Elektronik ticarette web sitesi üretimi ve proje yönetim süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik ticarette web sitesi üretimi ve proje yönetim süreci"

Transkript

1 Elektronik ticarette web sitesi üretimi ve proje yönetim süreci MURAT ERDAL İ.Ü. S.B.F. İşletme Anabilim Dalõ Yrd. Doç. Dr. Murat Erdal, 1970 yõlõnda İstanbul da doğdu. Lisans eğitimini Yõldõz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü nde, lisans sonrasõ eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde, İşletme Yüksek Lisans (1994) ve İşletme Doktora (2000) programlarõnõ tamamladõ yõlõnda Yardõmcõ Doçent oldu. Elektronik Ticaret, Elektronik Bilgi Çağõnda Kamu Yönetimi, İnternette Reklam Yönetimi, Teknoloji Politikalarõ ve Stratejik Rekabet, Üretim ve Hizmet Yönetimi konularõnda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veren Erdal, halen İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde görev yapõyor. 1. GİRİŞ İnternetin gelişmesi ve ticari potansiyelinin büyümesine bağlõ olarak mevcut web sitelerinin sayõsõ artmakta ve bu alandaki iş yapma biçimleri giderek daha spesifik bilgi birikimini zorunlu kõlmaktadõr. Web sitelerinin kurulmasõ ve ticari faaliyette bulunmasõnda, site işlevsellikperformans boyutundan yazõlõm ve donanõm faktörlerine, tasarõm boyutundan ürün ve/veya hizmet satõşõna, güvenlik önlemlerinden hukuki-yasal çerçevesine kadar birçok unsur önem kazanmaktadõr. İçerik, kapsam tasarõmõ, site haritasõnõn meydana getirilmesi, teknik özelliklerin seviyesinin belirlenmesi, işlevsellik, görsel tasarõm, sitenin albenisi ve kullanõm kolaylõğõ gibi unsurlar üzerinde itina ile durulmasõ ve buna uygun yapõlandõrmalara gidilmesi gerekmektedir. Bu durum, web site inşasõnda farklõ uzmanlõk alanlarõ ve farklõ perspektiflerin ortak bir zemin üzerinde buluşturulduğu proje yönetimi odaklõ çalõşmayla mümkün olabilmektedir. Web sitesi üretim yönetimi; proje yönetimi çerçevesinde süreç odaklõ düşünülen ve geliştirilen bir faaliyetler bütünüdür. Faaliyette bulunulmasõ planlanan endüstrinin analizi ve hedef tüketicilerin değerlendirilmesi bu bütünün başlangõç aşamalarõnõ oluşturmaktadõr. Endüstri rekabet analizi ve pazarõn yapõsõ hakkõnda kapsamlõ çalõşmalarla birlikte web site kullanõcõ profilleri belirlenmektedir. Böylelikle web sitesinin kurulmasõ aşamasõnda birincil hedefler ve amaçlar ortaya çõkarõlmaktadõr. Proje planõ içerisinde web sitesi proje takõmõnõn oluşturulmasõyla beraber ilgili alt planlamalar da gündeme gelmektedir. Web projesinin bütçesi, zaman planõ ve insan kaynaklarõ eksiksiz, net bir şekilde tanõmlanarak web sitesinin kurulmasõndaki gereksinimler, olasõ dar boğazlar ve önemli kilometre taşlarõ için ön çalõşmalar yapõlmalõdõr. Başarõlõ bir web geliştirme projesinin ilk adõmlarõ, projenin; kavramsal (amaçlar ve strateji), yaratõcõlõk (vizyon ve algõlama), teknik (ihtiyaç ve kõsõtlamalar) ve hedef izleyici kitlesi (analiz; talep ve beklentileri) açõlarõndan tanõmlanmasõ olarak sõralanabilmektedir [1, 2]. Etkin bir web sitesi; hedef kullanõcõlarõn belirlenmesi, potansiyel müşterilerle iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet enformasyonun tam zamanlõ sunulabilmesi, pazar araştõrmasõna olanak sağlamasõ ve İnternet ortamõnda tutundurma faaliyetleriyle birlikte daha fazla ürün ve hizmet satõlmasõna da yardõmcõ olacaktõr [3]. 2. WEB SİTESİ ÜRETİMİNDE PROJE YÖNETİM AŞAMALARI Web sitesi üretim yönetiminin, proje planlama teknikleri çerçevesinde temelde yedi aşamaya dayandõrõlmasõ mümkündür. Bu aşamalar: 1. Projenin başlangõç aşamasõ 2. Projenin tanõmlanmasõ 3. Projenin yapõsõ 4. Tasarõm aşamasõ ve prototip web sitesi üretimi Sayfa: 1/9

2 5. Web sitesinin üretim ve test aşamasõ 6. Web sitesinin sunumu 7. Değerlendirme ve sürdürülebilirliktir WEB PROJESİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI Web projesinin başlangõç aşamasõnõn ana hatlarõ; Tablo 1 den de görüleceği üzere, endüstri analizi (sektör rekabet analizi, endüstri ve pazar araştõrmasõ, vb.) ve hedef kullanõcõlarõn analizi (kullanõcõ profillerinin çõkarõlmasõ, ön testler ve araştõrmalar, tüketici pazar araştõrmasõ, vb.) nden oluşmaktadõr. Proje keşif süreci olarak da adlandõrõlan bu aşama, zaman, emek, bütçe ve web sitesine ait temel iş stratejisinin planlanmasõ ile sitenin nihai kullanõcõlar için taşõyacağõ değerin anlaşõlmasõna yardõmcõ olmaktadõr. Proje takõmõnõn uzmanlaşmasõ açõsõndan da önem taşõyan bu süreç, zaman ve bütçeye bağlõ olarak diğer aktivitelerle paralel gerçekleştirilmektedir. Proje başlatõlmadan önce gerçekleştirilen ön çalõşma ve araştõrmalar, faaliyette bulunulan endüstrinin ve hedef kullanõcõlarõn analizi ile pazar araştõrmasõnõn yapõlmasõdõr [1]. Tablo 1. Web Projesinin Başlangõç Aşamasõ Endüstrinin Analizi: Sektör Rekabet Analizi Endüstri ve Pazar Araştõrmasõ Hedef Kullanõcõlarõn Analizi: Kullanõcõ Profillerinin Çõkarõlmasõ Ön Testler ve Araştõrmalar Tüketici Pazar Araştõrmasõ Web sitesinin tanõtõmõnõ yapacağõ hizmet veya ürünün kullanõcõ/tüketici adaylarõnõn kimler olduğunun belirlenmesi önemli olduğundan, hedef kullanõcõlara ait profillerin çõkarõlmasõnda kullanõlabilecek her türlü bilgiden yararlanõlmalõdõr [4]. İnternet üzerindeki hedef izleyici kitlesine ait, gelir seviyesi, yaş, cinsiyet, õrk, uyruk, dil, medeni hal, tutumlar, sağlõk ve yaşam tarzõ, vb. gibi demografik bilgiler web sitesi başarõsõnda özellikle önem taşõmaktadõr [5]. Web sitesini ziyaret etmesi tasarlanan farklõ kullanõcõ tipleri tanõmlanõrken, tüketicilerin, bir web sitesini ürün, hizmet ve işletme ile ilgili enformasyona ulaşmak için ziyaret ettikleri, iş ortaklarõ ve yatõrõmcõlarõn ise, son finansal veriler, yeni ürün bilgileri ve şirketin yönetim şekli ile ilgili bilgilere ulaşma amacõnõ taşõdõklarõ göz önünde tutulmalõdõr [3]. Ürün veya hizmetin başarõlõ bir biçimde satõşõ, web sitesi üzerinden iletilen mesajõn hedef kullanõcõlar üzerinde etkili olduğunun bir göstergesidir. Yeni bir web sitesi yaratõlõrken, arama motorlarõ üzerinden benzer yapõ ve özellikteki sitelerin bulunmasõ ve izledikleri işletme-pazarlama politikalarõnõn araştõrõlmasõ faydalõ olacaktõr [4] WEB PROJESİNİN TANIMLANMASI Bir web projesinin tanõmlanmasõndaki birincil adõmlar; genel amaç ve hedeflerin tanõmlanmasõ (öncelikli hedeflerin ve amaçlarõn belirlenmesi, müşteri anketlerinin dağõtõlmasõ), proje planõnõn yaratõlmasõ (proje takõmõnõn oluşturulmasõ, programõn belirlenmesi, bütçe planõ ve ayarlamasõ, teslimi planlanan nihai site yapõsõna karar verilmesi, işlevsellik test planõ, kalite güvenlik (QA) planõ vb.), ihtiyaçlarõn belirlenmesi (yaratõcõ ve teknik özet hazõrlanmasõ), site içi düzenleme (proje sitesinin başlatõlmasõ, iç geliştirme sahasõnõn yaratõlmasõ, hosting ve server enformasyonunun doğrulanmasõ, üretim yönetimi.) takibinin başlatõlmasõ vb. (Tablo 2) Web sitesi üretim yönetiminde, endüstri ve hedef kullanõcõlarõn analizinin ardõndan, uygulanacak strateji ile genel amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Genel faaliyet alanõ ile zaman ve bütçe kaynak planlamasõnõn açõkça tanõmlanmasõ, proje başarõsõnda anahtar faktörlerdir. Faaliyet alanõ ve programõ belirlenmiş bir site yaratõlmasõnda, kullanõcõ odaklõlõk ve site içi yönetimde idari aşamalar ile ihtiyaçlarõn belirlenmesi ön planda yer almalõdõr [1]. Sayfa: 2/9

3 Tablo 2. Web Projesinin Tanõmlanmasõ Genel Amaç ve Hedeflerin Tanõmlanmasõ: Öncelikli Hedeflerin Belirlenmesi Amaçlarõn Belirlenmesi Müşteri Anketlerinin Dağõtõlmasõ Proje Planõnõn Yaratõlmasõ: Proje Takõmõnõn Oluşturulmasõ Proje Programõnõn Belirlenmesi Bütçe Planõ ve Ayarlamalar Nihai Site Yapõsõna Karar Verilmesi İşlevsellik Test Planõ Kalite Güvenliği (QA) Planõ İhtiyaçlarõn Belirlenmesi: Yaratõcõ Özet Teknik Özet Bütünsel anlamda düşünüldüğünde, bir projenin başlangõç aşamasõnda detaya inilmesi için yeterince zaman bulunmadõğõ bilinmektedir. Bununla birlikte; Web sitesinin gerçek hedefleri nelerdir ve kurulacak olan site geleneksel alternatiflere rakip olabilecek midir? Belirlenen amaçlara ulaşõlõp ulaşõlmadõğõ ne şekilde tespit edilebilir? Kullanõcõ ihtiyaçlarõ ile kesişim (ortak paydada buluşma ) nasõl sağlanacaktõr? Web sitesi kullanõm açõsõndan nasõl daha hõzlõ ve işlevsel hale getirilebilir? Web sitesi özel fonksiyonlar da üstlenecek mi? ve gelecekte genişletilmesi gündeme gelebilir mi? vb. gibi sorular projenin başlangõç aşamalarõnda cevaplandõrõlmalõdõr [1, 3, 5]. Web projesinin tanõmlanmasõnda en değerli araçlardan biri de proje müşterisi ile yapõlan anketlerdir. Faaliyet alanõnõn belirlenmesinin yanõ sõra, proje müşterisinin talep ve beklentilerini karşõlamak için ne kadar zaman, para ve deneyime ihtiyaç duyulduğunun anlaşõlmasõna da yardõmcõ olacak bu anketler, İnternet üzerinde tüketici davranõşõ, tutum ve algõlamalarõ ve site amacõnõn tayinine yardõmcõ olacak detaylõ sorularõ da içermelidir. Ayrõca, proje kapsamõnda karar verme yetkisine sahip ilgililere de e-posta yolu ile anket gönderilmesi, farklõ perspektiflerden geri besleme sağlanmasõnda yararlõdõr. Teknik bir anket hazõrlanmasõ da, proje faaliyet alanõ ve kapsamõna teknik açõdan daha iyi bir yaklaşõm sağlayacaktõr. Proje aşamalarõ, proje takõmõ, faaliyet programõ, bütçe, proje takvimi, işlevsellik testi, kalite ve performans değerlemesi ve proje ile ilgili diğer hizmetleri tanõmlayan web site proje planõnõn hazõrlanmasõyla, gerek proje müşterisi gerekse web projesi geliştirme ekibine yeterli bilgi ve detayõ tanõmlayacak genel bir rehber sağlanacaktõr. Proje ekibi ve proje müşterisinin elinde bulunmasõ gereken ilk belge, zaman çizelgesi ve proje metodolojisi (süreç - üretim - teslim edilmesi hedeflenenler - içerik ihtiyaçlarõ - ulaştõrma tarihleri) dir. Projeye ayrõlan bütçe ile paralel biçimde sarf edilen ve geriye kalan süre analiz edilmelidir [5]. Her proje farklõ seviyelerde deneyim ve beceriye ihtiyaç duymaktadõr. Proje türüne bağlõ olarak spesifik ihtiyaçlar belirlenmeli ve takõmda rol alan kişilerin görev ve sorumluluklarõ da buna göre ayarlanmalõdõr. Web geliştirme projesi takõmõndaki temel roller; proje yöneticisi, üretimci, tasarõmcõ, içerik yöneticisi, enformasyon mimarõ/tasarõmcõsõ, HTML üretim geliştirme lideri, sanat yönetmenidir. Diğer rollerde ise teknik lider/ mühendislik lideri, işlevsellik uzmanõ, yazõlõm ve donanõm uzmanlarõ, kalite güvenlik ve performans değerlendirme uzmanõ bulunmaktadõr [1, 6]. Sayfa: 3/9

4 Kalite güvenliği (QA) planõ yaratõlmasõ web geliştirme proseslerinde sõklõkla atlanan adõmlardan biridir. Sitenin, HTML üretim evresinde, farklõ tarayõcõ (browser) ve platformlardaki üretimciler tarafõndan denetlenmesiyle sayfalarõn arzu edilen çalõşma düzeyinde olup olmadõğõ (kõrõlmadõğõ) kontrol edilmektedir [1]. Her kullanõcõnõn yüksek hõzla internet bağlantõsõ kuramayacağõ, telefon ve kablo modem hõzlarõnõn farklõlõğõ gibi sunucu (server) ve kullanõcõ kõsõtlarõ unutulmamalõdõr [5, 7]. Karmaşõk projelerde, proje müşterisi ve web proje ekibiyle daha iyi ilişkilerin kurulmasõna yönelik spesifik ihtiyaçlarõ kapsayan dokümanlarõn hazõrlanmasõ faydalõ olacaktõr. Bu dokümanlardan ilki olan yaratõcõ özet, proje geliştirme ekibi ve proje müşterisi arasõnda bir köprü oluşturacak şekilde hazõrlanmalõdõr. Siteye ait nitelik, kõlavuz ve hedeflerin açõklanmasõnda kullanõlan yaratõcõ özet, görsel ve kavramsal amaçlarõn belirlenmesinde kullanõlan bir - iki sayfalõk bir belgedir. Proje yöneticisi veya pazarlama elemanlarõ tarafõndan hazõrlanan bu belge, müşteri anketlerinden sağlanan enformasyona dayanmalõdõr. Bazõ durumlarda, proje veya şirket pozisyonu ve vizyonunun ana hatlarõnõ içeren bir dökümanõ proje müşterisi de yaratabilmektedir. Web proje geliştirme sürecinde, teknik ihtiyaçlarõn belirlenmesi proje, program ve bütçeye giriş niteliğini taşõyabilir. Bu amaca yönelik bir teknik özetin yaratõlma zorluğu ise detaylarõnda yatmaktadõr. Teknik özet, arzulanan teknoloji ve bu teknolojinin siteye nasõl uygulanacağõnõ özetleyen bir taslaktõr. Ancak projenin teknik kõsõmlarõnõ mümkün olduğunca detaylõ içermeli ve teknik ekibe site fonksiyonelliğinin belirlenmesi, düzenlenme ve geliştirilmesi konularõnda yardõmcõ nitelik taşõmalõdõr. Projenin başlangõç ve nihai aşamalarõndaki teknik ihtiyaçlarõ nelerdir?, Proje hedeflerinin karşõlanmasõ için teknoloji ne şekilde kullanõlmalõdõr? Tarayõcõ (browser), platform ve bağlantõ hõzlarõ konusunda kullanõcõ ihtiyaçlarõ nelerdir?, Potansiyel problemleri başlangõç aşamasõnda çözecek teknolojiler mevcut mudur? vb. sorularõnõn cevaplarõ teknik özet aracõlõğõyla aranmaktadõr. Web geliştirme projesi başlangõcõnda proje sitesi, hosting ve sunucu (server) enformasyonlarõ kesin başlangõç tarihi vb. detaylarõn yanõ sõra içerik ve üretim yönetimi, izleme ve versiyon kontrolü de önemli aşamalardõr. Ön (taslak) proje sitesi, web geliştirme projesinin başlangõcõ açõsõndan ana iletişim alanõ olup tercihen bir şifre ile korunmalõdõr. İçeriğinde, yönetim (iletişim enformasyonu, dökümantasyon, program ve güncellemeler, vb.), tasarõm (ekran şemalarõ, örnek resimler, vb.), üretim (prototip üzerine klikleyiniz logolarõ, çalõşan HTML demolarõ, vb.) bölümleri yer almaktadõr. Taslak site, proje müşterisi ile profesyonel bir ilişki ve iletişimin akõcõlõğõnõn sürdürülmesinde anahtar bileşen konumundadõr. Site içi düzenlemede bir diğer aşama olan iç geliştirme sahasõ, canlõ site ortamõnõ mümkün olduğunca gerçeğe yakõn taklit edecek biçimde oluşturulmalõdõr. Kolay yükleme (loading), test etme ve erişim için ayrõ bir yerel sunucuya sahip olunmasõ tercih edilmektedir. Arşivleme ve versiyon kontrolü için bütün üretimlerin başlangõcõnda belli kurallar konulmalõdõr [1] WEB PROJESİNİN YAPISI Web projesinin yapõlandõrõlmasõ, kullanõcõ ile içerik arasõnda bir bağlantõ kurulmasõ ve enformasyonun organize edilmesi üzerinedir. Web site mimarisinde kullanõcõ merkezli tasarõm düşünülerek sitenin tasarõmõnda ilgili konvansiyon ve protokollere en uygun çözümler üretilmelidir. Site haritasõnõn yaratõlmasõ sürecinde; site adõ ve adresi, URL tanõmlamasõ, kullanõcõ kayõt ve giriş şifrelerinin test edilmesi, ana ve alt sayfalarõn diğer web siteleri ile bağlantõlarõ ve ileri / geri yönlendirme sağlayan linklerin tanõmlanmasõ önemli bir kõsmõ teşkil etmektedir [1]. Web projesinin yapõsõnõ teşkil eden ana elemanlar; aşağõda Tablo 3 de de belirtildiği gibi, web sitesi kapsamõ (içeriğe ait ana hatlarõn belirlenmesi, içerik teslim planõnõn yapõlmasõ), web sitesi görünümü (site haritasõnõn ve isimlendirme konvansiyonlarõnõn oluşturulmasõ, fonksiyonel alanlarõn adreslendirilmesi), ekran görünümü (ekran şemalarõnõn yaratõlmasõ, yönlendirmelerin, içerik ve işlevsellik çerçevesinin belirlenmesi), kullanõcõ görünümüdür (kullanõcõ senaryolarõnõn yaratõlmasõ, kullanõcõ yollarõnõn belirlenmesi, kullanõcõlarla birlikte test etme vb.). Bütün bu yapõlandõrma unsurlarõ; proje müşterisi, proje ekibi ve site ilişkilerini kolaylaştõracaktõr. İçerik ve enformasyonun yapõsõna, site, ekran ve kullanõcõ perspektifleri üzerinden yaklaşõlmalõ, kullanõcõlarõn talep ve beklentilerine yönelik içerik (ürün, hizmet satõşõ) ve/veya enformasyona kolay erişim sağlanmalõdõr. Sayfa: 4/9

5 Tablo 3. Web Projesinin Yapõsõ Kullanõcõlarla Test Etme Web Sitesi İçeriği (Kapsamõ): İçeriğe Ait Ana Hatlarõn Belirlenmesi İçerik Teslim Planõnõn Yapõlmasõ Web Sitesi Görünümü: Site Haritasõnõn Oluşturulmasõ İsimlendirme Konvansiyonlarõ Fonksiyonel Alan Adresleri Ekran Görünümü: Ekran Şemalarõnõn Yaratõlmasõ Yönlendirmenin Belirlenmesi İçerik ve İşlevsellik Çerçevesi Kullanõcõ Görünümü: Kullanõcõ Senaryolarõnõn Yaratõlmasõ Kullanõcõ Yollarõnõn Belirlenmesi. Kullanõcõlarla test etme. Web sitesi etkinliğinin artõrõlmasõnda, içerik, tasarõm ve yapõnõn birebir yürütülmesi gerekmektedir [8]. Web sitesinin yapõlandõrõlmasõ aşamasõnda içerik organizasyonunun inşasõ, geliştirme süreci için gerekli öncelikli adõmlarõn atõlmasõnõ sağlar. Web yazõlõmõ konusunda bilgili bir içerik yöneticisinin varlõğõ ve içerik gelişimini denetlemesi önemli bir ayrõntõdõr. İçerik ve yapõnõn entegrasyonu ile tam zamanlõ sunumu proje başarõsõ bakõmõndan referans bileşenlerdir. Öncelik sõrasõna göre bölümlendirilen içerik teslim planõnda, ana içerik (metin ve resimler, medya ve pazarlama mesajlarõ, vb.), ikincil içerik (arama ve şekiller için anahtar kelimeler, hata mesajõ, vb.) ve ürüne spesifik içerik veya görünmeyen içerik ( etiket türleri; meta tags, alt tags, title tags, vb.) olarak tanõmlanan bölümler yer almalõdõr. Nihai içeriğin proje müşterisine belirlenen zaman aralõğõ içinde teslimi birçok projenin en zor bölümüdür. Gerekli planlamalar her zaman içeriğin gecikebileceği düşünülerek yapõlmalõdõr. İçerik yaratõlmasõ, dağõtõmõ ve takibi web geliştirme projesinde güvenlik açõsõndan gizli tutulan kõsõmlardõr. Site içerisinde yer almasõ düşünülen bütün resim, grafik, metin ve medya türleri isimlendirilmeli, depolanmalõ ve merkezi bir yerleşim planõ içinde kõsõmlara ayrõlmalõdõr. Gerek proje ekibi, gerekse proje müşterisi, tasarõm ve üretimin farklõ aşamalarõnda bilgilerin nerede ve hangi statüde olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Dolayõsõyla tasarõm ekibi, kullanõlan fotoğraf, resim ve / veya diğer unsurlarõ arşivlemelidir. Site haritasõ çõkarõlmasõnõn ana nedeni, projeye farklõ bir perspektifle yaklaşõlarak, site organizasyonu ve kullanõcõlarõn, web sitesini enformasyon ve içerik yönünden nasõl gördüklerinin anlaşõlmasõdõr. Proje müşterisi ve proje ekibi, tüm geliştirme süreci içerisinde bu aşamanõn ne kadar önemli olduğu konusunda eğitilmelidirler. Böylelikle, proje müşterisi, tasarõmcõlar, üretim ve mühendislik ekiplerinin süreç boyunca paralel hareket etmeleri sağlanacaktõr. Meydana getirilen site haritasõ, içeriğin ana hatlarõnõ, bütün HTML sayfalarõnõn sunumunu ve her bölümdeki veritabanlõ yönlendirilen alanlarõ göstermelidir. Site haritasõ hazõrlanmadan önce, içerik özetinin müşteri tarafõndan onaylanmasõ daha olumlu sonuçlar elde edilmesine yardõmcõ olacaktõr [1] TASARIM AŞAMASI ve PROTOTİP WEB SİTESİ ÜRETİMİ Tamamlanmõş bir ön çalõşma üzerinde kavramsal ve üretimsel bir bakõş açõsõ ile yaratõcõlõğõn ön plana çõkarõldõğõ tasarõm aşamasõ; görsel tasarõm yaklaşõmõ (kavramsal beyin fõrtõnasõ, önceliklerin belirlenmesi, grafik şablonlarõnõn yaratõlmasõ, tasarõm rehberinin hazõrlanmasõ, vb. ), HTML prototipi yaratõlmasõ ( prototip geliştirme, test etme ve doğrulama, işlevsellik testi, vb. ) aşamalarõndan meydana gelmektedir (Tablo 4). Sayfa: 5/9

6 Tasarõm ve işlevselliğin entegrasyonu, web sitesinin içerdiği enformasyonun değerine de olumlu katkõda bulunacaktõr. Siteye özel ve kolay akõlda kalan bir URL adresi seçilmeli (domain name), bu adres organizasyonla ilgili diğer yazõlõ belgelerde de yer almalõ ve web sitesi faaliyete geçmeden önce dağõtõmõ sağlanmalõdõr [1, 5]. Tablo 4. Tasarõm Aşamasõ ve Prototip Web Sitesi Üretimi Görsel Tasarõm Yaklaşõmõ: Kavramsal Beyin Fõrtõnasõ Grafik Şablonlarõn Yaratõlmasõ Tasarõm Rehberinin Hazõrlanmasõ HTML Prototipinin Yaratõlmasõ: HTML Prototip Geliştirme Test Etme ve Doğrulama İşlevsellik Testi İlk tasarõm taslaklarõ ortaya çõkarõldõktan sonra konularõnda uzmanlaşmõş proje takõm üyeleri (yazõlõm, donanõm, iletişimci, vb.) bir araya gelerek web sitesinin her yönden kalitesini en iyiye ulaşma ve mükemmeli yakalama arayõşõyla beyin fõrtõnasõ yapmalõdõrlar. Bu kapsamda kullanõcõlarõn site içerisinde rahat gezinebilmeleri ve sitenin işlevselliği web site tasarõmõnda ön plana alõnmalõdõr. Web sitesinin sağladõğõ birincil enformasyonlar kullanõcõlardan en fazla üç klikleme (tõklama) mesafesinde olmalõ, bağlantõlar kanalõyla kullanõcõlara spesifik ilgi alanlarõ hakkõnda daha fazla bilgi edinme fõrsatõ sunulmalõdõr. Sitenin görsel tasarõmõ, web sitesi proje ekiplerince en sevilen ve yaratõcõlõklarõnõ en üst düzeyde kullandõklarõ aşamadõr. Sitenin albenisinin kullanõcõlar için çekici hale getirilmesinde, uygun renk seçimi, resim, grafik, animasyon, metin ve reklam gibi unsurlarõn bir arada düşünülmesi yerinde olacaktõr. Bütün bu faktörlerle birlikte, site ve sayfalarõnõn kolay açõlõmõ, sayfalar arasõ geçişlerin hõzlõ olmasõ, menülerin sorunsuz çalõşmasõ tasarõmda göz önünde bulundurulmasõ gereken diğer bileşenlerdir. Bu süreçteki son aşama prototip bir web sitesinin ortaya çõkarõlõşõ ve işlevsellik testi ile site üzerinde kullanõcõ davranõşlarõnõn izlenmesidir [1, 5] WEB SİTESİNİN ÜRETİMİ ve TEST AŞAMASI Web sitesi gerçek anlamda hayata geçirilmeden önce, Tablo 5 te de görüleceği üzere, üretim öncesi planlamalar (faaliyet alanõ bütçe ve teknik ihtiyaçlarõn yeniden gözden geçirilmesi, sürümversiyon kontrolü için yöntemlerin oluşturulmasõ, dosya yapõlarõnõn düzenlenmesi, site bakõm planõ vb.), yapõsal düzenlemeler (grafiklerin düzenlenmesi, HTML şablonlarõnõn yaratõlmasõ, yazõlõ metinlerin adreslenmesi, sayfa düzenlemeleri, içerik ve üretimin yapõlandõrõlmasõ vb.) ve test yöntemleri (kalite güvenlik, performans test planõ, güvenlik yönetimi ile illegal saldõrõ, virüslerin takibi ve önlenmesi) dikkatle hazõrlanmalõ, belirlenen proje hedefleri, beklentiler, varsayõmlar ve teslimatlar bir kez daha gözden geçirilmelidir. Ayrõca proje organizasyonu içerisinde yeni gereksinimlerin olup olmadõğõnõn araştõrõlmasõ da gerekmektedir. Web sayfasõ geliştirilirken kullanõlan yazõlõmlar (HTML, XML, Java, vb.), sayfa tasarõmõ, görsel efektler, grafik arabirimler, sayfa üzerinde yer almasõ düşünülen reklamlar, programlama dilleri, veri tabanõ uygulamalarõ, dosya sõkõştõrma teknikleri, yapõsal tasarõm, multimedya gibi temel konular üzerinde itina ile durulmalõ ve en uygun çözümler üretilmelidir [1, 6]. Tablo 5. Web Sitesinin Üretimi ve Test Edilmesi Güvenlik Yönetimi (Virüs Takibi ve Önlenmesi) Web Sitesi Üretimi Öncesi Planlama: Faaliyet Alanõ ve Bütçenin Yeniden Değerlendirilmesi Teknik İhtiyaçlarõn Belirlenmesi Versiyon Kontrol Yöntemleri Dosya Yapõlarõnõn Düzenlenmesi Sayfa: 6/9

7 Site Bakõm Planõnõn Hazõrlanmasõ Web Sitesinin Yapõlandõrõlmasõ: Grafiklerin Düzenlenmesi HTML Şablonlarõnõn Oluşturulmasõ Yazõlõ Metinlerin Adreslendirilmesi Sayfa Düzenlemeleri İçerik ve Üretimin Sonlandõrõlmasõ Test Etme: Kalite Güvenlik (QA) Test Planõ Kalite Güvenlik Test Yönetimi. Güvenlik yönetimi. (Virüs takibi ve önlenmesi) Web site yönetimi içerisinde birçok yazõlõ, görsel ve işitsel dosya türü kullanõlmaktadõr. Bu dosya türlerini; Web sitesi üretiminde kullanõlmasõ düşünülen taranmõş resimler, çizimler, grafikler (.gif,.jpg) Çõktõ alõnabilen Adobe Acrobat formatõndaki dosyalar (.pdf) ve kullanõcõ tarafõndan indirilebilen word, excel, power point gibi belgeler (.doc,.txt,.xls,.ppt) Kõsa süreli film ve videolar (.mov,.mpg) İşitsel efekt ve müzik dosyalarõ (.wav,.mp3) şeklinde sõnõflandõrmak mümkündür [9] WEB SİTESİNİN SUNUMU Web sitesinin hayata geçirilmesi ile ilgili olan bu aşamada göz önünde bulundurulmasõ gerekenler; site isminin duyurulmasõ, bu amaçla kaynak ve bağlantõlarõn sağlanmasõ, gerek İnternet üzerinde gerekse internet dõşõ olarak kullanõcõlarõn web sitesi hakkõnda bilgi edinmeleridir [1]. Bir web sitesinin sunumunda yer alan aşamalar; sitenin internet üzerinden ziyaretçilere sunumu, nihai kontrollerin tamamlanmasõ, kalite güvenliği, site bakõm yönetimi, dokümantasyon takibi, site tutundurma faaliyetleridir (tutundurma planõnõn hazõrlanmasõ, arama motorlarõna katõlõmõn sağlanmasõ, vb.) ( Tablo 6 ).Tablo 6. Web Sitesinin Sunumu Web Sitesinin Sunumu: Son Değerlendirme ve Kalite Güvenliği Sitenin İnternette Sunumu Site Güvenliğinin Kontrol Edilmesi HTML Biçim Kõlavuzu Hazõrlanmasõ Bakõm Uygulamalarõ Dokümantasyon Takibi Site Tutundurma Faaliyetleri: Tutundurma Planõ Arama Motorlarõna Katõlõmõn Sağlanmasõ Bir web sayfasõnõn İnternet üzerinde görünür hale gelmesi için, hazõrlanan dokümanlar başlangõçta, HTML veya başka bir web editörü kullanõlarak işaretlenmekte ve işaretli dosyalar bir web sunucusuna iletilmektedir. Bu aşamada sadece yaratõcõsõ tarafõndan izlenebilen metin, grafik, vb. dosyalara ait gerekli izin kodlarõ değiştirildikten sonra web sayfasõ İnternet üzerinde erişime Sayfa: 7/9

8 açõlmaktadõr. Son adõm, sayfanõn görünürlüğünün, İnternet Explorer ve Netscape Navigator üzerinden kontrol edilmesidir [3] DEĞERLENDİRME ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Web sitesi İnternet üzerinde yaşama geçirildikten sonra, site başarõsõnõn ölçütü olarak, hem kalitatif hem de kantitatif verilerin elde edilmesi yerinde olacaktõr. Web sitesi etkinliği ve gelişimi bir dizi perspektife ve geri beslemenin çeşitli şekillerine dayanmaktadõr [1]. Web sitesinin başarõsõnõn değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliği aşamasõnda; Tablo 7 den de görüleceği gibi, kullanõcõ geri beslemesinin sağlanmasõ ve kullanõcõlarõn izlenmesi, ölçülebilir sonuçlarõn elde edilmesi ve proje sonrasõnõn gözden geçirilmesini kapsayan sürekli gelişim planõ oluşturulmalõdõr. Web sitesinin değerlendirilmesinde site ziyaretçilerinin görüşleri önemli bir referans noktasõdõr. Tablo 7. Web Sitesinin Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliği Başarõ Aşamalarõnõn Gözden Geçirilmesi: Kullanõcõ Geri Beslemesi Sağlanmasõ Kullanõcõlarõn İzlenmesi Ölçülebilir Sonuçlarõn Elde Edilmesi Proje Sonrasõnõn Değerlendirilmesi: Proje Aşamalarõnõn Yeniden Kontolü Ziyaretçi enformasyon formlarõnõn doldurulmasõna teşvik sağlanmasõ ile bir web sitesi gerçek kullanõcõlarõnõn kimler olduğuna dair bir veritabanõ oluşturabilir [5]. Kullanõcõlar ile etkileşim, günlük elektronik posta ile web sitesinden ana başlõklarõn verilmesi, günlük veya haftalõk hatõrlatmalarõn gönderilmesi, sohbet ve tartõşma gruplarõnõn yaratõlmasõ kanallarõyla sürdürülmelidir [3]. Ana sayfada şirket ismi, adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralarõnõn yer aldõğõ bir modülün bulunmasõ kullanõcõlarõn web site ekibi ile iletişim kurmasõnõ kolaylaştõracaktõr [10, 11]. Site hayata geçirildikten sonra, site trafiği ve ürün satõşlarõnda tahminlenen hedef rakamlara ulaşõlõp ulaşõlmadõğõ belirlenerek başarõnõn ölçülmesi gerekmektedir. Kullanõcõlar tarafõndan hangi web sayfalarõnõn sõk, hangilerininse seyrek görüntülendiği, görüntülenen enformasyonun tipi ve rakiplerin ürün veya hizmetlerinin ne olduğu sorularõnõn cevaplarõ da aranmalõdõr [3]. 3. SONUÇ Web sitesi üretim yönetiminde, proje ekibinin oluşturulmasõ, programõn inşasõ, bütçe ve zaman kõsõtlarõnõn tahminlemesi proje sürecinin temel sac ayaklarõ olup üzerinde dikkatle durulan konularõn başõnda gelmektedir. Web sitesi plan ve programlarõ, alt yapõ taşlarõna (bileşenlerine) bölünerek ilgili görev ve sorumluluklar kişi - grup veya ilgili birim açõsõndan zaman ekseninde tanõmlanmaktadõr. Site teslim tarihinin tespitinden geriye gidilerek alt projelerin teslim tarihlerinin planlanmasõ proje başarõsõnda büyük önem taşõmaktadõr. Buna uygun olarak da taslaklar, ön çalõşmalar ve final tarihleri, her bir proje biriminin bilgisi dahilinde olmalõdõr. Bütün planlar gerçekleştirilebilir ve açõk olmalõ, proje süresince meydana gelebilecek değişiklik veya aksamalar için toleranslar unutulmamalõ, esneklik sağlanmalõdõr. Site içerik ve tasarõmõ, kullanõcõlarõ birincil derecede etkileyen, siteyi her ziyaret ettiklerinde istek ve ihtiyaçlarõnõ hõzla karşõlayan ve onlarõ yönlendiren ana bileşenler konumundadõr. Dolayõsõyla site içeriği ve site yapõsõnõn tasarõmõ mutlaka kullanõcõlarõn talep ve beklentileri yönünde gerçekleştirilmelidir. Site üretiminde deneyimli personele sahip olmayan her şirket web site tasarõm ve yapõlandõrõlmasõ için dõşarõdan kaynak aramaktadõr. Bu durumda maliyet, güvenlik, zamanlama, tasarõm ve organizasyon deneyimi ile son teknolojilerin kullanõlmasõ ve güvenilirlik ön plana çõkmaktadõr. Web projesi geliştirme sürecinin başlangõç aşamasõnda, dõşarõdan yardõm alan proje müşterisinin de projenin ana amaçlarõ doğrultusunda katkõsõ sağlanarak, içerik ihtiyaçlarõ ve site nihai yapõsõ gibi temel konular proje ekibi ile belirlenmelidir. Sayfa: 8/9

9 KAYNAKLAR [1] Web Site Production Management Techniques, Erişim Tarihi : [2] MORDKOVICH, Boris, Build Your Site in Nine Steps, Erişim Tarihi : [3] HANNON,Neal J.,The Business of the Internet, Course Technology-International Thomson Pub.,1998, ABD. [4] SELLERS, Don, Getting Hits; the Definitive Guide to Promoting Your Web Site, Peachpit Press, Berkeley, [5] BAIN, Steve, GRAY, Daniel, Looking Good Online, Vantana Communications Group Inc., ABD, [6] NOVAK, Jeannie, MARKIEWICZ, Pete, Internet World Guide to Maintaining and Updating Dynamic Websites, Wiley Computer Publishing, John Wiley and Sons Inc., ABD, [7] MINOLI, Daniel, MINOLI, Emma, Web Commerce Technology Handbook, McGraw Hill, New York1997. [8] Ten Fundamentals of Web Design, Erişim Tarihi : [9] Web Site Management, Harvard Graduate School of Education, HGSE Technology Services Center, Erişim Tarihi : [10] HARRIS, Daniel Will, Site Planning Basics, Erişim Tarihi : [11] HARRIS, Toni - Will, Top Ten Do s And Don ts, Erişim Tarihi : Sayfa: 9/9

08238 WEB PROJE YÖNETİMİ Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Hasan BADEM

08238 WEB PROJE YÖNETİMİ Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Hasan BADEM İçindekiler WEB SİTESİ ÜRETİMİ VE PROJE YÖNETİM SÜRECİ Projenin Başlangıç Aşaması Projenin Tanımlanması Projenin Yapısı Tasarım Aşaması ve Prototip Web Sitesi Üretimi Web Sitesinin Üretim ve Test Aşaması

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

2. PROJE YÖNETİMİ (GENEL)

2. PROJE YÖNETİMİ (GENEL) 2. PROJE YÖNETİMİ (GENEL) 24 2.1 GİRİŞ Bu bölüm genel anlamda inşaat proje yönetimi ve organizasyonunu açõklamakta olup özellikle inşaat proje yönetim planõ ve onu oluşturan başlõca unsurlarõn nasõl geliştirilebileceğini

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular 23 EYLÜL 2004 TS/BAS-BÜL/04-81 Sağlõklõ Bir Gelecek;Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Özet Bulgular Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Ocak 2003 Hazõrlayan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKREDİTASYON ÜST KURULU Başkan Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Yardõmcõlarõ

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu

Detaylı

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet ÇETE, Tahsin YOMRALIOĞLU

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

İNTERNET. 400 yeni abone katõlõyor.

İNTERNET. 400 yeni abone katõlõyor. İNTERNET İnternet dünya genelinde bilgisayar ağlarõnõ birbirine bağlayan ve ağlarõn ağõ olarak da anõlan adeta sõnõrsõz bir iletişim ve bilişim ortamõdõr. 1969 yõlõnda Amerika Birleşik Devletleri İleri

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda. CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi

ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda. CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda Çalõşanlarõn Rolü CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi İÇERİK 01 02 03 BİR FİLMİMİZ VAR Oyak Renault da 1 gün İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU Hiyerarşik ve Fonksiyonel

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ

PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ EOS Mühendislik Danõşmanlõk Yazõlõm Sanayi Ticaret LTD STI. Deniz Aktürk, Msd Elektrik-Elektronik Mühendisi Ankara - 2004 İÇİNDEKİLER DİZİNİ KONU NO KONU BAŞLIKLARI SAYFA

Detaylı

PAZARDA REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME

PAZARDA REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME PAZARDA REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME Dr. Semra AKSOYLU Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu aksoylus@erciyes.edu.tr Doç. Dr. Yunus DURSUN Erciyes Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012)

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2008-2012) T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 2007 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Tarihçe......

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM KILAVUZU

OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM KILAVUZU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM KILAVUZU Ankara, 2007 i OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM KILAVUZU Copyright 2007, MEB Bu yayõn Temel Eğitime

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Zaide DURAN,

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ OSMAN YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2001 ISBN 975

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ Mayõs 2001 ISBN 975 19 2763-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TÜFAM) 30.06.2005 ANKARA 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/)

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Endüstri&Otomasyon MEKATRONİK TEKNOLOJİ ve UYGULAMALARI Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

Ulusal İnovasyon (Yenilikçilik) Sistemi

Ulusal İnovasyon (Yenilikçilik) Sistemi ULUSLARARASI SİLAHLI KUVVETLER MUHABERE ve ELEKTRONİK DERNEĞİ TÜRKİYE ŞUBESİ Ulusal İnovasyon (Yenilikçilik) Sistemi 10 Şubat 2005, Ankara Müfit AKYOS Endüstri Mühendisi Teknoloji Yönetimi Danõşmanõ makyos@isbank.net.tr

Detaylı

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Doğan UÇAR 1, Necla ULUĞTEKİN 1,

Detaylı