaların olmadığı incelenmiştir. Performans testlerinin ölçüm yöntemlerinden biri olarak Dewitt-Dugan Tenis testi gösterilmektedir. Toros (2010), yaptığı araştırmada, futbolcuların hedef belirlemelerinin penaltı atışındaki becerilerin yetenekleri üzerindeki etkisi incelemesiyle, deney grubuna hedef belirlemenin ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Deney grubunu oluşturan ilköğretim okulundaki futbolcuların ön test ve son test sonuçları arasında meydana gelen artış istatistiksel açıdan anlamdır. Futbol antrenmanları ile birlikte yapılan hedef belirleme çalışmalarının penaltı atışları üzerine olumlu etkisi olduğu belirlenmiş, hedef belirlemenin performansı önemli derecede arttırdığı sonucuna varılması destekleyici niteliktedir. Veriler yapılan bu araştırmayı desteklemektedir. Sonuç olarak; hedefli çalışmaların tenis branşında da etkili olduğundan antrenmanlarda kullanılabilir bir yöntem olabilir. Bu yöntemle sporcuların performansında isabetli atış ve hedefe yönelebilme gibi sonuçlar gösterdiği söylenebilir. Temel teknik antrenmanlarının öğretim metodu olarak hedefli çalışma yönteminin etkin ve geçerli bir yöntem olarak uygulanabileceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR ALPTEKİN, S., GÖNÜLALAN, İ., (2004). Micro Tenis Uygulamaları Yayınevi. Ankara. ÇÖNDÜ, A., (2004). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. DEMİRHAN, G., (2006). Spor Eğitiminin Temelleri. Bağırgan Yayımevi. Ankara. HARMADIR, İ. H., (2004). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. KAMAR, A., (2003). Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. TOROS, T., BAYANSALDUZ, M., DUVAN, A., (2010). Sporda Hedef Belirlemenin Penaltı Atışları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3),

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ.

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. 10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. FATİH KESKİN*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi Ve

Detaylı

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I

T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T E NISÇILERE UYGULANAN P I LATES REFORMER EGZERSIZLERININ ITN TENIS B E CERI TESTINE E T K I S I T H E EFFECT OF PILATES REFORMER EXERCISE OF TENNIS PLAYERS O N ITN T ENNIS SKILLS T E STS G A Z A N F

Detaylı

10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL.

10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL. 10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL.*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET 10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ MEHMET SARIOĞLU*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi

Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi Gazanfer Kemal Gül 1, Mustafa Konyalı 2, Mine Gül 3, 1 Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, gazanfergul@gmail.com 2 Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Kuvvet Antrenmanlarının Tenis Becerisine Etkisi. The Effects Of Force Training On Tennis Skills

Kuvvet Antrenmanlarının Tenis Becerisine Etkisi. The Effects Of Force Training On Tennis Skills Kuvvet Antrenmanlarının Tenis Becerisine Etkisi Mine Gül 1, Zeynep Bulut 2, Gazanfer Kemal Gül 2 1 Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, minegul@kocaeli.edu.tr 2 Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

KOORDİNASYON ANTRENMANININ TENİS BECERİSİ VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

KOORDİNASYON ANTRENMANININ TENİS BECERİSİ VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ KOORDİNASYON ANTRENMANININ TENİS BECERİSİ VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ THE EFFECT OF COORDİNATİON TRAİNİNG TO SOME MOTORİC FEATURE AND TENNİS SKİLLS Gazanfer Kemal GÜL, Doğukan ÇELİK, Mine GÜL Email

Detaylı

Kinesis Ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi

Kinesis Ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi Kinesis Ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi Ertay Seyrek 1, Ayşe Yücedağ 2, Mine Gül 3 1 Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ertayseyrek@hotmail.com 2 Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ GENÇ FUTBOLCULARDA 6 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SÜRAT PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

SEZON BAŞINDA YAPTIRILAN 8 HAFTALIK KUVVET ANTRENMANLARININ 14-16 YAŞ GRUBU ERKEK TENİSÇİLERİN TEKNİK VURUŞLARA ETKİSİ

SEZON BAŞINDA YAPTIRILAN 8 HAFTALIK KUVVET ANTRENMANLARININ 14-16 YAŞ GRUBU ERKEK TENİSÇİLERİN TEKNİK VURUŞLARA ETKİSİ SEZON BAŞINDA YAPTIRILAN 8 HAFTALIK KUVVET ANTRENMANLARININ 14-16 YAŞ GRUBU ERKEK TENİSÇİLERİN TEKNİK VURUŞLARA ETKİSİ ZEYNEP BULUT*, GAZANFER GÜL*, MİNE GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY

8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY Ataturk Universitesı BESYü, Beden Eğıtımi ve Spor Bilımleri Dergisı 38 8 HAFTA UYGULANAN PLYOMETRiK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERiN DiKEY sıçrama PERFORMANSINA EKisi Murat KAlDIRIMCI\ Abdullah CANiKli 1, N.Fazll

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri.

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Mustafa Atli, Ersin Arslan, Zekiye Özkan Giriş Futbol; nereye gideceği tahmin edilen, kontrol edilebilen yuvarlak

Detaylı

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2002, 13 (4), 22-31 GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi A1pan CINEMRE* Caner AÇiKADA Tahir HAZıR

Detaylı

Futbol ve Maç Analizi

Futbol ve Maç Analizi Futbol dünyada en çok tercih edilen spor dallarından biridir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, FİFA nın liglere kattığı yenilikler Transfer ücretlerinin yükselişi bu spor dalına olan ilgi ve Başarı

Detaylı

BÖLÜM 2 ANTRENMAN BİLGİSİNE KATKI SAĞLAYAN BİLİM DALLARI VE BİR ANTRENÖR ADAYININ BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKEN ALANLARDAN BAZILARI NELERDİR?

BÖLÜM 2 ANTRENMAN BİLGİSİNE KATKI SAĞLAYAN BİLİM DALLARI VE BİR ANTRENÖR ADAYININ BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKEN ALANLARDAN BAZILARI NELERDİR? BÖLÜM 2 ANTRENMAN BİLGİSİNE KATKI SAĞLAYAN BİLİM DALLARI VE BİR ANTRENÖR ADAYININ BİLGİ SAHİBİ OLMASI GEREKEN ALANLARDAN BAZILARI NELERDİR? 8 ANTRENMAN BİLGİSİNE KATKI SAĞLAYAN BİLİM DALLARI VE BİR ANTRENÖR

Detaylı

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA ALGISAL MOTOR GELİŞİM PROGRAMININ DENGE VE ÇABUKLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı TENİS Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

12-15 YAŞ ARASI ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA CiNSiYET VE YAŞıN LAKTAT VE KALP ATIM HIZI CEVAPLARINA ETKisi

12-15 YAŞ ARASI ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA CiNSiYET VE YAŞıN LAKTAT VE KALP ATIM HIZI CEVAPLARINA ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2005,16 (1),1-18 12-15 YAŞ ARASI ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA CiNSiYET VE YAŞıN LAKTAT VE KALP ATIM HIZI CEVAPLARINA ETKisi Alper GÜVENÇ, Rıdvan ÇOLAK, Caner

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ İLİŞKİSİZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ

BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ İLİŞKİSİZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ 1 BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ İLİŞKİSİZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ 2 BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ 3 Ölçüm ortalamasını bir norm değer ile karşılaştırma (BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ) Bir çocuk bakımevinde barındırılan

Detaylı

Yaş Gruplarında Kuvvet. Dr. Alper AŞÇI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yaş Gruplarında Kuvvet. Dr. Alper AŞÇI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yaş Gruplarında Kuvvet Dr. Alper AŞÇI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TEKNİK-TAKTİK KONDİSYON Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık, Koordinasyon GENÇ FUTBOLCU PSİKOLOJİK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Algılama,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,175-181 175 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE

Detaylı

6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Murat BİLGE 2011 Basketbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası na katılacak

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler IST

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler IST Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler IST-4035-6- EÜ İstatistik Bölümü 08 Güz Non-Parametric Statistics Nominal Ordinal Interval One Sample Tests Binomial test Run test Kolmogrov-Smirnov test X test

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Aksoyak H, Süer C, Yılmaz A, Can Y FARKLI DALLARDAKİ SPORCULARIN SAKKADİK GÖZ HAREKETİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* The Comparison of Saccadic Eye Movement Parameters in Sportsmen

Detaylı

Özellikle tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yetenek seçimi ve yönlendirme çalışmalarında araştırmacılar genetik ve laboratuvar

Özellikle tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yetenek seçimi ve yönlendirme çalışmalarında araştırmacılar genetik ve laboratuvar Özellikle tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yetenek seçimi ve yönlendirme çalışmalarında araştırmacılar genetik ve laboratuvar çalışmalarına yönelmiştir. Gagné (2000) bu dönemde yeteneğin geliştirilmesi

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI 1.1. Çocuklukta Fiziksel, Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-Motor Gelişim Dönemleri... 1 1.2. Hareket Kavramı ve Beceri İlişkisi...

Detaylı

Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş

Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş GİRİŞ Voleybol; interval özellikli yüklenme ve dinlenme periyotlarının ardışık uygulandığı Smaç, blok, file hareketleri ani patlayıcı gücü Voleybol

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

WiNGATE ANAEROBiK PERFORMANS PROFiLi VE CiNSiYET FARKLıLıKLARı

WiNGATE ANAEROBiK PERFORMANS PROFiLi VE CiNSiYET FARKLıLıKLARı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2004, 15 (1), 25-38 üniversite ÖGRENCiLERiNiN WiNGATE ANAEROBiK PERFORMANS PROFiLi VE CiNSiYET FARKLıLıKLARı Ş. Nazan KOŞAR*, Ayşe KIN IŞLER** Hacettepe

Detaylı

BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Edim MACİLA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA,

Detaylı

BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZGÜR GÜL ONUR DEMİREL ÖZET Bu çalışmanın amacı 12 haftalık antrenmanın 12-14 yaş erkek

Detaylı

Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar. Yusuf Köklü

Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar. Yusuf Köklü Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar Yusuf Köklü Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 5. Antrenman Bilimi Kongresi 2-4 Temmuz 2013 Beytepe/

Detaylı

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ

MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ E ğ i t i m Y ö n e t i m i, Y ı l 1, S a y ı : 2, B a h a r MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Mehmet Ali ÇEIİKSOY* Bir ülkenin çağdaşlaşması için ön koşullardan birisi

Detaylı

ORTALAMA ÖLÇÜLERİ. Ünite 6. Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH

ORTALAMA ÖLÇÜLERİ. Ünite 6. Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH ORTALAMA ÖLÇÜLERİ Ünite 6 Öğr. Gör. Ali Onur CERRAH Araştırma sonucunda elde edilen nitelik değişkenler hakkında tablo ve grafikle bilgi sahibi olunurken, sayısal değişkenler hakkında bilgi sahibi olmanın

Detaylı

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ 12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ Meltem Kılıçaslan Kalkan, Gaziantep Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor AD. Önder Dağlıoğlu,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Temel Yüzme Eğitimi III

Temel Yüzme Eğitimi III Temel Yüzme Eğitimi III Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genellikle, içe dönük olan kişiler çevrede aynı şeyleri yapmakta olan başkalarının bulunmasından rahatlık

Detaylı

A AŞTIR I MA M A T EKNİKL K ERİ A. GİRİŞ

A AŞTIR I MA M A T EKNİKL K ERİ A. GİRİŞ A. GİRİŞİŞ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1. Araştırmanın Unsurları 2. Araşırman rmanın Düzeyleri 3. Araşırmanın İceriği 4. Spordaki Probleminin Bilimsel Olmayan Çözüm Yöntemleri 5. Spordaki Probleminin Bilimsel

Detaylı

13-15 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SIRT ÜSTÜ STİLİ 100 M PERFORMANSINA ETKİSİ* Beyza ÖZER ABDE 5

13-15 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SIRT ÜSTÜ STİLİ 100 M PERFORMANSINA ETKİSİ* Beyza ÖZER ABDE 5 Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, SI (1), 29-37, 2017 www.sportifbakis.com E-ISSN:2148-905X 13-15 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SIRT ÜSTÜ STİLİ 100 M PERFORMANSINA

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

14.12.2010 MOTOR BECERĐLER

14.12.2010 MOTOR BECERĐLER MOTOR BECERĐLER HALTER TAKIM SPORLARI SPRİNT MARATON YRD DOÇ DR MURAT BİLGE KÜ BESYO Beceri kısa süre içerisinde zor hareketleri öğrenebilme ve değişik durumlarda amaca uygun çabuk bir şekilde tepki gösterebilme,

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

SPKD-UKSCA AKREDİTE KUVVET KONDİSYON UZMANLIĞI SINAVI ÖRNEK SORULARI

SPKD-UKSCA AKREDİTE KUVVET KONDİSYON UZMANLIĞI SINAVI ÖRNEK SORULARI SPKD-UKSCA AKREDİTE KUVVET KONDİSYON UZMANLIĞI SINAVI ÖRNEK SORULARI SCAT-SCS 1. Liseli bayan bir futbol orta saha oyuncusuna antrenman durumunu tespit etmek için bir test bataryası uygulanıyor. Sonuçlar

Detaylı

Analizde Bilgisayardan Yararlanma

Analizde Bilgisayardan Yararlanma Analizde Bilgisayardan Yararlanma Yürüme analizi Sıçrama analizi Futbolda teknik analiz Video yoluyla yapılan gözlem, gözlem protokollerinin en objektif olanıdır. Müsabaka gözlemi istatistiki olarak tama

Detaylı

AOS TESTİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

AOS TESTİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ AOS TESTİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ AOS saha içi değerlendirme prosedüründe, kursiyerlerin tenis oynama becerilerine bakılarak, aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili olarak değerlendirmeleri yapılacaktır. 1. Yer

Detaylı

BİEN SPORTS PERFORMANCE

BİEN SPORTS PERFORMANCE BİEN SPORTS PERFORMANCE www.biensporstperformance.com F U T B O L D A F İ Z İ K S E L G E L İ Ş İ M V E Ö L Ç M E D E Ğ E R L E N D İ R M E M E R K E Z İ WWW.BIENPERFORMANCE.COM FUTBOLDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

VOLEVBOLCULARıNMANŞET PASLARıNIN. KiNEMATiK ANALizi

VOLEVBOLCULARıNMANŞET PASLARıNIN. KiNEMATiK ANALizi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2003,14 (l), 27-37 VOLEVBOLCULARıNMANŞET PASLARıNIN KiNEMATiK ANALizi Tülin Akman ATAN*, Caner AÇlKADA**, Alper AŞÇI** 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı BADMİNTON Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

HEDEF BELiRLENEN ENGELLi OLAN VE OLMAYAN ÖGRENCILERDE ANTRENMANIN PERFORMANS VE DUYGUSAL DURUMLAR ÜZERiNE ETKisi

HEDEF BELiRLENEN ENGELLi OLAN VE OLMAYAN ÖGRENCILERDE ANTRENMANIN PERFORMANS VE DUYGUSAL DURUMLAR ÜZERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe f. ofsport Sciences 200{ 15 (3), 137-154 HEDEF BELiRLENEN ENGELLi OLAN VE OLMAYAN ÖGRENCILERDE ANTRENMANIN PERFORMANS VE DUYGUSAL DURUMLAR ÜZERiNE ETKisi Ferda GÜRSEL*,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: ÇOCUK VE GELİŞİMİ... 5 İSKELET GELİŞİMİ VE BÜYÜME... 7 Boy Gelişimi... 8 Ağırlık Gelişimi... 11 Gelişme ve Büyümeyi Etkileyen Faktörler... 13 Çevre Etkenleri... 17 Büyüme

Detaylı

SPOR TENİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR TENİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğü SPOR TENİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir

Detaylı

Beceri Öğrenimi Bölüm 9: Öğrenme Deneyiminin Organizasyonu. Bir Kaç Farklı Becerinin Organizasyonu

Beceri Öğrenimi Bölüm 9: Öğrenme Deneyiminin Organizasyonu. Bir Kaç Farklı Becerinin Organizasyonu Beceri Öğrenimi Bölüm 9: Öğrenme Deneyiminin Birden Fazla Becerinin Uyarlamalarının Rasgele/Blok Alıştırma Değişken/Sabit Alıştırma Rasgele ve Değişken Alıştırmanın Birleştirilmesi Tutarlı & Değişken Etki-Tepki

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

BASKETBOLCULARDA DOlVliNANT VE NON-DOMiNANT BACAKLARIN

BASKETBOLCULARDA DOlVliNANT VE NON-DOMiNANT BACAKLARIN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sôences 2000, 11 (1-2-3-4), 3-8 BASKETBOLCULARDA DOlVliNANT VE NON-DOMiNANT BACAKLARIN izokinetik KAS KUVVETi VE DiKEY sıçrama BAKlIVIINDAN KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

Sürat Antrenmanı. Dr.Ali KIZILET

Sürat Antrenmanı. Dr.Ali KIZILET Sürat Antrenmanı Bu antrenmanlar sürat ve çabukluk çeviklik gelişimi için antrenörler için temel kaynaktır.özel bir sürat antrenmanını takiben gevşeme egzersizleri her zaman kullanılmalıdır. Sürat antrenmanları

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KOORDİNASYON PARKURU 1. İstasyon: Çıkış çizgisinden parkura başladıktan sonra aday

Detaylı

7. 30 sn mekik testi:

7. 30 sn mekik testi: 7. 30 sn mekik testi: Çocuk ve gençlerin abdominal kas dayanıklılığını ölçmek amacıyla uygulanır. Ölçüm materyali olarak; standart ölçülerinde iki adet jimnastik minderi ve kronometre kullanılır. 8. Bükülü

Detaylı

Düz süratin geliştirilmesi bir çok spor dalı için oldukça önemlidir Atletizm Takım sporları Tenis

Düz süratin geliştirilmesi bir çok spor dalı için oldukça önemlidir Atletizm Takım sporları Tenis Düz süratin geliştirilmesi bir çok spor dalı için oldukça önemlidir Atletizm Takım sporları Tenis Düz süratin doğrudan uygulanması önemli olmasına rağmen Sporcular ayrıca çevreden gelen hızlı ve değişken

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Müsabaka Analizinin Gerekliliği

Müsabaka Analizinin Gerekliliği Müsabaka Analizinin Gerekliliği İnsanların göz-beyin sistemi problem çözme ve sonuç bulma için mükemmel olmasına rağmen, Gözlemleme ve hatırlama için kapasitesi sınırlıdır. Öyleki; Göz, Kulak, Dikkatte

Detaylı

SAĞLIK TOPLARIYLA UYGULANAN ÇABUK KUVVET ANTRENMANLARININ YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARIN SERVİS-SMAÇ ATIŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ (1)

SAĞLIK TOPLARIYLA UYGULANAN ÇABUK KUVVET ANTRENMANLARININ YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARIN SERVİS-SMAÇ ATIŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ (1) ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAĞLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AND MEDICAL SCIENCES SAĞLIK TOPLARIYLA UYGULANAN ÇABUK KUVVET ANTRENMANLARININ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ.

PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ. AED 310 İSTATİSTİK PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ. Standart Sapma S = 2 ( X X ) (n -1) =square root =sum (sigma) X=score for each point in data _ X=mean of scores

Detaylı

ANALYSES OF PHYCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF YOUNGS ACCORDING TO AGE GROUP WHO PARTICAPATED IN SUMMER SCHOOL OF SPORTS

ANALYSES OF PHYCIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT OF YOUNGS ACCORDING TO AGE GROUP WHO PARTICAPATED IN SUMMER SCHOOL OF SPORTS AĞAOĞLU, S.A., TAŞMEKTEPLİGİL, Y., AKSOY, Y., HAZAR, F., Yaz Spor Okullarina Katilan Gençlerin Yaş Gruplarina Göre Fiziksel ve Teknik Gelişimlerinin Analizi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Detaylı

ANTRENMAN BİLİMİ/YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

ANTRENMAN BİLİMİ/YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ ANTRENMAN BİLİMİ/YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ YRD.DOÇ.DR. ESİN ERGİN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU TVF EĞİTİM KURULU ÜYESİ esinergin7@gmail.com 1 Her spor branşında, üst düzeyde,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ELIT VE ELIT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELIMI, GÜDÜSEL (MOTIVASYONEL) IKLIM VE

ELIT VE ELIT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELIMI, GÜDÜSEL (MOTIVASYONEL) IKLIM VE Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2002,13 (3), 24-36 ELIT VE ELIT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELIMI, GÜDÜSEL (MOTIVASYONEL) IKLIM VE YAŞAM DOYUMU Turhan TOROS Hacettepe O.,

Detaylı

Şekil 1: Sportif Oyunlarda uzun süreli gelişim amaçlarına göre eğitim aşamaları (Ehret, Spaete und. Schubert, 1994)

Şekil 1: Sportif Oyunlarda uzun süreli gelişim amaçlarına göre eğitim aşamaları (Ehret, Spaete und. Schubert, 1994) 1. HENTBOLDA YETENEK GELİŞTİRME 1. Geliştirme Eğitiminin Yapısı ve İçeriği Hentbolda yetenek seçimi ve geliştirme; uzun dönemli eğitim sürecinde, birbirinden ayrılmayan ve zamansal olarak birbirine paralel

Detaylı

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket Eğitiminin Amacı Çocuğun spor faaliyetlerinde veya aktiviteler sırasında hareket etme niteliğini artırmak Çocuğun hareket ederken

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (2), 67-82 ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM ÖıÇEGiNiN ADAPTASYONU ÖZET Dilara ÖZER, Abdurrahman AKTOP

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir.

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir. ÇIKARSAMALI İSTATİSTİKLER Çıkarsamalı istatistikler, örneklemden elde edilen değerler üzerinde kitleyi tanımlamak için uygulanan istatistiksel yöntemlerdir. Çıkarsamalı istatistikler; Tahmin Hipotez Testleri

Detaylı

1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI.

1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI. 1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI. Her eğitim yılı açılışını takip eden 15 gün içersinde okullarda/kulüpte yapılan yukarıda belirtilen tüm spor branşlarında

Detaylı

YAZ SPOR OKULLARINDA BASKETBOL ÇALIŞMALARINA KATILAN GRUPLARIN İKİ AYLIK GELİŞMELERİNİN FİZİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAZ SPOR OKULLARINDA BASKETBOL ÇALIŞMALARINA KATILAN GRUPLARIN İKİ AYLIK GELİŞMELERİNİN FİZİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ YAZAER, İ., TAŞMEKTEPLİGİL, M.Y., AĞAOĞLU, Y.S., AĞAOĞLU, S.A., ALBAY, F., EKER, H., Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi

Detaylı

RiTMiK CiMNASTiKÇiLERDE sıçrama

RiTMiK CiMNASTiKÇiLERDE sıçrama Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2003,14 (3),104-113 RiTMiK CiMNASTiKÇiLERDE sıçrama YÜKSEKLiKLERi, izokinetik KUWET VE EMG PROFiLLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pınar ARPINAR*, Gülbin R.

Detaylı

Bölüm Dokuz. Alıştırmanın Programlanması. Ana Başlıklar

Bölüm Dokuz. Alıştırmanın Programlanması. Ana Başlıklar Öğrenme Deneyiminin Organizasyonu Bölüm Dokuz Alıştırmanın Programlanması Doğru yapılan fiziksel prova beceri öğrenimine katkı yapan en önemli etmendir. Kişinin antrenmana ayırdığı süre kadar antrenmanın

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı MASA TENİSİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Bölüm Dokuz Alıştırmanın Programlanması

Bölüm Dokuz Alıştırmanın Programlanması Bölüm Dokuz Alıştırmanın Programlanması Ana Başlıklar Alıştırma organizasyonu Birden fazla beceri Blok alıştırma Rasgele alıştırma Şartlar karmaşası etkisi Bir becerinin varyasyonları Sabit Değişken Alıştırma

Detaylı

BASKETBOLCU KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA. A 1.1 2014/I

BASKETBOLCU KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA. A 1.1 2014/I TANIM Topu karşı potaya el ile atma kuralına dayanan ve beşer kişiden oluşan iki takım arasında oynanan basketbol oyununu; temel bir eğitim alarak, bir ücret karşılığı sözleşme ile bağlı bulunduğu bir

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Tartışılabilir bu özet yetenek seçimi kuramına, sportif oyunlar temel alınarak günümüzdeki çalışmalardan bazı eklemeler yapmak istiyorum.

Tartışılabilir bu özet yetenek seçimi kuramına, sportif oyunlar temel alınarak günümüzdeki çalışmalardan bazı eklemeler yapmak istiyorum. 5. SPORTİF OYUNLARDA YETENEK SEÇİMİ Tartışılabilir bu özet yetenek seçimi kuramına, sportif oyunlar temel alınarak günümüzdeki çalışmalardan bazı eklemeler yapmak istiyorum. 5.1. Yeni bir yaklaşım Holmann

Detaylı

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ Spor Bilimleri Dergisi SBD, (3) 3,1992 3-10 ELİT SPORCULARDA YAS VE CİNSE GÖRE STATİK KUVVET ÖLÇÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ N. Ergun* G. Baltacı* *H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (Ph.D) 1. Yarı Yıl BES601 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri K:(3,0)3 ECTS:10 Spor alanında bilimsel araştırmaların dayanması gereken temelleri, araştırmaların

Detaylı